VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb."

Transkript

1 Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY Dlouhodobou koncepcí školy je vychovávat a vzdělávat aktivní a tvořivé žáky. Žáky, kteří se budou snažit kultivovaně písemně i slovně vyjadřovat, kteří budou mít základní vědomosti, které jim umožní samostatně se učit, logicky uvažovat, žáky, kteří se neztratí v množství informací, kteří budou umět vhodně formovat své názory a postoje, kteří budou respektovat práci i názory druhých a kteří budou, v dobrém slova smyslu, místními patrioty.

2 OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 Charakteristika školy... 4 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 6 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 7 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY... 8 Zápis do 1. tříd... 8 Přijetí ke vzdělávání do střední školy... 8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ... 9 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Výchovné poradenství Prevence sociálně-patologických jevů Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Školní poradenské pracoviště Zájmové vzdělávání Školní družina (ŠD) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Akce školy Nejvýraznější úspěchy našich žáků v soutěžích Spolupráce s rodiči ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Technické podmínky ovlivňující hlavní úkoly školy Příloha k účetní uzávěrce sestavené ke dni ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Příloha č. 1 Učební plány Příloha č. 2 Obrazová příloha Strana 2

3 POUŽITÉ ZKRATKY: PP Pedagogický pracovník NP Nepedagogický pracovník AP Asistent pedagoga VP Výchovný poradce ŘŠ Ředitel školy ntu Napomenutí třídního učitele dtu Důtka třídního učitele dřš Důtka ředitele školy ptu Pochvala třídního učitele přš Pochvala ředitele školy PPP Pedagogicko-psychologická poradna SPC Speciální pedagogické centrum IŽ Integrovaný žák IVP Individuální vzdělávací plán VPU Vývojové poruchy učení ŠSpP Školní speciální pedagog ŠVP Školní vzdělávací program ŠD Školní družina ZUŠ Základní umělecká škola OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí ÚP Úřad práce KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum NIDV Národní institut pro další vzdělávání Strana 3

4 Základní údaje o škole ( 7, odst. 1a vyhlášky 15/2005 Sb.) Název školy Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek Adresa školy Sportovní 584, Brušperk IČ DIČ --- IZO Identifikátor právnické osoby Bankovní spojení /0600 Telefon/Fax WWW Právní forma Příspěvková organizace Den zahájení činnosti Zařazení do sítě škol Zřizovatel Město Brušperk Součásti školy Základní škola kapacita 470 žáků Školní družina kapacita 80 žáků Ředitel školy Zástupce ředitele školy Ekonom školy Přehled hlavní činnosti (dle zřizovací listiny) Přehled doplňkové činnosti (dle zřizovací listiny) Rada školy Mgr. Aleš Vyvial Mgr. Leona Škvareková Yvetta Daňková Základní škola je zřízena za účelem poskytování základního vzdělání, zabezpečování rozumové výchovy ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytování mravní, estetické, pracovní, zdravotní, tělesné, ekologické, hudební výchovy a též náboženské výchovy žáků. Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování výchovy a výuky v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, rozšířenou o estetickou výchovu; dále provozování školní družiny a školního klubu, které slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. Pronájem bytových a nebytových prostor, poskytování krátkodobých pronájmů. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Zřízena ; 6 členů; předseda Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Charakteristika školy Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek Místek je evidována v rejstříku škol. Škola zahájila svou činnost Od má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje město Brušperk. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola se člení na vedení školy, první stupeň a druhý stupeň, školní družinu, správní zaměstnance. První zmínka o nutnosti postavit školu pochází z 19. století. V roce 1929 již byl vybrán pozemek ke stavbě měšťanské školy. V roce 1932 byl vyčleněn milion korun na stavbu školy, ale kvůli hospodářské krizi se stavba neuskutečnila. Ke stavbě školy došlo až po válce. Zhotovením náčrtu školy byl pověřen zasloužilý rodák Ing. Vladimír Chamrád. Projektové plány vypracoval jeho spolupracovník Ing. Vladimír Meduna. Náklady na budovu činily 13 milionu korun. Slavnostní výkop základů byl v září 1947 a do konce roku byly základy z větší části hotovy. Stěhování Strana 4

