Statut fakulty stavební

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut fakulty stavební"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem

2 STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/18

3 Obsah: 1. Úvodní ustanovení Činnost FAST VŠB-TUO Samospráva FAST VŠB-TUO Akademické symboly a obřady Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 Znak, logo, razítko a cizojazyčné názvy FAST Příloha č. 2 Organizační schema FAST Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 2/18

4 Úvodní ustanovení Část první Čl. 1 Zřízení Fakulty stavební 1. Fakulta stavební (dále jen FAST nebo fakulta ) je součástí Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) a navazuje na dlouholetou tradici dřívějších montánních učilišť v Jáchymově (založeno r. 1716) a v Příbrami (založeno r. 1849), které ve své době zajišťovaly výuku stavebních disciplín. 2. Fakulta byla založena 1. ledna 1997 jako samostatná fakulta VŠB-TUO. Fakulta používá znak, logo a kulaté razítko se státním znakem a textem jak je uvedeno v příloze č. 1 Statutu FAST (dále jen Statut ). 3. Pro styk se zahraničím fakulta používá názvy uvedené v příloze č Sídlem fakulty je L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba, Čl. 2 Poslání fakulty 1. Statut FAST vychází ze zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a ze Statutu VŠB-TUO. Statut vyhlašuje děkan FAST po schválení Akademickým senátem FAST VŠB-TUO (dále je Senát ) a Akademickým senátem VŠB-TUO. 2. O organizaci a činnosti FAST rozhodují v souladu s výše uvedeným zákonem a v jeho mezích orgány samosprávy (viz čl. 10 odst. 1). 3. Fakulta realizuje pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost v programech bakalářského, magisterského a doktorského studia. Studijní programy jsou akreditovány podle zákona a jejich seznam je zveřejněn na úřední desce FAST a elektronickou formou na portále FAST VŠB-TUO. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 3/18

5 Čl. 3 Práva fakulty 1. Samosprávné orgány FAST mají právo rozhodovat nebo jednat jménem VŠB-TUO v těchto věcech týkajících se fakulty: a ) tvorba a uskutečňování studijních programů, b ) zaměření a organizace,vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, c ) pracovněprávní vztahy, d ) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem, e ) zahraniční styky, f ) ustanovování samosprávných orgánů FAST a pořádání vnitřní organizace FAST, g ) nakládání s přidělenými finančními prostředky, h ) konání doplňkové činnosti a nakládání s prostředky získanými z této činnosti v souladu s Pravidly hospodaření VŠB TUO. 2. Orgány FAST dále rozhodují ve věcech, kterými je pověří rektor VŠB-TUO. Čl. 4 Vnitřní předpisy a normy fakulty 1. Vnitřní předpisy jsou: a) Statut FAST, Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 4/18

6 b) Volební a jednací řád akademického senátu FAST, c) Jednací řád vědecké rady FAST. 2. Pro fakultu jsou dále závazné následující vnitřní předpisy školy: a) Mzdový předpis pro zaměstnance VŠB-TUO, b) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠB-TUO, c) Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO, d) Studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO, e) Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TUO, f) Stipendijní řád VŠB-TUO, g) Disciplinární řád pro studenty VŠB-TUO, h) Řád celoživotního vzdělávání VŠB TUO, i) Statut hostujícího profesora VŠB-TUO, j) Řád přijímacího řízení VŠB-TUO, k) Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob. 3. Fakulta se dále řídí směrnicemi, které vyhlašuje děkan. Tyto směrnice nepodléhají schválení Senátu, ten se k nim pouze vyjadřuje. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 5/18

7 Činnost FAST VŠB-TUO Část druhá Čl. 5 Studijní program 1. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Akreditaci studijních programů uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2. Seznam akreditovaných studijních programů, jejich typ, forma výuky a standardní doba studia je zveřejněn na úřední desce FAST a elektronickou formou na portále FAST VŠB-TUO. 3. Bakalářské studium se řádně ukončuje obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou před komisí, která je jmenována děkanem. Absolventům se přiznává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). 4. Magisterské studium se řádně ukončuje obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou před komisí, která je jmenována děkanem. Absolventům se přiznává akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděný před jménem). V magisterském studiu Architektura a stavitelství se absolventům přiznává titul inženýr architekt (ve zkratce Ing. arch. uváděný před jménem). 5. Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce před komisí, která je jmenována děkanem. Absolventům se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph. D. uváděné za jménem). 6. FAST organizuje i celoživotní vzdělávání. Celoživotní vzdělávání se poskytuje zpravidla za úplatu. 7. Studium v bakalářských (magisterských) programech se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských (magisterských) studijních programech VŠB-TUO. 8. Studium v doktorských studijních programech se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TUO. Čl. 6 Studium na fakultě 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech FAST je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a splnění podmínek přijetí ke studiu. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 6/18

