TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association"

Transkript

1 TIMUC Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association

2 Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association, non-profit making organization TIMUC, o. p. s. uzavřená ve smyslu ustanovení zákona 3 a násl. zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon ) těmito zakladateli ThDr. Tomáš Květák Th.D nar. 30. prosince 1953, r. č.: /002, Praha 4 Podolí, Pod Vyšehradem 104/1 Mgr. Ada Slivanská nar. 16. března 1953, r. č /047, Předměřice nad Jizerou 85 (dále jen zakladatelé ). Výše uvedení zakladatelé se dohodli na založení obecně prospěšné společnosti pro společné poskytování obecně prospěšných služeb a vykonávání dalších činností definovaných touto smlouvou, s názvem concluded within the provisions of par. 3 of Act No. 248/1995 Coll., on benevolent associations and on amendments of certain Acts (hereafter referred to as the Act ) by the following founders ThDr. Tomáš Květák Th.D born 30 December 1953, birth certificate no /002, Praha 4 Podolí, Pod Vyšehradem 104/1 Mgr. Ada Slivanská born 16 March 1953, birth certificate no /047, Předměřice nad Jizerou 85 (hereafter referred to as the founders ). The aforementioned founders agreed on establishment of a benevolent association for the joint provision of beneficial services and performance of other activities defined hereby, with the association name TIMUC, o. p. s. vytvořený zkratkou z názvu Terezin International Music Centre česky Mezinárodní hudební centrum v TerezínĚ se sídlem v Terezíně, (dále jen společnost ) TIMUC, o. p. s. created by an abbreviation of the name Terezin International Music Centre in Czech Mezinárodní hudební centrum v TerezínĚ with its registered office in Terezín, (hereafter referred to as the Association )

3 Preambule Zakladatelé zakládají společnost v návaznosti na Memorandum, podepsaného významnými osobnosti českého i zahraničního politického a uměleckého života, ve znění: Na paměť lidí vězněných v Terezíně mezi lety 1941 a 1945, v obzvláštní úctě ke všem umělcům mezi nimi a navazujíce na jejich schopnost zachovat si svou kulturní identitu a lidskou důstojnost uprostřed teroru příkladem jsou jména hudebníků Gideona Kleina ( ), Hanse Krásy ( ), Pavla Haase ( ) a Viktora Ullmanna ( ) podporujeme založení Mezinárodního hudebního centra v Terezíně (TIMUC) s cílem umožnit setkávání mladých a zkušených lidí všech kultur z oblasti hudby a podporovat jednak jejich vzdělávání po umělecké, lidské a vědecké stránce, jednak jejich historické vědomí, a přispět tak k budování Terezína jako místa evropské vzdělanosti a kultury i živoucí humanity na základech demokratických principů. Dáno v Terezíně 16. října 2004, tedy 60 let po deportaci lidí z Terezína do koncentračního tábora Osvětimi, mezi nimiž byli výše uvedení hudebníci, mnoho dalších umělců a 150 dětí. Seznam osobností kulturního a společenského života, které podpořili toto Memorandum tvoří přílohu Zakládací listiny. TIMUC o. p. s. podporuje město Terezín, Nadace Terezín a Nadační fond Hans Krása Terezín. Vítána do budoucnosti bude podpora dalších institucí hlásících se k odkazu židovských hudebních umělců, kteří zahynuli v období holocaustu. Preamble The founders established the Association in connection to Memorandum of Hans Krása Foundation Terezín / Hans Krása Stiftung Terezín (Theresienstadt), signed by significant personalities of Czech as well as international political and artistic life, within the following wording: To the memory of 140,000 people arrested in Terezin between 1941 and 1945, holding in special regard all artists among them and picking up the threads of their ability to preserve their cultural identity and human dignity in the middle of terror the musicians Gideon Klein s ( ), Hans Krása s ( ), Pavel Haas ( ) and Viktor Ullmann s ( ) names may serve as an example we support the establishment of the Terezin International Music Centre (TIMUC) for the purpose of enabling young and experienced people of all cultures in the musical field to meet and support their education from the artistic, human and scientific perspective, as well as their historical awareness, and thus contribute to Terezin s development as a venue for European education, culture and humanity based on democratic principles. Published in Terezin on 16 October 2004, i.e. 60 years after deportation of 1,500 people from Terezin to the concentration camp Auschwitz, including the aforementioned musicians, many other artists and 150 children. The list of cultural social life personalities who supported this Memorandum forms the Annex to the Constitution of Association. TIMUC o. p. s. is supported by the town of Terezín, the Terezín Fund and Hans Krása Foundation Terezín. In the future, support provided by other institutions professing their allegiance to the legacy of Jewish musicians who died during the Holocaust.

