Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing"

Transkript

1 Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná

2 PROGRAM ŠKOLENÍ Oficiální zahájení školení Úvod do problematiky Základní struktura systému EMS dle ISO a praktické uplatňování požadavků normy Diskuse, závěr 2

3 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Součást celkového systému managementu, která ze použita k tvorbě a zavedení environmentální politiky a řízení environmentálních aspektů. Obecně zahrnuje organizační strukturu, odpovědnosti, plánovací činnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje apod. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ENVIRONMENT Prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, včetně vody, půdy, ovzduší, přírodních zdrojů, rostlin a živočichů, lidí a vzájemné vztahy jmenovaných.

4 PDCA PDCA plánuj dělej kontroluj jednej Plánuj stanov cíle a urči procesy, který jsou nezbytné k dosažení výsledku v souladu s EP Dělej uplatňuj stanovené procesy Kontroluj prováděj monitorování a měření procesů ve vztahu k EP, stanoveným cílů, právním požadavkům a podávej zprávy o výsledcích Jednej realizuj opatření pro soustavné zlepšování svého systému 4

5 ISO 14001: Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny a definice 4 Požadavky na systém environmentálního managementu 4.1 Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika 4.3 Plánování Environmentální aspekty Požadavky právní předpisů a jiné požadavky Cíle, cílové hodnoty a program(y) 5

6 ISO 14001: Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikování Dokumentace Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce 6

7 ISO 14001: Kontrola Monitorování a měření Hodnocení souladu Neshoda, nápravná a preventivní opatření Záznamy Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením organizace 7

8 ISO 14001:2004 Úvod Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu a byla vytvořena tak, aby ji bylo možno uplatnit ve všech typech organizací a velikostí. Úspěch systému EMS závisí na zapojení všech úrovní a funkcí v organizaci a zejména vrcholového vedení. Zavedení normy je možné ve všech organizacích, které si přejí: stanovit, zavést, udržovat a zlepšovat EMS prokázat tuto shodu ostatním požádat o certifikaci systému EMS externí organizaci 8

9 ISO 14001:2004 Základní pojmy Environmentální aspekt prvek činností, výrobků a služeb organizace, který může ovlivňovat ŽP. Významný EA má či může mít významný environmentální dopad. Environmentální dopad změna v ŽP, pozitivního nebo negativního charakteru, která zcela nebo částečně vyplývá z EA organizace 9

10 Aplikace požadavků normy Doporučení: Teze politiky navrhnout tak, aby v nich byly zohledněny významné dopady na ŽP a snaha o jejich minimalizaci. Taxativně uvést závazek na zlepšování EMS a plnění právních požadavků. Teze politiky stanovit tak, aby z nich mohly být případně odvozeny environmentální cíle. Politiku dokumentovat (písemně interním řídícím aktem). Politiku prakticky naplňovat prostřednictvím cílů a programů. Udržovat politiku v aktuální podobě, která odpovídá stávajícímu stavu řízení OŽP v organizaci. S politikou seznámit zaměstnance, subdodavatele, ale také obchodní partnery, zákazníky či jiné zainteresované strany. Zajistit dostupnost veřejnosti (média, internet, propagace firmy apod.) 10

11 Environmentální politika Environmentální cíl(e) Environmentální program (y) 11

12 Popis prvku EMS - politika Co politika ve vztahu k organizaci charakterizuje. Které faktory zdroje se berou v úvahu při zpracování politiky. Kdo a jak politiku zpracovává, schvaluje a přezkoumává z hlediska aktuálnosti (např. formou matice zodpovědnosti). Kdy je nutno politiku aktualizovat. Kde a jak je politika umístěna a zda se jedná o řízený dokument. Jak jsou s ní seznamováni zaměstnanci, externí zainteresované strany a jiné subjekty. 12

13 Cíle musí být definovány tak, aby: Byly měřitelné Bylo zřejmé, kdo odpovídá za jejich splnění Bylo zřejmé, jaké prostředky (zdroje)byly vyčleněny pro jejich dosažení 13

