INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI"

Transkript

1 INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Aktualizovaná verze 3.0 Březen 2013

2 Složení zpracovatelského týmu: RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. - vedoucí zpracovatelského týmu RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. Ing. Pavel Grebeníček Ing. Adriana Knápková, Ph.D. MUDr. Miroslav Kunzfeld Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. Bc. Dušan Odehnal MUDr. Jiří Paděra, MBA Bc. Václav Pavlíček Ing. Lenka Smékalová JUDr. Libor Šnédar, Ph.D. Prof. JUDr. et PhDr. Miloš Večeřa, CSc. Ing. Tomáš Výmola Ing. Petr Zahradník JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

3 OBSAH 1. ÚVOD VIZE ROZVOJE ZDRAVOTNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE NAVRŽENÝ MODEL ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZALOŽENÝCH ZLÍNSKÝM KRAJEM MODEL MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE KLÍČOVÁ TÉMATA KLÍČOVÉ KONCEPČNÍ ASPEKTY MODELU MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE KLÍČOVÉ PERSONÁLNÍ ASPEKTY MODELU MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE KLÍČOVÉ EKONOMICKÉ ASPEKTY MODELU MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE KLÍČOVÉ ASPEKTY PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁVRH PODOBY ZDRAVOTNICKÉHO PORTÁLU ZLÍNSKÉHO KRAJE ARCHITEKTURA A ERGONOMIE WEBU STRUKTURA WEBU OBSAH, NÁSTROJE A GRAFICKÁ PODOBA WEBU AKČNÍ PLÁN PŘÍLOHA 1: MODEL MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE PODLE OBORŮ P1.1 MODEL MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE PODLE OBORŮ P1.1.1 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ P1.1.2 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST P1.1.3 STOMATOLOGIE (ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ) P1.1.4 PEDIATRIE (DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ) P1.1.5 CHIRURGIE P1.1.6 VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ (INTERNA) P1.1.7 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ, NEONATOLOGIE (PÉČE O NOVOROZENCE) P1.1.8 NEUROCHIRURGIE (CHIRURGIE NERVOVÉHO SYSTÉMU) P1.1.9 ARO A INTENZIVNÍ MEDICÍNA P TRAUMATOLOGIE P ORTOPEDIE P UROLOGIE (LÉČENÍ MOČOVÉHO A POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ) P PLASTICKÁ CHIRURGIE P MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE (ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÁ CHIRURGIE) P ORL (UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ) P OFTALMOLOGIE (OČNÍ) P ONKOLOGIE (LÉČENÍ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ) P PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE, ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE (ONEMOCNĚNÍ PLIC A IMUNITNÍHO SYSTÉMU) P NEUROLOGIE (NERVOVÁ ONEMOCNĚNÍ) P INFEKČNÍ

4 P DERMATOVENEROLOGIE (KOŽNÍ) P REHABILITACE A FYZIOTERAPIE P PSYCHIATRIE A KLINICKÁ PSYCHOLOGIE (LÉČENÍ DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ) P GERIATRIE (LÉČBA SENIORŮ), NÁSLEDNÁ PÉČE, OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE P RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY (LÉČBA A DIAGNOSTIKA RENTGENOVÝMI PAPRSKY, ULTRAZVUKEM A SPECIÁLNÍ TECHNIKOU) P NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA (ZOBRAZOVÁNÍ POMOCÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK) P LABORATORNÍ OBORY A SOUVISEJÍCÍ KLINICKÁ PRACOVIŠTĚ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ (LÉČENÍ NEMOCÍ KRVE) KLINICKÁ BIOCHEMIE A DALŠÍ KLINICKO-LABORATORNÍ OBORY MIKROBIOLOGIE PATOLOGIE P TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ P LÁZEŇSKÁ PÉČE P1.2 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE PŘÍLOHA 2: ALTERNATIVNÍ MODELY ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZALOŽENÝCH ZLÍNSKÝM KRAJEM P2.1 NULOVÁ VARIANTA P2.2 VARIANTA PRONÁJMU A PRODEJE NEMOCNIC P2.3 VARIANTA MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE - HOLDING

