Transport Risk Insurance and Prevention in the International Trade DP-EF-KPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transport Risk Insurance and Prevention in the International Trade DP-EF-KPO"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika a správa Studijní obor: Pojišťovnictví Pojištění a prevence přepravních rizik v mezinárodním obchodě Transport Risk Insurance and Prevention in the International Trade DP-EF-KPO IVA NIKOLA JERIOVÁ Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc. (TUL, katedra pojišťovnictví) Konzultant: Ing. Jaroslava Kristýna Tůmová (TUL, katedra pojišťovnictví) Počet stran: 79 Počet příloh: 10 Datum odevzdání:

2 Prohlášení Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případe má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem. V Liberci, Podpis 3

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří mi byli nápomocni s vypracováním mojí diplomové práce. Zejména bych ráda poděkovala vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Arnoštu Böhmovi, CSc., z katedry pojišťovnictví za jeho dohled, rady a připomínky související s mojí prací. Rovněž děkuji Ing. Jaroslavě Kristýně Tůmové, interní doktorandce na katedře pojišťovnictví, která se vstřícně ujala role konzultanta diplomové práce, děkuji za její čas strávený v rámci přínosných konzultací, za poskytnuté informace a materiály a za celkovou podporu, které se mi dostalo při zpracování diplomové práce. 4

4 Resumé Diplomová práce se zaměřuje na pojišťování přepravních rizik v souvislosti s realizováním mezinárodních obchodních transakcí. Pro účely eliminace následků těchto rizik existují dva základní druhy pojištění, a to pojištění přepravy zásilek a odpovědnostní pojištění dopravců a zasílatelů. První část práce pojednává o jednotlivých přepravních oborech, o odpovědnostech dopravců a zasílatelů vycházejících z příslušných právních předpisů a dále vysvětluje význam a využití jednotlivých dodacích parit mezinárodně uznávaných pravidel Incoterms Druhá kapitola je věnována rizikům ohrožujícím výsledky mezinárodních obchodních případů, jejich možné prevenci a zejména pojištění přepravních rizik. V praktické části představím situaci přepravního pojištění na českém pojistném trhu, nabídku produktů předních pojišťoven a na reálném příkladu poukážu na úskalí spojená s pojišťováním zásilek pro vybranou společnost. Klíčová slova pojištění přepravy zásilek pojištění odpovědnosti dopravce pojištění odpovědnosti zasílatele mezinárodní obchod Incoterms předepsané pojistné dopravce zasílatel 5

5 Resumé This diploma thesis is focused on transport risk insurance in connection with international trade operations. There are two basic types of insurance in order to eliminate consequences of these risks: transport insurance and liability insurance of carriers and forwarders. The first chapter of this work deals with particular transportation spheres and with liability of carriers and forwarders rising from relevant legal enactments. The work explains sense and use of particular delivery terms of the international rules Incoterms The second chapter applies to risks which threaten gains in the international trade operations. The work focuses on precautionary measures against risks and especially on transport risk insurance. In the part of practice, I will present situation of transport insurance in the czech insurance market and insurance products offered by the leading insurance companies. I will show the respective difficulties by an example of shipments insuring in one company. Key words transport insurance carrier's liability insurance forwarder's liability insurance international trade Incoterms insurance premium carrier forwarder 6

6 OBSAH ÚVOD PŘEPRAVA V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ ODPOVĚDNOST DOPRAVCE Silniční přeprava a odpovědnost silničního dopravce Železniční přeprava a odpovědnost železničního dopravce Letecká přeprava a odpovědnost leteckého dopravce Námořní přeprava a odpovědnost námořního dopravce Říční přeprava a odpovědnost říčního dopravce ODPOVĚDNOST ZASÍLATELE Kombinovaná přeprava a odpovědnost zasílatele INCOTERMS SHRNUTÍ POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ RIZIKA V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Způsoby snižování rizik Mezinárodní zvyklosti a standardy pro snížení rizik POJIŠTĚNÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ POJIŠTĚNÍ V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ Pojištění přepravy zásilek Kontinentální systém přepravního pojištění Anglický systém přepravního pojištění Pojištění v rámci doložek Incoterms Pojistná smlouva v přepravním pojištění Odpovědnostní pojištění Pojištění odpovědnosti dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele ANALÝZA POJISTNÉHO TRHU PŘEPRAVNÍHO POJIŠTĚNÍ UKAZATELE ÚROVNĚ POJISTNÉHO TRHU ČESKÝ POJISTNÝ TRH PŘEPRAVNÍHO POJIŠTĚNÍ NABÍDKA PŘEDNÍCH POJIŠŤOVEN Allianz pojišťovna, a.s Česká pojišťovna a.s Generali Pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění proti vybraným pojistným nebezpečím Pojištění proti všem rizikům NÁVRH OPTIMÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SOUČASNÝ PŘÍSTUP K POJIŠŤOVÁNÍ ZÁSILEK NÁVRHY OPTIMALIZACE VÝDAJŮ NA POJISTNÉM Rámcová smlouva se zasílatelem Rámcová smlouva s pojistitelem ZÁVĚR

7 Použité zkratky a symboly AAR ABW B/L CFR CIF CIP CIM CMNI CMR CMR COTIF CPT ČAP ČR ČSSR DAF DDP DDU DEQ DES EGAP EHK EXW FAS FCA FIATA FOB FPA GBP ICAO ICC I.C.C. Incoterms MAR OSN OTIF SDR WPA - Pojištění proti všem rizikům - Letecký nákladní list - Konosament náložný list - Náklady a přepravné - Náklady, pojištění a přepravné - Přeprava a pojištění placeny do - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží - Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách - Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě - Nákladní list v rámci úmluvy CMR - Úmluva o mezinárodní železniční přepravě - Přeprava placena do - Česká asociace pojišťoven - Česká republika - Československá socialistická republika - S dodáním na hranici - S dodáním clo placeno - S dodáním clo neplaceno - S dodáním z nábřeží - S dodáním z lodi - Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - Evropská hospodářská komise - Ze závodu - Vyplaceně z boku lodi - Vyplaceně dopravci - Mezinárodní federace zasilatelských sdružení - Vyplaceně loď - Pojištění s vyloučením zvláštní havárie - Britská libra - Mezinárodní organizace pro civilní letectví - Mezinárodní obchodní komora - Institute Cargo Clauses - Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích podmínek - Marine Policy - Organizace spojených národů - Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu - Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights) - Pojištění včetně zvláštní havárie 8

8 Seznam tabulek a grafů TAB. 1 - DOLOŽKY INCOTERMS TAB. 2 - PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ VÝKLADU JEDNOTLIVÝCH DOLOŽEK TAB. 3 - RIZIKA A VÝLUKY INSTITUTE CARGO CLAUSES TAB. 4 - PŘEHLED MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV A JIMI STANOVENÝCH ODPOVĚDNOSTNÍCH LIMITŮ TAB. 5 - VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO V LETECH (V TIS. KČ) TAB. 6 - VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO V LETECH (V TIS. KČ) TAB. 7 - PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ A TRŽNÍ PODÍL POJIŠŤOVEN V ROCE TAB. 8 - VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO V LETECH 2007 A 2008 (V TIS. KČ) TAB. 9 - SEZNAM POJIŠŤOVEN A JIMI NABÍZENÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ TAB ZÁKLADNÍ POJISTNÁ NEBEZPEČÍ TAB PŘEHLED ABSOLUTNÍCH A RELATIVNÍCH VÝLUK TAB POJIŠTĚNÉ PŘEPRAVY V ROCE TAB POROVNÁNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PŘI APLIKACI POJISTNÉ SAZBY 2,4 PROMILE TAB VÝPOČTY ÚSPOR ZA PŘEDPOKLADU POJISTNÉ SAZBY NA ÚROVNI 0,19 % OBR. 1 - VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO V LETECH OBR. 2 - VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO V LETECH (V TIS. KČ) OBR. 3 - KONCENTRACE POJISTNÉHO TRHU POJIŠTĚNÍ NÁKLADU V LETECH 2007 A

9 ÚVOD Zpracováním této diplomové práce bych ráda všem zájemcům přiblížila problematiku související s přepravou a zejména pojištěním v rámci realizací mezinárodních obchodních operací. Téma Pojištění a prevence přepravních rizik v mezinárodním obchodě jsem si zvolila z ryze praktického důvodu, kdy zajišťování přeprav zásilek převážně do zahraničí částečně spadá do mojí pracovní náplně. Neoddělitelnou součástí obchodování hmotným zbožím nejen na mezinárodní úrovni je přeprava předmětu kupní smlouvy od dodavatele k odběrateli. Informace o tom, která ze stran je povinna zajistit přepravu a v jakém rozsahu se bude podílet na její úhradě, je ve smlouvě obsažena sjednáním příslušné dodací parity. Vedle tohoto stanovuje dodací podmínka také konkrétní okamžik, kterým přechází riziko ztráty či škody na zásilce z prodávajícího na kupujícího. Každá realizace vývozní nebo dovozní obchodní operace je vystavena mnoha dalším rizikům vyskytujícím se v prostředí mezinárodního obchodu. Rizika poškození, zničení či pohřešování zásilky během přepravy však patří k těm významnějším. Pojištění, ať už ve smyslu pojištění přepravy zásilek či odpovědnosti dopravce a zasílatele, je jedním z hlavních nástrojů, jak lze neblahým následkům těchto rizik čelit. Při zohlednění skutečnosti, že dennodenně dochází na celém světě k nesčetným objemům transportů zboží od prodávajících ke kupujícím, bych si dovolila tvrdit, že přepravní pojištění hraje mezi ostatními neživotními pojištěními poměrně významnou roli. Cílem mojí diplomové práce je komplexně představit přepravní pojištění v rámci všech nezbytných souvislostí, které jej činí podstatným elementem zahraničních obchodních operací. 10

10 1 PŘEPRAVA V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Přeprava hraje v prostředí mezinárodního obchodu velmi důležitou roli, jelikož k zasílání zboží od prodávajícího ke kupujícímu dochází při většině prodejních operací. V této kapitole přiblížím jednotlivé druhy přepravy, a to z pohledu odpovědnosti dopravců. Pro každý dopravní obor je typické, že jsou pro něj stanovena jiná mezinárodně platná pravidla určující rozsah a výši odpovědnosti. Podstatou však je, že plně odrážejí letité zkušenosti předních světových institucí zabývajících se problematikou přepravního odvětví. Jako druhý pól z hlediska odpovědnosti za zásilky bude přiblížena odpovědnost zasilatelů. V poslední části této kapitoly představím mezinárodně uznávaná pravidla pro výklad dodacích doložek Incoterms a v rámci shrnutí se pokusím vysvětlit příčinné souvislosti mezi výběrem dodací podmínky, dodací lhůty a ekonomickou volbou způsobu přepravy. Přepravu lze z hlediska přepravních oborů rozlišovat na silniční, železniční, leteckou, námořní a říční přepravu. Dále můžeme k dělení přepravy přistupovat z pohledu počtu využitých dopravních oborů během realizace jedné přepravní operace. Unimodální přeprava je zajišťována prostřednictvím pouze jednoho přepravního oboru, kdežto přeprava multimodální využívá alespoň dvou druhů přepravy. Posledním pohledem na členění tohoto odvětví je rozlišení na přepravy realizované přímo dopravcem, nebo zprostředkovaně zasílatelem. Dopravcem rozumějme každou fyzickou nebo právnickou osobu, která se přepravní smlouvou zavazuje provést přepravu zásilky. Podstata Smlouvy o přepravě věci je formulována v obchodním zákoníku. Zasílatele lze definovat jako společnost, která se zavazuje obstarat provedení přepravy a služeb s ní souvisejících na základě Zasílatelské smlouvy, upravené rovněž obchodním zákoníkem. Obecně lze dopravce považovat za majitele nákladního vozu, kdežto zasílatel si dané vozy od dopravce najímá. 11

11 1.1 ODPOVĚDNOST DOPRAVCE Dopravci realizují přepravu na základě Smlouvy o přepravě věci, uzavřené v souladu s ustanoveními 610 a následujícími zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podle nařízení tohoto předpisu vzniká odpovědnost dopravce za škody na zásilce okamžikem jejího převzetí dopravcem až do jejího vydání příjemci. Uplatňován je zde princip tzv. objektivní odpovědnosti neboli odpovědnosti za výsledek, kdy odpovědnost za škodu vzniká bez ohledu na zavinění nebo nezavinění. Daná odpovědnost však není absolutní a dopravce se jí může zprostit v případech, kdy prokáže, že škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče a dále z kvalifikovaných důvodů uvedených v zákoně. Zákon dopravce zprošťuje odpovědnosti, pokud se mu podaří dokázat, že škoda byla zapříčiněna některou z těchto okolností: - odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, - vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku, - vadným obalem, na který dopravce upozornil odesílatele při převzetí zásilky k přepravě a bylo-li toto poznamenáno v přepravní listině. [11] Při provozování mezinárodních přeprav se dopravci řídí mezinárodními úmluvami, které stanovují jednotné podmínky pro dopravce v rámci daného přepravního oboru a mají přednost před zákonem. Tyto smlouvy jsou závazné pro všechny dopravce států, jež dané úmluvy implementovaly do své legislativy. Každá z těchto úmluv pamatuje na náležitosti přepravní smlouvy i na stanovení odpovědnosti dopravců Silniční přeprava a odpovědnost silničního dopravce Silniční doprava je v právních předpisech ČR upravena zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Mezinárodní silniční doprava je v tomto předpise definována jako doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou různých států, nebo doprava, při níž místo výchozí a cílové sice leží na území téhož státu, ale část jízdy se uskuteční na území státu jiného. [12] 12

12 Pro provozování mezinárodní silniční dopravy je stěžejní legislativou nejen tento zákon, ale i jemu nadřazená Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě, která je zkratkou nazývána Úmluva CMR (Convention Marchandise Routière). Úmluva CMR byla sjednána dne 19. května 1956 v Ženevě na půdě OSN a v platnost vstoupila v roce Československo zveřejnilo její znění v roce 1974 ve Sbírce zákonů jako přílohu k vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 11/1975/Sb. Cílem této úmluvy je jednotná úprava podmínek smlouvy o přepravě zásilek za úplatu v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Obsahově se zaměřuje zejména na tématiku přepravních dokladů a na odpovědnost dopravce. Dokladem o uzavření přepravní smlouvy, o obsahu této smlouvy, jakož i o převzetí zásilky dopravcem je nákladní list CMR (Příloha č. 1). Odpovědnost dopravce je v kapitole IV Úmluvy CMR definována takto: Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty. Výše uvedené ustanovení je v Úmluvě omezeno podmínkami, za jakých je dopravce své odpovědnosti zproštěn. Jedná se o okolnosti, v jejichž důsledku vznikla škodní událost: příkaz oprávněného, zavinění oprávněným, vlastní vada zásilky, okolnosti, jež dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci, zvláštní nebezpečí související s těmito skutečnostmi: - použití otevřených vozidel bez plachet (dohodnuto a poznamenáno v CMR), - chybějící obal či vadný obal zásilky, - manipulace se zásilkou odesílatelem/příjemcem, - přirozená povaha určitého zboží, - přeprava živých zvířat. Náhrada škody způsobené na zásilce během přepravy však nesmí přesáhnout finanční limit, který je stanoven tímto výpočtem: 13

13 hrubá hmotnost nákladu v kg * 8,33 * 1 SDR 1. Je-li překročena dodací lhůta a oprávněný prokáže, že škoda vznikla z tohoto důvodu, je dopravce povinen hradit škodu jen do výše dovozného. Právě výše zmíněná zákonná odpovědnost dopravce, byť je omezena jak svým rozsahem, tak výší, je stimulem pro uzavírání pojištění odpovědnosti silničního dopravce, na základě kterého přechází povinnost vyplatit náhradu škody na pojistitele. [17] Železniční přeprava a odpovědnost železničního dopravce Železniční přeprava je v ČR upravena zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách. Provozování mezinárodní železniční dopravy je primárně vázáno na dodržování ustanovení mezinárodních úmluv. Pro oblast Evropy se jedná o Úmluvu o mezinárodní železniční přepravě, Úmluvu COTIF (Convention Relative Aux Transports Internationaux Ferroviaires). Úmluva COTIF byla vydána 9. května 1980 v Bernu Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu - OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires). Právním předpisem platným pro tehdejší ČSSR se stala v roce 1985 uveřejněním ve Sbírce zákonů, a to vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb. Celé znění Úmluvy se skládá z několika částí. Základem tohoto dokumentu je vlastní text Úmluvy, který je zaměřen na působnost Organizace OTIF. Zbývající část předpisu se skládá z několika tzv. přípojků. Smlouvě o přepravě zboží se věnuje Přípojek B k Úmluvě pod názvem Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží, často označovaný pouze zkratkou CIM (Convention Internationale Concernant le Transport des Merchandises par Chemins de Fer). [18] 1 SDR (Special Drawing Rights) Zvláštní práva čerpání jsou jednotnou měnovou a účetní jednotkou užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu. Odvozují se od průměrné hodnoty měn USA, Německa, Japonska, Francie a Velké Británie. Kód této měny je XDR; 1 XDR = CZK. (kurz k ). 14

14 Tento přípojek v sobě mimo jiné zahrnuje náležitosti mezinárodního železničního nákladního listu, který je také označovaný zkratkou CIM. Odpovědnost železničního dopravce je zde formulována obdobně, jako jsem ji uvedla u silniční přepravy, kdy je dopravce odpovědný za zásilku v době od jejího přijetí až po dodání, jakož i za škodu vzniklou překročením dodací lhůty. Podmínky, za jakých je dopravce své odpovědnosti zproštěn, jsou rovněž obdobné s ustanoveními v úmluvě CMR. Navíc jsou zde uvedeny limity pro odpovědnost za zboží, které je při přepravě v důsledku své přirozené povahy zpravidla vystaveno nebezpečí úbytku hmotnosti. Dopravce odpovídá za tu část úbytku, která přesahuje: - 2 % hmotnosti u kapalin nebo u zboží podaného k přepravě ve vlhkém stavu, - 1 % hmotnosti u suchého zboží. Horní hranice pro náhradu škody či ztráty je v Úmluvě CIM stanovena tímto výpočtem: hrubá hmotnost nákladu v kg * 17 * 1 SDR. Výše náhrady v případě škody způsobené překročením dodací lhůty se stanovuje maximálně na čtyřnásobek přepravného. [19] Letecká přeprava a odpovědnost leteckého dopravce Pro účely letecké dopravy je v ČR platný zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Provozování mezinárodní letecké přepravy se rovněž podřizuje mezinárodně platným úmluvám a to zejména Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě nazývané podle místa jejího vydání Montrealská úmluva. Vedle této úmluvy nadále působí jí předcházející předpis pod názvem Varšavská úmluva. Montrealská úmluva byla vydána roku 1971 Mezinárodní organizací pro civilní letectví ICAO (International Civil Aviation Organization) a pro ČR se stala závaznou jejím zveřejněním ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 123/

