R O Č N Í Z P R Á V A 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í Z P R Á V A 2014"

Transkript

1 R O Č N Í Z P R Á V A 2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel

2 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., Dobřany IČO Základní údaje o organizaci Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., Dobřany IČO: Tel: (2, 3) Fax: Zřízení organizace Psychiatrická léčebna v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č. j. OP jako státní příspěvková organizace. Opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j IV/2013 ze dne , účinným od , se změnil název Psychiatrické léčebny v Dobřanech na název Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. Psychiatrická nemocnice v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2. Organizační struktura V čele nemocnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Ředitel je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem organizace ve všech věcech. Zástupcem statutárního orgánu v plném rozsahu práv a povinností je ředitelem jmenovaný vedoucí pracovník psychiatrické nemocnice. Ředitel zodpovídá za zabezpečení zdravotní péče, za její etickou a hygienickou úroveň v souladu se Zdravotním řádem a pokyny MZ ČR. Dále zodpovídá za hospodaření se svěřenými státními prostředky a za úroveň řízení nemocnice. Ve své činnosti je vázán zákony, usneseními vlády, vyhláškami MZ a obecně závaznými předpisy. Pracovníci v přímé podřízenosti ředitele: vedoucí pracovníci úseku zdravotní péče: odborník pro léčebnou péči primáři jednotlivých primariátů 1

3 vedoucí psycholog manažer kvality vedoucí úseku ošetřovatelské péče: hlavní sestra vedoucí ekonomického odboru vedoucí PaM vedoucí odboru hospodářsko technické správy vedoucí sekretariátu ředitele vedoucí investičního a stavebního oddělení vedoucí oddělení výpočetní techniky a IT interní auditor bezpečnostní referent právník Pracovníci přímo podřízení řediteli odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého odboru nebo úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků. Předmět činnosti nemocnice Základním předmětem činnosti nemocnice je poskytovat zdravotní služby, tj.: 1. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní intenzivní - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči c) léčebně rehabilitační péči d) ošetřovatelskou péči e) paliativní péči Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, neurologie, pneumologie a vnitřní lékařství. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení. Oddělení jsou otevřená nebo uzavřená. 2

4 II. zdravotnickou dopravní službu K dalším činnostem nemocnice patří: - poskytování pobytových sociálních služeb - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování - zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance - zajišťování ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovnami - zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení - zajišťování diabetologické poradny při interní ambulanci, umístěné v areálu nemocnice Nemocnice poskytuje dohodnutý objem informací a statistických údajů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu. Nemocnice se podílí podle zvláštních předpisů na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví k obraně státu, na zdravotní péči o zraněné osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech. Nemocnice se člení na úseky, primariáty a odbory. Úsek léčebné péče lůžková část je organizačně rozdělen na 15 primariátů. Do úseku léčebné péče nelůžkové části patří oddělení rehabilitace a terapie, laboratoře, ambulance v PL a ambulance mimo PL. Nemocnice má mimo vlastní areál 3 psychiatrické a psychologické ambulance na III. poliklinice Plzeň Bory a 1 psychiatrickou ambulanci v Přešticích. V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči. Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci. Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jí jsou přímo podřízeni: - vedoucí finanční účtárny - vedoucí úseku zdravotních pojišťoven - vedoucí mzdové účtárny - ekonomka Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni: - vedoucí technického útvaru - vedoucí údržby - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí prádelny - vedoucí oddělení investiční výstavby - případně další vedoucí provozních jednotek dle aktuální potřeby Podrobné údaje o organizační struktuře a řídících vztazích nemocnice jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel nemocnice. 3

5 Základní personální údaje v tabulkách 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,15 61 let a více ,65 Celkem ,00 Celkem v % 21,38 78,62 100,00 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % bez vzdělání ,09 základní ,72 vyučen ,77 střední odborné ,14 úplné střední všeobecné ,62 úplné střední odborné ,90 vyšší odborné ,74 bakalářské ,89 vysokoškolské ,13 Celkem ,00 Celkem v % 21,38 78,62 100,00 3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2014 Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2014 Počet Nástupy 117 Odchody 88 4

