GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE"

Transkript

1 GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co nejvyšší kvality. To znamená, že zaměstnanci i členové orgánů Společnosti mají společné cíle a zásady a jejich plnění jim přináší prospěch. Jednou ze základních zásad je naše přesvědčení, že ve všech činnostech naší Společnosti musí být dodržovány etické zásady. Tyto zásady platí pro veškeré aktivity Společnosti uvnitř jí samé i na všech trzích, na nichž působí. Společnost a její představenstvo od každého zaměstnance očekává, že bude své povinnosti plnit čestně a bezúhonně a v souladu s platnými zákony. Smyslem tohoto Etického kodexu zaměstnance (dále jen Kodex ) je poskytnout zaměstnancům obecné zásady pro etické jednání a rozhodování, a nemůže se tedy zabývat každou konkrétní situací a není to ani jeho cílem. Každý zaměstnanec Společnosti je odpovědný za dodržování tohoto Kodexu ve znění případných pozdějších změn. Společnost si vyhrazuje právo tento Kodex kdykoli změnit tak, že aktualizovaný Kodex umístí na svém intranetu. Zaměstnanec, který má dotazy k jakékoli části tohoto Kodexu nebo k jeho uplatnění v jakékoli situaci, by se měl obrátit na hlavního právníka (General Counsel) Společnosti ( ) (Spojené státy). II. ZÁSADY A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ V PRAXI A. Střet zájmů. Střet zájmů může nastat v jakékoli situaci, v níž je soukromý zájem jedince v rozporu nebo ve střetu se zájmy Společnosti. Zaměstnanci se musí vyhýbat situacím, v nichž by mohly své vlastní zájmy nadřadit závazkům vůči Společnosti. Žádný zaměstnanec se nesmí vědomě dostat do situace, která by mohla budit zdání rozporu se zájmy Společnosti nebo by takto mohla být vykládána. Jakoukoli situaci, z nichž vyplývá nebo by mohl vyplývat střet zájmů, je zaměstnanec povinen bez odkladu ohlásit hlavnímu právníkovi nebo generálnímu řediteli (Chief Executive Officer) Společnosti. Pro účely tohoto Kodexu zahrnuje výraz nejbližší rodinní příslušníci manžela, manželku, partnera či partnerku ve společné domácnost se zaměstnancem, děti (včetně nevlastních a adoptivních), vnuky, rodiče, sourozence, tchýně a tchány, zetě a snachy a švagry a švagrové. V následujícím uvádíme některé citlivější oblasti střetů zájmu a příslušná pravidla Společnosti: 1. Pohoštění a dary. Zaměstnanci a nejbližší rodinní příslušníci nesmí přijímat pohoštění, dary nebo jiné hodnoty od externích fyzických nebo právnických osob, pokud jsou poskytovány s cílem ovlivnit jednání zaměstnance v souvislosti s jeho pozicí ve Společnosti nebo pokud by se přijetí takového pohoštění, daru nebo jiné hodnoty jevilo jako nevhodné. 2. Půjčky a záruky za osobní závazky. Výkonný pracovník Společnosti nesmí od Společnosti přijmout půjčku nebo záruku za své osobní závazky. 3. Účast v jiných společnostech a poskytování služeb jiným společnostem. Bez písemného souhlasu generálního ředitele nesmí zaměstnanec získat nebo držet účast v konkurenční společnosti nebo společnosti zákazníka či dodavatele Společnosti. Společnost však nepovažuje za střet zájmů (a nevyžaduje se tedy souhlas), pokud zaměstnanec získá nebo drží účast v konkurenčních společnostech nebo společnostech zákazníků či dodavatelů,

2 které jsou kótované na národní nebo mezinárodní burze cenných papírů nebo jsou jinak veřejně obchodovatelné, pokud je celková hodnota účasti nižší než jedno procento (1 %) vydaných cenných papírů subjektu a výše účasti není tak významná, aby mohla mít vliv na obchodní rozhodování zaměstnance za Společnost. Bez předchozího písemného souhlasu hlavního právníka nebo generálního ředitele nesmí zaměstnanec přijmout peníze nebo jakékoli plnění od třetí osoby jako náhradu nebo platbu za jakékoli poradenství nebo služby, které poskytl zákazníkovi, dodavateli nebo jiné osobě v souvislosti s jejím obchodním stykem se Společností. 4. Externí zaměstnání nebo činnost pro konkurenční společnost. Zaměstnanec je povinen sdělit hlavnímu právníkovi nebo generálnímu řediteli, je-li v jakémkoli vztahu k některému konkurentovi Společnosti. Bez písemného souhlasu generálního ředitele nesmí být zaměstnanec zaměstnán konkurentem Společnosti nebo v takové společnosti zastávat funkci ve statutárním orgánu nebo vystupovat jako její zástupce nebo se účastnit aktivit, které mají nebo by mohly prospívat zájmům konkurenční společnosti na úkor zájmů Společnosti. 5. Externí zaměstnání nebo činnost pro dodavatele. Zaměstnanec je povinen sdělit hlavnímu právníkovi nebo generálnímu řediteli, je-li v jakémkoli vztahu k některému dodavateli Společnosti. Bez písemného souhlasu generálního ředitele nesmí být zaměstnanec zaměstnán dodavatelem Společnosti nebo u takového dodavatele zastávat funkci ve statutárním orgánu nebo vystupovat jako jeho zástupce nebo se účastnit aktivit, které mají nebo by mohly prospívat zájmům dodavatele na úkor zájmů Společnosti. 