15 Jako osvědčení o převzetí zásilky slouží letecký nákladní list ABW (Airway Bill), který je zároveň dokladem o uzavření přepravní smlouvy. Dopravce podle Úmluvy odpovídá za škody, které vznikly během letecké přepravy, tj. doby, po kterou je náklad v péči dopravce. Své odpovědnosti se dopravce může zprostit v případech, kdy ke škodě došlo z těchto důvodů: - vlastní vada, kvalita či nedokonalost přepravovaného nákladu, - vadné balení nákladu, které nebylo provedeno ze strany dopravce, - válka, ozbrojený konflikt, - zásah úředního orgánu na základě exportu/importu/tranzitu nákladu. Dopravce dále odpovídá za škody způsobené zpožděním letecké přepravy. Této odpovědnosti se může zprostit mimo jiné za obvyklých podmínek, když prokáže, že bylo z jeho strany učiněno vše, aby škodu odvrátil, nebo že nebylo v jeho silách, aby tak učinil. Pokud není ujednáno jinak, nesmí náhrada škody způsobené na zásilce během doby, po kterou byla svěřena k přepravě, přesáhnout limit stanovený tímto vzorcem: hrubá hmotnost nákladu v kg * 17 * 1 SDR. [21] Námořní přeprava a odpovědnost námořního dopravce V oblasti námořní přepravy se pro zajišťování výkonu státní správy ve věcech námořní plavby používá ustanovení zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. Jsou zde stanovena pravidla pro vypořádání společné havárie. Společná havárie Jsou-li loď a náklad ve společném námořním nebezpečí, poté se společnou havárií rozumějí škody, které jsou provedeny úmyslně a účelně, aby se tím zabránilo vzniku škody větší. Společná havárie se rozvrhuje mezi loď, přepravné a náklad poměrně podle jejich hodnoty k tíži majitele lodi, přepravce a vlastníka nákladu, kteří jsou povinni nést poměrnou část škody ze společné havárie. Pro účely likvidace škod způsobených v rámci 16

16 společné havárie se používá buď ustanovení vnitrostátního práva, nebo smlouvy o námořní přepravě. [7] Vedle zákonů států upravujících námořní plavbu existuje současně několik mezinárodních úmluv, které různě upravují problematiku odpovědnosti námořního dopravce. Nejmladší úmluvou, kterou ratifikovala později i ČR a která stanovuje námořnímu dopravci nejširší odpovědnost, je Úmluva OSN o námořní přepravě zboží z roku 1978, tzv. Hamburská pravidla. Těmto pravidlům chronologicky předcházela Úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů z roku 1968 (tzv. Haagsko-Visbyská pravidla) a Mezinárodní úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů z roku 1924 (tzv. Haagská pravidla). [25] Výše uvedená mezinárodní pravidla se vztahují pouze na liniovou námořní přepravu, která je zajišťována pravidelnými plavbami obvykle dle stanovených jízdních řádů. Odpovědnost námořního liniového dopravce vždy závisí na tom, kterou z úmluv, resp. právem kterého státu, se v daném případě řídí přepravní smlouva. Naproti tomu trampová námořní přeprava je provozována na základě charterových smluv, dle konkrétních požadavků na přepravu nákladu, a veškerá odpovědnost se řídí podmínkami dohodnutými v těchto smlouvách. [7] V současnosti byla sepsána nová úmluva, tzv. Rotterdamská pravidla. Cílem této Úmluvy OSN o smlouvě o mezinárodní přepravě zboží zcela nebo z části po moři, je vytvoření jednotných pravidel pro přepravní smlouvu v mezinárodní přepravě nákladu. Dokument nyní čeká na potřebný počet ratifikací, nicméně ani poté se nezmění nic na tom, že pravidla budou závazná jen pro smluvní státy tak, jak tomu bylo doposud u výše zmíněných úmluv. Vraťme se ještě k Hamburským pravidlům, která v ČR vstoupila v platnost 1. července 1996, a která stanovují odpovědnost námořního dopravce obdobně, jak byla definována u předchozích přepravních oborů. Jedná se opět o objektivní odpovědnost za škodu vzniklou úplnou nebo částečnou ztrátou nebo poškozením zboží, jakož i za škodu vzniklou překročením dodací lhůty. Ke zproštění odpovědnosti dochází v případech, kdy dopravce prokáže, že nemohl zabránit příčinám škody nebo odvrátit jejich následky. Dále se zproštění uplatňuje pro opatření, která škodu způsobila, ale která byla učiněna k záchraně života nebo k záchraně majetku na moři s výjimkou společné havárie. 17

17 Finanční limit pro náhradu škody je v námořní přepravě stanoven těmito vzorci, kdy se použije výpočet stanovující vyšší hodnotu plnění. 835 * 1 SDR za přepravní jednotku nebo 2,5 * 1 SDR * hrubá hmotnost nákladu v kg. 2 Dopravcova odpovědnost se za podmínek prodlení s dodávkou zboží stanoví maximálně jako 2,5násobek přepravného za nedodané zboží, avšak nesmí přesahovat hodnotu přepravného pro celou zásilku. Hamburská pravidla dále pamatují na náležitosti přepravního dokladu, kterým je konosament náložný list zkratkou označovaný B/L (Bill of Lading). Konosament je průkaz o smlouvě o námořní přepravě a o tom, že dopravce převzal či naložil zboží. [22] Námořní přeprava má veliký význam z hlediska historie pojištění přepravy zboží. Námořní pojištění, tzv. Marine Insurance, dalo dokonce jméno celému pojistnému oboru. Pojištěním marine se v současnosti rozumí všeobecně pojištění všech oborů přeprav Říční přeprava a odpovědnost říčního dopravce Obor říční přepravy je v legislativě ČR upraven zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Pro účely provozování mezinárodní nákladní říční přepravy byla v roce 2001 sepsána Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách, pod zkratkou CMNI (Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure). Dne 8. března 2006 byla tato úmluva vydána ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 32/2006, čímž se stala součástí českého právního řádu. Budapešťská úmluva se vztahuje na všechny evropské vodní cesty, včetně Rýna a Dunaje. Za přepravní listinu, lze považovat náložný list (konosament) nebo nákladní list či jakoukoliv jinou listinu užívanou v obchodním styku. Úmluva dále pojednává 2 Země, které nejsou členy MMF a jejichž právní řád nedovoluje použít zúčtovací jednotku SDR, postupují při kalkulaci náhrady škody dle těchto výpočtů: peněžních jednotek za přepravní jednotku nebo 37,5 peněžních jednotek za kilogram hrubé hmotnosti nákladu. 18

18 o odpovědnosti dopravce za ztrátu či škody na svěřeném nákladu v době od jeho převzetí až do dodání nebo za nedodržení dodací lhůty. Ke zproštění odpovědnosti se přistupuje v případech, kdy dopravce nemohl příčinám škody zabránit nebo odvrátit jejich následky. Dopravce je odpovědnosti zproštěn také v případech, kdy ke škodě přispěly tyto okolnosti: - jednání, opomenutí či manipulace se zboží odesílatelem/příjemcem/oprávněným, - přeprava na palubě či v otevřených plavidlech (dle dohody s odesílatelem), - přirozená povaha určitého zboží, - chybějící obal či vadný obal zásilky, - přeprava živých zvířat, - záchranné práce či pokus o pomoc/záchranu na vnitrozemských vodních cestách. Limity pro stanovení maximální náhrady škody jsou určovány dle přepravních jednotek: 1) 666,67 * 1 SDR za přepravní jednotku výjma kontejneru nebo 2 * 1 SDR * hrubá hmotnost nákladu v kg, 2) 1500 * 1 SDR za kontejner bez uloženého zboží, * 1 SDR za zboží v kontejneru. Za škody v důsledku prodlení v dodání zboží odpovídá dopravce podle úmluvy maximálně částkou jednonásobku přepravného. [23] V případě společné havárie se použije ustanovení platného vnitrostátního předpisu. V ČR tuto událost upravuje vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí. Výše náhrady škody je podle tohoto předpisu stanovena následujícími výpočty: a) ztracený náklad: náhrada = cena v nepoškozeném stavu výše škod nenáležících do společné havárie ostatní ušetřené výlohy (přepravné, clo). b) poškozený náklad: náhrada = cena ve stavu nepoškozeném cena ve stavu poškozeném. c) poškozený prodaný náklad: náhrada = čistá cena v nepoškozeném stavu čistý výtěžek z prodeje. [20] 19

19 1.2 ODPOVĚDNOST ZASÍLATELE Zasílatel neboli speditér je subjekt, jehož funkcí není přepravu přímo realizovat nýbrž ji pro svého klienta obstarat na základě Zasílatelské smlouvy, jejíž náležitosti jsou upraveny v ustanoveních 601 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Vedle této služby obvykle zasílatelé nabízejí širokou škálu služeb doplňkových, jako jsou např. služby poradenské, zajištění celního odbavení, pojištění zboží, obstarání různých dokladů, koordinace a zajišťování kombinované dopravy, sběrnou službu, která sdružuje přepravu menších zásilek, a v některých případech může poskytovat i služby inkasní. Prostřednictvím zasílatelské smlouvy se zasílatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem a na jeho účet obstará přepravu věcí z místa odeslání na místo určení, nebo úkony s přepravou související, a příkazce se mu za to zavazuje zaplatit odměnu. Příkazcem rozumějme zpravidla fyzickou nebo právnickou osobu, které zasílatel poskytuje na základě její objednávky přepravní služby, zejména zajištění přepravy zásilky. Zasílatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Odpovědnost zasílatele vzniká zejména za následující škody: - škody způsobené tím, že neudělil správné dispozice k provedení přepravy včetně nepodání informací o povaze zásilky a způsobu její přepravy, - škody vzniklé od okamžiku převzetí od příkazce do doby předání zásilky dopravci, - škody způsobené pozdním zajištěním přepravy nebo nezajištěním přepravy. Zasílatel, kterému byla prokázána odpovědnost za vzniklé škody je povinen poškozenému nahradit nejen skutečnou výši škody, ale i případný ušlý zisk. Z toho důvodu si zasílatelé z vlastní vůle sjednávají pojištění odpovědnosti zasílatele, čímž přechází povinnost náhrady škody způsobené jednáním zasílatele na pojišťovnu. [11] Zasílatelé se mohou stavět do dvou odlišných pozic určených tím, jak vystupují ve sjednané smlouvě, resp. do jaké míry budou realizovat objednanou přepravu vlastními silami. Rozdíly z této skutečnosti vyplývající lze shledat zejména v inkasované částce a v dokladu stvrzujícím uzavření zasílatelské smlouvy: 20

20 a) Pravý zasílatel: - vystupuje ve smlouvě jako odesílatel, - od příkazce inkasuje jen zasílatelskou provizi bez dopravného, - dokladem o zasilatelské smlouvě pro pojišťovnu je zasílatelský příkaz. b) Nepravý zasílatel: - vystupuje ve smlouvě jako dopravce a přebírá jeho odpovědnost, - od příkazce inkasuje zasílatelskou provizi a dopravné, - dokladem o přepravní smlouvě pro pojišťovnu je přepravní příkaz. V praxi existují tři případy, kdy je zasílatel odpovědný i za provedení přepravy a vystupuje jako nepravý zasílatel resp. jako dopravce: 1. Organizátor multimodální přepravy 3 Zasílatel je členem Mezinárodní federace zasilatelských sdružení FIATA 4 a je oprávněný vystavovat univerzální přepravní doklad tzv. FIATA konosament. 2. Zasílatel uplatňující právo vlastního vstupu Zasílatel přepravu provádí sám vlastním nebo najatým dopravním prostředkem, přičemž smluvně přejímá odpovědnost dopravce. Z toho titulu má vůči příkazci práva a povinnosti dopravce a jejich vzájemný vztah se při uskutečňování přepravy řídí ustanoveními o smlouvě o přepravě věci. 3. Zasílatel uplatňující přejímací sazby Zasílatel zabezpečuje provedení přepravy za paušální částku ve formě tzv. přejímací sazby. Nejčastějším případem je organizování sběrné služby zasílatelem, který se tak stává tzv. smluvním dopravcem s náležitými odpovědnostmi, ačkoliv přepravu samotnou přímo neprovádí. Pojištění odpovědnosti zasílatele je povinné pro organizátory multimodální přepravy a členy Svazu spedice a logistiky ČR. V ostatních případech je na vlastním zvážení zasílatele, zda hodlá podstoupit riziko, že způsobí svým jednáním škodu třetí osobě, nebo se v rámci obezřetnosti nechá proti následkům daných rizik pojistit. [8] 3 Multimodální přepravou rozumějme přepravu prostřednictvím alespoň dvou přepravních oborů, pro jejíž realizaci se vystavuje pouze jeden přepravní doklad FIATA konosament 4 Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés 21

21 1.2.1 Kombinovaná přeprava a odpovědnost zasílatele Podstatou kombinované dopravy je přeprava nákladu v téže přepravní jednotce nebo silničním vozidle při využití alespoň dvou přepravních oborů. Speciálními přepravními jednotkami se rozumí palety, kontejnery, kamionové návěsy apod. Hlavním smyslem je zabránit častému překládání nákladu a zajistit přepravu na principu z domu do domu (House to House). V případech, kdy je přeprava zboží realizována prostřednictvím více přepravních oborů a na základě jednoho přepravního dokladu, hovoříme o přepravě multimodální. Neorganizují ji většinou sami dopravci, ale zasílatelé ve funkci organizátorů multimodální přepravy. Přebírají tím ručení a odpovědnost za řádný průběh celé přepravy, čímž se staví do pozice dopravců. Jednotný přepravní doklad vystavovaný pro účely realizace mutimodální přepravy je nazýván Multimodální průběžný konosament FIATA (Multimodal Transport Bill of Lading FIATA). [7] Pro regulaci multimodálních přeprav doposud neexistuje jednotně akceptovaná a použitelná mezinárodní úprava. Na půdě OSN sice byla v roce 1980 přijata Úmluva o mezinárodní multimodální přepravě zboží, ovšem dosud nenabyla své účinnosti. Odpovědnost byla ve výše zmíněné Úmluvě stanovena těmito limity: 1) Přeprava zahrnující vodní přepravu: 900 * 1 SDR za přepravní jednotku nebo 2,75 * 1 SDR * hrubá hmotnost nákladu v kg. 2) Přeprava nezahrnující vodní přepravu se řídí limity dle Úmluvy CMR: 8,33 * 1 SDR * hrubá hmotnost nákladu v kg. 1.3 INCOTERMS S neustálým rozvojem světového hospodářství dochází k výraznému nárůstu počtu realizovaných obchodních případů na mezinárodní úrovni. Zahraniční obchodování však naráží na mnohé bariéry, kterými je např. cizí jazyk, odlišná kultura a nejen obchodní zvyky druhých zemí, odlišné právní řády aj. Ve snaze odstranit výše zmiňované obchodní 22

22 bariéry vznikala odedávna pravidla, s cílem vymezit základní práva a povinnosti kupních stran. Na základě amerických obchodních zvyklostí vyšly roku 1919 Americké definice pro zahraniční obchod, později revidované pod názvem Revised American Foreign Trade Definitions R.A.F.T.D. Tato pravidla dnes již však nejsou běžně používána a jejich místo ve světovém povědomí zaujaly doložky Incoterms. Incoterms (International Commercial Terms), česky "Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích podmínek", představují soubor pravidel pro výklad dodacích doložek (parit) v rámci zahraničního obchodování. Poprvé byla Incoterms vydána v roce 1936 v Paříži Mezinárodní obchodní komorou (International Chamber of Commerce) a dále byla tato pravidla aktualizována tak, aby odpovídala aktuálnímu vývoji v mezinárodním obchodě. Poslední změny a dodatky byly provedeny již sedmým přepracovaným vydáním pod názvem Incoterms Incoterms se omezují na záležitosti práv a povinností stran kupní smlouvy v oblasti dodávky zboží, tzn., že se týkají výhradně obchodů s hmotným zbožím. Dodací podmínka (parita) stanovuje, která ze smluvních stran bude zajišťovat přepravu a v jakém rozsahu se bude podílet na její úhradě. Zejména upravuje: - způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu, - způsob, místo a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího, - další povinnosti stran kupní smlouvy při zajišťování dopravy, nakládky a vykládky zboží, průvodních dokladů, pojištění, celního odbavení apod. Incoterms se zaměřují na závazek prodávajícího dodat zboží. Riziko ztráty a poškození zboží, jakož i závazek nést náklady vztahující se ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající splnil svou povinnost dodání zboží. Škodu utrpí vždy ta strany kupní smlouvy, která podle dodací parity nesla riziko ztráty a poškození zásilky v okamžiku vzniku škodní události. Incoterms 2000 obsahují 13 doložek, které jsou uspořádány do 4 zásadně odlišných skupin: Skupina E: doložka odebrání Skupina F: hlavní přepravné neplaceno Skupina C: hlavní přepravné placeno Skupina D: doložky dodání 23

