I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení"

Transkript

1 Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. ředitel: Mgr. Pavlína Ječmínková, tel.: statutární zástupce ředitele: Ing. Hana Skallová, tel.: Webové stránky školy 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 29/ Praha 8 Karlín Cílová kapacita: 620 žáků 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/01 Ekonomika a podnikání 185 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/01 Ekonimika a podnikání (dálková forma 150 studia) poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/030 Podnikatelská administrativa 135 Skončilo ve šk.roce 2012/2013 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o L/512 Podnikatelská administrativa (nástavbové 185 Skončilo ve šk.roce denní studium) 2012/2013 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o L/512 Podnikatelská administrativa (dálková 350 Skončilo ve šk.roce forma studia) 2012/2013 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o L/512 Podnikání (nástavbové denní) 185 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o L/512 Podnikání (nástavbové dálkové) 350 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/01 Informační technologie 120 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/01 Informační technologie (dálk.) 150 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/02 Cestovní ruch 120 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/02 Cestovní ruch (dálková forma) 150 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/01 Grafický design 120 Výuka až od šk.r. 2014/ Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: a. nové obory/programy: M/01 Grafický design, schváleno MŠMT, výuka až od školního roku 2014/2015 b. zrušené obory / programy: M/030 Podnikatelská administrativa, obor doběhl

2 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Pernerova 29/383, Praha 8 Karlín (vlastník Městská část Praha 8) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Budova školy a školní zahrada je majetkem Městské části Prahy 8. Výuka probíhá v 5 kmenových učebnách, ve 2 jazykových učebnách, ve 3 učebnách výpočetní techniky a v 1 tělocvičně. 1 učebna je vybavena interaktivní tabulí, 1 učebna je multimediální. V učebnách výpočetní techniky slouží k výuce 50 počítačů propojených sítí a připojených na internet, tiskárny, dataprojektory a zpětné projektory. K výuce tělesné výchovy slouží 1 tělocvična. Škola vlastní poměrně slušné sportovní vybavení. K relaxaci a odpočinku využívají žáci za příznivého počasí školní zahradu, která je vybavena i stoly na stolní tenis. Pro pedagogické pracovníky jsou ve škole 2 kabinety a sborovna, ve kterých mohou vyučující využívat počítače připojené na internet, tiskárny a kopírku. 9. Školská rada Školská rada byla ustanovena dne Její složení má tři členy. Předsedou školské rady je RNDr. Aleš Zuzanám, členem za zřizovatele je Bc. Jiřina Nováková. Dalším členem je Jakub Jenčík, kterého zvolili zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. 2

3 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob II. Pracovníci školské právnické osoby , , ,38 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. počet pedagogických pracovníků pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet Zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 Praha bezpečně online: podněty pro praxi 1 MHMP 1 Multikulturní výchova jako průřezové téma 1 Meta 1 Postup při mimořádných událostech ve školských 1 PČR zařízení kurzy doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké)

4 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací 2 (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace 2 (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 0 celkem (fyzické osoby) 4 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 3 2,7 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet Zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy jiné (uvést jaké)

5 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání počet tříd / skupin počet žáků / studentů SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 7 - vyloučeni ze školy: 9 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 2 - jiný důvod změny (žák zemřel): 1 b. vzdělávání při zaměstnání počet tříd / skupin počet žáků / studentů SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 15 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 10 - vyloučeni ze školy: 26 - nepostoupili do vyššího ročníku: 4 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny: 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SSOŠ(1.KŠPA) Praha s.r.o. 8,5 2,8 5

6 z celkového počtu žáků/studentů: SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o. kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM b. vzdělávání při zaměstnání průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SSOŠ(1.KŠPA) Praha s.r.o. 14,1 5,25 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 6 Neprospělo 11 opakovalo ročník 2 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 82,9% průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 133 z toho neomluvených 11 6

7 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání z celkového počtu žáků/studentů: SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o. b. vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 14 Neprospělo 34 opakovalo ročník 1 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 75,5% průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 26 z toho neomluvených 0 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o. maturitní zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 6 15 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 0 prospěl s vyznamenáním 1 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl neprospěl

