A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 1) Název a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Název a IČO: Střední odborná škola sociální Evangelická akademie, Adresa: Kladská 335, Náchod Webová adresa: ová adresa: 2) Vydání rozhodnutí o zapsání do rejstříku školských právnických osob: Dne: , č.j.: 7362/ ) Datum zápisu školy do rejstříku školských právnických osob: Dne ) Odloučená pracoviště: Tělocvična- VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. J. Letzela Náchod, Pražská 931 5) Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická, IČO , Jungmannova 9, Praha 1 6) Ředitel školy: Mgr. David Hanuš 7) Zástupci ředitele: Mgr. Petra Čepelková- zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost Ing. Hana Kňourková- zástupce statutárního orgánu školské právnické osoby 8) Typ školy a školských zařízení: Počet tříd Počet žáků školy k k Přepočtený počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků k Počet žáků na přepočtených pedagogických pracovníků k Střední odborná škola ,7 10,5 13 Typ školského zařízení Počet žáků podle stavu k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočtený počet pracovníků Školní jídelna Domov mládeže Družina - - -

2 B. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 9) OBORY A FORMA STUDIA Vyučované obory ve školním Kód oboru roce 2006/2007 (KKOV) Sociální pečovatelství M/008 Sociální vychovatelství M/009 Forma studia Denní Denní Dálkové studium ani studium při zaměstnání škola nemá. C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI: 10) personální zabezpečení ve škole: Pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci K fyzické osoby Pedagogičtí ,6 Nepedagogičtí 3 1,5 3 1,5 k přep. pracovníci 11) věková struktura pedagogických pracovníků celkem k Věk do 30 let let let let nad 60 let z toho důchodci ) kvalifikace pedagogických pracovníků celkem (odborná a pedagogická způsobilost) k : kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci Celkem 10 3 Z toho ženy ) stálí a externí pedagogičtí pracovníci celkem ( včetně na mateř. nebo rodič. dovolené) : stálí pracovníci externí pracovníci Celkem 12 3 Z toho ženy ) aprobovanost výuky v %: Plně kvalifikovaně vyučované předměty 80% Má pedagogické vzdělání 20%

3 15) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 1 16) nově přijatí absolventi učitelského studia 0 17) nově přijatí absolventi neučitelského studia 0 18) další vzdělávání pedagogických pracovníků: doplňkové studium 2 semináře 3 D. ÚDAJE O ŽÁCÍCH 19) Počet tříd a žáků a) počet tříd k počet žáků k Tabulka k studijní obor / kód oboru: Délka studia: ročníky počet tříd: počet žáků: forma studia: M/008 4 roky 2.3. a denní M/009 4roky a denní b) průměrný počet žáků na učitele: 11 20) Srovnání se školním rokem 2005/2006: a) nové obory: 0 b) zrušené obory: J/003 Sociální činnost, délka studia 3 roky c) dobíhající obory: 0 d) navýšení celkové kapacity školy: 260 žáků 21) Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku šk. roku 2007/2008 obor: sociální vychovatel počet přihlášených v 1.a 2. kole celkem počet přijatých v prvním kole 30 počet přijatých v druhém kole 0 počet přijatých cekem 30 volná místa 0 obor: sociální pečovatel počet přihlášených v 1.a 2. kole celkem 33 počet přijatých v prvním kole 24 počet přijatých v druhém kole 9 počet přijatých cekem 33 volná místa 0 odstoupili 1

4 22) Prospěch žáků na konci 2. pololetí školního roku 2006/2007 Ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnoceno Neklasifikován k P V V P V PV Celkem ) Chování žáků k : a) vyloučení žáci denní studium: ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů 1.V V P PV V P celkem b) hodnocení chování Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování nehodnoceno neuspokojivé 1.P V V P V PV Cekem d) zameškané hodiny školní rok 2006/7 za 2. pololetí ročník Počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameškaných hodin na žáka 1.P ,333 1.V ,286 2.V ,583 3.P ,3 3.V ,125 4.PV ,586 Celkem

