Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony"

Transkript

1 Zastupitelstvu města Klatov Určeno pro zasedání dne 12. prosince 2011 Zprávu předkládá: Rada města Zprávu zpracovala: Ing. Daniela Pleskotová Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony Odůvodnění: Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb. o obcích předkládá Rada města návrhy na majetkoprávní úkony, týkající se majetku města Klatovy. Návrh na usnesení: k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4-8 zprávy) 1 Zastupitelstvo města rozhodlo: o schválení následujících majetkoprávních úkonů: - prodeje nemovitostí úkony č. 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, - výkup nemovitostí úkony č. 1, 20, - bezúplatný převod nemovitostí do majetku města - úkon č. 2, 4, 19, 23 a schválení omezujících podmínek a sankčních podmínek pro úkon č. 22, k úkonu č. 2: ZM rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků č. 3666/4, 3666/2 a 4242/399 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 896 m 2 od ČR-Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, Karlovarská 7, Jeneč do majetku města. Pozemky jsou zastavěné komunikací k Mírovce. k úkonu č. 4: ZM rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků č. 279/11 a 279/12 o celkové výměře 212 m 2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390 /42, Praha 2 Nové Město. Pozemky jsou veřejným prostranstvím zelení u kulturního domu v Klatovech. K úkonu č. 22: ZM schvaluje omezující a sankční podmínky pro bezúplatný převod pozemků - stp.č. 389/1, stp.č. 389/2, stp.č. 389/3, stp.č. 389/4, pp.č. 427 a pp.č. 3425/1 v k.ú. Klatovy o celkové výměře m 2 do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město. k úkonu č. 23: ZM rozhodlo o bezúplatném převodu pp.č. 954/31 o výměře 1298 m 2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město. Pozemek je situován u bytových domů čp /III. na Domažlickém předměstí, částečně tvoří přístup k soukromým řadovým garážím a částečně je volným prostranstvím pruhem veřejné zeleně o šíři cca 5 m se vzrostlými stromy (topoly). Vlastník nabízí městu k převodu pouze celý pozemek. Nezastavěnou část pozemku lze využít pro výstavbu parkovacích stání. - směna nemovitostí úkon č. 9 - prodej bytů dle Zásad: úkony č. 3, 21 o přijetí námitek k záměrům majetkoprávních úkonů, schválených ZM , uvedeným pod poř. č. 11, 12, 18 tak, že záměry úkonů se zamítají. k úkonům uvedeným v části B zprávy (str zprávy) Zastupitelstvo města rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B - prodej nemovitostí úkony č. 8 (se zřízením věcného břemene), č. 9 (se zřízenímvěcného břemene) - bezúplatný převod nemovitostí do majetku města úkony č. 5, 6, -výkup němovitostí: úkon č. 1, - směna nemovitostí: úkony č. 7, 10, - uzavření Dodatku k Smlouvě o bud. smlouvě kupní na pozemek č. 4188/1: úkon č. o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených v části B - prodej nemovitostí: úkony č. 2, 3, 4. Přílohy: strany 2 14 V Klatovech Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

2 2 Informace o plnění majetkoprávních úkonů, které schválilo po povinné lhůtě zveřejnění na úřední vývěsce ZM dne Prodej části obecního pozemku č. 2774/39 v k.ú. Klatovy o výměře cca 50 m 2 vlastníku domu čp. 44/V. MUDr. Romanu Krátkému, Dobrovského 1734/15, Plzeň 3 Jižní Předměstí za cenu dle znaleckého posudku obvyklou 600 Kč/m 2, celkem cca Kč. Pozemek je součástí oplocené zahrady v Kličkově ulici. Plnění: příprava kupní smlouvy. 2. Bezúplatný převod nemovitostí do majetku města od Mgr Josefa Balína,LL.M., U Čedíku 772, Klatovy IV. takto: a) č. 3225/19, 3225/22 a 3225/25 o celkové výměře 739 m 2 v k.ú. Klatovy, včetně staveb účelových komunikací k rodinným domům v ulici U Čedíku a staveb vodovodního řadu PVC 90 v celkové délce 111,24 m a kanalizačního řadu PVC 250 v celkové délce 117,44 m na těchto pozemcích b) pp.č. 3225/10 o výměře 143 m 2 v k.ú. Klatovy pruh veřejné zeleně v ulici U Čedíku c) pp.č. 3225/31, 3225/32 a 3225/33 o celkové výměře 71 m 2 v k.ú. Klatovy - zastavěné veřejným chodníkem v ulici U Čedíku. Plnění: příprava darovacích smluv. 3. Bezúplatný převod stavby komunikace na pp.č. 3822/2 v k.ú. Klatovy od Anny Kislingové, Čínov 642, p. Klatovy do majetku města. Jedná se o stavbu komunikace v obci. Plnění: příprava darovací smlouvy. 4. Prodej obecních pozemkových parcel č. 481/3 a 382/4 v k.ú. Kvaslice o celkové výměře 176 m 2 pí ing. Kateřině Skalové Pantoflíčkové, Plánická 59, Klatovy, za cenu smluvní (dle znaleckého posudku administrativní) v celkové výši Kč. Předmětné pozemky sousedí s nemovitostmi žadatelky ve Vítkovicích. Plnění: příprava kupní smlouvy. 5. Prodej obecních pozemků č. 4191/1, 4191/2 a 4191/3 o celkové výměře 3118 m 2 v k.ú. Klatovy investorovi v průmyslové zóně Pod Borem P. Petru Sklenářovi, Pod Hůrkou 552, Klatovy III. za smluvní cenu 298,50 Kč/m 2, celkem Kč. Úkon bude zajištěn smlouvou o budoucí smlouvě kupní za původních podmínek. Plnění: uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě kupní. 6. Směna pozemků soukromých pp.č. 4242/400, 4242/394, 4242/393, 3670/3, 4242/335 a 4242/340 o celkové výměře m 2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Karla Hracha, Puškinova 612, Klatovy IV. za obecní pp.č. 47/2 o výměře m 2 v k.ú. Sobětice, s finančním doplatkem p. Hracha městu Klatovy ve výši Kč a se smluvním závazkem p. Hracha prodat zbývající pozemky pro stavbu obchvatu Klatov ČR-Ředitelství silnic a dálnic Plzeň. Plnění: příprava směnné smlouvy. 7. Prodej části pp.č. 3430/4 v k.ú. Klatovy (dle geometrického plánu č /2011 se jedná o pp.č. 3430/13 o výměře 37 m 2 ) novým spoluvlastníkům domu čp. 67/IV. Davidu Frouzovi, Patočkova 4/6, Praha 6 Střešovice a Michaelu Knödlovi, Hošťálkova 392/1d, Praha 6 Břevnov, každému id. ½ z celku pozemku, za cenu dle znaleckého posudku obvyklou celkem Kč. Pozemek je využíván jako předzahrádka cukrárny VARESINA v Aretinově ulici. Plnění: příprava kupní smlouvy. 8. Prodej tohoto domu čp. 57/I. vč. stp.č. 498 o výměře 308 m 2 formou výběrového řízení dle Zásad prodeje a pronájmů nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města Klatovy o prodej pp.č. 4128/1 o výměře 94 m 2 a části pp.č o výměře cca 206 m 2, s vyvolávací cenou ve výši Kč celkem (tj. nenavýšenou o větší výměru pozemků za domem). Plnění: výběrové řízení vyhlášeno.