8 přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) obor M/01 Ekonomika a podnikání L/51 Podnikání (nástavba) M/01 Informační technologie M/02 Cestovní ruch skupina oborů vzdělání kód, název 63 Ekonomika administrativa 18 informatické obory 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet odevzdaných zápisových lístků počet volných míst po přijímacím řízení počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2012/ Vzdělá vání cizinců a přísluš níků národn ostních menšin Počty cizinců z jednotl ivých zemí (dle zahajo vacího výkazu ). Zkušen osti se začleň ování m cizinců a přísluš níků národn ostních menšin. 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Stát Počet žáků Ukrajina 7 Gruzie 1 Rusko 7 Slovensko 2 8

9 Moldavská republika 1 Republika Kazachstán 1 Stát Izrael 1 Vietnamská socialistická republika 1 Ázerbajdžánská republika 2 Ve škole studuje přibližně 10% cizinců a příslušníků národnostních menšin. Protože cizinci pobývali na území ČR delší dobu a řada z nich absolvovala českou ZŠ, nevyskytovali se jazykové a ni jiné společenské závadné jevy. Začlenění cizinců včetně náboženských odlišností (2 žáci se hlásili k muslimské víře) probíhalo bez problémů. Připívali k tomu i různé akce školy v souladu s činností výchovného poradce a drogového preventisty (například přednášky o holocaustu a jiné, blíže část IV, bod 6). Osvědčují se přednášky žáků o své zemi a s využitím PC a dataprojektoru. Seznamují názorně a poutavě své spolužáky s životem v mateřské domovině. Škola také již tradičně nabízí výuku českého jazyka pro cizince, kteří cítí potřebu se více zdokonalovat, zejména pak s ohledem na maturitní zkoušku z českého jazyka. Škola rovněž navázala kontakt s organizací Meta a doporučuje cizincům výuku českého jazyka. Dálkové Studium navštěvuje několik Romů a jejich soužití s ostatními žáky je bezproblémové. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Naše přijímá žáky s různými poruchami učení. K těmto žákům přistupují vyučující individuálním způsobem v souladu s doporučením pedagogicko psychologické poradny. Výchovná poradkyně vytváří podmínky pro integraci jednotlivých žáků a spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Stejně tak i k nadaným žákům přistupují vyučující individuálním způsobem a podporují jejich nadání, talent, tvořivost a flexibilitu. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Škola neprovádí. 11. Školní vzdělávací programy Škola již několik let vyučuje podle vypracovaných ŠVP. Tvůrci ŠVP a učitelé tak mají možnosti prakticky ověřovat vypracované dokumenty. Problematika ŠVP je sledována na předmětových komisích. K zásadním změnám nedošlo. Některé postřehy byly využity při tvorbě nových ŠVP pro zaměření Reklamní výtvarnictví, které se od školního roku 2012/2013 začalo v rámci oboru Ekonomika a podnikání M/01 ve škole vyučovat. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve škole se vyučují 3 jazyky angličtina, němčina a ruština. Prvním cizím jazykem je angličtina a žáci mají možnost si jako druhý jazyk zvolit němčinu nebo ruštinu. Z kterého jazyka chce žák maturovat závisí na jeho volbě. Počty hodin odpovídají rámcových vzdělávacím programům. Škola vedle jazykových seminářů, které sou součástí ŠVP, pořádá navíc speciální kurzy pro přípravu k maturitě z anglického jazyka. Za zmínku stojí i možnost žáků komunikovat rusky se svými spolužáky, kteří pocházejí ze zemí bývalého Sovětského svazu. 9