5 24) Maturitní zkoušky Výsledky maturitních zkoušek v řádném termínu ve školním roce 2006/2007 školní rok 2005/2006 počet maturujících žáků z toho opakujících prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli c) počet žáků nepřipuštěných k maturitě v červnu 2007 : 2 důvody: neprospěli - 25) Přijímací řízení na vyšší typ školy: Informace o zaměstnání nebo dalším studiu podalo celkem absolventů: 24 Přijato na vysokou školu : 10 Přijato na VOŠ: 9 Nástavbové studium: 3 Zaměstnání: 2 Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání: Nemocnice Náchod, osobní asistence, Absolventi při slavnostním předávání maturitních vysvědčení obdrží dotazník o jejich dalším působení, ale všichni ho neodevzdají, a proto jsou informace o absolventech neúplné.zpráva vychází na základě podaných informací absolventů. E. DALŠÍ INFORMACE: 26) Školská rada Školská rada Střední odborné školy sociální Evangelické akademie, se sídlem: Kladská 335, Náchod se ve školním roce na svých jednáních zabývala: 1. Projednáváním výroční zprávy za rok Rada ocenila její přehlednost a výpravnost. 2. Situací kolem SPEA a Bartoňova sirotčince. Rada doporučila přestěhování školy do budovy speciální školy v Kladské ulici, kterou nám město nabídlo. Budovu v Jiráskově ulici nabídneme speciální škole. 3. Soudním sporem s vyloučeným studentem Karabáčkem. 4. Žádostmi o příspěvky z Nadačního fondu pro podporu církevního školství. Rada podpořila všech 7 návrhů. 5. Informací o 3 kontrolách ve škole (VZP, hygiena, ČŠI). 6. Úpravou vnitřních směrnic školy v souvislosti s novým Zákoníkem práce. 7. Obsazením učitelských míst v souvislosti s vlastní výpovědí učitelky Lenky Litomiské. 8. Jednáním synodu Českobratrské církve a systemizací místa spirituála. 9. Navýšením počtu studentů a koncepčními záměry školy. 10. Možností, že by spirituální v budoucnu vyučoval obor Křesťanství a křesťanská etika 11. Informací o přijímacích zkouškách a počtech přijatých studentů. 12. Informací o činnosti a podpoře školního klubu. Členy rady školy postupně byli: Michal Kitta, Simona Novotná, Monika Husáková, Jaroslav Dobýval, Jaroslav Regner, Radim Žárský. Hosty jednání byli: David Hanuš, Martin Čech. Zpracoval Michal Kitta.

6 V Hronově 1. října ) Školní stravování: ve vlastní jídelně - v jiné jídelně, kde VOŠstavební a SPŠstavební arch. J. Letzela,Náchod, Pražská ) Domov mládeže: nemáme- zrostředkováváme kapacita, naplněnost - kvalifikace pracovníků DM - z našich studentů ubytováno v DM 24 žáků 29) Výsledky kontrol ČŠI - Ve školním roce 2006/2007 ve škole kontrola ČŠI proběhla. Kontrola byla zaměřena na využívání výpočetní techniky ve škole a na formální náležitosti v souvislosti se zápisem školy do školského rejstříku a rejstříku školských právnických osob. Česká školní inspekce stanovila závěr: Střední odborná škola sociální-evangelická akademie je školou, která zabezpečuje pro trh práce středoškolsky vzdělané odborníky v sociální oblasti. Při inspekci byl zjištěn soulad údajů zapsaných ve zřizovací listině a v rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku škol a školských zařízení se skutečností. Lhůta pro předložení žádostí o zápis změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení byla vždy dodržena. Zlepšující se materiální podmínky v oblasti ICT a počítačová gramotnost pedagogů umožňují efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Začleňování výpočetní techniky do výchovně-vzdělávacího procesu patří mezi priority vedení školy. Strategie, plánování a kontrolní činnost tohoto procesu jsou zakotveny v dokumentech školy. Pro některé učitele se stává využívání výpočetní techniky běžnou součástí výchovně-vzdělávací práce. 30) Školní a mimoškolní aktivity SEZNAM ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 Datum Název, stručný popis a cíl aktivity Třída/-y podílející se na aktivitě Seznamovací pobyt v Bělči pro studenty nastupující do 1. ročníku na Evangelickou akademii Zodpovědný pedagog 1.V a 1.P Mgr. P. Čepelková, Mgr. R. Žárský Mgr.J.Hanuš Mgr.J.Veverka PaeDr. J.Dobýval Slavnostní bohoslužba k zahájení všechny Mgr. R.Žárský školního roku 2006/2007 ročníky Kompas preventivní program, vzájemné představení studentů 1.V Mgr. P.Čepelková Ing.R.Stryhalová Exkurze v MSSS Marie v Náchodě 3.V Mgr.D.Hanuš Veřejně prospěšná sbírka 3.P Mgr.P.Čepelková SVĚTLUŠKA Návštěva planetária v Hradi Králové /k výuce ZPV a zeměpisu) 1.V, 1.P Ing. H.Kňourková Mgr. J.Tomášová Exkurze Tyflocentrum Hradec Králové / k výuce SPP / 3.P, 3.V Mgr. D.Hanuš ThDr. S. Švarc

