KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB pro Boskovice a Boskovicko 2011

2 Obsah Úvod... 3 Sociální sluţby... 4 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace: Domov pro seniory... 5 Domov se zvláštním reţimem... 8 Pečovatelská sluţba Půjčovna kompenzačních pomůcek Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice: Azylový dům Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Charitní poradna odborné sociální poradenství Betany Boskovice - Denní stacionář Betany Boskovice - Sociální rehabilitace Centrum denních sluţeb Emanuel Boskovice Sociální rehabilitace Emanuel Boskovice Centrum sociálních sluţeb města Letovice, příspěvková organizace: Domov pro seniory Letovice Pečovatelská sluţba Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice: Centrum denních sluţeb Letovice Chráněné bydlení Letovice Sociální sluţby Šebetov, příspěvková organizace Paprsek Velké Opatovice, příspěvková organizace Jiné sociální sluţby Ostatní sluţby Zdravotní péče Zdravotnická zařízení Poradenská činnost Zájmové a kulturní aktivity Úřady a instituce Důleţitá telefonní čísla

3 Úvod Váţení spoluobčané, v lidském ţivotě mohou nastat situace, kdy Vy nebo Vaši blízcí budete potřebovat pomoc sociálních sluţeb. Dostává se Vám do rukou publikace poskytující informace o jejich působnosti v našem městě a na území boskovického regionu. Najdete zde adresy, provozní doby, telefonní čísla, rozsah nabízených sluţeb i mnoho dalších důleţitých informací, které byly shromáţděny v druhé polovině roku 2010 a poskytují aktuální údaje o poskytovatelích sociálních sluţeb a souvisejících institucích. Informační materiál vznikl a byl vydán v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na vzniku této publikace a současně všem, kteří se rozhodli pracovat v sociálních sluţbách. 3 Ing. Jaroslav Dohnálek starosta Města Boskovice

4 Sociální sluţby 4

5 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Název zařízení Adresa Domov pro seniory Boskovice Sadová 18, Boskovice Telefon , , , Webové stránky Kapacita 125 míst 5

6 Poslání Posláním Domova pro seniory Městské správy sociálních sluţeb Boskovice je poskytování sociální sluţby a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale ţít ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běţné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblíţit běţnému způsobu ţivota a zachovat si sociální vazby způsobem, při kterém budou dodrţována základní lidská práva a svobody osob. Péče vychází z osobních potřeb a cílů uţivatele a usiluje o zmírnění důsledků, které by vedly k sociální izolaci, ztrátě vlastního způsobu ţivota, či nezajištění základních potřeb. Cílová skupina Senioři; osoby, které mají chronické onemocnění v kompenzovaném stavu; osoby s kombinovaným postiţením. Okruh osob, kterým je sluţba určena: - seniorům - osobám, které mají chronické onemocnění v kompenzovaném stavu - osobám s kombinovaným postiţením Okruh osob, kterým sluţbu neumíme poskytnout: - osobám se zdravotním stavem vyţadujícím péči ve zdravotnickém zařízení - osobám s infekčními nemocemi, tuberkulózou - osobám se závislostí na návykových látkách a hracích automatech - osobám s duševním onemocněním v a- kutní fázi 6

7 - osobám s mentálním postiţením a onemocněním demencí - osobám s poruchami osobnosti, které by mohly narušovat klidné souţití v kolektivu - osobám, které jsou schopny za pomoci v místě dostupných terénních sociálních sluţeb zůstat ve svém domácím prostředí - osobám s alzheimerovou chorobou Číslo zákona 108/2006 Sb. 49 zákona 108/2006 Sb, o sociálních sluţbách. 7

8 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Domov se zvláštním reţimem Název zařízení Adresa Domov se zvláštním reţimem Sadová 18, Boskovice Telefon , , , Webové stránky Kapacita 37 míst 8

