DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH"

Transkript

1 DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70%

2 LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření jsou řazeny a barevně zvýrazněny podle vlivu na účastníky provozu: DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ Barevné zvýraznění se projeví i u piktogramů na okraji stránky: Vliv na rychlost vozidel - Vliv na zvýšení pozornosti řidičů - Vliv na bezpečnost cyklistů - Vliv na bezpečnost chodců - Vliv na plynulost a bezpečnost hromadné dopravy - Možnost použití nových technologií - % vyjádření účinnosti opatření na zvýšení BESIP - 70% Použité zkratky: UŘ - územní řízení SŘ - stavební řízení DZ - dopravní značení SSZ - světelně signalizační zařízení SÚ - stavební úřad SpSÚ - specielní stavební úřad SsÚ - silniční správní úřad HDP - hlavní dopravní prostor

3 1. ZADÁNÍ, ZADAVATEL A HLAVNÍ FILOZOFIE Předkládaný materiál vznikl na zadání Svazu měst a obcí za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. Hlavním cílem práce je jednoduchým způsobem napomoci samosprávě měst a obcí v prosazování zásad bezpečnosti silničního provozu. V oblasti prosazování BESIP se prolíná značné množství zákonných předpisů norem a technických podmínek, které i u odborné veřejnosti jsou často chápány mylně a v mnoha případech dochází ve snaze po dodržení těchto omezení k zhoršení bezpečnostní situace provozu. Při studiu podkladů autoři často naráželi na protichůdné požadavky norem a technických podmínek a nejednoznačnostem ve výkladu zákonů a vyhlášek. Autoři jsou si vědomi, že předkládaný materiál není možno zpracovat jako definitvně dokončené dílo. Materiál musí být živý a musí být stále doplňován o nové poznatky. 2. CÍL PRÁCE Jak již bylo zmíněno výše, cílem práce je osvětová činnost a zvýšení informovanosti samosprávy měst a obcí o možnostech zvyšování bezpečnosti silničního provozu v prostoru měst a obcí. Cílovou skupinou jsou hlavně starostové menších obcí, kteří nemají k ruce dostatečný tým odborných kádrů k prosazování problematiky BESIPu a potřebují řešit problémy s bezpečností silničního provozu. Vytvořený materiál bude distribuován v tištěné formě (500ks) Svazem měst a obcí mezi členy a dále bude přístupný na webovém rozhraní ve formátu PDF bez nutnosti jakékoli registrace. Dostupnost materiálu bude zajištěna jak na internetových stránkách zadavatele, tak i zpracovatele. Starostové v materiálu najdou hlavní zásady pro stavební úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích, nové trendy a materiály, které jsou na území ČR prosazovány pro oblast BESIP. Jednoduše řečeno práce katalogizuje základní postupy a doporučení pro zvyšování bezpečnosti v dopravním prostoru měst a obcí.

4 3. OBSAH AČLENĚNÍ Práce je rozčleněna do sekcí, které jsou barevně odlišeny pro jednodušší orientaci. Jednotlivé sekce se zabývají následující problematikou: - Dodržování předepsané rychlosti vozidel - Bezpečnost chodců - Bezpečnost cyklistů - Hromadná doprava - Místa styku dvou komunikací a dopravní napojení míst ležících mimo komunikaci Pro každou sekci jsou vytvořeny základní texty popisující danou problematiku a vzorové listy typických příkladů řešení. Do problematiky jsou zahrnuty i nové postupy a technologie zvyšující u jednotlivých opatření jejich účinnost. Pro usnadnění rozhodování o užití opatření je pro každý vzorový list zpracována tabulka obsahující následující popis: - Technické parametry - Vliv opatření na bezpečnost dopravy - Orientační investiční náklad - Způsob povolovacího procesu - Budoucí správce - Začlenění dle Národní strategie BESIP Vzorový list obsahuje ikonografy, které při probarvení znázorňují následující vlivy: - Vliv na rychlost vozidel - Vliv na zvýšení pozornosti řidičů motorových vozidel - Vliv na bezpečnost cyklistů - Vliv na bezpečnost chodců - Vliv na bezpečnost a plynulost hromadné dopravy - Možnost použití nových technologií - % vyjádření účinnosti opatření na zvýšení BESIP Součástí práce je i nashromáždění katalogových listů výrobců a výrobků, které je možno použít pro zvyšování BESIP. 4. Závěr Při zpracování materiálu zpracovatelé vycházeli z platných norem, technických podmínek a zákonů. Avšak v mnoha případech si tyto standardy odporovaly a bylo nutno hledat kompromisy. Některé z navržených vzorových listů však některým z předpisů odporují a je nutno tyto prodiskutovat s odbornou veřejností. Autoři při zpracování vždy hledali takové možnosti a řešení, která umožňují účinné prosazování prvků BESIP s vynaložením optimálních finančních prostředků. Dalším krokem v práci a zpracování předkládaného materiálu je diskuze u odborné veřejnosti a distribuce. Materiál však je nutno nadále udržovat a doplňovat o nové poznatky. Tato doplnění budou realizována na internetových stránkách zpracovatele. V neposlední řadě má zpracovatel v plánu kontaktovat vhodnou obec pro zpracování a prosazení projektu bezpečná obec, kde budou aplikována jednotlivá opatření v praxi.

