KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB pro Boskovice a Boskovicko 2011

2 Obsah Úvod... 3 Sociální sluţby... 4 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace: Domov pro seniory... 5 Domov se zvláštním reţimem... 8 Pečovatelská sluţba Půjčovna kompenzačních pomůcek Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice: Azylový dům Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Charitní poradna odborné sociální poradenství Betany Boskovice - Denní stacionář Betany Boskovice - Sociální rehabilitace Centrum denních sluţeb Emanuel Boskovice Sociální rehabilitace Emanuel Boskovice Centrum sociálních sluţeb města Letovice, příspěvková organizace: Domov pro seniory Letovice Pečovatelská sluţba Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice: Centrum denních sluţeb Letovice Chráněné bydlení Letovice Sociální sluţby Šebetov, příspěvková organizace Paprsek Velké Opatovice, příspěvková organizace Jiné sociální sluţby Ostatní sluţby Zdravotní péče Zdravotnická zařízení Poradenská činnost Zájmové a kulturní aktivity Úřady a instituce Důleţitá telefonní čísla

3 Úvod Váţení spoluobčané, v lidském ţivotě mohou nastat situace, kdy Vy nebo Vaši blízcí budete potřebovat pomoc sociálních sluţeb. Dostává se Vám do rukou publikace poskytující informace o jejich působnosti v našem městě a na území boskovického regionu. Najdete zde adresy, provozní doby, telefonní čísla, rozsah nabízených sluţeb i mnoho dalších důleţitých informací, které byly shromáţděny v druhé polovině roku 2010 a poskytují aktuální údaje o poskytovatelích sociálních sluţeb a souvisejících institucích. Informační materiál vznikl a byl vydán v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na vzniku této publikace a současně všem, kteří se rozhodli pracovat v sociálních sluţbách. 3 Ing. Jaroslav Dohnálek starosta Města Boskovice

4 Sociální sluţby 4

5 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Název zařízení Adresa Domov pro seniory Boskovice Sadová 18, Boskovice Telefon , , , Webové stránky Kapacita 125 míst 5

6 Poslání Posláním Domova pro seniory Městské správy sociálních sluţeb Boskovice je poskytování sociální sluţby a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale ţít ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běţné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblíţit běţnému způsobu ţivota a zachovat si sociální vazby způsobem, při kterém budou dodrţována základní lidská práva a svobody osob. Péče vychází z osobních potřeb a cílů uţivatele a usiluje o zmírnění důsledků, které by vedly k sociální izolaci, ztrátě vlastního způsobu ţivota, či nezajištění základních potřeb. Cílová skupina Senioři; osoby, které mají chronické onemocnění v kompenzovaném stavu; osoby s kombinovaným postiţením. Okruh osob, kterým je sluţba určena: - seniorům - osobám, které mají chronické onemocnění v kompenzovaném stavu - osobám s kombinovaným postiţením Okruh osob, kterým sluţbu neumíme poskytnout: - osobám se zdravotním stavem vyţadujícím péči ve zdravotnickém zařízení - osobám s infekčními nemocemi, tuberkulózou - osobám se závislostí na návykových látkách a hracích automatech - osobám s duševním onemocněním v a- kutní fázi 6

7 - osobám s mentálním postiţením a onemocněním demencí - osobám s poruchami osobnosti, které by mohly narušovat klidné souţití v kolektivu - osobám, které jsou schopny za pomoci v místě dostupných terénních sociálních sluţeb zůstat ve svém domácím prostředí - osobám s alzheimerovou chorobou Číslo zákona 108/2006 Sb. 49 zákona 108/2006 Sb, o sociálních sluţbách. 7

8 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Domov se zvláštním reţimem Název zařízení Adresa Domov se zvláštním reţimem Sadová 18, Boskovice Telefon , , , Webové stránky Kapacita 37 míst 8

