Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Vypracovala: Bc. Hana Mariánková UTV (SE) Brno,

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. Souhlasím, aby byla práce uložena v knihovně Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne Hana Mariánková 1

3 Děkuji panu doc. PhDr. Vladimíru Jůvovi, CSc. za poskytnuté cenné rady, připomínky a především za vstřícný přístup při vedení této diplomové práce. Také bych ráda tímto poděkovala paní Susan Sears Smith, ředitelce International Montessori school of Prague, a RNDr. Anně Jelínkové, ředitelce ZŠ Na Dlouhém lánu za ochotu a spolupráci. 2

4 Obsah Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. Život a pedagogická činnost Marie Montessori Vývoj reformní pedagogiky Montessori u nás Stručný vývoj do roku Pedagogika Marie Montessori po roce Společnost Montessori Myšlenky a prvky pedagogiky Marie Montessori Senzitivní období Dítě je tvůrcem sebe sama Polarizace pozornosti Pomoz mi, abych to dokázal sám Připravené prostředí Svobodná volba práce Ruka je nástrojem ducha Věkově smíšené skupiny Kosmická výchova Organizace školy dle Marie Montessori Postavení učitele v pedagogice Marie Montessori Didaktické materiály v pedagogice Marie Montessori Materiál pro cvičení běžných životních činností a sebeobsluhy Materiály pro rozvoj smyslového vnímání Význam smyslového vývoje Didaktický smyslový materiál Matematický materiál Jazykový materiál Hlavní světové organizace Montessori Association Montessori Internationale

5 5.2. Montessori Europe American Montessori Society Montessori Education UK Montessori Centre International Montessori školy v České republice Mateřské školy Montessori v ČR Základní školy Montessori v ČR Charakteristika vybraných škol Montessori, průběh a výsledky pozorování Charakteristika International Montessori school of Prague Průběh návštěvy Prostředí školy, výuka a užité materiály Charakteristika Základní školy Na Dlouhém lánu Průběh návštěvy Prostředí školy, výuka a užité materiály Závěr Seznam použité literatury: Resumé

6 Úvod Maria Montessori je přední představitelkou pedagogického hnutí, které se nazývalo hnutí nové výchovy neboli reformní pedagogika. Toto hnutí vznikalo v posledních desetiletích 19. století a největšího rozmachu dosahovalo ve 20. a 30. letech 20. století. Vznikaly různé pedagogické směry a nové náhledy na výchovu a vzdělání. I přes různorodost měly tyto směry společné prvky, které vycházely z kritiky tradiční školní praxe, mechanického způsobu učení, pasivity žáků a uniformních vyučovacích metod. Cílem bylo hledání východisek v novém pojetí dítěte. Projevem byl nový postoj k dítěti, nový názor na něj a na jeho osobnost. Společným historickým prvkem představitelů hnutí nové výchovy byl naturalismus, který byl rozvíjený již J. J. Rousseauem a dalšími. Základem tohoto směru byla představa, že ideální je soulad života člověka s přírodou, která je tvořena nejen vnějším prostředím, ale i instinkty, přirozeností a vnitřními potřebami člověka. Důraz byl kladen na spontánní činnost dětí, která vychází z jejich zájmů, na rozvoj schopností a dovedností. Přirozené zájmy děti vedou k soustředěné práci. Cílem není dítěti vštěpovat co nejvíce poznatků, ale naučit ho samostatnou prací získávat poznatky nové. "V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě, jako svého učitele" (MariaMontessori) [18]. Maria Montessori patřila ke krajnímu proudu koncepce nové výchovy, který je označován jako pedocentrismus. Pedocentristé neuznávali jednotnou školu, která by vyhovovala všem dětem. Cílem 5

