ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY"

Transkript

1 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009

2 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Mgr. Josef Rebenda starosta obce Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: MěÚ Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Dana Spoustová Projektant: Razítka a podpisy: Ing. Arch. Josef Kolman, Znojemská 321, Dobšice firma A-PROJEKT s.r.o., Dvořákova 21, Znojmo autorizovaný architekt autorizace č.: ČKA

3 3 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST A Vymezení zastavěného území B Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestaveb a systému sídelní zeleně C 1 Urbanistická koncepce C 2 Vymezení zastavitelných ploch C 3 Plochy přestaveb C 4 Veřejná prostranství a systém sídelní zeleně D Koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování D 1 Občanské vybavení D 2 Dopravní infrastruktura D 2.1 Drážní doprava D 2.2 Silniční a motorová doprava D 2.3 Nemotorová doprava D 3 Technická infrastruktura D 3.1 Zásobení vodou D 3.2 Odkanalizování D 3.3 Zásobení plynem D 3.4 Zásobení elektrickou energií D 3.5 Telekomunikace E Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření. ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů E 1 Zemědělský půdní fond (ZPF) E 2 Lesní půdní fond (Pozemky určené k plnění funkce lesa /PUPFL/) E3 Krajinná zeleň E4 Vodní plochy a toky F Stavení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití G Vymezení ploch a koridorů územních rezerv H Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, plochy pro asanaci I Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze k pozemkům uplatnit předkupní právo

4 4 J Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní studií K Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu L Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části GRAFICKÁ ČÁST 1. Výkres základního členění měř. 1 : Hlavní výkres měř. 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací měř. 1 : Výkres uspořádání krajiny měř. 1 : TEXTOVÁ ČÁST A Vymezení zastavěného území Zastavěného území je vymezeno v územním plánu v souladu s ustanovením 58 zákona č. 183/2006 Sb. Výkres č. 1- Výkres základního členění území a výkres č. 2 - Hlavní výkres. B Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obec Břežany se bude nadále rozvíjet jako ucelený venkovský útvar. Ve volné krajině nebudou vznikat nová sídla, usedlosti ani výrobní areály. Výjimku tvoří plochy výroby (alternativní výroba elektrické energie fotovoltaika, větrné elektrárny). Návrhem jednotlivých funkčních ploch bude zajištěn vyvážený rozvoj obce. Rozvojové plochy jsou vymezovány jak v zastavěném území, tak i mimo ně. Pro území okresu Znojmo není platná žádná územně plánovací dokumentace vydaná krajem. V územním plánu budou zohledněny limitující jevy v území. Současně s územním plánem je vyhotoven plán ÚSES, jako jeho nedílná část.

5 5 Koncepce rozvoje obce umožní především výstavbu: nového bydlení (pro stabilizaci obyvatel obce) objektů pro občanskou vybavenost v obci a zlepšení podmínek pro společenskou činnost v obci nových výrobních kapacit (pro podnikání a zaměstnanost obyvatel) výroba a skladování zařízení pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické a větrné elektrárny) veřejné infrastruktury (pro lepší životní standard a zpříjemnění bydlení v obci) objektů pro technickou infrastrukturu (vodojem) ploch pro dopravní infrastrukturu (parkování nákladních automobilů a autobusů) vzniknou nové plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně V rámci koncepce rozvoje území nejsou navrženy zvlášť rozsáhlé plochy pro výrobu, žádné plochy pro těžbu, žádné větší plochy pro dopravu a jiné, které by měly negativní dopad na hodnoty území. Rozvojové plochy výroby a skladování jsou situovány především tam, kde již výroba bývala a na plochách sousedních. V severní části katastru jsou navrženy plochy výroby fotovoltaické a větrné elektrárny. Nová výstavba bude respektovat historickou strukturu sídla, cenné objekty, dominanty a kulturní památky. Stavby budou hmotově i výškově odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Bude uchován a chráněn urbanistický prostor kolem farního kostela Zvěstování Panny Marie nad obcí a prostor okolo zámku (areál Ústavu sociální péče Zámek Břežany p.o. ). Bude udržován a odborně doplňován novou výsadbou prostor veřejné zeleně kolem sportovního areálu, vedle potoka Břežanka, od Břežanského rybníka až k prostoru u obecního úřadu. Stávající přírodní krajinné prvky zůstanou zachovány. Bude respektována Evropsky významná lokalita Břežanka a Břežanský rybník CZ V, vymezená v rámci soustavy Natura Nové prvky budou vytvářeny v souladu s koncepcí obnovy krajiny. Ta je podrobně zpracována především v Plánu územního systému ekologické stability (ÚSES), který je součástí odůvodnění územního plánu, graficky ve výkrese uspořádání krajiny. Obnovené cesty zlepší prostupnost krajiny. Výsadby navržených prvků budou krajinu revitalizovat, sloužit jako protierozní opatření. C Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestaveb a systému sídelní zeleně C 1 Urbanistická koncepce Jsou vytvářeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území. Jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, zároveň je však v souladu s touto ochranou navrženo jeho ekonomické využití (nutnost ekonomického růstu, sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí Agendy Habitat, cíle a zásady Charty spojených národů a mezinárodní právo). Urbanistická koncepce bude vycházet ze stávající struktury rostlého sídla. Nové rozvojové plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území obce a strukturu sídla doplňují. Síť navrhovaných ulic a místních komunikací bude přednostně rozšiřovaná ve stopách původních cest.