5 1. ÚVOD Verze 3.0 návrhové části Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji poukázala na skutečnost, že tento dokument nelze považovat za neměnný. Naopak byl formulován požadavek na jeho pravidelnou aktualizaci v reakci na měnící se podmínky zdravotnictví Zlínského kraje. Aktualizovaná verze 3.0 návrhové části Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji reaguje na tuto skutečnost. Zdravotnictví představuje jednu z významných oblastí, které ovlivňují kvalitu života obyvatel území. Návrhová část Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji formuluje pohled na budoucí rozvoj zdravotnických služeb na území Zlínského kraje. Přijetím se tato koncepce stává klíčovým strategickým dokumentem nastiňujícím další směry vývoje zdravotnictví ve Zlínském kraji. Návrhová část Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji navazuje na poznatky formulované v její analytické části. Vedle toho návrhová část Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji vychází z hierarchicky nadřazených koncepčních dokumentů Zlínského kraje Strategie rozvoje Zlínského kraje respektive z Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje Ve Strategii rozvoje Zlínského kraje jsou v cíli 2.4 formulována zejména následující opatření týkající se oblasti zdravotnictví: 1. stanovit priority rozvoje nemocniční a ambulantní péče (rozvoj respektive útlum oborů), 2. integrovat nemocnice ve vlastnictví kraje (návaznost na zdravotnické řízení ve vazbě na lidské zdroje, zdravotnickou techniku a postupy, finanční zdroje), 3. modernizovat zdravotnickou infrastrukturu (přístrojové vybavení, vybavení informačními systémy), 4. řešit otázky relativně vysokého podílu praktických lékařů vyšších věkových skupin v populaci lékařů, 5. rozvíjet programy zaměřené na prevenci onemocnění. 5

6 Návrhová část Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji je plně v souladu s výše uvedenými opatřeními Strategie rozvoje Zlínského kraje Model medicínské hierarchizace je základním stavebním kamenem našeho návrhu, přičemž procesy integrace zdravotnických zařízení jsou jeho klíčovou ingrediencí (viz rovněž kapitoly 3 a 4.1). Model medicínské hierarchizace současně formuluje priority rozvoje jednotlivých zdravotnických oborů (viz zejména příloha 1), klade důraz na otázku modernizace zdravotnické infrastruktury (viz zejména kapitoly 4.1 a 4.4), usiluje o řešení nevyhovující věkové struktury praktických lékařů (viz součásti P1.1.1 a P1.1.2 přílohy 1) a uvádí výčet preventivních programů vhodných k podpoře (viz zejména příloha 1). Vzhledem ke skutečnosti, že Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje úzce navazuje na Strategii rozvoje Zlínského kraje , je návrhová část Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji plně v souladu i s tímto koncepčním dokumentem. Celkově tak zpracovaná koncepce zapadá do architektury strategických dokumentů Zlínského kraje. 6

7 2. VIZE ROZVOJE ZDRAVOTNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V souladu s požadavky Zlínského kraje byla zpracovatelským týmem formulovaná následující vize rozvoje zdravotnictví, respektive zdravotnických služeb, Zlínského kraje ve střednědobém časovém horizontu do roku 2015 a dlouhodobém časovém horizontu do roku Znění vize vychází z formulace cílového stavu zdravotnictví Zlínského kraje, jehož má být dosaženo v roce Vize rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje v dlouhodobém časovém horizontu do roku 2020 byla formulována takto: Zdravotnictví Zlínského kraje bude v roce 2020 tvořeno hierarchicky uspořádaným systémem zdravotnických zařízení. Tento systém bude efektivním způsobem poskytovat komplexní, kvalitní a dostupnou zdravotní péči, jejímž hlavním výsledkem bude vždy spokojený pacient. Nejširší spektrum specializované zdravotní péče bude poskytovat Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Základem systému zdravotnických zařízení pak budou čtyři, krajem založené, nemocnice v okresních městech Zlínského kraje. Objekty nemocnic budou modernizovány formou monobloků v souladu s generelem nemocnic. Výhody plynoucí z této modernizace budou využity managementem nemocnic k ekonomicky efektivnímu řízení na bázi společného lůžkového fondu interních a chirurgických oborů tam, kde je takový přístup ekonomicky a medicínsky výhodný. Základ systému zdravotnických zařízení bude doplněn plně funkční Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a privátními zařízeními poskytující služby v dílčích segmentech zdravotnictví. Vize rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje ve střednědobém časovém horizontu do roku 2015 je formulována ve smyslu jednak realizace kroků nezbytných pro naplnění dlouhodobé vize do roku 2020 a jednak realizace dílčích opatření rozvoje jednotlivých zdravotnických oborů tak, jak je uvádí tato strategie: 7

8 V roce 2015 budou v systému zdravotnictví Zlínského kraje realizovány kroky nezbytné pro naplnění dlouhodobé vize rozvoje do roku Primárně se jedná o dokončení či zahájení výstavby monobloků v souladu s generely nemocnic (Centrální budova interních oborů Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Centrální objekt Uherskohradišťské nemocnice a. s., Interní pavilon Vsetínské nemocnice a.s., rekonstrukce západního křídla budovy A Kroměřížské nemocnice a.s.). Při zahájení provozu těchto monobloků bude management nemocnic sledovat ekonomicky efektivní a medicínsky opodstatněné řízení na bázi společného lůžkového fondu interních a chirurgických oborů. V roce 2015 budou dále naplněny dílčí, časově méně náročná, opatření rozvoje jednotlivých oborů zdravotnictví. V návaznosti na vizi rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje byly formulovány tři vzájemně provázané strategické cíle: 1. Zajistit optimální dostupnost zdravotní péče občanům Zlínského kraje s východisky založenými na současném stavu 2. Zvyšovat kvalitu zdravotní péče poskytované občanům Zlínského kraje 3. Zlepšovat ekonomické ukazatele poskytované zdravotní péče V dalších kapitolách navržený model zdravotnictví Zlínského kraje vychází z formulované vize a třech strategických cílů. 8