7 není příprava pro život, ale spíš provázení životem. Role učitele je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: Pomoz mi, abych to dokázal sám [18]. Pro jednotlivé okruhy se používají speciálně vyvinuté pomůcky, které usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých vědomostí a zkušeností. Toto tvrzení vystihují slova Marie Montessori:..."vidím a zapomenu, slyším a zapamatuji si, udělám a pochopím" [16]. Tento ucelený a propracovaný vzdělávací systém Montessori plně respektuje vývojová období dítěte a koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku. Je to program aplikovaný ve vyspělých státech i rozvojových zemích v Evropě hlavně severské státy, Holandsko, Německo, Itálie, Polsko, dále USA, Indie. Kromě detailů jazykové výchovy je mezinárodně zcela kompatibilní a děti při stěhování v různých zemích přecházejí ze školy do školy bez adaptačních problémů. Program je vhodný i pro děti handicapované [18]. V následujících kapitolách této práce je popsána pedagogika Marie Montessori jednak z hlediska jejího historického vývoje, ale hlavně ze zkušeností současné praxe. Protože po dlouhá desetiletí komunistické vlády byla díla této světové pedagožky a lékařky veřejnosti upírána, je dle mého názoru potřeba o to intenzivněji metodu Montessori sledovat a nechat se jí inspirovat v praxi nejen školní. Mnoho literatury, velmi zajímavé a praktické, pochází ze zahraničí. Dostupné texty v knihovnách existují hlavně v německém jazyce s tím, že řada těchto materiálů již byla přeložena do češtiny. Mnoho autorů také popisuje reformní pedagogiku v celé své šíři a se svým dlouholetým vývojem. V současné době jsou myšlenky Marie 6

8 Montessori dostupné široké veřejnosti i v elektronické podobě, což vede k rozšíření zájmů studentů, akademiků, učitelů a hlavně rodičů o poskytnutí tohoto typu výuky dětem. Organizovány jsou kurzy jak pro vyučující tak pro rodiče, kteří si chtějí rozšířit obzory v problematice výchovy dle Marie Montessori a aplikovat poznatky jak do domácí tak do školní praxe. Návštěva dvou Montessori škol mne přesvědčila o tom, že vzdělávání metodou Marie Montessori je velikým přínosem pro rozvoj osobnosti dítěte, jeho samostatnosti, schopnosti spolupracovat, představivosti, tvořivosti a cílevědomosti. Podporuje jeho přirozený vývoj, zájmy, touhu po vědění a dává dítěti možnost volby. Tak se dítě učí a je spokojené. Dlouhou dobu chodil Björn každý den, když skončilo vyučování, ke mně, podával mi ruku a říkal: Děkuji mnohokrát za dnešní den. A víte co? Už se těším na zítřek. (Z informačního letáku školy Marie Montessori v Düsseldorfu) [15] 7

9 1. Život a pedagogická činnost Marie Montessori Maria Montessori se narodila v Itálii v obci Chiaravalle u města Ancona 31. srpna S oběma vzdělanými rodiči se brzy přestěhovala do Říma. Po dokončení střední školy studovala na římské univerzitě matematiku, biologii a medicínu. V roce 1896 získala jako první žena v Itálii titul doktorky medicíny díky obhajobě své vědecké práce z oboru neuropatologie. Maria začala pracovat jako asistentka na psychiatrické klinice římské univerzity, kde se starala o duševně postižené děti. Také pravidelně navštěvovala ústavy pro choromyslné v Římě a okolí, diagnostikovala děti a umisťovala je na klinice. Svou aktivitou a výzkumnou činností pronikla do problematiky postižených dětí a poznala jejich neutlumené potřeby hry, což ji vedlo k myšlence vychovatelnosti těchto dětí. Dospěla k závěru, že je nutné zahájit pedagogickou pomoc postiženým dětem. Tímto nastolila novou etapu péče o slabomyslné děti tím, že zastávala mnohem intenzivnější pedagogickou péči. Její přednáška o této problematice na pedagogickém sjezdu v Turíně v roce 1898 jí otevřela bránu do Evropy. Také byla vyzvána k uspořádání cyklu přednášek o výchově mentálně retardovaných dětí pro italské učitele, ze kterého následně vznikla instituce s vyučovací třídou pro postižené děti. Později zde byl založen také pedagogický ústav pečující o římské děti. Mezitím Maria Montessori začala studovat zkušenosti z oblasti speciální pedagogiky v zahraničí [9]. Během pobytů v Londýně a v Paříži se seznámila s praktickou péčí o postižené děti v různých ústavech, prostudovala odborné práce lékařů, psychiatrů a speciálních pedagogů, například práce španělského lékaře Pereira, francouzského lékaře Bourneville, ovšem nejvíce ji ovlivnily díla M. G. Itarda a E. Ségiuna. Itard byl 8

