Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé a vzájemně s učitelem obohacující se činnosti rozvíjet v nich kladné povahové vlastnosti, potřebné k životu všeobecně.

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost školy Historie školy a její současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ Hudební obor Přípravné studium Hudební nauka Hra na klavír Hra na elektrický klávesový nástroj Hra na akordeon Hra na zobcovou flétnu Hra na hoboj Hra na klarinet Hra na saxofon varianta A Hra na saxofon varianta B Hra na příčnou flétnu Hra na lesní roh... 67

3 Hra na pozoun Hra na trubku Hra na bicí nástroje Hra na kytaru Hra na housle Sólový zpěv Předměty komorní a souborové hry Čtyřruční hra Hudební seminář Hudební aktivity Komorní hra Komorní zpěv Sborový zpěv Doprovodná kytara Hra v souboru (flétnový soubor, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr, kytarový soubor) Vzdělávací obsah výtvarného oboru ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení žáků ZUŠ Bruntál Oblasti vlastního hodnocení školy 141

4 Školní vzdělávací program 1 Identifikační údaje školy Název ŠVP: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, Bruntál Předkladatel: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Náměstí Jana Žižky 6, Bruntál IČO: Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Krystýnková Telefon: , Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava IČ zřizovatele: DIČ: CZ Telefon: Fax: Elektronická podatelna: Platnost dokumentu od: 1. září 2014 Podpis ředitele: Mgr. Jiřina Krystýnková, v. r. Razítko školy (kulaté) 1

5 Základní umělecká škola Bruntál 2 Charakteristika školy Základní umělecká škola Bruntál je příspěvkovou organizací řízenou Moravskoslezským krajem. Nabízí základy uměleckého vzdělání v oboru hudebním a výtvarném. Toto vzdělávání člení na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Výuka probíhá individuálně a skupinově (především v hudebním oboru) a kolektivně (ve výtvarném oboru, v komorní a souborové hře, v přípravné hudební výchově). 2.1 Počet oborů, velikost školy Ve škole se vyučují dva umělecké obory: hudební a výtvarný, možnost výuky tanečního oboru. Každoročně škola vyučuje kolem 600 žáků, kapacita školy je 720 žáků. Výuka probíhá na těchto místech: Hlavní budova, sídlo ředitelství a ekonomky školy Bruntál, nám. J. Žižky 6 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru, v budově je hlavní koncertní sál. Pobočka Dvorce Dvorce, Olomoucká 37 V této budově probíhá výuka hudebního oboru a výtvarného oboru. Pobočka Horní Benešov Horní Benešov, Nerudova 513/32 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru Pobočka Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru. 2

6 Školní vzdělávací program 2.2 Historie školy a její současnost Hudební škola v Bruntále byla založena v roce 1946 v bývalém panském domě komplexu budov přináležejících k zámku. Budova je zařazena do památkově chráněných staveb ČR zvl. kvůli starobylému renesančnímu portálu ze strany Zámeckého náměstí. Přestavbou prošla v 60. letech 20. století. Mimo hlavní budovu provozuje také své pobočky v Horním Benešově, ve Dvorcích a ve Vrbně pod Pradědem. Budova školy je v majetku města Bruntál, pobočky v majetku příslušných obcí. Škola je i součástí kulturních organizací obcí, při škole pracují 2 pěvecké sbory a několik komorních uskupení. Každoročně škola pořádá (včetně poboček) přes 100 akcí pro veřejnost, účastní se soutěží a přehlídek hudebního a výtvarného charakteru regionálního a celostátního významu. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Každoročně vyučuje na naší škole kolem 25 pedagogů, z nichž mnoho je výkonných umělců. Věková škála pedagogického sboru je složena od mladých, začínajících pedagogů až po starší a zkušené, mnoho učitelů zastává funkci okresního metodika pro daný obor, ev. nástroj. Učitelé prohlubují své odborné a pedagogické zkušenosti studiem rozšiřujícím jejich odbornost. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje v rámci příhraniční spolupráce s polským pěveckým sborem Bel Canto Gaszowice. Škola je zapojena do projektu Společnou cestou obnovy kulturně-společenského dědictví Operační program příhraniční spolupráce Česká republika Polská republika. 3

