Број: 1214/14-2 Дана:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Број: 1214/14-2 Дана:"

Transkript

1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатинскипут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ: Број: 1214/14-2 Дана: КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ ДОБАРА ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА- СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА 2014.ГОД.( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1214/14 од Број јавне набавке 32/14

2 На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012.), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и доказивању испуњености услова члан 6. ( Сл.гласник РС број 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.1214/14 од године Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, ШГ Сомбор Апатински пут 11, Објављује КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА- СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Садржајконкурснедокументације: Прилог Назив Прилога Страна 1 Општи подаци о јавној набавци 3 2 Подаци о предмету јавне набавке 4 3 Техничке карактеристике ( спецификације) Услови учешћа у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова Упутство понуђачима како да сачине понуду Образац понуде Модел уговора Образац трошкова припреме понуде 38 9 Образац изјаве о независној понуди Изјава о поштовању обавеза 40 11,11a Изјаве о захтеваним средствима финансијског обезбеђења Цртежи Укупно: 42 странe

3 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин ШГ СОМБОР Сомбор Прилогбр.1 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ Седиште наручиоца: Сомбор, Апатински пут 11 Одговорна особа (потписник уговора): Срђан Пеурача, дипл.инж.шум., директор Особа за контакт: Иван Ђанић, дипл.инж.шум. Телефон: 025/ Телефакс:025/ Интернет страница: Текући рачун: NLB банка Нови Сад. Матични број: ПИБ: Број регистровања за ПДВ: ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Јавна набавка мале вредности добара. 3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет јавне набавке су добра: ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Ознака из општег речника набавки: конструкцје и делови конструкција BC14-монтажно 4. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА У предметном поступку није у питању резервисана јавна набака. 5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА Јавно отварање понуда ће се обавити дана год. у 11,30часова у Дирекцији ШГ Сомбор Апатински пут 11. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку. 6. КОНТАКТ Особа за контакт: Иван Ђанић., председник комисије

4 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин Прилог 2. ШГ СОМБОР Сомбор II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет јавне набавке су добра:дрвене МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) 2. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка није обликована по партијама. 3. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Конкурсна документација се доставља, у штампаном облику, поштом, а на захтев понуђача може се доставити и електронским путем. Документација се може и лично узети у ЈП ''Војводинашуме''Петроварадин, ШГ Сомбор Апатински пут 11. Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије или са интернет странице наручиоца 4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Понуда се припрема и подноси у складу са овом конкурсном документацијом и треба да доказује да понуђач испуњава законом прописане услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности. Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП "Војводинашуме", Петроварадин, ШГ Сомбор Сомбор Апатински пут број 11, приспела до дана год. до 11,00 часова. Понуђач понуду може да пошаље поштом, или преда лично на адресу: ЈП "Војводинашуме", ШГ Сомбор, Сомбор Апатински пут 11 Понуда мора бити у затвореној коверти, са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ понуда за јавну набавку добара ''ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) '' Понуде које не стигну наручиоцу до дана године(било лично или поштом), најкасније до 11,00 часова, сматраће се неблаговременим. Благовременом понудом сматра се понуда која је примљена и оверена печетам пријема, а која стигне наручиоцу у року одређеном за подношење понуда. Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремено поднете бити враћене понуђачима. 5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА Јавно отварање понуда ће се обавити дана год. у 11,30 часовау Дирекцији ШГ Сомбор Апатински пут 11. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку. Директор ШГ Сомбор Срђан Пеурача,дипл.инж.шум.

5 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин ШГ СОМБОР Сомбор Прилог бр.3 III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ) I РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 1. Скидање насипа од песка испод опеке дебљине до 10 cm. Песак изнети и депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по m 2 пода. m 2 13,50 2. Скидање пода од опеке постављене у слоју песка. Опеку очистити и сложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по m 2 пода. m 2 13,50 II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1. Ручни ископ земље III категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати са тачношћу cca 5cm. Ископану земљу утоварити на колица, превести и депоновати на градилишну депонију или утоварити на камион и одвести на дозвољену депонију. Не постоје информације о подземним водама и нивоу истих на месту ископа. Будући да није предвиђен посебан елаборат заштите од подземне воде ову чињеницу треба калкулисати у цену а према општим условима за извођење земљаних радова. Обрачун по m 3 земље мерено урасло. m 3 1,00 2. Набавка, транспорт и разастирање шљунка у слоју дебљине 10cm испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1 цм. Обрачун по m 3 набијеног шљунка. III ЗИДАРСКИ РАДОВИ m 3 0,25 1. Израда пода од опекарских производа у цементном малтеру. Опекарски производ по избору Инвеститора дебљине до 6 cm поставити у слој цементног малтера дебљине 3 cm, размере 1:3, правилно нивелисати и сложити. Спојнице фуговати а опекарски производ очистити. Обрачун заједно са цементном кошуљицом. Обрачун по m 2 пода. m 2 10,00 2. Зидање подножја зидова d=25, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 са дерсовањем свих озиданих површина. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 cm. Обрачун по m 3 зида, отвори се одбијају. m 3 1,20 3. Израда самостојеће зидне металне подконструкције и облагање масивним гипс картонским плочама дебљине око 25мм, система типа Кнауф. Укупна дебљина облоге је 125мм., Металну подконструкцију израдити од поцинкованих профила потребних димензија а по упутству произвођача. Поставити минералну вуну дебљине 100 мм и причврстити гипс картонске плоче. Унутар конструкције на потребним местима назначеним у пројекту убацити вертикална ојачања од дрвених гредица. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. Обрачун по m 2 постављене површине. m 2 30,00 IV БЕТОНСКИ РАДОВИ 1. Израда темељних трака од армираног бетона марке МБ 20. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине 10 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената остављених за везу са стубовима и вертикалним серклажима. Ценом обухватити и оплату. Обрачун по m 3 темеља. m 3 0,75 2. Бетонирање подне подлоге, d=7cm од набијеног бетон MB.15, пердашење - у мери потребној за пријем битуменске хидроизолације. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун бетонирања по m 2 m 2 7,60

6 V ТЕСАРСКИ РАДОВИ 1. Израда двоводне кровне конструкције од суве четинарске грађе 1. класе, суве и одлежале. Кровна конструкција је система простог крова. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца дрвене греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Нове греде пажљиво поставити, извршити заштиту и импрегнацију. Ценом обухватити сав материјал за остваривање веза дрвених елемената, ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге). Обрачун по m 2 хоризонталне пројекције крова мерено од стрехе до стрехе. m 2 14,50 2. Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по m 2 постављене површине. m 2 16,20 3. Заштитни прскање дрвених елемената.. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче, стубове и друго заштитити средствима против пожара и црвоточине. Целокупну конструкцију очистити од прашине, а затим је прскати средством против пожара и црвоточине два пута по упутству произвођача. Противпожарно средство мора задовољити време од 30 мин за које дрво не сме почети да гори. Обрачун по m 2 обрађене површине. m 2 64,00 4. Набавка и облагање фасадних зидова даскама. Набавка јелових дасака, израда и облагање зидова бродским подом. Бродски под израдити од првокласне суве јеловине, дебљине 22 мм а ширине и дужине по избору пројектанта. У цену улазе и лајсне и скеле. Даске полагати хоризонтално са преклопом. У цену позиције улази и израда потребне подконструкције. Количина није рачуната са преклопом. Ценом обухватити сав ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге), импрегнацију даске и противпожарну заштиту. Обрачун по m 2 површине зида који се облаже. m 2 31,00 VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 1. Израда и постављање хоризонталне хидроизолације зидова и подова, варењем Кондора 4 мм. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулита нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 15 cm, посебну пажњу посветити варењу спојева. Премази (хладан и оба врућа) се изовде и уз зидове (као сокла) до висине од 15cm, као када. Посебну пажњу обратити на обраду хидроизолације код продора стубова. Обрачун по m 2 изолације. m 2 16,00 2. Израда и постављање прикивањем кровне подлоге кровног папира. Битуменску хартију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 cm. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 cm. Обрачун по m 2 кровне површине. m 2 16,50 VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ 1. Набавка, израда и уградња спољашњих једнокрилних тесарских врата са хоризонтално постављеном даском која ће имитирати дрвену облогу зидова. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине, по шеми столарије и детаљима. Оков од кованог гвожђа израдити и брунирати по детаљима и упутствима пројектанта. Поставити браву са два кључа. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Горњу ивицу врата уклопити са кровном равни. Пре израде димензије проверити на лицу места. 70cm x 200 cm ком 1 2. Набавка, израда, формирање и уградња продајног пулта у ширини између два стуба, 284cm, висине 68 cm. Отвор се затвара дашчаним капком који се преко шарки фиксира за објекат а отварање је под углом од 180 степени заједно са одбојницима. У склопу позиције урачунати и пулт израђен од даске дебљине 48мм, ширине 25-30cm. Ивице обрадити и формирати профилацију. Обрачун по комаду. ком 1 VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ 1. Покривање кровних површина поцинкованим бојеним лимом у браон тону дебљине 0,60 мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојима у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном

7 правцу, смакнутим на пола. У цену је урачунат сав ситан и потрошни материјал. Посебну пажњу обратити на кровне површине које ће се опшивти лимом(код продора стубова кроз кровне равни ) Обрачун по m 2 покривене површине. m 2 16,50 2. Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог бојеног лима у тону покривача, развијене ширине 25cm, ширине олука 10 cm и дебљине 0.6 мм. Олуке спајати нитнама, једноредноредно са максималним размаком 3 cm и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог бојеног флаха 25х5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 mm,, на размаку до 80 cm. Обрачун по m 1 висећег олука. m 1 8,00 3. Израда и монтажа олучних вертикала од поцинкованог бојеног лима дебљине 0.6 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују калајем од најмање 40 %. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида мин. 20 mm. Рш олука 33cm, Ø 10 cm. Обрачун по m 1 oлучне цеви. m 1 9,30 IX РАЗНИИ РАДОВИ Чишћење градилишта након завршетка радова, утовар и одвоз на дозвољену депонију Обрачун паушал дин Накнадни и непредвиђени радови морају бити урачунати у укупну понуђену цену, односно трошкови накнадних и непредвиђених радова, се не могу посебно исказивати нити ће се они посебно обрачунавати и плаћати. Напомена: Влажност све дрвенe грађа за израду сувенирнице не сме да прелази 12%. Пре монтаже, а после израде ( кројење )свих дрвених елемената извршити премаз прва два корака ( лазурни импрегнатор + лазурни премаз обични ), а трећи корак после коначне монтаже (лазурни премаз са воском). За заштитне премазе користити производе квалитета ''Хелиос'' или одговарајуће. Боја лазурних премаза по избору инвеститора). Дрвена грађа која се користи за сувенирницу мора бити без ошећења од инсеката и без чворова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА Цена коју понуди извођач за радове мора бити комплетна, продајна, калкулисана тачно према условима и описима за сваку нормативну групу, према грађевинксим нормама, стандардима и важећим техничким прописима. Начин обрачунавања, опис рада и сви припадајући радови (припремни, помоћни, услужни, завршни и др.) одређиваће се обавезно према следећим нормама: - ПРОСЕЧНЕ НОРМЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, Грађевинска књига, Београд, - ИСКУСТВЕНЕ НОРМЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, Комграп, Београд - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, Општи услови за извођење грађевинских радова и општи услови уз поједине нормативне групе из овог елабората, норме и технички прописи обавезују извођача код свих позиција предметне групе радова, без обзира да ли је то у опису посебно наглашено. Без посебних напомена у тексту позиције увек су урачунати у цену: - сви редом набројани ( или наведени ) радови и поступци и сав материјал потребан за извођење - Набавка и достава на градилиште свог потребног материјала - Размеравање, снимање и преношење мера за потребе радова - Сав потребан хоризонтални и вертикални транспорт до радног места - Сви припремни, помоћни, пратећи, услужни и завршни радови предвиђени горе наведеним нормама и општим условима уз сваку нормативну групу радова, укључујући и материјал - Потпуна заштита од оштећења свих затечених или раније вршених радова, инсталација и ентеријерских елемената и обрада - Сва нормативна повећања радног времена произашла из отежалих услова рада - Премеравња, снимања и калкулације за потребе обрачуна које инвеститор може захтевати у било којој фази радова. Сав употребљени материјал мора бити квалитета који је предвиђен у опису и у пројекту, обаезно потврђен атестима. Атесте обезбеђује извођач исаставни су део градилишне документације која остаје код инвестотра. Радови морају бити обављени тачно према пројекту и према ставкама из припадајућих норми. Ако извођач извесне радове обави квалитетом или материјалом који не задовољава, дужан је на захтев инвестотора да изврши поправке, о свом трошку, у наложеном року. Ако су радови изведени побољшаним квалитетом, инвеститор није обавезан да надокнади цену, ако ово није регулисано пре извршења. Инвестотр (надзорна служба) има право да захтева све врсте провера радова и материјала у било којој фази, ако се покаже сумња у квалитет. За овај случај мора се оформити комисија са представницима обе стране, по потреби појачана неутралним стручним лицем или специјализованом организацијом. Трошкови провера распоређују се према исказаним резулататима или договорно (према закону о облигационим односима). Одвоз шута и чишћење радног места извођач је дужан да изврши одмах по издатом налогу од стране инвестотора (надзорне службе). Овакав налог може уследити у било које време, у циљу спречавања гомилања шута у објекту, запречавања градилишта или заштите ранијих радова. Извођач је обавезан да у сагласности са инвестотором (ако за то постоје улсови) оформи привремену градилишну депонију. За радове који производе шут позиције су калкулисане са одношењем на градилишну депонију и посебно одвоз са градилишне депоније. Овај поступак није обавезан (ако је лакши директан превоз на градску депонију) и ако се извршава без утицаја на цену.

8 Припремни радови на формирању, обезбеђењу снабдевању градилишта разним ресурсима не спадају у овај елаборат.сав материјал, радове и цело градилиште дужан је да чува извођач о свом трошку, све до предаје објекта инвеститору. Извођач је дужан да се током рада придржава свих законских, општих, посебних и интерних прописа ХТЗ и ППЗ. (НАПОМЕНА УЗ ОБРАЧУН: Предмет обрачуна је затварање приземне зоне видиковца у склопу Инфо пункта за потребе сувенирнице. Интервенција формирања сувенирнице је накнадна активност те је потребно обратити пажњу на постојећу конструкцију и приликом извођења предметних радова исту не оштетити, а простор сувенирнице уклопити. Све мере и количине дате су на основу Главног архитектонско-грађевинског пројекта Инфо пункта. Неопходно је све мере проверити на лицу места а конструктивно се прилагодити постојећем стању. Уколико се уочи потреба за знатна одступања од датог решења обавестити одговорног пројектанта ради израде најприхватљивијег решења за Инвеститора. ПРЕ ДАВАЊА ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВEЗИ ДА ОБАВИ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И УПОЗНА СЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТОМ НА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ ПРЕДМЕТНИ ОБЈЕКАТ. ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ И ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ. КОНТАКТ ОСОБА: ИВАН ЂАНИЋ-ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, ТЕЛ: 062/ ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне групе. Комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама ГН.200 и техничким прописима. Тачно према пројекту. У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Претходно - обавезно снимање профила терена, вештачких објеката и растиња. Израда детаљног плана ископа са посебним закључком у погледу категорије и потребе разупирања - Чување и одржавање геодетских белега, сталних и посебних за објекат - Обележавање потребних профила и нивелација за потребе рада - Црпљење атмосферске воде и повременог дотока, стално и ажурно, без штете по ископ - Подухбватање и разупирање страна ископа дубние преко 1.5м са утрошком рада и материјала према ставкама норми ГН Помоћне скеле за пребачај материјала - Обавезна геомеханичка контрола ископа пре фундирања Извођач има право на ревизију цене за случајеве: - Неслагање категорије терена (мероданве су класификације у техничким прописима или извештај стручног лица) - Непредвиђених извора који наносе воду у ископ (ако није обрађена дренажа или посебно обрачунато црпљење воде из ових дотока - Недовољног нормативног подухватања и разупирања Евентуалне прекопе извођач је дужан да исправи о свом трошку, набојем шљунка или шпар бетоном, по налогу инвеститора. Инвестотор (надзор) или геомеханичар могу дати налог да се последњи слој ископа (око 20cm) изврши непосредно пред израду фундамената, без посебне надокнаде, ако се утврди да је овај поступак неопходан (односно према ПТП: ако се замљиште клешењем лако деформише, или у живом песку). Ширине ископа, којих се извођач мора придржавати као обрачуна, калкулисане су са минимумом потребним за несметане даље радове или разупирање, на следећи начин: - За елементе који се лију без оплате, тачно у ширини бетона. Калкулише се за елементе од набијеног бетона нижих марака (до МБ.15) у ископу до дубине 1.5м ако се стране изкопа могу одржати без разупирања - За елементе који се лију у оплати и скопе који се подухватају и разупиру, плус 0.5м на ширину елемента (по 0.25м са сваке стране(. Калкулише се за све армирано-бетонске елементе и за неармиране елементе ван категорије из претходне ставке - За широки ископ, скидање хумуса и сл. плус 1.0м на димензију објекта - За радни простор (нпр. за укопане изолације и сл.) плус 0.5м на страну где је потребно. Овако срачунате димензије ископа подразумевају вертикално отсецање страна (уз потребно подухватање и разупирање - како је горе наглашено) и обавезне су код обрачуна. Извођач има право да рад усклади према сопственој устаљеној технологији (нпр. закошење страна уместо разупирања, прилази за машине, повећање радног простора ради слободнијег рада и сл.). На овај начин евентуално повећана кубатура не признаје се код изкопа, као ни код насипања, затрпавања и одвоза ископаног материјала односно сматра се адекватном уштедама у погледу материјала за разупирање, уштедама радног врмена а прилази за машине и сл. сматрају се технолошком припремом градилишта. Нормативне ширине и дубине назначене код појединих позиција нису мере ископа и служе само за класификацију. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова, мерено пре и после ископа. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама ГН.301 и техничким прописима. Тачно према пројекту. У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова - Градилишни транспорт - Израда, постављање и премештање скела потребних за рад са утрошком материјала према ставкама ГН Уградња у нове зидове пакни или металних анкера (без обзира где су обрачунати као материјал) за повезивање констуркције, браварије и столарије. Ово важи и код пробоја или проширења отвора с тим да се поменуте везе уграђују штемовањем и инјектирањем цементним малтером. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама GN.400 и техничким прописима. Тачно према пројекту, статичком прорачуну и детаљима арматуре. У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова - Уградња разних потребних анкерних елемената, без обзира где су рачунати као материјал - Нега бетона - Градилишни транспорт Са посебним напоменама уз одговарајућу позицију цена увек обухвата и следеће радове:

9 - Израду, постављање, премештање и демонтажу оплате за одговарајућим подупирањем, са утрошком рада и материјала према GN.601 Описи углавном подразумевају класичну технологију бетонирања (као компликованији случај). Обавеза је извођача да у припреми градње детаљно разради технологију бетонираса (евентуално према својој опремљености и устаљеној пракси) у овом смислу обавезан је да пре почетка радова достави пројектанту и надзорној служби следеће податке: - Начин и технологију система оплате са рачунским доказом стабилности за компликоване елементе (монтажне елементе, полумонтажне, монтажне и пуне плоче, рамове и греде распона преко 6.0м, куполе, љуске и сл.). - Технологију и динамику уградње или монтаже бетона и евентуално посебне захтеве у вези овога. Ако се покаже разлика од пројектом предвиђене технологије за обе ставке ове разраде извођач је обавезан да прибави писмену сагласност пројектанту пре почетка радова. Извођач је обавезан да води рачуна о уграђивању (и благовременој набавци) разних везних и анкерних елемената у бетон, без обзира где су исти калкулисани као припадајући материјал. Обавеза је извођача да пре почетка радова утврди све податке у овом смислу. Није дозвољено бетонирање под неповољним условима. Употреба адитива произашла из услова рада или технологије извођача неће се плаћати, ако није посебно, на време регулисана. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изради све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама ГН.601 и техничким прописима. Тачно према пројекту. У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова - Сва претходна обрада грађе - Израда цртежа за тесарске конструкције према пројекту и класификацији - Градилишни транспорт Оплата за бетонске елементе, скеле и разупирања нису калкулисани у овој нормативној групи, већ су распоређени уз главне радове. Ако се ови радови морају раздвојити извођач је обавезан да то изврши према својој технологији, у припреми градње, с тим да укупна цена не пређе уговорену. Обрачун се врши према снимљеној колићини изведених радова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама TU.XV, JUS.U.M3.и техничким прописима. Тачно према пројекту. У цену одговарајућих позиција ( или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Обелезавање, снимање и преношење мера за потребе радова - Израда, монтажа, премештање и демонтажа скеле за потребе радова према GN Градилишни транспорт. Изолациони слојеви се причвршћују механички и лепљењем или оба поступка у зависности од положаја и функције. За термоизолационе слојеве преко којих се гради пливајући под извођач је обавезан да атестом докаже прописану чврстоћу од min.2.0kg/cm2 (0.2kN/cm2), такође обавезан је да предвиђеним материјалом сигурно заштити слојеве од влажења приликом израде подене подлоге. Ако се TI изводи вишеслојно фиксира се слој на слој и смиче за пола по слоју. Кроз позиције радова калкулиссана је обично класичнија (и компликованија) варијанта извођења. У складу са овим извођач има право промене рада и материјала према сопственој технологији (или према стању на тржишту) за следеће ставке: 1. Могу се корисисти вишеслојни материјали. На пример: TI са фабрички кашираном парном браном или HI са слојем за изједначење притиска. Измењени материјал мора имати атестом доказане особине (коефицијенте) који су пројектом предвиђени. 2. Други системи лепљења. На пример: битуменски уместо полиуретанског лепка. Ако се користи материјал који није атестиран обавезно је пробно испитивање на око 2.0m2 и писмена потврда надзорне службе о позитивном резултату. 3. Други системи механичког фиксирања изолационих слојева. На пример: анкерима остављеним приликом израде констуркције у тачном распореду или типским анкерима(спец. производи за ову сврху) за упуцавање или инјектирање у конструкцији са звездастим држачима и скупљачима паре који с монтирају према упутству произвођача (5kom/m2) и сл. За измењен систем фиксирања обавезно је испитивање пробним оптерећењем на око 2.0м2 и писмена потврда надзорне службе о позитивном резултату или атест за типски систем. Све три поменуте ставке могу се извршити само уз претходну најаву и сагласност надзорне службе, уз писмену сагласност пројектанта и под условом да укупна цена не пређе уговорену. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама GN.550, TU.XIX, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI, припадајућим стандардима и техничким прописима. Тачно према пројекту и шемама столарије. У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова - Обавезна контрола димензија и броја комада изведених отвора на лицу места, крајњи производ (уз прописану толеранцију) безусловно се мора ускладити стању на лицу места - Монтажу елемената и слепог штока према норми GN.301 i GN Заштиту и фарбање према норми GN.531 i TU. XI - Застакљење према норми GN.681 i TU. XX - Израду и монтажу застора према норми TU. XVIII - Припрему, технолошку разраду и израду детаља, за систем столарије дат смерницама у описима - Градилишни транспорт. Описима је представњен основни систем столарије у складу са GN.550 i TU. XIX, поједине ставке описа (нпр. систем уградње, заштита, оков или испуна крила) извођач може мењати према својој устаљеној технологији, поштујући предвиђен квалитет. За случај промена обавезна је писмена сагласност пројектанта и надзорне службе добијена на основу писмених образложења пре почетка радова. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ: Извођaч је обaвезaн дa изврши све рaдове из ове нормне групе, комплетно, кaко је прецизирaно описимa појединих позицијa, општим условимa и техничким прописимa. Тaчно премa пројекту.

10 У цену одговaрaјућих позицијa (или рaспоређено) урaчунaти су и следећи рaдови, зaједно сa мaтеријaлом, без посебних нaпоменa у тексту: - Обележaвaње, снимaње и преношење мерa зa потребе рaдовa - Посебнaaнтикорозивнa изолaцијa додирa лимaрије сa другим метaлимa (цинковaњем, уметaњем лежиштa и подметaчa од оловa, плaстике или другог одговaрaјућег мaтеријaлa). - Изрaдa, постaвљaње, премештaње и демонтaжa скеле зa потребе рaдовa. - Грaдилишни трaнспорт У позицијaмa где је посебно нaглaшено у цену је урaчунaт рaд и мaтеријaл нa оспособљењу подлоге зa пријем везе сa лимaријом: штемовaње подлоге и угрaдњa цементним мaлтером дрвених трaпезних пaкни 2ком/м1 и 4ком/м2 зa површинске елементе (или угрaдњa приликом изрaде подлоге у новогрaдњи - aко се може одредити тaчaн рaспоред). Обрaчун се врши премa снимљеној количини изведених радова. 2. РОК И МЕСТО МОНТАЖЕ ДОБАРА Рок испоруке и монтаже: 30 дана од дана закључења уговора. Место израде и монтаже: ШУ ''Козара'' Бачки Моноштор, локалитет лугарница Карапанџа 3. ГАРАНТНИ РОК Гарантни рок:минимално 24 месеца од дана израде и монтаже добра. Наручилац задржава право контроле квалитета и усаглашености са траженим карактеристикама код овлашћене ( акредитоване ) контролне институције. Место и датум МП Потпис Понуђача

11 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин Прилог бр 4 ШГ Сомбор Сомбор УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТВСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3) Да му није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда 4) Да је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона, подизвођач мора даиспуњава обавезне услове из члана 75. Став1 тач. 1) до 4) Закона и услов из чл.75.став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона. 2. УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Исуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом Конкурсном докуметацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. УколикоИзјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77.став 4 Закона о јавним набавкама,не ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 77 ЗЈН. Ако понуђач достави Изјаву, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најприхватљивија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватњиву. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

12 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр 4а ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА У скалду са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник понуђача, дајем следећу ИЗЈАВУ (пун назив и седиште понуђача) Испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РепубликеСрбије или друге државе, ако има седиште на њеној територији. Ова Изјава односи се на јавну набавку покренуту Одлуком Директора дела ЈП "Војводинашуме" ШГ Сомбор Сомбор 1214/14 од :ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА- СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Напомена: Уколико подноси група понуђача/подизвођача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача/подизвођача. Место и датум: М.П Понуђач