6. Externí zaměstnání nebo činnost pro zákazníka. Zaměstnanec je povinen sdělit hlavnímu právníkovi nebo generálnímu řediteli, je-li v jakémkoli vztahu k některému zákazníkovi Společnosti. Bez písemného souhlasu generálního ředitele nesmí být zaměstnanec zaměstnán zákazníkem Společnosti nebo u takového zákazníka zastávat funkci ve statutárním orgánu nebo vystupovat jako jeho zástupce nebo se účastnit aktivit, které mají nebo by mohly prospívat zájmům zákazníka na úkor zájmů Společnosti. 7. Obchodní partnerství se Společností. Bez předchozího písemného souhlasu generálního ředitele nesmí mít zaměstnanec účast ve společném podniku, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo v jiné formě obchodní spolupráce se Společností. 8. Členové rodiny pracující v oboru. Je-li nejbližší rodinný příslušník zaměstnance konkurentem, zákazníkem nebo dodavatelem Společnosti nebo je u konkurenta, zákazníka nebo dodavatele Společnosti v zaměstnaneckém poměru, musí zaměstnanec o této skutečnosti informovat svého nadřízeného a hlavního právníka, aby Společnost mohla posoudit povahu a rozsah případných sporných otázek a způsob jejich řešení. Zaměstnanci musí dbát o to, aby nedošlo k nechtěnému prozrazení důvěrných informací Společnosti a aby se nepodíleli na rozhodování Společnosti, které je ve vztahu k takové jiné společnosti. B. Obchodní příležitosti. Jestliže se zaměstnanec dozví o obchodní nebo investiční příležitosti na základě používání majetku nebo informací Společnosti nebo v důsledku svého vztahu ke Společnosti, například od konkurenční společnosti nebo skutečného či potenciálního dodavatele, zákazníka nebo obchodního partnera Společnosti (včetně vedoucích pracovníků, členů statutárních orgánů nebo zaměstnanců kteréhokoli z výše uvedených), zaměstnanec, ani jeho nejbližší rodinní příslušníci se nesmí podílet na takové obchodní příležitosti nebo investovat bez předchozího písemného souhlasu generálního ředitele. Taková příležitost by měla být v první řadě považována za investiční příležitost pro Společnost.

3 C. Užívání majetku a informací Společnosti 1. Používání telefonních linek, faxů, počítačů a ostatního provozního vybavení. Podnikatelská činnost Společnosti je do velké míry závislá na komunikaci. Společnost investovala do telefonních linek, faxů, systémů elektronické pošty a dalších provozních zařízení, aby činnost Společnosti mohla probíhat hladce a efektivně. Společnost má omezené zdroje a tyto zdroje je třeba využívat na vyřizování telefonátů od zákazníků, objednávek, obchodních transakcí, písemných sdělení atd. Z tohoto důvodu Společnost žádá zaměstnance, aby vybavení Společnosti používali s mírou a uvážlivě a omezili používání tohoto vybavení k osobním účelům. Kromě toho se od zaměstnanců očekává, že budou dodržovat předpisy Společnosti pro požívání elektronické pošty a dalšího vybavení Společnosti a nebudou prostřednictvím tohoto vybavení předávat škodlivé nebo obtěžující informace. Zaměstnanci by si měli být vědomi skutečnosti, že používání elektronické pošty, zařízení pro vyhledávání na internetu, telefonního a dalšího vybavení Společnosti může Společnost s upozorněním nebo bez upozornění monitorovat, že při využívání tohoto vybavení nelze očekávat zachování soukromí a že jeho zneužívání může mít pro zaměstnance kárné důsledky včetně propuštění. Zaměstnanci by se s dalšími informacemi o používání zařízení a vybavení měli seznámit v předpisech, které obsahuje Příručka zaměstnance Společnosti. 2. Majetek a zařízení Společnosti. Je-li zaměstnanec přistižen při krádeži nebo pokusu o krádež jakéhokoli majetku Společnosti, včetně dokumentů, vybavení, duševního vlastnictví, osobního majetku ostatních zaměstnanců, hotovosti nebo jiných cenných předmětů, vystavuje se nebezpečí propuštění a možného trestního stíhání. Všichni zaměstnanci jsou povinni ohlásit jakoukoli krádež nebo pokus o krádež vedení Společnosti. 