10 významným učitelem hluchoněmých dětí a na základě své praxe vypracoval řadu výchovných metod, které s úspěchem použil i při socializaci aveyronského divocha, dítěte, které bylo nalezeno v lesích u francouzské obce Aveyron, smyslově nerozvinuté. Itard jej během osmi let zcela zcivilizoval tím, že uplatnil metody pro výchovu hluchých dětí i na ostatní smysly dítěte. E. Ségium byl Itardovým žákem a v polovině 19. století založil ve Francii skutečný systém výchovy postižených dětí. Léta také učil na různých školách pro mentálně retardované děti. Maria Montessori byla ovlivněna nejvíce jeho spisem Traitement Moral, Hygiéne et Éducation des Idiots. Později Montessori doplnila tento spis o řadu nových vlastních poznatků. Po dokončení studia pedagogiky a filozofie v Římě v roce 1904 se stává profesorkou antropologie, ale stále více času věnuje působení na školách pro mentálně postižené děti. V roce 1906 využila příležitosti, kterou dostala od Římské společnosti pro účelné stavebnictví, aby v domech ve čtvrtích městské chudiny zřídila dětské útulky. První útulky byly zřizovány ve čtvrti Sam Lorenzo v Římě, kde byl nový typ výchovného zařízení nazván Casa dei bambini, dětský domov. Smyslem těchto zařízení bylo pomoci pracujícím matkám, které mohly předávat své nezletilé děti do péče vychovatelek a učitelek, které byly v nájemném domě ubytovány a které si s dětmi hrály a pracovaly v místnostech určených a zařízených k tomuto účelu. Tento nápad prospěl všem zúčastněným stranám. Rodiče mohli v klidu pracovat a navíc získávali rady pro výchovu svých dětí. Maria Montessori mohla rozvíjet svoji pedagogickou teorii o utváření vlastního života dětí v praxi a stavební firma ušetřila za opravu stěn a schodišť v domech, které by děti bez dozoru poškozovaly. Děti se velmi rychle zapojovaly do her a činností, které byly podněcovány různými předměty, které Maria 9

11 nechávala dětem k dispozici. Děti projevovaly velký zájem o zaměstnání a na činnosti byly velmi koncentrované [9]. Na základě vlastních praktických poznatků, poznatků svých spolupracovnic a na základě výsledků studijních cest a studií dobové psychologické, lékařské a pedagogické literatury vytvořila Maria Montessori originální výchovný systém, jehož principy a zásady zveřejnila v řadě publikací. Ty byly přeloženy do světových jazyků a získávaly postupně ohlas v celém kulturním světě. V roce 1913 vydala Il metodo della pedagogica scientifica applicato all educazione infantile nelle case dei bambini (Metoda vědecké pedagogiky užitá ve výchově dětí v dětských domech). O tři roky později vyšla kniha L autoeducazione nelle scuole elementari (Sebevýchova v elementární škole), která byla přeložena do němčiny a Montessori tímto překročila hranici předškolní výchovy. Několikrát přeložená, také do češtiny, byla kniha Manuale di pedagogica scientifica (Příručka vědecké pedagogiky) z roku V roce 1913 Maria Montessori realizovala v Římě první mezinárodní vzdělávací kurz. Z 87 účastníků z celého světa připadlo na USA 67. V témže roce podnikla Maria první svoji cestu do USA. Přijetí zažila velkolepé, tři týdny navštěvovala různé školy, odpovídala na tiskových konferencích a přednášela. Stále více zájemců se chtělo dozvědět více informací o její tezi o spontánním seberozvíjení dítěte. Po návratu z USA realizovala další mezinárodní kurz a v roce 1914 vyšla v angličtině její druhá kniha, ve které vysvětlila, jak lze zacházet s vlastním materiálem a jak ho správně používat ve prospěch dítěte. Během několika měsíců se jméno Marie Montessori stalo v USA uznávaným pojmem, její myšlenky byly rozebírány v tisku, vedly se diskuze na oficiálních i neoficiálních místech. Řada 10

