Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu"

Transkript

1 Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015

2 OBSAH Obsah Identifikační údaje Úvod Popis lokality Dopravně bezpečnostní posouzení Rychlosti vozidel Zpomalovací práh Přechod pro chodce Závěr /10

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Objednávka ze dne: Termín zpracování: Objednatel: Název: Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Obec Kanice Adresa: Kanice 76, IČO: Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kalivoda starosta telefon: Zpracovatel: Název: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Adresa: Líšeňská 33 a, Brno IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Brno město Číslo účtu: /0100 Statutární zástupce: prof. Ing. Karel Pospíšil Ph.D., MBA, ředitel telefon: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Havránek Oblast navrhování pozemních komunikací - telefon: /10

4 2. ÚVOD V rámci zakázky bylo realizováno dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu - stavebního objektu 101 Zpomalovací práh sil. III/3831 a přechod u školy. Dopravně bezpečnostní posouzení prováděli odborníci se zkušenostmi v oblasti dopravního inženýrství, chování účastníků silničního provozu, navrhování a projektování pozemních komunikací, kteří mají povolení k výkonu činnosti auditor bezpečnosti pozemních komunikací podle 18h zákona č. 13/1997 Sb. Dopravně bezpečnostní posouzení bylo prováděno za účelem, aby dopravní stavba byla co nejvíce bezpečná pro všechny účastníky silničního provozu, a dále bylo posuzováno, zda stavba odpovídá platným technickým předpisům. Podklady pro tuto zprávu byly: - rekognoskace lokality pořízení fotodokumentace, ověření skutečných parametrů, - orientační měření rychlostí vozidel ručním laserovým měřičem rychlosti Laserpistole Riegl LR 90, - projektová dokumentace pro stavební povolení, stavební objekt 101 projektové dokumentace Obec Kanice, soubor opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, kterou zhotovil generální projektant Ing. Rudolf Drnec, v listopadu /10

5 3. POPIS LOKALITY Jedná se o místo u školy na silnici III/3831 ve směru na Babice nad Svitavou v blízkosti zastávky IDS. Lokalita se nachází v obci, měla by zde tedy být dodržována nevyšší dovolená rychlost 50 km/h. V místě navrhovaného prahu je v současné době ve směru od Babic nad Svitavou umístěna svislá dopravní značka č. A12 Děti na žlutozeleném fluorescenčním retroreflexním podkladu. Ve směru od Kanic je tato svislá dopravní značka umístěna cca 100 m před navrhovaným přechodem pro chodce. Obrázek 1: Příjezd ke Kanicím od Babic n. S. Obrázek 2: Vjezd do obce od Babic n. Svitavou. Obrázek 3: Místo navrhovaného zpomalovacího prahu (ve směru od Babic n. Svitavou). Obrázek 4: Místo navrhovaného přechodu pro chodce (ve směru od Kanic). Dle veřejně dostupné databáze Policie ČR (jednotná dopravní vektorová mapa), kterou provozuje Ministerstvo dopravy ČR, nebyly na sledovaném úseku komunikace III. třídy zjištěny žádné dopravní nehody za období 8 let zpětně. Dle konstatování zástupce obce zde však dochází k nehodám, a to především vyjetí vozidel ve směrovém oblouku mimo zpevněnou část komunikace ve směru od Babic nad Svitavou do centra obce. 5/10

6 4. DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ 4.1. Rychlosti vozidel Měření rychlosti vozidel nebyly součástí dodané dokumentace. Vzhledem k umístění lokality na vjezdu do obce, bylo provedeno orientační měření rychlostí vozidel. Toto měření slouží pouze jako orientační pro potřeby zpracovatele, výsledky není možné uplatňovat jako komplexní průzkum. Měření probíhalo ve třech referenčních bodech (Obrázek 5). Bod 1 místo u svislé dopravní značky č. IS 12 a/b Obec/Konec obce. Bod 2 místo cca 50 m od svislé dopravní značky č. IS 12 směrem do obce. Bod 3 místo, kde se předpokládá umístění přechodu pro chodce u zastávek hromadné dopravy. Bod 1 Babice nad Svitavou Bod 2 Bod 3 Kanice Obrázek 5: Body a směry orientačního měření rychlostí vozidel. Měření bylo provedeno ručním laserovým měřičem rychlosti Laserpistole Riegl LR 90 pro měření rychlostí dne v době od 9:30 do 10:30. Byla měřena pouze vozidla neovlivněná provozem vozidlem předchozím, nebyla měřena vozidla, která odbočovala na vedlejší komunikace a jejich rychlost tak byla přizpůsobena těmto manévrům. Pro vyhodnocení byla použita maximální naměřená rychlost a V 85. Maximální rychlostí V max rozumíme maximální naměřená rychlost v daném bodě během orientačního měření. Rychlost V 85 je rychlostní charakteristika dopravního proudu, která vyjadřuje rychlost, kterou nepřekračuje 85 % vozidel (resp. říká, že 85 % vozidel z celkového počtu vozidel jede touto rychlostí nebo nižší). 6/10