5 do školy začalo 10. prosince Část traktu školy byla postoupena Vysoké škole strojní v Ostravě, a to až do července 1955, kdy se přistěhoval z Budišova dětský domov (který zůstal až do roku 2004) a na podzim roku 1955 se do prostor pod dětský domov přestěhovala mateřská škola. Ve školním roce byla zřízena školní družina, kterou navštěvovalo 36 dětí. Největší počet žáků měla škola ve školním roce Bylo jich 689. Základní škola Vojtěcha Martínka má základní půdorys ve tvaru podobnému písmenu Z. Budova byla dokončena roku Areál školy je umístěn v klidném přírodním prostředí na levém břehu řeky Ondřejnice s dostatečně ozeleněnými volnými plochami. V roce 1988 byl areál rozšířen o novou plynovou kotelnu a přístavbu učeben 1. stupně napojenou na stávající trakt spojovací chodbou. Výhodná orientace areálu ke světovým stranám a poloha stranou dopravního ruchu vytváří dobré podmínky pro všestrannou výchovu dětí. V přízemí je rozlehlý vestibul, odkud vedou prostorné dlouhé chodby se vchody do jednotlivých učeben a kabinetů. V prvém patře je velký sál s divadelním jevištěm, který je v průběhu roku často využíván pro nejrůznější setkání, koncerty, vzdělávací akce, divadelní představení, soutěže a tradiční akademie školy. Zázemí pro vedení školy tvoří pracovny ředitele školy a sekretariátu. Prostor s proskleným stropem před nimi je originálně využit jako botanický skleník. Škola má k dispozici gymnastickou tělocvičnu a novou sportovní halu. Vnitřní rozměry haly jsou m a minimální výška stropu 7 m. Tyto parametry umožňují provozovat některé sporty (košíková, mezinárodní házená, futsal, florbal, volejbal) i na ligové úrovni. Hala je vybavena elektronickou časomírou a potřebným nářadím a náčiním. Sportovní povrch TARAFLEX je položen na pružném roštu a splňuje ty nejnáročnější hygienické požadavky. V hale je i hlediště pro 222 sedících diváků. Hala je napojena na školu přes vestibul a dvěma přímými vstupy od šaten 1. stupně. Nová hala velmi výrazně zvyšuje možnosti přípravy našich žáků na sportovní činnosti, dále nabízí dětem seznámení se s moderním sportovním prostředím, umožňuje organizovat sportovní soutěže a akce (a to nejen pro naše žáky) na velmi vysoké úrovni. Rovněž využíváme přilehlé fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. V prostorách školy je dále školní jídelna s výdejnou obědů a prostory pro školní družinu. Celkově škola disponuje 19 kmenovými učebnami a samostatnými odbornými pracovnami pro výuku hudební výchovy a přírodopisu, fyziky a chemie, výtvarné výchovy, výpočetní techniky, cizích jazyků a humanitních předmětů. Dále jsou zde umístěny dílny a školní kuchyňka. V roce 2006 byla škola vybavena první multimediální třídou s interaktivní tabulí. Od roku 2009 má škola k dispozici další dvě interaktivní tabule umístěné v učebnách 1. stupně. V roce 2010 prošla budova 2. stupně rozsáhlou modernizací. Nově byly zrekonstruovány a vybaveny 4 odborné učebny (hudebna, přírodovědná učebna, výpočetní technika, cizí jazyky). Odborné učebny byly vybaveny např. interaktivními tabulemi, hlasovacím zařízením, moderním nábytkem atd. Od roku 2011 je každá kmenová učebna vybavena audio-vizuální technikou a počítačem. Veškerá pedagogická dokumentace je vedena elektronicky (včetně např. třídních knih). V roce 2012 prošla škola celkovou revitalizací vnějšího pláště, došlo k výměně oken, zateplení střech a venkovních zdí. V tomto roce proběhla celková rekonstrukce vnitřních prostor tzv. bloku D (dříve zde byl dětský domov), který od školního roku 2012/13 bude sloužit školní družině a Základní umělecké škole Brušperk. Kolem školy jsou ozeleněné plochy parku. Před školou je školní pozemek, který slouží především k výuce předmětu pracovních činností. U školní družiny je malé hřiště s pískovištěm 1. 1 Na jaře roku 2012 došlo ke stavebním úpravám bloku D a od září bude ŠD v nově zrekonstruovaných prostorách. Strana 5

6 Každý vyučující má k dispozici kabinetní zázemí a sborovnu školy s technickým vybavením. Základní škola má stabilizovaný pedagogický sbor. Učitelé splňují předpoklady a požadavky pro výkon činností pedagogických pracovníků 2. Klima školy je příznivé a přátelské. Škola se snaží v rámci svých možností žáky seznamovat s patologickými jevy ve společnosti a zároveň je učit zaujímat k nim správný postoj tak, aby se žáci nedostávali do neřešitelných situací. Snahou školy je vzniklé výchovné problémy co nejdůsledněji řešit. V praxi to znamená od počátku, kdy je problém nastolen, zjistit co nejvěrnější obraz o dané události a následně zvolit vhodný postup řešení. Toto je úkolem především výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, metodika prevence, třídního učitele. V budoucnu se stále budeme věnovat kvalitní výchovné práci a ve spolupráci s rodiči vést děti k slušnému a ohleduplnému chování. Škola úzce spolupracuje s ostatními školami, zvláště pak se školami povodí Ondřejnice. Škola dlouhodobě spolupracuje se Sdružením přátel školy. Společně byly organizovány akce pro žáky, zaměstnance školy i pro veřejnost. Přehled oborů vzdělávání ( 7, odst. 1b vyhlášky 15/2005 Sb.) Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru C/01 Základní škola denní český 9 r. 0 měs. 470 Vzdělávací programy: 1. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 2. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 3. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 4. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 5. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 6. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 7. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 8. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) 9. roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od (ŠVP) V tomto školním roce byli žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP). Hlavní změnou, kterou ŠVP přináší, je změna cíle učení. Cílem se stávají tzv. kompetence, to je, co žáci umí, ne jen to, co si pamatují. Nová podoba vzdělávání vychází z toho, že při rozsahu dnešního poznání a rychlém rozvoji technologií nevíme přesně, co budou dnešní děti skutečně potřebovat v dospělosti. Proto se vzdělávání staví na jistém množství vhodně propojených poznatků a velký důraz se klade na dovednosti, které mají nadčasový význam a které umožní rychle se přizpůsobit potřebám dalšího vzdělávání i pozdějšího zaměstnání. Volitelné předměty: 3. a 4. ročník informatika, sportovní hry 7. ročník německý jazyk, údržba a provoz domácnosti 8. ročník německý jazyk, sportovní hry, informatika, literární seminář 9. ročník německý jazyk, přírodovědný seminář, informatika, sportovní hry, společenskovědní seminář 2 Podrobné údaje jsou v kapitole Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. Strana 6

