Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1

2 Osnova: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena c) rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, návrh na rozdělení VH 2. Čerpání účelových dotací Výnosy v hlavní činnosti Náklady v hlavní činnosti Výsledek hospodaření 3. Mzdové náklady 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 5. Péče o spravovaný majetek 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 7. Peněžní fondy 8. Pohledávky 9. Závazky d) výsledky kontrol e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti f) poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobod. přístupu k informacím g) seznámení zaměstnanců se zprávou h) závodní stravování i) tabulková část 2

3 Zpráva vyplývající z čl. 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. a) Základní údaje o organizaci Jsme příspěvkovou organizací s názvem Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Sídlo organizace je Komenského 5, Opava. V souladu s ustanovením 2 zákona 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., má funkci zřizovatele Moravskoslezský kraj ke dni účinnosti rozhodnutí MŠMT č.j /2001 ze dne 25. září Od jsme plátci daně z přidané hodnoty. Škola s právní subjektivitou poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Hlavním cílem školy je připravit žáky ke studiu na vysokých školách. Typy studia: čtyřleté studium osmileté studium V roce 2014/2015 máme 596 žáků v 8 třídách osmiletého a 11 třídách čtyřletého studia. Vyučuje zde 55 vyučujících a 2 zahraniční lektoři. Ve škole v tomto školním roce pracuje 11 kroužků. Chod školy zabezpečuje 12 správních zaměstnanců. Ředitelem školy je Petr Pavlíček. b) IČO školy IZO školy IZO ředitelství Kód studia K/81 Gymnázium K/41 Gymnázium Telefon na spojovatelku: Telefon na ředitele Telefon na zást. ředitele Telefon do školní jídelny Fax: www: Hlavním cílem školy je poskytnout žákům kvalitní všeobecné středoškolské vzdělání, vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako občan s obecně uznávanými a mravními hodnotami. Ve všech ročnících vyučujeme dle školního vzdělávacího programu Tvořím, tvoříš, tvoříme... Poskytujeme úplné střední vzdělání v oborech čtyřletých a osmiletých zakončených maturitou, připravujeme žáky 3

4 především pro studium na vysokých školách. Připravujeme je pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání i zájmy. Škola organizuje soutěže, olympiády, filmová a divadelní představení, přednášky a besedy, lyžařské a sportovní kurzy. Školní jídelna je součástí naší příspěvkové organizace. Dále viz. odkaz 4

5 5

6 c) Rozbor hospodaření Harmonogram prací při rozpisu rozpočtu provozních nákladů a přímých výdajů Na podzim roku předcházející hodnocený rok 2014 pracovalo vedení školy na finančních plánech na rok 2014 dle pokynů Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) a návrh finančního plánu předložilo zřizovateli. Základnou pro rozpočet nákladů na provoz v roce 2014 byly hodnoty schváleného rozpočtu 2013 oproštěny o náklady zvláštních vlivů. Finanční plány byly zpracovávány v několika etapách. Na začátku bylo potřeba vytvořit odpisový plán. Poté rada kraje schválila návrh finančních plánů viz. tabulka níže. Požadavek na nekryté potřeby nad úroveň rozpočtu na opravy, na vybavení tříd, na vybavení kuchyně jsme nepodávali. Přihlédli jsme k možnostem zvýšit vlastní výnosy, zapojit fondy a mimorozpočtové zdroje. V průběhu roku dochází k úpravám rozpočtu v souvislosti se změnou výkonů a účelových prostředků. Přímé výdaje Rozpis rozpočtu přímých výdajů se uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených finančních normativech na jednotku výkonu a to za organizaci jako celek. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů je rozhodující počet žáků a stravovaných uvedených v zahajovacích statistických výkazech na školní rok. Úprava rozpočtu přímých výdajů v průběhu kalendářního roku z důvodu změn v počtech žáků, strávníků se realizuje zásadně k novému školnímu roku. Krajský úřad provede normativní rozpis na školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi a vypracuje vzor finanční rozvahy. Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou finančních prostředků a v případě souhlasu zašle krajskému úřadu potvrzený normativní rozpis. Nesouhlasí-li škola s normativním rozpisem, proběhne tzv. dohadovací řízení, kde se obě strany snaží najít řešení. Pak jsou znovu stanoveny ukazatele, které jsou nepřekročitelné. Při překročení stanoveného objemu prostředků na platy, organizace tyto prostředky uhradí z fondu odměn. Úspora zákonných odvodů při plném vyčerpání mzdových prostředků může být použita na úhradu tzv. ONIV. Prostředky na přímé výdaje byly do rozpočtu zapracovány až po rozhodnutí MŠMT. Účelové prostředky jsou součástí rozpočtu a jsou označeny zvláštními účelovými znaky. V roce 2014 byly tyto prostředky organizaci přiděleny MSK a prostřednictvím MSK na základě žádostí, dále jsme obdrželi granty Statutárního města Opava. Účelové prostředky se předkládají k zúčtování samostatně příslušnému odboru MSK a na konci sledovaného období se vyúčtovávají znovu při zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem MSK. Při nedočerpání prostředků na platy a OON musí zůstat nedočerpán i příslušný podíl zákonných odvodů a přídělu do FKSP. Nevyčerpané prostředky jsou po uplynutí kalendářního roku předmětem vratky do rozpočtu kraje. Organizace vracela nevyčerpanou dotaci na odpisy. Naší organizaci byly stanoveny neinvestiční výdaje tis. Kč, z toho prostředky na platy tis. Kč a ostatní osobní náklady 200 tis. Kč. Limit pracovníků stanoven na 74,27. 6

