ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по"

Transkript

1 Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа [ ] адвокат из Београда, против туженог [ ] Република Македонија, ради дуга у износу од ЕУР 2.276,00 са каматом и захтевом за накнаду трошкова арбитражног поступка, по спроведеном поступку и по одржаној усменој расправи дана 10. јануара године, на основу чланова 13., 34. став 7., 37. став 6., 47. став 2. Правилника о Спољнотрговинској арбитражи, доноси следећу ОДЛУКУ ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК у погледу тужбеног захтева за главни дуг у износу од 2,276,00 ЕУР с обзиром да је тужилац својим поднеском од 18. јануара године повукао тужбени захтев за главни дуг који му је тужени у међувремену у целости исплатио. УСВАЈА СЕ тужбени захтев у погледу камата и обавезује тужени да плати тужиоцу на име камата за доцњу у исплати главног дуга: - Износ камате на главни дуг од 2.276,00 EUR, по каматној стопи од 3,25% годишње, почев од 28. октобра године до 21. децембра године; - Износ камате на уплаћени износ са доцњом од 2.500,00 EUR по каматној стопи од 3,25% годишње, почев од 20. октобра године до 13. новембра године; - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по каматној стопи од 3,25% годишње, почев од 20. октобра године до 06. фебруара године; - Укупно добијени износ на име камата умањује се за 44 ЕУР јер је тужени приликом последње уплате тужиоцу на име исплате главног дуга уплатио 44 ЕУР више. - Овај износ тужени је дужан да уплати у року од 15 дана од дана пријема ове одлуке. УСВАЈА СЕ тужбени захтев у погледу трошкова поступка и обавезује тужени да плати тужиоцу износ од динара на име регистрационих и арбитражних трошкова и трошкова заступања у року од 15 дана од дана пријема ове одлуке. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ I НАДЛЕЖНОСТ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ АРБИТРАЖЕ ПРИ ПРИ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ ПОСТОЈАЊЕ АРБИТРАЖНОГ СПОРАЗУМА 1. Тужилац је поднео тужбу Спољнотрговинској арбитражи при Привредној комори Србије у Београду (заведеној у Секретаријату Арбитраже т. 8/07 од 25. маја године) у којој је, између осталог, навео да је надлежност ове Арбитраже предвиђена чланом 9. Уговора о продаји

2 2 једнодневних женских пилића, бр.194-1/06, који су тужилац и туженик закључили у Битољу 21.септембра године. 2. Тужени је уредно примио тужбу 3. септембра године, а исто тако и позив за расправу 17. децембра године, након чега није истакао приговор ненадлежности Арбитраже. 3. Пошто туженик није у остављеном року одговорио на тужбу коју је уредно примио 3. септембра године, овај спор је, сагласно одредбама става 1. члана 15. Правилника о спољнотрговинској арбитражи, изнет пред Председништво Спољнотрговинске арбитраже у ужем саставу да би се утврдило да ли је у исправама, које је поднео тужилац, садржан споразум о надлежности Арбитраже. Након што је размотрило списе овог спора и исправе које је тужилац поднео, Председништво у ужем саставу утврдило је у Записнику са седнице одржане 8. новембра године да се у исправама овог спора налази арбитражни споразум. Како је у Записнику констатовано, Овај споразум је садржан у члану 9. Уговора закљученог у Битољу дана године, а који је код [ ] заведен под бројем 194-1/06 од године. 4. Арбитар појединац, имајући у виду члан 13. став 1. Правилника о спољнотрговинској арбитражи, такође је установио да у споменутом Уговору о продаји једнодневних женских пилића, бр.194-1/06, који су тужилац и тужени закључили у Битољу године, постоји и да је пуноважна арбитражна клаузула о надлежности ове Арбитраже. Наиме, у члану 9. тог Уговора о продаји јасно је речено да (је) У случају спора по... уговору надлежна... Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије из Београда чија одлука је обавезујућа за обе стране уговорнице. Према томе, сасвим је очигледно да су обе уговорне стране из Уговора о продаји, одн., сада тужилац и туженик, у случају спора предвиделе надлежност управо Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије у Београду. II ИМЕНОВАЊЕ АРБИТРА 1. У тачки II својe тужбe тужилац је с позивом на члан 26. Правилника о Спољнотрговинској арбитражи (који је био на снази у време закључења споразума о Арбитражи; сада члан 20. ст.1., Правилника о Спољнотрговинској арбитражи од 8. јуна године, којим се спор чија вредност није већа од USD поверава арбитру појединцу), за свог арбитра изабрао [ ] са Листе арбитара коју је својом Одлуком од 15. децембра године утврдила Скупштина Привредне коморе Србије. Према ставу 1. члана 21. Правилника о спољнотрговинској арбитражи, странке могу споразумно, у року од 30 дана од одговора на тужбу, да изаберу арбитра појединца и да о томе писмено обавесте Арбитражу. О свим овим околностима, као и о последицама одсуства споразумног именовања арбитра, предвиђеним у ставу 3. члана 21. Правилника, Секретаријат Арбитраже обавестио је туженика својим дописом од 29. августа године уз који му је послао и тужбу са прилозима - Правилник Спољнотрговинске арбитраже и Листу арбитара. Такође, дописом од истог дана, Секретаријат Арбитраже је о томе обавестио и тужиоца. Туженик није одговорио на тужбу нити се изјаснио о арбитру предложеном од стране тужиоца. Пошто странке нису споразумно у споменутом року