14 Příklady environmentálních cílů Úplně zamezit možnosti úniků nebezpečných látek do spodních vod a půdy Racionalizace odpadového hospodářství firmy s cílem dosažení shody s legislativními požadavky a snížení nákladů na odpadové hospodářství nejméně o..kč. Realizací technického zařízení zajistit zlepšení mikroklimatických podmínek na pracovišti s cílem eliminovat únavu pracovníků a snížit výskyt zmetků o.%. Technickými opatřeními snížit obsah emisí o...% při technologii 14

15 Příklady environmentálních cílů Dosáhnout snížení výskytu ropných látek v odpadních vodách z 20 mg/m 3 na 10 mg/m 3 do konce roku 2004 Do všech dokumentů určených zákazníkům a ostatním externím subjektům zakomponovat přístup společnosti k ochraně životního prostředí Snížit objemnost vznikajících odpadů o xx % Zajistit monitorování spotřeby el. energie a vody v jednotlivých provozech 15

16 Příklady environmentálních cílů Zajistit připravenost zaměstnanců v případě vzniku havárie provést minimálně dvě havarijní cvičení ročně Formou externích auditů prověřit přístup významných dodavatelů k OŽP Zavést elektronické řízení záznamů OŽP vycházejících z legislativy Zvýšit povědomí zaměstnanců o BOZP a OŽP vhodnými informačními materiály 16

17 Popis prvku EMS - cíle Vytvořte postup pro vyhledávání cílů, jejich schvalování, vyčlenění příslušných zdrojů, přezkoumávání cílů. Stanovte základní zdroje námětů pro cíle. Identifikujete vhodné cíle, které lze v podmínkách Vaší organizace řešit. Vyhodnoťte zda cíle nejsou v rozporu s EP. Určete harmonogram, odpovědnou osobu, vyčleňte zdroje, schvalte cíle. Informujte o přijatých cílích zaměstnance. Stanovte příslušné programy a veďte relevantní záznamy. Řešte cíle, po jejich ukončení cíle proveďte jejich zhodnocení. Dle potřeby aktualizujte cíle nebo stanovte nové cíle. 17

18 Popis prvku EMS - programy Stanovte vzor záznamu programu EMS. Na základě schválených cílů pečlivě zpracujte příslušné programy. V programech definujte konkrétní časový harmonogram, jednotlivé úkoly, odpovědnosti, zdroje. Realizujte jednotlivé kroky (opatření, úkoly) stanovené v programech. Provádějte průběžnou kontrolu plnění programu (ů) EMS. Veďte relevantní záznamy související s realizací programů. 18

19 Příklady environmentálních aspektů Únik chemických látek Smísení chemických látek Vznik nebezpečných odpadů Vznik nevratných obalů Únik ropných látek Úkapy olejů Únik rozpouštědel Únik nebezpečných látek do půdy a vody Emise do ovzduší Spotřeba el. energie, vody, plynu Výbuch Hluk, vibrace Rentgenové záření 19

20 Popis prvku EMS - aspekty Stanovte postup pro vyhledávání environmentálních aspektů a jejich dopadů do životního prostředí. Stanovte metodiku hodnocení EA, tj. významnost EA, vliv na ŽP apod. Vytvořte vhodný záznam pro dokumentování EA. Proveďte identifikaci aspektů v podmínkách organizace a jejich vyhodnocení. Identifikujte rovněž aspekty plánovaných činností, aspekty externích firem, aspekty výrobků. Významné aspekty řešte s cílem snížit dopady do ŽP. Pravidelně provádějte aktualizaci EA a jejich dopadů. K EA přiřaďte jejich soulad resp. vazbu na legislativu OŽP. 20

21 ČSN EN ISO Příklad registru EA 21

22 Kontrolní orgán Právní předpisy musí firma plnit bez ohledu na to, zda má či nemá zavedený systém ISO! Teorie vrs. Praxe

