Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne Holušová školy Věra ředitelka 0

2 Obsah OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE STRUČNÁ HISTORIE ŠKOLY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ ŠKOLA PŮSOBÍ PEDAGOGICKÝ SBOR A TRADICE ŠKOLY SPOLUPRÁCE S RODINOU A DALŠÍMI INSTITUCEMI MATERIÁLNÍ PŘEDPOKLADY PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŽIVOTOSPRÁVA PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE S RODINOU CHARAKTERISTIKA A VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA A DLOUHODOBÉ CÍLE ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A VZDĚLÁVACÍ CÍLE Dítě a jeho tělo (biologická oblast) Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Jazyk a řeč Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie Sebepojetí, city, vůle Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) Dítě a společnost (sociálně kulturní oblast) Dítě a svět (enviromentální oblast) ZÁKLADNÍ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ INTEGROVANÉ BLOKY ČASOVÝ ROZVRH POZNÁVACÍCH VYCHÁZEK NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI EVALUAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY SEZNAM PŘÍLOH

3 1 Charakteristika školy 1.1 Základní údaje Název školy: Mateřská škola Parléřova Adresa: Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Telefon: Zřizovatel: Městská část Praha 6 Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Věra Holušová Zástupkyně ředitelky: Dagmar Faltusová Počet pedagogických pracovnic: 8 Počet provozních pracovnic: 5 Provozní doba: 6,30 17,00 Kapacita školy: 100 dětí Počet a skladba tříd: 4 třídy věkově v podstatě homogenní Charakter budovy: účelový se 4 třídami, školní jídelnou, místnostmi na zájmové činnosti a rozsáhlou zahradou 1.2 Stručná historie školy Mateřská škola Parléřova byla otevřena v nově k tomu účelu postavené budově dne 1. září 1953 na hranici historické části Prahy Hradčan a sídelních části moderního velkoměsta. Novostavba původně sloužila mateřské škole s provozem celotýdenním a později denním sousedícím regionům městských částí Praha 6 a Praha 1. Původně nesla jméno Marie Nejedlé, později získala nynější označení Mateřská škola Parléřova. Její součástí byla z počátku svépomocná maňásková scéna jako metodické městské středisko, která později zanikla. Škola působí v bezprostřední blízkosti dalších školských zařízení, zejména Gymnázia J. Keplera, a má úzké vztahy k základním školám v Břevnově. V 70. a 80. letech 20. století měla čtyři třídy pro 100 dětí, po roce 1989 byl počet snížen na tři třídy se 75 dětmi. V létě 2008 prošla škola zásadní rekonstrukcí, jejíž součástí bylo přistavění další třídy. Kapacita školy se tak od šk. roku 2008/09 zvýšila na 90 dětí. 2

4 Od září 2011 byla kapacita navýšena o dalších 5 dětí ( o 2 děti v 1. třídě a 3 děti ve 2. třídě). Od září 2012 byla kapacita školy, z důvodu stálého zájmu rodičů a nedostatku míst, navýšena na celkový počet 100 dětí, což je nejvyšší stanovený limit počtu dětí v MŠ Parléřova od MHMP. Navýšení o 5 dětí se týkalo 1. třídy, kde bylo dosud zapsáno 20 dětí. V roce 2001 získala škola právní subjektivitu a stala se samostatnou příspěvkovou organizací, což zvýšilo její samostatnost a posílilo její prestiž. Škola uplatňuje od roku 2001 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je východiskem jejího Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) a veškeré její vzdělávací činnosti. 3

