TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association"

Transkript

1 TIMUC Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association

2 Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association, non-profit making organization TIMUC, o. p. s. uzavřená ve smyslu ustanovení zákona 3 a násl. zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon ) těmito zakladateli ThDr. Tomáš Květák Th.D nar. 30. prosince 1953, r. č.: /002, Praha 4 Podolí, Pod Vyšehradem 104/1 Mgr. Ada Slivanská nar. 16. března 1953, r. č /047, Předměřice nad Jizerou 85 (dále jen zakladatelé ). Výše uvedení zakladatelé se dohodli na založení obecně prospěšné společnosti pro společné poskytování obecně prospěšných služeb a vykonávání dalších činností definovaných touto smlouvou, s názvem concluded within the provisions of par. 3 of Act No. 248/1995 Coll., on benevolent associations and on amendments of certain Acts (hereafter referred to as the Act ) by the following founders ThDr. Tomáš Květák Th.D born 30 December 1953, birth certificate no /002, Praha 4 Podolí, Pod Vyšehradem 104/1 Mgr. Ada Slivanská born 16 March 1953, birth certificate no /047, Předměřice nad Jizerou 85 (hereafter referred to as the founders ). The aforementioned founders agreed on establishment of a benevolent association for the joint provision of beneficial services and performance of other activities defined hereby, with the association name TIMUC, o. p. s. vytvořený zkratkou z názvu Terezin International Music Centre česky Mezinárodní hudební centrum v TerezínĚ se sídlem v Terezíně, (dále jen společnost ) TIMUC, o. p. s. created by an abbreviation of the name Terezin International Music Centre in Czech Mezinárodní hudební centrum v TerezínĚ with its registered office in Terezín, (hereafter referred to as the Association )

3 Preambule Zakladatelé zakládají společnost v návaznosti na Memorandum, podepsaného významnými osobnosti českého i zahraničního politického a uměleckého života, ve znění: Na paměť lidí vězněných v Terezíně mezi lety 1941 a 1945, v obzvláštní úctě ke všem umělcům mezi nimi a navazujíce na jejich schopnost zachovat si svou kulturní identitu a lidskou důstojnost uprostřed teroru příkladem jsou jména hudebníků Gideona Kleina ( ), Hanse Krásy ( ), Pavla Haase ( ) a Viktora Ullmanna ( ) podporujeme založení Mezinárodního hudebního centra v Terezíně (TIMUC) s cílem umožnit setkávání mladých a zkušených lidí všech kultur z oblasti hudby a podporovat jednak jejich vzdělávání po umělecké, lidské a vědecké stránce, jednak jejich historické vědomí, a přispět tak k budování Terezína jako místa evropské vzdělanosti a kultury i živoucí humanity na základech demokratických principů. Dáno v Terezíně 16. října 2004, tedy 60 let po deportaci lidí z Terezína do koncentračního tábora Osvětimi, mezi nimiž byli výše uvedení hudebníci, mnoho dalších umělců a 150 dětí. Seznam osobností kulturního a společenského života, které podpořili toto Memorandum tvoří přílohu Zakládací listiny. TIMUC o. p. s. podporuje město Terezín, Nadace Terezín a Nadační fond Hans Krása Terezín. Vítána do budoucnosti bude podpora dalších institucí hlásících se k odkazu židovských hudebních umělců, kteří zahynuli v období holocaustu. Preamble The founders established the Association in connection to Memorandum of Hans Krása Foundation Terezín / Hans Krása Stiftung Terezín (Theresienstadt), signed by significant personalities of Czech as well as international political and artistic life, within the following wording: To the memory of 140,000 people arrested in Terezin between 1941 and 1945, holding in special regard all artists among them and picking up the threads of their ability to preserve their cultural identity and human dignity in the middle of terror the musicians Gideon Klein s ( ), Hans Krása s ( ), Pavel Haas ( ) and Viktor Ullmann s ( ) names may serve as an example we support the establishment of the Terezin International Music Centre (TIMUC) for the purpose of enabling young and experienced people of all cultures in the musical field to meet and support their education from the artistic, human and scientific perspective, as well as their historical awareness, and thus contribute to Terezin s development as a venue for European education, culture and humanity based on democratic principles. Published in Terezin on 16 October 2004, i.e. 60 years after deportation of 1,500 people from Terezin to the concentration camp Auschwitz, including the aforementioned musicians, many other artists and 150 children. The list of cultural social life personalities who supported this Memorandum forms the Annex to the Constitution of Association. TIMUC o. p. s. is supported by the town of Terezín, the Terezín Fund and Hans Krása Foundation Terezín. In the future, support provided by other institutions professing their allegiance to the legacy of Jewish musicians who died during the Holocaust.