9 Poslání Domov se zvláštním reţimem Městské správy sociálních sluţeb Boskovice poskytuje sluţby osobám se sníţenou soběstačností v důsledku chronického duševního onemocnění, onemocnění stařeckou demencí, ostatními typy demence a Alzheimerovou chorobou. Péče vychází z osobních potřeb a cílů uţivatele a usiluje o zmírnění důsledků onemocnění, které by vedly k sociální izolaci, ztrátě vlastního způsobu ţivota, či nezajištění základních potřeb. Cílová skupina Osoby, které z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu a specifickou péči. Okruh osob, kterým je sluţba určena: - osobám, které z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu a specifickou péči Okruh osob, kterým sluţbu neumíme poskytnout: - osobám se zdravotním stavem vyţadujícím péči ve zdravotnickém zařízení - osobám s infekčními nemocemi, tuberkulózou - osobám se závislostí na návykových látkách a hracích automatech - osobám s duševním onemocněním v a- kutní fázi, které vyţaduje péči na uzavřeném oddělení 9

10 - osobám s poruchami osobnosti, které by mohly narušovat klidné souţití v kolektivu - osobám s Alzheimerovou chorobou ve stádiu, které vyţaduje péči na uzavřeném oddělení Číslo zákona 108/2006 Sb. 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 10

11 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Pečovatelská sluţba Název zařízení Adresa Pečovatelská sluţba Havlíčkova 2126/19, Boskovice, DPS Penzion, Mánesova 2203/47 Telefon , ,

12 Webové stránky Kapacita Poslání 300 uţivatelů Posláním pečovatelské sluţby je poskytování pomoci osobám v pokročilém věku nebo kterým zdravotní stav přinesl sníţenou soběstačnost v základních ţivotních dovednostech, moţnost dalšího setrvání v soukromí domácího prostředí a pomocí kvalifikovaného, ohleduplného a vstřícného personálu jim umoţnit nadále proţívat plnohodnotný a spokojený ţivot, to vše s ohledem na jejich sociální a individuální potřeby a za aktivní spolupráce s rodinou. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Osoby s kombinovaným postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby se zdravotním postiţením, senioři. 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 12

13 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Půjčovna kompenzačních pomůcek 13

14 Název zařízení Půjčovna kompenzačních pomůcek při pečovatelské sluţbě Adresa Havlíčkova 2126/19, Boskovice Telefon , Webové stránky Cena Cena zapůjčení stanovena měsíční sazbou. 14

15 Poslání Nabídka Způsob zapůjčení Půjčovna kompenzačních pomůcek byla zřízena při pečovatelské sluţbě MSSS Boskovice. Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postiţením, osobám po úrazech nebo nehodách zvládat běţné denní činnosti ţivota. - Mechanické vozíky - Chodítka - Toaletní křesla - Mechanická lůţka - Sprchové ţidle - Sedačky do vany, sprchy - Nástavce na WC - Antidekubitní matrace, pomůcky Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě Dohody o zapůjčení kompenzační a rehabilitační pomůcky. 15

16 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice Azylový dům Název zařízení Adresa Azylový dům Dukelská 2265/12b, Boskovice Telefon , Webové stránky Kapacita 27 míst 16

17 Poslání Centrum PRO Boskovice azylový dům nabízí ubytování a podporu matkám a ţenám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Motivuje ţeny, aby s vyuţitím svých schopností a sil a s přiměřenou podporou a pomocí pracovníků začaly ţít a byly schopny ţít běţným způsobem ţivota v přijatelné kvalitě ţivota. Nabízí a poskytuje ubytování, stravu (ve výjimečných situacích), pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. Cílová skupina Matka s dětmi do 18 let věku v nepříznivé ţivotní situaci, (matka s nezaopatřenými dítětem/dětmi od let, můţe být přijata podle individuálního posouzení situace vedoucí azylového domu). Nastávající matka v nepříznivé ţivotní situaci. Nezletilá matka v nepříznivé ţivotní situaci (výjimku povoluje vedoucí). Osoba v krizi. Oběť domácího násilí, či trestných činů. Oběť obchodu s lidmi. Děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy. Mohou být ubytovány matky, jejichţ děti jsou tělesně či duševně postiţené, avšak nepotřebují osobní asistenci a neohroţující ostatní uţivatele a personál zařízení. 17