23 V organizaci musí být k dispozici platné resp. zajištěn přístup k zákonům, vyhláškám, nařízení vlády a jiným relevantním právním aktům, rozhodnutím územních orgánů státní správy, opatřením a metodickým pokynům ministerstev, resortním směrnicím, technickým normám atd., které se přímo vztahují k činnostem, výrobkům a službám organizace. Prostřednictvím systémových nástrojů (struktura a odpovědnost kapitola 4.4.1) musí být zajištěno, že vedení bude s dostatečným předstihem informováno o chystaných legislativních změnách, které včas uplatní v podnikatelských plánech a aktivitách společnosti. 23

24 Ochrana životního prostředí je řízena právními předpisy a relevantními rozhodnutími územně příslušných orgánů státní správy pro oblast: odpadového hospodářství ochrany ovzduší ochrany vod nakládání s chemickými látkami a přípravky ochrany přírody a krajiny ochrany půdního fondu a lesa ochrany před ionizujícím zářením příp. ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce (tepelná energie, hluk, prach, vibrace aj.). 24

25 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 25

26 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 26

27 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 27

28 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 28

29 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 29

30 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 30

31 Příklady registrů právních požadavků (předpisů) 31

32 Popis prvku EMS právní požadavky Stanovte postup, kterým budete získávat informace k vydávaným právním aktům a nejvhodnější zdroj právních předpisů. Na základě identifikovaných EA vyhodnoťte, které právní předpisy a konkrétní právní požadavky se na Vaši organizaci vztahují. Ověřte, zda plníte relevantní právní či jiné požadavky. Identifikujte jiné požadavky související s touto kapitolou normy. Zjištěné informace uveďte v registru; dle potřeby vytvořte další registry (smluv, rozhodnutí apod.). Pravidelně registry aktualizujte. Zadejte provedené nezávislého legislativního auditu externí odborné firmě. Dle požadavků nově vydávané legislativy plňte relevantní právní požadavky. 32

33 Neznalost zákon neomlouvá 33

34 Popis prvku EMS odpovědnost Jmenujte zástupce pro EMS a stanovte příslušné pravomoci, odpovědnosti, úkoly a povinnosti. Stanovte odpovědnosti, pravomoci a povinnosti jednotlivých organizačních úrovní, pracovních funkcí za oblasti v systému EMS a příslušné okruhy ochrany životního prostředí. Tyto odpovědnosti dokumentujte (organizační řád, pracovní řád, popisy pracovního místa, matice zodpovědnosti apod.) Seznamte s výše uvedeným své zaměstnance. Dbejte na stanovení odpovědností a pravomocí u externích subjektů (dodavatelé služeb, výrobků, stavební firmy, subjekty působící ve Vašem areálu apod.) Prověřujte, zda jsou stanovené povinnosti plněny. Dle možností nastavte EMS, aby zajišťoval maximální zastupitelnost. 34

35 Popis prvku EMS výcvik Určete požadavky na vzdělání, školení, zkušenosti či jinou způsobilost svých zaměstnanců. Vyhodnoťte, které požadavky vycházejí z právních předpisů OŽP (např. školení k chemickým látkám, školení k přepravě nebezpečných věcí, školení BOZP, svářečské oprávnění apod.). Stanovte školící okruhy pro jednotlivé úrovně zaměstnanců, zpracujte plán školení. Vyberte vhodnou školící organizaci a provádějte vyhodnocení školení. O výcviku veďte pečlivé záznamy. Stanovte, jakému výcviku budou podléhat externí subjekty. Postupy související s výcvikem uveďte ve Vaší dokumentaci EMS. Vyhodnocujte efektivnost provedeného výcviku. 35

36 Interní komunikace veškeré úrovně dokumentace (směrnice, příkazy, nařízení, pokyny, zápisy, vývojové diagramy aj.) porady a jednání interní sdělení oznamovací tabule shromáždění informační systém firemní počítačová síť (intranet) vzdělávání a výcvik podnikový rozhlas podnikový časopis podněty od zaměstnanců (způsoby jejich přijímání, předávání, vyhodnocování atd.) 36

