KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB pro Boskovice a Boskovicko 2011

2 Obsah Úvod... 3 Sociální sluţby... 4 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace: Domov pro seniory... 5 Domov se zvláštním reţimem... 8 Pečovatelská sluţba Půjčovna kompenzačních pomůcek Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice: Azylový dům Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Charitní poradna odborné sociální poradenství Betany Boskovice - Denní stacionář Betany Boskovice - Sociální rehabilitace Centrum denních sluţeb Emanuel Boskovice Sociální rehabilitace Emanuel Boskovice Centrum sociálních sluţeb města Letovice, příspěvková organizace: Domov pro seniory Letovice Pečovatelská sluţba Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice: Centrum denních sluţeb Letovice Chráněné bydlení Letovice Sociální sluţby Šebetov, příspěvková organizace Paprsek Velké Opatovice, příspěvková organizace Jiné sociální sluţby Ostatní sluţby Zdravotní péče Zdravotnická zařízení Poradenská činnost Zájmové a kulturní aktivity Úřady a instituce Důleţitá telefonní čísla

3 Úvod Váţení spoluobčané, v lidském ţivotě mohou nastat situace, kdy Vy nebo Vaši blízcí budete potřebovat pomoc sociálních sluţeb. Dostává se Vám do rukou publikace poskytující informace o jejich působnosti v našem městě a na území boskovického regionu. Najdete zde adresy, provozní doby, telefonní čísla, rozsah nabízených sluţeb i mnoho dalších důleţitých informací, které byly shromáţděny v druhé polovině roku 2010 a poskytují aktuální údaje o poskytovatelích sociálních sluţeb a souvisejících institucích. Informační materiál vznikl a byl vydán v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na vzniku této publikace a současně všem, kteří se rozhodli pracovat v sociálních sluţbách. 3 Ing. Jaroslav Dohnálek starosta Města Boskovice

4 Sociální sluţby 4

5 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Název zařízení Adresa Domov pro seniory Boskovice Sadová 18, Boskovice Telefon , , , Webové stránky Kapacita 125 míst 5

6 Poslání Posláním Domova pro seniory Městské správy sociálních sluţeb Boskovice je poskytování sociální sluţby a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale ţít ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běţné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblíţit běţnému způsobu ţivota a zachovat si sociální vazby způsobem, při kterém budou dodrţována základní lidská práva a svobody osob. Péče vychází z osobních potřeb a cílů uţivatele a usiluje o zmírnění důsledků, které by vedly k sociální izolaci, ztrátě vlastního způsobu ţivota, či nezajištění základních potřeb. Cílová skupina Senioři; osoby, které mají chronické onemocnění v kompenzovaném stavu; osoby s kombinovaným postiţením. Okruh osob, kterým je sluţba určena: - seniorům - osobám, které mají chronické onemocnění v kompenzovaném stavu - osobám s kombinovaným postiţením Okruh osob, kterým sluţbu neumíme poskytnout: - osobám se zdravotním stavem vyţadujícím péči ve zdravotnickém zařízení - osobám s infekčními nemocemi, tuberkulózou - osobám se závislostí na návykových látkách a hracích automatech - osobám s duševním onemocněním v a- kutní fázi 6

7 - osobám s mentálním postiţením a onemocněním demencí - osobám s poruchami osobnosti, které by mohly narušovat klidné souţití v kolektivu - osobám, které jsou schopny za pomoci v místě dostupných terénních sociálních sluţeb zůstat ve svém domácím prostředí - osobám s alzheimerovou chorobou Číslo zákona 108/2006 Sb. 49 zákona 108/2006 Sb, o sociálních sluţbách. 7

8 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Domov se zvláštním reţimem Název zařízení Adresa Domov se zvláštním reţimem Sadová 18, Boskovice Telefon , , , Webové stránky Kapacita 37 míst 8

