ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7"

Transkript

1 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење надзора, управљања и проток информација за ДДЦ ''Центар'' Крагујевац У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 112/2015-ОПЦ ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, Наташа Николић Крагујевац, јун године 1/83

2 На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број I-9575 од године и Решења о образовању комисије за јавну набавку I-9575/1 од године, припремљена је: KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку добара Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење надзора, управљања и проток информација за ДДЦ Крагујевац, ЈН број 112/2015-ОПЦ Конкурсна документација садржи: Поглавље Назив поглавља Страна I Општи подаци о јавној набавци 3 II Подаци о предмету јавне набавке 4 III Техничке карактеристике, количина набавке 5 IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 34 V Упутство понуђачима како да сачине понуду 41 VI Образац понуде 53 VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 62 VIII Модел уговора 64 IX Образац референтне листе 72 X Образац потврде 73 XI Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 74 XII Образац изјаве о независној понуди 75 XIII Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада 76 XIV Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона 77 XV Oбразац изјаве понуђача о примени мера безбедности и здравља на раду 78 XVI Образац трошкова припреме понуде 79 XVII Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету 80 XVIII Писмо о намерама банке са елементима обавезности 81 XIX Менично овлашћење 82 XX Образац о извршеном визуелном прегледу локације 83 2/83

3 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Подаци о наручиоцу: Наручилац: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Центар д.о.о. Крагујевац Улица и број: Слободе бр.7 Седиште: Крагујевац Интернет страница: 2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 112/2015-ОПЦ је набавка добара - Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење надзора, управљања и проток информација за ДДЦ "Центар" Крагујевац. Назив и ознака из општег речника набавке: Skada или њему еквивалентан систем Циљ поступка: Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 5. Контакт лице: Лице за контакт: Гордана Стодић, број телефона 034/ , факс 034/ , 6. Рок за подношење понуда: Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана Рок за достављање понуда је године до 11 часова. Јавно отварање понуда обавиће се дана у 11,15 часова у просторијама наручиоца. 7. Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана јавног отварања понуда. 3/83

4 II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке Предмет јавне набавке добара - Софтверски пакет SKADA опрема и повезивање за обезбеђење надзора, управљања и проток информација за ДДЦ "Центар" Крагујевац. Назив и ознака из општег речника набавке: Skada или њему еквивалентан систем Место испоруке и уградње је територија Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије Центар д.о.о. Крагујевац. 2. Остали захтеви Наручиоца: Понуђачи који достављају понуде у обавези су да уз понуду приложе Записник о визуелном прегледу локације (страна 84. конкурсне документације). Преглед локације се може извршити од дана објаве на порталу јавних набавки до задњег радног дана пре истека рока за подношење понуда у периоду од 07 до 15 часова. Приликом визуелног прегледа обавеза понуђача је да припреме записник о визуелном прегледу локацие предвиђен конкурсном документацијом (страна 84. конкурсне документациjе) који ће Наручилац оверити и кој је обавезно доставити уз понуду Долазак најавити Наташа Николић на телефон број 064/ радним даном од часова. 4/83

5 К III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Врста набавке Набавка добара - Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење надзора, управљања и проток информација за ДДЦ "Центар" Крагујевац. 1. Општи опис система надзора и управљања Формира се нови ДДЦ Крагујевац у новом простору који у реалном времену остварује комуникацију са ПДЦ Смедерево, ПДЦ Пожаревац и ПДЦ Крагујевац. Остварити могућност да ДДЦ Крагујевац има систем надзора и систем управљања трансформаторским станицама ТС 110/Х kv/kv преко ПДЦ огранака. Остварити могућност да ДДЦ Крагујевац има комуникацију са надлежним РДЦ Београд, РДЦ Крушевац и РДЦ Бор. 2. Подаци о припадности трафостаница ТС 110/Х kv/kv ПДЦ Огранака Огранаку ЕД Смедерево ПДЦ Смедерево припадају ТС 110/Х kv/kv: ТС Смедерево 1, ТС Смедерево 2, ТС Смедерево 4, ТС Смедеревска Паланка и ТС Велика Плана. ОДЦ Погон Велика Плана и ОДЦ Погон Смедеревска Паланка припадају огранку ЕД Смедерево. Огранаку ЕД Пожаревац ПДЦ Пожаревац припадају ТС 110/Х kv/kv : ТС Пожаревац, ТС Петровац, ТС Велико Градиште и ТС Нересница. Огранаку ЕД ''Електрошумадија ''Крагујевац - ПДЦ Крагујевац припадају ТС 110/Х kv/kv : ТС Илићево, ТС Словачко Гробље, ТС Дивље поље, ТС Метино брдо, ТС Лапово, ТС Кнић и ТС Страгари. 3. Постојећи системи управљања у ПДЦ Огранака Постојећи систем управљања у ПДЦ Смедерево и ПДЦ Пожаревац je SCADA VIEW II производње Института Михајло Пупин Београд, а састоји се из следећих основних компоненти: Редудантни SCADA сервер SCADA сервер располаже са четири слободна серијска порта по RS 232 стандарду и Ethernet портом 10/100Mb за везу са процесним станицама.. Штампач. Едитор базе података, Графички едитор приказа Архивски сервер Расположива документација SCADA VIEW II система опреме стоји на располагању понуђачима у периоду подношења Понуда. 5/83