6 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Muži Ženy Celkem % do 5 let ,53 do 10 let ,21 do 15 let ,23 do 20 let ,90 nad 20 let ,14 Celkem ,00 6. Počet pracovníků k Kategorie Počet osob k Fyzické osoby Přepočtený počet Lékaři, zubní lékaři 76 65,000 Farmaceuti 1 1,000 Sestry ,150 Ostatní zdrav. odbor ,750 Zdravotní pracovníci speciál ,600 Zdravotní pracovníci pod dohledem ,175 Ostatní odborní pracovníci 20 19,600 Vychovatelé 7 6,000 THP 71 69,300 Dělníci ,000 Celkem , Průměrný počet pracovníků, jejich průměrná mzda v roce 2014 Kategorie Průměrný evidenční počet osob Průměrný měsíční plat Fyzické osoby Přepočtený počet v Kč Lékaři, zubní lékaři 77,167 67, Farmaceuti 1,000 1, Sestry 360, , Ostatní zdrav. odbor. 36,667 35, Zdravotní pracovníci speciál. 16,334 15, Zdravotní pracovníci pod dohledem 287, , Ostatní odborní pracovníci 19,667 19, Vychovatelé 6,583 5, THP 71,333 69, Dělníci 236, , Celkem 1113, ,

7 8. Vývoj průměrné mzdy v letech Kategorie Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor Zdravotní pracovníci speciál Zdrav. prac. pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci Celkem Průměrný přepočtený počet pracovníků se ve srovnání s rokem 2013 snížil o 15,431 osob na 1093,15 osob, což je pokles o 1,39 %. I přes snížení počtu pracovníků v nemocnici dochází ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Nemocnice dosahuje plného vybavení odborným zdravotnickým personálem podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb. 6

8 Majetek organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací hodnotě tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu nemocnice o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 51 budov a staveb, z toho: 28 budov se zdravotním využitím 21 nebytových budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb 2 bytové objekty Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, sportovní areál, zahrady pro pěstování květin a zeleniny. Mimo areál nemocnice je budova ubytovny a bytů v Dobřanech, Sportovců 595, získaná bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení. Veškerý majetek nemocnice (kromě l vodárenské věže) je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k zajištění hlavní činnosti a je v souladu se zřizovací listinou a statutem. Připojením nemocnice na městskou kanalizaci byla zahájena postupná demolice staré čistírny odpadních vod, která pokračovala až do roku Novější objekt čistírny infekčních odpadních vod byl v průběhu roku 2010 zrekonstruován a slouží jako sklad odpadového hospodářství. Nevyužívanou vodárenskou věž chceme podle finančních možností zrekonstruovat a využívat pro potřeby terapeutických aktivit. Vzhledem k vysokému stáří budov proběhly v nemocnici i v roce 2014 rekonstrukce se současnou reprofilizací lůžkového fondu s cílem přizpůsobit tyto objekty novým potřebám. V oblasti investiční výstavby probíhala realizace novostavby pavilonu léčebné péče č. 30. Ta probíhá již od roku 2008 a během roku 2014 byla financována z vlastních zdrojů ve výši tis. Kč. Modernizace a dílčí stavební úpravy probíhaly i na dalších lůžkových pavilonech (viz tabulka). Z vlastních zdrojů byl pořízen kotel na tuhá paliva za 478 tis. Kč, mycí stroj za 763 tis. Kč. Za 545 tis. Kč byl pořízen analyzátor Konelab Prime. Dále byl pořízen automobil Fiat Ducato. Nákup drobného hmotného majetku byl realizován v celkovém objemu tis. Kč. Jednalo se převážně o vybavení lůžkových pavilonů. 7