3 изабрале арбитра појединца, председник арбитраже је сагласно члану 21. став 3. Правилника Закључком од 8. новембра године као арбитра појединца именовао [ ]. 2. Арбитар појединац именован од стране председника Арбитраже прихватио се функције арбитра о чему су и тужилац и тужени уредно обавештени дописом Секретаријата Арбитраже. Уз допис је странкама достављена и копија изјаве арбитра да се прихвата дужности и да је независан у односу на странке. Ниједна од странака није ставила примедбу у року од 15 дана од дана пријема изјаве, тако да је арбитар именован у смислу става 3. члана 25. Правилника. 3. Из свега реченог произилази да је Арбитража у овој правној ствари уредно конституисана, у складу са наведеним релевантним одредбама Правилника о спољнотрговинској арбитражи. III МЕРОДАВНО ПРАВО 1. Уговором о продаји закљученом између странака у Битољу 21. септембра године, поводом чијег је извршења покренут поступак пред овом Арбитражом, није одређено које ће право бити меродавно за решавање евентуалног спора. 2. Арбитар сматра да у овом случају треба у првом реду применити одредбе Конвенције Уједињених Нација о уговорима о међународној продаји робе (Бечка конвенција) из године. Наиме, према њеном члану 1. став 1. тачка (а), ова Конвенција примењује се на уговоре о продаји робе закључене између страна које имају своја седишта на територијама различитих држава уговорница. Притом, [ ] има седиште на територији Србије, [ ] на територији Македоније, а обе државе су чланице ове Конвенције (Србија од године, а Македонија од године). Осим тога, према члану 7. став 2. Конвенције, питања која се тичу материје коју она уређује, а која нису изричито решена у њој, решаваће се према општим начелима на којима ова конвенција почива или, у одсуству тих начела, према праву меродавном на основу правила међународног приватног права. У том смислу, могу се применити и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима Србије, с обзиром да је српско право меродавно на основу члана 20. став 1. т. 1. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља као право државе на чијој се територији у време пријема понуде налазило седиште продавца. 3. На поступак пред Арбитражом арбитар је применио одредбе Правилника о Спољнотрговинској арбитражи, сагласно ставу 1. члана 45. тог Правилника. IV АРБИТРАЖНИ ПОСТУПАК 1. Поступак пред овом Арбитражом покренут је тужбом коју је тужилац поднео 25. маја године. 2. Арбитар је увидом у поштанске повратнице и извештаје правног лица регистрованог за послове достављања (DHL) утврдио да је туженик, од стране Секретаријата Арбитраже, уредно обавештаван о свим поднесцима и радњама тужиоца и Арбитраже. 3. Туженик је уредно примио тужбу (упућену од стране Секретаријата Арбитраже дописом од 29. августа године) дана 3. септембра 3