9 Poslání Domov se zvláštním reţimem Městské správy sociálních sluţeb Boskovice poskytuje sluţby osobám se sníţenou soběstačností v důsledku chronického duševního onemocnění, onemocnění stařeckou demencí, ostatními typy demence a Alzheimerovou chorobou. Péče vychází z osobních potřeb a cílů uţivatele a usiluje o zmírnění důsledků onemocnění, které by vedly k sociální izolaci, ztrátě vlastního způsobu ţivota, či nezajištění základních potřeb. Cílová skupina Osoby, které z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu a specifickou péči. Okruh osob, kterým je sluţba určena: - osobám, které z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu a specifickou péči Okruh osob, kterým sluţbu neumíme poskytnout: - osobám se zdravotním stavem vyţadujícím péči ve zdravotnickém zařízení - osobám s infekčními nemocemi, tuberkulózou - osobám se závislostí na návykových látkách a hracích automatech - osobám s duševním onemocněním v a- kutní fázi, které vyţaduje péči na uzavřeném oddělení 9

10 - osobám s poruchami osobnosti, které by mohly narušovat klidné souţití v kolektivu - osobám s Alzheimerovou chorobou ve stádiu, které vyţaduje péči na uzavřeném oddělení Číslo zákona 108/2006 Sb. 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 10

11 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Pečovatelská sluţba Název zařízení Adresa Pečovatelská sluţba Havlíčkova 2126/19, Boskovice, DPS Penzion, Mánesova 2203/47 Telefon , ,

12 Webové stránky Kapacita Poslání 300 uţivatelů Posláním pečovatelské sluţby je poskytování pomoci osobám v pokročilém věku nebo kterým zdravotní stav přinesl sníţenou soběstačnost v základních ţivotních dovednostech, moţnost dalšího setrvání v soukromí domácího prostředí a pomocí kvalifikovaného, ohleduplného a vstřícného personálu jim umoţnit nadále proţívat plnohodnotný a spokojený ţivot, to vše s ohledem na jejich sociální a individuální potřeby a za aktivní spolupráce s rodinou. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Osoby s kombinovaným postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby se zdravotním postiţením, senioři. 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 12

13 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace Půjčovna kompenzačních pomůcek 13

14 Název zařízení Půjčovna kompenzačních pomůcek při pečovatelské sluţbě Adresa Havlíčkova 2126/19, Boskovice Telefon , Webové stránky Cena Cena zapůjčení stanovena měsíční sazbou. 14

15 Poslání Nabídka Způsob zapůjčení Půjčovna kompenzačních pomůcek byla zřízena při pečovatelské sluţbě MSSS Boskovice. Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postiţením, osobám po úrazech nebo nehodách zvládat běţné denní činnosti ţivota. - Mechanické vozíky - Chodítka - Toaletní křesla - Mechanická lůţka - Sprchové ţidle - Sedačky do vany, sprchy - Nástavce na WC - Antidekubitní matrace, pomůcky Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě Dohody o zapůjčení kompenzační a rehabilitační pomůcky. 15

16 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice Azylový dům Název zařízení Adresa Azylový dům Dukelská 2265/12b, Boskovice Telefon , Webové stránky Kapacita 27 míst 16

17 Poslání Centrum PRO Boskovice azylový dům nabízí ubytování a podporu matkám a ţenám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Motivuje ţeny, aby s vyuţitím svých schopností a sil a s přiměřenou podporou a pomocí pracovníků začaly ţít a byly schopny ţít běţným způsobem ţivota v přijatelné kvalitě ţivota. Nabízí a poskytuje ubytování, stravu (ve výjimečných situacích), pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. Cílová skupina Matka s dětmi do 18 let věku v nepříznivé ţivotní situaci, (matka s nezaopatřenými dítětem/dětmi od let, můţe být přijata podle individuálního posouzení situace vedoucí azylového domu). Nastávající matka v nepříznivé ţivotní situaci. Nezletilá matka v nepříznivé ţivotní situaci (výjimku povoluje vedoucí). Osoba v krizi. Oběť domácího násilí, či trestných činů. Oběť obchodu s lidmi. Děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy. Mohou být ubytovány matky, jejichţ děti jsou tělesně či duševně postiţené, avšak nepotřebují osobní asistenci a neohroţující ostatní uţivatele a personál zařízení. 17

