Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1

2 Osnova: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena c) rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, návrh na rozdělení VH 2. Čerpání účelových dotací Výnosy v hlavní činnosti Náklady v hlavní činnosti Výsledek hospodaření 3. Mzdové náklady 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 5. Péče o spravovaný majetek 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 7. Peněžní fondy 8. Pohledávky 9. Závazky d) výsledky kontrol e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti f) poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobod. přístupu k informacím g) seznámení zaměstnanců se zprávou h) závodní stravování i) tabulková část 2

3 Zpráva vyplývající z čl. 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. a) Základní údaje o organizaci Jsme příspěvkovou organizací s názvem Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Sídlo organizace je Komenského 5, Opava. V souladu s ustanovením 2 zákona 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., má funkci zřizovatele Moravskoslezský kraj ke dni účinnosti rozhodnutí MŠMT č.j /2001 ze dne 25. září Od jsme plátci daně z přidané hodnoty. Škola s právní subjektivitou poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Hlavním cílem školy je připravit žáky ke studiu na vysokých školách. Typy studia: čtyřleté studium osmileté studium V roce 2014/2015 máme 596 žáků v 8 třídách osmiletého a 11 třídách čtyřletého studia. Vyučuje zde 55 vyučujících a 2 zahraniční lektoři. Ve škole v tomto školním roce pracuje 11 kroužků. Chod školy zabezpečuje 12 správních zaměstnanců. Ředitelem školy je Petr Pavlíček. b) IČO školy IZO školy IZO ředitelství Kód studia K/81 Gymnázium K/41 Gymnázium Telefon na spojovatelku: Telefon na ředitele Telefon na zást. ředitele Telefon do školní jídelny Fax: www: Hlavním cílem školy je poskytnout žákům kvalitní všeobecné středoškolské vzdělání, vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako občan s obecně uznávanými a mravními hodnotami. Ve všech ročnících vyučujeme dle školního vzdělávacího programu Tvořím, tvoříš, tvoříme... Poskytujeme úplné střední vzdělání v oborech čtyřletých a osmiletých zakončených maturitou, připravujeme žáky 3

4 především pro studium na vysokých školách. Připravujeme je pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání i zájmy. Škola organizuje soutěže, olympiády, filmová a divadelní představení, přednášky a besedy, lyžařské a sportovní kurzy. Školní jídelna je součástí naší příspěvkové organizace. Dále viz. odkaz 4

5 5

6 c) Rozbor hospodaření Harmonogram prací při rozpisu rozpočtu provozních nákladů a přímých výdajů Na podzim roku předcházející hodnocený rok 2014 pracovalo vedení školy na finančních plánech na rok 2014 dle pokynů Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) a návrh finančního plánu předložilo zřizovateli. Základnou pro rozpočet nákladů na provoz v roce 2014 byly hodnoty schváleného rozpočtu 2013 oproštěny o náklady zvláštních vlivů. Finanční plány byly zpracovávány v několika etapách. Na začátku bylo potřeba vytvořit odpisový plán. Poté rada kraje schválila návrh finančních plánů viz. tabulka níže. Požadavek na nekryté potřeby nad úroveň rozpočtu na opravy, na vybavení tříd, na vybavení kuchyně jsme nepodávali. Přihlédli jsme k možnostem zvýšit vlastní výnosy, zapojit fondy a mimorozpočtové zdroje. V průběhu roku dochází k úpravám rozpočtu v souvislosti se změnou výkonů a účelových prostředků. Přímé výdaje Rozpis rozpočtu přímých výdajů se uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených finančních normativech na jednotku výkonu a to za organizaci jako celek. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů je rozhodující počet žáků a stravovaných uvedených v zahajovacích statistických výkazech na školní rok. Úprava rozpočtu přímých výdajů v průběhu kalendářního roku z důvodu změn v počtech žáků, strávníků se realizuje zásadně k novému školnímu roku. Krajský úřad provede normativní rozpis na školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi a vypracuje vzor finanční rozvahy. Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou finančních prostředků a v případě souhlasu zašle krajskému úřadu potvrzený normativní rozpis. Nesouhlasí-li škola s normativním rozpisem, proběhne tzv. dohadovací řízení, kde se obě strany snaží najít řešení. Pak jsou znovu stanoveny ukazatele, které jsou nepřekročitelné. Při překročení stanoveného objemu prostředků na platy, organizace tyto prostředky uhradí z fondu odměn. Úspora zákonných odvodů při plném vyčerpání mzdových prostředků může být použita na úhradu tzv. ONIV. Prostředky na přímé výdaje byly do rozpočtu zapracovány až po rozhodnutí MŠMT. Účelové prostředky jsou součástí rozpočtu a jsou označeny zvláštními účelovými znaky. V roce 2014 byly tyto prostředky organizaci přiděleny MSK a prostřednictvím MSK na základě žádostí, dále jsme obdrželi granty Statutárního města Opava. Účelové prostředky se předkládají k zúčtování samostatně příslušnému odboru MSK a na konci sledovaného období se vyúčtovávají znovu při zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem MSK. Při nedočerpání prostředků na platy a OON musí zůstat nedočerpán i příslušný podíl zákonných odvodů a přídělu do FKSP. Nevyčerpané prostředky jsou po uplynutí kalendářního roku předmětem vratky do rozpočtu kraje. Organizace vracela nevyčerpanou dotaci na odpisy. Naší organizaci byly stanoveny neinvestiční výdaje tis. Kč, z toho prostředky na platy tis. Kč a ostatní osobní náklady 200 tis. Kč. Limit pracovníků stanoven na 74,27. 6

