PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C"

Transkript

1 Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací A Vznik dokumentu B Úprava četnosti přezkoumání managementem Integrace Plánování EMS do Příručky EMS Funkce Jméno Zodpovědný za Podpis Vedoucí kvality a PVE Z. Mikulová Vydání Vedoucí kvality a PVE Z. Mikulová Ověření Ředitel společnosti Y. Sonet Schválení

2 Změna / hange: Strana 2 elkem stran 22 OBSAH OBSAH 2 1. ÚVOD Všeobecně Základní identifikační údaje Tradice a současná činnost společnosti Aplikování ISO 14001: NORMATIVNÍ ODKAZY 6 3. TERMÍNY A DEFINIE 6 4. SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Všeobecné požadavky Environmentální politika Plánování EMS Postup a identifikace environmentálních aspektů Identifikace EA Vyhodnocení významnosti EA Zpracování registru EA a dopadů Aktualizace registru EA Řízení EA Registr právních a jiných požadavků Zabezpečení dostupnosti právních a jiných požadavků Zabezpečení aktualizace Registru právních a jiných požadavků Činnosti při zveřejnění nového právního předpisu Jiné požadavky Hodnocení souladu Dokumenty Environmentální cíle a cílové hodnoty Environmentální cíle ílové hodnoty Programy environmentálního managementu Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoce Odborná způsobilost, výcvik, povědomí Komunikování Dokumentace EMS Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Kontrola a nápravná opatření Monitorování a měření environmentálních ukazatelů Vyhodnocení souladu Neshoda, nápravná a preventivní opatření 16 Zaznamenání neshody 16 Činnost PVE při vyřizování neshody Řízení záznamů Audity EMS 18 Odpovědnost při interních auditech EMS 18 Zahájení interního auditu 19 Vlastní interní audit 19 Zjištění při interním auditu 20 Zpracování záznamu o neshodě z interního auditu 20 Závěrečná jednání 20 Zpracování zprávy z interního auditu 20 Následný interní audit 20

3 Změna / hange: Strana 3 elkem stran Přezkoumání EMS vedením Vstup pro přezkoumání Výstup pro přezkoumání SOUVISEJÍÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ 22

4 Změna / hange: Strana 4 elkem stran 22 Schvalovací list Příručky EMS Vypracoval Zuzana Mikulová, Představitel vedení pro EMS Správce příručky Podpis.. Schválil Yves Sonet, Ředitel závodu Podpis

5 Změna / hange: Strana 5 elkem stran ÚVOD 1.1 Všeobecně Mezinárodní norma ČSN EN ISO 14001:2005 specifikuje požadavky na systém řízení environmentálního managementu. 1.2 Základní identifikační údaje Název společnosti ERE Z Právní forma Společnost s ručením omezeným Sídlo společnosti hropyně, Komenského 844, IČ DIČ Z Zapsána v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl, vložka Spojení (tel i fax) Tel , fax www stránky - externí komunikace Jednatel společnosti Franck Machurat 1.3 Tradice a současná činnost společnosti ERE Z je součástí francouzské společnosti ERE GROUP. V České Republice působí od roku Předmět činnosti: Vstřikování plastů pro automobilový průmysl Montáže plastových dílů pro automobilový průmysl Dodávka projektů pro celý sortiment výroby Předmět certifikace: Výroba plastových dílů a montážních celků Provozovny: ERE Z, Komenského 844, hropyně 1.4 Aplikování ISO 14001: 2005 Kvalita výroby (QA/Q) je zajištěna systémem založeným na ISO/TS tak, že jsou zaručeny všechny potřeby kvalitativních parametrů výrobků pro automobilový průmysl. Systém ISO 14001:2005 je aplikován na celou organizaci. Vedení organizace přistupuje k řešení zabezpečení systému managementu z hlediska procesního přístupu. Je si vědoma, že zajistit spokojenost zákazníka tj. splnit jeho požadavky a očekávání, včetně uplatnění všech legislativních požadavků na produkt, je syntézou všech činností vstupujících do procesů. Z tohoto důvodu se všem činnostem, procesům, postupům a instrukcím věnuje příslušná pozornost a provádí se neustálé měření a monitorování jak produktů samotných, tak i vlastních procesů. Základními charakteristikami EMS v organizaci jsou integrace environmentálních aspektů do integrovaného systému řízení a závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování.

6 Změna / hange: Strana 6 elkem stran NORMATIVNÍ ODKAZY a) Systémové normy EMS: ČSN EN ISO Systémy environmentálního managementu Specifikace s návodem pro její použití. 3. TERMÍNY A DEFINIE Příručka EMS užívá definic a pojmů uvedených v ČSN EN ISO Systémy environmentálního managementu Specifikace s návodem pro její použití. Pojem Environmentální politika Program environmentu Environmentální aspekt Environmentální dopad Významný environmentální aspekt Registr environmentálních aspektů Právní požadavek Jiný požadavek Přehled právních předpisů Environmentální cíl Environmentální cílová hodnota Environmentální profil Program EMS Ekologická havárie Význam je prohlášení organizace o jejích záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnosti organizace a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot. Program na dosažení cílů a cílových hodnot je prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. je jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace. je environmentální aspekt, který má nebo může mít významný environmentální dopad (dopad do životního prostředí). je přehled environmentálních aspektů, který společnost identifikovala pro své činnosti prováděné ve stálém objektu nebo jeho části. je požadavek vycházející ze Sbírky zákonů České republiky (Zákon, Nařízení vlády, Vyhláška), který může být uplatnitelný na společnost. je environmentální požadavek, který přímo nevychází ze Sbírky zákonů ČR, ale navazuje na něj (např. rozhodnutí orgánů veřejné správy, ČSN apod.) nebo požadavek, který se společnost zavázala plnit (např. dobrovolné dohody, smlouvy, požadavky koncernu či sdružení apod.). je seznam všech právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v oblasti ochrany ŽP, které se na společnost nebo její činnost(i) vztahují. je celkový environmentální záměr, vycházející z environmentální politiky, který si organizace sama stanoví, a který je, pokud je to možné, kvantifikovaný. je podrobný požadavek na profil, který je pokud možno kvantifikovaný, platný pro organizaci nebo její části, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo. měřitelné výsledky systému environmentálního managementu vztažené na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách. je zpracovaný postup pro dosažení cílů a cílových hodnot, který obsahuje určení odpovědnosti, prostředky a časový rámec ve kterém jich má být dosaženo. je takové znečištění a poškození složek životního prostředí (vody, ovzduší, půdy), kdy únikem znečišťující látky dochází k překročení míry únosného zatížení území ve smyslu zákona o životním prostředí a zákonů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí.

