Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé a vzájemně s učitelem obohacující se činnosti rozvíjet v nich kladné povahové vlastnosti, potřebné k životu všeobecně.

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost školy Historie školy a její současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ Hudební obor Přípravné studium Hudební nauka Hra na klavír Hra na elektrický klávesový nástroj Hra na akordeon Hra na zobcovou flétnu Hra na hoboj Hra na klarinet Hra na saxofon varianta A Hra na saxofon varianta B Hra na příčnou flétnu Hra na lesní roh... 67

3 Hra na pozoun Hra na trubku Hra na bicí nástroje Hra na kytaru Hra na housle Sólový zpěv Předměty komorní a souborové hry Čtyřruční hra Hudební seminář Hudební aktivity Komorní hra Komorní zpěv Sborový zpěv Doprovodná kytara Hra v souboru (flétnový soubor, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr, kytarový soubor) Vzdělávací obsah výtvarného oboru ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení žáků ZUŠ Bruntál Oblasti vlastního hodnocení školy 141

4 Školní vzdělávací program 1 Identifikační údaje školy Název ŠVP: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, Bruntál Předkladatel: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Náměstí Jana Žižky 6, Bruntál IČO: Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Krystýnková Telefon: , Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava IČ zřizovatele: DIČ: CZ Telefon: Fax: Elektronická podatelna: Platnost dokumentu od: 1. září 2014 Podpis ředitele: Mgr. Jiřina Krystýnková, v. r. Razítko školy (kulaté) 1

5 Základní umělecká škola Bruntál 2 Charakteristika školy Základní umělecká škola Bruntál je příspěvkovou organizací řízenou Moravskoslezským krajem. Nabízí základy uměleckého vzdělání v oboru hudebním a výtvarném. Toto vzdělávání člení na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Výuka probíhá individuálně a skupinově (především v hudebním oboru) a kolektivně (ve výtvarném oboru, v komorní a souborové hře, v přípravné hudební výchově). 2.1 Počet oborů, velikost školy Ve škole se vyučují dva umělecké obory: hudební a výtvarný, možnost výuky tanečního oboru. Každoročně škola vyučuje kolem 600 žáků, kapacita školy je 720 žáků. Výuka probíhá na těchto místech: Hlavní budova, sídlo ředitelství a ekonomky školy Bruntál, nám. J. Žižky 6 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru, v budově je hlavní koncertní sál. Pobočka Dvorce Dvorce, Olomoucká 37 V této budově probíhá výuka hudebního oboru a výtvarného oboru. Pobočka Horní Benešov Horní Benešov, Nerudova 513/32 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru Pobočka Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru. 2

6 Školní vzdělávací program 2.2 Historie školy a její současnost Hudební škola v Bruntále byla založena v roce 1946 v bývalém panském domě komplexu budov přináležejících k zámku. Budova je zařazena do památkově chráněných staveb ČR zvl. kvůli starobylému renesančnímu portálu ze strany Zámeckého náměstí. Přestavbou prošla v 60. letech 20. století. Mimo hlavní budovu provozuje také své pobočky v Horním Benešově, ve Dvorcích a ve Vrbně pod Pradědem. Budova školy je v majetku města Bruntál, pobočky v majetku příslušných obcí. Škola je i součástí kulturních organizací obcí, při škole pracují 2 pěvecké sbory a několik komorních uskupení. Každoročně škola pořádá (včetně poboček) přes 100 akcí pro veřejnost, účastní se soutěží a přehlídek hudebního a výtvarného charakteru regionálního a celostátního významu. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Každoročně vyučuje na naší škole kolem 25 pedagogů, z nichž mnoho je výkonných umělců. Věková škála pedagogického sboru je složena od mladých, začínajících pedagogů až po starší a zkušené, mnoho učitelů zastává funkci okresního metodika pro daný obor, ev. nástroj. Učitelé prohlubují své odborné a pedagogické zkušenosti studiem rozšiřujícím jejich odbornost. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje v rámci příhraniční spolupráce s polským pěveckým sborem Bel Canto Gaszowice. Škola je zapojena do projektu Společnou cestou obnovy kulturně-společenského dědictví Operační program příhraniční spolupráce Česká republika Polská republika. 3

