КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА"

Transkript

1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр Београд, мај године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

2 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/ /2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1131/1 од год. и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 1131/2 од год., припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добра намирнице и прехрамбени производи ЈН бр Конкурсна документација садржи: Поглавље Назив поглавља Страна I Општи подаци о јавној набавци 3 Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења II контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 3 извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. III Техничка документација 5 IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 10 чл.76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова V Критеријуми за доделу уговора 15 VI Обрасци који чине саставни део понуде 16 VII Модел уговора 34 VIII Упутство понуђачима како да саставе понуду 39 Конкурсна документација садржи укупно 45 странe. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

3 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке мале вредности број су добра - намирнице и прехрамбени производи добра-храна, пиће, дуван и сродни производи 2. Партије Јавна набавка је обликована по партијама и то: Партија 1 хлеб и пецива Партија 2 месо и месне прерађевине , Партија 3 млеко и млечни производи Партија 4 смрзнуто поврће, риба и конзервисане намирнице , Партија 5 свеже воће и поврће Партија 6 роба широке потрошње II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 1. Врста добара: намирнице и прехрамбени производи. 2. Техничке карактеристике: Спецификација представља оквирне потребе ( количине ) Наручиоца, а детаљан опис дат је у Обрасцима структуре цене са упутством како да се попуни. 3. Квалитет: Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама садржаним у: Закону о безбедности хране ( Сл. гласник РС, бр. 41/09), Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама ( Сл. лист СРЈ, бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 и 25/12), Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса ( Сл.гласник РС бр. 31/12), Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина ( Сл.гласник РС бр.72/14 и 23/15) Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

4 Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине ( Сл. лист СЦГ, бр. 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05) и Правилнику о прехрамбеним адитивима ( Сл. гласник РС, бр.63/13); Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница ( Сл. лист СЦГ, бр. 4/04,12/04 и 48/04) и Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ( Сл. гласник РС, бр. 85/2013 и 101/13); Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет ( Сл. лист СФРЈ, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ( Сл. гласник, бр. 72/10), Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста ( Сл. лист СРЈ, бр. 52/95, Сл. лист СЦГ, бр. 56/2003 и 4/2004), Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура ( Сл. гласник РС, бр. 33/2010, 69/2010 и 43/2013 и 34/14), Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља ( Сл. гласник РС, бр. 29/14, 37/14, 39/14 и 72/14). 4. Количина и опис добара: Укупне количине предметних добара за годину дате су на основу просечне присутности корисника у установи у току једног месеца и норматива у грамажи (по једном кориснику) за намирнице које су предмет јавне набавке, те на основу досадашње потрошње установе и сходно томе током реализације уговора могу одступати у односу на уговорену количину (већа или мања количина). 5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: Добра, која су предмет јавне набавке, морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при чему транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, расипања, квара и других промена. Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе. Амбалажа је неповратна. 6. Рок испоруке добара: 24 сата од пријема писаног требовања. 7. Место испоруке: Магацин Завода за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219. Испорука се врши сукцесивно, на основу писаног требовања наручиоца, радним данима, у складу са захтевима Завода за васпитање деце и омладине Београд у погледу врсте, количине и динамике испоруке. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

5 III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 1 хлеб и пецива Ред. Назив добра бр. 1. Хлеб векна500г јед. мере ком коли чина Коре за питу кг Квасац кг 2 4. Паштете са сиром 5. Кроасан са џемом ком ком Партија 2 месо и месне прерађевине Ред. Назив добра јед. колич бр. мере ина 1. Маст свињска кг Кобасица грил,ринфуз кг Месо свињско кг 600 бк 4. кг 300 Месо јунеће бк 5. кг 700 Месо пилеће бк 6. Месни нарезак ком 800 0, Пилеће кг 200 виршле ринфуз 8. Шунка кг Пилећи кг 250 паризер 10. Сланина кг 150 Паштета у кг Цреву 12. Димљена кг 22 буткица 13. Сува ребра кг 58 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

