A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 1) Název a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Název a IČO: Střední odborná škola sociální Evangelická akademie, Adresa: Kladská 335, Náchod Webová adresa: ová adresa: 2) Vydání rozhodnutí o zapsání do rejstříku školských právnických osob: Dne: , č.j.: 7362/ ) Datum zápisu školy do rejstříku školských právnických osob: Dne ) Odloučená pracoviště: Tělocvična- VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. J. Letzela Náchod, Pražská 931 5) Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická, IČO , Jungmannova 9, Praha 1 6) Ředitel školy: Mgr. David Hanuš 7) Zástupci ředitele: Mgr. Petra Čepelková- zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost Ing. Hana Kňourková- zástupce statutárního orgánu školské právnické osoby 8) Typ školy a školských zařízení: Počet tříd Počet žáků školy k k Přepočtený počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků k Počet žáků na přepočtených pedagogických pracovníků k Střední odborná škola ,7 10,5 13 Typ školského zařízení Počet žáků podle stavu k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočtený počet pracovníků Školní jídelna Domov mládeže Družina - - -

2 B. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 9) OBORY A FORMA STUDIA Vyučované obory ve školním Kód oboru roce 2006/2007 (KKOV) Sociální pečovatelství M/008 Sociální vychovatelství M/009 Forma studia Denní Denní Dálkové studium ani studium při zaměstnání škola nemá. C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI: 10) personální zabezpečení ve škole: Pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci K fyzické osoby Pedagogičtí ,6 Nepedagogičtí 3 1,5 3 1,5 k přep. pracovníci 11) věková struktura pedagogických pracovníků celkem k Věk do 30 let let let let nad 60 let z toho důchodci ) kvalifikace pedagogických pracovníků celkem (odborná a pedagogická způsobilost) k : kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci Celkem 10 3 Z toho ženy ) stálí a externí pedagogičtí pracovníci celkem ( včetně na mateř. nebo rodič. dovolené) : stálí pracovníci externí pracovníci Celkem 12 3 Z toho ženy ) aprobovanost výuky v %: Plně kvalifikovaně vyučované předměty 80% Má pedagogické vzdělání 20%

3 15) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 1 16) nově přijatí absolventi učitelského studia 0 17) nově přijatí absolventi neučitelského studia 0 18) další vzdělávání pedagogických pracovníků: doplňkové studium 2 semináře 3 D. ÚDAJE O ŽÁCÍCH 19) Počet tříd a žáků a) počet tříd k počet žáků k Tabulka k studijní obor / kód oboru: Délka studia: ročníky počet tříd: počet žáků: forma studia: M/008 4 roky 2.3. a denní M/009 4roky a denní b) průměrný počet žáků na učitele: 11 20) Srovnání se školním rokem 2005/2006: a) nové obory: 0 b) zrušené obory: J/003 Sociální činnost, délka studia 3 roky c) dobíhající obory: 0 d) navýšení celkové kapacity školy: 260 žáků 21) Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku šk. roku 2007/2008 obor: sociální vychovatel počet přihlášených v 1.a 2. kole celkem počet přijatých v prvním kole 30 počet přijatých v druhém kole 0 počet přijatých cekem 30 volná místa 0 obor: sociální pečovatel počet přihlášených v 1.a 2. kole celkem 33 počet přijatých v prvním kole 24 počet přijatých v druhém kole 9 počet přijatých cekem 33 volná místa 0 odstoupili 1

4 22) Prospěch žáků na konci 2. pololetí školního roku 2006/2007 Ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnoceno Neklasifikován k P V V P V PV Celkem ) Chování žáků k : a) vyloučení žáci denní studium: ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů 1.V V P PV V P celkem b) hodnocení chování Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování nehodnoceno neuspokojivé 1.P V V P V PV Cekem d) zameškané hodiny školní rok 2006/7 za 2. pololetí ročník Počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameškaných hodin na žáka 1.P ,333 1.V ,286 2.V ,583 3.P ,3 3.V ,125 4.PV ,586 Celkem

