Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing"

Transkript

1 Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná

2 PROGRAM ŠKOLENÍ Oficiální zahájení školení Úvod do problematiky Základní struktura systému EMS dle ISO a praktické uplatňování požadavků normy Diskuse, závěr 2

3 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Součást celkového systému managementu, která ze použita k tvorbě a zavedení environmentální politiky a řízení environmentálních aspektů. Obecně zahrnuje organizační strukturu, odpovědnosti, plánovací činnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje apod. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ENVIRONMENT Prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, včetně vody, půdy, ovzduší, přírodních zdrojů, rostlin a živočichů, lidí a vzájemné vztahy jmenovaných.

4 PDCA PDCA plánuj dělej kontroluj jednej Plánuj stanov cíle a urči procesy, který jsou nezbytné k dosažení výsledku v souladu s EP Dělej uplatňuj stanovené procesy Kontroluj prováděj monitorování a měření procesů ve vztahu k EP, stanoveným cílů, právním požadavkům a podávej zprávy o výsledcích Jednej realizuj opatření pro soustavné zlepšování svého systému 4

5 ISO 14001: Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny a definice 4 Požadavky na systém environmentálního managementu 4.1 Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika 4.3 Plánování Environmentální aspekty Požadavky právní předpisů a jiné požadavky Cíle, cílové hodnoty a program(y) 5

6 ISO 14001: Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikování Dokumentace Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce 6

7 ISO 14001: Kontrola Monitorování a měření Hodnocení souladu Neshoda, nápravná a preventivní opatření Záznamy Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením organizace 7

8 ISO 14001:2004 Úvod Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu a byla vytvořena tak, aby ji bylo možno uplatnit ve všech typech organizací a velikostí. Úspěch systému EMS závisí na zapojení všech úrovní a funkcí v organizaci a zejména vrcholového vedení. Zavedení normy je možné ve všech organizacích, které si přejí: stanovit, zavést, udržovat a zlepšovat EMS prokázat tuto shodu ostatním požádat o certifikaci systému EMS externí organizaci 8

9 ISO 14001:2004 Základní pojmy Environmentální aspekt prvek činností, výrobků a služeb organizace, který může ovlivňovat ŽP. Významný EA má či může mít významný environmentální dopad. Environmentální dopad změna v ŽP, pozitivního nebo negativního charakteru, která zcela nebo částečně vyplývá z EA organizace 9

10 Aplikace požadavků normy Doporučení: Teze politiky navrhnout tak, aby v nich byly zohledněny významné dopady na ŽP a snaha o jejich minimalizaci. Taxativně uvést závazek na zlepšování EMS a plnění právních požadavků. Teze politiky stanovit tak, aby z nich mohly být případně odvozeny environmentální cíle. Politiku dokumentovat (písemně interním řídícím aktem). Politiku prakticky naplňovat prostřednictvím cílů a programů. Udržovat politiku v aktuální podobě, která odpovídá stávajícímu stavu řízení OŽP v organizaci. S politikou seznámit zaměstnance, subdodavatele, ale také obchodní partnery, zákazníky či jiné zainteresované strany. Zajistit dostupnost veřejnosti (média, internet, propagace firmy apod.) 10

11 Environmentální politika Environmentální cíl(e) Environmentální program (y) 11

12 Popis prvku EMS - politika Co politika ve vztahu k organizaci charakterizuje. Které faktory zdroje se berou v úvahu při zpracování politiky. Kdo a jak politiku zpracovává, schvaluje a přezkoumává z hlediska aktuálnosti (např. formou matice zodpovědnosti). Kdy je nutno politiku aktualizovat. Kde a jak je politika umístěna a zda se jedná o řízený dokument. Jak jsou s ní seznamováni zaměstnanci, externí zainteresované strany a jiné subjekty. 12

13 Cíle musí být definovány tak, aby: Byly měřitelné Bylo zřejmé, kdo odpovídá za jejich splnění Bylo zřejmé, jaké prostředky (zdroje)byly vyčleněny pro jejich dosažení 13

14 Příklady environmentálních cílů Úplně zamezit možnosti úniků nebezpečných látek do spodních vod a půdy Racionalizace odpadového hospodářství firmy s cílem dosažení shody s legislativními požadavky a snížení nákladů na odpadové hospodářství nejméně o..kč. Realizací technického zařízení zajistit zlepšení mikroklimatických podmínek na pracovišti s cílem eliminovat únavu pracovníků a snížit výskyt zmetků o.%. Technickými opatřeními snížit obsah emisí o...% při technologii 14