18 Ţeny/matky se zdravotním postiţením mohou být ubytovány v tom případě, ţe nepotřebují osobní asistenci a neohroţují ostatní uţivatele a personál zařízení. V azylovém domě nelze ubytovat matky částečně nebo úplně zbavené způsobilosti k právním úkonům, s váţnými psychickými poruchami, s potřebou trvalé odborné lékařské péče, se závislostí na drogách, alkoholu, automatech. Pokud se závislost, výše uvedená projeví během pobytového programu, bude uţivatelce ukončena smlouva a nabídnuta následná pomoc. Číslo zákona 108/2006 Sb. 57 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 18

19 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 19

20 Název zařízení Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Adresa Dukelská 2265/12b, Boskovice Telefon , Webové stránky Kapacita 22 míst 20

21 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním Centra PRO Boskovice Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi - je návrat rodičů/matek do běţného ţivota, předcházení kriminality dětí a mládeţe na Boskovicku (obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti). Podporuje a pomáhá rodičům/matkám zvládání obtíţných ţivotních situací. Rodinu podporuje v její samostatnosti a funkčnosti. V rámci této sluţby poskytuje výchovně vzdělávací a aktivizační sluţby - vzdělávací a aktivizační činnosti podle plánu našeho zařízení či jiných zařízení OCH Blansko. V rámci základního poradenství poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. Zprostředkovává sociálně terapeutické činnosti a kontakt se společenským prostředím. Nefunkční rodiny, neúplné rodiny, rodiny se sociálně patologickými jevy, zpravidla nízkopříjmové a závislé na sociálních dávkách, ve kterých ţijí. Děti kojeneckého věku. Děti a mládeţ ohroţené společensky neţádoucími jevy. Oběti domácího násilí (členové rodiny). Osoby v krizi (rodiny s dětmi). Osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny (rodiny s dětmi). Osoby rodiny s dítětem/dětmi (rodiny). 65 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 21

22 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice Charitní poradna odborné sociální poradenství Název zařízení Adresa Charitní poradna - odborné sociální poradenství U Lázní 1734, Boskovice Telefon , Webové stránky 22

23 Kapacita Poslání 170 ambulantních intervencí /měsíc, 5 terénních intervencí /měsíc Být lidem na blízku tam, kde ţijí a v problémech, které proţívají. Mohou očekávat podporu, porozumění, pomoc, doprovázení a zplnomocnění ke zvládnutí svých těţkostí a návratu k přijatelné kvalitě ţivota. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Sluţby jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří mají nebo pociťují: nedostatek informací; bezradnost, nedůvěru ve vlastní schopnosti; akutní osobní krizi; předsudky okolí (osamělé matky, týrané ţeny, bezdomovci, menšiny); nefungující zázemí a vztahy v rodině a nejbliţší komunitě; neexistující či narušené sociální návyky; nedostatek finančních prostředků a neschopnost či nemoţnost tuto situaci změnit; závislost na systému sociálních dávek. Sluţba není určena dětem a mládeţi do 18 let věku. 37 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 23

24 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Betany Boskovice - Denní stacionář 24

25 Název zařízení Adresa Denní stacionář Dukelská 12, Boskovice Telefon Webové stránky Kapacita 20 uţivatelů, z toho 4 osoby na vozíku 25

26 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním Betany Boskovice - Denního stacionáře je poskytovat přiměřenou pomoc lidem s mentálním postiţením lehkého a střeního stupně s kombinovaným postiţením, zaměřenou na jejich schopnosti a dovednosti. Vést je k samostatnosti a k rozšiřování jejich osobních moţností vedoucích k zapojení se do běţného ţivota svých vrstevníků. Cílem sluţby je posilování schopností a dovedností uţivatelů sluţby tak, aby se vyuţívání sociálních sluţeb minimalizovalo. Betany Boskovice Denní stacionář je určen pro osoby od 16 let s mentálním postiţením lehkého a středního stupně s kombinovaným postiţením, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a pro děti od 7 let (plnící si povinnou školní docházku ve speciální třídě MŠ, ZŠ a PŠ Boskovice na elokovaném pracovišti Betany Boskovice) před a po ukončení vyučování. 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 26