7 KOMPAS preventivní program 1.P Ing. R.Stryhalová Putování přírodou sem a tam (pro děti z MŠ, ZŠ a stacionářů) 2.V, 3.V, 4.P,V Mgr.J.Tomášová Ing.R.Stryhalová Ing.H.Kňourková Září Středoškolský pohár v atletice Zástupci PaedDr.J.Dobýval studentů Říjen 2006 Výtvarná soutěž Dny španělské 1.P, 1.V, Mgr.J.Tomášová kultury Ráj Orlice Blešno, přírodní park, exkurze do ekologického centra SEVER Exkurze Tyflocentrum Hradec Králové / k výuce SPP / Přednáška Sex, AIDS, partnerství a vztahy T.Řeháka lektora ACET (AIDS, care, education and training) Český svaz ochránců přírody - záchranná stanice pro ohrožená zvířata Jaroměř, návštěva s přednáškou v Ekocentru Návštěva výstavy E.Tylše uspořádané k stému výročí jeho narození Říjen 2006 Výstava v Regionálním muzeu v Náchodě, seznámení s tvorbou regionálních umělců doplnění výuky VYV Muzikál Obraz Doriana Graye od Osara Wilde (k výuce ČJ a HUV) Návštěva zasedánínpsp ČR a Senátu (k výuce ZAP a OBN) Mateřské centrum Nové Město nad Metují- pohádka na ekologické téma s cílem, naučit děti chovat se citlivě k přírodě a rozlišovat materiály, ze kterých se vyrábějí obaly na potraviny a použité obaly třídit do barevných kontejnerů Divadelní představení pro první třídy Základní školy Komenského pohádka s ekologickým zaměřením třídění odpadu Mateřské centrum Nové Město nad Metují pomoc při přípravě a realizaci pohádky pro děti 2.V 1.V Mgr.J.Tomášová Ing.H.Kňourková 4.P,V 1.P, 1.V, 2.V, 4:P,V Mgr.P.Čepelková Mgr.M.Hartmannová Mgr. D. Hanuš Ing.R.Stryhalová 1.P Mgr.J.Tomášová 2.V Mgr.J.Tomášová 1.P, 3.V, 4.V Mgr.J.Tomášová Ing. H.Kňourková Mgr.M.Hartmannová 3.P Mgr. M.Hartmannová 3.P Mgr.M.Hartmannová 3.V Den otevřených dveří 12:00-18:00 Zástupci studentů 5.- Mikulášské besídky-mš,marie,archa Zástupci studentů Mgr.L.Litomiská Mgr.D.Hanuš Mgr.P.Čepelková Mgr.L.Litomiská Vánoční pásmo v MSSS OÁZA Studentky Mgr.J.Tomášová