6 Постојећи систем управљања у ПДЦ Крагујевац је SCADA USDATA Faktory Link 7.1 која је преко OPC Servera и протокола IEC оптиком повезана са ТС Илићево и преко PLC Mitchubish-а радио везом са осталим трафостаницама. 4. Опис појединачних елемената SCADA система SCADA сервер SCADA сервер je кључни део система даљинског управљања и надзора и као такав мора бити редундатан у тзв. Hot-standby типу редунданције. Сервер мора бити израђен од високо поузданих компонената, са високо стабилним оперативним системом (UNIX, Linux, Solaris и сл.) намењеним за 7/24 рад на коме се обавља група функција SCADA програмског пакета, а то су: комуникација са процесним станицама, одржавање базе података реалног времена, примарна обрада аквизираних података, примарна обрада изведених информација, обрада процесираних информација, обрада догађаја, обрада HRD записа функције командовања, (На SCADA-и у ДДЦ-у остварити могућност командовања прекидачима снаге у 110kV постројењу). архивирање података мерења, догађаја и HRD записа, генерисање извештаја, обрада пост-мортем записа, подршка дуалној конфигурацији сервера, комуникација са HMI подсистемом, комуникација са пријемником тачног времена (GPS) размена података са екстерном апликацијом (нпр. DMS сервером) Редундантни СЕРВЕР СЕРВЕР као веома важна компонента система се изводи у редундантној конфигурацији и у систему их има два (СЕРВЕР1 и СЕРВЕР2). У сваком тренутку регуларног рада система један СЕРВЕР је у активном (радном) моду, а други је у пасивном (резервном) моду, као врућа резерва. Прелазак са једног на други систем се одвија аутоматски. Комуникација са другим SCADA системима Понуђени SCADA сервер за ДДЦ Крагујевац треба да поседује следеће протоколе за комуникацију са другим SCADA системима: IEC IEC ICCP TASE.2 протокола WEB приступ SCADA систему 6/83

7 Потребно је обезбедити приступ SCADA систему корисницима ван локалне мреже. На овај начин корисници треба да имају само надзорне функције али не и управљачке. Алати за конфигурисање и праћење рада система Скуп алата за конфигурацију треба да садржи минимум следеће апликације за конфигурисање SCADA/EMS Система: Едитор базе података; Едитор динамичких приказа. Скуп алата за праћење рада система треба да има минимум следеће компоненте: Алат за праћење рада и контролу апликација; Алат за праћење системских ресурса. Функције командовања СЕРВЕР прослеђује командне ка процесној станици: Издавање команде издатих са HMI са потврдом извршења команде и ограниченим трајањем времена командне процедуре једностепене, трајне и двостепене команде; Издавање SETPOINT команди (аналогних) са HMI; Команде ВИШЕ/НИЖЕ; Креирање блокадних услова; Постављање забране командовања са ауторизацијом деблокаде; Дефинисање секвенце команди Архивски сервер Потребно је извршити инсталацију и подешавање архивског сервера на SCADA систему у ДДЦ Крагујевац како би било остварено архивирање података који се преузимају из трансформаторских станица и који се преузимају из ПДЦ Огранака. У ту сврху, извршити проширење базе података како би био остварен увид у историју догађаја самом кориснику и у оквиру апликација. Архивски сервер треба да обезбеди селективно архивирање података добијених са SCADA сервера и формиране архиве које служе за касније анализе и извештаје. Потребно је реализовати : Архивирање догађаја Архивирање погонских података (величина) Архивирање средњих, кумулативних, минималних и максималних вредности погонских података (величина) Архивирање аналогних и дигиталних података Снимање (замрзавање) стања система у одређеном временском тренутку Складиштење архивираних података на излазном медијуму (CD/DVD) Коришћење већ архивираних података са излазног медијума (CD/DVD) 7/83

8 Коришћење архивираних података омогућити преко постојећих SCADA апликација као и за потребе DMS система испоручиоца DMS GROUP, Нови Сад и Windows апликација на персоналним рачунарима у интерној LAN мрежи. SCADA HMI Намена Међувеза човек машина (енг. Human Machine Interface) представља скуп функција и операција коју оператер руковаоц може да изврши на опреми DDC, са циљем да испуни потребе надзора и управљања опремом која је обухваћена DDC-ом. Међувеза човек машина се обавља на рачунарима HMI на којима се извршава SCADA апликација, HMI део. HMI се реализује преко скупа екранских приказа, листа и извештаја, а то су следећи: Динамички графички прикази (слике); Листа последња три догађаја; Листа догађаја; Листа активних аларма у систему; Архивска листа догађаја; Листа хронолошки регистрованих догађаја (HRD листа); Графички приказ свих текућих мерених величина; Писачи архивираних вредности аналогних величина; Извештаји анализе норманог погона (ANP); Извештаји за појединачне вредности аналогних величина; Извештај пост мортем записа; Кориснички дефинисани извештаји средњих вредности; Поруке смене; Звучна и треперава светлосна сигнализација; Статистика комуникације; Статуси комуникације; Селектор величина из изворне базе података и анализа; Преглед динамичких приказа са величинама у аларму; Дефинисање нивоа зума ; Међувеза човек машина се остварује и преко скупа штампаних извештаја. Штампани извештаји се иницирају: На захтев оператера са HMI; Интерним часовником активног СЕРВЕР-а. Преглед стања рачунарских и комуникационих компоненти управљачког центра Примарна обрада података а) Стандардна обрада : Примарна обрада спада у аутоматске функције које се извршавају на СЕРВЕР-у. Она подразумева обраду следећих врста информација: Сигнализација аларма; Сигнализација расклопне опреме; 8/83