6 Партија 3 млеко и млечни производи Ред. бр. Назив добра јед. мере колич ина 1. Млеко свеже 2,8% м.м. л 1500 пастеризовано Сир крављи кг кришка 3. Топљени сир кг Кисело млеко 3,2% м.м. чаша 1400 (200г) 5. Качкаваљ кг Павлака 2kg ком 5 7. Јогурт чаша Чоколадно млеко 1/4 ком 400 Партија 4 смрзнуто поврће, риба и конзервисане намирнице Ред. Назив добра бр. 1. Риба ослићсмрзнута Боранија 2. смрзнута 10/1 3. Грашак смрзнут 10/1 4. Мешана салата 5/1 5. Поврће за руску салату 10/1 6. Паприка филети 5/1 7. Кисели краставчићи 5/1 8. Сардина 0, Туњевина 0,185 Комадићи јед. мере колич ина кг 400 ком 7 ком 20 ком 5 ком 6 ком 5 ком 25 ком 400 ком 770 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

7 Партија 5 свеже воће и поврће Ред. Назив добра јед. колич бр. мере ина 1. Кромпир кг Банане кг 360 (септембар-мај) 3. Брескве (јун- кг 70 септембар) 4. Грожђе кг 50 (август-новем.) 5. Јабуке кг Краставац свеж кг 24 (јун-септембар) 7. Крушке кг Кукуруз-клип кг Купус кг Лимун кг Лубеница (јул- кг 20 септембар) 12. Лук црни кг Мандарина кг 20 (нов-мај) 14. Орах у љусци кг Паприка бабура (август- нов) кг Паприка шиља кг Парадајз (јун- кг 230 октобар) 18. Пасуљ кг Поморанџе кг 120 (новембар-мај) 20. Празилук кг Шаргарепа кг Шљиве кг Тиквице (мај- кг 40 август) 24. Кељ кг 15 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

8 Партија 6 роба широке потрошње Ред. Назив добра јед. колич бр. мере ина 1. Коцка за супу кг 7 2. Алева паприка кг 4 3. Бибер црни ком 200 Млевени 10г 4. Цимет ком Чај кутије ком 300 Пиринчана ком 6. какао табла г 7. Чоколада за кг 3 кување 8. Еквивалент кг 150 еурокрем 9. Јаја А класа ком Кафа 200г кеса Какао кг Кечап л Кекс ринфуз кг Кисела вода фла 180 2л ша 15. Кока-кола 1/1 ком 160 или еквивалент 16. Мајонез 3/1 ком Макароне ком Маргарин за кг 100 мазање 0,5 19. Мармелада 3/1 ком Мед 1/1 кг Маргарин ком 20 стони 0, Пиринач бели кг Прашак за пециво ком 250 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

9 24. Пудинг кг Сенф 1/1 кг Сирће л Еквивалент ком 1560 смоки 40г 28. Кекс пишкоте кутиј г а 29. Со кг Сок сируп л Шећер 1/1 кг Шећер у праху кг Шлаг у праху кг Шпагете 0,5 кг Уље л Зачин-додатак јелима кг Сода ком 150 бикарбона 38. Ванилин шећер ком Брашно кг Гриз 300г ком Грисине ком Наполитанке ком Фанта 2/1 или ком 8 еквавилент 44. Кукурузно кг 50 брашно 45. Сок 1,5 л 150 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

10 IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона); 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона); 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона); 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

11 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона- Доказ: Решење Министарства пољопривреде о испуњености услова за обављање делатности која је предмет набавке партије. Уколико се ради о производњи и промету хране животињског порекла Доказ: Решење Министарства пољопривреде (Управа за ветерину) о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат за хлађење, смрзавање, и ускладиштење животних намирница животињског порекла који су предмет набавке партије; 6. Услов из члана чл. 75. ст Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