8 v Novém Městě nad Metují 2.V Pomoc při organizaci Mikulášské besídky v Novém Městě nad Metují (NONA) 3.P a 2.V Vánoční pásmo v Domově odpočinku Studentky Justýnka v Hronově 2.V Návštěva Městské knihovny v Náchodě 1.P a 1.V / v rámci českého jazyka a literatury / Vánoční bohoslužba ve sboru ČCE v Náchodě školy Tříkrálová sbírka studentky 3.V a 3.P Maturitní ples 4.ročníku v hotelu Beránek v Náchodě Sportovní den SOŠS-EA / podpora atmosféry školy a sportovní zdatnosti studentů / školy školy Den otevřených dveří 14:00-17:00 Zástupci studentů Lyžařský výcvik / ozdravný pobyt, výuka sjezdového lyžování, běhu na běžkách / Divadelní představení ve VČD v Pardubicích Mistr a Markétka / edukativní a poznávací charakter / Výstava v Galerii na zámku v Náchodě Holý,Malásek s výkladem pro studenty / v rámci OVČ a LDV / Přednáška Ekologického centra SEVER z HK Třídění odpadů / v rámci výuky ZPV ekologie / Návštěva loutkové scény Dětem pro radost v Náchodě / přednáška o vedení loutek a divadelní tvorbě, v rámci LDV / Muzikál Obraz Doriana Graye od Osara Wilde (k výuce ČJ a HUV) Návštěva zasedánínpsp ČR a Senátu (k výuce ZAP a OBN) Návštěva filmového představení v kině Vesmír v Náchodě Grand hotel / v rámci výuky ČJL / 2.V 3.V a 3.P 4.PV Mgr.P.Čepelková Mgr.L.Litomiská Mgr.J.Tomášová Mgr.M.Hartmannová Mgr.M.Veverková Mgr.Radim Žárský Mgr.L.Litomiská Ing.R.Stryhalová Ing.H.Kňourková Mgr.J.Tomášová Mgr.M.Hartmannová Mgr.D.Hanuš PaedDr.J.Dobýval, Pedagogický sbor Mgr.D.Hanuš Ing.H.Kňourková Mgr.P.Čepelková PaedDr.J.Dobýval, Mgr.M.Hartmannová, Ing.J.Regner, Mgr.R.Žárský Mgr.M.Hartmannová, Mgr.P.Čepelková Mgr.M.Hartmannová Ing.R.Stryhalová 1.V Mgr.J.Tomášová 4.V Mgr.M.Hartmannová 3. V Ing.H.Kňourková školy Pedagogický sbor Projekt The Action BESIP Tour 3.V Mgr.P.Čepelková,

9 2007 / tématikou je ovlivňování chování mládeže v dopravě, poskytnutí první pomoci v rámci výuky OBN, PNE / Velikonoční bohoslužba ve sboru ČCE v Náchodě a koncert Občasbandu Projekt Planeta Země 3000 Austrálie - Kouzelný svět protinožců / v rámci výuky ZEM / Přednáška Mgr.Ireny Hurdálkové z Úřadu práce v Náchodě / v rámci ZAP a volby povolání / Týden pro Zemi Jiráskovo gymnázium Náchod Stop týrání zvířat / v rámci výuky ZPV / Přednáška Ekologického centra SEVER v HK - odpady Třídění odpadů Týden pro Zemi Jiráskovo gymnázium Náchod Stop týrání zvířat / v rámci výuky ZPV / Přednáška Mgr.Ireny Hurdálkové z Úřadu práce v Náchodě / v rámci ZAP a volby povolání / Pastorační činnost přednáška Mgr. R. Žárského /v rámci OVČ / Přednáška správce KRNAPU pana Hartmanna / v rámci výuky ZPV / Přednáška sexuální výchova Projekt s Tebou o Tobě / v rámci OSV / Divadelní představení ve VČD v Pardubicích Tartuffe / rámci ČJL / JARO Jaroměř ekologické centrum - Zvíře v nouzi Cyklistický kurz / ozdravný pobyt, výuka jízdy na kole, sportovní hry / 3.P 2.V školy 1.P 1.V Mgr.M.Hartmannová Mgr.R.Žárský Mgr.H.Veverka a pedagogický sbor Ing.H.Kňourková Ing.R.Stryhalová Mgr.J.Tomášová 3.P Ing.H.Kňourková 1.V Mgr.J.Tomášová 1.P Mgr.J.Tomášová 1.P Mgr.J.Tomášová 3.V Ing.H.Kňourková 4.P Ing.R.Stryhalová 1.P Mgr.J.Tomášová 1.P a 1.V Ing.R.Stryhalová Mgr.J.Tomášová 1.P a 1.V Mgr.M.Hartmannová Mgr.J.Tomášová 1.V Mgr.J.Tomášová 3.V a 3.P PaedDr.J.Dobýval, Ing.J.Dobýval, Mgr.P.Čepelková, Mgr.R.Žárský 1.P a 1.V Ing.R.Stryhalová PIT Krizová intervence, přednáška Mgr.Michala Kitty Přednáška Ladislava Kubečky 1.P a 1.V Ing.R.Stryhalová O životě nevidomých 20.6.,21.6. Školní výlety 1.P,1.V,2.V Třídní učitelé V,3.P Filmové představení v kině Vesmír 1.P,1.V,2.V Třídní učitelé