9 Poslání Domov se zvláštním reţimem Městské správy sociálních sluţeb Boskovice poskytuje sluţby osobám se sníţenou soběstačností v důsledku chronického duševního onemocnění, onemocnění stařeckou demencí, ostatními typy demence a Alzheimerovou chorobou. Péče vychází z osobních potřeb a cílů uţivatele a usiluje o zmírnění důsledků onemocnění, které by vedly k sociální izolaci, ztrátě vlastního způsobu ţivota, či nezajištění základních potřeb. Cílová skupina Osoby, které z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu a specifickou péči. Okruh osob, kterým je sluţba určena: - osobám, které z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu a specifickou péči Okruh osob, kterým sluţbu neumíme poskytnout: - osobám se zdravotním stavem vyţadujícím péči ve zdravotnickém zařízení - osobám s infekčními nemocemi, tuberkulózou - osobám se závislostí na návykových látkách a hracích automatech - osobám s duševním onemocněním v a- kutní fázi, které vyţaduje péči na uzavřeném oddělení 9

10 - osobám s poruchami osobnosti, které by mohly narušovat klidné souţití v kolektivu - osobám s Alzheimerovou chorobou ve stádiu, které vyţaduje péči na uzavřeném oddělení Číslo zákona 108/2006 Sb. 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 10

11 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Pečovatelská sluţba Název zařízení Adresa Pečovatelská sluţba Havlíčkova 2126/19, Boskovice, DPS Penzion, Mánesova 2203/47 Telefon , ,

12 Webové stránky Kapacita Poslání 300 uţivatelů Posláním pečovatelské sluţby je poskytování pomoci osobám v pokročilém věku nebo kterým zdravotní stav přinesl sníţenou soběstačnost v základních ţivotních dovednostech, moţnost dalšího setrvání v soukromí domácího prostředí a pomocí kvalifikovaného, ohleduplného a vstřícného personálu jim umoţnit nadále proţívat plnohodnotný a spokojený ţivot, to vše s ohledem na jejich sociální a individuální potřeby a za aktivní spolupráce s rodinou. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Osoby s kombinovaným postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby se zdravotním postiţením, senioři. 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 12

13 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Půjčovna kompenzačních pomůcek 13

14 Název zařízení Půjčovna kompenzačních pomůcek při pečovatelské sluţbě Adresa Havlíčkova 2126/19, Boskovice Telefon , Webové stránky Cena Cena zapůjčení stanovena měsíční sazbou. 14

15 Poslání Nabídka Způsob zapůjčení Půjčovna kompenzačních pomůcek byla zřízena při pečovatelské sluţbě MSSS Boskovice. Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postiţením, osobám po úrazech nebo nehodách zvládat běţné denní činnosti ţivota. - Mechanické vozíky - Chodítka - Toaletní křesla - Mechanická lůţka - Sprchové ţidle - Sedačky do vany, sprchy - Nástavce na WC - Antidekubitní matrace, pomůcky Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě Dohody o zapůjčení kompenzační a rehabilitační pomůcky. 15

16 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice Azylový dům Název zařízení Adresa Azylový dům Dukelská 2265/12b, Boskovice Telefon , Webové stránky Kapacita 27 míst 16

17 Poslání Centrum PRO Boskovice azylový dům nabízí ubytování a podporu matkám a ţenám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Motivuje ţeny, aby s vyuţitím svých schopností a sil a s přiměřenou podporou a pomocí pracovníků začaly ţít a byly schopny ţít běţným způsobem ţivota v přijatelné kvalitě ţivota. Nabízí a poskytuje ubytování, stravu (ve výjimečných situacích), pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. Cílová skupina Matka s dětmi do 18 let věku v nepříznivé ţivotní situaci, (matka s nezaopatřenými dítětem/dětmi od let, můţe být přijata podle individuálního posouzení situace vedoucí azylového domu). Nastávající matka v nepříznivé ţivotní situaci. Nezletilá matka v nepříznivé ţivotní situaci (výjimku povoluje vedoucí). Osoba v krizi. Oběť domácího násilí, či trestných činů. Oběť obchodu s lidmi. Děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy. Mohou být ubytovány matky, jejichţ děti jsou tělesně či duševně postiţené, avšak nepotřebují osobní asistenci a neohroţující ostatní uţivatele a personál zařízení. 17

