Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:"

Transkript

1 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, Сремска Каменица Број: 5/17/1748 Дана: Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет јавне набавке: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРШКИ НОЖ ЕРБЕ И РАДИОХИРУРШКИ АПАРАТ DR OPPEL, ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ Број јавне набавке: О-02 Вра поупка: отворени поупак Број и датум претходног обавештења: 5/1/2387 од Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: Рок за подношење понуда: до 10,00 часова Датум и време отварања понуда: до 10,10 часова рана 1 од 65

2 На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем теку: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поупцима јавних набавки и начину доказивања испуњенои услова ( Сл. гласник РС бр.86/2015), чл. 37. Правилника о ближем уређивању поупка јавне набавке Инитута за онкологију Војводине број 4-703/2-5 од године, Одлуке о покретању поупка јавне набавке број О-02, деловодни број Одлуке 5/17/1726 од године, и Решења о образовању комисије број 5/17/1727 од године, а по објављивању Претходног обавештења број 5/1/2387 од године припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРШКИ НОЖ ЕРБЕ И РАДИОХИРУРШКИ АПАРАТ DR OPPEL, ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ у отвореном поупку број јавне набавке: О-02 Конкурсна документација садржи: Р. број Назив документа Страна 1 Општи подаци о јавној набавци 3 2 Вра, техничке карактериике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, мео извршења или испоруке добара, 4 евентуалне додатне услуге и сл. 3 Услови за учешће у поупку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутво како се доказује испуњено тих услова 7 4 Критеријум за доделу уговора 12 5 Обрасци који чине саавни део понуде 12 обр. 1. Образац понуде 13 обр. 2. Образац трошкова припреме понуде 36 обр. 3. Изјава о независној понуди 37 Изјава на основу члана 75. ав 2. ЗЈН (изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих проприса о заштити на раду, запошљавању и обр. 4. условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 38 обављања делатнои која је на снази у време подношења понуде) обр.5. Овлашћење носиоца уписа у региар медицинских средава за учевовање понуђача у јавној набавци број О Модел оквирног споразума 40 7 Модел уговора 49 8 Упутво понуђачима како да сачине понуду 55 Сходно члану 12. ав 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поупцима јавних набавки и начину доказивања испуњенои услова ( Сл. гласник РС бр. 86/2015), образац руктуре цене није посебно дефинисан предметном Конкурсном документацијом, с обзиром да су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу број 1 Образац понуде. рана 2 од 65

3 Документ 1 јн О-02 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (1) назив, адреса и интернет раница наручиоца: назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ адреса наручиоца: Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 интернет раница наручиоца: (2) вра поупка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поупку, у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. (3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови): добра (4)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: опис предмета набавке: потрошни материјал за електрохируршки нож Ербе и радиохируршки апарат DR OPPEL, потрошни медицински материјал назив и ознака из општег речника набавке: потрошни медицински материјал (5) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је обликован по партијама 18 партијa Ознака из општег речника набавке: медицински потрошни материјал Бр. парт Назив партије 1 потрошни материјал за електорхирушки нож ЕРБЕ 2 потрошни материјал за радиохируршки апарат DR OPPEL, произвођача Sometech 3 црево силиконско за аспирацију 4 сием за мерење интраабдоминалног притиска 5 интравенски регулатор протока 6 подметач за кревет 7 каљаче од флиса 8 славина трокрака 9 пелене за одрасле 10 вакуум сиеми за вађење крви 11 калуп касета носач парафинског ткивног блока са поклопцем 12 дренажна вакуум боца 13 перфузиони сет за инфузиону пумпу 14 инјекционе игле 15 наавци за аутоматску пипету eppendorf 16 заштитни затварач за боцу 17 индикатор траке за контролу ерилнои паковања 18 мантил заштитини од флиса (6) назнака да се поупак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума: Предметни поупак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума, са једним добављачем на период од дванае месеци од дана закључења. (7) контакт (лице или служба): Лице за контакт Наручиоца је Љубица Јованчић, дипл.правник. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Захтев за додатним информацијама или појашњењима, понуђач може доавити искључиво путем електронске поште: Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. рана 3 од 65

4 Документ 2 јн О-02 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (1) вра, техничке карактериике (спецификације), квалитет, количина и опис добара 1.1. Подаци о ври, техничким карактериикама, квалитету и количини, дати су у обрасцу број 1 Образац понуде; 1.2. Захтеви за понуђена медицинска средва: Бр. парт Назив партије Захтеви за понуђена медицинска средва 1 потрошни материјал за за сваку авку: упис у Региар медицинских средава 2 електорхирушки нож ЕРБЕ потрошни материјал за радиохируршки апарат DR OPPEL, произвођача Sometech АЛИМС и каталог за сваку авку каталог 3 црево силиконско за аспирацију / 4 сием за мерење упис у Региар медицинских средава АЛИМС и каталог интраабдоминалног притиска 5 интравенски регулатор протока упис у Региар медицинских средава АЛИМС и каталог 6 подметач за кревет упис у Региар медицинских средава АЛИМС и каталог 7 каљаче од флиса упис у Региар медицинских средава АЛИМС и каталог 8 славина трокрака 9 пелене за одрасле за сваку авку: упис у Региар медицинских средава АЛИМС и каталог за сваку авку: упис у Региар медицинских средава АЛИМС; каталог; копију извештаја независне акредитоване лабораторије као доказ да понуђено добро поседује МДС 1/93 сертификат за сваку авку: упис у Региар медицинских средава 10 вакуум сиеми за вађење крви АЛИМС и каталог 11 калуп касета носач парафинског упис у Региар медицинских средава АЛИМС и каталог ткивног блока са поклопцем 12 дренажна вакуум боца упис у Региар медицинских средава АЛИМС и каталог за сваку авку: упис у Региар медицинских средава 13 перфузиони сет за инфузиону пумпу АЛИМС и каталог за сваку авку: упис у Региар медицинских средава АЛИМС; каталог; доказ да је понуђено добро произведено у складу са андардима EN ISO 9626:1995/A1:2001 (SRPS EN 14 инјекционе игле ISO 9626:2011) и EN ISO 7864:1995 (SRPS EN ISO 7864:2011); документ о усклађенои са европском директивом за медицинска средва 93/42 EEC; сертификат произвођача понуђеног добра ISO наавци за аутоматску пипету упис у Региар медицинских средава АЛИМС и каталог 15 eppendorf 16 заштитни затварач за боцу упис у Региар медицинских средава АЛИМС и каталог упис у Региар медицинских средава АЛИМС или индикатор траке за контролу 17 мишљење АЛИМС да се понуђена добра не сматрају ерилнои паковања медицинским средвом 18 мантил заштитини од флиса упис у Региар медицинских средава АЛИМС и каталог рана 4 од 65