9 Pořízené investice v r Částka v Kč Licence HIPPO ,00 Nehmotná investice ,00 Analyzátor Konelab Prime ,00 Laboratorní a zdravotnická technika ,00 Počítačová síť ,66 Server IBM ,00 Kopírka ,90 Klimatizace 2 ks pro odd. 21 C ,80 Licence pro IP telefony ,64 Kotel na tuhá paliva ,25 Mycí stroj tunelový ,00 Automobil Fiat Ducato ,00 Ostatní investice ,25 Oddělení č. 3,4, ,22 Oddělení č. 7 (správní poplatek, výpis, dokumentace) ,20 Oddělení č. 11 (žaluzie) ,77 Oddělení č. 11,26,OKB (žaluzie) ,97 Oddělení č ,96 Oddělení č. 12, ,84 Oddělení č ,67 Oddělení č ,74 Oddělení č. 16,17 (výtah) ,76 Oddělení č ,20 Oddělení č ,23 Oddělení č. 18 (komunikace) ,26 Oddělení č. 19 (žaluzie, stavební práce) ,11 Oddělení č. 20 (stavební práce, dešťové svody) ,37 Oddělení č. 21 C 8 712,00 Oddělení č. 22 (montáž elektromagnetů) ,50 Oddělení č. 23 (studie, projektové práce, dokumentace) ,20 Oddělení č ,36 Oddělení č ,93 Oddělení č ,29 Administrativní budova ,08 Kulturní dům ,00 Vodárenská věž ,00 Stavební investice ,66 Investice celkem ,91 8

10 Opravy a udržování Vedle rekonstrukcí majetku byla prováděna běžná údržba a opravy dlouhodobého majetku v celkové částce tis. Kč, která zahrnuje opravy a udržování zdravotnické a provozní techniky a opravy stavební. Do stavebních oprav a údržby dodavatelským způsobem jsme investovali částku tis. Kč, oprav zdravotnické techniky 351 tis. Kč a do ostatních oprav tis. Kč. Podstatné stavební opravy v roce 2014 Částka v tis. Kč OKB + hematologie - okna, oprava fasády a střechy 929,6 Odd. 2 - oprava střechy a říms 1 683,8 Odd oprava zděného oplocení 408,3 Odd okna, oprava fasády a střechy 929,6 Odd oprava střechy 1 527,0 Odd. 1 - oprava střechy a říms 1 537,9 Odd oprava střechy 1 024,2 Odd. 3 - okna, oprava keramické dlažby 952,9 Odd oprava střechy 1 686,6 Odd oprava zděného oplocení 408,3 Odd. 4 - okna, oprava keramické dlažby 952,9 Odd. 5 - okna, oprava keramické dlažby 952,9 Odd výměna a oprava oken, oprava fasády a střechy 5 878,3 Zahradnictví - oprava střechy, výměna oken 408,9 Stavební areál + park - oprava rozvodu NN, přípojky topení, plotu, koridoru mezi pavilóny, zámkové dlažby, oprava fasády a oken u vodárenské věže 7 308,3 9

11 Podstatné ostatní opravy v roce 2014 Částka v tis. Kč OKB + hematologie - malířské, natěračské práce 379,3 Pracovní terapie - natěračské práce 233,1 Odd. 2 - malířské, natěračské práce 862,1 Odd instalatérské, malířské, natěračské práce 678,6 Odd malířské, natěračské práce 978,4 Odd malířské, natěračské práce 558,7 Odd. 1 - pokládka PVC 148,5 Odd malířské, natěračské práce, el. instalace 867,3 Odd malířské, natěračské práce 828,8 Odd malířské, natěračské práce 976,2 Odd malířské, natěračské práce 757,5 Odd malířské, natěračské práce 1210,0 Odd. 6 - oprava osvětlení 400,4 Odd malířské, natěračské práce 768,4 Odd oprava elektroinstalace 250,5 Odd malířské, natěračské práce 992,6 Odd malířské, natěračské práce 356,5 Řídící a správní aparát - oprava NN 403,9 Doprava - oprava vozového parku 543,4 Prádelna + sklad svršků - oprava prádelenských strojů 287,9 Areál PND + park - tel. rozvody, rozvody ÚT 1286,1 Areál PND + park - nátěr oplocení 1035,1 Kuchyně - oprava kuchyňských přístrojů 280,0 Kuchyně - oprava osvětlení 536,0 Kuchyně - malířské práce 153,7 Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech byl pro rok 2014 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši tis. Kč. Do nákladů byly zahrnuty provozní potřeby, ve výnosech předpokládaná výše úhrad za zdravotní péči při dodržení stávajícího počtu ošetřovacích dnů (cca 97%), očekávané výnosy z pronájmu a rozpočtováno bylo i použití rezervního fondu ve výši tis. Kč na úhradu potřeb nezajištěných výnosy. 10

