Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Vypracovala: Bc. Hana Mariánková UTV (SE) Brno,

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. Souhlasím, aby byla práce uložena v knihovně Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne Hana Mariánková 1

3 Děkuji panu doc. PhDr. Vladimíru Jůvovi, CSc. za poskytnuté cenné rady, připomínky a především za vstřícný přístup při vedení této diplomové práce. Také bych ráda tímto poděkovala paní Susan Sears Smith, ředitelce International Montessori school of Prague, a RNDr. Anně Jelínkové, ředitelce ZŠ Na Dlouhém lánu za ochotu a spolupráci. 2

4 Obsah Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. Život a pedagogická činnost Marie Montessori Vývoj reformní pedagogiky Montessori u nás Stručný vývoj do roku Pedagogika Marie Montessori po roce Společnost Montessori Myšlenky a prvky pedagogiky Marie Montessori Senzitivní období Dítě je tvůrcem sebe sama Polarizace pozornosti Pomoz mi, abych to dokázal sám Připravené prostředí Svobodná volba práce Ruka je nástrojem ducha Věkově smíšené skupiny Kosmická výchova Organizace školy dle Marie Montessori Postavení učitele v pedagogice Marie Montessori Didaktické materiály v pedagogice Marie Montessori Materiál pro cvičení běžných životních činností a sebeobsluhy Materiály pro rozvoj smyslového vnímání Význam smyslového vývoje Didaktický smyslový materiál Matematický materiál Jazykový materiál Hlavní světové organizace Montessori Association Montessori Internationale

5 5.2. Montessori Europe American Montessori Society Montessori Education UK Montessori Centre International Montessori školy v České republice Mateřské školy Montessori v ČR Základní školy Montessori v ČR Charakteristika vybraných škol Montessori, průběh a výsledky pozorování Charakteristika International Montessori school of Prague Průběh návštěvy Prostředí školy, výuka a užité materiály Charakteristika Základní školy Na Dlouhém lánu Průběh návštěvy Prostředí školy, výuka a užité materiály Závěr Seznam použité literatury: Resumé

6 Úvod Maria Montessori je přední představitelkou pedagogického hnutí, které se nazývalo hnutí nové výchovy neboli reformní pedagogika. Toto hnutí vznikalo v posledních desetiletích 19. století a největšího rozmachu dosahovalo ve 20. a 30. letech 20. století. Vznikaly různé pedagogické směry a nové náhledy na výchovu a vzdělání. I přes různorodost měly tyto směry společné prvky, které vycházely z kritiky tradiční školní praxe, mechanického způsobu učení, pasivity žáků a uniformních vyučovacích metod. Cílem bylo hledání východisek v novém pojetí dítěte. Projevem byl nový postoj k dítěti, nový názor na něj a na jeho osobnost. Společným historickým prvkem představitelů hnutí nové výchovy byl naturalismus, který byl rozvíjený již J. J. Rousseauem a dalšími. Základem tohoto směru byla představa, že ideální je soulad života člověka s přírodou, která je tvořena nejen vnějším prostředím, ale i instinkty, přirozeností a vnitřními potřebami člověka. Důraz byl kladen na spontánní činnost dětí, která vychází z jejich zájmů, na rozvoj schopností a dovedností. Přirozené zájmy děti vedou k soustředěné práci. Cílem není dítěti vštěpovat co nejvíce poznatků, ale naučit ho samostatnou prací získávat poznatky nové. "V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě, jako svého učitele" (MariaMontessori) [18]. Maria Montessori patřila ke krajnímu proudu koncepce nové výchovy, který je označován jako pedocentrismus. Pedocentristé neuznávali jednotnou školu, která by vyhovovala všem dětem. Cílem 5

