Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од"

Transkript

1 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатинскипут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ: Број: 1179/14-2 Дана: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА ''КАРАПАНЏА'' ЗА 2014.ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

2 2 На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012.), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и доказивању испуњености услова члан 6. ( Сл.гласник РС број 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностибр.1179/14 од годинејавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, ШГ Сомбор Апатински пут 11, Објављује КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА ''КАРАПАНЏА'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Садржајконкурснедокументације: Прилог Назив Прилога Страна 1 Општи подаци о јавној набавци 3 2 Подаци о предмету јавне набавке 4 3 Техничке карактеристике ( спецификације) Услови учешћа у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова Упутство понуђачима како да сачине понуду Образац понуде Модел уговора Образац трошкова припреме понуде 30 9 Образац изјаве о независној понуди Изјава о поштовању обавеза Финансијски инструменти обезбеђења Додатак у скицама Укупно: 42 страна

3 3 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин ШГ СОМБОР Сомбор Прилогбр.1 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ Седиште наручиоца: Сомбор, Апатински пут 11 Одговорна особа (потписник уговора): Срђан Пеурача, дипл.инж.шум., директор Особа за контакт: Сретен Гојић, маш.тех.,jелена Суботић,дипл.економиста Телефон: 025/ Телефакс:025/ Интернет страница: Текући рачун: NLB банка Нови Сад. Матични број: ПИБ: Број регистровања за ПДВ: ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Јавна набавка мале вредности добара. 3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет јавне набавке су добра: ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА ''КАРАПАНЏА'' ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Ознака из општег речника набавки: постављање ограде услуге пејзажне архитектуре 4. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА У предметном поступку није у питању резервисана јавна набака. 5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА Јавно отварање понуда ће се обавити дана год. у 10,30часова у Дирекцији ШГ Сомбор Апатински пут 11. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку. 6. КОНТАКТ Особа за контакт: Jeлена Суботић дипл.економиста: 063/ Сретен Гојић,маш.тех., председник комисије Тел:

4 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин Прилог 2. ШГ СОМБОР Сомбор 4 II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет јавне набавке су добра:пејзажно УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА ''КАРАПАНЏА''ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) 2. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка је обликована у две партије: Партија 1. Пејзажно уређење окућнице Еко центра ''Карапанџа'' израда ограде и капије Партија 2. Пејзажно уређење окућнице Еко центра ''Карапанџа'' програмско решење екстеријера 3. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Конкурсна документација се доставља, у штампаном облику, поштом, а на захтев понуђача може се доставити и електронским путем. Документација се може и лично узети у ЈП ''Војводинашуме''Петроварадин, ШГ Сомбор Апатински пут 11. Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије или са интернет странице наручиоца 4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Понуда се припрема и подноси у складу са овом конкурсном документацијом и треба да доказује да понуђач испуњава законом прописане услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности. Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП "Војводинашуме", Петроварадин, ШГ Сомбор Сомбор Апатински пут број 11, приспела до дана год. до 10,00 часова. Понуђач понуду може да пошаље поштом, или преда лично на адресу: ЈП "Војводинашуме", ШГ Сомбор, Сомбор Апатински пут 11 Понуда мора бити у затвореној коверти, са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ понуда за јавну набавку добара ''ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА ''КАРАПАНЏА'' ЗА ПАРТИЈУ/Е ЗА ГОДИНУ ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) '' Понуде које не стигну наручиоцу до дана год.године (било лично или поштом), најкасније до 10,00 часова, сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремено поднете бити враћене понуђачима. 5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА Јавно отварање понуда ће се обавити дана год. год. у 10,30 часова у Дирекцији ШГ Сомбор Апатински пут 11. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку. Директор ШГ Сомбор Срђан Пеурача, дипл.инж.шум.

5 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин ШГ СОМБОР Сомбор Прилог бр.3 5 III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ) ПАРТИЈА 1 Р. бр. ОПИС Јед. мере Количина Јед.цена без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а Укупна вред. Са ПДВ-ом A) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 Ископ земље за темеље стубова капије дим: 0,5х0,5х1,0 м1. Земљу искористити за насипање дворишта.- Обрачун по м3 Б) ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИРАДОВИ 1 Набавка материјала и зидање стубова капије од опеке у ПЦМ дим: 51х51 цм на две цигле ( I класе пуне опеке )висине 1,60 м1 са прелазом из фуговања у дерсовање. На врху стуба формирати окапницу ( 6 цм ) бетонска плоча 60х60 цм. Обрачун по ком 2 Набавка материјала и израда темељних стопа од набијеног бетона МБ25 за стубове капије, дим 0,50х0,50х0,9м. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10цм. Бетон уградити и неговати по прописима.на излазу из земље поставити анкере од РА фи 16 комада 4. У цену позиције улазе и потребна оплата, тампон шљунка и анкери. Обрачун све комплет. Ц) ДРВЕНА ОГРАДА 1 Набавка и монтажа дрвених стубова ограде дим 12х12цм. Стубове радити од багрема дужине 2,20 м1, од тога 0,6 м1 побити у земљу са предходним нагоревањем, а делове ван земње заштитити премезом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском у боји по избору наручиоца). Врхови стубова морају бити обрађени пирамидално у висини од 10 цм ). Стубове постављати на осном растојању од 2,0 м1 /за ограду л=85,0 м1/. Обрачун по комаду 2 Набавка материјала израда и монтажа дрвене ограде-тарабе дим 10x2,5 цм дужине 145 цм м1. Вертикале одигнуте од земље 10цм.Тарабу радити од храстовине са заштитним премазом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском у боји коју изабере наручилац ). /за ограду л=85,0м1/. Обрачун по комаду м3 0,50 ком 2 ком 2 ком 42 ком 630