5 24) Maturitní zkoušky Výsledky maturitních zkoušek v řádném termínu ve školním roce 2006/2007 školní rok 2005/2006 počet maturujících žáků z toho opakujících prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli c) počet žáků nepřipuštěných k maturitě v červnu 2007 : 2 důvody: neprospěli - 25) Přijímací řízení na vyšší typ školy: Informace o zaměstnání nebo dalším studiu podalo celkem absolventů: 24 Přijato na vysokou školu : 10 Přijato na VOŠ: 9 Nástavbové studium: 3 Zaměstnání: 2 Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání: Nemocnice Náchod, osobní asistence, Absolventi při slavnostním předávání maturitních vysvědčení obdrží dotazník o jejich dalším působení, ale všichni ho neodevzdají, a proto jsou informace o absolventech neúplné.zpráva vychází na základě podaných informací absolventů. E. DALŠÍ INFORMACE: 26) Školská rada Školská rada Střední odborné školy sociální Evangelické akademie, se sídlem: Kladská 335, Náchod se ve školním roce na svých jednáních zabývala: 1. Projednáváním výroční zprávy za rok Rada ocenila její přehlednost a výpravnost. 2. Situací kolem SPEA a Bartoňova sirotčince. Rada doporučila přestěhování školy do budovy speciální školy v Kladské ulici, kterou nám město nabídlo. Budovu v Jiráskově ulici nabídneme speciální škole. 3. Soudním sporem s vyloučeným studentem Karabáčkem. 4. Žádostmi o příspěvky z Nadačního fondu pro podporu církevního školství. Rada podpořila všech 7 návrhů. 5. Informací o 3 kontrolách ve škole (VZP, hygiena, ČŠI). 6. Úpravou vnitřních směrnic školy v souvislosti s novým Zákoníkem práce. 7. Obsazením učitelských míst v souvislosti s vlastní výpovědí učitelky Lenky Litomiské. 8. Jednáním synodu Českobratrské církve a systemizací místa spirituála. 9. Navýšením počtu studentů a koncepčními záměry školy. 10. Možností, že by spirituální v budoucnu vyučoval obor Křesťanství a křesťanská etika 11. Informací o přijímacích zkouškách a počtech přijatých studentů. 12. Informací o činnosti a podpoře školního klubu. Členy rady školy postupně byli: Michal Kitta, Simona Novotná, Monika Husáková, Jaroslav Dobýval, Jaroslav Regner, Radim Žárský. Hosty jednání byli: David Hanuš, Martin Čech. Zpracoval Michal Kitta.

6 V Hronově 1. října ) Školní stravování: ve vlastní jídelně - v jiné jídelně, kde VOŠstavební a SPŠstavební arch. J. Letzela,Náchod, Pražská ) Domov mládeže: nemáme- zrostředkováváme kapacita, naplněnost - kvalifikace pracovníků DM - z našich studentů ubytováno v DM 24 žáků 29) Výsledky kontrol ČŠI - Ve školním roce 2006/2007 ve škole kontrola ČŠI proběhla. Kontrola byla zaměřena na využívání výpočetní techniky ve škole a na formální náležitosti v souvislosti se zápisem školy do školského rejstříku a rejstříku školských právnických osob. Česká školní inspekce stanovila závěr: Střední odborná škola sociální-evangelická akademie je školou, která zabezpečuje pro trh práce středoškolsky vzdělané odborníky v sociální oblasti. Při inspekci byl zjištěn soulad údajů zapsaných ve zřizovací listině a v rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku škol a školských zařízení se skutečností. Lhůta pro předložení žádostí o zápis změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení byla vždy dodržena. Zlepšující se materiální podmínky v oblasti ICT a počítačová gramotnost pedagogů umožňují efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Začleňování výpočetní techniky do výchovně-vzdělávacího procesu patří mezi priority vedení školy. Strategie, plánování a kontrolní činnost tohoto procesu jsou zakotveny v dokumentech školy. Pro některé učitele se stává využívání výpočetní techniky běžnou součástí výchovně-vzdělávací práce. 30) Školní a mimoškolní aktivity SEZNAM ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 Datum Název, stručný popis a cíl aktivity Třída/-y podílející se na aktivitě Seznamovací pobyt v Bělči pro studenty nastupující do 1. ročníku na Evangelickou akademii Zodpovědný pedagog 1.V a 1.P Mgr. P. Čepelková, Mgr. R. Žárský Mgr.J.Hanuš Mgr.J.Veverka PaeDr. J.Dobýval Slavnostní bohoslužba k zahájení všechny Mgr. R.Žárský školního roku 2006/2007 ročníky Kompas preventivní program, vzájemné představení studentů 1.V Mgr. P.Čepelková Ing.R.Stryhalová Exkurze v MSSS Marie v Náchodě 3.V Mgr.D.Hanuš Veřejně prospěšná sbírka 3.P Mgr.P.Čepelková SVĚTLUŠKA Návštěva planetária v Hradi Králové /k výuce ZPV a zeměpisu) 1.V, 1.P Ing. H.Kňourková Mgr. J.Tomášová Exkurze Tyflocentrum Hradec Králové / k výuce SPP / 3.P, 3.V Mgr. D.Hanuš ThDr. S. Švarc