9 3. NAVRŽENÝ MODEL ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZALOŽENÝCH ZLÍNSKÝM KRAJEM V návaznosti na, v kapitole 2, formulovanou vizi rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje byl zpracovatelským týmem koncepce vybrán doporučený model řízení zdravotnických zařízení založených Zlínským krajem. Tento model současně představuje hlavní východisko pro zohlednění dvojího pohledu koncepce na Zlínský kraj, tj. chápání Zlínského kraje jako správce území na jedné straně a zakladatele klíčových zdravotnických zařízení kraje na straně druhé. Takto příloha 1 řešící komplexní rozvoj jednotlivých zdravotních oborů a zdravotnické záchranné služby zasazuje zdravotnická zařízení založená či zřizovaná Zlínským krajem do širších souvislostí systému zdravotnictví kraje. Kapitola 4 pak blíže rozvádí některé ekonomické, majetkové a personální souvislosti navrženého modelu řízení zdravotnických zařízení založených Zlínským krajem. Zlínský kraj je v současné době zakladatelem čtyř zdravotnických zařízení nemocničního typu, a to: Kroměřížské nemocnice a.s. Uherskohradišťské nemocnice a. s. Vsetínské nemocnice a.s. Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Jedná se o autonomní akciové společnosti se svými statutárními a dozorčími orgány. Při zvažování výběru vhodného modelu řízení těchto zdravotnických zařízení bylo zpracovatelským týmem diskutováno a rozpracováno několik modelových variant, které byly posuzovány zlegislativních, ekonomických, majetkových a personálních hledisek. Tyto modely zahrnují nulovou variantu, variantu pronájmu či prodeje nemocnic a variantu medicínské hierarchizace. Hodnocení prvních dvou variant je součástí přílohy 2. Na základě tohoto hodnocení zpracovatelský tým nedoporučuje sledovat žádnou z těchto variant a dále rozpracovává doporučený model medicínské hierarchizace. Podstatou této varianty je vytvoření hierarchického systému, který je podobný systému zdravotnických zařízení v krajích s existencí fakultních nemocnic. V rámci tohoto modelu plní Krajská nemocnice T. Bati, a. s. funkci zdravotnického zařízení, které poskytuje vyšší 9

10 stupeň specializované péče pro obyvatele spádového území celého Zlínského kraje a to v plné šíři všech medicínských oborů (analogie krajů s fakultní nemocnicí). Toto postavení Krajské nemocnice T. Bati, a. s. předurčuje její tradice, velikost, vybavení, spektrum poskytované péče, geografické a administrativní uspořádání kraje. V rámci modelu medicínské hierarchizace poskytují další nemocnice založené Zlínským krajem základní péči v hlavních oborech. Zásadní znaky navrženého modelu z hlediska legislativních, majetkových, ekonomických a personálních podmínek lze charakterizovat takto: Model medicínské hierarchizace zachovává stávající podobu čtyř samostatných nemocnic. Z legislativního hlediska a z hlediska majetkových vztahů tak nevyžaduje navrhovaný model zásadních změn. V rámci poskytovaných služeb zdravotní péče je klíčovým znakem modelu poskytování péče v základních oborech ve všech nemocnicích založených krajem. V souladu s navrženým hierarchickým systémem je specializovaná a superspecializovaná zdravotní péče poskytována v rámci tzv. krajských pracovišť a to zejména v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. Výběr krajských pracovišť je determinován rozsahem a kvalitou v současnosti poskytované zdravotní péče včetně zhodnocení klinicko-ekonomického profilu nemocnic v jednotlivých oborech a současně snahou respektovat principy modelu medicínské hierarchie (viz příloha 1). V návaznosti na výše uvedený bod je řešena i otázka lůžkového fondu a to v následující podobě: - Pro základní obory (tj. interna, chirurgie, gynekologie, pediatrie) je lůžkový fond zachován ve všech čtyřech nemocnicích založených Zlínským krajem. V případě specializovaných a úzce zaměřených oborů (např. ORL, oftalmologie, dermatovenerologie) jsou ponechána specializovaná lůžka vždy na krajských pracovištích a plánovaných centrech zdravotní péče, a to zejména v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. V případě dalších oborů je v medicínsky a ekonomicky odůvodněných případech a při splnění požadavků personálního zabezpečení, technického a věcného vybavení dle platných legislativních podmínek, respektive zajištění i prostorových podmínek na bázi monobloků sledováno uspořádání ve formě společného lůžkového fondu interních 10