10 v Náchodě Obsluhoval jsem anglického krále Slavnostní zakončení školního roku 2006/2007 ve sboru ČCE F. INFORMACE PRO ZŘIZOVATELE: 31) Zpráva spirituála školy (klub při škole Voko) 3.V,3.P 1.P,1.V,2.V 3.V,3.P Pedagogický sbor Z hlediska spirituála se ve škole v uplynulém školním roce udála řada pozitivních změna a akcí. Na podzim se podařilo po prázdninové přestávce rozpohybovat klub při škole Voko (s podporou YMCA DAP), který se stává útočištěm studentů i spirituála a zároveň jejich místem setkávání. Stále ještě trvala štědrá podpora finanční i ideová ze strany NROS. Vedle posily v osobě nové učitelky a jedné z vedoucích klubu Hany Havlové, se v klubu na programu výrazně a pravidelně podílel nový náchodský evangelický farář Marek Bárta. Kromě pravidelné týdenní činnosti klubu v uplynulém šk. roce proběhla v rámci klubu Voko řada víkendových akcí, jichž se účastnili studenti naší školy i jiných škol. V neposlední řadě je nutno zmínit zájezd TenSingu Náchod do Kolína nad Rýnem, kde se naši mladí vedle hudebních vystoupení výraznou měrou podíleli na reprezentaci ČCE mj. také pravidelnými službami ve stánku. Radim Žárský Spirituál - Školní kaplan 32) Spolupráce školy s místním sborem: Ve sboru se konají čtyři bohoslužby během školního roku. Zahajovací, vánoční, velikonoční a závěrečná, jichž se většinou účastnil místní pan farář Mgr. Marek Bárta, popřípadě i několik členů sboru. Farář se účastní některých školních a mimoškolních akcí a je pracovníkem studentského klubu VOKO při škole. 33) Příspěvky ředitele školy a zaměstnanců školy: Mgr. David Hanuš Ředitel školy Ve školním roce 2006/2007 proběhly dvě zásadní změny, které ovlivní budoucnost školy. Za prvé Ministerstvo školství ČR v Praze svým rozhodnutím ze dne povolilo navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole ze 166 na 260. Za druhé škola se k přestěhovala do budovy na adrese Kladská 335. Tato budova je z hlediska školy vyhovující a umožní, aby se žáci učili a zaměstnanci pracovali na jednom místě. Nové sídlo školy také umožní navýšit celkový počet žáků, což přispěje ke stabilitě školy. V nové budově školy se nacházejí kmenové učebny, odborné učebny výpočetní techniky a péče o nemocné a tělocvična a učebny potřebné k dělení kolektivů a tři kabinety. Dále se v budově nachází sborovna, sekretariát a ředitelna. Během prázdnin proběhlo stěhování a následné opravy a úpravy v budově. Byla opravena podlaha v tělocvičně a v šatnách, byly provedeny instalatérské práce, zejména na sociálních zařízeních, jako přívod teplé vody a přizpůsobení toalet k požadavkům školy, elektrikářské práce - jako výměna svítidel, instalace sušičů rukou v sociálních zařízeních - dále pak oprava počítačových sítí v administrativní části školy a v učebně výpočetní techniky. V přízemí byly nainstalovány automaty na svačiny a na nápoje. Mít jednu střechu nad hlavou bylo dlouholetým přáním školy.všem žákům přeji, aby se jim v nové škole líbilo a dařilo a aby rádi využili možnosti být všichni pohromadě. Mgr. Petra Čepelková Výchovná a kariérová poradkyně Ve školním roce 2006/2007 jsem se v rámci své funkce výchovné poradkyně zúčastnila seznamovacího pobytu žáků prvního ročníku v Bělči n. Orlicí, dále řešila výchovné, rodinné a osobní problémy žáků. Některým studentům a jejich rodičům byla doporučena návštěva odborníka. V oblasti kariérového poradenství se na mne obraceli žáci čtvrtého ročníku, kteří potřebovali pomoc při hledání vhodné školy pro další studium nebo možnosti uplatnění na trhu práce. Také v tomto školním roce jsme spolupracovali s pedagogicko-psychologickými poradnami, Speciálněpedagogickým centrem pro zrakově postižené v Hradci Králové / na naší škole umožňujeme studium i zrakově postiženým studentům /, Střediskem výchovné péče Kompas v Náchodě a MuDr. Správkou / psychiatr pro děti a dorost /.