7 Základní umělecká škola Bruntál Na regionální úrovni škola úzce spolupracuje s mnoha organizacemi, pro něž zajišťuje vystoupení a podílí se na reciprocitě. Jsou to: o Městské a obecní úřady Bruntál, Dvorce, Horní Benešov, Vrbno, Mezina, Oborná, Roudno, Ryžoviště, Leskovec, Brantice, Malá Morávka, o Farní úřad Římskokatolické církve v Bruntále, o Pravoslavná církev Bruntál, o Galerie V kapli, o Městské muzeum a zámek v Bruntále, o Kruh přátel hudby v Bruntále, o ZŠ Jesenická a ZŠ Cihelní v Bruntále, Soukromá základní škola Amos Bruntál, o Střední průmyslová škola Bruntál, Obchodní akademie Bruntál, o Městské divadlo Bruntál. 2.5 Vybavení školy a její podmínky Škola je plně vybavena pro potřeby jednotlivých oborů, podle požadavků jednotlivých učitelů je vybavení stále doplňováno a obnovováno. Žáci mají možnost zapůjčit si pro začátky výuky žesťové a dřevěné nástroje, akordeon a housle, notový materiál, k dispozici je hudební archiv a knihovny. K dispozici je nahrávací a ozvučovací technika a standardní vybavení počítačové techniky, DVD přehrávače. Výtvarný obor poskytuje svým žákům veškeré potřebné pomůcky pro práci. Pro výuku tanečního oboru disponujeme plným materiálním vybavením, postrádáme však pedagoga, kterého se nám nedaří získat již několik let. Škola má své webové stránky Dostupnost Vzhledem k tomu, že pobočky školy jsou umístěny ve vzdálenosti 12 až 25 km od okresního města, pokrýváme svými pobočkami i vzdálenější místa jižní a severní části okresu. Jsme spádovou školou a dopravní obslužnost je dobrá i pro děti obývající hornatější část okresu. 4

8 Školní vzdělávací program 3 Zaměření školy a její vize 3.1 Zaměření školy Škola se zaměřuje na výchovu všestranně racionálně a emocionálně rozvinuté mladé osobnosti, na formování jejích morálně volních vlastností potřebných pro život a plné uplatnění ve společnosti. Prezentuje se jako moderní výchovně-vzdělávací zařízení vycházející z tradic uměleckého školství a uplatňující moderní metodické postupy. Škola nabízí možnost účasti a prezentace žáků na soutěžích uměleckého charakteru v hudební a výtvarné oblasti a z toho vyplývající možnost srovnání tvorby žáků s ostatními žákovskými uměleckými výkony na regionální, republikové a mezinárodní úrovni. Škola se zaměřuje na vytváření estetického a umělecky podnětného prostředí pro výuku dětí, na jejich vedení ke svobodnému vyjádření své osobnosti a na toleranci k jiným kulturám a duchovním hodnotám, na orientaci dětí v opravdových životních hodnotách. Dbáme na mezioborovou spolupráci, dbáme na přátelské vztahy mezi žáky, což umožňují podmínky maloměsta. Na škole pracují pěvecké soubory a komorní uskupení. 3.2 Vize školy Zapsat školu do povědomí měst a obcí, kde poskytuje vzdělání, jako kulturní a vzdělávací centrum. Navázat v práci školy na kulturní tradice regionu, případně vytvářet tradice nové, spojené s životem regionu. Vychovávat umělecky a kulturně vzdělané osobnosti, které získají úzký vztah k oblasti, kde žijí, aby se po ukončení studií do regionu, z něhož vyšli, rádi vraceli. Zastavit tak odliv kvalitních a vzdělaných lidí z oblasti kraje. Stát se institucí, která propojuje generace v oblasti umělecké tvorby. 5