11 a chirurgických oborů. Tyto vazby doporučujeme zohlednit již ve fázi projektové přípravy (blíže pro charakteristiku společného lůžkového fondu kapitola 4.3). - V Krajské nemocnici T. Bati, a. s. je dále zvýrazněn počet vysoce specializovaných lůžek navázaných na jednotlivá medicínská centra (zejména invazivní kardiologie, iktové, neonatologické, perinatologické, traumatologické, onkologické) a rovněž jsou zejména do Krajské nemocnice T. Bati, a. s. respektive plánovaných center koncentrována JIP lůžka vyšší kategorie. - V rámci modelu je současně sledován trend rozšiřování poskytování ambulantních služeb, včetně jednodenní chirurgie, na úkor lůžkové péče v těch oborech, které toto řešení umožňují a zdůrazněna role omezené přepravy pacientů. V souladu s navrženým modelem je nutné nastavit i systém financování ze strany zdravotních pojišťoven, který musí odpovídat poskytované péči a dále je vyžadována plná a komplexní podpora Zlínského kraje jako zakladatele (finanční, investiční a morální). S ohledem na význam budování monobloků v souladu s generely nemocnic musí být důraz kladen na zajištění externích zdrojů financování, a to ať již na bázi dotačních titulů nebo jiných forem jako je PPP partnerství. V případě finanční a investiční podpory Zlínského kraje jím založeným zdravotnickým zařízením se nabízí otázka nedovolené veřejné podpory. V tomto ohledu však považujeme za relevantní vnímání veřejné podpory jako služby veřejného zájmu. Rovněž tak je úhrada za zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění v kompetenci členského státu (čl. 152 SES) a jedná se o službu mající pro život občanů kraje zásadní význam. Jde tedy o službu obecného hospodářského zájmu, viz případ tzv. Altmark (rozsudek Evropského soudního dvora v případu C- 280/00). Současně doporučujeme otázku finanční a investiční podpory v případě sporných otázek konzultovat s odpovědnými pracovníky Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Z personálního hlediska je typickým znakem navrženého modelu koncentrace špičkových pracovníků v centrech specializované a superspecializované zdravotní péče Krajské nemocnice T. Bati, a. s. 1 Výrazně posílena je dále koordinační role (práva a povinnosti) 1 Oficiálně schválená centra specializované péče v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. zahrnují Diabetologické centrum; Iktové centrum; Kardiovaskulární centrum; Komplexní onkologické centrum; Perinatologické centrum; Onkogynekologické centrum; Urogynekologické centrum; Centrum pro biologickou léčbu těžké psoriázy; Centrum pro biologickou léčbu nespecifikovaných střevních zánětů; Centrum digestivní endoskopie; Centrum pro screeningovou koloskopii; Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění 11

12 Zlínského kraje, resp. Krajského úřadu Zlínského kraje respektive sboru krajských konzultantů. Navrhovaný model podle názoru zpracovatele vytváří předpoklady ekonomické optimalizace fungování zdravotnických zařízení založených Zlínským krajem a to prostřednictvím optimalizace objemu a struktury poskytovaných služeb s návazností na restrukturalizaci lůžkového fondu, optimalizaci počtu a struktury zdravotnických pracovníků a optimalizaci přístrojového vybavení a jeho dislokace. Současně model zajišťuje dostatečnou dostupnost péče pro všechny občany Zlínského kraje a současně dovoluje koncepční rozvoj potřebných specializovaných center. Kvalitní a dostupná zdravotní péče tak bude zajištěna s důrazem na vysokou míru ekonomické efektivity a to plně v souladu s formulovanými strategickými cíli vize koncepce. Zdůrazněme však, že ekonomické vyčíslení modelu je v současnosti ovlivněno neznalostí dlouhodobých podmínek financování zdravotnictví v České republice. Navrhovaný model současně představuje podle názoru zpracovatele variantu vhodnou pro dosažení širokého konsensu na bázi postupných změn. Takto je například řešeno i jedno z potenciálně konfliktních témat společného lůžkového fondu, a to jednak zúžením jeho aplikace mimo základní obory sdělením na chirurgické a interní obory pro prevenci případných hrozeb spojených s odbornými požadavky na pracovníky a jednak podmíněním realizace medicínským aekonomickým opodstatněním. Zvolený model nevyvolává změny nevratného charakteru, jako je tomu v případě modelu pronájmu či prodeje nemocnic. Současná podoba řízení nemocnic založených Zlínským krajem pak nevyžaduje legislativní a majetkové prohloubení integrace na bázi holdingového uspořádání, neboť veškeré potenciální výhody takto vznikající lze řešit prostřednictvím rozhodnutí valných hromad jednotlivých nemocnic (viz rovněž příloha 2). Prosazení vůle vlastníka je možné i formou jednotného personálního propojení představenstev všech nemocnic. Výhodou je zachování právní subjektivity jednotlivých nemocnic. Výše uvedené modely je rovněž potřeba vnímat v kontextu nového balíku zdravotnických zákonů s účinností od 1. dubna 2012, které zahrnují následující legislativní normy: Zákon o zdravotních službách sjednocuje mj. podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro státní i nestátní poskytovatele, definuje pojem 12