4 године што се види из повратнице број RR RS. Такође, туженик је уредно примио и позив за расправу (упућен од стране Секретаријата Арбитраже 12. децембра године) дана 17. децембра године што се види из повратнице број RR RS. 4. Тужени није одговорио на тужбу нити је расправи приступио. У свом допису од 29. августа године, Секретаријат Арбитраже је обратио пажњу тужиоцу на став 7. члана 34. Правилника по коме, ако уредно позвани туженик не одговори на тужбу или позив, или одбије да узме учешће у арбитражном поступку, арбитражни поступак се наставља према одредбама Правилника. 5. Усмена расправа одржана је 10. јануара године с почетком у 12 сати у просторијама Арбитраже. Расправи је приступио само пуномоћник тужиоца, адвокат Крунислав Босијоковић, по заменичком пуномоћју, које је приложено у списе предмета. Доносећи Закључак да се усмена расправа одржи без присуства тужене стране, арбитар је констатовао, најпре, да према ставу 7. члана 34. Правилника, ако уредно позвани тужени не одговори на тужбу или позив, или одбије да узме учешће у арбитражном поступку, арбитражни поступак се наставља према одредбама Правилника. Затим је, такође, констатовао да према ставу 6. члана 37. Правилника, ако једна или обе странке иако уредно позване не дођу на усмену расправу, арбитар, пошто утврди да су странке уредно позване на усмену расправу и да немају оправданих разлога за своје одсуство, може приступити расправљању спора као да су странке присутне. Арбитар је током усмене расправе приступио извођењу доказа читањем исправа поднетих уз тужбу и саслушањем пуномоћника тужиоца. Након спроведоног доказног поступка, арбитар је тужиоцу наложио да у року од 15 дана Секретаријату Арбитраже достави отпремницу робе и записник о предаји пилића на истовару, који се односе на прву испоруку пилића од 20. октобра године. Такође, наложио му је да у истом року достави Секретаријату Арбитраже и доказ о уплатама које тужени извршио на његов девизни рачун, као и трошковник. Најзад, арбитар је наложио Секретаријату Арбитраже да примерак Записника са усмене расправе достави туженом. 6. Тужилац је поступио по овим налозима и Секретаријату Арбитраже доставио тражене доказе, као и трошковник, у поднеску од 18. јануара године. Секретаријат Арбитраже је такође послао примерак Записника са усмене расправе туженом. 7. У истом поднеску од 18. јануара, тужилац је повукао тужбени захтев за главни дуг у износу од 2,276,00 EUR јер му је тужени у међувремену у целости исплатио главни дуг. Међутим, тужилац је остао при тужбеном захтеву за камату на уплаћене износе са доцњом за главни дуг, као и при захтеву за исплату трошкове поступка, пошто је тужени утужени главни дуг платио након подношења тужбе. 8. Тужени је 22. јануара године упутио допис Секретаријату Арбитраже (који је она примила 29. јануара године) у коме наводи да је у целини платио дуг тужиоцу заједно са обрачунатом каматом, така да сматра да је дуг измирен у целости, те да не дугује ништа тужиоцу. Уз поднесак је приложио банчин извод-свифт као доказ о уплатама које је извршио на девизни рачун тужиоца.