23 V příloze č. 2 uvádím standardní zobrazení Incoterms formou názorných obrázků. Následující tabulka poskytuje seznam všech platných doložek Incoterms Tab. 1 - Doložky Incoterms 2000 SKUPINA DOLOŽKA NÁZEV E EXW Ze závodu ( ujednané místo) FCA Vyplaceně dopravci ( ujednané místo) F FAS Vyplaceně k boku lodi ( ujednaný přístav nalodění) FOB Vyplaceně loď ( ujednaný přístav nalodění) CFR Náklady a přepravné ( ujednaný přístav určení) C CIF Náklady, pojištění a přepravné ( ujednaný přístav určení) CPT Přeprava placena do ( ujednané místo určení) CIP Přeprava a pojištění placeny do ( ujednané místo určení) DAF S dodáním na hranici (ujednané místo) DES S dodáním z lodi ( ujednaný přístav určení) D DEQ S dodáním na nábřeží ( ujednaný přístav určení) DDU S dodáním clo neplaceno ( ujednané místo určení) DDP S dodáním clo placeno ( ujednané místo určení) Zdroj: Incoterms Vydání Incoterms je pro každou doložku velmi přehledně a systematicky uspořádáno do deseti fází obchodní transakce, v nichž jsou jednotlivě definovány povinnosti jak prodávajícího tak kupujícího. Pro představu poslouží následující tabulka. Tab. 2 - Přehled uspořádání výkladu jednotlivých doložek A. Povinnosti prodávajícího: B. Povinnosti kupujícího: A.1. Dodaní zboží podle smlouvy B.1. Placení ceny A.2. Licence, povolení, formality B.2. Licence, povolení, formality A.3. Přepravní smlouva a pojištění B.3. Přepravní smlouva a pojištění A.4. Dodání B.4. Převzetí A.5. Přechod nebezpečí B.5. Přechod nebezpečí A.6. Rozdělení nákladů B.6. Rozdělení nákladů A.7. Vyrozumění kupujícího B.7. Vyrozumění prodávajícího A.8. Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo odpovídající elektronická zpráva B.8. Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo odpovídající elektronická zpráva A.9. Kontrola - balení - značení B.9. Kontrola - balení - značení A.10. Jiné povinnosti B.10. Jiné povinnosti Zdroj: Incoterms

24 Všechny doložky jsou náležitě seřazeny od minimálního až po maximální množství povinností prodávajícího v rámci přepravy zboží, přičemž první doložka EXW představuje pro prodávajícího minimum povinností a naopak doložka DDP představuje maximum závazků prodávajícího pro danou přepravu zboží. 1) Skupina E: Prodávající pouze připraví zboží kupujícímu ve svém objektu, závodu. Není odpovědný za nakládku ani celní odbavení pro vývoz. EXW Ze závodu (Ex Works) Riziko přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě. Kupující tedy nese všechny náklady a rizika vzniklá převzetím zboží ze závodu prodávajícího. 2) Skupina F: Prodávající dodá celně odbavené zboží pro vývoz dopravci podle instrukcí kupujícího na sjednaném místě. FCA Vyplaceně dopravci (Free Carrier) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží dopravci jmenovanému kupujícím na sjednaném místě. FAS Vyplaceně z boku lodi (Free Alongside Ship) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží k boku lodi v ujednaném přístavu nalodění. FOB Vyplaceně loď (Free on Board) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění. Výše zmíněnými okamžiky splnění povinnosti prodávajícího resp. předáním zboží dopravci přecházejí náklady a nebezpečí ztráty nebo poškození zboží na kupujícího. 3) Skupina C: Doložka C se vždy uvádí s místem, do kterého musí prodávající zaplatit přepravní náklady. Prodávající zajišťuje přepravní smlouvu do tohoto místa určení na své náklady, ale riziko přechází již okamžikem předání celně odbaveného zboží pro vývoz dopravci. Při použití doložek CIF a CIP musí prodávající mimoto zboží pojistit a zaplatit náklady s tím spojené. CFR Náklady a přepravné (Cost and Freight) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. CIF Náklady, pojištění a přepravné (Cost, Insurance and Freight) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající je povinen obstarat na své náklady námořní pojištění kryjící 25

25 kupujícího proti nebezpečí ztráty a poškození zboží během přepravy. Tato povinnost v sobě skrývá pouze pojištění s minimálním krytím 5 podle klauzule C v rámci pojistných podmínek Institute Cargo Clauses. CPT Přeprava placena do (Carriage paid To) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží dopravci jím jmenovanému. CIP Přeprava a pojištění placeny do (Carriage and Insurance Paid To) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží dopravci jím jmenovanému. Prodávající je povinen obstarat ve prospěch kupujícího pojištění proti nebezpečí ztráty a poškození zboží během přepravy s minimálním krytím podle klauzule C v rámci pojistných podmínek Institute Cargo Clauses. 4) Skupina D: Prodávající nese všechny náklady a nebezpečí až do dodání zboží do země určení. DAF S dodáním na hranici (Delivered at Frontier) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě na hranici. DES S dodáním z lodi (Delivered Ex Ship) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží přes zábradlí lodi v ujednaném přístavu určení. DEQ S dodáním z nábřeží (Delivered at Quay) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na nábřeží v ujednaném přístavu určení. DDU S dodáním clo neplaceno (Deliver Duty Unpaid) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží kupujícímu v ujednaném místě určení. DDP S dodáním clo placeno (Delivered Duty Paid) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží kupujícímu, celně odbavené pro dovoz do ujednaného místa určení. Prodávající je povinen hradit clo. Již podle názvu doložek FAS, FOB, CFR, CIF, DES a DEQ lze usoudit, že jsou použitelné pouze pro námořní, případně vnitrozemskou vodní dopravu. Ostatní doložky lze aplikovat pro jakýkoliv druh dopravy. U doložek CIP a CIF je povinností prodávajícího sjednat pojištění přepravovaného zboží na vlastní účet, ale na jméno kupujícího. [5] 5 Minimálním krytím rozumějme pokrytí na cenu uvedenou v kupní smlouvě, v měně této smlouvy zvýšenou o 10 %. 26

26 Výše uvedené skutečnosti mohou způsobit leckterému obchodníkovi nemalé komplikace po podepsání kupní smlouvy, a to z důvodu neznalosti znění těchto doložek. Tato nevědomost je v realitě bohužel ne zrovna ojedinělým jevem. Incoterms jsou ze své podstaty určeny především pro obchodování se zahraničními trhy, nicméně se těchto doložek hojně užívá i při tuzemských obchodních transakcích. Proti tomuto využití nic nestojí, jednoduše se upustí od klauzulí upravujících celní náležitosti. Přestože jsou Incoterms celosvětově uznávaná pravidla, v mnoha zemích jsou nadále používány doložky, které nejsou do Incoterms zahrnuty. Příkladem lze uvést Frei Haus, Frachtfrei, franko nebo Free delivered. Zmiňované parity bohužel nemají ustálený výklad, což způsobuje rozpory v určení přechodu rizika nebo nákladů. Zvláště v železniční dopravě se stále používají doložky franko hranice, kdy dodavatel hradí náklady až na státní hranice, tedy Vyplaceně hranice. [6] 1.4 SHRNUTÍ V úvodu této kapitoly jsem stručně představila jednotlivá přepravní odvětví. Jejich úskalími a naopak výhodami se nemohu v rámci rozsahu této práce zabývat, proto bych vše ráda alespoň shrnula do následujících poznatků. Každá ze specializovaných oblastí přepravy v sobě skrývá četná pozitiva i negativa, jejichž rozsah je do jisté míry proměnlivý, zejména s ohledem na územní působnost. Za vysoce rizikovou je považována námořní přeprava podél Somálských vod, ale tyto extrémní případy nelze významně zahrnovat do obecného hodnocení rizikovosti námořní přepravy. O tomto svědčí fakt, že námořní přeprava zaujímá více než nadpoloviční podíl na celkovém objemu přeprav v mezinárodním obchodě. Z výše uvedených a mnoha dalších důvodů nelze žádný obor dopravy vyzdvihnout jako univerzální a nejvýhodnější způsob přepravy zboží. Rozhodnutí o způsobu dopravy se odvíjí vždy od konkrétního požadavku na přepravu zásilky. Například pokud máme zájem na přepravení nákladu do zámořské destinace, můžeme volit mezi ekonomicky velmi příznivou, avšak pomalou variantou námořní přepravy, nebo 27

27 zvolíme relativně dražší alternativu ve formě přepravy letecké, kdy jsou výrazně vyšší náklady kompenzovány rychlostí přepravy. Cena přepravy však není vždy jediným kritériem pro volbu. V každém případě se kromě zhodnocení nákladů přepravy rozhodujeme i na základě dalších podmínek spojených s uzavřením obchodu, kterými může být dodací lhůta a dodací podmínka. Dodací lhůta v sobě skrývá požadavek na rychlost doručení zásilky, může tím tedy eliminovat využití zdlouhavé přepravy námořní. Naproti tomu dodací podmínka podle Incoterms může v určitých konkrétních případech odkazovat pouze na možnost využití námořní, případně kombinované přepravy. Tímto jsem chtěla naznačit, že výběr přepravy pokaždé závisí na mnoha faktorech a optimální volby vždy dosáhneme až po vyhodnocení jejich relevance. Ne pokaždé je cesta nejnižších nákladů přepravy tím nejefektivnějším způsobem realizace obchodního případu prodeje zboží zákazníkovi 6. 6 Pozn. Výše uvedené závěry jsou stavěny na předpokladu uzavření jednorázové kupní smlouvy. U rámcových kupních smluv lze předpokládat dohodnutí takových dodacích podmínek a lhůt, které by dokonale odrážely kompromis zúčastněných stran. 28

28 2 POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ V úvodu této kapitoly se zaměřím na výklad rizik, která souvisejí s procesy v mezinárodním obchodě, a na možnosti, jak se lze těmto rizikům a následkům z nich vyplývajících obecně bránit. Stěžejní část kapitoly bude věnována pojištění přepravy zásilek, systémům přepravního pojištění a příslušné pojistné smlouvě. Odpovědnostní pojištění dopravců a zasílatelů bude přiblíženo v poslední části. 2.1 RIZIKA V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Každá oblast podnikání je spojena s riziky, která mohou ohrozit očekávané výsledky podnikatelských subjektů. V mezinárodním obchodě je rizikovost spjatá s prováděním obchodních transakcí mnohem vyšší než při podnikání na trhu tuzemském. Rizika, která ohrožují podniky obchodující se zahraničními trhy, souvisejí vždy se všemi obchodními činnostmi. Jedná se o rizika z činností, které vlastní realizaci obchodu předcházejí, úzce s ní souvisejí nebo na obchod navazují. Rozumějme tím rizika spojená s výrobou zboží, s jeho přípravou k expedici, zejména s balením, a s následnou přepravou. Některá z rizik se vzájemně doplňují a vyskytují společně. Z toho důvodu je nutné na rizika nahlížet z mnoha úhlů pohledu a posuzovat je ve vzájemných souvislostech. Opatření risk managementu by nebyla účinná, kdyby se zaměřovala a omezovala pouze na krytí jednoho rizika, jelikož následně by mohlo dojít ke zvýšení rizika jiného. Rizika související s obchodováním hmotnými statky představují poměrně různorodou skupinu, což je příčinou, že jejich klasifikace a názvosloví nejsou ustáleny. Hlavními typy rizik, se kterými se podniky setkávají při provádění mezinárodního obchodu, jsou: rizika tržní rizika komerční rizika teritoriální rizika kurzová rizika odpovědnostní rizika přepravní 29

29 Rizika tržní Tržní riziko vyplývá ze změny tržní ceny předmětu kupní smlouvy a jejího dopadu na zisk firmy. Rizika představují možnost, že v důsledku změny tržních podmínek podnik nedosáhne předpokládaného výsledku nebo dokonce utrpí ztrátu. Opatřeními pro eliminaci dopadů těchto rizik jsou zejména tyto platební nástroje: pohyblivá cena, klouzavé cenové doložky, termínové či zajišťovací transakce. Daná rizika však mohou působit i v pozitivním směru ve formě neočekávaného růstu zisku. Rizika komerční Komerční rizika vyplývají z nesplnění závazku obchodním partnerem. V zahraničním obchodě hmotnými statky se toto riziko nejčastěji projevuje těmito způsoby: odstoupení obchodního partnera od kontraktu, nesplnění či vadné plnění kontraktu dodavatelem, bezdůvodné nepřevzetí zboží odběratelem, platební nevůle či neschopnost dlužníka. Prevence komerčních rizik spočívá v získávání informací o obchodních partnerech, sledování jejich finanční situace, hodnocení jejich spolehlivosti apod. Jako ochranu před následky některých z komerčních rizik je možné uplatnit pojištění. Rizika teritoriální Teritoriální rizika vyplývají z nejistoty politického a makroekonomického vývoje jednotlivých zemí, ale mohou být také důsledkem administrativních opatření, přírodních katastrof, bojkotu zboží, embarga apod. Nejúčinnějším preventivním opatřením je získávání informací o jednotlivých zemích, které jsou předmětem komerčního zájmu podniku. Pojištění proti těmto rizikům je obvykle poskytováno jen se státní podporou. Rizika kurzová Kurzové riziko vyplývá z proměnlivosti vývoje kurzů jednotlivých měn. Je způsobeno časovým nesouladem mezi přijetím zbožím a placením za zboží. Kurzové změny však mohou působit i na zlepšení výsledku oproti původnímu předpokladu. Jako ochranu před vlivy těchto rizik je vhodné použít stabilní měny, operací na devizových trzích, pojištění či prodeje pohledávky. 30

30 Riziko odpovědnosti za výrobek Toto riziko souvisí s ochranou spotřebitele. Ve vyspělých zemích je výrobce odpovědný za škody na zdraví nebo majetku, které vznikají v důsledku vady výrobku. Nejefektivnějším nástrojem ochrany je odpovědnostní pojištění. V ČR je tato odpovědnost upravena zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Rizika přepravní Přepravní rizika jsou spojena s mezinárodními obchodními operacemi hmotným zbožím. Během přepravy může dojít ke ztrátě nebo poškození zásilky přičemž škodu utrpí ten, kdo v daném okamžiku riziko nesl. Primárně je danou škodou postižena jedna ze stran kupní smlouvy. Určení, zda se jedná o prodávajícího nebo kupujícího, v sobě skrývá dodací parita. Riziko s sebou však nese i dopravce a zasílatel tím, že přebírají odpovědnost za zboží během dopravy. Prevence přepravního rizika spočívá v zajištění vhodné přepravy zboží. Takovému rozhodnutí předchází zejména tyto úkony: - sjednání dodací parity, - volba způsobu dopravy, - výběr dopravce či zasílatele, - volba obalu zásilky. Velmi důležité je vymezení místa a okamžiku přechodu rizika ztráty či škody z prodávajícího na kupujícího, které je v kupní smlouvě určeno dodací podmínkou. Účinnou ochranou proti následkům přepravních rizik je pojištění. [7] Způsoby snižování rizik Ačkoliv není vždy možné zajistit plnou záruku krytí před danými riziky, podniky se snaží rizikům vyplývajícím z mezinárodních obchodních transakcí čelit a předcházet jim mnohými způsoby. Mezi obvyklá opatření se řadí získávání dostatečných spolehlivých informací o obchodním partnerovi a o jeho zemi. Velmi důležité je prověřit nejen reference a platební morálku zamýšleného smluvního partnera, ale i zvyklosti dané země, informace 31

31 z oblasti clení, dovozních daní apod. Volba vhodného obchodního partnera a sjednání správných podmínek realizace obchodního případu bývá základem pro uskutečnění dobrého obchodu. Mezi obecné nástroje vyrovnání se s rizikem řadíme: - odvrácení rizika riziko je možné smluvně vyloučit, rozptýlit v rámci dělení mezi více subjektů; - opatření snižující realizaci rizika snižování pravděpodobnosti nastání události v rámci preventivních opatření; - opatření ke zmenšení škod v důsledku realizace rizika minimalizace škod v rámci preventivních opatření; - finanční krytí rizika formou spoření a pojištění. [4] Konkrétní způsob eliminace rizik, která vznikají v souvislosti s mezinárodním obchodováním, je dodržování mezinárodních zvyklostí a standardů Mezinárodní zvyklosti a standardy pro snížení rizik mezinárodního obchodu Mezi nejznámější a nejuznávanější zvyklosti patří doporučení Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce ICC). ICC má neotřesitelnou autoritu k vytváření pravidel, podle kterých se provádí mezinárodní obchod. Přestože jsou tato pravidla dobrovolná (nemají povahu zákonů), jsou používána v každodenním styku a stala se tak neoddělitelným stavebním pilířem mezinárodního obchodu. Za velmi významnou činnost této instituce s účelem eliminace a snižování rizik je považován výklad pravidel dodacích doložek v rámci Incoterms. Neméně důležitou funkci rovněž plní celá řada doporučení a standardů pro oblasti pojištění, dopravy, jakosti a podobně, jejichž používáním se snižuje možnost nepřesného sjednání smlouvy a tím i rizika s ní spojeného. Dělení mezinárodních zvyklostí a standardů: I. Určení dodací parity INCOTERMS 2000 II. Sjednání platební podmínky 32

32 - Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy, Revize 1994, Publikace ICC č Jednotná pravidla MOK 7 pro INKASA, 1966, Publikace ICC č Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání, 1994, Publikace ICC III. Doklady používané v námořní přepravě - Mezinárodní úmluvy o námořní přepravě - Hamburská pravidla Haagská pravidla Haagsko-Visbyská pravidla 1968 IV. Doporučení pro sjednání kupních smluv - ICC (Mezinárodní obchodní komora v Paříži), The ICC Model International Sale Contract - Standardní obchodní podmínky EHK OSN 8 V. Řešení sporů cestou rozhodčího řízení - Řády a pravidla jednotlivých rozhodčích soudů (např. Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR) - Arbitrážní soud Mezinárodní obchodní komory (ICC) v Paříži. [6] 2.2 POJIŠTĚNÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Pojištění se v působnosti provozování mezinárodních obchodních transakcí používá ke kompenzaci škod vzniklých následkem výskytu nepříznivých nahodilých událostí. Je to nejstarší a nejpoužívanější nástroj ochrany proti takovým ztrátám. Za nejčastější typy pojištění v rámci mezinárodního obchodu lze považovat: - Pojištění zahraničních úvěrů a platebních nástrojů, - Pojištění odpovědnosti za škodu, - Pojištění veletrhů a výstav, - Pojištění přepravních rizik přepravovaného nákladu a dopravního prostředku. [7] Pojištění zahraničních úvěrů a platebních nástrojů 7 MOK Mezinárodní obchodní komora 8 EHK OSN Evropská hospodářská komise OSN 33

