Statut Fakulty stavební

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Fakulty stavební"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Statut Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem

2 Statut Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava ze dne 19. června 2017 Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem

3 Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 Zřízení Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (1) Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen FAST nebo fakulta ) je součástí Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ). Byla založena 1. ledna 1997 a navazuje na dlouholetou tradici dřívějších montánních učilišť v Jáchymově (založeno v roce 1716) a v Příbrami (založeno v roce 1849), která ve své době zajišťovala také výuku stavebních disciplín. (2) Ve vnitřním i vnějším úředním styku lze užívat zkrácených označení. Používané zkratky jsou: FAST VŠB Technická univerzita Ostrava, FAST VŠB - TU Ostrava, FAST VŠB-TUO, FAST. (3) Fakulta se nachází v areálu na adrese Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba. (4) Fakulta používá kulaté razítko se státním znakem České republiky 1) a textem Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Čl. 2 Právní postavení Fakulty stavební (1) Statut FAST vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) a ze Statutu VŠB-TUO. (2) O organizaci a činnosti FAST rozhodují v souladu se zákonem a Statutem VŠB-TUO a v jeho mezích orgány fakulty. (3) Orgány FAST mají v souladu s 24 zákona a se Statutem VŠB-TUO právo rozhodovat nebo jednat jménem VŠB- TUO v těchto věcech týkajících se FAST: a) ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty, b) vnitřní organizace fakulty, c) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, d) nakládání s finančními prostředky přidělenými fakultě, e) pracovněprávní vztahy, f) tvorba a uskutečňování studijních programů, g) strategické zaměření tvůrčí činnosti, h) zahraniční styky a aktivity, i) doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti. Ve věcech uvedených v písmenech f) až i) rozhodují a jednají orgány FAST v rozsahu a za podmínek, které jsou stanoveny Statutem VŠB-TUO a v souladu se Strategickým záměrem. (4) Záležitosti podle odstavce 3 písm. e) orgán FAST předem projednává s rektorem VŠB-TUO. Rektor a orgán fakulty se mohou dohodnout na omezení rozsahu záležitostí, které jsou takto projednávány. Čl. 3 Poslání Fakulty stavební (1) FAST je fakultou stavebního a architektonického zaměření. Uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím tvůrčí činnost a s nimi související činnosti. Za tvůrčí činnost je považována činnost vědecká a výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost (dále jen tvůrčí činnost ). Fakulta vytváří podmínky pro efektivní spolupráci s průmyslem a dalšími hospodářskými sektory. (2) FAST zajišťuje kvalitu vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, v souladu s 6 odst. 1 písm. d), 77b a 77c zákona. (3) FAST má právo přiznávat akademické tituly, konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování profesorem a navrhovat udělení čestného akademického titulu doktor honoris causa (ve zkratce dr.h.c. ). 1) 1 odst. 2 zákona ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 2 z 13