7 Schválený návrh rozpočtu 2014 (pouze provozní výdaje) tis. Kč Provozní náklady v tom náklady na odpisy ÚZ CELKEM ORGANIZACE Výsledek hospodaření jako závazný ukazatel musí být nulový, tzn., že nelze dojít do ztráty. Podmínkou je hradit přednostně odpisy majetku, nutné náklady spojené s provozem a zapojit výnosy v plné míře. Těmito ukazateli jsme povinni se řídit. Prioritním úkolem v roce 2014 bylo zabezpečit kvalitní výuku žáků a bezproblémový provoz školy při současném splnění rozhodujícího ukazatele a dále zajistit řádný chod školní jídelny. Pro splnění vytyčených cílů jsme přijali následující opatření 1. Stanovení přísných pravidel hospodaření a zabezpečení úhrad závazků 2. Jednoznačné stanovení priorit pro financování veškerých provozních potřeb 3. Maximalizace zdrojů z vlastní činnosti 4. Efektivní využívání nebytových prostor cizími subjekty 5. Sledování a řízení pohledávek pro zabezpečení bezproblémové platební schopnosti 6. Získávat finance pomocí grantů a cizích zdrojů Při vedení účetnictví se řídíme zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy. 7

8 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledků hospodaření ( Tab. č. 1 přílohy č. 2) viz. bod 2,1., 2.2. a Čerpání účelových dotací Výnosy hlavní činnosti přehled dotací úřad obec Comenius,ost. práce MSK vč.proj ektu státní rozpočet dotace v tis. Kč dotace rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Z grafu je znatelný pokles dotací. Toto je ovlivněno projekty Evropské unie, které počátkem r byly dokončeny. 8