5 1.3. Упис у Региар медицинских средава АЛИМС: понуђач је дужан да доави копију важећег решења о упису понуђеног добра у Региар медицинских средава АЛИМС, за медицинска средва из претходног ава. Уколико је решење иекло, понуђач је дужан да доави фотокопију иог, као и доказ да је поднет захтев за обнову дозволе за ављање у промет медицинског средва. Уколико је решење АЛИМС о упису медицинског средва иекло и није обновљено, при чему медицинско средво може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средвима ( Сл. гласник РС бр. 30/2010, 107/2012), понуђач је обавези да ио доави заједно са копијом предатог захтева за обнову уписа у региар медицинских средава. Понуђач који подноси понуду за партију број 17, умео решења о упису понуђених добара у Региар медицинских средава АЛИМС, може доавити мишљење АЛИМС да се понуђена добра не сматрају медицинским средвом Додатни захтеви за партију број 9 (авке 1-2): понуђена добра морају поседовати сертификат МДС 1/93 издат од ране независне акредитоване лабораторије, којим се доказују следећи параметри: моћ упијања под притиском, брзина упијања, испуштање течнои. Понуђач је дужан да уз понуду доави копију извештаја независне акредитоване лабораторије као доказ да понуђено добро поседује МДС 1/93 сертификат Додатни захтеви за патију број 14 (авке 1-6): понуђена добра морају бити произведена у складу са андардима EN ISO 9626:1995/A1:2001 (SRPS EN ISO 9626:2011) и EN ISO 7864:1995 (SRPS EN ISO 7864:2011). Понуђена добра морају бити усклађена са европском директивом за медицинска средва 93/42 EEC, а произвођач понуђених добара мора имати успоављен и применљив сием ISO Понуђач је дужан да уз понуду доави фотокопије следећих доказа: доказ да је понуђено добро произведено у складу са андардима EN ISO 9626:1995/A1:2001 (SRPS EN ISO 9626:2011) и EN ISO 7864:1995 (SRPS EN ISO 7864:2011); документ о усклађенои са европском директивом за медицинска средва 93/42 EEC; сертификат произвођача понуђеног добра ISO Каталог: понуђач је дужан да за понуђено медицинско средво, доави каталог произвођача са подацима о техничким карактериикама, из кога се на несумњив начин може утврдити да понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације, односно да испуњавају све захтеване техничке карактериике. У случају да се у каталогу не налази слика понуђеног добра, наручилац има право да од понуђача захтева да иу доави. У случају да се у каталогу не налазе подаци којима се доказује испуњено свих обавезних техничких карактериика, понуђач је дужан да за недоајуће податке доави писану изјаву произвођача понуђених добара. Изјава мора да садржи: назив, комерцијални назив, модел и каталошки број понуђеног добра, назнаку да ли понуђено добро испуњава захтев или не испуњава, вредно параметра уколико се ии исказује бројчано и слику. Изјава мора бити сачињена на меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум, мора бити печатом оверена и потписана од ране овлашћеног лица произвођача. Под каталогом се подразумева: оригинални каталог; фотокопија каталога; каталог преузет са интернет ранице произвођача опреме или са цд-а; проспектни материјал, TDC (Technical Data Sheet), произвођачка декларација и слично. Уколико је тек у каталогу, којим се доказује рана 5 од 65

6 испуњено обавезне техничке карактериике на раном језику, понуђач је дужан да доави превод на српски језик. Наручилац неће прихватити изјаву произвођача у којој се наводи да се понуђено добро не налази у каталогу, да узорак не пооји већ да се понуђено добро може произвеи након закључења уговора. За добра за која није захтевано доављање катлога уз понуду, Наручилац задржава право да ии захтева 1.7. Понуђач је дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и комфорно за све кориснике, у свим медицинским процедурама и које у потпунои одговара својој намени, које обезбеђује највиши епен квалитета, тачнои, прецизнои и ефикаснои финалног продукта или услуге и које је компатибилно са опремом за коју се набавља (односи се на партије односно авке партија код којих се компатибилно са опремом захтева) 1.8. Наручилац има право да у поупку ручне оцене понуда захтева од понуђача да узорак понуђеног добра доави на увид или ради утврђивања компатибилнои са опремом (код партија односно авки партија код којих је то захтевано). Захтев за доављање узорка, Наручилац ће понуђачу упутити у писаној форми, а након увида односно утврђивања компатибилнои, узорак ће бити враћен понуђачу. Трошкове доављања и враћања узорка сноси понуђач као и евентуалне трошкове самог узорка (у случају да након увида/провере узорак није у оригиналном паковању како се захтева произвођачком декларацијом и сл.) Наручилац задржава право да захтева од понуђача или произвођача додатна објашњења, сходно члану 93. ав 1. ЗЈН. (2) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: Квалитет добара који су предмет ове јавне набавке мора у потпунои одговарати подацима из понуде. (3) рок извршења, мео извршења или испоруке добара: 3.1.Рок испоруке: Добављач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке, извршавати сукцесивно, по пријему наруџбенице Наручиоца, у року и количинама наведеним у наруџбеници. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наупања, трајања и преанка више силе, добављач мора обавеити Наручиоца писменим путем, без одлагања Мео испоруке: проорије Апотеке Наручиоца, радним даном од 7,30 до 12 часова Оали захтеви у погледу испоруке: Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара која су предмет ове јавне набаке. Приликом испоруке, добављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина. Документ 3 јн О-02 рана 6 од 65