37 Popis prvku EMS komunikování Určete hlavní segmenty interní a externí komunikace v oblasti EMS a OŽP. Stanovte příslušné odpovědnosti a pravomoci. Za součást externí komunikace považujte i propagaci Vašeho systému EMS (certifikace EMS, politika aj.). Zvýšenou pozornost věnujte komunikování (internímu i externímu) v oblasti havarijní připravenosti. Prostor pro interní komunikaci EMS a OŽP vyčleňte i v rámci porad, desetiminutovek apod. Veďte záznamy o stížnostech, podnětech, připomínkách, zlepšovacích návrzích, reklamacích apod. 37

38 Popis prvku EMS dokumentace, řízení dokumentů Stanovte strukturu Vaší dokumentace, máte-li také systém QMS, zvolte integrovanou dokumentaci. Zmapujte stávající dokumentaci uplatňovanou v organizaci, včetně dokumentů a záznamů externího původu. Vytvořte postupy související s tvorbou, vydáváním, schvalováním, revizí a a archivací dokumentace EMS a OŽP. Zpracujte dokumentaci vyžadovanou normou a dále pak dokumentaci pro řízení procesů OŽP. Dokumentaci zpřístupněte relevantnímu okruhu osob, proveďte seznámení s touto dokumentací. Dokumentaci aktualizujte. 38

39 Popis prvku EMS řízení provozu Určete, které Vaše činnosti mají významné environmentální dopady. Pro tyto činnosti stanovte příslušné provozní postupy (pokyny, instrukce). Stanovte požadavky a podmínky související se smluvními vztahy, nákupem zboží a služeb, hodnocením dodavatelů, prodejem a servisem výrobků, návrhem a vývojem apod. Určete pravidla pro ochranu složek ŽP (voda, půda, ovzduší aj.) a pravidla pro řízení činností s envir. dopadem (nakládání s odpady, nakládání s NCHLAP, skladové hospodářství, doprava ) Dodržujte provozní postupy vycházející z legislativy (provozní řády pro ČOV, zdroje znečišťování ovzduší, sklady odpadů aj.) 39

40 Popis prvku EMS havarijní připravenost identifikování možných interních a externích rizik, přijetí a uplatňování preventivních opatření včetně pojištění zpracování havarijních, požárních plánů a jiných krizových plánů, včetně těch,které jsou vyžadovány legislativou, bezpečnostní listy výcvik zaměstnanců praktická cvičení revidování havarijních plánů po situaci havarijního ohrožení komunikační vazby a postupy v případě vzniku havárie, záznamy vybavenost havarijními prostředky 40

41 Média varují 41

42 Média varují 42

43 Ostatní 140 sekund Poznáte mě? 43

44 Ostatní Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít k ohrožení života a zdraví člověka v důsledku živelné pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek či jiné mimořádné situace většího rozsahu. 140 sekund 44

45 Popis prvku EMS monitorování a měření Identifikujte, které prvky řízení a činnosti s vlivem na ŽP jsou ve Vaší organizaci monitorovány (měřeny). Určete monitoring (měření) vyžadované legislativou OŽP. Stanovte postupy pro monitorování, odpovědnosti, způsob zaznamenávání informací a způsoby vyhodnocování údajů. Dodržujte požadavky související s metrologickými předpisy. Zjištěné informace využijte jako náměty pro cíle a cílové hodnoty. Udržujte příslušné záznamy, včetně registrů. 45

46 ČSN EN ISO Příklad registru MaM 46

47 ČSN EN ISO Příklad registru MaM 47

48 Popis prvku EMS záznamy Zmapujte stávající záznamy s vazbou na OŽP, uplatňované v organizaci. (Dle možností všechny záznamy.) Zpracujte přehled záznamů s uvedením relevantních informací (odpovědnost, místo uložení, archivace apod.). Vytvořte postupy pro tvorbu, vydávání, používání, archivaci a skartaci záznamů. Dodržujte zásadu, aby každý záznam byl označen alespoň datem vyhotovení a jménem zpracovatele. 48

