Број: 1214/14-2 Дана:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Број: 1214/14-2 Дана:"

Transkript

1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатинскипут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ: Број: 1214/14-2 Дана: КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ ДОБАРА ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА- СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА 2014.ГОД.( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1214/14 од Број јавне набавке 32/14

2 На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012.), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и доказивању испуњености услова члан 6. ( Сл.гласник РС број 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.1214/14 од године Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, ШГ Сомбор Апатински пут 11, Објављује КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА- СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Садржајконкурснедокументације: Прилог Назив Прилога Страна 1 Општи подаци о јавној набавци 3 2 Подаци о предмету јавне набавке 4 3 Техничке карактеристике ( спецификације) Услови учешћа у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова Упутство понуђачима како да сачине понуду Образац понуде Модел уговора Образац трошкова припреме понуде 38 9 Образац изјаве о независној понуди Изјава о поштовању обавеза 40 11,11a Изјаве о захтеваним средствима финансијског обезбеђења Цртежи Укупно: 42 странe

3 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин ШГ СОМБОР Сомбор Прилогбр.1 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ Седиште наручиоца: Сомбор, Апатински пут 11 Одговорна особа (потписник уговора): Срђан Пеурача, дипл.инж.шум., директор Особа за контакт: Иван Ђанић, дипл.инж.шум. Телефон: 025/ Телефакс:025/ Интернет страница: Текући рачун: NLB банка Нови Сад. Матични број: ПИБ: Број регистровања за ПДВ: ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Јавна набавка мале вредности добара. 3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет јавне набавке су добра: ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Ознака из општег речника набавки: конструкцје и делови конструкција BC14-монтажно 4. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА У предметном поступку није у питању резервисана јавна набака. 5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА Јавно отварање понуда ће се обавити дана год. у 11,30часова у Дирекцији ШГ Сомбор Апатински пут 11. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку. 6. КОНТАКТ Особа за контакт: Иван Ђанић., председник комисије

4 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин Прилог 2. ШГ СОМБОР Сомбор II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет јавне набавке су добра:дрвене МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) 2. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка није обликована по партијама. 3. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Конкурсна документација се доставља, у штампаном облику, поштом, а на захтев понуђача може се доставити и електронским путем. Документација се може и лично узети у ЈП ''Војводинашуме''Петроварадин, ШГ Сомбор Апатински пут 11. Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије или са интернет странице наручиоца 4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Понуда се припрема и подноси у складу са овом конкурсном документацијом и треба да доказује да понуђач испуњава законом прописане услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности. Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП "Војводинашуме", Петроварадин, ШГ Сомбор Сомбор Апатински пут број 11, приспела до дана год. до 11,00 часова. Понуђач понуду може да пошаље поштом, или преда лично на адресу: ЈП "Војводинашуме", ШГ Сомбор, Сомбор Апатински пут 11 Понуда мора бити у затвореној коверти, са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ понуда за јавну набавку добара ''ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) '' Понуде које не стигну наручиоцу до дана године(било лично или поштом), најкасније до 11,00 часова, сматраће се неблаговременим. Благовременом понудом сматра се понуда која је примљена и оверена печетам пријема, а која стигне наручиоцу у року одређеном за подношење понуда. Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремено поднете бити враћене понуђачима. 5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА Јавно отварање понуда ће се обавити дана год. у 11,30 часовау Дирекцији ШГ Сомбор Апатински пут 11. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку. Директор ШГ Сомбор Срђан Пеурача,дипл.инж.шум.

5 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин ШГ СОМБОР Сомбор Прилог бр.3 III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ) I РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 1. Скидање насипа од песка испод опеке дебљине до 10 cm. Песак изнети и депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по m 2 пода. m 2 13,50 2. Скидање пода од опеке постављене у слоју песка. Опеку очистити и сложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по m 2 пода. m 2 13,50 II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1. Ручни ископ земље III категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати са тачношћу cca 5cm. Ископану земљу утоварити на колица, превести и депоновати на градилишну депонију или утоварити на камион и одвести на дозвољену депонију. Не постоје информације о подземним водама и нивоу истих на месту ископа. Будући да није предвиђен посебан елаборат заштите од подземне воде ову чињеницу треба калкулисати у цену а према општим условима за извођење земљаних радова. Обрачун по m 3 земље мерено урасло. m 3 1,00 2. Набавка, транспорт и разастирање шљунка у слоју дебљине 10cm испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1 цм. Обрачун по m 3 набијеног шљунка. III ЗИДАРСКИ РАДОВИ m 3 0,25 1. Израда пода од опекарских производа у цементном малтеру. Опекарски производ по избору Инвеститора дебљине до 6 cm поставити у слој цементног малтера дебљине 3 cm, размере 1:3, правилно нивелисати и сложити. Спојнице фуговати а опекарски производ очистити. Обрачун заједно са цементном кошуљицом. Обрачун по m 2 пода. m 2 10,00 2. Зидање подножја зидова d=25, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 са дерсовањем свих озиданих површина. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 cm. Обрачун по m 3 зида, отвори се одбијају. m 3 1,20 3. Израда самостојеће зидне металне подконструкције и облагање масивним гипс картонским плочама дебљине око 25мм, система типа Кнауф. Укупна дебљина облоге је 125мм., Металну подконструкцију израдити од поцинкованих профила потребних димензија а по упутству произвођача. Поставити минералну вуну дебљине 100 мм и причврстити гипс картонске плоче. Унутар конструкције на потребним местима назначеним у пројекту убацити вертикална ојачања од дрвених гредица. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. Обрачун по m 2 постављене површине. m 2 30,00 IV БЕТОНСКИ РАДОВИ 1. Израда темељних трака од армираног бетона марке МБ 20. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине 10 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената остављених за везу са стубовима и вертикалним серклажима. Ценом обухватити и оплату. Обрачун по m 3 темеља. m 3 0,75 2. Бетонирање подне подлоге, d=7cm од набијеног бетон MB.15, пердашење - у мери потребној за пријем битуменске хидроизолације. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун бетонирања по m 2 m 2 7,60

6 V ТЕСАРСКИ РАДОВИ 1. Израда двоводне кровне конструкције од суве четинарске грађе 1. класе, суве и одлежале. Кровна конструкција је система простог крова. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца дрвене греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Нове греде пажљиво поставити, извршити заштиту и импрегнацију. Ценом обухватити сав материјал за остваривање веза дрвених елемената, ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге). Обрачун по m 2 хоризонталне пројекције крова мерено од стрехе до стрехе. m 2 14,50 2. Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по m 2 постављене површине. m 2 16,20 3. Заштитни прскање дрвених елемената.. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче, стубове и друго заштитити средствима против пожара и црвоточине. Целокупну конструкцију очистити од прашине, а затим је прскати средством против пожара и црвоточине два пута по упутству произвођача. Противпожарно средство мора задовољити време од 30 мин за које дрво не сме почети да гори. Обрачун по m 2 обрађене површине. m 2 64,00 4. Набавка и облагање фасадних зидова даскама. Набавка јелових дасака, израда и облагање зидова бродским подом. Бродски под израдити од првокласне суве јеловине, дебљине 22 мм а ширине и дужине по избору пројектанта. У цену улазе и лајсне и скеле. Даске полагати хоризонтално са преклопом. У цену позиције улази и израда потребне подконструкције. Количина није рачуната са преклопом. Ценом обухватити сав ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге), импрегнацију даске и противпожарну заштиту. Обрачун по m 2 површине зида који се облаже. m 2 31,00 VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 1. Израда и постављање хоризонталне хидроизолације зидова и подова, варењем Кондора 4 мм. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулита нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 15 cm, посебну пажњу посветити варењу спојева. Премази (хладан и оба врућа) се изовде и уз зидове (као сокла) до висине од 15cm, као када. Посебну пажњу обратити на обраду хидроизолације код продора стубова. Обрачун по m 2 изолације. m 2 16,00 2. Израда и постављање прикивањем кровне подлоге кровног папира. Битуменску хартију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 cm. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 cm. Обрачун по m 2 кровне површине. m 2 16,50 VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ 1. Набавка, израда и уградња спољашњих једнокрилних тесарских врата са хоризонтално постављеном даском која ће имитирати дрвену облогу зидова. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине, по шеми столарије и детаљима. Оков од кованог гвожђа израдити и брунирати по детаљима и упутствима пројектанта. Поставити браву са два кључа. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Горњу ивицу врата уклопити са кровном равни. Пре израде димензије проверити на лицу места. 70cm x 200 cm ком 1 2. Набавка, израда, формирање и уградња продајног пулта у ширини између два стуба, 284cm, висине 68 cm. Отвор се затвара дашчаним капком који се преко шарки фиксира за објекат а отварање је под углом од 180 степени заједно са одбојницима. У склопу позиције урачунати и пулт израђен од даске дебљине 48мм, ширине 25-30cm. Ивице обрадити и формирати профилацију. Обрачун по комаду. ком 1 VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ 1. Покривање кровних површина поцинкованим бојеним лимом у браон тону дебљине 0,60 мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојима у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном

7 правцу, смакнутим на пола. У цену је урачунат сав ситан и потрошни материјал. Посебну пажњу обратити на кровне површине које ће се опшивти лимом(код продора стубова кроз кровне равни ) Обрачун по m 2 покривене површине. m 2 16,50 2. Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог бојеног лима у тону покривача, развијене ширине 25cm, ширине олука 10 cm и дебљине 0.6 мм. Олуке спајати нитнама, једноредноредно са максималним размаком 3 cm и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог бојеног флаха 25х5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 mm,, на размаку до 80 cm. Обрачун по m 1 висећег олука. m 1 8,00 3. Израда и монтажа олучних вертикала од поцинкованог бојеног лима дебљине 0.6 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују калајем од најмање 40 %. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида мин. 20 mm. Рш олука 33cm, Ø 10 cm. Обрачун по m 1 oлучне цеви. m 1 9,30 IX РАЗНИИ РАДОВИ Чишћење градилишта након завршетка радова, утовар и одвоз на дозвољену депонију Обрачун паушал дин Накнадни и непредвиђени радови морају бити урачунати у укупну понуђену цену, односно трошкови накнадних и непредвиђених радова, се не могу посебно исказивати нити ће се они посебно обрачунавати и плаћати. Напомена: Влажност све дрвенe грађа за израду сувенирнице не сме да прелази 12%. Пре монтаже, а после израде ( кројење )свих дрвених елемената извршити премаз прва два корака ( лазурни импрегнатор + лазурни премаз обични ), а трећи корак после коначне монтаже (лазурни премаз са воском). За заштитне премазе користити производе квалитета ''Хелиос'' или одговарајуће. Боја лазурних премаза по избору инвеститора). Дрвена грађа која се користи за сувенирницу мора бити без ошећења од инсеката и без чворова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА Цена коју понуди извођач за радове мора бити комплетна, продајна, калкулисана тачно према условима и описима за сваку нормативну групу, према грађевинксим нормама, стандардима и важећим техничким прописима. Начин обрачунавања, опис рада и сви припадајући радови (припремни, помоћни, услужни, завршни и др.) одређиваће се обавезно према следећим нормама: - ПРОСЕЧНЕ НОРМЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, Грађевинска књига, Београд, - ИСКУСТВЕНЕ НОРМЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, Комграп, Београд - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, Општи услови за извођење грађевинских радова и општи услови уз поједине нормативне групе из овог елабората, норме и технички прописи обавезују извођача код свих позиција предметне групе радова, без обзира да ли је то у опису посебно наглашено. Без посебних напомена у тексту позиције увек су урачунати у цену: - сви редом набројани ( или наведени ) радови и поступци и сав материјал потребан за извођење - Набавка и достава на градилиште свог потребног материјала - Размеравање, снимање и преношење мера за потребе радова - Сав потребан хоризонтални и вертикални транспорт до радног места - Сви припремни, помоћни, пратећи, услужни и завршни радови предвиђени горе наведеним нормама и општим условима уз сваку нормативну групу радова, укључујући и материјал - Потпуна заштита од оштећења свих затечених или раније вршених радова, инсталација и ентеријерских елемената и обрада - Сва нормативна повећања радног времена произашла из отежалих услова рада - Премеравња, снимања и калкулације за потребе обрачуна које инвеститор може захтевати у било којој фази радова. Сав употребљени материјал мора бити квалитета који је предвиђен у опису и у пројекту, обаезно потврђен атестима. Атесте обезбеђује извођач исаставни су део градилишне документације која остаје код инвестотра. Радови морају бити обављени тачно према пројекту и према ставкама из припадајућих норми. Ако извођач извесне радове обави квалитетом или материјалом који не задовољава, дужан је на захтев инвестотора да изврши поправке, о свом трошку, у наложеном року. Ако су радови изведени побољшаним квалитетом, инвеститор није обавезан да надокнади цену, ако ово није регулисано пре извршења. Инвестотр (надзорна служба) има право да захтева све врсте провера радова и материјала у било којој фази, ако се покаже сумња у квалитет. За овај случај мора се оформити комисија са представницима обе стране, по потреби појачана неутралним стручним лицем или специјализованом организацијом. Трошкови провера распоређују се према исказаним резулататима или договорно (према закону о облигационим односима). Одвоз шута и чишћење радног места извођач је дужан да изврши одмах по издатом налогу од стране инвестотора (надзорне службе). Овакав налог може уследити у било које време, у циљу спречавања гомилања шута у објекту, запречавања градилишта или заштите ранијих радова. Извођач је обавезан да у сагласности са инвестотором (ако за то постоје улсови) оформи привремену градилишну депонију. За радове који производе шут позиције су калкулисане са одношењем на градилишну депонију и посебно одвоз са градилишне депоније. Овај поступак није обавезан (ако је лакши директан превоз на градску депонију) и ако се извршава без утицаја на цену.

8 Припремни радови на формирању, обезбеђењу снабдевању градилишта разним ресурсима не спадају у овај елаборат.сав материјал, радове и цело градилиште дужан је да чува извођач о свом трошку, све до предаје објекта инвеститору. Извођач је дужан да се током рада придржава свих законских, општих, посебних и интерних прописа ХТЗ и ППЗ. (НАПОМЕНА УЗ ОБРАЧУН: Предмет обрачуна је затварање приземне зоне видиковца у склопу Инфо пункта за потребе сувенирнице. Интервенција формирања сувенирнице је накнадна активност те је потребно обратити пажњу на постојећу конструкцију и приликом извођења предметних радова исту не оштетити, а простор сувенирнице уклопити. Све мере и количине дате су на основу Главног архитектонско-грађевинског пројекта Инфо пункта. Неопходно је све мере проверити на лицу места а конструктивно се прилагодити постојећем стању. Уколико се уочи потреба за знатна одступања од датог решења обавестити одговорног пројектанта ради израде најприхватљивијег решења за Инвеститора. ПРЕ ДАВАЊА ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВEЗИ ДА ОБАВИ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И УПОЗНА СЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТОМ НА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ ПРЕДМЕТНИ ОБЈЕКАТ. ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ И ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ. КОНТАКТ ОСОБА: ИВАН ЂАНИЋ-ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, ТЕЛ: 062/ ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне групе. Комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама ГН.200 и техничким прописима. Тачно према пројекту. У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Претходно - обавезно снимање профила терена, вештачких објеката и растиња. Израда детаљног плана ископа са посебним закључком у погледу категорије и потребе разупирања - Чување и одржавање геодетских белега, сталних и посебних за објекат - Обележавање потребних профила и нивелација за потребе рада - Црпљење атмосферске воде и повременог дотока, стално и ажурно, без штете по ископ - Подухбватање и разупирање страна ископа дубние преко 1.5м са утрошком рада и материјала према ставкама норми ГН Помоћне скеле за пребачај материјала - Обавезна геомеханичка контрола ископа пре фундирања Извођач има право на ревизију цене за случајеве: - Неслагање категорије терена (мероданве су класификације у техничким прописима или извештај стручног лица) - Непредвиђених извора који наносе воду у ископ (ако није обрађена дренажа или посебно обрачунато црпљење воде из ових дотока - Недовољног нормативног подухватања и разупирања Евентуалне прекопе извођач је дужан да исправи о свом трошку, набојем шљунка или шпар бетоном, по налогу инвеститора. Инвестотор (надзор) или геомеханичар могу дати налог да се последњи слој ископа (око 20cm) изврши непосредно пред израду фундамената, без посебне надокнаде, ако се утврди да је овај поступак неопходан (односно према ПТП: ако се замљиште клешењем лако деформише, или у живом песку). Ширине ископа, којих се извођач мора придржавати као обрачуна, калкулисане су са минимумом потребним за несметане даље радове или разупирање, на следећи начин: - За елементе који се лију без оплате, тачно у ширини бетона. Калкулише се за елементе од набијеног бетона нижих марака (до МБ.15) у ископу до дубине 1.5м ако се стране изкопа могу одржати без разупирања - За елементе који се лију у оплати и скопе који се подухватају и разупиру, плус 0.5м на ширину елемента (по 0.25м са сваке стране(. Калкулише се за све армирано-бетонске елементе и за неармиране елементе ван категорије из претходне ставке - За широки ископ, скидање хумуса и сл. плус 1.0м на димензију објекта - За радни простор (нпр. за укопане изолације и сл.) плус 0.5м на страну где је потребно. Овако срачунате димензије ископа подразумевају вертикално отсецање страна (уз потребно подухватање и разупирање - како је горе наглашено) и обавезне су код обрачуна. Извођач има право да рад усклади према сопственој устаљеној технологији (нпр. закошење страна уместо разупирања, прилази за машине, повећање радног простора ради слободнијег рада и сл.). На овај начин евентуално повећана кубатура не признаје се код изкопа, као ни код насипања, затрпавања и одвоза ископаног материјала односно сматра се адекватном уштедама у погледу материјала за разупирање, уштедама радног врмена а прилази за машине и сл. сматрају се технолошком припремом градилишта. Нормативне ширине и дубине назначене код појединих позиција нису мере ископа и служе само за класификацију. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова, мерено пре и после ископа. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама ГН.301 и техничким прописима. Тачно према пројекту. У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова - Градилишни транспорт - Израда, постављање и премештање скела потребних за рад са утрошком материјала према ставкама ГН Уградња у нове зидове пакни или металних анкера (без обзира где су обрачунати као материјал) за повезивање констуркције, браварије и столарије. Ово важи и код пробоја или проширења отвора с тим да се поменуте везе уграђују штемовањем и инјектирањем цементним малтером. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама GN.400 и техничким прописима. Тачно према пројекту, статичком прорачуну и детаљима арматуре. У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова - Уградња разних потребних анкерних елемената, без обзира где су рачунати као материјал - Нега бетона - Градилишни транспорт Са посебним напоменама уз одговарајућу позицију цена увек обухвата и следеће радове:

9 - Израду, постављање, премештање и демонтажу оплате за одговарајућим подупирањем, са утрошком рада и материјала према GN.601 Описи углавном подразумевају класичну технологију бетонирања (као компликованији случај). Обавеза је извођача да у припреми градње детаљно разради технологију бетонираса (евентуално према својој опремљености и устаљеној пракси) у овом смислу обавезан је да пре почетка радова достави пројектанту и надзорној служби следеће податке: - Начин и технологију система оплате са рачунским доказом стабилности за компликоване елементе (монтажне елементе, полумонтажне, монтажне и пуне плоче, рамове и греде распона преко 6.0м, куполе, љуске и сл.). - Технологију и динамику уградње или монтаже бетона и евентуално посебне захтеве у вези овога. Ако се покаже разлика од пројектом предвиђене технологије за обе ставке ове разраде извођач је обавезан да прибави писмену сагласност пројектанту пре почетка радова. Извођач је обавезан да води рачуна о уграђивању (и благовременој набавци) разних везних и анкерних елемената у бетон, без обзира где су исти калкулисани као припадајући материјал. Обавеза је извођача да пре почетка радова утврди све податке у овом смислу. Није дозвољено бетонирање под неповољним условима. Употреба адитива произашла из услова рада или технологије извођача неће се плаћати, ако није посебно, на време регулисана. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изради све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама ГН.601 и техничким прописима. Тачно према пројекту. У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова - Сва претходна обрада грађе - Израда цртежа за тесарске конструкције према пројекту и класификацији - Градилишни транспорт Оплата за бетонске елементе, скеле и разупирања нису калкулисани у овој нормативној групи, већ су распоређени уз главне радове. Ако се ови радови морају раздвојити извођач је обавезан да то изврши према својој технологији, у припреми градње, с тим да укупна цена не пређе уговорену. Обрачун се врши према снимљеној колићини изведених радова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама TU.XV, JUS.U.M3.и техничким прописима. Тачно према пројекту. У цену одговарајућих позиција ( или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Обелезавање, снимање и преношење мера за потребе радова - Израда, монтажа, премештање и демонтажа скеле за потребе радова према GN Градилишни транспорт. Изолациони слојеви се причвршћују механички и лепљењем или оба поступка у зависности од положаја и функције. За термоизолационе слојеве преко којих се гради пливајући под извођач је обавезан да атестом докаже прописану чврстоћу од min.2.0kg/cm2 (0.2kN/cm2), такође обавезан је да предвиђеним материјалом сигурно заштити слојеве од влажења приликом израде подене подлоге. Ако се TI изводи вишеслојно фиксира се слој на слој и смиче за пола по слоју. Кроз позиције радова калкулиссана је обично класичнија (и компликованија) варијанта извођења. У складу са овим извођач има право промене рада и материјала према сопственој технологији (или према стању на тржишту) за следеће ставке: 1. Могу се корисисти вишеслојни материјали. На пример: TI са фабрички кашираном парном браном или HI са слојем за изједначење притиска. Измењени материјал мора имати атестом доказане особине (коефицијенте) који су пројектом предвиђени. 2. Други системи лепљења. На пример: битуменски уместо полиуретанског лепка. Ако се користи материјал који није атестиран обавезно је пробно испитивање на око 2.0m2 и писмена потврда надзорне службе о позитивном резултату. 3. Други системи механичког фиксирања изолационих слојева. На пример: анкерима остављеним приликом израде констуркције у тачном распореду или типским анкерима(спец. производи за ову сврху) за упуцавање или инјектирање у конструкцији са звездастим држачима и скупљачима паре који с монтирају према упутству произвођача (5kom/m2) и сл. За измењен систем фиксирања обавезно је испитивање пробним оптерећењем на око 2.0м2 и писмена потврда надзорне службе о позитивном резултату или атест за типски систем. Све три поменуте ставке могу се извршити само уз претходну најаву и сагласност надзорне службе, уз писмену сагласност пројектанта и под условом да укупна цена не пређе уговорену. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ: Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама GN.550, TU.XIX, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI, припадајућим стандардима и техничким прописима. Тачно према пројекту и шемама столарије. У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту: - Обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова - Обавезна контрола димензија и броја комада изведених отвора на лицу места, крајњи производ (уз прописану толеранцију) безусловно се мора ускладити стању на лицу места - Монтажу елемената и слепог штока према норми GN.301 i GN Заштиту и фарбање према норми GN.531 i TU. XI - Застакљење према норми GN.681 i TU. XX - Израду и монтажу застора према норми TU. XVIII - Припрему, технолошку разраду и израду детаља, за систем столарије дат смерницама у описима - Градилишни транспорт. Описима је представњен основни систем столарије у складу са GN.550 i TU. XIX, поједине ставке описа (нпр. систем уградње, заштита, оков или испуна крила) извођач може мењати према својој устаљеној технологији, поштујући предвиђен квалитет. За случај промена обавезна је писмена сагласност пројектанта и надзорне службе добијена на основу писмених образложења пре почетка радова. Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ: Извођaч је обaвезaн дa изврши све рaдове из ове нормне групе, комплетно, кaко је прецизирaно описимa појединих позицијa, општим условимa и техничким прописимa. Тaчно премa пројекту.

10 У цену одговaрaјућих позицијa (или рaспоређено) урaчунaти су и следећи рaдови, зaједно сa мaтеријaлом, без посебних нaпоменa у тексту: - Обележaвaње, снимaње и преношење мерa зa потребе рaдовa - Посебнaaнтикорозивнa изолaцијa додирa лимaрије сa другим метaлимa (цинковaњем, уметaњем лежиштa и подметaчa од оловa, плaстике или другог одговaрaјућег мaтеријaлa). - Изрaдa, постaвљaње, премештaње и демонтaжa скеле зa потребе рaдовa. - Грaдилишни трaнспорт У позицијaмa где је посебно нaглaшено у цену је урaчунaт рaд и мaтеријaл нa оспособљењу подлоге зa пријем везе сa лимaријом: штемовaње подлоге и угрaдњa цементним мaлтером дрвених трaпезних пaкни 2ком/м1 и 4ком/м2 зa површинске елементе (или угрaдњa приликом изрaде подлоге у новогрaдњи - aко се може одредити тaчaн рaспоред). Обрaчун се врши премa снимљеној количини изведених радова. 2. РОК И МЕСТО МОНТАЖЕ ДОБАРА Рок испоруке и монтаже: 30 дана од дана закључења уговора. Место израде и монтаже: ШУ ''Козара'' Бачки Моноштор, локалитет лугарница Карапанџа 3. ГАРАНТНИ РОК Гарантни рок:минимално 24 месеца од дана израде и монтаже добра. Наручилац задржава право контроле квалитета и усаглашености са траженим карактеристикама код овлашћене ( акредитоване ) контролне институције. Место и датум МП Потпис Понуђача

11 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин Прилог бр 4 ШГ Сомбор Сомбор УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТВСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3) Да му није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда 4) Да је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона, подизвођач мора даиспуњава обавезне услове из члана 75. Став1 тач. 1) до 4) Закона и услов из чл.75.став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона. 2. УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Исуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом Конкурсном докуметацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. УколикоИзјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77.став 4 Закона о јавним набавкама,не ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 77 ЗЈН. Ако понуђач достави Изјаву, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најприхватљивија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватњиву. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

12 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр 4а ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА У скалду са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник понуђача, дајем следећу ИЗЈАВУ (пун назив и седиште понуђача) Испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РепубликеСрбије или друге државе, ако има седиште на њеној територији. Ова Изјава односи се на јавну набавку покренуту Одлуком Директора дела ЈП "Војводинашуме" ШГ Сомбор Сомбор 1214/14 од :ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА- СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Напомена: Уколико подноси група понуђача/подизвођача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача/подизвођача. Место и датум: М.П Понуђач

13 ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ» Петроварадин ШГ Сомбор Апатинскипут 11 Прилог бр.5 У П У Т С Т В О ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Понуда и остала документација мора бити израђена и предата наручиоцу на српском језику. 2. ИЗРАДА ПОНУДЕ Понуда се сачињава сходно овом упутству, а састоји се од свих попуњених и оверених образаца и изјава. Понуда се подноси у писаном облику на Обрасцу понуде који је саставни део ове конкурсне документације. Понуђачје дужан да достави следећа документа, у једном примерку, према конкурсној документацији: Оверен и потписан образац техничких спецификација ( Прилог бр.3 ) Оверен потписом и печатом образац Изјаве о испуњености услова из члана 75.и 76. Закона (Прилог бр.4 а); Уреднопопуњен, потписаниоверенобразацпонуде ( Прилогбр.6), Уредно попуњен, потписан и оверен образац Модела уговора ( Прилог бр. 7 ) Оверен и потписан образац трошкова припремања понуда ( Прилог бр.8 ) Оверен потписом и печатом образац Изјаве о независној понуди према члану 26. Закона ( Прилог бр.9 ). Оверен потписом и печатом образац Изјаве о поштовању прописа( Прилог бр.10 ) Оверен потписом и печатом од стране овлашћеног лица понуђача образац Изјаве о захтеваним средствима финансијског обезбеђења '' ( Прилог бр. 11 и 11 а) Уколико понуђач не поднесе сва тражена документа, понуда ће се сматрати неприхватљивом. Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потупуно испуњава све техничке спецификације. Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Понудаподноси у коверти,затвореној на начин да се приликом отварања може утврдити са сигурношћу да се први пут отвара.наполеђиниковертеуписујусеподационазивуиседиштупонуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда мора да испуњава све захтеване техничке спецификације и захтевани квалитет према обрасцу из прилога бр.3. Понуда мора да обухвата сва добра у складу са конкурсном спецификацијом и количинама према обрасцу понуде из прилога бр.6 Понуда подразумева да су сви евентуални попусти у цени одмах исказани у њој, путем приказивања коначне цене, а не накнадним обрачунавањем, приликом чега се цена исказује са свим трошковима набавке. По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може повући, нити мењати понуду. 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Понуда са варијантама није дозвољена. 4.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ Понуда важи најмање 30 дана од дана отварања исте. 5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ Понуђач у року за подношење понуде може да измени, допуни или опозове своју понуду искључиво у писаном облику са назнаком Не отварати измена, допуна или опозив а понуде за јавну набавку мале вредности ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ). На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на ковери је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести и адресе свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или мења своју понуду. 6.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуђач може да наступи: самостално, као група која подноси заједничку понуду. Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач нити да учествује у више заједничких понуда. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, саставни део понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезује за извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, Понуђачу који ће издати рачун, Рачуну на који ће бити извршено плаћање, Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1.тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова доказује се Изјавом која је саставни део ове конкурсне документације. Услов из члана 75. став и.тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке. Задруга може поднети понуду самостално, ус воје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 7.ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Понуђач који наступа са подизвођачем мора да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке набавке који ће извршити преко

14 подизвођача.понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.став1 тач 1)до 4) Закона,а доказ о испуњености услова из члана 75.став1.тачка 5) Закона за део набавке који ће се вршити преко подизвођача. 8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА Понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда, уз писмено обраћање на адресу на коју се достављају и понуде, путем поште, електронске поште на адресу особе за контакт или путем факса, са назнаком "Захтев за додатно појашњење". Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева пошаље одговор у писаном облику и да истовремено исти објави на Порталу јавних набавки. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу ( увид ) код понуђача односно његовог подизвођача ( члан 93. Закона о јавним набавкама ). 9.ЦЕНА И РОК ПЛАЋАЊА Цена у понуди се изражава у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са свим зависним трошковима ( транспорти трошкови и сви други трошкови који могу настати ),fco место које дефинише наручилац. Цена не подлеже променама и фиксна је. Рокплаћања: минимално 30 дана, а максимално 45 дана од дана израде и монтаже добара, а на основу записником верификоване примопредаје добара. 10.НАЧИН ИСПОРУКЕ Испорука и монтажа добара извршиће се на адресу: ШУ ''Козара'', Бачки Моноштор, локалитет лугарница Карапанџа 11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА За оцењивање понуде примењиваће се критеријум најниже понуђене цене. У случају исте цене понуђене од стране два или више понуђача, као повољнија вредноваће се понуда која има повољније услове плаћања у погледу дужег рока плаћања. 12.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова ( члан 88. Став 2. Закона ) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који је на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. ( Члан 88. став 3. Закона). 13.РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ Наручилац ће приликом провере понуде извршити рачунску контролу исте. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена ( члан 93. став 5. Закона ). Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 14.ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА Захтев за заштиту права понуђач може поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама. Приликом подношења захтева уплаћује се такса у износу од динара, жиро рачун број , модел бр. 97, позив на број , сврха републичка административна такса, корисник буџет Републике Србије. Наручилац је дужан да обавести све учеснике у поступку о донетој одлуци Републичке комисије. 15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понучђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао забрани из чл.23.и25. Закона о ЈН, учинио повреду конкуренције, доставио неистине податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закључененим уговорима о јавним набавкама који су односили на исти предмет набавке, за период од три године. Докази из ст.1и2. овог члана може бити: 1)правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежнон органа, 2)исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, 3) исправа о наплаћеној казни, 4) рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређује облигациони односи, 7) доказ о ангажовању на изршењу уговора о јавној набавци која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, 8) другии одговарајући доказ примеренпредмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набаке или по раније закљученим уговорима о јаним набавкеам. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. Тачка1) овог члана који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврстан. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. Додатно обезбеђење наручилац мора одредити у конкурсној докумументацији, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене. 16.ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА Наручилац ће донети одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 10 дана од дана отварања понуда и доставити је понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. Уговор о јавној набавци ће се закључивати у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 ЗЈН. Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим понуђачем на ранг листи понуђача. Понуде које буду оцењене као НЕПРИХВАТЉИВЕ наручилац је по закону дужан да одбије.