7 není příprava pro život, ale spíš provázení životem. Role učitele je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: Pomoz mi, abych to dokázal sám [18]. Pro jednotlivé okruhy se používají speciálně vyvinuté pomůcky, které usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých vědomostí a zkušeností. Toto tvrzení vystihují slova Marie Montessori:..."vidím a zapomenu, slyším a zapamatuji si, udělám a pochopím" [16]. Tento ucelený a propracovaný vzdělávací systém Montessori plně respektuje vývojová období dítěte a koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku. Je to program aplikovaný ve vyspělých státech i rozvojových zemích v Evropě hlavně severské státy, Holandsko, Německo, Itálie, Polsko, dále USA, Indie. Kromě detailů jazykové výchovy je mezinárodně zcela kompatibilní a děti při stěhování v různých zemích přecházejí ze školy do školy bez adaptačních problémů. Program je vhodný i pro děti handicapované [18]. V následujících kapitolách této práce je popsána pedagogika Marie Montessori jednak z hlediska jejího historického vývoje, ale hlavně ze zkušeností současné praxe. Protože po dlouhá desetiletí komunistické vlády byla díla této světové pedagožky a lékařky veřejnosti upírána, je dle mého názoru potřeba o to intenzivněji metodu Montessori sledovat a nechat se jí inspirovat v praxi nejen školní. Mnoho literatury, velmi zajímavé a praktické, pochází ze zahraničí. Dostupné texty v knihovnách existují hlavně v německém jazyce s tím, že řada těchto materiálů již byla přeložena do češtiny. Mnoho autorů také popisuje reformní pedagogiku v celé své šíři a se svým dlouholetým vývojem. V současné době jsou myšlenky Marie 6

8 Montessori dostupné široké veřejnosti i v elektronické podobě, což vede k rozšíření zájmů studentů, akademiků, učitelů a hlavně rodičů o poskytnutí tohoto typu výuky dětem. Organizovány jsou kurzy jak pro vyučující tak pro rodiče, kteří si chtějí rozšířit obzory v problematice výchovy dle Marie Montessori a aplikovat poznatky jak do domácí tak do školní praxe. Návštěva dvou Montessori škol mne přesvědčila o tom, že vzdělávání metodou Marie Montessori je velikým přínosem pro rozvoj osobnosti dítěte, jeho samostatnosti, schopnosti spolupracovat, představivosti, tvořivosti a cílevědomosti. Podporuje jeho přirozený vývoj, zájmy, touhu po vědění a dává dítěti možnost volby. Tak se dítě učí a je spokojené. Dlouhou dobu chodil Björn každý den, když skončilo vyučování, ke mně, podával mi ruku a říkal: Děkuji mnohokrát za dnešní den. A víte co? Už se těším na zítřek. (Z informačního letáku školy Marie Montessori v Düsseldorfu) [15] 7

9 1. Život a pedagogická činnost Marie Montessori Maria Montessori se narodila v Itálii v obci Chiaravalle u města Ancona 31. srpna S oběma vzdělanými rodiči se brzy přestěhovala do Říma. Po dokončení střední školy studovala na římské univerzitě matematiku, biologii a medicínu. V roce 1896 získala jako první žena v Itálii titul doktorky medicíny díky obhajobě své vědecké práce z oboru neuropatologie. Maria začala pracovat jako asistentka na psychiatrické klinice římské univerzity, kde se starala o duševně postižené děti. Také pravidelně navštěvovala ústavy pro choromyslné v Římě a okolí, diagnostikovala děti a umisťovala je na klinice. Svou aktivitou a výzkumnou činností pronikla do problematiky postižených dětí a poznala jejich neutlumené potřeby hry, což ji vedlo k myšlence vychovatelnosti těchto dětí. Dospěla k závěru, že je nutné zahájit pedagogickou pomoc postiženým dětem. Tímto nastolila novou etapu péče o slabomyslné děti tím, že zastávala mnohem intenzivnější pedagogickou péči. Její přednáška o této problematice na pedagogickém sjezdu v Turíně v roce 1898 jí otevřela bránu do Evropy. Také byla vyzvána k uspořádání cyklu přednášek o výchově mentálně retardovaných dětí pro italské učitele, ze kterého následně vznikla instituce s vyučovací třídou pro postižené děti. Později zde byl založen také pedagogický ústav pečující o římské děti. Mezitím Maria Montessori začala studovat zkušenosti z oblasti speciální pedagogiky v zahraničí [9]. Během pobytů v Londýně a v Paříži se seznámila s praktickou péčí o postižené děti v různých ústavech, prostudovala odborné práce lékařů, psychiatrů a speciálních pedagogů, například práce španělského lékaře Pereira, francouzského lékaře Bourneville, ovšem nejvíce ji ovlivnily díla M. G. Itarda a E. Ségiuna. Itard byl 8