4 (4) Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je FAST oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek VŠB-TUO. (5) V souvislosti s plněním svého základního úkolu může FAST vykonávat navazující doplňkovou činnost. (6) FAST samostatně stanoví obsah a formy studia, svobodně rozvíjí vědecké bádání, volí a ustanovuje akademickou samosprávu, samostatně vybírá své učitele a studenty. (7) FAST a její jednotlivé součásti, jakož i její jednotliví akademičtí pracovníci, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci a studenti mohou navazovat také zahraniční styky a v jejich rámci spolupracovat se zahraničními vysokými školami, institucemi a jednotlivci. Smlouvy může uzavírat pouze rektor a děkan. (1) Vnitřními předpisy FAST jsou: a) Statut FAST, b) Volební řád Akademického senátu FAST, c) Jednací řád Akademického senátu FAST, d) Jednací řád Vědecké rady FAST e) Disciplinární řád FAST pro studenty. Čl. 4 Vnitřní předpisy Fakulty stavební (2) Pro FAST jsou dále závazné vnitřní předpisy VŠB-TUO podle Čl. 4 Statutu VŠB-TUO. (3) FAST se dále řídí směrnicemi, které vyhlašuje děkan FAST (dále jen děkan ) a které nepodléhají schválení Akademickým senátem FAST (dále jen AS FAST ). Čl. 5 Statut Fakulty stavební (1) Statut vyhlašuje po schválení AS FAST a Akademickým senátem VŠB-TUO (dále jen AS VŠB-TUO ) děkan. (2) Se statutem musí být v souladu ostatní vnitřní předpisy FAST, akty řízení, rozhodovací a řídící činnost akademických orgánů, proděkanů i ostatních zaměstnanců FAST. Čl. 6 Akademické svobody a akademická práva Na FAST se zaručují akademické svobody a akademická práva v souladu se zákonem. Část druhá Činnost Fakulty stavební Čl. 7 Studijní program (1) FAST poskytuje vysokoškolské vzdělání studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu pro stanovenou formu studia. Za akreditovaný studijní program se považuje i studijní program uskutečňovaný v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má VŠB-TUO institucionální akreditaci. (2) FAST uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy ve smyslu zákona. (3) Studium probíhá formou prezenční, distanční nebo jejich kombinací. Může probíhat též ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program. Profil bakalářského nebo magisterského studijního programu může být profesně zaměřený nebo akademicky zaměřený podle 44 odst. 5 zákona. (4) Seznam oblastí vzdělávání, pro které má VŠB-TUO institucionální akreditaci, a seznam akreditovaných studijních programů, jejich typy a profily, formy studia, standardní doba studia, informace o jejich dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením, jakož i stanovení profilu absolventa, je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek VŠB-TUO a FAST. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 3 z 13

5 (5) Studium v bakalářském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). (6) Studium v magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem) nebo akademický titul inženýr architekt (ve zkratce Ing. arch. uváděné před jménem). (7) Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a veřejnou obhajobou disertační práce před komisí, která je jmenována děkanem. Absolventům studia se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). (8) Podmínky studia v jednotlivých studijních programech upravují příslušné studijní a zkušební řády VŠB-TUO. (9) FAST nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové a bakalářské práce v souladu s 47b zákona. Způsob zveřejnění stanovují příslušné studijní a zkušební řády VŠB-TUO. (10) Zkušební komise pro státní zkoušky jmenuje v souladu s 53 zákona děkan. (11) FAST organizuje i celoživotní vzdělávání, které má charakter specializační, rekvalifikační, inovační nebo zájmový. O absolvování studia vydá fakulta jeho účastníkům osvědčení. Celoživotní vzdělávání se poskytuje zpravidla za úplatu. (12) V rámci své vzdělávací činnosti může FAST poskytovat vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu ve smyslu 60a zákona. (13) U studijních programů, které jsou uskutečňovány ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní programy, musí být podmínky spolupráce uvedeny v dohodě zúčastněných vysokých škol, podle 47a zákona. Čl. 8 Přijímání ke studiu a studium na Fakultě stavební Podmínky přijetí ke studiu upravují 48 až 50 zákona a Statut VŠB-TUO. Čl. 9 Poplatky spojené se studiem a úhrady za studium Poplatky spojené se studiem upravuje Statut VŠB-TUO a Studijní a zkušební řády VŠB-TUO. Čl. 10 Vzdělávací a tvůrčí činnost (1) Vzdělávací a tvůrčí činnost je základním právem a povinností akademického pracovníka. Je založena na výsledcích tvůrčí činnosti a světové vědy. (2) FAST může zajišťovat vzdělávací činnost i pro jiné fakulty, vysokoškolské ústavy a celoškolská pracoviště. (3) Tvůrčí činnost tvoří poznatkový základ výuky a studia, průmyslových aplikací i inovací. FAST usiluje o vytváření podmínek pro tvůrčí činnost akademických pracovníků, vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků a studentů. (4) Vzdělávací a tvůrčí činnost se rozvíjí v souladu s potřebami praxe, s důrazem na podporu inovačních aktivit v průmyslu a dalších hospodářských sektorech. (5) FAST vytváří podmínky pro rozvoj tvůrčích aktivit studentů s důrazem na všestranný rozvoj jejich osobnosti. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 4 z 13