12 ДОДАТНИ УСЛОВИ Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона и то: За све парије: Имплементиран HACCP систем понуђача Доказ: Фотокопија сертификата. Сертификат мора бити важећи. Неће бити прихваћени докази о фази имплементације, већ само сертификати о имплементираном стандарду. За све партије: да располаже неопходним финансијским капацитетом: Да у претходних годину дана пре упућивања понуде текући рачуни понуђача нису били у блокади у трајању преко 30 дана, односно да му у моменту упућивања понуде нису текући рачуни у блокади. Доказ: Копија странице са сајта Народне банке Србије - w.w.w. nbs.rs (претраживање дужника у принудној наплати), скинутог са тог сајта на дан сачињавања понуде, уз оверу печатом и потписом заступника понуђача. Услов који се односи на финансијски капацитет морају да испуне поред понуђача и сви подизвођачи, за које је понуђач дужан да достави тражени доказ. Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ. да располаже са следећим техничким капацитетом: - за партије месо и месне прерађевине, млеко и млечни производи, смрзнуто поврће,риба и конз.намирнице - да понуђач у моменту подношења понуде поседује - користи минимум једно возило са хладњачом, с тим да за партију месо и месне прерађевине поседује хладњачу термокинг у режиму +4 а за партију смрзнуто поврће, риба и конзервисане намирнице хладњачу термокинг у минусном режиму - 18; - за партије хлеб и пецива, свеже воће и поврће, роба широке потрошње да понуђач у моменту подношења понуде поседује-користи минимум једно доставно возило. Докази: Изјава понуђача о броју и врсти доставног/их возила која поседује, са приложеним фотокопијом/ама или читачем саобраћајне/их дозволе/а, фотокопија уговора о коришћењу возила уколико понуђач није власник. Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ. Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ. Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

13 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, за предметну јавну набавку није предвиђена дозвола надлежних органа у смислу чл.75. став 1. тачке 5. Закона. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

14 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

15 V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 1. Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума,,најнижа понуђена цена. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

16 VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ Саставни део понуде чине следећи обрасци: 1) Образац понуде (Образац 1); 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

17 (ОБРАЗАЦ 1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуда бр од за јавну набавку добра намирнице и прехрамбени производи, партија ЈНМВ бр )ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): Име особе за контакт: Електронска адреса понуђача ( ): Телефон: Телефакс: Број рачуна понуђача и назив банке: Лице овлашћено за потписивање уговора 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

18 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 1) Назив подизвођача: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 2) Назив подизвођача: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: Напомена: Табелу Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

19 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 1) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: 2) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: 3) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Напомена: Табелу Подаци о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

20 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка добра намирнице и прехрамбени производи, партија ЈНМВ бр Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом Рок и начин плаћања Рок важења понуде Рок испоруке Гарантни период Место и начин испоруке Датум М.П. Понуђач Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

21 (ОБРАЗАЦ 2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача. У образац структуре цене морају се уписати: Јединичне цене и укупне цене Укупна понуђена цена без ПДВ-а и укупна понуђена цена са ПДВ-ом; Посебно исказати/издвојити трошкове који чине укупну цену (трошкови превоза, царине, акцизе и др.); Партија 1 хлеб и пецива Ред. бр. Назив добра 1. Хлеб векна500г јед. мере ком колич ина Цена по једин. мере без пдв-а Цена по једин. мере са пдв-ом Укупна цена без пдв-а Укупна цена са пдв-ом 2. Коре за питу кг Квасац кг 2 4. Паштете са ком сиром Кроасан са ком џемом Укупна вредност понуде без пдв-а Укупна вредност понуде са пдвом Издвојени трошкови који чине укупну понуђену цену (царина, превоз и др.) Прецртана поља у обрасцу структуре цене (нпр. / или на сличан начин) чине понуду неисправном Датум: Потпис одговорног лица Место : М.П. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