13 ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ» Петроварадин ШГ Сомбор Апатинскипут 11 Прилог бр.5 У П У Т С Т В О ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Понуда и остала документација мора бити израђена и предата наручиоцу на српском језику. 2. ИЗРАДА ПОНУДЕ Понуда се сачињава сходно овом упутству, а састоји се од свих попуњених и оверених образаца и изјава. Понуда се подноси у писаном облику на Обрасцу понуде који је саставни део ове конкурсне документације. Понуђачје дужан да достави следећа документа, у једном примерку, према конкурсној документацији: Оверен и потписан образац техничких спецификација ( Прилог бр.3 ) Оверен потписом и печатом образац Изјаве о испуњености услова из члана 75.и 76. Закона (Прилог бр.4 а); Уреднопопуњен, потписаниоверенобразацпонуде ( Прилогбр.6), Уредно попуњен, потписан и оверен образац Модела уговора ( Прилог бр. 7 ) Оверен и потписан образац трошкова припремања понуда ( Прилог бр.8 ) Оверен потписом и печатом образац Изјаве о независној понуди према члану 26. Закона ( Прилог бр.9 ). Оверен потписом и печатом образац Изјаве о поштовању прописа( Прилог бр.10 ) Оверен потписом и печатом од стране овлашћеног лица понуђача образац Изјаве о захтеваним средствима финансијског обезбеђења '' ( Прилог бр. 11 и 11 а) Уколико понуђач не поднесе сва тражена документа, понуда ће се сматрати неприхватљивом. Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потупуно испуњава све техничке спецификације. Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Понудаподноси у коверти,затвореној на начин да се приликом отварања може утврдити са сигурношћу да се први пут отвара.наполеђиниковертеуписујусеподационазивуиседиштупонуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда мора да испуњава све захтеване техничке спецификације и захтевани квалитет према обрасцу из прилога бр.3. Понуда мора да обухвата сва добра у складу са конкурсном спецификацијом и количинама према обрасцу понуде из прилога бр.6 Понуда подразумева да су сви евентуални попусти у цени одмах исказани у њој, путем приказивања коначне цене, а не накнадним обрачунавањем, приликом чега се цена исказује са свим трошковима набавке. По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може повући, нити мењати понуду. 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Понуда са варијантама није дозвољена. 4.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ Понуда важи најмање 30 дана од дана отварања исте. 5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ Понуђач у року за подношење понуде може да измени, допуни или опозове своју понуду искључиво у писаном облику са назнаком Не отварати измена, допуна или опозив а понуде за јавну набавку мале вредности ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ). На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на ковери је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести и адресе свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или мења своју понуду. 6.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуђач може да наступи: самостално, као група која подноси заједничку понуду. Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач нити да учествује у више заједничких понуда. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, саставни део понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезује за извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, Понуђачу који ће издати рачун, Рачуну на који ће бити извршено плаћање, Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1.тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова доказује се Изјавом која је саставни део ове конкурсне документације. Услов из члана 75. став и.тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке. Задруга може поднети понуду самостално, ус воје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 7.ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Понуђач који наступа са подизвођачем мора да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке набавке који ће извршити преко

14 подизвођача.понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.став1 тач 1)до 4) Закона,а доказ о испуњености услова из члана 75.став1.тачка 5) Закона за део набавке који ће се вршити преко подизвођача. 8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА Понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда, уз писмено обраћање на адресу на коју се достављају и понуде, путем поште, електронске поште на адресу особе за контакт или путем факса, са назнаком "Захтев за додатно појашњење". Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева пошаље одговор у писаном облику и да истовремено исти објави на Порталу јавних набавки. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу ( увид ) код понуђача односно његовог подизвођача ( члан 93. Закона о јавним набавкама ). 9.ЦЕНА И РОК ПЛАЋАЊА Цена у понуди се изражава у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са свим зависним трошковима ( транспорти трошкови и сви други трошкови који могу настати ),fco место које дефинише наручилац. Цена не подлеже променама и фиксна је. Рокплаћања: минимално 30 дана, а максимално 45 дана од дана израде и монтаже добара, а на основу записником верификоване примопредаје добара. 10.НАЧИН ИСПОРУКЕ Испорука и монтажа добара извршиће се на адресу: ШУ ''Козара'', Бачки Моноштор, локалитет лугарница Карапанџа 11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА За оцењивање понуде примењиваће се критеријум најниже понуђене цене. У случају исте цене понуђене од стране два или више понуђача, као повољнија вредноваће се понуда која има повољније услове плаћања у погледу дужег рока плаћања. 12.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова ( члан 88. Став 2. Закона ) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који је на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. ( Члан 88. став 3. Закона). 13.РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ Наручилац ће приликом провере понуде извршити рачунску контролу исте. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена ( члан 93. став 5. Закона ). Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 14.ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА Захтев за заштиту права понуђач може поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама. Приликом подношења захтева уплаћује се такса у износу од динара, жиро рачун број , модел бр. 97, позив на број , сврха републичка административна такса, корисник буџет Републике Србије. Наручилац је дужан да обавести све учеснике у поступку о донетој одлуци Републичке комисије. 15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понучђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао забрани из чл.23.и25. Закона о ЈН, учинио повреду конкуренције, доставио неистине податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закључененим уговорима о јавним набавкама који су односили на исти предмет набавке, за период од три године. Докази из ст.1и2. овог члана може бити: 1)правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежнон органа, 2)исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, 3) исправа о наплаћеној казни, 4) рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређује облигациони односи, 7) доказ о ангажовању на изршењу уговора о јавној набавци која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, 8) другии одговарајући доказ примеренпредмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набаке или по раније закљученим уговорима о јаним набавкеам. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. Тачка1) овог члана који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврстан. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. Додатно обезбеђење наручилац мора одредити у конкурсној докумументацији, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене. 16.ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА Наручилац ће донети одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 10 дана од дана отварања понуда и доставити је понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. Уговор о јавној набавци ће се закључивати у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 ЗЈН. Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим понуђачем на ранг листи понуђача. Понуде које буду оцењене као НЕПРИХВАТЉИВЕ наручилац је по закону дужан да одбије.

15 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме" ШГ Сомбор број 1214/14 од год. за јавну набавку добра: ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'', Петроварадин, Шумско газдинство Сомбор Сомбор, Апатински пут ПОДАЦИОПОНУЂАЧУ: 1. Назив понуђача 2. Седиште понуђача 3. Одговорна особа (потписник уговора) 4. Особа за контакт 5. Телефон 6. Телефакс 7. Електронска адреса 8. Текући рачун /понуђача код банке 9. Матични број понуђача 10 Порески број понуђача 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Напомена: Заокружити начин подношења понуда

16 3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 1) Назив подизвођача Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 2) Називподизвођача Адреса Матичниброј ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

17 4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1) Назив учесника у заједничкојпонуди: Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 2) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Образац се попуњава у случају подношења заједничке понуде. У случају пондошења понуде са више понуђача, образац копирати у довољном броју примерака.

18 5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Р.бр ОПИС I РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 1 Скидање насипа од песка испод опеке дебљине до 10 цм. Песак изнети и депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по m2 пода. 2 Скидање пода од опеке постављене у слоју песка. Опеку очистити и сложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по m2 пода. II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1 Ручни ископ земље III категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати са тачношћу cca 5cm. Ископану земљу утоварити на колица, превести и депоновати на градилишну депонију или утоварити на камион и одвести на дозвољену депонију. Не постоје информације о подземним водама и нивоу истих на месту ископа. Будући да није предвиђен посебан елаборат заштите од подземне воде ову чињеницу треба калкулисати у цену а према општим условима за извођење земљаних радова. Обрачун по m3 земље мерено урасло. Набавка, транспорт и разастирање шљунка у слоју дебљине 10cm испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1 цм. Обрачун по m3 набијеног шљунка. III ЗИДАРСКИ РАДОВИ Израда пода од опекарских производа у цементном малтеру. Опекарски производ по избору Инвеститора дебљине до 6 цм поставити у слој цементног малтера дебљине 3 цм, размере 1:3, правилно нивелисати и сложити. Спојнице фуговати а опекарски производ очистити. Обрачун заједно са цементном кошуљицом. Обрачун по m2 пода. Зидање подножја зидова d=25, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 са дерсовањем свих озиданих површина. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. Обрачун по m3 зида, отвори се одбијају. Израда самостојеће зидне металне подконструкције и облагање масивним гипс картонским плочама дебљине око 25мм, система типа Кнауф. Укупна дебљина облоге је 125мм., Металну подконструкцију израдити од поцинкованих профила потребних димензија а по упутству произвођача. Поставити минералну вуну дебљине 100мм и причврстити гипс картонске плоче. Унутар конструкције на потребним местима назначеним у пројекту убацити вертикална ојачања од дрвених гредица. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. Обрачун по m2 постављене површине IV БЕТОНСКИ РАДОВИ Израда темељних трака од армираног бетона марке МБ 20. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената остављених за везу са стубовима и вертикалним серклажима. Ценом обухватити и оплату. Обрачун по m3 темеља. Бетонирање подне подлоге, d=7cm од набијени бетон MB.15, пердашење - у мери потребној за пријем битуменске хидроизолације. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун бетонирања по m2 V ТЕСАРСКИ РАДОВИ Израда двоводне кровне конструкције од суве четинарске грађе 1. класе, суве и одлежале. Кровна конструкција је система простог крова. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца дрвене греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Нове греде пажљиво поставити, извршити заштиту и импрегнацију. Ценом обухватити сав материјал за остваривање веза дрвених елемената, ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге). Јед. мере Кол. m² 13,50 m² 13,50 m³ 1,00 m³ 0,25 m² 10,00 m³ 1,2 m² 30,00 m³ 0,75 m² 7,60 m² 14,50 Цена по јед.мере (без ПДВ-а) Укупна вредност (без ПДВ-а) Укупна вредност (са ПДВ-а)