6 Část třetí Samospráva Fakulty stavební (1) Samosprávnými akademickými orgány FAST jsou: a) akademický senát, b) děkan, c) vědecká rada, d) disciplinární komise. (2) Dalším orgánem FAST je tajemník. Čl. 11 Orgány Fakulty stavební Čl. 12 Akademická obec Fakulty stavební (1) Akademickou obec FAST tvoří akademičtí pracovníci FAST a studenti zapsaní ke studiu na FAST. (2) Akademická obec FAST se svolává k projednání významných informací nebo opatření, při představování kandidáta na funkci děkana nebo u příležitosti slavnostních aktů celofakultního nebo společenského charakteru. (3) Právo svolat shromáždění akademické obce FAST má pouze děkan nebo předseda AS FAST. Čl. 13 Akademický senát Fakulty stavební (1) AS FAST je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem FAST. Jeho působnost je dána 26 a 27 zákona. (2) AS FAST má 11 členů, z toho 7 akademických pracovníků FAST a 4 studenty FAST. Funkční období akademického senátu je tříleté. (3) AS FAST je volen podle Volebního řádu Akademického senátu FAST a jedná podle Jednacího řádu Akademického senátu FAST. Čl. 14 Děkan Fakulty stavební (1) Děkan FAST (dále jen děkan ) je představitelem FAST, zastupuje ji, řídí ji a jedná jejím jménem. (2) Děkana jmenuje a odvolává na návrh Akademického senátu FAST rektor. (3) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. (4) Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan. (5) Děkanovi jsou přímo odpovědni za svou činnost proděkani, tajemník, pracovníci sekretariátu děkana, vedoucí kateder a další vedoucí zaměstnanci podle organizační struktury FAST. (6) Děkan vyhlašuje statut, další vnitřní předpisy, systémové a operativní dokumenty fakulty. Čl. 15 Vědecká rada Fakulty stavební (1) Vědecká rada FAST (dále jen VR FAST ) je akademickým orgánem fakulty. Činnost VR FAST je stanovena v 29 a 30 zákona. Předsedou VR FAST je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy VR FAST. (2) Děkan může jmenovat čestné členy VR FAST. (3) Působnost VR FAST je stanovena v 30 zákona a dalších vnitřních předpisech VŠB-TUO a FAST. (4) Jednání VR FAST upravuje Jednací řád Vědecké rady FAST. (5) Funkční období členů VR FAST končí nejpozději s koncem funkčního období děkana. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 5 z 13

7 Čl. 16 Disciplinární komise Fakulty stavební (1) Disciplinární komise FAST (dále jen Disciplinární komise ) je zřízena podle 31 zákona a projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. (2) Členy Disciplinární komise jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. (3) Funkční období členů Disciplinární komise je nejvýše dvouleté. (3) Jednání Disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem pro studenty VŠB-TUO a Disciplinárním řádem FAST pro studenty. Čl. 17 Tajemník Fakulty stavební (1) Tajemník FAST (dále jen tajemník ) řídí hospodaření a vnitřní správu FAST v rozsahu stanoveném opatřením děkana a v souladu s vnitřními předpisy VŠB-TUO. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. Čl. 18 Poradní orgány (1) K řešení problémů FAST mohou být zřízeny odborné komise. (2) Odborné komise zřizuje a jmenuje děkan nebo AS FAST, případně jsou zřizovány společně. (3) Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana, jehož složení určuje děkan. Část čtvrtá Organizační struktura Fakulty stavební Čl. 19 Vnitřní členění FAST se člení na katedry, fakultní útvary a děkanát. Organizační struktura je upravena předpisem FAST. Čl. 20 Katedry a fakultní útvary (1) Katedry jsou základními pracovišti fakulty. O zřízení, zrušení, rozdělení nebo splynutí kateder rozhoduje AS FAST na návrh děkana. (2) Katedry jsou vzdělávacími a vědeckovýzkumnými pracovišti fakulty. Odpovídají za kvalitu výuky, za výsledky vědeckého výzkumu a za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky. (3) Katedru řídí vedoucí katedry, který je podřízen děkanovi a je mu za vedení katedry odpovědný. Vedoucí kateder pověřuje vedením děkan na základě výsledků výběrového řízení v souladu s Řádem pro výběrové řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠB-TUO. Funkční období vedoucích kateder je nejvýše pětileté. (4) Zástupce vedoucího katedry, tajemníka katedry a tajemníka katedry pro vědu a výzkum jmenuje děkan fakulty na návrh vedoucího katedry. (5) Fakultní útvary jsou pracovišti fakulty. O zřízení, zrušení, rozdělení nebo splynutí fakultních útvarů rozhoduje AS FAST na návrh děkana. (6) Fakultní útvary mohou vykonávat vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost. Odpovídají za kvalitu výuky, za výsledky vědeckého výzkumu a za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky. (7) Fakultní útvary řídí vedoucí útvaru, který je podřízený děkanovi a je za vedení útvaru odpovědný. Vedoucí útvarů pověřuje vedením děkan na základě výsledku výběrového řízení v souladu s Řádem pro výběrové řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠB-TUO. Funkční období vedoucích fakultních útvarů je nejvýše pětileté. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 6 z 13