3 3 9. a) Prodej bytů v obecním domě čp. 293/II. se stp.č o výměře 618 m 2 v k.ú. Klatovy dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města. b) Prodej bytu č. 352/21 v domě čp. 351/IV., 2+1 s příslušenstvím, Tyršova ulice čp. 351 v Klatovech IV. s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na stavebním pozemku stp.č v k.ú. Klatovy. c) Prodej bytu č. 243/6 v domě čp. 243/II., 0+1 s příslušenstvím, Masarykova čp. 243, Klatovy II. s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na stavebním pozemku stp.č Plnění: SNK s.r.o. zajišťuje kupní smlouvy. 10. Prodej obecních bytů v I. kole obálkovou metodou dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Klatov: a) Bytová jednotka č. 786/9, Jiráskova ulice, čp. 786, 787, Klatovy II. b) Bytová jednotka č. 484/1, Pod Hůrkou čp. 484, Klatovy III. nebyla doručena žádná nabídka byt bude předán k prodeji realitní kanceláři Plnění: SNK s.r.o. zajišťuje kupní smlouvy. 11. Změna katastrální hranice v rámci KPÚ v k.ú. Štěpánovice převedením cesty na pp.č. 2186/47 v k.ú. Klatovy do k.ú. Štěpánovice s budoucím parcelním číslem pp.č. 465 o výměře 670 m 2. Plnění: řešeno v rámci KPÚ. 12. Bezúplatný převod stavby chráničky HDPE o průměru 40 mm včetně příslušenství umožňující její budoucí vytýčení od společnosti Airweb, spol. s r.o., Pod Hůrkou 607, Klatovy III. do majetku města vybudované v rámci akce: Klatovy, Airweb Beránek v pp.č. 97/8, 97/11, 97/15, 97/5, 97/7, 97/14, 97/19, 3405/15 a 3405/2 v k.ú. Klatovy. Plnění: uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě darovací. 15. Bezúplatný převod chráničky HDPE o průměru 40 mm včetně příslušenství umožňující její budoucí vytýčení, uložené v pozemcích č. 1410/5, 1465/1, 1482/1, 3537/2, 3547/4 a 3939 v k.ú. Klatovy v rámci akce: Klatovy, Nádražní pokládka telefonních kabelů od společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. do majetku města Klatovy. Plnění: Smlouva o budoucí smlouvě darovací u podpisu dárcem. 16. Bezúplatný převod stavby průmyslového plynovodu v pp.č. 566/1 a 577/2 v k.ú. Klatovy v arelálu Technických služeb Klatovy do majetku města od RWE GasNet, s.r.o.ústí nad Labem. Plnění: Smlouva o budoucí smlouvě darovací u podpisu dárcem.