10 významným učitelem hluchoněmých dětí a na základě své praxe vypracoval řadu výchovných metod, které s úspěchem použil i při socializaci aveyronského divocha, dítěte, které bylo nalezeno v lesích u francouzské obce Aveyron, smyslově nerozvinuté. Itard jej během osmi let zcela zcivilizoval tím, že uplatnil metody pro výchovu hluchých dětí i na ostatní smysly dítěte. E. Ségium byl Itardovým žákem a v polovině 19. století založil ve Francii skutečný systém výchovy postižených dětí. Léta také učil na různých školách pro mentálně retardované děti. Maria Montessori byla ovlivněna nejvíce jeho spisem Traitement Moral, Hygiéne et Éducation des Idiots. Později Montessori doplnila tento spis o řadu nových vlastních poznatků. Po dokončení studia pedagogiky a filozofie v Římě v roce 1904 se stává profesorkou antropologie, ale stále více času věnuje působení na školách pro mentálně postižené děti. V roce 1906 využila příležitosti, kterou dostala od Římské společnosti pro účelné stavebnictví, aby v domech ve čtvrtích městské chudiny zřídila dětské útulky. První útulky byly zřizovány ve čtvrti Sam Lorenzo v Římě, kde byl nový typ výchovného zařízení nazván Casa dei bambini, dětský domov. Smyslem těchto zařízení bylo pomoci pracujícím matkám, které mohly předávat své nezletilé děti do péče vychovatelek a učitelek, které byly v nájemném domě ubytovány a které si s dětmi hrály a pracovaly v místnostech určených a zařízených k tomuto účelu. Tento nápad prospěl všem zúčastněným stranám. Rodiče mohli v klidu pracovat a navíc získávali rady pro výchovu svých dětí. Maria Montessori mohla rozvíjet svoji pedagogickou teorii o utváření vlastního života dětí v praxi a stavební firma ušetřila za opravu stěn a schodišť v domech, které by děti bez dozoru poškozovaly. Děti se velmi rychle zapojovaly do her a činností, které byly podněcovány různými předměty, které Maria 9

11 nechávala dětem k dispozici. Děti projevovaly velký zájem o zaměstnání a na činnosti byly velmi koncentrované [9]. Na základě vlastních praktických poznatků, poznatků svých spolupracovnic a na základě výsledků studijních cest a studií dobové psychologické, lékařské a pedagogické literatury vytvořila Maria Montessori originální výchovný systém, jehož principy a zásady zveřejnila v řadě publikací. Ty byly přeloženy do světových jazyků a získávaly postupně ohlas v celém kulturním světě. V roce 1913 vydala Il metodo della pedagogica scientifica applicato all educazione infantile nelle case dei bambini (Metoda vědecké pedagogiky užitá ve výchově dětí v dětských domech). O tři roky později vyšla kniha L autoeducazione nelle scuole elementari (Sebevýchova v elementární škole), která byla přeložena do němčiny a Montessori tímto překročila hranici předškolní výchovy. Několikrát přeložená, také do češtiny, byla kniha Manuale di pedagogica scientifica (Příručka vědecké pedagogiky) z roku V roce 1913 Maria Montessori realizovala v Římě první mezinárodní vzdělávací kurz. Z 87 účastníků z celého světa připadlo na USA 67. V témže roce podnikla Maria první svoji cestu do USA. Přijetí zažila velkolepé, tři týdny navštěvovala různé školy, odpovídala na tiskových konferencích a přednášela. Stále více zájemců se chtělo dozvědět více informací o její tezi o spontánním seberozvíjení dítěte. Po návratu z USA realizovala další mezinárodní kurz a v roce 1914 vyšla v angličtině její druhá kniha, ve které vysvětlila, jak lze zacházet s vlastním materiálem a jak ho správně používat ve prospěch dítěte. Během několika měsíců se jméno Marie Montessori stalo v USA uznávaným pojmem, její myšlenky byly rozebírány v tisku, vedly se diskuze na oficiálních i neoficiálních místech. Řada 10