7 Schválený návrh rozpočtu 2014 (pouze provozní výdaje) tis. Kč Provozní náklady v tom náklady na odpisy ÚZ CELKEM ORGANIZACE Výsledek hospodaření jako závazný ukazatel musí být nulový, tzn., že nelze dojít do ztráty. Podmínkou je hradit přednostně odpisy majetku, nutné náklady spojené s provozem a zapojit výnosy v plné míře. Těmito ukazateli jsme povinni se řídit. Prioritním úkolem v roce 2014 bylo zabezpečit kvalitní výuku žáků a bezproblémový provoz školy při současném splnění rozhodujícího ukazatele a dále zajistit řádný chod školní jídelny. Pro splnění vytyčených cílů jsme přijali následující opatření 1. Stanovení přísných pravidel hospodaření a zabezpečení úhrad závazků 2. Jednoznačné stanovení priorit pro financování veškerých provozních potřeb 3. Maximalizace zdrojů z vlastní činnosti 4. Efektivní využívání nebytových prostor cizími subjekty 5. Sledování a řízení pohledávek pro zabezpečení bezproblémové platební schopnosti 6. Získávat finance pomocí grantů a cizích zdrojů Při vedení účetnictví se řídíme zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy. 7

8 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledků hospodaření ( Tab. č. 1 přílohy č. 2) viz. bod 2,1., 2.2. a Čerpání účelových dotací Výnosy hlavní činnosti přehled dotací úřad obec Comenius,ost. práce MSK vč.proj ektu státní rozpočet dotace v tis. Kč dotace rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Z grafu je znatelný pokles dotací. Toto je ovlivněno projekty Evropské unie, které počátkem r byly dokončeny. 8