6 3 Набавка материјала, израда и монтажа дрвене испуне ограде - хоризонтала дим: 8x5 цм. Испуне радити од храстовине дужине 2,0 м1, са заштитним премезом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском у боји коју изабере наручилац) Хоризонтале постављати на растојању од 0,6 м1 у две зоне (горе-доле) /за ограду л=85,0 м1(укупно 170 м1). Обрачун пом1 4 Набавка материјала, израда и монтажа дрвене двокрилне капије са испуном од - хоризонтала дим 10x2,5 x300 цм 3 ком, 1 ком хоризонтале 8 x2,5x400, вертикала 15,5/2,5 цм (лучно спиштање капије од средине према крајевима ) најдужа вертикала у капији је 157 цм, а најкраћа 143 цм. Испуне радити од храстовине, са заштитним премезом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском. Стубови ( носачи капије ) дим 13x13x130 цм ( багрем ). Качење хоризонтала на стубове са задње стране усецањем за димензију коју захтева хоризонтала. Стубови носачи капије се улажу у отворе који су претходно направљени у зиданим стубовима. Капију опремити са свим потребним кованим оковима ( у традиционалном стилу као на приказу у прилогу конкурсне документације ) и завршним премазом у боји ограде. Димензија капије 3,0х1,57 м. Обрачун по комаду м1 170 ком 1 Влажност дрвене грађе за израду ограде не сме да прелази 12%. Пре монтаже, а после израде ( кројење )свих дрвених елемената извршити премаз прва два корака ( лазурни импрегнатор + садолин обични ), а трећи корак после коначне монтаже. Спајање дрвених елемената ( вертикале са хоризонталама ) извршити ''торбан'' шрaфовима м6x80 ( на сваку хоризуонталу по један шраф), а за капију по сваком споју хоризонтале и вертикале по два шрафа. Учвршћивање хоризонтала са стубовима ( ограда ) извршити ''холц'' шрафовима дим. 6x90 мм. Дрвена грађа за ограду и капију мора бити без ошећења од инсеката и без чворова. За заштитне премазе користити производе ''Хелиос'' или одговарајуће. Сви елементи који су од дрвета морају фино машински обрађени (хобловани). За заштитне премазе користити високо квалитетне производе отпорне на утицај атмосферилија боје по избору наручиоца. Ограду је потребно уредити у поштујући услове заштите природе Решење бр /2 (налази се у прилогу конкурсне документације) прописане од стране Покрајинског завода за заштиту природе и по захтеву наручиоца. 6 Место и датум МП Потпис Понуђача

7 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин ШГ СОМБОР Сомбор Прилог бр.3/1 7 III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ) ПАРТИЈА 2 Програмско уређење обухвата пејзажно архитектонско уређење екоцентра Карапанџа са пратећим садржајима. Површина обухваћена програмом ( cca 1600 м2 у површину се укључују и објекти) треба уредити у пејзажном стилу поштујући услове заштите природе Решење бр /2 (које се назлази у прилогу конкурсне документације) прописане од стране Покрајинског завода за заштиту природе и по захтеву наручиоца, а у складу са архитектонским решењем новоизграђених објеката чије окружење треба пејзажно уредити. Предметни простор намењен је окупљању деце у едукативне сврхе те га треба осмислити за мирне састанке, едукативне часове школског узраста и провођење времена у природи. Простор се налази у границама СРП Горње Подунавље, у природном окружењу и непосредној близини Бајског канала који је у II степену заштите док предметни простор припада III степену заштите. Озелењавање овог простора треба обавити пажљиво, искључиво употребом аутохтоних врста дрвећа и флоре, избегавањем инвазивних врста које би нарушиле посебност овог простора. Површина је 1600 м2. Простор осмислити са минимумом тврде подлоге осмишљавањем стазе од капије до постојећег обејкта и по потреби осталих стаза, неопходним спољашним мобилијаром за забаву и боравак деце и озелењавањем, поштујући задате услове. Пре израде програма уређења, понуђач је обавезан извршити увид на лицу места задате локације за уређење заједно са наручиоцем посла. Место и датум МП ПотписПонуђача