3. Vlastnické a další důvěrné informace Společnosti. Zaměstnanci musí zachovávat mlčenlivost o informacích svěřených jim Společností nebo jejími zákazníky či dodavateli s výjimkou případů, kdy je sdělení takových informací povoleno nebo vyžadováno zákonem. Důvěrné informace zahrnují veškeré neveřejní informace, které mohou být při prozrazení využity konkurenty, zákazníky nebo dodavateli nebo mohou Společnost poškodit, a zahrnují informace získané Společností od jejích zákazníků, dodavatelů nebo jiných osob, s nimiž obchodují, a dále informace o transakcích prováděných Společností nebo o smluvních stranách takových transakcí. Takové důvěrné informace zahrnují zejména informace o cenách, finanční údaje, počítačové kódy a data, obchodní plány, obchodní příležitosti, vyvíjené produkty a služby, obchodní tajemství a informace týkající se jakýchkoli potenciálních akvizicí nebo prodejů uskutečněných Společností. O důvěrných informacích musí být zachovávána naprostá mlčenlivost a při nakládání s takovými informacemi je třeba postupovat s přiměřenou péčí a rozvahou, aby nedošlo k neúmyslnému, případně nevhodnému prozrazení. Důvěrné informace musí být využívány pouze k plnění zaměstnaneckých povinností a žádným jiným způsobem. Zaměstnanci musí rovněž dodržovat ustanovení jakýchkoli jiných smluv o zachování mlčenlivosti uzavřených se Společností. Společnost se řídí zásadou dodržovat všechny platné zákony a předpisy upravující nakládání s osobnímu nebo jinými důvěrnými informacemi o transakcích prováděných Společností a o smluvních stranách takových transakcí. Se všemi dotazy o ochraně nebo zveřejňování důvěrných informací je třeba se obrace na hlavního právníka. Všechny soubory, záznamy a zprávy získané nebo vytvořené během pracovního poměru jsou

4 majetkem Společnosti. Originály nebo kopie takových dokumentů mohou být z prostor Společnosti vynášeny výhradně za účelem plnění povinností zaměstnance vůči Společnosti a musí být vráceny, když byl tento účel splněn, nebo kdykoli na požádání. 4. Ochranné známky, značky pro služby a autorská práva. Ochranné známky a značky pro služby (slova, slogany, symboly, loga nebo další prvky určující původ zboží nebo služeb) jsou důležitými obchodními nástroji a cennými aktivy, jejichž využívání a nakládání s nimi vyžaduje řádnou péči. Bez předchozí konzultace s hlavním právníkem nesmí žádný zaměstnanec vést jednání o smlouvě o ochranných známkách a značkách pro služby Společnosti nebo takovou smlouvu uzavřít. Společnost rovněž respektuje práva k ochranným známkách jiných osob a navrhované jméno nového produktu, finančního nástroje nebo služby, které mají být prodávány nebo poskytovány zákazníkům, musí být před přijetím nebo použitím předloženo ke schválení hlavnímu právníkovi. Podobně vždy podléhá schválení nebo souhlasu hlavního právníka použití ochranné známky nebo značky pro služby jiné společnosti, a to i tehdy, když s ní má naše Společnost obchodní vztahy, aby známka nebo značka této druhé společnosti byla využívána řádně. Zaměstnanci se musí vyvarovat neoprávněného užívání materiálů chráněných autorskými právy a pokud budou mít pochybnosti o přípustnosti kopírování, pořizování výpisků, elektronického kopírování nebo jiného používání materiálů chráněných autorskými právy, měli by se poradit s hlavním právníkem. To, že určitý materiál lze kopírovat, například materiály stažené z internetu, neznamená, že je automaticky povoleno jej kopírovat nebo dále šířit (například elektronickou poštou nebo umístěním na intranetu). K materiálům podléhajícím autorským právům, které zaměstnanci mohou v rámci svého zaměstnaneckého poměru ve Společnosti používat, patří i softwarové programy, které Společnost zakoupila pro editování textů, finanční výpočty a řadu dalších využití. Tyto produkty jsou chráněny nějakou formou licenční smlouvy, která stanoví podmínky, za nichž mohou zaměstnanci Společnosti tento software používat. Společnost se řídí zásadou dodržovat zákony upravující autorská práva a plnit podmínky těchto licenčních smluv, které omezují kopírování a používání tohoto softwaru. Všechny kopie materiálů, které jsou schváleny ke konečné distribuci pro veřejnost, včetně všech strojově čitelných děl, jako je například počítačový software, musí být opatřeny předepsanou formou autorské doložky. D. Poctivé obchodní jednání. Zaměstnanci vyvinou nejvyšší úsilí, aby se zákazníky, dodavateli a konkurenty Společnosti jednali poctivě. Zaměstnanci nebudou žádnou osobu zneužívat manipulací, utajováním, zneužíváním privilegovaných informací, zkreslováním podstatných informací nebo jiným nepoctivým jednáním. E. Zásady zaměstnávání. Společnost se snaží vytvářet pracovní prostředí, v němž se se všemi osobami zachází s respektem a důstojností a o zaměstnávání se rozhoduje v souladu s naším závazkem poskytovat rovné pracovní příležitosti. Každá osoba má nárok pracovat v profesionální atmosféře, která podporuje rovné pracovní příležitosti a znemožňuje všechny formy diskriminace, včetně obtěžování. Společnost tedy očekává, že všechny vztahy mezi osobami na pracovišti budou profesionální a nebudou zatíženy nedovolenou předpojatostí, předsudky a obtěžováním. Společnost se řídí zásadou poskytovat rovné pracovní příležitosti bez diskriminace na základě rasy, barvy pleti, původu, náboženství, pohlaví, věku, postižení, sexuální orientace nebo jiného zákonem chráněného postavení nebo na jiném zákonem chráněném základě. Kromě toho je obtěžování z jakéhokoli diskriminačního důvodu jako rasa, pohlaví, původ, postižení, sexuální orientace, věk nebo náboženství zakázáno příslušnými předpisy státu, provincie nebo federálními předpisy nebo předpisy jiných zemí, v nichž Společnost působí, na jejichž základě může být Společnost anebo obtěžující