18 Ţeny/matky se zdravotním postiţením mohou být ubytovány v tom případě, ţe nepotřebují osobní asistenci a neohroţují ostatní uţivatele a personál zařízení. V azylovém domě nelze ubytovat matky částečně nebo úplně zbavené způsobilosti k právním úkonům, s váţnými psychickými poruchami, s potřebou trvalé odborné lékařské péče, se závislostí na drogách, alkoholu, automatech. Pokud se závislost, výše uvedená projeví během pobytového programu, bude uţivatelce ukončena smlouva a nabídnuta následná pomoc. Číslo zákona 108/2006 Sb. 57 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 18

19 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 19

20 Název zařízení Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Adresa Dukelská 2265/12b, Boskovice Telefon , Webové stránky Kapacita 22 míst 20

21 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním Centra PRO Boskovice Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi - je návrat rodičů/matek do běţného ţivota, předcházení kriminality dětí a mládeţe na Boskovicku (obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti). Podporuje a pomáhá rodičům/matkám zvládání obtíţných ţivotních situací. Rodinu podporuje v její samostatnosti a funkčnosti. V rámci této sluţby poskytuje výchovně vzdělávací a aktivizační sluţby - vzdělávací a aktivizační činnosti podle plánu našeho zařízení či jiných zařízení OCH Blansko. V rámci základního poradenství poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. Zprostředkovává sociálně terapeutické činnosti a kontakt se společenským prostředím. Nefunkční rodiny, neúplné rodiny, rodiny se sociálně patologickými jevy, zpravidla nízkopříjmové a závislé na sociálních dávkách, ve kterých ţijí. Děti kojeneckého věku. Děti a mládeţ ohroţené společensky neţádoucími jevy. Oběti domácího násilí (členové rodiny). Osoby v krizi (rodiny s dětmi). Osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny (rodiny s dětmi). Osoby rodiny s dítětem/dětmi (rodiny). 65 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 21

22 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum "PRO" Boskovice Charitní poradna odborné sociální poradenství Název zařízení Adresa Charitní poradna - odborné sociální poradenství U Lázní 1734, Boskovice Telefon , Webové stránky 22

23 Kapacita Poslání 170 ambulantních intervencí /měsíc, 5 terénních intervencí /měsíc Být lidem na blízku tam, kde ţijí a v problémech, které proţívají. Mohou očekávat podporu, porozumění, pomoc, doprovázení a zplnomocnění ke zvládnutí svých těţkostí a návratu k přijatelné kvalitě ţivota. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Sluţby jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří mají nebo pociťují: nedostatek informací; bezradnost, nedůvěru ve vlastní schopnosti; akutní osobní krizi; předsudky okolí (osamělé matky, týrané ţeny, bezdomovci, menšiny); nefungující zázemí a vztahy v rodině a nejbliţší komunitě; neexistující či narušené sociální návyky; nedostatek finančních prostředků a neschopnost či nemoţnost tuto situaci změnit; závislost na systému sociálních dávek. Sluţba není určena dětem a mládeţi do 18 let věku. 37 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 23

24 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Betany Boskovice - Denní stacionář 24

25 Název zařízení Adresa Denní stacionář Dukelská 12, Boskovice Telefon Webové stránky Kapacita 20 uţivatelů, z toho 4 osoby na vozíku 25

26 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním Betany Boskovice - Denního stacionáře je poskytovat přiměřenou pomoc lidem s mentálním postiţením lehkého a střeního stupně s kombinovaným postiţením, zaměřenou na jejich schopnosti a dovednosti. Vést je k samostatnosti a k rozšiřování jejich osobních moţností vedoucích k zapojení se do běţného ţivota svých vrstevníků. Cílem sluţby je posilování schopností a dovedností uţivatelů sluţby tak, aby se vyuţívání sociálních sluţeb minimalizovalo. Betany Boskovice Denní stacionář je určen pro osoby od 16 let s mentálním postiţením lehkého a středního stupně s kombinovaným postiţením, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a pro děti od 7 let (plnící si povinnou školní docházku ve speciální třídě MŠ, ZŠ a PŠ Boskovice na elokovaném pracovišti Betany Boskovice) před a po ukončení vyučování. 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 26

27 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Betany Boskovice - Sociální rehabilitace Název zařízení Adresa Sociální rehabilitace ambulantní i pobytová forma Dukelská 12, Boskovice Telefon Webové stránky 27