7 Základní umělecká škola Bruntál Na regionální úrovni škola úzce spolupracuje s mnoha organizacemi, pro něž zajišťuje vystoupení a podílí se na reciprocitě. Jsou to: o Městské a obecní úřady Bruntál, Dvorce, Horní Benešov, Vrbno, Mezina, Oborná, Roudno, Ryžoviště, Leskovec, Brantice, Malá Morávka, o Farní úřad Římskokatolické církve v Bruntále, o Pravoslavná církev Bruntál, o Galerie V kapli, o Městské muzeum a zámek v Bruntále, o Kruh přátel hudby v Bruntále, o ZŠ Jesenická a ZŠ Cihelní v Bruntále, Soukromá základní škola Amos Bruntál, o Střední průmyslová škola Bruntál, Obchodní akademie Bruntál, o Městské divadlo Bruntál. 2.5 Vybavení školy a její podmínky Škola je plně vybavena pro potřeby jednotlivých oborů, podle požadavků jednotlivých učitelů je vybavení stále doplňováno a obnovováno. Žáci mají možnost zapůjčit si pro začátky výuky žesťové a dřevěné nástroje, akordeon a housle, notový materiál, k dispozici je hudební archiv a knihovny. K dispozici je nahrávací a ozvučovací technika a standardní vybavení počítačové techniky, DVD přehrávače. Výtvarný obor poskytuje svým žákům veškeré potřebné pomůcky pro práci. Pro výuku tanečního oboru disponujeme plným materiálním vybavením, postrádáme však pedagoga, kterého se nám nedaří získat již několik let. Škola má své webové stránky Dostupnost Vzhledem k tomu, že pobočky školy jsou umístěny ve vzdálenosti 12 až 25 km od okresního města, pokrýváme svými pobočkami i vzdálenější místa jižní a severní části okresu. Jsme spádovou školou a dopravní obslužnost je dobrá i pro děti obývající hornatější část okresu. 4

8 Školní vzdělávací program 3 Zaměření školy a její vize 3.1 Zaměření školy Škola se zaměřuje na výchovu všestranně racionálně a emocionálně rozvinuté mladé osobnosti, na formování jejích morálně volních vlastností potřebných pro život a plné uplatnění ve společnosti. Prezentuje se jako moderní výchovně-vzdělávací zařízení vycházející z tradic uměleckého školství a uplatňující moderní metodické postupy. Škola nabízí možnost účasti a prezentace žáků na soutěžích uměleckého charakteru v hudební a výtvarné oblasti a z toho vyplývající možnost srovnání tvorby žáků s ostatními žákovskými uměleckými výkony na regionální, republikové a mezinárodní úrovni. Škola se zaměřuje na vytváření estetického a umělecky podnětného prostředí pro výuku dětí, na jejich vedení ke svobodnému vyjádření své osobnosti a na toleranci k jiným kulturám a duchovním hodnotám, na orientaci dětí v opravdových životních hodnotách. Dbáme na mezioborovou spolupráci, dbáme na přátelské vztahy mezi žáky, což umožňují podmínky maloměsta. Na škole pracují pěvecké soubory a komorní uskupení. 3.2 Vize školy Zapsat školu do povědomí měst a obcí, kde poskytuje vzdělání, jako kulturní a vzdělávací centrum. Navázat v práci školy na kulturní tradice regionu, případně vytvářet tradice nové, spojené s životem regionu. Vychovávat umělecky a kulturně vzdělané osobnosti, které získají úzký vztah k oblasti, kde žijí, aby se po ukončení studií do regionu, z něhož vyšli, rádi vraceli. Zastavit tak odliv kvalitních a vzdělaných lidí z oblasti kraje. Stát se institucí, která propojuje generace v oblasti umělecké tvorby. 5

9 Základní umělecká škola Bruntál Vychovávat sebevědomé mladé lidi, kteří dokáží využít základů uměleckého vzdělání i v jiných oblastech života vytvořit v nich takové morálně povahové vlastnosti, které jim usnadní osvojování nových znalostí, dovedností za pečlivé, houževnaté, vytrvalé a soustavné práce na sobě samotných. 6