49 Příklady záznamů EMS Legislativa Rozhodnutí orgánů státní správy Podněty a stížnosti Zápisy o plnění programů EMS Záznamy o výcviku Údaje z monitorování Informace o výrobcích Informace o službách Registr environmentálních aspektů Záznamy o kontrole, údržbě a kalibraci Env. informace o dodavatelích Seznamy platné dokumentace Záznamy o výskytu neshody Hlášení o poruchách a haváriích Záznamy o havarijním výcviku Informace o nákladech na OŽP a EMS Smlouvy s externími subjekty Protokoly a závěrečné zprávy z auditů Zápisy z přezkoumání vedením 4.6 Další registry záznamů dle potřeb společnosti 49

50 Popis prvku EMS hodnocení souladu Důsledná aplikace prvku Právní a jiné požadavky. Specifikujte konkrétní právní požadavky, např. v registrech, interních směrnicích, ekologických manuálech apod. Určete postup (metodiku), kterou se vyhodnocení shody bude provádět. Dle stanovené četnosti provádějte vyhodnocení souladu a z této činnosti pořizujte záznamy. Přenechejte vyhodnocení souladu externím odborníkům, např. provedením envi-legislativního auditu. Při stanovování četnosti přihlížejte k externím vlivům (dynamika změn legislativy v ČR, vstup do EU apod.) Pořizujte fotodokumentaci. 50

51 Popis prvku EMS neshoda, NO-PO Definujte druhy neshod ve Vaší organizaci. Stanovte příslušné postupy pro řešení neshod a přijímání NO-PO. Důsledně dbejte ne řešení neshod vyplývajících z nedodržení relevantní legislativy neshod souvisejících se vznikem havárií. Neshody, PO a NO zaznamenávejte (např. do registrů, knihy neshod apod.). Věnujte zvýšenou pozornost potenciálním neshodám: Co by se stalo, když Prevence je na prvním místě. 51

52 Popis prvku EMS interní audit Stanovte postupy pro přípravu, plánování, realizaci a vyhodnocování interních auditů EMS, včetně požadavků na odbornou způsobilost auditorů. Jako pomůcku využijte normu ISO Zpracujte plán (program) auditů a dle potřeby další záznamy (oznamovací formuláře, hodnotící dotazníky apod.). Dle stanovených parametrů proveďte interní audit, vyhodnoťte výstupy a zpracujte zprávu protokol z auditu. Zjištěné nedostatky řešte procesy spojenými s NO-PO. Na dalším auditu ověřte realizaci NO-PO z minulého auditu. 52

53 Popis prvku EMS přezkoumání systému EMS Stanovte formu a interval přezkoumání systému EMS. Definujte postupy související s přezkoumáním systému EMS v podmínkách Vaší organizace. Stanovte vstupy pro přezkoumání a osoby odpovědné za přípravu vstupních informací. Proveďte přezkoumání a příslušné výstupy uveďte ve zprávě z přezkoumání. Ve zprávě neopomeňte definovat možnosti dalšího zlepšování a zabezpečení potřebných zdrojů pro další funkci EMS. 53

54 Informační podklady k přezkoumání Environmentální politika, Cíle a cílové hodnoty, Programy EMS Opatření k zajištění cílů Podněty a doporučení nositelů hlavní odpovědnosti za jednotlivé prvky systému EMS Zprávy z interních auditů EMS Zprávy z prověrek certifikačních společností Zprávy z externích auditů oprávněnými orgány Zprávy z externích auditů u dodavatelů Zprávy o plnění opatření k nápravě a jejich účinnosti Zprávy z plnění plánu výcviku Zprávy o zajištění a čerpání zdrojů na EMS Hodnocení odběratelů Výsledky hodnocení souladu s legislativou Výsledky zákaznických auditů 54

55 Děkuji za pozornost

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost.

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. . Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netý.. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Vyhodnocení plnění národních cílů ČR k Protokolu o vodě a zdraví a návrh na jejich aktualizaci k 1. 6. 2013

Vyhodnocení plnění národních cílů ČR k Protokolu o vodě a zdraví a návrh na jejich aktualizaci k 1. 6. 2013 Vyhodnocení plnění národních cílů ČR k Protokolu o vodě a zdraví a návrh na jejich aktualizaci k 1. 6. 2013 Zpracoval mezirezortní pracovní tým k Protokolu o vodě a zdraví (dále jen Protokol ) na základě

Více