5 osoba za takové nezákonné jednání stíhána. Příručka zaměstnance Společnosti obsahuje předpisy, které upravují rovné pracovní příležitosti, zákaz obtěžování a ohlašování a vyšetřování stížností na obtěžování a související otázky. V rámci této zásady Společnosti není zakázáno pouze nezákonná diskriminace a obtěžování, ale také další neprofesionální a nezdvořilé jednání, k němž patří především urážlivé poznámky ohledně rasy, etnického původu, náboženství, věku, sexuální orientace, dále urážlivé sexuální nebo jiné poznámky, hanobení nebo vtipy. Zaměstnanec, který se domnívá, že je nebo může být subjektem nevhodného chování, diskriminace nebo obtěžování musí tuto skutečnost ihned ohlásit v souladu s postupy stanovenými v Příručce zaměstnance. Žádný zaměstnanec v této organizaci není z platnosti tohoto předpisu vyňat. Každá stížnost bude Společností okamžitě vyšetřena a bude-li to nutné či vhodné, podnikne Společnost nápravná nebo preventivní opatření. Proti zaměstnanci, který se proviní nežádoucím chováním, diskriminací nebo obtěžováním, budou vyvozeny kárné důsledky včetně ukončení pracovního poměru. Zaměstnanci Společnosti nesmí porušit práva jiného zaměstnance nebo přijmout odvetná opatření proti jinému zaměstnanci, který chce uplatnit svá práva podle zákonů upravujících pracovněprávní a zaměstnanecké vztahy. Pokud mají zaměstnanci jakékoli dotazy ohledně zákonů nebo předpisů Společnosti, které se týkají pracovněprávních nebo zaměstnaneckých vztahů, měl by se poradit s Příručkou zaměstnance nebo se obrátit na hlavního viceprezidenta pro lidské zdroje (Senior Vice President of Human Resources) nebo hlavního právníka. F. Dodržování zákonů a předpisů Společnosti. Společnost se řídí zásadou dodržovat všechny platné zákony, včetně předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, diskriminaci, lidská práva, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hospodářskou soutěž, cenné papíry a ochranu životního prostředí. Zaměstnanci Společnosti nejsou oprávněni porušovat jakýkoli zákon nebo nařizovat jinému zaměstnanci nebo jiné osobě, aby při jednání za Společnost porušili zákon. 1. Zákony o cenných papírech. Společnost očekává od každého svého zaměstnance, že bude dodržovat všechny zákony o cenných papírech. Dále společnost vytvořila dva samostatné předpisy pro obchodování s cennými papíry. První z nich je obecným předpisem, který se vztahuje na všechny zaměstnance a stanoví určitá časová období ke konci každého čtvrtletí, kdy je všem zaměstnancům výslovně zakázáno veškeré obchodování s akciemi Společnosti. Období dočasného zákazu obchodování začínají dva týdny před koncem každého čtvrtletí a platí až do druhého Obchodního dne po další tiskové zprávě o výsledcích hospodaření. Druhý, restriktivnější předpis se vztahuje na členy představenstva Společnosti ( dále jen Představenstvo ), výkonné pracovníky a některé další určené funkce ve Společnosti, kde se pracovníci běžně dostávají do styku se závažnými neveřejnými informacemi (společně dále jen Zasvěcené osoby ). Na rozdíl od obecného předpisu pro zaměstnance, který stanoví časová období, kdy je obchodování s akciemi společnosti zakázáno, tento druhý předpis pro Zasvěcené osoby vymezuje období, kdy je obchodování povoleno. Toto období představuje dvacet Obchodních dní a začíná druhý Obchodní den po vydání pravidelné čtvrtletní nebo roční tiskové zprávy o výsledcích hospodaření, avšak v žádném případě není obchodování povoleno během dvou týdnů před koncem kteréhokoli kalendářního čtvrtletí. Obchodní den znamená jakýkoli den, kdy je Burza cenných papírů v New Yorku otevřena k obchodování a přijímá obchody. I během časových období, kdy zaměstnanci mohou obchodovat s akciemi Společnosti v souladu s výše uvedenými předpisy, by tak měli činit pouze tehdy, nejsou-li jim známy žádné