9 Výnosy hlavní činnosti školy ( bez jídelny) činily ,23 tis. Kč. Pokles proti roku 2013 o 2054,46 tis. Kč. Prostředky státního rozpočtu a také prostředky MSK byly vyčerpány v plné míře. Z prostředků státního rozpočtu jsou hrazeny přímé náklady, tzn. mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na učební pomůcky a učebnice pokud se žákům poskytují bezplatně. Z prostředků MSK je hrazen provoz. Náklady nad rámec prostředků státního rozpočtu a prostředků MSK jsme hradili z ostatních zdrojů. Výnosy školy tvoří z převážné části dotace ,66 tis. Kč. (MSK, MŠMT, MK, obec, projekt). V globálu sníženy o 1 649,82 tis. Kč vlivem ukončení projektu ESF a účelových dotací Prostřednictví MSK jsme obdrželi tzv. Příspěvky a dotace na přímé náklady Prostředky MK na projekt 6. celostátní přehlídka středoškolských sborů - UZ celkem 360 tis. Kč, což je o 30 tisíc Kč více než loni Dále prostředky MŠMT na - posílení platové úrovně pedagog. pracovníků v rámci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 2013 Excelence s UZ ve výši 137,73 tis. Kč včetně zák. odvodů a rozvojové programy - UZ Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství 37,33 tis. Kč - UZ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 171,18 tis. Kč - UZ Výuka vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 7,4 tis. Kč Změna výkonů se promítla do snížení příspěvku na přímé výdaje UZ tis. Kč. Rozpočet přímých výdajů školy na konci roku 2014 činil ,65 tis. Kč. Příspěvky a dotace od zřizovatele na provozní výdaje Na zajištění provozu školy jsme obdrželi tis. Kč ( UZ 0). Na odpisy jsme obdrželi 476 tis. Kč (UZ 205). Z důvodu opoždění dostavby kotelny proti plánu jsme vrátili MSK 21,82 tis. Kč. Na zajištění soutěže regionálního kola Turnaj mladých fyziků jsme získali dotaci 30 tis. Kč (UZ 134) a dále na zajištění regionálního a celostátního kola 73 tis. Kč (UZ 134), kterou jsme převedli do roku Ostatní zdroje Na výnosech jsme se podíleli také vlastními zdroji. Příjem školy ovlivňují prostředky získané z jiných zdrojů a to vlastních nebo cizích. Ředitelství školy požádalo o dotaci Statutární město Opava na lyžařský kurz 2. ročníku nižšího gymnázia 62 tis. Kč a akci Opava cantat ve výši 150 tis. Kč, na Turnaj mladých fyziků 10 tis. Kč a získalo grant na pokračování projektu Monitorování ozonů z odboru životního prostředí 7,28 tis. Kč. Žádostem bylo vyhověno. Tyto 9

10 prostředky byly použity v souladu se smlouvami o poskytnutých dotacích a vyúčtovány v řádném termínu obci. Na základě smlouvy s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, jsme pokračovali v čerpání dotace ve výši 176,22 tis. Kč na projekt Comenius. Příjmy z vlastní činnosti se snažíme zachovat alespoň na úrovni předešlého roku. Příjem školy ovlivnily příspěvky účastníků na akci Opava cantat, příjem za kopírování, za vystavování druhopisů vysvědčení, za služby z provozu automatů. Příjem jídelny je tvořen z tržeb za stravování. Zaměstnanci jídelny projevili aktivitu v náboru dalších strávníků. Podařilo se nám získat nové strávníky. Sponzorské dary Nemalé úsilí věnuje ředitel školy získávání sponzorských darů, které je rok od roku těžší. Zapojení darů vstupuje do výnosů a peněžní dary jsou zdrojem rezervního fondu. Majetek darem jsme získali ve výši 229,72 tis. Kč (pomůcky do výuky, vybavení tříd a kabinetů) převážně ze Sdružení přátel školy. Materiál pro potřebu výuky a oprav počítačů, dále knihy atp. posílily dary ve výši 45,15 tis. Kč a služby formou daru za 76,16 tis. Kč ( např. tisky, předplatné a vedení šachového kroužku). Finanční sponzorské dary ve výši 64,75 tis. Kč budou použity v souladu se smlouvou o poskytnutí sponzorského daru na akce pořádané školou. Dary jsme obdrželi od Sdružení přátel Mendelova gymnázia, Opava a dalších sponzorů (soukromé osoby, firmy). Výnosy z prodeje služeb 154,85 tis. Kč (příspěvky na Opava cantat) Úroky zanedbatelné 0,02 tis. Kč Čerpání fondů 58,47 tis. Kč. Rozbor čerpání fondů viz. bod 7. Ostatní výnosy 290,09 tis. Kč - zúčtování darů. Účetnictví hlavní činnosti školy je sledováno jako samostatná organizace s číslem Výnosy jídelny činily 7 511,21 tis. Kč. Nárůst o 508,41 tis. Kč. Tvoří je dotace tis. Kč prostřednictvím MSK na provoz tis. Kč a na přímé náklady tis. Kč. Na základě smlouvy s Úřadem práce jsem získali dotaci na vytvoření pracovních míst ve školní jídelně ve výši 298,26 tis. Kč. Dále ostatní zdroje - z toho tržby 3 487,51 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb tvoří příjem za stravné, který vzrostl proti roku 2013 o 219,39 tis. Kč díky nárůstu počtu strávníků. Účetnictví hlavní činnosti jídelny je sledováno jako samostatná organizace s číslem 20. Celkový objem zúčtovaných dotací celé organizace dle výkazu zisku a ztrát činil ,88 tis. Kč. Výnosy organizace jako celku v hlavní činnosti (škola + jídelna) činí ,44 tis. Kč. 10