7 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ Р. бр. Обавезни услови за учешће у поупку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН и упутво како се доказује испуњено тих услова 1 УСЛОВ:понуђач мора бити регирован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући региар (члан 75. ав 1. тачка 1). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице које није уписано у Региар понуђача: извод из регира Агенције за привредне регире*, или решење Привредног суда из регира привредног субјекта. - правно лице које је уписано у Региар понуђача: Решење Регира понуђача који води Агенције за привредне регире. ** - предузетник који није уписан у Региар понуђача: извод из регира Агенције за привредне регире*, односно извод из одговарајућег регира. - предузетник који је уписан у Региар понуђача: Решење Регира понуђача који води Агенције за привредне регире. ** - физичко лице:/ - подизвођач: Доказивање испуњенои услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависнои који атус подизвођач има. - група понуђача: Доказивање испуњенои услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависнои који атус понуђач из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. Посебни захтеви у погледу арои доказа и датума издавања доказа: не пооје 2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заупник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. ав 1. тачка 2). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице које није уписано у Региар понуђача (доказ се доавља и за правно лице и за законског заупника правног лица: правно лице(1+2): 1. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште предавништва или огранка раног правног лица, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) вишег суда у Београду ( законски заупник правног лица: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Миниарва унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање рана 7 од 65

8 овог уверења може се поднети према меу рођења или према меу пребивалишта. Уколико правно лице има више законских заупника, за сваког од њих се доављају ови докази. - правно лице које је уписано у Региар понуђача: Решење Регира понуђача који води Агенције за привредне регире. ** - предузетник који није уписан у Региар понуђача: извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Миниарва унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према меу рођења или према меу пребивалишта. - предузетник који је уписан у Региар понуђача: Решење Регира понуђача који води Агенције за привредне регире. ** - физичко лице: / - подизвођач: Доказивање испуњенои услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице/предузетника. - група понуђача: Доказивање испуњенои услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице/предузетника. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. Посебни захтеви у погледу арои доказа и датума издавања доказа, за понуђаче који нису уписани у Региар понуђача: Доказ не може бити арији од два месеца пре отварања понуда,тј. не арији од године. 3 УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или ране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. ав 1. тачка 4). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице које није уписано у Региар понуђача: уверење Пореске управе Миниарва финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - правно лице које је уписано у Региар понуђача: Решење Регира понуђача који води Агенције за привредне регире. ** - предузетник који није уписан у Региар понуђача: уверење Пореске управе Миниарва финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. - предузетник који је уписан у Региар понуђача: Решење Регира понуђача који рана 8 од 65

9 води Агенције за привредне регире. ** - физичко лице: / - подизвођач: Доказивање испуњенои услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице/ предузетника. - група понуђача: Доказивање испуњенои услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице/ предузетника. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. Посебни захтеви у погледу арои доказа и датума издавања доказа, за понуђаче који нису уписани у Региар понуђача: Доказ не може бити арији од два месеца пре отварања понуда,тј. не арији од године. 4 УСЛОВ: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатнои, издате од ране надлежног органа (члан 75. ав 1. тачка 5). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице: Важеће решење Миниарва здравља Републике Србије којим се издаје дозвола за обављање промета на велико (увоз, извоз, набавка, складиштење и дирибуција) медицинских средава за које се подноси понуда у предметном поупку јавне набавке. - предузетник: Важеће решење Миниарва здравља Републике Србије којим се издаје дозвола за обављање промета на велико (увоз, извоз, набавка, складиштење и дирибуција) медицинских средава за које се подноси понуда у предметном поупку јавне набавке. - физичко лице: / - подизвођач: Доказивање испуњенои услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависнои који атус подизвођач има. *** - група понуђача: Доказивање испуњенои услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависнои који атус понуђач из групе понуђача има. **** Посебни захтеви у погледу арои доказа и датума издавања доказа: не пооје. 5 УСЛОВ: Доказ да је понуђач при саављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена правноснажна судска односно управна мера забране обављања делатнои, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. ав 2.). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице: Понуђач је у обавези да доави попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава на основу члана 75. ав 2. ЗЈН, образац број 4. - предузетник: Понуђач је у обавези да доави попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава на основу члана 75. ав 2. ЗЈН, образац број 4. - физичко лице: Понуђач је у обавези да доави попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава на основу члана 75. ав 2. ЗЈН, образац број 4. - подизвођач: Доказивање испуњенои услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице/ предузетника. - група понуђача: Доказивање испуњенои услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице/ предузетника. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и рана 9 од 65