15 Příklady environmentálních cílů Dosáhnout snížení výskytu ropných látek v odpadních vodách z 20 mg/m 3 na 10 mg/m 3 do konce roku 2004 Do všech dokumentů určených zákazníkům a ostatním externím subjektům zakomponovat přístup společnosti k ochraně životního prostředí Snížit objemnost vznikajících odpadů o xx % Zajistit monitorování spotřeby el. energie a vody v jednotlivých provozech 15

16 Příklady environmentálních cílů Zajistit připravenost zaměstnanců v případě vzniku havárie provést minimálně dvě havarijní cvičení ročně Formou externích auditů prověřit přístup významných dodavatelů k OŽP Zavést elektronické řízení záznamů OŽP vycházejících z legislativy Zvýšit povědomí zaměstnanců o BOZP a OŽP vhodnými informačními materiály 16

17 Popis prvku EMS - cíle Vytvořte postup pro vyhledávání cílů, jejich schvalování, vyčlenění příslušných zdrojů, přezkoumávání cílů. Stanovte základní zdroje námětů pro cíle. Identifikujete vhodné cíle, které lze v podmínkách Vaší organizace řešit. Vyhodnoťte zda cíle nejsou v rozporu s EP. Určete harmonogram, odpovědnou osobu, vyčleňte zdroje, schvalte cíle. Informujte o přijatých cílích zaměstnance. Stanovte příslušné programy a veďte relevantní záznamy. Řešte cíle, po jejich ukončení cíle proveďte jejich zhodnocení. Dle potřeby aktualizujte cíle nebo stanovte nové cíle. 17

18 Popis prvku EMS - programy Stanovte vzor záznamu programu EMS. Na základě schválených cílů pečlivě zpracujte příslušné programy. V programech definujte konkrétní časový harmonogram, jednotlivé úkoly, odpovědnosti, zdroje. Realizujte jednotlivé kroky (opatření, úkoly) stanovené v programech. Provádějte průběžnou kontrolu plnění programu (ů) EMS. Veďte relevantní záznamy související s realizací programů. 18

19 Příklady environmentálních aspektů Únik chemických látek Smísení chemických látek Vznik nebezpečných odpadů Vznik nevratných obalů Únik ropných látek Úkapy olejů Únik rozpouštědel Únik nebezpečných látek do půdy a vody Emise do ovzduší Spotřeba el. energie, vody, plynu Výbuch Hluk, vibrace Rentgenové záření 19

20 Popis prvku EMS - aspekty Stanovte postup pro vyhledávání environmentálních aspektů a jejich dopadů do životního prostředí. Stanovte metodiku hodnocení EA, tj. významnost EA, vliv na ŽP apod. Vytvořte vhodný záznam pro dokumentování EA. Proveďte identifikaci aspektů v podmínkách organizace a jejich vyhodnocení. Identifikujte rovněž aspekty plánovaných činností, aspekty externích firem, aspekty výrobků. Významné aspekty řešte s cílem snížit dopady do ŽP. Pravidelně provádějte aktualizaci EA a jejich dopadů. K EA přiřaďte jejich soulad resp. vazbu na legislativu OŽP. 20

21 ČSN EN ISO Příklad registru EA 21

22 Kontrolní orgán Právní předpisy musí firma plnit bez ohledu na to, zda má či nemá zavedený systém ISO! Teorie vrs. Praxe

23 V organizaci musí být k dispozici platné resp. zajištěn přístup k zákonům, vyhláškám, nařízení vlády a jiným relevantním právním aktům, rozhodnutím územních orgánů státní správy, opatřením a metodickým pokynům ministerstev, resortním směrnicím, technickým normám atd., které se přímo vztahují k činnostem, výrobkům a službám organizace. Prostřednictvím systémových nástrojů (struktura a odpovědnost kapitola 4.4.1) musí být zajištěno, že vedení bude s dostatečným předstihem informováno o chystaných legislativních změnách, které včas uplatní v podnikatelských plánech a aktivitách společnosti. 23

24 Ochrana životního prostředí je řízena právními předpisy a relevantními rozhodnutími územně příslušných orgánů státní správy pro oblast: odpadového hospodářství ochrany ovzduší ochrany vod nakládání s chemickými látkami a přípravky ochrany přírody a krajiny ochrany půdního fondu a lesa ochrany před ionizujícím zářením příp. ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce (tepelná energie, hluk, prach, vibrace aj.). 24