9 Аналогних мерења; Импулсних мерења; Изведених величина; Ручно унетих величина; б) Обрада процесираних величина: Обрада процесираних величина обезбеђује обраду величина које не долазе са RTU-а. На овај начин могу бити прихваћене величине из екстерних апликација. Обрада догађаја Креира догађаје који се могу поделити у 5 категорија: Системски догађаји Аларми Кварови Интервенције Информације. Архивирање података У оквиру функције архивирање обављати на једном месту архивирања у релационој бази: Догађаја; Дефинисаних аналогних величина; Пост-мортем записа; HRD догађаја; Статистике комуникације Snapshot базе Функција омогућава снимање тренутних вредности и статуса величина које се обрађују у систему са могућношћу рестаурације тог стања. Извештајни систем Извештаји треба да се креирају спонтано, а да је омогућено прегледању на захтев оператера. Обезбеђено је штампање извештаја на захтев. SCADA Систем треба да омогући креирање и преглед извештаја базираних на архивираним подацима. Извештајни подсистем треба да има минимум следеће функционалности: Креирање, форматирање извештаја; Преглед извештаја; Експорт извештаја у стандардне формате; Слање извештаја на штампу. Напомена: За ставке у обрасцу понуде код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је учињено ради тачнијег одређивања техничких карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа. 9/83

10 Визуелизација стања и извештајни систем ПДЦ Смедерево ТС 110/Х kv/kv: ТС Смедерево 1, 10/83

11 ТС Смедерево 2, 11/83

12 ТС Смедерево 4, 12/83

13 ТС Смедеревска Паланка 13/83

14 ТС Велика Плана. 14/83

15 ПДЦ Пожаревац ТС Пожаревац, 15/83

16 ТС Петровац, 16/83

17 ТС Велико Градиште 17/83

18 ТС Нересница. 18/83

19 ПДЦ Крагујевац ТС Илићево, 19/83

20 ТС Словачко Гробље, 20/83

21 ТС Дивље поље, 21/83

22 ТС Метино брдо, 22/83

23 ТС Лапово, 23/83

24 ТС Кнић 24/83

25 ТС Страгари. 25/83

26 Екрански прикази у ДЦ Од понуђача се захтева да у Понуду укључе и израду следећих екранских приказа: Једнополна шема свих ТС са називима ћелија, приказом реалног времена ( које се преузима са GPS-a) свим мерењима и сигнализацијом положаја апарата; Слика свих аларма са свим сигналима и њиховом сигнализацијом у реалном времену; Могућност даљинског квитирања алармног таблоа у ТС ОН и ОЈ (ормар наизменичног и једносмерног напона) са распоредом опреме (прекидачи и инструменти) и сигнализацијом стања заштитних прекидача. Посебан приказ (на екрану) статуса преносног пута (активан, неактиван). Тестирање у фабрици (ФАТ) Пре испоруке опреме, Испоручилац ће демонстрирати у фабрици адекватан рад како хардвера, тако и софтвера. Представници купца ће бити присутни током фабричког тестирања (ФАТ-а). Систем неће бити испоручен на коначно одредиште уколико сви фабрички тестови не буду одобрени и оверени од стране купца. Тестиање на лицу места Испоручилац треба да обави тек након инсталисања целокупног система надзора и управљања као и успостављања комуникацијских веза између ПДЦ Огранака и ДДЦ Крагујевац односно потпуне функционалне оперативности SCADA система. Било коју грешку везану за хардвер и/или софтвер откривену у периоду инсталисања опреме Испоручилац је дужан да отклони на свој сопствени трошак. Када је обављена инсталација комплетне опреме, Испоручилац треба да започне са тестирањем на лицу места (САТ). Сваки појединачни уређај треба ставити у функцију и подесити, а очитавања и мерења обавити како је наведено у процедурама које је препоручио Испоручилац. Испоручиалац треба да у извештају о тестирању укључи списак свих уређаја који и/или компоненти које су замењене или поправљене за време инсталације и пре почетка САТ-а. Предаја система на коришћење Предаја система сматраће се завршеном тек након успешног завршеног тестирања расположивости. Надзор за време инсталације Испоручилац треба да обави све активности асемблирања и потпуне инсталације система. Међутим, Наручилац задржава право да учествује у процесу инсталације што не подразумева било какав вид импликације у ослобађању од одговорности 26/83