10 Р. бр. докаже овај услов. ДОДАТНИ УСЛОВИ Додатни услови за учешће у поупку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН и упутво како се доказује испуњено тих услова 1 УСЛОВ: Над понуђачем није покренут поупак ечаја или ликвидације. ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврда Агенције за привредне регире којом се доказује да над понуђачем није покренут поупак ечаја, односно ликвидације. 2 УСЛОВ: да је понуђач овлашћен од ране носиоца уписа медицинског средва у Региар медицинских средава да продаје медицинска средва за која доавља понуду. ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврда носиоца уписа у Региар медицинских средава да је понуђач овлашћен да продаје медицинска средва за која доавља понуду. Понуђач доавља Образац број 5 - Овлашћење носиоца уписа у региар медицинских средава за учевовање понуђача у јавној набавци број О-02. Потврду не доавља понуђач који је носилац уписа за добро за које доавља понуду и који доавља понуду за добра на која се овај захтев не односи.. Докази о испуњенои услова могу се доављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да доави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако Наручилац упути захтев понуђачу да доави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, понуђач је дужан да ие доави у року од пет дана од дана пријема захтева. У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. *Понуђач није дужан да доави извод из регира Агенције за привредне регире (доказ за услов из члана 75. ав 1. тачка 1) ЗЈН, с обзиром да је ии јавно доупан на интернет раници Агенције за привредне регире, под условом да наведе адресу интернет раницу на којој је тражени документ јавно доупан. **Понуђач уписан у Региар понуђача који води Агенција за привредне регире није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњено обавезних услова из члана 75. ав 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, с обзиром да је ии јавно доупан на интернет раници Агенције за привредне регире, под условом да наведе адресу интернет раницу на којој је тражени документ јавно доупан. Понуђач није дужан да приликом подношења понуде доавља доказе за испуњено додатног услова под редним бројем 1, с обзиром да су ии јавно доупни на интернет раници Агенције за привредне регире, под условом да наведе адресу интернет ранице на којој је тражени документ јавно доупан. Уколико је доказ о испуњенои услова електронски документ, понуђач доавља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњено тражених услова издати од ране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој рана 10 од 65

11 понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно доави тражена документа у року од осам дана од дана отварања понуда. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе захтевани докази, понуђач може, умео доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавеи Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поупка јавне набавке, која наупи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ Обавезне услове из члана 75. ав 1. тач. 1) до 4) ЗЈН дужни су да испуне понуђач, подизвођач и сви понуђачи из групе понуђача. Обавезан условиз члана 75. ав 1. тач. 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач. Понуђач је дужан да за подизвођача доави доказ о испуњенои услова из члана 75. ав 1. тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредно не прелази 10% укупне вреднои јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. ав 1. тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати испуњено тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Услов из члана 75. ав 1. тачка 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњено тог услова. 2. УСЛОВ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН, дужан је да испуни понуђач, подизвођач и сви понуђачи из групе понуђача. 3. ДОДАТНИ УСЛОВИ Додатне услове дужан је да испуни понуђач. Додатни услови не односе се на подизвођаче и ии нису дужни да их испуне. Уколико понуду подноси група понуђача, додатни услов под редним бројем 1 морају да испуне сви понуђачи из групе понуђача, а оале додатне услове испуњавају заједнички. Документ 4 јн О-02 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА рана 11 од 65

12 1) елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: Критеријум за доделу уговору је најнижа понуђена цена. 2) елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када пооје две или више понуда са једнаким бројем пондера или иом понуђеном ценом: У случају да два или више понуђача имају иу понуђену цену, предно ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке. Рок испоруке не може бити краћи од 24 часа, ни дужи од 72 часа. У случају да два или више понуђача имају иу понуђену цену и ии рок испоруке, Наручилац ће донети одлуку о додели уговора на основу жреба, у прооријама Наручиоца, у присуву предавника понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. Наручилац ће писаним путем позвати понуђаче, извлачење путем жреба извршити јавно уз вођење записника. Називи понуђача који су понудили иу цену и ии рок испоруке биће написани на одвојеним папирима ие боје и ие величине, сваки папир ће бити убачен у посебну коверту, коверте у кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор. Документ 5 јн О-02 ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ обр. 1. обр. 2. обр. 3. Образац понуде Образац трошкова припреме понуде Образац Изјаве о независној понуди обр. 4. обр. 5. Изјава на основу члана 75. ав 2. ЗЈН (изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих проприса о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатнои која је на снази у време подношења понуде) Овлашћење носиоца уписа у региар медицинских средава за учевовање понуђача у јавној набавци број О-02 Сходно члану 12. ав 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поупцима јавних набавки и начину доказивања испуњенои услова ( Сл. гласник РС бр. 86/2015), образац руктуре цене није посебно дефинисан предметном Конкурсном документацијом, с обзиром да су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу број 1 Образац понуде. рана 12 од 65

13 Образац 1 јн О-02 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуђач... (Назив понуђача, улица и број, поштански број и мео седишта) подноси понуду у поупку јавне набавке добара - потрошни материјал за електрохируршки нож Ербе и радиохируршки апарат DR OPPEL, потрошни медицински материјал, број јавне набавке О-02, Наручиоца Инитут за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана године 1. ОПШТИ ПОДАЦИ ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ Број понуде Датум понуде Рок важења понуде (изражен у броју дана, не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) Понуда се подноси за партије број Понуђач понуду подноси: самоално са подизвођачем заједничку понуду (група понуђача). Уписати један од понуђених начина дана од дана отварања понуде рана 13 од 65