5 2 Základní východiska Školního vzdělávacího programu Základními východisky ŠVP jsou specifické prostředí, v němž škola působí, její učitelský sbor, spolupráce s rodinou a dalšími institucemi a dobré materiální podmínky podmiňující řádné fungování školy. 2.1 Prostředí, v němž škola působí Škola je situována na rozhraní historické části Prahy a moderní výstavby v Praze 6 Břevnově. Hranici tvoří staré městské hradby, pod nimiž si hrají děti z naší školy. V okolí se nacházejí historické objekty celostátního významu tvořící stálý cíl návštěvníků Prahy z domova i ze zahraničí: náměstí Pohořelec, Strahovský klášter, Loreta a Černínský palác a opodál Pražský Hrad jako historická dominanta hlavního města. S těmito pamětihodnostmi souvisí rozsáhlé parky na Petříně a Strahově i parkové úpravy pod starobylými hradbami. Toto jedinečné prostředí školy znamená stálou inspiraci pro naši vzdělávací činnost. 2.2 Pedagogický sbor a tradice školy Základem pedagogické činnosti školy je kvalifikovaný a stabilní učitelský sbor dlouhodobě působící školy s tradicí a dobrou pověstí. Učitelský sbor si soustavně a cílevědomě zvyšuje svou odbornost a zůstává v trvalém kontaktu se společenským prostředím, v němž škola působí a v němž si získala autoritu a prestiž, což je dobrým východiskem pro řídící i pedagogickou činnost. Po zvýšení kapacity o jednu třídu byl počet učitelek zvýšen na osm. Do pedagogického sboru byla od ledna 2013 přijata mladá - začínající učitelka, která nahradila učitelku odcházející na mateřskou dovolenou. Další mladá učitelka nastoupí od srpna 2013 za učitelku důchodkyni. 2.3 Spolupráce s rodinou a dalšími institucemi Významnou součástí činnosti školy vždy byla spolupráce s rodinou. Škola slouží zejména dětem z rodin obývajících pražské čtvrti Břevnov a Střešovice (Praha 6). Děti pocházejí převážně z rodin inteligence, podnikatelských a uměleckých kruhů a svobodných povolání. Zastoupeny však jsou i jiné společenské skupiny a vyskytnou se i rodiny problémové. V posledních letech přicházejí častěji děti z rodin, kde jeden z rodičů je cizinec. Tyto děti někdy mívají problém s komunikací v českém jazyce. To se týká i cizinců, kteří mají o přijetí dítěte do české mateřské školy také zájem. 4

6 V posledních několika letech zájem o přijetí převyšuje kapacitní možnosti školy a proti minulým letům mohou být přijímány v převážné většině pouze děti trvale bydlící v MČ Praha 6, jejichž oba rodiče pracují. V současné době se objevují nové problémy spočívající ve značném pracovním vytížení rodičů, přinášející nedostatek času na děti, a změny v životním stylu, na něž musí škola pohotově reagovat ve vzdělávací i výchovné činnosti a poskytnout rodičům kvalifikovanou pomoc. Spokojenost rodičů a jejich kladné hodnocení školy se projevují trvalým zájmem rodičovské veřejnosti z okolí o přijetí dalšího dítěte, v některých případech dokonce dětí někdejších absolventů školy a žádostmi o přijetí odvolávajícími se na jejich doporučení. V neposlední řadě vyjadřují rodiče svou vděčnost škole finačními a sponzorskými dary. Škola tak zůstává otevřena stálému kontaktu s veřejností, vnímá její názory a stanoviska a reaguje na její mínění. Tyto stálé kontakty jsou posíleny zapojováním rodičů do vzdělávací činnosti a zjišťováním jejich názorů a připomínek k této činnosti (dotazníkem), návštěvami zájemců o přijetí dítěte z řad rodičů, osvětovou činností, zájmovými kroužky dětí a dalšími formami spolupráce se školskými, kulturními a osvětovými institucemi, které doplňují a obohacují vlastní vzdělávací činnost. Se souhlasem rodičů škola umožňuje vstup odborníkům, kteří provádějí preventivní zdravotní prohlídky dětí nebo děti seznamují se správnými návyky a ochranou před nemocemi a úrazy. Škola věnuje zvláštní péči dětem se sociálním znevýhodněním a dětem cizinců. 2.4 Materiální předpoklady Významným východiskem školního vzdělávacího programu je materiální zázemí školy a finanční prostředky sloužící jejímu provozu a modernizaci. Z tohoto hlediska je předností školy prostorná, účelová, esteticky a provozně vyhovující budova s velkou zahradou, která prošla v letních měsících r zásadní rekonstrukcí. Tato rekonstrukce, jejíž součástí bylo vybudování nové kuchyně, přistavění další třídy, modernizace celého vnitřního prostoru a postupné vybavení interiéru novým nábytkem, umožní v dalších letech zkvalitnění provozu, zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí i pracovních podmínek pro zaměstnance. 5