10 Školní vzdělávací program 4 Výchovně vzdělávací strategie Výchovně vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy na úrovni naší školy a obou uměleckých oborů pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí přiměřeně úrovni mentální, věkové a motorické vyspělosti žáka. při sestavování studijních a ročních plánů diskutujeme s žáky o jejich zaměření, zájmech a zálibách, diskutujeme s žáky o vytvořeném uměleckém díle, vedeme žáka k sebehodnocení, uplatňujeme metodu názorné ukázky, a postup od jednoduchého ke složitému, zapojíme žákovu představivost, znalosti historie a ostatní dosud nabyté poznatky do tvorby uměleckého díla, respektujeme individuální rozdíly žáků, přizpůsobujeme jim pracovní tempo, metody a formy práce, nabízíme žákům dostatek příležitéstí k seberealizaci (zapojení se do kulturních akcí školy, přehlídek, soutěží), vhodnou motivací vedeme žáka k tomu, že je součástí celku, oceňujeme každý dílčí úspěch celku i jednotlivců. 7

11 Základní umělecká škola Bruntál 5 Vzdělávací obsah uměleckých oborů 5.1 Hudební obor Všeobecné poznámky k hudebnímu oboru Zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let do I. stupně studia jsou zařazovány děti od 7 let do II. stupně studia jsou zařazovány děti od 14 let začne-li žák docházku do II. stupně studia bez předchozího absolvování I. stupně, plní školní výstupy I. stupně. O zařazení do předmětu skupinové interpretace rozhoduje třídní učitel na základě žákových dovedností a individuálních vzdělávacích potřeb. přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem a dovednostem na základě komisionální zkoušky přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem a dovednostem na základě komisionální zkoušky žákům zařazeným do studia pro dospělé bude vypracován studijní plán, který vypracuje učitel, schválí ředitel školy a bude zanesen do třídní knihy. Hodinová dotace studia pro dospělé je stanovena na 1 vyučovací hodinu týdně; o případném zařazení do předmětů skupinové interpretace rozhodne třídní učitel podle vzdělávacích potřeb žáka Přípravné studium Charakteristika Studijní zaměření Přípravné studium hudebního oboru se uskutečňuje před I. stupněm základního studia a je určeno dětem ve věku do sedmi let. Podmínkou přijetí dítěte do Přípravného studia je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přípravné studium je realizováno jako jednoletý či dvouletý program s dvouhodinovou dotací. Každé dítě navštěvuje týdně jednu hodinu kolektivní výuky (předmět Přípravná hudební výchova PHV) a jednu hodinu výuky skupinové (resp. individuální). O zařazení do skupinové (resp. individuální) výuky konkrétního předmětu rozhodují osobní preference dítěte, míra jeho hudebních schopností prokázaná při přijímacích zkouškách a v neposlední řadě též kapacitní možnosti školy. 8

12 Školní vzdělávací program Cíle PHV (kolektivní výuka) Primárním cílem předmětu je celkový rozvoj hudebnosti dětí. Při hravých činnostech vokálních, instrumentálních, poslechových a pohybových se probouzí hudební cítění a hudební vnímavost, rozvíjí hudební paměť a tvořivost. Aktivní zapojení dětí do všech složek výuky vyvolává jejich potřebu vlastního tvořivého projevu a umožňuje důkladnou průpravu k dalšímu hudebnímu rozvoji. Dalším cílem PHV je získání základního povědomí o hudební teorii (elementární znalosti notopisu). K dosažení tohoto cíle jsou používány různorodé metody a formy práce adekvátní věku dětí a odpolednímu času, ve kterém výuka probíhá. Žáci se jako členové pěveckého sboru PHV účastní veřejných vystoupení pořádaných ZUŠ (např. Adventní koncert, Zahradní koncert), proto je část výuky věnována přípravě na tato vystoupení. Ukončení předmětu PHV PHV je ukončeno zkouškou, která však nezaručuje nástup do 1. ročníku (viz kapitola Hodnocení žáků). Školní výstupy sluchově rozliší zvuk a tón, vlastnosti tónu (dlouhý krátký, vysoký hluboký), pohybově či jinak reaguje na výrazné změny v charakteru hudby (změny v melodii, v tempu, v dynamice), dle svých individuálních schopností a dovedností reprodukuje jednoduchý rytmický či melodický úryvek (hra na tělo, Orffův instrumentář, zpěv), rozpozná charakter skladby (veselá smutná), reaguje na základní dirigentská gesta, podle svých možností interpretuje sám či v kolektivu jednoduchou píseň, aktivně pracuje s rytmy v dvoudobém, třídobém, čtyřdobém metru (rytmická deklamace říkadel, hra ostinát v doprovodech), 9

