GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE"

Transkript

1 GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co nejvyšší kvality. To znamená, že zaměstnanci i členové orgánů Společnosti mají společné cíle a zásady a jejich plnění jim přináší prospěch. Jednou ze základních zásad je naše přesvědčení, že ve všech činnostech naší Společnosti musí být dodržovány etické zásady. Tyto zásady platí pro veškeré aktivity Společnosti uvnitř jí samé i na všech trzích, na nichž působí. Společnost a její představenstvo od každého zaměstnance očekává, že bude své povinnosti plnit čestně a bezúhonně a v souladu s platnými zákony. Smyslem tohoto Etického kodexu zaměstnance (dále jen Kodex ) je poskytnout zaměstnancům obecné zásady pro etické jednání a rozhodování, a nemůže se tedy zabývat každou konkrétní situací a není to ani jeho cílem. Každý zaměstnanec Společnosti je odpovědný za dodržování tohoto Kodexu ve znění případných pozdějších změn. Společnost si vyhrazuje právo tento Kodex kdykoli změnit tak, že aktualizovaný Kodex umístí na svém intranetu. Zaměstnanec, který má dotazy k jakékoli části tohoto Kodexu nebo k jeho uplatnění v jakékoli situaci, by se měl obrátit na hlavního právníka (General Counsel) Společnosti ( ) (Spojené státy). II. ZÁSADY A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ V PRAXI A. Střet zájmů. Střet zájmů může nastat v jakékoli situaci, v níž je soukromý zájem jedince v rozporu nebo ve střetu se zájmy Společnosti. Zaměstnanci se musí vyhýbat situacím, v nichž by mohly své vlastní zájmy nadřadit závazkům vůči Společnosti. Žádný zaměstnanec se nesmí vědomě dostat do situace, která by mohla budit zdání rozporu se zájmy Společnosti nebo by takto mohla být vykládána. Jakoukoli situaci, z nichž vyplývá nebo by mohl vyplývat střet zájmů, je zaměstnanec povinen bez odkladu ohlásit hlavnímu právníkovi nebo generálnímu řediteli (Chief Executive Officer) Společnosti. Pro účely tohoto Kodexu zahrnuje výraz nejbližší rodinní příslušníci manžela, manželku, partnera či partnerku ve společné domácnost se zaměstnancem, děti (včetně nevlastních a adoptivních), vnuky, rodiče, sourozence, tchýně a tchány, zetě a snachy a švagry a švagrové. V následujícím uvádíme některé citlivější oblasti střetů zájmu a příslušná pravidla Společnosti: 1. Pohoštění a dary. Zaměstnanci a nejbližší rodinní příslušníci nesmí přijímat pohoštění, dary nebo jiné hodnoty od externích fyzických nebo právnických osob, pokud jsou poskytovány s cílem ovlivnit jednání zaměstnance v souvislosti s jeho pozicí ve Společnosti nebo pokud by se přijetí takového pohoštění, daru nebo jiné hodnoty jevilo jako nevhodné. 2. Půjčky a záruky za osobní závazky. Výkonný pracovník Společnosti nesmí od Společnosti přijmout půjčku nebo záruku za své osobní závazky. 3. Účast v jiných společnostech a poskytování služeb jiným společnostem. Bez písemného souhlasu generálního ředitele nesmí zaměstnanec získat nebo držet účast v konkurenční společnosti nebo společnosti zákazníka či dodavatele Společnosti. Společnost však nepovažuje za střet zájmů (a nevyžaduje se tedy souhlas), pokud zaměstnanec získá nebo drží účast v konkurenčních společnostech nebo společnostech zákazníků či dodavatelů,