8 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин Прилог бр 4 ШГ Сомбор Сомбор 8 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТВСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања илидавања мита, кривично дело преваре 3)Да му није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време објављивања,односно слања позива за подношење понуда 4)Да је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописимарепублике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона, подизвођач мора даиспуњава обавезне услове из члана 75. Став1 тач. 1) до 4) Закона и услов из чл.75.став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона. 1.4.Понуђач је дужан да пре подношења понуда изађе на терен и упозна се са објектима на којима ће се вршити радови, а Наручилац је обавезан да понуђачу издата Потврду о извршеном прегледу објекта. Потврду потписује овлашћено лице Наручица и представник понуђача у 2 примерака, један се предаје понуђачу, а други примерак задржава наручилац. Потврда ће се користити као доказ испуњеностит додатног услова за учешће у поступку ове јавне набавке. 2. УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Исуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом Конкурсном докуметацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

9 Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77.став 4 Закона о јавним набавкама,не ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 77 ЗЈН. Ако понуђач достави Изјаву, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најприхватљивија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватњиву. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 9 ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 76 ЗЈН ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 ПРОГРАМСКО РЕШЕЊЕ ЕКСТЕРИЈЕРА Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке које понуђач мора да испуни: Наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, ускладу са чл. 76. ЗЈН и то: Услов:1.Да располаже са лиценцом одговорног пројектанка зелених површина бр., 373. са искуством на уређењима јавних зелених површина. Доказ: 1.Испуњеност овог услова се доказује достављањем фото копије лиценце 373 издатом од стране Инжењерске коморе Србије.

10 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр 4а 10 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА У скалду са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник понуђача, дајем следећу ИЗЈАВУ (пун назив и седиште понуђача) Испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РепубликеСрбије или друге државе, ако има седиште на њеној територији. Ова Изјава односи се на јавну набавку покренуту Одлуком Директора дела ЈП "Војводинашуме" ШГ Сомбор Сомбор 1179/14од :ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА КАРАПАНЏА ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Напомена: Уколико подноси група понуђача/подизвођача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача/подизвођача. Место и датум: М.П Понуђач

11 ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ» Петроварадин ШГ Сомбор Апатинскипут 11 Прилог бр.5 11 У П У Т С Т В О ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Понуда и остала документација мора бити израђена и предата наручиоцу на српском језику. 2. ИЗРАДА ПОНУДЕ Понуда се сачињава сходно овом упутству, а састоји се од свих попуњених и оверених образаца иизјава.понуда се подноси у писаном облику на Обрасцу понуде који је саставни део ове конкурсне документације.понуђачје дужан да достави следећа документа, у једном примерку, према конкурсној документацији : Оверен и потписан образац техничких спецификација ( Прилог бр.3 ) Оверен потписом и печатом образац Изјаве о испуњености услова из члана 75.и 76. Закона (Прилог бр.4 а); Уредно попуњен, потписан и оверен образац понуде ( Прилогбр.6), Уредно попуњен, потписан и оверен образац Модела уговора ( Прилог бр. 7 ) Оверен и потписан образац трошкова припремања понуда ( Прилог бр.8 ) Оверен потписом и печатом образац Изјаве о независној понуди према члану 26. Закона ( Прилог бр.9 ). Оверен потписом и печатом образац Изјаве о поштовању прописа( Прилог бр.10 ) Оверен потписом и печатом од стране овлашћеног лица понуђача образац Изјаве о захтеваним средствима финансијског обезбеђења '' ( Прилог бр. 11 и 11 а) Уколико понуђач не поднесе сва тражена документа, понуда ће се сматрати неприхватљивом. Понуда подноси у коверти, затвореној на начин да се приликом отварања може утврдити са сигурношћу да се први пут отвара. На полеђини коверте уписују се подаци о називу и седишту понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда мора да испуњава све захтеване техничке спецификације и захтевани квалитет према обрасцу из прилога бр.3. Понуда мора да обухвата сва добра, услуге и радове предвиђене за партију за коју подноси понуду, у складу са конкурсном спецификацијом и количинама према обрасцу понуде из прилога бр.6 Понуда подразумева да су сви евентуални попусти у цени одмах исказани у њој, путем приказивања коначне цене, а не накнадним обрачунавањем, приликом чега се цена исказује са свим трошковима набавке. По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може повући, нити мењати понуду. 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Понуда са варијантама није дозвољена. 4.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ Понуда важи најмање 30 дана од дана отварања исте. 5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ Понуђач у року за подношење понуде може да измени, допуни или опозове своју понуду искључиво у писаном облику са назнаком Неотварати-измена, допуна или опозив а понуде за јавну набавку мале вредности ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА КАРАПАНЏА ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ). На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести и адресе свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или мења своју понуду.