28 Kapacita Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. ambulantní 11 os., z toho 2 os. na vozíku, pobytová 6 osob, z toho 2 osob na vozíku Posláním Betany Boskovice Sociální rehabilitace je posilovat osobní kompetence, schopnosti a dovednosti u lidí s mentálním a kombinovaným postiţením, aby mohli vyuţívat běţné společenské zdroje v přirozeném prostředí. Dávat prostor k jejich seberealizaci zejména v oblasti zaměstnání a v oblastech kulturního a společenského dění, a tím docílit zlepšení kvality jejich ţivota. Pomocí nabízených aktivit a činností u uţivatelů rozvíjet a udrţovat jiţ získané pracovní dovednosti a návyky vedoucí k jejich osamostatňování. Nácvikem běţných činností v péči o domácnost upevňovat jejich soběstačnost. Podporovat uţivatele v kontaktu s přirozeným prostředím a tím napomáhat v zapojování do běţného ţivota. Sociální rehabilitace je poskytována osobám s mentálním postiţením lehkého a středního stupně a osobám s kombinovaným postiţením od 18 let věku. 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 28

29 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Centrum denních sluţeb Emanuel Boskovice Název zařízení Adresa Centrum denních sluţeb Emanuel U Lázní 1734, Boskovice Telefon , Webové stránky 29

30 Kapacita Poslání 15 uţivatelů Posláním Centra denních sluţeb je poskytování denního pobytu lidem s mentálním postiţením a s kombinovaným postiţením z Boskovic a okolí. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Osoby s mentálním a kombinovaným postiţením středního aţ těţkého stupně postiţení od 3 let. 45 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 30

31 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko Sociální rehabilitace Emanuel Boskovice 31

32 Název zařízení Adresa Sociální rehabilitace Emanuel U Lázní 1734, Boskovice Telefon , Webové stránky Kapacita Poslání ambulantně - 15 klientů Posláním Sociální rehabilitace Emanuel je podpora lidí s mentálním postiţením a kombinovaným postiţením z Boskovic a okolí při získávání co nejvyšší míry soběstačnosti tak, aby se dokázali v rámci svých 32

33 moţností zapojit do běţného ţivota. Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Osoby s mentálním a kombinovaným postiţením středního aţ těţkého stupně postiţení od 3 let. 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 33

34 Centrum sociálních sluţeb města Letovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Letovice Název sluţby Adresa Domov pro seniory Letovice J. Haška 1082/12, Letovice Telefon Webové stránky Kapacita 72 uţivatelů 34

35 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním domova pro seniory je poskytnout seniorům, kteří uţ nadále nemohou ţít z důvodů vysokého věku, sociálních důvodů nebo z nepříznivého zdravotní stavu ve svém přirozeném prostředím důstojné, plnohodnotné, bezpečné, aktivní proţití ţivota. Usilujeme, aby byla dostupná taková nabídka kvalitních sociálních sluţeb, kterou jim umoţníme co nejpřirozenější začlenění do běţného ţivota. Poskytujeme ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální péči kvalifikovaným proškoleným personálem dle individuálních potřeb seniora s cílem zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. - senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běţných dovednostech - osoby pobírající plný invalidní důchod, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůţko, vyţadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běţných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 35

36 Centrum sociálních sluţeb města Letovice, příspěvková organizace Pečovatelská sluţba Název sluţby Adresa Pečovatelská sluţba J. Haška 1082/12, Letovice Telefon Webové stránky Kapacita 130 uţivatelů 36

37 Poslání Posláním pečovatelské sluţby (dále jen PS) je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postiţením ţít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomáhá uţivatelům ţít plnohodnotný ţivot s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání kaţdodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údrţby domácnosti. Poskytuje pečovatelskou sluţbu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí ţivota výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uţivatel rovnocenným partnerem poskytovatele sluţby. 37

38 Cílová skupina - senioři - osoby se zdravotním postiţením (od 27 let), kteří z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a sníţené soběstačnosti potřebují pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu a údrţby domácnosti Poskytování pečovatelské sluţby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele. Pečovatelskou sluţbu lze poskytovat i osobám - trvale upoutaným na lůţko, které potřebují celodenní péči nebo péči zdravotnického personálu, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky nebo dalšími osobami a na základě individuálně dohodnutých pravidel - osobám, které vyţadují při poskytování sluţby specifické podmínky (např. duševní onemocnění, závislosti na návykových látkách apod.), a to za předpokladu dodrţení individuálně dohodnutých pravidel Číslo zákona 108/2006 Sb. 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 38