19 Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова мерено од стрехе до стрехе Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по m2 постављене површине. Заштитни прскање дрвених елемената.. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче, стубове и друго заштитити средствима против пожара и црвоточине. Целокупну конструкцију очистити од преашине, а затим је прскати средством против пожара и црвоточине два пута по упутству произвођача. Противпожарно средство мора задовољити време од 30 мин за које дрво не сме почети да гори. Обрачун по m2 обрађене површине. Набавка и облагање фасадних зидова даскама. Набавка јелових дасака, израда и облагање зидова бродским подом. Бродски под израдити од првокласне суве јеловине, дебљине 22 мм а ширине и дужине по избору пројектанта. У цену улазе и лајсне и скеле. Даске полагати хоризонтално са преклопом. У цену позиције улази и израда потребне подконструкције. Количина није рачуната са преклопом. Ценом обухватити сав ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге), импрегнацију даске и противпожарну заштиту. Обрачун по m2 површине зида који се облаже. VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ Израда и постављање хоризонталне хидроизолације зидова и подова, варењем Кондора 4 мм. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулита нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 15 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. Премази (хладан и оба врућа) се изовде и уз зидове (као сокла) до висине од 15cm, као када. Посебну пажњу обратити на обраду хидроизолације код продора стубова. Обрачун по m2 изолације. Израда и постављање прикивањем кровне подлоге кровног папира. Битуменску хартију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 цм. Обрачун по m2 кровне површине. VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ Набавка, израда и уградња спољашњих једнокрилних тесарских врата са хоризонтално постављеном даском која ће имитирати дрвену облогу зидова. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине, по шеми столарије и детаљимам. Оков од кованог гвожђа израдити и брунирати по детаљима и упутствима пројектанта. Поставити браву са два кључа. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Горњу ивицу врата уклопити са кровном равни. Пре израде димензије проверити на лицу места. Набавка, израда, формирање и уградња продајног пулта у ширини између два стуба, 284цм, висине 68 цм. Отвор се затвара дашћаним капком који се преко шарки фиксира за објекат а отварање је под углом од 180 степени заједно са одбојницима. У склопу позиције урачунати и пулт израђен од даске дебљине 48мм, ширине 25-30цм. Ивице обрадити и формирати профилацију. Обрачун по комаду. VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ Покривање кровних површина поцинкованим бојеним лимом у браон тону дебљине 0,60 мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојима у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. У цену је урачунат сав ситан и потрошни материјал. Посебну пажњу обратити на кровне површине које ће се опшивти лимом (код продора стубова кроз кровне равни ) Обрачун по m2 покривене површине. Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог бојеног лима у тону покривача, развијене ширине 25цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0.6 мм. Олуке спајати нитнама, једноредноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог бојеног флаха 25х5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 mm,, на размаку до 80 цм. m² 16,20 m² 64,00 m² 31,00 m² 16,00 m² 16,50 kom 1 kom 1 m² 16,50 m 8,00

20 Израда и монтажа олучних вертикала од поцинкованог бојеног лима дебљине 0.6 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40 %. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида мин. 20 мм. Рш олука 33цм, Ø 10 цм. Обрачун по m1 oлучне цеви. IX РАЗНИИ РАДОВИ Чишћење градилишта након завршетка радова, утовар и одвоз на дозвољену депонију Обрачун паушал УКУПНО: m 9,30 Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а. Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом. Рокплаћања: урокуод ( минимално 30, максимално 45 дана) од дана испоруке добра. Гарантирок: (минимум 24 месеца од дана израде и монтаже добра) Место испоруке и монтажа добра: ШУ ''Козара'' Бачки Моноштор локалитет лугарница Карапанџа Рок израде и монтаже : 30 дана од дана закључења уговора. Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник групе понуђача одређен споразумом. Местоидатум: М. П. Понуђач

21 Прилог бр. 7 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ: Број: Дана: I УГОВОРНЕ СТРАНЕ Закључен у Сомбору, дана. године између: УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЗА ГОДИНУ 1. Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа директор дела Предузећа ШГ Сомбор Сомбор Апатински пут 11, Срђан Пеурача, дипл.инж.шум., с једне стране као купац (у даљем тексту: Купац), и 2. (у даљем тексту: Продавац). II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА Члан 1. Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу достављене понуде број Продавца која је прихваћена од стране наручиоца Купца, у поступку јавне набавке мале вредности спроведене по Одлуци директора број1214/14 од год. Понуда Продавца дел. број је саставни део овог Уговора. Купац купује, а Продавац продаје и испоручује Купцу, следећу робу по следећој цени: ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Р.бр ОПИС I РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 1 Скидање насипа од песка испод опеке дебљине до 10 cm. Песак изнети и депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по m2 пода. 2 Скидање пода од опеке постављене у слоју песка. Опеку очистити и сложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по m2 пода. II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1 Ручни ископ земље III категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати са тачношћу cca 5cm. Ископану земљу утоварити на колица, превести и депоновати на градилишну депонију или утоварити на камион и одвести на дозвољену депонију. Не постоје информације о подземним водама и нивоу истих на месту ископа. Будући да није предвиђен посебан елаборат заштите од подземне воде ову чињеницу треба калкулисати у цену а према општим условима за извођење земљаних радова. Обрачун по m3 земље мерено урасло. Набавка, транспорт и разастирање шљунка у слоју дебљине 10cm испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1 cm. Обрачун по m3 набијеног шљунка. III ЗИДАРСКИ РАДОВИ Израда пода од опекарских производа у цементном малтеру. Опекарски производ по избору Инвеститора дебљине до 6 цм поставити у слој цементног малтера дебљине 3 cm, размере 1:3, правилно нивелисати и сложити. Спојнице фуговати а опекарски производ очистити. Обрачун заједно са цементном кошуљицом. Обрачун по m2 пода. Зидање подножја зидова d=25, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 са дерсовањем свих озиданих површина. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 cm. Обрачун по m3 зида, отвори се одбијају. Израда самостојеће зидне металне подконструкције и облагање масивним гипс картонским плочама дебљине око 25mm, система типа Кнауф. Укупна дебљина облоге је 125mm., Металну подконструкцију израдити од поцинкованих профила потребних димензија а по упутству произвођача. Поставити минералну вуну дебљине 100mm и причврстити гипс картонске плоче. Унутар конструкције на потребним местима назначеним Јед. мере Кол. m² 13,50 m² 13,50 m³ 1,00 m³ 0,25 m² 10,00 m³ 1,2 m² 30,00 Цена по јед.мере (без ПДВ-а) Укупна вредност (без ПДВ-а) Укупна вредност (са ПДВ-а)

22 у пројекту убацити вертикална ојачања од дрвених гредица. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. Обрачун по m2 постављене површине IV БЕТОНСКИ РАДОВИ Израда темељних трака од армираног бетона марке МБ 20. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине 10 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената остављених за везу са стубовима и вертикалним серклажима. Ценом обухватити и оплату. Обрачун по m3 темеља. Бетонирање подне подлоге, d=7cm од набијени бетон MB.15, пердашење - у мери потребној за пријем битуменске хидроизолације. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун бетонирања по m2 V ТЕСАРСКИ РАДОВИ Израда двоводне кровне конструкције од суве четинарске грађе 1. класе, суве и одлежале. Кровна конструкција је система простог крова. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца дрвене греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Нове греде пажљиво поставити, извршити заштиту и импрегнацију. Ценом обухватити сав материјал за остваривање веза дрвених елемената, ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге). Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова мерено од стрехе до стрехе. Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24mm од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по m2 постављене површине. Заштитни прскање дрвених елемената.. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче, стубове и друго заштитити средствима против пожара и црвоточине. Целокупну конструкцију очистити од преашине, а затим је прскати средством против пожара и црвоточине два пута по упутству произвођача. Противпожарно средство мора задовољити време од 30 мин за које дрво не сме почети да гори. Обрачун по m2 обрађене површине. Набавка и облагање фасадних зидова даскама. Набавка јелових дасака, израда и облагање зидова бродским подом. Бродски под израдити од првокласне суве јеловине, дебљине 22 mm а ширине и дужине по избору пројектанта. У цену улазе и лајсне и скеле. Даске полагати хоризонтално са преклопом. У цену позиције улази и израда потребне подконструкције. Количина није рачуната са преклопом. Ценом обухватити сав ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге), импрегнацију даске и противпожарну заштиту. Обрачун по m2 површине зида који се облаже. VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ Израда и постављање хоризонталне хидроизолације зидова и подова, варењем Кондора 4 mm. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулита нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 15 cm, посебну пажњу посветити варењу спојева. Премази (хладан и оба врућа) се изовде и уз зидове (као сокла) до висине од 15cm, као када. Посебну пажњу обратити на обраду хидроизолације код продора стубова. Обрачун по m2 изолације. Израда и постављање прикивањем кровне подлоге кровног папира. Битуменску хартију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 cm. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 cm. Обрачун по m2 кровне површине. VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ Набавка, израда и уградња спољашњих једнокрилних тесарских врата са хоризонтално постављеном даском која ће имитирати дрвену облогу зидова. Довратник израдити од m³ 0,75 m² 7,60 m² 14,50 m² 16,20 m² 64,00 m² 31,00 m² 16,00 m² 16,50 kom 1