5 9. Тужилац је, са своје стране, упутио Секретаријату Арбитраже поднесак 18. фебруара године (примљен у Арбитражи 19. фебруара године) којим се изјашњава на поднесак туженог од 29. јануара године (тада примљен у Арбитражи, иначе од 22. јануара године). У њему наводи да је тачан навод туженог да је у целости платио главни дуг у износу од 2.276,00 EUR. Међутим, износ од 44 EUR који је тужилац уплатио на име камата (јер је тужени уплатио укупно EUR) не сматра довољним и остаје при захтевима изнетим у поднеску од 18. јануара године. V ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ, ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ, СТАНОВИШТА ТУЖИОЦА И ТУЖЕНОГ О ЧИЊЕНИЧНИМ И ПРАВНИМ ПИТАЊИМА 1. У тужби која је у Секретаријату Арбитраже примљена 25. маја године тужилац је навео да је са туженим закључио Уговор о продаји једнодневних женских пилића 21. септембра године у Битољу (заведен код тужиоца под бројем 194-1/06). На основу тог Уговора, навео је даље, испоручио је туженом комада једнодневних женских пилића провенијенције HISEX BROWN и фактурисао их рачунима број 415/06 од 19. октобра године и број 427/06 од 26. октобра године, у укупном износу од 9.776,00 EUR, које је тужени само делимично платио у износу од 7,500,00 EUR, тако да му дугује износ од 2.276,00 EUR. Тужилац је у тужби такође истакао да је тужени био дужан да примљене једнодневне женске пилиће плати у четири једнаке рате (15. октобра, 15. новембра, 15. децембра године и 15. јануара године), но да је он, уместо тога плаћање извршио тако што је износ од 2,500,00 EUR уплатио 13. новембра године, а износ од 5.000,00 EUR 6. фебруара године услед чега је пао у доцњу, те тужилац захтева и камату за период доцње. Прецизирајући свој захтев у погледу камате, тужилац наводи да тражи камату на главни дуг од 2,276,00 EUR по каматној стопи од 3,25% годишње, почев од 28. октобра године па до исплате; камату на уплаћени износ са доцњом од 2,500,00 EUR по каматној стопи од 3,25% годишње, почев од 20. октобра године до 13. новембра године; и камату на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по каматној стопи од 3,25% годишње, почев од 20. октобра године до 6. фебруара године. Најзад, тужилац у тужби захтева и накнаду трошкова арбитражног поступка и трошкова заступања по одмеравању арбитра. 2. Уз тужбу, тужилац је доставио и специјално пуномоћје којим је овластио г-дина [ ], адвоката из Београда, Савска 21, да га заступа у овом поступку пред Арбитражом. 3. Уз тужбу, тужилац је приложио и Уговор о продаји једнодневних женских пилића који је он, као продавац, закључио са туженим, као купцем, у Битољу 21. септембра године. Предмет уговора била је продаја cca једнодневних женских пилића провенијенције HISEX WHITE. Испорука пилића имала се извршити у две партије од по cca комада и то 20. и 27. октобра године. Цена једнодневног женског пилета је 0,47 EUR по комаду, франко утоварено. Испод текста члана 5. Уговора, као његов став 2., руком је дописан текст оверен печатом купца, [ ] -а, уз нечитак потпис, који гласи Цена из претходног става се увећава за 0,10 EUR по комаду на 5

6 6 име трошкова превоза. Плаћање је сагласно члану 6. Уговора требало извршити у четири једнаке рате од по EUR и то: 15. октобра, 15. новембра, 15 децембра године и 15. јануара године на девизни рачун продавца који се води код [ ] банке АД Београд. Према члану 7. Уговора, купац је дужан да у уговореном року и у уговореном пуном износу плаћа ануитете из члана 6. Уговора, а уколико купац не плати једну рату у уговореном року или не уплати уговорени износ, цео дуг доспева на исплату одмах. 4. Тужилац је своју обавезу испоруке пилића извршио 20. и 27. октобра године, како је и било предвиђено чланом 3. Уговора. За прву испоруку од 20. октобра године, уз тужбу је као доказ приложио Рачун бр. 415/06 од 19. октобра године и Јединствену царинску исправу од 19. октобра године. За другу испоруку од 27. октобра године уз тужбу је приложио Рачун бр. 427/06 од 26. октобра године, Отпремницу робе бр.73/06 од 26. октобра године, затим, Записник о пријему пилића на истовару од 27. октобра године као и Јединствену царинску исправу од 26. октобра године. На усменој расправи одржаној 10. јанаура године, арбитар је тужиоцу оставио рок од 15 дана да Секретаријату арбитраже достави Отпремницу робе и Записник о пријему пилића на истовару који се односе на прву испоруку пилића од 20. октобра године, који нису били приложени уз тужбу. У остављеном року, тужилац је поступио по налогу арбитра и Секретаријату Арбитраже доставио Отпремницу робе бр. 71/06 од 19. октобра године и Записник о пријему пилића на истовару од 19. октобра године. 5. Из Записника о пријему пилића на истовару види се да је приликом прве испоруке утоварено пилића, да је у транспорту угинуло 40 пилића, а да је за фактурисање примљено пилића. Приликом друге испоруке, утоварено је пилића, у транспорту је угинуло 59 пилића, а за фактурисање је примљено пиле. И у једном и у другом записнику купац је уписао да нема примедби на квалитет пилића. 6. Тужени је своју обавезу плаћања купопродајне цене из Уговора вршио на следећи начин: 13. новембра године уплатио је износ од 2,500,00 EUR, а 6. фебруара године уплатио је на рачун продавца износ од 5.000,00 EUR. Последњу уплату у износу од 2.320,00 EUR извршио је 21. децембра године о чему је обавестио Секретаријат Арбитраже својим дописом од 22. јануара године (примљен у Арбитражи 29. јануара године). 7. Како наводи у свом допису, тужени сматра да је после ове уплате у целости платио дуг тужиоцу заједно са обрачунатом каматом, тако да је дуг измирен у целости и да тужени не дугује ништа тужиоцу. 8. Насупрот томе, саглашавајући се само са ставом тужиоца да је у целости платио главни дуг, тужилац је својим поднеском упућеним Секретаријату Арбитраже 18. јануара године повукао тужбени захтев за главни дуг захтевајући, међутим, исплату камата због доцње у исплати главног дуга и накнаду трошкова поступка Исте ставове тужилац је изнео и у свом поднеску од 19. фебруара године.