39 Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice Centrum denních sluţeb Letovice Název zařízení Adresa Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice, Centrum denních sluţeb Letovice Alšova 3, Letovice Telefon Webové stránky 39

40 Kapacita Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. 12 klientů Centrum denních sluţeb Letovice je ambulantní sociální sluţba. Posláním Centra denních sluţeb Letovice je nabídnout lidem s mentálním a kombinovaným postiţením smysluplné vyuţití volného času, podporovat je v upevňování i rozvoji jejich stávajících dovedností, schopností, hygienických návyků a běţného společenského jednání a umoţnit jim pěstování a rozvíjení společenských kontaktů s vrstevníky a širší společností. Centrum denních sluţeb Letovice je určeno lidem s mentálním a kombinovaným postiţením ve věku let z Letovic a blízkého okolí, kteří jinak ţijí v domácnosti svých rodičů nebo ve své vlastní. 45 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 40

41 Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice Chráněné bydlení Letovice Název zařízení Adresa Diakonie ČCE středisko v Brně, pobočka Letovice, Centrum denních sluţeb Letovice Alšova 3, Letovice Telefon Webové stránky 41

42 Kapacita Poslání 6 klientů trvale bydlících, 1 místo pro respitní pobyt Chráněné bydlení Letovice umoţňuje lidem s mentálním a kombinovaným postiţením ţít co nejběţnějším způsobem ţivota. Nabízí při tom podporu a pomoc při zvládání kaţdodenních činností, především činností souvisejících s nácvikem vedení domácnosti, a to tak, aby mohli na základě svých dovedností a znalostí ţít co nejvíce soběstačným a samostatným ţivotem. Cílová skupina Chráněné bydlení Letovice je určené pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postiţením, kteří jsou v důsledku tohoto postiţení ve své soběstačnosti omezeni tak, ţe nejsou schopni samostatného bydlení ve své domácnosti a potřebují sluţbu chráněného bydlení jako podporu při jejich bydlení. Sluţba Chráněné bydlení Letovice je určena klientům ve věku 19 aţ 64 let. Číslo zákona 108/2006 Sb. 51 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 42

43 Sociální sluţby Šebetov příspěvková organizace 43

44 Název zařízení Adresa Sociální sluţby Šebetov, příspěvková organizace Šebetov 1, Šebetov Telefon Webové stránky Kapacita 147 míst 44

45 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním SS Šebetov je zajistit handicapovaným lidem v nepříznivé ţivotní situaci potřebnou pomoc a potřebnou podporu - především v oblasti jejich integrace, práva na uchování nebo rozvíjení jejich společenských návyků, pracovních dovedností a schopností. Dále poskytnout při hledání jejich pracovního uplatnění, tvorbě zázemí, zajištění práva na ochranu a bezpečí a moţnosti být obklopen lidmi, kteří vţdy ochotně podají pomocnou ruku. To vše s ohledem na respektování svobody rozhodování, jedinečnost kaţdého člověka a v souladu s moţnostmi zařízení. Domov pro osoby se zdravotním postiţením - osoby starší 18-ti let s postiţením mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným, jejichţ dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 45

46 Paprsek Velké Opatovice příspěvková organizace Název zařízení Adresa Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679, Velké Opatovice Telefon Webové stránky Kapacita 108 míst 46

47 Poslání Cílová skupina Číslo zákona 108/2006 Sb. Posláním domova pro osoby se zdravotním postiţením Paprsek, příspěvková organizace Velké Opatovice je vytvářet podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí muţům s mentálním postiţením nebo v kombinaci s tělesným či smyslovým postiţením, starším 19 let. Klientům poskytuje pomoc a podporu na základě jejich individuálních potřeb, kterou jim nemůţe poskytnout rodina ani jiná sociální sluţba, aby mohli ţít v co nejvyšší moţné míře běţným způsobem ţivota. Osoby s kombinovaným postiţením - muţi ve věku od 19 let s mentálním postiţením v kombinaci s tělesným a smyslovým postiţením, kteří mají sníţenou soběstačnost z důvodu tohoto postiţení a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby s mentálním postiţením muţi ve věku od 19 let s mentálním postiţením, kteří mají sníţenou soběstačnost z důvodu tohoto postiţení a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura cílové skupiny: - mladí dospělí (19-26 let) - dospělí (27-64 let) - mladší senioři (65-80 let) - starší senioři (nad 80 let) 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 47