18 Ţeny/matky se zdravotním postiţením mohou být ubytovány v tom případě, ţe nepotřebují osobní asistenci a neohroţují ostatní uţivatele a personál zařízení. V azylovém domě nelze ubytovat matky částečně nebo úplně zbavené způsobilosti k právním úkonům, s váţnými psychickými poruchami, s potřebou trvalé odborné lékařské péče, se závislostí na drogách, alkoholu, automatech. Pokud se závislost, výše uvedená projeví během pobytového programu, bude uţivatelce ukončena smlouva a nabídnuta následná pomoc. Číslo zákona 108/2006 Sb. 57 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 18

19 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 19

20 Název zařízení Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Adresa Dukelská 2265/12b, Boskovice Telefon , Webové stránky Kapacita 22 míst 20

21 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním Centra PRO Boskovice Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi - je návrat rodičů/matek do běţného ţivota, předcházení kriminality dětí a mládeţe na Boskovicku (obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti). Podporuje a pomáhá rodičům/matkám zvládání obtíţných ţivotních situací. Rodinu podporuje v její samostatnosti a funkčnosti. V rámci této sluţby poskytuje výchovně vzdělávací a aktivizační sluţby - vzdělávací a aktivizační činnosti podle plánu našeho zařízení či jiných zařízení OCH Blansko. V rámci základního poradenství poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. Zprostředkovává sociálně terapeutické činnosti a kontakt se společenským prostředím. Nefunkční rodiny, neúplné rodiny, rodiny se sociálně patologickými jevy, zpravidla nízkopříjmové a závislé na sociálních dávkách, ve kterých ţijí. Děti kojeneckého věku. Děti a mládeţ ohroţené společensky neţádoucími jevy. Oběti domácího násilí (členové rodiny). Osoby v krizi (rodiny s dětmi). Osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny (rodiny s dětmi). Osoby rodiny s dítětem/dětmi (rodiny). 65 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 21

22 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice Charitní poradna odborné sociální poradenství Název zařízení Adresa Charitní poradna - odborné sociální poradenství U Lázní 1734, Boskovice Telefon , Webové stránky 22

23 Kapacita Poslání 170 ambulantních intervencí /měsíc, 5 terénních intervencí /měsíc Být lidem na blízku tam, kde ţijí a v problémech, které proţívají. Mohou očekávat podporu, porozumění, pomoc, doprovázení a zplnomocnění ke zvládnutí svých těţkostí a návratu k přijatelné kvalitě ţivota. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Sluţby jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří mají nebo pociťují: nedostatek informací; bezradnost, nedůvěru ve vlastní schopnosti; akutní osobní krizi; předsudky okolí (osamělé matky, týrané ţeny, bezdomovci, menšiny); nefungující zázemí a vztahy v rodině a nejbliţší komunitě; neexistující či narušené sociální návyky; nedostatek finančních prostředků a neschopnost či nemoţnost tuto situaci změnit; závislost na systému sociálních dávek. Sluţba není určena dětem a mládeţi do 18 let věku. 37 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 23

24 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Betany Boskovice - Denní stacionář 24

25 Název zařízení Adresa Denní stacionář Dukelská 12, Boskovice Telefon Webové stránky Kapacita 20 uţivatelů, z toho 4 osoby na vozíku 25

26 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním Betany Boskovice - Denního stacionáře je poskytovat přiměřenou pomoc lidem s mentálním postiţením lehkého a střeního stupně s kombinovaným postiţením, zaměřenou na jejich schopnosti a dovednosti. Vést je k samostatnosti a k rozšiřování jejich osobních moţností vedoucích k zapojení se do běţného ţivota svých vrstevníků. Cílem sluţby je posilování schopností a dovedností uţivatelů sluţby tak, aby se vyuţívání sociálních sluţeb minimalizovalo. Betany Boskovice Denní stacionář je určen pro osoby od 16 let s mentálním postiţením lehkého a středního stupně s kombinovaným postiţením, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a pro děti od 7 let (plnící si povinnou školní docházku ve speciální třídě MŠ, ZŠ a PŠ Boskovice na elokovaném pracovišti Betany Boskovice) před a po ukončení vyučování. 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 26

27 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Betany Boskovice - Sociální rehabilitace Název zařízení Adresa Sociální rehabilitace ambulantní i pobytová forma Dukelská 12, Boskovice Telefon Webové stránky 27