5 Hlavní zásady pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu Všeobecné pro všechny kapitoly: - Veškerá opatření zahrnující stavební úpravy a úpravy dopravního značení musí být v konečné fázi zpracována kvalifikovanou osobou s patřičným oprávněním k projekci těchto úprav (autorizací) - Přehlednost a srozumitelnost aplikovaného opatření pro všechny účastníky silničního provozu - Pro žádného účastníka silničního provozu nesmí úpravy zvyšovat pravděpodobnost nehody - Stavební úpravy mají vyšší účinnost než opatření provedená místní úpravou (dopravním značením) - Úpravy by měly vést k eliminaci dopravních nehod, případně k minimalizaci jejich následků. - Navržená opatření musí zajistit eliminaci následků dopravních nehod a dle možností i snížení počtu nehod. - Veškeré úpravy musí být v souladu s platnou legislativou a závaznými technickými normativy - Úpravy musí splnit obecné technické požadavky zabezpečující užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v případě, že se tam tyto osoby pohybují - Nadužívání zvýrazňujících prvků potlačuje jejich účinnost - Navržená opatření lze zvýraznit vhodnými doplňkovými bezpečnostními prvky (tyto prvky je nutné pečlivě volit a umísťovat dle konkrétní místní situace jen v nezbytně nutné míře) - Nově navržená opatření, která vyžadují, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu, zvýraznění, jsou buď špatně navržena nebo navržena na nevhodných místech (takové úpravy by neměly být navrhovány), a v ostatních případech je zvýraznění nadbytečné (proto je doporučeno zvýrazňující prvky používat jen velmi ojediněle a ve zvlášť zdůvodněných případech například při uvedení nového prvku do provozu) - Navržená opatření mají specifikované místo vhodného umístění toto je nutné dodržovat a opatření neumísťovat do jiných dopravních situací - Navržená opatření mají stanoveny nutné bezpečnostní prvky bez těchto prvků opatření není účinné