33 Pojištění zahraničních úvěrů a platebních nástrojů s sebou přináší poměrně vysoké náklady na jeho uzavření. Odráží se v nich nároky kladené na pojišťovnu v oblasti velmi dobrých odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností. Z těchto důvodů je dané pojištění nabízeno poměrně úzkým okruhem pojišťoven. Ve většině případů se jedná o komerční pojištění, ale existuje zde i jistý způsob státní pomoci s účelem podpory exportu realizovaný prostřednictvím pojišťoven se státní kapitálovou účastí. V ČR tuto funkci plní Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), která se zaměřuje na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům. EGAP poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. [28] Pojištění odpovědnosti za škodu Toto odpovědnostní pojištění se vztahuje k rizikům, kdy jeden subjekt způsobí jinému škodu v rámci provozování své podnikatelská činnost. Smyslem pojištění není pojistníka odpovědnosti zbavit, ale zmírnit nebo pokrýt finanční dopady související s povinností uhradit vzniklou škodu. V případě vzniku pojistné události má pojištěný právo na náhradu za tyto škody: - škoda na životě osoby (usmrcení), - škoda na zdraví osoby, včetně léčebných výloh, - škoda na majetku. Pojištění veletrhů a výstav V rámci veletrhů a výstav bývají často prezentovány unikátní předměty a technologie. Pojištění zde hraje roli ochrany před riziky poškození či ztráty exponátů. Pojištěna jsou obvykle živelní rizika, vodovodní škody a odcizení po celou dobu konání výstavy či veletrhu a to i po dobu montáže a demontáže expozic Jako doplňkové pojištění bývá využíváno odpovědnostní pojištění spojené s provozováním expozice. [7] Pojištění přepravních rizik Za nejvýznamnější pojištění v oblasti přepravy lze považovat pojištění přepravy zásilek v rámci obchodních transakcí. S tímto úzce souvisejí přepravy neobchodního rázu, např. přeprava exponátů na výstavy a veletrhy. Další významnou roli hrají odpovědnostní 34

34 pojištění dopravců a zasílatelů, jimž jsou zásilky svěřovány k přepravě na základě příslušných smluv. Více se o pojištění v rámci mezinárodní přepravy dočtete v následující kapitole. 2.3 POJIŠTĚNÍ V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ Podstatou pojistné ochrany při přepravě zboží je eliminace negativních dopadů na ekonomiku podnikatelských subjektů, které mohou být postiženy škodou vzniklou na zásilce. Těmito subjekty se rozumí jak strany kupní smlouvy, tak dopravce a zasílatel. Základní pohled sleduje dopady nastalé škody na subjekty stran kupní smlouvy. Druhý pohled zohledňuje dopady rizika, které s sebou nese dopravce a zasílatel od okamžiku, kdy převzali zboží k přepravě. Všem zmíněným subjektům tedy poskytuje pojištění účinnou ochranu. V pojišťovací praxi existují na základě výše zmíněného dva hlavní druhy pojištění: a) přepravní majetkové pojištění pojištění přepravy zásilek, b) přepravní odpovědnostní pojištění pojištění odpovědnosti dopravce a pojištění odpovědnosti zasílatele. Přepravní majetkové pojištění se vztahuje k pojištěné zásilce přímo, kdežto odpovědnostní pojištění kryje ztrátu nebo škodu na zásilce zprostředkovaně skrze odpovědnost dopravce nebo zasílatele. Oba druhy pojištění mají odlišný rozsah pojistného krytí a poskytují plnění odlišným subjektům Pojištění přepravy zásilek Pojištění přepravy zásilek se sjednává pro případ poškození, zničení nebo pohřešování zásilek během přepravy. Nastat mohou věcné i finanční škody. Za věcné škody se považují ty, které přímo postihují zásilku jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Finančními škodami rozumíme náklady účelně vynaložené na odvrácení pojistné události, která zásilce bezprostředně hrozila, náklady na vyšetření pojistné události a příspěvky ke společné havárii. 35

35 Pojištění přepravy zásilek je určeno pro každého, kdo kupuje, prodává nebo zajišťuje přepravu zboží. Pojistit přepravované zboží si tedy mohou jeho vlastníci (prodávající nebo kupující), případně zasilatelé, kteří toto pojištění poskytují v rámci dalších služeb spojených s obstaráním přepravy zboží. Pojistná sazba, kterou jsou zasilatelé schopni svým klientům nabídnout, hraje poměrně důležitou roli v konkurenčním boji přesyceného trhu zasílatelů. Toto přepravní pojištění slouží nejen k náhradě škod, za které přepravce není odpovědný, ale také k úhradě té části škody, která přesahuje odpovědnostní limit dopravce či zasílatele. V praxi pojišťovny běžně poskytují poškozenému subjektu plnění i za škody, za které je právně odpovědný přepravce, přičemž pak vůči odpovědnému uplatňuje regres. Pojistitelé přistupují ke krytí rizik podle dvou významných systémů přepravního pojištění, které odrážejí pojistné podmínky vycházející z mezinárodních zvyklostí. Jedná se o kontinentální a anglický systém přepravního pojištění Kontinentální systém přepravního pojištění Kontinentální systém je použitelný pro všechna přepravní odvětví. Je založen na principu univerzality pojistného krytí, což znamená, že pojištěna jsou všechna rizika výjma těch, která jsou výslovně uvedena jako výluky. Tento princip v sobě skrývá výhodu pro pojistníka, jelikož svou podstatou eliminuje nebezpečí, že by pojistník zapomněl nějaké riziko pojistit. Na druhou stranu tento princip není pro pojišťovny nijak závazný, jelikož pojistitelé mají právo sjednat pojištění kryjící pouze rizika v pojistné smlouvě výslovně uvedená. Kontinentální systém přepravního pojištění se skládá ze tří druhů přepravního pojištění odstupňovaných podle úrovně rozsahu pojistného krytí: 1) Pojištění proti všem rizikům - Against All Risks (AAR) Pojištění proti všem rizikům představuje, jak již naznačuje jeho název, nejširší pojistné krytí při přepravě. Pojištěna jsou všechna pojistitelná rizika včetně důsledků přirozené povahy zboží. Vyloučena jsou obvykle rizika politická a válečná. 36

36 2) Pojištění včetně zvláštní havárie 9 - With Particular Average (WPA) Pojištění včetně zvláštní havárie v sobě skrývá o něco užší rozsah pojistného krytí, než varianta Against All Risks. Pojišťována jsou všechna rizika s výjimkou škod způsobených přirozenou povahou zásilky. Pojištění kryje i částečné škody v souvislosti s riziky typickými pro daný druh přepravy. 3) Pojištění s vyloučením zvláštní havárie - Free of Particular Average (FPA) Toto pojištění představuje nejnižší rozsah pojistného krytí, kdy se náhrada poskytuje pouze v případě, že byla zničena nebo ztracena celá zásilka nebo pokud k jejímu zničení nebo poškození došlo při závažné nehodě, mimořádné události. Závažné nehody jsou součástí pojistných podmínek, obvykle se jedná o požár, úder blesku, povodeň, zemětřesení, vykolejení vagonů aj Anglický systém přepravního pojištění Anglický systém přepravního pojištění se zakládá na pojistce Marine Policy (MAR) a s ní souvisejícími pojistnými podmínkami Institute Cargo Clauses (I.C.C.). Znění těchto předpisů vypracoval Institut londýnských pojistitelů (Institute of London Underwriters). I.C.C. se skládají ze tří částí klauzule A, B a C, které se používají pro pojištění námořních případně kombinovaných přeprav a pro pojištění poštovních zásilek. Pro účely pojištění zásilek při letecké přepravě existují zvláštní podmínky pod názvem Institute Cargo Clauses (Air). Výše zmíněné pojistné podmínky I.C.C. jsou složeny z těchto základních částí: - rozsah pojistného krytí (Risks Covered), - výluky (Exclusions), - místní a časové vymezení platnosti pojištění (Duration). Celé znění Institute Cargo Clauses (A) v anglickém jazyce je součástí přílohy č. 3. Výklad obsahu jednotlivých částí I.C.C.: 9 Zvláštní havárií se v pojetí pojistné terminologie rozumí částečné poškození zásilky. 37

37 1) Institute Cargo Clauses (C) představují nejužší rozsah pojistného krytí. Smyslem je pojištění základních rizik za přiměřeně nízké pojistné. Kryta rizika jsou tedy v těchto pojistných podmínkách taxativně vyjmenovaná: - požár nebo výbuch, - uvíznutí na mělčině, potopení nebo převržení lodi, - převrhnutí či vykolejení vozidla na souši, - srážka dopravního prostředku s vnějším objektem, - vyložení nákladu v přístavu nouze, - společná havárie, - svržení z paluby. Tento výčet krytých rizik je navíc podpořen výlukami. Jedná se o stejné výluky níže uvedené u pojistných podmínek klauzule A rozšířené o výluku škod vzniklých v důsledku protiprávního záměrného činu. Toto riziko lze připojistit formou doložky Pojištění škod způsobených zlým úmyslem (Institute Malicious Damage Clause). 2) Institute Cargo Clauses (B) jsou založeny na stejném principu vyjmenování krytých rizik a výluk jako podmínky klauzule C a nad její rámec kryjí ještě tato rizika: - úder blesku, zemětřesení, sopečná erupce, - spláchnutí z paluby, - vniknutí vody do dopravního prostředku, - celková ztráta při nakládce nebo vykládce zásilky. 3) Institute Cargo Clauses (A) jsou pojistné podmínky podobné jako Pojištění proti všem rizikům, a proto jsou založeny na principu univerzality. Kryjí tudíž veškerá rizika ztráty či poškození zásilky kromě níže zmíněných základních výluk: - záměrně nesprávné jednání pojistníka, - obvyklý úbytek hmotnosti či objemu, únik tekutin, obvyklé opotřebení věci, - přirozená povaha zásilky, - užití atomových zbraní, - nedostatečný či nevhodný obal, 38

38 - platební neschopnost dopravce, - prodlení. Základní výluky jsou doplněny o neschopnost plavby lodi nebo její nezpůsobilosti pro bezpečnou přepravu zásilky a o politická a válečná rizika. Následující tabulka poskytuje porovnání a názorný přehled o rozsahu pojistného krytí jednotlivých klauzulí I.C.C.: Tab. 3 - Rizika a výluky Institute Cargo Clauses Institute Cargo Clauses RIZIKA A B C požár, výbuch ztroskotání, potopení nebo převržení lodi převrhnutí či vykolejení vozidla na souši srážka dopravního prostředku s vnějším objektem vyložení nákladu v přístavu nouze společná havárie svržení z paluby spláchnutí z paluby vniknutí vody do dopravního prostředku úder blesku, zemětřesení, sopečná erupce celková ztráta při nakládce či vykládce zásilky záměrné protiprávní činy krádež pirátství prodlení přirozená povaha zásilky záměrně nesprávné jednání pojistníka válečná rizika politická rizika užití atomových zbraní obvyklý úbytek hmotnosti či objemu, nedostatečný či nevhodný obal neschopnost plavby lodi platební neschopnost dopravce Zdroj: vlastní zpracování. Legenda: kryté riziko výluka 39

39 Institute Cargo Clauses (Air) jsou podobného charakteru jako I.C.C.(A), kdy rozdílnost tkví v nezaměnitelnosti charakteru letecké a námořní přepravy. Politická a válečná rizika lze pojistit v rámci podmínek Institute War Clauses a Institute Strike Clauses, přičemž náhrada škody se vztahuje pouze k věcným, nikoli finančním ztrátám. Pojištění se sjednává vždy odděleně, na základě aktuální pojistné sazby a zvláštních podmínek. - Válečnými riziky se nerozumí jen válka samotná, ale i násilné protiprávní zabavení a odnětí zásilky. Pojisti lze zásilku pouze při přepravě námořní, letecké a poštovní. - Politickými riziky se rozumí důsledky stávek, občanských nepokojů, vzbouření, teroristických činů apod. Pojistit lze zásilku bez ohledu na využitý přepravní obor Pojištění v rámci doložek Incoterms Podle doložek CIF a CIP je prodávající povinen sjednat pojištění ve prospěch kupujícího, tzn. nechat vystavit pojistku na jeho jméno a zaplatit pojistné. Pokud je pojistka vystavena na jméno prodávajícího, musí provést cessi ve prospěch kupujícího tak, aby mohl kupující v případě škody uplatňovat svoje nároky vůči pojišťovně a to nezávisle na prodávajícím. Pojištění se podle těchto doložek sjednává s minimálním krytím rizik podle klauzule C I.C.C., avšak s pojistnou částkou na úrovni 110 % kupní ceny zboží. Tato pojistná hranice bývá často považována za nedostatečnou, což je zřejmé z nabídek pojišťoven, které jsou vesměs ochotné krýt pojištění na částku odpovídající kupní ceně zvýšené až o 40 %. Toto navýšení vychází z předpokladu, že se do pojistné hodnoty běžně započítávají vedle ceny fakturované i náklady úzce související s přepravou, tedy pojistné, clo a očekávaný zisk. Na takové úrovni pojistného krytí je třeba se konkrétně dohodnout v rámci kupní smlouvy. Při sjednávání těchto dodacích parit by zejména strana kupujícího měla mít na mysli, že sjednání pojištění pouze do určitého bodu na přepravní trase s sebou může přinášet značné komplikace. Lze předpokládat, že kupující, který má zájem na pojištění hlavní přepravní trasy, bude mít zájem pojistit si zboží po celou dobu přepravy. Při využití parity CIF, kdy je zásilka pojištěna pouze do přístavu vylodění, nezbude kupujícímu nic jiného, než si zásilku separátně pojistit na zbývající přepravní úsek. Takto dochází k tzv. lomenému pojištění, kdy jsou jednotlivé přepravní úseky pojištěny u více pojišťoven, což s sebou 40

40 bohužel přináší značné obtíže v případě výskytu pojistné události. Zejména v případě skrytých škod, které lze zjistit až po převzetí zásilky příjemcem, nelze obvykle vypátrat a prokázat, na kterém přepravním úseku ke škodě došlo, tedy které z pojišťoven připadá vyřízení pojistné události. Doporučením, jak lze těmto komplikacím předcházet, je sjednání obdobné dodací parity bez pojištění (CIF CFR) a celou přepravní trasu si pojistit u jedné pojišťovny Pojistná smlouva v přepravním pojištění Uzavřením pojistné smlouvy se pojišťovna zavazuje nahradit škodu způsobenou nahodilou událostí ve smlouvě blíže specifikovanou a zároveň pojistník se tímto zavazuje zaplatit pojistné. Pojistná smlouva musí souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě obsahovat všechny potřebné náležitosti: - určení pojistitele, pojistníka a pojištěného, - předmět pojištění, - vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, - výši a splatnost pojistného, určení, zda se jedná o pojistné běžné či jednorázové, - vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena. Nedílnou součástí každé pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky pro mezinárodní přepravu zásilek (Příloha č. 4), které vymezují zejména podmínky vzniku, trvání a zániku pojištění, dále vymezují pojistné události a výluky z pojištění, postup v případě vzniku pojistné události, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. [6] Přepravní pojištění je možné uzavřít jak pro běžné zásilky, tak i pro méně obvyklé zásilky jako jsou živá zvířata nebo umělecká díla atd. Sjednat jej můžeme na základě jednorázové či hromadné pojistné smlouvy: a) Jednorázové pojištění zásilek během přepravy Jednorázová forma pojištění zásilek se sjednává pro případ konkrétní jedné přepravy zboží. Pro realizaci a pojištění dalších přeprav je nutné sjednat vždy novou pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Jednorázového pojištění využívají 41

41 ve většině případů společnosti (kupující, prodávající a zasílatelé), které pojišťují své vývozy resp. dovozy zboží pouze zřídka. Dotazník k uzavření smlouvy je v příloze č. 5. b) Hromadné pojištění zásilek během přepravy Hromadná pojistná smlouva je rámcovou smlouvou, která se uzavírá na delší časové období, zpravidla jeden rok, případně na dobu neurčitou. Pojišťovna se v ní zavazuje pojistit za dohodnutých podmínek a pojistných sazeb všechny přepravy vymezené ve smlouvě, které se v daném období uskuteční. Jelikož předem nelze přesně určit předmět pojištění, nelze předem ani přesně vypočítat výši pojistného. V praxi je toto řešeno různými systémy splátek a záloh s dorovnáním. Závisí na každé pojišťovně, jaké podmínky je ochotna svým klientům nabídnout. Vlastní pojistná smlouva je poté tvořena společnou částí pro všechny přepravy a následnými přihláškami (Příloha č. 6) jednotlivých přeprav, které mají jasně stanovený obsah: - druh, množství, hmotnost a hodnota přepravované zásilky, - místo a datum odeslání, místo určení, - způsob přepravy a dopravní prostředek - odchylky od pravidelného průběhu přepravy (např. manipulace neobvyklým způsobem, zvlášť nebezpečné okolnosti) aj. Přihlášky obsahují informace o přepravách, které jsou skutečně naplánované a zajištěné, a slouží tudíž jako základ pro přesný výpočet pojistného. Požadavky na rozsah a detailnost údajů v přihláškách, jakož i na časové lhůty pro jejich podávání, si určuje každá pojišťovna sama. Výše popsané procesy umožňují zjednodušení a zrychlení související administrativy pojišťoven, což má pozitivní vliv zejména na výši pojistné sazby. Služeb hromadného pojištění přeprav zásilek využívají většinou velcí exportéři či importéři a významné spediční společnosti. Daný způsob pojištění přeprav však najde uplatnění i u firem s nižším počtem realizovaných přeprav, které posílají zboží velmi vysoké hodnoty. Tímto se mohou při porovnání zaplaceného pojistného vyrovnat společnostem s mnohem větším obratem vývozů či dovozů. 42