9 Základní umělecká škola Bruntál Vychovávat sebevědomé mladé lidi, kteří dokáží využít základů uměleckého vzdělání i v jiných oblastech života vytvořit v nich takové morálně povahové vlastnosti, které jim usnadní osvojování nových znalostí, dovedností za pečlivé, houževnaté, vytrvalé a soustavné práce na sobě samotných. 6

10 Školní vzdělávací program 4 Výchovně vzdělávací strategie Výchovně vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy na úrovni naší školy a obou uměleckých oborů pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí přiměřeně úrovni mentální, věkové a motorické vyspělosti žáka. při sestavování studijních a ročních plánů diskutujeme s žáky o jejich zaměření, zájmech a zálibách, diskutujeme s žáky o vytvořeném uměleckém díle, vedeme žáka k sebehodnocení, uplatňujeme metodu názorné ukázky, a postup od jednoduchého ke složitému, zapojíme žákovu představivost, znalosti historie a ostatní dosud nabyté poznatky do tvorby uměleckého díla, respektujeme individuální rozdíly žáků, přizpůsobujeme jim pracovní tempo, metody a formy práce, nabízíme žákům dostatek příležitéstí k seberealizaci (zapojení se do kulturních akcí školy, přehlídek, soutěží), vhodnou motivací vedeme žáka k tomu, že je součástí celku, oceňujeme každý dílčí úspěch celku i jednotlivců. 7

11 Základní umělecká škola Bruntál 5 Vzdělávací obsah uměleckých oborů 5.1 Hudební obor Všeobecné poznámky k hudebnímu oboru Zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let do I. stupně studia jsou zařazovány děti od 7 let do II. stupně studia jsou zařazovány děti od 14 let začne-li žák docházku do II. stupně studia bez předchozího absolvování I. stupně, plní školní výstupy I. stupně. O zařazení do předmětu skupinové interpretace rozhoduje třídní učitel na základě žákových dovedností a individuálních vzdělávacích potřeb. přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem a dovednostem na základě komisionální zkoušky přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem a dovednostem na základě komisionální zkoušky žákům zařazeným do studia pro dospělé bude vypracován studijní plán, který vypracuje učitel, schválí ředitel školy a bude zanesen do třídní knihy. Hodinová dotace studia pro dospělé je stanovena na 1 vyučovací hodinu týdně; o případném zařazení do předmětů skupinové interpretace rozhodne třídní učitel podle vzdělávacích potřeb žáka Přípravné studium Charakteristika Studijní zaměření Přípravné studium hudebního oboru se uskutečňuje před I. stupněm základního studia a je určeno dětem ve věku do sedmi let. Podmínkou přijetí dítěte do Přípravného studia je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přípravné studium je realizováno jako jednoletý či dvouletý program s dvouhodinovou dotací. Každé dítě navštěvuje týdně jednu hodinu kolektivní výuky (předmět Přípravná hudební výchova PHV) a jednu hodinu výuky skupinové (resp. individuální). O zařazení do skupinové (resp. individuální) výuky konkrétního předmětu rozhodují osobní preference dítěte, míra jeho hudebních schopností prokázaná při přijímacích zkouškách a v neposlední řadě též kapacitní možnosti školy. 8