27 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Betany Boskovice - Sociální rehabilitace Název zařízení Adresa Sociální rehabilitace ambulantní i pobytová forma Dukelská 12, Boskovice Telefon Webové stránky 27

28 Kapacita Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. ambulantní 11 os., z toho 2 os. na vozíku, pobytová 6 osob, z toho 2 osob na vozíku Posláním Betany Boskovice Sociální rehabilitace je posilovat osobní kompetence, schopnosti a dovednosti u lidí s mentálním a kombinovaným postiţením, aby mohli vyuţívat běţné společenské zdroje v přirozeném prostředí. Dávat prostor k jejich seberealizaci zejména v oblasti zaměstnání a v oblastech kulturního a společenského dění, a tím docílit zlepšení kvality jejich ţivota. Pomocí nabízených aktivit a činností u uţivatelů rozvíjet a udrţovat jiţ získané pracovní dovednosti a návyky vedoucí k jejich osamostatňování. Nácvikem běţných činností v péči o domácnost upevňovat jejich soběstačnost. Podporovat uţivatele v kontaktu s přirozeným prostředím a tím napomáhat v zapojování do běţného ţivota. Sociální rehabilitace je poskytována osobám s mentálním postiţením lehkého a středního stupně a osobám s kombinovaným postiţením od 18 let věku. 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 28

29 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Centrum denních sluţeb Emanuel Boskovice Název zařízení Adresa Centrum denních sluţeb Emanuel U Lázní 1734, Boskovice Telefon , Webové stránky 29

30 Kapacita Poslání 15 uţivatelů Posláním Centra denních sluţeb je poskytování denního pobytu lidem s mentálním postiţením a s kombinovaným postiţením z Boskovic a okolí. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Osoby s mentálním a kombinovaným postiţením středního aţ těţkého stupně postiţení od 3 let. 45 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 30

31 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Sociální rehabilitace Emanuel Boskovice 31

32 Název zařízení Adresa Sociální rehabilitace Emanuel U Lázní 1734, Boskovice Telefon , Webové stránky Kapacita Poslání ambulantně - 15 klientů Posláním Sociální rehabilitace Emanuel je podpora lidí s mentálním postiţením a kombinovaným postiţením z Boskovic a okolí při získávání co nejvyšší míry soběstačnosti tak, aby se dokázali v rámci svých 32

33 moţností zapojit do běţného ţivota. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Osoby s mentálním a kombinovaným postiţením středního aţ těţkého stupně postiţení od 3 let. 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 33

34 Centrum sociálních sluţeb města Letovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Letovice Název sluţby Adresa Domov pro seniory Letovice J. Haška 1082/12, Letovice Telefon Webové stránky Kapacita 72 uţivatelů 34

35 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním domova pro seniory je poskytnout seniorům, kteří uţ nadále nemohou ţít z důvodů vysokého věku, sociálních důvodů nebo z nepříznivého zdravotní stavu ve svém přirozeném prostředím důstojné, plnohodnotné, bezpečné, aktivní proţití ţivota. Usilujeme, aby byla dostupná taková nabídka kvalitních sociálních sluţeb, kterou jim umoţníme co nejpřirozenější začlenění do běţného ţivota. Poskytujeme ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální péči kvalifikovaným proškoleným personálem dle individuálních potřeb seniora s cílem zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. - senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běţných dovednostech - osoby pobírající plný invalidní důchod, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůţko, vyţadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běţných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 35

36 Centrum sociálních sluţeb města Letovice, příspěvková organizace Pečovatelská sluţba Název sluţby Adresa Pečovatelská sluţba J. Haška 1082/12, Letovice Telefon Webové stránky Kapacita 130 uţivatelů 36

37 Poslání Posláním pečovatelské sluţby (dále jen PS) je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postiţením ţít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomáhá uţivatelům ţít plnohodnotný ţivot s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání kaţdodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údrţby domácnosti. Poskytuje pečovatelskou sluţbu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí ţivota výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uţivatel rovnocenným partnerem poskytovatele sluţby. 37

