VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb."

Transkript

1 Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY Dlouhodobou koncepcí školy je vychovávat a vzdělávat aktivní a tvořivé žáky. Žáky, kteří se budou snažit kultivovaně písemně i slovně vyjadřovat, kteří budou mít základní vědomosti, které jim umožní samostatně se učit, logicky uvažovat, žáky, kteří se neztratí v množství informací, kteří budou umět vhodně formovat své názory a postoje, kteří budou respektovat práci i názory druhých a kteří budou, v dobrém slova smyslu, místními patrioty.

2 OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 Charakteristika školy... 4 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 6 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 7 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY... 8 Zápis do 1. tříd... 8 Přijetí ke vzdělávání do střední školy... 8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ... 9 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Výchovné poradenství Prevence sociálně-patologických jevů Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Školní poradenské pracoviště Zájmové vzdělávání Školní družina (ŠD) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Akce školy Nejvýraznější úspěchy našich žáků v soutěžích Spolupráce s rodiči ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Technické podmínky ovlivňující hlavní úkoly školy Příloha k účetní uzávěrce sestavené ke dni ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Příloha č. 1 Učební plány Příloha č. 2 Obrazová příloha Strana 2

3 POUŽITÉ ZKRATKY: PP Pedagogický pracovník NP Nepedagogický pracovník AP Asistent pedagoga VP Výchovný poradce ŘŠ Ředitel školy ntu Napomenutí třídního učitele dtu Důtka třídního učitele dřš Důtka ředitele školy ptu Pochvala třídního učitele přš Pochvala ředitele školy PPP Pedagogicko-psychologická poradna SPC Speciální pedagogické centrum IŽ Integrovaný žák IVP Individuální vzdělávací plán VPU Vývojové poruchy učení ŠSpP Školní speciální pedagog ŠVP Školní vzdělávací program ŠD Školní družina ZUŠ Základní umělecká škola OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí ÚP Úřad práce KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum NIDV Národní institut pro další vzdělávání Strana 3

4 Základní údaje o škole ( 7, odst. 1a vyhlášky 15/2005 Sb.) Název školy Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek Adresa školy Sportovní 584, Brušperk IČ DIČ --- IZO Identifikátor právnické osoby Bankovní spojení /0600 Telefon/Fax WWW Právní forma Příspěvková organizace Den zahájení činnosti Zařazení do sítě škol Zřizovatel Město Brušperk Součásti školy Základní škola kapacita 470 žáků Školní družina kapacita 80 žáků Ředitel školy Zástupce ředitele školy Ekonom školy Přehled hlavní činnosti (dle zřizovací listiny) Přehled doplňkové činnosti (dle zřizovací listiny) Rada školy Mgr. Aleš Vyvial Mgr. Leona Škvareková Yvetta Daňková Základní škola je zřízena za účelem poskytování základního vzdělání, zabezpečování rozumové výchovy ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytování mravní, estetické, pracovní, zdravotní, tělesné, ekologické, hudební výchovy a též náboženské výchovy žáků. Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování výchovy a výuky v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, rozšířenou o estetickou výchovu; dále provozování školní družiny a školního klubu, které slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. Pronájem bytových a nebytových prostor, poskytování krátkodobých pronájmů. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Zřízena ; 6 členů; předseda Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Charakteristika školy Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek Místek je evidována v rejstříku škol. Škola zahájila svou činnost Od má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje město Brušperk. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola se člení na vedení školy, první stupeň a druhý stupeň, školní družinu, správní zaměstnance. První zmínka o nutnosti postavit školu pochází z 19. století. V roce 1929 již byl vybrán pozemek ke stavbě měšťanské školy. V roce 1932 byl vyčleněn milion korun na stavbu školy, ale kvůli hospodářské krizi se stavba neuskutečnila. Ke stavbě školy došlo až po válce. Zhotovením náčrtu školy byl pověřen zasloužilý rodák Ing. Vladimír Chamrád. Projektové plány vypracoval jeho spolupracovník Ing. Vladimír Meduna. Náklady na budovu činily 13 milionu korun. Slavnostní výkop základů byl v září 1947 a do konce roku byly základy z větší části hotovy. Stěhování Strana 4