7 Nepovinné předměty v letošním školním roce nebyly zařazeny (pro malý zájem byl předmět náboženství opět veden na římskokatolické faře v Brušperku). Pokračovalo vzdělávání žáků s poruchami učení. Tito žáci pracovali dle doporučení školského poradenského zařízení ve stanoveném rozsahu při využití speciálních pomůcek. Se dvěma postiženými žáky, a to v 5.A a 9.B, pracovaly pedagogické asistentky. Učební plány jsou v příloze č. 1 této výroční zprávy. V ročním plánu byly stanoveny následující dlouhodobé úkoly: Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na plné zvládnutí základních dovedností žáků: o čtenářská gramotnost nově zpracovaná metodika, od září 2011 intenzivní spolupráce s místní knihovnou, kde probíhaly každotýdenní dílny čtení žáků 1. stupně o matematická gramotnost o důraz na znalosti cizích jazyků o informační gramotnost o důraz na rozvoj sportovních dovedností Komunikace přiměřená věku žáků. Důkladné osvojení a procvičení učiva. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Podporovat pohybovou aktivitu a mimoškolní činnost. Vést žáky k manuálním činnostem (formovat vztah k manuální práci, vážit si práce jiných). Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ( 7, odst. 1c vyhlášky 15/2005 Sb.) TITUL PŘÍJMENÍ A JMÉNO FUNKCE Adamusová Marta uklízečka Mgr. Bajerová Zdeňka učitelka Mgr. Dalecký Jan učitel Daňková Yvetta účetní Mgr. Halenková Alena učitelka Mgr. Havláková Renáta učitelka Mgr. Horylová Karla učitelka Mgr. Hurajtová Gabriela učitelka Chvostková Dagmar učitelka Jurčáková Libuše uklízečka Mgr. Königová Jana výchovný poradce Mgr. Kročková Martina učitelka Mgr. Křížová Marcela učitelka Lednická Naděžda uklízečka Mgr. Maliková Gabriela učitelka Marek Roman školník, topič Mgr. Marková Gabriela učitelka Maslaňáková Lenka vychovatelka Mrázková Sylva vychovatelka Mgr. Myška Martin učitel Nyklová Lenka Mgr. Pasyková Alena učitelka Pelíšková Radka Mgr. Procházková Darja učitelka Rozehnalová Zdenka asistent pedagoga, vychovatelka asistent pedagoga uklízečka Mgr. Strakošová Miroslava učitelka Mgr. Šircová Magdaléna učitelka Mgr. Škvareková Leona zástupce ředitele Mgr. Teichmannová Šárka učitelka Mgr. Kholová Darina školní speciální pedagog Mgr. Paličková učitelka (do ) (Václavíková) Pavla Vantuchová Eva uklízečka Mgr. Vyvial Aleš ředitel Mgr. Zajacová Simona učitelka Mgr. Klimková Jana učitelka (od ) Mgr. Ranochová Lucie učitelka (od ) Karas Vítězslav Seltenreich Jiří Ručková Martina provozář ve sportovní hale provozář ve sportovní hale uklízečka ve sportovní hale Strana 7