28 Kapacita Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. ambulantní 11 os., z toho 2 os. na vozíku, pobytová 6 osob, z toho 2 osob na vozíku Posláním Betany Boskovice Sociální rehabilitace je posilovat osobní kompetence, schopnosti a dovednosti u lidí s mentálním a kombinovaným postiţením, aby mohli vyuţívat běţné společenské zdroje v přirozeném prostředí. Dávat prostor k jejich seberealizaci zejména v oblasti zaměstnání a v oblastech kulturního a společenského dění, a tím docílit zlepšení kvality jejich ţivota. Pomocí nabízených aktivit a činností u uţivatelů rozvíjet a udrţovat jiţ získané pracovní dovednosti a návyky vedoucí k jejich osamostatňování. Nácvikem běţných činností v péči o domácnost upevňovat jejich soběstačnost. Podporovat uţivatele v kontaktu s přirozeným prostředím a tím napomáhat v zapojování do běţného ţivota. Sociální rehabilitace je poskytována osobám s mentálním postiţením lehkého a středního stupně a osobám s kombinovaným postiţením od 18 let věku. 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 28

29 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Centrum denních sluţeb Emanuel Boskovice Název zařízení Adresa Centrum denních sluţeb Emanuel U Lázní 1734, Boskovice Telefon , Webové stránky 29

30 Kapacita Poslání 15 uţivatelů Posláním Centra denních sluţeb je poskytování denního pobytu lidem s mentálním postiţením a s kombinovaným postiţením z Boskovic a okolí. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Osoby s mentálním a kombinovaným postiţením středního aţ těţkého stupně postiţení od 3 let. 45 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 30

31 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Sociální rehabilitace Emanuel Boskovice 31

32 Název zařízení Adresa Sociální rehabilitace Emanuel U Lázní 1734, Boskovice Telefon , Webové stránky Kapacita Poslání ambulantně - 15 klientů Posláním Sociální rehabilitace Emanuel je podpora lidí s mentálním postiţením a kombinovaným postiţením z Boskovic a okolí při získávání co nejvyšší míry soběstačnosti tak, aby se dokázali v rámci svých 32

33 moţností zapojit do běţného ţivota. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Osoby s mentálním a kombinovaným postiţením středního aţ těţkého stupně postiţení od 3 let. 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 33

34 Centrum sociálních sluţeb města Letovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Letovice Název sluţby Adresa Domov pro seniory Letovice J. Haška 1082/12, Letovice Telefon Webové stránky Kapacita 72 uţivatelů 34

35 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním domova pro seniory je poskytnout seniorům, kteří uţ nadále nemohou ţít z důvodů vysokého věku, sociálních důvodů nebo z nepříznivého zdravotní stavu ve svém přirozeném prostředím důstojné, plnohodnotné, bezpečné, aktivní proţití ţivota. Usilujeme, aby byla dostupná taková nabídka kvalitních sociálních sluţeb, kterou jim umoţníme co nejpřirozenější začlenění do běţného ţivota. Poskytujeme ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální péči kvalifikovaným proškoleným personálem dle individuálních potřeb seniora s cílem zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. - senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běţných dovednostech - osoby pobírající plný invalidní důchod, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůţko, vyţadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běţných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 35

36 Centrum sociálních sluţeb města Letovice, příspěvková organizace Pečovatelská sluţba Název sluţby Adresa Pečovatelská sluţba J. Haška 1082/12, Letovice Telefon Webové stránky Kapacita 130 uţivatelů 36

37 Poslání Posláním pečovatelské sluţby (dále jen PS) je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postiţením ţít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomáhá uţivatelům ţít plnohodnotný ţivot s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání kaţdodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údrţby domácnosti. Poskytuje pečovatelskou sluţbu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí ţivota výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uţivatel rovnocenným partnerem poskytovatele sluţby. 37