11 Mgr. Vlasta Stašková Učitelka odborných praxí Odborné průběžné a souvislé praxe studentů EA Náchod Ve školním roce 2006/07 zajišťovala škola pro studenty ročníků průběžné praxe na odborných pracovištích v Náchodě: MŠ Alšova, MŠ Kramolna, MŠ Vančurova Betanie, středisko Diakonie ČCE Oblastní nemocnice Náchod odd. gynekologicko-porodnické, dětské, odd. chirurgie, neurologie a interní Občanské sdružení Cesta Odlehčovací služba obč. sdružení Cesta Městské středisko soc. služeb Marie v Novém Městě nad Metují: Městské středisko sociálních služeb OÁZA NONA, společnost zdravotně postižených Základní a speciální škola, Rabínova Mateřské centrum v České Skalici: Domov důchodců na Třešňovce Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy v Hronově Domov odpočinku ve stáří Justýnka v Broumově Dětský domov a speciální škola v Červeném Kostelci Hospic Anežky České Souvislé praxe studentů probíhaly vždy ve 14denních cyklech každé pololetí na pracovištích v místě školy, v místě bydliště studentů, v celém regionu i mimo region.celkový počet odborných pracovišť souvislých praxí v loňském roce stoupl na 71. se o odborných praxích vyjadřují kladně. Vyhovuje jim výběr odborných pracovišť, které jim škola nabízí i počet odpracovaných hodin. Někteří by přivítali i větší počet odpracovaných hodin. Kladně hodnotí i možnost prakticky si vyzkoušet získané teoretické vědomosti z odborných předmětů a získat nový pohled na práci v terénu. Většina studentů uvádí, že odborné praxe jim pomohly při rozhodování, co budou dál studovat nebo jaké budou hledat zaměstnání po maturitě. S přístupem personálu ke studentům i ke klientům na jednotlivých pracovištích, byli studenti spokojeni a kladně hodnotili i náročnou a obětavou práci personálu. by přivítali, kdyby probíhala praktická maturita na odborných pracovištích pro pečovatele v nemocnici nebo některém pečovatelském domě a pro vychovatele v MŠ. Z hodnocení práce, která vypracovávají jednotlivá odborná pracoviště je patrné, že jsou s prací i vystupováním našich studentů velmi spokojeni. PaeDr. Jaroslav Dobýval Učitel, sportovní instruktor Ve školním roce 2006/2007 proběhly dva sportovní kurzy. Na konci ledna se uskutečnil lyžařský kurz 2. ročníku v rekreačním středisku Dlouhé Rzy. Výcvik probíhal v lyžařském areálu v Olešnici v Orlických horách. Počasí přálo, byl dostatek sněhu a kurz splnil účel- naučit především začátečníky technice na lyžích a snowbordech a zdokonalit pokročilé. V posledních týdnech května se ve stejném rekreačním středisku uskutečnil cykloturistický kurz 3. ročníku. I zde počasí přálo a tak se jezdilo na vyjížďky po Orlických horách a sportovalo v areáluodbíjená, stolní tenis, pálkovaná, soutěže zručnosti na kole apod. Oba kurzy splnily účel, podařilo se splnit plánované činnosti a stmelili se třídní kolektivy.

12 G. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Viz příloha. H. PŘÍLOHY 1. Zpráva o hospodaření za rok Fotodokumentace školy Výroční zprávu dne 1. října 2007 vypracoval Mgr. David Hanuš ředitel školy Výroční zpráva schválena Školskou radou Střední odborné školy sociální-evangelické akademie dne: Den odeslání zřizovateli :

13 Příloha Výroční zprávy 2006/2007 Zpráva o hospodaření za rok 2006

14 Příloha Výroční zprávy 2006/2007 Fotodokumentace 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více