12 příznivců se snažila realizovat dětské domy a školy, které by dokázaly praktickou využitelnost a oprávněnost jejích idejí. V USA byly zakládány první montessoriovské společnosti. V roce 1915 realizovala Maria druhou cestu do USA, kde přednášela na nejrůznějších místech v doprovodu svého syna Maria. Její průvodkyní byla také Helena Parkhurstová, zakladatelka daltonského plánu. Maria Montessori byla pozvána na velkolepou výstavu k příležitosti otevření Panamského průplavu, aby zde zřídila demonstrační třídu s vlastním vybavením. Na vyvýšeném pódiu byla nainstalována třída se skleněnými stěnami, v níž pracovalo jedenadvacet tří až šestiletých dětí. Okolo třídy byly rozmístěny lavice pro pozorovatele a diváky. Třída s koncentrovaně pracujícími dětmi byla velkou zajímavostí panamské výstavy [9]. Naproti těmto pozitivním zkušenostem a celkovému úspěšnému pronikání metody Montessori do praxe začalo brzy docházet k diferencím v pojetí amerických montessoriovských společností. Zejména bylo velmi obtížné spolupracovat s požadavky Marie Montessori, aby sama řídila vzdělávání učitelů. Postupně došlo k úpadku montessoriovské vlny, řada společností se rozpadla a ideje v USA upadly v zapomenutí. Teprve po druhé světové válce našly v USA opět živnou půdu. Ze Spojených států amerických se Maria Montessori nevrátila do Itálie, ale po dalších dvacet let žila v Barceloně. Katalánská vláda podporovala realizaci jejích myšlenek, bylo vybudováno mnoho mateřských škol a dalších institucí, jejichž rozvoj byl znemožněn koncem 30. let díky občanské válce. Ze Španělska se Maria několikrát navracela k delšímu pobytu v Itálii a v roce 1922 byla italským ministrem pro veřejné vyučování Anilem pozvána k přednáškovému turné. Byla pověřena provedením inspekcí všech montessoriovských zařízení v Itálii, zároveň 11

13 uskutečnila několik přednáškových kurzů. Její práci začal podporovat také B. Mussolini, který se během jejího pobytu zmocnil vlády. Fascinovala ho hlavně představa třídy, ve které se disciplinovaně pracuje podle jistého řádu. Počátkem 30. let se Montessori opět natrvalo přestěhovala do Itálie a všude proklamovala svoji apolitičnost. V době zostřování vnitřní situace v Itálii byly také její školy zavírány a rušeny. Poslední kurz pro přípravu učitelů proběhl v roce V meziválečném období zaznamenala Maria Montessori jednak velké úspěchy ale i prohry. Pracovala do úmoru, střídala jedno přednáškové turné za druhým, pořádala vzdělávací kurzy a hospitace. V těchto letech připravila mnoho spisů, z nichž řada vznikla přepisem a doplněním jednotlivých přednášek a referátů. Její myšlenky byly s nadšením přijímány hlavně v Anglii, Holandsku, Belgii, Rakousku, Skandinávii a Španělsku. Během 30. let vzniklo v Evropě množství školek, škol a národních společností Montessori. V roce 1929 založila Maria Montessori s podporou svého syna Maria mezinárodní montessoriovskou společnost Association Montessori Internationale AMI, která měla koordinovat výměnu zkušeností mezi národními sdruženími a usměrňovat jejich aktivitu. AMI organizovala vzdělávací kurzy a přispívala ke stálému rozšiřování jejích myšlenek. Tyto funkce plní dodnes. V těchto aktivitách bohužel začalo docházet ke stejným rozpakům mezi AMI a národními společnostmi jako koncem první světové války v USA. Rozpory vyplývaly hlavně z neústupnosti Montessori z požadavku, aby jen ona sama mohla vzdělávat učitele v její metodě. K přívržencům jejích myšlenek, kteří se je pokoušeli sami rozvíjet a šířit, se chovala odmítavě. Politické napětí v Evropě zapříčinilo, že činnost montessoriovských sdružení a škol byla omezována a během druhé 12