38 Cílová skupina - senioři - osoby se zdravotním postiţením (od 27 let), kteří z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a sníţené soběstačnosti potřebují pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu a údrţby domácnosti Poskytování pečovatelské sluţby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele. Pečovatelskou sluţbu lze poskytovat i osobám - trvale upoutaným na lůţko, které potřebují celodenní péči nebo péči zdravotnického personálu, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky nebo dalšími osobami a na základě individuálně dohodnutých pravidel - osobám, které vyţadují při poskytování sluţby specifické podmínky (např. duševní onemocnění, závislosti na návykových látkách apod.), a to za předpokladu dodrţení individuálně dohodnutých pravidel Číslo zákona 108/2006 Sb. 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 38

39 Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice Centrum denních sluţeb Letovice Název zařízení Adresa Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice, Centrum denních sluţeb Letovice Alšova 3, Letovice Telefon Webové stránky 39

40 Kapacita Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. 12 klientů Centrum denních sluţeb Letovice je ambulantní sociální sluţba. Posláním Centra denních sluţeb Letovice je nabídnout lidem s mentálním a kombinovaným postiţením smysluplné vyuţití volného času, podporovat je v upevňování i rozvoji jejich stávajících dovedností, schopností, hygienických návyků a běţného společenského jednání a umoţnit jim pěstování a rozvíjení společenských kontaktů s vrstevníky a širší společností. Centrum denních sluţeb Letovice je určeno lidem s mentálním a kombinovaným postiţením ve věku let z Letovic a blízkého okolí, kteří jinak ţijí v domácnosti svých rodičů nebo ve své vlastní. 45 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 40

41 Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice Chráněné bydlení Letovice Název zařízení Adresa Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice, Centrum denních sluţeb Letovice Alšova 3, Letovice Telefon Webové stránky 41

42 Kapacita Poslání 6 klientů trvale bydlících, 1 místo pro respitní pobyt Chráněné bydlení Letovice umoţňuje lidem s mentálním a kombinovaným postiţením ţít co nejběţnějším způsobem ţivota. Nabízí při tom podporu a pomoc při zvládání kaţdodenních činností, především činností souvisejících s nácvikem vedení domácnosti, a to tak, aby mohli na základě svých dovedností a znalostí ţít co nejvíce soběstačným a samostatným ţivotem. Cílová skupina Chráněné bydlení Letovice je určené pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postiţením, kteří jsou v důsledku tohoto postiţení ve své soběstačnosti omezeni tak, ţe nejsou schopni samostatného bydlení ve své domácnosti a potřebují sluţbu chráněného bydlení jako podporu při jejich bydlení. Sluţba Chráněné bydlení Letovice je určena klientům ve věku 19 aţ 64 let. Číslo zákona 108/2006 Sb. 51 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 42

43 Sociální sluţby Šebetov příspěvková organizace 43

44 Název zařízení Adresa Sociální sluţby Šebetov, příspěvková organizace Šebetov 1, Šebetov Telefon Webové stránky Kapacita 147 míst 44

45 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním SS Šebetov je zajistit handicapovaným lidem v nepříznivé ţivotní situaci potřebnou pomoc a potřebnou podporu - především v oblasti jejich integrace, práva na uchování nebo rozvíjení jejich společenských návyků, pracovních dovedností a schopností. Dále poskytnout při hledání jejich pracovního uplatnění, tvorbě zázemí, zajištění práva na ochranu a bezpečí a moţnosti být obklopen lidmi, kteří vţdy ochotně podají pomocnou ruku. To vše s ohledem na respektování svobody rozhodování, jedinečnost kaţdého člověka a v souladu s moţnostmi zařízení. Domov pro osoby se zdravotním postiţením - osoby starší 18-ti let s postiţením mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným, jejichţ dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 45

46 Paprsek Velké Opatovice příspěvková organizace Název zařízení Adresa Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679, Velké Opatovice Telefon Webové stránky Kapacita 108 míst 46

47 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním domova pro osoby se zdravotním postiţením Paprsek, příspěvková organizace Velké Opatovice je vytvářet podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí muţům s mentálním postiţením nebo v kombinaci s tělesným či smyslovým postiţením, starším 19 let. Klientům poskytuje pomoc a podporu na základě jejich individuálních potřeb, kterou jim nemůţe poskytnout rodina ani jiná sociální sluţba, aby mohli ţít v co nejvyšší moţné míře běţným způsobem ţivota. Osoby s kombinovaným postiţením - muţi ve věku od 19 let s mentálním postiţením v kombinaci s tělesným a smyslovým postiţením, kteří mají sníţenou soběstačnost z důvodu tohoto postiţení a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby s mentálním postiţením muţi ve věku od 19 let s mentálním postiţením, kteří mají sníţenou soběstačnost z důvodu tohoto postiţení a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura cílové skupiny: - mladí dospělí (19-26 let) - dospělí (27-64 let) - mladší senioři (65-80 let) - starší senioři (nad 80 let) 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 47

