PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

2 Příručka byla vytvořena v rámci projektu Zajištění analýzy stávajících přeshraničních hospodářských aktivit na území Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství, jakožto základního dokumentu pro realizaci projektu Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce reg. číslo CZ.3.22/2.1.00/ , který je spolufinancován z prostředků ERDF a státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Tento dokument zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r.o., Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava IČ: , Tel.: , Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Ing. Hana Doleželová, Ph.D. Ing. Ivana Foldynová Mgr. Jan Špaček Ing. Michal Samiec Ing. Karin Gajdová a kolektiv Zpracováno ke dni

3 Obsah 1 Úvod Základní legislativní úprava podnikání Česká republika Polská republika Shrnutí Typy podnikání Podnik jednotlivce/ osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) Veřejná obchodní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Komanditní společnost Komanditně-akciová společnost Pobočka zahraniční společnosti Shrnutí Účetní rozdíly v legislativě Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Ostatní daně Shrnutí Pracovní právo Druhy pracovních smluv Pracovní doba Dovolené Mzda zaměstnance Shrnutí Ostatní obchodní smlouvy Česká republika Polská republika Shrnutí Investiční pobídky Investiční pobídky v České republice Investiční pobídky v Polské republice... 54

4 7.3 Shrnutí Zvykové zvláštnosti Česká republika Polská republika Shrnutí Seznam zkratek Zdroje... 60

5 1 Úvod Příručka pro podnikatele představuje stručný souhrn základních legislativních rozdílů v podnikání v České a v Polské republice. Jsou v ní popisovány rozdíly v právní definici společností, v daňových systémech obou zemí, v pracovním právu, v investičních pobídkách či ve zvykových zvláštnostech. Popisován je aktuální stav české a polské legislativy k Základní legislativní úprava podnikání Pravidla podnikání v obou zemích jsou upravena základními legislativními dokumenty. V České i Polské republice podnikání upravuje hned několik právních předpisů a zákonů, které se v čase vyvíjí a mění. Příkladem mohou být nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích v Česku. Tyto zákony nabyly účinnosti dne a zrušily platnost dosavadního občanského i obchodního zákoníku. 2.1 Česká republika Základní právní úpravou podnikání v České republice je nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který je platný od , kdy se změnila celá řada právních předpisů včetně vydání nového zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Tento zákon, na rozdíl od nového občanského zákoníku, řeší převážně otázky spojené s obchodními korporacemi, společnostmi a družstvy. Se zákonem o obchodních korporacích vstoupila v platnost řada nových ustanovení pro obchodně-právní vztahy. Dochází k posílení ochrany věřitelů a také změně koncepce odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za jejich jednání. Je zdůrazňován požadavek na důsledný výkon funkce v souladu se zásadou péče řádného hospodáře. Mezi novinky patří také jiná odpovědnost členů orgánů za případný úpadek obchodní korporace, než jak tomu bylo doposud. I když nový zákon zpřísnil podmínky odpovědnosti statutárních orgánů (jednatelů, členů představenstva apod.) u obchodních společností, nadále se tato odpovědnost nedá rovnat s tou, kterou má podnikající fyzická osoba jako OSVČ. Tabulka 2.1: Rozdíly mezi odpovědností živnostníků a statutárů v České republice k Živnostník odpovídá za závazky z podnikání celým svým majetkem za všech okolností odpovídá ze zákona odpovídá za závazky bez ohledu řádné péče Zdroj: PROCES Statutár odpovídá pouze v případě úpadku společnosti odpovídá pouze v případě, že tak rozhodne soud odpovídá pouze v případě, že je prokázáno, že neplnil svou funkci s péčí řádného hospodáře Z výše uvedeného vyplývá, že podnikání formou právnické osoby je v České republice mnohem bezpečnější než podnikání živnostenským způsobem jako OSVČ. Nový občanský zákoník upravuje např. definici podnikatele, instituty obchodní firmy, závodu, obchodního tajemství nebo jmění. Ze starého obchodního zákoníku se přebírá též úprava prokury ( smluvní zastoupení podnikatele). V novém občanském zákoníku je jednoznačně uvedeno, že pracovní poměr, ale i práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje jiný zákon, tj. zákoník práce (zákon č. 5