13 Základní umělecká škola Bruntál ovládá základní prvky notopisu. Poznámka: tyto výstupy se týkají kolektivní výuky PHV; výstupy skupinové (resp. individuální) výuky jsou popsány v části věnované konkrétnímu předmětu (hra na nástroj, sólový zpěv). Hodinová dotace PHV Týdenní hodinová dotace I. pololetí II. pololetí Kolektivní výuka 1 1 Skupinová (individuální) výuka 1 1 Celkem 2 2 Poznámka: z organizačních důvodů je možné, že na pobočkách školy není organizována kolektivní výuka PHV pro děti pětileté. Tyto děti pak dochází pouze do skupinové (individuální) výuky, jejíž náplní je přípravné studium hry na nástroj či sólového zpěvu a teoretická výuka přizpůsobená dětem předškolního věku. 10

14 Školní vzdělávací program Hudební nauka Charakteristika předmětu Tento vyučovací předmět je spojen se všemi hudebními studijními zaměřeními. Poskytuje základní odborné znalosti hudební teorie a znalosti potřebné k hudební interpretaci, ke studiu příslušného repertoáru. Je to předmět teoretického charakteru a poskytuje v tomto smyslu základy ke všem praktickým činnostem a zároveň žákům umožňuje získané zkušenosti, dovednosti a znalosti uplatňovat při orientaci v hudebním prostoru, vnímání a interpretaci hudebních děl. Jako skupinová aktivita učí žáky vzájemné spolupráci a vstřícné komunikaci, umožňuje v diskusi vyjadřovat vlastní názor, reagovat na názor druhého, respektovat a kriticky jej hodnotit. Hudební teorie usnadňuje žákům orientaci v uměleckých a kulturních hodnotách historie a současnosti a pochopit důležitost jejich předávání do budoucnosti. Základní studium I. stupně 1. ročník rozvíjí svou celkovou hudebnost při práci s písní, orientuje se v notovém zápisu v rozsahu od c1 g2, v rámci praktických činností žák poznává základní hudební pojmy, zná stupnice C dur, G dur, chápe funkci posuvek a odrážky, aktivně pracuje s poslouchanými skladbami, umí hrát jednoduchý doprovod k písním na nástroje Orffova instrumentáře, aktivně v hodinách HN pracuje (vytváří, doplňuje, reprodukuje) s poslechem rozezná tempo (pomalu, rychle) a dynamická odstínění. 2, 4 3 a 4 4 takty, 4 11

15 Základní umělecká škola Bruntál 2. ročník se orientuje v notovém zápisu malé oktávy v basovém klíči je schopen číst notový zápis v běžném rozsahu svého nástroje v odpovídajícím klíči, umí postavit kvintakord, zná durové stupnice do 4 křížků, rozliší durový a mollový tónorod, pracuje s již osvojeným a novým taktovým označením, upevňuje poznatky o hudebních pojmech a rozšiřuje o nové, využívá nástrojů Orffova instrumentáře při elementárním doprovodu a improvizaci, zná nástrojové skupiny symfonického orchestru, úlohu dirigenta a smyčcové nástroje, aktivně pracuje s poslouchanými skladbami. 3. ročník zná intervaly čisté a velké, dokáže graficky zaznamenat jednoduchý rytmus a melodii, pracuje se složitějšími rytmy v různém taktovém označení, zná stavbu mollových stupnic, zná durové a mollové stupnice do 4 křížků a 4 béček, umí vytvořit obraty T5, transponuje melodické úryvky, analyzuje jednoduché hudební formy, zná dřevěné dechové nástroje, poslouchá vybrané skladby B. Smetany a A. Dvořáka. 12