4 Čl. 1 Základní poslání společnosti Základním posláním společnosti je vykonávat obecně prospěšné činnosti a služby a provozovat doplňkové činnosti, k tomuto účelu shromažďovat finanční prostředky a jiné hodnoty, odpovědně s nimi hospodařit a používat je k dosažení cílů společnosti. Art. 1 Association Mission The basic mission of the Association is to perform beneficial activities and services and to pursue complementary activities, to collect funds and other values for this purpose, to manage them responsibly and to use them to achieve the Association s objectives. Čl. 2 Cíl společnosti a druhy obecně prospěšných služeb Cílem činnosti společnosti je poznávání a rozvíjení světových, evropských, českých a regionálních kulturních tradic, zejména v oblasti hudební při reflektování historických souvislostí. Zvláštní důraz je kladen na hudební kulturu období ghetta Terezín a židovskou hudební kulturu v období holocaustu vůbec, její zpřístupňování odborné i laické veřejnosti v České republice i v zahraničí a pěstování kontaktů, zejména mezi mladými interprety, studenty hudební vědy, příznivci hudby a mezi profesionálními i amatérskými hudebníky z celé Evropy a mimoevropských zemí. Prostředky k dosahování tohoto cíle jsou následující obecně prospěšné služby: a) organizování a podpora vzdělávacích programů a projektů k pěstování a výuce hudby; b) pořádání koncertů, festivalů, výstav, seminářů, přednášek a tvůrčích dílen v oblasti hudby, filmové a dramatické tvorby, literatury, výtvarného umění, architektury; c) spolupráce s českými i zahraničními hudebními školami, českými i zahraničními kulturními institucemi, spolky, a jinými právnickými osobami, které přispívají k poznávání a k upevňování kulturních tradic a k rozvoji hudby; d) badatelská, vydavatelská a propagační činnost týkající se kulturního odkazu umělců a významných osobností, zejména období holocaustu se zvláštním zřetelem na oblast hudby a hudební kultury; e) budování a provozování hudebního archivu (noty, hudební nosiče a jiné); f) poradenská a informační činnost zejména pro mladé umělce z České republiky i z Evropských a mimoevropských zemí; g) osvěta a výchova ke kulturnosti a toleranci v životě jednotlivce i společnosti. Výše uvedené druhy obecně prospěšných služeb nelze měnit bez písemného souhlasu zakladatelů. Art. 2 The Association s Objective and Types of Generally Beneficial Services The Association s objective is to learn and develop world, European, Czech and regional cultural traditions, especially in the musical field, reflecting the historical context. Special emphasis is on musical culture of the Terezin ghetto period and the Jewish musical culture during the Holocaust, on making it available to professionals as well as the public in the Czech Republic and abroad, and on fostering contacts, especially among young performers, music students, music fans and professional as well as amateur musicians throughout Europe and countries across Europe. The means of achieving this objective are the following beneficial services: a) organizing and supporting education programs and projects fostering music and music education; b) organizing of concerts, festivals, exhibitions, seminars, lectures and workshops in the fields of music, film and drama production, literature, fine art, architecture; c) cooperation with Czech as well as international musical schools, Czech as well as international cultural institutions, associations and other legal entities contributing to learning and reinforcing cultural traditions and to music development; d) researching, publishing and promoting activity related to cultural legacy of artists and significant personalities, especially from the Holocaust, with special regard for the music and musical field; e) establishing and maintaining a music archive (music scores, music media, and others); f) advisory and information services offered to young artists especially from the Czech Republic as well as from European countries and countries outside Europe; g) enlightenment and education leading to cultured manners and tolerance in individuals and society s lives. The aforementioned beneficial services may not be changed without the founders written consent. [4]