27 Испоручиоца за успешан задатак Пројекта. За време имплементације пројекта Наручилац има право вршења надзора, тестирања и одобрења услуга. Гаранција За испоручена добра и услугу уградње Понуђач даје гарантни рок од минимално 24 месеци од дана стављања система надзора и управљања у трајан рад и потписаног Записника. У току трајања гарантног периода Понуђач је обавезан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на испорученим добрима и услугама. Дефинисање међусобних одговорности Испоручилац ће имати свеобухватну и ексклузивну одговорност за испоруку по принципу кључ у руке за систем. Поред тога испоручилац (као и купац) ће имати посебне одговорности везано за активности на Пројекту, а као што је то наведено у следећим тачкама. Посебне одговорности Испоручиоца Испоручилац преузима потпуну одговорност за дизајнирање, склапање, имплементацију, тестирање у фабрици, испоруку, инсталацију, успешно стартовање, тестирање на лицу места, задовољење радних перформанси и гаранцију за систем, а све према Техничким спецификацијама. Испоручилац је одговоран за испуњење свих захтева који су наведени или произилазе из ових Техничких спецификација у циљу испоруке система који ће користити својој сврси. Остале одговорности Испоручиоца су садржане у следећем: 1. Испоручи све ставке описане у Листи испоруке, укључујући оригиналну пројектну документацију и одговаран је за рад система на један свеобухватан и интегралан начин. 2. Испоручити и интегрисати све производе испоручене од треће стране, а које Испоручилац користи у систему. 3. Испоручити у потпуности ажурирану документацију за систем, укључујући и приручнике за рад и одржавање, софтвер и кориснички дизајн и остали материјал који Наручиоцу омогућава неометан рад, одржавање и ажурирање хардвера и софтвера. 4. Обавести Наручиоца када је систем спреман за тестирање у фабрици (ФАТ), 5. Обезбеди адекватно окружење за обављање фабричког тестирања (ФАТ), обезбеди адекватне ресурсе за вођење и извршење тестова и дати могућност Наручиоцу да обави неке или све процедуре тестирања под надзором Испоручиоца. 6. Достави информације које се траже од Наручиоца на основу којих може припремити простор за инсталацију система укључујући нацрте, захтеве за окружење где ће опрема бити смештена, 7. Обезбеди пројектну документацију. 27/83

28 Посебне одговорности Наручиоца Наручилац је дужан да обезбеди одговарајуће окружење за инсталацију система и да да општу подршку за његову имплементацију. Посебно, Наручилац треба да буде одговоран за следеће аспекте: 1. Да на захтев потенцијалног понуђача достави све податке из расположиве документације у власништву и омогући увид у постојећу опрему ради имплементације свих функција система, 2. Да обезбеди услове за смештај опреме, простор за инсталацију система, 3. Да обезбеди простор и услове за обављање обуке на лицу места. 4. Координира послове који ће се обављати на локацији Наручиоца, укључујући везу са екстерном опремом за тестирање на лицу места и сл. 5. Обавља преглед и одобрава сву документацију, укључујући дизајн спецификација за хардвер и софтвер, упутства и корисничке приручнике за унос података, формате извештаја и приказа на екрану, мапе, извештаје о напредовању, програме обуке, планове и процедуре за тестирање и коначну документацију за систем. 6. Верификује да су све компоненте и одговарајућа документација набављене опреме у потпуности у сагласности са спецификацијама. 7. Присуствује фабричком тестирању (ФАТ) и оцени резултате наведеног тестирања. Присуствује тестирању на лицу места (САТ) и оцени резултате наведеног тестирања. 8. Да обезбеди преносне путеве Центар управљања - ПС-а. Организација Пројекта Испоручилац треба да формира Пројектни тим под руководством Руководиоца пројекта који ће бити једина контакт особа на координацији свих послова као и комуникације у фабрици Испоручиоца. Испоручилац треба да припреми организациони дијаграм који ће приказати структуру Пројектног тима, имена кључних особа и њихову одговорност на имлементацији Пројекта. Обука Сврха програма обуке која се захтева за особље Наручиоца је да се осигура да Наручилац постигне потпуну независност од Испоручиоца за одржавање SCADA хардвера и софтвера. Испоручилац има потпуну одговорност за обезбеђивање свих потребних обука везано за хардвер и софтвер које је испоручио он или други испоручилац. Да би остварио овај циљ Испоручилац треба да понуди план обуке у својој фабрици и план обуке на локалитету Наручиоца (и у додатну обуку коју су понудили представници произвођача хардвера и софтвера Наручиоца). У наставку су дати минимални захтеви и општи услови које Испоручилац треба да задовољи у смислу давања обуке. Поред тога, Понуђачи ће у оквиру својих понуда описати како они предлажу да се обави обука. 28/83