38 Cílová skupina - senioři - osoby se zdravotním postiţením (od 27 let), kteří z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a sníţené soběstačnosti potřebují pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu a údrţby domácnosti Poskytování pečovatelské sluţby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele. Pečovatelskou sluţbu lze poskytovat i osobám - trvale upoutaným na lůţko, které potřebují celodenní péči nebo péči zdravotnického personálu, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky nebo dalšími osobami a na základě individuálně dohodnutých pravidel - osobám, které vyţadují při poskytování sluţby specifické podmínky (např. duševní onemocnění, závislosti na návykových látkách apod.), a to za předpokladu dodrţení individuálně dohodnutých pravidel Číslo zákona 108/2006 Sb. 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 38

39 Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice Centrum denních sluţeb Letovice Název zařízení Adresa Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice, Centrum denních sluţeb Letovice Alšova 3, Letovice Telefon Webové stránky 39

40 Kapacita Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. 12 klientů Centrum denních sluţeb Letovice je ambulantní sociální sluţba. Posláním Centra denních sluţeb Letovice je nabídnout lidem s mentálním a kombinovaným postiţením smysluplné vyuţití volného času, podporovat je v upevňování i rozvoji jejich stávajících dovedností, schopností, hygienických návyků a běţného společenského jednání a umoţnit jim pěstování a rozvíjení společenských kontaktů s vrstevníky a širší společností. Centrum denních sluţeb Letovice je určeno lidem s mentálním a kombinovaným postiţením ve věku let z Letovic a blízkého okolí, kteří jinak ţijí v domácnosti svých rodičů nebo ve své vlastní. 45 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 40

41 Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice Chráněné bydlení Letovice Název zařízení Adresa Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice, Centrum denních sluţeb Letovice Alšova 3, Letovice Telefon Webové stránky 41

42 Kapacita Poslání 6 klientů trvale bydlících, 1 místo pro respitní pobyt Chráněné bydlení Letovice umoţňuje lidem s mentálním a kombinovaným postiţením ţít co nejběţnějším způsobem ţivota. Nabízí při tom podporu a pomoc při zvládání kaţdodenních činností, především činností souvisejících s nácvikem vedení domácnosti, a to tak, aby mohli na základě svých dovedností a znalostí ţít co nejvíce soběstačným a samostatným ţivotem. Cílová skupina Chráněné bydlení Letovice je určené pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postiţením, kteří jsou v důsledku tohoto postiţení ve své soběstačnosti omezeni tak, ţe nejsou schopni samostatného bydlení ve své domácnosti a potřebují sluţbu chráněného bydlení jako podporu při jejich bydlení. Sluţba Chráněné bydlení Letovice je určena klientům ve věku 19 aţ 64 let. Číslo zákona 108/2006 Sb. 51 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 42

43 Sociální sluţby Šebetov příspěvková organizace 43

44 Název zařízení Adresa Sociální sluţby Šebetov, příspěvková organizace Šebetov 1, Šebetov Telefon Webové stránky Kapacita 147 míst 44

45 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním SS Šebetov je zajistit handicapovaným lidem v nepříznivé ţivotní situaci potřebnou pomoc a potřebnou podporu - především v oblasti jejich integrace, práva na uchování nebo rozvíjení jejich společenských návyků, pracovních dovedností a schopností. Dále poskytnout při hledání jejich pracovního uplatnění, tvorbě zázemí, zajištění práva na ochranu a bezpečí a moţnosti být obklopen lidmi, kteří vţdy ochotně podají pomocnou ruku. To vše s ohledem na respektování svobody rozhodování, jedinečnost kaţdého člověka a v souladu s moţnostmi zařízení. Domov pro osoby se zdravotním postiţením - osoby starší 18-ti let s postiţením mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným, jejichţ dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 45

46 Paprsek Velké Opatovice příspěvková organizace Název zařízení Adresa Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679, Velké Opatovice Telefon Webové stránky Kapacita 108 míst 46