5 Čl. 3 Podmínky pro poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb Společnost bude nabízet služby podle článku 2 této smlouvy fyzickým osobám z České republiky i ze zahraničí, zejména mladým lidem ze zemí Evropské unie, a to bezplatně nebo za ceny v úrovni nákladů vynaložených na poskytované obecně prospěšné služby snížených o přijaté dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z fondů Evropské unie příspěvků a darů nebo z doplňkové činnosti, bude-li ji vykonávat. Správní rada společnosti je oprávněna upravit podmínky pro poskytování jednotlivých služeb. Čl. 4 Doba trvání společnosti Zakládací smlouva o založení obecně prospěšné společnosti se uzavírá a společnost se zakládá na dobu neurčitou. Čl. 5 DoplŇková Činnost Společnost kromě obecně prospěšných služeb vykonává jako doplňkové činnosti: 1. reklamní činnost a marketing; 2. specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; 3. maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů; 4. maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny (na webu); 5. zprostředkování obchodu a služeb v oblasti smluvních vztahů; 6. vydavatelské a nakladatelské činnosti; 7. realitní činnost; 8. ubytovací služby. Správní rada je oprávněna rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkové činnosti, a to se souhlasem zakladatelů. Společnost může vykonávat doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že tím nebude omezen kvalita, rozsah a dostupnost poskytovaných obecně prospěšných služeb. Art. 3 Terms and Conditions for Provision of Beneficial Services The Association shall offer the services in accordance with article 2 hereof to natural persons from the Czech Republic as well as from abroad; but, especially to young people from the European Union countries, free of charge or for prices amounting to the costs spent for the provision of the beneficial services reduced by subsidies received from the state budget, from state funds, European Union funds, contributions and donations or from a complementary activity if it performs one. The Board of Directors is entitled to modify the terms and conditions for provision of individual services. Art. 4 Association Duration The Constitution of Association regarding the establishment of a benevolent association is concluded and the association is established for an indefinite period. Art. 5 Complementary Activity Apart from the beneficial services, the Association performs the following complementary activities: 1. advertising and marketing; 2. specialized retail and wholesale with general merchandise; 3. retail and rental of sound and sound-video recordings and other media; 4. retail operated beyond regular premises (on the website); 5. mediation of business and services in the field of contractual relations; 6. publishing activities; 7. real estate activity; and 8. accommodation services. With the founders consent, the Board of Directors is entitled to make decisions regarding the complementary activity subject and scope. The Association may perform the complementary activity solely on the assumption that it will not reduce the quality, scope and availability of the beneficial services. [5]

6 Čl. 6 Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: A. Správní rada B. Dozorčí rada C. Čestná rada D. Ředitel E. Umělecký ředitel Art. 6 Association Bodies The Association bodies are: A. Board of Directors B. Supervisory Board C. Honorary Board D. Director E. Artistic Director A. Správní rada 1. Správní rada je statutární orgán společnosti. 2. Členy správní rady jmenují zakladatelé. Učiní tak vždy nejpozději do 60 dnů po uplynutí funkčního období nebo odchodu z funkce. 3. Správní rada má 6 členů. 4. Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny, jejichž funkční období skončí za dva roky. 5. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří svolávají a řídí jednání správní rady. Jednání správní rady se konají nejméně jednou za šest měsíců. Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů správní rady. Vedle prezenčního hlasování je možné hlasovat také per rollam a to jak telefonickou formou, tak zejména elektronicky em. O telefonickém hlasování se pořizuje záznam a elektronická forma hlasování se archivuje. 6. Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Členství ve správní radě je neslučitelné se členstvím v dozorčí radě společnosti. 7. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady lze zastávat nepřetržitě nejdéle po dvě funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. 8. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádá-li zakladatel na jednání správní rady o slovo, musí mu být uděleno. 9. První jednání správní rady svolají zakladatelé nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku společnosti. A. Board of Directors 1. The Board of Directors is the statutory body of the Association. 2. Board of Directors members are appointed by the founders. They shall always do so at the latest within 60 days after an office term expiry or resignation from office. 3. The Board of Directors consists of six members. 4. After Board of Directors members are first appointed, one third of the members terms shall end after one year and one third of the members term shall end after two years. The members terms are selected by lot. 5. From their group, the Board of Directors members elect a chairman and a vicechairman, who summon and chair meetings of the Board of Directors. The meetings of the Board of Directors shall be held at least once every six months. Consent provided by the majority of the Board of Directors members is required for a decision. Apart from voting in person, it is also possible to vote per rollam, namely by telephone and especially electronically by . Voting by telephone is recorded and electronic voting is archived. 6. In voting, the voting rights of the Board of Directors members are equal. If the number of votes is equal, the chairman s vote is decisive. The membership in the Board of Directors is incompatible with a membership in the Association s Supervisory Board. 7. The office term for the Board of Directors members lasts for three years. The office of a Board of Directors member may be continuously held for two office terms at maximum. After a six-year membership in the Board of Directors, the person may again become its member after at least one year. 8. The founders may participate in the meetings of the Board of Directors. Provided that the founder requests to address the meeting, his request must be accommodated. 9. The founders shall summon the first meeting of the Board of Directors at the latest within 60 days after the Association s establishment date. [6]