2 které jsou kótované na národní nebo mezinárodní burze cenných papírů nebo jsou jinak veřejně obchodovatelné, pokud je celková hodnota účasti nižší než jedno procento (1 %) vydaných cenných papírů subjektu a výše účasti není tak významná, aby mohla mít vliv na obchodní rozhodování zaměstnance za Společnost. Bez předchozího písemného souhlasu hlavního právníka nebo generálního ředitele nesmí zaměstnanec přijmout peníze nebo jakékoli plnění od třetí osoby jako náhradu nebo platbu za jakékoli poradenství nebo služby, které poskytl zákazníkovi, dodavateli nebo jiné osobě v souvislosti s jejím obchodním stykem se Společností. 4. Externí zaměstnání nebo činnost pro konkurenční společnost. Zaměstnanec je povinen sdělit hlavnímu právníkovi nebo generálnímu řediteli, je-li v jakémkoli vztahu k některému konkurentovi Společnosti. Bez písemného souhlasu generálního ředitele nesmí být zaměstnanec zaměstnán konkurentem Společnosti nebo v takové společnosti zastávat funkci ve statutárním orgánu nebo vystupovat jako její zástupce nebo se účastnit aktivit, které mají nebo by mohly prospívat zájmům konkurenční společnosti na úkor zájmů Společnosti. 5. Externí zaměstnání nebo činnost pro dodavatele. Zaměstnanec je povinen sdělit hlavnímu právníkovi nebo generálnímu řediteli, je-li v jakémkoli vztahu k některému dodavateli Společnosti. Bez písemného souhlasu generálního ředitele nesmí být zaměstnanec zaměstnán dodavatelem Společnosti nebo u takového dodavatele zastávat funkci ve statutárním orgánu nebo vystupovat jako jeho zástupce nebo se účastnit aktivit, které mají nebo by mohly prospívat zájmům dodavatele na úkor zájmů Společnosti. 6. Externí zaměstnání nebo činnost pro zákazníka. Zaměstnanec je povinen sdělit hlavnímu právníkovi nebo generálnímu řediteli, je-li v jakémkoli vztahu k některému zákazníkovi Společnosti. Bez písemného souhlasu generálního ředitele nesmí být zaměstnanec zaměstnán zákazníkem Společnosti nebo u takového zákazníka zastávat funkci ve statutárním orgánu nebo vystupovat jako jeho zástupce nebo se účastnit aktivit, které mají nebo by mohly prospívat zájmům zákazníka na úkor zájmů Společnosti. 7. Obchodní partnerství se Společností. Bez předchozího písemného souhlasu generálního ředitele nesmí mít zaměstnanec účast ve společném podniku, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo v jiné formě obchodní spolupráce se Společností. 8. Členové rodiny pracující v oboru. Je-li nejbližší rodinný příslušník zaměstnance konkurentem, zákazníkem nebo dodavatelem Společnosti nebo je u konkurenta, zákazníka nebo dodavatele Společnosti v zaměstnaneckém poměru, musí zaměstnanec o této skutečnosti informovat svého nadřízeného a hlavního právníka, aby Společnost mohla posoudit povahu a rozsah případných sporných otázek a způsob jejich řešení. Zaměstnanci musí dbát o to, aby nedošlo k nechtěnému prozrazení důvěrných informací Společnosti a aby se nepodíleli na rozhodování Společnosti, které je ve vztahu k takové jiné společnosti. B. Obchodní příležitosti. Jestliže se zaměstnanec dozví o obchodní nebo investiční příležitosti na základě používání majetku nebo informací Společnosti nebo v důsledku svého vztahu ke Společnosti, například od konkurenční společnosti nebo skutečného či potenciálního dodavatele, zákazníka nebo obchodního partnera Společnosti (včetně vedoucích pracovníků, členů statutárních orgánů nebo zaměstnanců kteréhokoli z výše uvedených), zaměstnanec, ani jeho nejbližší rodinní příslušníci se nesmí podílet na takové obchodní příležitosti nebo investovat bez předchozího písemného souhlasu generálního ředitele. Taková příležitost by měla být v první řadě považována za investiční příležitost pro Společnost.

3 C. Užívání majetku a informací Společnosti 1. Používání telefonních linek, faxů, počítačů a ostatního provozního vybavení. Podnikatelská činnost Společnosti je do velké míry závislá na komunikaci. Společnost investovala do telefonních linek, faxů, systémů elektronické pošty a dalších provozních zařízení, aby činnost Společnosti mohla probíhat hladce a efektivně. Společnost má omezené zdroje a tyto zdroje je třeba využívat na vyřizování telefonátů od zákazníků, objednávek, obchodních transakcí, písemných sdělení atd. Z tohoto důvodu Společnost žádá zaměstnance, aby vybavení Společnosti používali s mírou a uvážlivě a omezili používání tohoto vybavení k osobním účelům. Kromě toho se od zaměstnanců očekává, že budou dodržovat předpisy Společnosti pro požívání elektronické pošty a dalšího vybavení Společnosti a nebudou prostřednictvím tohoto vybavení předávat škodlivé nebo obtěžující informace. Zaměstnanci by si měli být vědomi skutečnosti, že používání elektronické pošty, zařízení pro vyhledávání na internetu, telefonního a dalšího vybavení Společnosti může Společnost s upozorněním nebo bez upozornění monitorovat, že při využívání tohoto vybavení nelze očekávat zachování soukromí a že jeho zneužívání může mít pro zaměstnance kárné důsledky včetně propuštění. Zaměstnanci by se s dalšími informacemi o používání zařízení a vybavení měli seznámit v předpisech, které obsahuje Příručka zaměstnance Společnosti. 2. Majetek a zařízení Společnosti. Je-li zaměstnanec přistižen při krádeži nebo pokusu o krádež jakéhokoli majetku Společnosti, včetně dokumentů, vybavení, duševního vlastnictví, osobního majetku ostatních zaměstnanců, hotovosti nebo jiných cenných předmětů, vystavuje se nebezpečí propuštění a možného trestního stíhání. Všichni zaměstnanci jsou povinni ohlásit jakoukoli krádež nebo pokus o krádež vedení Společnosti. 3. Vlastnické a další důvěrné informace Společnosti. Zaměstnanci musí zachovávat mlčenlivost o informacích svěřených jim Společností nebo jejími zákazníky či dodavateli s výjimkou případů, kdy je sdělení takových informací povoleno nebo vyžadováno zákonem. Důvěrné informace zahrnují veškeré neveřejní informace, které mohou být při prozrazení využity konkurenty, zákazníky nebo dodavateli nebo mohou Společnost poškodit, a zahrnují informace získané Společností od jejích zákazníků, dodavatelů nebo jiných osob, s nimiž obchodují, a dále informace o transakcích prováděných Společností nebo o smluvních stranách takových transakcí. Takové důvěrné informace zahrnují zejména informace o cenách, finanční údaje, počítačové kódy a data, obchodní plány, obchodní příležitosti, vyvíjené produkty a služby, obchodní tajemství a informace týkající se jakýchkoli potenciálních akvizicí nebo prodejů uskutečněných Společností. O důvěrných informacích musí být zachovávána naprostá mlčenlivost a při nakládání s takovými informacemi je třeba postupovat s přiměřenou péčí a rozvahou, aby nedošlo k neúmyslnému, případně nevhodnému prozrazení. Důvěrné informace musí být využívány pouze k plnění zaměstnaneckých povinností a žádným jiným způsobem. Zaměstnanci musí rovněž dodržovat ustanovení jakýchkoli jiných smluv o zachování mlčenlivosti uzavřených se Společností. Společnost se řídí zásadou dodržovat všechny platné zákony a předpisy upravující nakládání s osobnímu nebo jinými důvěrnými informacemi o transakcích prováděných Společností a o smluvních stranách takových transakcí. Se všemi dotazy o ochraně nebo zveřejňování důvěrných informací je třeba se obrace na hlavního právníka. Všechny soubory, záznamy a zprávy získané nebo vytvořené během pracovního poměru jsou

