Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1

2 Osnova: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena c) rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, návrh na rozdělení VH 2. Čerpání účelových dotací Výnosy v hlavní činnosti Náklady v hlavní činnosti Výsledek hospodaření 3. Mzdové náklady 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 5. Péče o spravovaný majetek 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 7. Peněžní fondy 8. Pohledávky 9. Závazky d) výsledky kontrol e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti f) poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobod. přístupu k informacím g) seznámení zaměstnanců se zprávou h) závodní stravování i) tabulková část 2

3 Zpráva vyplývající z čl. 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. a) Základní údaje o organizaci Jsme příspěvkovou organizací s názvem Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Sídlo organizace je Komenského 5, Opava. V souladu s ustanovením 2 zákona 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., má funkci zřizovatele Moravskoslezský kraj ke dni účinnosti rozhodnutí MŠMT č.j /2001 ze dne 25. září Od jsme plátci daně z přidané hodnoty. Škola s právní subjektivitou poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Hlavním cílem školy je připravit žáky ke studiu na vysokých školách. Typy studia: čtyřleté studium osmileté studium V roce 2014/2015 máme 596 žáků v 8 třídách osmiletého a 11 třídách čtyřletého studia. Vyučuje zde 55 vyučujících a 2 zahraniční lektoři. Ve škole v tomto školním roce pracuje 11 kroužků. Chod školy zabezpečuje 12 správních zaměstnanců. Ředitelem školy je Petr Pavlíček. b) IČO školy IZO školy IZO ředitelství Kód studia K/81 Gymnázium K/41 Gymnázium Telefon na spojovatelku: Telefon na ředitele Telefon na zást. ředitele Telefon do školní jídelny Fax: www: Hlavním cílem školy je poskytnout žákům kvalitní všeobecné středoškolské vzdělání, vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako občan s obecně uznávanými a mravními hodnotami. Ve všech ročnících vyučujeme dle školního vzdělávacího programu Tvořím, tvoříš, tvoříme... Poskytujeme úplné střední vzdělání v oborech čtyřletých a osmiletých zakončených maturitou, připravujeme žáky 3

4 především pro studium na vysokých školách. Připravujeme je pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání i zájmy. Škola organizuje soutěže, olympiády, filmová a divadelní představení, přednášky a besedy, lyžařské a sportovní kurzy. Školní jídelna je součástí naší příspěvkové organizace. Dále viz. odkaz 4

5 5

6 c) Rozbor hospodaření Harmonogram prací při rozpisu rozpočtu provozních nákladů a přímých výdajů Na podzim roku předcházející hodnocený rok 2014 pracovalo vedení školy na finančních plánech na rok 2014 dle pokynů Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) a návrh finančního plánu předložilo zřizovateli. Základnou pro rozpočet nákladů na provoz v roce 2014 byly hodnoty schváleného rozpočtu 2013 oproštěny o náklady zvláštních vlivů. Finanční plány byly zpracovávány v několika etapách. Na začátku bylo potřeba vytvořit odpisový plán. Poté rada kraje schválila návrh finančních plánů viz. tabulka níže. Požadavek na nekryté potřeby nad úroveň rozpočtu na opravy, na vybavení tříd, na vybavení kuchyně jsme nepodávali. Přihlédli jsme k možnostem zvýšit vlastní výnosy, zapojit fondy a mimorozpočtové zdroje. V průběhu roku dochází k úpravám rozpočtu v souvislosti se změnou výkonů a účelových prostředků. Přímé výdaje Rozpis rozpočtu přímých výdajů se uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených finančních normativech na jednotku výkonu a to za organizaci jako celek. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů je rozhodující počet žáků a stravovaných uvedených v zahajovacích statistických výkazech na školní rok. Úprava rozpočtu přímých výdajů v průběhu kalendářního roku z důvodu změn v počtech žáků, strávníků se realizuje zásadně k novému školnímu roku. Krajský úřad provede normativní rozpis na školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi a vypracuje vzor finanční rozvahy. Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou finančních prostředků a v případě souhlasu zašle krajskému úřadu potvrzený normativní rozpis. Nesouhlasí-li škola s normativním rozpisem, proběhne tzv. dohadovací řízení, kde se obě strany snaží najít řešení. Pak jsou znovu stanoveny ukazatele, které jsou nepřekročitelné. Při překročení stanoveného objemu prostředků na platy, organizace tyto prostředky uhradí z fondu odměn. Úspora zákonných odvodů při plném vyčerpání mzdových prostředků může být použita na úhradu tzv. ONIV. Prostředky na přímé výdaje byly do rozpočtu zapracovány až po rozhodnutí MŠMT. Účelové prostředky jsou součástí rozpočtu a jsou označeny zvláštními účelovými znaky. V roce 2014 byly tyto prostředky organizaci přiděleny MSK a prostřednictvím MSK na základě žádostí, dále jsme obdrželi granty Statutárního města Opava. Účelové prostředky se předkládají k zúčtování samostatně příslušnému odboru MSK a na konci sledovaného období se vyúčtovávají znovu při zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem MSK. Při nedočerpání prostředků na platy a OON musí zůstat nedočerpán i příslušný podíl zákonných odvodů a přídělu do FKSP. Nevyčerpané prostředky jsou po uplynutí kalendářního roku předmětem vratky do rozpočtu kraje. Organizace vracela nevyčerpanou dotaci na odpisy. Naší organizaci byly stanoveny neinvestiční výdaje tis. Kč, z toho prostředky na platy tis. Kč a ostatní osobní náklady 200 tis. Kč. Limit pracovníků stanoven na 74,27. 6