6 262/2006 Sb.). Stejně to platí v rozsahu stanoveném jiným zákonem o smlouvách o výkonu závislé práce zakládajících mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek. Je tedy jasné, že se (stejně jako dosud) nový občanský zákoník použije na pracovněprávní vztahy až tehdy, jestliže uvedenou problematiku zákoník práce neobsahuje. Ovšem i přes přijetí nového občanského zákoníku neminula novelizace ani zákoník práce. Zejména se jedná o ustanovení: základních zásad pracovněprávních vztahů ( 1a), stanovení rozsahu odchylné úpravy práv a povinností v pracovněprávních vztazích ( 4a), zaměstnanec a zaměstnavatel ( 6 a 7 - definici možnosti uzavření pracovního poměru po dosažení věku 15 let a ukončení povinné školní docházky obsahuje od roku 2014 pouze nový občanský zákoník), neplatné právní jednání ( 19 a 20), uzavírání pracovních smluv ( 34 - například je nově uvedeno, že od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce; pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží), možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zákonnými zástupci ( 56a - zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance; k platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu), okamžité zrušení pracovního poměru ( 60 - v okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn; okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží), úprava postoupení, započtení a srážek ze mzdy ( 144a a 146). Podnikání rovněž popisuje živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb.), který upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Živnost je v souladu s výše uvedeným zákonem definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Podnikatel je v novém občanském zákoníku definován jako ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Je to každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V České republice je základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku. Definice středního, malého a drobného podnikatele je upravena Nařízením Komise (ES) č. 800/2008: střední podnikatel je ten, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR, 6

7 malý podnikatel je definován jako ten, který zaměstnává méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR, drobný podnikatel je ten, jenž zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. Subjekty oprávněné k provozování podnikání Právní forma podnikání specifikuje formu podnikání, pod kterou podnikatel vystupuje. V České republice mohou lidé podnikat dvěma způsoby - jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Zákon o obchodních korporacích upravuje následující právní formy podnikání: obchodní společnosti a družstva. Živnostenský zákon upravuje podnikání subjektů, které provozují svou činnnost na základě živnostenského podnikání. Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem. Státní povolení k provozování živnosti, neboli koncese, se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem. Pro účely tohoto zákona se za českého státního příslušníka považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. Na území České republiky může za stejných podmínek jako česká osoba provozovat živnost i zahraniční osoba. Zahraniční osobou se podle živnostenského zákona rozumí: právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky (pro fyzickou osobu tedy není rozhodující státní příslušnost). Obecně pro tyto osoby platí, že mohou podnikat na území České republiky za stejných podmínek jako české osoby, pokud zvláštní zákony nestanoví něco jiného (např. omezení plynoucí z devizového zákona apod.). Zásady zahájení podnikání V České republice může podnikatelský subjekt zahájit svou činnost zápisem do obchodního rejstříku vedeného příslušným Krajským soudem (před tím je nutno získat živnostenská oprávnění odpovídající předmětům činnosti). Návrh na zápis do Obchodního rejstříku musí být podán na formuláři, který je ke stažení na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Zahraniční osoba může podnikání v České republice zahájit teprve dnem zápisu její osoby (případně organizační složky podniku) v obchodním rejstříku, a to v rozsahu zapsaném právě v obchodním rejstříku. Jedinou výjimkou, kdy se zahraniční osoby k tomu, aby mohly na území České republiky podnikat, nemusí zapisovat do obchodního rejstříku, je podnikání fyzických osob, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace, rodinnými příslušníky těchto osob za podmínky, že mají v České republice právo pobytu, dále státní příslušníci třetího státu, kterému bylo v členském státě Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, a rodinní příslušníci těchto osob, kterým bylo v České republice vydáno povolení k dlouhodobému pobytu. Cizinci mohou zahájit podnikání na území České republiky provedením zápisu do: obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku. 7