8 Ve škole pracovalo 29 pedagogických pracovníků a 10 správních zaměstnanců (z toho podle bydliště: 26 Brušperk, 1 Fryčovice, 4 Krmelín, 1 Ostrava, 1 Staříč, 1 Petřvald, 1 Příbor, 1 Frýdek- Místek, 2 Stará Ves n. O. a 1 Kopřivnice). Dle platného nařízení vlády škola zaměstnávala pracovníka se změněnou pracovní schopností a rovněž i využívala náhradní formy plnění dle zákonných norem nákup učebnic, papírenského zboží, učebních pomůcek. Účetnictví školy je zajišťováno v plném rozsahu vlastním pracovníkem. Mzdovou agendu zajišťuje v přípravě podkladů zástupkyně ředitele školy a účetní školy. Vlastní zpracování platů a statistiky provádí smluvně KVIC Frýdek-Místek. Práce mzdové agendy návazné na účetnictví, styk s bankou, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami zajišťuje účetní školy. Mezi další správní zaměstnance patří školník, který v topné sezóně zajišťuje na zkrácený úvazek i funkci topiče. Úklid školy zajišťuje pět uklízeček. Ve sportovní hale pracují dva provozáři a uklízečka. Přehled kvalifikovanosti pedagogických zaměstnanců počet učitelů splňujících kvalifikační předpoklady 24 počet vychovatelů splňujících kvalifikační předpoklady 3 počet asistentů pedagoga splňujících kvalifikační předpoklady 2 počet učitelů nesplňujících kvalifikační předpoklady počet vychovatelů nesplňujících kvalifikační předpoklady počet asistentů pedagoga nesplňujících kvalifikační předpoklady Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ( 7, odst. 1d vyhlášky 15/2005 Sb.) Zápis do 1. tříd Začátkem února se konal slavnostní zápis žáků do prvních tříd. K zápisu přišlo 34 dětí. Šest dětí přišlo po ročním odkladu, dvě děti o odklad školní docházky žádají. V příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Přijetí ke vzdělávání do střední školy K 30. říjnu 2011 bylo vydáno 1 výstupní hodnocení pro žákyni, která podávala přihlášku na střední uměleckou školu. V novém kalendářním roce byla povinnost vydávání výstupních hodnocení zrušena. Žákům tedy nebylo dále výstupní hodnocení vydáváno. V říjnu a v únoru bylo celkem vydáno 85 přihlášek ke studiu na střední škole, v tomto školním roce mohli žáci podat nejvíce 2 přihlášky ke studiu. V listopadu 2011 a březnu 2012 bylo zákonným zástupcům vydáno 44 zápisových lístků.

9 Údaje o výsledcích vzdělávání ( 7, odst. 1e vyhlášky 15/2005 Sb.) Počty žáků k Třídy 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu 18,90 24,67 21,06 Organizace školy k Počty žáků Dojíždějící žáci Třída Celkem Chlapci Dívky Integr. žáci Počet Odkud I.A Sedlnice I.B Krmelín, 1 Ostrava II.A Krmelín, 2 Ostrava II.B III.A III.B Ostrava IV.A Fryčovice, 1 Ostrava IV.B Ostrava V.A Kateřinice, 1 Krmelín V.B stupeň průměr 18,90 8,70 10,20 VI.A Krmelín, 1 Stará Ves VI.B Krmelín VII.A Krmelín VIII.A Krmelín, 1 Kateřinice, 1 Fryčovice IX.A Krmelín IX.B Krmelín, 1 Kateřinice, 1 Stará Ves 2. stupeň průměr 24,67 12,17 12,50 CELKEM Strana 9

10 K bylo ve škole evidováno 337 žáků, z toho 43 žáků mělo trvalé bydliště mimo Brušperk (nejvíce pak z Krmelína). Formou individuální integrace (IŽ) v běžné škole bylo k vzděláváno 10 žáků (viz podrobnosti v níže uvedené kapitole Výchovné poradenství). Cizí jazyk je vyučován od 3. ročníku. Výuka druhého cizího jazyka (německého) je formou volitelného předmětu zařazena od 7. ročníku. Organizace školy k Statistické informace Počet hodin Statistické informace Počet Vyučovací hodiny 1. stupeň 223 Oddělení ŠD 3 Z toho přesčas 0 Žáci v ŠD 80 Vyučovací hodiny 2. stupeň 206 Školní kluby 0 Z toho přesčas 0 Žáci ve školních klubech 0 Pracovní zařazení Skutečná míra vyučovací povinnosti učitelů (včetně přespočetných hodin) Fyzický počet Počet hodin přímé vyuč. povinnosti Přepočet v des.čísle (na 2 des. místa) Ředitel / ka školy 1 4 1,00 Zástupce ředitele 1 9 1,00 Učitelé 1. tříd ,00 Výchovný poradce ,00 Ostatní pedagogičtí zaměstnanci ,23 Celkem učitelé ,23 Pedagogický asistent, speciální pedagog ,40 Strana 10

11 Na konci prvého pololetí bylo hodnoceno 337 žáků. Průměrný prospěch všech žáků školy byl 1,40. S vyznamenáním prospělo celkem 240 žáků. 4 žáci v pololetí neprospěli. Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka byl 34 hodin. Významné je zapojení našich žáků do zájmových útvarů. Celkem zájmové kroužky navštěvovalo 132 žáků. Strana 11

12 V druhém pololetí navštěvovalo naši školu celkem 336 žáků. Na konci školního roku byl celkový průměrný prospěch žáků celé školy 1,46. Z toho 1. stupeň 1,24 a 2. stupeň 1,63. Průměrná absence na žáka byla 54 hodin. Evidováno bylo 184 neomluvených hodin v této souvislosti škola spolupracovala se Střediskem výchovné péče a OSPOD. S vyznamenáním prospělo celkem 228 žáků. Z toho stupeň a stupeň. Opravnou zkoušku úspěšně složili 4 žáci. 2 žáci neprospěli (z nichž jeden postupuje do dalšího ročníku). Strana 12