42 Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, přičemž každá ze zúčastněných stran musí obdržet alespoň jedno vyhotovení pojistné smlouvy. Pojistitel dále vydá pojistníkovi pojistku, která slouží jako legitimační dokument, jímž pojištěný prokazuje svůj pojistný zájem po vzniku pojistné události. Při pojišťování přeprav bývá často kladen požadavek na vystavení pojistného certifikátu, který plní funkci potvrzení o existenci pojistné smlouvy a jejím obsahu. Pojistný certifikát nelze použít pro uplatnění nároků vůči pojišťovně. Požadavky na předložení certifikátu vznikají na základě sjednané dodací podmínky, jež stanovuje prodávajícímu povinnost pojistit přepravovanou zásilku. Další častou příčinou bývá platební podmínka ve formě akreditivu, kdy by bez předložení pojistného certifikátu banka neposkytla peněžní plnění beneficientovi. Určení pojistitele, pojistníka a pojištěného Smluvními stranami pojistné smlouvy jsou pojistitel a pojistník. Pojistníkem přepravované zásilky mohou zpravidla být prodávající, kupující nebo zasílatel. Pojištěný a pojistník samozřejmě mohou být jedním subjektem, nicméně v praxi mezinárodního obchodu je obvyklé sjednávat pojištění přepravy ve prospěch třetí osoby v pozici příjemce zboží. Pojistku je rovněž možné vinkulovat, neboli omezit dispoziční práva pojištěného v případě, že dojde ke vzniku pojistné události a subjekt, v jehož prospěch byla pojistka vinkulována, nedá souhlas s jejím proplacením poškozenému. Toto je obvyklý nástroj bankovních institucí, které jím vykrývají případné pohledávky vůči pojištěnému. Zajímavou informací jistě je, že do roku 2004, kdy vešel v platnost zákon o pojistné smlouvě, bylo v podmínkách mezinárodní přepravy zboží možné vystavit pojistku na řad. Toto ustanovení bylo součástí 791 tehdy platného občanského zákoníku, kdy byla pojistná smlouva upravena právě tímto právním předpisem. Pojistka na řad byla cenným papírem a platila pro její vystavení i nakládání s ní právní úprava cenných papírů. Předmět pojištění a pojistný zájem Předmětem pojištění přepravy zásilek je zájem na udržení přepravované zásilky v takovém stavu, v jakém se zásilka nacházela před tím, než byla vystavena pojistné události. Udržení 43

43 zásilky v bezvadném stavu je zájmem zejména prodávajících a kupujících, ale rovněž zprostředkovatelů či bankovních institucí, kteří jsou do obchodní transakce přímo zapojeni. Vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události Pojistnou událostí se rozumí poškození, zničení nebo pohřešování zásilky z příčin, které jsou náležitě vymezeny v pojistných podmínkách. Jak bylo již napsáno v úvodu kapitoly o pojištění přepravy zásilek, nastat mohou škody věcné i finanční, přičemž pojištění se standardně vztahuje pouze ztráty věcného charakteru. Pojistné výluky dělíme na absolutní a relativní, přičemž relativní výluky je možné v případě zájmu připojistit. Pojištění přepravy zásilek eliminuje celou řadu nebezpečí hrozících přepravovanému zboží. Do kategorie nejčastějších škod v mezinárodní přepravě spadají: - živelní škody požár, záplava, vichřice, úder blesku, - škody způsobené lidskou činností nehoda dopravního prostředku, havárie, odcizení, loupežné přepadení, pád zboží při manipulaci se zásilkou, - škody plynoucí z přirozené povahy zboží vnitřní zkáza (zlomení, rozbití, pokřivení, působení povětrnostních vlivů, plíseň, rez, únik tekutin), - další škody důsledky válečných událostí a politických nepokojů, další zvláštní pojistná nebezpečí. Stanovení absolutních a relativních výluk je u každé pojišťovny individuální, ale všeobecně se nelze pojistit proti škodám vzniklým: - úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného či jejich zástupců, - obvyklým úbytkem hmotnosti či objemu zásilky během přepravy, - nedodržením dodací lhůty, - nevhodným způsobem přepravy a skladování, aj. Pojišťovny obvykle přistupují ke krytí rizik podle kontinentálního systému přepravního pojištění, jež má tři úrovně pojistného krytí a oproti anglickému systému jej lze aplikovat pro všechny přepravní obory. 44

44 Pojistná hodnota a pojistná částka Pojistnou hodnotou se zpravidla rozumí fakturovaná cena zásilky. Je-li tomu ujednáno v pojistné smlouvě, je možné do pojistné hodnoty zahrnout také náklady související s transportem zásilky, clo a očekávaný zisk. Obvykle se tedy do pojistné hodnoty započítávají tyto částky: - hodnota zboží, či výrobní cena, - náklady na přepravu, - pojistné, náklady na skladování, - očekávaný zisk, - u některých dodacích doložek clo a další poplatky spojené s dovozem. Výše očekávaného zisku je u dodacích parit CIP a CIP standardně uváděna jako kupní cena zboží zvýšená o 10%. Obvykle jsou však pojistitelé díky náročnosti svých klientů ochotni pojistit výši očekávaného zisku až na úroveň 140% kupní ceny zboží. Pokud pojistnou hodnotu zásilky nelze výše zmíněným způsobem stanovit, bere se za to, že její obecnou cenou je hodnota, kterou má zásilka v době počátku pojištění v místě uvedeném v pojistné smlouvě. Pojistnou částkou se stanovuje horní hranice plnění pojišťovny v případě vzniku pojistné události. Pojistnou částku si určuje sám pojistník na vlastní odpovědnost a měl by tomuto rozhodnutí věnovat mimořádnou pozornost, jelikož se tím vystavuje riziku podpojištění či přepojištění. Podpojištěním se rozumí situace, kdy je pojistná částka stanovená pojistníkem nižší než skutečná hodnota zásilky. V případě vzniku pojistné události pak pojišťovna poskytne plnění pouze do výše pojistné částky. Naproti tomu u přepojištění vyplácí pojišťovna plnění maximálně do výše pojistné hodnoty, a pojistník tedy zbytečně hradil vyšší pojistné. Při pojišťování zásilek je častým jevem využívání různých způsobů spoluúčastí franšíz. Účelem takové spoluúčasti pojistníka je zájem pojišťovny vyvarovat se plnění na základě častých a drobných škod. Pojistník dosahuje sjednáním dobrovolné spoluúčasti snížení sazby pojistného, u povinných spoluúčastí se pojistné nesnižuje. Rozlišujeme franšízy: 45

45 - franšíza odečítací (nepodmíněná) výše pojistného plnění se vždy snižuje o stanovenou částku franšízy, - franšíza integrální (podmíněná) do výše stanovené franšízy se neposkytuje žádné pojistné plnění, nad tento limit je poskytováno plnění v celém rozsahu. Pojistné Výši pojistného stanovují pojišťovny podle svých obvyklých sazebníků, formou procentuální části z pojistné částky, resp. z pojistné hodnoty zboží. Výše pojistných sazeb se odvíjí od těchto skutečností: - druh zboží, - rozsah pojistného krytí, - použité dopravní prostředky, - územní rozsah pojistného krytí. Splatnost a forma úhrady pojistného jsou stanoveny v pojistné smlouvě. Jednorázové pojistné bývá splatné v plné výši, kdežto pojistné hromadných smluv bývá hrazeno formou splátek či záloh s dorovnáním. Doba trvání pojištění Pojištění začíná okamžikem, kdy zásilka opouští místo odeslání a jeho platnost trvá po celou dobu obvyklé přepravy, tedy včetně doby překladů, skladování, odchýlení se od stanovené cesty a zdržení, na které nemá pojistník nebo pojištěný vliv, a končí dodáním do místa určení. Nejobvyklejším bývá pojištění zásilky z domu do domu, kdy je pojištěním kryta celá přepravní cesta včetně zmiňovaných překladů a skladování. Naopak nevýhodné jsou z hlediska pojištění některé dodací parity, kdy je prodávají odpovědný za doručení zboží pouze do místa, které není konečným místem dodání zboží, ale pouze místem překladu a přechodu rizik ztráty či škody na zásilce na kupujícího. Takto dochází při součinnosti s pojištěním přepravy k tzv. lomenému pojištění Pojištění jednotlivých přepravních úseků u více pojistitelů. 46

46 Pojistná událost a pojistné plnění Pojistnou událostí se rozumí poškození, zničení nebo pohřešování zásilky z příčin, které jsou náležitě vymezeny v pojistných podmínkách. Níže jsou vymezeny povinnosti pojistníka a pojištěného při vzniku pojistné události: - hledět na to, aby pojistná událost nenastala, - při podezření z trestného činu oznámit tuto skutečnost policii, - učinit nutná a účelná opatření k minimalizaci škody, - oznámit pojistiteli každou skutečnost, jež může být důvodem vzniku nároku na pojistné plnění, - bez svolení pojistitele neměnit stav způsobený událostí, dokud není vyšetřena (neníli to v obecném zájmu), - nechat zjistit stav zásilky, příčinu, rozsah a výši škody, - nechat zjistit stav zásilky při její vykládce, - opatřit a předložit pojistiteli všechny doklady potřebné k uplatnění práv na náhradu škody vůči dopravci ve stanovené lhůtě. Pojistné plnění je pojišťovnou splatné do 15 dnů, jakmile je ukončeno řádné šetření. V případech, kdy šetření nemůže být uzavřeno do jednoho měsíce od nahlášení vzniku škody, poskytuje pojišťovna na vyžádání přiměřenou zálohu, pokud je nezpochybnitelné, že došlo k pojistné události Odpovědnostní pojištění Pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele se sjednává pro případy, že by tyto subjekty svým jednáním nebo opomenutím způsobily škodu jiné osobě. Výše a rozsah jejich odpovědnosti jsou zakotveny v rámci ustanovení mezinárodních úmluv, případně příslušných zákonů. Pokud dojde ke škodě během doby, po kterou byla zásilka dopravci či zasílateli svěřena, a je-li prokázána jejich odpovědnost za tuto újmu, jsou pak odpovědni danou škodu poškozenému uhradit dle příslušných limitů. Podstata odpovědnostního pojištění spočívá v tom, že povinnost nahradit škodu na přepravovaném nákladu na sebe přebírá pojišťovna podle podmínek pojistné smlouvy. 47

47 Dále může pojišťovna za pojištěného (dopravce či zasílatel) odmítnout neoprávněný nárok na náhradu škody a také mu uhradí náklady případného soudního řízení. Náležitosti pojistné smlouvy v odpovědnostním pojištění jsou podobné jako u pojištění přepravního, avšak některé podmínky jsou upraveny odlišně Pojištění odpovědnosti dopravce Dopravci realizují přepravu na základě Smlouvy o přepravě věci, která je součástí obchodního zákoníku. Podle tohoto předpisu odpovídá dopravce za úplnou či částečnou ztrátu zásilky nebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty. Vedle smlouvy o přepravě věci upravují náležitosti odpovědnosti dopravců mezinárodní úmluvy, které se vždy vztahují ke konkrétnímu přepravnímu oboru. Do následující tabulky jsem shrnula, kterými mezinárodními úmluvami se řídí jednotlivá přepravní odvětví, a jakými limity jsou dopravci vázáni v rámci jejich odpovědnosti za úplnou či částečnou ztrátu zásilky nebo za její poškození během přepravy. Tab. 4 - Přehled mezinárodních úmluv a jimi stanovených odpovědnostních limitů PŘEPRAVNÍ OBOR MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA ODPOVĚDNOSNÍ LIMIT Silniční přeprava Úmluva CMR 8,33 SDR/kg Železniční přeprava Úmluva COTIF 17 SDR/kg Letecká přeprava Montrealská úmluva 17 SDR/kg Varšavská úmluva 17 SDR/kg Hamburská pravidla 2,5 SDR/kg nebo 835 SDR/ks Námořní přeprava Haagsko-Visbyská pravidla 2 SDR/kg nebo 666,67 SDR/ks Haagská pravidla 100 GBP/ks Říční přeprava Úmluva CMNI a) 666,67 SDR/přepravní jednotka nebo 2 SDR/kg b) 1500 SDR/kontejner SDR/obsah Zdroj: vlastní zpracování. 48

48 Na odpovědnost dopravce je nahlíženo jako na objektivní odpovědnost neboli odpovědnost za výsledek. Ta je však omezena ustanoveními příslušných právních předpisů, kdy v mezinárodní přepravě mají před obecnou úpravou v obchodním zákonku přednost mezinárodní úmluvy a dohody, kterými je Česká republika vázána. Jedná se o omezení vztahující se k: rozsahu odpovědnosti (dopravce se může v jasně stanovených případech odpovědnosti zprostit), výši odpovědnosti (každá úmluva stanovuje maximální limit plnění při prokázání dopravcovy odpovědnosti za vzniklou škodu). Odpovědnost dopravce je z pohledu Smlouvy o přepravě věci i z pohledu jednotlivých mezinárodních úmluv blíže zpracována v kapitole č Z podstaty výše uvedených skutečností se dopravci obvykle kryjí proti rizikům škod způsobených třetím osobám formou odpovědnostního pojištění. Pojištěním odpovědnosti dopravce jsou pojištěny škody vzniklé v důsledku nahodilé události na zásilkách převzatých za účelem jejich přepravy podle přepravní smlouvy resp. mezinárodní úmluvy. Pojistit si odpovědnost sice není pro dopravce povinné, nicméně při dnešní situaci přesyceného trhu s dopravci se stává nutností. V opačném případě může dopravce nezřídka narazit na nevůli odesílatele svěřit zásilku k přepravě při zjištění této skutečnosti. Toto pojištění odpovědnosti je určeno pro dopravce, kteří dopravují cizí zásilky svým jménem a na vlastní účet, a kteří svou činnost provozují na základě platné koncesní listiny (Příloha č. 8) nebo povolení dopravního úřadu. Základní rozsah pojištění odpovědnosti dopravce se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému na svěřené zásilce, tedy v sobě odráží limity plnění stanovené v mezinárodních úmluvách. Některé pojišťovny do základního pojištění zahrnují náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody (omezené konkrétním limitem), případně poskytují náhradu přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících škod. 49

49 Na druhé straně každá pojistná smlouva obsahuje pojistné podmínky, jež blíže specifikují výluky z pojištění. Výluky mohou být absolutní či relativní. Relativní výluky lze eliminovat připojištěním daného rizika. Obecně se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou: - úmyslně nebo smluvně převzatou nad rámec stanovený právními předpisy, - v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně, - loupeží, - v důsledku manipulace se zbožím odesílatelem/příjemcem, - na věcech, které pojištěný užívá, - vzniklou na životním prostředí, včetně ekologické újmy, - vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu (např. povinné ručení), - vzniklou v důsledku válečných a politických událostí, působením jaderné energie nebo záření, aj. Většina pojišťoven nabízí dopravcům možnost připojištění jejich odpovědnosti, např.: - při přepravě rychle se kazícího zboží, - při přepravě nebezpečného zboží, - při přepravě živých zvířat, - smluvním dopravcem (následným dopravcem), - při dopravě speciálními vozidly (např. chladírenská vozidla), atd. Pojištění odpovědnosti dopravce se sjednává obvykle na 1 rok, tedy na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s pojistným obdobím 1 rok. Pojistná smlouva bývá přizpůsobena individuálním podmínkám a potřebám konkrétního dopravce, musí mít písemnou formu a obvykle se sjednává se spoluúčastí. Pojistnou částku, která představuje maximální možné plnění z jedné a obvykle i ze všech pojistných událostí, které nastaly v době platnosti pojištění, si určuje dopravce sám. Je třeba mít na paměti, že pojišťovna neposkytuje pojistné plnění v případě škody na zásilce přímo pojištěnému dopravci, nýbrž poškozenému subjektu, který škodu utrpěl. 50

50 Pojištění odpovědnosti zasílatele V souvislosti s přepravou zásilek vystupuje zasílatel jako prostředník, jehož funkcí je danou přepravu obstarat na základě Zasílatelské smlouvy. Z charakteristiky této smlouvy vyplývá, že zasílatel odpovídá za obstarání přepravy případně dalších souvisejících služeb, nikoliv za kvalitu provedení těchto služeb. Zasílatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Odpovědnost zasílatele má rovněž objektivní charakter, což znamená, že případné zbavení viny musí být provedeno samotným zasílatelem. Blíže je o odpovědnosti zasílatele pojednáno v kapitole č Z podstaty této zákonné odpovědnosti si zasílatelé dobrovolně sjednávají pojištění, prostřednictvím kterého přechází povinnost náhrady škody způsobené jednáním zasílatele na pojišťovnu. Povinným je pojištění odpovědnosti pro zasílatele ve funkci organizátorů multimodální přepravy a dále pro zasílatele, kteří se sdružují v rámci Svazu spedice a logistiky ČR. Tato povinnost je obsažena v Kodexu jednání zasílatele (Příloha č. 9). Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil jinému v souvislosti s jeho oprávněnou činností jako zasílatele. Pojištění je určeno pro zasílatele, kteří svoji podnikatelskou činnost provozují na základě platného živnostenského oprávnění, nehledě na skutečnost, zda se jedná o zasílatele pravé či nepravé. Například u zasílatelů v pozici smluvních dopravců, kteří za danou přepravu smluvně odpovídají, má pojišťovna právo následně uplatnit regres vůči dopravci, který přepravu zásilky reálně provedl. V základním rozsahu jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti následující škody: - na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví), - na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci). Některé z pojišťoven do základního vymezení pojištění zahrnují i náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody. V rámci obvyklých volitelných připojištění lze do pojistné ochrany zahrnout například tyto škody: 51

51 - finanční (výjma smluvních pokut a penále), - na věcech užívaných pojištěným, - na věcech převzatých pojištěným za účelem zprostředkování přepravy. V praxi pojišťovny nabízejí klasické pojištění odpovědnosti zasílatele a vedle něj pojištění odpovědnosti zasílatele jako dopravce (pro smluvní dopravce ), případně požadují uzavření i pojištění odpovědnosti dopravce (u zasílatelů s možností vlastního vstupu). Pro účely pojištění odpovědnosti zasílatele v roli operátora multimodální přepravy bývají použity podmínky pro pojištění odpovědnosti dopravce. Sjednání výše zmíněných pojištění je vždy individualizovanou záležitostí šitou na míru zasílateli. Skutečnost, že se jedná o komplikované a náročné pojištění, v sobě skrývá fakt, že v ČR odpovědnost zasilatelů pojišťují pouze čtyři pojišťovny. 52

52 3 ANALÝZA POJISTNÉHO TRHU PŘEPRAVNÍHO POJIŠTĚNÍ V úvodu praktické části své práce uvedu základní ukazatele určené pro analýzu pojistného trhu a následně pomocí vybraných ukazatelů budu analyzovat úroveň a koncentraci českého pojistného trhu v oblasti pojištění přepravy. V rámci toho představím čtyři nejvýznamnější pojišťovny poskytující přepravní pojištění, jimi nabízené produkty a závěrem porovnám přístup jednotlivých pojišťoven k absolutním a relativním výlukám u pojištění přepravy zásilek. 3.1 UKAZATELE ÚROVNĚ POJISTNÉHO TRHU Pomocí ukazatelů pojistného trhu se hodnotí jeho úroveň a vývoj. Pro posouzení vývoje je nutno sledovat ukazatele v delším časovém horizontu, zpravidla pěti let. Mezi základní a nejvýznamnější ukazatele patří: - předepsané pojistné, - pojistné plnění, - pojištěnost, - škodovost, - koncentrace trhu. Předepsané pojistné Předepsané pojistné je důležitým ukazatelem výkonnosti každé komerční pojišťovny za stanovené období. Z pohledu pojistitelů se jedná o souhrn plateb předepsaných klientům na dohodnuté pojistné období. Po odečtu nákladů pojišťovny je předepsané pojistné základem pro výpočet daně z příjmu. Tento zásadní ukazatel seřazuje pojišťovny v zemi. Objem předepsaného pojistného je ovlivněn těmito faktory: počet uzavřených pojistných smluv, objem pojistných částek, druhy rizik a způsob jejich oceňování ze strany pojistitele. Pojistné plnění Pojistné plnění je peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. V neživotním pojištění není 53