16 Školní vzdělávací program 4. ročník orientuje se ve všech durových a mollových tóninách, pozná enharmonické tóny, pozná melodické ozdoby, poslouchá a umí zpívat českou hymnu, zná základní informace o autorovi a vzniku hymny, rozlišuje komorní a orchestrální soubory, umí vytvářet doprovod na nástroje Orffova instrumentáře (je schopen jednoduché improvizace), je schopen diskutovat o hudbě, rozlišuje zpěvní hlasy a pěvecké sbory, zná bicí nástroje, vnímá (zná) úlohu dirigenta a poznatky o taktování aplikuje do praxe, poslouchá skladby významných skladatelů, 5. ročník zná stupnice chromatickou, paralelní a stejnojmenné, vytváří a pozná základní i odvozené intervaly, pozná kvartový a kvintový kruh, orientuje se v hudebních formách, v rámci potřeb svého nástroje je schopen transpozice, využívá základní harmonické funkce k vytvoření jednoduchého doprovodu (T, D, S, D7), dokáže vytvořit vlastní přiměřeně obtížný rytmicko-melodický motiv, 13

17 Základní umělecká škola Bruntál ovládá čtení grafického záznamu hudebního díla dynamická škála, tempo, výraz, pozná lidové a strunné nástroje. 6. ročník má přehled vývoje hudby od pravěku po současnost, rozliší artificiální a nonartificiální hudbu, dokáže zaznamenat přiměřeně obtížný rytmicko-melodický motiv, dokáže vyjádřit svůj názor na hudbu a formou referátu ho prezentuje. Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hudební nauka Poznámka k předmětu: žáci, kteří nastoupili do školy po 14. roku věku do II. stupně studia, jsou hudební nauce vyučováni během individuální výuky. 14

18 Školní vzdělávací program Studijní zaměření Hra na klavír Charakteristika Studijní zaměření Hra na klavír je uskutečňována prostřednictvím hlavního předmětu Hra na klavír (individuální výuka) a předmětů skupinové výuky. Dále žák navštěvuje kolektivní výuku předmětu Hudební nauka. Studijní zaměření Hra na klavír nabízí žákům získání odborného vzdělání, které mohou využít ve hře sólové, čtyřruční a komorní. V hodinách nástrojové výuky se učí zvládnout technické a výrazové prostředky klavíru. Dále se žáci seznamují s hodnotnou klavírní literaturou. Během studia se seznámí s hudbou různých stylových období osvojí si základy hudby klasické, lidové, populární a jazzové. Děti mají možnost vystupovat na třídních předehrávkách, školních koncertech, na festivalech základních uměleckých škol, případně se mohou připravovat na soutěže různých úrovní (soutěže školní až celostátní, také soutěže mezinárodní). Průběh studia: Přípravné studium rozpozná hlavní části nástroje, zvládá správné sezení u nástroje, při hře používá střídavě obě ruce, získává a osvojuje si pocit uvolnění, orientuje se na klaviatuře, sluchově rozpozná hru silně slabě, rychle pomalu, vysoko hluboko, zahraje jednoduchou melodii (říkadlo, lidová píseň, vlastní melodie), ovládá základní notový zápis. 15

19 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně 1. ročník umí správně sedět u nástroje, hraje uvolněným hracím aparátem, orientuje se na klaviatuře (oktávy, dělení), sluchově rozpozná základní dynamické prvky hry na klavír, při hře na klavír zvládá koordinaci obou rukou, zahraje jednoduchou melodii s doprovodem dudácké kvinty, (lidová píseň, vlastní melodie, motiv známé populární písně), orientuje se při hře v základních délkách not a pomlk, umí přečíst jednoduchý notový zápis a interpretovat jej. 2. ročník kontroluje přirozené uvolnění těla při hře, zvládá hru oběma rukama dohromady, je schopen spolu s učitelem zahrát jednoduchou čtyřruční skladbu, umí zahrát jednoduchou píseň s doprovodem T a D, umí číst notový zápis v houslovém a basovém klíči a dokáže jej zahrát, dokáže zahrát vybrané durové stupnice, dokáže vnímat rozdíly mezi durovou a mollovou tóninou, dokáže uvědoměle interpretovat tleskáním nebo jinou formou pohybu jednoduchý rytmický celek, rozlišuje základní dynamická a agogická označení, umí hrát dvojhmaty a akordy každou rukou zvlášť. 16