7 Schválený návrh rozpočtu 2014 (pouze provozní výdaje) tis. Kč Provozní náklady v tom náklady na odpisy ÚZ CELKEM ORGANIZACE Výsledek hospodaření jako závazný ukazatel musí být nulový, tzn., že nelze dojít do ztráty. Podmínkou je hradit přednostně odpisy majetku, nutné náklady spojené s provozem a zapojit výnosy v plné míře. Těmito ukazateli jsme povinni se řídit. Prioritním úkolem v roce 2014 bylo zabezpečit kvalitní výuku žáků a bezproblémový provoz školy při současném splnění rozhodujícího ukazatele a dále zajistit řádný chod školní jídelny. Pro splnění vytyčených cílů jsme přijali následující opatření 1. Stanovení přísných pravidel hospodaření a zabezpečení úhrad závazků 2. Jednoznačné stanovení priorit pro financování veškerých provozních potřeb 3. Maximalizace zdrojů z vlastní činnosti 4. Efektivní využívání nebytových prostor cizími subjekty 5. Sledování a řízení pohledávek pro zabezpečení bezproblémové platební schopnosti 6. Získávat finance pomocí grantů a cizích zdrojů Při vedení účetnictví se řídíme zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy. 7

8 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledků hospodaření ( Tab. č. 1 přílohy č. 2) viz. bod 2,1., 2.2. a Čerpání účelových dotací Výnosy hlavní činnosti přehled dotací úřad obec Comenius,ost. práce MSK vč.proj ektu státní rozpočet dotace v tis. Kč dotace rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Z grafu je znatelný pokles dotací. Toto je ovlivněno projekty Evropské unie, které počátkem r byly dokončeny. 8