6 6 Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny: - pro bydlení - pro občanské vybavení - pro výrobu a skladování - plochy dopravní infrastruktury - plochy veřejných prostranství (veřejné zeleně) - plochy pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů C 2 Vymezení zastavitelných ploch - plochy bydlení - východní část obce - rozsáhlejší plocha tvoří ji území mezi stávající zástavbou kolem silnice do Litobratřic a zástavbou kolem silnice do Hrušovan n.j. Br1 - jihovýchodní část obce - zastavitelná plocha na jihovýchodním okraji. Území navazuje na zastavěné území. Br2 - severozápadní okraj obce - menší rozvojová plocha v přímé návaznosti na zastavěné území, severně od silnice III/3972 do Mackovic. Br3 - plochy občanského vybavení Plochy občanského vybavení jsou v zastavěném území. Největší plochu představuje sportovní areál v severní části obce a areál Ústavu sociální péče Zámek Břežany p.o. na jižním okraji obce. Další rozvoj bude probíhat na stávajících plochách. - plochy výroby a skladování - severní část katastru Vedle lokality Nový Dvůr je navržena dočasná skládka stavební suti a její recyklace. Vs2 - jihozápadní okraj obce Ve stávajícím ÚPSÚ Břežany je navržena plocha výroby a skladování západně od obce. Územní plán navrhuje rozšíření této plochy směrem k obci. Vs4 - plochy dopravní infrastruktury - severní část obce Plocha pro odstavení a parkování autobusů, nákladních automobilů. D - plochy veřejných prostranství (veřejná zeleň) - střed obce Pod kostelem veřejná zeleň, dětské hřiště. Plocha v zastavěném území, navazuje na veřejné prostranství kolem kostela. Zs1 - severní okraj obce U sportovního areálu - veřejná zeleň, dětské hřiště. Plocha navazuje na plochy sportovního areálu. Zs2

7 7 - střed obce u potoka Břežanky V areálu stávajícího parku, vedle obecního úřadu veřejná zeleň, hřiště. Plocha navazuje na plochu veřejné zeleně stávajícího parku. Zs3 - plochy výroby (elektrická energie z obnovitelných zdrojů) - severní okraj katastru Plocha západně od silnice do Dolenic (fotovoltaická elektrárna). Fe1 - severní okraj katastru Vedle lokality Nový Dvůr, severně od obce, jsou navrženy plochy výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaická elektrárna). Fe3 - plochy technické infrastruktury - jihozápadní okraj obce Jihozápadně od obce, u hydrovrtů je navržen nadzemní vodojem. Ti1 Změnou č.1 ÚPSÚ Břežany byly na severním okraji k.ú. Břežany vymezeny plochy výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů dvě větrné elektrárny. Dokumentace nového územního plánu akceptuje tyto plochy jako návrhové plochy pro výrobu elektrické energie větrnou energií. C 3 Vymezení ploch přestaveb Plochy přestaveb jsou stanoveny plochami stávající zástavby, kde bude docházet k přestavbám a rekonstrukcím objektů. Nové plochy přestaveb jsou vymezeny: pro výrobu a skladování pro výrobu (elektrické energie z obnovitelných zdrojů) - plochy výroby a skladování - severní okraj katastru V části lokality Nový Dvůr, severně od obce, jsou navrženy plochy výroby a skladování. Vs3 - plochy výroby (elektrické energie z obnovitelných zdrojů) - severní okraj katastru V části lokality Nový Dvůr, severně od obce, jsou navrženy plochy výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů fotovoltaická elektrárna. Fe2

8 8 C 4 Veřejná prostranství a systém sídelní zeleně Hlavní plochy pro veřejnou zeleň a parkové plochy sloužící obecnému užívání budou upravovány v těchto stávajících lokalitách: - kolem kostela Zvěstování Panny Marie a fary - areál Ústavu sociální péče Zámek Břežany a jeho okolí - prostor hřbitova a jeho okolí - u obecního úřadu a navazující části návsi - u Břežanského rybníka - kolem stávajícího sportovního areálu a v prostorách sousedního parku Nově budou upraveny veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně: - střed obce, pod kostelem veřejná zeleň, dětské hřiště - severní okraj obce, u sportovního areálu - veřejná zeleň, dětské hřiště - střed obce u potoka Břežanky, vedle obecního úřadu veřejná zeleň, hřiště, plocha navazuje na plochu veřejné zeleně stávajícího parku Plochy veřejných prostranství (veřejné zeleně) budou také součástí navrhovaných ploch pro bydlení. D Koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování D 1a Občanské vybavení veřejné infrastruktury Bude umožněn další rozvoj v rámci staveb, zařízení a ploch vymezených pro občanské vybavení: - kostel Nanebevzetí Panny Marie - fara - hřbitov (bude respektováno jeho 100 metrové etické pásmo) - Ústav sociální péče Zámek Břežany - objekt stávajícího obecního úřadu, pošta, hasičská zbrojnice - škola, mateřská škola D 1b Další občanské vybavení - pro tělovýchovu a sport: - areál stávajícího sportoviště s fotbalovým hřištěm a sportovní halou - pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby: - objekty podél silnic Další rozvoj bude probíhat na stávajících plochách a přestavbou objektů v plochách smíšeně obytných za dodržení podmínek pro využití ploch stanovených tímto územním plánem.