5 do školy začalo 10. prosince Část traktu školy byla postoupena Vysoké škole strojní v Ostravě, a to až do července 1955, kdy se přistěhoval z Budišova dětský domov (který zůstal až do roku 2004) a na podzim roku 1955 se do prostor pod dětský domov přestěhovala mateřská škola. Ve školním roce byla zřízena školní družina, kterou navštěvovalo 36 dětí. Největší počet žáků měla škola ve školním roce Bylo jich 689. Základní škola Vojtěcha Martínka má základní půdorys ve tvaru podobnému písmenu Z. Budova byla dokončena roku Areál školy je umístěn v klidném přírodním prostředí na levém břehu řeky Ondřejnice s dostatečně ozeleněnými volnými plochami. V roce 1988 byl areál rozšířen o novou plynovou kotelnu a přístavbu učeben 1. stupně napojenou na stávající trakt spojovací chodbou. Výhodná orientace areálu ke světovým stranám a poloha stranou dopravního ruchu vytváří dobré podmínky pro všestrannou výchovu dětí. V přízemí je rozlehlý vestibul, odkud vedou prostorné dlouhé chodby se vchody do jednotlivých učeben a kabinetů. V prvém patře je velký sál s divadelním jevištěm, který je v průběhu roku často využíván pro nejrůznější setkání, koncerty, vzdělávací akce, divadelní představení, soutěže a tradiční akademie školy. Zázemí pro vedení školy tvoří pracovny ředitele školy a sekretariátu. Prostor s proskleným stropem před nimi je originálně využit jako botanický skleník. Škola má k dispozici gymnastickou tělocvičnu a novou sportovní halu. Vnitřní rozměry haly jsou m a minimální výška stropu 7 m. Tyto parametry umožňují provozovat některé sporty (košíková, mezinárodní házená, futsal, florbal, volejbal) i na ligové úrovni. Hala je vybavena elektronickou časomírou a potřebným nářadím a náčiním. Sportovní povrch TARAFLEX je položen na pružném roštu a splňuje ty nejnáročnější hygienické požadavky. V hale je i hlediště pro 222 sedících diváků. Hala je napojena na školu přes vestibul a dvěma přímými vstupy od šaten 1. stupně. Nová hala velmi výrazně zvyšuje možnosti přípravy našich žáků na sportovní činnosti, dále nabízí dětem seznámení se s moderním sportovním prostředím, umožňuje organizovat sportovní soutěže a akce (a to nejen pro naše žáky) na velmi vysoké úrovni. Rovněž využíváme přilehlé fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. V prostorách školy je dále školní jídelna s výdejnou obědů a prostory pro školní družinu. Celkově škola disponuje 19 kmenovými učebnami a samostatnými odbornými pracovnami pro výuku hudební výchovy a přírodopisu, fyziky a chemie, výtvarné výchovy, výpočetní techniky, cizích jazyků a humanitních předmětů. Dále jsou zde umístěny dílny a školní kuchyňka. V roce 2006 byla škola vybavena první multimediální třídou s interaktivní tabulí. Od roku 2009 má škola k dispozici další dvě interaktivní tabule umístěné v učebnách 1. stupně. V roce 2010 prošla budova 2. stupně rozsáhlou modernizací. Nově byly zrekonstruovány a vybaveny 4 odborné učebny (hudebna, přírodovědná učebna, výpočetní technika, cizí jazyky). Odborné učebny byly vybaveny např. interaktivními tabulemi, hlasovacím zařízením, moderním nábytkem atd. Od roku 2011 je každá kmenová učebna vybavena audio-vizuální technikou a počítačem. Veškerá pedagogická dokumentace je vedena elektronicky (včetně např. třídních knih). V roce 2012 prošla škola celkovou revitalizací vnějšího pláště, došlo k výměně oken, zateplení střech a venkovních zdí. V tomto roce proběhla celková rekonstrukce vnitřních prostor tzv. bloku D (dříve zde byl dětský domov), který od školního roku 2012/13 bude sloužit školní družině a Základní umělecké škole Brušperk. Kolem školy jsou ozeleněné plochy parku. Před školou je školní pozemek, který slouží především k výuce předmětu pracovních činností. U školní družiny je malé hřiště s pískovištěm 1. 1 Na jaře roku 2012 došlo ke stavebním úpravám bloku D a od září bude ŠD v nově zrekonstruovaných prostorách. Strana 5

6 Každý vyučující má k dispozici kabinetní zázemí a sborovnu školy s technickým vybavením. Základní škola má stabilizovaný pedagogický sbor. Učitelé splňují předpoklady a požadavky pro výkon činností pedagogických pracovníků 2. Klima školy je příznivé a přátelské. Škola se snaží v rámci svých možností žáky seznamovat s patologickými jevy ve společnosti a zároveň je učit zaujímat k nim správný postoj tak, aby se žáci nedostávali do neřešitelných situací. Snahou školy je vzniklé výchovné problémy co nejdůsledněji řešit. V praxi to znamená od počátku, kdy je problém nastolen, zjistit co nejvěrnější obraz o dané události a následně zvolit vhodný postup řešení. Toto je úkolem především výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, metodika prevence, třídního učitele. V budoucnu se stále budeme věnovat kvalitní výchovné práci a ve spolupráci s rodiči vést děti k slušnému a ohleduplnému chování. Škola úzce spolupracuje s ostatními školami, zvláště pak se školami povodí Ondřejnice. Škola dlouhodobě spolupracuje se Sdružením přátel školy. Společně byly organizovány akce pro žáky, zaměstnance školy i pro veřejnost. Přehled oborů vzdělávání ( 7, odst. 1b vyhlášky 15/2005 Sb.) Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru C/01 Základní škola denní český 9 r. 0 měs. 470 Vzdělávací programy: 1. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 2. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 3. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 4. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 5. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 6. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 7. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 8. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 9. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) V tomto školním roce byli žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP). Hlavní změnou, kterou ŠVP přináší, je změna cíle učení. Cílem se stávají tzv. kompetence, to je, co žáci umí, ne jen to, co si pamatují. Nová podoba vzdělávání vychází z toho, že při rozsahu dnešního poznání a rychlém rozvoji technologií nevíme přesně, co budou dnešní děti skutečně potřebovat v dospělosti. Proto se vzdělávání staví na jistém množství vhodně propojených poznatků a velký důraz se klade na dovednosti, které mají nadčasový význam a které umožní rychle se přizpůsobit potřebám dalšího vzdělávání i pozdějšího zaměstnání. Volitelné předměty: 3. a 4. ročník informatika, sportovní hry 7. ročník německý jazyk, údržba a provoz domácnosti 8. ročník německý jazyk, sportovní hry, informatika, literární seminář 9. ročník německý jazyk, přírodovědný seminář, informatika, sportovní hry, společenskovědní seminář 2 Podrobné údaje jsou v kapitole Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. Strana 6