7 KOMPAS preventivní program 1.P Ing. R.Stryhalová Putování přírodou sem a tam (pro děti z MŠ, ZŠ a stacionářů) 2.V, 3.V, 4.P,V Mgr.J.Tomášová Ing.R.Stryhalová Ing.H.Kňourková Září Středoškolský pohár v atletice Zástupci PaedDr.J.Dobýval studentů Říjen 2006 Výtvarná soutěž Dny španělské 1.P, 1.V, Mgr.J.Tomášová kultury Ráj Orlice Blešno, přírodní park, exkurze do ekologického centra SEVER Exkurze Tyflocentrum Hradec Králové / k výuce SPP / Přednáška Sex, AIDS, partnerství a vztahy T.Řeháka lektora ACET (AIDS, care, education and training) Český svaz ochránců přírody - záchranná stanice pro ohrožená zvířata Jaroměř, návštěva s přednáškou v Ekocentru Návštěva výstavy E.Tylše uspořádané k stému výročí jeho narození Říjen 2006 Výstava v Regionálním muzeu v Náchodě, seznámení s tvorbou regionálních umělců doplnění výuky VYV Muzikál Obraz Doriana Graye od Osara Wilde (k výuce ČJ a HUV) Návštěva zasedánínpsp ČR a Senátu (k výuce ZAP a OBN) Mateřské centrum Nové Město nad Metují- pohádka na ekologické téma s cílem, naučit děti chovat se citlivě k přírodě a rozlišovat materiály, ze kterých se vyrábějí obaly na potraviny a použité obaly třídit do barevných kontejnerů Divadelní představení pro první třídy Základní školy Komenského pohádka s ekologickým zaměřením třídění odpadu Mateřské centrum Nové Město nad Metují pomoc při přípravě a realizaci pohádky pro děti 2.V 1.V Mgr.J.Tomášová Ing.H.Kňourková 4.P,V 1.P, 1.V, 2.V, 4:P,V Mgr.P.Čepelková Mgr.M.Hartmannová Mgr. D. Hanuš Ing.R.Stryhalová 1.P Mgr.J.Tomášová 2.V Mgr.J.Tomášová 1.P, 3.V, 4.V Mgr.J.Tomášová Ing. H.Kňourková Mgr.M.Hartmannová 3.P Mgr. M.Hartmannová 3.P Mgr.M.Hartmannová 3.V Den otevřených dveří 12:00-18:00 Zástupci studentů 5.- Mikulášské besídky-mš,marie,archa Zástupci studentů Mgr.L.Litomiská Mgr.D.Hanuš Mgr.P.Čepelková Mgr.L.Litomiská Vánoční pásmo v MSSS OÁZA Studentky Mgr.J.Tomášová