12 příznivců se snažila realizovat dětské domy a školy, které by dokázaly praktickou využitelnost a oprávněnost jejích idejí. V USA byly zakládány první montessoriovské společnosti. V roce 1915 realizovala Maria druhou cestu do USA, kde přednášela na nejrůznějších místech v doprovodu svého syna Maria. Její průvodkyní byla také Helena Parkhurstová, zakladatelka daltonského plánu. Maria Montessori byla pozvána na velkolepou výstavu k příležitosti otevření Panamského průplavu, aby zde zřídila demonstrační třídu s vlastním vybavením. Na vyvýšeném pódiu byla nainstalována třída se skleněnými stěnami, v níž pracovalo jedenadvacet tří až šestiletých dětí. Okolo třídy byly rozmístěny lavice pro pozorovatele a diváky. Třída s koncentrovaně pracujícími dětmi byla velkou zajímavostí panamské výstavy [9]. Naproti těmto pozitivním zkušenostem a celkovému úspěšnému pronikání metody Montessori do praxe začalo brzy docházet k diferencím v pojetí amerických montessoriovských společností. Zejména bylo velmi obtížné spolupracovat s požadavky Marie Montessori, aby sama řídila vzdělávání učitelů. Postupně došlo k úpadku montessoriovské vlny, řada společností se rozpadla a ideje v USA upadly v zapomenutí. Teprve po druhé světové válce našly v USA opět živnou půdu. Ze Spojených států amerických se Maria Montessori nevrátila do Itálie, ale po dalších dvacet let žila v Barceloně. Katalánská vláda podporovala realizaci jejích myšlenek, bylo vybudováno mnoho mateřských škol a dalších institucí, jejichž rozvoj byl znemožněn koncem 30. let díky občanské válce. Ze Španělska se Maria několikrát navracela k delšímu pobytu v Itálii a v roce 1922 byla italským ministrem pro veřejné vyučování Anilem pozvána k přednáškovému turné. Byla pověřena provedením inspekcí všech montessoriovských zařízení v Itálii, zároveň 11

13 uskutečnila několik přednáškových kurzů. Její práci začal podporovat také B. Mussolini, který se během jejího pobytu zmocnil vlády. Fascinovala ho hlavně představa třídy, ve které se disciplinovaně pracuje podle jistého řádu. Počátkem 30. let se Montessori opět natrvalo přestěhovala do Itálie a všude proklamovala svoji apolitičnost. V době zostřování vnitřní situace v Itálii byly také její školy zavírány a rušeny. Poslední kurz pro přípravu učitelů proběhl v roce V meziválečném období zaznamenala Maria Montessori jednak velké úspěchy ale i prohry. Pracovala do úmoru, střídala jedno přednáškové turné za druhým, pořádala vzdělávací kurzy a hospitace. V těchto letech připravila mnoho spisů, z nichž řada vznikla přepisem a doplněním jednotlivých přednášek a referátů. Její myšlenky byly s nadšením přijímány hlavně v Anglii, Holandsku, Belgii, Rakousku, Skandinávii a Španělsku. Během 30. let vzniklo v Evropě množství školek, škol a národních společností Montessori. V roce 1929 založila Maria Montessori s podporou svého syna Maria mezinárodní montessoriovskou společnost Association Montessori Internationale AMI, která měla koordinovat výměnu zkušeností mezi národními sdruženími a usměrňovat jejich aktivitu. AMI organizovala vzdělávací kurzy a přispívala ke stálému rozšiřování jejích myšlenek. Tyto funkce plní dodnes. V těchto aktivitách bohužel začalo docházet ke stejným rozpakům mezi AMI a národními společnostmi jako koncem první světové války v USA. Rozpory vyplývaly hlavně z neústupnosti Montessori z požadavku, aby jen ona sama mohla vzdělávat učitele v její metodě. K přívržencům jejích myšlenek, kteří se je pokoušeli sami rozvíjet a šířit, se chovala odmítavě. Politické napětí v Evropě zapříčinilo, že činnost montessoriovských sdružení a škol byla omezována a během druhé 12