53 nikdy jisté, zda dojde k pojistné události a bude plnění vyplaceno, kdežto u pojištění životního se tak stane v každém případě. Škodovost Škodovost úzce souvisí s předešlými dvěma ukazateli, jelikož vyjadřuje poměr mezi výší poskytnutých pojistných plnění a výší předepsaného či přijatého pojistného. Udává se v procentech a neměla by dosahovat úrovně netto pojistného vyjádřeného rovněž v procentech. Tímto ukazatelem se stanovuje ekonomická ne/vyrovnanost pojištění. Pojištěnost Ukazatel pojištěnosti poukazuje na rozvoj pojistného trhu. Zjišťuje se jako poměr předepsaného pojistného k hrubému domácímu produktu v běžných cenách. Uvádí se v procentech a v podmínkách tržního hospodářství vyjadřuje kapacitu pojistného trhu. Koncentrace trhu Tento ukazatel úzce souvisí s předepsaným pojistným, jelikož koncentrace pojistného trhu představuje podíl největších komerčních pojišťoven měřený na základě předepsaného pojistného. 3.2 ČESKÝ POJISTNÝ TRH PŘEPRAVNÍHO POJIŠTĚNÍ Česká asociace pojišťoven sdružuje v současné době 30 řádných členů a 2 členy se zvláštním statutem. Jejich podíl na celkovém pojistném v ČR je 98 %. Všichni členové se řídí Stanovami asociace a jsou povinni dodržovat Kodex etiky v pojišťovnictví. Pro následné analýzy v mé práci, budu pracovat pouze s údaji členů tohoto sdružení. V oblasti pojištění přepravy, konkrétně pojištění přepravovaného nákladu, operuje z těchto 30 členů pouze 1/3, tedy 10 pojišťoven. Toto omezení samozřejmě vyplývá i ze skutečnosti, že někteří pojistitelé jsou výhradně zaměřeni na trh s životním pojištěním. V důsledku se tedy jedná o 10 pojistitelů ze 17 (nejen) neživotně zaměřených pojišťoven. 54

54 Do pojištění nákladu spadá nejen pojištění přepravy zásilek (za úplatu), ale rovněž pojištění nákladu ve smyslu přepravy prováděné vlastním jménem pojištěného a na jeho účet. Z dostupných statistických dat nebylo možné tato dvě pojištění od sebe oddělit. Pro účely analýzy pojistného trhu s přepravním pojištěním užiji dvou ukazatelů, a to předepsaného pojistného a koncentrace pojistného trhu. Následující tabulka a ilustrační graf představují vztah mezi vývojem předepsaného pojistného pojištění nákladu a předepsaného pojistného trhu s neživotním pojištěním v ČR. Tab. 5 - Vývoj předepsaného pojistného v letech (v tis. Kč) Neživotní Pojištění Podíl pojištění nákladu Rok pojištění (NŽP) nákladu na trhu NŽP v % ,60 % ,61 % ,62 % ,67 % ,59 % Zdroj: ČAP Obr. 1 - Vývoj předepsaného pojistného v letech Zdroj: ČAP. 55

55 Z tabulky i grafu je patrné, že navzdory setrvalé tendenci k poklesu na trhu neživotního pojištění, byl vývoj předepsaného pojistného pro pojištění nákladu do roku 2007 téměř konstantní a až následně došlo k výraznějšímu poklesu. Tento pokles byl však dán změnami v pojišťovně AIG CZECH REPUBLIC, která přestala být členem ČAP a dále podniká v ČR pouze jako pobočka zahraniční pojišťovny. Blíže lze tuto skutečnost vyčíst z následující tabulky, která představuje vývoj předepsaného pojistného pojištění nákladu u všech zúčastněných pojistitelů od roku Tab. 6 - Vývoj předepsaného pojistného v letech (v tis. Kč) Pojišťovna AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s x Allianz pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s Česká pojišťovna a.s ČSOB Pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna a.s GERLING x x x Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s HDI Versicherung AG (GERLING) x x Komerční pojišťovna a.s. -61 x x x x Kooperativa pojišťovna, a.s Slavia pojišťovna a.s Pojišťovna České spořitelny, a. s. 791 x x x x UNIQA pojišťovna, a.s VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s x x x ČAP celkem Zdroj: ČAP. Z původních 14 pojišťoven, které se zabývaly krytím rizik souvisejících s přepravou nákladu v roce 2004, zůstalo do dnešní doby pouze 10 členů ČAP s nabídkou této služby. Komerční pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny a pojišťovna Victoria se vydaly cestou životního pojištění. V souvislosti s relativní stabilitou objemu předepsaného pojistného za celý trh pojištění nákladu, jak ji zobrazoval předešlý graf, lze u většiny pojišťoven sledovat výsledky s drobnějšími výkyvy. K razantnímu navýšení, a to téměř o šestinásobek, došlo pouze u České podnikatelské pojišťovny, která se však jen zdánlivě přibližuje pojišťovnám se zásadním postavením na tomto trhu. Naproti tomu je dobré si povšimnout extrémního a nezanedbatelného propadu ve výsledku pojišťovny UNIQA 56

56 a to o 75 % během let 2004 až Tímto se pojišťovna připravila o své tehdejší třetí místo v žebříčku pojišťoven dle objemu předepsaného pojistného v rámci pojištění nákladu. Následující tabulka odráží pořadí pojišťoven a jejich podíly na pojistném trhu přepravy nákladu v roce Tab. 7 - Předepsané pojistné a tržní podíl pojišťoven v roce 2008 Předepsané Podíl na Pojišťovna pojistné v tis. Kč trhu v % Česká pojišťovna a.s ,1 Kooperativa pojišťovna, a.s ,9 Generali Pojišťovna a.s ,9 Allianz pojišťovna, a.s ,9 UNIQA pojišťovna, a.s ,6 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s ,6 ČSOB Pojišťovna, a.s ,5 HDI Versicherung AG ,7 Slavia pojišťovna a.s ,4 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s ,3 ČAP celkem Zdroj: ČAP. Z tabulky je patrné, že rozhodující postavení zaujímá na trhu s pojištěním nákladu Česká pojišťovna, hluboko za ní se druhého místa ujímá pojišťovna Kooperativa a na místě třetím se poté společně nacházejí pojišťovny Allianz a Generali. Tržní podíly prvních pěti pojišťoven jasně vypovídají o vyšší koncentraci tohoto pojistného trhu, která dosahovala v roce 2008 téměř 88,5 % z celkového objemu pojistného na pojištění nákladu. První čtyři pojišťovny z uvedeného žebříčku zaznamenávaly v posledních letech relativně stabilní postavení podle objemu předepsaného pojistného a případné výkyvy nebyly tak dramatické, jak to lze pozorovat u zmíněné UNIQA pojišťovny. Jak výrazný byl již propad této pojišťovny lze názorně vidět v dalším grafu, který v sobě odráží vývoj pěti největších pojišťoven podle objemu předepsaného pojistného v letech

57 . Obr. 2 - Vývoj předepsaného pojistného v letech (v tis. Kč) Zdroj: ČAP. Vývoj v růstu koncentrace pojistného trhu v oblasti pojištění přepravy v letech 2007 a 2008 vystihují následující grafy: Obr. 3 - Koncentrace pojistného trhu pojištění nákladu v letech 2007 a 2008 Zdroj: ČAP. 58

58 Z grafů je zřejmé, že všechny přední pojišťovny zaznamenaly nárůst tržního podílu. Tato skutečnost však není způsobena nárůstem objemu předepsaného pojistného, nýbrž již komentovanými souvislostmi se změnami v pojišťovně AIG CZECH REPUBLIC. Potvrzení informace, že v těchto letech došlo u většiny pojišťoven naopak k poklesu objemu pojistného, se odráží v následující tabulce. Tab. 8 - Vývoj předepsaného pojistného v letech 2007 a 2008 (v tis. Kč) Pojišťovna AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s x Allianz pojišťovna, a.s Česká pojišťovna a.s Generali Pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s UNIQA pojišťovna, a.s ČAP celkem Zdroj: ČAP 3.3 NABÍDKA PŘEDNÍCH POJIŠŤOVEN Na následujících stránkách přiblížím rozsah nabídky pojistných produktů čtyř předních pojišťoven v oboru pojištění přepravy v České republice. Většina pojišťoven, které poskytují přepravní pojištění, nabízí pojištění přepravy zásilek nebo pojištění nákladu 11 a pojištění odpovědnosti dopravce. Pojištění odpovědnosti zasílatele je na českém pojistném trhu nabízeno pouze sporadicky a to čtyřmi pojišťovnami. Pro ilustrativní přehled, jaký druh pojištění přepravy nabízejí jednotlivé pojišťovny, poslouží následující tabulka: Tab. 9 - Seznam pojišťoven a jimi nabízených pojistných produktů Pojištění Pojištění Pojišťovna odpovědnosti zásilek/nákladu dopravce Pojištění odpovědnosti zasilatele Allianz pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna Česká pojišťovna 11 přeprava zboží přímo pojištěním, nikoliv za úplatu 59

59 Pojišťovna Pojištění zásilek/nákladu Pojištění odpovědnosti dopravce Pojištění odpovědnosti zasilatele ČSOB Pojišťovna Generali Pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna HDI Versicherung AG Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna UNIQA pojišťovna Legenda: nabízí nenabízí Zdroj: vlastní zpracování Allianz pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. V oboru pojištění přepravy nabízí tyto 3 produkty: - Pojištění nákladu, - Pojištění zásilek, - Pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Pojištění nákladu V rámci tohoto pojištění lze pojistit náklad při přepravě prováděné za účelem zajištění vlastní podnikatelské činnosti pojištěného. Pojištění se vztahuje na náklad přepravovaný vozidlem, jehož vlastníkem nebo provozovatelem je pojištěný a které je řízeno pojištěným, jeho zástupcem nebo zaměstnancem. Pojištění nákladu lze uzavřít na škody způsobené v důsledku následujících nebezpečí: - dopravní nehoda nebo jiné náhlé násilné působení mechanických sil na vozidlo, - požár, výbuch nebo úder blesku, 60

60 - vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava, - krádež vloupáním do uzamčeného vozidla, krádež vozidla a loupež. Pojištění zásilek Pojištění zásilek se vztahuje na sjednanou přepravu. Toto pojištění může sjednat prodávající, kupující nebo speditér dopravující zboží. Lze pojistit všechny zásilky dopravované různými druhy dopravních prostředků. Pojištění se sjednává na skutečnou hodnotu dopravovaného zboží, a to z místa odeslání zásilky do místa určení, včetně všech překladů nebo skladování v průběhu pojištěné cesty. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištěním odpovědnosti silničního dopravce jsou pojištěny škody způsobené činností silničního dopravce vzniklé na zásilkách přepravovaných na základě přepravních smluv. Konkrétní podmínky pojištění odpovědnosti silničního dopravce jsou sjednávány individuálně přímo prostřednictvím odborného oddělení Allianz pojišťovny, a. s. [29] Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. V oboru pojištění přepravy nabízí tyto 4 produkty: - Pojištění přepravy zásilek, - Pojištění odpovědnosti za škodu drážního dopravce, - Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce - Pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele. Pojištění přepravy zásilek Pojištění přepravy zásilek je možné uzavřít pro běžné zásilky i pro méně obvyklé zásilky jako jsou živá zvířata, umělecká díla atd. Zásilky je možné pojistit proti těmto rizikům: 61

61 - požár, záplava, vichřice, havárie dopravního prostředku či zřícení letadla - přirozená povaha zásilky jako je např. vnitřní zkáza (zlomení, rozbití, plíseň, rez, únik tekutin), úbytek hmotnosti či objemu, následky působení živočichů apod. - válečná rizika, rizika stávek a další zvláštní pojistná nebezpečí. Pojištění odpovědnosti za škodu drážního dopravce Pojištění je určeno všem provozovatelům drážní dopravy, kteří mají ze zákona povinnost mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu drážní dopravy a kteří svoji činnost provozují na základě platné licence nebo jiného osvědčení. Pojištěním odpovědnosti provozovatele drážní dopravy jsou kryty škody způsobené: - při přepravě osob, věcí (nákladu) a zvířat - z provozu drážního vozidla. V základním rozsahu se pojištění vztahuje na odpovědnosti za škody nastalé při vnitrostátní dopravě na území ČR a mezinárodní dopravě na území Evropy. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce Pojištění je určeno všem provozovatelům veřejné silniční nákladní dopravy (tedy dopravy pro cizí potřeby), kteří svou činnost provozují na základě platné koncesní listiny nebo povolení dopravního úřadu. Silniční dopravce si může pojistit svoji odpovědnost těmito dvěma způsoby: - dle počtu vozidel, - dle výše příjmů vynaložených v souvislosti s provozováním silniční nákladní dopravy (bez ohledu na počet vozidel). Kromě standardních případů se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu: - při nakládce a vykládce zboží určeného k přepravě, - při přepravě rychle se kazícího zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky), - při přepravě nebezpečného zboží s výjimkou výbušnin a třaskavin. 62

62 V nabídce pojišťovny je také široký rozsah volitelných připojištění. Pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu, kterou zasílatel způsobí příkazci. Pokrývá škody na věci i na zdraví. Pojištění je určeno podnikatelům, kteří provozují zasílatelskou činnost na základě platného živnostenského oprávnění. Pojištění se též vztahuje na odpovědnost mezinárodního zasílatele při vystavování tzv. FIATA konosamentu (odpovědnost operátora multimodální přepravy) Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, který nabízí svým klientům v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Cílem Generali je vytvářet hodnotu pro akcionáře a zároveň dosahovat nejvyšší možné spokojenosti svých klientů. Generali zaujímá pozici třetí největší pojišťovny na světě. V oboru pojištění přepravy nabízí tyto produkty: - Pojištění přepravovaného zboží, - Pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele, Pojištění přepravovaného zboží Je určeno pro výrobce a obchodní společnosti. Pojištění se vztahuje na zboží, které je přepravováno jakýmkoliv dopravním prostředkem po souši, na moři nebo vzduchu. V případě škody pojistitel uhradí věcnou škodu na přepravovaném zboží v důsledku pojištěného nebezpečí. Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatele Pojištění je určeno silničním nákladním dopravcům a zasilatelům, vůči kterým může být vznesen nárok na náhradu škody z titulu uzavřené přepravní nebo zasilatelské smlouvy. 63

63 Předmětem pojištění je odpovědnost dopravce či zasilatele za porušení povinností vyplývajících: - ze zprostředkování přepravy na základě zasilatelského příkazu, - z porušení povinností vyplývajících z objednávky přepravy, jedná-li jako první dopravce, - z porušení povinností silničního dopravce při provádění tuzemské nebo mezinárodní přepravy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Kooperativa pojišťovna je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké korporace. V oboru pojištění přepravy nabízí těchto 5 produktů: - Pojištění zásilek během přepravy, - Pojištění věcí během silniční dopravy, - Pojištění cenností během přepravy, - Pojištění odpovědnosti silničního dopravce - Pojištění odpovědnosti zasílatele. Pojištění zásilek během přepravy Pojištění je určeno pro zásilky přepravované obvyklými dopravními prostředky z místa odeslání do místa určení na nebezpečí pojištěného (pojištění "z domu do domu"). Způsob sjednání pojištění a) jednorázové pojištění zásilek během přepravy, b) hromadné pojištění zásilek. 64

64 V rámci hromadné pojistné smlouvy lze rozlišovat pojištění zásilek na základě zúčtovací smlouvy (k určitému datu v měsíci je splatné pojistné za přepravy realizované v měsíci uplynulém) a pojištění obratové, které vychází z celkového objemu přepravovaného zboží za rok. Obratové pojištění může být uzavřeno dvěma způsoby: - stanovením maximálního limitu plnění pojistitele pro stanovenou pojistnou dobu za pevně stanovené pojistné, - stanovením minimálního zálohového pojistného s následným doúčtováním. Dotazník k uzavření zúčtovací smlouvy a můžete shlédnout v příloze č. 10. Tento způsob sjednání pojištění je administrativně nejméně náročný. Dotazník k uzavření pojistné smlouvy podle obratového pojištění naleznete pod přílohou č. 11. Pojištění věcí během silniční dopravy Předmětem pojištění jsou vlastní věci firmy dopravované vozidly pojistníka pro jeho vlastní potřebu. Pojištění vlastních věcí je sjednáváno v návaznosti na sjednané pojištění majetku a havarijní pojištění. Ve výjimečných případech, v případě vysokého objemu přepravených věcí, i samostatnou pojistnou smlouvou. Pojištění cenností během přepravy Pojištění je určeno firmám, které zajišťují ostrahu majetku a osob, a vztahuje se na poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných cenností. Předmětem pojištění jsou: - cennosti, tj. peníze, ceniny, cenné papíry, drahé kovy a věci zvláštní hodnoty, přepravované pojistníkem ve prospěch třetí osoby. Tato přeprava musí být uskutečňována na základě písemné dohody o přepravě cenností. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti silničního dopravce je určeno firmám, které provozují na základě platné koncesní listiny vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu, tj. které provozují dopravu pro cizí potřebu. 65