7 Do působnosti správní rady, vedle zákonných povinností, patří zejména tyto činnosti: vydání, změny a doplnění statutu společnosti, popř. jednacího řádu správní rady a jiných vnitřních předpisů společnosti; rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací smlouvě a se souhlasem zakladatelů; schvalování rozpočtu společnosti, jeho změny, jakož i náklady na vlastní činnost (správu) společnosti, schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy společnosti; jmenování a odvolávání ředitele a uměleckého ředitele společnosti na návrh zakladatelů, dohled nad jejich činností, navrhování zakladatelům nových členů čestné rady; udělení souhlasu ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo k jeho pronájmu na dobu delší než jeden rok, rozhodování po písemném souhlasu zakladatelů o zrušení společnosti, jmenování likvidátora a určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek, rozhodování o jiných otázkách spojených s činností společnosti, které si vyhradí a které nejsou touto zakládací listinou a statutem výslovně svěřeny jinému orgánu společnosti. Prvními členy správní rady jsou: Ing. Miroslav Tyl, r. č /083, bytem Žernovská 38, Praha 10, PSČ Václav Špale, ak. mal., r. č /211, Ronkova 4, Praha 8 Ing. arch. Karolína PtáČková, r. č /1911, bytem Ondříčkova 6, Karlovy Vary, JiŘí Havlík, RČ /1589, bytem Na Spravedlnosti 1152, Nové Strašecí ; JiŘí Hošek, RČ /0522, bytem Sudoměřská 29, Praha 3; Pavla VondráČková-Jahodová, RČ /0327, bytem Levandulová 574/1, Praha 10; Apart from statutory obligations, responsibilities of the Board of Directors include the following activities: issuance, modifications and amendments of the Association by-laws, or procedure rules for the Board of Directors and other internal Association regulations; deciding on the benevolent association s complementary activities subject and scope beyond the subject and scope stipulated in the Constitution of Association and with the founders consent; approving the Association budget, its changes, as well as costs for the Association s own activity (management), approving the Association s financial statements and annual reports; appointing and dismissing the Association s Director and Artistic Director upon the founders proposal, supervision over their activity, proposal of new Honorary Board members to the founders; giving consent to alienation or pledge of the Association s real property or to its lease for the period exceeding one year, deciding, after the founders written consent, on Association dissolution, on appointing a liquidator and selecting the beneficial association to be offered the liquidation balance, deciding on other issues related to activities which are reserved by the Association and which the Constitution of Association and the by-laws do not explicitly entrust to another Association body. The first members of the Board of Directors are: Ing. Miroslav Tyl, birth certificate number /083, residing at Žernovská 38, Praha 10, Postal Code Václav Špale, academic painter, birth certificate number /211, residing at Ronkova 4, Praha 8 Ing. arch. Karolína PtáČková, birth certificate number /1911, residing at Ondříčkova 6, Karlovy Vary JiŘí Havlík, birth certificate number /1589, residing at Na Spravedlnosti 1152, Nové Strašecí; JiŘí Hošek, birth certificate number /0522, residing at Sudoměřská 29, Praha 3; Pavla VondráČková-Jahodová, birth certificate number /0327, residing at Levandulová 574/1, Praha 10; [7]