12 12 6.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуђач може да наступи: самостално, као група која подноси заједничку понуду. Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач нити да учествује у више заједничких понуда. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, саставни део понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезује за извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, Понуђачу који ће издати рачун, Рачуну на који ће бити извршено плаћање, Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1.тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова доказује се Изјавом која је саставни део ове конкурсне документације. Услов из члана 75. став и.тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке. Задруга може поднети понуду самостално, ус воје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 7.ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Понуђач који наступа са подизвођачем мора да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке набавке који ће извршити преко подизвођача.понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.став1 тач 1)до 4) Закона,а доказ о испуњености услова из члана 75.став1.тачка 5) Закона за део набавке који ће се вршити преко подизвођача. 8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА Понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда, уз писмено обраћање на адресу на коју се достављају и понуде, путем поште, електронск епоште на адресу особе за контакт или путем факса, са назнаком "Захтев за додатно појашњење". Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева пошаље одговор у писаном облику и да истовремено исти објави на Порталу јавних набавки. Комуникација у поступку јавне набавке врши се наначин одређен чланом 20. Закона. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу ( увид ) код понуђача односно његовог подизвођача ( члан 93. Закона о јавним набавкама ). 9.ЦЕНА И РОК ПЛАЋАЊА Цена у понуди се изражава у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са свим зависним трошковима ( превоз, монтажа, путни трошкови и сл. ), fco место које дефинише наручилац. Цена не подлеже променама и фиксна је. Рок плаћања: минимално 30 дана, а максимално 45 дана од дана испоруке добара, а на основу записником верификоване испоруке добара. 10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА За оцењивање понуде примењиваће се критеријум најниже понуђене цене. У случају исте цене понуђене од стране два или више понуђача, као повољнија вредноваће се понуда која има повољније услове плаћања у погледу дужег рока плаћања.

13 13 11.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова ( члан 88. Став 2. Закона ) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који је на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. ( Члан 88. став 3. Закона). 12.РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ Наручилац ће приликом провере понуде извршити рачунску контролу исте. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена ( члан 93. став 5. Закона ). Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 13.ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА Захтев за заштиту права понуђач може поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама. Приликом подношења захтева уплаћује се такса у износу од динара, жиро рачун број , модел бр. 97, позив на број , сврха републичка административна такса, корисник буџет Републике Србије. Наручилац је дужан да обавести све учеснике у поступку о донетој одлуци Републичке комисије. 14.ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА Наручилац ће донети одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 10 дана од дана отварања понуда и доставити је понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. Уговор о јавној набавци ће се закључивати у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 ЗЈН. Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим понуђачем на ранг листи понуђача. Понуде које буду оцењене као НЕПРИХВАТЉИВЕ наручилац је по закону дужан да одбије. 15. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: За обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приликом закључења уговора наручиоцу предаје, за сваку партију посебно, бланко соло меницу, оверену само печатом и потписом понуђача, са потврдом пословне банке понуђача да је меница коју понуђач доставља регистрована у регистру меница, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, при чему менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од вредности уговора (вредност без ПДВ-а). Уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ ПРИЛАЖЕ И ОП образац и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из којих је видљиво да је меницу и менично писмо потписало овлашћено лице понуђача. Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање привредног субјекта (није уписано у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које Понуђач има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором.

14 14 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилогбр.6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1: ИЗРАДА ОГРАДЕ И КАПИЈЕ На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме" ШГ Сомбор број 1179/14 од год. За јавну набавку добра: ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА КАРАПАНЏА ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'', Петроварадин, Шумскогаздинство Сомбор Сомбор, Апатински пут ПОДАЦИОПОНУЂАЧУ: 1. Назив понуђача 2. Седиште понуђача 3. Одговорна особа (потписник уговора) 4. Особа за контакт 5. Телефон 6. Телефакс 7. Електронска адреса 8. Текући рачун /понуђача код банке 9. Матични број понуђача 10 Порески број понуђача 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Напомена: Заокружити начин подношења понуда

15 3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 15 1) Назив подизвођача Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 2) Назив подизвођача Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

16 4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 16 1) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 2) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Образац се попуњава у случају подношења заједничке понуде. У случају пондошења понуде са више понуђача, образац копирати у довољном броју примерака.

17 5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 17 Р. бр. ОПИС Јед. мере Количина Јед.цена без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а Укупна вред. Са ПДВ-ом A) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 Ископ земље за темеље стубова капије дим: 0,5х0,5х1,0 м1. Земљу искористити за насипање дворишта.- Обрачун по м3 Б) ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИРАДОВИ 1 Набавка материјала и зидање стубова капије од опеке у ПЦМ дим: 51х51 цм на две цигле ( I класе пуне опеке )висине 1,60 м1 са прелазом из фуговања у дерсовање. На врху стуба формирати окапницу ( 6 цм ) бетонска плоча 60х60 цм. Обрачун по ком 2 Набавка материјала и израда темељних стопа од набијеног бетона МБ25 за стубове капије, дим 0,50х0,50х0,9м. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10цм. Бетон уградити и неговати по прописима.на излазу из земље поставити анкере од РА фи 16 комада 4. У цену позиције улазе и потребна оплата, тампон шљунка и анкери. Обрачун све комплет. Ц) ДРВЕНА ОГРАДА 1 Набавка и монтажа дрвених стубова ограде дим 12х12цм. Стубове радити од багрема дужине 2,20 м1, од тога 0,6 м1 побити у земљу са предходним нагоревањем, а делове ван земње заштитити премезом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском у боји по избору наручиоца). Врхови стубова морају бити обрађени пирамидално у висини од 10 цм ). Стубове постављати на осном растојању од 2,0 м1 /за ограду л=85,0 м1/. Обрачун по комаду 2 Набавка материјала израда и монтажа дрвене ограде-тарабе дим 10x2,5 цм дужине 145 цм м1. Вертикале одигнуте од земље 10цм.Тарабу радити од храстовине са заштитним премазом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском у боји коју изабере наручилац ). /за ограду л=85,0м1/. Обрачун по комаду 3 Набавка материјала израда и монтажа дрвене испуне ограде - хоризонтала дим: 8x5 цм. Испуне радити од храстовине дужине 2,0 м1, са заштитним премезом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском у боји коју изабере наручилац) Хоризонтале постављати на растојању од 0,6 м1 у две зоне (горе-доле) /за ограду л=85,0 м1(укупно 170 м1). Обрачун пом1 м3 0,50 ком 2 ком 2 ком 42 ком 630 м1 170