12 Školní vzdělávací program Cíle PHV (kolektivní výuka) Primárním cílem předmětu je celkový rozvoj hudebnosti dětí. Při hravých činnostech vokálních, instrumentálních, poslechových a pohybových se probouzí hudební cítění a hudební vnímavost, rozvíjí hudební paměť a tvořivost. Aktivní zapojení dětí do všech složek výuky vyvolává jejich potřebu vlastního tvořivého projevu a umožňuje důkladnou průpravu k dalšímu hudebnímu rozvoji. Dalším cílem PHV je získání základního povědomí o hudební teorii (elementární znalosti notopisu). K dosažení tohoto cíle jsou používány různorodé metody a formy práce adekvátní věku dětí a odpolednímu času, ve kterém výuka probíhá. Žáci se jako členové pěveckého sboru PHV účastní veřejných vystoupení pořádaných ZUŠ (např. Adventní koncert, Zahradní koncert), proto je část výuky věnována přípravě na tato vystoupení. Ukončení předmětu PHV PHV je ukončeno zkouškou, která však nezaručuje nástup do 1. ročníku (viz kapitola Hodnocení žáků). Školní výstupy sluchově rozliší zvuk a tón, vlastnosti tónu (dlouhý krátký, vysoký hluboký), pohybově či jinak reaguje na výrazné změny v charakteru hudby (změny v melodii, v tempu, v dynamice), dle svých individuálních schopností a dovedností reprodukuje jednoduchý rytmický či melodický úryvek (hra na tělo, Orffův instrumentář, zpěv), rozpozná charakter skladby (veselá smutná), reaguje na základní dirigentská gesta, podle svých možností interpretuje sám či v kolektivu jednoduchou píseň, aktivně pracuje s rytmy v dvoudobém, třídobém, čtyřdobém metru (rytmická deklamace říkadel, hra ostinát v doprovodech), 9

13 Základní umělecká škola Bruntál ovládá základní prvky notopisu. Poznámka: tyto výstupy se týkají kolektivní výuky PHV; výstupy skupinové (resp. individuální) výuky jsou popsány v části věnované konkrétnímu předmětu (hra na nástroj, sólový zpěv). Hodinová dotace PHV Týdenní hodinová dotace I. pololetí II. pololetí Kolektivní výuka 1 1 Skupinová (individuální) výuka 1 1 Celkem 2 2 Poznámka: z organizačních důvodů je možné, že na pobočkách školy není organizována kolektivní výuka PHV pro děti pětileté. Tyto děti pak dochází pouze do skupinové (individuální) výuky, jejíž náplní je přípravné studium hry na nástroj či sólového zpěvu a teoretická výuka přizpůsobená dětem předškolního věku. 10

14 Školní vzdělávací program Hudební nauka Charakteristika předmětu Tento vyučovací předmět je spojen se všemi hudebními studijními zaměřeními. Poskytuje základní odborné znalosti hudební teorie a znalosti potřebné k hudební interpretaci, ke studiu příslušného repertoáru. Je to předmět teoretického charakteru a poskytuje v tomto smyslu základy ke všem praktickým činnostem a zároveň žákům umožňuje získané zkušenosti, dovednosti a znalosti uplatňovat při orientaci v hudebním prostoru, vnímání a interpretaci hudebních děl. Jako skupinová aktivita učí žáky vzájemné spolupráci a vstřícné komunikaci, umožňuje v diskusi vyjadřovat vlastní názor, reagovat na názor druhého, respektovat a kriticky jej hodnotit. Hudební teorie usnadňuje žákům orientaci v uměleckých a kulturních hodnotách historie a současnosti a pochopit důležitost jejich předávání do budoucnosti. Základní studium I. stupně 1. ročník rozvíjí svou celkovou hudebnost při práci s písní, orientuje se v notovém zápisu v rozsahu od c1 g2, v rámci praktických činností žák poznává základní hudební pojmy, zná stupnice C dur, G dur, chápe funkci posuvek a odrážky, aktivně pracuje s poslouchanými skladbami, umí hrát jednoduchý doprovod k písním na nástroje Orffova instrumentáře, aktivně v hodinách HN pracuje (vytváří, doplňuje, reprodukuje) s poslechem rozezná tempo (pomalu, rychle) a dynamická odstínění. 2, 4 3 a 4 4 takty, 4 11