9 Výnosy hlavní činnosti školy ( bez jídelny) činily ,23 tis. Kč. Pokles proti roku 2013 o 2054,46 tis. Kč. Prostředky státního rozpočtu a také prostředky MSK byly vyčerpány v plné míře. Z prostředků státního rozpočtu jsou hrazeny přímé náklady, tzn. mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na učební pomůcky a učebnice pokud se žákům poskytují bezplatně. Z prostředků MSK je hrazen provoz. Náklady nad rámec prostředků státního rozpočtu a prostředků MSK jsme hradili z ostatních zdrojů. Výnosy školy tvoří z převážné části dotace ,66 tis. Kč. (MSK, MŠMT, MK, obec, projekt). V globálu sníženy o 1 649,82 tis. Kč vlivem ukončení projektu ESF a účelových dotací Prostřednictví MSK jsme obdrželi tzv. Příspěvky a dotace na přímé náklady Prostředky MK na projekt 6. celostátní přehlídka středoškolských sborů - UZ celkem 360 tis. Kč, což je o 30 tisíc Kč více než loni Dále prostředky MŠMT na - posílení platové úrovně pedagog. pracovníků v rámci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 2013 Excelence s UZ ve výši 137,73 tis. Kč včetně zák. odvodů a rozvojové programy - UZ Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství 37,33 tis. Kč - UZ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 171,18 tis. Kč - UZ Výuka vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 7,4 tis. Kč Změna výkonů se promítla do snížení příspěvku na přímé výdaje UZ tis. Kč. Rozpočet přímých výdajů školy na konci roku 2014 činil ,65 tis. Kč. Příspěvky a dotace od zřizovatele na provozní výdaje Na zajištění provozu školy jsme obdrželi tis. Kč ( UZ 0). Na odpisy jsme obdrželi 476 tis. Kč (UZ 205). Z důvodu opoždění dostavby kotelny proti plánu jsme vrátili MSK 21,82 tis. Kč. Na zajištění soutěže regionálního kola Turnaj mladých fyziků jsme získali dotaci 30 tis. Kč (UZ 134) a dále na zajištění regionálního a celostátního kola 73 tis. Kč (UZ 134), kterou jsme převedli do roku Ostatní zdroje Na výnosech jsme se podíleli také vlastními zdroji. Příjem školy ovlivňují prostředky získané z jiných zdrojů a to vlastních nebo cizích. Ředitelství školy požádalo o dotaci Statutární město Opava na lyžařský kurz 2. ročníku nižšího gymnázia 62 tis. Kč a akci Opava cantat ve výši 150 tis. Kč, na Turnaj mladých fyziků 10 tis. Kč a získalo grant na pokračování projektu Monitorování ozonů z odboru životního prostředí 7,28 tis. Kč. Žádostem bylo vyhověno. Tyto 9

10 prostředky byly použity v souladu se smlouvami o poskytnutých dotacích a vyúčtovány v řádném termínu obci. Na základě smlouvy s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, jsme pokračovali v čerpání dotace ve výši 176,22 tis. Kč na projekt Comenius. Příjmy z vlastní činnosti se snažíme zachovat alespoň na úrovni předešlého roku. Příjem školy ovlivnily příspěvky účastníků na akci Opava cantat, příjem za kopírování, za vystavování druhopisů vysvědčení, za služby z provozu automatů. Příjem jídelny je tvořen z tržeb za stravování. Zaměstnanci jídelny projevili aktivitu v náboru dalších strávníků. Podařilo se nám získat nové strávníky. Sponzorské dary Nemalé úsilí věnuje ředitel školy získávání sponzorských darů, které je rok od roku těžší. Zapojení darů vstupuje do výnosů a peněžní dary jsou zdrojem rezervního fondu. Majetek darem jsme získali ve výši 229,72 tis. Kč (pomůcky do výuky, vybavení tříd a kabinetů) převážně ze Sdružení přátel školy. Materiál pro potřebu výuky a oprav počítačů, dále knihy atp. posílily dary ve výši 45,15 tis. Kč a služby formou daru za 76,16 tis. Kč ( např. tisky, předplatné a vedení šachového kroužku). Finanční sponzorské dary ve výši 64,75 tis. Kč budou použity v souladu se smlouvou o poskytnutí sponzorského daru na akce pořádané školou. Dary jsme obdrželi od Sdružení přátel Mendelova gymnázia, Opava a dalších sponzorů (soukromé osoby, firmy). Výnosy z prodeje služeb 154,85 tis. Kč (příspěvky na Opava cantat) Úroky zanedbatelné 0,02 tis. Kč Čerpání fondů 58,47 tis. Kč. Rozbor čerpání fondů viz. bod 7. Ostatní výnosy 290,09 tis. Kč - zúčtování darů. Účetnictví hlavní činnosti školy je sledováno jako samostatná organizace s číslem Výnosy jídelny činily 7 511,21 tis. Kč. Nárůst o 508,41 tis. Kč. Tvoří je dotace tis. Kč prostřednictvím MSK na provoz tis. Kč a na přímé náklady tis. Kč. Na základě smlouvy s Úřadem práce jsem získali dotaci na vytvoření pracovních míst ve školní jídelně ve výši 298,26 tis. Kč. Dále ostatní zdroje - z toho tržby 3 487,51 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb tvoří příjem za stravné, který vzrostl proti roku 2013 o 219,39 tis. Kč díky nárůstu počtu strávníků. Účetnictví hlavní činnosti jídelny je sledováno jako samostatná organizace s číslem 20. Celkový objem zúčtovaných dotací celé organizace dle výkazu zisku a ztrát činil ,88 tis. Kč. Výnosy organizace jako celku v hlavní činnosti (škola + jídelna) činí ,44 tis. Kč. 10