8 Obchodní rejstřík je veřejnou databází všech obchodních firem a je veden rejstříkovými soudy (krajské soudy). Povinně se do něj zapisují společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, akciové společnosti a družstva. Do obchodního rejstříku se ale mohou dobrovolně nechat zapsat také živnostenští podnikatelé. Živnostenský rejstřík je částečně veřejný seznam všech podnikatelů podnikajících na základě živnostenského oprávnění, kteří provozují svou živnost v územním obvodu daného živnostenského úřadu. Živnostenský rejstřík spravují obecní živnostenské úřady. Na rozdíl od obchodního rejstříku, do kterého je třeba požádat o zápis, do živnostenského rejstříku jsou podnikatelé (živnostníci) zapisováni automaticky po přidělení oprávnění k provozování živnosti. Koncese a vázaná hospodářská činnost Koncese je povolující úřední dokument vydávaný koncesním orgánem. Tento dokument opravňuje majitele koncese k vykonávání přesně vymezené hospodářské činnosti. Udělování koncesí se zavádí z důvodu bezpečnosti státu nebo občanů nebo jiného důležitého veřejného zájmu. Je projevem regulované hospodářské činnosti prováděné státem. Vyjadřuje udělení souhlasu veřejných orgánů na zahájení a vykonávání činností určeným podnikatelem. Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích. Druhy koncesovaných činností jsou vyjmenovány v příloze č. 3 zákona o živnostenském podnikání. Koncesovanou činností ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb o živnostenském podnikání se rozumí: výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, lihu sulfitového nebo lihu syntetického výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, silniční motorová doprava, vnitrozemská vodní doprava, kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin, provádění pyrotechnického průzkumu, provádění veřejných dražeb, provozování cestovní kanceláře, ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, vedení spisovny, provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, provádění trhacích a ohňostrojných prací, provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace, 8

9 provozování krematoria. Koncesní řízení se zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení. V žádosti o udělení nebo o změnu koncese v souladu s paragrafem 37 Správního řádu je uvedeno: fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle 19 odst. 3 (v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování), právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, (podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí). Vázané živnosti jsou ty, jejichž podmínkou provozování je odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona, nestanoví-li živnostenský zákon jinak (viz 24). Jedná se o ohlašovací živnosti vyjmenované v příloze č. 2 živnostenského zákona: geologické práce, zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků, výroba a zpracování paliv a maziv, výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické, výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží, oční optika, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik, výkon zeměměřických činností, zpracování návrhu katalogizačních dat, měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu, restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty, speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace, průvodcovská činnost horská, vodní záchranářská služba, 9

10 technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti, provozování autoškoly, pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, péče o dítě do tří let věku v denním režimu, psychologické poradenství a diagnostika, drezúra zvířat, činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, masérské, rekondiční a regenerační služby, provozování solárií. Zákony, které souvisí s podnikáním a pracovním trhem v České republice: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ve znění pozd. změn), Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 016/1993 Sb., o dani silniční, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 065/1965 Sb., zákoník práce, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, (ve znění pozd. změn), Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, (ve znění pozd. změn). 2.2 Polská republika V Polské republice je podnikání a jeho legislativní podoba upravena zákonem o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol ve znění pozdějších změn). Jeho znění významně upravilo jednání státu s podnikateli. Zákon podnikatelům zjednodušuje řadu povinností jak při zahajování hospodářské činnosti, tak v jejím průběhu. Řešení, která jsou v něm přijatá vytvářejí podnikatelům lepší právní prostředí a umožňují účinnější ochranu jejich zájmů. Byly zavedeny předpisy omezující počet dokumentů souvisejících se zahájením hospodářské činnosti, zkracující dobu nezbytnou pro vyřízení formalit nebo zmenšující katalog činností, pro které je požadováno získání koncese nebo povolení. Podle výše uvedeného zákona se za hospodářskou činnost rozumí výdělečná výrobní, stavební, obchodní činnost, poskytování služeb, vyhledávání, průzkum a těžba nerostů v nalezištích, organizovaná a kontinuální profesní činnost. Podnikatelem ve smyslu zákona je fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, které zvláštní zákon přiznává právní způsobilost provozující hospodářskou činnost pod vlastním jménem. Za podnikatele jsou také považování společníci společnosti založené dle občanského zákoníku (spółka cywilna) v rozsahu jimi prováděné činnosti. 10