20 Školní vzdělávací program 3. ročník je schopen hrát stupnice protipohybem a akordy s jejich obraty, umí zahrát zpaměti jednoduchou skladbu podle svých individuálních schopností, umí vnímat náladu skladby a tím rozvíjet dynamické cítění p, mf, f, je schopen používat pravý pedál podle návodu pedagoga, rozlišuje základní úhozy (legato, staccato, portamento), zahraje jednoduchou píseň s akordickým doprovodem, rozpozná části skladby. 4. ročník umí zahrát vybrané stupnice v rovném pohybu přes 2 oktávy, rozlišuje dynamické odstínění mezi melodií a doprovodem, dokáže hrát v rychlejších tempech, je schopen zahrát z listu jednoduchý notový zápis, dokáže hrát zpaměti. 5. ročník: je schopen zahrát durové a mollové stupnice od bílých kláves, hraje velký rozklad bez obratů každou rukou zvlášť, zvládá vyrovnanost hry v pasážových cvičeních, využívá znalosti akordických značek, umí rozeznat kvalitu tónu, při hře využívá sluchové sebekontroly v oblasti úhozu, dynamiky, rytmu, pedalizace, frázování a agogiky, 17

21 Základní umělecká škola Bruntál sluchovou sebekontrolou dokáže posoudit a zhodnotit vlastní hru. 6. ročník využívá vlastní sluchovou představu k interpretaci skladeb, dokáže zachytit charakter skladby využitím vhodných výrazových prostředků, uplatňuje technické dovednosti dle svých schopností, zvládá hru delších a obsahově náročnějších skladeb, je schopen nastudovat samostatně jednoduchou skladbu dle vlastního výběru. 7. ročník propojuje získané technické a výrazové dovednosti při interpretaci skladeb různých stylových období, používá sluchovou kontrolu, disponuje kultivovaným tónem, umí samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, správně využívá tempová označení a pedalizaci, rozlišuje fráze skladby, zvládá souhru. 18

22 Školní vzdělávací program Základní studium II. stupně ročník na základě svých znalostí a dovedností ztvární své hudební představy v interpretované skladbě, je schopen zahrát jednoduché skladby z listu i zpaměti, vybere si skladby podle svého zájmu, při domácí přípravě využívá audiovizuální techniky k poslechu a vytváření představ o studované skladbě, vytváří si vlastní názor na poslouchanou skladbu a diskutuje o ní, na základě svých dosavadních zkušeností a dovedností je schopen sebehodnocení, rozlišuje hlavní interpretační prostředky různých stylových období, je schopen si vybudovat plastickou představu celku dané skladby, je schopen formulovat své názory na interpretaci, zná jména a díla významných českých a světových autorů. 19

23 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hra na klavír Hudební nauka (8) Hudební seminář (1) (1) (volitelný předmět) Čtyřruční hra, sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr, hudební aktivity Celkem 16 (18) Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu skupinové interpretace- volitelné předměty začít docházet i v nižších ročnících, případně s vyšší hodinovou dotací. Základní studium II. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem Hra na klavír Čtyřruční hra, sborový zpěv, komorní hra, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr Celkem 8 Poznámka: Předměty Hudební nauka, Hudební seminář, Sborový zpěv, Čtyřruční hra, Komorní hra, Malý beatový orchestr, Rytmická skupina, Hudební aktivity a Komorní orchestr se vyučují dle osnov uvedených v příslušných kapitolách tohoto dokumentu. 20

24 Školní vzdělávací program Studijní zaměření Hra na elektrický klávesový nástroj Charakteristika Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) rozšiřují rovnocenným způsobem skupinu akustických nástrojů a poskytují interpretům mnoho zcela nových možností. Podstata výuky a hra na tyto hudební nástroje je téměř totožná s jakýmkoliv jiným akustickým klávesovým nástrojem, ale vzhledem k elektronicky vytvářeným zvukům má v tomto směru svá specifika. Na druhé straně díky svým technickým možnostem poskytuje EKN žákovi obrovské možnosti k využití akustických i syntetických zvuků a rytmických doprovodů mnoha žánrů. Mnohonásobně tak rozšiřuje jeho znalosti o nástrojích a rytmických stylech a podporuje také jeho dovednosti skladatelské, improvizační a aranžérské. Požadavky na vybavení nástroje: o klaviatura v rozsahu nejméně 5 oktáv (61 kláves), o multifunkční display, o dynamika úhozu, o orchestrální doprovody, o vstup pro sustain pedál. Poznámka: doporučuje se konzultovat pořízení vhodného nástroje s některým s učitelů EKN ve škole Studijní zaměření Hra na elektronický klávesový nástroj je realizováno individuální výukou, v případě dostatečného vybavení třídy (2-3 klávesové nástroje, sluchátka) je možná výuka ve skupině 2-3 žáků. Výuka je uskutečňována prostřednictvím hlavního předmětu Hra na elektronický klávesový nástroj a kolektivní výukou v předmětu Hudební nauka. Dále je žákovi umožněna docházka do hudebního semináře, sborového zpěvu, komorní hry, malého beatového orchestru a do hodin rytmicko pohybových aktivit. Tyto předměty zařazuje učitel na základě individuálních potřeb žáka ve vhodném období a v potřebném rozsahu do výuky a na vysvědčení je samostatně hodnotí. 21