9 9 D 2 Dopravní infrastruktura D 2.1 Drážní doprava Katastrálním územím Břežan je veden úsek drážního zařízení, stávající celostátní železniční trať Hrušovany n. J. - Brno. V katastru obce je železniční zastávka železniční stanice Břežany (cca 2 km od obce). Stávající železniční trať je územním plánem akceptována, včetně ochranného pásma (60 m). D 2.2 Silniční a motorová doprava Silniční síť Silniční doprava je v území dopravou hlavní (osobní individuální, hromadná i nákladní). Koncepce silniční dopravy: - silnice na území obce jsou respektovány v současných trasách - silnice v průjezdném úseku jsou zařazeny do funkční skupiny C - při úpravách dopravně technických parametrů komunikací jsou přípustné zásahy mimo silniční pozemky, asanace však musí být prováděny bez zásahů do stávající zástavby Místní komunikace Koncepce dopravy na místních komunikacích: - stávající trasy místních komunikací budou zachovány a upravovány v plném rozsahu - navrhované místní komunikace budou navazovat na stávající strukturu místních komunikací - stávající chodníky budou zachovány, upravovány a doplněny - další (nezakreslené) místní komunikace mohou být realizovány ve všech plochách zastavěného území i zastavitelných plochách Parkování Koncepce řešení dopravy v klidu (parkování vozidel): a) osobní automobily - na plochách pro bydlení budou odstavná stání (parkovací plochy, přístřešky, garáže) zřizována na vlastních stavebních pozemcích, nezastřešená pohotovostní stání lze zřídit na vjezdech a v prostorech při místních komunikacích - jsou zapracována stávající a navržená parkoviště, jejich polohu je nutno chápat jako orientační, kapacita bude stanovena v souvislosti s přilehlými aktivitami - parkovací kapacity rekonstruovaných či nových staveb občanské vybavenosti budou řešeny přednostně na vlastním stavebním pozemku - parkovací kapacity rekonstruovaných či nových staveb pro výrobu a skladování budou řešeny výhradně na vlastním stavebním pozemku - v nezastavěném území je možné v návaznosti na silnice zřizovat zpevněné plochy pro krátkodobé odstavení vozidel za účelem rekreace v přírodě

10 b) nákladní automobily a autobusy - je povoleno parkování na plochách pro výrobu a skladování - je povoleno na plochách u sportovního areálu a víceúčelového objektu - vedle sportovního areálu je navržena nová plocha pro odstavování nákladních automobilů a autobusů (p. č. 5086) - v plochách bydlení a občanského vybavení jsou nepřípustná parkovací, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, povoleno je pouze jedno odstavné nebo garážové stání nákladního automobilu nebo autobusu na vlastním pozemku při bydlišti autodopravce či řidiče, aktivity spojené s jejich provozem nesmí zatěžovat životní prostředí a obtěžovat bydlení. - zřizování parkovacích a odstavných ploch a garáží v nezastavěném území, na plochách rekreace a veřejné zeleně je nepřípustné 10 Veřejná autobusová doprava Koncepce obsluhy obce veřejnou autobusovou dopravou: - stávající autobusové zastávky budou zachovány Účelové komunikace Koncepce dopravy na účelových komunikacích: - závazné trasy stávajících a navržených účelových komunikací jsou zakresleny v grafické části, výkresech č. 1, 2, 3 a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu - stávající účelové komunikace zůstanou zachovány - veřejně přístupné účelové komunikace budou mít takový povrch a šířku, aby umožňovaly bezpečný pohyb pěších, cyklistů a zemědělské techniky - další (nezakreslené) účelové komunikace jsou přípustné v rámci jednotlivých ploch v souladu s využitím území D 2.3 Letecká doprava Územní plán nestanoví v území žádná omezení pro leteckou dopravu. D 2.4 Nemotorová doprava Koncepce cyklistické dopravy a pohybu pěších: - cyklisté budou využívat pro svou dopravu krajské silnice, místní a účelové komunikace - pěší budou využívat alespoň jednostranné chodníky kolem krajských silnic a místních komunikací funkční třídy C. Na zklidněných místních komunikacích funkční třídy D a na účelových komunikacích bude umožněn pohyb pěších spolu s ostatní dopravou. - stávající cyklotrasy vedené obcí a v jejím okolí jsou respektovány - další cyklotrasy je možno značit v rámci stávajících i navržených pozemních komunikací - pěší turistické trasy je možno značit v rámci stávajících a navržených pozemních komunikací a v rámci pěších cest a pěšin - na cyklistických a pěších trasách je možno zřizovat odpočinková stanoviště v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch

11 11 D 3 Technická infrastruktura Obec má vybudovanou základní síť technické infrastruktury (vodovod, kanalizaci splaškovou i dešťovou, ČOV, rozvody plynu, rozvody elektrické energie, telekomunikační rozvody ). D 3.1 Zásobení vodou Koncepce zásobení vodou: - v obci je vybudován vodovod - zdroj vody (2 hydrovrty s čerpací stanicí) se nachází jihozápadně od obce, je územním plánem akceptován, včetně ochranného pásma (25 x 35 m) - stávající podzemní vodojem navrhuje územní plán doplnit nadzemním vodojemem - veřejné vodovodní řady budou prodlouženy na nové zastavitelné plochy, vodní zdroj má rezervu pro pokrytí navrhovaných ploch (je navrženo zokruhování vodovodní sítě) - vodovodní síť a podzemní zařízení vodovodu je možné umístit v rámci všech navrhovaných ploch a to v souladu s využitím území D 3.2 Odkanalizování - obec je odkanalizována oddílnou kanalizací Koncepce splaškové kanalizace: - kanalizace kryje zastavěné území obce a pokryje zastavitelné plochy - vzhledem ke konfiguraci terénu budou tvořit kanalizaci především stoky gravitační, ale i čerpací stanice a výtlaky - splaškové vody z nových ploch budou odváděny do stávající ČOV - do stávající ČOV budou přivedeny splaškové odpadní vody ze dvou sousedních obcí: Čejkovic a Pravic - kanalizační síť a podzemní zařízení je možné umístit v rámci všech ploch a to v souladu s využitím území Koncepce dešťové kanalizace: - v obci bude zachována a rekonstruována stávající dešťová kanalizace - v rozvojových plochách bydlení budou dešťové vody jímány na vlastním pozemku a využívány k zalévání - v rozvojových lokalitách, kde nebude možno provést prodloužení stávajících řadů, bude upřednostněna likvidace dešťových vod vsakem (dle možnosti podloží) - kanalizační síť a podzemní zařízení je možné umístit v rámci všech ploch a to v souladu s využitím území

12 12 D 3.3 Zásobení plynem Koncepce zásobení plynem: - zdrojem plynu je a bude i nadále VTL plynovod - po obci jsou a budou doplňovány rozvody STL plynu - rozvody kapacitou pokryjí i rozvojové plochy - rozvody budou prodlouženy i na zastavitelné plochy obce - podzemní plynová vedení a zařízení s výjimkou regulačních stanic VTL/NTL je možné umístit v rámci všech ploch a to v souladu s využitím území. D 3.4 Zásobení elektrickou energií Koncepce zásobení elektrickou energií: - budou respektovány stávající trasy vzdušných rozvodů 22 kv s ochranným pásmem 7 m od krajního vodiče - rekonstrukce stávajících trafostanic na vyšší kapacitu je možná - vedení bude průběžně rekonstruováno v souladu s požadavky nových odběrů a v souladu s potřebami obce - zařízení NN jsou respektována, současně s jejich modernizací je doporučena jejich kabelizace - nová vedení NN, která budou realizována především v navržených plochách, budou kabelizována - podzemní vedení VN a NN a kioskové trafostanice je možné realizovat v rámci všech ploch a to souladu s využitím území. - nadzemní vedení VN a sloupové trafostanice je možné realizovat v nezastavěném území na všech plochách D 3.5 Telekomunikace a radiolokace Koncepce telekomunikací: - stávající dálkové i místní telekomunikační sítě a objekty jsou respektovány - území se nachází v ochranném pásmu radiolokačních zařízení, z jeho existence vyplývají pro dané území prostorová omezení a nutnost předchozího projednání záměru výstavby - bude prováděna postupná kabelizace stávajících nadzemních sítí - záměr na výstavbu výškových staveb (stavby vysílačů, větrných elektráren, nadzemních vodojemů ) musí být předem projednán s příslušnými orgány - podzemní sdělovací vedení a zařízení je možné realizovat v rámci všech ploch a to souladu s využitím území. D 4 Veřejná prostranství Koncepce veřejných prostranství: Stávající veřejná prostranství zůstanou zachována. Budou vybavena prvky drobné architektury a zelení za podmínek stanovených územním plánem. Nově navržená veřejná prostranství budou osázena zelení (část jich bude využívána jako dětská hřiště).

13 13 E Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření. ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch E1 Zemědělský půdní fond (ZPF) - zemědělskou půdu ve správním území obce představují: orná půda, zahrady a ovocné sady, pastviny - v plochách budou realizovány krajinné úpravy a ÚSES, v lokalitách ohrožených erozí jsou navržena protierozní opatření, které budou tvořit především interakční prvky - viz. (výkres č.5 - výkres uspořádání krajiny) - v blocích orné půdy budou obnoveny účelové zemědělské komunikace dle původní situace - nové účelové komunikace lze zřizovat pouze v souvislosti s hospodařením na pozemcích - zábory ZPF jsou zpracovány v části odůvodnění a na výkrese předpokládaných záborů půdního fondu (výkres č odůvodnění) - v rámci pozemkových úprav lze upravit trasy účelových komunikací, provést změny kultur vedoucí k posílení ekologické stability území a provádět protierozní opatření. - v rámci pozemkových úprav by měla být navržena organizační opatření, která by měly hospodařící subjekty dodržovat za účelem snížení hodnot erozního smyvu E2 Lesní půdní fond (Pozemky určené k plnění funkce lesa /PUPFL/) - lesní půdy ve správním území obce představují většinou větší remízy, doprovodné porosty toků nebo části lesních celků zabíhající do katastru - plocha oploceného mysliveckého zařízení na lesní půdě na jihu katastru obory Pravice (rozhodnutí Mysl 1931/206/98-Sem, ) budou zachovány - intenzivní chovy zvěře se s nadregionálními biocentry úplně neslučují - návrh územního plánu nenavrhuje žádné rozvojové aktivity na plochách PUPFL. - plochy lesů budou upravovány v souladu s plánem místního ÚSES - tedy zejména přeměna stávající druhová skladba porostů na přirozenou skladbu - ve stávajících větrolamech je nutno provést přeměnu porostů dřevinné skladby pro posílení hlavní funkce ochrany proti větrné erozi E3 Krajinná zeleň - stávající plochy krajinné zeleně zůstanou zachovány - v lokalitách návaznosti ruderálních porostů a náletové dřevinné vegetace na stávající zastavěné území obce, bude nutno plochy částečně redukovat, zejména potlačit náletové porosty nepůvodních druhů dřevin akátiny, javor jasanolistý - bude kladen důraz na tvorbu nových protierozních patření vytvářených souladu s krajinotvornou funkcí - nově zakládané plochy krajinné zeleně budou zařazeny do struktur lokálního ÚSES