9 Výnosy hlavní činnosti školy ( bez jídelny) činily ,23 tis. Kč. Pokles proti roku 2013 o 2054,46 tis. Kč. Prostředky státního rozpočtu a také prostředky MSK byly vyčerpány v plné míře. Z prostředků státního rozpočtu jsou hrazeny přímé náklady, tzn. mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na učební pomůcky a učebnice pokud se žákům poskytují bezplatně. Z prostředků MSK je hrazen provoz. Náklady nad rámec prostředků státního rozpočtu a prostředků MSK jsme hradili z ostatních zdrojů. Výnosy školy tvoří z převážné části dotace ,66 tis. Kč. (MSK, MŠMT, MK, obec, projekt). V globálu sníženy o 1 649,82 tis. Kč vlivem ukončení projektu ESF a účelových dotací Prostřednictví MSK jsme obdrželi tzv. Příspěvky a dotace na přímé náklady Prostředky MK na projekt 6. celostátní přehlídka středoškolských sborů - UZ celkem 360 tis. Kč, což je o 30 tisíc Kč více než loni Dále prostředky MŠMT na - posílení platové úrovně pedagog. pracovníků v rámci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 2013 Excelence s UZ ve výši 137,73 tis. Kč včetně zák. odvodů a rozvojové programy - UZ Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství 37,33 tis. Kč - UZ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 171,18 tis. Kč - UZ Výuka vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 7,4 tis. Kč Změna výkonů se promítla do snížení příspěvku na přímé výdaje UZ tis. Kč. Rozpočet přímých výdajů školy na konci roku 2014 činil ,65 tis. Kč. Příspěvky a dotace od zřizovatele na provozní výdaje Na zajištění provozu školy jsme obdrželi tis. Kč ( UZ 0). Na odpisy jsme obdrželi 476 tis. Kč (UZ 205). Z důvodu opoždění dostavby kotelny proti plánu jsme vrátili MSK 21,82 tis. Kč. Na zajištění soutěže regionálního kola Turnaj mladých fyziků jsme získali dotaci 30 tis. Kč (UZ 134) a dále na zajištění regionálního a celostátního kola 73 tis. Kč (UZ 134), kterou jsme převedli do roku Ostatní zdroje Na výnosech jsme se podíleli také vlastními zdroji. Příjem školy ovlivňují prostředky získané z jiných zdrojů a to vlastních nebo cizích. Ředitelství školy požádalo o dotaci Statutární město Opava na lyžařský kurz 2. ročníku nižšího gymnázia 62 tis. Kč a akci Opava cantat ve výši 150 tis. Kč, na Turnaj mladých fyziků 10 tis. Kč a získalo grant na pokračování projektu Monitorování ozonů z odboru životního prostředí 7,28 tis. Kč. Žádostem bylo vyhověno. Tyto 9

10 prostředky byly použity v souladu se smlouvami o poskytnutých dotacích a vyúčtovány v řádném termínu obci. Na základě smlouvy s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, jsme pokračovali v čerpání dotace ve výši 176,22 tis. Kč na projekt Comenius. Příjmy z vlastní činnosti se snažíme zachovat alespoň na úrovni předešlého roku. Příjem školy ovlivnily příspěvky účastníků na akci Opava cantat, příjem za kopírování, za vystavování druhopisů vysvědčení, za služby z provozu automatů. Příjem jídelny je tvořen z tržeb za stravování. Zaměstnanci jídelny projevili aktivitu v náboru dalších strávníků. Podařilo se nám získat nové strávníky. Sponzorské dary Nemalé úsilí věnuje ředitel školy získávání sponzorských darů, které je rok od roku těžší. Zapojení darů vstupuje do výnosů a peněžní dary jsou zdrojem rezervního fondu. Majetek darem jsme získali ve výši 229,72 tis. Kč (pomůcky do výuky, vybavení tříd a kabinetů) převážně ze Sdružení přátel školy. Materiál pro potřebu výuky a oprav počítačů, dále knihy atp. posílily dary ve výši 45,15 tis. Kč a služby formou daru za 76,16 tis. Kč ( např. tisky, předplatné a vedení šachového kroužku). Finanční sponzorské dary ve výši 64,75 tis. Kč budou použity v souladu se smlouvou o poskytnutí sponzorského daru na akce pořádané školou. Dary jsme obdrželi od Sdružení přátel Mendelova gymnázia, Opava a dalších sponzorů (soukromé osoby, firmy). Výnosy z prodeje služeb 154,85 tis. Kč (příspěvky na Opava cantat) Úroky zanedbatelné 0,02 tis. Kč Čerpání fondů 58,47 tis. Kč. Rozbor čerpání fondů viz. bod 7. Ostatní výnosy 290,09 tis. Kč - zúčtování darů. Účetnictví hlavní činnosti školy je sledováno jako samostatná organizace s číslem Výnosy jídelny činily 7 511,21 tis. Kč. Nárůst o 508,41 tis. Kč. Tvoří je dotace tis. Kč prostřednictvím MSK na provoz tis. Kč a na přímé náklady tis. Kč. Na základě smlouvy s Úřadem práce jsem získali dotaci na vytvoření pracovních míst ve školní jídelně ve výši 298,26 tis. Kč. Dále ostatní zdroje - z toho tržby 3 487,51 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb tvoří příjem za stravné, který vzrostl proti roku 2013 o 219,39 tis. Kč díky nárůstu počtu strávníků. Účetnictví hlavní činnosti jídelny je sledováno jako samostatná organizace s číslem 20. Celkový objem zúčtovaných dotací celé organizace dle výkazu zisku a ztrát činil ,88 tis. Kč. Výnosy organizace jako celku v hlavní činnosti (škola + jídelna) činí ,44 tis. Kč. 10