7 3 Podmínky předškolního vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Mateřská škola má dobré materiální podmínky odpovídající vzdělávacím, hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Školní zahrada, která je postupně vybavována novými herními prvky, umožňuje pobyt na čerstvém vzduchu, hry a pohybové aktivity. Na podzim 2012 byl pořízen na zahradu další herní prvek a v létě 2013 picí fontánka pro děti. Škola, která splňuje, po komplexní rekonstrukci všechny současné požadavky na budovu mateřské školy a její vnitřní vybavení, bude i nadále pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem v odstraňování některých technických závad a zkvalitňováním vybavenosti budovy a zahrady. Jedná se zejména o opravu vlhké a oprýskané fasády. Pro nejbližší období je v plánu pořídit do 4. třídy interaktivní tabuli. Průběžně bude doplňováno vnitřní vybavení ( drobný nábytek a doplňky do interiéru, lůžkoviny, nová pračka ad.). Před hl. vchodem byl vybudován záhon s ozdobnými květinami a počítá se s dalším omlazováním a úpravou zeleně na zahradě a před školou. Každoročně jsou nakupovány hračky a další pomůcky včetně didaktického materiálu do školního metodického kabinetu a knih k doplnění dětské i učitelské knihovny. Suterénní upravené prostory slouží pro zájmové kroužky dětí ze zdejší školy a nově i pro odpolední výtvarné dílny pro děti a rodiče vedené maminkami výtvarnicemi. 3.2 Životospráva Jídelníček, pravidelně inovovaný a vyvěšovaný, respektuje zásady racionálního stravování včetně výrazného podílu ovoce a zeleniny a hygienické směrnice pro školní stravování. Děti se stravují v jídelně v přízemí školy, což má pro ně výhodu v získávání větší samostatnosti, která je potřebná pro budoucí školáky při stravování v ZŠ. Děti nejsou nuceny do jídla, jsou seznamovány též s neznámými jídly a vedeny ke kultuře stravování. V této oblasti je nutná úzká spolupráce s rodiči (stravovací návyky, příp. individ. řešení úpravy jídla vzhledem ke zdravotním problémům dětí, motivace dětí, jednotný přístup). Je zajištěn samoobslužný pitný režim v průběhu celého dne a dostatečný pohyb v budově i mimo ni podle povětrnostních podmínek. Odpolední odpočinek je přizpůsobený věku a potřebám dětí s možností navštěvovat zájmové kroužky. Podrobnosti viz Provozní řád. 6

8 3.3 Psychosociální podmínky Novým dětem je při nástupu umožňována dostatečná adaptační doba. Školní vzdělávací program zajišťuje dětem vyvážený režim vzdělávací činnosti s aktivní účastí, s rovnocenným postavením a s respektování spoluúčasti. Využívá motivujících metod bez zbytečné manipulace a organizovanosti. Všichni zaměstnanci dbají na dobré vztahy mezi dětmi i dospělými, na slušné chování a vytváření atmosféry vzájemné pohody, důvěry a ohleduplnosti. Podrobnosti viz Provozní řád. 3.4 Organizace Denní režim umožňuje pružné reakce na individuální potřeby dětí a vychází vstříc rodičům (příchody a odchody aj.). Pro nejmladší děti je vyhrazena třída v přízemí, starší děti (2.,3., a 4. třída) jsou umístěny v 1. patře. Všechny děti se stravují postupně (ve dvou skupinách) v jídelně v přízemí. Poměr spontánních a řízených činností včetně nadstandardních činností je vyvážený a poskytuje dostatek času i prostoru pro spontánní hru i pro individuální i skupinové činnosti, pobyt venku a podněcuje děti k aktivitě. Podrobnosti viz Provozní a Školní řád. 3.5 Řízení mateřské školy Řízení školy podle školského zákona a dodatků zřizovací listiny doplňuje Organizační řád upřesňující právní postavení školy, její organizaci, ekonomiku a práva a povinnosti zaměstnanců. Ředitelka dále vydala Provozní řád a Školní řád a další vnitřní směrnice. Přijímací řízení probíhá ve spolupráci se zřizovatelem dle předem stanovených kritérií a je v kompetenci ředitelky školy. Informace o činnosti školy včetně normativních aktů jsou k dispozici na školní úřední desce v hale školy a další informace včetně akcí pro děti na nástěnkách na chodbách a v šatnách a na jejích průběžně inovovaných webových stránkách. Ekonomické činnosti všech úseků práce školy jsou rozpracovány ve zvláštních směrnicích. 7