6 podstatné informace týkající se Společnosti, které nejsou veřejně známy. Informace se obecně považují za podstatné, jestliže (a) je značně pravděpodobné, že rozumný investor by tyto informace považoval za důležité při rozhodování, zda akcie koupit, držet nebo prodat, nebo (b) informace by při zveřejnění pravděpodobně ovlivnily tržní cenu akcií Společnosti. Podstatné informace mohou být pozitivní nebo negativní. Podstatné informace zpravidla obsahují zejména znalosti o probíhajících obchodních transakcích Společnosti, jejích finančních aktivitách, fúzích a akvizicích, neoznámeném zisku a hospodářském výsledku a dalších významných událostech dotýkajících se Společnosti. Informace se obvykle nepovažují za veřejné, dokud nejsou oznámeny veřejnosti v tiskové zprávě, v konferenčním hovoru analytika nebo v dokumentu podaném ke Komisi pro cenné papíry a burzy. Protože může nějakou dobu trvat, než se oznámená informace v plném rozsahu rozšíří a je pochopena obcí investorů, zaměstnanci by měli v zásadě považovat informace za neveřejné, a zdržet se tedy obchodování nebo sdělování těchto informací, do druhého Obchodního dne po oznámení. Vedoucím pracovníkům a členům Představenstva Společnosti je rovněž zakázáno obchodovat s akciemi Společnosti během období, kdy účastníci penzijních plánů Společnosti nemohli provádět podobnou transakci. Zaměstnanci a členové Představenstvo by neměli krátkodobě spekulovat s akciemi Společnosti ani by neměli provádět transakce, z nichž by měli zisk, pokud by hodnota akcií Společnosti klesla. Zasvěcené osoby (jak jsou definovány výše) si musí před jakýmkoli obchodem s akciemi Společnosti vyžádat souhlas hlavního právníka. 2. Zákony na ochranu hospodářské soutěže. Federální vlády Spojených států a Kanady, vlády většiny států, Evropské společenství a mnoho dalších zahraničních vlád přijaly předpisy na ochranu hospodářské soutěže (známé rovněž jako antitrustové předpisy). Tyto zákony zakazují protisoutěžní jednání, pokud jde o ceny, dodávky nebo ostatní aspekty soutěže na trhu týkající se soutěžitelů, zákazníků a dodavatelů na trhu. Tyto zákony mají zajistit hospodářskou soutěž na trzích výrobků a služeb a jejich efektivní fungování, aby zákazníci mohli využívat výhod otevřené hospodářské soutěže mezi svými dodavateli a prodávající mohli podobně využívat výhod konkurence mezi kupujícími. Ve Spojených státech, Kanadě, Evropě a většině dalších jurisdikcí může být porušení soutěžních předpisů považováno za trestný čin postižitelný vysokými pokutami u právnických a fyzických osob a odnětím svobody u fyzických osob s občanskoprávní odpovědností (včetně Spojených států) až do výše trojnásobku škody způsobené žalující straně poškozené protisoutěžním jednáním. Důsledné dodržování soutěžních zákonů po celém světě má zásadní význam. Tyto zákony jsou velmi složité. Některé druhy jednání jsou ve Spojených státech, Kanadě a dalších zemích automaticky považovány za nezákonné bez ohledu na tržní postavení zúčastněných stran. Zaměstnanci musí dbát o to, aby nevyvolali byť jen zdání takového jednání. K těmto druhům jednání patří: a. Dohody s soutěžiteli. Zaměstnanci by nikdy neměli uzavírat žádné dohody s jinými soutěžiteli (a) o stanovení cen nebo jiných ekonomických podmínek prodeje, koupě nebo licencování zboží a služeb, společném způsobu stanovení cen, (b) o stanovení podmínek prodeje nebo koupě v rámci nabídky nebo o tom, zda nabídku předložit či nepředložit, (c) o rozdělení nebo omezení zákazníků, geografických území, zboží nebo

7 služeb nebo o tom, že se jedním či více způsoby nebudou snažit vzájemně od sebe získat zakázky, (d) o neobchodování ( bojkotu ) s jedním nebo více zákazníky, dodavateli, poskytovateli nebo uživateli licence a (e) o omezení objemu výroby nebo o zdržení se určitých způsobů prodeje nebo nabízení zboží a služeb nebo o omezení či normalizaci vlastností zboží nebo služeb. Zatímco některé druhy spolupráce mohou být považovány za přijatelné za jistých okolností (např. některé společné podniky (joint venture) v oblasti výzkumu a vývoje), veškeré navrhované diskuze se soutěžitelem by měly být projednány s hlavním právníkem (General Counsel), který před uskutečněním takovýchto diskuzí určí, zda nejsou v rozporu se soutěžním právem. b. Další činnosti. Další činnosti nejsou zcela nezákonné, avšak v některých tržních situacích budou zákonné a v jiných nezákonné. Některé z těchto druhů jednání spočívají v dohodách se třetími osobami, například jinými soutěžiteli, zákazníky, dodavateli, poskytovateli nebo uživateli licence. Jiné spočívají v jednostranném jednání, které může vést k tvrzení, že Společnost získala nebo se snažila získat monopolní postavení na daném trhu. Tyto druhy jednání jsou popsány níže: Predátorské stanovování cen, tj. nabízení a prodej zboží za ceny pod úrovní nákladů s cílem vytlačit alespoň některé soutěžitele z trhu; Dohody o výlučném prodeji, které vyžadují, aby zákazníci nebo držitelé licencí neobchodovali se zbožím nebo službami konkurenta Společnosti; Reciproční