12 Výnosy Z celkově dosažených výnosů ve výši tis. Kč činily tržby za prodej služeb tis. Kč, tj. 98,97 %. Z toho tis. Kč od zdravotních pojišťoven, samoplátců a úřadů (93,62 %), tis. Kč za regulační poplatky a tis. Kč od pacientů za zvláštní ambulantní péči /sociálně zdravotní lůžka. Výnosy z pronájmů činily 845 tis. Kč a ostatní výnosy včetně čerpání fondů tis. Kč. V ostatních výnosech je zaúčtována i dotace ve výši tis. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí, určená na poskytování sociálních služeb. Oproti plánovanému rozpočtu tis. Kč se celkové výnosy zvýšily o 6,95 %. Tržby za poskytnutí zdravotní péče k Tržby Obrat k Podíl v Kč v % 1 za hospitalizované pacienty ,05 90,80 2 za ambulantní pacienty ,00 1,87 3 za zdravotní transporty ,18 0,21 4 za ostatní zdravotní péči ,61 0,04 5 za zdravotní péči cizinci ,12 0,39 6 za ostatní nezdravotní služby ,69 0,10 7 za sociálně zdravotní lůžka ,85 0,76 8 regulační poplatky ,00 5,84 Tržby celkem ,50 100,00 Náklady Z celkově dosažených nákladů ve výši tis. Kč činily největší podíl osobní náklady. Osobní náklady částkou tis. Kč dosáhly 71,15 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady zvýšily o tis. Kč. Průměrná hrubá mzda byla ve výše ,- Kč a oproti roku 2013 se zvýšila o 2.356,- Kč, tj. o 8,27 %. Důvodem je navýšení platů u všech zaměstnanců a také navýšení celkového počtu pracovníků na 1132, tj. nárůst o 29 pracovníků. Plánované celkové náklady činily tis. Kč. Oproti plánu došlo ke zvýšení celkových nákladů o tis. Kč, tj. o 5,6 %. Náklady na energie klesly meziročně o 10 %, jednak poklesem cen a dále vlivem snížené spotřeby. Na opravy a udržování bylo použito tis. Kč, tj. o tis. Kč více než v předešlém roce. Na rozdíl od roku 2013, kdy byly realizovány pouze nutné opravy, se v roce 2014 realizovaly i dlouho plánované odsunuté opravy dlouhodobého majetku. 11

13 Vývoj spotřeby elektřiny za období Období Spotřeba Cena rok kwh Kč Kč/kWh ,45 2, ,38 3, ,25 3, ,78 3, ,88 3, ,83 3, ,83 3, ,26 2,687 Spotřeba elektřiny v roce 2014 klesla o kwh na kwh. Celkově jsme zaplatili Kč, tj. o ,57 Kč méně. Úspory bylo dosaženo v důsledku mírných klimatických podmínek a lepšími dodavatelskými podmínkami. Cena za 1 kwh elektřiny klesla cca o 13,6 %. 12

14 Vývoj spotřeby plynu za období Období Spotřeba Spotřeba Cena rok m 3 kwh Kč Kč/kWh ,08 0, ,37 1, ,30 1, ,92 1, ,62 1, ,96 1, ,75 1, ,35 0,998 Spotřeba plynu v roce 2014 klesla o m 3 plynu na m 3. Celkově jsme zaplatili ,35 Kč, tj. o ,40 Kč méně. Úspory bylo dosaženo v důsledku mírných klimatických podmínek a dále vyjednáním lepších dodavatelských podmínek při výběrových řízeních. Cena za 1 kwh plynu klesla cca o 0,89 %. 13