15 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме" ШГ Сомбор број 1214/14 од год. за јавну набавку добра: ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'', Петроварадин, Шумско газдинство Сомбор Сомбор, Апатински пут ПОДАЦИОПОНУЂАЧУ: 1. Назив понуђача 2. Седиште понуђача 3. Одговорна особа (потписник уговора) 4. Особа за контакт 5. Телефон 6. Телефакс 7. Електронска адреса 8. Текући рачун /понуђача код банке 9. Матични број понуђача 10 Порески број понуђача 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Напомена: Заокружити начин подношења понуда

16 3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 1) Назив подизвођача Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 2) Називподизвођача Адреса Матичниброј ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

17 4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1) Назив учесника у заједничкојпонуди: Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 2) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Образац се попуњава у случају подношења заједничке понуде. У случају пондошења понуде са више понуђача, образац копирати у довољном броју примерака.

18 5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Р.бр ОПИС I РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 1 Скидање насипа од песка испод опеке дебљине до 10 цм. Песак изнети и депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по m2 пода. 2 Скидање пода од опеке постављене у слоју песка. Опеку очистити и сложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по m2 пода. II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1 Ручни ископ земље III категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати са тачношћу cca 5cm. Ископану земљу утоварити на колица, превести и депоновати на градилишну депонију или утоварити на камион и одвести на дозвољену депонију. Не постоје информације о подземним водама и нивоу истих на месту ископа. Будући да није предвиђен посебан елаборат заштите од подземне воде ову чињеницу треба калкулисати у цену а према општим условима за извођење земљаних радова. Обрачун по m3 земље мерено урасло. Набавка, транспорт и разастирање шљунка у слоју дебљине 10cm испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1 цм. Обрачун по m3 набијеног шљунка. III ЗИДАРСКИ РАДОВИ Израда пода од опекарских производа у цементном малтеру. Опекарски производ по избору Инвеститора дебљине до 6 цм поставити у слој цементног малтера дебљине 3 цм, размере 1:3, правилно нивелисати и сложити. Спојнице фуговати а опекарски производ очистити. Обрачун заједно са цементном кошуљицом. Обрачун по m2 пода. Зидање подножја зидова d=25, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 са дерсовањем свих озиданих површина. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. Обрачун по m3 зида, отвори се одбијају. Израда самостојеће зидне металне подконструкције и облагање масивним гипс картонским плочама дебљине око 25мм, система типа Кнауф. Укупна дебљина облоге је 125мм., Металну подконструкцију израдити од поцинкованих профила потребних димензија а по упутству произвођача. Поставити минералну вуну дебљине 100мм и причврстити гипс картонске плоче. Унутар конструкције на потребним местима назначеним у пројекту убацити вертикална ојачања од дрвених гредица. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. Обрачун по m2 постављене површине IV БЕТОНСКИ РАДОВИ Израда темељних трака од армираног бетона марке МБ 20. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената остављених за везу са стубовима и вертикалним серклажима. Ценом обухватити и оплату. Обрачун по m3 темеља. Бетонирање подне подлоге, d=7cm од набијени бетон MB.15, пердашење - у мери потребној за пријем битуменске хидроизолације. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун бетонирања по m2 V ТЕСАРСКИ РАДОВИ Израда двоводне кровне конструкције од суве четинарске грађе 1. класе, суве и одлежале. Кровна конструкција је система простог крова. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца дрвене греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Нове греде пажљиво поставити, извршити заштиту и импрегнацију. Ценом обухватити сав материјал за остваривање веза дрвених елемената, ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге). Јед. мере Кол. m² 13,50 m² 13,50 m³ 1,00 m³ 0,25 m² 10,00 m³ 1,2 m² 30,00 m³ 0,75 m² 7,60 m² 14,50 Цена по јед.мере (без ПДВ-а) Укупна вредност (без ПДВ-а) Укупна вредност (са ПДВ-а)

19 Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова мерено од стрехе до стрехе Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по m2 постављене површине. Заштитни прскање дрвених елемената.. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче, стубове и друго заштитити средствима против пожара и црвоточине. Целокупну конструкцију очистити од преашине, а затим је прскати средством против пожара и црвоточине два пута по упутству произвођача. Противпожарно средство мора задовољити време од 30 мин за које дрво не сме почети да гори. Обрачун по m2 обрађене површине. Набавка и облагање фасадних зидова даскама. Набавка јелових дасака, израда и облагање зидова бродским подом. Бродски под израдити од првокласне суве јеловине, дебљине 22 мм а ширине и дужине по избору пројектанта. У цену улазе и лајсне и скеле. Даске полагати хоризонтално са преклопом. У цену позиције улази и израда потребне подконструкције. Количина није рачуната са преклопом. Ценом обухватити сав ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге), импрегнацију даске и противпожарну заштиту. Обрачун по m2 површине зида који се облаже. VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ Израда и постављање хоризонталне хидроизолације зидова и подова, варењем Кондора 4 мм. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулита нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 15 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. Премази (хладан и оба врућа) се изовде и уз зидове (као сокла) до висине од 15cm, као када. Посебну пажњу обратити на обраду хидроизолације код продора стубова. Обрачун по m2 изолације. Израда и постављање прикивањем кровне подлоге кровног папира. Битуменску хартију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 цм. Обрачун по m2 кровне површине. VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ Набавка, израда и уградња спољашњих једнокрилних тесарских врата са хоризонтално постављеном даском која ће имитирати дрвену облогу зидова. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине, по шеми столарије и детаљимам. Оков од кованог гвожђа израдити и брунирати по детаљима и упутствима пројектанта. Поставити браву са два кључа. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Горњу ивицу врата уклопити са кровном равни. Пре израде димензије проверити на лицу места. Набавка, израда, формирање и уградња продајног пулта у ширини између два стуба, 284цм, висине 68 цм. Отвор се затвара дашћаним капком који се преко шарки фиксира за објекат а отварање је под углом од 180 степени заједно са одбојницима. У склопу позиције урачунати и пулт израђен од даске дебљине 48мм, ширине 25-30цм. Ивице обрадити и формирати профилацију. Обрачун по комаду. VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ Покривање кровних површина поцинкованим бојеним лимом у браон тону дебљине 0,60 мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојима у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. У цену је урачунат сав ситан и потрошни материјал. Посебну пажњу обратити на кровне површине које ће се опшивти лимом (код продора стубова кроз кровне равни ) Обрачун по m2 покривене површине. Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог бојеног лима у тону покривача, развијене ширине 25цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0.6 мм. Олуке спајати нитнама, једноредноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог бојеног флаха 25х5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 mm,, на размаку до 80 цм. m² 16,20 m² 64,00 m² 31,00 m² 16,00 m² 16,50 kom 1 kom 1 m² 16,50 m 8,00

20 Израда и монтажа олучних вертикала од поцинкованог бојеног лима дебљине 0.6 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40 %. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида мин. 20 мм. Рш олука 33цм, Ø 10 цм. Обрачун по m1 oлучне цеви. IX РАЗНИИ РАДОВИ Чишћење градилишта након завршетка радова, утовар и одвоз на дозвољену депонију Обрачун паушал УКУПНО: m 9,30 Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а. Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом. Рокплаћања: урокуод ( минимално 30, максимално 45 дана) од дана испоруке добра. Гарантирок: (минимум 24 месеца од дана израде и монтаже добра) Место испоруке и монтажа добра: ШУ ''Козара'' Бачки Моноштор локалитет лугарница Карапанџа Рок израде и монтаже : 30 дана од дана закључења уговора. Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник групе понуђача одређен споразумом. Местоидатум: М. П. Понуђач

21 Прилог бр. 7 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ: Број: Дана: I УГОВОРНЕ СТРАНЕ Закључен у Сомбору, дана. године између: УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЗА ГОДИНУ 1. Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа директор дела Предузећа ШГ Сомбор Сомбор Апатински пут 11, Срђан Пеурача, дипл.инж.шум., с једне стране као купац (у даљем тексту: Купац), и 2. (у даљем тексту: Продавац). II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА Члан 1. Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу достављене понуде број Продавца која је прихваћена од стране наручиоца Купца, у поступку јавне набавке мале вредности спроведене по Одлуци директора број1214/14 од год. Понуда Продавца дел. број је саставни део овог Уговора. Купац купује, а Продавац продаје и испоручује Купцу, следећу робу по следећој цени: ДРВЕНЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ИЗРАДА И МОНТАЖА ИНФО ПУНКТА-СУВЕНИРНИЦЕ У СРП ''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Р.бр ОПИС I РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 1 Скидање насипа од песка испод опеке дебљине до 10 cm. Песак изнети и депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по m2 пода. 2 Скидање пода од опеке постављене у слоју песка. Опеку очистити и сложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по m2 пода. II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1 Ручни ископ земље III категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати са тачношћу cca 5cm. Ископану земљу утоварити на колица, превести и депоновати на градилишну депонију или утоварити на камион и одвести на дозвољену депонију. Не постоје информације о подземним водама и нивоу истих на месту ископа. Будући да није предвиђен посебан елаборат заштите од подземне воде ову чињеницу треба калкулисати у цену а према општим условима за извођење земљаних радова. Обрачун по m3 земље мерено урасло. Набавка, транспорт и разастирање шљунка у слоју дебљине 10cm испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1 cm. Обрачун по m3 набијеног шљунка. III ЗИДАРСКИ РАДОВИ Израда пода од опекарских производа у цементном малтеру. Опекарски производ по избору Инвеститора дебљине до 6 цм поставити у слој цементног малтера дебљине 3 cm, размере 1:3, правилно нивелисати и сложити. Спојнице фуговати а опекарски производ очистити. Обрачун заједно са цементном кошуљицом. Обрачун по m2 пода. Зидање подножја зидова d=25, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 са дерсовањем свих озиданих површина. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 cm. Обрачун по m3 зида, отвори се одбијају. Израда самостојеће зидне металне подконструкције и облагање масивним гипс картонским плочама дебљине око 25mm, система типа Кнауф. Укупна дебљина облоге је 125mm., Металну подконструкцију израдити од поцинкованих профила потребних димензија а по упутству произвођача. Поставити минералну вуну дебљине 100mm и причврстити гипс картонске плоче. Унутар конструкције на потребним местима назначеним Јед. мере Кол. m² 13,50 m² 13,50 m³ 1,00 m³ 0,25 m² 10,00 m³ 1,2 m² 30,00 Цена по јед.мере (без ПДВ-а) Укупна вредност (без ПДВ-а) Укупна вредност (са ПДВ-а)