7 VI ТОК УСМЕНЕ РАСПРАВЕ 1. Усмена расправа одржана је 10. јануара године с почетком у 12 сати у просторијама Арбитраже. Расправи је приступио само пуномоћник тужиоца, адвокат [ ], по заменичком пуномоћју, које је приложено у списе предмета. 2. Тужени није приступио усменој расправи иако је на њу уредно позван од стране Секретаријата арбитраже. 3. Доносећи Закључак да се усмена расправа одржи без присуства тужене стране, арбитар је констатовао, најпре, да према ставу 7. члана 34. Правилника, ако уредно позвани тужени не одговори на тужбу или позив, или одбије да узме учешће у арбитражном поступку, арбитражни поступак се наставља према одредбама Правилника. Затим је, такође, констатовао да према ставу 6. члана 37. Правилника, ако једна или обе странке иако уредно позване не дођу на усмену расправу, арбитар, пошто утврди да су странке уредно позване на усмену расправу и да немају оправданих разлога за своје одсуство, може приступити расправљању спора као да су странке присутне. Арбитар је током усмене расправе приступио извођењу доказа читањем исправа поднетих уз тужбу и саслушањем пуномоћника тужиоца. 4. Пуномоћник тужиоца у својој речи је изјавио да тужилац у свему остаје при наводима из тужбе и предлогу за доношење арбитражне одлука. 5. Након спроведоног доказног поступка, арбитар је тужиоцу наложио да у року од 15 дана Секретаријату Арбитраже достави отпремницу робе и записник о предаји пилића на истовару, који се односе на прву испоруку пилића од 20. октобра године. Такође, наложио му је да у истом року достави Секретаријату Арбитраже и доказ о уплатама које тужени извршио на његов девизни рачун, као и трошковник. Најзад, арбитар је наложио Секретаријату Арбитраже да примерак Записника са усмене расправе достави туженом. VII РАЗЛОЗИ ЗА ОДЛУКУ АРБИТРАЖЕ У ПОГЛЕДУ ЗАХТЕВА ИЗ ТУЖБЕ 1. Руководећи се принципом ефикасности, арбитар сматра да код таквог стања ове правне ствари нема потребе за новом усменом расправом и да одлуку може донети на основу досад изведених доказа, као и поднесака странака поднетих након одржане усмене расправе. 2. Ценећи изведене доказе, појединачно и у њиховој међусобној вези, арбитар је установио да су странке закључиле уговор о продаји једнодневних женских пилића. Притом међу њима није спорно да је тужилац, продавац из Уговора о продаји, извршио своју обавезу испоруке пилића, али је остало спорно да ли је купац и након последње уплате од 2.320,00 EUR исплатио само главни дуг и 44 EUR преко тога (како тврди тужилац) или је тужени на тај начин у целости платио дуг тужиоцу заједно са обрачунатом каматом (како тврди тужени). 7