8 Část pátá Studenti a zaměstnanci Fakulty stavební Čl. 21 Studenti Fakulty stavební (1) Postavení studenta FAST (dále jen student ) je vymezeno zákonem v 61 až 63. Důsledky porušení povinností studenta řeší 64 až 69 zákona, Disciplinární řád pro studenty VŠB-TUO a Disciplinárním řádem FAST pro studenty. (2) Studentem se stává uchazeč dnem zápisu do studia ve studijním programu na FAST. (3) Student může být zapsán ke studiu na VŠB-TUO a i na více fakultách. Je potom studentem VŠB-TUO i všech fakult, na nichž je zapsán. (4) Studentům mohou být přiznána stipendia podle Stipendijního řádu FAST. (5) Za příkladné plnění povinností nebo za mimořádné výsledky nad rámec povinností lze studentovi udělit pochvalu, čestné uznání a mimořádné stipendium. (6) Za zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy VŠB-TUO a FAST lze uložit studentu sankce podle Disciplinárního řádu pro studenty VŠB-TUO a Disciplinárním řádem FAST pro studenty. (7) Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle Zákoníku práce. (8) Studenti jsou povinni dbát dobrého jména VŠB-TUO a FAST a ve své činnosti se řídit Etickým kodexem VŠB- TUO a Etickým rámcem výzkumu. ) Čl. 22 Akademičtí pracovníci Fakulty stavební (1) Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci VŠB-TUO vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak vzdělávací, tak tvůrčí činnost. (2) Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména VŠB-TUO a FAST a ve své činnosti se řídit Etickým kodexem VŠB-TUO a Etickým rámcem výzkumu. 2) (3) Akademickým pracovníkem může být pouze osoba s odpovídající kvalifikací podle zákona. (4) Pracovněprávní vztahy zaměstnanců zařazených v organizační struktuře na fakultě jsou v kompetenci děkana, ten je v souladu se zákonem předem projedná s rektorem. (5) Odměňování akademických pracovníků určuje Vnitřní mzdový předpis pro zaměstnance VŠB-TUO. (6) Na FAST mohou působit emeritní profesoři a na dobu určitou hostující profesoři a mimořádní profesoři. Postavení emeritních profesorů, hostujících profesorů a mimořádných profesorů určuje Statut Emeritního profesora VŠB-TUO, Statut hostujícího profesora VŠB-TUO a Statut mimořádného profesora VŠB-TUO. (7) Akademickému pracovníkovi lze na jeho žádost poskytnout tvůrčí volno podle podmínek stanovených zákonem a opatřením rektora. 2) Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 7 z 13