6 Dodržování rychlosti Cílem kapitoly je v ucelené podobě ukázat možnosti a výhody pozitivní regulace rychlosti. V praxi to znamená, že je vytvořen dopravní prostor tak, aby nebrzdil plynulost provozu a současně aby vytvářel vhodnými dopravně inženýrskými opatřeními takové prostředí, kde je řidičpodvědomě veden k dodržování pravidel silničního provozu. Vhodně zvolená opatření vedou k regulaci rychlosti na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti se současným snížením následků nehod. Při volbě opatření je potřeba zvážit fyzický reálný stav komunikace a přilehlého okolí, příčiny dopravních kolizí a požadavky na řešené dopravní prostředí. Současně je nutné navrhované opatření posuzovat s ohledem na skutečnost, že podíl činitelů dopravních nehod (kolizí) je rozčleněn v tomto poměru 60% je pouze chováním řidiče, cca 25% je spolupůsobením chování řidiče a stavu komunikace, 5% je spolupůsobením chování řidiče a technického stavu vozidla a teprve zbývajících cca 8% je přičteno ostatním vlivům (technický stav vozidla, pozemní komunikace). Z uvedeného je zřejmé, že v naprosté většině lze ovlivněním chování řidiče docílit výrazného zlepšení bezpečnosti dopravního provozu. Chování řidiče je závislé na vhodném utváření dopravního prostoru. Dopravní prostor musí být přehledný, lehce pochopitelný, bez různých nekoncepčních nápadů, systémy jednotlivých dopravních opatření musí být podobná tak, aby řidič již podvědomě předpokládal jak se má v dané situaci zachovat. V případě, že není jižzavedený dopravní prostor (stávající stav) přehledný je nutné na tuto situaci reagovat zvýrazněním tohoto atypického stavu vhodným použitím stavebního řešení, technických prostředků a dopravního značení. Jednotlivá opatření pozitivně regulující rychlost se prolínají do dalších kapitol (přechody pro chodce, místa pro přecházení, autobusové zastávky, vjezdy do zón a pod) v této kapitole se soustředíme pouze na zvýraznění začátku obce. Tyto opatření jsou oproti ostatním odlišná jednak větší návrhovou rychlostí komunikace ve směru do obce, vyloučením pěší dopravy a křižující cyklistické dopravy (pohyb cyklistů po komunikaci se předpokládá, ale není vhodné převádění cyklistů přes komunikaci). Hlavním cílem těchto opatření je zvýraznění začátku obce -jiného dopravního režimu s podstatně nižší dovolenou rychlostí proto je nejdůležitějším efektem regulace rychlosti vozidel na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti. Snížení rychlosti je docíleno zúžením komunikace a směrovým vychýlením pohybu vozidel. Toto je možné jen za předpokladu včasné rozpoznatelnosti navrženého opatření (zde je nutné vyloučit kolize způsobené nepozorností řidiče nevěnování se řízení). Proto je důležité opatření umístit na přehledném úseku, řádně vyznačit dopravním značením a provést reálně změnu extravilánového (mimo zastavěné území) uspořádání komunikace na uspořádání intravilánové (městské). Velmi důležité je umístění obrubníků, veřejného osvětlení a vhodné je i umístění chodníků hned od začátku obce (minimálně od prvních budov). Umístění obrubníků by nemělo tvořit ostrou hranu (překážku) ve směru jízdy to znamená, že se první obrubník umístí z jedné strany (ze začátku řady obrubníků) zapuštěný do vozovky.

7 Umístění jednotlivých opatření jsou z hlediska technického limitována především možným prostorem, stavem komunikace, směrovým vedením komunikace a blízkostí obyvatelné zástavby. Je nutné dodržovat tyto obecné omezení pro umístění: Ve směrovém oblouku (zatáčce) nebo těsně za ním, za podélnou nerovností (horizontem) není vhodné umístit opatření na snížení rychlosti. Obecně lze určit, že řidič musí mít dostatečný rozhled pro zastavení (směrodatná rychlost 90km/h) to podle sklonu vozovky odpovídá cca 250 m.a to platí i pro rozhled pro zastavení za posledním vozidlem. V případě větších intenzit je nutné počítat s tím, že vozidla budou zpomalovat jiždříve nežna začátku obce k tomu je nutné uzpůsobit požadované rozhledy. V blízkosti obyvatelné zástavby je nutné zvážit i akustický efekt opatření (1.4.A +1.6.A). Průjezd vozidel by rušil obyvatele sousedních nemovitostí. Tato opatření jsou vhodná v místech kde začíná obec průmyslovou zástavbou nebo podobnými objekty. Umístění opatření 1.7.A (světelně signalizační zařízení v kombinaci s radarem) je velice složité a umísťuje se jen ve zcela výjimečných případech na komunikacích kde je minimální provoz nebo následuje řada světelně řízených křižovatek. Nutnou podmínkou umístění tohoto opatření je kombinace s dalšími opatřeními (1.1.A/B, 1:2:A/B, 1.3.A). Samostatné umístění by bezpečnost nezvyšovalo, ale naopak vedlo k nárůstu kolizních situací.