4 majetkem Společnosti. Originály nebo kopie takových dokumentů mohou být z prostor Společnosti vynášeny výhradně za účelem plnění povinností zaměstnance vůči Společnosti a musí být vráceny, když byl tento účel splněn, nebo kdykoli na požádání. 4. Ochranné známky, značky pro služby a autorská práva. Ochranné známky a značky pro služby (slova, slogany, symboly, loga nebo další prvky určující původ zboží nebo služeb) jsou důležitými obchodními nástroji a cennými aktivy, jejichž využívání a nakládání s nimi vyžaduje řádnou péči. Bez předchozí konzultace s hlavním právníkem nesmí žádný zaměstnanec vést jednání o smlouvě o ochranných známkách a značkách pro služby Společnosti nebo takovou smlouvu uzavřít. Společnost rovněž respektuje práva k ochranným známkách jiných osob a navrhované jméno nového produktu, finančního nástroje nebo služby, které mají být prodávány nebo poskytovány zákazníkům, musí být před přijetím nebo použitím předloženo ke schválení hlavnímu právníkovi. Podobně vždy podléhá schválení nebo souhlasu hlavního právníka použití ochranné známky nebo značky pro služby jiné společnosti, a to i tehdy, když s ní má naše Společnost obchodní vztahy, aby známka nebo značka této druhé společnosti byla využívána řádně. Zaměstnanci se musí vyvarovat neoprávněného užívání materiálů chráněných autorskými právy a pokud budou mít pochybnosti o přípustnosti kopírování, pořizování výpisků, elektronického kopírování nebo jiného používání materiálů chráněných autorskými právy, měli by se poradit s hlavním právníkem. To, že určitý materiál lze kopírovat, například materiály stažené z internetu, neznamená, že je automaticky povoleno jej kopírovat nebo dále šířit (například elektronickou poštou nebo umístěním na intranetu). K materiálům podléhajícím autorským právům, které zaměstnanci mohou v rámci svého zaměstnaneckého poměru ve Společnosti používat, patří i softwarové programy, které Společnost zakoupila pro editování textů, finanční výpočty a řadu dalších využití. Tyto produkty jsou chráněny nějakou formou licenční smlouvy, která stanoví podmínky, za nichž mohou zaměstnanci Společnosti tento software používat. Společnost se řídí zásadou dodržovat zákony upravující autorská práva a plnit podmínky těchto licenčních smluv, které omezují kopírování a používání tohoto softwaru. Všechny kopie materiálů, které jsou schváleny ke konečné distribuci pro veřejnost, včetně všech strojově čitelných děl, jako je například počítačový software, musí být opatřeny předepsanou formou autorské doložky. D. Poctivé obchodní jednání. Zaměstnanci vyvinou nejvyšší úsilí, aby se zákazníky, dodavateli a konkurenty Společnosti jednali poctivě. Zaměstnanci nebudou žádnou osobu zneužívat manipulací, utajováním, zneužíváním privilegovaných informací, zkreslováním podstatných informací nebo jiným nepoctivým jednáním. E. Zásady zaměstnávání. Společnost se snaží vytvářet pracovní prostředí, v němž se se všemi osobami zachází s respektem a důstojností a o zaměstnávání se rozhoduje v souladu s naším závazkem poskytovat rovné pracovní příležitosti. Každá osoba má nárok pracovat v profesionální atmosféře, která podporuje rovné pracovní příležitosti a znemožňuje všechny formy diskriminace, včetně obtěžování. Společnost tedy očekává, že všechny vztahy mezi osobami na pracovišti budou profesionální a nebudou zatíženy nedovolenou předpojatostí, předsudky a obtěžováním. Společnost se řídí zásadou poskytovat rovné pracovní příležitosti bez diskriminace na základě rasy, barvy pleti, původu, náboženství, pohlaví, věku, postižení, sexuální orientace nebo jiného zákonem chráněného postavení nebo na jiném zákonem chráněném základě. Kromě toho je obtěžování z jakéhokoli diskriminačního důvodu jako rasa, pohlaví, původ, postižení, sexuální orientace, věk nebo náboženství zakázáno příslušnými předpisy státu, provincie nebo federálními předpisy nebo předpisy jiných zemí, v nichž Společnost působí, na jejichž základě může být Společnost anebo obtěžující