14 2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ У случају подношења заједничке понуде, уносе се подаци о члану групе који ће бити носилац посла и који ће заупати групу понуђача пред наручиоцем ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ Пословно име и правна форма (од, кд, доо, ад) Скраћено пословно име Развравање правних лица на основу чл. 6. Закона о рачуноводву ( Сл. гл. РС бр. 62/13). Улица и број МИКРО МАЛО СРЕДЊЕ ВЕЛИКО заокружити одговарајуће Напомена: Предузетници се, у смислу ЗР, сматрају микро правним лицима. Мео и поштански број Општина Матични број ПИБ Шифра делатнои Телефон и телефакс (са позивним бројем) Електронска адреса Носилац платног промета-банка Текући рачун број Подаци о лицу за додатна објашњења Подаци о лицу овлашћеном за потписивање уговора о јавној набавци Подаци о лицу овлашћеном за реализацију уговора о јавној набавци име и презиме: функција: број телефона: електронска адреса: име и презиме: функција: име и презиме: функција: број телефона: електронска адреса:: рана 14 од 65

15 3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ Ову табелу попуњава само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем.образац попуњава, потписује и печатом оверава понуђач. У случају да понуђач подноси понуду са више подизвођача, Образац копирати у довољном броју примерака. ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ Пословно име и правна форма (од, кд, доо, ад) Скраћено пословно име Улица и број Мео и поштански број Општина Матични број и ПИБ Шифра делатнои Телефон и телефакс (са позивним бројем) Електронска адреса Носилац платног прометабанка Текући рачун број Подаци о овлашћеном лицу подизвођача Проценат укупне вреднои набавке који ће бити поверен подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %: Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача: име и презиме: функција: % рана 15 од 65

16 4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЧЛАН ГРУПЕ Ова табела се попуњава само у случају подношења заједничке понуде. Образац попуњава, потписује и печатом оверава понуђач који је носилац посла. У случају да групу чини више понуђача, копирати у довољном броју примерака. Уз понуду приложити споразум сачињен у складу са чланом 81, ав 4.ЗЈН. ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ - ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ Број и датум споразума који је сачињен у складу са чланом 81, ав 4.ЗЈН Пословно име и правна форма (од, кд, доо, ад) Скраћено пословно име Развравање правних лица на основу чл. 6. Закона о рачуноводву ( Сл. гл. РС бр. 62/13). Улица и број МИКРО МАЛО СРЕДЊЕ ВЕЛИКО заокружити одговарајуће Напомена: Предузетници се, у смислу ЗР, сматрају микро правним лицима. Мео и поштански број Општина Матични број Порески идентификациони број Шифра делатнои Телефон и телефакс (са позивним бројем) Електронска адреса Носилац платног промета-банка Текући рачун број Подаци о овлашћеном лицу члана групе Опис послова у извршењу уговора име и презиме: функција: рана 16 од 65

17 5. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА Понуђач изјављује да: 1. су у понуђену цену (односи се на све партије предметне јн) урачунати сви трошкови неопходни за реализацију уговора о јавној набавци; 2.подноси понуду за добра (односи се на све партије предметне јн): - која су апсолутно безбедна и комфорна за све кориснике, у свим медицинским процедурама и која у потпунои одговарају својој намени, - која обезбеђују највиши епен квалитета, тачнои, прецизнои и ефикаснои финалног продукта или услуге; - која су компатибилна са опремом за коју се набављају; 3. понуђени рок испоруке износи... часа. Наведени рок испоруке односи се на добра из партија број рана 17 од 65

18 5.1. потрошни материјал за електорхирушки нож ЕРБЕ Бр Назив авке Negativna silikonska elektroda ERBE Kabel negativne silikonske elektrode za aparate tipa ERBE Nož elektroda, zakrivljena Drška elektrode sa dva tastera i 3-pin priključkom Јед. мере Кол комад 10 комад 10 комад 4 комад 50 5 Ketridž za pumpu комад 10 Цена по јм без ПАРТИЈА БРОЈ 1 Цена по јм са Укупно без Стопа Износ Укупно са 6 Aplikator za Erbe jet комад 10 7 Špatula elektroda, prava комад 6 8 Igličasta elektroda prava комад 4 укупно динара без (авке1-8) укупно динара (авке1-8) укупно динара са (авке1-8) Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 1 ПОНУЂЕНА ДОБРА МОРАЈУ БИТИ КОМПАТИБИЛНА СА ЕЛЕКТОРХИРУШКИМ НОЖЕМ ЕРБЕ потрошни материјал за електорхирушки нож ЕРБЕ Бр. 1 2 Обавезне техничке карактериике Neutralna elektroda silikonska minimalnih dimenzija 295x175 mm i kontaktne površine minimum 500 cm² sa priključkom 40 cm dužine i minimum dve gumirane trake za fiksiranje elektode minimalne dužine 125 cm Kabel za neutralnu elektrodu kompatibilan sa istom i na strani prema aparatu Испуњава захтев ДА/НЕ Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач рана 18 од 65 Мин. кол. за испоруку исказана у јм

19 kompatibilan sa uređajima proizvođača Erbe serije VIO i ICC, minimalne dužine 4 m Pozitivna monopolarna elektroda prečnika konekcije 4 3 mm tip NOŽ dimenzije sečiva 2,4x12 mm i ukupne dužine 120 mm +/- 10% Drška pozitivne elektrode sa dva tastera i kabelom (sečenje i koagulacija) kompatibilna za elektrode prečnika konekcije od 4 4 mm i na strani prema aparatu 3-pin konekcija kompatibilna sa uređajima proizvođača Erbe serije VIO i ICC, minimalne dužine 4 m Kertridž za Erbe JET 2 jednokratni pakovanje 5 5 komada kompatibilna sa uređajima proizvođača Erbe Aplikatori prav promera 6 mm dužine 65 mm sa sukcijom za Erbe JET 2 jednokratni 6 pakovanje 5 komada kompatibilana sa kertridžom za Erbe JET2 Pozitivna monopolarna elektroda prečnika konekcije 4 7 mm tip ŠPATULA dimenzije sečiva 2,3x19 mm i ukupne dužine 120 mm +/- 10% Pozitivna monopolarna elektroda prečnika konekcije 4 8 mm tip IGLA dimenzije sečiva 0,8x15 mm i ukupne dužine 120 mm +/- 10% У прилогу доављамо за сваку авку: решење АЛИМС; каталог потрошни материјал за радиохируршки апарат DR OPPEL, произвођача Sometech Бр Назив авке Јед. мере Кол 1 Ručni držač - duži A01 комад 3 Цена по јм без ПАРТИЈА БРОЈ 2 Цена по јм са Укупно без Стопа Износ Укупно са 2 Ručni držač - kratki A02 комад 4 рана 19 од 65

