Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing"

Transkript

1 Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná

2 PROGRAM ŠKOLENÍ Oficiální zahájení školení Úvod do problematiky Základní struktura systému EMS dle ISO a praktické uplatňování požadavků normy Diskuse, závěr 2

3 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Součást celkového systému managementu, která ze použita k tvorbě a zavedení environmentální politiky a řízení environmentálních aspektů. Obecně zahrnuje organizační strukturu, odpovědnosti, plánovací činnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje apod. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ENVIRONMENT Prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, včetně vody, půdy, ovzduší, přírodních zdrojů, rostlin a živočichů, lidí a vzájemné vztahy jmenovaných.

4 PDCA PDCA plánuj dělej kontroluj jednej Plánuj stanov cíle a urči procesy, který jsou nezbytné k dosažení výsledku v souladu s EP Dělej uplatňuj stanovené procesy Kontroluj prováděj monitorování a měření procesů ve vztahu k EP, stanoveným cílů, právním požadavkům a podávej zprávy o výsledcích Jednej realizuj opatření pro soustavné zlepšování svého systému 4

5 ISO 14001: Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny a definice 4 Požadavky na systém environmentálního managementu 4.1 Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika 4.3 Plánování Environmentální aspekty Požadavky právní předpisů a jiné požadavky Cíle, cílové hodnoty a program(y) 5

6 ISO 14001: Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikování Dokumentace Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce 6

7 ISO 14001: Kontrola Monitorování a měření Hodnocení souladu Neshoda, nápravná a preventivní opatření Záznamy Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením organizace 7

8 ISO 14001:2004 Úvod Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu a byla vytvořena tak, aby ji bylo možno uplatnit ve všech typech organizací a velikostí. Úspěch systému EMS závisí na zapojení všech úrovní a funkcí v organizaci a zejména vrcholového vedení. Zavedení normy je možné ve všech organizacích, které si přejí: stanovit, zavést, udržovat a zlepšovat EMS prokázat tuto shodu ostatním požádat o certifikaci systému EMS externí organizaci 8

9 ISO 14001:2004 Základní pojmy Environmentální aspekt prvek činností, výrobků a služeb organizace, který může ovlivňovat ŽP. Významný EA má či může mít významný environmentální dopad. Environmentální dopad změna v ŽP, pozitivního nebo negativního charakteru, která zcela nebo částečně vyplývá z EA organizace 9

10 Aplikace požadavků normy Doporučení: Teze politiky navrhnout tak, aby v nich byly zohledněny významné dopady na ŽP a snaha o jejich minimalizaci. Taxativně uvést závazek na zlepšování EMS a plnění právních požadavků. Teze politiky stanovit tak, aby z nich mohly být případně odvozeny environmentální cíle. Politiku dokumentovat (písemně interním řídícím aktem). Politiku prakticky naplňovat prostřednictvím cílů a programů. Udržovat politiku v aktuální podobě, která odpovídá stávajícímu stavu řízení OŽP v organizaci. S politikou seznámit zaměstnance, subdodavatele, ale také obchodní partnery, zákazníky či jiné zainteresované strany. Zajistit dostupnost veřejnosti (média, internet, propagace firmy apod.) 10

11 Environmentální politika Environmentální cíl(e) Environmentální program (y) 11

12 Popis prvku EMS - politika Co politika ve vztahu k organizaci charakterizuje. Které faktory zdroje se berou v úvahu při zpracování politiky. Kdo a jak politiku zpracovává, schvaluje a přezkoumává z hlediska aktuálnosti (např. formou matice zodpovědnosti). Kdy je nutno politiku aktualizovat. Kde a jak je politika umístěna a zda se jedná o řízený dokument. Jak jsou s ní seznamováni zaměstnanci, externí zainteresované strany a jiné subjekty. 12

13 Cíle musí být definovány tak, aby: Byly měřitelné Bylo zřejmé, kdo odpovídá za jejich splnění Bylo zřejmé, jaké prostředky (zdroje)byly vyčleněny pro jejich dosažení 13

14 Příklady environmentálních cílů Úplně zamezit možnosti úniků nebezpečných látek do spodních vod a půdy Racionalizace odpadového hospodářství firmy s cílem dosažení shody s legislativními požadavky a snížení nákladů na odpadové hospodářství nejméně o..kč. Realizací technického zařízení zajistit zlepšení mikroklimatických podmínek na pracovišti s cílem eliminovat únavu pracovníků a snížit výskyt zmetků o.%. Technickými opatřeními snížit obsah emisí o...% při technologii 14