7 Změna / hange: Strana 7 elkem stran 22 Pojem Havarijní plán Havarijní připravenost Prostředky pro zvládání havárií Stálá provozovna Společnost Význam je řízený dokument EMS obsahující soubor plánovaných opatření k provádění likvidace havárie a opatření pro prevenci havárií. je soubor postupů a opatření, které vedou k identifikaci situací havarijních ohrožení, dále pak k identifikaci a zajištění prostředků pro zvládání havárií a postupy na odstraňování následků havárií a opatření pro zajištění prevence vzniku havárií. Součástí havarijní připravenosti je i zajištění výcviku na zvládání havárií a vyhodnocování záznamů o průběhu havárií. jsou např. sypké sorbční materiály, sorbční textilie, nádoby, pytle, lopatka, smetáček apod. je provozovna ve vlastnictví společnosti nebo provozovna, kterou společnost dlouhodobě užívá (provozuje) např. administrativní budova, výrobní hala, sklady, garáže, dílny, výrobní prostory apod. pro potřeby EMS je společnost vymezena pro její hlavní činnost, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování a souvisejících činností. Použité zkratky: BL - bezpečnostní list ČOV - čističky odpadních vod ČSN - česká technická norma ČSN EN ISO - systémová norma E - externí záznam EA - environmentální aspekt EMS - systém environmentálního managementu ve smyslu ČSN EN ISO FMÚ - finanční a mzdová účetní HP - havarijní plán HLP - chemické látky a přípravky NO - nebezpečný odpad NHLP - nebezpečné chemické látky a přípravky I - interní záznam IA - interní auditor ILNO - identifikační list nebezpečného odpadu OŽP - ochrana životního prostředí PE - příručka EMS PJ - příručka kvality PVE - představitel vedení pro EMS SM - směrnice kvality SME - směrnice environmentálního managementu SMJ - systém managementu kvality THP - technicko-hospodářský pracovník VEA - významný environmentální aspekt VZ - vedoucí zásobování ŽP - životní prostředí

8 Změna / hange: Strana 8 elkem stran SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 4.1 Všeobecné požadavky Základními charakteristikami EMS ve společnosti jsou integrace environmentálních aspektů do systému řízení a závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování. Systém environmentálního managementu je vytvořený pro hlavní činnost společnosti. Tato Příručka EMS popisuje a dokumentuje způsob naplnění jednotlivých prvků mezinárodní normy ČSN EN ISO popsaných v článku Environmentální politika Vedení společnosti formuluje dlouhodobou Politiku životního prostředí, ve které se společnost zavazuje k plnění uvedených environmentálních závazků, které společnost konkretizuje do časově a věcně měřitelných cílů. Vedení při formulování Politiky životního prostředí společnosti vychází z celkových záměrů společnosti k naplňování všech předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, které se na společnost vztahují nebo se je společnost zavázala plnit. Aktuální Politika životního prostředí je vyvěšena v prostorách firmy a je v rámci procesu přezkoumání EMS vedením společnosti (viz. kapitola č. 4.6 této Příručky EMS ) podrobována revizím z hlediska její aktuálnosti zejména z pohledu: změn právních požadavků; měnících se očekávání a požadavků zainteresovaných stran; změn produktů nebo procesů; vědeckého a technického pokroku; zkušeností získaných z mimořádných událostí. Politika životního prostředí byla vyhlášena na samostatném dokumentu a formou školení je sdělována všem zaměstnancům společnosti, je zpřístupněná na firemní informační tabuli. Odpovědnost za formulaci závazků Politiky životního prostředí má vedení společnosti. Kontrolu a plnění Politiky životního prostředí provádí PVE. Vedoucí pracovníci jsou povinni zajistit, aby se zněním Politiky životního prostředí byli seznámeni všichni podřízení zaměstnanci. Za plnění Politiky životního prostředí odpovídají všichni zaměstnanci úměrně svému pracovnímu zařazení a uloženým úkolům. Osobám pracujícím pro organizaci nebo z jejího pověření je politika sdělována formou Soupisu pravidel, blíže kapitola Odborná způsobilost, povědomí, výcvik. 4.3 Plánování EMS Společnost ERE Z se rozhodla veřejně nekomunikovat své významné environmentální aspekty. Účel a použití směrnice Účelem směrnice je vytvořit účinný systém plánování environmentálního management, tj.: Identifikovat a uplatňovat environmentální právní a jiné požadavky Identifikovat a hodnotit environmentální aspekty Stanovit cíle, cílové hodnoty a programy k jejich dosažení pro řízení environmentálních aspektů, příp. pro další uplatnění právních a jiných požadavků pro účely plánování a řízení ochrany životního prostředí stanovit pravidla monitorování vybraných environmentálních ukazatelů

9 Změna / hange: Strana 9 elkem stran Postup a identifikace environmentálních aspektů Identifikace EA Společnost ERE Z podniká v pronajatých prostorách firmy FATRA, a.s.. EA vznikají při všech činnostech společnosti a to ve všech prostorách samostatných i společných s pronajímatelem. EA jsou identifikovány pro administrativní činnost, výrobu, sklad a dopravu za: běžného provozu (B) havarijního stavu (požár, exploze) (H) mimořádné události (drobná nehoda) (M) EA a jejich dopady na ŽP jsou určovány pro všechny činnosti společnosti. Při určování EA a dopadů činností jsou brány v úvahu jednotlivé fáze činností a také zneškodňování odpadu po jejich skončení. Jsou určovány aspekty přímé (tj. vlastní ve všech pronajatých prostorách) i aspekty nepřímé od dodavatelů, které může společnost ovlivňovat pouze nepřímo (např. smluvně). Za určování EA a dopadů odpovídají vedoucí úseků. Jejich aktualizace je prováděna dle potřeby, minimálně 1x ročně. Aktualizaci provádí PVE. Při identifikaci EA se zvažují: řízené a neřízené emise do ovzduší např. plynné ze spalovacích zdrojů, plynné z provozu mobilních zdrojů výfukové plyny, hluk, vibrace, záření, zápach, prašnost, teplo apod.), řízené a neřízené vypouštění odpadních vod (např. úniky, úkapy a vylití látek, které mají dopad na vodu a podloží, vypouštění odpadních vod do vod povrchových či kanalizace) vznik a nakládání s odpady (např. vznik odpadů ostatních, nebezpečných a komunálních) kontaminace půdy účinky na specifické části ŽP popř. ekosystémy čerpání přírodních zdrojů (spotřeby energií, vody, materiálů a surovin, PHM) spotřeba zdrojů Vyhodnocení významnosti EA Vyhodnocení významnosti aspektů je nezbytným podkladem pro jejich řízení a pro stanovení cílů a cílových hodnot. O konečném přiřazení významnosti rozhoduje PVE společnosti. Stupnice významnosti dopadů: nevýznamné NEA významné - VEA Pro vyhodnocení významnosti aspektů jsou rozhodující tato kriteria a bodová hodnocení: Ć. Kritérium Bodové hodnocení 1 Jsou stanoveny limity vyplývající z právních a jiných předpisů 2 2 závazky v environmentální politice 1 3 oprávněné stížnosti externí stranou nebo neshoda 2 4 zájmy regionální, lokální, globální 1 5 Vysoká četnost výskytu 1 6 Jedná se o nebezpečnou chemickou látku nebo přípravek 2 7 Jedná se o nebezpečný odpad 1 8 Požár či výbuch 3 9 Vznik havárie 3