25 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 25

26 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 26

27 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 27

28 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 28

29 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 29

30 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 30

31 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 31

32 Popis prvku EMS právní požadavky Stanovte postup, kterým budete získávat informace k vydávaným právním aktům a nejvhodnější zdroj právních předpisů. Na základě identifikovaných EA vyhodnoťte, které právní předpisy a konkrétní právní požadavky se na Vaši organizaci vztahují. Ověřte, zda plníte relevantní právní či jiné požadavky. Identifikujte jiné požadavky související s touto kapitolou normy. Zjištěné informace uveďte v registru; dle potřeby vytvořte další registry (smluv, rozhodnutí apod.). Pravidelně registry aktualizujte. Zadejte provedené nezávislého legislativního auditu externí odborné firmě. Dle požadavků nově vydávané legislativy plňte relevantní právní požadavky. 32

33 Neznalost zákon neomlouvá 33

34 Popis prvku EMS odpovědnost Jmenujte zástupce pro EMS a stanovte příslušné pravomoci, odpovědnosti, úkoly a povinnosti. Stanovte odpovědnosti, pravomoci a povinnosti jednotlivých organizačních úrovní, pracovních funkcí za oblasti v systému EMS a příslušné okruhy ochrany životního prostředí. Tyto odpovědnosti dokumentujte (organizační řád, pracovní řád, popisy pracovního místa, matice zodpovědnosti apod.) Seznamte s výše uvedeným své zaměstnance. Dbejte na stanovení odpovědností a pravomocí u externích subjektů (dodavatelé služeb, výrobků, stavební firmy, subjekty působící ve Vašem areálu apod.) Prověřujte, zda jsou stanovené povinnosti plněny. Dle možností nastavte EMS, aby zajišťoval maximální zastupitelnost. 34

35 Popis prvku EMS výcvik Určete požadavky na vzdělání, školení, zkušenosti či jinou způsobilost svých zaměstnanců. Vyhodnoťte, které požadavky vycházejí z právních předpisů OŽP (např. školení k chemickým látkám, školení k přepravě nebezpečných věcí, školení BOZP, svářečské oprávnění apod.). Stanovte školící okruhy pro jednotlivé úrovně zaměstnanců, zpracujte plán školení. Vyberte vhodnou školící organizaci a provádějte vyhodnocení školení. O výcviku veďte pečlivé záznamy. Stanovte, jakému výcviku budou podléhat externí subjekty. Postupy související s výcvikem uveďte ve Vaší dokumentaci EMS. Vyhodnocujte efektivnost provedeného výcviku. 35

36 Interní komunikace veškeré úrovně dokumentace (směrnice, příkazy, nařízení, pokyny, zápisy, vývojové diagramy aj.) porady a jednání interní sdělení oznamovací tabule shromáždění informační systém firemní počítačová síť (intranet) vzdělávání a výcvik podnikový rozhlas podnikový časopis podněty od zaměstnanců (způsoby jejich přijímání, předávání, vyhodnocování atd.) 36

37 Popis prvku EMS komunikování Určete hlavní segmenty interní a externí komunikace v oblasti EMS a OŽP. Stanovte příslušné odpovědnosti a pravomoci. Za součást externí komunikace považujte i propagaci Vašeho systému EMS (certifikace EMS, politika aj.). Zvýšenou pozornost věnujte komunikování (internímu i externímu) v oblasti havarijní připravenosti. Prostor pro interní komunikaci EMS a OŽP vyčleňte i v rámci porad, desetiminutovek apod. Veďte záznamy o stížnostech, podnětech, připomínkách, zlepšovacích návrzích, reklamacích apod. 37

38 Popis prvku EMS dokumentace, řízení dokumentů Stanovte strukturu Vaší dokumentace, máte-li také systém QMS, zvolte integrovanou dokumentaci. Zmapujte stávající dokumentaci uplatňovanou v organizaci, včetně dokumentů a záznamů externího původu. Vytvořte postupy související s tvorbou, vydáváním, schvalováním, revizí a a archivací dokumentace EMS a OŽP. Zpracujte dokumentaci vyžadovanou normou a dále pak dokumentaci pro řízení procesů OŽP. Dokumentaci zpřístupněte relevantnímu okruhu osob, proveďte seznámení s touto dokumentací. Dokumentaci aktualizujte. 38