11 Účelové dotace ze státního rozpočtu (celá organizace) v Kč Účelový znak Ukazatel Poskytnuto a použito k Poskytnuto a použito k rozdíl Přímé náklady na vdělávání (NIV celkem) z toho: a) platy zaměstnanců c) OON e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) Rozvojový program Excelence stř.škol z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Zvýšení platů pedag.prac z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Zvýšení platů pracovníků reg. škol z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Podpora výuky vzděl. oboru Kulturní aktivity (z MK) Přehled dotačních titulů poskytnutých zřizovatelem v Kč Účelový Poskytnuto v Poskytnuto v rozdíl znak dotační tituly r r Účelové neinvestiční dotace celkem : , ,50 0 provozní náklady na část. pokrytí nákladů s přest. na Fama reg. kolo Turnaj ml. fyziků region. a celost. kolo Turnaj ml. fyziků ICT zajištění celost. přehlídky pěv. sborů zajištění kraj. kola SOČ zajištění účasti na :Belgian-Expo Sciences , zajištění účasti na World Schools Championship na opravu topného systému Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku "

12 2. 2. Náklady hlavní činnosti Významným indikátorem hospodaření jsou náklady. Celková výše nákladů není jedinou vypovídací hodnotou, důležitá je také struktura daných nákladů. Nejvyšší položkou jsou jednoznačně mzdové náklady, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že se jedná o školu. Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na zdravotní a sociální pojištění, jejichž výše je také podmíněna velkým počtem zaměstnanců, především učitelů Náklady hlavní činnosti ,02 tis. Kč škola Náklady související s provozem školy klesly oproti roku 2013 o 2 187,82 tis. Kč. Vliv na tento pokles má ukončení projektů ESF a některých významných nákladů, avšak celkové tempo vývoje výše provozních nákladů se snižuje. Také se snižují náklady na mzdové prostředky. Nákladově náročnou oblastí jsou spotřeby energií a služeb. Pro srovnání níže tabulka Analýza vývoje nákladů. Náklady dle jednotlivých druhů: Spotřeba materiálu 602,99 tis. Kč. V porovnání s rokem 2013 náklady klesly o 23,98 tis. Kč. Neustále je nutno sledovat vývoj nákladů a snižovat tak, aby nebyl narušen provoz školy. Tato situace je však dlouhodobě neudržitelná v souvislosti s vývojem cen na trhu. Vybrané ukazatele z 3121: knihy, učebnice ve výši 31,55 tis. Kč učební pomůcky do 3 tis. Kč 68,47 tis. Kč drobný hmotný majetek do 3 tis.kč za 80,29 tis. Kč Spotřeba energií 2 057,32 Kč Při rozsahu prostor a stáří budovy je toto velmi podstatná složka nákladů, kterou lze poměrně málo ovlivňovat. Spotřeba energií v roce 2014 klesla o 651,06 tis. Kč proti roku Tento pokles se projevil hlavně v nákladech spotřeby tepelné energie. Topení pro naši školu představoval dlouholetý problém. Dodavatel má ve městě monopol na dodávku tepelné energie. Řešením byla vlastní kotelna. V roce 2013, po nešťastných událostech s dodávkou tepla, kdy majitel výměníkové stanice odpojil komín, jsme požádali MSK o vybudování vlastní plynové kotelny. Po vyřešení situace s komínem nám dodavatel tepla nabídl snížení ceny tepla od II. pololetí 2014, což jsme uvítali. V tomto období jsme získali investiční dotaci od zřizovatele na vlastní kotelnu. V současné době usuzujeme, že návratnost bude za 5 až 6 let. V oblasti dodávek ost. energií dochází každoročně k výběru dodavatele krajským úřadem na burze. V roce 2014 to byla firma VEMEX na dodávku plynu a na dodávku elektrické energie. Opravy a udržování 638,87 tis. Kč pokles proti r o 230,37 tis. Kč Škola je povinna se jako správce majetku o majetek pečovat. Není však v našich silách vynaložit takovou výši prostředků, která by byla nutná vzhledem ke stáří budovy. Náklady tvoří opravy podlah,, malování tříd ve výši 107,60 tis. Kč, opravy elektroinstalací, oprava střechy ve výši 107,57 tis. Kč, opravy učebních pomůcek a ostatního vybavení, opravy elektroinstalací. 12