13 zdravotnické zařízení a stanoví druhy a formy zdravotní péče. Dále stanovuje práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů služeb a zdravotníků, včetně vymahatelnosti případných sankcí. Zákon o specifických zdravotních službách řeší otázky služeb typu asistované reprodukce, interrupce, sterilizace, kastrace, změny pohlaví, psychochirurgických výkonů a další. Zákon o zdravotnické záchranné službě definuje pravidla součinnosti mezi poskytovateli zdravotnické záchranné služby a poskytovateli lůžkových služeb, vymezuje práva a povinností výjezdových skupin, dojezdový čas do 20 minut, stanovuje kompetence Ministerstva zdravotnictví a krajů ve financování a zajištění připravenosti poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení krizových situací včetně vybudování nových stanic záchranné služby. Velká novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění definuje nárok pojištěnce na rozsah zdravotní péče, a to v kontextu časové a místní dostupnosti. Výběrové řízení na zdravotnické zařízení ambulantní péče na úrovni kraje je základní podmínkou pro vstup tohoto zdravotnického zařízení do systému veřejného zdravotního pojištění, pro zdravotnická zařízení lůžkové péče platí podmínka výběrového řízení na Ministerstvu zdravotnictví. Při kladném výsledku výběrového řízení zdravotní pojišťovny mohou se zařízením uzavřít smlouvu, při záporném výsledku nesmějí. Součástí smlouvy registrujících praktických lékařů a lůžkových zdravotnických zařízení s akutními lůžky je povinnost účasti na lékařské službě první pomoci organizované krajem. Návrh zákona stanovuje i možnost výpovědi smlouvy ze strany pojišťovny s definovanou výpovědní lhůtou. Norma mění regulační poplatky. Zákon definuje regulaci vstupu nových technologií a jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění, nahrazuje tak přístrojovou komisi Ministerstva zdravotnictví. Dále je legalizována pravomoc Ministerstva zdravotnictví pro tvorbu sítě center vysoce specializované péče a jejich vybavení přístrojovou technikou. V tomto kontextu vidíme hlavní výhodu modelu medicínské hierarchizace v posílení pozice Krajské nemocnice T. Bati, a. s. vzhledem k otázkám nových technologií a center vysoce specializované péče. Fragmentace zdravotnických služeb může podle názoru zpracovatelského týmu představovat hrozbu poskytování tohoto druhu služeb na území Zlínského kraje a to mimo jiné ve vztahu jeho některých částí k fakultním nemocnicím 13

14 v Olomouci (okres Kroměříž), Brně (okres Uherské Hradiště) a Ostravě (okres Vsetín). Tuto hrozbu je nutné zohlednit tak, aby služby, které je opodstatněné zajistit a poskytovat ve Zlínském kraji, byly realizovány v nemocnicích založených Zlínským krajem. V tomto kontextu jde i o otázku ekonomických výsledků samotného Zlínského kraje. Toto ovšem neznamená, že na území Zlínského kraje bude poskytováno kompletní spektrum zdravotnické péče. V případě některých superspecializovaných odborností (např. kardiochirurgie, transplantace orgánů, léčba popálenin, hyperbaroxie, JIP pro HIV+ a další) bude zachována návaznost na fakultní nemocnice v Jihomoravském, Olomouckém či Moravskoslezském kraji. Zlínský kraj nebude usilovat o zajištění této superspecializované péče s ohledem na enormně vysoké požadavky personální a technické, a tím i finanční, pro její zajištění. 14