11 Účelové dotace ze státního rozpočtu (celá organizace) v Kč Účelový znak Ukazatel Poskytnuto a použito k Poskytnuto a použito k rozdíl Přímé náklady na vdělávání (NIV celkem) z toho: a) platy zaměstnanců c) OON e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) Rozvojový program Excelence stř.škol z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Zvýšení platů pedag.prac z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Zvýšení platů pracovníků reg. škol z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Podpora výuky vzděl. oboru Kulturní aktivity (z MK) Přehled dotačních titulů poskytnutých zřizovatelem v Kč Účelový Poskytnuto v Poskytnuto v rozdíl znak dotační tituly r r Účelové neinvestiční dotace celkem : , ,50 0 provozní náklady na část. pokrytí nákladů s přest. na Fama reg. kolo Turnaj ml. fyziků region. a celost. kolo Turnaj ml. fyziků ICT zajištění celost. přehlídky pěv. sborů zajištění kraj. kola SOČ zajištění účasti na :Belgian-Expo Sciences , zajištění účasti na World Schools Championship na opravu topného systému Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku "

12 2. 2. Náklady hlavní činnosti Významným indikátorem hospodaření jsou náklady. Celková výše nákladů není jedinou vypovídací hodnotou, důležitá je také struktura daných nákladů. Nejvyšší položkou jsou jednoznačně mzdové náklady, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že se jedná o školu. Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na zdravotní a sociální pojištění, jejichž výše je také podmíněna velkým počtem zaměstnanců, především učitelů Náklady hlavní činnosti ,02 tis. Kč škola Náklady související s provozem školy klesly oproti roku 2013 o 2 187,82 tis. Kč. Vliv na tento pokles má ukončení projektů ESF a některých významných nákladů, avšak celkové tempo vývoje výše provozních nákladů se snižuje. Také se snižují náklady na mzdové prostředky. Nákladově náročnou oblastí jsou spotřeby energií a služeb. Pro srovnání níže tabulka Analýza vývoje nákladů. Náklady dle jednotlivých druhů: Spotřeba materiálu 602,99 tis. Kč. V porovnání s rokem 2013 náklady klesly o 23,98 tis. Kč. Neustále je nutno sledovat vývoj nákladů a snižovat tak, aby nebyl narušen provoz školy. Tato situace je však dlouhodobě neudržitelná v souvislosti s vývojem cen na trhu. Vybrané ukazatele z 3121: knihy, učebnice ve výši 31,55 tis. Kč učební pomůcky do 3 tis. Kč 68,47 tis. Kč drobný hmotný majetek do 3 tis.kč za 80,29 tis. Kč Spotřeba energií 2 057,32 Kč Při rozsahu prostor a stáří budovy je toto velmi podstatná složka nákladů, kterou lze poměrně málo ovlivňovat. Spotřeba energií v roce 2014 klesla o 651,06 tis. Kč proti roku Tento pokles se projevil hlavně v nákladech spotřeby tepelné energie. Topení pro naši školu představoval dlouholetý problém. Dodavatel má ve městě monopol na dodávku tepelné energie. Řešením byla vlastní kotelna. V roce 2013, po nešťastných událostech s dodávkou tepla, kdy majitel výměníkové stanice odpojil komín, jsme požádali MSK o vybudování vlastní plynové kotelny. Po vyřešení situace s komínem nám dodavatel tepla nabídl snížení ceny tepla od II. pololetí 2014, což jsme uvítali. V tomto období jsme získali investiční dotaci od zřizovatele na vlastní kotelnu. V současné době usuzujeme, že návratnost bude za 5 až 6 let. V oblasti dodávek ost. energií dochází každoročně k výběru dodavatele krajským úřadem na burze. V roce 2014 to byla firma VEMEX na dodávku plynu a na dodávku elektrické energie. Opravy a udržování 638,87 tis. Kč pokles proti r o 230,37 tis. Kč Škola je povinna se jako správce majetku o majetek pečovat. Není však v našich silách vynaložit takovou výši prostředků, která by byla nutná vzhledem ke stáří budovy. Náklady tvoří opravy podlah,, malování tříd ve výši 107,60 tis. Kč, opravy elektroinstalací, oprava střechy ve výši 107,57 tis. Kč, opravy učebních pomůcek a ostatního vybavení, opravy elektroinstalací. 12