14 14 E4 Vodní plochy a toky - vodní plochy a toky budou zachovány ve stávajících lokalitách, korytech a struhách - břehová zeleň bude plošně zachovávána, předmětem úprav bude zejména přeměna stávající druhová skladba porostů na přirozenou skladbu - bude umožněn přístup k údržbě vodních toků (6 m široký ochranný manipulační pás) F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Plochy bydlení Br (Br 1, Br 2, Br 3) - rodinná rekreace - občanské vybavení - veřejná prostranství, zeleň - dopravní a technická infrastruktura - drobné provozovny řemesel, podnikatelská činnost služeb - drobná pěstitelská a chovatelská činnost - rekreace a agroturistika Bude posouzena a prověřena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže: Zásady pro podmíněné využití - v navazujících řízeních (např. podle zákona č. 100/2001 Sb., stavebního zákona ) budou chráněné prostory u stávající funkční plochy pro drobné provozovny řemesel, podnikatelskou činnost služeb, pěstitelskou a chovatelskou činnost, rekreaci a agroturistiku navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž z těchto funkčních ploch nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb - chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti navržených protihlukových opatření, což musí být doloženo v navazujících řízeních (např. podle zákona č. 100/2001 Sb., stavebního zákona ) - bude dodrženo stanovené pořadí provádění změn v území (etapizace výstavby) zajišťující splnění stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb

15 15 - průmyslová výroba - živočišná velkovýroba - stavby pro obchod nad 500m2 prodejní plochy - maximální výška: dvě nadzemní podlaží nebo jedno nadzemní podlaží + střecha (využitelná jako podkroví) - dodržovat historickou strukturu obce, měřítko a výšku staveb přizpůsobit vždy s ohledem na okolní zástavbu Pro část plochy Br2 bude zpracována územní studie (je to území mezi plochou, vymezenou původním územním plánem sídelního útvaru pro bydlení a místní obslužnou komunikací ve východní části území). Plochy občanského vybavení Of - fara - občanské vybavení - víceúčelové - dopravní a technická infrastruktura - veřejná prostranství, zeleň majitelů budovy, nájemníků, hostů - průmyslová výroba a skladování - zemědělská výroba - živočišná velkovýroba - maximální výška: dvě nadzemní podlaží a valbová střecha - zachovat stávající historický vzhled objektu

16 16 Plochy občanského vybavení Oh - hřbitov - občanské vybavení - hřbitov - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním plochy (menší odstavná plocha) - veřejná prostranství, zeleň - stavby přímo spojené s funkcí hřbitova - rodinná rekreace - stavby pro obchod, ubytování, stravování, sport a rekreaci - průmyslová výroba a skladování - zemědělská výroba - živočišná velkovýroba - maximální výška: jedno nadzemní podlaží + sedlová střecha - zachovat historický venkovský ráz hřbitova Plochy občanského vybavení Ok kostel Nanebevzetí Panny Marie - občanské vybavení - kostel - veřejná prostranství, zeleň - dopravní a technická infrastruktura - rodinná rekreace - stavby pro obchod, ubytování, stravování, sport a rekreaci - průmyslová výroba a skladování - zemědělská výroba - živočišná velkovýroba - zachovat dominantní charakter kulturní nemovité památky

17 17 Plochy občanského vybavení se specifickým využitím Ox - občanské vybavení víceúčelové klientů, zaměstnanců, hostů - dopravní a technická infrastruktura - služby, doplňující hlavní využití - zeleň - drobná pěstitelská a chovatelská činnost pro terapeutické potřeby ústavu - veřejná prostranství - průmyslová výroba a skladování - zemědělská výroba - živočišná velkovýroba - maximální výška: dvě nadzemní podlaží a valbová střecha - jednopodlažní s využitelným podkrovím - střecha sedlová (valbová) sklon , - zachovat stávající kulturní památky - zachovat stávající historický vzhled objektů - udržovat stávající vzrostlou zeleň v parku (kulturní památka, č. 6240, parc. č. 1174/1) Plochy občanského vybavení Os tělovýchovná a sportovní zařízení (fotbalové hřiště, sportovní hala) - občanské vybavení plochy pro sport (fotbalové hřiště, sportovní hala) - veřejná prostranství, zeleň - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním plochy (parkování vozidel) nebo ubytování, spojené s hlavní funkcí - služby doplňující hlavní funkci - malá komerční zařízení Bude posouzena a prověřena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže: Zásady pro podmíněné využití - u ploch občanského vybavení, které jsou navrhovány do blízkosti chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb, je nutné situovat sportoviště podle způsobu jeho využití a reálné možnosti protihlukové ochrany s ohledem na splnění hygienických limitů