14 světové války v mnoha zemích úplně ustala. V Německu musel malý kruh montessoriovských příznivců ukončit činnost po roce 1933, kdy byly knihy M. Montessori veřejně spáleny. Velkého rozmachu dosáhlo montessoriovské hnutí v Německu až po roce V roce 1936 se Maria Montessori přestěhovala s celou rodinou do Holandska. V této době zde pracoval velký počet jejích přívrženců a počet montessoriovsky orientovaných škol se blížil dvěma stům s více než šesti tisíci žáky. I přes pokročilé stáří pracovala Maria Montessori dále, podnikala namáhavé dlouhé cesty, jako například v roce 1939 do Indie, kde Thákur a Gándí byli nadšeni jejími myšlenkami a doufali, že by mohli pomocí nově pojaté výchovy pomoci vlastnímu národu. Mezi tím ovšem vypukla válka a když se Itálie přidala v roce 1940 na stranu Německa, nechali Angličané internovat všechny Italy, nacházející se v té době v Indii. Maria Montessori se sice mohla relativně svobodně pohybovat po Indii, ale o všem musel vědět vícekrál. Syn Mario byl z internace propuštěn na počest sedmdesátých narozenin své matky. I přes těžké chvíle patřila indická cesta k nejšťastnějším fázím života Marie Montessori. Ve svých vzpomínkách líčí, jak za dobu svého působení v Indii vzdělala více jak tisíc učitelů a vychovatelů. V roce 1946 se opět vrátila do Holandska a s novou silou začala organizovat přednášky, vzdělávací kurzy a připravovat publikace. Vrcholným oceněním jejích celoživotních zásluh byla Nobelova cena míru, kterou Maria Montessori získala v roce Maria Montessori zemřela ve svém domě u Amsterodamu v květnu V nových poválečných podmínkách Evropy našlo montessoriovské hnutí nové přívržence téměř ve všech zemích i v zámoří, kteří pomáhali rozšiřovat síť mateřských škol, základních škol i různých speciálních zařízení pro postižené děti [9]. 13

15 2. Vývoj reformní pedagogiky Montessori u nás 2.1. Stručný vývoj do roku 1989 I pedagogika v českých zemích byla reformní pedagogikou výrazně ovlivněna. Vznikala řada škol, například Domov dětí v Horním Krnsku, Volná škola práce na Kladně, Světové proslulosti dosáhl A. Bartoš a F. Bakule, kteří uplatňovali myšlenky činné školy v práci s tělesně postiženými dětmi [15]. V období první republiky byl přeložen a vyšel spis Marie Montessori s názvem Příručka vědecké pedagogiky. Události 30. let a nacistická okupace znemožňovaly tento nový směr rozvinout. Svobodný rozvoj člověka byl potlačován všemi diktátorskými a totalitními státy. Proto, když po skončení války v roce 1945 posílila svoji pozici a moc u nás Komunistická strana Československa, byl svobodný rozvoj a šíření reformních myšlenek přerušen na více než padesát let. Na pedagogických či psychologických katedrách vysokých škol byla pedagogika Marie Montessori zmiňována pouze okrajově. Celé Československé školství bylo mezi léty vytrženo z přirozeného vývoje, kterým procházely demokratické sáty [16] Pedagogika Marie Montessori po roce 1990 Po roce 1989 nastává nejen demokratizace společnosti, ale i s tím souvisejícího školství, což je složitá a dlouhotrvající cesta, která stále vede dál. V této souvislosti Vladimír Václavík ve své knize Cesta ke svobodné škole píše: David Hume před více než 200 lety napsal, že jenom zřídkakdy se stává, že nějakou svobodu ztrácíme celou 14