4 4 Část A: Majetkoprávní úkony č. 1 20, jejichž záměr byl schválen ZM dne , byly zveřejněny ve dnech až a nebyly k nim doručeny žádné námitky, s výjimkou úkonů č. 11, č. 12 a č. 18. Majetkoprávní úkon č. 21 byl zveřejněn ve dnech až Úkony č nebyly zveřejněny, zákon o obcích to nevyžaduje. 1. Výkup části pp.č. 1482/2 v k.ú. Klatovy o výměře cca m 2 do majetku města od vlastníka České dráhy, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 Nové Město za smluvní cenu 1 Kč/m 2 (celkem cca Kč) + náklady spojené s prodejem. Jedná se o příjezdovou komunikaci, chodníky a parkoviště na hlavním vlakovém nádraží v Klatovech. 2. Bezúplatný převod pozemků č. 3666/4, 3666/2 a 4242/399 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 896 m 2 od ČR-Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, Karlovarská 7, Jeneč do majetku města. Pozemky jsou zastavěné komunikací k Mírovce. 3. Prodej bytů v obecním domě čp. 346/IV. se stp.č o výměře 168 m 2 a zahradou na pp.č. 3209/67 o výměře m 2 v k.ú. Klatovy dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města za celkovou prodejní cenu Kč. Jedná se o dům, v němž byly splněny podmínky dle Zásad. Součástí prodeje je i oplocená zahrada u domu ve Šmeralově ulici. 4. Bezúplatný převod pozemků č. 279/11 a 279/12 o celkové výměře 212 m 2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390 /42, Praha 2 Nové Město. Pozemky jsou veřejným prostranstvím zelení u kulturního domu v Klatovech. 5. Prodej pozemků pp. č. 4192/1, pp.č. 4192/2, stp.č.6362 v k.ú. Klatovy o celkové výměře m 2 firmě Elektro Kt Group s.r.o., Dolní Lhota 7, Janovice nad Úhlavou za cenu 280 Kč/m 2 v průmyslové zóně Pod Borem (celkem Kč). Úkon bude zajištěn Dodatkem ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní. 6. Prodej části pozemku pp.č v k.ú. Klatovy o výměře cca m 2 firmě WT-DESIGN, Radim Šulan, Boženy Němcové 543, Nýrsko za cenu 320 Kč/m 2 v průmyslové zóně Pod Borem (celkem cca Kč). Úkon bude zajištěn Smlouvou o budoucí smlouvě kupní s podmínkou úhrady zálohy ve výši 1/3 kupní ceny před podpisem této smlouvy. Firma se zabývá lakováním a povrchovou úpravou předmětů, dosud sídlí v Nýrsku a zde hodlá postavit výrobní halu. Nové skutečnosti, rozšíření schváleného rozsahu prodeje. Jedná se o svažitý pozemek o celkové výměře m 2. Se žadatelem proběhlo jednání za účelem vymezení polohy budoucího odměřeného pozemku tak, aby zde mohl umístit větší montovanou halu a aby městu nezůstal volný pozemek (již neprodejný) v horní části celku pozemku. Investor potřebuje pozemek o šířce min. 54 m a délce 92 m, což činí celkovou výměru pozemku cca m 2 ; zbývající část ve svažité horní části má výměru cca 2000 m 2. Náklady na terénní úpravu této části pozemku pro potřeby umístění stavby by činily cca Kč. Proto navrhuje, že by zbytkový pozemek odkoupil za cenu max. 25 Kč/m 2. Úkon v novém rozsahu bude zajištěn formou SOBK takto: a) část p.č o výměře cca 4970 m2 za cenu 320 Kč/m 2 tj., za cenu celkovou Kč s úhradou zálohy ve výši 30% tj., Kč s podmínkou do 3 let od data podpisu SOBK postavit a zkolaudovat objekt k podnikání a následně uzavřít vlastní kupní smlouvu, b) zbytková část pozemku p.č o výměře cca 2000 m 2 za cenu 25 Kč/m 2 tj., za cenu celkovou cca Kč s podmínkou úhrady do 3 let od podpisu SOBK. Stanovisko Rady města: doporučuje schválit rozšířený rozsah prodeje dle návrhu žadatele, uvedeného pod písm. b).

5 5 Návrh na usnesení:prodej části pozemku p.č v průmyslové zóně Pod Borem v Klatovech firmě WT DESIGN s.r.o., Nýrsko takto: a)část p.č o výměře cca 4968 m 2 za cenu 320 Kč/m 2 tj., za cenu celkovou Kč s úhradou zálohy ve výši 30% tj., Kč s podmínkou do 3 let od data podpisu SOBK postavit a zkolaudovat objekt k podnikání a následně uzavřít vlastní kupní smlouvu, b)zbytková část pozemku p.č o výměře cca 2000 m 2 za cenu 25 Kč/m 2 tj., za cenu celkovou cca Kč s podmínkou úhrady do 3 let od podpisu SOBK. 7. Prodej obecních pozemků stp.č. 2353/2, pp.č. 3209/84 a pp.č. 3209/86 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 244 m 2 spoluvlastníkům domu čp. 444/IV., Evě Forstové, Klatovy 444/IV., Věře a Stanislavu Křiváčkovým, Klatovy 444/IV., Ing. Viktoru Kubernátovi, Klatovy 444/IV. a Ing. Petru Langmajerovi, Klatovy 444/IV., každému ve výši id. ¼ z celku za celkovou smluvní kupní cenu Kč (zastavěný pozemek á Kč/m 2, nezastavěné pozemky á 400 Kč/m 2 ). Pozemky jsou situovány ve Šmeralově ulici u bytového domu čp. 444/IV., jeden je zastavěný tímto domem, další dva jsou součásí oplocené zahrady. 8. Prodej části pp.č. 4351, popř. 967/1 o výměře cca 9 m 2 v k.ú. Klatovy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín za cenu dle znaleckého posudku obvyklou 660 Kč/m 2 (celkem cca Kč). Pozemek je určen pro výstavbu trafostanice v Zahradní ulici. V současnosti bude úkon zajištěn formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, s termínem uzavření vlastní kupní smlouvy po výstavbě trafostanice a geometrickém oddělení zastavěného pozemku. 9. Směna obecních pozemků č. 345, 346 a 347 v k.ú. Tajanov o celkové výměře m 2 za pozemky ve vlastnictví pí Jany Gavlasové, Bezděkov 94, p. Klatovy pp.č. 299/57 v k.ú. Tupadly a pp.č. 342, 343 a 356 v k.ú. Tajanov o celkové výměře m 2, bez finančního doplatku rozdílu výměr. Soukromé pozemky tvoří přístup do sousedního obecního lesa, obecní pozemky jsou zemědělsky obhospodařovány. 10. Prodej části obecního pozemku č. 533/1 o výměře cca 7 m 2 v k.ú. Klatovy manželům Ing. Jiřímu a MUDr. Anně Kubátovým, Klatovy 223/II. za cenu dle znaleckého posudku obvyklou 600 Kč/m 2 (celkem cca Kč). Jedná se o zbytkový obecní pozemek vedle bývalé kozí uličky v sídlišti U Slunce. 11. Prodej části obecního pozemku č. 697/4 o výměře 26 m 2 a stp.č. 381/2 o výměře 2 m 2 v k.ú. Luby manželům Františkovi a Zdeňce Petlanovým, Luby 151, Klatovy za celkovou kupní cenu Kč. Jedná se o pozemky v Lubech, v lokalitě Pod Pilou. Jeden pozemek je zastavěný chatou ve vlastnictví žadatelů, druhý je v oplocení zahrady žadatelů. Námitka: osadní výbor Luby vznesl námitku k prodeji a žádá o schválení směny pozemků viz úkon č. 10 v části B. Stanovisko Rady města: doporučuje ZM námitku přijmout a schválit úkon formou záměru směny. Návrh na usnesení: ZM rozhodlo o přijetí námitky a o revokaci usnesení ZM ze dne , týkající se prodeje části obecního pozemku č. 697/4 o výměře 26 m 2 a stp.č. 381/2 o výměře 2 m 2 v k.ú. Luby manželům Františkovi a Zdeňce Petlanovým, Luby 151, Klatovy za celkovou kupní cenu Kč tak, že záměru prodeje se zamítá. 12. Prodej částí obecních pozemků č. 967/60, 967/1 a 967/59 v k.ú. Klatovy o výměře cca 160 m 2 manželům Mgr. Jiřímu a Ing. Miroslavě Illetškovým Klatovy 792/III., za cenu smluvní 500 Kč/m 2 (celkem cca Kč). Jedná se o zbytkové pozemky po výstavbě komunikace v Zahradní ulici. Námitka majitelky sousedních pozemků Bohumily Oulické, Alešova 828, Klatovy II., která žádá o prodej částí schválených pozemků pro rozšíření své zahrady pp.č. 967/1 a 4351 a části dalšího obecního pozemku 965/11, vše v k.ú. Klatovy.