13 Škola v 2. pololetí nabízela 10 zájmových kroužků, v kterých pracovalo 163 žáků. Úspěchy žáků v soutěžích, reprezentace školy a města byly ohodnoceny pochvalou ředitele školy a finanční poukázkou věnovanou městem Brušperk. Během školního roku byla udělena řada výchovných opatření: ntu 74, dtu 18, dřš 8 Pochvala třídního učitele byla udělena 115 krát. Dále 28 pochval ředitele školy a 228 pochvalných listů. V tomto školním roce jsme se připojili k několika projektům ověřující výsledky vzdělávání. Nejprve jsme se v listopadu 2011 zapojili mezi vybranou stovku škol do pilotního testování žáků 5. a 9. tříd, které organizovala pro ministerstvo školství Česká školní inspekce a které pak pokračovalo na jaře roku Projekt NIQES bude pokračovat i v dalších letech. Více o projektu na Dále jsme se zúčastnili projektu Gepard připravený společností SCIO, který je zaměřen na informační gramotnost žáků. Žáci narození v r se navíc letos účastnili mezinárodního vzdělávacího výzkumu PISA 2012, v němž byly sbírány informace o úrovni matematické, přírodovědné, čtenářské a finanční gramotnosti patnáctiletých žáků zemí OECD. Zjišťována byla též jejich způsobilost řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru. Výsledky testování nebyly doposud zveřejněny. Součástí kontroly úrovně vzdělávání ve škole byly také společné srovnávací čtvrtletní testy z některých předmětů (např. matematika, český jazyk, anglický jazyk). Testy si tvoří učitelé tak, aby odpovídaly obsahu Školního vzdělávacího programu. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ( 7, odst. 1f vyhlášky 15/2005 Sb.) Výchovné poradenství Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (dále PPP) a speciálními pedagogickými centry (SPC) Během tohoto školního roku jsme spolupracovali s PPP ve Frýdku-Místku, Ostravě a Novém Jičíně, s SPC ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně a ve Valašském Meziříčí (pracoviště FM). Postupně bylo integrováno na naší škole celkem 14 žáků se zdravotním postižením (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, tělesné postižení, sluchové postižení, specificky narušený vývoj řeči). 13 žáků mělo z důvodu VPU reedukační péči (Mgr. Halenková, Mgr. Pasyková, Mgr. Königová, Mgr. Marková), 1 žák se specificky narušeným vývojem řeči navštěvoval 1. třídu, 1 žákyně s tělesným postižením pracovala v 5. třídě s pedagogickou asistentkou, 2 žáci s tělesným postižením pracovali v 8. třídě, 1 žákyně se sluchovým postižením pracovala v 9. třídě s pedagogickou asistentkou. Individuální vzdělávací plány a jejich zohlednění na vysvědčení IVP v uplynulém školním roce mělo postupně vypracováno 10 žáků (3 žáci tělesně postižení, 1 žákyně sluchově postižená, 6 žáků z důvodu VPU). Spolupráce VP s rodiči Během školního roku proběhla jednání s rodiči, na kterých byly projednávány závažné přestupky proti školnímu řádu, nevhodné a vulgární chování, agrese, šikana (potyčky, pomluvy a nesnášenlivost v třídním kolektivu), velká absence žáků, neplnění školních povinností, neprospěch. Běžných pohovorů s rodiči týkajících se výběru povolání, zdravotních či jiných problémů, integrace, apod. proběhlo celkem 29. Rozhovory proběhly v době konzultačních hodin, třídních schůzek, po telefonické domluvě mimo uvedený čas, či telefonicky. Strana 13