16 najednou. Platí to i naopak. Získání svobody pro rozhodování o tváři vlastní školy je mnohem složitější, než si to někteří protagonisté nápravy věcí školských po převratu v roce 1989 představovali. Cesta ke svobodné škole pokračuje dál [17]. S demokracií se otevřel prostor pro pedagogickou autonomii škol i pro individuální svobodu pedagoga a dítěte. Díky vlivům ze zahraničí, tlaku rodičů a nadšených učitelů či vzdělaných lidí z akademické sféry se u nás začal rozvíjet pedagogický systém Montessori. Vznikaly první mateřské školy Montessori, byl zpracován návrh Školního vzdělávacího programu Mateřská a Základní škola Montessori a Základní škola Montessori (II. stupeň), které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučilo k pokusnému ověřování. Z tohoto dokumentu vycházejí Montessori školy při tvorbě Školních vzdělávacích programů. V České Republice dnes funguje jedenáct základních Montessori škol, předškolní výchova je realizována v asi padesáti třídách Montessori mateřských škol. Dále se metoda Marie Montessori prosazuje v mateřských centrech a také v zařízeních pro nadané a handicapované děti [17] Společnost Montessori V roce 1999 vznikla v České republice Společnost Montessori. Její členskou základnu tvoří pedagogové, rodiče a příznivci, kteří mají zájem na rozšiřování vzdělávání Montessori metodou. Sídlo metodického střediska zřízeného občanským sdružením je ve škole Meteorologická v Praze Libuši. Cílem společnosti je rozvoj vzdělávání v programu Montessori v ČR, přispívá k demokratizaci českého školství a k rozšíření nabídky vzdělávacích možností, hlavně vzdělávacích programů 15

17 mezinárodně uznávaných. Dále Společnost Montessori podporuje vznik a činnost škol a školských zařízení s výukou dle Marie Montessori, zajišťuje školení pedagogů a pomáhá při vybavení škol speciálními pomůckami. Společnost má Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovaný kvalifikační kurz v rozsahu 300 hodin, který opravňuje k získání Národního diplomu Montessori. Zatím společnost zrealizovala sedm kurzů pod vedením českých i zahraničních lektorů. Dalšími činnostmi Společnosti Montessori jsou realizace seminářů, pedagogické exkurze do zahraničí, podpora tvorby a vydávání metodických pomůcek a poskytování odborného pedagogického poradenství při aplikaci metody Montessori [21]. 16

18 3. Myšlenky a prvky pedagogiky Marie Montessori Narozené dítě není jednoduše zvíře, které se musí krmit. Je to stvoření s duší a když pro něj chceme dobro, nestačí ukojit jeho tělesné požadavky: Musí mu být otevřena cesta k duševnímu rozvoji, musíme dbát na jeho duševní vývoj od prvního dne a porozumět tomu, co žádá. To je základem nové výchovy v rodině. Dítě potřebuje vhodné prostředí, kde může různými činnostmi rozvíjet svoje schopnosti [12] Senzitivní období Základním smyslem koncepce pedagogiky Montessori je vytvářet takové edukační prostředí, které umožňuje přirozený vývoj dětí. Vnitřní potřeba něčemu se učit se vyvíjí v senzitivních obdobích života, které je potřeba respektovat. Senzitivní fáze označují dobu, v níž je dítě zvlášť citlivé a připravené pro získávání určitých dovedností, například pohybových, řeči, ale také morálního cítění a dalších. Úkolem výchovy je připravovat podněty a prostředky specifické pro tyto fáze. Teprve když okolní edukační prostředí odpovídá vnitřním potřebám dítěte a když je umožněno, aby jeho absorbující duch přijímal nabídku od dospělého, může být uskutečněna normální přirozená výchova. Pokud toto senzitivní období je nevyužito, senzitivita mizí. Maria Montessori rozlišuje ve vývoji člověka tři základní senzitivní fáze: 0 6 let, 7 12 let a let. Období dítěte od narození do šesti let Maria Montessori charakterizuje jako tvořivé a konstruktivní. Má základní význam pro budování základů osobnosti a pro vývoj inteligence. 17