22 у пројекту убацити вертикална ојачања од дрвених гредица. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. Обрачун по m2 постављене површине IV БЕТОНСКИ РАДОВИ Израда темељних трака од армираног бетона марке МБ 20. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине 10 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената остављених за везу са стубовима и вертикалним серклажима. Ценом обухватити и оплату. Обрачун по m3 темеља. Бетонирање подне подлоге, d=7cm од набијени бетон MB.15, пердашење - у мери потребној за пријем битуменске хидроизолације. Обавезна је уградња свих везних и анкерних елемената. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун бетонирања по m2 V ТЕСАРСКИ РАДОВИ Израда двоводне кровне конструкције од суве четинарске грађе 1. класе, суве и одлежале. Кровна конструкција је система простог крова. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца дрвене греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Нове греде пажљиво поставити, извршити заштиту и импрегнацију. Ценом обухватити сав материјал за остваривање веза дрвених елемената, ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге). Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова мерено од стрехе до стрехе. Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24mm од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по m2 постављене површине. Заштитни прскање дрвених елемената.. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче, стубове и друго заштитити средствима против пожара и црвоточине. Целокупну конструкцију очистити од преашине, а затим је прскати средством против пожара и црвоточине два пута по упутству произвођача. Противпожарно средство мора задовољити време од 30 мин за које дрво не сме почети да гори. Обрачун по m2 обрађене површине. Набавка и облагање фасадних зидова даскама. Набавка јелових дасака, израда и облагање зидова бродским подом. Бродски под израдити од првокласне суве јеловине, дебљине 22 mm а ширине и дужине по избору пројектанта. У цену улазе и лајсне и скеле. Даске полагати хоризонтално са преклопом. У цену позиције улази и израда потребне подконструкције. Количина није рачуната са преклопом. Ценом обухватити сав ситан и потрошни материјал (кланфе, ексери, завртњи, затеге), импрегнацију даске и противпожарну заштиту. Обрачун по m2 површине зида који се облаже. VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ Израда и постављање хоризонталне хидроизолације зидова и подова, варењем Кондора 4 mm. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулита нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 15 cm, посебну пажњу посветити варењу спојева. Премази (хладан и оба врућа) се изовде и уз зидове (као сокла) до висине од 15cm, као када. Посебну пажњу обратити на обраду хидроизолације код продора стубова. Обрачун по m2 изолације. Израда и постављање прикивањем кровне подлоге кровног папира. Битуменску хартију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 cm. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 cm. Обрачун по m2 кровне површине. VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ Набавка, израда и уградња спољашњих једнокрилних тесарских врата са хоризонтално постављеном даском која ће имитирати дрвену облогу зидова. Довратник израдити од m³ 0,75 m² 7,60 m² 14,50 m² 16,20 m² 64,00 m² 31,00 m² 16,00 m² 16,50 kom 1

23 првокласне и суве храстовине, по шеми столарије и детаљимам. Оков од кованог гвожђа израдити и брунирати по детаљима и упутствима пројектанта. Поставити браву са два кључа. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Горњу ивицу врата уклопити са кровном равни. Пре израде димензије проверити на лицу места. Набавка, израда, формирање и уградња продајног пулта у ширини између два стуба, 284 cm, висине 68 cm. Отвор се затвара дашћаним капком који се преко шарки фиксира за објекат а отварање је под углом од 180 степени заједно са одбојницима. У склопу позиције урачунати и пулт израђен од даске дебљине 48mm, ширине 25-30cm. Ивице обрадити и формирати профилацију. Обрачун по комаду. VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ Покривање кровних површина поцинкованим бојеним лимом у браон тону дебљине 0,60 мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојима у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. У цену је урачунат сав ситан и потрошни материјал. Посебну пажњу обратити на кровне површине које ће се опшивти лимом (код продора стубова кроз кровне равни ) Обрачун по m2 покривене површине. Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог бојеног лима у тону покривача, развијене ширине 25цм, ширине олука 10 cm и дебљине 0.6 mm. Олуке спајати нитнама, једноредноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог бојеног флаха 25х5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 mm,, на размаку до 80 cm. Израда и монтажа олучних вертикала од поцинкованог бојеног лима дебљине 0.6 mm. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују калајем од најмање 40 %. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида мин. 20 mm. Рш олука 33cm, Ø 10 cm. Обрачун по m1 oлучне цеви. IX РАЗНИИ РАДОВИ Чишћење градилишта након завршетка радова, утовар и одвоз на дозвољену депонију Обрачун паушал УКУПНО: kom 1 m² 16,50 m 8,00 m 9,30 дин Укупна вредност без ПДВ-а. Укупна вредност са ПДВ-ом. Трошкови накнадних и непредвидивих радова су урачунати у цену, ови трошкови се неће посебно исказивати нити ће се они посебно плаћати. III РОК ИСПОРУКЕ, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Члан 2. Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року од дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа. Дужничко-поверилачки однос настаје даном испоруке робе. Члан 3. Продавац је обавезан да испостави Купцу фактуру у складу са важећим прописима, у року од 3 дана од испоруке робе, на адресу ШГ Сомбор Апатински пут 11, Сомбор. IV НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ Члан 4. Добро која је предмет овог Уговора израђује се и монтира Продавац, о свом трошку, fco Купац, на адресу: ШУ ''Козара'' Бачки Моноштор, локалитет лугарница Карапанџа Члан 5. Продавац се обавезује да ће добро израдити и монтирати Купцу у року од 30 дана од дана закључења уговора. V УГОВОРНА КАЗНА Члан 6. У случају кашњења у извршењу уговора, одредиће се накнадни рок за извршење. Уколико Купац не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а услуга не буде извршена у том року, Купац има право да захтева од Продавца плаћање уговорне казне од 0.5 % од вредности неизвршеног дела уговора, за сваки дан закашњења. VI КВАЛИТЕТ РОБЕ Члан 8. Квалитет добра који је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати правилима струке и добрим пословним обичајима.

24 Члан 9. Продавац одговара за квалитет производа у гарантном року од месеци, од дана прузимања добраод стране купца. Продавац се обавезује да све уочене недостатке отклони у гарантом року. Члан 10. Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су последица неправилног одржавања и чувања од стране Купца. VIII КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ Члан 11. Квантитивни пријем врши се приликом преузимања робе од стране Купца. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 2дана. IX КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ Члан 12. Купац је дужан да израђено добро на уобичајени начин прегледа и да о видљивим недостацима обавести Продавца у писаној форми, у року од 2 дана. Члан 13. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета у било које време и без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. У сличају кад независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Продавца. О одступања од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести продавца у року од 8 дана од дана сазнања, у писаној форми. У случају рекламације од стране купца, продавац се обавезује да у року од 3 дана, од захтева купца, поступи по рекламацији купца и отклони недостатке. Члан 14. У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима квалитета, Купац има право, након уредног обавештавања Продавца, да: - захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног квалитета, и накнаду штете због задоцњења; - тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност добра на тржишту у часу закључења уговора; X ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ Члан 15. Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила). Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. Члан 16. Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. XI РАСКИД УГОВОРА Члан 17. У случају да Продавац не изврши уговорене обавезе у року сматраће се да је раскинуо Уговор у делу неизвршених обавеза и Купац има право на наплату уговорне казне. XII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Члан 18. Приликом закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза средством финансијског обезбеђења бланко соло меницу, оверену печатом и потписом Продавца, са меничним писмом, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10% од вредности уговора из члана 1. а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року. Меница се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца уговора. Меница се не може вратити Продавцу пре истека рока за испуњења обавеза, осим уколико је Продавац у целости испунио своје обавезе. XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА Члан 19. Измене и допуне овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у писаном облику.

25 XIV ПРИМЕНА ЗОО Члан 20. На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима. XV СПОРОВИ Члан 21. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Сомбору. XVI СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА Члан 22. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 23. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 2 (два) примерка. Продавац Купац Директор ШГ Сомбор Срђан Пеурача, дипл.инж.шум

26 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.8 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ У складу са чланом 88. Став 1. Закона, понуђач, достаља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС УКУПНО: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који је на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Напомена: достављање овог обрасца није обавезно Место и датум ПОНУЂАЧ

27 ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ» Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПРЕМА ЧЛАНУ 26. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ И ПОТВРЂУЈЕМ да: (пун назив и седиште понуђача) Да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Место и датум: ОДГОВОРНО ЛИЦЕ (Потпис и печат)

28 ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ» Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.10 ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама,под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сампри састављању понуде поштоваообавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Напомена: Уколико подноси група понуђача/подизвођача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача Место и датум: ОДГОВОРНО ЛИЦЕ (Потпис и печат) ЈП,,ВОЈВОДИНАШУМЕ,, Петроварадин ШГ ''СОМБОР'' Прилог бр.11 ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

29 Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се приложи и финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према следећем: ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран каонајповољнији, пре закључења уговора, доставити РЕГИСТРОВАНУ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од вредности уговора, а у циљу доброг извршења посла. уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ ПРИЛАЖЕ И ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ, ОП образац и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из којих је видљиво да је меницу и менично писмо потписало овлашћено лице понуђача. Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је менице, неопходно је доставити и специјалну пуномоћ сходно члану 91. став 4. Закона о облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које Понуђач има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором. У прилогу: - Образац меничног писма - за извршење уговора И З Ј А В А У свему сам сагласан и обавезујем се да уз Уговор приложим средство финансијског обезбеђења, на начин и са свим потребним прилозима, а према напред наведеним захтевима наручиоца (Место и датум) ПОНУЂАЧ (Потпис и печат)

30 Прилог 11 а На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96), МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ КОРИСНИК: Текући рачун: Матични број: Код: ПИБ: Предајемо вам бланко, соло меницу број и овлашћујемо као повериоца, да је може попунити на износ до динара (словима: динара) за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Купопродајног уговора бр. / од године, или последњег Анекса проистеклог из овог Уговора, овлашћујемо као Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца менице из његових новчаних средстава, односно друге имовине. Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног Купопродајног уговора број од године или последњег Анекса проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из напред наведеног Купопродајног уговора бр. / године од године или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса. Датум издавања Овлашћења ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ Адреса: Мат.бр. ПИБ М.П. Директор

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 40

41 41

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 174/32 3.7.2015 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 2/2015 ze dne 17. června 2015, kterým se mění Úmluva o společném

Více

Komunikace neslyšících rodičů se slyšícími dětmi. Alena Vymazalová

Komunikace neslyšících rodičů se slyšícími dětmi. Alena Vymazalová Komunikace neslyšících rodičů se slyšícími dětmi Alena Vymazalová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena v prvé řadě na život neslyšících od dětství až po jejich dospělost.