4 Čl. 1 Základní poslání společnosti Základním posláním společnosti je vykonávat obecně prospěšné činnosti a služby a provozovat doplňkové činnosti, k tomuto účelu shromažďovat finanční prostředky a jiné hodnoty, odpovědně s nimi hospodařit a používat je k dosažení cílů společnosti. Art. 1 Association Mission The basic mission of the Association is to perform beneficial activities and services and to pursue complementary activities, to collect funds and other values for this purpose, to manage them responsibly and to use them to achieve the Association s objectives. Čl. 2 Cíl společnosti a druhy obecně prospěšných služeb Cílem činnosti společnosti je poznávání a rozvíjení světových, evropských, českých a regionálních kulturních tradic, zejména v oblasti hudební při reflektování historických souvislostí. Zvláštní důraz je kladen na hudební kulturu období ghetta Terezín a židovskou hudební kulturu v období holocaustu vůbec, její zpřístupňování odborné i laické veřejnosti v České republice i v zahraničí a pěstování kontaktů, zejména mezi mladými interprety, studenty hudební vědy, příznivci hudby a mezi profesionálními i amatérskými hudebníky z celé Evropy a mimoevropských zemí. Prostředky k dosahování tohoto cíle jsou následující obecně prospěšné služby: a) organizování a podpora vzdělávacích programů a projektů k pěstování a výuce hudby; b) pořádání koncertů, festivalů, výstav, seminářů, přednášek a tvůrčích dílen v oblasti hudby, filmové a dramatické tvorby, literatury, výtvarného umění, architektury; c) spolupráce s českými i zahraničními hudebními školami, českými i zahraničními kulturními institucemi, spolky, a jinými právnickými osobami, které přispívají k poznávání a k upevňování kulturních tradic a k rozvoji hudby; d) badatelská, vydavatelská a propagační činnost týkající se kulturního odkazu umělců a významných osobností, zejména období holocaustu se zvláštním zřetelem na oblast hudby a hudební kultury; e) budování a provozování hudebního archivu (noty, hudební nosiče a jiné); f) poradenská a informační činnost zejména pro mladé umělce z České republiky i z Evropských a mimoevropských zemí; g) osvěta a výchova ke kulturnosti a toleranci v životě jednotlivce i společnosti. Výše uvedené druhy obecně prospěšných služeb nelze měnit bez písemného souhlasu zakladatelů. Art. 2 The Association s Objective and Types of Generally Beneficial Services The Association s objective is to learn and develop world, European, Czech and regional cultural traditions, especially in the musical field, reflecting the historical context. Special emphasis is on musical culture of the Terezin ghetto period and the Jewish musical culture during the Holocaust, on making it available to professionals as well as the public in the Czech Republic and abroad, and on fostering contacts, especially among young performers, music students, music fans and professional as well as amateur musicians throughout Europe and countries across Europe. The means of achieving this objective are the following beneficial services: a) organizing and supporting education programs and projects fostering music and music education; b) organizing of concerts, festivals, exhibitions, seminars, lectures and workshops in the fields of music, film and drama production, literature, fine art, architecture; c) cooperation with Czech as well as international musical schools, Czech as well as international cultural institutions, associations and other legal entities contributing to learning and reinforcing cultural traditions and to music development; d) researching, publishing and promoting activity related to cultural legacy of artists and significant personalities, especially from the Holocaust, with special regard for the music and musical field; e) establishing and maintaining a music archive (music scores, music media, and others); f) advisory and information services offered to young artists especially from the Czech Republic as well as from European countries and countries outside Europe; g) enlightenment and education leading to cultured manners and tolerance in individuals and society s lives. The aforementioned beneficial services may not be changed without the founders written consent. [4]