10 Změna / hange: Strana 10 elkem stran 22 Při dosažení: minimálně 5 bodů je EA hodnocen jako významný (VEA) od 0 do 4 bodu jako nevýznamný (NEA) Přednostní pozornost je nutné věnovat aspektům, jejichž významnost vyplývá z: jednoznačného termínovaného rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy požadavků právních předpisů především splnění limitů k daným termínům závazků vyplývajících z environmentální politiky Jsou-li EA předmětem regulace právními předpisy, požadavků environmentální politiky a jiných požadavků, ke kterým se společnost zavazuje, jsou hodnoceny automaticky jako významné. Aspekty jsou významné i když jsou plněny právní předpisy (např. limity znečištění), které se na ně vztahují, protože tyto limity musí být stále řízeny a sledovány VEA. Významnost s EA zůstává i tehdy, když jsou aspekty pod kontrolou. Stejně tak trvá i nebezpečnost látky v situaci, kdy s látkou nakládáme způsobem Zpracování registru EA a dopadů Z registru EA a dopadů rovněž vyplývá vazba na právní požadavky a interní směrnice, kterými jsou významné aspekty řízeny a na environmentální cíle společnosti. Registr aspektů schvaluje PVE. Významné aspekty jsou projednávány na pravidelných schůzkách vedení společnosti. Jsou přijímána opatření pro minimalizaci dopadů na ŽP spojených s těmito aspekty. Registr EA a dopadu je zpracován formou tabulky a obsahuje údaje: pořadové číslo, místo vzniku (pracoviště), činnost, EA, dopad na životní prostředí, provoz (B/H/M), bodové hodnocení, stupeň významnosti, návaznost na právní předpis - zákon, opatření, návaznost na monitorovací ukazatel a návaznost na cíle-programy environmentu. Součástí registru EA je přehled vyhodnocených prostorů v členění podle jejich provozování společností ERE Z a pronajímatelem FATRA a.s.: prostory ERE Z, prostory FATRA,a.s., prostory společné Aktualizace registru EA Aktualizace registru EA se provádí 1x ročně a navíc při každé významné změně jako je: významná změna legislativy nové činnosti či změna prováděných činností s dopadem na EA environmentální havárie či významné ohrožení havárií zařazení nového EA při každé změně vyhodnocení významnosti EA při změnách procesů probíhajících ve společnosti změně nakupovaného zboží Při aktualizaci dochází k seznámení všech zaměstnanců Řízení EA EA společnost řídí tím, že dodržuje opatření uvedená v registru EA K řízení každého přímého VEA je navíc stanoven cíl a jeho program (viz. Body ) jehož účelem je snížit významnost VEA (možnost převedení do DEA popřípadě NEA). Výjimku tvoří VEA způsobené společností při poskytování produktu zákazníkovi, které jsou řízeny v rámci QMS dle bodů a ČSN EN ISO 9001, a to dle požadavků uvedených v RPP. Všechny VEA a některé další EA jsou též monitorovány (viz. Bod ) a vyhodnocovány. Nepřímé VEA, které mohou vzniknout činností pronajímatele v prostorách společnosti, jsou řízeny smluvně. Společnost se rozhodla nezveřejňovat své významné environmentální aspekty.

11 Změna / hange: Strana 11 elkem stran Registr právních a jiných požadavků Zabezpečení dostupnosti právních a jiných požadavků V rámci implementace EMS je PVE vypracován RPP, a to v členění: Předpis Požadavek odkaz na. Hodnocení souladu Právní dokumenty (zákony a vyhlášky) jsou dostupné v elektronické podobě ve formátu *.pdf Pro potřeby společnosti se do Právního registru zahrnují veškeré zákony a vyhlášky v platném znění z jednotlivých oblastí životního prostředí a jsou tématicky rozděleny do skupin: ŽP všeobecně ochrana ovzduší ochrana vod ochrana přírody odpadové hospodářství chemické látky a přípravky Zabezpečení aktualizace Registru právních a jiných požadavků Za aktualizaci právního registru v oblasti EMS odpovídá PVE společnosti. Průběžné přehledy o změnách v zákonech a vyhláškách, které vycházejí ve Sbírce zákonů jsou zajištěny PVE, který pravidelně (minimálně 1x za měsíc) sleduje informace na stránkách Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu, kde je možnost si je stáhnout, uložit, vytisknout Činnosti při zveřejnění nového právního předpisu Při zveřejnění nové právní normy týkající se OŽP zajistí PVE společnosti první posouzení, zda se tato norma týká činností společnosti. V kladném případě rozhodne, jakým způsobem budou povinnosti vyplývající z nového předpisu promítnuty do dokumentace společnosti a informuje o těchto změnách odpovědné pracovníky se základními pokyny k realizaci aktualizace firemní dokumentace. Toto je možné zajistit následujícími způsoby: zapracovat povinnosti do stávající dokumentace vypracovat nový dokument uložit vykonávání povinností vyplývajících z nového předpisu konkrétním ZS Jiné požadavky Do právního registru jsou zařazovány požadavky mimo rámec legislativních požadavků, ke kterým se společnost zavázala. Mohou to být např.: dohody se státní správou směrnice jiné než zákonné povahy smlouvy Hodnocení souladu Hodnocení souladu společnosti s právními a jinými požadavky se provádí 1x ročně, a to formou vnitřního auditu, jehož organizace se řídí stejnými principy jako audity systémů (viz. TS16949, ISO 9001 a VDA). Audit provádí PVE a záznamem je hodnocení souladu v RPP a výsledky jsou zaznamenávány následovně: S splněno X netýká se společnosti N nesplňuje P - plánováno