8 v Novém Městě nad Metují 2.V Pomoc při organizaci Mikulášské besídky v Novém Městě nad Metují (NONA) 3.P a 2.V Vánoční pásmo v Domově odpočinku Studentky Justýnka v Hronově 2.V Návštěva Městské knihovny v Náchodě 1.P a 1.V / v rámci českého jazyka a literatury / Vánoční bohoslužba ve sboru ČCE v Náchodě školy Tříkrálová sbírka studentky 3.V a 3.P Maturitní ples 4.ročníku v hotelu Beránek v Náchodě Sportovní den SOŠS-EA / podpora atmosféry školy a sportovní zdatnosti studentů / školy školy Den otevřených dveří 14:00-17:00 Zástupci studentů Lyžařský výcvik / ozdravný pobyt, výuka sjezdového lyžování, běhu na běžkách / Divadelní představení ve VČD v Pardubicích Mistr a Markétka / edukativní a poznávací charakter / Výstava v Galerii na zámku v Náchodě Holý,Malásek s výkladem pro studenty / v rámci OVČ a LDV / Přednáška Ekologického centra SEVER z HK Třídění odpadů / v rámci výuky ZPV ekologie / Návštěva loutkové scény Dětem pro radost v Náchodě / přednáška o vedení loutek a divadelní tvorbě, v rámci LDV / Muzikál Obraz Doriana Graye od Osara Wilde (k výuce ČJ a HUV) Návštěva zasedánínpsp ČR a Senátu (k výuce ZAP a OBN) Návštěva filmového představení v kině Vesmír v Náchodě Grand hotel / v rámci výuky ČJL / 2.V 3.V a 3.P 4.PV Mgr.P.Čepelková Mgr.L.Litomiská Mgr.J.Tomášová Mgr.M.Hartmannová Mgr.M.Veverková Mgr.Radim Žárský Mgr.L.Litomiská Ing.R.Stryhalová Ing.H.Kňourková Mgr.J.Tomášová Mgr.M.Hartmannová Mgr.D.Hanuš PaedDr.J.Dobýval, Pedagogický sbor Mgr.D.Hanuš Ing.H.Kňourková Mgr.P.Čepelková PaedDr.J.Dobýval, Mgr.M.Hartmannová, Ing.J.Regner, Mgr.R.Žárský Mgr.M.Hartmannová, Mgr.P.Čepelková Mgr.M.Hartmannová Ing.R.Stryhalová 1.V Mgr.J.Tomášová 4.V Mgr.M.Hartmannová 3. V Ing.H.Kňourková školy Pedagogický sbor Projekt The Action BESIP Tour 3.V Mgr.P.Čepelková,

9 2007 / tématikou je ovlivňování chování mládeže v dopravě, poskytnutí první pomoci v rámci výuky OBN, PNE / Velikonoční bohoslužba ve sboru ČCE v Náchodě a koncert Občasbandu Projekt Planeta Země 3000 Austrálie - Kouzelný svět protinožců / v rámci výuky ZEM / Přednáška Mgr.Ireny Hurdálkové z Úřadu práce v Náchodě / v rámci ZAP a volby povolání / Týden pro Zemi Jiráskovo gymnázium Náchod Stop týrání zvířat / v rámci výuky ZPV / Přednáška Ekologického centra SEVER v HK - odpady Třídění odpadů Týden pro Zemi Jiráskovo gymnázium Náchod Stop týrání zvířat / v rámci výuky ZPV / Přednáška Mgr.Ireny Hurdálkové z Úřadu práce v Náchodě / v rámci ZAP a volby povolání / Pastorační činnost přednáška Mgr. R. Žárského /v rámci OVČ / Přednáška správce KRNAPU pana Hartmanna / v rámci výuky ZPV / Přednáška sexuální výchova Projekt s Tebou o Tobě / v rámci OSV / Divadelní představení ve VČD v Pardubicích Tartuffe / rámci ČJL / JARO Jaroměř ekologické centrum - Zvíře v nouzi Cyklistický kurz / ozdravný pobyt, výuka jízdy na kole, sportovní hry / 3.P 2.V školy 1.P 1.V Mgr.M.Hartmannová Mgr.R.Žárský Mgr.H.Veverka a pedagogický sbor Ing.H.Kňourková Ing.R.Stryhalová Mgr.J.Tomášová 3.P Ing.H.Kňourková 1.V Mgr.J.Tomášová 1.P Mgr.J.Tomášová 1.P Mgr.J.Tomášová 3.V Ing.H.Kňourková 4.P Ing.R.Stryhalová 1.P Mgr.J.Tomášová 1.P a 1.V Ing.R.Stryhalová Mgr.J.Tomášová 1.P a 1.V Mgr.M.Hartmannová Mgr.J.Tomášová 1.V Mgr.J.Tomášová 3.V a 3.P PaedDr.J.Dobýval, Ing.J.Dobýval, Mgr.P.Čepelková, Mgr.R.Žárský 1.P a 1.V Ing.R.Stryhalová PIT Krizová intervence, přednáška Mgr.Michala Kitty Přednáška Ladislava Kubečky 1.P a 1.V Ing.R.Stryhalová O životě nevidomých 20.6.,21.6. Školní výlety 1.P,1.V,2.V Třídní učitelé V,3.P Filmové představení v kině Vesmír 1.P,1.V,2.V Třídní učitelé