9 Učitelky a provozní zaměstnanci se pravidelně scházejí na pedagogických a provozních poradách, které slouží ke společnému plánování a vyhodnocování činnosti školy po stránce vzdělávací i provozní a stanovení opatření ke zkvalitnění této činnosti. Ředitelka předkládá zřizovateli ve stanovených obdobích rozbory hospodaření školy. 3.6 Personální a pedagogické zajištění Kvalifikovaný pedagogický sbor je a bude průběžně, dle možností, doplňován mladšími, kvalifikovanými učitelkami. Všechny učitelky se budou i nadále vzdělávat studiem odborné literatury a prostřednictvím vzdělávacích programů a zapojí se do celoškolních akcí v budově školy i mimo ni a do spolupráce se školskými a kulturními institucemi. Provozní pracovnice i kuchařky, které se denně s dětmi i setkávají, úzce spolupracují s učitelkami a respektují vzdělávací program. 3.7 Spolupráce s rodinou Spolupráce s rodinou zůstává tradičním základním pilířem vzdělávací činnosti školy. Práva a povinnosti rodičů upravuje Školní řád. Rodiče jsou seznamováni s činností školy přímo i prostřednictvím SRPŠ (třídní schůzky a společné akce viz plán spolupráce) a průběžně informováni o vzdělávacích výsledcích a chování dítěte. Mají možnost účastnit se vzdělávací činnosti za podmínek stanovených Školním řádem. Škola podporuje rodinnou výchovu poradenským servisem, kvalifikovanou osvětou a odkazy na veřejné poradenství (spolupráce s SPC a PPP v Praze 6 a klinickou logopedkou z Prahy 6, návštěvy odborníků v MŠ). Zdůrazňuje význam rodiny pro zdravý vývoj dítěte, pro jeho ochranu před nežádoucími vlivy a pro zdravou výživu. Nabízí rodičům preventivní prohlídky očí dětí a dětského chrupu. Škola využívá rodičů-odborníků pro kvalifikovanou pomoc a zajišťování zajímavých akcí pro děti a vítá i finanční (materiální pomoc) zejména od rodičů podnikatelů. 8