5 osoba za takové nezákonné jednání stíhána. Příručka zaměstnance Společnosti obsahuje předpisy, které upravují rovné pracovní příležitosti, zákaz obtěžování a ohlašování a vyšetřování stížností na obtěžování a související otázky. V rámci této zásady Společnosti není zakázáno pouze nezákonná diskriminace a obtěžování, ale také další neprofesionální a nezdvořilé jednání, k němž patří především urážlivé poznámky ohledně rasy, etnického původu, náboženství, věku, sexuální orientace, dále urážlivé sexuální nebo jiné poznámky, hanobení nebo vtipy. Zaměstnanec, který se domnívá, že je nebo může být subjektem nevhodného chování, diskriminace nebo obtěžování musí tuto skutečnost ihned ohlásit v souladu s postupy stanovenými v Příručce zaměstnance. Žádný zaměstnanec v této organizaci není z platnosti tohoto předpisu vyňat. Každá stížnost bude Společností okamžitě vyšetřena a bude-li to nutné či vhodné, podnikne Společnost nápravná nebo preventivní opatření. Proti zaměstnanci, který se proviní nežádoucím chováním, diskriminací nebo obtěžováním, budou vyvozeny kárné důsledky včetně ukončení pracovního poměru. Zaměstnanci Společnosti nesmí porušit práva jiného zaměstnance nebo přijmout odvetná opatření proti jinému zaměstnanci, který chce uplatnit svá práva podle zákonů upravujících pracovněprávní a zaměstnanecké vztahy. Pokud mají zaměstnanci jakékoli dotazy ohledně zákonů nebo předpisů Společnosti, které se týkají pracovněprávních nebo zaměstnaneckých vztahů, měl by se poradit s Příručkou zaměstnance nebo se obrátit na hlavního viceprezidenta pro lidské zdroje (Senior Vice President of Human Resources) nebo hlavního právníka. F. Dodržování zákonů a předpisů Společnosti. Společnost se řídí zásadou dodržovat všechny platné zákony, včetně předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, diskriminaci, lidská práva, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hospodářskou soutěž, cenné papíry a ochranu životního prostředí. Zaměstnanci Společnosti nejsou oprávněni porušovat jakýkoli zákon nebo nařizovat jinému zaměstnanci nebo jiné osobě, aby při jednání za Společnost porušili zákon. 1. Zákony o cenných papírech. Společnost očekává od každého svého zaměstnance, že bude dodržovat všechny zákony o cenných papírech. Dále společnost vytvořila dva samostatné předpisy pro obchodování s cennými papíry. První z nich je obecným předpisem, který se vztahuje na všechny zaměstnance a stanoví určitá časová období ke konci každého čtvrtletí, kdy je všem zaměstnancům výslovně zakázáno veškeré obchodování s akciemi Společnosti. Období dočasného zákazu obchodování začínají dva týdny před koncem každého čtvrtletí a platí až do druhého Obchodního dne po další tiskové zprávě o výsledcích hospodaření. Druhý, restriktivnější předpis se vztahuje na členy představenstva Společnosti ( dále jen Představenstvo ), výkonné pracovníky a některé další určené funkce ve Společnosti, kde se pracovníci běžně dostávají do styku se závažnými neveřejnými informacemi (společně dále jen Zasvěcené osoby ). Na rozdíl od obecného předpisu pro zaměstnance, který stanoví časová období, kdy je obchodování s akciemi společnosti zakázáno, tento druhý předpis pro Zasvěcené osoby vymezuje období, kdy je obchodování povoleno. Toto období představuje dvacet Obchodních dní a začíná druhý Obchodní den po vydání pravidelné čtvrtletní nebo roční tiskové zprávy o výsledcích hospodaření, avšak v žádném případě není obchodování povoleno během dvou týdnů před koncem kteréhokoli kalendářního čtvrtletí. Obchodní den znamená jakýkoli den, kdy je Burza cenných papírů v New Yorku otevřena k obchodování a přijímá obchody. I během časových období, kdy zaměstnanci mohou obchodovat s akciemi Společnosti v souladu s výše uvedenými předpisy, by tak měli činit pouze tehdy, nejsou-li jim známy žádné