12 Změna / hange: Strana 12 elkem stran Dokumenty Aktuální verze RPP je v elektronické podobě uložen na počítačové síti Environmentální cíle a cílové hodnoty K dosažení plnění legislativy a k řízení VEA stanovuje společnost cíle a cílové hodnoty íle cílové hodnoty vypracovává PVE a schvaluje ředitel společnosti Environmentální cíle Musí znamenat zlepšení OŽP vzhledem k výchozímu stavu, který je charakterizován výchozí hodnotou, která musí být specifická a měřitelná. Výchozí hodnoty by měly být charakterizovány stejným měřítkem jako hodnoty cílové (měřítko kvalitativní, kvantitativní a časové) a je-li to možné měly by být výchozí hodnoty vztaženy na stejnou jednotku produkce a základ jako cílová hodnota a musí charakterizovat skutečný výchozí stav. Environmentalní cíle vycházejí z environmentální politiky. E jsou vytištěny a vyvěšeny na nástěnce pro informování pracovníků společnosti ílové hodnoty Musí být specifické a měřitelné a je-li to možné zahrnují měřítko kvalitativní, kvantitativní (objemový ukazatel) a časové a měly být vztaženy na jednotku produkce nebo k jinému konkrétnímu základu Programy environmentálního managementu K upřesnění postupu pro dosažení každého cíle a cílové hodnoty slouží programy environmentálního managementu, které obsahují odpovědnosti za plnění dílčích úkolů, dále prostředky a časový rámec, ve kterých jich má být dosaženo. Tyto programy obsahují: a) název a cílovou hodnotu b) určení odpovědnosti za dosažení cíle a plnění dílčích cílů c) prostředky a časový rámec, ve kterém má být E dosaženo d) způsob řešení e) výchozí hodnotu f) cílovou hodnotu g) způsob vyhodnocování monitoring plnění cílů h) přínos pro OŽP Je stanovena osoba odpovědná za splnění programu a osoba za kontrolu jeho plnění. Programy vypracovává PVE ve spolupráci s vedoucími pracovníky a schvaluje je ředitel společnosti. PEM musí být koordinován s ostatními programy společnosti, např. s investičním programem, aj. PVE předá program osobě odpovědné za splnění cíle, která musí prokazatelně seznámit s tímto cílem všechny zaměstnance, kteří se prokazatelně podílejí na jeho plnění či kontrole. Program EMS se pokládá za ukončený po vyjádření PVE, Ředitele společnosti a majitele společnosti. Aktuální verze programů k jednotlivým cílům jsou v elektronické podobě uloženy na síti 4.4 Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoce Vedení společnosti se zavazuje rozhodující silou podporovat systém environmentálního managementu a jeho další činnosti, které přispějí k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu. Zároveň však také přenáší odpovědnosti a příslušné pravomoci na zaměstnance všech stupňů řízení při organizování a provádění daných procesů vyplývajících z této Příručky EMS a dalších navazujících dokumentů. Základní odpovědnosti a pravomoci vycházejí z organizačního schématu společnosti a zároveň jsou uvedeny v příslušných systémových dokumentech. Povinnosti a odpovědnosti z hlediska EMS Základní povinnosti a odpovědnosti z hlediska systému environmentálního managementu ve společnosti jsou následující:

13 Změna / hange: Strana 13 elkem stran 22 Vedení společnosti odpovídá za: jmenování představitele vedení, odpovědného za zavedení a udržování procesů environmentálního managementu jmenování mluvčího společnosti zodpovědného za plnou komunikaci s externími stranami stanovení Environmentální politiky včetně na ni navazujících cílů, výběr interních auditorů EMS. PVE ( představitel vedení pro EMS ) odpovídá za: vytváření, uplatňování a zlepšování EMS v rámci společnosti, předkládání zpráv k přezkoumání systému environmentálního managementu pro vrcholové vedení, přijímá nezbytná nápravná a preventivní opatření k odstranění zjištěných neshod, koordinaci aktivit EMS u společnosti, účelné a efektivní hodnocení úkolů (cílů) z Environmentální politiky, zavádění a udržování EMS ve společnosti, koordinaci plánování a provádění interních a externích auditů, přípravu podkladů pro předkládání zpráv vrcholovému vedení na přezkoumání EMS, plánování a organizaci školení EMS, provádění interních auditů. Představitel vedení pro EMS (PVE) Jako zvláštního zástupce vrcholového vedení, ve smyslu prvku ČSN EN ISO 14001, jmenovalo vrcholové vedení společnosti představitelem vedení pro EMS PVE předkládá v plánovaných intervalech k přezkoumání vedením společnosti zprávy o postupu budování, přiměřenosti a efektivnosti systému environmentálního managementu. Mluvčí společnosti zodpovídá za: Komunikaci se státní zprávou, která je vedena v knize komunikace Komunikaci s novináři a třetí stranou, přijímá nezbytná nápravná a preventivní opatření z hlediska proběhlé komunikace, předkládá její výsledky představiteli EMS (PVE) a vedení společnosti, Odborná způsobilost, výcvik, povědomí Zaměstnanci, kteří řídí činnosti, při nichž byly identifikovány environmentální aspekty (zejména pak VEA), musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Zaměstnanci, kteří tyto činnosti provádějí musí být dostatečně informováni. V rámci obsahu výše specifikovaných modulů je školení zaměřeno především na poučení o: důležitosti shody s environmentální politikou s postupy a požadavky EMS, významných EA a dopadech, o environmentálních přínosech zlepšeného chování školených skupin zaměstnanců úlohách a odpovědnostech za dosažení shody s Environmentální politikou, postupů a požadavků EMS jednotlivých skupin zaměstnanců havarijní připravenosti a reakci (prevence, zvládání následků, komunikace a zdokumentování a řešení) potencionálních následcích nedodržení stanovených provozních postupů. Za provedení a zorganizování periodického školení je odpovědný pracovník dle SM Příprava zaměstnanců a dle modulů výcviku, školení je zajištěno externími nebo interními způsobilými pracovníky, Technik BOZP, PO odpovídá za způsobilost školitelů a za záznamy ze školení včetně osnov a prezenčních listin. Školení při nástupu nového pracovníka a při každé významné změně systému zajišťuje a odpovídá včetně písemných záznamů Technik BOZP,PO.