8 Bezpečnost chodců Cílem této kapitoly je zavedení možných typových řešení přechodů pro chodce, míst pro přecházení a vhodná řešení rozptylových ploch chodců. Hlavními kritérii je vytvoření uceleného přehledu možných řešení, které pozitivně regulují rychlost vozidel a současně vytváří bezpečné podmínky pro pohyb chodců. Při volbě vhodného typového řešení je nutné zohledňovat především místní podmínky jako jsou šířka komunikace, chodníků, prostorové možnosti okolní zástavby a umístění okolních objektů ve vztahu k jejich charakteru ( škola, školka, kino apod.), intenzitu na komunikaci, četnost chodců a charakteristickou skupinu pěších užívající toto místo (děti, mláde ž, starší osoby apod.). Rovněžje důležité rozhodnout, co je hlavním cílem opatření, zda jen převedení chodců přes zatíženou komunikaci nebo jestli má opatření uceleně zapadat do celkového řešeného průtahu v daném úseku. Samostatné opatření je účinné jen v tom daném místě a jeho blízkém okolí, k tomu je nutné upravit délku opatření, tak aby byl řidičdostatečně a včas informován. Je nutné počítat s nedbalostí a nekázní řidičů a předpokládat překračování rychlostních limitů. Při realizaci je nutné dodržovat tyto obecné zásady: Opatření musí být včas rozpoznatelné Řešení musí být systémově podobná (řidič musí podvědomě reagovat na typovou situaci nesmí ho překvapit atypické řešení) Musí být řádně označena dopravním značením Dopravní značení a zařízení musí být umístěna v zorném poli řidiče, například označení přechodu pro chodce IP6 za chodníkem je mimo zorné pole řidiče, vhodné umístění je před začátkem přechodu (nutno dodržet průjezdní profil na komunikaci) Musí být řádně a v souladu s platnou legislativou provedena opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (zde se jedná například mimo jiné i o osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě do tří let) Šířkové uspořádání komunikace je nutné volit minimální s ohledem na převáděnou dopravu, aby se co nejvíce zkrátila doba pobytu chodce na komunikaci Dopravní ochranný ostrůvek musí mýt dostatečnou šířku, aby bezpečně ochránil všechny chodce včetně osoby s kočárkem, osoby vedoucí kolo a podobně Směrové vychýlení musí být dostatečně výrazné a současně musí umožnit plynulý průjezd všem kategoriím vozidel (mimo vozidel nadměrných)

9 Na komunikaci určené k přepravě nadměrných nákladů je možné přizpůsobit provedení ostrůvku tak, aby po demontáži dopravního značení bylo možné tento přesun provést, ale není vhodné upravovat šířku komunikace a mírnit směrová vychýlení U míst pro přecházení jsou řešena pouze označení varovných pásů (označení hranice mezi chodníkem a vozovkou), nejsou řešeny signální pásy. Vzhledem k možnosti záměny za přechod pro chodce je nutno signální pás řešit odchylně od signálního pásu na přechodu. V současné době není legislativně ani technickými normami jednoznačně určen způsob označení, proto doporučujeme tyto pásy vůbec nevyznačovat a pohyb osob vyžadujících toto označení vést jinudy. Jako vhodné řešení je přerušení signálního pásu před varovným pásem na 30 cm. Označení varovného pásu musí být prováděno všude tam kde je obrubník mezi chodníkem a vozovkou nižší než 8 cm (to znamená, že i v místě kde obrubník klesá a dosáhne jeho výška 8 cm a méně je nutné provést označení varovným pásem) Zábradlí u rozptylových ploch (viz schéma A, A) musí být provedená tak, aby nebránilo v rozhledu řidičům motorových vozidel na chodce a chodcům na vozidla. Proto je nutné k tomuto uzpůsobit výplně zábradlí provést výplně z vodorovných prvků tak, aby umožnily průhled na prostor kde chodci vstupují na vozovku. Vodorovné výplně nejsou ČSN doporučené u ploch s hromadným přístupem dětí do 12 let (například před školou, školkou a podobně). V těchto případech je nutné provést výplň svisle (zabrání nevhodnému pohybu dětí po zábradlí) proto je zpracováno odlišné schéma s návrhem provedení zábradlí před školou, školkou a podobně. Signální pás je vodící linie, která určuje směr přecházení, musí navést chodce na střed přechodu a i prodloužení této linie musí pokračovat středem přechodu. Kanalizační vpusti se umísťují mimo prostor určený pro pohyb chodců (např. u přechodu pro chodce je to prostor vyznačený dopravní značkou V7 Přechod pro chodce ) to platí v celém úseku komunikace od obrubníku k obrubníku