14 Spolupráce VP s vyučujícími Během školního roku bylo uskutečněno mnoho schůzek týkajících se výchovných i výukových problémů žáků. Šlo především o řešení závažnějších přestupků proti školnímu řádu vulgární vyjadřování, napadání spolužáků, nevhodné chování vůči vyučujícím, absence, pozdní příchody, podezření na šikanu, zcizení majetku žáka, podvody s žákovskou knížkou, záškoláctví. Při řešení spolupracovali vyučující, výchovná komise, školní poradenský tým, školní speciální pedagog, vedení školy, rodiče. Současně byly často řešeny i otázky týkající se dětí před a po vyšetření v PPP či SPC. Spolupráce se školním speciálním pedagogem byla během školního roku pravidelná, každotýdenní, týkala se veškerých výše uvedených problémů, často bylo řešeno i klima v jednotlivých třídách. Akce a školení pro výchovné poradce Během školního roku se výchovná poradkyně zúčastnila setkání VP na ÚP ve Frýdku-Místku, Trhu vzdělávání ve Frýdku-Místku, školení Dítě a násilí v rodině. Prevence sociálně-patologických jevů Prevence sociálně-patologických jevů probíhala ve vybraných předmětech na 1. i 2. stupni a zaměřila se na organizaci odborných programů. Řešení problémů spočívalo především na školní psycholožce. Přibližně jednou měsíčně probíhala setkání ŠPP (ředitel školy, výchovný poradce a preventisté z 1. a 2. stupně). V říjnu se uskutečnila dvoudenní Krajská konference k prevenci rizikového chování, které se zúčastnila školní speciální pedagožka. Žáci mohli pracovat v různých kroužcích organizovaných školou nebo jinými institucemi aerobiku, florbalu, volejbalu, basketbalu, míčových her, tanečním, hry na kytaru, chemickém, přírodovědném, zdravotnickém, dopravním, rozhlasovém, rybářském, aj. Schránka důvěry byla využívána minimálně. Během roku bylo nutno řešit problémové chování některých žáků, které se neslučovalo s ustanoveními školního řádu. Za drobné přestupky proti školnímu řádu byla průběžně udělována napomenutí a důtky TU, za vážnější přestupky důtky ŘŠ. Během školního roku proběhla jednání s rodiči, na kterých byly projednávány závažné přestupky proti školnímu řádu, nevhodné a vulgární chování, agrese, šikana (pomluvy a nesnášenlivost v třídním kolektivu, drobné krádeže), neomluvená absence a záškoláctví, velká absence žáků, neplnění školních povinností, neprospěch. Při řešení spolupracovali vyučující, výchovná komise, školní poradenský tým, školní speciální pedagog, vedení školy, rodiče i OSPOD. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Ve škole jsou v běžných třídách integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole výchovného poradenství. I v tomto školním roce jsme měli souhlas krajského úřadu se zřízením funkce dvou pedagogických asistentů k dětem se zdravotním postižením. Snažíme se rozvíjet vědomosti a dovednosti nadaných žáků. V tomto školním roce byl na 1. stupni integrován žák s mimořádným kognitivním nadáním. Pro další rozvoj nadaných žáků jsme nabízeli řadu zájmových útvarů. Školní speciální pedagožka se po celý rok věnovala vybraným žákům a pro talentované žáky vedla kroužek logického myšlení. Strana 14

15 Školní poradenské pracoviště Školní speciální pedagog (dále jen ŠSpP) působí na ZŠ Brušperk od Klienty tvoří žáci, rodiče a učitelé. Žáci jsou nejčastěji kontaktováni na základě požadavku rodičů či učitelů, případně na základě pozorování ŠSPP ve třídách nebo samostatnou návštěvou žáka na základě jeho iniciativy. Dále ŠSPP připravuje a realizuje skupinové práce v třídních kolektivech jako prevence sociálně-patologických jevů (drogové závislosti, sexuální výchova, pozitivní ovlivňování třídního klimatu). Učitelé nejčastěji kontaktují ŠSpP (nebo naopak) v případě výchovných či výukových obtíží žáka či třídy. Pro rodiče slouží ŠSpP ke konzultaci problémových oblastí dítěte a navrhuje možné varianty řešení. ŠSPP plní v rámci Školského poradenského pracoviště funkci obvodní lékař, který své klienty posílá dle potřeby k jednotlivým specialistům, kteří pomohou řešit jejich problém či situaci. Důvody poskytované péče - Vztahové problémy - Výchovné problémy ve třídě (třídní klima) Nejčastěji používané diagnostické metody - B3 (pro diagnostiku vztahů ve třídě) - MCI (pro diagnostiku klimatu třídy, spokojenosti žáků, třenic ve třídě, soutěživosti a soudržnosti) - Pozorování, rozhovor - Projektivní metody (kresba začarované rodiny, kresba postavy aj.) - Kresba rodiny, třídy Přehled odborných činností školního spec. pedagoga Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol.roce 2011/2012 péče ŠSP Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče z toho individuální péče (počet jednotlivých žáků ne kontaktů) z toho skupinová péče (celkový počet žáků ve všech skupinách) 1. stupeň stupeň Celkem Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠP/ŠSP (v pořadí od 1. nejčastěji) Důvody Pořadí Výchovné problémy a poruchy chování 1 Vztahové obtíže 2 Výukové problémy 3 Školní zralost 4 Problémy v osobnostním vývoji 5 Mimořádné nadání 6 Péče o integrované žáky 7 Profesní poradenství 8 Strana 15

16 Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele (např. konzultace, krizové intervence, besedy, metod. schůzky aj.) Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově Rodiče Učitelé Ostatní * * metodik prevence MP/výchovný poradce VP, pracovnice, OSPOD, školní psychologové z okolních škol Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce) PPP Sociální odbory a kurátor SPC Psychiatr Kliničtí psychologové Nestátní organizace Klinický logoped Školy Krizové centrum pro děti a rodinu Strana 16