29 Документација Документација за испоручени систем се састоји од извођачког пројекта, пројекта изведеног објекта, хардверске и софтверске документације, упутства за одржавање и упутства за рад. Треба да буду обезбеђена 4 (четири) штампана оверена комплета као и примерци на CD-ROM-u и све записнички предато Наручиоцу. Пројектна документација Испоручилац ће урадити комплетни извођачки пројекат. Потребно је да Понуђач изради пројекат изведеног објекта који треба да овери овлашћено правно лице за пројектовање. Хардверска документација Хардверска документација треба да обезбеди генералне и специфичне информације за сваки елемент и уређај, без обзира на његову употребу. Документација треба укључивати: Функционални дизајн хардвера, Општу конфигурацију у виду блок дијаграма, Блок дијаграме комплетног система који приказују све уређаје, комуникационе интерфејсе и повезивања између главних хардверских компоненти, Мапе и планове (који требају бити одобрени) за локацију ормана, рачунара, периферала и других повезаних уређаја са свим кабловима, Детаљи о комплетном испорученом хардверу, који указују на произвођача, серијски број, верзију, итд. Детаљни дијаграм каблирања и ожичења целокупног система. Стандардна документација треба да укључи приручнике и каталоге са описима, спецификацијама, процедурама одржавања, инсталационим информацијама, итд. Треба да буду укључени приручници, књиге и посебне додатне информације за одржавање, који дозвољавају особљу Наручиоца да извршава комплетно одржавање читавог системског хардвера и тест опреме. Морају бити обухваћене и све превентивне процедуре одржавања, укључујући тестове, испитивања, подешавања и периодични прегледи и чишћења која ће бити извршена под нормалним операционим пословима. У ово упутство треба укључити и водич у смислу како би се могао издвојити хардверски проблем. Софтверска документација Захтева се испорука документације комплетног софтвера на CD-ROM-у, у циљу лакшег ажурирања. Ова документација ће обухватити, али неће бити ограничена на: Општи опис софтверских система и подсистема укључујући такође и кратки опис хардверских интерфејса. Овај документ треба да опише функционално понашање читавог софтвера са блок дијаграмима и/или поједностављеним 29/83

30 токовима. Треба укључити међусобне везе између програма, база података и хардвера. Детаљи свих програма и модула, са јасним референцирањем на њихову документацију. Сваки од програма-модула треба бити идентификован као стандардни, модификовани стандардни, или посебни софтвер. Документације и кориснички приручници за сав стандардни софтвер. Приручници, технички приручници и кориснички приручници за инжењере и друго особље купца, које развија нове или одржава постојеће програме. Треба бити документовано коришћење оперативних система, одржавање SCADA/DMS система, софтвера за дијагностику и осталих програма, итд. Резервни делови Одржавање хардвера након истека гарантног периода спроводиће Наручилац и стога требају бити предложени адекватни резервни делови (на обрасцу Понуђача), који ће представљати подршку одржавању на нивоу модула и штампаних плоча. Понуђач треба детаљно навести цене за резервне делове, тако да се могу испунити захтеви превентивног одржавања и корективних активности. Повезивања Остварити да постојеће процесне станице (ПС) у ТС имај директно прикључење са SCADA системом који се налази у надлежним ПДЦ Огранака без додатних конверзија података, по дефинисаном комуникацијском протоколу, уз потребна проширења комуникационих канала додавањем одговарајуће опреме. Повезати постојеће процесне станице у ТС тако да прослеђују следеће сигнале ка центрима надзора и управљања: Аларми, Статуси и уклопна стања, Хронологија догађаја, Импулсни улази, Аналогни улази мерења. На SCADA-и у ДДЦ-у остварити приказ следећих мерења и сигнализација: 1. положајну сигнализацију у постројењима 110 kv, 35 kv и 10 kv са расклопних апарата, 2. алармну сигнализацију за водна и трафо поља 110 kv, 35 kv и 10 kv и извора и заштитних аутомата помоћног (заштитног) напона у ТС, 3. мерења: Постројење 110 kv водна поља - струје у једној фази - напон у једној фази 30/83

31 трафо поље сабирнице Постројење 35 kv водна поља трафо поље мерна и кућни трафо Постројење 10 kv водна поља трафо поље мерна и кућни трафо - струје у једној фази - напон у једној фази - струје у једној фази - напон у једној фази - струје у једној фази - напон у једној фази - струје у једној фази - напон у једној фази - струје у једној фази - напон у једној фази Обрада података за комуникацију са надређеним центрима Потребно је пренос информација остварити на тај начин да центар надзора и управљања наведених ТС буде у ДДЦ Крагујевац. Телекомуникациони преносни пут Пренос информација из ТС и из ПДЦ Огранака у ДДЦ Крагујевац треба да се одвија на следећи начин: -из ТС биће обезбеђена изнајмљена телефонска линија (или оптика) ради повезивања на ПДЦ Огранка и ради повезивања ДДЦ Крагујевац За све станице предвидети могућност остваривања радио везе као резервног преносног пута. - а такође обезбедити и могућност рада на оптичком преносном путу. У складу с тим, извршити припрему и подешавање опреме у ТС и ДДЦ Крагујевац ради што лакшег прелаза с једног комуникационог пута на други и поузданог преноса команди. -информације се из ПДЦ Огранака путем оптичког кабла преносе у ДДЦ Крагујевац. Након пуштања телекомуникационог пута у погон израдити блок шему преносног пута са детаљним описом опреме која је имплементирана на том комуникационом каналу за пренос информација на путу ТС - ПДЦ Огранака - ДДЦ Крагујевац, Прикључак ПС-е на SCADA систем 31/83