15 Příklady environmentálních cílů Dosáhnout snížení výskytu ropných látek v odpadních vodách z 20 mg/m 3 na 10 mg/m 3 do konce roku 2004 Do všech dokumentů určených zákazníkům a ostatním externím subjektům zakomponovat přístup společnosti k ochraně životního prostředí Snížit objemnost vznikajících odpadů o xx % Zajistit monitorování spotřeby el. energie a vody v jednotlivých provozech 15

16 Příklady environmentálních cílů Zajistit připravenost zaměstnanců v případě vzniku havárie provést minimálně dvě havarijní cvičení ročně Formou externích auditů prověřit přístup významných dodavatelů k OŽP Zavést elektronické řízení záznamů OŽP vycházejících z legislativy Zvýšit povědomí zaměstnanců o BOZP a OŽP vhodnými informačními materiály 16

17 Popis prvku EMS - cíle Vytvořte postup pro vyhledávání cílů, jejich schvalování, vyčlenění příslušných zdrojů, přezkoumávání cílů. Stanovte základní zdroje námětů pro cíle. Identifikujete vhodné cíle, které lze v podmínkách Vaší organizace řešit. Vyhodnoťte zda cíle nejsou v rozporu s EP. Určete harmonogram, odpovědnou osobu, vyčleňte zdroje, schvalte cíle. Informujte o přijatých cílích zaměstnance. Stanovte příslušné programy a veďte relevantní záznamy. Řešte cíle, po jejich ukončení cíle proveďte jejich zhodnocení. Dle potřeby aktualizujte cíle nebo stanovte nové cíle. 17

18 Popis prvku EMS - programy Stanovte vzor záznamu programu EMS. Na základě schválených cílů pečlivě zpracujte příslušné programy. V programech definujte konkrétní časový harmonogram, jednotlivé úkoly, odpovědnosti, zdroje. Realizujte jednotlivé kroky (opatření, úkoly) stanovené v programech. Provádějte průběžnou kontrolu plnění programu (ů) EMS. Veďte relevantní záznamy související s realizací programů. 18

19 Příklady environmentálních aspektů Únik chemických látek Smísení chemických látek Vznik nebezpečných odpadů Vznik nevratných obalů Únik ropných látek Úkapy olejů Únik rozpouštědel Únik nebezpečných látek do půdy a vody Emise do ovzduší Spotřeba el. energie, vody, plynu Výbuch Hluk, vibrace Rentgenové záření 19

20 Popis prvku EMS - aspekty Stanovte postup pro vyhledávání environmentálních aspektů a jejich dopadů do životního prostředí. Stanovte metodiku hodnocení EA, tj. významnost EA, vliv na ŽP apod. Vytvořte vhodný záznam pro dokumentování EA. Proveďte identifikaci aspektů v podmínkách organizace a jejich vyhodnocení. Identifikujte rovněž aspekty plánovaných činností, aspekty externích firem, aspekty výrobků. Významné aspekty řešte s cílem snížit dopady do ŽP. Pravidelně provádějte aktualizaci EA a jejich dopadů. K EA přiřaďte jejich soulad resp. vazbu na legislativu OŽP. 20

21 ČSN EN ISO Příklad registru EA 21

22 Kontrolní orgán Právní předpisy musí firma plnit bez ohledu na to, zda má či nemá zavedený systém ISO! Teorie vrs. Praxe

23 V organizaci musí být k dispozici platné resp. zajištěn přístup k zákonům, vyhláškám, nařízení vlády a jiným relevantním právním aktům, rozhodnutím územních orgánů státní správy, opatřením a metodickým pokynům ministerstev, resortním směrnicím, technickým normám atd., které se přímo vztahují k činnostem, výrobkům a službám organizace. Prostřednictvím systémových nástrojů (struktura a odpovědnost kapitola 4.4.1) musí být zajištěno, že vedení bude s dostatečným předstihem informováno o chystaných legislativních změnách, které včas uplatní v podnikatelských plánech a aktivitách společnosti. 23

24 Ochrana životního prostředí je řízena právními předpisy a relevantními rozhodnutími územně příslušných orgánů státní správy pro oblast: odpadového hospodářství ochrany ovzduší ochrany vod nakládání s chemickými látkami a přípravky ochrany přírody a krajiny ochrany půdního fondu a lesa ochrany před ionizujícím zářením příp. ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce (tepelná energie, hluk, prach, vibrace aj.). 24