9 Čl. 23 Ostatní zaměstnanci Fakulty stavební (1) Kromě členů akademické obce působí na FAST další zaměstnanci, kteří se podílejí na vzdělávací a tvůrčí činnosti nebo zajišťují odborné a administrativně-správní a hospodářské činnosti nezbytné pro naplňování poslání FAST. Zaměstnanci FAST se podílejí na zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a jsou spoluzodpovědní za jejich kvalitu. (2) Zaměstnanci FAST jsou povinni dbát dobrého jména VŠB-TUO a FAST a ve své činnosti se řídit Etickým kodexem VŠB-TUO a Etickým rámcem výzkumu. 1) (3) Zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu k VŠB-TUO. Jejich odměňování je dáno Vnitřním mzdovým předpisem pro zaměstnance VŠB-TUO. Část šestá Akademické symboly a obřady Čl. 24 Znak Fakulty stavební (1) FAST používá znak, jehož autentický tvar, barva a popis je uveden v Příloze č. 1. (2) Znak smí být proveden v různé velikosti plošnou nebo plastickou technikou. Jeho výtvarné řešení nesmí být upravováno. Čl. 25 Insignie a taláry (1) Vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti děkana a proděkanů při slavnostních příležitostech jsou insignie fakulty (akademické žezlo, řetězy a standarta). (2) Použití insignií a způsob uložení stanoví rektor a děkan. (3) Vysokoškolské taláry jsou oprávnění používat při slavnostních příležitostech: a) děkan a proděkani - v barvách FAST, b) profesoři, docenti a ostatní akademičtí pracovníci určení děkanem - černé, c) tajemník - černé, d) pedelové - talár pedelů, e) významní zaměstnanci a hosté FAST podle rozhodnutí děkana - černé, f) absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů - absolventské taláry, g) nově habilitovaní docenti - docentské taláry. Čl. 26 Akademické obřady (1) Děkan je uváděn do své funkce slavnostní inaugurací za účasti členů akademické obce a pozvaných hostů. Při této příležitosti zpravidla prosloví inaugurační řeč. (2) Slavnostní imatrikulace je veřejným výrazem přijetí studenta do akademické obce FAST. Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta, jehož znění je uvedeno v čl. 27 tohoto statutu. Formu, náležitosti a průběh imatrikulace stanoví děkan po konzultaci s rektorem. (3) Promoce je slavnostní akt, při němž akademičtí funkcionáři VŠB-TUO a FAST odevzdávají absolventům studia ve všech typech studijních programů vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. (4) Promoce absolventů bakalářských studijních programů organizuje děkan. Promoce absolventů magisterských studijních programů organizuje děkan ve spolupráci s rektorem. Promoce absolventů doktorských studijních programů provádí rektor. Součástí slavnostního aktu je slib (sponze), jehož znění je uvedeno čl. 27 tohoto statutu. Promocí se účastní absolventi v talárech. (5) Při akademických obřadech a promocích jsou užívána tradiční latinská oslovení akademických funkcionářů: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 8 z 13