13 Cestovné 227,05 Kč z toho zahraniční cesty díky projektu Comenius 66,82 tis. Kč. Cestovné se udrželo v plánované výši. V rámci úspor jsme opětovně pro příští rok omezili školní výlety. Ostatních služby 1 813,56 tis. Kč (pokles o 219,97 tis. Kč) V nákladech ostatních služeb bylo naúčtováno na 3121 např.: poštovné a ceniny podobně jako loni - 27,95 tis. Kč internet stejně jako loni cca 31 tis. Kč telefonní hovory 55,72 tis. Kč (r ,25 tis. Kč) V roce 2014 byla sepsána Rámcová smlouva (levné volání) s novým poskytovatelem T- mobile na mobilní telefony, které jsou k dispozici vedení školy. přednášky studentům 159,15 tis. Kč výuka formou služby (vedení sboru, angličtina) pronájem kopírovacích zařízení a ochranného systému 276,60 tis. Kč revize 44,86 tis. Kč služby zpracování dat, konzult. činnost 167,22 tis. Kč ( zpracování mezd, testování Scio, zpracování směrnic, údržba software, konzultace ) renovace tonerů 35,48 tis. Kč likvidace odpadu 33,25 tis. Kč poplatky bance 24,98 tis. Kč ostatní služby tvoří doprava, ubytování a stravování studentů na akcích pořádaných školou, popelnice, inzerce, tisky, reklama školy a služby spojené s akcí Opava cantat Mzdové náklady ,76 tis. Kč (viz. odd.3) Zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální) 6 326,31 tis. Kč Zákonné sociální náklady 259,56 tis. Kč (FKSP, prevent. prohlídky, ochranné pomůcky) Jiné sociální pojištění 78,24 tis. Kč (zákonné pojištění odpovědnosti) Jelikož základnou pro výpočet povinného pojištění, zákonného sociálního pojištění a zákonných sociálních nákladů jsou hrubé mzdy, je logické, že se tyto náklady mění adekvátně mzdovým nákladům. Daně a poplatky, pokuty a penále 7,70 tis. Kč ( poplatky spojené s kotelnou, penále za předčasné ukončení smlouvy s O2) Ostatní náklady 62,37 tis. Kč (autorské honoráře, odměny z maturit ve výši 35,15 tis. Kč, opotř. vl. výstroje) Náklady z pořízení DDM 484,66 tis. Kč z toho uč. pomůcky nad 3 tis. Kč 334,45 tis. Kč majetek od 3 tis. Kč 109,62 tis. Kč Kurzové ztráty 0,76 tis. Kč Odpisy 224,57 tis. Kč K odpisování majetku je použit systém účetních odpisů odděleně v hlavní činnosti i v doplňkové činnosti. Ke každému jednotlivému odepisovanému prostředku jak v oblasti hlavní činnosti, tak i v oblasti doplňkové činnosti jsou zpracovány celoroční odpisové plány. 13