10 Bezpečnost cyklistů Cílem této kapitoly je zavedení možných typových řešení tras pro cyklisty a vhodná řešení míst styku a křížení cyklistických tras s komunikacemi pro motorovou nebo pěší dopravu. Hlavními kritérii je vytvoření uceleného přehledu možných řešení, které zajišťují bezpečný a plynulý pohyb cyklistů po všech typech komunikací. Při volbě vhodného typového řešení je nutné především určit správnou funkci cyklistické trasy. Jiné podmínky pro stavební, ale i celkové řešení cyklistické trasy jsou u funkce rekreační (řešení vhodné pro tuto funkci jsou všeobecně preferována a nevhodně užívána i pro funkci dopravní) a zcela odlišné podmínky pro realizaci a provedení jsou u cyklistické trasy s funkcí dopravní. Dále je nutné zohledňovat především místní podmínky jako jsou reálná šířka komunikace, přidružených prostor, prostorové možnosti okolní zástavby a umístění okolních objektů ve vztahu k jejich charakteru ( škola, školka, kino, zastávka hromadné dopravy, obytné budovy apod.), intenzitu na komunikaci, intenzitu cyklistické dopravy (toto je možné určit jen orientačně, ale je nutné brát na zřetel, že vytvoření vhodného dopravního prostoru pro cyklisty může a zpravidla i vygeneruje větší zájem o tento způsob dopravy). Rovněžje důležité vytvořit koncepci cyklistické dopravy v rámci celé obce/města. Je nutné zajistit vzájemnou návaznost jednotlivých tras a tím i celistvost a funkčnost této dopravní sítě (kdyžje postavena výborná cyklistická trasy bez další vazby na okolí je málo využívána a její význam jak pro samotnou dopravu tak i pro bezpečnost je výrazně snížen). Při realizaci je nutné dodržovat tyto obecné zásady: Prvotní je určení zdrojů a cílů. Na základě správné analýzy je již v této fázi jednoznačně jasné o jakou funkci dopravy se jedná. Například trasa sídliště směrem k výrobním areálům nebo sídliště směrem ke škole je jednoznačně funkce dopravní a je nutné zajistit co možná nejkratší trasu s minimálním výškovým převýšením, samozřejmě se současným zajištěním bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Naopak trasa obytná zástavba přehrada plní jednoznačně funkci rekreační. Rekreační funkci cyklistické trasy je nutné realizovat tak, aby zajistila splnění jejího hlavního cíle, kterým je samotná jízda na kole v bezpečném a zklidněném dopravním prostředí. V tomto případě není potřeba hledat tu nejkratší cestu, ale naopak preferovat oddělení od motoristické dopravy, nalézt vhodné a atraktivní (například rekreační oblast a podobně) prostředí kterým trasa povede. Je nutné předpokládat pohyb cyklistů ve skupinách a mnohdy i s malými dětmi. Hlavní zátěž je mimo pracovní dobu a za příznivého počasí.