7 Nepovinné předměty v letošním školním roce nebyly zařazeny (pro malý zájem byl předmět náboženství opět veden na římskokatolické faře v Brušperku). Pokračovalo vzdělávání žáků s poruchami učení. Tito žáci pracovali dle doporučení školského poradenského zařízení ve stanoveném rozsahu při využití speciálních pomůcek. Se dvěma postiženými žáky, a to v 5.A a 9.B, pracovaly pedagogické asistentky. Učební plány jsou v příloze č. 1 této výroční zprávy. V ročním plánu byly stanoveny následující dlouhodobé úkoly: Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na plné zvládnutí základních dovedností žáků: o čtenářská gramotnost nově zpracovaná metodika, od září 2011 intenzivní spolupráce s místní knihovnou, kde probíhaly každotýdenní dílny čtení žáků 1. stupně o matematická gramotnost o důraz na znalosti cizích jazyků o informační gramotnost o důraz na rozvoj sportovních dovedností Komunikace přiměřená věku žáků. Důkladné osvojení a procvičení učiva. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Podporovat pohybovou aktivitu a mimoškolní činnost. Vést žáky k manuálním činnostem (formovat vztah k manuální práci, vážit si práce jiných). Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ( 7, odst. 1c vyhlášky 15/2005 Sb.) TITUL PŘÍJMENÍ A JMÉNO FUNKCE Adamusová Marta uklízečka Mgr. Bajerová Zdeňka učitelka Mgr. Dalecký Jan učitel Daňková Yvetta účetní Mgr. Halenková Alena učitelka Mgr. Havláková Renáta učitelka Mgr. Horylová Karla učitelka Mgr. Hurajtová Gabriela učitelka Chvostková Dagmar učitelka Jurčáková Libuše uklízečka Mgr. Königová Jana výchovný poradce Mgr. Kročková Martina učitelka Mgr. Křížová Marcela učitelka Lednická Naděžda uklízečka Mgr. Maliková Gabriela učitelka Marek Roman školník, topič Mgr. Marková Gabriela učitelka Maslaňáková Lenka vychovatelka Mrázková Sylva vychovatelka Mgr. Myška Martin učitel Nyklová Lenka Mgr. Pasyková Alena učitelka Pelíšková Radka Mgr. Procházková Darja učitelka Rozehnalová Zdenka asistent pedagoga, vychovatelka asistent pedagoga uklízečka Mgr. Strakošová Miroslava učitelka Mgr. Šircová Magdaléna učitelka Mgr. Škvareková Leona zástupce ředitele Mgr. Teichmannová Šárka učitelka Mgr. Kholová Darina školní speciální pedagog Mgr. Paličková učitelka (do ) (Václavíková) Pavla Vantuchová Eva uklízečka Mgr. Vyvial Aleš ředitel Mgr. Zajacová Simona učitelka Mgr. Klimková Jana učitelka (od ) Mgr. Ranochová Lucie učitelka (od ) Karas Vítězslav Seltenreich Jiří Ručková Martina provozář ve sportovní hale provozář ve sportovní hale uklízečka ve sportovní hale Strana 7

