Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne Holušová školy Věra ředitelka 0

2 Obsah OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE STRUČNÁ HISTORIE ŠKOLY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ ŠKOLA PŮSOBÍ PEDAGOGICKÝ SBOR A TRADICE ŠKOLY SPOLUPRÁCE S RODINOU A DALŠÍMI INSTITUCEMI MATERIÁLNÍ PŘEDPOKLADY PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŽIVOTOSPRÁVA PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE S RODINOU CHARAKTERISTIKA A VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA A DLOUHODOBÉ CÍLE ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A VZDĚLÁVACÍ CÍLE Dítě a jeho tělo (biologická oblast) Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Jazyk a řeč Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie Sebepojetí, city, vůle Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) Dítě a společnost (sociálně kulturní oblast) Dítě a svět (enviromentální oblast) ZÁKLADNÍ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ INTEGROVANÉ BLOKY ČASOVÝ ROZVRH POZNÁVACÍCH VYCHÁZEK NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI EVALUAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY SEZNAM PŘÍLOH

3 1 Charakteristika školy 1.1 Základní údaje Název školy: Mateřská škola Parléřova Adresa: Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Telefon: Zřizovatel: Městská část Praha 6 Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Věra Holušová Zástupkyně ředitelky: Dagmar Faltusová Počet pedagogických pracovnic: 8 Počet provozních pracovnic: 5 Provozní doba: 6,30 17,00 Kapacita školy: 100 dětí Počet a skladba tříd: 4 třídy věkově v podstatě homogenní Charakter budovy: účelový se 4 třídami, školní jídelnou, místnostmi na zájmové činnosti a rozsáhlou zahradou 1.2 Stručná historie školy Mateřská škola Parléřova byla otevřena v nově k tomu účelu postavené budově dne 1. září 1953 na hranici historické části Prahy Hradčan a sídelních části moderního velkoměsta. Novostavba původně sloužila mateřské škole s provozem celotýdenním a později denním sousedícím regionům městských částí Praha 6 a Praha 1. Původně nesla jméno Marie Nejedlé, později získala nynější označení Mateřská škola Parléřova. Její součástí byla z počátku svépomocná maňásková scéna jako metodické městské středisko, která později zanikla. Škola působí v bezprostřední blízkosti dalších školských zařízení, zejména Gymnázia J. Keplera, a má úzké vztahy k základním školám v Břevnově. V 70. a 80. letech 20. století měla čtyři třídy pro 100 dětí, po roce 1989 byl počet snížen na tři třídy se 75 dětmi. V létě 2008 prošla škola zásadní rekonstrukcí, jejíž součástí bylo přistavění další třídy. Kapacita školy se tak od šk. roku 2008/09 zvýšila na 90 dětí. 2

4 Od září 2011 byla kapacita navýšena o dalších 5 dětí ( o 2 děti v 1. třídě a 3 děti ve 2. třídě). Od září 2012 byla kapacita školy, z důvodu stálého zájmu rodičů a nedostatku míst, navýšena na celkový počet 100 dětí, což je nejvyšší stanovený limit počtu dětí v MŠ Parléřova od MHMP. Navýšení o 5 dětí se týkalo 1. třídy, kde bylo dosud zapsáno 20 dětí. V roce 2001 získala škola právní subjektivitu a stala se samostatnou příspěvkovou organizací, což zvýšilo její samostatnost a posílilo její prestiž. Škola uplatňuje od roku 2001 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je východiskem jejího Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) a veškeré její vzdělávací činnosti. 3