13 Cestovné 227,05 Kč z toho zahraniční cesty díky projektu Comenius 66,82 tis. Kč. Cestovné se udrželo v plánované výši. V rámci úspor jsme opětovně pro příští rok omezili školní výlety. Ostatních služby 1 813,56 tis. Kč (pokles o 219,97 tis. Kč) V nákladech ostatních služeb bylo naúčtováno na 3121 např.: poštovné a ceniny podobně jako loni - 27,95 tis. Kč internet stejně jako loni cca 31 tis. Kč telefonní hovory 55,72 tis. Kč (r ,25 tis. Kč) V roce 2014 byla sepsána Rámcová smlouva (levné volání) s novým poskytovatelem T- mobile na mobilní telefony, které jsou k dispozici vedení školy. přednášky studentům 159,15 tis. Kč výuka formou služby (vedení sboru, angličtina) pronájem kopírovacích zařízení a ochranného systému 276,60 tis. Kč revize 44,86 tis. Kč služby zpracování dat, konzult. činnost 167,22 tis. Kč ( zpracování mezd, testování Scio, zpracování směrnic, údržba software, konzultace ) renovace tonerů 35,48 tis. Kč likvidace odpadu 33,25 tis. Kč poplatky bance 24,98 tis. Kč ostatní služby tvoří doprava, ubytování a stravování studentů na akcích pořádaných školou, popelnice, inzerce, tisky, reklama školy a služby spojené s akcí Opava cantat Mzdové náklady ,76 tis. Kč (viz. odd.3) Zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální) 6 326,31 tis. Kč Zákonné sociální náklady 259,56 tis. Kč (FKSP, prevent. prohlídky, ochranné pomůcky) Jiné sociální pojištění 78,24 tis. Kč (zákonné pojištění odpovědnosti) Jelikož základnou pro výpočet povinného pojištění, zákonného sociálního pojištění a zákonných sociálních nákladů jsou hrubé mzdy, je logické, že se tyto náklady mění adekvátně mzdovým nákladům. Daně a poplatky, pokuty a penále 7,70 tis. Kč ( poplatky spojené s kotelnou, penále za předčasné ukončení smlouvy s O2) Ostatní náklady 62,37 tis. Kč (autorské honoráře, odměny z maturit ve výši 35,15 tis. Kč, opotř. vl. výstroje) Náklady z pořízení DDM 484,66 tis. Kč z toho uč. pomůcky nad 3 tis. Kč 334,45 tis. Kč majetek od 3 tis. Kč 109,62 tis. Kč Kurzové ztráty 0,76 tis. Kč Odpisy 224,57 tis. Kč K odpisování majetku je použit systém účetních odpisů odděleně v hlavní činnosti i v doplňkové činnosti. Ke každému jednotlivému odepisovanému prostředku jak v oblasti hlavní činnosti, tak i v oblasti doplňkové činnosti jsou zpracovány celoroční odpisové plány. 13