18 4 Набавка материјала израда и монтажа дрвене двокрилне капије са испуном од - хоризонтала дим 10x2,5 x300 цм 3 ком, 1 ком хоризонтале 8 x2,5x400, вертикала 15,5/2,5 цм (лучно спиштање капије од средине према крајевима ) најдужа вертикала у капији је 157 цм, а најкраћа 143 цм. Испуне радити од храстовине, са заштитним премезом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском. Стубови ( носачи капије ) дим 13x13x130 цм ( багрем ). Качење хоризонтала на стубове са задње стране усецањем за димензију коју захтева хоризонтала. Стубови носачи капије се улажу у отворе који су претходно направљени у зиданим стубовима. Капију опремити са свим потребним кованим оковима ( у традиционалном стилу као на приказу у прилогу конкурсне документације ) и завршним премазом у боји ограде. Димензија капије 3,0х1,57 м. Обрачун по комаду ком 1 18 Укупна вредност понуде износи динара безпдв-а. Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом. Рок плаћања: у року од ( минимално 30, максимално 45 дана) од дана испоруке добара. Гарантни рок: за извршене радове износи 3 године од дана примопредаје. Рок испоруке: ограду је потребно завршити до године Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник групе понуђача одређен споразумом. Местоидатум: М. П. Понуђач

19 19 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.6/1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2:ПРОГРАМСКО РЕШЕЊЕ ЕКСТЕРИЈЕРА На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме" ШГ Сомбор број 1179/14 од год. за јавну набавку добра:пејзажно УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА КАРАПАНЏА ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'', Петроварадин,Шумско газдинство Сомбор Сомбор, Апатински пут ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 1. Назив понуђача 2. Седиште понуђача 3. Одговорна особа (потписник уговора) 4. Особа за контакт 5. Телефон 6. Телефакс 7. Електронска адреса 8. Текући рачун /понуђача код банке 9. Матични број понуђача 10 Порески број понуђача 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Напомена: Заокружити начин подношења понуда

20 3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 20 1) Назив подизвођача Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 2) Назив подизвођача Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

21 4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 21 1) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 2) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Образац се попуњава у случају подношења заједничке понуде. У случају пондошења понуде са више понуђача, образац копирати у довољном броју примерака.

22 5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 22 Пејзажно уређење окућнице еко центра Карапанџа ПРОГРАМСКО РЕШЕЊЕ ЕКСТЕРИЈЕРА 1. Цена без ПДВ-а: 2. Цена са ПДВ-ом: 3. Рок плаћања: ( минимално 30, максимално 45 дана) 4. Рок испоруке: Програм је потребно завршити у року од 7 дана од потписивања уговора Место и датум: М. П. Понуђач

23 Прилог бр ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ: Број: Дана: I УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗА ПАРТИЈУ 1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ Закључен у Сомбору, дана. године између: 1. Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа директор дела Предузећа ШГ Сомбор Сомбор Апатински пут 11, Срђан Пеурача, дипл.инж.шум., с једне стране као купац (у даљем тексту: Наручилац), и 2. (у даљем тексту: Извођач радова). II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА Члан 1. Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу достављене понуде број Извођач радова која је прихваћена од стране наручиоца, у поступку јавне набавке мале вредности спроведене по Одлуци директора број 1179/14 од год. Понуда извршица радова дел. број је саставни део овог Уговора. Наручилац наручује, а Извршилац радова пружа услугу Наручиоцу, следећу услугу по следећој цени: ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА КАРАПАНЏА ( за потребе ШГ ''СОМБОР'') ПАРТИЈА 1: ИЗРАДА ОГРАДЕ И КАПИЈЕ: Р. бр. ОПИС A) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 Ископ земље за темеље стубова капије дим: 0,5х0,5х1,0 м1. Земљу искористити за насипање дворишта.- Обрачун по м3 Б) ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИРАДОВИ 1 Набавка материјала и зидање стубова капије од опеке у ПЦМ дим: 51х51 цм на две цигле ( I класе пуне опеке )висине 1,60 м1 са прелазом из фуговања у дерсовање. На врху стуба формирати окапницу ( 6 цм ) бетонска плоча 60х60 цм. Обрачун по ком 2 Набавка материјала и израда темељних стопа од набијеног бетона МБ25 за стубове капије, дим 0,50х0,50х0,9м. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10цм. Бетон уградити и неговати по прописима.на излазу из земље поставити анкере од РА фи 16 комада 4. У цену позиције улазе и потребна оплата, тампон шљунка и анкери. Обрачун све комплет. Јед. мере м3 0,50 ком 2 Количина 2 Јед.цена без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а Укупна вред. Са ПДВ-ом