5 2 Základní východiska Školního vzdělávacího programu Základními východisky ŠVP jsou specifické prostředí, v němž škola působí, její učitelský sbor, spolupráce s rodinou a dalšími institucemi a dobré materiální podmínky podmiňující řádné fungování školy. 2.1 Prostředí, v němž škola působí Škola je situována na rozhraní historické části Prahy a moderní výstavby v Praze 6 Břevnově. Hranici tvoří staré městské hradby, pod nimiž si hrají děti z naší školy. V okolí se nacházejí historické objekty celostátního významu tvořící stálý cíl návštěvníků Prahy z domova i ze zahraničí: náměstí Pohořelec, Strahovský klášter, Loreta a Černínský palác a opodál Pražský Hrad jako historická dominanta hlavního města. S těmito pamětihodnostmi souvisí rozsáhlé parky na Petříně a Strahově i parkové úpravy pod starobylými hradbami. Toto jedinečné prostředí školy znamená stálou inspiraci pro naši vzdělávací činnost. 2.2 Pedagogický sbor a tradice školy Základem pedagogické činnosti školy je kvalifikovaný a stabilní učitelský sbor dlouhodobě působící školy s tradicí a dobrou pověstí. Učitelský sbor si soustavně a cílevědomě zvyšuje svou odbornost a zůstává v trvalém kontaktu se společenským prostředím, v němž škola působí a v němž si získala autoritu a prestiž, což je dobrým východiskem pro řídící i pedagogickou činnost. Po zvýšení kapacity o jednu třídu byl počet učitelek zvýšen na osm. Do pedagogického sboru byla od ledna 2013 přijata mladá - začínající učitelka, která nahradila učitelku odcházející na mateřskou dovolenou. Další mladá učitelka nastoupí od srpna 2013 za učitelku důchodkyni. 2.3 Spolupráce s rodinou a dalšími institucemi Významnou součástí činnosti školy vždy byla spolupráce s rodinou. Škola slouží zejména dětem z rodin obývajících pražské čtvrti Břevnov a Střešovice (Praha 6). Děti pocházejí převážně z rodin inteligence, podnikatelských a uměleckých kruhů a svobodných povolání. Zastoupeny však jsou i jiné společenské skupiny a vyskytnou se i rodiny problémové. V posledních letech přicházejí častěji děti z rodin, kde jeden z rodičů je cizinec. Tyto děti někdy mívají problém s komunikací v českém jazyce. To se týká i cizinců, kteří mají o přijetí dítěte do české mateřské školy také zájem. 4

6 V posledních několika letech zájem o přijetí převyšuje kapacitní možnosti školy a proti minulým letům mohou být přijímány v převážné většině pouze děti trvale bydlící v MČ Praha 6, jejichž oba rodiče pracují. V současné době se objevují nové problémy spočívající ve značném pracovním vytížení rodičů, přinášející nedostatek času na děti, a změny v životním stylu, na něž musí škola pohotově reagovat ve vzdělávací i výchovné činnosti a poskytnout rodičům kvalifikovanou pomoc. Spokojenost rodičů a jejich kladné hodnocení školy se projevují trvalým zájmem rodičovské veřejnosti z okolí o přijetí dalšího dítěte, v některých případech dokonce dětí někdejších absolventů školy a žádostmi o přijetí odvolávajícími se na jejich doporučení. V neposlední řadě vyjadřují rodiče svou vděčnost škole finačními a sponzorskými dary. Škola tak zůstává otevřena stálému kontaktu s veřejností, vnímá její názory a stanoviska a reaguje na její mínění. Tyto stálé kontakty jsou posíleny zapojováním rodičů do vzdělávací činnosti a zjišťováním jejich názorů a připomínek k této činnosti (dotazníkem), návštěvami zájemců o přijetí dítěte z řad rodičů, osvětovou činností, zájmovými kroužky dětí a dalšími formami spolupráce se školskými, kulturními a osvětovými institucemi, které doplňují a obohacují vlastní vzdělávací činnost. Se souhlasem rodičů škola umožňuje vstup odborníkům, kteří provádějí preventivní zdravotní prohlídky dětí nebo děti seznamují se správnými návyky a ochranou před nemocemi a úrazy. Škola věnuje zvláštní péči dětem se sociálním znevýhodněním a dětem cizinců. 2.4 Materiální předpoklady Významným východiskem školního vzdělávacího programu je materiální zázemí školy a finanční prostředky sloužící jejímu provozu a modernizaci. Z tohoto hlediska je předností školy prostorná, účelová, esteticky a provozně vyhovující budova s velkou zahradou, která prošla v letních měsících r zásadní rekonstrukcí. Tato rekonstrukce, jejíž součástí bylo vybudování nové kuchyně, přistavění další třídy, modernizace celého vnitřního prostoru a postupné vybavení interiéru novým nábytkem, umožní v dalších letech zkvalitnění provozu, zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí i pracovních podmínek pro zaměstnance. 5