8 B. DozorČí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Pro jmenování členů dozorčí rady a pro podmínky jejich členství platí obdobně ustanovení o správní radě. 3. Dozorčí rada má 3 členy. 4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. 5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který ji zastupuje navenek, svolává a řídí její jednání. Jednání dozorčí rady se konají nejméně jednou za rok. 6. Působnost dozorčí rady je upravena v 16 zákona. 7. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. 8. Zprávy o výsledcích své kontrolní činnosti předkládá dozorčí rada nejméně 1x ročně správní radě s návrhem na provedení případných nápravných opatření. 9. Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištění porušení zákona nebo ustanovení této zakládací smlouvy či dalších vnitřních předpisů společnosti, o jakýchkoli nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti. Do působnosti správní rady patří zejména tyto činnosti: dozor nad činností společnosti, kontrola, zda splňuje cíle, za jejichž účelem byla založena; ověřuje a kontroluje rozpočet společnosti; ověřuje a kontroluje roční účetní závěrku a výroční zpráy společnosti. Prvními členy dozorčí rady jsou: Alena Žáková, r. č /009, bytem Obeciny 4182, Zlín Jarmila Knight, r. č /107, bytem Polská 32, Praha 2 Mgr. Denisa BuŘvalová, r. č /3152, bytem Podbabská 2, Praha 6 C. Čestná rada 1. Čestná rada je čestným orgánem společnosti. 2. Společnost ji zřizuje pro posílení své prestiže a zajištění trvale vysoké úrovně jí pořádaných aktivit a akcí. Čestná rada je složena z významných osobností kulturního, uměleckého, vědeckého i společenského světa, které podporují myšlenku vzniku a díla obecně prospěšné společnosti TIMUC. Počet členů čestné rady není omezen. 3. Členové čestné rady mají právo se s hlasem poradním účastnit všech zasedání správní rady a všech akcí pořádaných společností. B. Supervisory Board 1. The Supervisory Board is the Association s controlling body. 2. As far as appointing members of the Supervisory Board and terms of their membership are concerned, the provision on the Board of Directors shall apply accordingly. 3. The Supervisory Board consists of three members. 4. The Supervisory Board s office term lasts three years. 5. From its group, the Supervisory Board elects a chairman, who represents the Association, especially for summons and chairs its meetings. The Supervisory Board meetings shall be held at least once every year. 6. The Supervisory Board s responsibilities are regulated in S. 16 of the Act. 7. The Supervisory Board members may participate in the Supervisory Board s meeting, being in an advisory capacity. 8. The Supervisory Board shall submit reports on its controlling activity outcomes at least 1x yearly to the Board of Directors, proposing implementation of potential remedies. 9. The Supervisory Board shall inform the Board of Directors every time it ascertains that a law or a provision hereof or of other internal Association regulations were breached, and on any un-economical steps or other deficiencies in the Association s activity. The Supervisory Board s responsibilities include especially the following activities: supervision over the Association s activity, ensuring objectives fulfilment for which the Association was established; verifies and controls the Association budget; verifies and controls the Association s financial statement and annual reports. The Supervisory Board s first members are: Alena Žáková, birth certificate number /009, residing at Obeciny 4182, Zlín Jarmila Knight, birth certificate number /107, residing at Polská 32, Praha 2 Mgr. Denisa BuŘvalová, birth certificate number /3152, residing at Podbabská 2, Praha 6 C. Honorary Board 1. The Honorary Board is the Association s honorary body. 2. The Association establishes the Honorary Board to increase its prestige and to secure permanently a high level of activities and events organized by the Association. The Honorary Board consists of the cultural, artistic, scientific, as well as significant personalities supporting the idea of the establishment and operation of the benevolent association TIMUC. The number of the Honorary Board s members is not limited. 3. The Honorary Board members may participate in all Board of Directors meetings, being in an advisory capacity, and in all events organized by the Association. [8]