5 Čl. 3 Podmínky pro poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb Společnost bude nabízet služby podle článku 2 této smlouvy fyzickým osobám z České republiky i ze zahraničí, zejména mladým lidem ze zemí Evropské unie, a to bezplatně nebo za ceny v úrovni nákladů vynaložených na poskytované obecně prospěšné služby snížených o přijaté dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z fondů Evropské unie příspěvků a darů nebo z doplňkové činnosti, bude-li ji vykonávat. Správní rada společnosti je oprávněna upravit podmínky pro poskytování jednotlivých služeb. Čl. 4 Doba trvání společnosti Zakládací smlouva o založení obecně prospěšné společnosti se uzavírá a společnost se zakládá na dobu neurčitou. Čl. 5 DoplŇková Činnost Společnost kromě obecně prospěšných služeb vykonává jako doplňkové činnosti: 1. reklamní činnost a marketing; 2. specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; 3. maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů; 4. maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny (na webu); 5. zprostředkování obchodu a služeb v oblasti smluvních vztahů; 6. vydavatelské a nakladatelské činnosti; 7. realitní činnost; 8. ubytovací služby. Správní rada je oprávněna rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkové činnosti, a to se souhlasem zakladatelů. Společnost může vykonávat doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že tím nebude omezen kvalita, rozsah a dostupnost poskytovaných obecně prospěšných služeb. Art. 3 Terms and Conditions for Provision of Beneficial Services The Association shall offer the services in accordance with article 2 hereof to natural persons from the Czech Republic as well as from abroad; but, especially to young people from the European Union countries, free of charge or for prices amounting to the costs spent for the provision of the beneficial services reduced by subsidies received from the state budget, from state funds, European Union funds, contributions and donations or from a complementary activity if it performs one. The Board of Directors is entitled to modify the terms and conditions for provision of individual services. Art. 4 Association Duration The Constitution of Association regarding the establishment of a benevolent association is concluded and the association is established for an indefinite period. Art. 5 Complementary Activity Apart from the beneficial services, the Association performs the following complementary activities: 1. advertising and marketing; 2. specialized retail and wholesale with general merchandise; 3. retail and rental of sound and sound-video recordings and other media; 4. retail operated beyond regular premises (on the website); 5. mediation of business and services in the field of contractual relations; 6. publishing activities; 7. real estate activity; and 8. accommodation services. With the founders consent, the Board of Directors is entitled to make decisions regarding the complementary activity subject and scope. The Association may perform the complementary activity solely on the assumption that it will not reduce the quality, scope and availability of the beneficial services. [5]

6 Čl. 6 Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: A. Správní rada B. Dozorčí rada C. Čestná rada D. Ředitel E. Umělecký ředitel Art. 6 Association Bodies The Association bodies are: A. Board of Directors B. Supervisory Board C. Honorary Board D. Director E. Artistic Director A. Správní rada 1. Správní rada je statutární orgán společnosti. 2. Členy správní rady jmenují zakladatelé. Učiní tak vždy nejpozději do 60 dnů po uplynutí funkčního období nebo odchodu z funkce. 3. Správní rada má 6 členů. 4. Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny, jejichž funkční období skončí za dva roky. 5. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří svolávají a řídí jednání správní rady. Jednání správní rady se konají nejméně jednou za šest měsíců. Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů správní rady. Vedle prezenčního hlasování je možné hlasovat také per rollam a to jak telefonickou formou, tak zejména elektronicky em. O telefonickém hlasování se pořizuje záznam a elektronická forma hlasování se archivuje. 6. Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Členství ve správní radě je neslučitelné se členstvím v dozorčí radě společnosti. 7. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady lze zastávat nepřetržitě nejdéle po dvě funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. 8. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádá-li zakladatel na jednání správní rady o slovo, musí mu být uděleno. 9. První jednání správní rady svolají zakladatelé nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku společnosti. A. Board of Directors 1. The Board of Directors is the statutory body of the Association. 2. Board of Directors members are appointed by the founders. They shall always do so at the latest within 60 days after an office term expiry or resignation from office. 3. The Board of Directors consists of six members. 4. After Board of Directors members are first appointed, one third of the members terms shall end after one year and one third of the members term shall end after two years. The members terms are selected by lot. 5. From their group, the Board of Directors members elect a chairman and a vicechairman, who summon and chair meetings of the Board of Directors. The meetings of the Board of Directors shall be held at least once every six months. Consent provided by the majority of the Board of Directors members is required for a decision. Apart from voting in person, it is also possible to vote per rollam, namely by telephone and especially electronically by . Voting by telephone is recorded and electronic voting is archived. 6. In voting, the voting rights of the Board of Directors members are equal. If the number of votes is equal, the chairman s vote is decisive. The membership in the Board of Directors is incompatible with a membership in the Association s Supervisory Board. 7. The office term for the Board of Directors members lasts for three years. The office of a Board of Directors member may be continuously held for two office terms at maximum. After a six-year membership in the Board of Directors, the person may again become its member after at least one year. 8. The founders may participate in the meetings of the Board of Directors. Provided that the founder requests to address the meeting, his request must be accommodated. 9. The founders shall summon the first meeting of the Board of Directors at the latest within 60 days after the Association s establishment date. [6]