15 4. MODEL MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE KLÍČOVÁ TÉMATA Tato kapitola představuje klíčová témata modelu medicínské hierarchizace, která jsou relevantní pro ekonomické a personální aspekty zdravotnických zařízení Zlínského kraje. V tomto ohledu zdůrazněme, že detailní ekonomické vyhodnocení naráží na ne zcela vyjasněné podmínky financování zdravotnictví v České republice. V dalším textu uvedené klíčové prvky modelu medicínské hierarchizace jsou rovněž diskutovány v legislativních a majetkových souvislostech tam, kde jsou tyto aspekty relevantní. 4.1 KLÍČOVÉ KONCEPČNÍ ASPEKTY MODELU MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE Klíčovým koncepčním aspektem modelu medicínské hierarchizace 15 je prvek utváření provázeného systému poskytování zdravotní péče ve Zlínském kraji se zohledněním myšlenky hierarchizace zdravotnických zařízení. V rámci navrženého modelu medicínské hierarchizace jsou proto klíčové následující principy: - Zdravotnický systém Zlínského kraje nebude poskytovat kompletní spektrum zdravotnické péče. V případě některých superspecializovaných odborností (např. kardiochirurgie, transplantace orgánů, léčba popálenin, hyperbaroxie, JIP pro HIV+, vyšší resuscitační péče pro děti a další) bude zachována návaznost na fakultní nemocnice v Jihomoravském, Olomouckém či Moravskoslezském kraji. Zlínský kraj nebude usilovat o zajištění této superspecializované péče s ohledem na enormně vysoké personální, technické i finanční požadavky pro její zajištění. - V rámci jednotlivých odborností je v příloze 1 určeno krajské pracoviště stojící nejvýše v hierarchii a zajišťující tedy nejširší spektrum zdravotnických výkonů. Cílem modelu medicínské hierarchizace je zajištění zdravotní péče obyvatelům Zlínského kraje na území kraje, s výjimkou superspecializované péče poskytované v návaznosti na předchozí bod. Nezbytnou podmínkou pro dosažení tohoto stavu je spolupráce v rámci sítě zdravotnických zařízení s uznáním vedoucí role krajského pracoviště a to alespoň v rovině nemocnic založených Zlínským krajem. Příloha 1 ukazuje, že míra spolupráce v některých odbornostech je již v současnosti na vysoké úrovni, zatímco v případech jiných není tato podmínka naplněna. Zlínský kraj bude proto usilovat o dosažení spolupráce mezi jím založenými nemocnicemi a to na bázi jasné specifikace zákroků,

16 které budou prováděny výhradně na krajském pracovišti. Důrazně doporučujeme zachovat co nejširší spektrum realizovaných výkonů v síti nemocnic založených Zlínským krajem. Toto doporučení se týká rovněž výkonů zdravotnického komplementu. - Dostupnost zdravotní péče je jeden z hlavních stavebních kamenů vize této koncepce. Základní zdravotní péče proto musí zůstat zachována ve všech nemocnicích založených Zlínským krajem. K diferenciaci nemocnic na bázi hierarchie pak dochází teprve u vybraných zákroků, kde s ohledem na jejich počet je koncentrace žádoucí jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska zabezpečení kvality poskytované péče vzhledem ke kvalifikovanosti a zkušenostem zdravotnického personálu. - Do základní sítě zdravotnických zařízení založených Zlínským krajem doporučujeme integrovat rovněž soukromá zdravotnická zařízení a to na bázi spolupráce v těch oblastech, kde tato zařízení dosahují špičkových výsledků nebo které nejsou poskytovány v rámci nemocnic založených Zlínským krajem. Poznamenejme, že takto nastavený systém zdravotnické péče ve Zlínském kraji umožňuje zefektivnit jeho fungování s pozitivními dopady na ekonomické výsledky i personální zabezpečení. Doporučujeme, aby v souladu s modelem medicínské hierarchizace byly nastaveny otázky týkající se velkých investičních projektů. Investiční projekty přitom musí být v souladu s vypracovanými generely plánované podoby areálů jednotlivých nemocnic, které zdůrazňují koncentrovanou podobu dislokace pracovišť nemocnic založených Zlínským krajem. Za prioritní v tomto ohledu považujeme realizaci následujících velkých investičních projektů: - Výstavba Centrální budovy interních oborů v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. - Dokončení výstavby centrálního objektu Uherskohradišťské nemocnice a. s. - Realizace projektu výstavby interního pavilonu Vsetínské nemocnice a.s. - Realizace projektu rekonstrukce západního křídla budovy A Kroměřížské nemocnice a.s. - Výstavba monobloku urgentního příjmu v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. - Výstavba objektu gynekologických oborů v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. 16