10 v Náchodě Obsluhoval jsem anglického krále Slavnostní zakončení školního roku 2006/2007 ve sboru ČCE F. INFORMACE PRO ZŘIZOVATELE: 31) Zpráva spirituála školy (klub při škole Voko) 3.V,3.P 1.P,1.V,2.V 3.V,3.P Pedagogický sbor Z hlediska spirituála se ve škole v uplynulém školním roce udála řada pozitivních změna a akcí. Na podzim se podařilo po prázdninové přestávce rozpohybovat klub při škole Voko (s podporou YMCA DAP), který se stává útočištěm studentů i spirituála a zároveň jejich místem setkávání. Stále ještě trvala štědrá podpora finanční i ideová ze strany NROS. Vedle posily v osobě nové učitelky a jedné z vedoucích klubu Hany Havlové, se v klubu na programu výrazně a pravidelně podílel nový náchodský evangelický farář Marek Bárta. Kromě pravidelné týdenní činnosti klubu v uplynulém šk. roce proběhla v rámci klubu Voko řada víkendových akcí, jichž se účastnili studenti naší školy i jiných škol. V neposlední řadě je nutno zmínit zájezd TenSingu Náchod do Kolína nad Rýnem, kde se naši mladí vedle hudebních vystoupení výraznou měrou podíleli na reprezentaci ČCE mj. také pravidelnými službami ve stánku. Radim Žárský Spirituál - Školní kaplan 32) Spolupráce školy s místním sborem: Ve sboru se konají čtyři bohoslužby během školního roku. Zahajovací, vánoční, velikonoční a závěrečná, jichž se většinou účastnil místní pan farář Mgr. Marek Bárta, popřípadě i několik členů sboru. Farář se účastní některých školních a mimoškolních akcí a je pracovníkem studentského klubu VOKO při škole. 33) Příspěvky ředitele školy a zaměstnanců školy: Mgr. David Hanuš Ředitel školy Ve školním roce 2006/2007 proběhly dvě zásadní změny, které ovlivní budoucnost školy. Za prvé Ministerstvo školství ČR v Praze svým rozhodnutím ze dne povolilo navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole ze 166 na 260. Za druhé škola se k přestěhovala do budovy na adrese Kladská 335. Tato budova je z hlediska školy vyhovující a umožní, aby se žáci učili a zaměstnanci pracovali na jednom místě. Nové sídlo školy také umožní navýšit celkový počet žáků, což přispěje ke stabilitě školy. V nové budově školy se nacházejí kmenové učebny, odborné učebny výpočetní techniky a péče o nemocné a tělocvična a učebny potřebné k dělení kolektivů a tři kabinety. Dále se v budově nachází sborovna, sekretariát a ředitelna. Během prázdnin proběhlo stěhování a následné opravy a úpravy v budově. Byla opravena podlaha v tělocvičně a v šatnách, byly provedeny instalatérské práce, zejména na sociálních zařízeních, jako přívod teplé vody a přizpůsobení toalet k požadavkům školy, elektrikářské práce - jako výměna svítidel, instalace sušičů rukou v sociálních zařízeních - dále pak oprava počítačových sítí v administrativní části školy a v učebně výpočetní techniky. V přízemí byly nainstalovány automaty na svačiny a na nápoje. Mít jednu střechu nad hlavou bylo dlouholetým přáním školy.všem žákům přeji, aby se jim v nové škole líbilo a dařilo a aby rádi využili možnosti být všichni pohromadě. Mgr. Petra Čepelková Výchovná a kariérová poradkyně Ve školním roce 2006/2007 jsem se v rámci své funkce výchovné poradkyně zúčastnila seznamovacího pobytu žáků prvního ročníku v Bělči n. Orlicí, dále řešila výchovné, rodinné a osobní problémy žáků. Některým studentům a jejich rodičům byla doporučena návštěva odborníka. V oblasti kariérového poradenství se na mne obraceli žáci čtvrtého ročníku, kteří potřebovali pomoc při hledání vhodné školy pro další studium nebo možnosti uplatnění na trhu práce. Také v tomto školním roce jsme spolupracovali s pedagogicko-psychologickými poradnami, Speciálněpedagogickým centrem pro zrakově postižené v Hradci Králové / na naší škole umožňujeme studium i zrakově postiženým studentům /, Střediskem výchovné péče Kompas v Náchodě a MuDr. Správkou / psychiatr pro děti a dorost /.