22 Партија 2 месо и месне прерађевине Назив добра Маст свињска јед. мере кг колич ина 20 цена по једин.мере без пдв-а цена по једин.мере са пдв-ом укупна цена без пдв-а укупна цена са пдв-ом Произвођач Кобасица кг грил, 200 ринфуз Месо кг свињско 600 бк Месо кг 300 јунеће бк Месо кг 700 пилеће бк Месни ком нарезак 800 0,150 Пилеће кг виршле 200 ринфуз Шунка кг 300 Пилећи кг 250 паризер Сланина кг 150 Паштета у кг 100 Цреву Димљена кг 22 буткица Сува ребра кг 58 Укупна вредност понуде без ПДВ-а Укупна вредност са ПДВ-ом Издвојени трошкови који чине укупну понуђену цену (царине, превоз и др.) Прецртана поља у обрасцу структуре цене (нпр. / или на сличан начин) чине понуду неисправном Датум: Потпис одговорног лица Место : М.П. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

23 Партија 3 млеко и млечни производи Назив добра јед. мере коли чина Млеко свеже 2,8% м.м. пастеризован л 1500 о Сир крављи кг 300 кришка Топљени сир кг 200 цена по једин. мере без пдв-а цена по једин.мере са пдв-ом укупна цена без пдв-а укупна цена са пдв-ом Произвођач Кисело млеко 3,2% м.м. чаша 1400 (200г) Качкаваљ кг 120 Павлака 2kg ком 5 Јогурт чаша 1300 Чоколадно млеко 1/4 ком 400 Укупна вредност понуде без пдв-а Укупна вредност понуде са пдв-ом Издвојени трошкови који чине укупну понуђену цену (царина, превоз и др.) Прецртана поља у обрасцу структуре цене (нпр. / или на сличан начин) чине понуду неисправном Датум: Потпис одговорног лица Место : М.П. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

24 Партија 4 смрзнуто поврће, риба и конзервисане намирнице Назив добра Риба ослићсмрзнута Боранија смрзнута 10/1 Грашак смрзнут 10/1 Мешана салата 5/1 Поврће за руску салату 10/1 Паприка филети 5/1 Кисели краставчићи 5/1 Сардина 0,125 јед. мере коли чина кг 400 ком 7 ком 20 ком 5 ком 6 ком 5 ком 25 ком 400 цена по једин.мере без пдв-а цена по једин. мере са пдв-ом укупна цена без пдв-а укупна цена са пдв-ом Произвођач Туњевина ком 0, Комадићи Укупна вредност понуде без пдв-а: Укупна вредност понуде са пдв-ом: Издвојени трошкови који чине укупну понуђену цену (царина, превоз и др.) Прецртана поља у обрасцу структуре цене (нпр. / или на сличан начин) чине понуду неисправном Датум: Потпис одговорног лица Место : М.П. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

25 Партија 5 свеже воће и поврће Назив добра јед. мере колич ина Кромпир кг 700 Цена по једин. мере без пдв-а цена по једин. мере са пдв-ом Укупна цена без пдв-а Укупна цена са пдв-ом Добављач/ порекло Банане кг (септембармај) 360 Брескве кг (јун- 70 септембар) Грожђе кг (августновем.) 50 Јабуке кг 100 Краставац кг свеж (јунсептембар) 24 Крушке кг 50 Кукурузклип кг 16 Купус кг 900 Лимун кг 30 Лубеница кг (јул- 20 септембар) Лук црни кг 210 Мандарина (нов-мај) Орах у љусци кг 20 кг 5 Паприка бабура (август- нов) Паприка шиља кг кг Парадајз кг (јун- 230 октобар) Пасуљ кг 130 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

26 Поморанџе кг (новембармај) 120 Празилук кг 40 Шаргарепа кг 40 Шљиве кг 15 Тиквице кг (мај- 40 август) Кељ кг 15 Укупна вредност понуде без пдв-а: Укупна вредност понуде са пдв-ом: Издвојени трошкови који чине укупну понуђену цену (царина, превоз и др.) Прецртана поља у обрасцу структуре цене (нпр. / или на сличан начин) чине понуду неисправном Датум: Потпис одговорног лица Место : М.П. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