47 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním domova pro osoby se zdravotním postiţením Paprsek, příspěvková organizace Velké Opatovice je vytvářet podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí muţům s mentálním postiţením nebo v kombinaci s tělesným či smyslovým postiţením, starším 19 let. Klientům poskytuje pomoc a podporu na základě jejich individuálních potřeb, kterou jim nemůţe poskytnout rodina ani jiná sociální sluţba, aby mohli ţít v co nejvyšší moţné míře běţným způsobem ţivota. Osoby s kombinovaným postiţením - muţi ve věku od 19 let s mentálním postiţením v kombinaci s tělesným a smyslovým postiţením, kteří mají sníţenou soběstačnost z důvodu tohoto postiţení a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby s mentálním postiţením muţi ve věku od 19 let s mentálním postiţením, kteří mají sníţenou soběstačnost z důvodu tohoto postiţení a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura cílové skupiny: - mladí dospělí (19-26 let) - dospělí (27-64 let) - mladší senioři (65-80 let) - starší senioři (nad 80 let) 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 47

48 Jiné sociální sluţby Odlehčovací sluţba Charakteristika odlehčovací sluţby Odlehčovací sluţba je terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, o které je pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Působnost sluţby je po celém okrese Blansko. Okruh osob - osoby se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby - osoby nacházející se v terminálním stadiu nemoci všech věkových kategorií - osoby pečující, které se dostali do situace vyţadující pomoc s péčí o blízkého: únava, vyčerpání, nemoc, úraz, zaměstnání, atd. Poslání: Posláním Odlehčovací sluţby je převzít za pečující osoby část starostí o blízké, podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto ţivotní etapou. Cíl: Cílem odlehčovací sluţby je umoţnit klientům zůstat v přirozeném domácím prostředí, pokusit se zmírnit neţádoucí projevy nemoci, zmírnit riziko duševního a fyzického vyčerpání pečujících osob a dopřát jim nezbytný odpočinek. Kontakty: Adresa: Sadová 2, Blansko Telefon: , Webové stránky: 48

49 Charitní pečovatelská sluţba Kdo jsme Charitní pečovatelská sluţba je zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Blansko. Sluţba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách v platném znění. Identifikační údaje Zřizovatel: DCH Brno, Tř. kpt. Jaroše 9, Brno Tel.: Oblast. zastoupení: OCH Blansko, Komenského 19, Blansko Tel.: Název zařízení: Charitní pečovatelská sluţba Zařazení dle typologie sluţeb: Pečovatelská sluţba 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Adresa: Sadová 2, Blansko Telefon: Webové stránky: Poslání Charitní pečovatelské sluţby Posláním Charitní pečovatelské sluţby Blansko je praktická pomoc seniorům, osobám se zdravotním postiţením a rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby v jejich domácím prostředí a napomoci při řešením nepříznivé ţivotní situace, kterou nejsou schopni zvládat vlastními silami. Současně podporovat svépomoc a vzájemnou pomoc. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří osoby, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby, senioři. 49

50 Provozní doba Provozní doba Charitní pečovatelské sluţby je od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hod. Dílčí zázemí Charitní pečovatelské sluţba Blansko v regionu Boskovicka: Z důvodu rozlehlosti terénu jsou ke zkvalitnění a přiblíţení sluţby uţivateli zřízena dílčí pracoviště. Jedná se o zázemí pro pečovatele, kteří v určitém mikroregionu zabezpečují práci v terénu. Kunštát na Moravě - bezbariérové prostory k provozování této činnosti pronajal městský úřad v místním domě s pečovatelskou sluţbou kde má charitní pečovatelská sluţba zázemí pro pracovníky i pro uţivatele sluţby z terénu tohoto regionu.veškerá další činnost je organizována v terénu, v domácnosti klientů. Olešnice - prostory v domě s pečovatelskou sluţbou, kterými je místnost pro pečovatele z terénu se sociálním zázemím a společenská místnost nám pronajalo město Olešnice na dobu neurčitou. Veškerá další činnost je organizována v terénu, v domácnosti klientů. Velké Opatovice - prostory v domě s pečovatelskou sluţbou, kterými je místnost pro pečovatele z terénu se sociálním zázemím, kuchyňkou a prádelnou, pronajatá od města Velké Opatovice na dobu neurčitou. Veškerá další činnost je organizována v terénu, v domácnosti klientů. Seznam obcí Boskovicka, ve kterých poskytuje činnost Charitní pečovatelská sluţba Blansko na základě smlouvy s obcí: Makov, Olešnice na Moravě, Skalice nad Svitavou, Kunštát, Rozseč nad Kunštátem, Tasovice, Lhota u Lysic, Crhov, Lysice Perná, Nýrov, Louka u Olešnice, Lhota u Olešnice, Hodonín u Kunštátu, Úsobrno, Křtěnov, Velké Opatovice, Uhřice, Sebranice. 50