17 Zájmové vzdělávání V odpoledních hodinách jsou školou organizovány zájmové předměty. Škola dále spolupracuje s mnohými sportovními kluby či zájmovými spolky, které v prostorách školy a sportovní haly vedou děti k smysluplnému využití volného času. Po 13:00 16:00 AP klub Křížová, Maliková 13:15 14:15 Chemický Procházková, Šircová 13:15 14:00 Dějepisný Myška 14:00 15:30 Kytarový Myška 15:30 18:00 Kopaná SK Brušperk od 2. pololetí BESIP Havláková Út 13:00 13:45 Míčové hry Pasyková 14:15 15:15 Latinskoamerické tance Hošek 15:00 16:30 Kytarový Myška 15:00 16:30 Taneční Maslaňáková 15:30 17:30 Kopaná SK Brušperk 16:00 17:00 Cvičení rodiče s dětmi T.J. Sokol Brušperk St 13:00 16:00 AP klub Křížová, Maliková 13:00 14:30 Keramický (co 14 dní) Strakošová, Martiníková 13:15 14:15 Přírodovědný Šircová 13:30 14:30 Florbal (2.-5.třídy) Dalecký 14:30 16:00 Florbal (2.stupeň) Dalecký 16:00 18:00 Kopaná SK Brušperk 16:00 17:30 Cvičení žactvo T.J. Sokol Brušperk 17:00 18:30 Rybářský Kratochvíl od 2. pololetí Zahrádkářský Procházková Čt 15:00 16:30 Taneční Maslaňáková 16:15 17:15 Latinskoamerické tance Hošek 15:30 18:30 Kopaná SK Brušperk Pá 15:30 17:00 Kopaná - dívky SK Brušperk Strana 17

18 Školní družina (ŠD) Do školní družiny bylo přihlášeno 80 žáků naší školy, kteří byli rozděleni do tří oddělení podle věkových skupin. Po celý školní rok se každé oddělení věnovalo činnostem stanoveným vzdělávacím programem. Aktivity byly přizpůsobeny věkové struktuře žáků a ročnímu období. Cílem bylo navázání kamarádských vztahů, tolerance a vzájemná pomoc mezi mladšími a staršími dětmi, rozšiřování všeobecného rozhledu dětí, vytvoření pohody a pocitu bezpečí. Naší snahou je, aby se děti ve ŠD cítili příjemně a psychicky se uvolnily. V tomto školním roce jsme uspořádali dvě akce ŠD v rámci obvodu: Tělovýchovná akce Tělo do pohybu dáme Zdravověda (soutěž) Poznej své tělo Při ŠD pracují zájmové kroužky, taneční a kytarový. Oba kroužky jsou rozděleny do dvou skupin začátečníci a pokročilí. Během školního roku vystoupily děti ze školní družiny a tanečního kroužku na těchto akcích školy a města Brušperk: Valná hromada taneční kroužek Karaoke taneční kroužek Vánoční výstava 1. Skupina ŠD vystoupení Společenský večírek SPŠ taneční kroužek Klub seniorů taneční kroužek Konec školního roku taneční kroužek Měsíční školné ve školní družině bylo 100 Kč. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( 7, odst. 1g vyhlášky 15/2005 Sb.) Mgr. Bajerová Zdeňka učitel Rozvoj čtenářství a čtenářská gramotnost II. Konference učitelů AJ Mgr. Dalecký Jan učitel Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. st. Daňková Yvetta účetní Spisová a archivační služba Účetní aktuality obcí a příspěvkových organizací 2012 Novinky v účetnictví 2012 Základní účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace v roce 2012 Hurajtová Gabriela učitel Tvorba www stránek Mgr. Königová Jana výchovný poradce Tvorba www stránek Úvod do objektové technologie v PHP, základy jazyka PHP Dysfázie - porucha řeči Corel Draw Setkání VP na UP ve FM Dítě a násilí v rodině Mgr. Kročková Martina učitel Babylon- konference učitelů cizích jazyků SMART Klub aneb setkání uživatelů interaktivních tabulí Intenzivní metodický kurz výuky angličtiny Mgr. Křížová Marcela učitel Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti II. Mgr. Maliková Gabriela učitel Čtenářské hrátky Mgr. Marková Gabriela učitel Dysfázie - porucha řeči Krajská konference ICT Tvorba webových stránek Maslaňáková Lenka vychovatel Excel pro začátečníky Mrázková Sylva vychovatel Excel pro začátečníky Mgr. Myška Martin učitel Tvorba www stránek Úvod do objektové technologie v PHP, základy jazyka PHP Mgr. Pasyková Alena učitel Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku Strana 18