25 Základní umělecká škola Bruntál Přípravné studium je informován o tom, že EKN je hudební nástroj napájený elektrickým proudem, rozumí pokynům jak s ním zacházet, aby nedošlo k úrazu, a všechny tyto bezpečnostní pokyny dodržuje, ovládá zásady správného sezení u nástroje, přirozeného držení těla, zápěstí a prstů, orientuje se na klaviatuře a rozezná jednotlivé oktávy, dokáže přečíst a zahrát noty v houslovém klíči v rozsahu potřebném ke své hře, umí rozlišit a interpretovat hru legato a staccato, je schopen zahrát jednoduchou píseň zpaměti, umí zahrát přiměřeně obtížnou skladbičku s orchestrálním doprovodem. Základní studium I. stupně 1. ročník je seznámen se základními funkcemi ovládání elektronického klávesového nástroje, uplatňuje při všech interpretačních činnostech znalosti, vědomosti a schopnosti získané v ročníku přípravné hudební výchovy, dbá na správné návyky při ovládání EKN (sezení u nástroje, uvolněnost paží, poloha zápěstí, postavení prstů, nastavení vhodné hlasitosti hry), je schopen vyjádřit správné rytmické cítění hrou skladeb s rytmickým doprovodem, dokáže rozlišit a ovládá hru legato, staccato, ligaturu, rozpozná pomlky a další probrané hudební značky (repetice, posuvky, označení taktu, taktové čáry, obloučky atd.), umí číst a hrát noty v houslovém klíči, rozezná a dokáže pojmenovat a zahrát noty různé délky, je schopen souhry obou rukou, 22

26 Školní vzdělávací program dodržuje pokyny k nejefektivnějšímu způsobu nácviku učiva při domácí přípravě (pravidelné cvičení, metoda postupu od začátku nácviku po požadovaný výsledek). 2. ročník využívá v plné míře svých znalostí a dovedností získaných v 1. ročníku, dokáže zahrát vybrané durové stupnice a akordy k nim včetně obratů tónického kvintakordu, ovládá podkládání a překládání prstů, posunování a přenášení rukou, umí se orientovat, číst a hrát ve dvou osnovách současně, je obeznámen se základními tóny basového klíče, dokáže je přečíst a zahrát, orientuje se v rozsahu celé pětioktávové klaviatury, používá funkce single finger nebo fingered k harmonickému doprovodu, hraje skladby s rytmickým doprovodem v přiměřeném tempu. 3. ročník ovládá základní návyky a dovednosti jako je sezení u nástroje, uvolněné a přirozené držení těla a rukou při hře, poloha zápěstí a prstů, koordinace obou rukou, prstová technika, orientuje se na klaviatuře v celém rozsahu, je schopen transponovat jednoduché hudební motivy, ovládá základní typy úhozu legato, staccato, vázané dvojhmaty, nezávislost rukou, dovede zahrát vybrané stupnice dur a moll a základní akordy ke stupnicím protipohybem, dokáže podle udaného 2, 3 nebo taktu zvolit správný typ rytmického 4 doprovodu, orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu, 23