23 првокласне и суве храстовине, по шеми столарије и детаљимам. Оков од кованог гвожђа израдити и брунирати по детаљима и упутствима пројектанта. Поставити браву са два кључа. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Горњу ивицу врата уклопити са кровном равни. Пре израде димензије проверити на лицу места. Набавка, израда, формирање и уградња продајног пулта у ширини између два стуба, 284 cm, висине 68 cm. Отвор се затвара дашћаним капком који се преко шарки фиксира за објекат а отварање је под углом од 180 степени заједно са одбојницима. У склопу позиције урачунати и пулт израђен од даске дебљине 48mm, ширине 25-30cm. Ивице обрадити и формирати профилацију. Обрачун по комаду. VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ Покривање кровних површина поцинкованим бојеним лимом у браон тону дебљине 0,60 мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојима у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. У цену је урачунат сав ситан и потрошни материјал. Посебну пажњу обратити на кровне површине које ће се опшивти лимом (код продора стубова кроз кровне равни ) Обрачун по m2 покривене површине. Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог бојеног лима у тону покривача, развијене ширине 25цм, ширине олука 10 cm и дебљине 0.6 mm. Олуке спајати нитнама, једноредноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог бојеног флаха 25х5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 mm,, на размаку до 80 cm. Израда и монтажа олучних вертикала од поцинкованог бојеног лима дебљине 0.6 mm. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују калајем од најмање 40 %. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида мин. 20 mm. Рш олука 33cm, Ø 10 cm. Обрачун по m1 oлучне цеви. IX РАЗНИИ РАДОВИ Чишћење градилишта након завршетка радова, утовар и одвоз на дозвољену депонију Обрачун паушал УКУПНО: kom 1 m² 16,50 m 8,00 m 9,30 дин Укупна вредност без ПДВ-а. Укупна вредност са ПДВ-ом. Трошкови накнадних и непредвидивих радова су урачунати у цену, ови трошкови се неће посебно исказивати нити ће се они посебно плаћати. III РОК ИСПОРУКЕ, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Члан 2. Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року од дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа. Дужничко-поверилачки однос настаје даном испоруке робе. Члан 3. Продавац је обавезан да испостави Купцу фактуру у складу са важећим прописима, у року од 3 дана од испоруке робе, на адресу ШГ Сомбор Апатински пут 11, Сомбор. IV НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ Члан 4. Добро која је предмет овог Уговора израђује се и монтира Продавац, о свом трошку, fco Купац, на адресу: ШУ ''Козара'' Бачки Моноштор, локалитет лугарница Карапанџа Члан 5. Продавац се обавезује да ће добро израдити и монтирати Купцу у року од 30 дана од дана закључења уговора. V УГОВОРНА КАЗНА Члан 6. У случају кашњења у извршењу уговора, одредиће се накнадни рок за извршење. Уколико Купац не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а услуга не буде извршена у том року, Купац има право да захтева од Продавца плаћање уговорне казне од 0.5 % од вредности неизвршеног дела уговора, за сваки дан закашњења. VI КВАЛИТЕТ РОБЕ Члан 8. Квалитет добра који је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати правилима струке и добрим пословним обичајима.

24 Члан 9. Продавац одговара за квалитет производа у гарантном року од месеци, од дана прузимања добраод стране купца. Продавац се обавезује да све уочене недостатке отклони у гарантом року. Члан 10. Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су последица неправилног одржавања и чувања од стране Купца. VIII КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ Члан 11. Квантитивни пријем врши се приликом преузимања робе од стране Купца. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 2дана. IX КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ Члан 12. Купац је дужан да израђено добро на уобичајени начин прегледа и да о видљивим недостацима обавести Продавца у писаној форми, у року од 2 дана. Члан 13. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета у било које време и без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. У сличају кад независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Продавца. О одступања од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести продавца у року од 8 дана од дана сазнања, у писаној форми. У случају рекламације од стране купца, продавац се обавезује да у року од 3 дана, од захтева купца, поступи по рекламацији купца и отклони недостатке. Члан 14. У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима квалитета, Купац има право, након уредног обавештавања Продавца, да: - захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног квалитета, и накнаду штете због задоцњења; - тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност добра на тржишту у часу закључења уговора; X ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ Члан 15. Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила). Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. Члан 16. Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. XI РАСКИД УГОВОРА Члан 17. У случају да Продавац не изврши уговорене обавезе у року сматраће се да је раскинуо Уговор у делу неизвршених обавеза и Купац има право на наплату уговорне казне. XII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Члан 18. Приликом закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза средством финансијског обезбеђења бланко соло меницу, оверену печатом и потписом Продавца, са меничним писмом, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10% од вредности уговора из члана 1. а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року. Меница се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца уговора. Меница се не може вратити Продавцу пре истека рока за испуњења обавеза, осим уколико је Продавац у целости испунио своје обавезе. XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА Члан 19. Измене и допуне овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у писаном облику.

25 XIV ПРИМЕНА ЗОО Члан 20. На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима. XV СПОРОВИ Члан 21. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Сомбору. XVI СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА Члан 22. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 23. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 2 (два) примерка. Продавац Купац Директор ШГ Сомбор Срђан Пеурача, дипл.инж.шум

26 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.8 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ У складу са чланом 88. Став 1. Закона, понуђач, достаља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС УКУПНО: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који је на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Напомена: достављање овог обрасца није обавезно Место и датум ПОНУЂАЧ

27 ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ» Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПРЕМА ЧЛАНУ 26. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ И ПОТВРЂУЈЕМ да: (пун назив и седиште понуђача) Да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Место и датум: ОДГОВОРНО ЛИЦЕ (Потпис и печат)

28 ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ» Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.10 ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама,под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сампри састављању понуде поштоваообавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Напомена: Уколико подноси група понуђача/подизвођача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача Место и датум: ОДГОВОРНО ЛИЦЕ (Потпис и печат) ЈП,,ВОЈВОДИНАШУМЕ,, Петроварадин ШГ ''СОМБОР'' Прилог бр.11 ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

29 Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се приложи и финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према следећем: ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран каонајповољнији, пре закључења уговора, доставити РЕГИСТРОВАНУ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од вредности уговора, а у циљу доброг извршења посла. уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ ПРИЛАЖЕ И ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ, ОП образац и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из којих је видљиво да је меницу и менично писмо потписало овлашћено лице понуђача. Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је менице, неопходно је доставити и специјалну пуномоћ сходно члану 91. став 4. Закона о облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које Понуђач има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором. У прилогу: - Образац меничног писма - за извршење уговора И З Ј А В А У свему сам сагласан и обавезујем се да уз Уговор приложим средство финансијског обезбеђења, на начин и са свим потребним прилозима, а према напред наведеним захтевима наручиоца (Место и датум) ПОНУЂАЧ (Потпис и печат)

30 Прилог 11 а На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96), МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ КОРИСНИК: Текући рачун: Матични број: Код: ПИБ: Предајемо вам бланко, соло меницу број и овлашћујемо као повериоца, да је може попунити на износ до динара (словима: динара) за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Купопродајног уговора бр. / од године, или последњег Анекса проистеклог из овог Уговора, овлашћујемо као Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца менице из његових новчаних средстава, односно друге имовине. Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног Купопродајног уговора број од године или последњег Анекса проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из напред наведеног Купопродајног уговора бр. / године од године или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса. Датум издавања Овлашћења ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ Адреса: Мат.бр. ПИБ М.П. Директор

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 40

41 41

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Diplomová práce. Bc. Vanja Igić

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Diplomová práce. Bc. Vanja Igić Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Diplomová práce Bc. Vanja Igić Momo Kapor: Magija Beograda - komentovaný překlad povídkového cyklu Momo Kapor:

Více

Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы

Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы FOTOGRAFIE Фотография Tento formulář ţádosti je zdarma Бесплатная анкета 1. Příjmení (x) Фамилия (х) N O V I K O V A 2. Rodné

Více

BULHARŠTINA NA CESTY

BULHARŠTINA NA CESTY Полезни изрази (užitečné fráze) BULHARŠTINA NA CESTY Добър ден (dobar den) Dobrý den Добър вечер (dobar večer) Dobrý večer Лека нощ (leka nošt) Dobrou noc Здавейте! Здавей! Здрасти! (zdravejte, Dobrý den/

Více

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk patří do skupiny jižních slovanských jazyků. Prošel složitým vývojem a vzdálil se nejvíce slovanskému typu. Nemá skloňování, chybí infinitiv, nejsou

Více

OKP931Z OKP631Z OKP621Z

OKP931Z OKP631Z OKP621Z OKP931Z OKP631Z OKP621Z INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PL CZ SK BG RO Szanowni Państwo, PL Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Více

Használati utasítás GP-280 IP kamerához

Használati utasítás GP-280 IP kamerához HU Használati utasítás GP-280 IP kamerához Az IP kamera a leggazdaságosabb és hatékonyabb távirányítható megfigyelı rendszer. Üzembe helyezés után a kamera számítógép nélkül tud mőködni. A beépített web-szervernek

Více

Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí.

Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí. Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí. Jak ne při expanzi do zahraničí. Otto Kočí, B2M.CZ s.r.o. Disclaimer Vědět, jak něco nedělat, ještě automaticky neznamená vědět, jak to dělat. Ale je to určitě dobrá cesta

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

Předmluva. Dovolte nám, abychom vám popřáli hodně úspěchů při studiu světového jazyka, jakým ruština bezesporu je. Autoři III

Předmluva. Dovolte nám, abychom vám popřáli hodně úspěchů při studiu světového jazyka, jakým ruština bezesporu je. Autoři III Předmluva Milí studenti! Otevíráte první díl Učebnice současné ruštiny. Tato učebnice vás na pozadí běžných životních situací seznámí s aktuální slovní zásobou a systematicky provede komplexní gramatikou

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů 10. vydání červen 2014 Zdraví a spotřebitelé

Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů 10. vydání červen 2014 Zdraví a spotřebitelé Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů vydání červen Zdraví a spotřebitelé EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SWD() final PRACOVNÍ DOKUMENT

Více

Uživatelská příručka. Ръководство на собственика. Списък с части Гид за монтиране. RO Manualul de utilizare

Uživatelská příručka. Ръководство на собственика. Списък с части Гид за монтиране. RO Manualul de utilizare TARIO IMPORTANT KEEP FOR FUTURE REFERENCE HU Felhasználói kézikönyv Alkatrészlista Illesztő vezető 013kg Y 040182 SK Užívateľská príručka Zoznam dielov Návod na montáž RU PL Руководство для пользователя

Více

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny K 80. výročí založení Sborník příspěvků z konference (Praha, 12.-14. října 2005) Sestavila Dagmar Petišková Praha

Více

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY!