6 6 Dne proběhlo jednání za účasti obou žadatelů, kteří se dohodli na rozdělení předmětných pozemků schválených k prodeji. Zároveň souhlasí se zřízením věcných břemen umístění inženýrských sítí (kabelu vysokého napětí, vodovodní přípojky, vodovodního řadu) a s věcným břemenem přístupu k trafostanici) viz úkon č. 9 v části B Stanovisko Rady města: doporučuje ZM námitku přijmout a schválit nový záměr prodeje oběma žadatelům dle vzájemné dohody. Návrh na usnesení: ZM rozhodlo o přijetí námitky a revokaci usnesení ZM ze dne , týkající se prodeje částí obecních pozemků č. 967/60, 967/1 a 967/59 v k.ú. Klatovy o výměře cca 160 m 2 manželům Mgr. Jiřímu a Ing. Miroslavě Illetškovým Klatovy 792/III., za cenu smluvní 500 Kč/m 2 tak, že záměr prodeje ve schváleném rozsahu se zamítá. 13. Prodej části obecního pozemku č. 967/61 v k.ú. Klatovy o výměře cca 80 m 2 manželům Jaroslavu a Haně Zahrádkovým, Klatovy 410/II., za cenu smluvní 500 Kč/m 2 (celkem cca Kč). Jedná se o zbytkový pozemek po výstavbě komunikace v Zahradní ulici. 14. Prodej části obecního pozemku č. 967/62 v k.ú. Klatovy o výměře cca 30 m 2 Janě Vyskočilové Klatovy 301/IV., za cenu smluvní 500 Kč/m 2 (celkem cca Kč). Jedná se o zbytkový pozemek po výstavbě komunikace v Zahradní ulici. 15. Prodej části obecního pozemku č. 965/11 v k.ú. Klatovy o výměře cca 130 m 2 manželům JUDr. Janu a Haně Pioreckým, Klatovy 749/III., za smluvní cenu 500 Kč/m 2 (celkem cca Kč). Jedná se o zbytkový pozemek v Zahradní ulici. 16. Prodej obecních nemovitostí - stp.č. 314/2 včetně stavby garáže na stp.č. 314/2 a stp.č. 314/3 v k.ú. Klatovy za celkovou smluvní cenu Kč (tj. stavbu garáže za účetní cenu Kč + zastavěný pozemek za cenu obvyklou Kč/m 2, tj Kč) Václavu Machovi, Svrčovec 12, Dolany; v současné době formou dodatku k uzavřené Smlouvě o budoucí smlouvě kupní, s termínem uzavření budoucí kupní smlouvy do (po dokončení výstavby objektu). Jedná se o nemovitosti ve Voříškově ulici. 17. Prodej obecních nemovitostí částí pp.č a 4237 o celkové výměře cca 16 m 2 v k.ú. Klatovy za kupní cenu Kč/m 2, tj. celkem cca Kč Václavu Machovi, Svrčovec 12, Dolany; v současné době formou dodatku k uzavřené Smlouvě o budoucí smlouvě kupní, s termínem uzavření budoucí kupní smlouvy do (po dokončení výstavby objektu). Jedná se o zbytkové pozemky mezi stávajícím chodníkem a budoucím sdruženým objektem ve Voříškově ulici. 18. Prodej části obecního pozemku č. 456/1 o výměře cca 19 m 2 v k.ú. Klatovy (dle GP č se jedná o pp.č. 456/5) manželům Šárce a Ladislavu Kollerovým, Klatovy 172/IV. za cenu smluvní ve výši Kč/m 2 (celkem cca Kč). Jedná se o pozemek u trafostanice u bytových domů v Tyršově ulici v rozsahu přibližně 1/10 celkové plochy u této trafostanice (cca 190 m 2 ). Na předmětné části pozemku nejsou umístěny sušáky na prádlo, jeho prodejem tedy nedojde ke znemožnění jejich obsluhy. Námitka SVJ Tyršova /IV. Uvádí, že předmětný pozemek sousedí přímo s jejich domem, jsou na něm sušáky na prádlo, které jsou vlastníky bytů využívány. Pokud by byl prodej pozemku uskutečněn, musela by se část sušáků odstranit. Dále by došlo ke zmenšení prostoru, který je veřejnou zelení, o cca ½. Společenství má o předmětný pozemek zájem. Stanovisko RM: doporučuje námitku přijmout. Návrh usnesení: ZM rozhodlo o přijetí námitky a o revokaci usnesení ze dne , týkající se záměru prodeje části pp.č. 456/1 o výměře cca 19 m 2 v k.ú. Klatovy manželům Šárce a Ladislavu Kollerovým, Na Chmelnici 172, Klatovy IV. za smluvní cenu Kč/m2 tak, že záměr prodeje se zamítá.