48 Jiné sociální sluţby Odlehčovací sluţba Charakteristika odlehčovací sluţby Odlehčovací sluţba je terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, o které je pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Působnost sluţby je po celém okrese Blansko. Okruh osob - osoby se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby - osoby nacházející se v terminálním stadiu nemoci všech věkových kategorií - osoby pečující, které se dostali do situace vyţadující pomoc s péčí o blízkého: únava, vyčerpání, nemoc, úraz, zaměstnání, atd. Poslání: Posláním Odlehčovací sluţby je převzít za pečující osoby část starostí o blízké, podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto ţivotní etapou. Cíl: Cílem odlehčovací sluţby je umoţnit klientům zůstat v přirozeném domácím prostředí, pokusit se zmírnit neţádoucí projevy nemoci, zmírnit riziko duševního a fyzického vyčerpání pečujících osob a dopřát jim nezbytný odpočinek. Kontakty: Adresa: Sadová 2, Blansko Telefon: , Webové stránky: 48

49 Charitní pečovatelská sluţba Kdo jsme Charitní pečovatelská sluţba je zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Blansko. Sluţba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách v platném znění. Identifikační údaje Zřizovatel: DCH Brno, Tř. kpt. Jaroše 9, Brno Tel.: Oblast. zastoupení: OCH Blansko, Komenského 19, Blansko Tel.: Název zařízení: Charitní pečovatelská sluţba Zařazení dle typologie sluţeb: Pečovatelská sluţba 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Adresa: Sadová 2, Blansko Telefon: Webové stránky: Poslání Charitní pečovatelské sluţby Posláním Charitní pečovatelské sluţby Blansko je praktická pomoc seniorům, osobám se zdravotním postiţením a rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby v jejich domácím prostředí a napomoci při řešením nepříznivé ţivotní situace, kterou nejsou schopni zvládat vlastními silami. Současně podporovat svépomoc a vzájemnou pomoc. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří osoby, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby, senioři. 49

50 Provozní doba Provozní doba Charitní pečovatelské sluţby je od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hod. Dílčí zázemí Charitní pečovatelské sluţba Blansko v regionu Boskovicka: Z důvodu rozlehlosti terénu jsou ke zkvalitnění a přiblíţení sluţby uţivateli zřízena dílčí pracoviště. Jedná se o zázemí pro pečovatele, kteří v určitém mikroregionu zabezpečují práci v terénu. Kunštát na Moravě - bezbariérové prostory k provozování této činnosti pronajal městský úřad v místním domě s pečovatelskou sluţbou kde má charitní pečovatelská sluţba zázemí pro pracovníky i pro uţivatele sluţby z terénu tohoto regionu.veškerá další činnost je organizována v terénu, v domácnosti klientů. Olešnice - prostory v domě s pečovatelskou sluţbou, kterými je místnost pro pečovatele z terénu se sociálním zázemím a společenská místnost nám pronajalo město Olešnice na dobu neurčitou. Veškerá další činnost je organizována v terénu, v domácnosti klientů. Velké Opatovice - prostory v domě s pečovatelskou sluţbou, kterými je místnost pro pečovatele z terénu se sociálním zázemím, kuchyňkou a prádelnou, pronajatá od města Velké Opatovice na dobu neurčitou. Veškerá další činnost je organizována v terénu, v domácnosti klientů. Seznam obcí Boskovicka, ve kterých poskytuje činnost Charitní pečovatelská sluţba Blansko na základě smlouvy s obcí: Makov, Olešnice na Moravě, Skalice nad Svitavou, Kunštát, Rozseč nad Kunštátem, Tasovice, Lhota u Lysic, Crhov, Lysice Perná, Nýrov, Louka u Olešnice, Lhota u Olešnice, Hodonín u Kunštátu, Úsobrno, Křtěnov, Velké Opatovice, Uhřice, Sebranice. 50