24 Ц) ДРВЕНА ОГРАДА 1 Набавка и монтажа дрвених стубова ограде дим 12х12цм. Стубове радити од багрема дужине 2,20 м1, од тога 0,6 м1 побити у земљу са предходним нагоревањем, а делове ван земње заштитити премезом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском у боји по избору наручиоца). Врхови стубова морају бити обрађени пирамидално у висини од 10 цм ). Стубове постављати на осном растојању од 2,0 м1 /за ограду л=85,0 м1/. Обрачун по комаду 2 Набавка материјала израда и монтажа дрвене ограде-тарабе дим 10x2,5 цм дужине 145 цм м1. Вертикале одигнуте од земље 10цм.Тарабу радити од храстовине са заштитним премазом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском у боји коју изабере наручилац ). /за ограду л=85,0м1/. Обрачун по комаду 3 Набавка материјала израда и монтажа дрвене испуне ограде - хоризонтала дим: 8x5 цм. Испуне радити од храстовине дужине 2,0 м1, са заштитним премезом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском у боји коју изабере наручилац) Хоризонтале постављати на растојању од 0,6 м1 у две зоне (горе-доле) /за ограду л=85,0 м1(укупно 170 м1). Обрачун пом1 4 Набавка материјала израда и монтажа дрвене двокрилне капије са испуном од - хоризонтала дим 10x2,5 x300 цм 3 ком, 1 ком хоризонтале 8 x2,5x400, вертикала 15,5/2,5 цм (лучно спиштање капије од средине према крајевима ) најдужа вертикала у капији је 157 цм, а најкраћа 143 цм. Испуне радити од храстовине, са заштитним премезом у три корака ( лазурни импрегнатор+садолин обични+садолин са воском. Стубови ( носачи капије ) дим 13x13x130 цм ( багрем ). Качење хоризонтала на стубове са задње стране усецањем за димензију коју захтева хоризонтала. Стубови носачи капије се улажу у отворе који су претходно направљени у зиданим стубовима. Капију опремити са свим потребним кованим оковима ( у традиционалном стилу као на приказу у прилогу конкурсне документације ) и завршним премазом у боји ограде. Димензија капије 3,0х1,57 м. Обрачун по комаду ком 42 ком 630 м1 170 ком 1 24 Укупна вредност без ПДВ-а. Укупна вредност са ПДВ-ом. Јединичне цене и укупна цена добара и услуге су фиксне и обухватају испоруку и монтажу ограде. Такође, цена обухвата све трошкове за рад, транспорт, алат, режијске трошкове, амортизацију и заштиту на раду радника, испитивање и атестирање употребљених материјала и изведених услуга. У укупну вредност улазе и неће се посебно обрачунавати све припремне, завршне, као и друге пратеће услуге, непредвиђене, накнадне услуге и трошкови потребни за квалитетну организацију и извршење радова, које су предмет овог Уговора.

25 Члан 4. Извођач радова је одговоран за обезбеђење средстава и услова за безбедан и здрав рад свих лица које ангажује приликом извођења радова, те је одговоран и дужан је надокнадити сву штету која тим лицима, трећим лицима или на имовини наручиоца буде проузрокована приликом извођења уговорених радова. Члан 5. Наручилац је у обавези да изврши плаћање услуге из члана 3. у року од дана од дана пријема потписаног и овереног рачуна са пратећом документацијом (оверен и потписан примопредајни записник). Члан 6. Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној фактури, у погледу врсте извршених радова, појединачне цене и других оправданих разлога. Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности из рачуна, дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност изведених радова. О разлозима оспоравања Наручилац је дужан да обавести Извођача радова у року од 10 дана од дана пријема фактуре, чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматраће се да нема примедби. Члан 7. Извођача радова је дужан да приликом потписивања овог Уговора преда Наручиоцу регистровану бланко соло меницу у висини 10% вредности услуге из члана 3. без ПДВ, као гаранцију за добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза у утврђеном року и на утврђени начин. Наручилац је дужан да меницу врати Извођачу радова по истеку гарантног рока. Члан 8. Материјал и опрема који се уграђују мора одговарати техничкој документацији, техничким нормативима, као и утврђеним стандардима, за чији квалитет Извођача радова сноси одговорност. Извођач радова је дужан да на захтев Наручиоца поднесе атесте о квалитету материјала и опреме, а по потреби и да испита квалитете материјала код овлашћене стручне организације. Извођач радова је дужан дапре почетка радова позове наручиоца да би исти могао да утврди квалитет добара-материјалакоји ће бити коришћен за изградњу ограде. Члан 9. Рок за почетак извођења радова почиње даном потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао. Рок за завршетак уговоренихрадова је године од дана закључења Уговора и обезбеђења услова за почетак услуге од стране Наручиоца. Динамику извођења радова утврдиће Извођач радова пре почетка извођења радова, уз сагласност Наручиоца. Члан 10. Извођач радова има право на продужење уговореног рока за завршетак вршења радова из претходног члана овог Уговора, само у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења Уговора као што су: елементарне непогоде, мере државних органа, настанак околности које нису биле предвиђене планскотехничком документацијом (клизиште, подземне воде, већа улегнућа земљишта и др.), проглашење ратног стања или стања непосредне ратне опасности. 25