14 Změna / hange: Strana 14 elkem stran 22 Kvalifikační požadavky na pracovníky týkající se EMS: Vedoucí pracovníci: Základní znalosti týkající se jejich činnosti, dopady do ŽP, PVE: školení normy ISO 14001, znalost legislativy ŽP, Zaměstnanci: dle modulu výcviku jsou součástí popisu pracovních funkcí pracovníků. interní auditor EMS: školení interního auditora ISO 14001, praxe v oboru 1 rok Mimo tento modul výcviku mohou být zaměstnanci školeni dle aktuálních potřeb na základě podnětu PVE. Z provedeného výcviku v oblasti EMS se pořizují záznamy prezenční listiny, které jsou v originálu uloženy na personálním oddělení. Organizace provádí školení externích osob. Při příchodu do firmy jsou dodavatelé poučeni o: důležitosti shody s environmentální politikou, s postupy a požadavky EMS, havarijní připravenosti a reakci (prevence, zvládání následků, komunikace a zdokumentování a řešení) potencionálních následcích nedodržení stanovených provozních postupů. O seznámení s pravidly pro externí osoby pohybující se v prostorách firmy je záznam v Knize návštěv. Za Knihu návštěv a záznamy v ní je odpovědný mluvčí společnosti, dále se těmito záznamy nakládá dle Spisového a archivačního řádu jako se záznamy o kvality Komunikování Interní komunikace Společnost má vytvořen vnitřní informační systém. Komunikace ve společnosti mezi jednotlivými pracovníky a útvary je zajištěna těmito způsoby: porady vedení společnosti, provozní porady školení pracovníků organizace, informace předávané prostřednictvím počítačové sítě společnosti na firemním serveru informace předávané pomocí pevných telefonních linek, mobilních telefonů a u a informační tabule. Všichni pracovníci společnosti byli seznámeni s Environmentální politikou, cíli a výsledky společnosti. Externí komunikace Základní informace o společnosti jsou uvedeny na webových stránkách na adrese Za komunikaci o otázkách ŽP s orgány veřejné správy a s médii odpovídá vedoucí výroby - mluvčí společnosti. Zásadní podněty a stížnosti environmentálního charakteru přijímá společnost písemně nebo osobním jednáním. K tomuto účelu je externím zainteresovaným stranám k dispozici Kniha komunikace, do které mohou zapisovat své podněty a stížnosti v případě osobního jednání nebo písemného podnětu, zapsanými vedoucími pracovníky. Evidenci v Knize komunikace monitoruje PVE, který rozhodne o dalším postupu, případně o řešení a odezvě na předmětnou záležitost. V případě rozsáhlé nebo složitější stížnosti PVE o tomto informuje ředitele společnosti. Environmentální stížnosti a podněty operativního charakteru se řeší bezodkladně přímo na základě pokynu příslušného vedoucího pracovníka, ten o této skutečnosti informuje PVE Dokumentace EMS Společnost má vytvořen soubor informací, které popisují základní prvky systému environmentálního managementu a jejich vzájemnou součinnost (i součinnost s dokumentací a prvky SMJ). Dokumentace EMS je členěna jako dokumentace SMJ. ertifikační orgán dostane neřízený výtisk na vyžádání.

15 Změna / hange: Strana 15 elkem stran 22 Příručka EMS Základním dokumentem systému environmentálního managementu je tato Příručka EMS, zpracovaná v souladu s ČSN EN ISO Popisuje především oblast použití EMS ve společnosti, stanovuje jednotlivé procesy ve společnosti a popisuje jejich vzájemné propojení, jejich dokumentaci, případně odkazy na příslušné dokumentované postupy. Směrnice EMS Směrnice tvoří 2. úroveň dokumentů EMS, které blíže popisují procesy a činnosti ve společnosti související s řízením ochrany životního prostředí. Označování dokumentů EMS je na stejném principu jako dokumentů kvality dle postupů v systému kvality, pouze je za písmenným označením E a číselná řada začíná 1. Příklad: SME 01 Příručka EMS Úrovní související a návazná dokumentace EMS ve společnosti mohou být provozní řády, havarijní plány, metodické pokyny a podobně vznikající dokumenty na základě požadavků právních předpisů v oblasti OŽP nebo pro rozpracování detailních informací, mohou to být i pracovní postupy pro jednotlivé úkony a činnosti. Viz Seznam dokumentů systému kvality a související dokumentace v této Příručce. Seznam řízené dokumentace EMS vede PVE a všechny dokumenty jsou v aktuálním znění na serveru. Dokumenty jsou k dispozici v písemné podobě tam, kde jsou potřeba. Řízení dokumentace je prováděno centrálně z Francie. Postup je řešen v procesu Pr03 v rámci ISO/TS Řízení dokumentů Společnost má vytvořen postup pro řízení svých dokumentů. Tento postup je společný pro oba systémy managementu (SMJ i EMS) Řízení provozu Společnost si je vědoma svých činností souvisejících se stanovenými významnými environmentálními aspekty a tyto činnosti řídí v souladu se svojí Politikou životního prostředí, íli životního prostředí a platnými právními předpisy v oblasti OŽP. Provádění činností v rámci popsaných a zdokumentovaných procesů SMJ je vztaženo i na základní požadavky EMS ( např. hodnocení a výběr dodavatelů, uzavírání smluv, příprava zakázky apod.). V rámci přezkoumání nabídky se přezkoumává její splnitelnost z hlediska environmentálních předpisů, zejména zda při vlastním plnění předmětu nabídky nedojde k překročení nebo neplnění právních předpisů z hlediska ochrany životního prostředí. Přezkoumání nabídky z environmentálního hlediska provádí komerční oddělení ve Francii. U přezkoumání smluv z hlediska plnění environmentálních předpisů se postupuje obdobně. V rámci výběru a hodnocení dodavatelů se bere v úvahu environmentální hledisko, zejména upřednostnění firem s certifikovaným systémem environmentálního managementu při výběru dodavatelů, u jejich hodnocení zejména přístup k ochraně životního prostředí při samotné dodávce a plnění environmentálních předpisů v průběhu dodávky. Při nákupu NHLP musí být při první dodávce dodán spolu s NHLP i bezpečnostní list. Převzetí NHLP s BL je potvrzeno podpisem přejímajícího pracovníka na dodacím listě nebo faktuře. Na životní prostředí má největší přímý dopad v naší organizaci vlastní výrobní proces, který je popsán v jednotlivých postupech. Postupy jsou zpracovány na jednotlivé operace a jsou na seznamu dokumentů systému kvality. Požadavky, které se na společnost vztahují v rámci řízení ochrany jednotlivých složek ŽP, jsou zdokumentovány ve SME Ochrana životního prostředí. Pokud působí externí firmy jako naši dodavatelé v areálu organizace, je povinností příslušného zástupce společnosti je seznámit s požadavky EMS, které se na ně vztahují, viz Odborná způsobilost, výcvik, povědomí Havarijní připravenost a reakce Havarijní stavy, jejich specifikace, jejich zvládání a způsoby odstranění jejich následků je uveden ve směrnici SME Ochrana ŽP a v související dokumentaci.