14 Odpisové plány se 2x ročně aktualizují v návaznosti na nově pořízené hospodářské prostředky. Tyto nově zařazené hospodářské prostředky se začínají odepisovat následujícím měsícem po zařazení. Odpisy jsou kryty účelovými prostředky MSK, dále kryto z provozu a ostatních zdrojů. Vzhledem k pozdějšímu uvedení kotelny do provozu jsme vrátili zřizovateli odpisy ve výši 21,82 tis. Kč. Účtování odpisů majetku financovaného z inv. transferů bylo poprvé účtováno v roce 2013 zápisem 403/672. O odpisech účtujeme měsíčně a tyto jsou zdrojem fondu reprodukce majetku, který organizaci slouží k pořizování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a k provádění oprav na nemovitosti. Z celkových nákladů školy bylo hrazeno z provozní dotace z účelového příspěvku zřizovatele (viz. tabulka výše) UZ 134 na zajištění přehlídky pěvec. sborů se vztahují na akci Opava cantat, která se koná každoročně, byla použita (hodnocení viz. UZ 34070) v plné výši. Odkazy - Výsledky: Bullettin: Propozice: O akcích jsou informace v místním tisku, na stránkách Mendelova gymnázia a ve zpravodaji Hláska a některé v televizi Polar. UZ 0 (provozní) vyčerpána v plné výši. UZ 205 na pokrytí odpisů 476 tis. Kč nebyla vyčerpána v plné výši viz. výše odpisy. UZ ve výši 30 tis. Kč. Regionální kolo se uskutečnilo na MGO ve dnech 17. a 18. března 2014.Hrazeno: ubytování, občerstvení, stravování, bulletin, ceny družstvům. Harmonogram: UZ ve výši 73 tis. Kč byla převedena do r UZ 203 vyčerpána v plné výši. Odměněni pracovníci spolupracující v programu Fama+. Vyúčtování termínech. a hodnocení výše uvedených titulů byla předložena MSK ve stanovených dotace na přímé náklady (viz. tabulka výše) UZ přímé náklady (mzdové náklady a související odvody) na vzdělávání z toho prostředky na platy a OON pracovníků školy a odstupné včetně dávek nemoc. pojištění ,56 tis. Kč, prostředky na odvody 6 235,70 tis. Kč, zákonné sociální náklady 256,90 tis. Kč a dále přímý Oniv. Přímý Oniv jsou náklady související s pracovněprávním vztahem a náklady na výuku z toho: 1) spotřební materiál 72,95 tis. Kč 2) cestovné 88,39 tis. Kč 3) programové vybavení (učební pomůcka) 27,96 tis. Kč 4) jiné sociální náklady 3,49 tis. Kč 14

15 5) zákonné sociální náklady 256,90 tis. Kč (příděl FKSP, poskytování ochr. prac. pomůcek, školení) 6) ostatní náklady 38,15 tis. Kč ( opotř. vl. výstroje, odměny předs. maturit ) 7) náklady z drobného dl. majetku 223,92 tis. Kč (učební pomůcky) UZ prostředky v souvislosti s programem Excelence vyčerpány v plné výši. Peníze byly adresně rozděleny dle požadavků předsedů předmětových komisí. UZ 33051,UZ v říjnu byly platy přepočteny a každému pracovníkovi MGO, byl základní tarif upraven. Měsíční navýšení pro pedagogické pracovníky je Kč, pro nepedagogické pracovníky školy je Kč, pro pracovnice školní jídelny je Kč. UZ tis. Kč 6. celostátní přehlídka střed. pěveckých sborů byl vyčerpán v plné výši a vyúčtován přímo MK. Organizační zajištění celé přehlídky bylo velmi zdařilé a připravené. Přehlídka má tradici, motivačně pedagogický ráz s akcentuací podpory a vzdělávání široké základny středoškolských sborů a jejich sbormistrů a postupného zkvalitňování uměleckého projevu těchto středoškolských sborů. Na celostátní přehlídce se reprezentují nejlepší středoškolské sbory České republiky. UZ Zkvalitnění výuky na Mendelově gymnáziu, reg. č. proj.cz.1.07/1.5.00/ Projekt s časovou použitelností od do Celkový rozpočet projektu 1991,28 tis. Kč. Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních schopností všech žáků středních škol (cílové skupiny), včetně žáků se speciálními vzdělávacím potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků. Celý projekt dále pokračoval, navazoval na práci z minulého roku. Největší díl práce byl odevzdán na klíčové aktivitě III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V této aktivitě je hotovo přibližně 90% DŮM. Zbytek byl odevzdán v lednu 2014.V únoru byly DŮM uspořádány a uvedeny na webu naší školy. V období 1/2014 2/ 2014 pokračovala individualizace výuky cizích jazyků - konkrétně francouzského jazyka - ve třídě 5.A. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena. dotace z ostatních zdrojů např. UZ 5 - Projekt Comenius - Multilaterální partnerství škol Naše škola byla vybráno v roce 2013 k účasti na projektu Comenius - Multilaterální partnerství škol. Tématem je Lidové umění a jeho vliv na evropskou kulturu. Během celého roku 2014 jsme pracovali na projektu Comenius. Studenti a jejich doprovod se zúčastnili projektových setkání ve Walesu, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Celkem jsme uskutečnili 28 mobilit - výjezdů. Ústředním tématem je Lidové umění a jeho vliv v Evropě. Na jednotlivých setkáních jsme se zúčastnili připraveného programu na téma výroba tkanin, lidová architektura, hudba a kroje a lidové kostýmy. V letošním roce čerpáno 176,22 tis. Kč. Největší měrou se podílejí náklady na cestovné 69,50 tis. Kč a na dopravu studentů 81,20 tis. Kč a byl pořízen majetek na 12,99 tis. Kč. 15