20 3 Omča LLETZ ø 15mm, ø 0,25 G01 комад 4 4 Omča LLETZ ø 20mm, ø 0,25 G02 комад 5 5 Omča LLETZ ø 25mm, ø 0,25 G03 комад 5 6 koagulaciona elektroda kraća комад 5 7 koagulaciona elektroda duža комад 5 укупно динара без (авке1-7) укупно динара (авке1-7) укупно динара са (авке1-7) Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 2 понуђена добра морају бити компатибилна са радиохируршким апаратом DR OPPEL потрошни материјал за радиохируршки апарат DR OPPEL, произвођача Sometech Бр. Обавезне техничке карактериике 1 Ručni držač - duži A01 2 Ručni držač - kratki A02 3 Omča LLETZ ø 15mm, ø 0,25 G01 4 Omča LLETZ ø 20mm, ø 0,25 G02 5 Omča LLETZ ø 25mm, ø 0,25 G03 6 koagulaciona elektroda kraća 7 koagulaciona elektroda duža Испуњава захтев ДА/НЕ У прилогу доављамо за сваку авку: каталог црево силиконско за аспирацију Бр 1 Назив авке црево силиконско за аспирацију Јед. мере Кол метар 25 Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 3 Цена по јм без Цена по јм Укупно без Стопа са Износ Укупно са рана 20 од 65

21 Захтевана минимална количина за испоруку је 25 метара - једнократна испорука. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 3 црево силиконско за аспирацију Бр. 1 Обавезне техничке карактериике силиконско, спољашњи пречник 16мм, унутрашњи пречник 10мм. Испуњава захтев ДА/НЕ Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач 5.4. сием за мерење интраабдоминалног притиска Бр 1 Назив авке Сет за мерење интраабдоминалног притиска Јед. мере Кол комад 20 Цена по јм без ПАРТИЈА БРОЈ 4 Цена по јм са Укупно без Стопа Износ Укупно са Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 4 сием за мерење интраабдоминалног притиска Бр. Обавезне техничке карактериике Испуњава захтев ДА/НЕ Манометарска цев градуисана у mmhg, клема, порт за узимање узорака урина 1 шприцем без игле, сием за мерење сатне диурезе 110 цм дволуменска цев, анти-рефлукс вентили, кеса од 2 л. У прилогу доављамо: решење АЛИМС; каталог Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач Мин. кол. за испоруку исказана у јм 5.5. интравенски регулатор протока Бр 1 Назив авке Интравенски регулатор протока Јед. мере Кол комад ПАРТИЈА БРОЈ 5 Цена по јм без Цена по јм са Укупно без Стопа Износ Укупно са рана 21 од 65

22 Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. интравенски регулатор протока Бр. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 5 Обавезне техничке карактериике Сием са прецизним регулатором протока са могућношћу Y конектора, back check валвулом, дужине од 150 до 210 цм, без латекса и DEHP-а. 1 Бројач треба да садржи ваздушни филтер од 15 микрона на дну коморе, само једну конекцију за ив канилу. У прилогу доављамо: решење АЛИМС; каталог Испуњава захтев ДА/НЕ Опис понуђен ог добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач Мин. кол. за испоруку исказана у јм 5.6. подметач за кревет Бр Назив авке Јед. мере Кол 1 Подметач за кревет комад ПАРТИЈА БРОЈ 6 Цена по јм без Цена по јм са Укупно без Стопа Износ Укупно са Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 10 комада и сл. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 6 подметач за кревет Бр. Обавезне техничке карактериике Испуњава захтев ДА/НЕ димензије 60цм x 90цм, непромочива навлака 1 за кревет са језгром од чие целулозе, антиалергијска. У прилогу доављамо: решење АЛИМС; каталог Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач Мин. кол. за испоруку исказана у јм 5.7. каљаче од флиса Бр Назив авке Јед. мере Кол 1 Каљаче од флиса комад Цена по јм без ПАРТИЈА БРОЈ 7 Цена по јм са Укупно без Стопа Износ Укупно са рана 22 од 65

23 Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 10 комада и сл. каљаче од флиса Бр. Обавезне техничке карактериике 1 Каљаче од флиса, са гумицом. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 7 Испуњава захтев ДА/НЕ Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач Мин. кол. за испоруку исказана у јм У прилогу доављамо: решење АЛИМС; каталог 5.8. ПАРТИЈА БРОЈ 8 славина трокрака Бр. 1 2 Назив авке Трокрака славина за инфузионе терапије и мониторинг без конекционог тубуса Трокрака славина за инфузионе терапије и мониторинг са конекционим тубусом Јед. мере Кол ком 500 ком 300 Цена по јм без Цена по јм са Укупно без Стопа Износ Укупно са 3 Универзални затварач ком 100 укупно динара без (авке1-3) укупно динара (авке1-3) укупно динара са (авке1-3) Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. славина трокрака Бр. 1 Обавезне техничке карактериике отпорна на деловање липида, без конекционог тубуса, 360 C ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 8 Испуњава захтев ДА/НЕ Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач Мин. кол. за испоруку исказана у јм рана 23 од 65