kupní smlouvy, které koupi výrobku podmiňují souhlasem prodávajícího s koupí výrobků od druhé smluvní strany; Vázání, kterým prodávající podmiňuje svůj souhlas prodat výrobek nebo službu, které kupující chce, souhlasem kupujícího s koupí druhého výrobku, který by kupující raději nekoupil nebo koupil jinde za lepších podmínek; Balíčkování neboli slevy podle tržního podílu, kdy konečná cena závisí na tom, že zákazník koupí více výrobků nebo určité procento svých celkových nákupů určí na výrobky Společnosti; Dohody se zákazníky nebo držiteli licence o maximální maloobchodní ceně nebo cenových hladinách pro zboží nebo služby Společnosti; a Odmítnutí dodávek zákazníkovi za určitých okolností, např. z důvodu zákazníkovy zásady nízkých cen. Tento Kodex nemá být úplným přehledem soutěžních předpisů a nemá nahrazovat právní poradenství. Má-li některý zaměstnanec dotazy ke konkrétní situaci, měl by se před tím, než učiní další kroky, obrátit na hlavního právníka. 3. Zahraniční obchodní aktivity. Zákony a zvyklosti se ve světě země od země liší. Při podnikání v jiných zemích je velmi důležité, aby si zaměstnanci byli vědomi zahraničních právních předpisů i domácích zákonů, které se vztahují na působení v zahraničí, včetně Zákona o zahraničních korupčních praktikách (United States Foreign Corrupt Practices Act) ve Spojených státech a Zákona o korupci zahraničních veřejných činitelů (Corruption of

8 Foreign Public Officials) v Kanadě. Zákon o zahraničních korupčních praktikách zakazuje poskytovat úředníkům cizích vlád, zahraničním politickým stranám, funkcionářům stran nebo kandidátům na politický úřad cokoli hodnotného za účelem získání nebo udržení obchodních vztahů se Společností. Zákon o korupci zahraničních veřejných činitelů zakazuje úhradu v penězích či poskytování výhod zahraničním veřejným činitelům jako protislužbu za získání zvýhodnění. Dále tu jsou zákony týkající se kontroly vývozu, které mohou mít dopad na zahraniční obchodní aktivity. V případě dotazů ohledně konkrétní situace by se zaměstnanci měli obracet na hlavního právníka. 4. Úplatky, zakázané provize a podvody. Finanční prostředky nebo aktiva Společnosti nesmějí být vyplaceny, půjčeny nebo jinak poskytnuty jako úplatky, zakázané provize nebo jiné platby, jejichž účelem je ovlivnit nebo kompromitovat jednání příjemce, a zaměstnanci Společnosti nesmějí přijímat žádné finanční prostředky nebo jinou náhradu za pomoc při získávání zakázek nebo zajištění zvláštních výhod od Společnosti. Bude-li zjištěno, že zaměstnanec dostal, přijal nebo schválil či neohlásil úplatek, nepovolenou provizi nebo jinou nezákonnou platbu, nebo takové aktivity inicioval, může s ním být ukončen pracovní poměr, případně proti němu zahájeno trestní stíhání. 5. Sankce a obchodní embarga. Vláda Spojených států uplatňuje ekonomické sankce a obchodní embarga na podporu různých cílů zahraniční politiky a národní bezpečnosti. Otázky, zda je daná transakce prováděná Společností v souladu s platnými sankcemi a obchodními embargy, je třeba směrovat na hlavního právníka. G. Řádné a včasné podávání výkazů, evidence a ochrana finančních prostředků, majetku a výdajů. Pro Společnost jako veřejně obchodovanou společnost má zásadní význam, aby její podání ke Komisi pro cenné papíry a burzy byla obsahově přesná a byla podávána včas. Každý zaměstnanec může být v závislosti na své pozici ve Společnosti vyzván, aby poskytl potřebné informace tak, aby veřejně přístupné zprávy a výkazy Společnosti byly úplné, pravdivé a srozumitelné. Společnost očekává, že zaměstnanci budou tuto povinnost brát vážně a budou poskytovat rychlé a přesné odpovědi na dotazy související s informačními povinnostmi Společnosti. Veškeré finanční prostředky, majetek a platby Společnosti musí být řádně a přesně zaneseny do příslušné evidence a účetnictví. Aby byl chráněn majetek Společnosti a finanční výkazy byly přesné a byly vedeny v souladu s obecně přijímanými účetními zásadami, případně jinými platnými zásadami, byly přijaty následující principy: Finanční aktivity a transakce musí být evidovány v souladu se všemi platnými zákony a účetními předpisy a s obecně přijímanými účetními zásadami určenými Společností. Provádění a vytváření nepravdivých nebo zavádějících zápisů, záznamů nebo dokumentace je přísně zakázáno. Platby musí být používány výhradně k účelům popsaným v příslušné související dokumentaci. Zaměstnanci nesmí klamat, nutit, manipulovat nebo uvést v omyl jakéhokoli jiného zaměstnanec nebo člena Představenstva nebo externího auditora či právníka Společnosti s cílem způsobit, aby účetnictví, záznamy nebo finanční výkazy Společnosti byly nesprávné nebo zavádějící.