65 Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění je určeno firmám, které provozují na základě oprávnění vnitrostátní nebo mezinárodní zasílatelství, a které se zavazují dopravit prostřednictvím cizích dopravců věci pro cizí potřebu (přepravní smlouva) Pojištění proti vybraným pojistným nebezpečím Pojištění proti vybraným rizikům funguje na principu vyjmenování těchto rizik v pojistné smlouvě. V tomto případě se pojistitel zavazuje poskytnout pojistné plnění, jestliže kdykoli během pojištěné přepravy dojde na pojištěné zásilce k pojistné události, jejíž příčinou bylo některé z vyjmenovaných pojistných nebezpečí. Přehled o tom, která pojistná nebezpečí řadí jednotlivé pojišťovny do jejich základní nabídky, poskytuje následující tabulka: Tab Základní pojistná nebezpečí POJISTNÁ NEBEZPEČÍ Pojišťovny Allianz Generalli Kooperativa Požár, úder blesku, výbuch Zemětřesení, sopečné výbuchy, zřícení skal, zeminy, lavin, záplava, povodeň, vichřice a jiné přírodní katastrofy Nehoda pozemního nebo vzdušného dopravního prostředku přepravujícího zboží Ztroskotání lodi Zkáza lodi Náraz nebo zřícení letadel, jejich částí nebo nákladu Nouzové přistání letadel Vykolejení Obětování zboží Zřícení skladových budov Zřícení mostů nebo tunelů Vyložení, uskladnění a znovunaložení zásilky v nouzovém přístavu (v důsledku vzniku pojistného nebezpečí) Shození, spláchnutí nebo pád zásilky z lodní paluby do moře následkem mimořádně nepříznivého počasí Ztráta celého obalového kusu zásilky, k níž došlo pádem přes palubu nebo pádem při vykládání či nakládání na loď Vodou vytékající z vodovodního zařízení Legenda: zahrnuje neuvedeno Zdroj: Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny Allianz, Kooperativa a Generalli. 66

66 3.3.6 Pojištění proti všem rizikům V případě pojištění zásilky proti všem pojistným nebezpečím se pojistitel zavazuje poskytnout pojistné plnění, jestliže kdykoliv během pojištěné přepravy dojde na pojištěné zásilce uvedené v pojistné smlouvě k pojistné události, jejíž příčinou nebyla okolnost uvedená ve výlukách z pojištění upravených v pojistných podmínkách nebo dohodnutých v pojistné smlouvě. Následující tabulka přináší přehled o tom, jak přistupují k dělení výluk mezi absolutní a relativní jednotlivé pojišťovny: Tab Přehled absolutních a relativních výluk VÝLUKY Allianz pojišťovna Česká pojišťovna Kooperativa pojišťovna Jaderné záření A R A Politická rizika R R R Válečná rizika R R R Terorismus A R R Zásahy státní moci R R A Porucha nebo zneužití zařízení informačních technologií A N/A N/A Nedodržení dodací lhůty A N/A A Vnitřní zkáza a přirozená povaha zásilky A R R Obvyklý úbytek objemu nebo hmotnosti zásilky A R A Obvyklá vlhkost či obvyklé kolísání teploty vzduchu A R R Nedostatečným či vadný obal zásilky A A A Finanční škody (ušlý zisk, penále) A A A Platební neschopnost, nevůle či ztrát finanční způsobilosti dopravce R A N/A Vada zásilky v době počátku pojištění A A A Vědomá nedbalost pojistníka, pojištěného či zástupců A A A Úmyslné jednání pojistníka, pojištěného, či zástupců A A A Vliv pojistníka, pojištěného, oprávněného či zástupců na: Nevhodný způsob přepravy či skladování N/A A A Nevhodné či vadné ložení zásilky N/A A R Porušení předpisů o dovozu, vývozu, bezpečnosti aj. A A A Doručení zásilky jinému příjemci či na jiné místo N/A A N/A Promlčení nároků na náhradu škody vůči dopravci R N/A N/A Legenda: A absolutní výluka R relativní výluka N/A není známo Zdroj: Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny Allianz, Kooperativa a České pojišťovny. 67

67 4 NÁVRH OPTIMÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY Cílem této kapitoly je navrhnout optimální způsob pojištění přepravovaných zásilek pro blíže nejmenovanou společnost (dále jen společnost nebo prodejce ). Vycházet budu ze skutečných hodnot pojistných sazeb a hodnot zásilek, které byly na náklady společnosti expedovány od začátku roku PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Společnost je vlastníkem celosvětově uznávaného patentu na výrobu zařízení s unikátní technologií. Dané stroje jsou vyráběny pro využití v různých průmyslových odvětvích, především se zaměřují na farmaceutický, energetický a automobilový průmysl, uplatnění najde jejich produkce i ve stavebnictví či v ochraně životního prostředí. Společnost má rovněž pobočky v zahraničí, které však slouží pouze jako prodejní zastoupení a výroba samotná je tedy realizována jen v ČR. Zařízení jsou nabízena a následně konstruována ve třech úrovních podle požadovaného objemu produkce zákazníkem, a to od laboratorních zařízení, přes zařízení pro malosériovou výrobu až po velkokapacitní průmyslové linky. Vyráběná zařízení jsou obvykle stavěna na míru zákazníka zejména s ohledem na zamýšlené využití a na podmínky, ve kterých bude zařízení provozováváno. Jejich prodejní cena dosahuje poměrně vysokých hodnot. Klientelu společnost získává po celém světě, zejména v Americe, Japonsku, Rusku, Číně a arabském světě, obvykle se zájmem na rychlém doručení zakoupeného zařízení, což s sebou přináší vysoké přepravní náklady. 4.2 SOUČASNÝ PŘÍSTUP K POJIŠŤOVÁNÍ ZÁSILEK Při většině obchodních zakázek je přeprava zajišťována prodejcem za podmínek doložky DDU dle Incoterms 2000, přičemž k pojišťování přepravy zásilek dochází u všech prodejních případů spojených s dopravou zboží k zákazníkovi. Toto vychází z uvedené dodací parity, kdy riziko ztráty nebo poškození zásilky přechází okamžikem, kdy 68

68 prodávající dodá zboží kupujícímu v ujednaném místě určení. Za podmínek s doložkou DDP jsou realizovány přepravy na různé výstavy či přímo do poboček společnosti, rovněž s využitím pojištění. Pojišťování odesílaných zásilek v současné chvíli funguje na základě spolupráce se zasílatelem vybraným na základě porovnání cenových nabídek pro danou přepravu. Pojistné sazby jsou zasílateli obvykle poskytovány v rozmezí mezi 2,5 až 5 promile z pojistné hodnoty zásilky zvýšené o 10 %. Pojistnou hodnotou je ve většině případů prodejní cena uvedená na faktuře. Cena přepravy je do pojistné hodnoty připočítávána v případech, kdy hodnota zboží uvedená na faktuře nezohledňuje náklady na přepravu vynaložené. Toto se týká zejména zmíněných případů přeprav na výstavy či do poboček, kdy se společně se zásilkou posílá proforma faktura. Níže uvádím tabulku, která poskytuje informace o výši pojistné sazby, ceně pojištění a ceně přepravy v roce Tab Pojištěné přepravy v roce 2009 Cena přepravy Pojistná sazba Pojistka ,00 Kč 0,50 % 9 870,00 Kč ,00 Kč 0,50 % ,64 Kč ,00 Kč 0,50 % 9 874,00 Kč ,00 Kč 0,50 % ,21 Kč ,00 Kč 0,50 % ,00 Kč ,00 Kč 0,50 % ,49 Kč ,00 Kč 0,50 % 3 000,00 Kč ,00 Kč 0,35 % ,00 Kč ,00 Kč 0,50 % 3 876,00 Kč ,00 Kč 0,50 % 3 225,00 Kč ,43 Kč 0,32 % 7 107,86 Kč ,00 Kč 0,30 % 5 025,00 Kč ,00 Kč 0,32 % 5 225,00 Kč ,00 Kč 0,32 % 8 000,00 Kč ,00 Kč 0,32 % 650,00 Kč ,35 Kč 0,40 % 9 041,76 Kč ,00 Kč 0,40 % 690,00 Kč ,00 Kč 0,40 % ,00 Kč ,00 Kč 0,33 % 2 540,64 Kč ,00 Kč 0,33 % 200,00 Kč Σ ,78 Kč x ,59 Kč Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů poskytnutých prodejcem. 69

69 Z tabulky je patrné, že celkové pojistné zaplacené za realizované přepravy tvoří nezanedbatelnou částku a proto se pokusím najít nejlepší způsob, jak dosáhnout snížení těchto nákladů. 4.3 NÁVRHY OPTIMALIZACE VÝDAJŮ NA POJISTNÉM Jak by bylo možné optimalizovat náklady na pojišťování zásilek, se pokusím přiblížit v následujících dvou návrzích. Podstatné je, že jedinou cestou, jak dospět k úsporám při pojišťování zásilek, je dosáhnout snížení pojistné sazby. Toho lze docílit buď na straně zasílatele, nebo na straně pojistitele Rámcová smlouva se zasílatelem Jak již bylo zmíněno, pojistné sazby nabízené zasílateli se pohybují v rozmezí mezi 2,5 až 5 promile ze 110 % pojistné hodnoty. Lze předpokládat, že zasílatel svým klientům neposkytuje čistou pojistnou sazbu, tedy tu, kterou jemu přímo nabízí pojišťovna, nýbrž že cenu této služby zprostředkování pojištění náležitě zahrnuje do nabízené pojistné sazby. Jistě tedy stojí za zvážení myšlenka, do jaké míry jsou zasílatelé ochotni tyto sazby snížit za předpokladu uzavření rámcové smlouvy na všechny přepravy realizované prodejcem. S tímto však vyvstává otázka nová, a to za jakých podmínek lze rámcovou smlouvu uzavřít, aby byla přijatelná pro obě zúčastněné strany? Předpokladem uzavření rámcové smlouvy ze strany zasílatele je poskytnutí těchto zásadních informací prodejcem: - objem expedovaných zásilek, - četnost expedic, - druh zásilek, - destinace, - způsob přepravy. Naopak strana prodejce od zasílatele vyžaduje přijatelné tarify přepravních služeb a samozřejmě sazbu pojistného. Již zde narážíme na první problémy. Pro přepravy realizované prodejcem je bohužel typické, že nejsou četné ani pravidelné, a nelze předem pro stanovené období určit, kam 70

70 a za jakých podmínek budou zásilky odesílány. Na základě expedic loňských, případně prognóz pro určité období je možné stanovit předpokládaný objem prodejů, nikdo však nedokáže určit, zda bude zákazník akceptovat cenu včetně dopravy nebo bude mít zájem zajistit si přepravce vlastního. Nicméně i přes tyto nedostatky by byli zasílatelé ochotni k uzavření rámcové smlouvy přistoupit. Významnější problém související s nastavením podmínek rámcové smlouvy je spojen s tím, že přepravy jsou ve většině případů realizovány leteckou dopravou do různých částí světa, jejíž ceny jsou i v krátkém časovém horizontu velmi proměnlivé. Z tohoto důvodu si žádný zasilatel nedovolí nastavit tak nízké přepravní tarify, jimiž by se mohl vystavit riziku ztráty. V důsledku obezřetného nastavení těchto tarifů prodejce dojde k závěru, že stanovené ceny by pro něho nemusely být vždy tou nejekonomičtější cestou. Případná ztráta z vyšší ceny přepravy, je mnohem pravděpodobnější než možná úspora v rámci snížené pojistné sazby. Z výše uvedených důvodů by šlo pouze velmi obtížně sepsat rámcovou smlouvu se zasílatelem. Navíc by tato smlouva mohla díky vysoce proměnlivým cenám v letecké dopravě přinést místo užitku ztrátu jedné ze zúčastněných stran. Pro společnost je v tuto chvíli nejmenším rizikem zůstat u současného způsobu individuálních poptávek pro jednotlivé přeprava a pokusit se hledat řešení ve snížení pojistné sazby u pojišťovny Rámcová smlouva s pojistitelem Druhou alternativou, jak by bylo možné dosáhnout snížení pojistné sazby je pojistit všechny přepravy v režii prodejce přímo u pojišťovny. Za výše jmenovaných předpokladů nepravidelných a občasných přeprav je nevhodnější uzavřít hromadnou pojistnou smlouvu na principu tzv. zúčtovací smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude tvořena společnou částí, ve které bude určena jednotná pojistná sazba pro všechny přepravy. Každá jednotlivá přeprava bude poté pojištěna vyplněním, odesláním a odsouhlasením jednotlivé přihlášky k pojištění zásilek. Předpokladem pro uzavření takové rámcové smlouvy je informace o celkové hodnotě všech prodejů s doložkou přepravy ke kupujícímu a vyplnění příslušného dotazníku. Pojišťovna tedy od klienta vyžaduje zejména následující informace: 71

71 - celková hodnota zásilek, - druhy zásilek, - druh dopravy, - požadovaná úroveň pojistného krytí, - maximální hodnota zásilek na jednom dopravním prostředku. Na základě konzultace s pojistitelem společnosti jsem získala tyto informace: Podle zařazení zařízení společnosti do skupiny podle druhu zásilek je pro jednorázové pojištění přeprav používáno pojistné sazby 2,4 promile. Z toho vyplývá, že už v tuto chvíli se jedná o lepší pojistnou sazbu, než kdy nabídl zasílatel. Pro ilustraci uvádím, do jaké míry by se tato úroveň pojistné sazby promítla do úspor: Tab Porovnání výše pojistného při aplikaci pojistné sazby 2,4 promile Cena Původní Pojistné při Rozdíl I přepravy pojistné sazbě 0,24 % ,00 Kč 9 870,00 Kč 5 432,02 Kč 4 437,98 Kč ,00 Kč ,64 Kč 5 334,07 Kč 5 778,57 Kč ,00 Kč 9 874,00 Kč 5 266,18 Kč 4 607,82 Kč ,00 Kč ,21 Kč 5 266,18 Kč 5 705,03 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 358,31 Kč 4 934,69 Kč ,00 Kč ,49 Kč 5 449,67 Kč 5 903,81 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč 2 319,60 Kč 680,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 9 721,80 Kč ,00 Kč 3 876,00 Kč 2 516,63 Kč 1 359,37 Kč ,00 Kč 3 225,00 Kč 1 746,69 Kč 1 478,31 Kč ,43 Kč 7 107,86 Kč 5 330,90 Kč 1 776,97 Kč ,00 Kč 5 025,00 Kč 4 509,71 Kč 515,29 Kč ,00 Kč 5 225,00 Kč 4 716,06 Kč 508,94 Kč ,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč 650,00 Kč 242,69 Kč 407,31 Kč ,35 Kč 9 041,76 Kč 5 425,05 Kč 3 616,70 Kč ,00 Kč 690,00 Kč 77,59 Kč 612,41 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 290,00 Kč 4 860,00 Kč ,00 Kč 2 540,64 Kč 2 026,16 Kč 514,48 Kč ,00 Kč 200,00 Kč 66,37 Kč 133,63 Kč Σ ,78 Kč ,59 Kč ,10 Kč ,49 Kč Zdroj: Vlastní výpočty. 72

72 Z výpočtů v tabulce lze vyčíst, že náklady na pojištění zásilek by se v případě využití jednorázových pojištění zásilek u daného pojistitele snížily o úctyhodných 38 %. Do jaké míry se rámcová pojistná sazba promítne na úsporách, zjistíme v následujících výpočtech. Ačkoliv celkovou hodnotu zásilek nelze nikdy zcela přesně určit, jak jsem se již zmiňovala u rámcové smlouvy se zasílatelem, použiji jako předpoklad pro stanovení rámcové pojistné sazby hodnotu předešlých expedic zvýšenou o 30 %. Toto navýšení, byť se může zdát vysoké, v sobě reálně odráží prodejní předpoklady společnosti pro rok Na základě navýšených objemů je pojišťovna ochotna pro účely rámcové smlouvy pro pojištění přepravy zásilek nabídnout pojistnou sazbu na úrovni 1,9 promile. Tab Výpočty úspor za předpokladu pojistné sazby na úrovni 0,19 % Cena přepravy Původní pojistné Pojistné při sazbě 0,24 % Pojistné při sazbě 0,19 % Rozdíl II ,00 Kč 9 870,00 Kč 5 432,02 Kč 4 300,35 Kč 5 569,65 Kč ,00 Kč ,64 Kč 5 334,07 Kč 4 222,80 Kč 6 889,84 Kč ,00 Kč 9 874,00 Kč 5 266,18 Kč 4 169,06 Kč 5 704,94 Kč ,00 Kč ,21 Kč 5 266,18 Kč 4 169,06 Kč 6 802,15 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 358,31 Kč 4 242,00 Kč 6 051,00 Kč ,00 Kč ,49 Kč 5 449,67 Kč 4 314,32 Kč 7 039,16 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč 2 319,60 Kč 1 836,35 Kč 1 163,65 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč ,80 Kč ,00 Kč 3 876,00 Kč 2 516,63 Kč 1 992,33 Kč 1 883,67 Kč ,00 Kč 3 225,00 Kč 1 746,69 Kč 1 382,80 Kč 1 842,20 Kč ,43 Kč 7 107,86 Kč 5 330,90 Kč 4 220,29 Kč 2 887,57 Kč ,00 Kč 5 025,00 Kč 4 509,71 Kč 3 570,19 Kč 1 454,81 Kč ,00 Kč 5 225,00 Kč 4 716,06 Kč 3 733,55 Kč 1 491,45 Kč ,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 750,00 Kč 3 250,00 Kč ,00 Kč 650,00 Kč 242,69 Kč 192,13 Kč 457,87 Kč ,35 Kč 9 041,76 Kč 5 425,05 Kč 4 294,83 Kč 4 746,92 Kč ,00 Kč 690,00 Kč 77,59 Kč 61,42 Kč 628,58 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 290,00 Kč 5 771,25 Kč 6 378,75 Kč ,00 Kč 2 540,64 Kč 2 026,16 Kč 1 604,04 Kč 936,60 Kč ,00 Kč 200,00 Kč 66,37 Kč 52,55 Kč 147,45 Kč Σ ,78 Kč ,59 Kč ,10 Kč ,54 Kč ,06 Kč Zdroj: Vlastní zpracování. 73