11 Podle zákona o svobodě podnikání se změnily definice malého a středního podnikatele. Nově byla vymezena kategorie mikropodnikatele. střední podnikatel je nadefinován jako podnikatel, který alespoň v jednom ze dvou posledních rozvahových let zaměstnával v průměru ročně méně než 250 zaměstnanců, a jeho čistý roční příjem z prodeje zboží, služeb, výrobků a také finančních operací nepřesáhl ekvivalent ve zlotých ve výši 50 mil. EUR, nebo součet aktiv jeho rozvahy vyhotovené ke konci jednoho z těchto let nepřesáhl ekvivalent ve zlotých ve výši 43 mil. EUR, malý podnikatel je ten, který alespoň v jednom ze dvou posledních rozvahových let zaměstnával v průměru ročně méně než 50 zaměstnanců a také dosáhl ročního čistého obratu z prodeje zboží, služeb, výrobků a také finančních operací nepřesahujícího ekvivalent ve zlotých ve výši 10 mil. EUR, nebo součet aktiv jeho rozvahy vyhotovené ke konci jednoho z těchto roků nepřesáhl ekvivalent ve zlotých výše uvedené částky, mikropodnikatel je ten, který zaměstnával ročně v průměru méně než 10 zaměstnanců, a jím dosahovaný čistý obrat nebo součet aktiv nepřesáhly ekvivalent ve zlotých ve výši 2 mil. EUR. Subjekty oprávněné k vykonávání hospodářské činnosti Hospodářskou činnost na území Polské republiky může provádět tuzemská a zahraniční fyzická osoba nebo tuzemská a zahraniční právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Zahraniční osobou se podle zákona o svobodě podnikání rozumí: fyzická osoba mající bydliště v zahraničí, která nemá polskou státní příslušnost, právnická osoba se sídlem v zahraničí, organizační jednotka, která není právnickou osobou, mající právní způsobilost se sídlem v zahraničí. Zahraniční osoby z členských států Evropské unie mohou zahajovat a vykonávat hospodářskou činnost na stejných principech jako polští státní příslušníci. Zásady zahájení podnikání V Polské republice může podnikatelský subjekt zahájit hospodářskou činnost v den podání žádosti o provedení zápisu do Centrální evidence hospodářské činnosti (CEIDG) nebo po získání zápisu do registru podnikatelů v Celostátním soudním rejstříku. Kapitálová společnost může zahájit hospodářskou činnost před získáním zápisu do rejstříků podnikatelů. Cizinci mohou zahájit podnikání na území Polské republiky provedením zápisu do: Centrální evidence hospodářské činnosti, registru podnikatelů v Celostátním soudním rejstříku, registru zastoupení zahraničních podnikatelů vedeného ministrem příslušným pro hospodářské záležitosti. Centrální evidence hospodářské činnosti je rejstřík podnikatelů, kteří jsou fyzickými osobami působícími na území Polské republiky. Rejstřík je veden od 1. července 2011 v teleinformačním systému příslušného ministerstva pro hospodářské záležitosti. V případě osobní nebo kapitálové společnosti registrace probíhá v Celostátním soudním rejstříku 11

12 vedeným u okresních soudů územně příslušných pro vznikající společnost. Požadované formuláře poskytují tyto soudy. Celostátní soudní rejstřík je druh veřejného registru vedeného vybranými obvodními soudy (hospodářské soudy) a ministerstvem spravedlnosti. Tento orgán se skládá ze tří základních registrů: podnikatelů (zde se zapisují osobní a kapitálové společností, státní podniky, zahraniční podnikatele, pobočky zastoupení působících na území Polské republiky), spolků, jiných společenských a profesních organizací, nadací a také veřejných zařízení zdravotní péče, insolvenčních dlužníků. Hlavní úlohou Celostátního soudního rejstříku je veřejné poskytování rychlé a spolehlivé informace o právním postavení registrovaného subjektu (Centrální informace CSR), nejdůležitějších elementech jeho finanční situace a také způsobu jeho zastupování. Kromě toho CSR obsahuje jiné důležité pro hospodářský styk údaje o podnikateli, včetně mj.: informací o daňových a celních nedoplatcích, informací o nedoplatcích vůči SSZ (ZUS), informací o věřitelích a výši nesplacených pohledávek. Koncese a vázaná hospodářská činnost Koncese je povolující úřední dokument vydávaný koncesním orgánem. Tento dokument opravňuje majitele koncese k vykonávání přesně vymezené hospodářské činnosti. Udělování koncesí se zavádí z důvodu bezpečnosti státu nebo občanů nebo jiného důležitého veřejného zájmu. Je projevem regulované hospodářské činnosti prováděné státem. Vyjadřuje udělení souhlasu veřejných orgánů na zahájení a vykonávání činností určeným podnikatelem. Druhy koncesovaných činností jsou vyjmenovány taxativně v zákoně o svobodě podnikání. Koncesovanou činnosti ve smyslu čl. 46 zákona o svobodě podnikání je: průzkum nebo zjišťování ložisek nerostů, dobývání nerostů z nalezišť, skladování látek bez nádrží a také skladování odpadů v nadložích, včetně podzemních důlních děl, výroba a uvádění do oběhu výbušnin, zbraní a munice a také výrobků a technologií pro vojenské nebo policejní použití, výroba, zpracování, skladování, přeprava, distribuce a obchod pohonnými látkami a energií, ochrana osob a majetku, šíření televizních a radiových programů, letecká přeprava. Koncesní řízení je zahajováno podáním žádosti subjektem zainteresovaným získáním koncese. Žádost o udělení nebo o změnu koncese v souladu s čl. 49 zákona o svobodě podnikání obsahuje: název podnikatele, označení jeho sídla a adresy nebo místa bydliště a také adresy hlavního místa vykonávání hospodářské činnosti, číslo v registru podnikatelů nebo v evidenci a také daňové identifikační číslo (DIČ), 12