6 podstatné informace týkající se Společnosti, které nejsou veřejně známy. Informace se obecně považují za podstatné, jestliže (a) je značně pravděpodobné, že rozumný investor by tyto informace považoval za důležité při rozhodování, zda akcie koupit, držet nebo prodat, nebo (b) informace by při zveřejnění pravděpodobně ovlivnily tržní cenu akcií Společnosti. Podstatné informace mohou být pozitivní nebo negativní. Podstatné informace zpravidla obsahují zejména znalosti o probíhajících obchodních transakcích Společnosti, jejích finančních aktivitách, fúzích a akvizicích, neoznámeném zisku a hospodářském výsledku a dalších významných událostech dotýkajících se Společnosti. Informace se obvykle nepovažují za veřejné, dokud nejsou oznámeny veřejnosti v tiskové zprávě, v konferenčním hovoru analytika nebo v dokumentu podaném ke Komisi pro cenné papíry a burzy. Protože může nějakou dobu trvat, než se oznámená informace v plném rozsahu rozšíří a je pochopena obcí investorů, zaměstnanci by měli v zásadě považovat informace za neveřejné, a zdržet se tedy obchodování nebo sdělování těchto informací, do druhého Obchodního dne po oznámení. Vedoucím pracovníkům a členům Představenstva Společnosti je rovněž zakázáno obchodovat s akciemi Společnosti během období, kdy účastníci penzijních plánů Společnosti nemohli provádět podobnou transakci. Zaměstnanci a členové Představenstvo by neměli krátkodobě spekulovat s akciemi Společnosti ani by neměli provádět transakce, z nichž by měli zisk, pokud by hodnota akcií Společnosti klesla. Zasvěcené osoby (jak jsou definovány výše) si musí před jakýmkoli obchodem s akciemi Společnosti vyžádat souhlas hlavního právníka. 2. Zákony na ochranu hospodářské soutěže. Federální vlády Spojených států a Kanady, vlády většiny států, Evropské společenství a mnoho dalších zahraničních vlád přijaly předpisy na ochranu hospodářské soutěže (známé rovněž jako antitrustové předpisy). Tyto zákony zakazují protisoutěžní jednání, pokud jde o ceny, dodávky nebo ostatní aspekty soutěže na trhu týkající se soutěžitelů, zákazníků a dodavatelů na trhu. Tyto zákony mají zajistit hospodářskou soutěž na trzích výrobků a služeb a jejich efektivní fungování, aby zákazníci mohli využívat výhod otevřené hospodářské soutěže mezi svými dodavateli a prodávající mohli podobně využívat výhod konkurence mezi kupujícími. Ve Spojených státech, Kanadě, Evropě a většině dalších jurisdikcí může být porušení soutěžních předpisů považováno za trestný čin postižitelný vysokými pokutami u právnických a fyzických osob a odnětím svobody u fyzických osob s občanskoprávní odpovědností (včetně Spojených států) až do výše trojnásobku škody způsobené žalující straně poškozené protisoutěžním jednáním. Důsledné dodržování soutěžních zákonů po celém světě má zásadní význam. Tyto zákony jsou velmi složité. Některé druhy jednání jsou ve Spojených státech, Kanadě a dalších zemích automaticky považovány za nezákonné bez ohledu na tržní postavení zúčastněných stran. Zaměstnanci musí dbát o to, aby nevyvolali byť jen zdání takového jednání. K těmto druhům jednání patří: a. Dohody s soutěžiteli. Zaměstnanci by nikdy neměli uzavírat žádné dohody s jinými soutěžiteli (a) o stanovení cen nebo jiných ekonomických podmínek prodeje, koupě nebo licencování zboží a služeb, společném způsobu stanovení cen, (b) o stanovení podmínek prodeje nebo koupě v rámci nabídky nebo o tom, zda nabídku předložit či nepředložit, (c) o rozdělení nebo omezení zákazníků, geografických území, zboží nebo

7 služeb nebo o tom, že se jedním či více způsoby nebudou snažit vzájemně od sebe získat zakázky, (d) o neobchodování ( bojkotu ) s jedním nebo více zákazníky, dodavateli, poskytovateli nebo uživateli licence a (e) o omezení objemu výroby nebo o zdržení se určitých způsobů prodeje nebo nabízení zboží a služeb nebo o omezení či normalizaci vlastností zboží nebo služeb. Zatímco některé druhy spolupráce mohou být považovány za přijatelné za jistých okolností (např. některé společné podniky (joint venture) v oblasti výzkumu a vývoje), veškeré navrhované diskuze se soutěžitelem by měly být projednány s hlavním právníkem (General Counsel), který před uskutečněním takovýchto diskuzí určí, zda nejsou v rozporu se soutěžním právem. b. Další činnosti. Další činnosti nejsou zcela nezákonné, avšak v některých tržních situacích budou zákonné a v jiných nezákonné. Některé z těchto druhů jednání spočívají v dohodách se třetími osobami, například jinými soutěžiteli, zákazníky, dodavateli, poskytovateli nebo uživateli licence. Jiné spočívají v jednostranném jednání, které může vést k tvrzení, že Společnost získala nebo se snažila získat monopolní postavení na daném trhu. Tyto druhy jednání jsou popsány níže: Predátorské stanovování cen, tj. nabízení a prodej zboží za ceny pod úrovní nákladů s cílem vytlačit alespoň některé soutěžitele z trhu; Dohody o výlučném prodeji, které vyžadují, aby zákazníci nebo držitelé licencí neobchodovali se zbožím nebo službami konkurenta Společnosti; Reciproční kupní smlouvy, které koupi výrobku podmiňují souhlasem prodávajícího s koupí výrobků od druhé smluvní strany; Vázání, kterým prodávající podmiňuje svůj souhlas prodat výrobek nebo službu, které kupující chce, souhlasem kupujícího s koupí druhého výrobku, který by kupující raději nekoupil nebo koupil jinde za lepších podmínek; Balíčkování neboli slevy podle tržního podílu, kdy konečná cena závisí na tom, že zákazník koupí více výrobků nebo určité procento svých celkových nákupů určí na výrobky Společnosti; Dohody se zákazníky nebo držiteli licence o maximální maloobchodní ceně nebo cenových hladinách pro zboží nebo služby Společnosti; a Odmítnutí dodávek zákazníkovi za určitých okolností, např. z důvodu zákazníkovy zásady nízkých cen. Tento Kodex nemá být úplným přehledem soutěžních předpisů a nemá nahrazovat právní poradenství. Má-li některý zaměstnanec dotazy ke konkrétní situaci, měl by se před tím, než učiní další kroky, obrátit na hlavního právníka. 3. Zahraniční obchodní aktivity. Zákony a zvyklosti se ve světě země od země liší. Při podnikání v jiných zemích je velmi důležité, aby si zaměstnanci byli vědomi zahraničních právních předpisů i domácích zákonů, které se vztahují na působení v zahraničí, včetně Zákona o zahraničních korupčních praktikách (United States Foreign Corrupt Practices Act) ve Spojených státech a Zákona o korupci zahraničních veřejných činitelů (Corruption of