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY! CD внутри ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY! Ahoj! Já jsem Tomáš. A ty? Мы приглашаем вас в нашу группу! VLAĎKA KOPCZYKOVÁ-DOBEŠOVÁ NATALIYA DOTSENKO ANNA EVSINA Obsah LEKCE 0 Fonetika, dny v týdnu, měsíce,

Více

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y www.jazykovy-koutek.cz Bulharština (български език) je jazykem 9 milionů lidí, z nichž bezmála 8 milionů žije v Bulharsku. Nejpočetnější bulharské menšiny

Více

Intercultural communication is usually. Intercultural communication: the journalist versus the reader. Bohumila Junková (České Budějovice)

Intercultural communication is usually. Intercultural communication: the journalist versus the reader. Bohumila Junková (České Budějovice) udc 811.162.3 38:070:316.77 Bohumila Junková (České Budějovice) Intercultural communication: the journalist versus the reader 147 Кључне речи: journalistic style, persuasion, emotive language, intercultural

Více

AN ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CALL FOR THE THEORY AND PRACTISE. [Environmentální účetnictví - výzva pro teorii i praxi]

AN ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CALL FOR THE THEORY AND PRACTISE. [Environmentální účetnictví - výzva pro teorii i praxi] AN ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CALL FOR THE THEORY AND PRACTISE [Environmentální účetnictví - výzva pro teorii i praxi] Iris Šimíková 1, Vladimír Surový 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta,

Více

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) 5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk

Více

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА Начальный этап

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА Начальный этап ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Утверждено научно-методическим советом филологического

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Datum konání: 3. 11. 2014 Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: Ing. Miroslav Balcar, Ing. Michael Canov, ThMgr. Šimon Dvořák,

Více

F1 SF EN 443 : 2008 GB BG CZ HU KZ PL RO RU SK. REF : GAAxx GABxx GACxx GADxx

F1 SF EN 443 : 2008 GB BG CZ HU KZ PL RO RU SK. REF : GAAxx GABxx GACxx GADxx F1 SF EN 443 : 2008 [Helmet for Fire-fighters] [ ожарникарски шлем] [Hasičská přilba] [Tüzoltó védősisak] [Ѳрт сѳндірушілерге арналған дулыға] [Hełm dla Straży Pożarnych] [Cască pentru pompieri] [ лем

Více

RUMUNSKO Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor (Národní úřad pro regulaci a sledování veřejných zakázek).

RUMUNSKO Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor (Národní úřad pro regulaci a sledování veřejných zakázek). VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. 31992 L 0013: směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při

Více

Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет»

Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет» Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Překladatelství ruského jazyka Tereza Kubíčková Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет» Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Kamera internetowa TRACER Prospecto Cam

Kamera internetowa TRACER Prospecto Cam PL EN CZ SK RU Kamera internetowa TRACER Prospecto Cam Instrukcja obsługi TRACER Prospecto Cam Webcam Instructions for use Internetová kamera TRACER Prospecto Cam Návod k obsluze Internetová kamera TRACER

Více

Nebojte se ruštiny str. 1

Nebojte se ruštiny str. 1 Nebojte se ruštiny str. 1 AZBUKA pracovní list A. Přehled azbuky 1 Přehled písmen ruské abecedy (azbuky) v pořadí, ve kterém jsou písmena řazena v ruských slovnících a materiálech. Azbuka Odpovídající

Více

Словáрь акт вной лéксики

Словáрь акт вной лéксики áзбука abeceda автóбус autobus аптéка lékárna банáн banán библиотéка knihovna брат,-а, брáтья bratr, bratři бýква písmeno вещь věc в лка vidlička виногрáд vinná réva, hrozny, víno водá voda вóлосы vlasy

Více

Promotional items Werbeartikel Рекламные предметы Reklamní předměty

Promotional items Werbeartikel Рекламные предметы Reklamní předměty Promotional items Werbeartikel Рекламные предметы Reklamní předměty 305 CASH TRAY 207 x 172 mm 9900063001KS / 9900063002KS Cash tray / Zahlteller / Футляр для монет / Mincovník 9900063001KS 1 pc 219651

Více

Učebnice současné ruštiny

Učebnice současné ruštiny Olga Belyntseva, Adam Janek Učebnice současné ruštiny Учебник современного руccкого языка 1. díl + MP3 Computer Press Brno 2011 Učebnice současné ruštiny Учебник современного руccкого языка, 1. díl + MP3

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY Jazyková porovnávací analýza příbalových informací u léků (ruština a čeština) Language comparative analysis of the package leaflet

Více

SP Line 430 / 1100 430 / 2500. Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ. CNC lathes. www.kovosvit.cz

SP Line 430 / 1100 430 / 2500. Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ. CNC lathes. www.kovosvit.cz SP Line CNC lathes 30 / 00 30 / 200 Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ www.kovosvit.cz 02 SP 30 Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ Токарные станки с ЧПУ Číslicově řízené soustruhy

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z ruského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z ruského jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUES NEDERLANDS DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ÅËËÇNÉÊÁ TÜRKÇE ČESKY SLOVENSKY POLSKI SLOVENSKO 48

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUES NEDERLANDS DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ÅËËÇNÉÊÁ TÜRKÇE ČESKY SLOVENSKY POLSKI SLOVENSKO 48 C1 HZ Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruksanvisning Bruksanvisning

Více

inspirace Marketingové VELETRH řešení V. Trhy se mění, změňte se i vy květen červen 2014: Brno Zlín Olomouc Praha Plzeň

inspirace Marketingové VELETRH řešení V. Trhy se mění, změňte se i vy květen červen 2014: Brno Zlín Olomouc Praha Plzeň Marketingové inspirace číslo 2 / 201 časopis pro úspěšné podnikání květen červen 201: Brno Zlín Olomouc Praha Plzeň VELETRH řešení V. Trhy se mění, změňte se i vy 8 krátkých prezentací, 8 workshopů, 8

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Přední výrobce technických kartáčů ve střední Evropě

Přední výrobce technických kartáčů ve střední Evropě Přední výrobce technických kartáčů ve střední Evropě A leading manufacturer of wire brushes in Central Europe Ведущий производитель проволочных щеток в Центральной Европе Platnost katalogu od 1. ledna

Více

Potvrzujeme, že pojistník Martin Kobylák, Lesní 639, 407 47 Varnsdorf 1, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 53625611-19.

Potvrzujeme, že pojistník Martin Kobylák, Lesní 639, 407 47 Varnsdorf 1, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 53625611-19. Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále pojišťovna ) Pojistka

Více

Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка

Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ruský jazyk a literatura Anna Danielová Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Учебник для I и II курсов

Учебник для I и II курсов Учебник для I и II курсов ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов филологических специальностей

Více

NS I BS I L BS I P BS II

NS I BS I L BS I P BS II CENÍK DVEŘÍ Rám dveří je vyroben z masivního smrkového dřeva, výplň papírová voština nebo děrovaná DTD. Povrch dveří je lakovaná MDF nebo dřevotřísková deska s CPL fólií. U prosklených dveří je standardně

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy

Více

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO MLÁDEŽ ÚROVEŇ A2 (CCE A2 PRO MLÁDEŽ) MODELOVÁ VARIANTA

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO MLÁDEŽ ÚROVEŇ A2 (CCE A2 PRO MLÁDEŽ) MODELOVÁ VARIANTA CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO MLÁDEŽ ÚROVEŇ A2 (CCE A2 PRO MLÁDEŽ) MODELOVÁ VARIANTA Tato publikace představuje modelovou variantu Certifikované zkoušky z češtiny pro mládež na úrovni A2. Jak se

Více

Cruze. Návod k obsluze

Cruze. Návod k obsluze Cruze Návod k obsluze Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 39 Úložné prostory... 59 Přístroje a ovládací prvky... 70 Osvětlení... 105 Informační systém...

Více

Literatura jako způsob poznání světa Inna Kalita

Literatura jako způsob poznání světa Inna Kalita Kalita І. Literatura jako způsob poznání světa Sborník z mezinárodního semináře Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích; PF UJEP, Ústí nad Labem, ISBN 80-7044-767-2, 2006, c. 25-31. Literatura

Více

OPEL MOKKA. Uživatelská příručka

OPEL MOKKA. Uživatelská příručka OPEL MOKKA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložné prostory... 55 Přístroje a ovládací prvky... 73 Osvětlení... 106 Klimatizace...

Více

OPEL COMBO. Uživatelská příručka

OPEL COMBO. Uživatelská příručka OPEL COMBO Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 19 Sedadla, zádržné prvky... 32 Úložné prostory... 53 Přístroje a ovládací prvky... 61 Osvětlení... 89 Klimatizace...