7 Směr Kanice do centra obce místo V 85 V max Bod Bod Bod Směr Babice nad Svitavou výjezd z obce místo V 85 V max Bod Bod Bod Z výše uvedených rychlostí je patrné, že v místě navrhovaného přechodu pro chodce byly rychlosti vozidel V 85 ve směru od centra obce nižší (47 km/h), než ve směru od Babic nad Svitavou (52km/h) Zpomalovací práh Hlavními výhodami zpomalovacího prahu je především snížení rychlostí vozidel a z toho vyplývající vyšší bezpečnost v prostoru před a zejména za ním. Mezi negativní dopady zpomalovacích prahů může patřit mj. zvýšení hladiny hluku, problémy s odvodněním komunikace, náročnější údržba komunikace a v některých případech mohou tvořit překážku pro cyklistickou dopravu. Zvýšení hladiny hluku bylo v případě návrhu prahu na silnici III/3831 vyhodnoceno dle hlukové studie, zpracované firmou TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r. o., kde závěrem bylo, že nedochází k překročení limitních hodnot. Problémy s odvodněním komunikace jsou v projektu řešeny podélným a příčným spádem do souběžného silničního příkopu. Příčné sklony komunikace v okolí prahu jsou 2,6 % a 2,3 %, samotný zpomalovací práh je navržen v příčném sklonu 2,5 %. Střední část prahu sleduje podélný sklon silnice 6,25 %. V místě prahu je navržena příkopová tvárnice. Parametry, které ovlivňují rychlost vozidel, jsou především tvar a sklon nájezdové rampy, výška prahu a délka prahu. Pro společné užití prahu pro provoz individuální dopravy i hromadné dopravy, je vhodný sklon nájezdových ramp min. 1:20. V projektu je navržen sklon ramp 1:30, což je pro průjezd hromadné dopravy dostatečné. Navržený sklon rampy 1:30 odpovídá doporučené nejvyšší dovolené rychlosti 50 km/h. Jedná se o lokalitu v obci a tedy nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h, náběh rampy zpomalovacího prahu vyhoví i pro tuto nejvyšší dovolenou rychlost. Svislé dopravní značení týkající se zpomalovacího prahu je provedeno v souladu s TP 85 Zpomalovací prahy. Vzhledem k provedení prahu je nepravděpodobné, že by byl překážkou pro cyklistickou dopravu. 7/10

8 Navrhovaný lichoběžníkový tvar dlouhého zpomalovacího prahu je nejpoužívanějším tvarem. Zkušenosti s jeho údržbou také ukazují, že při sklonu rampy 1:30 je sice nutné zpomalit vozidlo údržby a být při údržbě opatrnější, ale realizace takového prahu není při zimní ani běžné údržbě problémem Přechod pro chodce Dle zjištění v terénu projektová dokumentace neodpovídá skutečnosti nejsou zde zakresleny správně hrany chodníku, umístění čekací plochy zastávky autobusu s vybavením, kanalizace, zeleň apod. I toto zakreslení může ovlivnit posouzení, zda vozidlo stojící v zastávce ve směru od Kanic je, nebo není překážkou v rozhledovém trojúhelníku. Před zastávkami hromadné dopravy a navrhovaným přechodem pro chodce je v projektové dokumentaci ve směru od Kanic navrženo osazení svislého dopravního značení č. B20a Nejvyšší dovolená rychlost (40 km/h). Z toho také vychází délky rozhledových trojúhelníků. Rozhledové poměry, které jsou doloženy v projektové dokumentaci, nejsou v souladu s ČSN Projektování místních komunikací ani s ČSN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště část 1: Navrhování zastávek. V případě kontrolního zakreslení rozhledových trojúhelníků, nejsou délky rozhledu pro zastavení dodrženy. Zakreslení zastávek hromadné dopravy a jejich umístnění není na jednotlivých výkresech projektové dokumentace stejné, rozpor je v Koordinační situaci (příloha č. B2) a výkresu Zpomalovací práh sil. III/3831 a přechod u školy (SO101). Rozhledové poměry navrhovaného opatření neodpovídají výše zmiňovaným normám. Zajištění včasné rozlišitelnosti přechodu pro chodce pro řidiče vozidla a zajištění dostatečného pohledového vztahu mezi chodcem a řidičem jsou zcela zásadní parametry pro rozhodnutí o tom, zda přechod navrhnout. Pokud tyto parametry nebudou dodrženy, nebude tento přechod pro chodce bezpečný. Dle projektové dokumentace také nejsou správně řešeny prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace neodpovídají vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb a nenavazují na další vodící linie. Současně dle této vyhlášky neodpovídá délka přechodu pro chodce. Dále je přechod pro chodce navržen v místě zastávkového pruhu (vyřazovacího úseku), což je v rozporu s ČSN Není jasné, které stávající dopravní značení, bude odstraněno. Od Babic dle projektu není přechod pro chodce či místo se zvýšeným výskytem dětí označeno (zatímco v současné době se zde svislá dopravní značka č. A12 nachází). 8/10