9 Chyby nebo možné chyby či nesprávné údaje v účetnictví nebo záznamech Společnosti bez ohledu na jejich závažnost musí být ohlášeny Společnosti v souladu s postupy stanovenými v článku V. tohoto Kodexu. Od všech zaměstnanců a členů orgánů Společnosti se očekává, že budou v plném rozsahu spolupracovat s vnitřními i vnějšími auditory Společnosti. Zaměstnanci nesmějí bránit auditu finančních výkazů nebo do něj zasahovat. H. Dodržování systému vnitřní kontroly a systému kontroly poskytovaných informací. 1. Systém vnitřní kontroly. Společnost vytvořila systém vnitřní kontroly, který musí striktně dodržovat všichni zaměstnanci, aby finanční informace a informace o obchodních transakcích byly přesně zachyceny v evidenci Společnosti. Tento systém vnitřní kontroly je základním předpokladem úplnosti a neporušenosti finančních záznamů a výkazů Společnosti. Zaměstnanci ihned v souladu s ustanoveními článku V. tohoto Kodexu ohlásí jakékoli skutečné nebo domnělé porušení nebo nedodržení systému vnitřní kontroly nebo jakékoli domnělé nebo skutečné podvodné nebo pochybné transakce nebo události. 2. Systém kontroly poskytovaných informací. Společnost vytvořila systém kontroly poskytovaných informací a příslušné postupy, aby všechny důležité informace o majetku, obchodní činnosti a výhledech Společnosti byly přesně zaznamenávány a předkládány generálnímu řediteli a finančnímu řediteli (Chief Financial Officer) Společnosti. Tento systém kontroly poskytovaných informací a příslušné postupy musí být přesně a včas dodržovány, aby finanční výkaznictví Společnosti bylo přesné a aby tito odpovědní pracovníci mohli předkládat finanční výkazy a potvrzení o úplnosti a přesnosti pravidelných zpráv požadované federálními zákony. Zaměstnanci musí tento systém kontroly poskytovaných informací a příslušné postupy striktně dodržovat, a to včetně povinností v oblasti vnitřního výkaznictví, které jim Společnost určila. Zaměstnanci ihned v souladu s předpisy Společnosti ohlásí jakoukoli závažnou událost nebo případ, které nastanou během plnění jejích povinností a úkolů. 3. Otevřené jednání. Zaměstnanci budou s vedením Společnosti, vnitřními i vnějšími auditory a právními poradci hovořit otevřeně o záležitostech týkajících se systému vnitřní kontroly a poskytování obchodních informací. III. VÝJIMKY Z KODEXU Řídicí a jmenovací výbor (Governance and Nominating Committee) může projednat případné výjimky z ustanovení tohoto Kodexu pro vedoucího pracovníka Společnost a předkládat v tomto smyslu doporučení Představenstvu. Výhradní a absolutní oprávnění schválit takové výjimky z tohoto Kodexu však má pouze Představenstvo v plném složení. Jakékoli výjimky z platnosti tohoto Kodexu pro vedoucího pracovníka Společnosti budou zveřejněny v souladu s předpisy Burzy cenných papírů v New Yorku a platnými zákony.

10 IV. DODRŽOVÁNÍ KODEXU Všichni zaměstnanci jsou povinni seznámit se s tímto Kodexem, porozumět mu a dodržovat jej. Dále se od všech zaměstnanců očekává, že budu své pracovní úkoly plnit čestně a bezúhonně i ve všech oblastech, které nejsou v tomto Kodexu výslovně pojednány. Jakékoli porušení platných zákonů a předpisů nebo zásad stanovených v tomto Kodexu bude důvodem pro kárná opatření, která mohou zahrnovat i rozvázání pracovního poměru, a může vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo trestnímu stíhání podle platných zákonů. Proti zaměstnanci, který schválí nebo dovolí takové porušení jinou osobou, budou rovněž uplatněna kárná opatření, a to včetně propuštění, případně další sankce. Společnost rozhodně podporuje dialog mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými, aby si každý byl vědom situací, které vyvolávají etické otázky, a aby byly stanoveny přijatelné způsoby jednání v těchto situacích. Kromě toho má každý zaměstnanec Společnosti povinnost seznámit se s tímto Kodexem a řídit se jím a pravidelně potvrzovat, že se s ním seznámil a zavazuje se dodržovat jeho podmínky. Tento Kodex obráží základní principy, kterými se mají zaměstnanci řídit při rozhodování o etických otázkách, a nemůže se tudíž zabývat každou konkrétní situací a není to ani jeho cílem. Žádné ustanovení tohoto Kodexu tedy Společnosti nebrání (ani ji neomezuje) přijímat jakákoli kárná opatření v souvislosti s jakýmkoli jednáním zaměstnanců, byť by nebylo v tomto dokumentu výslovně zmíněno. V. INFORMOVÁNÍ O PŘÍPADECH PORUŠENÍ KODEXU A. Obecná zásada. Zaměstnance, který se dozví o nesprávném jednání, nezákonných aktivitách, neetickém