14 Odpisové plány se 2x ročně aktualizují v návaznosti na nově pořízené hospodářské prostředky. Tyto nově zařazené hospodářské prostředky se začínají odepisovat následujícím měsícem po zařazení. Odpisy jsou kryty účelovými prostředky MSK, dále kryto z provozu a ostatních zdrojů. Vzhledem k pozdějšímu uvedení kotelny do provozu jsme vrátili zřizovateli odpisy ve výši 21,82 tis. Kč. Účtování odpisů majetku financovaného z inv. transferů bylo poprvé účtováno v roce 2013 zápisem 403/672. O odpisech účtujeme měsíčně a tyto jsou zdrojem fondu reprodukce majetku, který organizaci slouží k pořizování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a k provádění oprav na nemovitosti. Z celkových nákladů školy bylo hrazeno z provozní dotace z účelového příspěvku zřizovatele (viz. tabulka výše) UZ 134 na zajištění přehlídky pěvec. sborů se vztahují na akci Opava cantat, která se koná každoročně, byla použita (hodnocení viz. UZ 34070) v plné výši. Odkazy - Výsledky: Bullettin: Propozice: O akcích jsou informace v místním tisku, na stránkách Mendelova gymnázia a ve zpravodaji Hláska a některé v televizi Polar. UZ 0 (provozní) vyčerpána v plné výši. UZ 205 na pokrytí odpisů 476 tis. Kč nebyla vyčerpána v plné výši viz. výše odpisy. UZ ve výši 30 tis. Kč. Regionální kolo se uskutečnilo na MGO ve dnech 17. a 18. března 2014.Hrazeno: ubytování, občerstvení, stravování, bulletin, ceny družstvům. Harmonogram: UZ ve výši 73 tis. Kč byla převedena do r UZ 203 vyčerpána v plné výši. Odměněni pracovníci spolupracující v programu Fama+. Vyúčtování termínech. a hodnocení výše uvedených titulů byla předložena MSK ve stanovených dotace na přímé náklady (viz. tabulka výše) UZ přímé náklady (mzdové náklady a související odvody) na vzdělávání z toho prostředky na platy a OON pracovníků školy a odstupné včetně dávek nemoc. pojištění ,56 tis. Kč, prostředky na odvody 6 235,70 tis. Kč, zákonné sociální náklady 256,90 tis. Kč a dále přímý Oniv. Přímý Oniv jsou náklady související s pracovněprávním vztahem a náklady na výuku z toho: 1) spotřební materiál 72,95 tis. Kč 2) cestovné 88,39 tis. Kč 3) programové vybavení (učební pomůcka) 27,96 tis. Kč 4) jiné sociální náklady 3,49 tis. Kč 14

15 5) zákonné sociální náklady 256,90 tis. Kč (příděl FKSP, poskytování ochr. prac. pomůcek, školení) 6) ostatní náklady 38,15 tis. Kč ( opotř. vl. výstroje, odměny předs. maturit ) 7) náklady z drobného dl. majetku 223,92 tis. Kč (učební pomůcky) UZ prostředky v souvislosti s programem Excelence vyčerpány v plné výši. Peníze byly adresně rozděleny dle požadavků předsedů předmětových komisí. UZ 33051,UZ v říjnu byly platy přepočteny a každému pracovníkovi MGO, byl základní tarif upraven. Měsíční navýšení pro pedagogické pracovníky je Kč, pro nepedagogické pracovníky školy je Kč, pro pracovnice školní jídelny je Kč. UZ tis. Kč 6. celostátní přehlídka střed. pěveckých sborů byl vyčerpán v plné výši a vyúčtován přímo MK. Organizační zajištění celé přehlídky bylo velmi zdařilé a připravené. Přehlídka má tradici, motivačně pedagogický ráz s akcentuací podpory a vzdělávání široké základny středoškolských sborů a jejich sbormistrů a postupného zkvalitňování uměleckého projevu těchto středoškolských sborů. Na celostátní přehlídce se reprezentují nejlepší středoškolské sbory České republiky. UZ Zkvalitnění výuky na Mendelově gymnáziu, reg. č. proj.cz.1.07/1.5.00/ Projekt s časovou použitelností od do Celkový rozpočet projektu 1991,28 tis. Kč. Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních schopností všech žáků středních škol (cílové skupiny), včetně žáků se speciálními vzdělávacím potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků. Celý projekt dále pokračoval, navazoval na práci z minulého roku. Největší díl práce byl odevzdán na klíčové aktivitě III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V této aktivitě je hotovo přibližně 90% DŮM. Zbytek byl odevzdán v lednu 2014.V únoru byly DŮM uspořádány a uvedeny na webu naší školy. V období 1/2014 2/ 2014 pokračovala individualizace výuky cizích jazyků - konkrétně francouzského jazyka - ve třídě 5.A. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena. dotace z ostatních zdrojů např. UZ 5 - Projekt Comenius - Multilaterální partnerství škol Naše škola byla vybráno v roce 2013 k účasti na projektu Comenius - Multilaterální partnerství škol. Tématem je Lidové umění a jeho vliv na evropskou kulturu. Během celého roku 2014 jsme pracovali na projektu Comenius. Studenti a jejich doprovod se zúčastnili projektových setkání ve Walesu, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Celkem jsme uskutečnili 28 mobilit - výjezdů. Ústředním tématem je Lidové umění a jeho vliv v Evropě. Na jednotlivých setkáních jsme se zúčastnili připraveného programu na téma výroba tkanin, lidová architektura, hudba a kroje a lidové kostýmy. V letošním roce čerpáno 176,22 tis. Kč. Největší měrou se podílejí náklady na cestovné 69,50 tis. Kč a na dopravu studentů 81,20 tis. Kč a byl pořízen majetek na 12,99 tis. Kč. 15