Více

SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7

SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7 SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7 SCHEME B a b c d e f g h i j k l UNDERHÅLL OCH FÖRVARING: SKÖTSEL Rengör alla delar efter varje användning enligt anvisningarna ovan och använd en lätt fuktad trasa för apparatens

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Diplomová práce. Bc. Vanja Igić

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Diplomová práce. Bc. Vanja Igić Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Diplomová práce Bc. Vanja Igić Momo Kapor: Magija Beograda - komentovaný překlad povídkového cyklu Momo Kapor:

Více

+49 (0) 2871-93 - 429 DUSPOL

+49 (0) 2871-93 - 429 DUSPOL Bedienungsanleitung Operating manual F Mode d emploi E Manuel de instrucciones Инструкция за експлоатация ávod k použití zkoušečky Brugsanvisning Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως H Használati utasítás I Istruzioni

Více

Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы

Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы FOTOGRAFIE Фотография Tento formulář ţádosti je zdarma Бесплатная анкета 1. Příjmení (x) Фамилия (х) N O V I K O V A 2. Rodné

Více

BULHARŠTINA NA CESTY

BULHARŠTINA NA CESTY Полезни изрази (užitečné fráze) BULHARŠTINA NA CESTY Добър ден (dobar den) Dobrý den Добър вечер (dobar večer) Dobrý večer Лека нощ (leka nošt) Dobrou noc Здавейте! Здавей! Здрасти! (zdravejte, Dobrý den/

Více

AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996

AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 31833160.fm Page 1 Friday, April 1, 2005 6:48 PM SK H KARTA INSTALACYJNA Minimalna odległość od palników: 50 cm (od palników elektrycznych), 70 cm (od palników gazowych, olejowych lub węglowych. Jeżeli

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Druhý cizí jazyk

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Druhý cizí jazyk Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Ruský jazyk 6. 7. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák rozumí jednoduchým pokynům při práci

Více

12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování

12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování 12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování 12.1. о бщи поня тия Obecné pojmy автомоби л m. auto, vůz; тало н на ~ technický průkaz auta биле т m. jízdenka: ~ със запа зено мя сто jízdenka s místenkou;

Více

Представяне на нашата фирма - с дълголетни традиции и стабилно качество на производството. na správné cestě. на правилния

Представяне на нашата фирма - с дълголетни традиции и стабилно качество на производството. na správné cestě. на правилния Представяне на нашата фирма - с дълголетни традиции и стабилно качество на производството M&Z na správné cestě. на правилния път vпрез roce1961 1961година byl v Botěvgradu založen závod na výrobu náhradních

Více

ADJUSTABLE DOOR FRAME PRESTIGE РЕГУЛИРУЕМА КАСА ПРЕСТИЖ PRESTIGE SZABÁLYOZOTT AJTÓTOK OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRESTIGE TOCUL DE UŞĂ REGLABIL PRESTIGE

ADJUSTABLE DOOR FRAME PRESTIGE РЕГУЛИРУЕМА КАСА ПРЕСТИЖ PRESTIGE SZABÁLYOZOTT AJTÓTOK OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRESTIGE TOCUL DE UŞĂ REGLABIL PRESTIGE 225 ADJUSTABLE DOOR FRAME PRESTIGE РЕГУЛИРУЕМА КАСА ПРЕСТИЖ PRESTIGE SZABÁLYOZOTT AJTÓTOK OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRESTIGE TOCUL DE UŞĂ REGLABIL PRESTIGE REGULOVANÁ ZÁRUBŇA PRESTIGE www.portadoors.com Porta

Více

5. Ра бота Práce. 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy

5. Ра бота Práce. 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 5. Ра бота Práce 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy а втор m. autor аге нт m. (предста вител на предприя тие и под.) m. agent актри са ž. herečka актьо

Více

ANNEA, solino, Valea, tracy

ANNEA, solino, Valea, tracy made by CENNíK Sprchové kúty a VNIČKY NNE, Valea 1 Душевые ограждения и поддоны NNE, solino, Valea, tracy Эксклюзивные серии душевых ограждений Безрамная прозрачность ванной комнаты ExkluzívnE bezrámové

Více

OKP931Z OKP631Z OKP621Z

OKP931Z OKP631Z OKP621Z OKP931Z OKP631Z OKP621Z INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PL CZ SK BG RO Szanowni Państwo, PL Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Více

31833136.fm Page 1 Tuesday, July 6, 2004 3:39 PM AKR 641 - AKR 643

31833136.fm Page 1 Tuesday, July 6, 2004 3:39 PM AKR 641 - AKR 643 31833136.fm Page 1 Tuesday, July 6, 2004 3:39 PM KARTA INSTALACYJNA Minimalna odległość od palników: 65 cm (palniki elektryczne), 75 cm (palniki gazowe, olejowe lub węglowe). Podczas montażu należy przestrzegać

Více

1. Usazení do podlahy * Placement to the floor * Bodenebene Montage * Usadenie do podlahy * Padlóra helyezés * Montavimas į grindis *

1. Usazení do podlahy * Placement to the floor * Bodenebene Montage * Usadenie do podlahy * Padlóra helyezés * Montavimas į grindis * SPRHOVÉ VNIČKY * SHOWR TRYS * USHTSSN * SPRHOVI VNIČKY * ZUHNYTÁLÁK *UŠO PĖKLI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo instrukcija

Více

ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO PRO VYTÁPĚNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ NEBO BYTŮ

ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO PRO VYTÁPĚNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ NEBO BYTŮ POPIS Toto horkovzdušné vytápěcí zařízení je provozováno na propan butan. Jeho charakteristikou je plné využití energetické hodnoty paliva vplyvem tepelné výměně mezi vzduchem a spalinami. Zařízení vyhovuje

Více

Volný čas a zábava. 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy

Volný čas a zábava. 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy 4. Свобо дно вре ме и забавле ния Volný čas a zábava 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy биле т m. vstupenka: ~ за представле ние, за музе й vstupenka na představení, do muzea; предвари телна прода жба на

Více

Combo with L01_ruština and 13 others

Combo with L01_ruština and 13 others Combo with L01_ruština and 13 others Study online at quizlet.com/combine/29113648,29512051,30759212,37454865,35297826,38612136,38651593,38664625,38665 653,38666108,38680556,40168557,40182763,40184083 1.

Více

3Cs33015.fm5 Page 8 Thursday, August 23, 2001 12:49 PM JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3Cs33015.fm5 Page 8 Thursday, August 23, 2001 12:49 PM JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3Cs33015.fm5 Page 8 Thursday, August 23, 2001 12:49 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM DIGESTOŘE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT DIGESTOŘ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK

Více

DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ PŘEHLED SYSTÉMU ОБЗОР СИСТЕМЫ Poz. Поз. Popis Описание Označení Обознач. 1 Drátěný kabelový žlab Канал кабельный проволочный DZ 60X150 2 Spojka Соединение

Více

Használati utasítás GP-280 IP kamerához

Használati utasítás GP-280 IP kamerához HU Használati utasítás GP-280 IP kamerához Az IP kamera a leggazdaságosabb és hatékonyabb távirányítható megfigyelı rendszer. Üzembe helyezés után a kamera számítógép nélkül tud mőködni. A beépített web-szervernek

Více

Pharo Comfort Plus M20

Pharo Comfort Plus M20 Pharo Duschpaneel Comfort Plus M20 Pharo Comfort Plus M20 2634XXXX Montageanleitung Installation Instructions Istruzioni di montaggio Instructions de montage Instrucciones de montaje Montagehandleiding

Více

bab.la Fráze: Cestování Cestování česky-rusky

bab.la Fráze: Cestování Cestování česky-rusky Cestování : Pozice Ztratil(a) jsem se. Я заблудился. (YA zabludilsya.) Nevědět, kde jsi Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě? Можете показать мне это на карте? (Mozhete pokazat' mne eto na karte?)

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICAL DOCUMENTATION TECHNISCHE DOKUMENTATION

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICAL DOCUMENTATION TECHNISCHE DOKUMENTATION TECHNICKÁ DOKUMTACE TECHNICAL DOCUMTATION TECHNISCHE DOKUMTATION OSAH TALE OF CONTTS INHALTSVERZEICHNIS СОДЕРЖАНИЕ RSV6 2-5 RSV7 6-9 RSVPLUS 1-13 R6 14-17 R7 18-21 PLUS 22-25 EMJ 26-29 ECO 3-33 LHF 34-37

Více

Proč začali naši krajané ve Spojených

Proč začali naši krajané ve Spojených udc 821.162.3 92.08:81 112 Alena Jaklová (České Budějovice) Čeština krajanských periodik v USA a její vývojové proměny 279 Кључне речи: čechoamerická periodika, funkce krajanského tisku v USA, amerikanizace

Více

Obsah. Seznam používaných zkratek. Slovo autorů O autorech. Úvodem 1

Obsah. Seznam používaných zkratek. Slovo autorů O autorech. Úvodem 1 Seznam používaných zkratek Předmluva Slovo autorů O autorech X XVII XVIII XX Úvodem 1 1. Veřejné sbory v České republice 1 2. Zásada legality 5 3. Bezpečnost a veřejný pořádek 6 4. Několik poznámek k neurčitým

Více

1. Dům Дом. 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт

1. Dům Дом. 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 1. Dům Дом 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт byt м. жи лище, кварти ра, апартаме нт: dvoupokojový ~ двуста йно жи лище; hledat nový ~ тъ рся но во жи

Více

Karbidové technické frézy

Karbidové technické frézy Karbidové technické frézy Představení Dormer uvádí řadu karbidových technických fréz vysoké kvality, široký program nabízí řešení pro většinu aplikací ve všech hlavních odvětvích průmyslu. Prvotřídní kvalita

Více

PARTS LIST. www.weber.com

PARTS LIST. www.weber.com PARTS LIST 1-2- 3-4- 5-8- www.weber.com 3 ASSEMBLY 1 2 2-3 2-4 4 ASSEMBLY 5 4-6 2-7 www.weber.com 5 ASSEMBLY 8 Aa Aa Ba Ba Ca Ca 6 ASSEMBLY 9 10 4-4 - www.weber.com 7 ASSEMBLY 11 5-3 - 2-1 - 1-4- 1-12

Více

C 2 B D C 1 C 1 A C 2 100-200

C 2 B D C 1 C 1 A C 2 100-200 STVBNÍ PŘIPRVNOST POSUVNÁ VRT LUX ST 500 DIMNSIONL SHT SID SCTIONL DOORS LUX ST 500 MSSBLTT RUNDUMTOR LUX ST 500 CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ S VRT N FR SPC FOR TH DOORMOVMNT D FRIRUM FÜR TORMONTG -

Více

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk patří do skupiny jižních slovanských jazyků. Prošel složitým vývojem a vzdálil se nejvíce slovanskému typu. Nemá skloňování, chybí infinitiv, nejsou

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PT 720 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633374

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PT 720 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633374 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)... 1

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)... 1 O B S A H Předmluva k prvnímu vydání............................................... XII Předmluva k druhému vydání............................................. XIV O autorovi............................................................