7 Do působnosti správní rady, vedle zákonných povinností, patří zejména tyto činnosti: vydání, změny a doplnění statutu společnosti, popř. jednacího řádu správní rady a jiných vnitřních předpisů společnosti; rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací smlouvě a se souhlasem zakladatelů; schvalování rozpočtu společnosti, jeho změny, jakož i náklady na vlastní činnost (správu) společnosti, schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy společnosti; jmenování a odvolávání ředitele a uměleckého ředitele společnosti na návrh zakladatelů, dohled nad jejich činností, navrhování zakladatelům nových členů čestné rady; udělení souhlasu ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo k jeho pronájmu na dobu delší než jeden rok, rozhodování po písemném souhlasu zakladatelů o zrušení společnosti, jmenování likvidátora a určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek, rozhodování o jiných otázkách spojených s činností společnosti, které si vyhradí a které nejsou touto zakládací listinou a statutem výslovně svěřeny jinému orgánu společnosti. Prvními členy správní rady jsou: Ing. Miroslav Tyl, r. č /083, bytem Žernovská 38, Praha 10, PSČ Václav Špale, ak. mal., r. č /211, Ronkova 4, Praha 8 Ing. arch. Karolína PtáČková, r. č /1911, bytem Ondříčkova 6, Karlovy Vary, JiŘí Havlík, RČ /1589, bytem Na Spravedlnosti 1152, Nové Strašecí ; JiŘí Hošek, RČ /0522, bytem Sudoměřská 29, Praha 3; Pavla VondráČková-Jahodová, RČ /0327, bytem Levandulová 574/1, Praha 10; Apart from statutory obligations, responsibilities of the Board of Directors include the following activities: issuance, modifications and amendments of the Association by-laws, or procedure rules for the Board of Directors and other internal Association regulations; deciding on the benevolent association s complementary activities subject and scope beyond the subject and scope stipulated in the Constitution of Association and with the founders consent; approving the Association budget, its changes, as well as costs for the Association s own activity (management), approving the Association s financial statements and annual reports; appointing and dismissing the Association s Director and Artistic Director upon the founders proposal, supervision over their activity, proposal of new Honorary Board members to the founders; giving consent to alienation or pledge of the Association s real property or to its lease for the period exceeding one year, deciding, after the founders written consent, on Association dissolution, on appointing a liquidator and selecting the beneficial association to be offered the liquidation balance, deciding on other issues related to activities which are reserved by the Association and which the Constitution of Association and the by-laws do not explicitly entrust to another Association body. The first members of the Board of Directors are: Ing. Miroslav Tyl, birth certificate number /083, residing at Žernovská 38, Praha 10, Postal Code Václav Špale, academic painter, birth certificate number /211, residing at Ronkova 4, Praha 8 Ing. arch. Karolína PtáČková, birth certificate number /1911, residing at Ondříčkova 6, Karlovy Vary JiŘí Havlík, birth certificate number /1589, residing at Na Spravedlnosti 1152, Nové Strašecí; JiŘí Hošek, birth certificate number /0522, residing at Sudoměřská 29, Praha 3; Pavla VondráČková-Jahodová, birth certificate number /0327, residing at Levandulová 574/1, Praha 10; [7]