27 Základní umělecká škola Bruntál je schopen zahrát zpaměti jednoduchou skladbu, využívá základních harmonických funkcí při hře jednoduchých doprovodů, využívá funkce fingered, umí používat základní technické možnosti nástroje při hře s orchestrálním doprovodem (výběr doprovodu, nastavení tempa, volbu zvukového rejstříku, intro, synchro start, fill in, ending), vystupuje nejméně jednou ročně na třídním nebo jiném veřejném koncertě. 4. ročník rozvíjí technickou pohotovost prstů, souhru rukou, hru zpaměti, ovládá hru dvojhmatů (sekundy, tercie, dudácká kvinta), rozumí pojmům triola, synkopa, tečkovaný rytmus a dokáže je interpretovat, hraje způsobem tenuto, rozloženě a staccato všechny zvládnuté akordy, dokáže vyjmenovat a zahrát základní harmonické kadence (T, D, S), používá širší škálu orchestrálních doprovodů, střídání akordů v rychlejších tempech. 5. ročník dovede číst a hrát noty v houslovém i basovém klíči, zvládá v rámci svých schopností a možností nástroje stylistiku hry akustických nástrojů, dokáže rozpoznat žánrové kategorie a zvolit k nim vhodné zvukové rejstříky a rytmy, uplatňuje své schopnosti a dovednosti v předmětu Skupinová interpretace (kolektivní formou výuky) a podílí se na rozvíjení mezipředmětové spolupráce (např. doprovody, hra na dva EKN, společná hra na klavír a EKN a pod.). 24

28 Školní vzdělávací program 6. ročník dbá na upevňování a kultivování získaných návyků a dovedností, prohlubování citlivosti sluchu a schopnosti soustředit se, dokáže využít dosud probrané technické prvky v náročnějších variantách, hraje stupnice protipohybem a rovně ve stále rychlejším tempu, realizuje hru z listu interpretací přednesových skladeb na úrovni 2. až 3. ročníku, je schopen hry čtyřhlasého akordu a dominantního septakordu k opakovaným tónickým kvintakordům. 7. ročník využívá při hře všechny získané technické dovednosti, zvládá hru stupnic dur a moll protipohybem i rovně a akordy k nim stejným způsobem, dokáže interpretovat přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů zejména z oblasti nonartificiální hudby, umí zahrát přiměřeně obtížné skladby z listu, využívá prstovou dynamiku a používá sustain pedál, orientuje se v celém rozsahu klaviatury a při hře dokáže celý rozsah použít, dovede nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu i samostatně, je schopen sluchové sebekontroly, využívá v maximální možné míře s ohledem na stupeň své vyspělosti, technických, zvukových a jiných možností nástroje. 25

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA OBSAH: Kapitoly str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 3. ZAMĚŘENÍ A VIZE 5 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 6 5. VZDĚLÁVACÍ

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu Hra na flétnu Příčná flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje, uplatňuje se sólově, v různých komorních seskupeních, její zvuk je nepostradatelný v symfonickém či dechovém orchestru a jde jí skvěle

Více

Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna může být pro žáka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv...

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Základní umělecká škola...frýdek - Místek... Návrh textu ŠVP Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Charakteristika: Tabulka učebních plánů: I.stupeň: názvy předmětů Sólový zpěv Nauka o hudbě Kolektivní

Více

Studijní zaměření Hra na tubu

Studijní zaměření Hra na tubu Studijní zaměření Hra na tubu Hra na tubu je vyhledávaný studijní obor. Cílem výuky je získání odborného hudebního vzdělání, které umožňuje uplatnění v různých hudebních žánrech. Vyžaduje nemalé schopnosti

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon Hra na saxofon Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 2.období/ 4. 5. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní umělecká škola Netolice

Základní umělecká škola Netolice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NETOLICE Zpracoval: Václav Kazda, ředitel ZUŠ Netolice, Bavorovská 456, 384 11 Netolice Netolice - 1.9.2012 Právní souvislosti: Zákon č. 561 o předškolním,

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Z á k l a d n í u m ě l e c k é š k o l y M i r o s l a v ŠVP ZUŠ Miroslav 1 O b s a h : s t r a n a : Identifikační údaje 3 Charakteristika školy 4-5 Zaměření

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 60780487 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2 3 Obsah: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 5 2. Charakteristika školy 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie Motto: Drž se, vytrvej a vydrž. Trpělivost je zázračná. (Comte de Buffon) Název školy: Církevní husitská

Více

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. 1 PŘEDKLADATEL... 4 1. 2 ZŘIZOVATEL... 4 1. 3 PLATNOST DOKUMENTU... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více