26 26 Извођач радова нема право на продужење уговореног рока за извршење уговорених услуга због наступања ванредних догађаја који су наступили пошто је Извршилац радова већ пао у доцњу са својом уговорном обавезом. Извођач радова је дужан да писаним путем обавести Наручиоца о потреби за продужењем рока из разлога наведених у ст. 1 овог члана у року од 3 дана од дана наступања истих. Члан 11. У случају кашњења у вршењу услуга, Наручилац има могућност да одреди Извођачу радова накнадни рок. Уколико Наручилац Извођач радова не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а радови не буду завршени у том року, Извођач радова је обавезан да Наручиоцу, на његов захтев, плати уговорну казну у износу од 0,5% од вредности неизвршених услуга за сваки дан закашњења, а максимално 5% од вредности уговора. Члан 12. Гарантни рок за извршене радове износи 3 године од дана примопредаје. Извођач радова је дужан да у гарантном року, о свом трошку, у року који му одреди Наручилац отклони све недостатке уговорених и извршених услуга. Ако Извођач радова не поступи на начин предвиђен у претходном ставу овог члана, Наручилац ће исте отклонити на терет Извођача радова. Члан 13. Примопредаја и коначан обрачун извршених радова извршиће се у року од 5 дана од дана завршетка истих. Примопредаја ће се извршити комисијски. О примопредаји радова обавезно се сачињава записник, чији је саставни део коначни обрачун изведених радова израде ограде, који потписују сви чланови комисије и одговорно лице Извођач радова. Члан 14. На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. Члан 15. Евентуалне спорове из овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико се у томе не успе уговара се надлежност Привредног суда у Сомбору. Члан 16. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 примерка. Продавац Купац Директор ШГ Сомбор Срђан Пеурача, дипл.инж.шум

27 27 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ: Број: Дана: I УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗА ПАРТИЈУ 2: ПРОГРАМСКО РЕШЕЊЕ ЕКСТЕРИЈЕРА УГОВОРНЕ СТРАНЕ Закључен у Сомбору, дана. године између: 1. Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа директор дела Предузећа ШГ Сомбор Сомбор Апатински пут 11, Срђан Пеурача, дипл.инж.шум., с једне стране као купац (у даљем тексту: Наручилац), и 2. (у даљем тексту: Извршилац радова). II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА Члан 1. Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу достављене понуде број Извршица радова која је прихваћена од стране наручиоца, у поступку јавне набавке мале вредности спроведене по Одлуци директора број 1179/14 од год. Понуда извршица радова дел. број је саставни део овог Уговора. Члан 2. Наручилац наручује, а Извршилац радова пружа услугу Наручиоцу, следећу услугу по следећој цени: ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ОКУЋНИЦЕ ЕКО ЦЕНТРА КАРАПАНЏА ( за потребе ШГ ''СОМБОР'') ПАРТИЈА 2: Пејзажно уређење окућнице еко центра Карапанџа ПРОГРАМСКО РЕШЕЊЕ ЕКСТЕРИЈЕРА 1. Цена без ПДВ-а: 2. Цена са ПДВ-ом: Исказна цена од је коначна, са свим припадајућим трошковима, урачунатим попустима, без ПДВ-а. III РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Члан 3. Наручилац је обавезан да извши плаћање услуге из члана 2 овог уговора у року од дана од дана достављања рачуна. Давалац услуга је обавезан да за извршену услугу испостави Наручиоцу фактуру у складу са важећим прописима, у року од 3 дана од дана извршене услуге. Члан 5. Плаћање за извршену услугу врши огранак предузећа, за чије потребе је вршена услуга. IV НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ Члан 6. Услугу која је предмет овог уговора врши давалац услуге ће пружити огранку Предузећа Наручиоца у складу са условима и роковима одређеним конкурсном документацијом.

28 V УГОВОРНА КАЗНА Члан 7. У случају кашњења у извршењу уговора, наручилац има могућност да одреди накнадни рок за извршење. Уколико наручилац не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а услуга не буде извршена у том року, наручилац има могућност да захтева од Извршиоца плаћање уговорне казне 0,5 % од уговорене вредности, за сваки дан закашњења,а највише 5% од уговорене вредности. VI ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА Члан 8. Услугу која је предмет овог уговора врши давалац услуге у складу да правилима струке и добрим пословним обичајима. VII КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА Члан 9. Наручилац је дужан да изврши преглед сачињене пројектне документације, и уколико сматра да иста не одговара потребама изнесе своје примедбе изахтева измену пројекта и даваоца, у писаној форми, обавести у року од 8 дана. VIII ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ Члан 10. Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 8 дана. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. Члан11. Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. IX РАСКИД УГОВОРА Члан 12. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана. X ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Члан 13. Изврчилац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског обезбеђења: - Регистрована соло меница по виђењу бр. са меничним овлашћењем, овереним и попуњеним у износу од 10% вредности услуге из чл.2 овог уговора. XI ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА Члан 14. Измене и допуне овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у писаном облику. XII ПРИМЕНА ЗОО Члан 15. На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа. 28