8 Ve škole pracovalo 29 pedagogických pracovníků a 10 správních zaměstnanců (z toho podle bydliště: 26 Brušperk, 1 Fryčovice, 4 Krmelín, 1 Ostrava, 1 Staříč, 1 Petřvald, 1 Příbor, 1 Frýdek- Místek, 2 Stará Ves n. O. a 1 Kopřivnice). Dle platného nařízení vlády škola zaměstnávala pracovníka se změněnou pracovní schopností a rovněž i využívala náhradní formy plnění dle zákonných norem nákup učebnic, papírenského zboží, učebních pomůcek. Účetnictví školy je zajišťováno v plném rozsahu vlastním pracovníkem. Mzdovou agendu zajišťuje v přípravě podkladů zástupkyně ředitele školy a účetní školy. Vlastní zpracování platů a statistiky provádí smluvně KVIC Frýdek-Místek. Práce mzdové agendy návazné na účetnictví, styk s bankou, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami zajišťuje účetní školy. Mezi další správní zaměstnance patří školník, který v topné sezóně zajišťuje na zkrácený úvazek i funkci topiče. Úklid školy zajišťuje pět uklízeček. Ve sportovní hale pracují dva provozáři a uklízečka. Přehled kvalifikovanosti pedagogických zaměstnanců počet učitelů splňujících kvalifikační předpoklady 24 počet vychovatelů splňujících kvalifikační předpoklady 3 počet asistentů pedagoga splňujících kvalifikační předpoklady 2 počet učitelů nesplňujících kvalifikační předpoklady počet vychovatelů nesplňujících kvalifikační předpoklady počet asistentů pedagoga nesplňujících kvalifikační předpoklady Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ( 7, odst. 1d vyhlášky 15/2005 Sb.) Zápis do 1. tříd Začátkem února se konal slavnostní zápis žáků do prvních tříd. K zápisu přišlo 34 dětí. Šest dětí přišlo po ročním odkladu, dvě děti o odklad školní docházky žádají. V příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Přijetí ke vzdělávání do střední školy K 30. říjnu 2011 bylo vydáno 1 výstupní hodnocení pro žákyni, která podávala přihlášku na střední uměleckou školu. V novém kalendářním roce byla povinnost vydávání výstupních hodnocení zrušena. Žákům tedy nebylo dále výstupní hodnocení vydáváno. V říjnu a v únoru bylo celkem vydáno 85 přihlášek ke studiu na střední škole, v tomto školním roce mohli žáci podat nejvíce 2 přihlášky ke studiu. V listopadu 2011 a březnu 2012 bylo zákonným zástupcům vydáno 44 zápisových lístků.

9 Údaje o výsledcích vzdělávání ( 7, odst. 1e vyhlášky 15/2005 Sb.) Počty žáků k Třídy 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu 18,90 24,67 21,06 Organizace školy k Počty žáků Dojíždějící žáci Třída Celkem Chlapci Dívky Integr. žáci Počet Odkud I.A Sedlnice I.B Krmelín, 1 Ostrava II.A Krmelín, 2 Ostrava II.B III.A III.B Ostrava IV.A Fryčovice, 1 Ostrava IV.B Ostrava V.A Kateřinice, 1 Krmelín V.B stupeň průměr 18,90 8,70 10,20 VI.A Krmelín, 1 Stará Ves VI.B Krmelín VII.A Krmelín VIII.A Krmelín, 1 Kateřinice, 1 Fryčovice IX.A Krmelín IX.B Krmelín, 1 Kateřinice, 1 Stará Ves 2. stupeň průměr 24,67 12,17 12,50 CELKEM Strana 9

10 K bylo ve škole evidováno 337 žáků, z toho 43 žáků mělo trvalé bydliště mimo Brušperk (nejvíce pak z Krmelína). Formou individuální integrace (IŽ) v běžné škole bylo k vzděláváno 10 žáků (viz podrobnosti v níže uvedené kapitole Výchovné poradenství). Cizí jazyk je vyučován od 3. ročníku. Výuka druhého cizího jazyka (německého) je formou volitelného předmětu zařazena od 7. ročníku. Organizace školy k Statistické informace Počet hodin Statistické informace Počet Vyučovací hodiny 1. stupeň 223 Oddělení ŠD 3 Z toho přesčas 0 Žáci v ŠD 80 Vyučovací hodiny 2. stupeň 206 Školní kluby 0 Z toho přesčas 0 Žáci ve školních klubech 0 Pracovní zařazení Skutečná míra vyučovací povinnosti učitelů (včetně přespočetných hodin) Fyzický počet Počet hodin přímé vyuč. povinnosti Přepočet v des.čísle (na 2 des. místa) Ředitel / ka školy 1 4 1,00 Zástupce ředitele 1 9 1,00 Učitelé 1. tříd ,00 Výchovný poradce ,00 Ostatní pedagogičtí zaměstnanci ,23 Celkem učitelé ,23 Pedagogický asistent, speciální pedagog ,40 Strana 10

11 Na konci prvého pololetí bylo hodnoceno 337 žáků. Průměrný prospěch všech žáků školy byl 1,40. S vyznamenáním prospělo celkem 240 žáků. 4 žáci v pololetí neprospěli. Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka byl 34 hodin. Významné je zapojení našich žáků do zájmových útvarů. Celkem zájmové kroužky navštěvovalo 132 žáků. Strana 11

12 V druhém pololetí navštěvovalo naši školu celkem 336 žáků. Na konci školního roku byl celkový průměrný prospěch žáků celé školy 1,46. Z toho 1. stupeň 1,24 a 2. stupeň 1,63. Průměrná absence na žáka byla 54 hodin. Evidováno bylo 184 neomluvených hodin v této souvislosti škola spolupracovala se Střediskem výchovné péče a OSPOD. S vyznamenáním prospělo celkem 228 žáků. Z toho stupeň a stupeň. Opravnou zkoušku úspěšně složili 4 žáci. 2 žáci neprospěli (z nichž jeden postupuje do dalšího ročníku). Strana 12