chování, podvodu, zneužívání majetku Společnosti nebo porušení nebo možném porušení zákonů, pravidel, předpisů nebo některého ustanovení tohoto Kodexu, nebo má podezření, že k výše uvedeném došlo, nebo má pochybnosti ohledně účetnictví, vnitřní účetní kontroly nebo auditu, má jednoznačnou povinnost oznámit takovou skutečnost Společnost a poskytnout co nejvíce informací, včetně podrobností o domnělém nesprávném jednání nebo jiné aktivitě a totožnosti dotyčných osob, a pomoci tak Společnosti při vyšetřování. Zaměstnanci by měli předstoupit s jakýmikoli informacemi tohoto druhu bez ohledu na totožnost nebo postavení domnělého viníka. Vzhledem k tom, že již neohlášení trestné činnosti může být chápáno jako schvalování trestného činu, zdůrazňujeme význam ohlášení takového jednání. Pokud osoba neohlásí zakázané jednání, o němž ví, mohou proti ní být uplatněna kárná opatření. B. Postup vyřizování hlášení. Porušení předpisů je možno oznámit hlavnímu právníkovi ( ) (Spojené státy) nebo hlavnímu viceprezidentovi pro lidské zdroje ( ) (Spojené státy); oznámení mohou být učiněna anonymně prostřednictvím internetového ohlašovacího systému Společnosti, který se jmenuje EthicsPoint a ke kterému se dostanete odkazem na intranetu Společnosti, nebo přímo na adrese nebo mohou být učiněna anonymně na bezplatné telefonní lince EthicsPoint na čísle ze Spojených států nebo Kanady, na čísle z Mexika nebo na čísle z České republiky. Bezplatná čísla z ostatních zemí jsou k dispozici na internetových stránkách EthicsPoint. 1. Vyšetřování. Ohlášená porušení předpisů budou řádně vyšetřena právním oddělením Společnosti, pracovníky personálního oddělení nebo jinými odpovědnými vedoucími pracovníky, případně výborem Představenstva pro audit v souladu s požadavky vnitrostátního práva. Ohlášená porušení týkající se účetnictví, vnitřní účetní kontroly nebo auditu budou předána předsedovi výboru Představenstva pro audit, a to včetně dalších

11 procedur vyžadovaných platnými vnitrostátními předpisy. Při vyšetřování ohlášených porušení se předpokládá spolupráce všech zaměstnanců. 2. Důvěrnost. Společnost bude hlášení považovat za důvěrná (v závislosti na příslušném vyhodnocení a vyšetřování). Bude-li to za daných okolností proveditelné a vhodné, Společnost se přiměřeně vynasnaží neodhalit totožnost osoby, která domnělé porušení ohlásila. Hlášení předaná prostřednictvím EthicsPoint zůstanou anonymní, pokud zaměstnanec neurčí jinak. Zaměstnanci by si měli být vědomi, že osoby vedoucí vyšetřování jsou povinny jednat v nejlepším zájmu Společnosti a nevystupují jako osobní nebo právní zástupci zaměstnanců. C. Ochrana proti odvetným opatřením. Jakákoli odvetná opatření proti osobě, která ohlásí porušení nebo pomáhá s vyšetřováním ohlášeného porušení, jsou sama o sobě vážným porušením tohoto předpisu a Společnost je nebude tolerovat. Odvetná opatření je nutno ihned ohlásit a proti provinivším se osobám budou přijata příslušná kárná opatření. Samozřejmě že bezdůvodná hlášení nebo hlášení založená na skutečnostech, o nichž zaměstnanec ví, že jsou nepravdivé, se nepřipouštějí a sama mohou být předmětem kárných opatření Společnosti. VI. KODEX NEZAKLÁDÁ ŽÁDNÁ PRÁVA Tento Kodex vyjadřuje určité základní principy, předpisy a postupy, kterými se řídí zaměstnanci Společnosti při plnění svých pracovních povinností pro Společnost. Nemá zakládat a nezakládá výslovnou nebo odvozenou smlouvu ani jakákoli jiná práva jakéhokoli zaměstnance, zákazníka, dodavatele, konkurenta, akcionáře nebo jiné osoby nebo subjektu. Zejména žádné ustanovení tohoto dokumentu nezakládá pracovní smlouvu mezi Společností a jejími zaměstnanci. Všichni zaměstnanci Společnosti jsou povinni řídit se tímto Kodexem a dodržovat jej. VII. ROZHODNÉ PRÁVO PRO ZAMĚSTNANCE V ČESKÉ REPUBLICE V případě rozporu mezi ustanoveními Kodexu a právem České republiky, má právo České republiky přednost před ustanoveními Kodexu.

12 Potvrďte prosím, že jste obdržel(a) a přečetl(a) si tento Kodex, a že se jím budete řídit, tak, že podepíšete a datujete níže uvedené prohlášení a vrátíte je neprodleně hlavnímu právníkovi na adresu Global Payments Inc., 10 Glenlake Parkway, North Tower, Atlanta, Georgia, PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem obdržel(a) a přečetl(a) si Etický kodex zaměstnance společnosti Global Payments Inc., ve znění případných pozdějších změn, a že se jím budu řídit. (podpis) (jméno tiskacím písmem) Datum:

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více