29 XIII СПОРОВИ Члан 16. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају да то није могуће, уговоарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сомбору. XIV СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА Члан 17. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. XV ЗАВРШЕН ОДРЕДБЕ Члан 18. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 3 (три) примерка. 29 Продавац Купац Директор ШГ Сомбор Срђан Пеурача, дипл.инж.шум

30 30 ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.8 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ У складу са чланом 88. Став 1. Закона, понуђач, достаља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС УКУПНО: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који је на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Напомена: достављање овог обрасца није обавезно Место и датум ПОНУЂАЧ

31 31 ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ» Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПРЕМА ЧЛАНУ 26. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ И ПОТВРЂУЈЕМ да: (пун назив и седиште понуђача) Да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Место и датум: ОДГОВОРНОЛИЦЕ (Потпис и печат)

32 32 ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ» Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.10 ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама,под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Напомена: Уколико подноси група понуђача/подизвођача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача Место и датум: ОДГОВОРНО ЛИЦЕ (Потпис и печат)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ПОРТАЛ организације музичких аутора Србије за музичке кошуљице Корисничко упутство за формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ЗА ЕМИТЕРЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА Верзија

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе Листа пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године финансијски показатељи (бруто

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 А) ОПШТИ ДЕО... 1 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ... 1 2. ОБУХВАТ ПЛАНА... 2 2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА... 2 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА... 2

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. бр. Опис и локација на објектот Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Административно

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, а дефинишу се за појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање локацијске

Více

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61 САДРЖАЈ: УВОД... 3 Техничке карактеристике...4 Тастатура...7 Распакивање...8 Укључење ЕРК ON/OFF...9 Увлачење папира...10 РУКОВАЊЕ КАСОМ... 11 Операциони модови...11 Програмски мод...13 Функционисање тастера

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 54 23. јун 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 23. јуна 2014. године, на основу члана 177. став 1. Закона о енергетици ( Службени

Více

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић Кришна Татенени превод: Драган Пантелић 2 Садржаj 1 Проксиjи 4 1.1 Увод............................................ 4 1.2 Употреба......................................... 4 3 1 Проксиjи 1.1 Увод Проксиjи

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

За роботе нема граница

За роботе нема граница За роботе нема граница Опис рада При реалузацији часова из предмета Информатика и рачунарство за осми разред, коришћењем ЛЕГО робота, прилично сложено и апстрактно градиво, биће приближено ученицима кроз

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана)

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана) ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА 2011-2031 (приједлог плана) Бањалука, октобар 2013. г. ПРЕДМЕТ: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОЗАРА 2011-2031

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

Поштујући све могуће изборе,

Поштујући све могуће изборе, Мирис земље Село мирише на жетву, косидбу, орање, брање грожђа, винограде... Село мирише на поток, камен, пропланке, на задовољство после обављеног посла, на изломљену врућу погачу, на огњиште. Село мирише

Více

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН октобар 2017. године С А Д Р Ж А Ј 1. Основни подаци о Информатору о раду Електротехничке и грађевинске школе Никола Тесла Зрењанин...2

Více

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6.

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6. Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci / Дио I: Подаци о отпремљеној пошиљци / Part I: Details of dispached consignment ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ

Více

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM)

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX.1. Frazeotvorná báze život, smrt IX.1.1. живот / život / живот Klíčový komponent живот obsahují dva frazémy:

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21. Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21. Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21 Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 6 Funkce

Více

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Година XVIII Понедјељак, 11. августа 2014. годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza 2014. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 -

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Сведоци смо да се у днев ној штам пи као и у ча сопи си ма и на сво јим сај то ви ма струч на јав ност стал но на па да по сто је ћи За кон о ра чу но вод ству (

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 215 фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 215 фебруар ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2014. Београд, мај 2014. Садржај Резиме... 3 А. Спољни дуг Републике Србије... 4 Б. Јавни дуг Републике Србије... 7 Прилог 1. Спољни дуг Републике Србије (прелиминарни

Více

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА ON IDEAS AND BOOKS Проф. др Јакуб Ракосњик, Карлов Универзитет у Прагу, Чешка република Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици Док историчари који се баве старијом

Více

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu)

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu) Godina XVII Ponedjeljak, 12. kolovoza/augusta 2013. godine Broj/Број 63 Година XVII Понедјељак, 12. августа 2013. годинe ISSNN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSNN 1512-7508 - srpski jezik ISSNN 1512-7486

Více

Кад се Дри на ис пра ви

Кад се Дри на ис пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. март 2014. Број 2769 Цена 40 динара у овом броју: БРИ ТАН СКИ АМ БА СА ДОР ПО СЕ ТИО РУ МУ: Ал бон кре ће у

Více

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.);

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.); ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ Циљ наставе чешког језика са елементима националне културе јесте да ученици овладају законитостима чешког књижевног језика на ком ће се писмено

Více

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя Азбука Azbuka аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя 1) Tiskací písmena azbuky, která jsou stejná nebo podobná jako písmena latinky a stejně se

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 174/32 3.7.2015 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 2/2015 ze dne 17. června 2015, kterým se mění Úmluva o společném

Více