13 Škola v 2. pololetí nabízela 10 zájmových kroužků, v kterých pracovalo 163 žáků. Úspěchy žáků v soutěžích, reprezentace školy a města byly ohodnoceny pochvalou ředitele školy a finanční poukázkou věnovanou městem Brušperk. Během školního roku byla udělena řada výchovných opatření: ntu 74, dtu 18, dřš 8 Pochvala třídního učitele byla udělena 115 krát. Dále 28 pochval ředitele školy a 228 pochvalných listů. V tomto školním roce jsme se připojili k několika projektům ověřující výsledky vzdělávání. Nejprve jsme se v listopadu 2011 zapojili mezi vybranou stovku škol do pilotního testování žáků 5. a 9. tříd, které organizovala pro ministerstvo školství Česká školní inspekce a které pak pokračovalo na jaře roku Projekt NIQES bude pokračovat i v dalších letech. Více o projektu na Dále jsme se zúčastnili projektu Gepard připravený společností SCIO, který je zaměřen na informační gramotnost žáků. Žáci narození v r se navíc letos účastnili mezinárodního vzdělávacího výzkumu PISA 2012, v němž byly sbírány informace o úrovni matematické, přírodovědné, čtenářské a finanční gramotnosti patnáctiletých žáků zemí OECD. Zjišťována byla též jejich způsobilost řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru. Výsledky testování nebyly doposud zveřejněny. Součástí kontroly úrovně vzdělávání ve škole byly také společné srovnávací čtvrtletní testy z některých předmětů (např. matematika, český jazyk, anglický jazyk). Testy si tvoří učitelé tak, aby odpovídaly obsahu Školního vzdělávacího programu. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ( 7, odst. 1f vyhlášky 15/2005 Sb.) Výchovné poradenství Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (dále PPP) a speciálními pedagogickými centry (SPC) Během tohoto školního roku jsme spolupracovali s PPP ve Frýdku-Místku, Ostravě a Novém Jičíně, s SPC ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně a ve Valašském Meziříčí (pracoviště FM). Postupně bylo integrováno na naší škole celkem 14 žáků se zdravotním postižením (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, tělesné postižení, sluchové postižení, specificky narušený vývoj řeči). 13 žáků mělo z důvodu VPU reedukační péči (Mgr. Halenková, Mgr. Pasyková, Mgr. Königová, Mgr. Marková), 1 žák se specificky narušeným vývojem řeči navštěvoval 1. třídu, 1 žákyně s tělesným postižením pracovala v 5. třídě s pedagogickou asistentkou, 2 žáci s tělesným postižením pracovali v 8. třídě, 1 žákyně se sluchovým postižením pracovala v 9. třídě s pedagogickou asistentkou. Individuální vzdělávací plány a jejich zohlednění na vysvědčení IVP v uplynulém školním roce mělo postupně vypracováno 10 žáků (3 žáci tělesně postižení, 1 žákyně sluchově postižená, 6 žáků z důvodu VPU). Spolupráce VP s rodiči Během školního roku proběhla jednání s rodiči, na kterých byly projednávány závažné přestupky proti školnímu řádu, nevhodné a vulgární chování, agrese, šikana (potyčky, pomluvy a nesnášenlivost v třídním kolektivu), velká absence žáků, neplnění školních povinností, neprospěch. Běžných pohovorů s rodiči týkajících se výběru povolání, zdravotních či jiných problémů, integrace, apod. proběhlo celkem 29. Rozhovory proběhly v době konzultačních hodin, třídních schůzek, po telefonické domluvě mimo uvedený čas, či telefonicky. Strana 13