7 7 19. Bezúplatný převod stavby vodovodního řadu, uloženého v pozemcích PK č. 495/2, PK č. 496/2, PK č. 497, PK č. 560, PK 568, PK č. 569/2, PK č. 570/1, PK č. 571 d1, PK č. 571 d2, PK č. 878, pp. č. 540/1, 540/21, 540/48, 560/4, 560/5, 560/8, 876/28, 945/92, 945/93, 945/96, 945/97, 945/101, 945/155 vše v k. ú. Luby, v délce cca 180 bm od Vlastimila Lagrona, Klatovy 150/IV. do majetku města, v současné době formou smlouvy o budoucí smlouvě darovací, s vlastní realizací po rekolaudaci stavby. Jedná se o řad uložený v pozemcích od hlavní silnice směrem na Železnou Rudu k železniční zastávce Luby. 20. Výkup částí pozemků PK č. 497, PK č. 498, PK č. 499 vše v k. ú. Luby o celkové výměře cca 204 m 2 od Karolíny Heiderové, Luby 6 a od Dagram Heiderové, Luby 263 za celkovou cenu dle znaleckého posudku obvyklou ve výši 45 Kč/m 2, celkem cca Kč. V současnosti bude úkon zajištěn smlouvou o bud. smlouvě kupní s vlastní realizací po dokončení stavby chodníku a jeho zaměření. Pozemky jsou určeny pro stavbu chodníku v Lubech, směr Železná Ruda. 21. Prodej uvolněných obecních bytů dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Klatov a) Bytová jednotka č. 681/15 v domě čp , Plzeňská ulice, Klatovy III., 2+1 s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na stavebním pozemku stp.č a 2886 v k.ú. Klatovy za kupní cenu celkem Kč (dle znaleckého posudku + provize realitní kanceláře). b) Bytová jednotka č. 484/1 v domě čp , Pod Hůrkou, Klatovy III., 3+1 s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na stavebním pozemku stp.č a 2492 v k.ú. Klatovy za kupní cenu celkem Kč (dle znaleckého posudku + provize realitní kanceláře). Návrh usnesení: a) Prodej bytu č. 681/15 v domě čp , Plzeňská ulice, Klatovy III., 2+1 s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na stavebním pozemku stp.č a 2886 v k.ú. Klatovy za kupní cenu celkem Kč. b) Prodej bytu č. 484/1 v domě čp , Pod Hůrkou, Klatovy III., 3+1 s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na stavebním pozemku stp.č a 2492 v k.ú. Klatovy za kupní cenu celkem Kč 22. Schválení omezujících a sankčních podmínek pro bezúplatný převod pozemků ZM dne rozhodlo o bezúplatném převodu nemovitostí pozemků ve vnitrobloku bytových domů ve Vrbově ulici stp.č. 389/1, stp.č. 389/2, stp.č. 389/3, stp.č. 389/4, pp.č. 427 a pp.č. 3425/1 v k.ú. Klatovy o celkové výměře m 2 do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s omezujícími a sankčními podmínkami. V současné době jsme obdrželi návrh smlouvy o bezúplatném převodu předmětných pozemků se žádostí o nové schválení omezujících a sankčních podmínek Zastupitelstvem města, tj. - nabyvatel prohlašuje, že o nemovitosti uvedené v čl. I bude řádně pečovat, užívat v souladu s veřejným zájmem a nebude je využívat ke komerčním čuniným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, to vše po dobu nejméně 10 let od účinnosti této smlouvy. Dále nabyvatel prohlašuje, že předmětné nemovitosti po dobu nejméně 10 let od účinnosti této smlouvy nepřevede na jiného, - za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich zavazuje se nabyvatel za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku odpovídající ceně převáděných nemovitostí ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu, zjištěnou znaleckým posudkem podle tehdy platného cenového předpisu. Návrh usnesení: ZM schvaluje omezující a sankční podmínky pro bezúplatný převod pozemků - stp.č. 389/1, stp.č. 389/2, stp.č. 389/3, stp.č. 389/4, pp.č. 427 a pp.č. 3425/1 v k.ú. Klatovy o celkové výměře m 2 do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město.

8 8 23. Bezúplatný převod pozemku státu do majetku města Bezúplatný převod pp.č. 954/31 o výměře 1298 m 2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město. Pozemek je situován u bytových domů čp /III. na Domažlickém předměstí, částečně tvoří přístup k soukromým řadovým garážím a částečně je volným prostranstvím pruhem veřejné zeleně o šíři cca 5 m se vzrostlými stromy (topoly). Vlastník nabízí městu k převodu pouze celý pozemek. Nezastavěnou část pozemku lze využít pro výstavbu parkovacích stání.

9 9 ČÁST B ZÁMĚRY MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ Č. 1 Forma úkonu výkup pozemku Předmět úkonu k. ú. Střeziměř PK č. 105, PK č. 109, PK č. 110/1, KN pp. č. 110/2 Vlastník Alexander Hájek, Šimáčkova 13/916, Praha 7 Forma výkup za cenu znaleckého posudku Výměra celkem m 2 Ceny dle ZP : PK č. 105, PK č. 109, PK č. 110/1, KN pp. č. 110/2 administrativní: 5,55 Kč/m 2 celkem Kč obvyklá: 1,42 Kč/m 2 celkem Kč Zdůvodnění Vlastník lesních pozemků nabízí městu Klatovy předmětné nemovitosti. Obecní lesní pozemky přímo navazují na pozemky soukromého vlastníka. Vlastník nemovitostí souhlasí s výkupem pozemků za cenu obvyklou dle znal. posudku, tj. celkem Kč. Stanoviska Osadní výbor - souhlasí s výkupem Lesy Města Klatovy - doporučují výkup z důvodu scelení pozemků navazují na obecní lesní pozemek. Rada města doporučuje schválit výkup Návrh usnesení Výkup pozemků PK č. 105, PK č. 109, PK č. 110/1, KN pp. č. 110/2 vše v k. ú. Střeziměř o celkové výměře m 2 od Alexandra Hájka, Šimáčkova 13/916, Praha 7 za celkovou cenu dle znaleckého posudku obvyklou Kč Č. 2 Forma úkonu prodej pozemku Předmět úkonu k.ú. Klatovy pp.č část Žadatel Bc. Michal Urban, Pod Koníčky 448, Klatovy II. Forma úkonu prodej obecního pozemku žadateli Výměra cca 90 m 2 Cena Zdůvodnění dle ZP cena obdobného pozemku (Na Klášterce prodej J. Pytlové) administrativní 335 Kč/m 2 celkem cca Kč obvyklá 101 Kč/m 2 celkem cca Kč Jedná se o část nefunkční cesty mezi zahrádkářskou kolonií Harfa a lokalitou Na Klášterce (u Slavošovic). Žadatel je vlastníkem sousední zahrádky a pozemek hodlá upravit a využívat jako součást své zahrady. Stanoviska Rada města nedoporučuje schválit prodej - pozemek lze využít pro budoucí potřeby města (cyklostezka apod.) Návrh usnesení Prodej části pozemku č o výměře cca 90 m 2 v k.ú. Klatovy vlastníku sousední zahrady Bc. Michalu Urbanovi, Pod Koníčky 448, Klatovy II. za cenu smluvní 335 Kč/m 2, celkem cca Kč