14 světové války v mnoha zemích úplně ustala. V Německu musel malý kruh montessoriovských příznivců ukončit činnost po roce 1933, kdy byly knihy M. Montessori veřejně spáleny. Velkého rozmachu dosáhlo montessoriovské hnutí v Německu až po roce V roce 1936 se Maria Montessori přestěhovala s celou rodinou do Holandska. V této době zde pracoval velký počet jejích přívrženců a počet montessoriovsky orientovaných škol se blížil dvěma stům s více než šesti tisíci žáky. I přes pokročilé stáří pracovala Maria Montessori dále, podnikala namáhavé dlouhé cesty, jako například v roce 1939 do Indie, kde Thákur a Gándí byli nadšeni jejími myšlenkami a doufali, že by mohli pomocí nově pojaté výchovy pomoci vlastnímu národu. Mezi tím ovšem vypukla válka a když se Itálie přidala v roce 1940 na stranu Německa, nechali Angličané internovat všechny Italy, nacházející se v té době v Indii. Maria Montessori se sice mohla relativně svobodně pohybovat po Indii, ale o všem musel vědět vícekrál. Syn Mario byl z internace propuštěn na počest sedmdesátých narozenin své matky. I přes těžké chvíle patřila indická cesta k nejšťastnějším fázím života Marie Montessori. Ve svých vzpomínkách líčí, jak za dobu svého působení v Indii vzdělala více jak tisíc učitelů a vychovatelů. V roce 1946 se opět vrátila do Holandska a s novou silou začala organizovat přednášky, vzdělávací kurzy a připravovat publikace. Vrcholným oceněním jejích celoživotních zásluh byla Nobelova cena míru, kterou Maria Montessori získala v roce Maria Montessori zemřela ve svém domě u Amsterodamu v květnu V nových poválečných podmínkách Evropy našlo montessoriovské hnutí nové přívržence téměř ve všech zemích i v zámoří, kteří pomáhali rozšiřovat síť mateřských škol, základních škol i různých speciálních zařízení pro postižené děti [9]. 13

15 2. Vývoj reformní pedagogiky Montessori u nás 2.1. Stručný vývoj do roku 1989 I pedagogika v českých zemích byla reformní pedagogikou výrazně ovlivněna. Vznikala řada škol, například Domov dětí v Horním Krnsku, Volná škola práce na Kladně, Světové proslulosti dosáhl A. Bartoš a F. Bakule, kteří uplatňovali myšlenky činné školy v práci s tělesně postiženými dětmi [15]. V období první republiky byl přeložen a vyšel spis Marie Montessori s názvem Příručka vědecké pedagogiky. Události 30. let a nacistická okupace znemožňovaly tento nový směr rozvinout. Svobodný rozvoj člověka byl potlačován všemi diktátorskými a totalitními státy. Proto, když po skončení války v roce 1945 posílila svoji pozici a moc u nás Komunistická strana Československa, byl svobodný rozvoj a šíření reformních myšlenek přerušen na více než padesát let. Na pedagogických či psychologických katedrách vysokých škol byla pedagogika Marie Montessori zmiňována pouze okrajově. Celé Československé školství bylo mezi léty vytrženo z přirozeného vývoje, kterým procházely demokratické sáty [16] Pedagogika Marie Montessori po roce 1990 Po roce 1989 nastává nejen demokratizace společnosti, ale i s tím souvisejícího školství, což je složitá a dlouhotrvající cesta, která stále vede dál. V této souvislosti Vladimír Václavík ve své knize Cesta ke svobodné škole píše: David Hume před více než 200 lety napsal, že jenom zřídkakdy se stává, že nějakou svobodu ztrácíme celou 14

16 najednou. Platí to i naopak. Získání svobody pro rozhodování o tváři vlastní školy je mnohem složitější, než si to někteří protagonisté nápravy věcí školských po převratu v roce 1989 představovali. Cesta ke svobodné škole pokračuje dál [17]. S demokracií se otevřel prostor pro pedagogickou autonomii škol i pro individuální svobodu pedagoga a dítěte. Díky vlivům ze zahraničí, tlaku rodičů a nadšených učitelů či vzdělaných lidí z akademické sféry se u nás začal rozvíjet pedagogický systém Montessori. Vznikaly první mateřské školy Montessori, byl zpracován návrh Školního vzdělávacího programu Mateřská a Základní škola Montessori a Základní škola Montessori (II. stupeň), které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučilo k pokusnému ověřování. Z tohoto dokumentu vycházejí Montessori školy při tvorbě Školních vzdělávacích programů. V České Republice dnes funguje jedenáct základních Montessori škol, předškolní výchova je realizována v asi padesáti třídách Montessori mateřských škol. Dále se metoda Marie Montessori prosazuje v mateřských centrech a také v zařízeních pro nadané a handicapované děti [17] Společnost Montessori V roce 1999 vznikla v České republice Společnost Montessori. Její členskou základnu tvoří pedagogové, rodiče a příznivci, kteří mají zájem na rozšiřování vzdělávání Montessori metodou. Sídlo metodického střediska zřízeného občanským sdružením je ve škole Meteorologická v Praze Libuši. Cílem společnosti je rozvoj vzdělávání v programu Montessori v ČR, přispívá k demokratizaci českého školství a k rozšíření nabídky vzdělávacích možností, hlavně vzdělávacích programů 15