48 Jiné sociální sluţby Odlehčovací sluţba Charakteristika odlehčovací sluţby Odlehčovací sluţba je terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, o které je pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Působnost sluţby je po celém okrese Blansko. Okruh osob - osoby se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby - osoby nacházející se v terminálním stadiu nemoci všech věkových kategorií - osoby pečující, které se dostali do situace vyţadující pomoc s péčí o blízkého: únava, vyčerpání, nemoc, úraz, zaměstnání, atd. Poslání: Posláním Odlehčovací sluţby je převzít za pečující osoby část starostí o blízké, podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto ţivotní etapou. Cíl: Cílem odlehčovací sluţby je umoţnit klientům zůstat v přirozeném domácím prostředí, pokusit se zmírnit neţádoucí projevy nemoci, zmírnit riziko duševního a fyzického vyčerpání pečujících osob a dopřát jim nezbytný odpočinek. Kontakty: Adresa: Sadová 2, Blansko Telefon: , Webové stránky: 48

49 Charitní pečovatelská sluţba Kdo jsme Charitní pečovatelská sluţba je zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Blansko. Sluţba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách v platném znění. Identifikační údaje Zřizovatel: DCH Brno, Tř. kpt. Jaroše 9, Brno Tel.: Oblast. zastoupení: OCH Blansko, Komenského 19, Blansko Tel.: Název zařízení: Charitní pečovatelská sluţba Zařazení dle typologie sluţeb: Pečovatelská sluţba 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Adresa: Sadová 2, Blansko Telefon: Webové stránky: Poslání Charitní pečovatelské sluţby Posláním Charitní pečovatelské sluţby Blansko je praktická pomoc seniorům, osobám se zdravotním postiţením a rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby v jejich domácím prostředí a napomoci při řešením nepříznivé ţivotní situace, kterou nejsou schopni zvládat vlastními silami. Současně podporovat svépomoc a vzájemnou pomoc. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří osoby, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby, senioři. 49

50 Provozní doba Provozní doba Charitní pečovatelské sluţby je od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hod. Dílčí zázemí Charitní pečovatelské sluţba Blansko v regionu Boskovicka: Z důvodu rozlehlosti terénu jsou ke zkvalitnění a přiblíţení sluţby uţivateli zřízena dílčí pracoviště. Jedná se o zázemí pro pečovatele, kteří v určitém mikroregionu zabezpečují práci v terénu. Kunštát na Moravě - bezbariérové prostory k provozování této činnosti pronajal městský úřad v místním domě s pečovatelskou sluţbou kde má charitní pečovatelská sluţba zázemí pro pracovníky i pro uţivatele sluţby z terénu tohoto regionu.veškerá další činnost je organizována v terénu, v domácnosti klientů. Olešnice - prostory v domě s pečovatelskou sluţbou, kterými je místnost pro pečovatele z terénu se sociálním zázemím a společenská místnost nám pronajalo město Olešnice na dobu neurčitou. Veškerá další činnost je organizována v terénu, v domácnosti klientů. Velké Opatovice - prostory v domě s pečovatelskou sluţbou, kterými je místnost pro pečovatele z terénu se sociálním zázemím, kuchyňkou a prádelnou, pronajatá od města Velké Opatovice na dobu neurčitou. Veškerá další činnost je organizována v terénu, v domácnosti klientů. Seznam obcí Boskovicka, ve kterých poskytuje činnost Charitní pečovatelská sluţba Blansko na základě smlouvy s obcí: Makov, Olešnice na Moravě, Skalice nad Svitavou, Kunštát, Rozseč nad Kunštátem, Tasovice, Lhota u Lysic, Crhov, Lysice Perná, Nýrov, Louka u Olešnice, Lhota u Olešnice, Hodonín u Kunštátu, Úsobrno, Křtěnov, Velké Opatovice, Uhřice, Sebranice. 50