16 Změna / hange: Strana 16 elkem stran Kontrola a nápravná opatření Monitorování a měření environmentálních ukazatelů Společnost pravidelně monitoruje a měří své klíčové environmentální ukazatele vycházející z platné legislativy, z Politiky životního prostředí, ílů životního prostředí a ze sledování spotřeb přírodních zdrojů. PVE s Technikem BOZP, PO a technikem připraví tabulku monitorovaných (sledovaných či měřených) ukazatelů pro společnost. Ta je u PVE. PVE odpovídá za provedení nebo zajištění provedení měření daného ukazatele a za centralizování naměřených (vysledovaných) výsledků. PVE odpovídá také za prověření shody naměřených (zjištěných) ukazatelů s povolenými hodnotami (limity), v případě zjištění neshodného stavu neprodleně provede záznam o neshodě a upozorní ředitele společnosti. Výsledky monitorování a měření slouží jako jeden z podkladů pro zprávu PVE k přezkoumání EMS vedením a ke zhodnocení environmentálního profilu organizace. Vyhodnocování shody s legislativou provádí organizace dle kapitoly Vyhodnocení souladu Vyhodnocení souladu K vyhodnocení souladu slouží Registr právních požadavků, který zahrnuje konkrétní citace zákonů, které se na organizaci vztahují. Nejméně jednou ročně před Přezkoumáním vedením nebo při změně činností, legislativy nebo při změně Registru environmentálních aspektů je prováděno hodnocení souladu s legislativou. Toto hodnocení provádí PVE ve spolupráci s externím poradcem. Záznamem je Registr právních požadavků, do kterého se v kolonce poznámka hodnotí soulad či nesoulad s daným požadavkem. Při interním auditu je záznamem zpráva z IA. Pro hodnocení souladu s jinými požadavky je postupováno takto: PVE vezme šanon s kompletními Jinými požadavky a vyhodnotí, jak je který jiný požadavek plněn. Záznamem je Zpráva o hodnocení souladu s jinými požadavky, která slouží jako podklad k přezkoumání. Hodnocení souladu s jinými požadavky, četnost a mimořádnost je stejný jako u hodnocení souladu s právními požadavky Neshoda, nápravná a preventivní opatření V rámci EMS mohou být neshody identifikovány jak při interních auditech, tak i mimo interní audity. Mechanismus jejich šetření a dokumentování je však obdobný s uvedením při jaké činnosti byla neshoda identifikována. Nápravná a preventivní opatření v rámci neshod EMS jsou řešena v souladu s Akčním plánem společnosti. V OŽP může docházek k neshodám v oblasti znečištění odpadních vod, ovzduší nedodržení podmínek provozu (špatný technický stav, nadměrné spotřeby energií apod.) neshod týkajících se procesu a systému EMS neplnění předepsaných limitů nesplnění stanovených cílů a cílových hodnot apod. havarijní stavy, úkapy, úniky nebezpečných látek řízení neshodných dodavatelů, jejichž environmentální chování neodpovídá stanoveným požadavkům výsledky auditů EMS oprávněné stížnosti veřejnosti na zhoršení životního prostředí zjištění orgánů státní správy o neplnění úkolů vyplývajících z environmentální legislativy Zaznamenání neshody Drobná neshoda V případě drobné neshody nadřízený zapíše neshodu do Knihy neshod a zapíše postup jejího vypořádání. Záznam musí obsahovat minimálně toto: pořadové číslo neshody, datum zjištění neshody,

17 Změna / hange: Strana 17 elkem stran 22 příčina neshody, stručný popis neshody způsob odstranění neshody uzavření neshody / datum uvolnění a podpis,. Závažná neshoda V případě závažné neshody nadřízený zapíše do aplikace a označí neshodu odkazem na Opatření k nápravě, prevenci a zlepšování a průběžně zaznamenává postup jejího vypořádání. Neshody při auditu dokumentuje vedoucí auditor EMS, neshody mimo audit dokumentuje vždy vedoucí pracovník střediska. O všech neshodách EMS musí být informován výrobní ředitel a PVE pracovníkem, který neshodu zjistil a zdokumentoval. Po odstranění neshod PVE vždy kontroluje účinnost přijatých a realizovaných opatření. Neshody, nápravná a preventivní opatření jsou podkladem pro Zprávu z přezkoumání EMS vedením společnosti. Uvedený postup řízení neshod je platný pro celou společnost a nezáleží na tom, ve které fázi činnosti byla neshoda identifikována, každý pracovník, pokud zjistí neshodu má povinnost takto postupovat. provede ihned opatření k odvrácení případného možného poškození životního prostředí, vzniku havárie a podobně, příslušný pracovník neprodleně oznámí svému nadřízenému, nadřízený pracovník provede vždy záznam o neshodě do Knihy neshod, jedná-li se o drobnou neshodu, zajistí její vypořádání (možno konzultovat s PVE), v případě opakovaných nebo závažných neshod informuje PVE a ten stanoví Opatření k nápravě, prevenci a zlepšování. Činnost PVE při vyřizování neshody Provede záznam neshody, stanoví příčinu neshody Navrhne opatření pro neshodu a určí pracovníka, který implementuje nápravná opatření a v jehož přímé kompetenci je odstranění kořenové příčiny neshody Stanoví termín pro ukončení realizace opatření Rozhodne o termínu ověření účinnosti realizovaných opatření, Týkají-li se opatření přepracování dokumentů systému (příručky, směrnice, výrobní dokumentace atd.), předá tuto informaci Groupe Quality Managerovi. Provede kontrolu realizace opatření k nápravě. Provede kontrolu efektivnosti Řízení neshod je popsáno v systému kvality v rámci procesu P04 a P Řízení záznamů Z hlediska systému jsou záznamy EMS na stejné úrovni jako záznamy z kvality a platí pro ně stejné postupy které jsou uvedeny v Seznamu dokumentů systému kvality. Záznamy EMS Ve společnosti vznikají environmentální záznamy, které dokladují naplňování zákonných povinností, vyhlášených cílů a cílových hodnot a povinností vyplývajících ze systému environmentálního managementu. V rámci EMS vznikají interní (I) i externí záznamy (E). Interní záznamy EMS jsou ty záznamy EMS, které si společnost sama zpracovává, a pro které stanovuje pravidla pro jejich tvorbu (formuláře vzorů záznamů EMS). Externí záznamy EMS jsou záznamy, které dokumentují naplňování systémů environmentálního managementu ve společnosti, ale jejich pořízení si společnost objednává u externích organizací. Tyto záznamy jsou obvykle tvořeny dle pravidel externích organizací, které je poskytují. V dokumentovaných postupech je uvedeno, kdo odpovídá za vytvoření záznamu EMS, kde je záznam uložen a k čemu slouží. Druhy záznamů EMS a doba jejich uchování se řídí Spisovým a archivačním řádem a mají povahu dokumentů kvality, není li uvedeno jinak. Záznamy nesmí být zpětně upravovány, každý záznam musí být opatřen datem a podpisem, kdo ho zpracoval. Záznamy mohou být jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