Více

Xerox Phaser 6000. Quick Use Guide. More Information Další informace Więcej informacji További információ Mai multe informații Допълнителна информация

Xerox Phaser 6000. Quick Use Guide. More Information Další informace Więcej informacji További információ Mai multe informații Допълнителна информация More Information Další informace Więcej informacji További információ Mai multe informații Допълнителна информация Xerox Phaser 6000 Color Printer www.xerox.com/msds (U.S./Canada) www.xerox.com/environment_europe

Více

Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí.

Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí. Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí. Jak ne při expanzi do zahraničí. Otto Kočí, B2M.CZ s.r.o. Disclaimer Vědět, jak něco nedělat, ještě automaticky neznamená vědět, jak to dělat. Ale je to určitě dobrá cesta

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. PFEVEX74910.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. PFEVEX74910.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. PFEVEX7490.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte

Více

120 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Technické sluzby TS zlín DERATEX spol. s r. o. Zlín DERC, S.R.O. STAVEBNÍ

Více

Inovativní přístup k demontáži a montáži kotlů Elektrárny Prunéřov

Inovativní přístup k demontáži a montáži kotlů Elektrárny Prunéřov 52 Inovativní přístup k demontáži a montáži kotlů Elektrárny Prunéřov Součástí rekonstrukce kotelny Elektrárny Prunéřov II, kterou z pozice generálního zhotovitele zajišťuje ŠKODA PRAHA Invest, je i výměna

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS QT-4050 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559692

Vaše uživatelský manuál PHILIPS QT-4050 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559692 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MONTÁŽNÍ SYSTÉMY МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

MONTÁŽNÍ SYSTÉMY МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ MONTÁŽNÍ SYSTÉMY МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ PŘEHLED SYSTÉMU ОБЗОР СИСТЕМЫ Poz. Поз. Popis Описание Označení Обознач. 1 Upevňovací svorka Крепежный зажим US 2 Držák stropní Держатель для потолка DSZT 3 Stavitelný

Více

Speciální nauka o literárních žánrech, Nové výzvy literární genologii 1. Ivo Pospíšil (Brno) udc 821.162.3/.4-3.09

Speciální nauka o literárních žánrech, Nové výzvy literární genologii 1. Ivo Pospíšil (Brno) udc 821.162.3/.4-3.09 udc 821.162.3/.4-3.09 Ivo Pospíšil (Brno) Nové výzvy literární genologii 1 283 Кључне речи: Nová próza jako výzva genologii, dva generační přístupy, dlouhá próza, mediální literatura, kořeny obou přístupů

Více

MULTIKULTURALISMUS A KOSMOPOLITISMUS VE SLOVANSKÝCH KULTURÁCH povinně-volitelná přednáška

MULTIKULTURALISMUS A KOSMOPOLITISMUS VE SLOVANSKÝCH KULTURÁCH povinně-volitelná přednáška Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Katedra literární kultury a slavistiky PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. e-mail: mirce@centrum.cz, Miroslav.Kouba@upce.cz MULTIKULTURALISMUS A KOSMOPOLITISMUS VE SLOVANSKÝCH

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

VIDEO KAPUTELEFON CMOS KAMERÁVAL

VIDEO KAPUTELEFON CMOS KAMERÁVAL VIDEO KAPUTELEFON CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541 HU A KÉSZÜLÉK Fİ EGYSÉGEI: KÜLTÉRI 1/4 CMOS KAMERA: 1 DB MONITOR 4 LCD: 1 DB AC ADAPTER 230V 50Hz: 15V 1AMPER 1 DB VEZETÉK: KB. 1M CSAK ILLUSZTRÁCIÓ: 1 DB

Více

Předmluva. Dovolte nám, abychom vám popřáli hodně úspěchů při studiu světového jazyka, jakým ruština bezesporu je. Autoři III

Předmluva. Dovolte nám, abychom vám popřáli hodně úspěchů při studiu světového jazyka, jakým ruština bezesporu je. Autoři III Předmluva Milí studenti! Otevíráte první díl Učebnice současné ruštiny. Tato učebnice vás na pozadí běžných životních situací seznámí s aktuální slovní zásobou a systematicky provede komplexní gramatikou

Více

Stručný návod k obsluze. SK Stručný návod HU Rövid használati útmutató RO Ghid succint BG Ръководство за бърз старт

Stručný návod k obsluze. SK Stručný návod HU Rövid használati útmutató RO Ghid succint BG Ръководство за бърз старт Stručný návod k obsluze SK Stručný návod HU Rövid használati útmutató RO Ghid succint BG Ръководство за бърз старт Děkujeme vám, že jste si vybrali Withings Activité Potřebujete pomoci? support.withings.com/activite

Více

2.. Časování slovesa pít (пить) v přítomném čase rozvoj jazykové kompetence. Cvičení upozorňuje také na pravopis tvarů slovesa.

2.. Časování slovesa pít (пить) v přítomném čase rozvoj jazykové kompetence. Cvičení upozorňuje také na pravopis tvarů slovesa. Název materiálu Nákupy Anotace materiálu Materiál je zaměřen na práci se specifickou formou autentického textu reklamním letákem. Dotýká se problematiky nákupů, potravin, vaření, jídla. Doporučená jazyková

Více

Інструкції з експлуатації ДУХОВА ШАФА Зміст. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Návod na použitie RÚRA NA PEČENIE Obsah 9YOKT 998ED X /HA.

Інструкції з експлуатації ДУХОВА ШАФА Зміст. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Návod na použitie RÚRA NA PEČENIE Obsah 9YOKT 998ED X /HA. 9YOKT 998E X /HA Українська Інструкції з експлуатації ДУХОВА ШАФА Зміст Інструкції з експлуатації, Попередження, Сервісна допомога,4 Опис приладу, Опис приладу,7 Установлення, Конструкція духовки,7 Підключення

Více

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 SLOVENSKO 48 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUES NEDERLANDS DANSK NORSK SVENSKA

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 SLOVENSKO 48 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUES NEDERLANDS DANSK NORSK SVENSKA C1 PC Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruksanvisning Bruksanvisning

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

NIKDO TI NESMÍ UBLIŽOVAT. Knížka pro děti a mládež o tom, co to znamená zneužívání a zanedbávání

NIKDO TI NESMÍ UBLIŽOVAT. Knížka pro děti a mládež o tom, co to znamená zneužívání a zanedbávání NIKDO TI NESMÍ UBLIŽOVAT Knížka pro děti a mládež o tom, co to znamená zneužívání a zanedbávání NIKDO TI NESMÍ UBLIŽOVAT Vydavatel Centrum práv dítěte Bělehrad, Skender-begova 20/112 Srbsko +381 11 33

Více

JSME TU PRO VÁS JIŽ DÉLE NEŽ PŮL STOLETÍ 4 INFORMAČNÍ SERVIS 365 DNÍ V ROCE 6 PRAHA SKVĚLÝ TURISTICKÝ CÍL 12

JSME TU PRO VÁS JIŽ DÉLE NEŽ PŮL STOLETÍ 4 INFORMAČNÍ SERVIS 365 DNÍ V ROCE 6 PRAHA SKVĚLÝ TURISTICKÝ CÍL 12 1 OBSAH 3 JSME TU PRO VÁS JIŽ DÉLE NEŽ PŮL STOLETÍ 4 INFORMAČNÍ SERVIS 365 DNÍ V ROCE 6 PRAHA SKVĚLÝ TURISTICKÝ CÍL 12 PRAHA POTŘEBUJE ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU 14 FENOMÉN VZDĚLÁVÁNÍ 16 PIS A PAMÁTKOVÉ

Více

DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU EEE/BG/RO/cs 1 EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

Více

MICROWAVE OVEN WITH GRILL

MICROWAVE OVEN WITH GRILL Important Σημαντικό Pomembno Důležité Dôležité Fontos Важлива інформація Svarīgi Svarbu Tähelepanu Важно Important Увага R-640 MICROWAVE OVEN WITH GRILL - OPERATION MANUAL ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΚΡΙΛ

Více

Tensoval. www.hartmann.info 030 090/1 (1006)

Tensoval. www.hartmann.info 030 090/1 (1006) Tensoval DE PAUL HARTMANN AG 89522 Heidenheim CZ HARTMANN-RICO A.S. 66471 Veverská Bítýška HU HARTMANN-RICO Hungária Kft. 2051 Biatorbágy RO PAUL HARTMANN S.R.L. 540300 Târgu Mures RU ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»

Více

DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ PŘEHLED SYSTÉMU ОБЗОР СИСТЕМЫ Poz. Поз. Popis Описание Označení Обознач. 1 Drátěný kabelový žlab Канал кабельный проволочный DZ 60X150 2 Spojka Соединение

Více

Інструкція по використанню Варильна поверхня Зміст. Pokyny pro použití VARNÁ DESKA Obsah. Návod na použitie VARNÁ DOSKA Obsah

Інструкція по використанню Варильна поверхня Зміст. Pokyny pro použití VARNÁ DESKA Obsah. Návod na použitie VARNÁ DOSKA Obsah PC 640T (WH)/HA EE PC 640.K X /HA EE Česky Pokyny pro použití VARNÁ DESKA Obsah Pokyny pro použití,1 Upozornění,2 Servisní služba,4 Popis zařízení,5 Instalace,6 Uvedení do činnosti a použití,10 Opatření

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST STDS DIMENSIONAL SHEET STDS MASSBLATT DACHFOLGEBESCHLAG STDS МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ STDS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST STDS DIMENSIONAL SHEET STDS MASSBLATT DACHFOLGEBESCHLAG STDS МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ STDS STAVEBNÍ PŘPRAVENOST STDS CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FRERAUM FÜR DE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ 220 D = B + 550 (B +

Více

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX EDH97950W http://ru.yourpdfguides.com/dref/3901212

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX EDH97950W http://ru.yourpdfguides.com/dref/3901212 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Více

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Přehled obsahu str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Část první. Exekuční právo... 1 1 Kapitola 1. Obecná část exekučního práva... 1 1 Kapitola 2. Exekuce