8 2. Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu a splnění podmínek pro přijetí do navazujícího magisterského studia stanovených děkanem. 3. Podmínkou přijetí v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a doporučení komise pro přijímací řízení. 4. Podmínky přijetí ke studiu schvaluje každoročně Akademický senát FAST. 5. Podmínky pro přijetí cizinců upravuje Řád přijímacího řízení VŠB-TUO. Čl. 7 Poplatky 1. Poplatky spojené se studiem řeší Statut a Studijní a zkušební řády VŠB-TUO. Čl. 8 Práva studentů fakulty 1. Postavení studenta VŠB-TUO (dále jen student ) je vymezeno zákonem v 61 až 63 a čl. 27 statutu VŠB-TUO. 2. Svobodně uplatňovat názory a připomínky k vysokému školství a za tím účelem vytvářet orgány reprezentující studenty vysokých škol v České republice. 3. Konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem (každoročně aktualizovaným) a studijním a zkušebním řádem VŠB-TUO. 4. Zapsat se do další části studijního programu, splní-li povinnosti stanovené studijním programem a příslušným studijním a zkušebním řádem VŠB-TUO. 5. Přerušit studium v souladu se studijním a zkušebním řádem VŠB-TUO. 6. Obdržet stipendium z prostředků vysoké školy, splní-li podmínky jeho přiznání stanovené ve Stipendijním řádu VŠB-TUO. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 7/18

9 Samospráva FAST VŠB-TUO Část třetí Čl. 9 Organizační struktura 1. O organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem a vnitřními předpisy VŠB-TUO a v jejich mezích rozhodují orgány samosprávy fakulty. 2. FAST VŠB-TUO se člení na děkanát, fakultní útvary a katedry. Organizační členění je uvedeno v příloze č. 2. Statutu. Čl. 10 Samospráva fakulty 1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník. 2. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsáni na této fakultě. 3. Právo svolat shromáždění akademické obce FAST má pouze děkan nebo předseda senátu FAST. Čl. 11 Akademický senát 1. Akademický senát fakulty má 11 členů a je volen akademickou obcí fakulty. Funkční období senátu je tříleté. 2. Činnost senátu se řídí Volebním a jednacím řádem akademického senátu FAST. Čl. 12 Katedry a fakultní útvary 1. Katedry jsou základními pracovišti fakulty. O zřízení, zrušení, rozdělení nebo splynutí kateder rozhoduje Akademický senát FAST VŠB-TUO na návrh děkana. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 8/18

10 2. Katedry jsou pedagogickými a vědeckovýzkumnými pracovišti fakulty. Odpovídají za kvalitu výuky, za výsledky vědeckého výzkumu a za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky. 3. Katedru řídí vedoucí katedry, který je podřízen děkanovi a je mu za vedení katedry odpovědný. Vedoucí kateder pověřuje vedením děkan FAST na základě výsledků výběrového řízení. Funkční období vedoucích kateder je nejvýše pětileté. 4. Zástupce vedoucího katedry a tajemníka katedry jmenuje děkan fakulty na návrh vedoucího katedry. 5. Fakultní útvary jsou pracovišti fakulty. O zřízení, zrušení, rozdělení nebo splynutí fakultních útvarů rozhoduje Akademický senát FAST VŠB-TUO na návrh děkana. 6. Fakultní útvary Laboratoře mohou vykonávat pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost. Odpovídají za kvalitu výuky, za výsledky vědeckého výzkumu a za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky. 7. Útvary Laboratoře řídí vedoucí laboratoře, který je podřízený děkanovi a je za vedení laboratoře zodpovědný. Vedoucí laboratoří pověřuje vedením děkan FAST na základě výsledku výběrového řízení. Funkční období vedoucích laboratoří je nejvýše pětileté. 8. Ostatní útvary (dle Organizačního členění) řídí děkan. Děkan může pověřit metodickým vedením útvaru člena akademického sboru. Metodické vedení útvaru nepodléhá pravidlům výběrového řízení. Funkční období pověřeného člena je zpravidla shodné s funkčním obdobím děkana. Čl. 13 Děkan 1. Děkan je představitelem fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. 2. Děkana jmenuje a odvolává rektor na návrh Senátu FAST. Funkční období děkana je čtyřleté. 3. Děkan, po vyjádření Senátu, jmenuje a odvolává proděkany. 4. Děkan jmenuje tajemníka fakulty a vedoucí fakultních provozů na základě výběrového řízení. 5. Děkanovi jsou přímo zodpovědni za svou činnost proděkani, vedoucí kateder, tajemník a další pracovníci stanovení organizačním řádem. 6. Děkan vyhlašuje Statut, vnitřní předpisy a směrnice. 7. Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu fakulty, tajemník fakulty, předseda odborové organizace FAST a Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 9/18