32 ДИСПОЗИЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ И УГРАДЊЕ НОВЕ ОПРЕМЕ У ПДЦ и ТРАФОСТАНИЦАМА 110/х kv/kv У ЕД ЦЕНТРУ Крагујевац Oprema Optronics rb PDC Objekat RTU Optika UHF VF 1 PDC Kragujevac 2 PDC Kragujevac 3 PDC Kragujevac 4 PDC Kragujevac 5 PDC Kragujevac 6 PDC Kragujevac 7 PDC Kragujevac Dispečerski centar Kragujevac WS-C2960X-24TS-L Switch WS-C S-S Switch GLC-EX-SMD= 1000BASE-EX SFP transceiver module SMF 1310nm SFP LX 40km GLC-LH-SMD=1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM Optički patch kabl FO patch kabl SM duplex 15m E2000- APC/LC UPC Mitsu bishi X TS 110/10 kv, KG 005 Divlje Polje RIZ X X TS 110/35/10 kv, KG 001 Ilićevo SEL X TS 110/10/10 kv, KG 008 Metino brdo RIZ X X TS 110/10 kv, KG 003 Češko groblje RIZ X X TS 110/35/10 kv, KG 0020 Knić RIZ X 1 1 TS 110/35 kv, KG 0024 Stragari RIZ X Optički patch FO patch kabl kabl SM duplex 30m E2000-APC/LC UPC 32/83

33 8 PDC Kragujevac 9 PDC Požarevac 10 PDC Požarevac 11 PDC Požarevac 12 PDC Požarevac 13 PDC Požarevac 14 PDC Smederevo 15 PDC Smederevo 16 PDC Smederevo 17 PDC Smederevo 18 PDC Smederevo 19 PDC Smederevo TS 110/35/10 kv, KG 0018 Lapovo RIZ X X Dispečerski centar Požarevac IMP-A X X TS 110/35 kv, Požarevac (Ćirikovac) IMP-A X TS 110/35 kv, Veliko Gradište IMP-A X X TS 110/35 kv, Neresnica SEL X TS 110/35 kv, Petrovac IMP-A X X Dispečerski centar Smederevo IMP-A X TS 110/10 kv, Smederevo 4 IMP-A X TS 110/35 kv, Smederevo 2 IMP-A X X TS 110/35 kv, Smederevo 1 IMP-A X TS 110/35 kv, Smederevska Palanka IMP-A X X TS 110/35 kv, Velika Plana IMP-A X Укупно: Потребно за набавку: /83

34 IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа уз понуду, и то: Ред. бр Обавезни услови Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Потребни докази Извод из регистра Агенције за привредне регистре или из регистра надлежног Привредног суда (установе). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 1.Уверење Вишег суда у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. 2. Уверење Основног суда и/или уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. НАПОМЕНА: -Основни суд-кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора 10 година; 34/83

35 -Виши суд: кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора>10 година; -за законског заступника Уверење надлежне полицијске управе МУП-а -извод из казнене евиденције ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Уверење надлежне полицијске управе МУП-а - извод из казнене евиденције. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Уверење надлежне полицијске управе МУП-а - извод из казнене евиденције. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) (Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца пре отварања понуда). 3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања ниједне делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (објављивања позива за подношење понуда на порталу УЈНа). ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 1.Потврда Агенције за привредне регистре да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позва за подношење понуда или 2. Потврда Привредног И Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања 35/83

36 делатности, а која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда. ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 1. Потврда Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 1.Потврда агенције за привредне регистре да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позва за подношење понуда или 2. Потврда Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда. (Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда). Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно после (Пример садржине потврде: Потврђује се да код овог органа није регистровано да је привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда, односно на дан ). 36/83

37 4. Ред. бр. 5. Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Додатни услови Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: - ако у периоду од шест месеци који претходе дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није имао ни један дан неликвидности. ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду належног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 2. Уверење локалне самоуправе да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Напомена: -Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. -У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. -Услучају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). (Уверења не смеју бити старија више од два месеца од датума отварања понуда) Потребни докази Потврда о броју дана неликвидности издата од НБС - Одсек принудне наплате Крагујевац, издата за период од шест месеци који претходе дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Напомене: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов. 37/83