18 Změna / hange: Strana 18 elkem stran 22 Řízení záznamů je blíže popsáno v příslušných dokumentech kvality dle Seznamu dokumentů systému kvality, kde jsou definována pravidla při vzniku formulářů používaných ve firmě, a následně práce se záznamy a jejich uložení. ílem systému je trvale sjednocovat a zjednodušovat používání formulářů a řízení záznamů Audity EMS Účelem interního auditu je prověřit funkčnost zavedeného systému environmentálního managementu. Interní audity jsou prováděny tak, aby byl podán objektivní důkaz o stavu naplňování požadavků daných ČSN EN ISO a právních předpisů uplatnitelných na environmentální aspekty společnosti. Předmětem interního auditu EMS je zejména prověření funkčnosti EMS pro její hlavní činnost a procesy uvedeny v mapě procesu na začátku této příručky. Termín interního auditu vychází z Ročního programu auditů, který zpracovává PVE a schvaluje ředitel společnosti. Plánování, organizování a provádění IA zajišťuje PVE tak, aby byl IA proveden na všech pracovištích a podle požadavků všech relevantních prvků obou systémových norem minimálně 1x ročně. Četnost interních auditů se stanoví s ohledem na důležitost procesu a významnost environmentálních aspektů a jejich dopadů na ŽP a v neposlední řadě s ohledem na výsledky předchozích auditů plnění cílů a programů. Prováděním interního auditu může být pověřena společnost, která má k provádění interních auditů EMS oprávnění a má odpovídající zkušenosti. Interní audity mohou být ve společnosti prováděny jako audity kombinované spolu s interními audity SMJ. Interní audity mohou provádět pouze auditoři, kteří splnili kvalifikační požadavky v kapitole Odborná způsobilost, výcvik, povědomí. Výstupy z interních auditů slouží vedení společnosti jako jeden z podkladů pro přezkoumání EMS ve společnosti. Druhy interních auditů a) Plánovaný IA Jedná se o interní audit realizovaný podle ročního programu. b) Mimořádný IA Jedná se o interní audit prováděný z konkrétních důvodů, například při zjištění určitých neshod, poruch nebo odchylek. Dále se provádí při změnách systému a podstatných organizačních změnách. c) Následný IA Následným interním auditem se ověřuje odstranění neshod a účinnost nápravných opatření vzešlých z předchozích interních auditů. Pracovníci provádějící interní audity musí splňovat tato kvalifikační kritéria: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, školení interních auditorů dle ČSN EN ISO , praxe jeden rok v systému EMS nebo odborné vzdělání. Pokud není změna normy, je možné prodloužit platnost osvědčení auditora na delší dobu, tj. do změny normy. Odpovědnost při interních auditech EMS PVE v jedné osobě odpovídá za : přípravu a průběžnou aktualizaci ročního programu IA, organizaci, provádění a dokumentování IA, výběr a školení auditorů, hodnocení auditorů, seznámení vedení organizace s výsledkem auditu, opatření, týkající se změn EMS, vypracování souhrnné zprávy pro vedení společnosti v intervalu 12-ti měsíců, s cílem informovat vedení společnosti o výsledcích a účinnosti IA (jako součást podkladů pro přezkoumání vedením), informování prověřovaného pracoviště o připravovaném IA..

19 Změna / hange: Strana 19 elkem stran 22 PVE je oprávněn : v případě potřeby sestavovat týmy auditorů, kontrolovat realizaci a účinnost opatření k nápravě, řešit spory, týkající se IA. Vedoucí auditor má celkovou odpovědnost za provedení IA včetně jeho přípravy, tj. za: detailní, věcné a termínové naplánování IA, přípravu pracovních dokumentů a instruktáž auditního týmu, byl-li ustaven. zpracování zprávy z auditu Každý auditor týmu auditorů odpovídá za: dodržování platných požadavků na IA a souvisejících pokynů, efektivní a kvalitní provedení IA a pravdivé a úplné zdokumentování IA, přezkoumání dokumentace systémů a příslušných činností, přezkoumání jejich přiměřenosti, neprodlené informování prověřovaného o zjištěných neshodách a jejich objasnění, ohlášení PVE jakékoliv závažné překážky, se kterou se setkal při provádění IA, zachování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech a nezneužití těchto skutečností. Vedoucí prověřovaného pracoviště je odpovědný za: informování příslušných pracovníků o cílech, náplni a rozsahu auditu, všestrannou spolupráci během celého průběhu IA a poskytnutí všech potřebných prostředků auditorovi tak, aby byl zajištěn efektivní proces interního auditu systému kvality. Vedoucí prověřovaného pracoviště je povinen účastnit se zahajovací schůzky, spolupracovat při auditu a účastnit se závěrečného jednání. Záznamy z interních auditů se uchovávají po dobu 3 let od realizace opatření k nápravě, odpovídá PVE. Ze záznamů z interních auditů zpracovává PVE podklady pro přezkoumávání EMS vedením. Zahájení interního auditu Interní audit je zahájen úvodní schůzkou. Při ní vedoucí auditor : upřesní náplň, rozsah, organizaci, popř. časový harmonogram IA, dohodne s prověřovaným poskytnutí / zapůjčení zařízení a pomůcek, jsou-li k provedení IA potřebné, vysvětlí nejasnosti a zodpoví dotazy. Vlastní interní audit Vlastní interní audit spočívá ve shromažďování informací o efektivnosti a účinnosti IS prostřednictvím pohovorů, zkoumáním dokumentů, monitorováním činností a podmínek v daných oblastech zájmu. Je třeba zaznamenávat i náznaky neshod, jestliže se jeví jako významné. Informace získané při pohovorech ověřuje vedoucí auditor získáním relevantních informací z jiných nezávislých zdrojů jako je fyzické zjišťování, měření a záznamy. Je-li to nezbytné k zajištění optimálního dosažení cílů auditu. Součástí auditu EMS je místní šetření zaměřené na identifikaci a řízení environmentálních aspektů hodnocení souladu s legislativou, povědomí zaměstnanců o zavedeném IS. Vedoucím auditorem oslovení pracovníci jsou povinni pravdivě zodpovědět všechny otázky auditora a předložit požadované podklady.