10 4 Charakteristika a vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu 4.1 Charakteristika a dlouhodobé cíle Školní vzdělávací program bez specifického zaměření je určen k předškolnímu vzdělávání dětí rozdělených do čtyř tříd dle věku. Školní vzdělávací program je každoročně aktualizován. Mateřská škola Parléřova (dále jen škola) bude i v dalších letech usilovat ve své činnosti v rámci Rámcového vzdělávacího programu o všestranný rozvoj každého dítěte. Předpokladem takového rozvoje je jeho individuální poznání a systematické a soustavné vzdělávání dítěte v těsné spolupráci s rodinou. Škola si klade za základní úkol dbát, aby si dítě osvojovalo základní hodnoty a ideje, na nichž je naše společnost založena a postupně je přijímalo za své. Škola bude i nadále dbát, aby se formovala ve školním kolektivu vlastní osobnost dítěte, upevňovaly se její základní rysy a aby dítě jako samostatný jedinec vystupovalo a projevovalo se ve prospěch svůj i ostatních dětí v třídním a školním kolektivu. Škola povede děti k vzájemné toleranci, a pomoci, uvědomování si lidských práv, bude eliminovat a důsledně řešit projevy násilí, příp. dětské šikany. Škola bude sledovat a rozvíjet schopnosti, vědomosti a dovednosti dítěte tak, aby se maximálně přiblížily očekávaných klíčovým kompetencím uvedeným v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání, kterých by mělo dítě dosáhnout na konci předškolního období. Při péči o rozvoj osobnosti dítěte bude škola i v dalších letech klást důraz na tradici kvalifikovaných učitelek, těsnou spolupráci s rodinou, využití jedinečného prostředí, v němž působí a spolupráci s kulturními, osvětovými a školskými institucemi. Protože v posledních letech přibývá dětí se specifickými problémy, škola a její pedagogický sbor se intenzivněji zaměří na odbornou pomoc těmto dětem v těsné spolupráci s rodiči těchto dětí a odborníky (PPP, SPC logoped, pediatr).ve spolupráci s těmito institucemi bude škola věnovat náležitou péči i dětem s odkladem školní docházky. Škola musí též počítat s nárůstem dětí cizinců a dětí ze smíšených manželství, které mívají problém se začleněním do kolektivu a zejména s českým jazykem. Pedagogický sbor bude i nadále omlazován a veden k systematickému dalšímu vzdělávání a hodnocení své práce, z jehož výsledků bude škola vycházet při plánování své vzdělávací práce v dalším období. 9

11 V materiální oblasti jsou dlouhodobými cíli zejména dokončení rekonstrukčních oprav školy ve spolupráci se zřizovatelem (odstranění vlhkosti, nové oplocení, oprava asfaltové plochy od vrat k zadnímu vchodu, kterou děti využívají k jízdě na dětských dopravních prostředcích). V dlouhodobém výhledu (při poklesu počtu dětí) by byla možnost využít stavebně oddělených prostor 1. třídy a blízkost bezbariérového hl. vchodu ke zřízení mateřské centra nebo provozování zájmových činností či hlídání dětí za úplatu, zejména v odpoledních hodinách Základní vzdělávací oblasti a vzdělávací cíle Jsou realizovány v integrovaných blocích a v konkrétní podobě v třídních programech Dítě a jeho tělo (biologická oblast) uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj fyzické a psychické zdatnosti osvojení si věku přiměřených praktických dovedností osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu K realizaci těchto cílů využijeme též: každodenní cvičení ve třídách, cvičení v gymnastickém centru, zahradu, vycházky a sezónní činnosti, osvětové pořady a návštěvy odborníků včetně preventivních prohlídek 10

12 4.2.2 Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních mluvního projevu, vyjadřování) (výslovnosti, vytváření pojmů, rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, podporování zájmu o psanou podobu jazyka (knihy, grafické listy, didaktické hry atd.) i projevy neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) prověrka výslovnosti s doporučením dětí s vadami řeči do péče logopedické asistentky nebo klinické logopedky K realizaci těchto cílů využijeme též: spolupráci s knihovnami v Břevnově, na Pohořelci, Městskou knihovnou v Praze, Památníkem písemnictví a spolupráci s klinickou logopedkou v Břevnově Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení vytváření základů pro práci s informacemi K realizaci těchto cílů využijeme též: práci s didaktickým materiálem, hry, knihy, média a počítače, individuální práci s dětmi s odkladem školní docházky, spolupráce se základními školami 11

13 Sebepojetí, city, vůle poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy prožitky vyjádřit rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání cítění a prožívání získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem(v rodině, ve školním kolektivu apod.) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivost, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních rozvoj kooperativních dovedností ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými pomoc slabšímu, ochrana před nebezpečnými jedinci ve společnosti (spolupráce s policií a hasiči), prevence šikany, dětské kriminality a upozorňování na nebezpečné a nežádoucí jevy ve společnosti a ochranu před nimi K realizaci těchto cílů využijeme též: spolupráce s policií a hasiči, příp. dalšími odborníky 12