27 Партија 6 роба широке потрошње Назив добра јед. мере колич ина Коцка за кг 7 супу Алева кг 4 паприка Бибер црни ком 200 мл 10г Цимет ком 100 цена по једин. мере без пдв-а цена по једин. мере са пдв-ом укупна цена без пдв-а Укупна цена са пдв-ом Произвођач Чај кутије ком 300 Пиринчана какао табла 100г Чоколада за кување Еквивалент Еурокрем ком 830 кг 3 кг 150 Јаја А класа ком Кафа 200г кеса 200 Какао кг 2 Кечап л 230 Кекс кг 240 ринфуз Кисела фла 180 вода 2л ша Кока-кола ком 160 1/1 или еквивалент Мајонез 3/1 ком 12 Макароне ком 200 Маргарин кг 100 за мазање 0,5 Мармелада ком 12 3/1 Мед 1/1 кг 75 Маргарин стони 0,25 ком 20 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

28 Пиринач кг 180 бели Прашак за ком 250 пециво Пудинг кг 19 Сенф 1/1 кг 20 Сирће л 72 Еквивалент ком 1560 смоки 40г Кекс кутиј 20 пишкоте 200г а Со кг 100 Сок сируп л 480 Шећер 1/1 кг 200 Шећер у кг 4 праху Шлаг у кг 4 праху Шпагете кг 100 0,5 Уље л 300 Зачиндодатак кг 40 јелима Сода ком 150 бикарбона Ванилин ком 200 шећер Брашно кг 20 Гриз 300г ком 50 Грисине ком 1000 Наполитанк ком 330 е Фанта 2/1 ком 8 или еквавилент Кукурузно кг 50 брашно Сок 1,5 л 150 Укупна вредност понуде без пдв-а Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

29 Укупна вредност понуде са пдв-ом Издвојени трошкови који чине укупну понуђену цену (царина, превоз и др.) Прецртана поља у обрасцу структуре цене (нпр. / или на сличан начин) чине понуду неисправном Датум: Потпис одговорног лица Место : М.П. Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; у колону 6. уписати укупнu ценu без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. Датум: М.П. Потпис понуђача Напомена: Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну колону остали трошкови у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

30 (ОБРАЗАЦ 3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. Датум: М.П. Потпис понуђача Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

31 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (ОБРАЗАЦ 4) У складу са чланом 26. ЗЈН,, (Назив понуђача) даје: ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра намирнице и прехрамбени производи, ЈНМВ бр , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Датум: М.П. Потпис понуђача Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

32 (ОБРАЗАЦ 5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу И З Ј А В У Понуђач [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добра намирнице и прехрамбени производи, ЈНМВ бр , испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); Место: Понуђач: Датум: М.П. Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

33 (ОБРАЗАЦ 6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу И З Ј А В У Подизвођач [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добра намирнице и прехрамбени производи, ЈНМВ бр , испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). Место: Подизвођач: Датум: М.П. Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

34 VII МОДЕЛ УГОВОРА Уговор о купопродаји за потребе Завода за васпитање деце и омладине Београд Закључен између: 1. Завода за васпитање деце и омладине Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 219, ПИБ: , МБ: , т.р.бр код Управе за трезор, телефон/факс: 011/ , кога заступа директор Драган Роловић (у даљем тексту: Купа), с једне стране и 2., са седиштем у, МБ:, ПИБ:, број рачуна, код Банке, телефон:, Телефакс: кога заступа директор (у даљем тексту: Продавац), с друге стране, АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 2. из, ул. бр.,мб: ПИБ:, кога заступа (у даљем тексту: Понуђач) који заједнички наступа са: 2.1 из ул. бр., МБ:, ПИБ: (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа. 2.2 из ул. бр., МБ:, ПИБ: (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа. 2.3 из ул. бр., МБ:, ПИБ: (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа. 2.4 из ул. бр., МБ:, ПИБ: (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа. 2.5 из ул. бр., МБ:, ПИБ: (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа. Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