16 Náklady hlavní činnosti jídelna 7 187,74 tis. Kč. Náklady pokrývá jídelna převážně z vlastních příjmů. Náklady jídelny letos vzrostly především díky nárůstů strávníků. Na jednotlivé syntetické účty účtujeme náklady bez DPH, a neuplatněné DPH vstupuje zpět do nákladů prostřednictvím účtu 549 čtvrtletně. Jelikož se v jídelně provozuje jak činnost hlavní tak i doplňková, používáme pro DPH tzv. přepočitatelný koeficient a neuplatněný nárok DPH účtujeme na syntetický účet 549 ostatní náklady. Spotřeba materiálu zaujímá první místo ve výčtu nákladů, kdy se na tomto účtu sleduje hlavně spotřeba potravin. Spotřeba materiálu 3 078,89 tis. Kč z toho 1. náklady na potraviny tvoří největší část nákladů (hradí strávník) 3 044,31 tis. Kč 2. nákup hmotného majetku do 3 tis. Kč činil pouze 2,8 tis. Kč. 3. materiál pro provoz 10,30 tis. Kč (nádobí a spotřební materiál) 4. dále čistící prostředky 18,14 tis. Kč 5. tiskoviny, kanc. potřeby Spotřeba energií 423,55 tis. Kč Vodné, stočné, plyn, elektrická energie - měření prováděna vlastními měřiči a tepelná energie je účtována poměrnou částkou z celkové spotřeby organizace Opravy a udržování 81,20 tis. Kč. Byly provedeny jen nezbytně nutné opravy a údržba. Každodenní zátěž na zastaralou techniku se projevuje v této položce. Z provozních prostředků jídelna vynaložila finance na opravy: oprava dlažby v šatně zaměstnankyň, po zimním období byla podlaha vlivem pnutí nadzvednuta, oprava činila 12, 50 tis. Kč oprava výtahu zaměstnankyně denně požívají výtah na přepravu potravin ze suterénu do I.poschodí ( kuchyně). Pro bezpečný provoz bylo nutné vyměnit řetězy, které již byly opotřebovány, tato oprava činila 58, 10 tis. Kč. malování objektu ŠJ z hygienických důvodů je žádoucí každý rok kuchyň nechat vymalovat a opravit nedostatky Odborné opravy tj. opravy kotlů, lednic, konvektomatů, vzduchotechniky, oken,atd. byly prováděny servisními techniky na základě vyhotovených objednávek. Ostatní drobné opravy jsou odstraňovány školníkem. Ostatní služby 78,70 tis. Kč tvoří náklady skládající se např. ze služeb za telefon, služeb zpracování dat, revize a prohlídky, práce výr. povahy, popelnice a praní, poplatky bance tvoří největší část těchto nákladů. Mzdové náklady 2 051,98 tis. Kč - nárůst o 230,84 tis. Kč díky dotaci úřadu práce a změny platových tarifů Zákonné pojištění (zdravotní a sociální, zákonné) 696,21 tis. Kč Zákonné sociální náklady 35,75 tis. Kč Základnou pro výpočet přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb je 1 % mzdových nákladů. 16