18 18 - průmyslová výroba a skladování - živočišná velkovýroba - zemědělská výroba - maximální výška: dvě nadzemní podlaží Plochy občanského vybavení Ob komerční zařízení - občanské vybavení komerčního zaměření majitelů a zaměstnanců - služby související s hlavní funkcí - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním ploch, krátkodobé parkování vozidel - turistika, rekreace - zeleň - rekreace a agroturistika, gastroturistika, cykloturistika, vinařská turistika Bude posouzena a prověřena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže: Zásady pro podmíněné využití - v navazujících řízeních (např. podle zákona č. 100/2001 Sb., stavebního zákona, ) bude prokázáno, že celková hluková zátěž na hranici funkční plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb - záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví - průmyslová výroba - živočišná velkovýroba - zemědělská výroba - maximální výška: dvě nadzemní podlaží + využitelné podkroví - měřítko a výšku staveb přizpůsobit vždy s ohledem na okolní zástavbu - maximálně zachovat tradiční stavby lidové architektury - rušivé provozy umísťovat na odvrácenou stranu od ploch bydlení a obytných smíšených ploch

19 19 Další plochy občanského vybavení vyznačené v grafické části územního plánu: Plochy občanského vybavení Oú - obecní úřad Plochy občanského vybavení Om - mateřská škola Plochy občanského vybavení Oš - škola Plochy občanského vybavení Oz - hasičská zbrojnice Na těchto plochách, umístěných ve stávající zástavbě, může docházet k přestavbě objektů pro jiné využití nebo k výstavbě nových objektů občanského vybavení. - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním plochy - smíšené obytné - rodinná rekreace - veřejná prostranství, zeleň - průmyslová výroba - živočišná velkovýroba - zemědělská výroba - měřítko a výšku staveb přizpůsobit vždy s ohledem na okolní zástavbu - maximálně zachovat tradiční stavby lidové architektury - rušivé provozy umísťovat na odvrácenou stranu od ploch bydlení a obytných smíšených ploch Plochy výroby a skladování Vs 1 zemědělská výroba - zemědělská výroba - živočišná velkovýroba - výroba a skladování - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním ploch - zeleň - výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů Bude posouzena a prověřena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže: Zásady pro podmíněné využití - v navazujících řízeních (např. podle zákona č. 100/2001 Sb., stavebního zákona, ) bude prokázáno, že celková hluková zátěž na hranici funkční plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb

20 20 - občanské vybavení - veřejná prostranství - sport - rekreace - koncepce zástavby bude taková, aby v krajině nevznikaly nové dominanty výrobních zařízení - nebude zvyšována stávající výšková hladina staveb - v plochách realizovat výsadbu izolační zeleně Plochy výroby a skladování Vs 2 - výroba a skladování (skládka použitého stavebního materiálu a jeho recyklace) - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním ploch - zeleň - výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů Bude posouzena a prověřena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže: Zásady pro podmíněné využití - v navazujících řízeních (např. podle zákona č. 100/2001 Sb., stavebního zákona, ) bude prokázáno, že celková hluková zátěž na hranici funkční plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb - záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví - občanské vybavení - sport - rekreace - koncepce zástavby bude taková, aby v krajině nevznikly nové dominanty výrobních zařízení

21 21 Plochy výroby a skladování Vs 3 - plocha přestavby - výroba a skladování - zemědělská výroba - živočišná výroba - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním ploch - výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika) - zeleň - dočasné bydlení zaměstnanců Bude posouzena a prověřena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže: Zásady pro podmíněné využití - v navazujících řízeních (např. podle zákona č. 100/2001 Sb., stavebního zákona, ) bude prokázáno, že celková hluková zátěž na hranici funkční plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb - záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. - záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví - občanská vybavenost - rekreace - stavby pro sport - koncepce zástavby bude taková, aby v krajině nevznikly nové dominanty výrobních zařízení - stávající výšková hladina nebude narušena - v plochách zařízení realizovat výsadbu zeleně

22 22 Plochy výroby a skladování Vs 4 - výroba a skladování - zemědělská výroba - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním ploch - zeleň - výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů Bude posouzena a prověřena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže: Zásady pro podmíněné využití - v navazujících řízeních (např. podle zákona č. 100/2001 Sb., stavebního zákona, ) bude prokázáno, že celková hluková zátěž na hranici funkční plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb - záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. - záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví - občanské vybavení - sport - rekreace - koncepce zástavby bude taková, aby v krajině nevznikly nové dominanty výrobních zařízení - v plochách zařízení realizovat výsadbu zeleně