Více

Obec Věžná, zastupitelstvo obce Věžná

Obec Věžná, zastupitelstvo obce Věžná ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚŽNÁ, KONANÉHO DNE 13.6. 2012, od 19:00 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Věžná (dále též jako,,zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:00

Více

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Starosta 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Bod pořadu jednání: 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML č. 1/2011 O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ

Více

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Příloha 5: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Obrázek II: Ukázka podoby dopravního informačního centra

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (1902-1935) Prozatímní inventární seznam

Více

PL KARTA INSTALACYJNA

PL KARTA INSTALACYJNA PL CZ KARTA INSTALACYJNA Minimalna odległość pomiędzy blatem kuchenki, na którym ustawiane są naczynia, a najniższą częścią okapu NIE MOŻE BYĆ mniejsza niż 45 cm w przypadku kuchenki elektrycznej oraz

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Uživatelská příručka. Ръководство на собственика. Списък с части Гид за монтиране. RO Manualul de utilizare

Uživatelská příručka. Ръководство на собственика. Списък с части Гид за монтиране. RO Manualul de utilizare TARIO IMPORTANT KEEP FOR FUTURE REFERENCE HU Felhasználói kézikönyv Alkatrészlista Illesztő vezető 013kg Y 040182 SK Užívateľská príručka Zoznam dielov Návod na montáž RU PL Руководство для пользователя

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny K 80. výročí založení Sborník příspěvků z konference (Praha, 12.-14. října 2005) Sestavila Dagmar Petišková Praha

Více

1. KABELOVÉ ŽLABY 1-03 КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 2. DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY 1-23 КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

1. KABELOVÉ ŽLABY 1-03 КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 2. DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY 1-23 КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ OBSAH СОДЕРЖАНИЕ KAPITOLA ГЛАВА Strana Страница 1. KABELOVÉ ŽLABY 1-03 КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 2. DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY 1-23 КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ 3. MONTÁŽNÍ SYSTÉMY 1-31 МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Více

RX-5022RSL AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO PØIJÍMAÈ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLÕ KÉSZÛLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР

RX-5022RSL AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO PØIJÍMAÈ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLÕ KÉSZÛLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР RETURN TA/NEWS/INFO ON/OFF MODE 100 SLEEP STANDBY TUNING UP DOWN PRESET UP DOWN INPUT ATT MEMORY DIMMER PTY SEARCH TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE AUDIO/VIDEO RECEIVER AUDIO/VIDEO PØIJÍMAÈ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO

Více

DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 24 tschechischer Vertragstext CS (Normativer Teil) 1 von 21 DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU EEE/BG/RO/cs 1

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HX6311/02 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559518

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HX6311/02 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559518 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PL KARTA INSTALACYJNA

PL KARTA INSTALACYJNA PL CZ KARTA INSTALACYJNA Minimalna odległość pomiędzy blatem kuchenki, na którym ustawiane są naczynia, a najniższą częścią okapu NIE MOŻE BYĆ mniejsza niż 50 cm w przypadku kuchenki elektrycznej oraz

Více

TRADICE ČAJE V RUSKU

TRADICE ČAJE V RUSKU FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY SEKCE RUSISTIKY TRADICE ČAJE V RUSKU TRADITION OF TEA IN RUSSIA Традиция чая в России VYPRACOVALA: Martina Augustinová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

M18 FDD M18 FPD. Оригинален прирачник за работа. Original brugsanvisning Original bruksanvisning Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet

M18 FDD M18 FPD. Оригинален прирачник за работа. Original brugsanvisning Original bruksanvisning Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet M18 FDD M18 FPD Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruksanvisning

Více

Elektrický přenosný odvlhčovač NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický odvlhčovač NÁVOD NA OBSLUHU

Elektrický přenosný odvlhčovač NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický odvlhčovač NÁVOD NA OBSLUHU Elektrický přenosný odvlhčovač NÁVOD K OBSLUZE Elektrický odvlhčovač NÁVOD NA OBSLUHU Мoбильный удалитель влаги RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII 3-8 9-14 15-21 PO W ER W ET CO ZY M O DE DRY CO N T 1/O POWE

Více

3-7. Elektrický automatický víceúčelový hrnec NÁVOD K OBSLUZE 8-12. Elektrický automatický viacúčelový hrniec NÁVOD NA OBSLUHU 13-17

3-7. Elektrický automatický víceúčelový hrnec NÁVOD K OBSLUZE 8-12. Elektrický automatický viacúčelový hrniec NÁVOD NA OBSLUHU 13-17 Elektrický automatický víceúčelový hrnec NÁVOD K OBSLUZE Elektrický automatický viacúčelový hrniec NÁVOD NA OBSLUHU Эл. парoварка рисoварка RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII 3-7 8-12 13-17 1 2 2 Elektrický automatický

Více

Popis výrobku. Kolo s elektrickým pohonem je klasické kolo, které nabízí pomoc se šlapáním. Kolo s elektrickým pohonem jak to funguje?

Popis výrobku. Kolo s elektrickým pohonem je klasické kolo, které nabízí pomoc se šlapáním. Kolo s elektrickým pohonem jak to funguje? Guide de l'utilisateur et notice de garantie User guide and terms of guarantee Guía del usuario y manual de garantía Gebrauchsanleitung und Garantieschein Guida utente e libretto di garanzia Gebruikershandleiding

Více

37001/1 Stojánková umyvadlová baterie. 37001 Stojánková umyvadlová baterie. 37020/1 Vanová nástěnná baterie 150 mm

37001/1 Stojánková umyvadlová baterie. 37001 Stojánková umyvadlová baterie. 37020/1 Vanová nástěnná baterie 150 mm NOBLESS SHARP GARANCE 5 LET 5 YEARS GUARANTEE 37001/1 Stojánková umyvadlová baterie Basin mixer Смеситель для раковины Bez uzávěru výpusti. Without pop-up waste. Без донного клапана. chrom chrome 37001/1.0

Více

RX-E111RSL / RX-E112RSL

RX-E111RSL / RX-E112RSL DVD VCR /REW TV/VIDEO SLEEP DIMMER RM-SRXE111R REMOTE HOME CINEMA CENTER TV DIRECT DVD STB VCR TV ANALOG/DIGITAL TAPE FM INPUT SURROUND ON/OFF PTY( SURROUND MODE STB RETURN PTY SEARCH ENTER VCR FM MODE

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Latina Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Latina Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Cooker Installation and use Cocina Instalación y uso sporák instalace a použití. Konyhabútor Beépítés és használat

Cooker Installation and use Cocina Instalación y uso sporák instalace a použití. Konyhabútor Beépítés és használat KNCA/CZ S Cooker Installation and use Cocina Instalación y uso sporák instalace a použití Готварска печка Монтаж и употреба Konyhabútor Beépítés és használat Sporák Návod na inštaláciu a použitie Aragaz

Více

4-8. Elektrický tyčový mixér s příslušenstvím NÁVOD K OBSLUZE 9-14. Elektrický tyčový mixér s príslušenstvom NÁVOD NA OBSLUHU 15-20

4-8. Elektrický tyčový mixér s příslušenstvím NÁVOD K OBSLUZE 9-14. Elektrický tyčový mixér s príslušenstvom NÁVOD NA OBSLUHU 15-20 Elektrický tyčový mixér s příslušenstvím NÁVOD K OBSLUZE Elektrický tyčový mixér s príslušenstvom NÁVOD NA OBSLUHU Погружной миксер RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII 4-8 9-14 15-20 ETA 3019 ETA 6019 ETA 7019

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Datum konání: 3. 11. 2014 Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: Ing. Miroslav Balcar, Ing. Michael Canov, ThMgr. Šimon Dvořák,

Více

your new buddy váš nový kamarád newbuddy

your new buddy váš nový kamarád newbuddy your new buddy váš nový kamarád www. newbuddy.eu pinta Pohodlná jídelní židlička s omyvatelným potahem v příjemných barevných variantách. multifunkční židlička pro děti od 6 měsíců do 15 kg bezpečnostní

Více

Východoevropský byznys

Východoevropský byznys Východoevropský byznys...cesta pro český export 20. 3. 2013 speciál: uvalení sankcí na Rusko I dopady TÉMA Byznys se děsí uvalení sankcí na Rusko Dvojjazyčná verze двуязычная версия TÉMA Východoevropský

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XI Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIII Úvodem... XXIII

OBSAH. Seznam zkratek... XI Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIII Úvodem... XXIII OBSAH Seznam zkratek........................................................... XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.................................... XIII Úvodem..............................................................

Více

11 N E W S 2 0 I I L I G H T D E S I G N A U T H O R

11 N E W S 2 0 I I L I G H T D E S I G N A U T H O R 11 N E W S 2 0 I I L I G H T D E S I G N A U T H O R Index Index Longline Plaster lighting cornices Sádrové světelné římsy / Gipsleuchtgesims Moulures lumineuse en plâtre / Гипсовые карнизы-светильники

Více

AN ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CALL FOR THE THEORY AND PRACTISE. [Environmentální účetnictví - výzva pro teorii i praxi]

AN ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CALL FOR THE THEORY AND PRACTISE. [Environmentální účetnictví - výzva pro teorii i praxi] AN ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CALL FOR THE THEORY AND PRACTISE [Environmentální účetnictví - výzva pro teorii i praxi] Iris Šimíková 1, Vladimír Surový 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta,

Více

Intercultural communication is usually. Intercultural communication: the journalist versus the reader. Bohumila Junková (České Budějovice)

Intercultural communication is usually. Intercultural communication: the journalist versus the reader. Bohumila Junková (České Budějovice) udc 811.162.3 38:070:316.77 Bohumila Junková (České Budějovice) Intercultural communication: the journalist versus the reader 147 Кључне речи: journalistic style, persuasion, emotive language, intercultural

Více

Vlk ve slovanském bájesloví Jiří Mačuda

Vlk ve slovanském bájesloví Jiří Mačuda Vlk ve slovanském bájesloví Jiří Mačuda U starých Slovanů se zvířata těšila mnohem větší úctě něž je tomu dnes mezi jejich současnými potomky. Byla často vnímána jako projev tajemného světa duchů i lidských

Více

8. Храни, хра нене Potraviny, stravování

8. Храни, хра нене Potraviny, stravování 8. Храни, хра нене Potraviny, stravování 8.1. Хра нене и храни Stravování a рotraviny белтъќ m. bílek: я йчен ~ vaječný bílek бе ля, -иш nedok. loupat бискви та ž. sušenka близа лка ž. lízátko бонбо н

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008 Datum konání: 1. 9. 2008 2008/06/I ověřovatele zápisu: paní Jitku Ramírezovou a Ing. Petra Rachlického 2008/06/II program zasedání: 1. Informace, diskuse s občany

Více