38 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача Попуњен и потписан образац XVII - Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом односно има најмање 5 (пет) запослених на неодређено време са пуним радним временом пре објављивања позива за подношење понуда, од тога најмање: - 1 дипломирног инжењера електротехнике који поседује важећу лиценцу 350; - 1 дипломирног инжењера електротехнике који поседује важећу лиценцу 352; - 1 дипломирног инжењера електротехнике који поседује важећу лиценцу 353; - 1 дипломирног инжењера електротехнике који поседује важећу лиценцу Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, наведени у изјави, запослени код понуђача на неодређено време. Уколико се из пријаве не види да ли се ради о пуном радном времену доставити Уговоре о раду у којима је прецизирано радно време за наведене раднике 4. Фотокопију оних страна радне књижице којима се потврђује стручна спрема и подаци о запослењу лица. 5. Фотокопије тражених лиценци са доказом (потврдом) о важности издате од Инжењерске коморе Србије. (Уколико неко од стручних лица истовремено поседује више лиценци, сматраће се да истовремено испуњава услове за више појединачних лиценци која се траже у оквиру кадровског капацитета). Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. 38/83

39 7. Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: - ако је у току претходне 3 (три) пословне године (2012, 2013 и 2014), извршио испоруку добара који су исти као предмет ове јавне набавке у износу од најмање ,00 динара без ПДВ-а, збирно за све три године. Понуђач може испунити тражени услов посебно у једној, две или три године заједно. 1. Референтна листа образац IX (списак добара који су предмет јавне набавке за 2012, 2013 и 2014 годину. Референтна листа мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача. 2. Потврде референтних купаца, потписане и оверене од стране овлашћеног лица референтног купца. Наручилац има право да изврши проверу навода из потврде референтног купца. НАПОМЕНА: - У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да један члан групе испуни тражени услов) - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим обрасцем сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена. Додатне напомене: 1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. 2. Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из члана 77 ст. 1 тачке од 1 до 4, приликом подношења понуде. Услучају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора поднети доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са овим обрасцем, наведене под редним бројевима 1-4. Додатне услове испуњавају заједно. У случају наступа са пoдизвођачем/има, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави све доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са овим обрасцем, наведене под редним бројевима од 1. до Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 39/83

40 4. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 5. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, ово се односи на податке о упису регистар понуђача. 6. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 7. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 8. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 9. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 10. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе 11. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 40/83

41 V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уолико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик. 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА Понуда се саставља тако што понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник понуђача, у сладу са законом и позитивним прописима. Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се нумерација поднете документације изврши на свакој страни на којоj има текста, исписивањем 1 од n, 2 од n и тако све до n од n, с тим да n представља укупан број страна понуде. Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.). Понуда се подноси у затвореној коверти (или кутији), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када је предата. Уколико понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у том случају је то потребно дефинисати споразум о заједничком наступу. Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 41/83

42 3.НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ Понуду доставити у затвореној коверти или кутији на чијој предњој страни треба читко написати: ЕД Центар д.о.о. Крагујевац, ул. Слободе бр.7, Крагујевац, са назнаком:,,не ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку бр. 112/2015-ОПЦ, Софтверски пакет SCADA - опрема и повезивање за обезбеђење надзора, управљања и проток информација за ДДЦ "Центар" Крагујевац. На полеђини коверте или кутије читко написати: - назив и адресу Понуђача, - број телефона и факса Понуђача, - име и презиме овлашћеног лица за контакт. 4. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ Понуда се сматра прихватљивом ако су испуњени сви услови прописани Законом и конкурсном документацијом. Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе: - доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (прилог IV), - попуњен, потписан и оверен образац понуде (прилог VI), - попуњен, потписан и оверен образац структура цене (прилог VII), - попуњен, потписан и оверен модел уговора (прилог VIII), - попуњен, потписан и оверен образац референтне листе (прилог IX), - попуњен, потписан и оверен образац потврде (прилог X), - попуњен, потписан и оверен образац Изјаве да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за отклањање грешака у гарантном року (прилог XI), - попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди (прилог XII), - попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада (прилог XIII), - попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 ст. 2 ЗЈН-а (Изјава у вези права интелектуалне својине) - прилог XIV доставља понуђач уколико је ималац права интелектуалне својине, - попуњен, потписан и оверен образац изјаве о примени мера безбедности и здравља на раду (прилог XV), - попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (прилог XVI - уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН), - попуњен, потписан и оверен образац Изјава о кадровском капацитету (прилог XVII), 42/83

43 - писмо о намерама пословне банке са елементима обавезности, којим се банка обавезује и неопозиво потврђује у вези издавања банкарске гаранције (прилог XVIII) (модел овог писма није обавезан већ га банка може дати на свом обрасцу), -попуњен, потписан и оверен (и од стране наручиоца) Образац о извршеном визуелном прегледу локације (прилог XX). - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (доставља се у случају подношења заједничке понуде), (уколико понуђач не достави споразум, његова понуда ће се одбити као неприхватљива). Споразум обавезно садржи податке о: 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 4) понуђачу који ће издати рачун; 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу. Неприхватљива понуда је она која не садржи тражену документацију. Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације. Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке. 5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ Понуда може бити поднета самостално или са подизвођачем или као заједничка понуда. Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца, са назнаком: 43/83