8 Foreign Public Officials) v Kanadě. Zákon o zahraničních korupčních praktikách zakazuje poskytovat úředníkům cizích vlád, zahraničním politickým stranám, funkcionářům stran nebo kandidátům na politický úřad cokoli hodnotného za účelem získání nebo udržení obchodních vztahů se Společností. Zákon o korupci zahraničních veřejných činitelů zakazuje úhradu v penězích či poskytování výhod zahraničním veřejným činitelům jako protislužbu za získání zvýhodnění. Dále tu jsou zákony týkající se kontroly vývozu, které mohou mít dopad na zahraniční obchodní aktivity. V případě dotazů ohledně konkrétní situace by se zaměstnanci měli obracet na hlavního právníka. 4. Úplatky, zakázané provize a podvody. Finanční prostředky nebo aktiva Společnosti nesmějí být vyplaceny, půjčeny nebo jinak poskytnuty jako úplatky, zakázané provize nebo jiné platby, jejichž účelem je ovlivnit nebo kompromitovat jednání příjemce, a zaměstnanci Společnosti nesmějí přijímat žádné finanční prostředky nebo jinou náhradu za pomoc při získávání zakázek nebo zajištění zvláštních výhod od Společnosti. Bude-li zjištěno, že zaměstnanec dostal, přijal nebo schválil či neohlásil úplatek, nepovolenou provizi nebo jinou nezákonnou platbu, nebo takové aktivity inicioval, může s ním být ukončen pracovní poměr, případně proti němu zahájeno trestní stíhání. 5. Sankce a obchodní embarga. Vláda Spojených států uplatňuje ekonomické sankce a obchodní embarga na podporu různých cílů zahraniční politiky a národní bezpečnosti. Otázky, zda je daná transakce prováděná Společností v souladu s platnými sankcemi a obchodními embargy, je třeba směrovat na hlavního právníka. G. Řádné a včasné podávání výkazů, evidence a ochrana finančních prostředků, majetku a výdajů. Pro Společnost jako veřejně obchodovanou společnost má zásadní význam, aby její podání ke Komisi pro cenné papíry a burzy byla obsahově přesná a byla podávána včas. Každý zaměstnanec může být v závislosti na své pozici ve Společnosti vyzván, aby poskytl potřebné informace tak, aby veřejně přístupné zprávy a výkazy Společnosti byly úplné, pravdivé a srozumitelné. Společnost očekává, že zaměstnanci budou tuto povinnost brát vážně a budou poskytovat rychlé a přesné odpovědi na dotazy související s informačními povinnostmi Společnosti. Veškeré finanční prostředky, majetek a platby Společnosti musí být řádně a přesně zaneseny do příslušné evidence a účetnictví. Aby byl chráněn majetek Společnosti a finanční výkazy byly přesné a byly vedeny v souladu s obecně přijímanými účetními zásadami, případně jinými platnými zásadami, byly přijaty následující principy: Finanční aktivity a transakce musí být evidovány v souladu se všemi platnými zákony a účetními předpisy a s obecně přijímanými účetními zásadami určenými Společností. Provádění a vytváření nepravdivých nebo zavádějících zápisů, záznamů nebo dokumentace je přísně zakázáno. Platby musí být používány výhradně k účelům popsaným v příslušné související dokumentaci. Zaměstnanci nesmí klamat, nutit, manipulovat nebo uvést v omyl jakéhokoli jiného zaměstnanec nebo člena Představenstva nebo externího auditora či právníka Společnosti s cílem způsobit, aby účetnictví, záznamy nebo finanční výkazy Společnosti byly nesprávné nebo zavádějící.