9 4. První členy čestné rady jmenují zakladatelé z osobností, které jsou vynikáními a uznávanými umělci, odborníky a všeobecně váženými osobnosti se vztahem k hudbě, literatuře či obecně k odkazu osobností, jež zahynuly v období holocaustu. 5. Další čestné členy jmenují a odvolávají zakladatelé buď podle vlastního rozhodnutí nebo na návrh správní rady společnosti. První členkou čestné rady je: Gaby Flatow, Berlín 4. The founders shall appoint the Honorary Board s first members from the group of personalities who are excellent and regarded artists, experts and generally respected personalities with positive attitudes to music, literature or, in general, to legacy of the personalities who died during the Holocaust. 5. The founders appoint or dismiss other honorary members either upon their own decision or upon proposals of the Association s Board of Directors. The Honorary Board s first members is: Gaby Flatow, Berlin D. Ředitel 1. Ředitel je výkonným orgánem společnosti. 2. Ředitel je do funkce jmenován a z funkce odvoláván správní radou společnosti. 3. Odměnu ředitele společnosti stanoví správní rada. 4. Funkce ředitele je neslučitelná se členstvím ve správní a dozorčí radě společnosti. 5. Působnost, pravomoc, odpovědnost ředitele společnosti a systém pravomocí v aparátu společnosti podrobně upravuje statut společnosti. 6. Ředitel řídí běžný chod společnosti. 7. Ředitel má právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. E. UmĚlecký Ředitel 1. Umělecký ředitel je výkonným orgánem společnosti v uměleckých otázkách. 2. Umělecký ředitel je do funkce jmenován a z funkce odvoláván správní radou společnosti. 3. Odměnu uměleckého ředitele společnosti stanovuje správní rada společnosti. 4. Funkce uměleckého ředitele je neslučitelná se členstvím ve správní a dozorčí radě společnosti. 5. Působnost, pravomoc a odpovědnost uměleckého ředitele společnosti podrobně upravuje statut společnosti. 6. Umělecký ředitel má právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. D. Director 1. The Director is the Association s executive body. 2. The Director is appointed into office and dismissed from office by the Association s Board of Directors. 3. The Association Director s remuneration is determined by the Board of Directors. 4. The Director s office is incompatible with membership in the Association s Board of Directors and Supervisory Board. 5. The Association Director s competences, powers and responsibilities and system of powers within the Association set-up are regulated in detail in the Association by-laws. 6. The Director manages the Association s general operation. 7. The Director may participate in the Board of Directors meetings, being in an advisory capacity. E. Artistic Director 1. The Artistic Director is the Association s executive body in artistic issues. 2. The Artistic Director is appointed into office and dismissed from office by the Association s Board of Directors. 3. The Association Artistic Director s remuneration is determined by the Board of Directors. 4. The Artistic Director s office is incompatible with membership in the Association s Board of Directors and Supervisory Board. 5. The Association Artistic Director s competences, powers and responsibilities are regulated in detail in the Association by-laws. 6. The Director may participate in the Board of Directors meetings, being in an advisory capacity. [9]

10 Čl. 7 Jednání a podepisování za společnost 1. Za společnost jedná navenek předseda a místopředseda správní rady, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda správní rady. 2. Společnost dále může zastupovat ředitel a umělecký ředitel, a to pouze v rozsahu jejich písemného zmocnění uděleného správní radou; připouští-li to takové zmocnění, jsou ředitel a/nebo umělecký ředitel oprávněni udělit zmocnění dále třetí osobě substituční plnou mocí. Čl. 8 Vklady zakladatelů Jmění společnosti tvoří tyto majetkové vklady zakladatelů: ThDr. Tomáš KvĚták Th.D Kč Mgr. Ada Slivanská Kč Jednotlivé vklady zakladatelů jsou peněžité a po dobu trvání společnosti je nelze zcizit či zatížit. Vklady zakladatelů jsou vloženy na účet společnosti k tomu zřízený. Čl. 9 Zdroje financování společnosti Prostředky k financování své činnosti získává společnost zejména z: 1. majetkových vkladů zakladatelů; 2. darů a příspěvků fyzických a právnických osob; 3. dotací či grantů ze státního rozpočtu, fondů a grantů Evropské unie; 4. doplňkové činnosti; 5. úroků z vkladů; 6. dědictví. Čl. 10 HospodaŘení společnosti Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond společnost používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích a dále pak na poskytování obecně prospěšných služeb, za jejichž účelem byla společnost zřízena. Art. 7 Acting and Signing for the Association 1. The persons acting for the Association in relation to the outside world are the chairman and vice-chairman of the Board of Directors, each one individually. Signing for the Association proceeds as follows: the chairman or the vice-chairman of the Board of Directors will append their signatures to the printed or written Association name. 2. The Association may be also represented by the Director and the Artistic Director, namely only within the scope of their written authorization provided by the Board of Directors; provided that such an authorization enables it, the Director and/or the Artistic Director may authorize a third party through a substitution power of attorney. Art. 8 Founders Contributions The Association assets consist of the founders following property contributions: ThDr. Tomáš KvĚták Th.D CZK 10,000 Mgr. Ada Slivanská CZK 10,000 The founders individual contributions are monetary and may not be alienated or encumbered for the Association s duration. The founders contributions are deposited to the Association s account established for this purpose. Art. 9 Sources of Association Funding The Association acquires funds for its activities especially from: 1. the founders property contributions; 2. natural persons and legal entities donations and contributions; 3. subsidies or grants from the state budget, from the European Union funds and grants; 4. complementary activity; 5. contribution interests; and 6. inheritances. Art. 10 Association Management The Association shall transfer its full economic result after taxation, as shown at the end of an accounting period, to its reserve fund. The Association shall use the reserve fund first to cover the loss shown in the following accounting periods and also for provision of the beneficial services for which the Association was established. [10]