23 23 Plochy výroby (elektrické energie z obnovitelných zdrojů) Fe 1, Fe 3 - výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaická elektrárna) - zeleň - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním ploch - v tomto konkrétním případě se nestanoví - občanská vybavenost - rekreace - výškové osazení prvků technické infrastruktury řešit s ohledem na okolní krajinu a krajinný ráz - vhodně využít stávající zeleň, případně areál doplnit zelení novou Plochy výroby (elektrické energie z obnovitelných zdrojů) Fe 2 - plocha přestavby - výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaická elektrárna) - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním ploch - zeleň - výroba skladování - občanské vybavení - rekreace - výškové osazení prvků technické infrastruktury řešit s ohledem na okolní krajinu a krajinný ráz - vhodně využít stávající zeleň, případně areál doplnit zelení novou

24 24 Plochy technické infrastruktury Ti (Ti 1) - technické infrastruktura (nadzemní vodojem) - dopravní infrastruktura a technická spojená s využíváním ploch - zeleň - stavby a zařízení doplňující hlavní využití ploch - občanská vybavenost - rekreace - výškové osazení prvků technické infrastruktury řešit s ohledem na okolní krajinu a krajinný ráz - vhodně využít stávající zeleň, případně doplnit zelení novou Plochy veřejných prostranství Pv - veřejná prostranství - zeleň - dětská hřiště - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním ploch veřejných prostranství a navazujících ploch jiného využití - drobná občanská vybavenost spojená s využíváním veřejných prostranství - časově omezené parkování osobních vozidel Bude posouzena a prověřena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže: Zásady pro podmíněné využití - u ploch veřejných prostranství, které jsou navrhovány do blízkosti chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb, je nutné situovat dětská hřiště podle způsobu jejich využití a reálné možnosti protihlukové ochrany s ohledem na splnění hygienických limitů - rodinná rekreace - průmyslová výroba a skladování - zemědělská velkovýroba

25 25 - v plochách realizovat sadové úpravy - zachovávat venkovský charakter sídla Plochy dopravní infrastruktury D - plochy silniční dopravy - plochy železniční dopravy - plochy odstavných stání a parkovišť - veřejná prostranství - veřejná zeleň - technická infrastruktura spojená s využíváním ploch - objekty pro dopravní infrastrukturu - skladování - technická infrastruktura Bude posouzena a prověřena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže: Zásady pro podmíněné využití - hluková zátěž z plochy dopravní infrastruktury nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, což musí být doloženo v navazujících řízeních (např. podle zákona č. 100/2001 Sb., stavebního zákona ), včetně zhodnocení reálnosti navržených protihlukových opatření - záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví - bude dodrženo stanovené pořadí provádění změn v území (etapizace výstavby) zajišťující splnění stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb - rodinná rekreace - průmyslová výroba - zemědělská velkovýroba - v návaznosti na plochy místních komunikací realizovat výsadbu zeleně - v návaznosti na účelové zemědělské komunikace v krajině realizovat interakční prvky

26 26 Plochy sídelní zeleně zeleň na veřejných prostranstvích Zs (Zs1, Zs2, Zs3) - veřejná zeleň - specifická část veřejných prostranství - dětská hřiště - vodní plochy - menší občanské vybavení spojené s využíváním ploch zeleně a ploch veřejných prostranství - časově omezené parkování osobních vozidel - dopravní a technická infrastruktura spojená s využíváním ploch zeleně Bude posouzena a prověřena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže: Zásady pro podmíněné využití - u ploch veřejných prostranství, veřejné zeleně, které jsou navrhovány do blízkosti chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb, je nutné situovat dětská hřiště podle způsobu jejich využití a reálné možnosti protihlukové ochrany s ohledem na splnění hygienických limitů - rodinná rekreace - průmyslová výroba a skladování - zemědělská velkovýroba - v plochách realizovat sadové úpravy Plochy zeleně soukromé a vyhrazené Zy Soukromá zeleň zahrad, sadů a zeleň na orné půdě. - hospodaření na zemědělské půdě - vyhrazená zeleň - rodinná rekreace - drobná občanská vybavenost sloužící hlavnímu využití - protierozní opatření - dopravní a technická infrastruktura - stavby sloužící hlavnímu využití

27 27 - živočišná výroba - areály zemědělské velkovýroby - průmyslová výroba - realizované stavby nesmí narušovat krajinný ráz - svým vzhledem, použitými materiály musí respektovat okolní prostředí Plochy vodní a vodohospodářské V - vodní plochy, vodní toky - krajinná, izolační a doprovodná zeleň - dopravní a technická infrastruktura spojená s údržbou ploch a využíváním území - občanské vybavení pro hlavní využití - rodinná rekreace - výroba a skladování - zemědělská velkovýroba - plochy upravovat v přírodním charakteru, v souladu s plánem místního ÚSES Plochy zemědělské Po, Zz, Zl Po - orná půda Zz - zahrada, sad Zl - louka, trvalý travní porost - hospodaření na zemědělské půdě - protierozní opatření - opatření posilující ekologickou stabilitu krajiny - krajinná zeleň

28 28 - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu ploch - stavby sloužící hlavnímu využití - občanské vybavení - rodinná rekreace - průmyslová výroba a skladování - areály zemědělské velkovýroby - v plochách realizovat krajinotvorné výsadby v souladu s plánem místního ÚSES Plochy lesní L - hospodaření na lesní půdě - dopravní a technická infrastruktura - opatření posilující ekologickou stabilitu krajiny - stavby sloužící hlavnímu využití - rodinná rekreace - průmyslová výroba a skladování - zemědělská velkovýroba - v plochách lesů se řídit podmínkami lesního hospodářství