7 3 Podmínky předškolního vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Mateřská škola má dobré materiální podmínky odpovídající vzdělávacím, hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Školní zahrada, která je postupně vybavována novými herními prvky, umožňuje pobyt na čerstvém vzduchu, hry a pohybové aktivity. Na podzim 2012 byl pořízen na zahradu další herní prvek a v létě 2013 picí fontánka pro děti. Škola, která splňuje, po komplexní rekonstrukci všechny současné požadavky na budovu mateřské školy a její vnitřní vybavení, bude i nadále pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem v odstraňování některých technických závad a zkvalitňováním vybavenosti budovy a zahrady. Jedná se zejména o opravu vlhké a oprýskané fasády. Pro nejbližší období je v plánu pořídit do 4. třídy interaktivní tabuli. Průběžně bude doplňováno vnitřní vybavení ( drobný nábytek a doplňky do interiéru, lůžkoviny, nová pračka ad.). Před hl. vchodem byl vybudován záhon s ozdobnými květinami a počítá se s dalším omlazováním a úpravou zeleně na zahradě a před školou. Každoročně jsou nakupovány hračky a další pomůcky včetně didaktického materiálu do školního metodického kabinetu a knih k doplnění dětské i učitelské knihovny. Suterénní upravené prostory slouží pro zájmové kroužky dětí ze zdejší školy a nově i pro odpolední výtvarné dílny pro děti a rodiče vedené maminkami výtvarnicemi. 3.2 Životospráva Jídelníček, pravidelně inovovaný a vyvěšovaný, respektuje zásady racionálního stravování včetně výrazného podílu ovoce a zeleniny a hygienické směrnice pro školní stravování. Děti se stravují v jídelně v přízemí školy, což má pro ně výhodu v získávání větší samostatnosti, která je potřebná pro budoucí školáky při stravování v ZŠ. Děti nejsou nuceny do jídla, jsou seznamovány též s neznámými jídly a vedeny ke kultuře stravování. V této oblasti je nutná úzká spolupráce s rodiči (stravovací návyky, příp. individ. řešení úpravy jídla vzhledem ke zdravotním problémům dětí, motivace dětí, jednotný přístup). Je zajištěn samoobslužný pitný režim v průběhu celého dne a dostatečný pohyb v budově i mimo ni podle povětrnostních podmínek. Odpolední odpočinek je přizpůsobený věku a potřebám dětí s možností navštěvovat zájmové kroužky. Podrobnosti viz Provozní řád. 6

8 3.3 Psychosociální podmínky Novým dětem je při nástupu umožňována dostatečná adaptační doba. Školní vzdělávací program zajišťuje dětem vyvážený režim vzdělávací činnosti s aktivní účastí, s rovnocenným postavením a s respektování spoluúčasti. Využívá motivujících metod bez zbytečné manipulace a organizovanosti. Všichni zaměstnanci dbají na dobré vztahy mezi dětmi i dospělými, na slušné chování a vytváření atmosféry vzájemné pohody, důvěry a ohleduplnosti. Podrobnosti viz Provozní řád. 3.4 Organizace Denní režim umožňuje pružné reakce na individuální potřeby dětí a vychází vstříc rodičům (příchody a odchody aj.). Pro nejmladší děti je vyhrazena třída v přízemí, starší děti (2.,3., a 4. třída) jsou umístěny v 1. patře. Všechny děti se stravují postupně (ve dvou skupinách) v jídelně v přízemí. Poměr spontánních a řízených činností včetně nadstandardních činností je vyvážený a poskytuje dostatek času i prostoru pro spontánní hru i pro individuální i skupinové činnosti, pobyt venku a podněcuje děti k aktivitě. Podrobnosti viz Provozní a Školní řád. 3.5 Řízení mateřské školy Řízení školy podle školského zákona a dodatků zřizovací listiny doplňuje Organizační řád upřesňující právní postavení školy, její organizaci, ekonomiku a práva a povinnosti zaměstnanců. Ředitelka dále vydala Provozní řád a Školní řád a další vnitřní směrnice. Přijímací řízení probíhá ve spolupráci se zřizovatelem dle předem stanovených kritérií a je v kompetenci ředitelky školy. Informace o činnosti školy včetně normativních aktů jsou k dispozici na školní úřední desce v hale školy a další informace včetně akcí pro děti na nástěnkách na chodbách a v šatnách a na jejích průběžně inovovaných webových stránkách. Ekonomické činnosti všech úseků práce školy jsou rozpracovány ve zvláštních směrnicích. 7