10 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole působí výchovný poradce a školní metodik prevence v jedné osobě. V případě potřeby spolupracuje s psycholožkou z PPP z Prahy 8 a speciální pedagožkou Centra podpory inkluzivního vzdělávání Praha. Mezi nejčastější výchovné problémy, které řešila, patřila především neomluvená absence a nevhodné chování žáků. Problémy byly řešeny svoláním výchovných komisí, v některých závažnějších případech byli přizváni i rodiče žáka. V rámci kariérního poradenství výchovný poradce pravidelně informuje studenty o možnosti studia na vyšších odborných školách a vysokých školách. Pro žáky 4. ročníků denní studia a 2. ročníků denního nástavbového studia byla uspořádána přednáška o možnostech studia a zaměstnání v rámci EU. Tato přednáška proběhla v Centru EU evropském domě v Jungmannově ul. v Praze Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence patologických jevů se žáci účastnili následujících akcí: beseda na téma Prevence domácího násilí, beseda na téma Holocaust a antisemitismus, divadelní představení Dej si bacha s následnou besedou na téma HIV/AIDS, beseda na téma Šikana, kyberšikana a další projevy kriminality mládeže, další besedy pořádané preventisty Policií ČR. Školní metodička prevence absolvovala seminář Xenofobie a rasismus pořádaný PPP Praha 9, konferenci MŠMT na téma Primární prevence a 2x ročně se účastní školení v PPP Praha Ekologická výchova a environmentální výchova Se základními principy ekologie a environmentální výchovy se žáci seznamují v hodinách přírodovědných oborů, tj. biologie, fyziky, chemie a zejména ekologie. Také ve výuce jiných předmětů, zejména ekonomie, je zmiňována problematika udržitelného rozvoje. V jednotlivých patrech školy i ve třídách jsou umístěny kontejnery pro tříděný odpad a lisy na PET lahve. 4. Multikulturní výchova V rámci multikulturní výchovy byl uspořádán multikulturní seminář, na kterém žáci cizinci formou prezentace představovali své rodné země. Žáci tak měli možnost seznámit se s tradicemi Čečenska, Ruska a Ukrajiny. Tento seminář měl kladný ohlas, proto v něm bude pokračovat i v dalších letech. Multikulturní výchovu začleňují vyučující do svých předmětů, jako je např. český jazyk, dějepis, zeměpis, společenská výhova apod. Školní metodička prevence se zúčastnila semináře na téma Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP konkrétní metody a možnosti výuky. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Problematika udržitelného rozvoje je zakomponována do ŠVP zejména v předmětu ekologie. Ostatní přírodovědné předměty se o udržitelném rozvoji zmiňují v souladu s tématy ŠVP. O důležitosti udržitelného rozvoje se rovněž v příslušných tématech zmiňují předměty ekonomika, marketing a manažering. 10

11 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Typ (název akce) Počet žáků Místo konání Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků 28 Lanové centrum Praha 9 Turnaj Country Strike pro žáky ZŠ a SŠ 15 1.KŠPA Praha Přednáška Holocaust a antisemitismus KŠPA Praha Odborná exkurze na letiště 31 Letiště Václava Havla Filmová představení (temáta k maturitě) 85 Kino Atlas Exkurze do pivovaru 30 Pivovar Ferdinand Benešov Exkurze do výroby Škoda Mladá Boleslav 32 Auto Škoda Mladá Boleslav Seminář s podnikateli 35 Agentura Erudia Přednáška Sociální a ekonomický rozvoj 26 Centrum OSN Praha Výstava Schola Pragensis 15 Praha Multikulturní seminář 32 1.KŠPA Praha (zahraniční studenti 1.KŠPA) Exkurze do burzy cenných papírů 25 BCPP Praha Odborný zájezd dědictví UNESCO 25 Olomouc Cvičná evakuace školy 95 1.KŠPA Praha Teambuilding učitelů 13 Restaurace Praha 8 Přednáška Domácí násilí 35 1.KŠPA Praha Turnaj v sálové kopané 20 1.KŠPA Praha Přednáška a nácvik první pomoci 30 Policie ČR Exkurze Stará Praha 25 Vyšehrad Tématický zájezd (holocaust) 30 Terezín Prezentace VŠO 32 1.KŠPA Praha Exkurze Banky, jak je neznáme 25 Židovské centrum, banky ČS, ČNB Oslava 20.výročí založení školy 80 Budova a zahrada školy 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) V měsíci červnu 2013 proběhla v prostorách školy oslava 20. výročí založení pražské školy soustavy škol 1.KŠPA. Zúčastnili se zástupci všech škol (Kladno, Praha, Litoměřice), stávající studenti, rodiče i absolventi školy. Studenti vystoupili se svými připravenými programy (divadelní hry, krátké scénky, tance atd.). Výročí bylo kladně medializováno v tisku (časopis MČ Praha 8, reklama v tisku a na internetu). Další aktivity, například turnaj v počítačové hře Couter Strike pro žáky základních škol a jiné, jsou uvedeny v předchozím odst Soutěže Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Spolupráce právnické osoby s partnery Hledání a navazování spolupráce není jednoduché. Přesto se škole i v této oblasti daří navazovat kontakty zejména s ohledem na odborné praxe studentů. Řada studentů sama také navazuje kontakty s nejrůznějšími firmami nebo pomáhá ve firmách svých rodičů. Přehled 11