35 ПИБ:, МБ:, а која чини % од укупно уговорене вредности. Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу ПИБ:, МБ:, а која чини % од укупно уговорене вредности. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за извршење уговорних обавеза од стране подизвођача, као да их је сам извршио. Члан 1. Предмет овог Уговора је ЈНМВ бр.03-16, намирнице и прехрамбени производи, у свему у складу са Одлуком о додели Уговора бр. од год. и Понудом изабраног понуђача бр. од год., која је саставни део овог уговора, (даље: услуга). Члан 2. Укупна вредност услуге износи динара без ПДВ-а (словима: динара), односно динара са ПДВ-ом (словима: динара). Члан 3. Након закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога у складу са чл ЗЈН. Промена уговорене цене на више или ниже, за партију која је предмет овог уговора дозвољава се само из објективних разлога у складу са чл ЗЈН, и то у следећим случајевима и под следећим условима: а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна, б) проценат умањења или повећања јединичних цена за поједине врсте роба које су предмет испоруке променљив је, а параметар су објављени подаци о кретању индекса цена на мало. Као индекс кретања цена на мало узимају се подаци Система тржишних информација пољопривреде Србије, објављених на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, в) у случају да на тржишту дође до знатних поремећаја (знатна смањења или повећања) цена за поједине врсте добара, Добављач може поднети Наручиоцу писмени захтев за промену цена, уз који је дужан да приложи и доказе о промени цена од најмање два референтна произвођача конкретне врсте добара, уз остале доказе (откупне листе и друго). г) код промене цене на више дозвољено је повећање до максимално 5% ниже од највише цене из приложених ценовника, д) да се одговор на захтев за промену цена достави у року од 10 дана од дана пријема захтева, Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

36 ђ) да од момента пријема захтева за промену цена до момента примене нових цена мора проћи најмање 15 дана, е) приложени ценовници из тачке в) морају носити датум примене који важи у моменту подношења захтева, ж) Наручилац може прихватити захтев за промену цена, уколико оцени да може доћи до поремећаја у редовном снабдевању Наручиоца, У случају промене јединичне цене добара која су предмет овог уговора, уговорне стране ће сачинити Анекс овом уговору, у складу са одредбама овог члана. Уколико једна од уговорних страна не прихвати промену цена, овај уговор се може отказати са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу. Члан 4. Купац се обавезује да ће испоручену робу платити у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре са пратећом документацијом на текући рачун Продавца број код банке. На фактури мора бити назначен број уговора на који се пословна промена односи. Члан 5. Испорука уговорене робе ће се вршити сукцесивно, током трајања уговореног периода на основу писаног требовања купца. Продавац је у обавези да робу из става 1. овог члана испоручи у року од 24 сата од дана пријема писаног требовања, на адресу купца, ул. Булевар ослобођења бр Транспорт робе обезбеђује продавац. Члан 6. Понуђач гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији. Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак или је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, Наручилац је дужан да истакне приговоре и рекламације Понуђачу приликом преузимања добара, а за скривене мане у року од 5 (пет) дана од дана пријема добара, и то у писменом облику. Понуђач је дужан да изврши неопходну замену добара истог дана по сачињавању Записника о рекламацији. Добра морају бити допремљена упакована у оригиналној амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту робе, како би се добра обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и приликом складиштења. Понуђач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручује на адресу Наручиоца наменским возилом, на сопствени трошак превоза и осигурања. Уговорена цена обухвата сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи кварење, оштећење или губитак добара. Понуђач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, надокнадити Наручиоцу о свом трошку. Понуђач се обавезује да у случају рекламације на санитарне и здравствене карактеристике испоручених добара обезбеди професионалну контролу квалитета о свом Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