16 Náklady hlavní činnosti jídelna 7 187,74 tis. Kč. Náklady pokrývá jídelna převážně z vlastních příjmů. Náklady jídelny letos vzrostly především díky nárůstů strávníků. Na jednotlivé syntetické účty účtujeme náklady bez DPH, a neuplatněné DPH vstupuje zpět do nákladů prostřednictvím účtu 549 čtvrtletně. Jelikož se v jídelně provozuje jak činnost hlavní tak i doplňková, používáme pro DPH tzv. přepočitatelný koeficient a neuplatněný nárok DPH účtujeme na syntetický účet 549 ostatní náklady. Spotřeba materiálu zaujímá první místo ve výčtu nákladů, kdy se na tomto účtu sleduje hlavně spotřeba potravin. Spotřeba materiálu 3 078,89 tis. Kč z toho 1. náklady na potraviny tvoří největší část nákladů (hradí strávník) 3 044,31 tis. Kč 2. nákup hmotného majetku do 3 tis. Kč činil pouze 2,8 tis. Kč. 3. materiál pro provoz 10,30 tis. Kč (nádobí a spotřební materiál) 4. dále čistící prostředky 18,14 tis. Kč 5. tiskoviny, kanc. potřeby Spotřeba energií 423,55 tis. Kč Vodné, stočné, plyn, elektrická energie - měření prováděna vlastními měřiči a tepelná energie je účtována poměrnou částkou z celkové spotřeby organizace Opravy a udržování 81,20 tis. Kč. Byly provedeny jen nezbytně nutné opravy a údržba. Každodenní zátěž na zastaralou techniku se projevuje v této položce. Z provozních prostředků jídelna vynaložila finance na opravy: oprava dlažby v šatně zaměstnankyň, po zimním období byla podlaha vlivem pnutí nadzvednuta, oprava činila 12, 50 tis. Kč oprava výtahu zaměstnankyně denně požívají výtah na přepravu potravin ze suterénu do I.poschodí ( kuchyně). Pro bezpečný provoz bylo nutné vyměnit řetězy, které již byly opotřebovány, tato oprava činila 58, 10 tis. Kč. malování objektu ŠJ z hygienických důvodů je žádoucí každý rok kuchyň nechat vymalovat a opravit nedostatky Odborné opravy tj. opravy kotlů, lednic, konvektomatů, vzduchotechniky, oken,atd. byly prováděny servisními techniky na základě vyhotovených objednávek. Ostatní drobné opravy jsou odstraňovány školníkem. Ostatní služby 78,70 tis. Kč tvoří náklady skládající se např. ze služeb za telefon, služeb zpracování dat, revize a prohlídky, práce výr. povahy, popelnice a praní, poplatky bance tvoří největší část těchto nákladů. Mzdové náklady 2 051,98 tis. Kč - nárůst o 230,84 tis. Kč díky dotaci úřadu práce a změny platových tarifů Zákonné pojištění (zdravotní a sociální, zákonné) 696,21 tis. Kč Zákonné sociální náklady 35,75 tis. Kč Základnou pro výpočet přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb je 1 % mzdových nákladů. 16