11 Účelové dotace ze státního rozpočtu (celá organizace) v Kč Účelový znak Ukazatel Poskytnuto a použito k Poskytnuto a použito k rozdíl Přímé náklady na vdělávání (NIV celkem) z toho: a) platy zaměstnanců c) OON e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) Rozvojový program Excelence stř.škol z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Zvýšení platů pedag.prac z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Zvýšení platů pracovníků reg. škol z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Podpora výuky vzděl. oboru Kulturní aktivity (z MK) Přehled dotačních titulů poskytnutých zřizovatelem v Kč Účelový Poskytnuto v Poskytnuto v rozdíl znak dotační tituly r r Účelové neinvestiční dotace celkem : , ,50 0 provozní náklady na část. pokrytí nákladů s přest. na Fama reg. kolo Turnaj ml. fyziků region. a celost. kolo Turnaj ml. fyziků ICT zajištění celost. přehlídky pěv. sborů zajištění kraj. kola SOČ zajištění účasti na :Belgian-Expo Sciences , zajištění účasti na World Schools Championship na opravu topného systému Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku "

12 2. 2. Náklady hlavní činnosti Významným indikátorem hospodaření jsou náklady. Celková výše nákladů není jedinou vypovídací hodnotou, důležitá je také struktura daných nákladů. Nejvyšší položkou jsou jednoznačně mzdové náklady, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že se jedná o školu. Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na zdravotní a sociální pojištění, jejichž výše je také podmíněna velkým počtem zaměstnanců, především učitelů Náklady hlavní činnosti ,02 tis. Kč škola Náklady související s provozem školy klesly oproti roku 2013 o 2 187,82 tis. Kč. Vliv na tento pokles má ukončení projektů ESF a některých významných nákladů, avšak celkové tempo vývoje výše provozních nákladů se snižuje. Také se snižují náklady na mzdové prostředky. Nákladově náročnou oblastí jsou spotřeby energií a služeb. Pro srovnání níže tabulka Analýza vývoje nákladů. Náklady dle jednotlivých druhů: Spotřeba materiálu 602,99 tis. Kč. V porovnání s rokem 2013 náklady klesly o 23,98 tis. Kč. Neustále je nutno sledovat vývoj nákladů a snižovat tak, aby nebyl narušen provoz školy. Tato situace je však dlouhodobě neudržitelná v souvislosti s vývojem cen na trhu. Vybrané ukazatele z 3121: knihy, učebnice ve výši 31,55 tis. Kč učební pomůcky do 3 tis. Kč 68,47 tis. Kč drobný hmotný majetek do 3 tis.kč za 80,29 tis. Kč Spotřeba energií 2 057,32 Kč Při rozsahu prostor a stáří budovy je toto velmi podstatná složka nákladů, kterou lze poměrně málo ovlivňovat. Spotřeba energií v roce 2014 klesla o 651,06 tis. Kč proti roku Tento pokles se projevil hlavně v nákladech spotřeby tepelné energie. Topení pro naši školu představoval dlouholetý problém. Dodavatel má ve městě monopol na dodávku tepelné energie. Řešením byla vlastní kotelna. V roce 2013, po nešťastných událostech s dodávkou tepla, kdy majitel výměníkové stanice odpojil komín, jsme požádali MSK o vybudování vlastní plynové kotelny. Po vyřešení situace s komínem nám dodavatel tepla nabídl snížení ceny tepla od II. pololetí 2014, což jsme uvítali. V tomto období jsme získali investiční dotaci od zřizovatele na vlastní kotelnu. V současné době usuzujeme, že návratnost bude za 5 až 6 let. V oblasti dodávek ost. energií dochází každoročně k výběru dodavatele krajským úřadem na burze. V roce 2014 to byla firma VEMEX na dodávku plynu a na dodávku elektrické energie. Opravy a udržování 638,87 tis. Kč pokles proti r o 230,37 tis. Kč Škola je povinna se jako správce majetku o majetek pečovat. Není však v našich silách vynaložit takovou výši prostředků, která by byla nutná vzhledem ke stáří budovy. Náklady tvoří opravy podlah,, malování tříd ve výši 107,60 tis. Kč, opravy elektroinstalací, oprava střechy ve výši 107,57 tis. Kč, opravy učebních pomůcek a ostatního vybavení, opravy elektroinstalací. 12