8 B. DozorČí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Pro jmenování členů dozorčí rady a pro podmínky jejich členství platí obdobně ustanovení o správní radě. 3. Dozorčí rada má 3 členy. 4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. 5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který ji zastupuje navenek, svolává a řídí její jednání. Jednání dozorčí rady se konají nejméně jednou za rok. 6. Působnost dozorčí rady je upravena v 16 zákona. 7. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. 8. Zprávy o výsledcích své kontrolní činnosti předkládá dozorčí rada nejméně 1x ročně správní radě s návrhem na provedení případných nápravných opatření. 9. Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištění porušení zákona nebo ustanovení této zakládací smlouvy či dalších vnitřních předpisů společnosti, o jakýchkoli nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti. Do působnosti správní rady patří zejména tyto činnosti: dozor nad činností společnosti, kontrola, zda splňuje cíle, za jejichž účelem byla založena; ověřuje a kontroluje rozpočet společnosti; ověřuje a kontroluje roční účetní závěrku a výroční zpráy společnosti. Prvními členy dozorčí rady jsou: Alena Žáková, r. č /009, bytem Obeciny 4182, Zlín Jarmila Knight, r. č /107, bytem Polská 32, Praha 2 Mgr. Denisa BuŘvalová, r. č /3152, bytem Podbabská 2, Praha 6 C. Čestná rada 1. Čestná rada je čestným orgánem společnosti. 2. Společnost ji zřizuje pro posílení své prestiže a zajištění trvale vysoké úrovně jí pořádaných aktivit a akcí. Čestná rada je složena z významných osobností kulturního, uměleckého, vědeckého i společenského světa, které podporují myšlenku vzniku a díla obecně prospěšné společnosti TIMUC. Počet členů čestné rady není omezen. 3. Členové čestné rady mají právo se s hlasem poradním účastnit všech zasedání správní rady a všech akcí pořádaných společností. B. Supervisory Board 1. The Supervisory Board is the Association s controlling body. 2. As far as appointing members of the Supervisory Board and terms of their membership are concerned, the provision on the Board of Directors shall apply accordingly. 3. The Supervisory Board consists of three members. 4. The Supervisory Board s office term lasts three years. 5. From its group, the Supervisory Board elects a chairman, who represents the Association, especially for summons and chairs its meetings. The Supervisory Board meetings shall be held at least once every year. 6. The Supervisory Board s responsibilities are regulated in S. 16 of the Act. 7. The Supervisory Board members may participate in the Supervisory Board s meeting, being in an advisory capacity. 8. The Supervisory Board shall submit reports on its controlling activity outcomes at least 1x yearly to the Board of Directors, proposing implementation of potential remedies. 9. The Supervisory Board shall inform the Board of Directors every time it ascertains that a law or a provision hereof or of other internal Association regulations were breached, and on any un-economical steps or other deficiencies in the Association s activity. The Supervisory Board s responsibilities include especially the following activities: supervision over the Association s activity, ensuring objectives fulfilment for which the Association was established; verifies and controls the Association budget; verifies and controls the Association s financial statement and annual reports. The Supervisory Board s first members are: Alena Žáková, birth certificate number /009, residing at Obeciny 4182, Zlín Jarmila Knight, birth certificate number /107, residing at Polská 32, Praha 2 Mgr. Denisa BuŘvalová, birth certificate number /3152, residing at Podbabská 2, Praha 6 C. Honorary Board 1. The Honorary Board is the Association s honorary body. 2. The Association establishes the Honorary Board to increase its prestige and to secure permanently a high level of activities and events organized by the Association. The Honorary Board consists of the cultural, artistic, scientific, as well as significant personalities supporting the idea of the establishment and operation of the benevolent association TIMUC. The number of the Honorary Board s members is not limited. 3. The Honorary Board members may participate in all Board of Directors meetings, being in an advisory capacity, and in all events organized by the Association. [8]

9 4. První členy čestné rady jmenují zakladatelé z osobností, které jsou vynikáními a uznávanými umělci, odborníky a všeobecně váženými osobnosti se vztahem k hudbě, literatuře či obecně k odkazu osobností, jež zahynuly v období holocaustu. 5. Další čestné členy jmenují a odvolávají zakladatelé buď podle vlastního rozhodnutí nebo na návrh správní rady společnosti. První členkou čestné rady je: Gaby Flatow, Berlín 4. The founders shall appoint the Honorary Board s first members from the group of personalities who are excellent and regarded artists, experts and generally respected personalities with positive attitudes to music, literature or, in general, to legacy of the personalities who died during the Holocaust. 5. The founders appoint or dismiss other honorary members either upon their own decision or upon proposals of the Association s Board of Directors. The Honorary Board s first members is: Gaby Flatow, Berlin D. Ředitel 1. Ředitel je výkonným orgánem společnosti. 2. Ředitel je do funkce jmenován a z funkce odvoláván správní radou společnosti. 3. Odměnu ředitele společnosti stanoví správní rada. 4. Funkce ředitele je neslučitelná se členstvím ve správní a dozorčí radě společnosti. 5. Působnost, pravomoc, odpovědnost ředitele společnosti a systém pravomocí v aparátu společnosti podrobně upravuje statut společnosti. 6. Ředitel řídí běžný chod společnosti. 7. Ředitel má právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. E. UmĚlecký Ředitel 1. Umělecký ředitel je výkonným orgánem společnosti v uměleckých otázkách. 2. Umělecký ředitel je do funkce jmenován a z funkce odvoláván správní radou společnosti. 3. Odměnu uměleckého ředitele společnosti stanovuje správní rada společnosti. 4. Funkce uměleckého ředitele je neslučitelná se členstvím ve správní a dozorčí radě společnosti. 5. Působnost, pravomoc a odpovědnost uměleckého ředitele společnosti podrobně upravuje statut společnosti. 6. Umělecký ředitel má právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. D. Director 1. The Director is the Association s executive body. 2. The Director is appointed into office and dismissed from office by the Association s Board of Directors. 3. The Association Director s remuneration is determined by the Board of Directors. 4. The Director s office is incompatible with membership in the Association s Board of Directors and Supervisory Board. 5. The Association Director s competences, powers and responsibilities and system of powers within the Association set-up are regulated in detail in the Association by-laws. 6. The Director manages the Association s general operation. 7. The Director may participate in the Board of Directors meetings, being in an advisory capacity. E. Artistic Director 1. The Artistic Director is the Association s executive body in artistic issues. 2. The Artistic Director is appointed into office and dismissed from office by the Association s Board of Directors. 3. The Association Artistic Director s remuneration is determined by the Board of Directors. 4. The Artistic Director s office is incompatible with membership in the Association s Board of Directors and Supervisory Board. 5. The Association Artistic Director s competences, powers and responsibilities are regulated in detail in the Association by-laws. 6. The Director may participate in the Board of Directors meetings, being in an advisory capacity. [9]