51 Pěkná modrá Doubravice Posláním zařízení Pěkná modrá Doubravice je poskytovat sociálně aktivizační sluţby osobám se zkušeností s dlouhodobým duševním onemocněním (déle neţ 3 měsíce), osobám se zdravotním postiţením a seniorům. Pomoci jim sniţovat riziko sociální izolace a zlepšovat kvalitu jejich ţivota. Kontakty: Adresa: Soukupovo nám. 91, Doubravice nad Svitavou Telefon: , Webové stránky: Emanuel Doubravice - sociální rehabilitace Emanuel Doubravice poskytuje sociální rehabilitaci pro mládeţ a dospělé. Sluţba sociální rehabilitace má v zařízení formu pobytovou a ambulantní. Pobytová sociální rehabilitace poskytuje vedle základních činností jako jsou nácvik péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, kontaktů se společenským prostředím, edukačních činností a podpory při uplatňování práv a zájmů také ubytování a stravu. Ubytování je poskytováno ve dvoulůţkových a jednolůţkových pokojích se společným sociálním zařízením, kuchyní a obývacím pokojem. Sociální pracovník poskytuje uţivateli různý stupeň podpory. Činnosti jsou zaměřeny na chod domácnosti, volnočasové aktivity a sociální dovednosti. Výčet všech nacvičovaných dovedností je rozpracován v dokumentaci uţivatele. Chod domácnosti se zaměřuje na tyto oblasti: sebeobsluha (hygiena a oblékání) péče o domácnost (úklid, vaření) a sociální dovednosti. 51

52 Volnočasové aktivity vyuţívají přirozených zdrojů (sluţby obce - kino, zájmové společenské a sportovní organizace určené pro širokou veřejnost - aerobic, fotbalová a hokejová utkání, taneční a pod). Sociální dovednosti se zaměřují na komunikaci, manipulaci s penězi, jednání na úřadech apod. Kapacita pobytové formy poskytování je 10 uţivatelů denně. Ambulantní sociální rehabilitace se zaměřuje především na nácvik a upevňování základních sebeobsluţných a hygienických návyků. Práce s uţivateli sluţeb směřuje především k dosaţení co nejvyšší míry samostatnosti - sebeobsluhy a zvládání jednoduchých pracovních úkonů. Důleţitým prvkem v samotné práci s uţivateli sluţeb jsou činnosti, které vedou k tomu, aby prostor za zdmi zařízení nebyl pro uţivatele obávaným místem. Sociální rehabilitace se zaměřuje na: - schopnost komunikace uţivatelů s okolím a jejich sociální adaptibilitu - získání a upevňování základních hygienických návyků a pokud moţno co nejvyšší míry sebeobsluhy - schopnost vykonávat alespoň v minimálním rozsahu nenáročnou práci Cílová skupina: - osoby s kombinovaným postiţením - osoby s mentálním postiţením - osoby s tělesným postiţením - osoby se zdravotním postiţením Sluţba slouţí pro osoby s kombinovaným, zdravotním a mentálním postiţením. Je určena uţivatelům, kteří dosáhli 16-tého roku a jsou vzhledem ke svému zdravotnímu postiţení společensky znevýhodněni. Sluţba má za cíl připravit uţivatele pro samostatný ţivot, pro ţivot s co nejmenší mírou asistence nebo s podporou nezávislou na rodině. Kontakty: Adresa: Soukupovo náměstí 453, Doubravice nad Svitavou Telefon: Webové stránky: 52

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018 MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018 Služby jsou v rámci doporučení multidisciplinárního týmu u zařazeny do následujících kategorií: skupina A: u je doložena deklarace potřebnosti

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Poskytovaná sociální služba, cíle, cílová skupina a zásady poskytování ambulantní služby sociálně terapeutické dílny (dále jen STD ) Základní údaje

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. sociálně terapeutické dílny ambulantní

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina zpracováno pro účely registrace sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 78-79 v únoru 2007 STŘEDISKO PELHŘIMOV Odborné sociální poradenství Pelhřimov

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více