13 Cestovné 227,05 Kč z toho zahraniční cesty díky projektu Comenius 66,82 tis. Kč. Cestovné se udrželo v plánované výši. V rámci úspor jsme opětovně pro příští rok omezili školní výlety. Ostatních služby 1 813,56 tis. Kč (pokles o 219,97 tis. Kč) V nákladech ostatních služeb bylo naúčtováno na 3121 např.: poštovné a ceniny podobně jako loni - 27,95 tis. Kč internet stejně jako loni cca 31 tis. Kč telefonní hovory 55,72 tis. Kč (r ,25 tis. Kč) V roce 2014 byla sepsána Rámcová smlouva (levné volání) s novým poskytovatelem T- mobile na mobilní telefony, které jsou k dispozici vedení školy. přednášky studentům 159,15 tis. Kč výuka formou služby (vedení sboru, angličtina) pronájem kopírovacích zařízení a ochranného systému 276,60 tis. Kč revize 44,86 tis. Kč služby zpracování dat, konzult. činnost 167,22 tis. Kč ( zpracování mezd, testování Scio, zpracování směrnic, údržba software, konzultace ) renovace tonerů 35,48 tis. Kč likvidace odpadu 33,25 tis. Kč poplatky bance 24,98 tis. Kč ostatní služby tvoří doprava, ubytování a stravování studentů na akcích pořádaných školou, popelnice, inzerce, tisky, reklama školy a služby spojené s akcí Opava cantat Mzdové náklady ,76 tis. Kč (viz. odd.3) Zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální) 6 326,31 tis. Kč Zákonné sociální náklady 259,56 tis. Kč (FKSP, prevent. prohlídky, ochranné pomůcky) Jiné sociální pojištění 78,24 tis. Kč (zákonné pojištění odpovědnosti) Jelikož základnou pro výpočet povinného pojištění, zákonného sociálního pojištění a zákonných sociálních nákladů jsou hrubé mzdy, je logické, že se tyto náklady mění adekvátně mzdovým nákladům. Daně a poplatky, pokuty a penále 7,70 tis. Kč ( poplatky spojené s kotelnou, penále za předčasné ukončení smlouvy s O2) Ostatní náklady 62,37 tis. Kč (autorské honoráře, odměny z maturit ve výši 35,15 tis. Kč, opotř. vl. výstroje) Náklady z pořízení DDM 484,66 tis. Kč z toho uč. pomůcky nad 3 tis. Kč 334,45 tis. Kč majetek od 3 tis. Kč 109,62 tis. Kč Kurzové ztráty 0,76 tis. Kč Odpisy 224,57 tis. Kč K odpisování majetku je použit systém účetních odpisů odděleně v hlavní činnosti i v doplňkové činnosti. Ke každému jednotlivému odepisovanému prostředku jak v oblasti hlavní činnosti, tak i v oblasti doplňkové činnosti jsou zpracovány celoroční odpisové plány. 13