13 určení druhu a rozsahu vykonávání hospodářské činnosti, na kterou má být udělena koncese. Je však třeba pamatovat na zvláštní ustanovení, která se nacházejí ve zvláštních zákonech. Koncesní orgán může vyzvat žadatele k doplnění (v určeném termínu) chybějící dokumentace stvrzující, že žadatel splňuje podmínky stanovené právními předpisy, vyžadované k vykonávání určené hospodářské činnosti (jinak žádost může zůstat neprojednána). Může rovněž provést kontrolu skutečností uvedených v žádosti o udělení koncese za účelem zjištění, zda podnikatel splňuje podmínky pro vykonávání činnosti, na kterou se vztahuje koncese, a také zda zajišťuje správné provádění činnosti, na kterou se vztahuje koncese. Koncesní orgán je povinen sdělit podrobnou informaci o podmínkách bezodkladně po zahájení řízení ve věci udělení koncese. Vázanou hospodářskou činností je v souladu s čl. 5 b. 5 zákona o svobodě podnikání hospodářská činnost, jejíž provádění vyžaduje splnění zvláštních podmínek, stanovených právními předpisy. Definici vázané činnosti podrobněji vysvětluje čl. 64 odst. 1 výše citovaného zákona a vymezuje, že daný typ činnosti je vázanou činnosti, pokud ustanovení zvláštního zákona takto stanoví, a podnikatel může vykonávat tuto činnost, pokud splňuje zvláštní podmínky určené ustanoveními tohoto zvláštního zákona a po získání zápisu v registru vázané činnosti, s výhradou čl. 75, který stanovuje druhy činností, jejichž vykonávání vyžaduje získání povolení, ohlášení, licence nebo souhlasu. Jako vázané činnosti byly uznány následující druhy činností: uchovávání osobní a mzdové dokumentace zaměstnavatelů s dočasným obdobím uchovávání, turistické služby, postgraduální vzdělávání, kontrola vozidel, směnárenské služby, telekomunikační služby, které jsou hospodářskou činností, poštovní, nevyžadující povolení. Čl. 64 zákona o svobodě podnikání uvádí, že podnikatel může zahájit hospodářskou činnost, pokud splňuje zvláštní podmínky jejího vykonávání, stanovené ustanoveními zvláštního zákona a po získání zápisu v registru hospodářské činnosti. V souladu s čl. 67 odst. 1 orgán, který vede registr, je povinen uskutečnit zápis v termínu 7 dnů ode dne podání tomuto orgánu žádosti o zápis spolu s prohlášením o splnění podmínek vyžadovaných k vykonávání hospodářské činnosti, pro kterou registr je veden. Pokud v tomto termínu orgán neprovede zápis, a ode dne podání žádosti uplynulo 14 dní, podnikatel může zahájit činnost po předchozím písemném uvědomění o tomto orgánu, který zápis neprovedl. Orgán, který vede registr vázané činnosti, vydává úřední potvrzení o provedení zápisu. Zápis do registru regulované činnosti organ, který vede registr vázané činnosti, provádí na písemnou žádost podnikatele. K žádosti o zápis podnikatel připojuje prohlášení, že údaje uvedené v žádosti o zápis jsou úplné a pravdivé, a také že jsou mu známy, a že splňuje podmínky vyžadované k vykonávání dané vázané činnosti. Kromě toho výše uvedený orgán si zachovává právo kontrolovat podnikatele, proto také podnikatel je povinen uchovávat všechny doklady nutné k prokázání splnění podmínek vyžadovaných k provádění dané vázané činnosti. Stejně důležité je to, že registr vázané činnosti je veřejný, tzn., že kdokoliv má právo přístupu k údajům v něm obsažených prostřednictvím orgánu, který registr vede. 13