15 Základní umělecká škola Bruntál 2. ročník se orientuje v notovém zápisu malé oktávy v basovém klíči je schopen číst notový zápis v běžném rozsahu svého nástroje v odpovídajícím klíči, umí postavit kvintakord, zná durové stupnice do 4 křížků, rozliší durový a mollový tónorod, pracuje s již osvojeným a novým taktovým označením, upevňuje poznatky o hudebních pojmech a rozšiřuje o nové, využívá nástrojů Orffova instrumentáře při elementárním doprovodu a improvizaci, zná nástrojové skupiny symfonického orchestru, úlohu dirigenta a smyčcové nástroje, aktivně pracuje s poslouchanými skladbami. 3. ročník zná intervaly čisté a velké, dokáže graficky zaznamenat jednoduchý rytmus a melodii, pracuje se složitějšími rytmy v různém taktovém označení, zná stavbu mollových stupnic, zná durové a mollové stupnice do 4 křížků a 4 béček, umí vytvořit obraty T5, transponuje melodické úryvky, analyzuje jednoduché hudební formy, zná dřevěné dechové nástroje, poslouchá vybrané skladby B. Smetany a A. Dvořáka. 12

16 Školní vzdělávací program 4. ročník orientuje se ve všech durových a mollových tóninách, pozná enharmonické tóny, pozná melodické ozdoby, poslouchá a umí zpívat českou hymnu, zná základní informace o autorovi a vzniku hymny, rozlišuje komorní a orchestrální soubory, umí vytvářet doprovod na nástroje Orffova instrumentáře (je schopen jednoduché improvizace), je schopen diskutovat o hudbě, rozlišuje zpěvní hlasy a pěvecké sbory, zná bicí nástroje, vnímá (zná) úlohu dirigenta a poznatky o taktování aplikuje do praxe, poslouchá skladby významných skladatelů, 5. ročník zná stupnice chromatickou, paralelní a stejnojmenné, vytváří a pozná základní i odvozené intervaly, pozná kvartový a kvintový kruh, orientuje se v hudebních formách, v rámci potřeb svého nástroje je schopen transpozice, využívá základní harmonické funkce k vytvoření jednoduchého doprovodu (T, D, S, D7), dokáže vytvořit vlastní přiměřeně obtížný rytmicko-melodický motiv, 13

17 Základní umělecká škola Bruntál ovládá čtení grafického záznamu hudebního díla dynamická škála, tempo, výraz, pozná lidové a strunné nástroje. 6. ročník má přehled vývoje hudby od pravěku po současnost, rozliší artificiální a nonartificiální hudbu, dokáže zaznamenat přiměřeně obtížný rytmicko-melodický motiv, dokáže vyjádřit svůj názor na hudbu a formou referátu ho prezentuje. Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hudební nauka Poznámka k předmětu: žáci, kteří nastoupili do školy po 14. roku věku do II. stupně studia, jsou hudební nauce vyučováni během individuální výuky. 14

18 Školní vzdělávací program Studijní zaměření Hra na klavír Charakteristika Studijní zaměření Hra na klavír je uskutečňována prostřednictvím hlavního předmětu Hra na klavír (individuální výuka) a předmětů skupinové výuky. Dále žák navštěvuje kolektivní výuku předmětu Hudební nauka. Studijní zaměření Hra na klavír nabízí žákům získání odborného vzdělání, které mohou využít ve hře sólové, čtyřruční a komorní. V hodinách nástrojové výuky se učí zvládnout technické a výrazové prostředky klavíru. Dále se žáci seznamují s hodnotnou klavírní literaturou. Během studia se seznámí s hudbou různých stylových období osvojí si základy hudby klasické, lidové, populární a jazzové. Děti mají možnost vystupovat na třídních předehrávkách, školních koncertech, na festivalech základních uměleckých škol, případně se mohou připravovat na soutěže různých úrovní (soutěže školní až celostátní, také soutěže mezinárodní). Průběh studia: Přípravné studium rozpozná hlavní části nástroje, zvládá správné sezení u nástroje, při hře používá střídavě obě ruce, získává a osvojuje si pocit uvolnění, orientuje se na klaviatuře, sluchově rozpozná hru silně slabě, rychle pomalu, vysoko hluboko, zahraje jednoduchou melodii (říkadlo, lidová píseň, vlastní melodie), ovládá základní notový zápis. 15