11 zástupce studentské komory Senátu. Kolegium děkana projednává základní otázky činnosti a řízení fakulty a vyjadřuje se k zásadním otázkám činnosti a řízení školy. 8. Děkan je odpovědný za účelné vyžívání finančních prostředků a za řádné hospodaření s majetkem svěřeným fakultě. 9. Děkan zřizuje odborné komise k řešení problémů FAST. Čl. 14 Vědecká rada 1. Vědecká rada FAST VŠB-TUO (dále jen vědecká rada ) je akademickým orgánem fakulty. Činnost vědecké rady se řídí zákonem. 2. Členy vědecké rady jsou významní představitelé stavebních oborů, případně oborů příbuzných. 3. Jednání vědecké rady upravuje Jednací řád vědecké rady FAST VŠB-TUO. 4. Funkční období členů vědecké rady je shodné s funkčním obdobím děkana. Čl. 15 Disciplinární komise fakulty 1. Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. 2. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté. Čl. 16 Tajemník fakulty 3. Místo tajemníka je obsazováno výběrovým řízením, jehož podmínky stanoví děkan. 4. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu FAST v rozsahu stanoveném opatřením děkana a vnitřními předpisy školy. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 10/18

12 Čl. 17 Akademičtí pracovníci fakulty 1. Akademickým pracovníkem může být pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Kvalifikační podmínky profesorů a docentů stanoví zákon. Kvalifikační podmínky ostatních akademických pracovníků stanoví vědecká rada VŠB-TUO ve spolupráci s vědeckou radou FAST. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména VŠB-TUO a ve své činnosti se řídit Etickým kodexem pro akademické pracovníky vysokých škol. 2. Na FAST mohou působit na dobu určitou jako hostující profesoři akademičtí pracovníci a jiní významní odborníci. Postavení hostujících profesorů určuje vnitřní předpis VŠB-TUO. 3. Akademickému pracovníkovi FAST může být za podmínek zákona poskytnuto tvůrčí volno. Čl. 18 Ostatní zaměstnanci fakulty 1. Kromě akademických pracovníků působí na fakultě zaměstnanci, kteří se podílejí na vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti nebo zajišťují odborné, administrativně-správní a hospodářské činnosti nezbytné pro naplňování poslání FAST. Akademické symboly a obřady Část čtvrtá Čl. 19 Akademické symboly 1. Výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti děkana a proděkanů při slavnostních příležitostech jsou insignie (akademické žezlo, řetězy a standarta). 2. Vysokoškolské taláry jsou oprávněni používat při slavnostních příležitostech: a) děkan a proděkani v barvách FAST, b) profesoři, docenti a ostatní učitelé určení děkanem černé, c) významní hosté FAST černé, d) pedel-talár pedelů, e) absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů absolventské taláry. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 11/18