24 отпорна на деловање липида, 2 са конекционим тубусом дужине 10 цм, 360 C. Универзални затварач са luer 3 lock-om који садржи мушко/женску конекцију. У прилогу доављамо за сваку авку: решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 9 пелене за одрасле Бр. 1 2 Назив авке Пелена за одрасле до 70 кг, дневне Пелена за одрасле од 70 кг, дневне Јед. мере Кол ком 900 ком Цена по јм без Цена по јм са Укупно без укупно динара без (авке1-2) укупно динара (авке1-2) укупно динара са (авке1-2) Стопа Износ Укупно са Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 9 пелене за одрасле Бр. 1 2 Обавезне техничке карактериике моћ упијања најмање 900 г, брзина упијања минимално 4 мл/с и испуштање течнои максимално 2 г - све према МДС 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажнои. Лако обликовање према телу уз помоћ самолепљивих трака. Понуђено добро мора да поседује МДС 1/93 сертификат. моћ упијања најмање 1100 г, брзина упијања минимално 4 мл/с и испуштање течнои максимално 2 г - све према МДС 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор Испуњава захтев ДА/НЕ Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач рана 24 од 65 Мин. кол. за испоруку исказана у јм

25 влажнои. Лако обликовање према телу уз помоћ самолепљивих трака. Понуђено добро мора да поседује МДС 1/93 сертификат. У прилогу доављамо за сваку авку: решење АЛИМС; каталог; извештај независне акредитоване лабораторије као доказ да понуђено добро поседује МДС 1/93 сертификат вакуум сиеми за вађење крви Бр Назив авке Плаична вакуумска епрувета за ккс, ерилна са сувом супанцом K2 EDTA, 2-3 мл Плаична вакуумска епрувета за биохемију са гелом 5-6 мл Стаклена или плаична вакуумска епрувета за коагулацију, са цитратним пуфером 3,2%, 4,5 мл или мање Вакуумска епрувета sa NaF i Na2EDTA 2 мл Јед. мере Кол ком ком ком ком 300 ПАРТИЈА БРОЈ 10 Цена по јм без Цена по јм са Укупно без укупно динара без (авке1-4) укупно динара (авке1-4) укупно динара са (авке1-4) Стопа Износ Укупно са Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. вакуум сиеми за вађење крви Бр. 1 Обавезне техничке карактериике плаична, вакуумска, ерилна, са сувом супанцом K2 EDTA, 2-3 мл, ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 10 Испуњава захтев ДА/НЕ Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач рана 25 од 65 Мин. кол. за испоруку исказана у јм

26 са вакумом који обезбеђује пуњење епрувете до одговарајуће запремине тј.до ознаке на епрувети. са гелом друге генерације, 5-6мл, за одређивање биохемијских параметара у серуму, у којој се у року од 30 мин ајања и после центрифугирања добије серум 2 потпуно одвојен од крвних елемената без других примеса, са вакумом који обезбеђује пуњење епрувете до одговарајуће запремине тј.до ознаке на епрувети. епрувета за одређивање параметара коагулације, аклена или плаична сa 0,105 M Na-citratom или плаична сa 0,109 M Nacitratom, вакуумска, ерилна епрувета, са цитратним пуфером 3,2%, запремине 4,5 мл или мање, у којој се после 3 прописаног мешања и центрифугирања добија плазма одвојена од ћелијског дела крви без микро и макрокоагулума и фибринских кончића, са вакумом који обезбеђује пуњење епрувете до одговарајуће запремине тј.до ознаке на епрувети. плаична вакуумска 4 епрувета од 2мл, сa NaF i Na2EDTA. У прилогу доављамо за сваку авку: решење АЛИМС; каталог. рана 26 од 65

27 5.11. калуп касета носач парафинског ткивног блока са поклопцем Бр 1 Назив авке Калуп касета - носач парафинског ткивног блока са поклопцем Јед. мере Кол ком ПАРТИЈА БРОЈ 11 Цена по јм без Цена по јм са Укупно без Стопа Износ Укупно са Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 11 калуп касета носач парафинског ткивног блока са поклопцем Бр. Обавезне техничке карактериике Испуњав а захтев ДА/НЕ плаична касета са поклопцем за ткивне исечке на којима се може писати HB оловком и чији је отисак поојан у 1 алкохолу, компатибилно са апаратом за фиксирање ткивних исечака Thermo Shandon i Leica ASP 300. У прилогу доављамо: решење АЛИМС; каталог Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач Мин. кол. за испоруку исказана у јм дренажна вакуум боца Бр 1 Назив авке Дренажна вакум боца, запремине од 250мл Јед. мере Кол ком 400 Цена по јм без ПАРТИЈА БРОЈ 12 Цена по јм са Укупно без Стопа Износ Укупно са Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 12 дренажна вакуум боца Бр. Обавезне техничке карактериике Испуњава захтев ДА/НЕ једнократна; плаична; квалитетна плаика; ребраа; са хармоником; 1 лака манипулација и обезбеђење вакуума; запремине од 250 мл. У прилогу доављамо: решење АЛИМС; каталог Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач рана 27 од 65 Мин. кол. за испоруку исказана у јм

28 5.13. перфузиони сет за инфузиону пумпу Бр Назив авке Инфузиони вод за перфузор 1,5x2,7 мм, 200 цм дужина Инфузиони вод за перфузор 1,5x2,7 мм,150 цм дужина Шприц перфузиони плаични а 50 мл Јед. мере Кол ком ком 600 ком 200 Цена по јм без ПАРТИЈА БРОЈ 13 Цена по јм са Укупно без укупно динара без (авке1-3) укупно динара (авке1-3) укупно динара са (авке1-3) Стопа Износ Укупно са Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. перфузиони сет за инфузиону пумпу Бр. Обавезне техничке карактериике ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 13 Испуњава захтев ДА/НЕ Опис понуђеног добра Инфузиони вод за перфузиону пумпу модел FM, 1 BBraun., 1,5x2,7 мм 200цм дужина. Инфузиони вод за перфузиону пумпу модел FM, 2 BBraun., 1,5x2,7 мм 150 цм дужина. Шприц перфузиони плаични, а 50 мл, са иглом, 3 за пумпу перфузор модел FM, BBraun. У прилогу доављамо за сваку авку: решење АЛИМС; каталог. Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач Мин. кол. за испоруку исказана у јм рана 28 од 65