37 трошку, те да ће робу из чл. 2 овог уговора испоручивати свежу, из текуће производње, са важећим роком употребе. Понуђачи за млеко и млечне производе, јаја, рибу, месо и месне прерађевине се обавезују да уз сваку испоруку добара доставе сертификат о исправности истих. Такође, понуђачи се обавезују да на захтев Наручиоца за сваки производ поседују декларацију и да је на захтев Наручиоца доставе као пратећу документацију. Члан 7. Понуђач се обавезује да се у свему придржава прописа, норматива и стандарда важећих за добра која су предмет овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о безбедности хране и Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета, те да уважи евентуалне примедбе инспекцијских органа као да их је добио од Наручиоца, а све до момента преузимања уговорених роба у магацину Наручиоца. Понуђач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе. Понуђач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже да је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења испоручених добара код Наручиоца. Члан 8. Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности намирница у овлашћеној институцији у Београду. У случају утврђене хемијско-биолошке неисправности добара, Наручилац ће робу вратити Понуђачу о трошку понуђача, што уједно може бити и један од разлога за једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца. Члан 9. Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су последица неправилног одржавања и чувања робе од стране Купца. Члан 10. Уговорне стране се могу ослободити од одговорности у одређеним случајевима који су наступили независно од воље уговорних страна. Настале околности, независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла предвидети, избећи нити отклонити њихове последице, сматраће се случајевима више силе који ослобађају од одговорности, уколико су настали након закључивања овог уговора, а спречавају његово делимично или потпуно извршење. Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у време закључења уговора, настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и дејство уговорне стране нису могле спречити мерама и средствима која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је погођена вишом силом. Страна која је погођена вишом силом треба одмах по наступању исте телеграмом, телефаксом или на други поверљив начин да обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, односно о наступању других околности које спречавају извршење уговорних обавеза. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

38 Члан 11. Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. Члан 12. Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, месечну количину и динамику испоруке, Купац може раскинути уговор на штету Продавца. Члан 13. На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју. Члан 14. Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Купаца и Продаваца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. Члан 15. Овај Уговор се закључује до окончања поступка нове набавке, о чему ће Продавац бити благовремено обавештен. Члан 16. Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну. ЗА ПРОДАВАЦА ЗА КУПЦА Директор Драган Роловић Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр / 45

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Меморандум наручиоца КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШЉИВОВИЦИ JНВВ 13/17 Ознака из Општег речника набавке: 45261000, 45262700,

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

FP200 Упутство за коришћење

FP200 Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови... 5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6.

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6. Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci / Дио I: Подаци о отпремљеној пошиљци / Part I: Details of dispached consignment ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61 САДРЖАЈ: УВОД... 3 Техничке карактеристике...4 Тастатура...7 Распакивање...8 Укључење ЕРК ON/OFF...9 Увлачење папира...10 РУКОВАЊЕ КАСОМ... 11 Операциони модови...11 Програмски мод...13 Функционисање тастера

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ПОРТАЛ организације музичких аутора Србије за музичке кошуљице Корисничко упутство за формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ЗА ЕМИТЕРЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА Верзија

Více

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године.

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године. Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар 2011. године. Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца». СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 54 23. јун 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 23. јуна 2014. године, на основу члана 177. став 1. Закона о енергетици ( Службени

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић Кришна Татенени превод: Драган Пантелић 2 Садржаj 1 Проксиjи 4 1.1 Увод............................................ 4 1.2 Употреба......................................... 4 3 1 Проксиjи 1.1 Увод Проксиjи

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ОДСЕК: ЗАШТИТА СМЕР: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ПРЕДМЕТ: ВАТРОГАСНА ТАКТИКА СЕМИНАРСКИ РАД Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ Студент БАНДИН БРАНИСЛАВ

Více

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. бр. Опис и локација на објектот Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Административно

Více

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст Драги Тасић 1.Претекст Полиграф Комедија Скученградски писац је написао више књига, којима је опевао, описао и осудио крвав распад Југославије, а затим другим прозним књигама порекао и осудио јалову и

Více

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе Листа пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године финансијски показатељи (бруто

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Катарина Н. Митрићевић-Штепанек ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ докторска дисертација Београд, 2015. UNIVERSITY

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21. Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21. Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21 Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 6 Funkce

Více

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ГРАДСКО СТАМБЕНО», БЕОГРАД, Данијелова бр. 33. Јавна набавка радова - Грађевинско занатски радови: oпшти грађевински радови на стамбеним зградама које

Více