17 4.2 KLÍČOVÉ PERSONÁLNÍ ASPEKTY MODELU MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE Dostatečné personální zajištění poskytování zdravotní péče představuje klíčový prvek pro dosažení vize a strategických cílů této koncepce. Koncepce dílčích zdravotnických oborů v tomto směru identifikovala některé problémy pociťované na území Zlínského kraje. Tyto problémy lze rozdělit do dvou oblastí: - Nedostatečné personální zajištění některých odborností ať již z hlediska počtu nebo kvalifikace (např. odborné ambulance zaměřené na dětské pacienty, odborné ambulance alergologie; lékaři lůžkové péče erudovaní v intenzivní medicíně vnitřního lékařství, plastické chirurgii či geriatrii; personální zajištění odborností rehabilitace a fyzioterapie či pozice radiologický asistent) - Nepříznivá věková struktura lékařů některých odborností (např. praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti a dorost) V rámci první problémové oblasti doporučujeme řešit nedostatečné personální zajištění z hlediska počtu ambulantních zdravotnických pracovníků prostřednictvím jednání se zdravotními pojišťovnami a to na základě detailního rozboru stávajícího stavu. Nedostatky týkající se naplnění požadavků na personální zajištění zdravotní péče doporučujeme vedle nabídky a poptávky na trhu práce řešit rovněž vytvořením dostatečně finančně motivujícího systému dalšího vzdělávání. Tento přístup je rovněž jednou z možných cest pro zmírnění dopadů problémové oblasti. V případě chybějící akreditace postgraduálního vzdělávání doporučujeme podporovat aktivity vedoucí k jejímu dosažení (např. radiační onkologie v rámci Krajské nemocnice T. Bati, a. s.). 2 Konečně v případě některých chybějících odborností (např. radiologický asistent, zdravotní sestry) doporučujeme iniciovat jednání s institucemi terciárního vzdělávání přímo ve Zlínském kraji o vytvoření nového či rozvíjení existujícího studijního oboru. V reakci na druhou problémovou oblast doporučujeme zaměření na podporu postgraduálního vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost a to v rámci nemocnic založených Zlínským krajem a v návaznosti na Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a Vyhlášku č. 187/2009 Sb. 2 Viz Vyhláška č. 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. 17

18 o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství. Doporučujeme vytvořit nástroj finanční podpory na pokrytí části nákladů praktické přípravy lékařů. Z dlouhodobého hlediska pak považujeme za klíčové postupovat v souladu s podmínkami personálního vybavení zdravotnického zařízení podle přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče (viz vyhláška č. 618/2006 Sb.) tak, aby zdravotním pojišťovnám nevznikl důvod zasahovat do struktury a objemu úhrad zdravotnického zařízení. Doporučujeme vytvořit na krajské úrovni koncepční postup pro naplnění těchto podmínek. Personální aspekty Modelu medicínské hierarchizace jsou dále spojeny s potřebou zajištění koordinace realizace klíčových opatření. Za hlavní potřeby v tomto ohledu považujeme: Sbor krajských konzultantů pro jednotlivé obory zdravotnictví Zlínského kraje není v současné době funkční, neboť není vyjasněno jeho postavení a finanční ohodnocení. Proto doporučujeme přesně vymezit postavení a finanční ohodnocení krajských konzultantů pro jednotlivé obory zdravotnictví Zlínského kraje. Klíčovým aktérem koordinace naplnění Modelu medicínské hierarchizace bude Odbor zdravotnictví Zlínského kraje. V tomto ohledu doporučujeme doplnit personální stav odboru o pracovníky, kteří se tímto úkolem budou zabývat. 4.3 KLÍČOVÉ EKONOMICKÉ ASPEKTY MODELU MEDICÍNSKÉ HIERARCHIZACE Jeden z formulovaných strategických cílů této koncepce zdůrazňuje potřebu zlepšovat ekonomické ukazatele poskytované zdravotní péče na území Zlínského kraje. Tento požadavek reflektuje zadluženost jako jeden z klíčových problémů nemocnic založených Zlínským krajem, a především Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Model medicínské hierarchizace reaguje na tuto skutečnost snahou o racionální využití personálních, přístrojových a jiných kapacit zdravotnických zařízení na bázi spolupráce a dělby práce. Za hlavní opatření v tomto směru považujeme: 18