73 Pokud tuto pojistnou sazbu aplikuji na výpočty do tabulky předešlých expedic, zjistím, že úspory z uzavření takové rámcové smlouvy by činily neuvěřitelných Kč, tedy cca 50 % z původních nákladů. Shrnutí poznatků: Cílem této analýzy nákladů na pojišťování přeprav zásilek bylo najít nejekonomičtější a zároveň nenáročný způsob, jak zásilky pojišťovat. Doposud společnost využívala služeb různých zasilatelů a prostřednictvím nich zásilky pojišťovala. Touto analýzou měla být prokázána správnost úvahy, že tento princip není pro společnost nejvhodnější. Jako první návrh jsem hodnotila možnost uzavření rámcové zasilatelské smlouvy, na základě které by byla ujednána výhodnější pojistná sazba. Po zhodnocení všech náležitostí jsem dospěla k závěru, že pro účely vývozů společnosti by nebylo reálné uzavřít oboustranně výhodnou smlouvu. Toto tkví v předpokladech občasných nepravidelných objemnějších vývozů do celého světa.. Druhým návrhem jsem představila možnost uzavření rámcové smlouvy přímo s pojistitelem. Konkrétně by se jednalo o hromadnou pojistnou smlouvu, kdy by se jednotlivé přepravy pojišťovaly pomocí tzv. přihlášek a následně by bylo účtováno pojistné formou zúčtovací smlouvy v měsíci následujícím po realizaci přepravy. Při konzultaci s pojistitelem společnosti jsem získala konkrétní návrh na sazbu pojistného, jejíž aplikací na předešlé přepravy jsem dosáhla polovičních nákladů na pojistném. Na základě výše popsaných skutečností jsem společnosti tedy doporučila jako nejefektivnější nástroj snížení nákladů souvisejících s pojištěním přepravy zásilek tuto variantu přímého pojišťování formou hromadné pojistné smlouvy a následných přihlášek. Můj návrh byl přijat a v blízké době dojde k uzavření příslušné hromadné pojistné smlouvy s platbami na základě zúčtovací smlouvy. Za předpokladu výrazného nárůstu objemu realizovaných prodejů lze při využití tohoto způsobu pojišťování zásilek očekávat velmi zajímavé úspory ze zaplaceného pojistného. Věřím, že můj návrh a jeho následná realizace dospějí náležitého úspěchu. 74

74 5 ZÁVĚR Obchodní operace doprovází celá řada rizik, která mohou mít neblahý vliv na očekávaný výsledek obchodu. V mezinárodním měřítku je tato rizikovost mnohem vyšší než při podnikání do trhu tuzemském, a proto je pro každý podnikatelský subjekt nezbytné, aby se s maximálním úsilím snažil zejména předcházet a posléze i čelit negativním dopadům těchto neočekávaných událostí. Pro boj s těmito riziky existuje v dnešní praxi mnoho účinných nástrojů od volby vhodného obchodního partnera, přes zajištění rizik platebními nástroji a dalšími podmínkami uvedenými v kupní smlouvě až po eliminaci následků těchto rizik formou pojištění. Přeprava zboží od prodávajícího ke kupujícímu je nedílnou součástí každé obchodní transakce s hmotnými statky a je doprovázena četnými riziky, jejichž vlivem může dojít k poškození, zničení či pohřešování zásilky. Primární ochranou je sjednání vhodné dodací parity podle pravidel Incoterms Dodací podmínka nejenže přesně stanovuje, která ze smluvních stran je odpovědná za obstarání přepravy, ale zejména určuje okamžik, jímž dochází k přechodu rizika ztráty a poškození zboží během přepravy z prodávajícího na kupujícího. V některých případech nařizuje sjednání pojištění ve prospěch odběratele. Další a zásadní obranou proti následkům přepravních rizik je pojištění. Podstatou pojistné ochrany je vyloučení nebo zmírnění negativních dopadů vůči těm subjektům, u kterých by došlo k finanční újmě v souvislosti se škodou na zásilce. Těmito subjekty jsou nejen strany kupní smlouvy, ale i dopravci a zasílatelé, jejichž odpovědnost je za účelem ochrany vlastníků přepravovaných zásilek striktně vymezena mezinárodními úmluvami. Z tohoto důvodu existuje vedle klasického pojištění přepravy zásilek a odpovědnostní pojištění dopravců a zasilatelů. Odpovědnostní pojištění se sjednávají pro případy, kdy by dopravce nebo zasílatel svým jednáním nebo opomenutím způsobil škodu třetí osobě. Výše a rozsah náhrady v případě vzniku škody jsou přesně stanoveny mezinárodními úmluvami a jinými právními předpisy. Podstata odpovědnostního pojištění spočívá v tom, že povinnost nahradit škodu na sebe přebírá pojišťovna. 75

75 Pojištění přepravy zásilek je určeno přímo strany kupní smlouvy, případně pro zasilatele, kteří svým klientům nabízejí službu zprostředkování pojištění zásilky. Pojištění se vztahuje na zboží v rámci ujednané přepravy, sjednává se na skutečnou hodnotu dopravovaného zboží a jeho platnost je z místa odeslání zásilky do místa jejího určení, včetně všech překladů nebo skladování v průběhu pojištěné cesty. V pojišťovací praxi se ke krytí rizik přistupuje obvykle podle kontinentálního systému přepravního pojištění, který je založen na principu univerzality pojistného krytí. To znamená, že pojištěna jsou všechna rizika kromě těch, která jsou uvedena jako výluky. Podle nároků pojistníků nabízejí pojišťovny dva způsoby sjednání pojistné smlouvy a to jednorázové či hromadné pojištění zásilek. Na pojistném trhu ČR nabízí pojištění přepravy zásilek 10 pojišťoven. Dílčí pojistný trh pojištění přepravy je poměrně koncentrovaný, protože největších 5 pojišťoven dle objemu předepsaného pojistného představuje 88,5 % tržního podílu. V nabídce pojistných produktů je nejčetnější pojištění přepravy zásilek, naopak odpovědnostní pojištění zasílatele není mezi nabídkami pojišťoven časté. Z výsledků praktického příkladu v mé práci je patrné, že pojistné sazby nabízené zasílateli v rámci jejich služeb při zajišťování přepravy nejsou příliš výhodné. I pro jednotlivou přepravu zboží se leckdy vyplatí pojistit zásilku přímo u pojišťovny, která dle sazebníku pro jednorázová pojištění nabízí lepší pojistné tarify. V takovém případě je pak na zvážení, zda je výhodnější využít služeb zasílatele, který vše zajistí, nebo si sjednat pojištění osobně. Jelikož je pojistné kalkulováno procentem z hodnoty zásilky, je výhodné u zboží s vysokou hodnotou využít přímého pojištění, kdy se nižší sazba pojišťovny výrazněji projeví na pojistném. Obecně lze konstatovat, že pojištění přepravy zásilek patří mezi významné druhy pojištění. Toto je dáno skutečností, že v každé obchodní transakci dochází k přepravě zboží od dodavatele k odběrateli, tudíž jeho využití je na denním pořádku. Za předpokladu neustálého růstu objemů obchodních operací a dopravní infrastruktury, lze očekávat i stabilní růst využívání těchto služeb přepravního pojištění. 76

76 Seznam použité literatury Knižní publikace: [1] BÖHM, A.; JANATKA, F. Pojištění úvěrových rizik v mezinárodním obchodě. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [2] ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [3] DAŇHEL, J. aj. Pojistná teorie. Praha: Professional Publishing, s. ISBN [4] DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s. ISBN X [5] ICC: Incoterms 2000, ICC Official Rules for the Interpretation of Trade Terms. Paris: ICC Publication N 560, s. ISBN (zahraniční kniha, vydání se uvádí v orig. znění, počet stran zkr. s ) [6] JANATKA, F.; BÖHM, A. aj. Komerční rizika v zahraničním obchodu a ochrana proti nim. Praha: ASPI, s. ISBN [7] MACHKOVÁ, H.; ČERNOHLÁVKOVÁ, E.; SATO, A. aj. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [8] SATO, A. Pojištění mezinárodní přepravy. Praha: VŠE, s. ISBN [9] SVATOŠ, A. aj. Zahraniční obchod: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Zákony a jiné předpisy: [10] Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě [11] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [12] Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě [13] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách [14] Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) [15] Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě [16] Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě [17] Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 77

77 [18] Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) [19] Vyhláška č. 6/1965, o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích [20] Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí [21] Sdělení č. 123/2003 Sb. m. s., o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě [22] Sdělení č. 193/1996 Sb., o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží [23] Sdělení č. 32/2006 Sb. m. s., o sjednání Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) Internetové adresy: [24] ICC Česká republika [online]. Dostupný z WWW: <http://www.icc-cr.cz> [25] Ministerstvo dopravy ČR [online]. Dostupný z WWW: <http://www.mdcr.cz> [26] Česká asociace pojišťoven [on-line]. Dostupný z WWW: <http://www.cap.cz> [27] Lloyd's Market Association [online]. Dostupný z WWW: <http://www.lmalloyds.com> [28] Exportní garanční a pojišťovací společnost [online]. Dostupný z WWW: <http://www.egap.cz> [29] Allianz pojišťovna [online]. Dostupný z WWW: < [30] Česká podnikatelská pojišťovna [online]. Dostupný z WWW: <http://www.cpp.cz> [31] Česká pojišťovna [online]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskapojistovna.cz> [32] ČSOB Pojišťovna [online]. Dostupný z WWW: <http://www.csobpoj.cz> [33] Generali Pojišťovna [online]. Dostupný z WWW: <http://www.generali.cz> [34] Hasičská vzájemná pojišťovna [online]. Dostupný z WWW: <http://www.hvp.cz> [35] HDI Versicherung AG [online]. Dostupný z WWW: <http://www.hdiczech.cz> [36] Kooperativa pojišťovna [online]. Dostupný z WWW: <http://www.koop.cz> [37] Slavia pojišťovna [online]. Dostupný z WWW: <http://www.pojistovna-slavia.cz> [38] Triglav pojišťovna [online]. Dostupný z WWW: <http://www.triglav.cz> [39] UNIQA pojišťovna [online]. Dostupný z WWW: <http://www.uniqa.cz> 78

78 Seznam příloh PŘÍLOHA Č. 1 NÁKLADNÍ LIST CMR... 1 PŘÍLOHA Č. 2 INCOTERMS PŘÍLOHA Č. 3 INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)... 3 PŘÍLOHA Č. 4 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY ZÁSILEK ČESKÉ POJIŠŤOVNY... 6 PŘÍLOHA Č. 5 DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY PRO JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK BĚHEM PŘEPRAVY... 9 PŘÍLOHA Č. 6 JEDNOTLIVÁ PŘIHLÁŠKA K POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK PŘÍLOHA Č. 7 KONCESNÍ LISTINA PŘÍLOHA Č. 8 KODEX JEDNÁNÍ ZASÍLATELE PŘÍLOHA Č. 9 DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY PRO POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK BĚHEM PŘEPRAVY (ZÚČTOVACÍ SMLOUVA) PŘÍLOHA Č. 10 DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY PRO POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK BĚHEM PŘEPRAVY PODLE OBJEMU PŘEPRAVENÝCH ZÁSILEK (OBRATOVÉ POJIŠTĚNÍ)

79 Příloha č. 1 Nákladní list CMR 1

80 Příloha č. 2 Incoterms

81 Příloha č. 3 Institute Cargo Clauses (A) 3

82 4

83 5

84 Příloha č. 4 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění přepravy zásilek České pojišťovny 6

85 7

86 8

87 Příloha č. 5 Dotazník k uzavření pojistné smlouvy pro jednorázové pojištění zásilek během přepravy 9

88 Příloha č. 6 Jednotlivá přihláška k pojištění zásilek 10

89 Příloha č. 7 Koncesní listina 11

90 Příloha č. 8 Kodex jednání zasílatele 12

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS 1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS INCOTERMS (International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky) představují soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek

Více

Doložky INCOTERMS upravují především

Doložky INCOTERMS upravují především Incoterms 2010 Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro

Více

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS 1. Povinnost dodat zboží, dodací podmínka Povinnost dodat zboží je jednou ze tří základních povinností prodávajícího tak, jak je stanoví článek 30 Vídeňské

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

1 EXW rizika náklady EXW (ex works) ZE ZÁVODU (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamţikem, kdy prodávající dá zboţí k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva.

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Aby mohla vzniknout, je třeba, aby se smluvní strany shodly na jejím

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Právní úprava v přepravě

Právní úprava v přepravě Právní úprava v přepravě Národní právní úprava + multilaterální dohody Multilaterální dohody mají přednost před právní úpravou Řím I Silniční Železniční Letecká Námořní Základní právní předpisy v silniční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Studijní a informační materiály

Studijní a informační materiály INCOTERMS 2000 1. Úvod Na počátku každého obchodu, zahraničního i tuzemského, existuje zpravidla smlouva (kontrakt), tedy písemný dokument vymezující práva a povinnosti obou do obchodu vstupujících stran,

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, Z/Zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku.

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz Obsah přednášky Základní druhy obchodní dokumentace Smlouvy

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy druhy pojištění V rámci pojištění přepravy lze sjednat následující

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Obecně ke vzniku smlouvy Vznik kupní smlouvy, práva a povinnosti stran, INCOTERMS

Obecně ke vzniku smlouvy Vznik kupní smlouvy, práva a povinnosti stran, INCOTERMS Obecně ke vzniku smlouvy Vznik kupní smlouvy, práva a povinnosti stran, INCOTERMS Smlouva (2-str. PÚ) vzniká na základě návrhu (nabídka, objednávka) přijetí Samotný proces může nabývat mnoho variant mezi

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké předpisy platí pro mezinárodní silniční a železniční přepravu. O postupném sjednocování požadavků obou předpisů (ADR a RID). Jakou

Více

Všeobecné zasílatelské podmínky

Všeobecné zasílatelské podmínky Všeobecné zasílatelské podmínky Tomáš Dvořák V Angreštovně 388 Brandýsek 27341 1. Zasílatel je povinen 1.1.Zasílatel je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně. hospodárně

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Minimalizace rizik v platebních stycích se zahraničními partnery a hodnocení nástrojů na

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY. Všeobecné zasílatelské podmínky

VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY. Všeobecné zasílatelské podmínky VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY 601 odst. 1 Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/91 Sb.) definuje zasílatelskou smlouvu takto: Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem

Více

Mezinárodní právo ţelezniční dopravy. Světové hospodářské právo 2012 Filip Křepelka

Mezinárodní právo ţelezniční dopravy. Světové hospodářské právo 2012 Filip Křepelka Mezinárodní právo ţelezniční dopravy Světové hospodářské právo 2012 Filip Křepelka Počátky Rozvíjí se od cca. 50.let 19. století, tehdy na základě dvoustranných smluv mezi státy o ţelezniční přepravě a

Více

Obsah. A. Říční právo 21. Seznam zkratek 13 Předmluva 17

Obsah. A. Říční právo 21. Seznam zkratek 13 Předmluva 17 Seznam zkratek 13 Předmluva 17 A. Říční právo 21 Kapitola 1: Odpovědnost v mezinárodní říční přepravě 23 1.1 Úvod do problematiky 23 1.2 Odpovědnost v říční přepravě podle vnitrostátního práva 26 1.2.1

Více

RÁMCOVÁ ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA podle 2471 až 2482 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákony souvisejícími SMLUVNÍ STRANY Raben Logistics Czech s.r.o., se

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY Pro dodávky výrobků, zboží a služeb dodávané společností Trelleborg Bohemia, a.s., Strategickou obchodní jednotkou Speciální výroba a to zejména pro tyto výrobkové skupiny:

Více

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění 1. Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

Zahraničně-obchodní kontrakty a další dokumenty

Zahraničně-obchodní kontrakty a další dokumenty Zahraničně-obchodní kontrakty a další dokumenty Přednáška kursu Základy mezinárodního obchodu Lubomír Civín Obsah Průběh obchodních operací Obchodní kontrakty a jejich podmínky Dodací podmínky Incoterms

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky

SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky Vydání 2005 601 odst. 1 Obch. zák. č. 513/91 Sb. definuje zasílatelskou smlouvu takto: Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel

Více

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 13.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 1 Mezinárodní obchodní operace, 6. aktualizované a doplněné vydání, Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv, 2014 Nákladní

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Odpovědnost z přepravní smlouvy. Uplatňování reklamací

Odpovědnost z přepravní smlouvy. Uplatňování reklamací Odpovědnost z přepravní smlouvy Uplatňování reklamací 2 Základ odpovědnosti Dopravce odpovídá za škodu vzniklou: - úplnou nebo částečnou ztrátou, - poškozením zboží, v době od přijetí zboží až do jeho

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 1 Literatura Mezinárodní obchodní operace, 5. aktualizované vydání, Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv Nákladní doprava

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v České republice (tehdejší ČSFR) vstoupila

Více

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN Tématické vymezení Obecné poznámky Cílem není hluboký rozbor jednotlivých platebních instrumentů Cílem je poukázat zejména

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Pracovní materiály pro účastníky kurzu. Program 3 Obchodněprávní vztahy Jak správně uzavírat smlouvy

Pracovní materiály pro účastníky kurzu. Program 3 Obchodněprávní vztahy Jak správně uzavírat smlouvy Pracovní materiály pro účastníky kurzu Program 3 Obchodněprávní vztahy Jak správně uzavírat smlouvy Modul 2 Zasílatelská a přepravní smlouva, příkazní smlouva Vzdělávací program byl vytvořen v rámci projektu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

E V O L U C E N A S I L N I C I

E V O L U C E N A S I L N I C I Naším oborem je mezinárodní zasílatelství a logistika Jaké služby Vám nabízíme? Naší prioritou je návrh nejefektivnějšího způsobu dopravy dle zadaných požadavků V oblasti poskytování dopravních služeb

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o.

Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o. Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o. 1. Použitelnost Část I. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla se použijí, pokud jsou vtělena do smlouvy

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, VYKLÁDACÍ PRAVIDLA A OBCHODNÍ ZVYKLOSTI

OBCHODNÍ PODMÍNKY, VYKLÁDACÍ PRAVIDLA A OBCHODNÍ ZVYKLOSTI OBCHODNÍ PODMÍNKY, VYKLÁDACÍ PRAVIDLA A OBCHODNÍ ZVYKLOSTI KAREL MAREK 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Pojednání se věnuje obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Česká exportní banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 63078333 Všeobecné obchodní podmínky

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Dokumentární inkaso. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Seminární práce do předmětu Právo mezinárodního obchodu

Dokumentární inkaso. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Seminární práce do předmětu Právo mezinárodního obchodu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Dokumentární inkaso Seminární práce do předmětu Právo mezinárodního obchodu Vypracovala: Romana Palová Brno 2005 Obsah ÚVOD...3 1. DOKUMENTÁRNÍ INKASO...4

Více

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11.

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová síť přes

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice, obecně prospěšná společnost

Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice, obecně prospěšná společnost INCOTERMS A DOPRAVA V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ I. Dodací parita v kupní smlouvě určení dodací parity a způsobu dodání v nabídce, kupní smlouvě používání mezinárodně uznávaných doložek (INCOTERMS, RAFTD) ustanovení

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více