19 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně 1. ročník umí správně sedět u nástroje, hraje uvolněným hracím aparátem, orientuje se na klaviatuře (oktávy, dělení), sluchově rozpozná základní dynamické prvky hry na klavír, při hře na klavír zvládá koordinaci obou rukou, zahraje jednoduchou melodii s doprovodem dudácké kvinty, (lidová píseň, vlastní melodie, motiv známé populární písně), orientuje se při hře v základních délkách not a pomlk, umí přečíst jednoduchý notový zápis a interpretovat jej. 2. ročník kontroluje přirozené uvolnění těla při hře, zvládá hru oběma rukama dohromady, je schopen spolu s učitelem zahrát jednoduchou čtyřruční skladbu, umí zahrát jednoduchou píseň s doprovodem T a D, umí číst notový zápis v houslovém a basovém klíči a dokáže jej zahrát, dokáže zahrát vybrané durové stupnice, dokáže vnímat rozdíly mezi durovou a mollovou tóninou, dokáže uvědoměle interpretovat tleskáním nebo jinou formou pohybu jednoduchý rytmický celek, rozlišuje základní dynamická a agogická označení, umí hrát dvojhmaty a akordy každou rukou zvlášť. 16

20 Školní vzdělávací program 3. ročník je schopen hrát stupnice protipohybem a akordy s jejich obraty, umí zahrát zpaměti jednoduchou skladbu podle svých individuálních schopností, umí vnímat náladu skladby a tím rozvíjet dynamické cítění p, mf, f, je schopen používat pravý pedál podle návodu pedagoga, rozlišuje základní úhozy (legato, staccato, portamento), zahraje jednoduchou píseň s akordickým doprovodem, rozpozná části skladby. 4. ročník umí zahrát vybrané stupnice v rovném pohybu přes 2 oktávy, rozlišuje dynamické odstínění mezi melodií a doprovodem, dokáže hrát v rychlejších tempech, je schopen zahrát z listu jednoduchý notový zápis, dokáže hrát zpaměti. 5. ročník: je schopen zahrát durové a mollové stupnice od bílých kláves, hraje velký rozklad bez obratů každou rukou zvlášť, zvládá vyrovnanost hry v pasážových cvičeních, využívá znalosti akordických značek, umí rozeznat kvalitu tónu, při hře využívá sluchové sebekontroly v oblasti úhozu, dynamiky, rytmu, pedalizace, frázování a agogiky, 17

21 Základní umělecká škola Bruntál sluchovou sebekontrolou dokáže posoudit a zhodnotit vlastní hru. 6. ročník využívá vlastní sluchovou představu k interpretaci skladeb, dokáže zachytit charakter skladby využitím vhodných výrazových prostředků, uplatňuje technické dovednosti dle svých schopností, zvládá hru delších a obsahově náročnějších skladeb, je schopen nastudovat samostatně jednoduchou skladbu dle vlastního výběru. 7. ročník propojuje získané technické a výrazové dovednosti při interpretaci skladeb různých stylových období, používá sluchovou kontrolu, disponuje kultivovaným tónem, umí samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, správně využívá tempová označení a pedalizaci, rozlišuje fráze skladby, zvládá souhru. 18

22 Školní vzdělávací program Základní studium II. stupně ročník na základě svých znalostí a dovedností ztvární své hudební představy v interpretované skladbě, je schopen zahrát jednoduché skladby z listu i zpaměti, vybere si skladby podle svého zájmu, při domácí přípravě využívá audiovizuální techniky k poslechu a vytváření představ o studované skladbě, vytváří si vlastní názor na poslouchanou skladbu a diskutuje o ní, na základě svých dosavadních zkušeností a dovedností je schopen sebehodnocení, rozlišuje hlavní interpretační prostředky různých stylových období, je schopen si vybudovat plastickou představu celku dané skladby, je schopen formulovat své názory na interpretaci, zná jména a díla významných českých a světových autorů. 19