39 Popis prvku EMS řízení provozu Určete, které Vaše činnosti mají významné environmentální dopady. Pro tyto činnosti stanovte příslušné provozní postupy (pokyny, instrukce). Stanovte požadavky a podmínky související se smluvními vztahy, nákupem zboží a služeb, hodnocením dodavatelů, prodejem a servisem výrobků, návrhem a vývojem apod. Určete pravidla pro ochranu složek ŽP (voda, půda, ovzduší aj.) a pravidla pro řízení činností s envir. dopadem (nakládání s odpady, nakládání s NCHLAP, skladové hospodářství, doprava ) Dodržujte provozní postupy vycházející z legislativy (provozní řády pro ČOV, zdroje znečišťování ovzduší, sklady odpadů aj.) 39

40 Popis prvku EMS havarijní připravenost identifikování možných interních a externích rizik, přijetí a uplatňování preventivních opatření včetně pojištění zpracování havarijních, požárních plánů a jiných krizových plánů, včetně těch,které jsou vyžadovány legislativou, bezpečnostní listy výcvik zaměstnanců praktická cvičení revidování havarijních plánů po situaci havarijního ohrožení komunikační vazby a postupy v případě vzniku havárie, záznamy vybavenost havarijními prostředky 40

41 Média varují 41

42 Média varují 42

43 Ostatní 140 sekund Poznáte mě? 43

44 Ostatní Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít k ohrožení života a zdraví člověka v důsledku živelné pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek či jiné mimořádné situace většího rozsahu. 140 sekund 44

45 Popis prvku EMS monitorování a měření Identifikujte, které prvky řízení a činnosti s vlivem na ŽP jsou ve Vaší organizaci monitorovány (měřeny). Určete monitoring (měření) vyžadované legislativou OŽP. Stanovte postupy pro monitorování, odpovědnosti, způsob zaznamenávání informací a způsoby vyhodnocování údajů. Dodržujte požadavky související s metrologickými předpisy. Zjištěné informace využijte jako náměty pro cíle a cílové hodnoty. Udržujte příslušné záznamy, včetně registrů. 45

46 ČSN EN ISO Příklad registru MaM 46

47 ČSN EN ISO Příklad registru MaM 47

48 Popis prvku EMS záznamy Zmapujte stávající záznamy s vazbou na OŽP, uplatňované v organizaci. (Dle možností všechny záznamy.) Zpracujte přehled záznamů s uvedením relevantních informací (odpovědnost, místo uložení, archivace apod.). Vytvořte postupy pro tvorbu, vydávání, používání, archivaci a skartaci záznamů. Dodržujte zásadu, aby každý záznam byl označen alespoň datem vyhotovení a jménem zpracovatele. 48

49 Příklady záznamů EMS Legislativa Rozhodnutí orgánů státní správy Podněty a stížnosti Zápisy o plnění programů EMS Záznamy o výcviku Údaje z monitorování Informace o výrobcích Informace o službách Registr environmentálních aspektů Záznamy o kontrole, údržbě a kalibraci Env. informace o dodavatelích Seznamy platné dokumentace Záznamy o výskytu neshody Hlášení o poruchách a haváriích Záznamy o havarijním výcviku Informace o nákladech na OŽP a EMS Smlouvy s externími subjekty Protokoly a závěrečné zprávy z auditů Zápisy z přezkoumání vedením 4.6 Další registry záznamů dle potřeb společnosti 49

50 Popis prvku EMS hodnocení souladu Důsledná aplikace prvku Právní a jiné požadavky. Specifikujte konkrétní právní požadavky, např. v registrech, interních směrnicích, ekologických manuálech apod. Určete postup (metodiku), kterou se vyhodnocení shody bude provádět. Dle stanovené četnosti provádějte vyhodnocení souladu a z této činnosti pořizujte záznamy. Přenechejte vyhodnocení souladu externím odborníkům, např. provedením envi-legislativního auditu. Při stanovování četnosti přihlížejte k externím vlivům (dynamika změn legislativy v ČR, vstup do EU apod.) Pořizujte fotodokumentaci. 50

51 Popis prvku EMS neshoda, NO-PO Definujte druhy neshod ve Vaší organizaci. Stanovte příslušné postupy pro řešení neshod a přijímání NO-PO. Důsledně dbejte ne řešení neshod vyplývajících z nedodržení relevantní legislativy neshod souvisejících se vznikem havárií. Neshody, PO a NO zaznamenávejte (např. do registrů, knihy neshod apod.). Věnujte zvýšenou pozornost potenciálním neshodám: Co by se stalo, když Prevence je na prvním místě. 51