14 Spolupráce VP s vyučujícími Během školního roku bylo uskutečněno mnoho schůzek týkajících se výchovných i výukových problémů žáků. Šlo především o řešení závažnějších přestupků proti školnímu řádu vulgární vyjadřování, napadání spolužáků, nevhodné chování vůči vyučujícím, absence, pozdní příchody, podezření na šikanu, zcizení majetku žáka, podvody s žákovskou knížkou, záškoláctví. Při řešení spolupracovali vyučující, výchovná komise, školní poradenský tým, školní speciální pedagog, vedení školy, rodiče. Současně byly často řešeny i otázky týkající se dětí před a po vyšetření v PPP či SPC. Spolupráce se školním speciálním pedagogem byla během školního roku pravidelná, každotýdenní, týkala se veškerých výše uvedených problémů, často bylo řešeno i klima v jednotlivých třídách. Akce a školení pro výchovné poradce Během školního roku se výchovná poradkyně zúčastnila setkání VP na ÚP ve Frýdku-Místku, Trhu vzdělávání ve Frýdku-Místku, školení Dítě a násilí v rodině. Prevence sociálně-patologických jevů Prevence sociálně-patologických jevů probíhala ve vybraných předmětech na 1. i 2. stupni a zaměřila se na organizaci odborných programů. Řešení problémů spočívalo především na školní psycholožce. Přibližně jednou měsíčně probíhala setkání ŠPP (ředitel školy, výchovný poradce a preventisté z 1. a 2. stupně). V říjnu se uskutečnila dvoudenní Krajská konference k prevenci rizikového chování, které se zúčastnila školní speciální pedagožka. Žáci mohli pracovat v různých kroužcích organizovaných školou nebo jinými institucemi aerobiku, florbalu, volejbalu, basketbalu, míčových her, tanečním, hry na kytaru, chemickém, přírodovědném, zdravotnickém, dopravním, rozhlasovém, rybářském, aj. Schránka důvěry byla využívána minimálně. Během roku bylo nutno řešit problémové chování některých žáků, které se neslučovalo s ustanoveními školního řádu. Za drobné přestupky proti školnímu řádu byla průběžně udělována napomenutí a důtky TU, za vážnější přestupky důtky ŘŠ. Během školního roku proběhla jednání s rodiči, na kterých byly projednávány závažné přestupky proti školnímu řádu, nevhodné a vulgární chování, agrese, šikana (pomluvy a nesnášenlivost v třídním kolektivu, drobné krádeže), neomluvená absence a záškoláctví, velká absence žáků, neplnění školních povinností, neprospěch. Při řešení spolupracovali vyučující, výchovná komise, školní poradenský tým, školní speciální pedagog, vedení školy, rodiče i OSPOD. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Ve škole jsou v běžných třídách integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole výchovného poradenství. I v tomto školním roce jsme měli souhlas krajského úřadu se zřízením funkce dvou pedagogických asistentů k dětem se zdravotním postižením. Snažíme se rozvíjet vědomosti a dovednosti nadaných žáků. V tomto školním roce byl na 1. stupni integrován žák s mimořádným kognitivním nadáním. Pro další rozvoj nadaných žáků jsme nabízeli řadu zájmových útvarů. Školní speciální pedagožka se po celý rok věnovala vybraným žákům a pro talentované žáky vedla kroužek logického myšlení. Strana 14

15 Školní poradenské pracoviště Školní speciální pedagog (dále jen ŠSpP) působí na ZŠ Brušperk od Klienty tvoří žáci, rodiče a učitelé. Žáci jsou nejčastěji kontaktováni na základě požadavku rodičů či učitelů, případně na základě pozorování ŠSPP ve třídách nebo samostatnou návštěvou žáka na základě jeho iniciativy. Dále ŠSPP připravuje a realizuje skupinové práce v třídních kolektivech jako prevence sociálně-patologických jevů (drogové závislosti, sexuální výchova, pozitivní ovlivňování třídního klimatu). Učitelé nejčastěji kontaktují ŠSpP (nebo naopak) v případě výchovných či výukových obtíží žáka či třídy. Pro rodiče slouží ŠSpP ke konzultaci problémových oblastí dítěte a navrhuje možné varianty řešení. ŠSPP plní v rámci Školského poradenského pracoviště funkci obvodní lékař, který své klienty posílá dle potřeby k jednotlivým specialistům, kteří pomohou řešit jejich problém či situaci. Důvody poskytované péče - Vztahové problémy - Výchovné problémy ve třídě (třídní klima) Nejčastěji používané diagnostické metody - B3 (pro diagnostiku vztahů ve třídě) - MCI (pro diagnostiku klimatu třídy, spokojenosti žáků, třenic ve třídě, soutěživosti a soudržnosti) - Pozorování, rozhovor - Projektivní metody (kresba začarované rodiny, kresba postavy aj.) - Kresba rodiny, třídy Přehled odborných činností školního spec. pedagoga Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol.roce 2011/2012 péče ŠSP Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče z toho individuální péče (počet jednotlivých žáků ne kontaktů) z toho skupinová péče (celkový počet žáků ve všech skupinách) 1. stupeň stupeň Celkem Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠP/ŠSP (v pořadí od 1. nejčastěji) Důvody Pořadí Výchovné problémy a poruchy chování 1 Vztahové obtíže 2 Výukové problémy 3 Školní zralost 4 Problémy v osobnostním vývoji 5 Mimořádné nadání 6 Péče o integrované žáky 7 Profesní poradenství 8 Strana 15

16 Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele (např. konzultace, krizové intervence, besedy, metod. schůzky aj.) Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově Rodiče Učitelé Ostatní * * metodik prevence MP/výchovný poradce VP, pracovnice, OSPOD, školní psychologové z okolních škol Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce) PPP Sociální odbory a kurátor SPC Psychiatr Kliničtí psychologové Nestátní organizace Klinický logoped Školy Krizové centrum pro děti a rodinu Strana 16