10 10 Č. 3 Forma úkonu prodej pozemku Předmět úkonu k.ú. Klatovy pp.č. 1397/2 část Žadatel Jan Švantner, Pod Hůrkou 549, Klatovy III. Forma úkonu prodej obecního pozemku žadateli, popř. výběrovým řízením Výměra cca 20 m 2 Cena dle znaleckého posudku cena obdobného pozemku (Studentská ulice) administrativní Kč/m 2 celkem cca Kč obvyklá Kč/m 2 celkem cca Kč Zdůvodnění Pozemek je veřejným prostranstvím u řadových garáží v Nádražní ulici vedle DpS a žadatel zde hodlá přistavět řadovou garáž. Svou žádost odůvodňuje blízkostí svého bydliště a zdravotním omezením manželky. V pozemku jsou uloženy inženýrské sítě, při prodeji by muselo dojít ke smluvnímu zajištění jejich přeložení. Pozn. volné obecní pozemky pro stavbu garáží se obvykle prodávají výběrovým řízením. Stanoviska Rada města nedoporučuje prodej pozemku jedná se o veřejné prostranství, které je vhodné v místě zachovat ve stávajícím rozsahu. Návrh usnesení Prodej části pp.č. 1397/2 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Klatovy pro výstavbu řadové garáže: a) Janu Švantnerovi, Pod Hůrkou 549, Klatovy III. za cenu dle znaleckého posudku obvyklou Kč/m 2 (celkem cca Kč) nebo b) výběrovým řízením s vyvolávací cenou Kč/m Č. 4 Forma úkonu prodej pozemku Předmět úkonu k.ú. Klatovy pp.č. 405/1 Žadatel Ing. Václav Nový, Poleň 2, p. Klatovy Forma úkonu prodej pozemku žadateli, popř. výběrovým řízením Výměra 639 m 2 Cena dle znaleckého posudku cena obdobného pozemku administrativní cca Kč/m 2 celkem cca Kč obvyklá Kč/m 2 celkem Kč nabízená cena žadatelem Kč/m 2 celkem Kč Zdůvodnění Jedná se o pozemek v Aretinově ulici vedle cukrárny VARESINA určený pro budoucí stavbu rodinného domu. Pozn. volné obecní pozemky pro stavbu rodinných domů se obvykle prodávají výběrovým řízením. Stanoviska Rada města nedoporučuje prodej pozemek lze využít pro budoucí záměry města, např. směny za pozemky dotčené obchvatem. Návrh usnesení Prodej pp.č. 405/1 v k.ú. Klatovy o výměře 639 m 2 pro budoucí stavbu rodinného domu: a) Ing. Václavu Novému, Poleň 2, p. Klatovy za cenu smluvní Kč/m 2 (celkem Kč) nebo b) výběrovým řízením s vyvolávací cenou Kč/m 2 (dle znaleckého posudku obvyklou)

11 11 Č. 5 Forma úkonu bezúplatný převod stavby do majetku města Předmět úkonu k.ú. Vícenice kanalizační řad v pp. č. 303/1 Žadatel MUDr. Jana Šrutová Forma převod kanalizačního řadu do majetku města Výměra cca 6 bm Cena bezúplatný převod Zdůvodnění Žadatelka hodlá na soukromém pozemku pp.č. 253/3 postavit RD. V souladu s požadavkem ŠVK a.s. provede na své náklady prodloužení stávajícího kanalizačního řadu o délce cca 6 bm v pp.č. 303/1 ve vlastnictví PF ČR. Souhlas s realizací navazující přípojky přes pp.č. 236/3 v majetku obce byl již v minulosti vydán. MUDr. Jana Šrutová žádá město Klatovy o souhlas s bezúplatným převodem prodloužené části kanalizačního řadu do majetku města. Stanoviska Rada města-doporučuje schváli bezúpl. převod stavby do majetku města. Osadní výbor souhlasí s převodem do majetku města. Návrh usnesení Bezúplatný převod stavby kanalizačního řadu, vybudovaného v pp. č. 303/1 v k. ú. Vícenice, v délce cca 6 bm od MUDr. Jany Šrutové, Masarykova 293, Klatovy do majetku města. V současné době bude úkon zajištěn formou Smlouvy o budoucí smlouvě darovací, s vlastní realizací po kolaudaci stavby Č. 6 Forma úkonu bezúplatný převod pozemku do majetku města Předmět úkonu k. ú. Sobětice část pp. č. 265/1 Vlastník Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle Forma bezúplatný převod pozemku pod chodníkem Výměra cca 440 m 2 Cena Zdůvodnění Stanoviska bezúplatně Jedná se o pozemek pod stavbou chodníku podél silnice I/22 od mateřské školky k motorestu v Soběticích. Město Klatovy plánuje uložení vodovodního řadu a veřejného osvětlení do tohoto chodníku. Technické služby na chodníku provádí letní i zimní údržbu. Osadní výbor - souhlasí s převodem. Rada města doporučuje schválit převod do majetku města. Návrh usnesení Bezúplatný převod části pp. č. 265/1 v k. ú. Sobětice o celkové výměře cca 440 m 2 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle Č. 7 Forma úkonu Předmět úkonu směna pozemku vlastnictví města Klatov k. ú. Sobětice pp.č. 55/54 o výměře m 2, pp. č. 55/26 o výměře cca m 2, k. ú. Střeziměř PK č. 300 o výměře m 2 spoluvlastnictví Ing. Lyer, Ing. Zeman, Ing. Brůha k. ú. Sobětice pp. č. 55/52 o výměře m 2 směna bez finančního vyrovnání Forma Výměra do vlastnictví města: celkem m 2 do spoluvlastnictví společníků: celkem cca m 2