8 8 3. Разлози оваквог неслагања, по мишљењу арбитра, делом се налазе у различитом тумачењу странака појединих одредаба Уговора о продаји. Наиме, тужилац у тужби наводи да је туженом испоручио комада једнодневних женских пилића и помноживши тај број са појединачном ценом једног пилета 0,47 EUR дошао до укупног износа од 9.776,00 EUR који потражује од туженог (не узимајући у обзир текст дописан руком да се цена једног пилета увећава за 0,10 EUR на име трошкова превоза). С друге стране, тужени, уплативши у три наврата укупно 9.820,00 EUR (2,500,00 EUR, 5.000,00 и 2.320,00 EUR) у свом поднеску од 22. јануара године тврди да је у целости платио дуг тужиоцу са обрачунатом каматом, полазеће, по мишљењу арбитра, од тога да је у Уговору о продаји, његовим чланом 1., предвиђена продаја комада једнодневних женских пилића, а чланом 6. да се плаћање врши у четиру једнаке рате од по 2.350,00 EUR, што укупно износи 9,400 EUR. Због разлике до уплаћених EUR (која износи 420 EUR), тужени вероватно сматра да је измирио све обавезе (јер би та разлика требало да служи плаћању камате због доцње у исплати главног дуга). 4. Увидом у Рачун бр. 415/06 од 19. октобра године арбитар је констатовао да је тужилац туженом приликом прве испоруке фактурисао комада једнодневних женских пилића, а да је у Записнике о пријему пилића на истовару од 19. октобра године наведено да је утоварено комада пилића, а да је у транспорту угинуло 40 комада пилића, тако да је за фактурисање примљено комада пилића. У другој испоруци, тужилац је у Рачуну бр.427/06 од 26. октобра године фактурисао комада пилића, а у Записнику о пријему пилића на истовару од 26. октобра године наведено је да је утоварено комада пилића, да је у транспорту угинуло 59 пилета, тако да је за фактурисање примљено пиле. (Притом ни тужилац ни тужени нису спомињали околност да је уговорена продаја пилића провенијенције HISEX BROWN (како стоји у Уговору о продаји), а да су испоручени пилићи провенијенције HISEX WHITE (како се види из споменутих рачуна) у оба записника о пријему пилића на истовару стоји констатација да купац нема примедбу на квалитет пилића ). Према томе, тужени је примио за фактурисање од тужиоца у првој испоруци комада пилића, а у другој испоруци пиле, што укупно износи пиле. Помножено са ценом од 0.47 EUR то износи 9.729,47 EUR, што би имплицирало да вредност главног дуга износи 2.229,00 EUR. 5. Арбитар је, ипак, прихватио становиште тужиоца да укупна вредност испоручених пилића износи 9.776,00 EUR, те да, сагласно томе, вредност главног дуга износи 2.276,00 EUR. Наиме, по мишљењу арбитра у овом случају се ради о два правна питања: с једне стране, реч је о испоруци веће количине од уговорене, а с друге, о питању момента преласка ризика с продавца на купца. У погледу првог питања, арбитар је применио став 2. члана 5[2]. Конвенције о међународној продаји робе (Бечка конвенција), према коме, Ако продавац испоручи количину робе већу од оне која је предвиђена уговором, купац може примити или одбити испоруку количине која премаша уговорену количину. Ако купац прими цео вишак или један његов део изнад уговорене количине, дужан га је платити по уговореној цени. С обзиром да купац није изјавио да вишак одбија,