17 mezinárodně uznávaných. Dále Společnost Montessori podporuje vznik a činnost škol a školských zařízení s výukou dle Marie Montessori, zajišťuje školení pedagogů a pomáhá při vybavení škol speciálními pomůckami. Společnost má Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovaný kvalifikační kurz v rozsahu 300 hodin, který opravňuje k získání Národního diplomu Montessori. Zatím společnost zrealizovala sedm kurzů pod vedením českých i zahraničních lektorů. Dalšími činnostmi Společnosti Montessori jsou realizace seminářů, pedagogické exkurze do zahraničí, podpora tvorby a vydávání metodických pomůcek a poskytování odborného pedagogického poradenství při aplikaci metody Montessori [21]. 16

18 3. Myšlenky a prvky pedagogiky Marie Montessori Narozené dítě není jednoduše zvíře, které se musí krmit. Je to stvoření s duší a když pro něj chceme dobro, nestačí ukojit jeho tělesné požadavky: Musí mu být otevřena cesta k duševnímu rozvoji, musíme dbát na jeho duševní vývoj od prvního dne a porozumět tomu, co žádá. To je základem nové výchovy v rodině. Dítě potřebuje vhodné prostředí, kde může různými činnostmi rozvíjet svoje schopnosti [12] Senzitivní období Základním smyslem koncepce pedagogiky Montessori je vytvářet takové edukační prostředí, které umožňuje přirozený vývoj dětí. Vnitřní potřeba něčemu se učit se vyvíjí v senzitivních obdobích života, které je potřeba respektovat. Senzitivní fáze označují dobu, v níž je dítě zvlášť citlivé a připravené pro získávání určitých dovedností, například pohybových, řeči, ale také morálního cítění a dalších. Úkolem výchovy je připravovat podněty a prostředky specifické pro tyto fáze. Teprve když okolní edukační prostředí odpovídá vnitřním potřebám dítěte a když je umožněno, aby jeho absorbující duch přijímal nabídku od dospělého, může být uskutečněna normální přirozená výchova. Pokud toto senzitivní období je nevyužito, senzitivita mizí. Maria Montessori rozlišuje ve vývoji člověka tři základní senzitivní fáze: 0 6 let, 7 12 let a let. Období dítěte od narození do šesti let Maria Montessori charakterizuje jako tvořivé a konstruktivní. Má základní význam pro budování základů osobnosti a pro vývoj inteligence. 17

19 Později toto období rozdělila na dvě etapy. A to do tří let, kdy senzitivními oblastmi této fáze života jsou pohyb, řád a řeč. Vývoj citlivosti pro pohyb se projevuje vývojem manuální zručnosti, zlepšováním rovnováhy, zvládáním chůze a běhu. Citlivost pro pořádek řád se objevuje u dítěte dvojím způsobem, jednak jako smysl pro vnější řád, který zahrnuje vztah mezi předměty vnějšího světa, ale také jako smysl pro vnitřní řád, který spočívá v tom, že si dítě uvědomuje a lokalizuje tělesné funkce, které se podílejí na pohybu. Základy řeči si dítě osvojuje neuvědoměle. Velký význam má vnímání řeči nejen sluchem, ale i sledování mluvící osoby zrakem. Období od tří do šesti let je charakterizováno vzhledem k předchozímu jako přechod od nevědomého tvůrce k uvědomělému pracovníkovi. Zatímco v první fázi dítě svět vstřebává, ve druhé ho analyzuje. Citlivými oblastmi jsou zde sebeuvědomění vlivem aktivní činnosti a osvojování pohybových a řečových dovedností v souvislosti se smyslovým vývojem. Objevuje se senzitivita pro společný život mezi dětmi. Dítě se začíná cítit a jednat jako součást skupiny. Etapa do dvanácti let je stabilní a dominuje zde morální senzitivita. Dítě rozlišuje dobré a zlé, vytváří se morální vědomí, které později vede k sociálnímu vědomí. Objevuje se změna v sociálních vztazích, dítě vyhledává nové, širší sociální zkušenosti. V oblasti myšlení vzniká přechod k abstrakci, výrazně se zlepšuje představivost. Dítě se snaží samostatně poznávat svět, což přispívá ke zvyšování sebevědomí a k utváření vlastního názoru. Období od dvanácti do osmnácti let lze označit jako labilní. Projevuje se silná sociální citlivost spojená s vývojem nezávislosti a samostatnosti. Dochází k výrazným fyzickým a psychickým změnám, které Maria Montessori charakterizovala takto: věk pochybností, 18