15 Vývoj stravovací jednotky pacientské v letech Období Leden 53,05 54,45 54,51 59,48 56,61 57,33 60,97 61,09 64,32 59,93 Únor 54,20 53,19 59,26 59,25 56,16 58,76 59,77 63,15 65,03 63,23 Březen 53,76 57,53 55,32 59,00 56,59 57,31 60,91 65,00 63,87 60,25 Duben 53,62 55,95 58,68 59,53 58,16 55,57 63,02 63,90 62,35 66,80 Květen 55,88 55,98 57,72 60,69 56,10 57,82 61,00 64,01 62,57 65,61 Červen 54,88 57,10 55,87 57,69 58,51 58,39 63,75 62,78 64,50 64,63 Červenec 53,70 55,93 62,32 56,45 56,59 59,33 61,15 61,85 63,75 66,36 Srpen 54,68 56,06 58,43 56,96 57,33 59,39 60,35 64,12 61,44 66,47 Září 54,08 55,66 49,12 56,93 56,25 61,11 61,28 63,74 62,39 64,88 Říjen 55,39 53,91 52,96 56,87 56,44 60,00 60,47 66,00 61,14 66,09 Listopad 56,06 56,80 55,21 57,77 56,40 62,03 60,46 64,95 63,57 62,47 Prosinec 59,93 57,80 57,82 61,60 60,45 65,25 66,23 69,17 67,09 68,95 Průměr 54,94 55,86 56,44 58,52 57,13 59,36 61,61 64,15 63,50 64,64 Spotřeba potravin pro pacienty stoupla meziročně o 1,81 % zvýšením stravovací jednotky na ošetřovací den. Velkým přínosem pro trvalé zajišťování významných úspor ve stravovacím provozuje důsledné využívání elektronické aukce (tržiště) na dodávky veškerých potravin a surovin. 14

16 Podíl jednotlivých nákladových položek k Položka Obrat 1 potraviny ,42 2 léky, krev ,21 3 zdravotní materiál ,16 4 ostatní materiál ,07 5 energie ,85 6 opravy a udržování ,20 7 služby ,67 8 osobní náklady ,04 9 ostatní náklady ,68 Celkem ,30 v Kč 15

17 Pohledávky K vykazujeme celkové krátkodobé pohledávky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám, tis. za regulační poplatky, 570 tis. pohledávky související se sociálními lůžky. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku jsou ve výši tis. Kč; z toho do lhůty splatnosti tis. Kč, po splatnosti tis. Kč. Z ostatních pohledávek se jedná převážně o vyúčtování zdravotnických služeb pro potřeby soudů a ostatních institucí. Částka ve výši tis. Kč jsou dohadné účty aktivní, 81 tis. Kč příjmy příštích období a 111 tis. Kč jsou krátkodobé poskytnuté zálohy. Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Nezaplacené zůstávají pohledávky za regulační poplatky a některé pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče a nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce apod.), za které zdravotní péči pojišťovny nehradí. Celkově bylo odepsáno za neuhrazené pohledávky z regulačních poplatků a za poskytnutou neodkladnou péči cizincům a bezdomovcům bez řádného zdravotního pojištění tis. Kč. Závazky K vykazujeme celkové krátkodobé závazky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč jsou závazky za pacienty. Závazky vůči našim dodavatelům jsou ve výši tis. Kč, z toho neinvestiční tis. Kč a investiční tis. Kč. Veškeré závazky byly k uhrazeny do lhůty splatnosti. Nevyplacené mzdy zaměstnanců, odvody za sociální a zdravotní pojištění a daně za měsíc prosinec ve výši tis. Kč jsou stejně jako závazky vůči dodavatelům a ostatní krátkodobé závazky kryty z části peněžními prostředky na běžném účtu nemocnice a zčásti pohledávkami za zdravotními pojišťovnami. Ostatní krátkodobé závazky tvoří přijaté zálohy ve výši 690 tis. Kč, daň z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 210 tis. Kč. 16

18 Dary V roce 2014 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě ,00 Kč. Z této částky činily věcné dary ,00 Kč a finanční dary ,00 Kč. U věcných darů se jednalo antidekubitní matrace, obrazové lišty, chodítko a květinovou dekoraci. Výsledek hospodaření Hospodaření organizace probíhalo v roce 2014 bez závažnějších problémů a bylo důsledně usměrňováno k dosažení vyrovnaného hospodaření bez použití rozpočtovaného rezervního fondu a bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Výsledek hospodaření po zdanění ,46 Kč Zisk byl rozdělen ve výši ,12 Kč, tj. 25% do Fondu reprodukce majetku a ve výši ,35 Kč, tj. 75% do Rezervního fondu. 17