20 Změna / hange: Strana 20 elkem stran 22 Zjištění při interním auditu Po prověření všech činností musí být zjištění přezkoumána a stanovena ta, která mají být hlášena jako neshody. Členové prověrkového týmu zajistí, aby tato zjištění byla jasně, stručně a úplně dokumentována a doložena důkazy. Neshody musí být identifikovány ve vztahu ke specifickým požadavkům systémové normy nebo jiných souvisejících dokumentů, podle nichž byla prověrka provedena. Každá neshoda musí být přezkoumána vedoucím auditorem a projednána s odpovědným vedoucím prověřovaného pracoviště. Všechny zjištěné neshody musí být vedoucím prověřovaného pracoviště pochopeny. Neshody jsou zhodnoceny podle vlivu na EMS a následně zapsány do formuláře Zpráva z IA Zpracování záznamu o neshodě z interního auditu Při zjištění neshody zapíše auditor toto do záznamu z auditu do kolonky Neshody Další řízení neshod je dle postupu Vypořádání neshod, nápravná a preventivní opatření v této Příručce. Závěrečná jednání Na závěr interního auditu je provedeno závěrečné jednání prověrkového týmu s vedoucím prověřovaného pracoviště. Vedoucí auditor seznámí prověřovaného se zjištěními prověrkového týmu s důrazem na jednotlivé neshody. Spolu s auditory zodpoví dotazy a řeší případné výhrady prověřovaných pracovníků. Zpracování zprávy z interního auditu Po ukončení IA vedoucí auditor zkompletuje veškeré poznámky. Vypracuje Zprávu z interního auditu. Je-li to účelné, zaznamená do zprávy další potřebná obecná i kladná zjištění, konkrétní poznatky, připomínky i doporučení související s průběhem a zjištěními IA. Následný interní audit Termín, rozsah a postup provedení následného IA na pracovišti určuje PVE. Ověření účinnosti opatření k nápravě zaznamená vedoucí auditor do zprávy. V případě, že opatření nejsou realizována v požadovaném rozsahu, respektive nejsou realizována vůbec, vedoucí auditor tuto skutečnost zaznamená do zprávy Vzory používaných formulářů na záznamy interních auditů jsou uvedeny uloženy v elektronické podobě u PVE. 4.6 Přezkoumání EMS vedením Systém environmentálního managementu je přezkoumáván v plánovaných intervalech (1 x kalendářní rok, začátek nového roku). PVE připravuje podklady pro přezkoumání, které je projednáváno v rámci porady vedení společnosti. ílem přezkoumávání EMS je zajištění jeho přiměřenosti potřebám organizace, jeho kontinuita a efektivnost. Program přezkoumávání EMS vedením musí zejména obsahovat: analýzu a posouzení možností zlepšování v jednotlivých oblastech EMS, analýzu potřeb změn v EMS, posouzení vhodnosti a naplňování politiky a cílů životního prostředí, vyhlášení aktualizované politiky a cílů životního prostředí, materiální, lidské a jiné zdroje, analýzu příčin námitek, stížností, havárií a reklamací, analýzu účinnosti a efektivnosti přijatých opatření k nápravě, vhodnost preventivních opatření.

21 Změna / hange: Strana 21 elkem stran 22 Z přezkoumání EMS je prováděn záznam za jehož zpracování nese odpovědnost představitel vedení pro EMS. Záznam uchovává EMS po dobu 10 let Vstup pro přezkoumání Pracovníci organizace na všech stupních vedení mají dokumentovanou povinnost sdělovat a připravovat podklady pro přezkoumávání systému EMS vedením z oblasti, za kterou mají přímou odpovědnost. PVE má odpovědnost za souhrnnou zprávu jako podklad pro přezkoumání EMS vedením. Vstup pro přezkoumání zahrnuje informace o: výsledcích auditů, vyhodnocení souladu s požadavky právních a legislativních předpisů a jinými požadavky komunikaci s externími zainteresovanými stranami, včetně stížností, environmentální profil organizace, včetně plnění závazků politiky rozsah splnění cílů a cílových hodnot stavu preventivních opatření a stavu opatření k nápravě, vyhodnocení realizace následných opatření z předchozích přezkoumání managementu, změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a životního prostředí, doporučení pro zlepšování. Vstup z přezkoumání je uveden jako samostatný záznam Zpráva PVE o stavu EMS Výstup pro přezkoumání V rámci přezkoumání systému EMS je provedena analýza předložených informací a jsou formulovány závěry a opatření. Výstup z přezkoumání obsahuje především rozhodnutí o výsledku přezkoumání Politiky životního prostředí, ílů životního prostředí, registrů EA a aktuální vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti EMS ve vztahu k měnícím se okolnostem a informacím. Výstup z přezkoumání je uveden jako samostatný záznam a může být formulován jako Zpráva z porady. Dále obsahuje schválená opatření vedení zaměřená: ke zlepšování efektivnosti EMS, ke zlepšení produktu ve vztahu k potřebám zákazníka k potřebám zdrojů. Vyjádření se ke změně politiky, cílů, programů a cílových hodnot Vyjádření se k dalším prvkům EMS vzhledem k závazku k neustálému zlepšování Výsledek přezkoumání je dokumentován v zápise z porady vedení. Přezkoumání EMS vedením společnosti může probíhat souběžně s přezkoumání SMJ vedením dle zásad uvedených v PJ. 5. SOUVISEJÍÍ DOKUMENTY Příručka kvality SME Ochrana ŽP SME Plánování SME nakládání s NHLP SME nakládání s odpady Provozní řády

22 Změna / hange: Strana 22 elkem stran ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ Aktualizace Příručky EMS a revize povinností, vyplývajících z environmentální legislativy a jiných požadavků, bude prováděna při novelizaci relevantních právních předpisů, při zavádění nové činnosti nebo zřizování nové provozovny. Po každé změně nebo revizi je vydána nová verze dokumentu a stažena verze předchozí. Stručný popis změn je uveden v části historie verzí tohoto dokumentu. Podrobný popis změn je uveden. Za aktualizaci odpovídá PVE. Každou změnou vzniká nové vydání Příručky a distribuce a seznamování je dle postupu v Seznamu dokumentů systému kvality. Archivaci této Příručky EMS provádí PVE na D.

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 Atestační podmínky a postupy atestačního střediska při provádění atestací dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy leden 2009

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha

Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha Každý subjekt, který se rozhodne využít ČSN EN ISO 14001:2005 ke zdokonalení svého systému řízení organizace, se setká s

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více