11 Mgr. Vlasta Stašková Učitelka odborných praxí Odborné průběžné a souvislé praxe studentů EA Náchod Ve školním roce 2006/07 zajišťovala škola pro studenty ročníků průběžné praxe na odborných pracovištích v Náchodě: MŠ Alšova, MŠ Kramolna, MŠ Vančurova Betanie, středisko Diakonie ČCE Oblastní nemocnice Náchod odd. gynekologicko-porodnické, dětské, odd. chirurgie, neurologie a interní Občanské sdružení Cesta Odlehčovací služba obč. sdružení Cesta Městské středisko soc. služeb Marie v Novém Městě nad Metují: Městské středisko sociálních služeb OÁZA NONA, společnost zdravotně postižených Základní a speciální škola, Rabínova Mateřské centrum v České Skalici: Domov důchodců na Třešňovce Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy v Hronově Domov odpočinku ve stáří Justýnka v Broumově Dětský domov a speciální škola v Červeném Kostelci Hospic Anežky České Souvislé praxe studentů probíhaly vždy ve 14denních cyklech každé pololetí na pracovištích v místě školy, v místě bydliště studentů, v celém regionu i mimo region.celkový počet odborných pracovišť souvislých praxí v loňském roce stoupl na 71. se o odborných praxích vyjadřují kladně. Vyhovuje jim výběr odborných pracovišť, které jim škola nabízí i počet odpracovaných hodin. Někteří by přivítali i větší počet odpracovaných hodin. Kladně hodnotí i možnost prakticky si vyzkoušet získané teoretické vědomosti z odborných předmětů a získat nový pohled na práci v terénu. Většina studentů uvádí, že odborné praxe jim pomohly při rozhodování, co budou dál studovat nebo jaké budou hledat zaměstnání po maturitě. S přístupem personálu ke studentům i ke klientům na jednotlivých pracovištích, byli studenti spokojeni a kladně hodnotili i náročnou a obětavou práci personálu. by přivítali, kdyby probíhala praktická maturita na odborných pracovištích pro pečovatele v nemocnici nebo některém pečovatelském domě a pro vychovatele v MŠ. Z hodnocení práce, která vypracovávají jednotlivá odborná pracoviště je patrné, že jsou s prací i vystupováním našich studentů velmi spokojeni. PaeDr. Jaroslav Dobýval Učitel, sportovní instruktor Ve školním roce 2006/2007 proběhly dva sportovní kurzy. Na konci ledna se uskutečnil lyžařský kurz 2. ročníku v rekreačním středisku Dlouhé Rzy. Výcvik probíhal v lyžařském areálu v Olešnici v Orlických horách. Počasí přálo, byl dostatek sněhu a kurz splnil účel- naučit především začátečníky technice na lyžích a snowbordech a zdokonalit pokročilé. V posledních týdnech května se ve stejném rekreačním středisku uskutečnil cykloturistický kurz 3. ročníku. I zde počasí přálo a tak se jezdilo na vyjížďky po Orlických horách a sportovalo v areáluodbíjená, stolní tenis, pálkovaná, soutěže zručnosti na kole apod. Oba kurzy splnily účel, podařilo se splnit plánované činnosti a stmelili se třídní kolektivy.

12 G. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Viz příloha. H. PŘÍLOHY 1. Zpráva o hospodaření za rok Fotodokumentace školy Výroční zprávu dne 1. října 2007 vypracoval Mgr. David Hanuš ředitel školy Výroční zpráva schválena Školskou radou Střední odborné školy sociální-evangelické akademie dne: Den odeslání zřizovateli :

13 Příloha Výroční zprávy 2006/2007 Zpráva o hospodaření za rok 2006

14 Příloha Výroční zprávy 2006/2007 Fotodokumentace 2006/2007

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 1) Název a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Název a IČO: Střední odborná škola sociální Evangelická akademie, 00189391 Adresa: Kladská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZE Í

A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZE Í A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZE Í 1) ázev a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Název a IČO: Střední odborná škola sociální Evangelická akademie, 00189391 Adresa: Kladská

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace F r a n t i š k a N o h y 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Evangelická akademie, Náchod, Jiráskova 461. Adresa: Jiráskova 461, 547 01 Náchod

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Evangelická akademie, Náchod, Jiráskova 461. Adresa: Jiráskova 461, 547 01 Náchod Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Evangelická akademie, Náchod, Jiráskova 461 Adresa: Jiráskova 461, 547 01 Náchod Identifikátor školy: 600 012 247 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč Identifikátor: 600 041 361 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více