17 Jiné sociální pojištění 8,13 tis. Kč Náklady z drobného dlouhodobého majetku 37,90 tis. Kč pořízen masový mlýnek a pojízdný vozík Ostatní náklady 481,03 tis. Kč. Tyto náklady tvoří z velké části neuplatněné DPH. Účtová osnova je upravena tak, aby bylo možno řádně evidovat skutečnosti potřebné k vyhodnocování DPH. V rámci roční účetní závěrky bylo provedeno zúčtování DPH a část daně na vstupu v rozsahu vypočteného koeficientu byla zahrnuta do nákladů hlavní činnosti tak, jak stanoví zákon čís. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších úprav. Odpisy 226,43 tis. Kč vzrostly o 76,5 tis. Kč, protože byl pořízen nový hmotný majetek z IF. Ve vyjmenovaných nákladech činí dotace na přímé náklady (viz. tabulka výše) 1. Tiskoviny 1,37 tis. Kč 2. Mzdové náklady 1829,40 tis. Kč 3. Zákonné soc. pojištění 620,53 tis. Kč 4. Jiné sociální pojištění 1,15 tis. Kč 5. zákonné sociální náklady 33,52 tis. Kč Ve školní jídelně jsou náklady stále se pravidelně opakující, kdežto ve škole jsou náklady různého charakteru spojené s rozličnou činností školy, na které škola získává dary, granty a dotace na projekty. Celkové náklady organizace v roce 2014 v hlavní činnosti tj. škola a jídelna činí ,55 tis. Kč. 17

18 18

19 2. 3. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi náklady a výnosy. Pokud jsou výnosy vyšší než náklady, jedná se o zisk, v opačném případě organizace vykáže ztrátu. V případě zisku se zvyšuje stav vlastního kapitálu, v případě ztráty dochází naopak k jeho snížení. Příspěvkové organizace nejsou zřizovány za účelem dosažení zisku. Je ale možné dosahovat kladného výsledku hospodaření, zejména pokud je provozována doplňková činnost. Ta by měla sloužit k zlepšení celkového výsledku hospodaření. Vzhledem k tomu, že dnes je již uváděna hlavní a doplňková činnost zvlášť, můžeme dobře určit výsledek hospodaření odděleně bez větších problémů. Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti Tento vzorec vyjadřuje procentuální míru, v níž je ztráta hlavní činnosti uhrazena ziskem doplňkové činnosti. Vycházíme ze vzorce: Pokud je výsledek hospodaření hlavní činnosti kladný nebo se rovná nule, nelze ukazatel kvantifikovat. Ukazatel má smysl pouze při realizaci doplňkové činnosti. rok Zisk Dč 243,6 326,07 297,24 Ztráta Hč 182,74 225,51 53,08 Z Hč 133,3 144,59 559,98 Naše organizace vytvořila výsledek hospodaření ve výši 244,12 tis. Kč. Návrh rozdělení výsledku hospodaření do fondů : do fondu odměn 30 tis. Kč, do rezervního fondu 214,12 tis. Kč. Příděl bude proveden v roce VH z hlavní činnosti je ztráta 53,12 tis. Kč, z doplňkové činnosti zisk 297,24 tis. Kč, který byl částečně použit na vyrovnání ztráty z hlavní činnosti. Za organizaci činí celkem zisk 244,12 tis. Kč. Tento byl vytvořen z ostatních zdrojů. Díky tomu, že se zabýváme také doplňkovou činností, daří se ztrátu hlavní činnosti pokrývat ziskem z činnosti vedlejší. Z uvedeného vyplývá, že doplňková činnost je pro organizaci přínosem, nejen tím, že vytváří zisk, který kryje ztrátu v hlavní činnosti, ale dochází i k efektivnějšímu využívání majetku a krytí alikvotní části nákladů hlavní činnosti. Zdroje poskytnuté našim zřizovatelem byly vyčerpány v plné výši. Výsledky roku lze hodnotit pozitivně v těchto oblastech a) závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy b) oblasti účelových dotací zcela vyčerpána 19

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 75027712 Název: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Mateřská škola Levínská Olešnice okres

Mateřská škola Levínská Olešnice okres Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 4. 6. 2009

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více