52 Popis prvku EMS interní audit Stanovte postupy pro přípravu, plánování, realizaci a vyhodnocování interních auditů EMS, včetně požadavků na odbornou způsobilost auditorů. Jako pomůcku využijte normu ISO Zpracujte plán (program) auditů a dle potřeby další záznamy (oznamovací formuláře, hodnotící dotazníky apod.). Dle stanovených parametrů proveďte interní audit, vyhodnoťte výstupy a zpracujte zprávu protokol z auditu. Zjištěné nedostatky řešte procesy spojenými s NO-PO. Na dalším auditu ověřte realizaci NO-PO z minulého auditu. 52

53 Popis prvku EMS přezkoumání systému EMS Stanovte formu a interval přezkoumání systému EMS. Definujte postupy související s přezkoumáním systému EMS v podmínkách Vaší organizace. Stanovte vstupy pro přezkoumání a osoby odpovědné za přípravu vstupních informací. Proveďte přezkoumání a příslušné výstupy uveďte ve zprávě z přezkoumání. Ve zprávě neopomeňte definovat možnosti dalšího zlepšování a zabezpečení potřebných zdrojů pro další funkci EMS. 53

54 Informační podklady k přezkoumání Environmentální politika, Cíle a cílové hodnoty, Programy EMS Opatření k zajištění cílů Podněty a doporučení nositelů hlavní odpovědnosti za jednotlivé prvky systému EMS Zprávy z interních auditů EMS Zprávy z prověrek certifikačních společností Zprávy z externích auditů oprávněnými orgány Zprávy z externích auditů u dodavatelů Zprávy o plnění opatření k nápravě a jejich účinnosti Zprávy z plnění plánu výcviku Zprávy o zajištění a čerpání zdrojů na EMS Hodnocení odběratelů Výsledky hodnocení souladu s legislativou Výsledky zákaznických auditů 54

55 Děkuji za pozornost

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Systém řízeníenvironmentu (EMS) přestavuje systematický přístup k ochraněživotního prostředíve všech činnostech organizace včetně prevence

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-15 A Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků 13. Ing. Blanka Kožená v. r. 27. května 2016 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 REJSTŘÍK PRÁVNÍCH

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví Březen 2015 1 Přehled prvků systému IMS 1. Politiky IMS 2. Integrovaný systém řízení 3. Obchodní případ 4. Návrh

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 A Politika ISŘ 15. Ing. Otakar Krejsa v. r. 18. listopadu 2016 Ing. Milan Hořák v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - organizační změny - doplnění

Více

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací 18.10.2008 A Vznik dokumentu 10.11.2010 B Úprava četnosti přezkoumání managementem 22.9.2011 Integrace

Více

CÍLE A PROGRAMY BOZP

CÍLE A PROGRAMY BOZP CÍLE A PROGRAMY BOZP na rok 2010 organizace: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ohradní 1159/65, Praha 4 - Michle Zpracovali: Ing. Oldřich Landa, CSc. QMS a SMBOZP Petra Koucká Správce dokumentace: Petra Koucká Schválil:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Příručka systému environmentálního managementu Semestrální práce Autor práce: Ing.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010 Příloha č. 6 MICOOP-správa škol List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Výtisk číslo:1 Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od

Více

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh.

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh. 14. Projekty EU http://www.guard7.cz/projekty-eu V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

USRJ: Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví

USRJ: Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví USRJ: Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví (Ing. Pešek, FJFI ZS 2004) Václav Štěpán 1 K předmětu Je toho hodně a přednášky jsou trochu spací, ale je to zajímavý a pohled je díky externímu přednášejícímu

Více

Vztah QMS EMS SM BOZP Kdo je zákazník? Odběratel. Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016. Systém environmentálního managementu (EMS) - požadavky

Vztah QMS EMS SM BOZP Kdo je zákazník? Odběratel. Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016. Systém environmentálního managementu (EMS) - požadavky Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 Chocerady 27.2.2017 Ing. Jiří Seger 1 Systém environmentálního managementu (EMS) - požadavky ISO 14001:1996 ČSN EN ISO 14001:1997 ISO 14001:2004 ČSN EN ISO 14001:2005

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Co je to TUR Indikátory TUR Nástroje TUR Trvale

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Úvod Jak bude předmět organizován? Přednášky: Úterý 13.30 15.10 (A01) Cvičení: Úterý 15.30 -?

Více