9 арбитар сматра да је тај вишак примио и да је дужан да га плати по истој цени (0,47 EUR по комаду). Што се тиче момента преласка ризика с продавца на купца, арбитар је имао у виду да су уговорне стране у члану 5. свог Уговора предвиделе транспортну клаузулу франко утоварено, што значи да треба узети у обзир чињеницу да је приликом обе испоруке продавац утоварио укупно пилића, а да угинуће 99 пилета током транспорта (у обе испоруке) пада на терет купца. 6. У свом допису од 18. јануара године тужилац је повукао тужбени захтев за главни дуг у износу од 2.276,00 EUR, јер му је тужени 21. децембра године уплатио последњи износ од EUR, што се види и на налогу за наплату ([ ] банка А.Д. од 24. децембра године) који је тужилац поднео Секретаријату Арбитраже. У истом допису, тужилац је остао при захтеву за исплату камате и трошкова поступка. Имајући у виду околност да је тужилац делимично повукао тужбу, арбитар је, сходном применом члана 47. Правилника о Спољнотрговинској арбитражи у првом ставу арбитражне одлуке обуставио поступак у погледу тужбеног захтева за главни дуг. 7. Приликом доношења одлуке о камати, арбитар је имао у виду одредбу члана [78]. Конвенције о међународној продаји робе (Бечка конвенција), према којој, ако једна страна не плати цену, друга страна има право на камату на такав износ. Међутим, овом Конвенцијом није прописана висина каматне стопе на износе у доцњи. У пракси Спољнотрговинске арбитраже, у оваквој ситуацији, оформљено је правило да се на износе у страној валути одређује тзв. домицилна камата. Арбитар је мишљења да је тужилац, опредељујући свој тужбени захтев у погледу камате, очигледно имао у виду домицилну камату за утужене износе које је изразио у еврима. 8. Арбитар је заузео становиште да се као домицилна камата за Евро може узети камата по стопи коју Европска централна банка обрачунава својим коминтентима за орочене депозите. Европска централна банка објављује ове каматне стопе у свом Статистичком билтену, те на информационом систему Reuters-a. Као домицилна каматна стопа за Евро може се узети и тзв. ЕУРИБОР каматна стопа, која представља међубанкарску каматну стопу за депозите у еврима, које објављује Удружење банака Европске Уније на информационом систему Reuters-a. Увидом у податке у ове две каматне стопе, арбитар је утврдио да су оне идентичне. 9. Арбитар је пошао од устаљене праксе Спољнотрговинске арбитраже да камату досуђује прецизно одређујући висину каматне стопе за износе у страној валути. Увидом у податке о камати коју објављује Европска централна банка и Удружење банака Европске уније, арбитар је утврдио да је просечна каматна стопа у релевантним периодима за Евро била 3,25% годишње, те је на износ дуга досудио ту каматну стопу. 10. Што се тиче рокова доспелости и рачунања периода доцње купца, арбитар је прихватио наводе из тужбе, имајући у виду став 2. члана 7. Уговора о продаји. 11. Арбитар је одлучио да добијени износ на име плаћања камата треба умањити за 44 EUR јер је сам тужилац у свом допису од 18. фебруара године навео да је то износ који премаша износ главног дуга. 9

10 Тврдњу тужиоца да се тај износ односи на на плаћене трошкове тужиоца за туженог у готовом за неке ситне дажбине које су плаћене приликом транспорта робе..., арбитар није могао прихватити јер није поткрепљена ниједним доказом. 12. У досуђивању арбитражних трошкова, арбитар се руководио правилом успеха у спору, као и критеријумом надокнаде потребних трошкова. У трошковнику достављеном Секретаријату Арбитраже тужилац је навео да ти трошкови износе динара регистрациони трошкови динара, арбитражни трошкови динара и трошкови заступања и састављања поднесака динара. С обзиром да тужилац на усменој расправи одржаној 10. јануара године није изјавио да му је главни дуг у потпуности исплаћен (што је могао видети на налогу за наплату - [ ] банка А.Д. од 24. децембра године), арбитар му је умањио тражени износ за заступање на усменој расправи у износу од динара за 50% и досудио динара. На тај начин, арбитар је одлучио да тужени на име трошкова поступка треба да плати тужиоцу укупан износ од динара. VIII КОНАЧНОСТ ОДЛУКЕ 1. Према ставу 1. члана 56. Правилника о спољнотрговинској арбитражи, арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби. Она има снагу правноснажне пресуде редовног суда. Према ставу 2. истог члана, прихватањем надлежности Арбитраже, странке се обавезују да ће њену одлуку извршити. У Београду, 9. мај Записничар арбитар појединац [ ] [ ] 10

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст Драги Тасић 1.Претекст Полиграф Комедија Скученградски писац је написао више књига, којима је опевао, описао и осудио крвав распад Југославије, а затим другим прозним књигама порекао и осудио јалову и

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2014. Београд, мај 2014. Садржај Резиме... 3 А. Спољни дуг Републике Србије... 4 Б. Јавни дуг Републике Србије... 7 Прилог 1. Спољни дуг Републике Србије (прелиминарни