25 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 25

26 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 26

27 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 27

28 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 28

29 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 29

30 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 30

31 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 31

32 Popis prvku EMS právní požadavky Stanovte postup, kterým budete získávat informace k vydávaným právním aktům a nejvhodnější zdroj právních předpisů. Na základě identifikovaných EA vyhodnoťte, které právní předpisy a konkrétní právní požadavky se na Vaši organizaci vztahují. Ověřte, zda plníte relevantní právní či jiné požadavky. Identifikujte jiné požadavky související s touto kapitolou normy. Zjištěné informace uveďte v registru; dle potřeby vytvořte další registry (smluv, rozhodnutí apod.). Pravidelně registry aktualizujte. Zadejte provedené nezávislého legislativního auditu externí odborné firmě. Dle požadavků nově vydávané legislativy plňte relevantní právní požadavky. 32

33 Neznalost zákon neomlouvá 33

34 Popis prvku EMS odpovědnost Jmenujte zástupce pro EMS a stanovte příslušné pravomoci, odpovědnosti, úkoly a povinnosti. Stanovte odpovědnosti, pravomoci a povinnosti jednotlivých organizačních úrovní, pracovních funkcí za oblasti v systému EMS a příslušné okruhy ochrany životního prostředí. Tyto odpovědnosti dokumentujte (organizační řád, pracovní řád, popisy pracovního místa, matice zodpovědnosti apod.) Seznamte s výše uvedeným své zaměstnance. Dbejte na stanovení odpovědností a pravomocí u externích subjektů (dodavatelé služeb, výrobků, stavební firmy, subjekty působící ve Vašem areálu apod.) Prověřujte, zda jsou stanovené povinnosti plněny. Dle možností nastavte EMS, aby zajišťoval maximální zastupitelnost. 34

35 Popis prvku EMS výcvik Určete požadavky na vzdělání, školení, zkušenosti či jinou způsobilost svých zaměstnanců. Vyhodnoťte, které požadavky vycházejí z právních předpisů OŽP (např. školení k chemickým látkám, školení k přepravě nebezpečných věcí, školení BOZP, svářečské oprávnění apod.). Stanovte školící okruhy pro jednotlivé úrovně zaměstnanců, zpracujte plán školení. Vyberte vhodnou školící organizaci a provádějte vyhodnocení školení. O výcviku veďte pečlivé záznamy. Stanovte, jakému výcviku budou podléhat externí subjekty. Postupy související s výcvikem uveďte ve Vaší dokumentaci EMS. Vyhodnocujte efektivnost provedeného výcviku. 35

36 Interní komunikace veškeré úrovně dokumentace (směrnice, příkazy, nařízení, pokyny, zápisy, vývojové diagramy aj.) porady a jednání interní sdělení oznamovací tabule shromáždění informační systém firemní počítačová síť (intranet) vzdělávání a výcvik podnikový rozhlas podnikový časopis podněty od zaměstnanců (způsoby jejich přijímání, předávání, vyhodnocování atd.) 36

37 Popis prvku EMS komunikování Určete hlavní segmenty interní a externí komunikace v oblasti EMS a OŽP. Stanovte příslušné odpovědnosti a pravomoci. Za součást externí komunikace považujte i propagaci Vašeho systému EMS (certifikace EMS, politika aj.). Zvýšenou pozornost věnujte komunikování (internímu i externímu) v oblasti havarijní připravenosti. Prostor pro interní komunikaci EMS a OŽP vyčleňte i v rámci porad, desetiminutovek apod. Veďte záznamy o stížnostech, podnětech, připomínkách, zlepšovacích návrzích, reklamacích apod. 37

38 Popis prvku EMS dokumentace, řízení dokumentů Stanovte strukturu Vaší dokumentace, máte-li také systém QMS, zvolte integrovanou dokumentaci. Zmapujte stávající dokumentaci uplatňovanou v organizaci, včetně dokumentů a záznamů externího původu. Vytvořte postupy související s tvorbou, vydáváním, schvalováním, revizí a a archivací dokumentace EMS a OŽP. Zpracujte dokumentaci vyžadovanou normou a dále pak dokumentaci pro řízení procesů OŽP. Dokumentaci zpřístupněte relevantnímu okruhu osob, proveďte seznámení s touto dokumentací. Dokumentaci aktualizujte. 38