14 Odpisové plány se 2x ročně aktualizují v návaznosti na nově pořízené hospodářské prostředky. Tyto nově zařazené hospodářské prostředky se začínají odepisovat následujícím měsícem po zařazení. Odpisy jsou kryty účelovými prostředky MSK, dále kryto z provozu a ostatních zdrojů. Vzhledem k pozdějšímu uvedení kotelny do provozu jsme vrátili zřizovateli odpisy ve výši 21,82 tis. Kč. Účtování odpisů majetku financovaného z inv. transferů bylo poprvé účtováno v roce 2013 zápisem 403/672. O odpisech účtujeme měsíčně a tyto jsou zdrojem fondu reprodukce majetku, který organizaci slouží k pořizování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a k provádění oprav na nemovitosti. Z celkových nákladů školy bylo hrazeno z provozní dotace z účelového příspěvku zřizovatele (viz. tabulka výše) UZ 134 na zajištění přehlídky pěvec. sborů se vztahují na akci Opava cantat, která se koná každoročně, byla použita (hodnocení viz. UZ 34070) v plné výši. Odkazy - Výsledky: Bullettin: Propozice: O akcích jsou informace v místním tisku, na stránkách Mendelova gymnázia a ve zpravodaji Hláska a některé v televizi Polar. UZ 0 (provozní) vyčerpána v plné výši. UZ 205 na pokrytí odpisů 476 tis. Kč nebyla vyčerpána v plné výši viz. výše odpisy. UZ ve výši 30 tis. Kč. Regionální kolo se uskutečnilo na MGO ve dnech 17. a 18. března 2014.Hrazeno: ubytování, občerstvení, stravování, bulletin, ceny družstvům. Harmonogram: UZ ve výši 73 tis. Kč byla převedena do r UZ 203 vyčerpána v plné výši. Odměněni pracovníci spolupracující v programu Fama+. Vyúčtování termínech. a hodnocení výše uvedených titulů byla předložena MSK ve stanovených dotace na přímé náklady (viz. tabulka výše) UZ přímé náklady (mzdové náklady a související odvody) na vzdělávání z toho prostředky na platy a OON pracovníků školy a odstupné včetně dávek nemoc. pojištění ,56 tis. Kč, prostředky na odvody 6 235,70 tis. Kč, zákonné sociální náklady 256,90 tis. Kč a dále přímý Oniv. Přímý Oniv jsou náklady související s pracovněprávním vztahem a náklady na výuku z toho: 1) spotřební materiál 72,95 tis. Kč 2) cestovné 88,39 tis. Kč 3) programové vybavení (učební pomůcka) 27,96 tis. Kč 4) jiné sociální náklady 3,49 tis. Kč 14

15 5) zákonné sociální náklady 256,90 tis. Kč (příděl FKSP, poskytování ochr. prac. pomůcek, školení) 6) ostatní náklady 38,15 tis. Kč ( opotř. vl. výstroje, odměny předs. maturit ) 7) náklady z drobného dl. majetku 223,92 tis. Kč (učební pomůcky) UZ prostředky v souvislosti s programem Excelence vyčerpány v plné výši. Peníze byly adresně rozděleny dle požadavků předsedů předmětových komisí. UZ 33051,UZ v říjnu byly platy přepočteny a každému pracovníkovi MGO, byl základní tarif upraven. Měsíční navýšení pro pedagogické pracovníky je Kč, pro nepedagogické pracovníky školy je Kč, pro pracovnice školní jídelny je Kč. UZ tis. Kč 6. celostátní přehlídka střed. pěveckých sborů byl vyčerpán v plné výši a vyúčtován přímo MK. Organizační zajištění celé přehlídky bylo velmi zdařilé a připravené. Přehlídka má tradici, motivačně pedagogický ráz s akcentuací podpory a vzdělávání široké základny středoškolských sborů a jejich sbormistrů a postupného zkvalitňování uměleckého projevu těchto středoškolských sborů. Na celostátní přehlídce se reprezentují nejlepší středoškolské sbory České republiky. UZ Zkvalitnění výuky na Mendelově gymnáziu, reg. č. proj.cz.1.07/1.5.00/ Projekt s časovou použitelností od do Celkový rozpočet projektu 1991,28 tis. Kč. Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních schopností všech žáků středních škol (cílové skupiny), včetně žáků se speciálními vzdělávacím potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků. Celý projekt dále pokračoval, navazoval na práci z minulého roku. Největší díl práce byl odevzdán na klíčové aktivitě III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V této aktivitě je hotovo přibližně 90% DŮM. Zbytek byl odevzdán v lednu 2014.V únoru byly DŮM uspořádány a uvedeny na webu naší školy. V období 1/2014 2/ 2014 pokračovala individualizace výuky cizích jazyků - konkrétně francouzského jazyka - ve třídě 5.A. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena. dotace z ostatních zdrojů např. UZ 5 - Projekt Comenius - Multilaterální partnerství škol Naše škola byla vybráno v roce 2013 k účasti na projektu Comenius - Multilaterální partnerství škol. Tématem je Lidové umění a jeho vliv na evropskou kulturu. Během celého roku 2014 jsme pracovali na projektu Comenius. Studenti a jejich doprovod se zúčastnili projektových setkání ve Walesu, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Celkem jsme uskutečnili 28 mobilit - výjezdů. Ústředním tématem je Lidové umění a jeho vliv v Evropě. Na jednotlivých setkáních jsme se zúčastnili připraveného programu na téma výroba tkanin, lidová architektura, hudba a kroje a lidové kostýmy. V letošním roce čerpáno 176,22 tis. Kč. Největší měrou se podílejí náklady na cestovné 69,50 tis. Kč a na dopravu studentů 81,20 tis. Kč a byl pořízen majetek na 12,99 tis. Kč. 15