9 Chyby nebo možné chyby či nesprávné údaje v účetnictví nebo záznamech Společnosti bez ohledu na jejich závažnost musí být ohlášeny Společnosti v souladu s postupy stanovenými v článku V. tohoto Kodexu. Od všech zaměstnanců a členů orgánů Společnosti se očekává, že budou v plném rozsahu spolupracovat s vnitřními i vnějšími auditory Společnosti. Zaměstnanci nesmějí bránit auditu finančních výkazů nebo do něj zasahovat. H. Dodržování systému vnitřní kontroly a systému kontroly poskytovaných informací. 1. Systém vnitřní kontroly. Společnost vytvořila systém vnitřní kontroly, který musí striktně dodržovat všichni zaměstnanci, aby finanční informace a informace o obchodních transakcích byly přesně zachyceny v evidenci Společnosti. Tento systém vnitřní kontroly je základním předpokladem úplnosti a neporušenosti finančních záznamů a výkazů Společnosti. Zaměstnanci ihned v souladu s ustanoveními článku V. tohoto Kodexu ohlásí jakékoli skutečné nebo domnělé porušení nebo nedodržení systému vnitřní kontroly nebo jakékoli domnělé nebo skutečné podvodné nebo pochybné transakce nebo události. 2. Systém kontroly poskytovaných informací. Společnost vytvořila systém kontroly poskytovaných informací a příslušné postupy, aby všechny důležité informace o majetku, obchodní činnosti a výhledech Společnosti byly přesně zaznamenávány a předkládány generálnímu řediteli a finančnímu řediteli (Chief Financial Officer) Společnosti. Tento systém kontroly poskytovaných informací a příslušné postupy musí být přesně a včas dodržovány, aby finanční výkaznictví Společnosti bylo přesné a aby tito odpovědní pracovníci mohli předkládat finanční výkazy a potvrzení o úplnosti a přesnosti pravidelných zpráv požadované federálními zákony. Zaměstnanci musí tento systém kontroly poskytovaných informací a příslušné postupy striktně dodržovat, a to včetně povinností v oblasti vnitřního výkaznictví, které jim Společnost určila. Zaměstnanci ihned v souladu s předpisy Společnosti ohlásí jakoukoli závažnou událost nebo případ, které nastanou během plnění jejích povinností a úkolů. 3. Otevřené jednání. Zaměstnanci budou s vedením Společnosti, vnitřními i vnějšími auditory a právními poradci hovořit otevřeně o záležitostech týkajících se systému vnitřní kontroly a poskytování obchodních informací. III. VÝJIMKY Z KODEXU Řídicí a jmenovací výbor (Governance and Nominating Committee) může projednat případné výjimky z ustanovení tohoto Kodexu pro vedoucího pracovníka Společnost a předkládat v tomto smyslu doporučení Představenstvu. Výhradní a absolutní oprávnění schválit takové výjimky z tohoto Kodexu však má pouze Představenstvo v plném složení. Jakékoli výjimky z platnosti tohoto Kodexu pro vedoucího pracovníka Společnosti budou zveřejněny v souladu s předpisy Burzy cenných papírů v New Yorku a platnými zákony.

10 IV. DODRŽOVÁNÍ KODEXU Všichni zaměstnanci jsou povinni seznámit se s tímto Kodexem, porozumět mu a dodržovat jej. Dále se od všech zaměstnanců očekává, že budu své pracovní úkoly plnit čestně a bezúhonně i ve všech oblastech, které nejsou v tomto Kodexu výslovně pojednány. Jakékoli porušení platných zákonů a předpisů nebo zásad stanovených v tomto Kodexu bude důvodem pro kárná opatření, která mohou zahrnovat i rozvázání pracovního poměru, a může vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo trestnímu stíhání podle platných zákonů. Proti zaměstnanci, který schválí nebo dovolí takové porušení jinou osobou, budou rovněž uplatněna kárná opatření, a to včetně propuštění, případně další sankce. Společnost rozhodně podporuje dialog mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými, aby si každý byl vědom situací, které vyvolávají etické otázky, a aby byly stanoveny přijatelné způsoby jednání v těchto situacích. Kromě toho má každý zaměstnanec Společnosti povinnost seznámit se s tímto Kodexem a řídit se jím a pravidelně potvrzovat, že se s ním seznámil a zavazuje se dodržovat jeho podmínky. Tento Kodex obráží základní principy, kterými se mají zaměstnanci řídit při rozhodování o etických otázkách, a nemůže se tudíž zabývat každou konkrétní situací a není to ani jeho cílem. Žádné ustanovení tohoto Kodexu tedy Společnosti nebrání (ani ji neomezuje) přijímat jakákoli kárná opatření v souvislosti s jakýmkoli jednáním zaměstnanců, byť by nebylo v tomto dokumentu výslovně zmíněno. V. INFORMOVÁNÍ O PŘÍPADECH PORUŠENÍ KODEXU A. Obecná zásada. Zaměstnance, který se dozví o nesprávném jednání, nezákonných aktivitách, neetickém chování, podvodu, zneužívání majetku Společnosti nebo porušení nebo možném porušení zákonů, pravidel, předpisů nebo některého ustanovení tohoto Kodexu, nebo má podezření, že k výše uvedeném došlo, nebo má pochybnosti ohledně účetnictví, vnitřní účetní kontroly nebo auditu, má jednoznačnou povinnost oznámit takovou skutečnost Společnost a poskytnout co nejvíce informací, včetně podrobností o domnělém nesprávném jednání nebo jiné aktivitě a totožnosti dotyčných osob, a pomoci tak Společnosti při vyšetřování. Zaměstnanci by měli předstoupit s jakýmikoli informacemi tohoto druhu bez ohledu na totožnost nebo postavení domnělého viníka. Vzhledem k tom, že již neohlášení trestné činnosti může být chápáno jako schvalování trestného činu, zdůrazňujeme význam ohlášení takového jednání. Pokud osoba neohlásí zakázané jednání, o němž ví, mohou proti ní být uplatněna kárná opatření. B. Postup vyřizování hlášení. Porušení předpisů je možno oznámit hlavnímu právníkovi ( ) (Spojené státy) nebo hlavnímu viceprezidentovi pro lidské zdroje ( ) (Spojené státy); oznámení mohou být učiněna anonymně prostřednictvím internetového ohlašovacího systému Společnosti, který se jmenuje EthicsPoint a ke kterému se dostanete odkazem na intranetu Společnosti, nebo přímo na adrese nebo mohou být učiněna anonymně na bezplatné telefonní lince EthicsPoint na čísle ze Spojených států nebo Kanady, na čísle z Mexika nebo na čísle z České republiky. Bezplatná čísla z ostatních zemí jsou k dispozici na internetových stránkách EthicsPoint. 1. Vyšetřování. Ohlášená porušení předpisů budou řádně vyšetřena právním oddělením Společnosti, pracovníky personálního oddělení nebo jinými odpovědnými vedoucími pracovníky, případně výborem Představenstva pro audit v souladu s požadavky vnitrostátního práva. Ohlášená porušení týkající se účetnictví, vnitřní účetní kontroly nebo auditu budou předána předsedovi výboru Představenstva pro audit, a to včetně dalších