39 Popis prvku EMS řízení provozu Určete, které Vaše činnosti mají významné environmentální dopady. Pro tyto činnosti stanovte příslušné provozní postupy (pokyny, instrukce). Stanovte požadavky a podmínky související se smluvními vztahy, nákupem zboží a služeb, hodnocením dodavatelů, prodejem a servisem výrobků, návrhem a vývojem apod. Určete pravidla pro ochranu složek ŽP (voda, půda, ovzduší aj.) a pravidla pro řízení činností s envir. dopadem (nakládání s odpady, nakládání s NCHLAP, skladové hospodářství, doprava ) Dodržujte provozní postupy vycházející z legislativy (provozní řády pro ČOV, zdroje znečišťování ovzduší, sklady odpadů aj.) 39

40 Popis prvku EMS havarijní připravenost identifikování možných interních a externích rizik, přijetí a uplatňování preventivních opatření včetně pojištění zpracování havarijních, požárních plánů a jiných krizových plánů, včetně těch,které jsou vyžadovány legislativou, bezpečnostní listy výcvik zaměstnanců praktická cvičení revidování havarijních plánů po situaci havarijního ohrožení komunikační vazby a postupy v případě vzniku havárie, záznamy vybavenost havarijními prostředky 40

41 Média varují 41

42 Média varují 42

43 Ostatní 140 sekund Poznáte mě? 43

44 Ostatní Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít k ohrožení života a zdraví člověka v důsledku živelné pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek či jiné mimořádné situace většího rozsahu. 140 sekund 44

45 Popis prvku EMS monitorování a měření Identifikujte, které prvky řízení a činnosti s vlivem na ŽP jsou ve Vaší organizaci monitorovány (měřeny). Určete monitoring (měření) vyžadované legislativou OŽP. Stanovte postupy pro monitorování, odpovědnosti, způsob zaznamenávání informací a způsoby vyhodnocování údajů. Dodržujte požadavky související s metrologickými předpisy. Zjištěné informace využijte jako náměty pro cíle a cílové hodnoty. Udržujte příslušné záznamy, včetně registrů. 45

46 ČSN EN ISO Příklad registru MaM 46

47 ČSN EN ISO Příklad registru MaM 47

48 Popis prvku EMS záznamy Zmapujte stávající záznamy s vazbou na OŽP, uplatňované v organizaci. (Dle možností všechny záznamy.) Zpracujte přehled záznamů s uvedením relevantních informací (odpovědnost, místo uložení, archivace apod.). Vytvořte postupy pro tvorbu, vydávání, používání, archivaci a skartaci záznamů. Dodržujte zásadu, aby každý záznam byl označen alespoň datem vyhotovení a jménem zpracovatele. 48

49 Příklady záznamů EMS Legislativa Rozhodnutí orgánů státní správy Podněty a stížnosti Zápisy o plnění programů EMS Záznamy o výcviku Údaje z monitorování Informace o výrobcích Informace o službách Registr environmentálních aspektů Záznamy o kontrole, údržbě a kalibraci Env. informace o dodavatelích Seznamy platné dokumentace Záznamy o výskytu neshody Hlášení o poruchách a haváriích Záznamy o havarijním výcviku Informace o nákladech na OŽP a EMS Smlouvy s externími subjekty Protokoly a závěrečné zprávy z auditů Zápisy z přezkoumání vedením 4.6 Další registry záznamů dle potřeb společnosti 49

50 Popis prvku EMS hodnocení souladu Důsledná aplikace prvku Právní a jiné požadavky. Specifikujte konkrétní právní požadavky, např. v registrech, interních směrnicích, ekologických manuálech apod. Určete postup (metodiku), kterou se vyhodnocení shody bude provádět. Dle stanovené četnosti provádějte vyhodnocení souladu a z této činnosti pořizujte záznamy. Přenechejte vyhodnocení souladu externím odborníkům, např. provedením envi-legislativního auditu. Při stanovování četnosti přihlížejte k externím vlivům (dynamika změn legislativy v ČR, vstup do EU apod.) Pořizujte fotodokumentaci. 50

51 Popis prvku EMS neshoda, NO-PO Definujte druhy neshod ve Vaší organizaci. Stanovte příslušné postupy pro řešení neshod a přijímání NO-PO. Důsledně dbejte ne řešení neshod vyplývajících z nedodržení relevantní legislativy neshod souvisejících se vznikem havárií. Neshody, PO a NO zaznamenávejte (např. do registrů, knihy neshod apod.). Věnujte zvýšenou pozornost potenciálním neshodám: Co by se stalo, když Prevence je na prvním místě. 51