9 5. ZÁVĚR Na základě objednávky byl vypracován dopravně bezpečnostní posudek projektu. Současně byly zjišťovány v terénu skutečnosti týkající se umístění přechodu a byly zjišťovány orientační rychlosti vozidel. Bylo zjištěno, že projektová dokumentace neodpovídá současné situaci v místě řešení přechodu pro chodce. Současně bylo zjištěno, že jednotlivé přílohy projektové dokumentace nejsou v souladu. Je nutné zpracovat takovou projektovou dokumentaci, kde by bylo zakresleno zaměření odpovídající skutečnému stavu, a navrhované části výkresové dokumentace jednotlivých příloh odpovídaly sobě navzájem. Zjištěné nedostatky posuzovaného řešení jsou uvedeny u jednotlivých kapitol. Pro vybudování přechodu pro chodce je limitující zakreslení skutečného stavu do projektu, z toho vyplývají další parametry, které v projektové dokumentaci nejsou v souladu s technickými předpisy a vyhláškami. Jedná se především o nedostatečné rozhledové poměry, prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace, délka přechodu a jeho umístění v zastávce hromadné dopravy. Proto je nutné se zaměřit především na rozhledové poměry a návrh přechodu pro chodce (umístění, délka, vybavení apod.) dle platných norem ČSN a ČSN a vyhlášky č. 398/2009 Sb. Provedení přechodu by mělo být navrženo s délkou max. 7,5 m, čímž by se pravděpodobně zlepšily i rozhledové poměry. Větší vysazení chodníkových ploch by pravděpodobně přispělo ke zlepšení rozhledových poměrů. Do projektu je také nutné doplnit výkres s odpovídajícími změnami dopravního značení umístění nového a se změnami stávajícího svislého dopravního značení. Umístění prahu v navrhovaném místě nedoporučujeme z důvodu rizika ztráty adheze a současně omezení směrového vedení vozidla na zpomalovacím prahu ve směrovém oblouku, ve kterém je zpomalovací práh navržen. Z tohoto důvodu není umístění zvýšeného prahu do směrového oblouku bezpečné. Samotné uspořádání komunikace, a zejména velikost poloměru směrového oblouku motivuje, dle obecných statistik, cca 98% řidičů projet tento oblouk rychlostí, která není vyšší než 53 km/h. To potvrdilo i orientační měření rychlostí vozidel na místě. (Podklady k chování řidičů z pohledu rychlosti nebyly doloženy, při zpracování zprávy bylo vycházeno z dodaných podkladů a místního šetření.) Snížení rychlosti a zklidnění dopravy se na tomto typu komunikace řeší přednostně ostrůvky, šikanami apod., pokud nelze tato opatření z prokazatelných důvodů provést, lze navrhnout zpomalení dlouhým zpomalovacím prahem. Je však nutné ho na komunikaci umístit do přímého úseku a to z výše uvedených důvodů (adheze, omezení směrového vedení vozidla). Pro zvýšení bezpečnosti vozidel z důvodů vyjetí vozidla mimo komunikaci je možným řešením prověření protismykových vlastností vozovky a případně jejich zvýšení. 9/10

10 V případě realizace přechodu pro chodce doporučujeme stávající dopravní značení č. A12 Děti vyměnit za svislou dopravní značku č. A11 Pozor přechod pro chodce. Toto je vhodné především kvůli odlišitelnosti jiného dopravního režimu, než je více do centra na sil. III/3831 a také z důvodu umístění autobusových zastávek (a případného clonění autobusu na čekací plochu). Nestandardním řešením je také rozdíl v nejvyšší dovolené rychlosti na komunikaci před přechodem pro chodce z jedné a z druhé strany (40 a 50 km/h). Zprávu zpracovali: Ing. Pavel Havránek Ing. Eva Simonová.... V Brně dne /10

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Dopravní prostředí v okolí škol z pohledu bezpečnosti dětí v silničním provozu

Dopravní prostředí v okolí škol z pohledu bezpečnosti dětí v silničním provozu Dopravní prostředí v okolí škol z pohledu bezpečnosti dětí v silničním provozu Jedním z důležitých prvků zajištění bezpečnosti dětí v silničním provozu je vytvoření bezpečného dopravního prostředí. To

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj Česko cyklistické Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury návod k použití prostoru na kole i bez něj i bez něj návod k použití prostoru na kole Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury Česko cyklistické

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více