10 Čl. 7 Jednání a podepisování za společnost 1. Za společnost jedná navenek předseda a místopředseda správní rady, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda správní rady. 2. Společnost dále může zastupovat ředitel a umělecký ředitel, a to pouze v rozsahu jejich písemného zmocnění uděleného správní radou; připouští-li to takové zmocnění, jsou ředitel a/nebo umělecký ředitel oprávněni udělit zmocnění dále třetí osobě substituční plnou mocí. Čl. 8 Vklady zakladatelů Jmění společnosti tvoří tyto majetkové vklady zakladatelů: ThDr. Tomáš KvĚták Th.D Kč Mgr. Ada Slivanská Kč Jednotlivé vklady zakladatelů jsou peněžité a po dobu trvání společnosti je nelze zcizit či zatížit. Vklady zakladatelů jsou vloženy na účet společnosti k tomu zřízený. Čl. 9 Zdroje financování společnosti Prostředky k financování své činnosti získává společnost zejména z: 1. majetkových vkladů zakladatelů; 2. darů a příspěvků fyzických a právnických osob; 3. dotací či grantů ze státního rozpočtu, fondů a grantů Evropské unie; 4. doplňkové činnosti; 5. úroků z vkladů; 6. dědictví. Čl. 10 HospodaŘení společnosti Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond společnost používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích a dále pak na poskytování obecně prospěšných služeb, za jejichž účelem byla společnost zřízena. Art. 7 Acting and Signing for the Association 1. The persons acting for the Association in relation to the outside world are the chairman and vice-chairman of the Board of Directors, each one individually. Signing for the Association proceeds as follows: the chairman or the vice-chairman of the Board of Directors will append their signatures to the printed or written Association name. 2. The Association may be also represented by the Director and the Artistic Director, namely only within the scope of their written authorization provided by the Board of Directors; provided that such an authorization enables it, the Director and/or the Artistic Director may authorize a third party through a substitution power of attorney. Art. 8 Founders Contributions The Association assets consist of the founders following property contributions: ThDr. Tomáš KvĚták Th.D CZK 10,000 Mgr. Ada Slivanská CZK 10,000 The founders individual contributions are monetary and may not be alienated or encumbered for the Association s duration. The founders contributions are deposited to the Association s account established for this purpose. Art. 9 Sources of Association Funding The Association acquires funds for its activities especially from: 1. the founders property contributions; 2. natural persons and legal entities donations and contributions; 3. subsidies or grants from the state budget, from the European Union funds and grants; 4. complementary activity; 5. contribution interests; and 6. inheritances. Art. 10 Association Management The Association shall transfer its full economic result after taxation, as shown at the end of an accounting period, to its reserve fund. The Association shall use the reserve fund first to cover the loss shown in the following accounting periods and also for provision of the beneficial services for which the Association was established. [10]

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III.

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Svazek obcí regionu Třeboňsko, Masarykovo nám. 20, 379 01 Třeboň, IČO: 60817500 zastoupený Karlem Zvánovcem, Nové Město 184, 378 16 Lomnice nad Lužnicí r.č.:

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více