10 a) oslovení rektora je Vaše Magnificence (vznešenosti), b) oslovení prorektora je Honorabilis (ctihodný). V případě, že prorektor zastupuje rektora, je oslovován Vaše Magnificence, c) oslovení děkana je Spectabilis (slovutný), d) oslovení proděkana je Honorabilis. V případě, že proděkan zastupuje děkana, je oslovován Spectabilis. Čl. 27 Slavnostní sliby (1) Imatrikulační slib zní: Jako studenti Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava čestně slibujeme, že svým studiem a svým jednáním budeme usilovat o uchování dobrého jména naší vysoké školy a že se nedopustíme ničeho, čím bychom poškodili její uznávanou vážnost.. (2) Slib absolventů zní: Zavazujeme se respektovat a ctít Českou republiku a Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava. Slibujeme, že si vždy, jak při plnění svých profesních povinností, tak i ve svém každodenním životě, budeme počínat v souladu s platným právním řádem, jakož i morálním a etickým kodexem, to vše v zájmu zachování důstojnosti a dobrého jména Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Čestně tímto prohlašujeme, že jsme si vědomi své osobní odpovědnosti za další rozvoj vědního oboru, jehož jsme absolventy, a poslání vědy při rozvíjení naší společnosti. Jsme si vědomi nutnosti prohlubovat a rozšiřovat své odborné znalosti a zkušenosti ve shodě s tvůrčím posláním inženýra (bakaláře), a k tomu se Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava zavazujeme. Prohlašujeme, že vždy budeme naši alma mater Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava zachovávat ve vážnosti a úctě. To vše tímto s vůlí skutečnou, svobodnou a vážnou čestně prohlašujeme a slibujeme. Přílohami statutu jsou: a) Příloha č. 1: Znak a razítko FAST, b) Příloha č. 2: Název FAST v cizích jazycích, Část sedmá Závěrečná ustanovení Čl. 28 Přílohy Statutu Fakulty stavební Čl. 29 Zrušovací ustanovení (1) Zrušuje se Statut FAST ze dne ve znění pozdějších změn a doplňků. Čl. 30 Závěrečná ustanovení (1) Tento statut byl projednán a schválen Akademickým senátem FAST dne (2) Statut FAST VŠB-TUO nabývá platnosti a účinnosti schválením Akademickým senátem VŠB-TUO dne prof. Ing. Radim Čajka, CSc., v. r. děkan Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 9 z 13

11 Příloha č. 1 ke Statutu FAST Znak a razítko FAST Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 10 z 13

12 Příloha č. 2 ke Statutu FAST Cizojazyčné názvy Fakulty stavební jsou: 1. anglicky: Faculty of Civil Engineering 2. německy: Fakultät für Bauwesen 3. francouzsky: Faculté de Génie Civil 4. španělsky: Facultad de Ingeniería Civil 5. rusky: Строительный факультет 6. polsky: Wydział Budownictwa Název FAST v cizích jazycích Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 11 z 13

13 Seznam změn a revizí Datum Nová verze Obsah změny / revize Podpis vlastníka A1 První vydání B2 Revize C3 Revize dokumentů D3 Změna statutu schválená AS E4 Revize dokumentů E5 Revize dokumentů A Revize dokumentů B Aktualizace statutu C Revize dokumentu D Aktualizace Organizačního schématu Revize dokumentu Revize dokumentu Revize dokumentu Revize dokumentu Revize dokumentu E Nová verze statutu Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Stránka 12 z 13

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 11. 9. 2017 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2017 Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/18 Statut Ekonomické fakulty

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Účinnost dokumentu od: 26.6.2007 S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ostrava 2007 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2018 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava ze dne 1. ledna 2018 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od:

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od: VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od: 18.2.2014 Statut Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 27. 3. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Schváleno AS PřF: 9. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 16. října 2017 Část první Obecná ustanovení Článek

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Preambule Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci usnesením č. 3 dne 24. 3. 2015 podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13.12.2017 Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc.

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 18. 10. 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta S T A T U T ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Část I. Základní ustanovení Zahradnická fakulta je jednou z fakult Mendelovy univerzity v Brně.

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 S T A T U T FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty zdravotnických

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Statut Institutu environmentálních technologií

Statut Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 25. 9. 2018 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Čl. 1 Obecná ustanovení

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 21.4.2016 Statut Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/22 Ministerstvo

Více

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Ekonomicko-správní fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Masarykovy univerzity (dále univerzita nebo MU ).

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ze dne 24. 2. 2016 Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-17/03-ÚZ03

Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-17/03-ÚZ03 Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci 05. 06. 2019 VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP PdF-A-17/03-ÚZ03 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 (III.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci 28. srpna 2017 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 novelizace ze dne 28. srpna 2017 P r e a m

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. května 2017

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Posláním Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. je rozšiřování možností vzdělávání pro zájemce motivované

Více

S T A T U T. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne.

S T A T U T. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne. S T A T U T FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne. Plzeň 2017 PREAMBULE Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni dne schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 1. července 2017 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost v aktuálním znění: 14. 9. 2018 Účinnost v aktuálním znění: 14. 9. 2018 I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní

Více