14 Zákony, které souvisí s podnikáním a pracovním trhem v Polsku: Zákon o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol ve znění pozdějších změn), Zákoník obchodních společností (Sb. Polské republiky z r. 2000, č. 94, pol ve znění pozd. změn), Zákon o Celostátním soudním rejstříku (Sb. Polské republiky z r. 2001, č. 17, pol. 209 ve znění pozd. změn), Zákon o dani z příjmů fyzických osob (Sb. Polské republiky z r. 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd. změn), Zákon o dani z příjmů právnických osob (Sb. Polské republiky z r. 2000, č. 54, pol. 654 ve znění pozd. změn), Zákoník o přestupcích (Sb. Polské republiky z r. 1971, č. 12, pol. 114 ve znění pozd. změn), Zákon o systému sociálního zabezpečení (Sb. Polské republiky z r. 2007, č. 11, pol. 74 ve znění pozd. změn), Zákon o dani z přidané hodnoty (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 54, pol. 535 ve znění pozd. změn), Zákon o cizincích (Sb. Polské republiky z r. 2006, č. 234, pol ve znění pozd. změn), Zákon o evidenci obyvatelstva a o průkazech totožnosti (Sb. Polské republiky z r. 2006, č. 139, pol. 993 ve znění pozd. změn), Mezinárodní právo soukromé (Sb. Polské republiky z r. 1965, č. 46, pol. 290 ve znění pozd. změn), Zákon Daňový řád (Sb. Polské republiky z r. 2005, č. 8, pol. 60 ve znění pozd. změn), Zákon o potírání nekalé soutěže (Sb. Polské republiky z r. 2003, č. 153, pol. 1503). 2.3 Shrnutí Česká i polská legislativa prochází neustálým vývojem. Zákony i předpisy obou zemí jsou novelizovány nebo vznikají úplně nová znění. Významné změny v obou zemích nastaly především v roce 2004 v souvislosti se vstupem států do Evropské unie. Právě od vstupu do Evropské unie se legislativa obou zemí začala vzájemně sjednocovat podle nadřazených evropských zákonů. Mnoho předpisů a zákonů týkajících se podnikání a trhu práce je dnes již zcela v kompetenci Evropské unie a její členské státy se jimi musí řídit. Stále však existuje hodně oblastí legislativy, kde platí svrchovaná pravidla národních států. V České republice jsou stěžejními zákony ovlivňujícími podnikání a trh práce nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který je platný od , zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb.). V Polské republice podnikání a pracovní trh ovlivňuje zejména zákon o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol. 1807) a zákoník obchodních společností (Sb. Polské republiky z r. 2000, č. 94, pol. 1037). V České republice vstoupily s počátkem roku 2014 v platnost některé významné zákony a předpisy, jejichž praktické fungování v novelizovaném znění se ukáže až v delším časovém horizontu. V Polsku vyšly zákony ovlivňující podnikání již dříve, přesto však jsou poměrně mladé a tedy přizpůsobené současnému pracovnímu trhu. Přestože obě země mají po vstupu 14