14 4.2.4 Dítě a společnost (sociálně kulturní oblast) poznávání pravidel společenského soužití a jejich vytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat rozvoj společenského a estetického vkusu vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností K realizaci těchto cílů využijeme též: návštěvy divadel, knihovny, výstav, koncertů, divadelních představení, slavností ve škole, rodinné soutěže, spolupráci s Galerií hl. města Prahy, Národní galerií a Památníkem písemnictví 13

15 4.2.5 Dítě a svět (enviromentální oblast) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách poznávání jiných kultur pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí K realizaci těchto cílů využijeme též: tematické a poznávací vycházky po Praze a výlety mimo město, návštěvy muzeí, planetária, hvězdárny, pozorování různých lidských činností a profesí, a výukové programy 14

16 4.3 Základní struktura vzdělávací nabídky a organizace vzdělávání Základní strukturu tvoří 7 integrovaných bloků na školní rok, stanoven záměr a cíle jsou vybrány z pěti základních vzdělávacích oblastí RVP. V závěru každého bloku jsou uvedeny očekávané výstupy. Ve třídních programech jsou integrované bloky rozpracovány, učitelky si volí týdenní nebo delší konkrétní téma a cíle jsou rozpracovány do konkrétní podoby s přizpůsobením věku a potřebám dětí ve třídách (věkových skupinách) a dalším okolnostem a umožňují reakci na kulturní nebo jinou akci nebo zájem dětí o určitou problematiku. Integrované bloky, cíle z pěti vzdělávacích oblastí a vzdělávací nabídka jsou pro učitelky závazné. Týdenní témata, která si učitelky v rámci bloků zvolí, budou souviset s blokem v ŠVP. Podrobné rozpracování týdenních témat s konkrétními vzdělávacími cíli, konkrétní vzdělávací nabídkou a s vědomím rizik obsahují třídní programy. Učitelky v jedné třídě plánují ve společné shodě, většinou po týdnech, v rámci integrovaného bloku. Při tvorbě třídního programu postupují učitelky takto: Uvedou název integrovaného bloku (i do třídní knihy). Základní cíle z pěti vzdělávacích oblastí nemusejí uvádět, konkretizují je při stanovení cílů k tématům. Integrovaný blok rozdělí na konkrétní témata, která budou vycházet z integrovaných bloků. Dále si stanoví konkrétní cíle, které budou vycházet z cílů z pěti vzdělávacích oblastí, které jsou uvedeny v ŠVP. K těm si stanoví konkrétní činnosti - jejich nabídku. Při plánování učitelky počítají i s individuální a skupinovou pedagogickou činností (zejména ráno a odpoledne) a dle daného téma též s návazností odpoledních činností na dopoledne. Po skončení každého téma provedou krátké zhodnocení (každá učitelka po týdnu ranní služby). Po skončení bloku pak obě učitelky stručně zhodnotí celý blok, vyznačí zejména závěry pro další pedagogickou práci. V 1. a 2. třídě je důraz kladen zejména na adaptaci dětí na nové prostředí, základy sebeobsluhy, zapojení do kolektivu a navázání kontaktu s učitelkami při získávání elementárních poznatků a dovedností v prostorách školy a jejím blízkém okolí. Pokud jsou tam děti, které již školu navštěvovaly, je třeba navázat na znalosti a dovednosti, které již získaly a zaměřit se na zapojení těchto dětí do nového kolektivu. Ve 3. třídě program navazuje na základy z 1. a 2. třídy, dále je rozvíjí a prohlubuje včetně pravidel soužití a vzájemného respektování. Tuto třídu zpravidla navštěvuje několik předškoláků, kteří se nevešli do 4. třídy. Těmto dětem je třeba zajistit navíc 15