23 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hra na klavír Hudební nauka (8) Hudební seminář (1) (1) (volitelný předmět) Čtyřruční hra, sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr, hudební aktivity Celkem 16 (18) Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu skupinové interpretace- volitelné předměty začít docházet i v nižších ročnících, případně s vyšší hodinovou dotací. Základní studium II. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem Hra na klavír Čtyřruční hra, sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr Celkem 8 Poznámka: Předměty Hudební nauka, Hudební seminář, Sborový zpěv, Čtyřruční hra, Komorní hra, Malý beatový orchestr, Rytmická skupina, Hudební aktivity a Komorní orchestr se vyučují dle osnov uvedených v příslušných kapitolách tohoto dokumentu. 20

24 Školní vzdělávací program Studijní zaměření Hra na elektrický klávesový nástroj Charakteristika Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) rozšiřují rovnocenným způsobem skupinu akustických nástrojů a poskytují interpretům mnoho zcela nových možností. Podstata výuky a hra na tyto hudební nástroje je téměř totožná s jakýmkoliv jiným akustickým klávesovým nástrojem, ale vzhledem k elektronicky vytvářeným zvukům má v tomto směru svá specifika. Na druhé straně díky svým technickým možnostem poskytuje EKN žákovi obrovské možnosti k využití akustických i syntetických zvuků a rytmických doprovodů mnoha žánrů. Mnohonásobně tak rozšiřuje jeho znalosti o nástrojích a rytmických stylech a podporuje také jeho dovednosti skladatelské, improvizační a aranžérské. Požadavky na vybavení nástroje: o klaviatura v rozsahu nejméně 5 oktáv (61 kláves), o multifunkční display, o dynamika úhozu, o orchestrální doprovody, o vstup pro sustain pedál. Poznámka: doporučuje se konzultovat pořízení vhodného nástroje s některým s učitelů EKN ve škole Studijní zaměření Hra na elektronický klávesový nástroj je realizováno individuální výukou, v případě dostatečného vybavení třídy (2-3 klávesové nástroje, sluchátka) je možná výuka ve skupině 2-3 žáků. Výuka je uskutečňována prostřednictvím hlavního předmětu Hra na elektronický klávesový nástroj a kolektivní výukou v předmětu Hudební nauka. Dále je žákovi umožněna docházka do hudebního semináře, sborového zpěvu, komorní hry, malého beatového orchestru a do hodin rytmicko pohybových aktivit. Tyto předměty zařazuje učitel na základě individuálních potřeb žáka ve vhodném období a v potřebném rozsahu do výuky a na vysvědčení je samostatně hodnotí. 21

25 Základní umělecká škola Bruntál Přípravné studium je informován o tom, že EKN je hudební nástroj napájený elektrickým proudem, rozumí pokynům jak s ním zacházet, aby nedošlo k úrazu, a všechny tyto bezpečnostní pokyny dodržuje, ovládá zásady správného sezení u nástroje, přirozeného držení těla, zápěstí a prstů, orientuje se na klaviatuře a rozezná jednotlivé oktávy, dokáže přečíst a zahrát noty v houslovém klíči v rozsahu potřebném ke své hře, umí rozlišit a interpretovat hru legato a staccato, je schopen zahrát jednoduchou píseň zpaměti, umí zahrát přiměřeně obtížnou skladbičku s orchestrálním doprovodem. Základní studium I. stupně 1. ročník je seznámen se základními funkcemi ovládání elektronického klávesového nástroje, uplatňuje při všech interpretačních činnostech znalosti, vědomosti a schopnosti získané v ročníku přípravné hudební výchovy, dbá na správné návyky při ovládání EKN (sezení u nástroje, uvolněnost paží, poloha zápěstí, postavení prstů, nastavení vhodné hlasitosti hry), je schopen vyjádřit správné rytmické cítění hrou skladeb s rytmickým doprovodem, dokáže rozlišit a ovládá hru legato, staccato, ligaturu, rozpozná pomlky a další probrané hudební značky (repetice, posuvky, označení taktu, taktové čáry, obloučky atd.), umí číst a hrát noty v houslovém klíči, rozezná a dokáže pojmenovat a zahrát noty různé délky, je schopen souhry obou rukou, 22