Více

Součást IT a veřejnosprávní

Součást IT a veřejnosprávní Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace tel./fax: 556 414 760-1, email divadelni@mendelova-stredni.cz Součást IT a veřejnosprávní Oznámení ředitelky školy Ředitelka školy PhDr. Renata

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu EKONOMIKA 1. Ekonomické systémy, potřeby jako základ tržní ekonomiky 2. Trh a tržní mechanismus 3. Makroekonomické veličiny a magický čtyřúhelník 4. Obchodní korporace 5. Živnosti a neziskové organizace

Více

Quick Installation Guide. English Slovenský Hrvatski Български Polski Czech Magyar

Quick Installation Guide. English Slovenský Hrvatski Български Polski Czech Magyar AVerTV Hybrid AirExpress Quick Installation Guide English Slovenský Hrvatski Български Polski Czech Magyar European Community Compliance Statement Class B (EMC) This product is herewith confirmed to comply

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 RUSKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

РАЗДЕЛ 8 ČÁST 8 T-RZIA-8 461. Раздел 11 Технические службы Část 11 Provozní záležitosti

РАЗДЕЛ 8 ČÁST 8 T-RZIA-8 461. Раздел 11 Технические службы Část 11 Provozní záležitosti РАЗДЕЛ 8 ČÁST 8 T-RZIA-8 461 Раздел 11 Технические службы Část 11 Provozní záležitosti 462 T-RZIA-8 T-RZIA-11-1 РАЗДЕЛ 11 ČÁST 11 ГЛАВА РАЗДЕЛ 1 KAPITOLA 8 ČÁST 81 Глава 1 Служба охраны Kapitola 1 Ostraha

Více

RINGFEDER Your System Partner NEW

RINGFEDER Your System Partner NEW 09/14 03/15 DE RU EN PL FR CZ ES EN RINGFEDER Your System Partner NEW Member of VBG GROUP www.ringfeder.de Service Сервис повышает прибавочную стоимость. Предлагаем скачать наше руководство пользователя,

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES ФУРГОНЫ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES ФУРГОНЫ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz D1 - EXU-UIB Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz Vypracování: Václav Burda, burdavac@fel.cvut.cz Vlastimil Jinoch, jinocvla@fel.cvut.cz Tomáš Turek, turekto5@fel.cvut.cz Úvod Na základě

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Veřejná diplomacie 2012

Veřejná diplomacie 2012 Veřejná diplomacie 2012 Obsah) 7) 13) 21) 27) Odbor veřejné diplomacie Konference a akce konané v Černínském paláci Cena Gratias Agit v zahraničí 5 Odbor veřejné diplomacie) První místopředseda vlády

Více

Obsah. Obsah (Содержание)

Obsah. Obsah (Содержание) A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Obsah Obsah (Содержание) Lekce 1 Dobrý den! Lekce 1/1 Kdo je to?... 4 Být (быть), abeceda (алфавит) Lekce 1/2 Narozeniny....... 8 Časování

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

BLP 100 kw E. Edition 07 Rev. 1 4162.847

BLP 100 kw E. Edition 07 Rev. 1 4162.847 GB - LPG Hot air generator CZ - Horkovzdušné vytápěcí zařízení HU - Légfütö berendezés RO - Generator de aer cald pe gaz LPG BG - Преносим калорифер PL - Urządzenie ogrzewcze powietrza RU - Нагревательный

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu MATEMATIKA 1. Početní výkony s mocninami 2. Početní výkony s odmocninami 3. Lomené výrazy 4. Lineární rovnice a nerovnice 5. Soustavy rovnic 6. Funkce, jejich vlastnosti a grafy 7. Kvadratická rovnice

Více

Založeno 1707. Umění a starožitnosti Art and Antiques 22. 11. 2014, PRAGUE MARRIOTT HOTEL. Praha Umění a starožitnosti 22. 11.

Založeno 1707. Umění a starožitnosti Art and Antiques 22. 11. 2014, PRAGUE MARRIOTT HOTEL. Praha Umění a starožitnosti 22. 11. Založeno 1707 Praha Umění a starožitnosti 22. 11. 2014 Umění a starožitnosti Art and Antiques 22. 11. 2014, PRAGUE MARRIOTT HOTEL Umění a starožitnosti 22. LISTOPADU 2014 PRAGUE MARRIOTT HOTEL NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk

5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk Charakteristika předmětu 5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk Ruský jazyk je předmět, který vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, z oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žák si předmět volí z nabídky

Více

Gebrauchs- und Montageanleitung

Gebrauchs- und Montageanleitung Gebrauchs- und Montageanleitung OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Notice d utilisation et de montage Gebruiks- en montageaanwijzing Instrukcja obsługi i montażu návod k použití a k montáži Kezelési

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd A U S P I C I A Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый журнал для общественных наук VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

User Manual Model No: TV STAR Smart Stick III

User Manual Model No: TV STAR Smart Stick III User Manual GB Model No: TV STAR Smart Stick III GB 1 GB I. Quick guide Connect with HDMI TV 1. Use HDMI cable to connect TVSTAR Smart Stick III with your TV. 2. Get power connected with TVSTAR Smart Stick

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

technologii skladování a dopravy paliva ke

technologii skladování a dopravy paliva ke 22 Technologie skladování a dopravy paliva ke kotli bioelektrárny v Kutné Hoře V tomto článku je vprvní části stručně popsána technologie skladování adopravy paliva ke kotli, což je jen část zdodávek SIMO-CZ

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

ceník dverí ˇ a zárubní 2012

ceník dverí ˇ a zárubní 2012 ceník dverí ˇ a zárubní 2012 Ceny jsou platné od 1. 3. 2012. české dvere Gabreta CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný, titan (příplatek 600,-

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY

ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný

Více

Instrucţiuni de folosire Ventilator tubular

Instrucţiuni de folosire Ventilator tubular PL Instrukcja użytkowania Wentylator kolumnowy 25 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl H BG Kezelési utasítás Oszlopventillátor ZELMER 24Z012 Típus 1417 ASPICO KFT H-9027

Více

Předkládací zpráva pro Ministerstvo spravedlnosti. Ukrajina dožádání o právní pomoc (Marie Š. proti Juriji Š., rozvod manželství)

Předkládací zpráva pro Ministerstvo spravedlnosti. Ukrajina dožádání o právní pomoc (Marie Š. proti Juriji Š., rozvod manželství) Vzor 1 Předkládací zpráva pro Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 16 128 10 Praha 2 Věc: Ukrajina dožádání o právní pomoc (Marie Š. proti Juriji Š., rozvod manželství)

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

OBSAH: EDITORIAL. Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím

OBSAH: EDITORIAL. Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím OBSAH: EDITORIAL... 3 SLOVO OTCE BISKUPA... 4 INFORMACE A AKTUALITY... 5 BYL JSEM TAKOVÁ BÍLÁ VRÁNA... 6 УГКЦ ТА РПЦ ОБМІНЯЛИСЯ ПОСЛАННЯМИ... 9 HISTORIE NAŠICH CHRÁMŮ: ROTUNDA SV. LONGINA V PRAZE... 10

Více

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí.

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí. Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

DOORS AND WINDOWS KATALOG OKEN / WINDOWS CATALOGUE / КАТАЛОГ ОКОН

DOORS AND WINDOWS KATALOG OKEN / WINDOWS CATALOGUE / КАТАЛОГ ОКОН KATALOG OKEN / WINDOWS CATALOGUE / КАТАЛОГ ОКОН I DOORS AND WINDOWS EN ISO 9001:2000 držitel ocenění XI. a XII. ročníku XI and XII edition winner лауреат XI и XII конкурса 1 POL-SKONE Lublin POL-SKONE

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Bezpečnostní armatury Safety check valves / Защитные клапаны

Bezpečnostní armatury Safety check valves / Защитные клапаны Bezpečnostní armatury Safety check valves / Защитные клапаны Materiálové složení v souladu s PED - 97/23/CE Material according to PED - 97/23/CE Материал согласно PED - 97/23/CE Verze ATEX v souladu s

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

PUŠKIN, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA

PUŠKIN, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA Litteraria humanitas A. S. Puškin, Brno 2000 PUŠKIN, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA Ladislav Štindl (Praha) Nalistujme si v Oněginovi text všem nám známý jako ruský par excellence svým duchem i svým jazykem -

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 RUSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Zoran Ćirić H O B O Runa 2012

Zoran Ćirić H O B O Runa 2012 Zoran Ćirić H O B O Runa 2012 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Zoran Ćirić, 2001 Translation Jan Doležal, 2012 Cover and Design Radek Macke, 2012 ISBN 978-80-905160-0-7

Více

NÁVODY GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information

NÁVODY GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information NÁVODY GRUNDFOS MAGNA3 Safety instructions and other important information Čeština (CZ) Čeština (CZ) Bezpečnostní pokyny Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v tomto návodu

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

Чешский язык для русскоговорящих

Чешский язык для русскоговорящих Ljuba Mrověcová Чешский язык для русскоговорящих Čeština pro rusky mluvící 2. díl Computer Press Brno 2011 Чешский язык для русскоговорящих Čeština pro rusky mluvící, 2. díl LJUBA MROVĚCOVÁ Computer Press,

Více

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO CENÍK 3 TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO KT02272 xx5 30x30x5 00 KT02273 KT02274 KT02275 KT02276 KT02277 KT02278 KT02279 KT022 xx5 xx5 xx5 xx5 x5 xx5 00x00x5 00 00 00 00 00 00 00 00 za ks za ks 2,07 2,3 2,53

Více