19 Model medicínské hierarchizace jako politika pro jednání se zdravotními pojišťovnami Otázka adekvátních úhrad za poskytovanou zdravotní péči byla zmiňována jako jeden z problémů jak v analytické části, tak v příloze 1 části návrhové. Zpracovatelský tým se domnívá, že model medicínské hierarchizace může vytvořit platformu pro nalezení konsensu v jednání Zlínského kraje a jím založených nemocnic na jedné straně a zdravotních pojišťoven na straně druhé. Takto doporučujeme, aby se model medicínské hierarchizace stal základní politikou pro jednání Zlínského kraje a jím založených nemocnic se zdravotními pojišťovnami jako hlavním plátcem zdravotní péče o detailní podobě poskytované zdravotní péče v jednotlivých odbornostech. Stálý důraz na kvalitu a efektivitu vykazování pro DRG Podle současného stavu informací lze předpokládat zvyšování růstu významu DRG ve financování zdravotnictví. V kontextu tohoto předpokladu doporučujeme klást důraz jednak na kvalitu vykazování pro DRG, tj. dodržování pravidel MKN-10 a metodik VZP a Národního referenčního centra, a jednak na efektivitu vykazování pro DRG ve směru opodstatněného příjmu. V tomto směru doporučujeme, aby se Odbor zdravotnictví Zlínského kraje zaměřil na hodnocení kvality vykazování pro DRG a současně aby využil dostupná data pro výkonnostní analýzy použitelné pro řízení nemocnic založených Zlínským krajem. Přechod k elektronickým a centralizovaným nákupům jako nadstavba modelu medicínské hierarchizace Jedním z moderních trendů řízení zdravotnických zařízení je přechod k novým metodám nákupů, které v sobě skrývají potenciál generovat úspory na bázi konkurence. Primárně se v tomto směru jedná o využití elektronických nástrojů včetně elektronických aukcí (viz např. situace nemocnic Moravskoslezského kraje či Plzeňského kraje). Doporučujeme reflektovat tento trend i v rámci řízení zdravotnických zařízení Zlínského kraje a to v rámci projektu podpory elektronických forem nákupů v nemocnicích založených Zlínským krajem s koordinací Zlínského kraje. Legislativně je v tomto případě potřeba postupovat v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 19

20 Současně doporučujeme zhodnotit možnosti zavedení konceptu centrálně koordinovaných elektronických nákupů a to v rámci následujícího postupu. Primárně bude zaveden prvek plánování nákupů pro definované časové období, kdy nemocnice založené Zlínským krajem předloží Odboru zdravotnictví Zlínského kraje plán nákupů pro dané období. Odbor zdravotnictví Zlínského kraje následně vytipuje ve spolupráci s nemocnicemi vhodné komodity pro centrální nákup. Centrálním zadavatelem podle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách bude některá z nemocnic založených Zlínským krajem a to v kontextu hodnocení jejich zkušeností s danou komoditou (cena, rozsah využití apod.). Součástí tohoto postupu se může stát rovněž prvek centralizovaných pozitivních listů a dlouhodobých kontraktů. Úspory spojené s redukcí počtu lůžek/oddělení a to výhledově na bázi vytváření společného lůžkového fondu nemocnic založených Zlínským krajem Společný (spojený) lůžkový fond představuje nástroj, který sleduje cíl optimalizovat počty lůžek a podporovat jejich efektivní využití a to za předpokladu zachování dostupnosti zdravotní péče. V současnosti je péče poskytovaná na oddělení ve více oborech (společný lůžkový fond) definována vyhláškami MZ ČR o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb a o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. 3 Utváření společného lůžkového fondu v nemocnicích sleduje i podmínky a postup Všeobecné zdravotní pojišťovny pro promítnutí tohoto způsobu lůžkové péče do konkrétního smluvního vztahu. V tomto směru je společný lůžkový fond chápán jako spojení různých odborností (oborů) pod jeden primariát, přičemž se rozlišují dva typy primariátu primariát chirurgických oborů (cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, hrudní chirurgie, chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie, oftalmologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie, otorinolaryngologie, plastická chirurgie, popáleninová medicína, traumatologie, urologie a příslušné obory, ve kterých je poskytována péče dětem) a primariát interních oborů (angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, geriatrie, hematologie a transfuzní lékařství, kardiologie, klinická onkologie, nefrologie, neurologie, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství, radiační onkologie, revmatologie, 3 Vyhláška č. 99/2012 Sb. a Vyhláška č. 92/2012 Sb. 20

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu?

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu? Otázky pro určení povolání Určení povolání 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Je povolání [${Profession}] na území Vašeho státu regulováno? - Ano - Ne Jaké odborné činnosti spadají do povolání [${Profession}]

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

IČO: 27256537, DIČ: CZ

IČO: 27256537, DIČ: CZ Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno tel.:312606111, IČO: 27256537, DIČ: CZ 27256537, č.ú.: 33083308/0300 Projekty realizované v Oblastní nemocnici

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie.

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie. Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Nemocnice Strakonice

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 3 2011 2015 Koncept lůžkové zdravotnické péče v Královéhradeckém kraji dle oborů Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Počet oddělení

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : 324. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Organizace a řízení ambulantních laboratoří. Martin Radina SPADIA LAB

Organizace a řízení ambulantních laboratoří. Martin Radina SPADIA LAB Organizace a řízení ambulantních laboratoří Martin Radina SPADIA LAB INMED 2012 Pardubice, 22. 23.11.2012 Úvod Dramatické změny prostředí významně ovlivňuje laboratorní medicínu za posledních 20 let Legislativní

Více