12 12 Ceny dle ZP : pp. č. 55/54 administrativní: 9,59 Kč/m 2 celkem Kč obvyklá: 8,30 Kč/m 2, celkem Kč pp. č. 55/52 administrativní: 9,59 Kč/m 2 celkem Kč obvyklá: 8,30 Kč/m 2 celkem Kč pp. č. 55/26, PK ZP není k dispozici cena za ornou půdu se pohybuje Kč/m 2 Zdůvodnění Spoluvlastníci Ing. Brůha, Ing. Zeman a Ing. Lyer jsou majiteli pp. č. 55/52 v k. ú. Sobětice. Tento pozemek je dotčen plánovanou výstavbou propojovací komunikace Sobětice Lažánky, a to od nového kruhového objezdu na Švejckém vrchu směrem na Lažánky. Stávající komunikace vede po soukromých pozemcích v areálu Statku Sobětice, který dlouhodobě nesouhlasí s tímto stavem a požaduje vybudování nové komunikace mimo jeho areál. Spoluvlastníci pozemku dotčeného stavbou nové komunikace trvají na vypořádání formou směny, a to za obecní pozemek č. 55/54 v kú Sobětice, stávající část komunikace, která bude zrekultivována v rámci stavby nové komunikace pro zemědělskou činnost, p.č. 55/26 v k.ú. Sobětice a dále PK 300 v k.ú. Střeziměř. Směnu požadují realizovat bez finančního vyrovnání. Stanoviska Osadní výbor stanovisko bude předloženo přímo na zasedání ZM. Rada města doporučuje schválit směnu a rozhodla o prominutí nájemného ve výši cca 3633 Kč/rok Statku Sobětice, s. r. o. Sobětice 46, Klatovy na dobu 5 let, počínaje Návrh usnesení Směna pozemků č. 55/54 o výměře m 2, pp. č. 55/26 o výměře cca m 2, v k. ú. Sobětice a PK č. 300 o výměře m 2 k. ú. Střeziměř ve vlastnictví města Klatovy za pozemkovou parcelu č. 55/52 o výměře m 2 v k.ú. Sobětice ve spoluvlastnictví Ing. Josefa Brůhy, Luby 253, Klatovy, Ing. Pavla Lyera, bratří Dohalských 140/7, Praha Vysočany a Ing. Vojtěcha Zemana, Střední 1249, , Černošice, bez finančního vyrovnání Č. 8 Forma úkonu prodej pozemku se zřízením věcných břemen Předmět úkonu k.ú. Klatovy pp.č. 455/5 - část Žadatel manželé Ladislav a Hana Šimonovi, Vídeňská 17, Klatovy IV. Forma prodej obecního pozemku žadatelům Výměra cca 90 m 2 Cena Zdůvodnění dle znaleckého posudku cena administrativní 330 Kč/m 2 celkem cca Kč obvyklá 450 Kč/m 2 celkem cca Kč Jedná se o zbytkový pozemek sousedící s nemovitostmi žadatelů - penzionem U Parku čp. 235/IV. po dokončení výstavby okružní křižovatky. Pozemek je dotčen vedením podzemních inženýrských sítí a je zde umístěn sloup veřejného osvětlení. Stanoviska Rada města doporučuje ZM schválit prodej se zřízením věcných břemen. Návrh usnesení Prodej části obecního pozemku č. 455/1 v k.ú. Klatovy o výměře cca 90 m 2 manželům Ladislavu a Haně Šimonovým, Vídeňská 17, Klatovy IV., za cenu dle znaleckého posudku obvyklou 450 Kč/m 2 (celkem cca Kč) s věcnými břemeny umístění sloupu veřejného osvětlení a podzemních inženýrských sítí

13 13 Č. 9 Forma úkonu prodej pozemků se zřízením věcného břemene Předmět úkonu k.ú. Klatovy a) části pp. č. 967/60, 967/59 a 967/1, popř b) části pp.č. 967/1, 965/11, popř Žadatelé a) Mgr. Jiří a Ing. Miroslava Illetškovi, Mánesova 792, Klatovy III. b) Bohumila Oulická, Alešova 828, Klatovy II. Forma úkonu prodej obecních pozemků žadatelům Výměra a) cca 200 m 2 b) cca 60 m 2 Cena dle znaleckého posudku administrativní 353 Kč/m 2 obvyklá 340 Kč/m 2 smluvní cena navržená RM 500 Kč/m 2 celkem smluvní cena a) cca Kč b) cca Kč Zdůvodnění Jedná se o zbytkové obecní pozemky po dokončení výstavby dopravní a technické infrastruktury pro bytovou zástavbu, kterou realizuje společnost INVESTTEL HOLDING a.s. Žadatelé vlastní sousední pozemky, které jsou součástí obytné zóny, tj. lze je využít k zástavbě RD. Tyto zbytkové pozemky jsou dotčeny vedením inženýrských sítí, především soukromého vodovodního řadu ve vlastnictví zahrádkářů, dále veřejným vodovodem a vedením VN. Při prodeji bude proto zřízeno příslušné věcné břemeno. Zároveň bude zřízeno věcné břemeno přístupu k nově budované trafostanici na pp.č. 4351, popř. 967/1 v k.ú. Klatovy. Stanoviska Rada města doporučuje schválit prodej se zřízením věcných břemen. Návrh usnesení ZM rozhodlo o přijetí námitky a o revokaci usnesení ZM ze dne a schvaluje prodej částí obecních pozemků: a) částí pp. č. 967/60, 967/59 a 967/1, popř o celkové výměře cca 200 m 2 v k.ú. Klatovy manželům Mgr. Jiřímu a Ing. Miroslavě Illetškovým, Mánesova 792, Klatovy III. za smluvní cenu 500 Kč/m 2 (celkem cca Kč) se zřízením věcného břemene pro stávající inž. sítě. b) částí pp.č. 967/1, 965/11, popř o celkové výměře cca 60 m 2 pí Bohumile Oulické, Alešova 828, Klatovy II. za smluvní cenu 500 Kč/m 2 (celkem cca Kč) se zřízením věcného břemene pro stávající inž. sítě Č. 10 Forma úkonu směna pozemků Předmět úkonu vlastnictví města Klatovy k. ú. Luby část pp.č. 697/4 o výměře 26 m 2, stp. č. 381/2 o výměře 2 m 2 vlastnictví Petlanových k. ú. Luby část pp. č. 697/4 o výměře 22 m 2 Žadatel František a Zdeňka Petlanovi, Luby 151, Klatovy Forma směna s finančním vyrovnáním Výměra do vlastnictví města: 22 m 2 do vlastnictví manželů Petlanových: 28 m 2 Ceny dle ZP : pp. č. 381/2 administrativní: 409,60 Kč/m 2 celkem 819 Kč obvyklá: 393,12 Kč/m 2 celkem 786 Kč stp. č. 697/4 (uvnitř i vně oplocení, obecní 26 m 2 a soukromé 22 m 2 ) administrativní: 163,84 Kč/m 2 obvyklá: 174,72 Kč/m 2 Petlanovi městu: 22 m 2 x 174,72 = Kč Kč Město Petlanovým : 26 m 2 x 174,72 Kč + 2 x 393,12 = 5329 Kč Rozdíl doplatek městu = Kč.