26 Školní vzdělávací program dodržuje pokyny k nejefektivnějšímu způsobu nácviku učiva při domácí přípravě (pravidelné cvičení, metoda postupu od začátku nácviku po požadovaný výsledek). 2. ročník využívá v plné míře svých znalostí a dovedností získaných v 1. ročníku, dokáže zahrát vybrané durové stupnice a akordy k nim včetně obratů tónického kvintakordu, ovládá podkládání a překládání prstů, posunování a přenášení rukou, umí se orientovat, číst a hrát ve dvou osnovách současně, je obeznámen se základními tóny basového klíče, dokáže je přečíst a zahrát, orientuje se v rozsahu celé pětioktávové klaviatury, používá funkce single finger nebo fingered k harmonickému doprovodu, hraje skladby s rytmickým doprovodem v přiměřeném tempu. 3. ročník ovládá základní návyky a dovednosti jako je sezení u nástroje, uvolněné a přirozené držení těla a rukou při hře, poloha zápěstí a prstů, koordinace obou rukou, prstová technika, orientuje se na klaviatuře v celém rozsahu, je schopen transponovat jednoduché hudební motivy, ovládá základní typy úhozu legato, staccato, vázané dvojhmaty, nezávislost rukou, dovede zahrát vybrané stupnice dur a moll a základní akordy ke stupnicím protipohybem, dokáže podle udaného 2, 3 nebo taktu zvolit správný typ rytmického 4 doprovodu, orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu, 23

27 Základní umělecká škola Bruntál je schopen zahrát zpaměti jednoduchou skladbu, využívá základních harmonických funkcí při hře jednoduchých doprovodů, využívá funkce fingered, umí používat základní technické možnosti nástroje při hře s orchestrálním doprovodem (výběr doprovodu, nastavení tempa, volbu zvukového rejstříku, intro, synchro start, fill in, ending), vystupuje nejméně jednou ročně na třídním nebo jiném veřejném koncertě. 4. ročník rozvíjí technickou pohotovost prstů, souhru rukou, hru zpaměti, ovládá hru dvojhmatů (sekundy, tercie, dudácká kvinta), rozumí pojmům triola, synkopa, tečkovaný rytmus a dokáže je interpretovat, hraje způsobem tenuto, rozloženě a staccato všechny zvládnuté akordy, dokáže vyjmenovat a zahrát základní harmonické kadence (T, D, S), používá širší škálu orchestrálních doprovodů, střídání akordů v rychlejších tempech. 5. ročník dovede číst a hrát noty v houslovém i basovém klíči, zvládá v rámci svých schopností a možností nástroje stylistiku hry akustických nástrojů, dokáže rozpoznat žánrové kategorie a zvolit k nim vhodné zvukové rejstříky a rytmy, uplatňuje své schopnosti a dovednosti v předmětu Skupinová interpretace (kolektivní formou výuky) a podílí se na rozvíjení mezipředmětové spolupráce (např. doprovody, hra na dva EKN, společná hra na klavír a EKN a pod.). 24

28 Školní vzdělávací program 6. ročník dbá na upevňování a kultivování získaných návyků a dovedností, prohlubování citlivosti sluchu a schopnosti soustředit se, dokáže využít dosud probrané technické prvky v náročnějších variantách, hraje stupnice protipohybem a rovně ve stále rychlejším tempu, realizuje hru z listu interpretací přednesových skladeb na úrovni 2. až 3. ročníku, je schopen hry čtyřhlasého akordu a dominantního septakordu k opakovaným tónickým kvintakordům. 7. ročník využívá při hře všechny získané technické dovednosti, zvládá hru stupnic dur a moll protipohybem i rovně a akordy k nim stejným způsobem, dokáže interpretovat přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů zejména z oblasti nonartificiální hudby, umí zahrát přiměřeně obtížné skladby z listu, využívá prstovou dynamiku a používá sustain pedál, orientuje se v celém rozsahu klaviatury a při hře dokáže celý rozsah použít, dovede nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu i samostatně, je schopen sluchové sebekontroly, využívá v maximální možné míře s ohledem na stupeň své vyspělosti, technických, zvukových a jiných možností nástroje. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více