44 Измена понуде за јавну набавку добара: Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење надзора, управљања и проток информација за ДДЦ "Центар" Крагујевац, ЈН бр. 112/2015-ОПЦ - НЕ ОТВАРАТИ или Допуна понуде за јавну набавку добара: Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење надзора, управљања и проток информација за ДДЦ "Центар" Крагујевац, ЈН бр. 112/2015-ОПЦ - НЕ ОТВАРАТИ или Опозив понуде за јавну набавку добара: Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење надзора, управљања и проток информација за ДДЦ "Центар" Крагујевац, ЈН бр. 112/2015-ОПЦ или Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење надзора, управљања и проток информација за ДДЦ "Центар" Крагујевац, ЈН бр. 112/2015-ОПЦ - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе: - назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. - проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача. 2. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова (прилог IV) из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 44/83

45 5. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 6. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 1. Понуду може поднети група понуђача. 2. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсне документације. Додатне услове испуњавају заједно. 4.Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке о: 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 4) понуђачу који ће издати рачун; 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 11. ПОНУЂЕНА ЦЕНА Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Понуђена цена је непроменљива (фиксна). Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. Понуђена цена мора да садржи све трошкове који се односе на транспорт, испоруку и уградњу добара, укључујући и трошкове прибављања средства финансијског обезбеђења и све зависне трошкове. Понуђена цена из обрасца понуде треба да буде у складу са ценом из обрасца структуре цене. У случају рачунске грешке, меродавна ће бити јединична цена. 45/83

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

E /

E / NaтRw.q JП Електропривреда Србије" Београд - Огранак Дринско- Лимске ХЕ" Бајина Башта 6.05.6-E.02.01.-395522/18-2017 конкурсна документација Јн/2100/0104/2017 JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године Грађевинска дирекција Србије 1 oд 62 МЈН 13/17 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар 2017. године На основу чл. 39. став 1. и 61. Закона

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001), и члана 5. Уредбе о продаји капитала

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић Кришна Татенени превод: Драган Пантелић 2 Садржаj 1 Проксиjи 4 1.1 Увод............................................ 4 1.2 Употреба......................................... 4 3 1 Проксиjи 1.1 Увод Проксиjи

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Меморандум наручиоца КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШЉИВОВИЦИ JНВВ 13/17 Ознака из Општег речника набавке: 45261000, 45262700,

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

FP200 Упутство за коришћење

FP200 Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови... 5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61 САДРЖАЈ: УВОД... 3 Техничке карактеристике...4 Тастатура...7 Распакивање...8 Укључење ЕРК ON/OFF...9 Увлачење папира...10 РУКОВАЊЕ КАСОМ... 11 Операциони модови...11 Програмски мод...13 Функционисање тастера

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ Оригинални научни рад УДК 343.14+347.94 doi:10.5937/zrpfns46-1888 Др Снежана Бркић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ Сажетак: Задатак је

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 54 23. јун 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 23. јуна 2014. године, на основу члана 177. став 1. Закона о енергетици ( Службени

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ПОРТАЛ организације музичких аутора Србије за музичке кошуљице Корисничко упутство за формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ЗА ЕМИТЕРЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА Верзија

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број новембар 2017 године

Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број новембар 2017 године Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број 15 02 новембар 2017 године На основу члана 47. став (1) Закона о уређењу простора и грађењу ( Службени гласник Републике Српске, 40/13, 106/15 и 3/16),

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО Година XX Рудо, 24. март 2017. године Број 3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1... На основу члана 53 б. Изборног закона Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број: 34/02,

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године.

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године. Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар 2011. године. Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца». СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVII Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVII Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVII Број 32 26. јун 2013. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 2013. године, на основу члана 35. став 7. Закона

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Инструменти заштите од девизног ризика у Србији. Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018.

Инструменти заштите од девизног ризика у Србији. Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018. Инструменти заштите од девизног ризика у Србији Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018. САДРЖАЈ: I Стратегија динаризације II Заштита од ризика промене девизног курса III Нормативни

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

Јавна здравствена установа Дом здравља Добој Немањина 18, Добој 74000

Јавна здравствена установа Дом здравља Добој Немањина 18, Добој 74000 Страна 1 од 17 Јавна здравствена установа Дом здравља Добој Немањина 18, Добој 74000 Упутство о одржавању хигијене Одобрио Копија број Директор др Радослав Николић САДРЖАЈ 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ...

Více

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ НОВИ САД, ЈАНУАР 2009.

Více

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. бр. Опис и локација на објектот Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Административно

Více

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ Марине Илеш Терминологија родне равноправности у енглеском, српском и мађарском језику упоредна критичка

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

Пример-теоријска питања Година: Узети у обзир промене (смањење) обима градива ПРВА ЧЕТВРТИНА ГРАДИВА. Напомене:

Пример-теоријска питања Година: Узети у обзир промене (смањење) обима градива ПРВА ЧЕТВРТИНА ГРАДИВА. Напомене: Пример-теоријска питања Година: 2012. Узети у обзир промене (смањење) обима градива Напомене: Питања су подељена у 4 групе, у складу са поделом градива на 4 дела. Питања су формулисана тако да усмеравају

Více