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 215 фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 215 фебруар ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

Страдање Светог владике Горазда и православних Чеха у току Другог светског рата

Страдање Светог владике Горазда и православних Чеха у току Другог светског рата Саборност 5 (2011) Α Ω 223 245 УДК 271.224(437)"1939/1945" 271.222(437)-726.2:929 Горазд, чешкоморавски епископ 271.224(437)"1939/1945" Саша Антонијевић * Крагујевац Страдање Светог владике Горазда и православних

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Сведоци смо да се у днев ној штам пи као и у ча сопи си ма и на сво јим сај то ви ма струч на јав ност стал но на па да по сто је ћи За кон о ра чу но вод ству (

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Катарина Н. Митрићевић-Штепанек ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ докторска дисертација Београд, 2015. UNIVERSITY

Více

FP200 Упутство за коришћење

FP200 Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови... 5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61 САДРЖАЈ: УВОД... 3 Техничке карактеристике...4 Тастатура...7 Распакивање...8 Укључење ЕРК ON/OFF...9 Увлачење папира...10 РУКОВАЊЕ КАСОМ... 11 Операциони модови...11 Програмски мод...13 Функционисање тастера

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић Кришна Татенени превод: Драган Пантелић 2 Садржаj 1 Проксиjи 4 1.1 Увод............................................ 4 1.2 Употреба......................................... 4 3 1 Проксиjи 1.1 Увод Проксиjи

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ОДСЕК: ЗАШТИТА СМЕР: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ПРЕДМЕТ: ВАТРОГАСНА ТАКТИКА СЕМИНАРСКИ РАД Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ Студент БАНДИН БРАНИСЛАВ

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.);

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.); ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ Циљ наставе чешког језика са елементима националне културе јесте да ученици овладају законитостима чешког књижевног језика на ком ће се писмено

Více

Марков наступ изнад очекивања» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017.

Марков наступ изнад очекивања» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Млади учествујте активно» страна 7 Марков наступ изнад очекивања» страна 31 ВЛАСНИК Број 4732, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017. цена 40 динара ЈЕСЕН Политика

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11 ИЗ САДРЖАЈА ПРО ГРА М СТИ МУ ЛА ТИВ НОГ НА ПУ ШТА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА НАЈ ВА ЖНИ ЈИ ЗА ДА ТАК ЗА ПО СЛО ВОД СТВО 3 Основ ни прин ци пи овог про јек та раз мо тре ни на сед ни ци Управ ног од бо ра ПТТ-а где

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ Данас на Позорју 19.00 часова / СНП, доњи фоаје Сцене Јован Ђорђевић 15. изложба позоришног плаката и графичког обликовања Отварање изложбе, уручење награда 20.00 часова / СНП, Сцена Јован Ђорђевић Свечано

Více

Поштујући све могуће изборе,

Поштујући све могуће изборе, Мирис земље Село мирише на жетву, косидбу, орање, брање грожђа, винограде... Село мирише на поток, камен, пропланке, на задовољство после обављеног посла, на изломљену врућу погачу, на огњиште. Село мирише

Více

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ. На врху Лиге 12. Формиран нови сазив. Фестивал Јабука. Дивна Аничић. Пир дивљих звијери

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ. На врху Лиге 12. Формиран нови сазив. Фестивал Јабука. Дивна Аничић. Пир дивљих звијери НЕДЕЉКО АНТИЋ Вишегодишње успјешно пословање ШГ Лисина ОГЊЕН КОПУЗ Најпродуктивнији сам кад добијем тешке и захтјевне улоге 2 ЗОРАН ДРАГИШИЋ Форсирање младих играча из погона Слободе 15 9 БИЛТЕН ОПШТИНЕ

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва И најблеђе мастило је вредније од најбољег памћења. Ки не ска из ре ка Увод Између четрдесет

Více

Кад се Дри на ис пра ви

Кад се Дри на ис пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. март 2014. Број 2769 Цена 40 динара у овом броју: БРИ ТАН СКИ АМ БА СА ДОР ПО СЕ ТИО РУ МУ: Ал бон кре ће у

Více