9 Učitelky a provozní zaměstnanci se pravidelně scházejí na pedagogických a provozních poradách, které slouží ke společnému plánování a vyhodnocování činnosti školy po stránce vzdělávací i provozní a stanovení opatření ke zkvalitnění této činnosti. Ředitelka předkládá zřizovateli ve stanovených obdobích rozbory hospodaření školy. 3.6 Personální a pedagogické zajištění Kvalifikovaný pedagogický sbor je a bude průběžně, dle možností, doplňován mladšími, kvalifikovanými učitelkami. Všechny učitelky se budou i nadále vzdělávat studiem odborné literatury a prostřednictvím vzdělávacích programů a zapojí se do celoškolních akcí v budově školy i mimo ni a do spolupráce se školskými a kulturními institucemi. Provozní pracovnice i kuchařky, které se denně s dětmi i setkávají, úzce spolupracují s učitelkami a respektují vzdělávací program. 3.7 Spolupráce s rodinou Spolupráce s rodinou zůstává tradičním základním pilířem vzdělávací činnosti školy. Práva a povinnosti rodičů upravuje Školní řád. Rodiče jsou seznamováni s činností školy přímo i prostřednictvím SRPŠ (třídní schůzky a společné akce viz plán spolupráce) a průběžně informováni o vzdělávacích výsledcích a chování dítěte. Mají možnost účastnit se vzdělávací činnosti za podmínek stanovených Školním řádem. Škola podporuje rodinnou výchovu poradenským servisem, kvalifikovanou osvětou a odkazy na veřejné poradenství (spolupráce s SPC a PPP v Praze 6 a klinickou logopedkou z Prahy 6, návštěvy odborníků v MŠ). Zdůrazňuje význam rodiny pro zdravý vývoj dítěte, pro jeho ochranu před nežádoucími vlivy a pro zdravou výživu. Nabízí rodičům preventivní prohlídky očí dětí a dětského chrupu. Škola využívá rodičů-odborníků pro kvalifikovanou pomoc a zajišťování zajímavých akcí pro děti a vítá i finanční (materiální pomoc) zejména od rodičů podnikatelů. 8