11 Dopravní funkci cyklistické trasy je nutné realizovat tak, aby splnila její hlavní cíl, kterým je přeprava k cíli. V tomto případě je potřeba hledat vhodné nejkratší a nejrychlejší spojení. Je nutné předpokládat pohyb cyklistů znalých dopravní situace, jezdících samostatně poměrně i vysokou rychlostí a v době těsně před a po pracovní době (to znamená v dopravní špičce) s minimálním vlivem počasí (jezdí se i za nepříznivého počasí). Nejdůležitějším faktorem je volba co nejkratší a nejrychlejší trasy, každý závlek nebo nevhodné vedení trasy vede k odchýlení uživatelů od vyznačeného směru cyklistické trasy a cyklisté sami vyhledávají ten nejkratší směr. Vhodné vedení trasy je v hlavním dopravním prostoru společně s motorovou dopravou za současného zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Dalším důležitým faktorem je vytvoření ucelené cyklistické dopravní sítě. V praxi je jasné, že nelze postavit celou cyklistickou sít současně v jednom stavebním období. Proto je velice nutné vytvořit dopravní koncept celé sítě a postupně budovat trasy s logickou návazností a podle koncepce celé dopravní infrastruktury. Opatření musí být srozumitelné a včas rozpoznatelné Řešení musí být systémově podobná, řidič a to jak motorista tak i cyklista musí podvědomě předpokládat svoje chování, nesmí nad dopravním řešením přemýšlet, nesmí být překvapen nebo zaskočen Musí být řádně označena dopravním značením Dopravní značení a zařízení musí být umístěna v zorném poli řidiče, Musí být řádně a v souladu s platnou legislativou provedena opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Při umístění cyklostezky na chodníku je nutné velice vhodně volit rozdělení prostoru. Je nutné brát ohled na vstupy do bytových domů, zde je nutné ponechat minimálně jeden metr od hrany budovy po začátek cyklistického prostoru pouze pro chodce (při vycházení z budovy se tím eliminuje možný střet s okolo projíždějícím cyklistou). Vhodnějším řešením je vedení cyklistů v hlavním dopravním prostoru (funkce dopravní) nebo fyzické oddělení cyklistů dělícím pásem (funkce rekreační) tak, aby měli cyklisté samostatný fyzicky oddělený prostor od motoristické a pěší dopravy (velice náročné na prostor). V prostoru pro cyklisty se nesmí umísťovat kanalizační vpusti (to platí i pro běžné jízdní pruhy, po kterých je vedena cyklistická trasa). Nájezd na cyklostezku musí být prováděn ze samostatné plochy umístěné mimo hlavní dopravní prostor ve výšce komunikace, nájezd na tuto plochu nesmí být oddělen obrubníkem (ani zapuštěným) viz. schéma

12 Hromadná doprava Cílem této kapitoly je seznámení s možnými typovými řešeními zastávek autobusové hromadné dopravy a možnostmi preference této hromadné dopravy. Umístění jednotlivých typových řešení zastávek hromadné dopravy je posuzováno s ohledem na tyto tři základní faktory intenzita provozu na komunikaci, četnost zastavovaných spojů a funkce komunikace. Při volbě vhodného typového řešení zastávky hromadné dopravy je nutné zohledňovat mimo výše uvedené tři základní faktory také místní podmínky, především prostorové možnosti a funkce okolních dopravních objektů ve vztahu k jejich charakteru (cyklistická stezka, jízdní pruh pro cyklisty, přestupní uzel a podobně). Důležitým podkladem je určení správné délky nástupní hrany podle předpokládaných dopravních prostředků provádějící dopravní obsluhu. Při realizaci je nutné dodržovat tyto obecné zásady: Správná výška nástupní hrany 20 cm (v případě používání nízkopodlažních prostředků hromadné dopravy je nutné provést korekci výšky nástupní hrany podle technických parametrů používaných dopravních prostředků) Délka nástupní hrany musí odpovídat výhledovému počtu současně zastavovaných spojů a používaným dopravním prostředkům (různá délka autobusů, kloubový autobus) Do nástupní hrany nesmí ústit podobné opatření žádný sjezd, přechod pro chodce nebo jiné Kontrastní pás se provádí v odlišné barvě (od ostatní nástupní plochy) v plochém provedení bez reliéfní úpravy Umístění a provedení kontrastního pásu je v šířce 50 cm a jeho hrana je totožná s hranou nástupní plochy (viz detail 4.4.), za kontrastním pásem musí být zachována 60 cm široká plocha (pás) bez barevných a reliéfních úprav. V praxi to znamená, že na nástupní ploše je reliéfní úprava pouze v podobě signálního pásu 80cm širokého a kolmého na nástupní hranu, signální pás končí 50 cm před nástupní hranou. Umístění označníku zastávky musí být 80 cm od signálního pásu (ve směru jízdy vozidla hromadné dopravy) a s bočním odstupem od nástupní hrany (komunikace) 50cm (ve výjimečných případech lze 30 cm v tomto případě je nutné vhodně upravit nájezd tak, aby nedocházelo k poškozování dopravní značky a zrcátek autobusů) viz detail 4.4.