20 nerozhodnost, pocit, že musím změnit svět, náladovost, beznaděj. Výrazná je senzitivita pro vlastní důstojnost, sebehodnocení a sebedůvěru [15] Dítě je tvůrcem sebe sama. Má rozhodující vliv na svůj vývoj. Svoji vlastní aktivitou a vrozenými vlastnostmi se podílí na utváření sebe sama. I přesto, že se vyvíjí v určitém prostředí, z něhož čerpá podněty, je ovlivněno lidmi z blízkého okolí, tak jen ono samo určuje, které podněty a jakým způsobem ovlivní jeho jednání [15]. V procesu učení je důležitá a rozhodující vnitřní tvořivost dítěte Polarizace pozornosti Maria Montessori hovořila o fenoménu polarizace pozornosti, který objevila, když pozorovala děti při práci hře. Jde o mimořádně silné soustředění na určitou činnost, jehož je schopné i malé dítě. Maria Montessori pozorovala tříleté děvčátko, které vkládalo válec do otvoru v dřevěném rámu a opět ho vyjímalo. Činnost dítě zaujala natolik, že ji opakovalo dvaačtyřicetkrát. Po celou dobu byla holčička tak hluboce soustředěna, že se nenechala vyrušit ani silnými podněty [15]. Při tomto zaujetí se dítě vnitřně rozvíjí a utváří. Polarizace pozornosti se však může uskutečnit pouze ve svobodně zvolené činnosti [7] Pomoz mi, abych to dokázal sám. Hlavním krédem pedagogiky Marie Montessori se stala tato prosba dítěte vůči vychovateli. Zdůrazňuje důležitost samostatnosti, není 19

21 úkolem dospělých formovat dítě a odstraňovat mu z cesty překážky. Důležité je dělat všechno pro to, aby vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti a tak vrůstalo do světa kolem něj [15] Připravené prostředí Individualizaci vzdělávání umožňuje předem připravené prostředí. Zásadní roli hrají speciální pomůcky, které jsou klíčem k poznání světa [7]. Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je potřeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli [15]. Pro malé děti to jsou pomůcky ke cvičení praktického života a speciální pomůcky pro rozvoj smyslů, řeči, matematických a jiných schopností [7] Svobodná volba práce Dítě se samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude spolupracovat a jak dlouho. Neznamená to ovšem, že dítě bezcílně bloumá po třídě a střídá činnosti, popřípadě nedělá nic. Může si svobodně zvolit úkol, který ho přitahuje, ale zároveň si nějakou činnost zvolit musí. Úkolem pedagoga je připravovat podnětné prostředí s dostatkem didaktického materiálu, organizovat vyučování s nabídkou přesně strukturovaných předmětů, podněcovat dítě k práci a zároveň mu vytyčit pro jeho činnost hranice. Činnost, kterou dítě svobodně zvolí, ho vnitřně zdokonaluje. Bere do ruky věc, která ho oslovuje, přitahuje. Pracuje se zájmem, soustředí se dlouhodobě. Dosahuje 20