19 Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Nemocnice má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s pěti zdravotními pojišťovnami. K došlo ke sloučení ZP Média a VZP. K tomuto datu se stali všichni pojištěnci ZP Média klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od došlo ke sloučení ZP Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven k Smluvní partner Kód Obrat Podíl pojišťovny v Kč v % 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna ,62 74,98 2 Vojenská zdravotní pojišťovna ,41 7,00 3 Oborová zdravotní pojišťovna ,47 2,59 4 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ,78 6,83 5 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,95 8,58 6 Ostatní příjemci služeb ,17 0,03 Tržby celkem ,40 100,00 Dotace Nemocnice se snaží využívat a čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů. V roce 2014 nebyla čerpána žádná investiční dotace. V rámci podpory sociálních služeb byla čerpána neinvestiční dotace v celkové částce ,- Kč, která byla použita na úhradu provozních nákladů. 18

20 Meziroční srovnání vybraných ukazatelů Vývoj počtu ošetřovacích dnů v letech Období Leden Únor Březen čtvrt Duben Květen Červen čtvrt Červenec Srpen Září čtvrt Říjen Listopad Prosinec čtvrt Celkem

21 Vývoj průměrné ošetřovací doby v letech Období Leden 131,90 136,30 122,98 123,68 136,98 130,19 122,84 118,13 111,98 Únor 132,32 126,28 128,04 114,59 128,30 135,68 137,33 129,33 125,48 Březen 109,40 125,34 141,09 117,62 137,43 126,24 128,73 137,00 138,43 1. čtvrtletí 123,22 129,17 130,39 118,62 134,31 130,42 129,22 127,64 124,45 Duben 127,55 130,48 127,93 111,83 134,64 133,06 141,52 127,38 117,85 Květen 122,80 140,78 118,70 127,28 129,51 129,22 145,73 128,98 119,61 Červen 112,24 126,17 118,51 105,74 135,27 124,72 128,30 127,07 112,80 2. čtvrtletí 120,63 132,28 121,52 114,41 133,05 128,94 138,24 127,82 116,75 Červenec 121,28 126,78 116,82 136,16 127,71 140,17 122,72 113,28 122,71 Srpen 124,22 131,15 119,20 132,15 125,06 130,41 118,83 127,01 126,60 Září 130,16 158,17 136,34 165,24 140,96 129,73 132,26 125,17 119,28 3. čtvrtletí 125,07 137,28 123,38 143,06 130,80 133,29 124,26 121,48 122,83 Říjen 118,25 131,81 123,35 131,49 152,48 149,24 122,43 134,95 110,64 Listopad 122,03 126,31 125,57 143,79 134,40 136,94 133,41 126,99 125,97 Prosinec 132,17 137,52 126,48 127,86 129,08 139,01 150,91 122,13 132,99 4. čtvrtletí 123,83 131,75 125,61 134,00 138,06 141,56 134,60 127,84 122,39 Celkem 123,16 132,58 125,00 126,28 134,00 133,37 131,35 126,14 121,52 20

22 21

23 Vývoj průměrné obložnosti v letech Období čtvrtletí 94,75 96,44 97,18 96,6 98,29 97,49 98,16 94,95 98,34 2. čtvrtletí 96,44 96,25 98,18 98,18 98,39 97,63 96,81 98,11 98,86 3. čtvrtletí 95,38 97,78 97,3 97,3 95,96 94,75 95,32 95,33 96,02 4. čtvrtletí 95,14 97,34 97,16 97,16 96,09 96,15 93,91 97,43 97,51 Celkem 95,43 96,88 97,26 96,31 97,17 96,50 96,04 96,68 97,68 22

24 Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty V Dobřanech 21. května 2015 MUDr. Vladislav Žižka ředitel PND 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 1 Vojenská nemocnice Brno V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO Podpisový řád FN HK příloha 2 b. Dokumenty podléhající finanční kontrole (výňatek) č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 1. Smlouvy o převodu dlouhodobého hmotného majetku ve správě 2. Kupní smlouvy

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více