10 4 Charakteristika a vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu 4.1 Charakteristika a dlouhodobé cíle Školní vzdělávací program bez specifického zaměření je určen k předškolnímu vzdělávání dětí rozdělených do čtyř tříd dle věku. Školní vzdělávací program je každoročně aktualizován. Mateřská škola Parléřova (dále jen škola) bude i v dalších letech usilovat ve své činnosti v rámci Rámcového vzdělávacího programu o všestranný rozvoj každého dítěte. Předpokladem takového rozvoje je jeho individuální poznání a systematické a soustavné vzdělávání dítěte v těsné spolupráci s rodinou. Škola si klade za základní úkol dbát, aby si dítě osvojovalo základní hodnoty a ideje, na nichž je naše společnost založena a postupně je přijímalo za své. Škola bude i nadále dbát, aby se formovala ve školním kolektivu vlastní osobnost dítěte, upevňovaly se její základní rysy a aby dítě jako samostatný jedinec vystupovalo a projevovalo se ve prospěch svůj i ostatních dětí v třídním a školním kolektivu. Škola povede děti k vzájemné toleranci, a pomoci, uvědomování si lidských práv, bude eliminovat a důsledně řešit projevy násilí, příp. dětské šikany. Škola bude sledovat a rozvíjet schopnosti, vědomosti a dovednosti dítěte tak, aby se maximálně přiblížily očekávaných klíčovým kompetencím uvedeným v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání, kterých by mělo dítě dosáhnout na konci předškolního období. Při péči o rozvoj osobnosti dítěte bude škola i v dalších letech klást důraz na tradici kvalifikovaných učitelek, těsnou spolupráci s rodinou, využití jedinečného prostředí, v němž působí a spolupráci s kulturními, osvětovými a školskými institucemi. Protože v posledních letech přibývá dětí se specifickými problémy, škola a její pedagogický sbor se intenzivněji zaměří na odbornou pomoc těmto dětem v těsné spolupráci s rodiči těchto dětí a odborníky (PPP, SPC logoped, pediatr).ve spolupráci s těmito institucemi bude škola věnovat náležitou péči i dětem s odkladem školní docházky. Škola musí též počítat s nárůstem dětí cizinců a dětí ze smíšených manželství, které mívají problém se začleněním do kolektivu a zejména s českým jazykem. Pedagogický sbor bude i nadále omlazován a veden k systematickému dalšímu vzdělávání a hodnocení své práce, z jehož výsledků bude škola vycházet při plánování své vzdělávací práce v dalším období. 9

11 V materiální oblasti jsou dlouhodobými cíli zejména dokončení rekonstrukčních oprav školy ve spolupráci se zřizovatelem (odstranění vlhkosti, nové oplocení, oprava asfaltové plochy od vrat k zadnímu vchodu, kterou děti využívají k jízdě na dětských dopravních prostředcích). V dlouhodobém výhledu (při poklesu počtu dětí) by byla možnost využít stavebně oddělených prostor 1. třídy a blízkost bezbariérového hl. vchodu ke zřízení mateřské centra nebo provozování zájmových činností či hlídání dětí za úplatu, zejména v odpoledních hodinách Základní vzdělávací oblasti a vzdělávací cíle Jsou realizovány v integrovaných blocích a v konkrétní podobě v třídních programech Dítě a jeho tělo (biologická oblast) uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj fyzické a psychické zdatnosti osvojení si věku přiměřených praktických dovedností osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu K realizaci těchto cílů využijeme též: každodenní cvičení ve třídách, cvičení v gymnastickém centru, zahradu, vycházky a sezónní činnosti, osvětové pořady a návštěvy odborníků včetně preventivních prohlídek 10

12 4.2.2 Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních mluvního projevu, vyjadřování) (výslovnosti, vytváření pojmů, rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, podporování zájmu o psanou podobu jazyka (knihy, grafické listy, didaktické hry atd.) i projevy neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) prověrka výslovnosti s doporučením dětí s vadami řeči do péče logopedické asistentky nebo klinické logopedky K realizaci těchto cílů využijeme též: spolupráci s knihovnami v Břevnově, na Pohořelci, Městskou knihovnou v Praze, Památníkem písemnictví a spolupráci s klinickou logopedkou v Břevnově Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení vytváření základů pro práci s informacemi K realizaci těchto cílů využijeme též: práci s didaktickým materiálem, hry, knihy, média a počítače, individuální práci s dětmi s odkladem školní docházky, spolupráce se základními školami 11

13 Sebepojetí, city, vůle poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy prožitky vyjádřit rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání cítění a prožívání získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem(v rodině, ve školním kolektivu apod.) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivost, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních rozvoj kooperativních dovedností ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými pomoc slabšímu, ochrana před nebezpečnými jedinci ve společnosti (spolupráce s policií a hasiči), prevence šikany, dětské kriminality a upozorňování na nebezpečné a nežádoucí jevy ve společnosti a ochranu před nimi K realizaci těchto cílů využijeme též: spolupráce s policií a hasiči, příp. dalšími odborníky 12