11 Čl. 11 ÚČetnictví a výroční zpráva 1. Společnost vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví. 2. Společnost ve svém účetnictví důsledně odděluje náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou společnosti. 3. Roční účetní závěrka je ověřována dozorčí radou společnosti a schvalována správní radou společnosti. 4. Roční účetní závěrka podléhá účetnímu auditu v případech stanovených zákonem. 5. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada společnosti, nejpozději do šesti měsíců od skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. 6. Výroční zpráva obsahuje zákonem stanovené náležitosti. První výroční zprávu o své činnosti a hospodaření společnost uveřejní do 18 měsíců od svého vzniku. 7. Výroční zpráva společnosti je veřejně přístupná a je k nahlédnutí v sídle společnosti Čl. 12 Zrušení společnosti Společnost se ruší za podmínek uvedených v 8 zákona. Čl. 13 ZávĚreČná ustanovení 1. Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky. 2. Změny a dodatky Zakladatelské smlouvy společnosti mohou být vydávány zakladateli. V Praze, dne 8. prosince 2006 Art. 11 Accounting and Annual Report 1. The Association shall conduct the accounting procedures in compliance with the Accounting Act. 2. In its accounting books, the Association shall thoroughly separate costs and yields related to the complementary activities, costs and yields related to beneficial services, and costs and yields which do not belong to the previous categories and which are related to the Association Management. 3. The annual financial statement shall be verified by the Association s Supervisory Board and approved by the Association s Board of Directors. 4. In the events stipulated by law, the annual financial statement is subject to an audit of accounts. 5. The Association shall elaborate and publish an annual report on activities and management on the date determined by the Association s Board of Directors, at the latest within six months after the end of the assessed period. The assessed period shall be a calendar year. 6. The annual report shall contain requisites stipulated by law. The Association shall publish the first annual report on its activity and management within 18 months after its establishment. 7. The Association s annual report shall be publicly accessible and available for inspection in the Association s registered office. Art. 12 Association Dissolution The Association shall be dissolved under the terms provided in S. 8 of the Act. Art. 13 Concluding Provisions 1. The Association s legal relations shall be regulated by Czech Republic law. 2. Amendments and attachments to the Association s Constitution of Association may be issued by the founders. Prague, December 8th, 2006 ThDr. Tomáš Květák Th.D. Mgr. Ada Slivanská [11]

12

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Preambule Společnost Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským obchodním

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely zakladatelky paní Radmila Kořínková, r. č. 565830/0516, bytem

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZOPS ) (jak vyplývá ze změn

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. :

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo.., trvale bytem.., Petr HOVADÍK, rodné číslo, trvale bytem., rozhodli takto : Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Statut Linhartovy nadace

Statut Linhartovy nadace Statut Linhartovy nadace Preambule Linhartova nadace byla založena v roce 1987, od kdy působila v oblasti alternativní kultury a jako právnická osoba byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 21/8/1990.

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Zakládací listina Asistence, o.p.s.

Zakládací listina Asistence, o.p.s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Zakladatel: Zakládací listina Asistence, o.p.s. Mgr. Stupková Vlasta, rodné číslo: 516023/240, bytem Na Zástřelu 43, 162 00 Praha 6 2. Název společnosti zní Asistence, o.p.s.

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Česká asociace dětské jógy

Česká asociace dětské jógy Stanovy obecně prospěšné společnosti Česká asociace dětské jógy A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 30. ledna 2012 byla založena obecně prospěšná společnost

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA Změna a plné znění změněného statutu Tímto dokumentem se v plném rozsahu ruší Statut obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA, schválený dne 25.

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Čl.I Úvodní ustanovení 1. Dne 19.10.2006 uzavřeli zakladatelé: - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem Hoření 13,

Více

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú.

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Preambule Ústav lékového průvodce, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovatelem informací a rádcem pacientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. je právnickou osobou založenou dle zákona č.248/1995 Sb. v jeho

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut)

STATUT. obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut) STATUT obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut) vydaný na základě zák. č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů zpet na puvodni stranku Schváleno (Vydáno): 28.09.1995 Účinnost od: 01.01.1996

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více