52 Popis prvku EMS interní audit Stanovte postupy pro přípravu, plánování, realizaci a vyhodnocování interních auditů EMS, včetně požadavků na odbornou způsobilost auditorů. Jako pomůcku využijte normu ISO Zpracujte plán (program) auditů a dle potřeby další záznamy (oznamovací formuláře, hodnotící dotazníky apod.). Dle stanovených parametrů proveďte interní audit, vyhodnoťte výstupy a zpracujte zprávu protokol z auditu. Zjištěné nedostatky řešte procesy spojenými s NO-PO. Na dalším auditu ověřte realizaci NO-PO z minulého auditu. 52

53 Popis prvku EMS přezkoumání systému EMS Stanovte formu a interval přezkoumání systému EMS. Definujte postupy související s přezkoumáním systému EMS v podmínkách Vaší organizace. Stanovte vstupy pro přezkoumání a osoby odpovědné za přípravu vstupních informací. Proveďte přezkoumání a příslušné výstupy uveďte ve zprávě z přezkoumání. Ve zprávě neopomeňte definovat možnosti dalšího zlepšování a zabezpečení potřebných zdrojů pro další funkci EMS. 53

54 Informační podklady k přezkoumání Environmentální politika, Cíle a cílové hodnoty, Programy EMS Opatření k zajištění cílů Podněty a doporučení nositelů hlavní odpovědnosti za jednotlivé prvky systému EMS Zprávy z interních auditů EMS Zprávy z prověrek certifikačních společností Zprávy z externích auditů oprávněnými orgány Zprávy z externích auditů u dodavatelů Zprávy o plnění opatření k nápravě a jejich účinnosti Zprávy z plnění plánu výcviku Zprávy o zajištění a čerpání zdrojů na EMS Hodnocení odběratelů Výsledky hodnocení souladu s legislativou Výsledky zákaznických auditů 54

55 Děkuji za pozornost

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací 18.10.2008 A Vznik dokumentu 10.11.2010 B Úprava četnosti přezkoumání managementem 22.9.2011 Integrace

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha

Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha Každý subjekt, který se rozhodne využít ČSN EN ISO 14001:2005 ke zdokonalení svého systému řízení organizace, se setká s

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ Novotného Lávka 5, 116 68 Praha1 IČ: 70929432 Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ a) množina kategorií

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

chemické látky a přípravky - prevence závažných havárií - odpadové hospodářství PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

chemické látky a přípravky - prevence závažných havárií - odpadové hospodářství PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVI GROUP chemické látky a přípravky - prevence závažných havárií - odpadové hospodářství PŘÍRUČKA PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ využívání a ochrana vod - ochrana ovzduší integrovaná prevence - obaly

Více

OIKOS. Group s.r.o. Firemní profil. www.oikosgroup.cz

OIKOS. Group s.r.o. Firemní profil. www.oikosgroup.cz OIKOS Group s.r.o. www.oikosgroup.cz Firemní profil Seznamte se s námi 2 OIKOS OIKOS Oikos termín, který ve starověkem Řecku označoval dům, domov, hospodářství. Od tohoto termínu jsou odvozena slova ekologie

Více

Státní úřad inspekce práce BEZPEČNÝ PODNIK. Politika BOZP. Plánování. Přezkoumání a zlepšování MANUÁL. Kontrola, měření a hodnocení.

Státní úřad inspekce práce BEZPEČNÝ PODNIK. Politika BOZP. Plánování. Přezkoumání a zlepšování MANUÁL. Kontrola, měření a hodnocení. Státní úřad inspekce práce BEZPEČNÝ PODNIK Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování MANUÁL Plánování Kontrola, měření a hodnocení Zavedení a provoz 1 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Číslo: NPK 16 Číslo vydání: 1 Strana: 1 Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Celkem stran: 19 Verze 2011 Platnost od: 4. 8. 2011 Počet příloh: 5 KONEČNÝ NÁVRH Národní

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS

INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS Strana 1 (celkem 26) ŘÍZENÝ DOKUMENT INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS podle ČSN EN ISO 9001:2008 a podle ČSN EN ISO 14001:2004 společnosti ATONA s. r. o. Poříčí 44 č.p 2428, 678 01 Blansko Datum vydání:

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3 Identifikace: SM 42-01 Strana číslo: 2 0. Obsah 0. Obsah... 2 1. Úvod... 5 1.1. Identifikace organizace... 5 1.2. Předmět činnosti... 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ... 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ...

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s r. o. www.cqm-sro.cz Krestova 1294/1

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o.

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Auditování ISO 9001:2015 Výběr z nových Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Přehled hlavních změn

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4 0 ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT NORMY... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 5.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI... 4 5.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI... 4 5.3 ZÁRUKY

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více