14 4.2.4 Dítě a společnost (sociálně kulturní oblast) poznávání pravidel společenského soužití a jejich vytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat rozvoj společenského a estetického vkusu vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností K realizaci těchto cílů využijeme též: návštěvy divadel, knihovny, výstav, koncertů, divadelních představení, slavností ve škole, rodinné soutěže, spolupráci s Galerií hl. města Prahy, Národní galerií a Památníkem písemnictví 13

15 4.2.5 Dítě a svět (enviromentální oblast) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách poznávání jiných kultur pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí K realizaci těchto cílů využijeme též: tematické a poznávací vycházky po Praze a výlety mimo město, návštěvy muzeí, planetária, hvězdárny, pozorování různých lidských činností a profesí, a výukové programy 14

16 4.3 Základní struktura vzdělávací nabídky a organizace vzdělávání Základní strukturu tvoří 7 integrovaných bloků na školní rok, stanoven záměr a cíle jsou vybrány z pěti základních vzdělávacích oblastí RVP. V závěru každého bloku jsou uvedeny očekávané výstupy. Ve třídních programech jsou integrované bloky rozpracovány, učitelky si volí týdenní nebo delší konkrétní téma a cíle jsou rozpracovány do konkrétní podoby s přizpůsobením věku a potřebám dětí ve třídách (věkových skupinách) a dalším okolnostem a umožňují reakci na kulturní nebo jinou akci nebo zájem dětí o určitou problematiku. Integrované bloky, cíle z pěti vzdělávacích oblastí a vzdělávací nabídka jsou pro učitelky závazné. Týdenní témata, která si učitelky v rámci bloků zvolí, budou souviset s blokem v ŠVP. Podrobné rozpracování týdenních témat s konkrétními vzdělávacími cíli, konkrétní vzdělávací nabídkou a s vědomím rizik obsahují třídní programy. Učitelky v jedné třídě plánují ve společné shodě, většinou po týdnech, v rámci integrovaného bloku. Při tvorbě třídního programu postupují učitelky takto: Uvedou název integrovaného bloku (i do třídní knihy). Základní cíle z pěti vzdělávacích oblastí nemusejí uvádět, konkretizují je při stanovení cílů k tématům. Integrovaný blok rozdělí na konkrétní témata, která budou vycházet z integrovaných bloků. Dále si stanoví konkrétní cíle, které budou vycházet z cílů z pěti vzdělávacích oblastí, které jsou uvedeny v ŠVP. K těm si stanoví konkrétní činnosti - jejich nabídku. Při plánování učitelky počítají i s individuální a skupinovou pedagogickou činností (zejména ráno a odpoledne) a dle daného téma též s návazností odpoledních činností na dopoledne. Po skončení každého téma provedou krátké zhodnocení (každá učitelka po týdnu ranní služby). Po skončení bloku pak obě učitelky stručně zhodnotí celý blok, vyznačí zejména závěry pro další pedagogickou práci. V 1. a 2. třídě je důraz kladen zejména na adaptaci dětí na nové prostředí, základy sebeobsluhy, zapojení do kolektivu a navázání kontaktu s učitelkami při získávání elementárních poznatků a dovedností v prostorách školy a jejím blízkém okolí. Pokud jsou tam děti, které již školu navštěvovaly, je třeba navázat na znalosti a dovednosti, které již získaly a zaměřit se na zapojení těchto dětí do nového kolektivu. Ve 3. třídě program navazuje na základy z 1. a 2. třídy, dále je rozvíjí a prohlubuje včetně pravidel soužití a vzájemného respektování. Tuto třídu zpravidla navštěvuje několik předškoláků, kteří se nevešli do 4. třídy. Těmto dětem je třeba zajistit navíc 15