13 Vzhledem k jednoznačnému určení prostoru zastávky (nutné pro vyloučení nevhodného parkování vozidel v tomto prostoru) je vhodné doplnění dopravní značky IJ 4c, d, e (Zastávka autobusu, trolejbusu, tramvaje) na začátku nástupní plochy. Rovněž je vhodné, ze stejného důvodu, doplnění vodorovného dopravního značení V12a do prostoru nájezdového a výjezdového klínu zastávkového pruhu. Šířka nástupní plochy musí být taková, aby umožňovala bezpečný pohyb cestujících. Vychází se z průměrného obratu cestujících na zastávce. Minimální volná šířka je 2,2 m (doporučuje se 2,5 m) ve výjimečných případech (stísněné podmínky intravilánu) 1,7 m (doporučuje se 2,0 m). Kanalizační vpusti se umísťují zásadně mimo nástupní hranu. Nedoporučujeme provádění žulového dvouřádku podél nástupních hran.

14 Místa styku dvou komunikací Cílem této kapitoly je seznámení s možnými typovými řešeními zvýraznění vjezdů do zón a vhodností různých řešení křižovatek včetně úpravy dopravního značení (svislé i vodorovné). Umístění jednotlivých typových řešení zvýraznění vjezdu do zón je posuzováno s ohledem na intenzitu provozu na komunikaci, funkci komunikaci a charakter napojované zóny. Při volbě vhodného typového řešení zastávky hromadné dopravy je nutné zohledňovat mimo výše uvedené tři základní faktory také místní podmínky, především prostorové možnosti a funkce okolních dopravních objektů ve vztahu k jejich charakteru (cyklistická stezka, jízdní pruh pro cyklisty, přestupní uzel a podobně). Důležitým podkladem je určení správné délky nástupní hrany podle předpokládaných dopravních prostředků provádějící dopravní obsluhu. Při realizaci je nutné dodržovat tyto obecné zásady: Správná výška nástupní hrany 20 cm (v případě používání nízkopodlažních prostředků hromadné dopravy je nutné provést korekci výšky nástupní hrany podle technických parametrů používaných dopravních prostředků)

15 CELKOVÁ SITUACE ROZMÍSTĚNÍ VYBRANÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ

16 CELKOVÁ SITUACE ROZMÍSTĚNÍ VYBRANÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ CYKLISTICKÁ DOPRAVA

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 Základní škola Barvířská v Liberci se nachází v těsné blízkosti historického jádra obce. Hlavní přístupy ke škole vedou přes průsečnou křižovatku ulic Barvířská, Resslova

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 Základní škola v Dubnici se nachází přímo na průtahu silnice III/27241. Silnice III/27241 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Stráže pod

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta 1.1 Vymezení pojmů: Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA 1. Doprava a dopravní cesta Obecně: Doprava = cílené přemísťování hmotného materiálu a informací v prostoru (z místa na místo.). Dopravní

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 4 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY 3.1 PROSTOR

Více

Příloha č. 4. NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace

Příloha č. 4. NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace Příloha č. 4. NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace Součástí Pravidel je podle kapitoly V, bodu 4) Projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. v rozsahu podle vyhlášky

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 6 Vyhláška 398/2009 a

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Cyklistická doprava v Praze Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1. ÚVOD

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

Místní komunikace Místní komunikace jsou součástí sítě pozemních komunikací. Z právního hlediska definuje místní komunikace zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon). Podle

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010 Projektování místních komunikací ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 Amendment Amendement Änderung ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z ledna 2006 se mění takto:

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Listopad 2010 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Tomáš

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků

Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků 1. Obsah HVĚZDA V KRUHU, DOPORUČENÍ K POUŽITÍ IDENTIFIKAČNÍCH ZNAKŮ... 1 1. OBSAH... 1 2. ÚČEL DOKUMENTU... 2 3. VIZUÁLNÍ PODOBA... 2 4. ZÁKLADNÍ

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled TK Praha cyklistická 2.3. 2011 1. V Praze se jezdí na kole stále více V Praze je dnes jízdní kolo používáno nejen k rekreačním

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Ideální řešení pro Vaše projekty Unikátní systémy Velkoformátové dlažby gi13_sem_004-005_group_cz.qxd:sem

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více