51 Pěkná modrá Doubravice Posláním zařízení Pěkná modrá Doubravice je poskytovat sociálně aktivizační sluţby osobám se zkušeností s dlouhodobým duševním onemocněním (déle neţ 3 měsíce), osobám se zdravotním postiţením a seniorům. Pomoci jim sniţovat riziko sociální izolace a zlepšovat kvalitu jejich ţivota. Kontakty: Adresa: Soukupovo nám. 91, Doubravice nad Svitavou Telefon: , Webové stránky: Emanuel Doubravice - sociální rehabilitace Emanuel Doubravice poskytuje sociální rehabilitaci pro mládeţ a dospělé. Sluţba sociální rehabilitace má v zařízení formu pobytovou a ambulantní. Pobytová sociální rehabilitace poskytuje vedle základních činností jako jsou nácvik péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, kontaktů se společenským prostředím, edukačních činností a podpory při uplatňování práv a zájmů také ubytování a stravu. Ubytování je poskytováno ve dvoulůţkových a jednolůţkových pokojích se společným sociálním zařízením, kuchyní a obývacím pokojem. Sociální pracovník poskytuje uţivateli různý stupeň podpory. Činnosti jsou zaměřeny na chod domácnosti, volnočasové aktivity a sociální dovednosti. Výčet všech nacvičovaných dovedností je rozpracován v dokumentaci uţivatele. Chod domácnosti se zaměřuje na tyto oblasti: sebeobsluha (hygiena a oblékání) péče o domácnost (úklid, vaření) a sociální dovednosti. 51

52 Volnočasové aktivity vyuţívají přirozených zdrojů (sluţby obce - kino, zájmové společenské a sportovní organizace určené pro širokou veřejnost - aerobic, fotbalová a hokejová utkání, taneční a pod). Sociální dovednosti se zaměřují na komunikaci, manipulaci s penězi, jednání na úřadech apod. Kapacita pobytové formy poskytování je 10 uţivatelů denně. Ambulantní sociální rehabilitace se zaměřuje především na nácvik a upevňování základních sebeobsluţných a hygienických návyků. Práce s uţivateli sluţeb směřuje především k dosaţení co nejvyšší míry samostatnosti - sebeobsluhy a zvládání jednoduchých pracovních úkonů. Důleţitým prvkem v samotné práci s uţivateli sluţeb jsou činnosti, které vedou k tomu, aby prostor za zdmi zařízení nebyl pro uţivatele obávaným místem. Sociální rehabilitace se zaměřuje na: - schopnost komunikace uţivatelů s okolím a jejich sociální adaptibilitu - získání a upevňování základních hygienických návyků a pokud moţno co nejvyšší míry sebeobsluhy - schopnost vykonávat alespoň v minimálním rozsahu nenáročnou práci Cílová skupina: - osoby s kombinovaným postiţením - osoby s mentálním postiţením - osoby s tělesným postiţením - osoby se zdravotním postiţením Sluţba slouţí pro osoby s kombinovaným, zdravotním a mentálním postiţením. Je určena uţivatelům, kteří dosáhli 16-tého roku a jsou vzhledem ke svému zdravotnímu postiţení společensky znevýhodněni. Sluţba má za cíl připravit uţivatele pro samostatný ţivot, pro ţivot s co nejmenší mírou asistence nebo s podporou nezávislou na rodině. Kontakty: Adresa: Soukupovo náměstí 453, Doubravice nad Svitavou Telefon: Webové stránky: 52

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Oblastní charita Blansko Ředitelka

Oblastní charita Blansko Ředitelka Výroční zpráva 2009 Organizační schéma 2009 Oblastní charita Blansko Ředitelka Asistentka Fundraiser a PR Dobrovolníci Ekonomický úsek Vedoucí rozpočtář Rozpočtář ekonom Projektový manager Komplex služeb

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska Město nám. T.G. Masaryka 32 264 80 S E D L Č A N Y IČO: 243272, DIČ CZ00243272, tel.:318 822 742, fax:318 875 666 Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více