16 Náklady hlavní činnosti jídelna 7 187,74 tis. Kč. Náklady pokrývá jídelna převážně z vlastních příjmů. Náklady jídelny letos vzrostly především díky nárůstů strávníků. Na jednotlivé syntetické účty účtujeme náklady bez DPH, a neuplatněné DPH vstupuje zpět do nákladů prostřednictvím účtu 549 čtvrtletně. Jelikož se v jídelně provozuje jak činnost hlavní tak i doplňková, používáme pro DPH tzv. přepočitatelný koeficient a neuplatněný nárok DPH účtujeme na syntetický účet 549 ostatní náklady. Spotřeba materiálu zaujímá první místo ve výčtu nákladů, kdy se na tomto účtu sleduje hlavně spotřeba potravin. Spotřeba materiálu 3 078,89 tis. Kč z toho 1. náklady na potraviny tvoří největší část nákladů (hradí strávník) 3 044,31 tis. Kč 2. nákup hmotného majetku do 3 tis. Kč činil pouze 2,8 tis. Kč. 3. materiál pro provoz 10,30 tis. Kč (nádobí a spotřební materiál) 4. dále čistící prostředky 18,14 tis. Kč 5. tiskoviny, kanc. potřeby Spotřeba energií 423,55 tis. Kč Vodné, stočné, plyn, elektrická energie - měření prováděna vlastními měřiči a tepelná energie je účtována poměrnou částkou z celkové spotřeby organizace Opravy a udržování 81,20 tis. Kč. Byly provedeny jen nezbytně nutné opravy a údržba. Každodenní zátěž na zastaralou techniku se projevuje v této položce. Z provozních prostředků jídelna vynaložila finance na opravy: oprava dlažby v šatně zaměstnankyň, po zimním období byla podlaha vlivem pnutí nadzvednuta, oprava činila 12, 50 tis. Kč oprava výtahu zaměstnankyně denně požívají výtah na přepravu potravin ze suterénu do I.poschodí ( kuchyně). Pro bezpečný provoz bylo nutné vyměnit řetězy, které již byly opotřebovány, tato oprava činila 58, 10 tis. Kč. malování objektu ŠJ z hygienických důvodů je žádoucí každý rok kuchyň nechat vymalovat a opravit nedostatky Odborné opravy tj. opravy kotlů, lednic, konvektomatů, vzduchotechniky, oken,atd. byly prováděny servisními techniky na základě vyhotovených objednávek. Ostatní drobné opravy jsou odstraňovány školníkem. Ostatní služby 78,70 tis. Kč tvoří náklady skládající se např. ze služeb za telefon, služeb zpracování dat, revize a prohlídky, práce výr. povahy, popelnice a praní, poplatky bance tvoří největší část těchto nákladů. Mzdové náklady 2 051,98 tis. Kč - nárůst o 230,84 tis. Kč díky dotaci úřadu práce a změny platových tarifů Zákonné pojištění (zdravotní a sociální, zákonné) 696,21 tis. Kč Zákonné sociální náklady 35,75 tis. Kč Základnou pro výpočet přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb je 1 % mzdových nákladů. 16