29 29 Plochy smíšené nezastavěného území Nsp - krajinná zeleň - plochy vodní a vodohospodářské - dopravní a technická infrastruktura spojená s údržbou ploch a využíváním území - rodinná rekreace - výroba a skladování - zemědělská velkovýroba - plochy upravovat v přírodním charakteru, v souladu s plánem místního ÚSES P o z n á m k a - plochy jsou součástí návrhu pozemkových úprav (zatravněné pásy, větrolamy), vytvářejí protierozní ochranu v krajině Plochy přírodní, plochy ÚSES - Zk V územním plánu jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory a interakční prvky). - plochy biocenter a biokoridorů všech stupňů ÚSES (jsou nezastavitelné) - realizace opatření vyplývajících z dokumentace návrhu ÚSE - změny dřevinné sklady stávajících lesních porostů ve prospěch geograficky původních dřevin, do doby realizace opatření v rámci jednotlivých prvků ÚSES - stávající využiti, příp. jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální ekologickou hodnotu území. - plochy vodní a vodohospodářské - dopravní a technická infrastruktura spojená s údržbou ploch a využíváním území

30 30 - rodinná rekreace - výroba a skladování - zemědělská velkovýroba - průmysl - plochy upravovat v přírodním charakteru, v souladu s plánem místního ÚSES G Vymezení ploch a koridorů územních rezerv Územním plánem nejsou vymezeny žádné plochy a koridory územních rezerv. H Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, plochy pro asanaci Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 1 - technická infrastruktura WT1, koridor pro kanalizační potrubí přivádějící splaškové vody z obce Pravice do ČOV Břežany 2 - technická infrastruktura WT2, koridor pro kanalizační potrubí přivádějící splaškové vody z obce Čejkovice do ČOV Břežany 3 - technická infrastruktura (vybudování nadzemního vodojemu) WT3 4 - dopravní infrastruktura (odstavné stání pro nákladní automobily a autobusy) WD 5 - veřejná prostranství (veřejná zeleň, dětská hřiště) WZs (WZs1, WZs2, WZs3) toto je pouze veřejně prospěšné opatření pro které lze uplatnit předkupní právo 101 zákona Dále zde musíme mít uvedeno vše, kde opravdu chce uplatnit obec předkupní právo příslušné parcely a v čí prospěch má být uplatněno! (Vymezení veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření v územním plánu nebo regulačním plánu se po vydání opatření obecné povahy zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu k vyznačení předkupního práva v katastru nemovitostí.) Zároveň to musíme opravit i ve výkrese, kde plocha veřejného prostranství nemůže být znázorněna jako pro vyvlastnění, ale pouze pro předkupní právo. Veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 6 - prvky ÚSES WU Územním plánem nejsou vymezeny plochy pro asanaci.

31 I Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze k pozemkům uplatnit předkupní právo Územním plánem nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze k pozemkům uplatnit předkupní právo. 31 J Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní studií Územní plán vymezuje část plochy bydlení Br2 (území mezi plochou, vymezenou původním územním plánem sídelního útvaru pro bydlení a místní obslužnou komunikací ve východní části území), kde bylo uloženo její prověření územní studií. Územní studie bude vypracována do 10 let od data začátku platnosti nového územního plánu. K Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu Územní plán nevymezuje žádné plochy a koridory, ve kterých je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu. L Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část územního plánu je zpracována na stránkách 1-31 tohoto dokumentu. Grafická část: 1. Výkres základního členění měř. 1 : Hlavní výkres měř. 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací měř. 1 : Výkres uspořádání krajiny měř. 1 : 5 000

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán Borotice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE BOROTICE ÚZEMNÍ PLÁN BOROTICE leden 2015 1 Územní plán Borotice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Borotice Razítko Datum

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ÚP Studnice právní stav po Změně č.1. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Únor 2015

ÚP Studnice právní stav po Změně č.1. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Únor 2015 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Územní plán Pavlice ÚZEMNÍ PLÁN PAVLICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán Pavlice ÚZEMNÍ PLÁN PAVLICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN PAVLICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST listopad 2013 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Pavlice Pořizovatel: MěÚ

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant:

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant: TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA ZPRACOVATEL: Generální projektant: Zeleň,ÚSES: Doprava: Voda, kanalizace: Elektrorozvody: Teplo, plyn: Zeměd. půd. fond: Ing. arch. Pavel Kramář Pod Zahrady

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města MĚSTO STŘÍBRO VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města Zastupitelstvo města Stříbra vydalo na svém 7. zasedání dne 19.4.2007 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

TELNICE okr. Brno-venkov

TELNICE okr. Brno-venkov ÚZEMNÍ PLÁN TELNICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče AR projekt

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

v y d á v á Ú z e m n í p l á n Ž l u t a v a

v y d á v á Ú z e m n í p l á n Ž l u t a v a OBEC ŽLUTAVA Zastupitelstvo obce Žlutava OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán Žlutava Zastupitelstvo obce Žlutava, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH Datum: prosinec 2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky:

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více