22 dobrých výsledků a raduje se z dosaženého cíle. Má zájem pokračovat v práci, protože mělo úspěch, volí další činnosti. Svoboda volby ho vede k úspěchu, sebezdokonalení, ale také k sebevědomí [15] Ruka je nástrojem ducha. Práce rukou je základem pro pochopení věcí a jevů, rozvoj myšlení a řeči. V průběhu každého procesu učení se musejí spojovat tělesné a duševní aktivity. Při osvojování nového učiva a získávání nových poznatků je třeba vycházet od konkrétního poznání a manipulace s věcmi [15] Věkově smíšené skupiny Charakteristické pro koncepci pedagogiky Marie Montessori je slučování dětí různého věku a odmítání striktního rozdělování podle ročníků. V těchto věkově smíšených skupinách vzniká na základě harmonického soužití, spolupráce a vzájemné pomoci vědomí sociální jednoty, v níž je jedinec respektován ostatními a ve které se může uplatňovat a realizovat [7] Kosmická výchova Svoje postavení v Montessori pedagogice zaujímá tzv. kosmická výchova. Jejím smyslem je poskytovat dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka s přírodním prostředím [7]. V pojetí Marie Montessori lze rozlišit tři stupně této výchovy. Prvním stupněm je kosmická výchova jako orientace na předměty. Tuto myšlenku je možné vyjádřit větou: Věci jsou 21

23 potravou pro vnitřní potřeby. Neboli dítě potřebuje předměty ke svému duševnímu vývoji, stejně jako potřebuje potravu ke svému růstu. Druhým stupněm je kosmická výchova jako orientace na celek. Klíčovým bodem je přesvědčení, že všechno ve vesmíru je vzájemně spojeno a tvoří jednotu. Třetí stupeň tvoří kosmická výchova jako rozumové zpracování poznatků o světě [15] Organizace školy dle Marie Montessori Škola by měla být místem, kde dítě může volně žít a zároveň se sociálně vyvíjet. Výuka je především individuální a základem je svobodná volba dítěte. Sociální výchova vyplývá z možnosti spolupráce dětí při volném vyučování. Předpokladem pro kvalitní výuku jsou architektonické úpravy, které umožňují společný život a práci. Ve škole dítě vrůstá do sociálních struktur a tvoří si na ně vazby. Nejvýznamněji v tomto směru působí organizace tříd, kde pracují děti několika ročníků a různého věku. Optimální jsou tři ročníky, například čtvrtý až šestý, sedmý až devátý a podobně. Pro některé konkrétní činnosti je možné zařazovat do jedné třídy i děti s většími věkovými rozdíly. Lze též spojovat třídy předškolních dětí a dětí základní školy. Tajemství otevřených dveří neznamená jen volný pohyb uvnitř pracovní skupiny, ale i mezi skupinami, které jsou na různé úrovni vědomostí a dovedností. Důležitá je činnost, při které se děti vzájemně učí, rostou a vyvíjejí se. Maria Montessori tuto skutečnost vyjádřila takto: Jdu a studuji tam, kde najdu věc pro mě smysluplnou, která mě zajímá [15]. Maria Montessori se domnívá, že optimální počet dětí ve třídě 22

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Pilíře pedagogiky Marie Montessori

Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti vzdělávat se a využívat svůj potenciál radostně a beze stresu. Učí vážit si sebe i druhých, pečovat o své okolí. Učí svobodnému

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PŘIHLÁŠKA. ZŠ A MŠ SDRUŽENÍ, MONTESSORI TŘÍDY ŠKOLNÍ ROK 201 /201 (doplňte) PŘIHLAŠUJI DÍTĚ DO DO MONTESSORI TŘÍDY ZŠ A MŠ SDRUŽENÍ:

PŘIHLÁŠKA. ZŠ A MŠ SDRUŽENÍ, MONTESSORI TŘÍDY ŠKOLNÍ ROK 201 /201 (doplňte) PŘIHLAŠUJI DÍTĚ DO DO MONTESSORI TŘÍDY ZŠ A MŠ SDRUŽENÍ: PŘIHLÁŠKA ZŠ A MŠ SDRUŽENÍ, MONTESSORI TŘÍDY ŠKOLNÍ ROK 201 /201 (doplňte) Jméno dítěte: Datum narození: Bydliště: Zdravotní pojišťovna: Jméno zákonného zástupce: Tel. kontakt: Tel. kontakt 2: (2. kontaktní

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Základy vývoje školské soustavy v českých zemích. Vývoj školské soustavy za Rakouska-Uherska. Vzdělávací

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více