17 Jiné sociální pojištění 8,13 tis. Kč Náklady z drobného dlouhodobého majetku 37,90 tis. Kč pořízen masový mlýnek a pojízdný vozík Ostatní náklady 481,03 tis. Kč. Tyto náklady tvoří z velké části neuplatněné DPH. Účtová osnova je upravena tak, aby bylo možno řádně evidovat skutečnosti potřebné k vyhodnocování DPH. V rámci roční účetní závěrky bylo provedeno zúčtování DPH a část daně na vstupu v rozsahu vypočteného koeficientu byla zahrnuta do nákladů hlavní činnosti tak, jak stanoví zákon čís. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších úprav. Odpisy 226,43 tis. Kč vzrostly o 76,5 tis. Kč, protože byl pořízen nový hmotný majetek z IF. Ve vyjmenovaných nákladech činí dotace na přímé náklady (viz. tabulka výše) 1. Tiskoviny 1,37 tis. Kč 2. Mzdové náklady 1829,40 tis. Kč 3. Zákonné soc. pojištění 620,53 tis. Kč 4. Jiné sociální pojištění 1,15 tis. Kč 5. zákonné sociální náklady 33,52 tis. Kč Ve školní jídelně jsou náklady stále se pravidelně opakující, kdežto ve škole jsou náklady různého charakteru spojené s rozličnou činností školy, na které škola získává dary, granty a dotace na projekty. Celkové náklady organizace v roce 2014 v hlavní činnosti tj. škola a jídelna činí ,55 tis. Kč. 17

18 18

19 2. 3. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi náklady a výnosy. Pokud jsou výnosy vyšší než náklady, jedná se o zisk, v opačném případě organizace vykáže ztrátu. V případě zisku se zvyšuje stav vlastního kapitálu, v případě ztráty dochází naopak k jeho snížení. Příspěvkové organizace nejsou zřizovány za účelem dosažení zisku. Je ale možné dosahovat kladného výsledku hospodaření, zejména pokud je provozována doplňková činnost. Ta by měla sloužit k zlepšení celkového výsledku hospodaření. Vzhledem k tomu, že dnes je již uváděna hlavní a doplňková činnost zvlášť, můžeme dobře určit výsledek hospodaření odděleně bez větších problémů. Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti Tento vzorec vyjadřuje procentuální míru, v níž je ztráta hlavní činnosti uhrazena ziskem doplňkové činnosti. Vycházíme ze vzorce: Pokud je výsledek hospodaření hlavní činnosti kladný nebo se rovná nule, nelze ukazatel kvantifikovat. Ukazatel má smysl pouze při realizaci doplňkové činnosti. rok Zisk Dč 243,6 326,07 297,24 Ztráta Hč 182,74 225,51 53,08 Z Hč 133,3 144,59 559,98 Naše organizace vytvořila výsledek hospodaření ve výši 244,12 tis. Kč. Návrh rozdělení výsledku hospodaření do fondů : do fondu odměn 30 tis. Kč, do rezervního fondu 214,12 tis. Kč. Příděl bude proveden v roce VH z hlavní činnosti je ztráta 53,12 tis. Kč, z doplňkové činnosti zisk 297,24 tis. Kč, který byl částečně použit na vyrovnání ztráty z hlavní činnosti. Za organizaci činí celkem zisk 244,12 tis. Kč. Tento byl vytvořen z ostatních zdrojů. Díky tomu, že se zabýváme také doplňkovou činností, daří se ztrátu hlavní činnosti pokrývat ziskem z činnosti vedlejší. Z uvedeného vyplývá, že doplňková činnost je pro organizaci přínosem, nejen tím, že vytváří zisk, který kryje ztrátu v hlavní činnosti, ale dochází i k efektivnějšímu využívání majetku a krytí alikvotní části nákladů hlavní činnosti. Zdroje poskytnuté našim zřizovatelem byly vyčerpány v plné výši. Výsledky roku lze hodnotit pozitivně v těchto oblastech a) závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy b) oblasti účelových dotací zcela vyčerpána 19

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 175, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o hospodaření za rok 29-1 - GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 175, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah výroční zprávy o hospodaření za rok 29

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 216 1 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele... 4 4. Investiční výdaje... 5 5. Neinvestiční

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Metodická podpora příspěvkových organizací

Metodická podpora příspěvkových organizací Metodická podpora příspěvkových organizací 11. 12. 2013 www.kr-vysocina.cz Krajský úřad dokumenty odborů odbor ekonomický metodická podpora pro PO Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2011, kterými se stanoví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více