51 Pěkná modrá Doubravice Posláním zařízení Pěkná modrá Doubravice je poskytovat sociálně aktivizační sluţby osobám se zkušeností s dlouhodobým duševním onemocněním (déle neţ 3 měsíce), osobám se zdravotním postiţením a seniorům. Pomoci jim sniţovat riziko sociální izolace a zlepšovat kvalitu jejich ţivota. Kontakty: Adresa: Soukupovo nám. 91, Doubravice nad Svitavou Telefon: , Webové stránky: Emanuel Doubravice - sociální rehabilitace Emanuel Doubravice poskytuje sociální rehabilitaci pro mládeţ a dospělé. Sluţba sociální rehabilitace má v zařízení formu pobytovou a ambulantní. Pobytová sociální rehabilitace poskytuje vedle základních činností jako jsou nácvik péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, kontaktů se společenským prostředím, edukačních činností a podpory při uplatňování práv a zájmů také ubytování a stravu. Ubytování je poskytováno ve dvoulůţkových a jednolůţkových pokojích se společným sociálním zařízením, kuchyní a obývacím pokojem. Sociální pracovník poskytuje uţivateli různý stupeň podpory. Činnosti jsou zaměřeny na chod domácnosti, volnočasové aktivity a sociální dovednosti. Výčet všech nacvičovaných dovedností je rozpracován v dokumentaci uţivatele. Chod domácnosti se zaměřuje na tyto oblasti: sebeobsluha (hygiena a oblékání) péče o domácnost (úklid, vaření) a sociální dovednosti. 51

52 Volnočasové aktivity vyuţívají přirozených zdrojů (sluţby obce - kino, zájmové společenské a sportovní organizace určené pro širokou veřejnost - aerobic, fotbalová a hokejová utkání, taneční a pod). Sociální dovednosti se zaměřují na komunikaci, manipulaci s penězi, jednání na úřadech apod. Kapacita pobytové formy poskytování je 10 uţivatelů denně. Ambulantní sociální rehabilitace se zaměřuje především na nácvik a upevňování základních sebeobsluţných a hygienických návyků. Práce s uţivateli sluţeb směřuje především k dosaţení co nejvyšší míry samostatnosti - sebeobsluhy a zvládání jednoduchých pracovních úkonů. Důleţitým prvkem v samotné práci s uţivateli sluţeb jsou činnosti, které vedou k tomu, aby prostor za zdmi zařízení nebyl pro uţivatele obávaným místem. Sociální rehabilitace se zaměřuje na: - schopnost komunikace uţivatelů s okolím a jejich sociální adaptibilitu - získání a upevňování základních hygienických návyků a pokud moţno co nejvyšší míry sebeobsluhy - schopnost vykonávat alespoň v minimálním rozsahu nenáročnou práci Cílová skupina: - osoby s kombinovaným postiţením - osoby s mentálním postiţením - osoby s tělesným postiţením - osoby se zdravotním postiţením Sluţba slouţí pro osoby s kombinovaným, zdravotním a mentálním postiţením. Je určena uţivatelům, kteří dosáhli 16-tého roku a jsou vzhledem ke svému zdravotnímu postiţení společensky znevýhodněni. Sluţba má za cíl připravit uţivatele pro samostatný ţivot, pro ţivot s co nejmenší mírou asistence nebo s podporou nezávislou na rodině. Kontakty: Adresa: Soukupovo náměstí 453, Doubravice nad Svitavou Telefon: Webové stránky: 52

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více