17 Jiné sociální pojištění 8,13 tis. Kč Náklady z drobného dlouhodobého majetku 37,90 tis. Kč pořízen masový mlýnek a pojízdný vozík Ostatní náklady 481,03 tis. Kč. Tyto náklady tvoří z velké části neuplatněné DPH. Účtová osnova je upravena tak, aby bylo možno řádně evidovat skutečnosti potřebné k vyhodnocování DPH. V rámci roční účetní závěrky bylo provedeno zúčtování DPH a část daně na vstupu v rozsahu vypočteného koeficientu byla zahrnuta do nákladů hlavní činnosti tak, jak stanoví zákon čís. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších úprav. Odpisy 226,43 tis. Kč vzrostly o 76,5 tis. Kč, protože byl pořízen nový hmotný majetek z IF. Ve vyjmenovaných nákladech činí dotace na přímé náklady (viz. tabulka výše) 1. Tiskoviny 1,37 tis. Kč 2. Mzdové náklady 1829,40 tis. Kč 3. Zákonné soc. pojištění 620,53 tis. Kč 4. Jiné sociální pojištění 1,15 tis. Kč 5. zákonné sociální náklady 33,52 tis. Kč Ve školní jídelně jsou náklady stále se pravidelně opakující, kdežto ve škole jsou náklady různého charakteru spojené s rozličnou činností školy, na které škola získává dary, granty a dotace na projekty. Celkové náklady organizace v roce 2014 v hlavní činnosti tj. škola a jídelna činí ,55 tis. Kč. 17

18 18

19 2. 3. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi náklady a výnosy. Pokud jsou výnosy vyšší než náklady, jedná se o zisk, v opačném případě organizace vykáže ztrátu. V případě zisku se zvyšuje stav vlastního kapitálu, v případě ztráty dochází naopak k jeho snížení. Příspěvkové organizace nejsou zřizovány za účelem dosažení zisku. Je ale možné dosahovat kladného výsledku hospodaření, zejména pokud je provozována doplňková činnost. Ta by měla sloužit k zlepšení celkového výsledku hospodaření. Vzhledem k tomu, že dnes je již uváděna hlavní a doplňková činnost zvlášť, můžeme dobře určit výsledek hospodaření odděleně bez větších problémů. Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti Tento vzorec vyjadřuje procentuální míru, v níž je ztráta hlavní činnosti uhrazena ziskem doplňkové činnosti. Vycházíme ze vzorce: Pokud je výsledek hospodaření hlavní činnosti kladný nebo se rovná nule, nelze ukazatel kvantifikovat. Ukazatel má smysl pouze při realizaci doplňkové činnosti. rok Zisk Dč 243,6 326,07 297,24 Ztráta Hč 182,74 225,51 53,08 Z Hč 133,3 144,59 559,98 Naše organizace vytvořila výsledek hospodaření ve výši 244,12 tis. Kč. Návrh rozdělení výsledku hospodaření do fondů : do fondu odměn 30 tis. Kč, do rezervního fondu 214,12 tis. Kč. Příděl bude proveden v roce VH z hlavní činnosti je ztráta 53,12 tis. Kč, z doplňkové činnosti zisk 297,24 tis. Kč, který byl částečně použit na vyrovnání ztráty z hlavní činnosti. Za organizaci činí celkem zisk 244,12 tis. Kč. Tento byl vytvořen z ostatních zdrojů. Díky tomu, že se zabýváme také doplňkovou činností, daří se ztrátu hlavní činnosti pokrývat ziskem z činnosti vedlejší. Z uvedeného vyplývá, že doplňková činnost je pro organizaci přínosem, nejen tím, že vytváří zisk, který kryje ztrátu v hlavní činnosti, ale dochází i k efektivnějšímu využívání majetku a krytí alikvotní části nákladů hlavní činnosti. Zdroje poskytnuté našim zřizovatelem byly vyčerpány v plné výši. Výsledky roku lze hodnotit pozitivně v těchto oblastech a) závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy b) oblasti účelových dotací zcela vyčerpána 19

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více