17 přípravu pro úspěšný vstup do ZŠ a umožnit jim návštěvu akcí a zájmových kroužků jako dětem ve 4. třídě. Program ve 4. třídě doplňuje a rozvíjí poznatky a dovednosti získané v předcházejících letech a klade důraz na přípravu přechodu do základní školy. Program je ve větší míře doplňován o kulturní a jiné akce mimo budovu školy a možnost zájmových aktivit. Dětem s odkladem školní docházky bude věnována náležitá individuální péče. Dvojice učitelek, příp. alespoň jedna z nich, zpravidla vede děti od 1. do 4. třídy. Cílem tohoto systému je stabilita pedagogické práce a systematické dovedení dětí k dosažení klíčových kompetencí, které jsou potřebné pro další rozvoj osobnosti dítěte a k jeho úspěšnému přechodu k dalšímu vzdělávání do základní školy. 16

18 4.4 Integrované bloky I. Kdo jsem a kam patřím Záměr Laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do MŠ, seznámit je s prostředím MŠ, pomoci dětem uvědomit si vlastní jedinečnost, získat si důvěru dětí. Vzdělávací oblasti a jejich cíle 1. Dítě a jeho tělo Pomoci dětem orientovat se v novém prostředí. Připravit dětem dostatek možností k pohybovým hrám. 2. Dítě a jeho psychika Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do MŠ. 3. Dítě a ten druhý Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v herní skupině. Vést děti k navazování vztahů mezi sebou. 4. Dítě a společnost Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobovat se a spolupracovat. 5. Dítě a svět Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, k lidem, kteří ho obklopují. Vzdělávací nabídka 1. Chůze, běh za vedoucím ve skupině, orientace v prostoru. Nácvik pohybových her. Překážková dráha (překračování, přelézání, podlézání překážek). 2. Hrajeme si s oblíbenou hračkou přinesenou z domova. Posloucháme příběh s tématikou vstupu do MŠ, vztahů mezi dětmi. Zpíváme si rádi. Opakujeme známé písně. 3. Hrajeme si na rodinu, na MŠ. Didaktické hry (např. Řekni, kdo jsi). 4. Dramatizujeme příběh a společně hledáme jeho dořešení. Učíme se pravidla. 5. Kreslíme náš dům, sebe, kamaráda, člena rodiny. Znám svoji rodinu a vím, kdo tam patří? Očekávané výstupy 1. Zvládnout prostorovou orientaci v novém prostředí, umět se pohybovat ve skupině dětí. 17

19 2. Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní a přiměřeně samostatný i bez jejich opory. 3. Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. 4. Začlenit se do třídy, zařadit se mezi vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti. 5. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, ve kterém se dítě pohybuje a které je mu blízké. 18

20 II. Co přináší podzim Záměr Seznámit děti s hlavními znaky podzimu ( změny v přírodě, činnosti lidí a chování zvířat v tomto období, lidové zvyky a tradice, podzimní svátky a slavnosti). Vzdělávací oblasti a jejich cíle 1. Dítě a jeho tělo Vytvářet zdravé životní návyky a postoje. Cvičit hrubou i jemnou motoriku. 2. Dítě a jeho psychika Rozvíjet řečové dovednosti receptivní i produktivní. 3. Dítě ten druhý Vědět, že pracovitost a vzájemná spolupráce přinášejí prospěch. 4. Dítě a společnost Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované přírodou. 5. Dítě a svět Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách. Vzdělávací nabídka 1. Cvičením (i s drobným náčiním) napodobujeme práce související se sběrem podzimních plodů na zahradě, na poli, v lese. Vyjadřujeme počasí pohybem. Cvičíme a hrajeme si s listím. 2. Hovoříme o podzimu. Podzimní zpívání a veršování. Odkrýváme podzimní tajemství (četba příběhy, pověsti, zvyky, svátky). 3. Hrajeme pohádku o společné spolupráci. Didaktické smyslové hry (chuť, hmat, zrak). 4. Modelujeme ovoce a zeleninu. Malujeme temperovými barvami malíř podzim. Podzimní tradice (posvícení, svátky). Máme podzimní karneval a hledáme poklad v okolí školy za účasti rodičů. 5. Poznáváme a sbíráme podzimní přírodniny a pracujeme s nimi. Pozorujeme a seznamujeme se s podzimními změnami v okolí školy. Očekávané výstupy 1. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. 2. Naučit se zpaměti krátké texty. 19

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více