17 přípravu pro úspěšný vstup do ZŠ a umožnit jim návštěvu akcí a zájmových kroužků jako dětem ve 4. třídě. Program ve 4. třídě doplňuje a rozvíjí poznatky a dovednosti získané v předcházejících letech a klade důraz na přípravu přechodu do základní školy. Program je ve větší míře doplňován o kulturní a jiné akce mimo budovu školy a možnost zájmových aktivit. Dětem s odkladem školní docházky bude věnována náležitá individuální péče. Dvojice učitelek, příp. alespoň jedna z nich, zpravidla vede děti od 1. do 4. třídy. Cílem tohoto systému je stabilita pedagogické práce a systematické dovedení dětí k dosažení klíčových kompetencí, které jsou potřebné pro další rozvoj osobnosti dítěte a k jeho úspěšnému přechodu k dalšímu vzdělávání do základní školy. 16

18 4.4 Integrované bloky I. Kdo jsem a kam patřím Záměr Laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do MŠ, seznámit je s prostředím MŠ, pomoci dětem uvědomit si vlastní jedinečnost, získat si důvěru dětí. Vzdělávací oblasti a jejich cíle 1. Dítě a jeho tělo Pomoci dětem orientovat se v novém prostředí. Připravit dětem dostatek možností k pohybovým hrám. 2. Dítě a jeho psychika Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do MŠ. 3. Dítě a ten druhý Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v herní skupině. Vést děti k navazování vztahů mezi sebou. 4. Dítě a společnost Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobovat se a spolupracovat. 5. Dítě a svět Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, k lidem, kteří ho obklopují. Vzdělávací nabídka 1. Chůze, běh za vedoucím ve skupině, orientace v prostoru. Nácvik pohybových her. Překážková dráha (překračování, přelézání, podlézání překážek). 2. Hrajeme si s oblíbenou hračkou přinesenou z domova. Posloucháme příběh s tématikou vstupu do MŠ, vztahů mezi dětmi. Zpíváme si rádi. Opakujeme známé písně. 3. Hrajeme si na rodinu, na MŠ. Didaktické hry (např. Řekni, kdo jsi). 4. Dramatizujeme příběh a společně hledáme jeho dořešení. Učíme se pravidla. 5. Kreslíme náš dům, sebe, kamaráda, člena rodiny. Znám svoji rodinu a vím, kdo tam patří? Očekávané výstupy 1. Zvládnout prostorovou orientaci v novém prostředí, umět se pohybovat ve skupině dětí. 17

19 2. Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní a přiměřeně samostatný i bez jejich opory. 3. Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. 4. Začlenit se do třídy, zařadit se mezi vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti. 5. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, ve kterém se dítě pohybuje a které je mu blízké. 18

20 II. Co přináší podzim Záměr Seznámit děti s hlavními znaky podzimu ( změny v přírodě, činnosti lidí a chování zvířat v tomto období, lidové zvyky a tradice, podzimní svátky a slavnosti). Vzdělávací oblasti a jejich cíle 1. Dítě a jeho tělo Vytvářet zdravé životní návyky a postoje. Cvičit hrubou i jemnou motoriku. 2. Dítě a jeho psychika Rozvíjet řečové dovednosti receptivní i produktivní. 3. Dítě ten druhý Vědět, že pracovitost a vzájemná spolupráce přinášejí prospěch. 4. Dítě a společnost Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované přírodou. 5. Dítě a svět Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách. Vzdělávací nabídka 1. Cvičením (i s drobným náčiním) napodobujeme práce související se sběrem podzimních plodů na zahradě, na poli, v lese. Vyjadřujeme počasí pohybem. Cvičíme a hrajeme si s listím. 2. Hovoříme o podzimu. Podzimní zpívání a veršování. Odkrýváme podzimní tajemství (četba příběhy, pověsti, zvyky, svátky). 3. Hrajeme pohádku o společné spolupráci. Didaktické smyslové hry (chuť, hmat, zrak). 4. Modelujeme ovoce a zeleninu. Malujeme temperovými barvami malíř podzim. Podzimní tradice (posvícení, svátky). Máme podzimní karneval a hledáme poklad v okolí školy za účasti rodičů. 5. Poznáváme a sbíráme podzimní přírodniny a pracujeme s nimi. Pozorujeme a seznamujeme se s podzimními změnami v okolí školy. Očekávané výstupy 1. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. 2. Naučit se zpaměti krátké texty. 19

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více