29 5.14. ПАРТИЈА БРОЈ 14 инјекционе игле Бр. 1 Назив авке Инјекциона игла 25Г x 5/8" Јед. мере Кол ком 5000 Цена по јм без Цена по јм са Укупно без Стопа Износ Укупно са 2 Инјекциона игла 21Г x11/2'' ком Инјекциона игла 21Г x1'' ком Инјекциона игла 21Г x2 цела 3/4'' ком Инјекциона игла 18Г x11/2'' ком Инјекциона игла 16Г x11/2'' ком укупно динара без (авке1-6) укупно динара (авке1-6) укупно динара са (авке1-6) Јединица мере је комад, а минимална количина за испоруку изражена у јединици мере, јее број комада у једном оригиналном паковању - кутији, нпр. 2 комада и сл. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 14 инјекционе игле Бр. 1 Обавезне техничке карактериике (0,5x16мм)16-5, полипропиленска; хиподермална; ерилна; танак зид игле (доавити сертификат о ерилнои) који омогућава лаку и брзу апликацијудоавити произвођачки сертификат појединачно за сваку димензију игала која се нуди; Игле морају бити израђене у складу са андардом ISO ; као и CD 93/42/ECC (MDD) а нерђајући челик од ког је игла израђена у складу са ISO 9626: 1995/А 1: Прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду Испуњава захтев ДА/НЕ Опис понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача и произвођач рана 29 од 65 Мин. кол. за испоруку исказана у јм

30 2 3 протока; игла израђена од челика тип stainless SUS-304 (метални део) и изузетно квалитетне плаике (прикључак); изузетно добро налегање прикључка на шприц, без могућнои спадања; лако скидање поклопца. Ии произвођач за све авке партије. (0,8x40мм), 40-8, полипропиленска;хиподермална; ерилна; танак зид игле (доавити сертификат о ерилнои) који омогућава лаку и брзу апликацијудоавити произвођачки сертификат појединачно за сваку димензију игала која се нуди; Игле морају бити израђене у складу са андардом ISO ; као и CD 93/42/ECC (MDD) а нерђајући челик од ког је игла израђена у складу са ISO 9626: 1995/А 1: Прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока; игла израђена од челика тип stainless SUS -304 (метални део) и изузетно квалитетне плаике (прикључак); изузетно добро налегање прикључка на шприц, без могућнои спадања; лако скидање поклопца. Ии произвођач за све авке партије. (0,8x25мм), полипропиленска;хиподермална; ерилна; танак зид игле(доавити сертификат о ерилнои) који омогућава лаку и брзу апликацијудоавити произвођачки сертификат појединачно за сваку димензију игала која се нуди; Игле морају бити израђене у складу са андардом ISO ; као и CD 93/42/ECC (MDD) а нерђајући челик од ког је игла израђена у складу са ISO 9626: 1995/А 1: Прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока; игла израђена од челика тип stainless SUS -304 (метални део) и изузетно квалитетне плаике (прикључак); изузетно добро налегање прикључка на рана 30 од 65

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

FP200 Упутство за коришћење

FP200 Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови... 5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61 САДРЖАЈ: УВОД... 3 Техничке карактеристике...4 Тастатура...7 Распакивање...8 Укључење ЕРК ON/OFF...9 Увлачење папира...10 РУКОВАЊЕ КАСОМ... 11 Операциони модови...11 Програмски мод...13 Функционисање тастера

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ПОРТАЛ организације музичких аутора Србије за музичке кошуљице Корисничко упутство за формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ЗА ЕМИТЕРЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА Верзија

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 54 23. јун 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 23. јуна 2014. године, на основу члана 177. став 1. Закона о енергетици ( Службени

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ГРАДСКО СТАМБЕНО», БЕОГРАД, Данијелова бр. 33. Јавна набавка радова - Грађевинско занатски радови: oпшти грађевински радови на стамбеним зградама које

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст Драги Тасић 1.Претекст Полиграф Комедија Скученградски писац је написао више књига, којима је опевао, описао и осудио крвав распад Југославије, а затим другим прозним књигама порекао и осудио јалову и

Více

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић Кришна Татенени превод: Драган Пантелић 2 Садржаj 1 Проксиjи 4 1.1 Увод............................................ 4 1.2 Употреба......................................... 4 3 1 Проксиjи 1.1 Увод Проксиjи

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе Листа пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године финансијски показатељи (бруто

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ОДСЕК: ЗАШТИТА СМЕР: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ПРЕДМЕТ: ВАТРОГАСНА ТАКТИКА СЕМИНАРСКИ РАД Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ Студент БАНДИН БРАНИСЛАВ

Více

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6.

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6. Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci / Дио I: Подаци о отпремљеној пошиљци / Part I: Details of dispached consignment ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ

Více

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. бр. Опис и локација на објектот Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Административно

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Катарина Н. Митрићевић-Штепанек ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ докторска дисертација Београд, 2015. UNIVERSITY

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

За роботе нема граница

За роботе нема граница За роботе нема граница Опис рада При реалузацији часова из предмета Информатика и рачунарство за осми разред, коришћењем ЛЕГО робота, прилично сложено и апстрактно градиво, биће приближено ученицима кроз

Více