19 Později toto období rozdělila na dvě etapy. A to do tří let, kdy senzitivními oblastmi této fáze života jsou pohyb, řád a řeč. Vývoj citlivosti pro pohyb se projevuje vývojem manuální zručnosti, zlepšováním rovnováhy, zvládáním chůze a běhu. Citlivost pro pořádek řád se objevuje u dítěte dvojím způsobem, jednak jako smysl pro vnější řád, který zahrnuje vztah mezi předměty vnějšího světa, ale také jako smysl pro vnitřní řád, který spočívá v tom, že si dítě uvědomuje a lokalizuje tělesné funkce, které se podílejí na pohybu. Základy řeči si dítě osvojuje neuvědoměle. Velký význam má vnímání řeči nejen sluchem, ale i sledování mluvící osoby zrakem. Období od tří do šesti let je charakterizováno vzhledem k předchozímu jako přechod od nevědomého tvůrce k uvědomělému pracovníkovi. Zatímco v první fázi dítě svět vstřebává, ve druhé ho analyzuje. Citlivými oblastmi jsou zde sebeuvědomění vlivem aktivní činnosti a osvojování pohybových a řečových dovedností v souvislosti se smyslovým vývojem. Objevuje se senzitivita pro společný život mezi dětmi. Dítě se začíná cítit a jednat jako součást skupiny. Etapa do dvanácti let je stabilní a dominuje zde morální senzitivita. Dítě rozlišuje dobré a zlé, vytváří se morální vědomí, které později vede k sociálnímu vědomí. Objevuje se změna v sociálních vztazích, dítě vyhledává nové, širší sociální zkušenosti. V oblasti myšlení vzniká přechod k abstrakci, výrazně se zlepšuje představivost. Dítě se snaží samostatně poznávat svět, což přispívá ke zvyšování sebevědomí a k utváření vlastního názoru. Období od dvanácti do osmnácti let lze označit jako labilní. Projevuje se silná sociální citlivost spojená s vývojem nezávislosti a samostatnosti. Dochází k výrazným fyzickým a psychickým změnám, které Maria Montessori charakterizovala takto: věk pochybností, 18

20 nerozhodnost, pocit, že musím změnit svět, náladovost, beznaděj. Výrazná je senzitivita pro vlastní důstojnost, sebehodnocení a sebedůvěru [15] Dítě je tvůrcem sebe sama. Má rozhodující vliv na svůj vývoj. Svoji vlastní aktivitou a vrozenými vlastnostmi se podílí na utváření sebe sama. I přesto, že se vyvíjí v určitém prostředí, z něhož čerpá podněty, je ovlivněno lidmi z blízkého okolí, tak jen ono samo určuje, které podněty a jakým způsobem ovlivní jeho jednání [15]. V procesu učení je důležitá a rozhodující vnitřní tvořivost dítěte Polarizace pozornosti Maria Montessori hovořila o fenoménu polarizace pozornosti, který objevila, když pozorovala děti při práci hře. Jde o mimořádně silné soustředění na určitou činnost, jehož je schopné i malé dítě. Maria Montessori pozorovala tříleté děvčátko, které vkládalo válec do otvoru v dřevěném rámu a opět ho vyjímalo. Činnost dítě zaujala natolik, že ji opakovalo dvaačtyřicetkrát. Po celou dobu byla holčička tak hluboce soustředěna, že se nenechala vyrušit ani silnými podněty [15]. Při tomto zaujetí se dítě vnitřně rozvíjí a utváří. Polarizace pozornosti se však může uskutečnit pouze ve svobodně zvolené činnosti [7] Pomoz mi, abych to dokázal sám. Hlavním krédem pedagogiky Marie Montessori se stala tato prosba dítěte vůči vychovateli. Zdůrazňuje důležitost samostatnosti, není 19

21 úkolem dospělých formovat dítě a odstraňovat mu z cesty překážky. Důležité je dělat všechno pro to, aby vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti a tak vrůstalo do světa kolem něj [15] Připravené prostředí Individualizaci vzdělávání umožňuje předem připravené prostředí. Zásadní roli hrají speciální pomůcky, které jsou klíčem k poznání světa [7]. Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je potřeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli [15]. Pro malé děti to jsou pomůcky ke cvičení praktického života a speciální pomůcky pro rozvoj smyslů, řeči, matematických a jiných schopností [7] Svobodná volba práce Dítě se samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude spolupracovat a jak dlouho. Neznamená to ovšem, že dítě bezcílně bloumá po třídě a střídá činnosti, popřípadě nedělá nic. Může si svobodně zvolit úkol, který ho přitahuje, ale zároveň si nějakou činnost zvolit musí. Úkolem pedagoga je připravovat podnětné prostředí s dostatkem didaktického materiálu, organizovat vyučování s nabídkou přesně strukturovaných předmětů, podněcovat dítě k práci a zároveň mu vytyčit pro jeho činnost hranice. Činnost, kterou dítě svobodně zvolí, ho vnitřně zdokonaluje. Bere do ruky věc, která ho oslovuje, přitahuje. Pracuje se zájmem, soustředí se dlouhodobě. Dosahuje 20