12 některých sociálních partnerů (firem), kteří v rámci odborné praxe se školou spolupracují: Čedok, a.s. ČMSS, a.s. (obchodní zastoupení) Komerční banka, a.s., regionální pobočka Praha 8 OVB Allfinanz, a.s. Fitcentrum Partners, a.s. Velus Trade and Turist, a.s. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání zaměření počet určeno pro akreditace MŠMT účastníků dospělé / žáky ano / ne odborný kurz pomaturitní specializační kurz - rekvalifikace jiné (uvést jaké) Další aktivity, prezentace Škola se prezentuje prostřednictvím webových stránek na nejrůznějších serverech (například v tisku (PR články) a na výstavách (například rozdávání propagačních materiálů Schola Pragensis). V lednu 2013 se konal v Autoklubu tradiční maturitní ples s bohatým programem, na kterém se podíleli také žáci školy. V měsíci červnu 2013 proběhla oslava 20.výročí založení školy pražské 1.KŠPA. Zúčastnili se zástupci všech asociovaných škol (Kladno, Praha, Litoměřice). Studenti vystoupili se svými připravenými programy. 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Škola nevyužívá. 12

13 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/ Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Komplexní kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené dne Cílem požární kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu viz program komplexní požární kontroly. Předmětem komplexní požární kontroly byla činnost spojená s provozováním střední školy (činnost v oblasti výchovy a vzdělávání) v objektu Pernerova 29, Praha 8. Výsledky kontroly: zjištěné nedostatky byly odstraněny před ukončením kontroly, příp. do určeného termínu. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 výroční zpráva o hospodaření školy přiložena Příloha: učební plány obrů vzdělání výroční zpráva o hospodaření školy kopie zápisu ze zasedání školské rady 18 zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: - b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: - c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: - 13

14 d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: - e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: - f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: - V Praze dne Mgr. Pavlína Ječmínková ředitelka školy 14

15 Soukromá střední odborná (1. KŠPA), s.r.o. Pernerova 383/29 Praha Výroční zpráva o hospodaření za období podle zákona 139/ odst. 3 tis. Kč Příjmy Celkové příjmy Poplatky od zletilých žáků Příjmy z hospodářské činnosti 0 4. Ostatní příjmy Dotace Výdaje Investiční výdaje 2. Neinvestiční výdaje z toho: náklady na mzdy ostatní osobní náklady 294 odvody soc. a zdrav. poj výdaje na učebnice a pom. 24 stipendia 0 ostatní provozní náklady Datum: Podpis odpovědné osoby Ing. Hana Skallová Zpracoval: B. Houžvic tel:

16 Zápis ze zasedání školské rady Dne se konalo zasedání školské rady Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s. r. o. Přítomni: RNDr. Aleš Zuzaňák Bc. Jiřina Nováková Jakub Jenčík Program jednání: projednání výroční zprávy za školní rok 2012/2013 V souladu s 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb. a v souladu s 168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání byla projednána a chválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. S obsahem výroční zprávy seznámil členy školské rady předseda školské rady RNDr. Aleš Zuzaňák. Výroční zprávu o činnosti schválili všichni členové školské rady jednomyslně. V Praze dne Zapsal: RNDr. Aleš Zuzaňák předseda školské rady 16

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr. Miloš Pártl 1. 10. 2012 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více