11 procedur vyžadovaných platnými vnitrostátními předpisy. Při vyšetřování ohlášených porušení se předpokládá spolupráce všech zaměstnanců. 2. Důvěrnost. Společnost bude hlášení považovat za důvěrná (v závislosti na příslušném vyhodnocení a vyšetřování). Bude-li to za daných okolností proveditelné a vhodné, Společnost se přiměřeně vynasnaží neodhalit totožnost osoby, která domnělé porušení ohlásila. Hlášení předaná prostřednictvím EthicsPoint zůstanou anonymní, pokud zaměstnanec neurčí jinak. Zaměstnanci by si měli být vědomi, že osoby vedoucí vyšetřování jsou povinny jednat v nejlepším zájmu Společnosti a nevystupují jako osobní nebo právní zástupci zaměstnanců. C. Ochrana proti odvetným opatřením. Jakákoli odvetná opatření proti osobě, která ohlásí porušení nebo pomáhá s vyšetřováním ohlášeného porušení, jsou sama o sobě vážným porušením tohoto předpisu a Společnost je nebude tolerovat. Odvetná opatření je nutno ihned ohlásit a proti provinivším se osobám budou přijata příslušná kárná opatření. Samozřejmě že bezdůvodná hlášení nebo hlášení založená na skutečnostech, o nichž zaměstnanec ví, že jsou nepravdivé, se nepřipouštějí a sama mohou být předmětem kárných opatření Společnosti. VI. KODEX NEZAKLÁDÁ ŽÁDNÁ PRÁVA Tento Kodex vyjadřuje určité základní principy, předpisy a postupy, kterými se řídí zaměstnanci Společnosti při plnění svých pracovních povinností pro Společnost. Nemá zakládat a nezakládá výslovnou nebo odvozenou smlouvu ani jakákoli jiná práva jakéhokoli zaměstnance, zákazníka, dodavatele, konkurenta, akcionáře nebo jiné osoby nebo subjektu. Zejména žádné ustanovení tohoto dokumentu nezakládá pracovní smlouvu mezi Společností a jejími zaměstnanci. Všichni zaměstnanci Společnosti jsou povinni řídit se tímto Kodexem a dodržovat jej. VII. ROZHODNÉ PRÁVO PRO ZAMĚSTNANCE V ČESKÉ REPUBLICE V případě rozporu mezi ustanoveními Kodexu a právem České republiky, má právo České republiky přednost před ustanoveními Kodexu.

12 Potvrďte prosím, že jste obdržel(a) a přečetl(a) si tento Kodex, a že se jím budete řídit, tak, že podepíšete a datujete níže uvedené prohlášení a vrátíte je neprodleně hlavnímu právníkovi na adresu Global Payments Inc., 10 Glenlake Parkway, North Tower, Atlanta, Georgia, PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem obdržel(a) a přečetl(a) si Etický kodex zaměstnance společnosti Global Payments Inc., ve znění případných pozdějších změn, a že se jím budu řídit. (podpis) (jméno tiskacím písmem) Datum:

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s. Strana 1 z 5 OBSAH: ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STR. 3 ČLÁNEK II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE STR. 3 ČLÁNEK III. POSOUZENÍ REKLAMACE STR. 4 ČLÁNEK IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE A INFORMOVÁNÍ

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1 Smluvní strany Kupující: Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic sídlo: Údolní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2014

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2014 Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele lokální distribuční soustavy za rok 2014 ( Výroční zpráva ) Obsah: 1. Úvod...

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex )

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex ) Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání ( Etický kodex ) Vážení kolegové, Společnost Reader s Digest Association, Inc. je známa po celém světě svým etickým, čestným

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) / 23. prosince 2015 (2. revize) Národní

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách Euromedic Česká republika, s. r. o. Politika o poskytování nepatřičných (nevhodných) výhod (zahrnující přístup k dárkům, pohoštění, kulturní zábavě a politické a charitativní příspěvky) 1 Prohlášení Společnost

Více

Smlouva o obchodním zastoupení.

Smlouva o obchodním zastoupení. FINANCIAL ADVISOR Č.j.: ZU/53/2012/Ja/5 Sp. Značka: ZU/53/2012/Ja Jablunkovská 410, Třinec Lyžbice, 739 61 IČO: 64959473 (dále jen zadavatel ) a Pán/firma Jméno/název: Adresa/sídlo: RČ/IČ: Číslo účtu:

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit Audit výroční zprávy Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor ověřuje výroční zprávu aby se ujistil, že se ve výroční zprávě nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou a ostatními informacemi

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a evidenční číslo smlouvy: GR II 12/2015 Čl. I. SMLUVNÍ STRANY Město Nymburk se sídlem Náměstí Přemyslovců 163,

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství

Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství 2007 - 2 - Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Úvod (1) Všeobecné podmínky pro podnikání poradenství jsou nedílnou součástí dohod

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E uzavřená dle 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, mezi níže uvedenými stranami VS - Invest a.s. se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava,

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smluvní strany Zemědělské zásobování Plzeň a.s. K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov IČ 497 88 221 zaps. v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více