22 dobrých výsledků a raduje se z dosaženého cíle. Má zájem pokračovat v práci, protože mělo úspěch, volí další činnosti. Svoboda volby ho vede k úspěchu, sebezdokonalení, ale také k sebevědomí [15] Ruka je nástrojem ducha. Práce rukou je základem pro pochopení věcí a jevů, rozvoj myšlení a řeči. V průběhu každého procesu učení se musejí spojovat tělesné a duševní aktivity. Při osvojování nového učiva a získávání nových poznatků je třeba vycházet od konkrétního poznání a manipulace s věcmi [15] Věkově smíšené skupiny Charakteristické pro koncepci pedagogiky Marie Montessori je slučování dětí různého věku a odmítání striktního rozdělování podle ročníků. V těchto věkově smíšených skupinách vzniká na základě harmonického soužití, spolupráce a vzájemné pomoci vědomí sociální jednoty, v níž je jedinec respektován ostatními a ve které se může uplatňovat a realizovat [7] Kosmická výchova Svoje postavení v Montessori pedagogice zaujímá tzv. kosmická výchova. Jejím smyslem je poskytovat dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka s přírodním prostředím [7]. V pojetí Marie Montessori lze rozlišit tři stupně této výchovy. Prvním stupněm je kosmická výchova jako orientace na předměty. Tuto myšlenku je možné vyjádřit větou: Věci jsou 21

23 potravou pro vnitřní potřeby. Neboli dítě potřebuje předměty ke svému duševnímu vývoji, stejně jako potřebuje potravu ke svému růstu. Druhým stupněm je kosmická výchova jako orientace na celek. Klíčovým bodem je přesvědčení, že všechno ve vesmíru je vzájemně spojeno a tvoří jednotu. Třetí stupeň tvoří kosmická výchova jako rozumové zpracování poznatků o světě [15] Organizace školy dle Marie Montessori Škola by měla být místem, kde dítě může volně žít a zároveň se sociálně vyvíjet. Výuka je především individuální a základem je svobodná volba dítěte. Sociální výchova vyplývá z možnosti spolupráce dětí při volném vyučování. Předpokladem pro kvalitní výuku jsou architektonické úpravy, které umožňují společný život a práci. Ve škole dítě vrůstá do sociálních struktur a tvoří si na ně vazby. Nejvýznamněji v tomto směru působí organizace tříd, kde pracují děti několika ročníků a různého věku. Optimální jsou tři ročníky, například čtvrtý až šestý, sedmý až devátý a podobně. Pro některé konkrétní činnosti je možné zařazovat do jedné třídy i děti s většími věkovými rozdíly. Lze též spojovat třídy předškolních dětí a dětí základní školy. Tajemství otevřených dveří neznamená jen volný pohyb uvnitř pracovní skupiny, ale i mezi skupinami, které jsou na různé úrovni vědomostí a dovedností. Důležitá je činnost, při které se děti vzájemně učí, rostou a vyvíjejí se. Maria Montessori tuto skutečnost vyjádřila takto: Jdu a studuji tam, kde najdu věc pro mě smysluplnou, která mě zajímá [15]. Maria Montessori se domnívá, že optimální počet dětí ve třídě 22

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

PŘÍLOHY 1 MONTESSORI ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SEZNAM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PŘÍLOHY 1 MONTESSORI ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SEZNAM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍLOHY 1 MONTESSORI ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Také v České republice jsou následovníci Marie Montessori. Ţijí zde lidé, kteří chtějí vychovávat a vzdělávat způsobem, jímţ ona učila. To nutně

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

Benešov nad Ploučnicí, 1. září 2015, Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy

Benešov nad Ploučnicí, 1. září 2015, Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007, s úpravou od 1. 9. 2013 Dodatek č. 4

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více