14 14 Zdůvodnění Manželé Petlanovi jsou majiteli chaty se zahradou v Lubech. Geometrickým zaměřením bylo zjištěno, že část pozemku pod jejich chatou o výměře 2 m 2 a část oploceného pozemku o výměře 26 m 2 jsou ve vlastnictví města Klatovy. Nezaplocené 2 části obecního pozemku o celkové výměře 22 m 2 jsou ve vlastnictví manželů Petlanových. Žádali proto o směnu, popř. prodej těchto pozemků s finančním vyrovnáním. ZM dne rozhodlo o prodeji obecních pozemků Město obdrželo námitku osadního výboru Luby. Doporučuje, aby ZM rozhodlo o směně, neboť se jedná o lokalitu, kde jsou v příštích letech naplánovaná protipovodňová opatření. Pokud by pozemek zůstal v majetku žadatele, posunul by hranici svého oplocení blíže břehu Drnovému potoka a tím by zabránil možnosti provést protipovodňové opatření v této lokalitě. Stanoviska Osadní výbor: souhlasí se směnou. Rada města doporučuje ZM schválit směnu. Návrh usnesení Směna částí pozemku č. 697/4 o výměře 26 m 2 a stp. č. 381/2 o výměře 2 m 2 obě v k.ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy za část pozemkové parcely č. 697/4 o výměře 22 m 2 v k.ú. Luby ve vlastnictví Františka a Zdeňky Petlanových, se vzájemným finančním vyrovnáním rozdílných cen pozemků a doplatkem ceny městu ve výši Kč Č. 11 Klatovy, PZ Pod Borem Klatovy žádost o prodloužení termínu pro dokončení stavby a uzavření kupní smlouvy Zastupitelstvo města Klatov schválilo dne prodej pozemků v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy (ve spodní části pod silnicí) za celkovou kupní cenu Kč panu Oravcovi, Klenovská 343 Janovice nad Úhlavou s podmínkou do 3 let postavit a zkolaudovat objekt k podnikání (prodej a servis motocyklů). Na základě žádosti p. Oravce o prodloužení 3-letého termínu rozhodlo Zastupitelstvo města dne o prodloužení termínu do se smluvní pokutou 500 Kč za každý i započatý den prodlení v případě nedodržení stanoveného termínu. Úkon byl zajištěn Dodatkem k SOBK ze dne s tím, že vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu. Pan Oravec nyní žádá z důvodu nepříznivé finanční situace o prodloužení termínu pro dokončení stavby do 02/2012 a uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemek p.č. 4188/1 o výměře 1542 m 2 za kupní cenu Kč nejpozději do , neboť v 08/2012 mu končí stavební spoření a potřebnou částku bude mít k dispozici. Veškeré finanční prostředky použil na stavbu haly a úpravu okolí. Dále navrhuje složení částky na účet města ve výši Kč do jako zálohu z celkové kupní ceny Kč. Stanovisko Rady města- doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě. Návrh usnesení ZM rozhodlo o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o bud. smlouvě kupní na prodej pozemku č. 4188/1 o výměře 1542 m 2 p. Marcelu Oravcovi, týkající se prodloužení termínu pro dokončení stavby a uzavření vlastní kupní smlouvy takto: - p.oravec uhradí zálohu ve výši Kč do , - zkolauduje v termínu do 02/2012, - vlastní kupní smlouva bude uzavřena nejpozději , úkon bude zajištěn Dodatkem č. 3 k SOBK

Zastupitelstvu města Klatov. Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony

Zastupitelstvu města Klatov. Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony 1 Zastupitelstvu města Klatov Určeno pro zasedání dne 20. března 2012 Zprávu předkládá: Rada města Zprávu zpracovala: Ing. Daniela Pleskotová Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony Odůvodnění: Ve

Více

Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony

Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony 1 Zastupitelstvu města Klatov Určeno pro zasedání dne 7. února 2012 Zprávu předkládá: Rada města Zprávu zpracovala: Ing. Daniela Pleskotová Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony Odůvodnění: Ve

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014

USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014 USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 5.6.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 5.6.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 5.6.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr Janík, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr. Marková

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.27/2013. ze dne 27.května 2013

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.27/2013. ze dne 27.května 2013 U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Malenice č.27/2013 ze dne 27.května 2013 V souladu s ustanovením 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : I. S C

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 Bod č. 181/10 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. Bod č. 182/10 1/ a/ Rada města doporučila

Více

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě Prodej části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétní fyz. osoby o odkoupení pozemku I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část Konkrétní fyzická osoba

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více