13 3. Jejich použití a způsob uložení stanoví rektor VŠB-TUO a děkan. Čl. 20 Akademické obřady 1. Děkan je uváděn do své funkce slavnostní inaugurací za účasti členů akademické obce a pozvaných hostů. 2. Slavnostní imatrikulace je veřejným výrazem přijetí studenta do akademické obce FAST VŠB-TUO. Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta, jehož znění je uvedeno níže. Formu, náležitosti a průběh imatrikulace stanoví děkan po konzultaci s rektorem. 3. Promoce jsou slavnostní akty, při nichž akademičtí funkcionáři VŠB-TUO a FAST odevzdávají absolventům všech typů studijních programů vysokoškolský diplom, resp. vysvědčení o absolvování studia a dodatek k diplomu. Promoce absolventů bakalářských studijních programů organizuje děkan FAST. Promoce absolventů magisterských studijních programů organizuje děkan FAST ve spolupráci s rektorem. Promoce doktorských studijních programů provádí rektor. Součástí slavnostní aktu je slib (sponze), jehož znění je uvedeno níže. 4. Při akademických obřadech a promocích jsou užívána tradiční latinská oslovení akademických funkcionářů : a) oslovení rektora je Vaše Magnificence (vznešenosti), b) oslovení prorektora je Honorabilis (ctihodný). V případě, že prorektor zastupuje rektora, je oslovován Vaše Magnificence, c) oslovení děkana je Spectabilis (slovutný), d) oslovení proděkana je Honorabilis. V případě, že proděkan zastupuje děkana, je oslovován Spectabilis. Čl. 21 Slavnostní sliby 1. Imatrikulační slib: Jako studenti fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava čestně slibujeme, že svým studiem a jednáním budeme usilovat o uchování dobrého jména naší vysoké školy a že nedopustíme ničeho, čímž bychom poškodili její uznávanou vážnost. 2. Slib absolventů: Slibujeme na svou čest a svědomí, že budeme věrni České republice, všemu českému lidu, prezidentu a vládě. Budeme zachovávat platné zákony a ustanovení, které byly a budou našimi zákonodárnými sbory přijaty. Při plnění každodenních povinností si budeme vědomi své odpovědnosti za další rozvoj svého vědního oboru a poslání vědy při rozvíjení naší demokratické a humánní společnosti. Své vědecké poznání a vlastenecké cítění budeme prohlubovat a chceme, Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 12/18

14 aby náš život probíhal ve shodě s tvůrčím posláním bakaláře (inženýra). Vždy budeme zachovávat ve vážnosti a úctě naši alma mater Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava. To slibujeme! Závěrečná ustanovení Část pátá Čl. 22 Zrušovací ustanovení Zrušuje se statut FAST VŠB-TUO ze dne ve znění pozdějších změn a doplňků. Čl. 23 Účinnost Statutu FAST 1. Tento Statut byl projednán a schválen senátem FAST dne Tento Statut byl projednán a schválen senátem VŠB-TUO dne a nabývá účinnosti dnem schválení. prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph. D, v. r. děkan Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 13/18

15 Příloha č. 1- Znak, LOGO, RAZÍTKO, CIZOJAZYČNÉ NÁZVY FAST. Znak FAST Logo FAST Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 14/18

16 Razítko FAST Cizojazyčné názvy FAST Anglicky : Faculty of Civil Engineering Německy : Fakultät für Bauwesen Polsky : Wydział Budownictwa Španělsky : Facultad de Ingeniería Civil Rusky : Строительный факультет Francouzsky : Faculté de Génie Civil Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 15/18

17 Příloha č. 2 - Organizační SCHEMA FAST Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 16/18

18 Seznam změn a revizí Datum Nová verze Obsah změny / revize Podpis vlastníka A1 První vydání B2 Revize C3 Revize dokumentů D3 Změna statutu schválená AS E4 Revize dokumentů E5 Revize dokumentů A Revize dokumentů B Aktualizace statutu C Revize dokumentu prof. Ing. D. Kubečková Skulinová, Ph.D D Aktualizace Organizačního schématu prof. Ing. D. Kubečková Skulinová, Ph.D Revize dokumentu Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 17/18

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT International ART CAMPUS Prague STATUT platný od 13. 5. 2014 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého),

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 11. listopadu 2014

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 11. listopadu 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. července 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Vysokého učení technického v Brně v souladu s 9 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29. května 2015

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29. května 2015 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

STATUT OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STATUT OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STATUT OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ZE DNE 4. KVĚTNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Úplné znění Statutu České zemědělské univerzity v Praze

Úplné znění Statutu České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 12. července 1999 pod

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 23) Dokumentace integrovaného systému R 02 - VSLG/01 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Pozice Manager IS Rektor Jméno JUDr. Ivan Barančík

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

ZÁKON č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Úvodní ustanovení

ZÁKON č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Úvodní ustanovení ZÁKON č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2004 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 27. 1. 2015 VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Čl. 1 Peněžitý a nepeněžitý vklad (1) Vysoká

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 25) Dokumentace integrovaného systému R 02-VSLG/02 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti Jméno Dana

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ ) se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 21. LISTOPADU 2013

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 21. LISTOPADU 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. listopadu 2010

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze)

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola C Kvalita a zainteresované

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více