19 Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářství Mgr. Procházková Darja učitel Den s Nakladatelstvím Fraus Setkání preventistů Mgr. Šircová Magdaléna učitel Jak motivovat žáka Mgr. Škvareková Leona zástupce ředitele Spisová a archivační služba Den s Nakladatelstvím Fraus Mgr. Teichmannová Šárka učitel Činnostní učení v dějepise Testologie ve společenskovědních předmětech Bláto a krev I. světová válka EduČaS - Velký bratr Československo 1968 Mgr. Kholová Darina školní speciální pedagog Jak pracovat s dětmi, které mají problémové chování 4. krajská konference k prevenci rizikových forem chování Setkání školních psychologů Moravskoslezského kraje Komunikace s dysfunkční rodinou Mgr. Paličková učitel Vyučování českého jazyka a literatury - Hry s jazykem 1. a 2. díl (Václavíková) Pavla Mgr. Vyvial Aleš ředitel Metodické poradny pro ředitele Personální řízení Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků Konference - Vzdělávání pedagogů napříč MSK Koučovací přístup ve vedení lidí Corel Draw Školení zadavatelů PISA 2012 Financování reg. školství Školení SCIO projekt Gepard Koordinátor ICT Mgr. Zajacová Simona učitel Babylon - konference učitelů cizích jazyků Konference učitelů angličtiny Intenzivní metodický kurz výuky angličtiny Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) probíhalo v souladu s plánem. Zaměstnanci měli možnost vybírat z nabídky vzdělávacích institucí (Ostravská univerzita, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (KVIC), Národní institut pro další vzdělávání Ostrava (NIDV) a jiné). Značná část vzdělávacích kurzů pro učitele byla zaměřena na odborné vzdělávání v jednotlivých předmětech. Nejčastěji se jednalo o formu průběžného vzdělávání vedoucího k prohlubování kvalifikace. Aleš Vyvial úspěšně zakončil závěrečnou zkouškou studium Koordinátor ICT (celková dotace 250 hodin), který organizoval NIDV. Pravidelná byla i okresní setkávání výchovných poradců, školních psychologů, vedoucích metodických sdružení školních družin, vedoucích metodických sdružení 1. stupně. V rámci tělesné výchovy byli naši učitelé i žáci zapojeni do Asociace školních sportovních klubů. Vedení školy je členem Sdružení ředitelů škol povodí Ondřejnice (tzv. Povodí). Gabriela Hurajtová státní zkouškou úspěšně zakončila studium učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě univerzity v Ostravě. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ( 7, odst. 1h vyhlášky 15/2005 Sb.) Akce školy Po celý školní rok byla pro žáky, rodiče i veřejnost připravena řada akcí, soutěží, zajímavých besed i kurzů: Výstava včelařů Lesní pedagogika Taneční show Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol Drakiáda Přespolní běh Filmové představení v kině Klimkovice Výstava ovoce a zeleniny Účast v televizním pořadu Bludiště (velmi úspěšná 3 krát vítězství) Strana 19

20 Požární ochrana a ochrana obyvatelstva Soutěž v ZOO Ostrava Florbal Halová kopaná - 8. a 9. tř. Pěvecká soutěž Karaoke Dějepisná olympiáda Pythagoriáda Olympiáda z českého jazyka Beseda v knihovně s Janem Opatřilem na téma pohádky Severní Evropa - přednáška v knihovně Mikuláš Divadlo loutek Ostrava nejlepšího šplhouna - Soutěž jednotlivců 2. stupně ve šplhu na tyč a lano Vánoce s Ježíškem Vánoční zpívání Brušperské "Bludiště" soutěž pro žáky školy organizované deváťáky Beseda o holocaustu Tři králové Lyžařský kurz v Malenovicích pro žáky 7. tříd Prevence násilí prožitkový program organizovaný Centrem nové naděje FM Matematická olympiáda Konverzační soutěž Let s talk Karneval Dějepisná olympiáda Přehlídka v recitaci Beseda s lékařem - Úvod do sexuologie dívek (9. třídy) Zeměpisná olympiáda Plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd Chemická olympiáda Beseda s Policií ČR Kyberšikana Volejbal pro Brušperk Velká volejbalová show Matematický Klokan První pomoc, šance pro život Poselství křesťanských Velikonoc II. Velikonoce v umění Beseda s Policií ČR Dopravní výchova Pohádková show Biologická olympiáda Keramické dílny pro rodiče a děti Vybíjená 4. a 5. tř. Fotbalový turnaj Coca Cola Cup Soutěž Mladý zahrádkář Exkurze Úřad práce Frýdek-Místek Knihovnické lekce pravidelné dílny čtení Ochrana člověka za mimoř. událostí Pasování na čtenáře v městské knihovně Představení v Divadle loutek Ostrava Výstava v ZUŠ Brušperk Pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Brušperk, s městskou knihovnou, informačním centrem, ZUŠ Brušperk, Volejbalovým klubem Brušperk, T. J. Sokol Brušperk, SDH Brušperk, SK Brušperk, Lašským společenstvím a dalšími. Během školního roku byly připraveny dvě významnější akce - Velká volejbalová show s názvem Volejbal pro Brušperk. Druhá pak ve spolupráci se Sdružením přátel školy s názvem Vánoce s Ježíškem. Nejvýraznější úspěchy našich žáků v soutěžích název soutěže umístění učitel Televizní soutěž Bludiště Myška Dopravní soutěž Besip 2. místo v okresním kole Havláková Recitace 3. místo v okresním kole Pasyková Matematická olympiáda 8. místo v okresním kole a úspěšný řešitel v krajském kole Škvareková Mladý zahrádkář 4. místo v okresním kole Procházková Zeměpisná olympiáda 4. místo v okresním kole Škvareková Dějepisná olympiáda 7. místo v okresním kole Teichmannová Žáci, kteří dosáhli mimořádných úspěchů v soutěžích, byli oceněni pochvalou třídního učitele nebo ředitele školy. Strana 20

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY Výroční zpráva Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2015/16 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY Výroční zpráva Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek za školní rok 2014/2015 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více