17 Zájmové vzdělávání V odpoledních hodinách jsou školou organizovány zájmové předměty. Škola dále spolupracuje s mnohými sportovními kluby či zájmovými spolky, které v prostorách školy a sportovní haly vedou děti k smysluplnému využití volného času. Po 13:00 16:00 AP klub Křížová, Maliková 13:15 14:15 Chemický Procházková, Šircová 13:15 14:00 Dějepisný Myška 14:00 15:30 Kytarový Myška 15:30 18:00 Kopaná SK Brušperk od 2. pololetí BESIP Havláková Út 13:00 13:45 Míčové hry Pasyková 14:15 15:15 Latinskoamerické tance Hošek 15:00 16:30 Kytarový Myška 15:00 16:30 Taneční Maslaňáková 15:30 17:30 Kopaná SK Brušperk 16:00 17:00 Cvičení rodiče s dětmi T.J. Sokol Brušperk St 13:00 16:00 AP klub Křížová, Maliková 13:00 14:30 Keramický (co 14 dní) Strakošová, Martiníková 13:15 14:15 Přírodovědný Šircová 13:30 14:30 Florbal (2.-5.třídy) Dalecký 14:30 16:00 Florbal (2.stupeň) Dalecký 16:00 18:00 Kopaná SK Brušperk 16:00 17:30 Cvičení žactvo T.J. Sokol Brušperk 17:00 18:30 Rybářský Kratochvíl od 2. pololetí Zahrádkářský Procházková Čt 15:00 16:30 Taneční Maslaňáková 16:15 17:15 Latinskoamerické tance Hošek 15:30 18:30 Kopaná SK Brušperk Pá 15:30 17:00 Kopaná - dívky SK Brušperk Strana 17

18 Školní družina (ŠD) Do školní družiny bylo přihlášeno 80 žáků naší školy, kteří byli rozděleni do tří oddělení podle věkových skupin. Po celý školní rok se každé oddělení věnovalo činnostem stanoveným vzdělávacím programem. Aktivity byly přizpůsobeny věkové struktuře žáků a ročnímu období. Cílem bylo navázání kamarádských vztahů, tolerance a vzájemná pomoc mezi mladšími a staršími dětmi, rozšiřování všeobecného rozhledu dětí, vytvoření pohody a pocitu bezpečí. Naší snahou je, aby se děti ve ŠD cítili příjemně a psychicky se uvolnily. V tomto školním roce jsme uspořádali dvě akce ŠD v rámci obvodu: Tělovýchovná akce Tělo do pohybu dáme Zdravověda (soutěž) Poznej své tělo Při ŠD pracují zájmové kroužky, taneční a kytarový. Oba kroužky jsou rozděleny do dvou skupin začátečníci a pokročilí. Během školního roku vystoupily děti ze školní družiny a tanečního kroužku na těchto akcích školy a města Brušperk: Valná hromada taneční kroužek Karaoke taneční kroužek Vánoční výstava 1. Skupina ŠD vystoupení Společenský večírek SPŠ taneční kroužek Klub seniorů taneční kroužek Konec školního roku taneční kroužek Měsíční školné ve školní družině bylo 100 Kč. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( 7, odst. 1g vyhlášky 15/2005 Sb.) Mgr. Bajerová Zdeňka učitel Rozvoj čtenářství a čtenářská gramotnost II. Konference učitelů AJ Mgr. Dalecký Jan učitel Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. st. Daňková Yvetta účetní Spisová a archivační služba Účetní aktuality obcí a příspěvkových organizací 2012 Novinky v účetnictví 2012 Základní účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace v roce 2012 Hurajtová Gabriela učitel Tvorba www stránek Mgr. Königová Jana výchovný poradce Tvorba www stránek Úvod do objektové technologie v PHP, základy jazyka PHP Dysfázie - porucha řeči Corel Draw Setkání VP na UP ve FM Dítě a násilí v rodině Mgr. Kročková Martina učitel Babylon- konference učitelů cizích jazyků SMART Klub aneb setkání uživatelů interaktivních tabulí Intenzivní metodický kurz výuky angličtiny Mgr. Křížová Marcela učitel Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti II. Mgr. Maliková Gabriela učitel Čtenářské hrátky Mgr. Marková Gabriela učitel Dysfázie - porucha řeči Krajská konference ICT Tvorba webových stránek Maslaňáková Lenka vychovatel Excel pro začátečníky Mrázková Sylva vychovatel Excel pro začátečníky Mgr. Myška Martin učitel Tvorba www stránek Úvod do objektové technologie v PHP, základy jazyka PHP Mgr. Pasyková Alena učitel Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku Strana 18

19 Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářství Mgr. Procházková Darja učitel Den s Nakladatelstvím Fraus Setkání preventistů Mgr. Šircová Magdaléna učitel Jak motivovat žáka Mgr. Škvareková Leona zástupce ředitele Spisová a archivační služba Den s Nakladatelstvím Fraus Mgr. Teichmannová Šárka učitel Činnostní učení v dějepise Testologie ve společenskovědních předmětech Bláto a krev I. světová válka EduČaS - Velký bratr Československo 1968 Mgr. Kholová Darina školní speciální pedagog Jak pracovat s dětmi, které mají problémové chování 4. krajská konference k prevenci rizikových forem chování Setkání školních psychologů Moravskoslezského kraje Komunikace s dysfunkční rodinou Mgr. Paličková učitel Vyučování českého jazyka a literatury - Hry s jazykem 1. a 2. díl (Václavíková) Pavla Mgr. Vyvial Aleš ředitel Metodické poradny pro ředitele Personální řízení Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků Konference - Vzdělávání pedagogů napříč MSK Koučovací přístup ve vedení lidí Corel Draw Školení zadavatelů PISA 2012 Financování reg. školství Školení SCIO projekt Gepard Koordinátor ICT Mgr. Zajacová Simona učitel Babylon - konference učitelů cizích jazyků Konference učitelů angličtiny Intenzivní metodický kurz výuky angličtiny Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) probíhalo v souladu s plánem. Zaměstnanci měli možnost vybírat z nabídky vzdělávacích institucí (Ostravská univerzita, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (KVIC), Národní institut pro další vzdělávání Ostrava (NIDV) a jiné). Značná část vzdělávacích kurzů pro učitele byla zaměřena na odborné vzdělávání v jednotlivých předmětech. Nejčastěji se jednalo o formu průběžného vzdělávání vedoucího k prohlubování kvalifikace. Aleš Vyvial úspěšně zakončil závěrečnou zkouškou studium Koordinátor ICT (celková dotace 250 hodin), který organizoval NIDV. Pravidelná byla i okresní setkávání výchovných poradců, školních psychologů, vedoucích metodických sdružení školních družin, vedoucích metodických sdružení 1. stupně. V rámci tělesné výchovy byli naši učitelé i žáci zapojeni do Asociace školních sportovních klubů. Vedení školy je členem Sdružení ředitelů škol povodí Ondřejnice (tzv. Povodí). Gabriela Hurajtová státní zkouškou úspěšně zakončila studium učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě univerzity v Ostravě. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ( 7, odst. 1h vyhlášky 15/2005 Sb.) Akce školy Po celý školní rok byla pro žáky, rodiče i veřejnost připravena řada akcí, soutěží, zajímavých besed i kurzů: Výstava včelařů Lesní pedagogika Taneční show Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol Drakiáda Přespolní běh Filmové představení v kině Klimkovice Výstava ovoce a zeleniny Účast v televizním pořadu Bludiště (velmi úspěšná 3 krát vítězství) Strana 19

20 Požární ochrana a ochrana obyvatelstva Soutěž v ZOO Ostrava Florbal Halová kopaná - 8. a 9. tř. Pěvecká soutěž Karaoke Dějepisná olympiáda Pythagoriáda Olympiáda z českého jazyka Beseda v knihovně s Janem Opatřilem na téma pohádky Severní Evropa - přednáška v knihovně Mikuláš Divadlo loutek Ostrava nejlepšího šplhouna - Soutěž jednotlivců 2. stupně ve šplhu na tyč a lano Vánoce s Ježíškem Vánoční zpívání Brušperské "Bludiště" soutěž pro žáky školy organizované deváťáky Beseda o holocaustu Tři králové Lyžařský kurz v Malenovicích pro žáky 7. tříd Prevence násilí prožitkový program organizovaný Centrem nové naděje FM Matematická olympiáda Konverzační soutěž Let s talk Karneval Dějepisná olympiáda Přehlídka v recitaci Beseda s lékařem - Úvod do sexuologie dívek (9. třídy) Zeměpisná olympiáda Plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd Chemická olympiáda Beseda s Policií ČR Kyberšikana Volejbal pro Brušperk Velká volejbalová show Matematický Klokan První pomoc, šance pro život Poselství křesťanských Velikonoc II. Velikonoce v umění Beseda s Policií ČR Dopravní výchova Pohádková show Biologická olympiáda Keramické dílny pro rodiče a děti Vybíjená 4. a 5. tř. Fotbalový turnaj Coca Cola Cup Soutěž Mladý zahrádkář Exkurze Úřad práce Frýdek-Místek Knihovnické lekce pravidelné dílny čtení Ochrana člověka za mimoř. událostí Pasování na čtenáře v městské knihovně Představení v Divadle loutek Ostrava Výstava v ZUŠ Brušperk Pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Brušperk, s městskou knihovnou, informačním centrem, ZUŠ Brušperk, Volejbalovým klubem Brušperk, T. J. Sokol Brušperk, SDH Brušperk, SK Brušperk, Lašským společenstvím a dalšími. Během školního roku byly připraveny dvě významnější akce - Velká volejbalová show s názvem Volejbal pro Brušperk. Druhá pak ve spolupráci se Sdružením přátel školy s názvem Vánoce s Ježíškem. Nejvýraznější úspěchy našich žáků v soutěžích název soutěže umístění učitel Televizní soutěž Bludiště Myška Dopravní soutěž Besip 2. místo v okresním kole Havláková Recitace 3. místo v okresním kole Pasyková Matematická olympiáda 8. místo v okresním kole a úspěšný řešitel v krajském kole Škvareková Mladý zahrádkář 4. místo v okresním kole Procházková Zeměpisná olympiáda 4. místo v okresním kole Škvareková Dějepisná olympiáda 7. místo v okresním kole Teichmannová Žáci, kteří dosáhli mimořádných úspěchů v soutěžích, byli oceněni pochvalou třídního učitele nebo ředitele školy. Strana 20

Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY Výroční zpráva Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více