15 do Evropské unie mnoho jednotných zákonů a předpisů, je právě legislativa a s ní spojená administrativní náročnost hlavním faktorem, který brzdí jak české, tak polské podnikatele v rozvoji intenzivnější přeshraniční spolupráce. 3 Typy podnikání Současná legislativa obou zemí umožňuje několik různých forem podnikání, které se liší způsobem angažovanosti podnikatele, kapitálovou vybaveností a také riziky. Ke každé právní formě se váží různá práva a povinnosti specifikované v českých a polských zákonech nebo jiných právních předpisech. Zákony v obou státech nabízí dvě základní možnosti podnikání - jako fyzická osoba tzv. OSVČ, nebo jako osoba právnická. Podnikání jako právnická osoba se dělí na osobní a kapitálové společnosti. Kapitálové společnosti jsou v obou zemích jen dvě, a to společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Tabulka 3.1: Porovnání právních forem podnikání v České republice a Polské republice Česká republika Polská republika Podnik jednotlivce/osvč Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Akciová společnost (a.s.) Komanditní společnost Pobočka zahraniční společnosti Sdružení Zdroj: Indywidualna działalność gospodarcza Spółka jawna (Sp.j.) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) Spółka akcyjna (S.A.) Spółka komandytowa Spółka komandytowo akcyjna Oddział Spółka cywilna 3.1 Podnik jednotlivce/ osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) Česká republika Pro začínající podnikatele je nejjednodušší pracovat jako fyzická osoba na živnostenský list. Pro tento druh činnosti stačí vyplnit jednoduchý formulář, dodat výpis z trestního rejstříku a zaplatit poplatek tisíc korun. Výhodou zmíněného typu podnikání je především snadná správa podnikání. Velkou nevýhodou je však ručení za případné závazky celým svým majetkem. Zákon definuje živnostenské podnikání jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Aby mohla fyzická osoba podnikat, musí splňovat tyto všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem: dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (pokud živnostenský zákon nestanoví jinak), předložení dokladu o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy. K provozování živností jsou stanoveny ještě tzv. zvláštní podmínky k provozování živnosti. Tyto se liší podle druhu živnosti, kterou hodlá podnikatel provozovat. Fyzická osoba podniká pod svým jménem a příjmením. Je možný tzv. odlišující dodatek (např. Petr Novák zedník). Odlišující dodatek slouží k odlišení osoby podnikatele nebo 15

16 druhu podnikání. Firma fyzické osoby nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. Při svém podnikání ručí fyzická osoba celým, tedy i osobním majetkem. Z tohoto důvodu smí být fyzická osoba společníkem pouze v jedné společnosti s neomezeným ručením. Ze zákona nevzniká pro fyzickou osobu povinnost vytvářet počáteční kapitál. Polská republika V Polsku stejně jako v České republice existují dvě možnosti jakým způsobem podnikat. První možností je jako právnická osoba, druhou možností je jako fyzická osoba neboli OSVČ. Postup při registraci OSVČ je pro českého občana jako pro člena EU následující: Podání žádost o zápis do obchodního rejstříku v místě bydliště či místě provádění podnikatelských aktivit. Obdržení statistického čísla REGON (Registr hospodářských subjektů). Číslo vydává místní statistický úřad (Urząd statystyczny). Vytvoření razítka podniku. To musí obsahovat tyto údaje: celé jméno podniku, adresu podniku a číslo REGON. Otevření bankovního účtu (není nutnou podmínkou). Podání žádosti o vydání daňového čísla (NIP) na místní daňový úřad. Žádost obsahuje informaci o zápisu do obchodního rejstříku a potvrzení o vydání statistického čísla REGON. Registrace u instituce sociálního pojištění. Informování místního obecního úřadu o místě (budově), na kterém bude podnikatelská aktivita prováděna z důvodu odvodu daně z nemovitosti (Podatek od nieruchomości). 3.2 Veřejná obchodní společnost Česká republika Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společností, ve které podnikají minimálně dvě fyzické nebo právnické osoby. Tyto osoby ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Fyzická osoba musí splňovat podmínky k provozování živnosti dle živnostenského zákona a jiných předpisů. Společnost se zakládá společenskou smlouvou. K vedení společnosti jsou oprávněni všichni společníci v rámci zásad, které si mezi sebou dohodnou. Veřejná obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tabulka 3.2: Veřejná obchodní společnost v České republice k Účel Zakladatelé Minimální kapitál Právní subjektivita Odpovědnost Zdanění Veřejná obchodní společnost Pro vedení podniku větších rozměrů Minimálně 2 fyzické nebo právnické osoby Není Bez právní subjektivity, osobní společnost Každý společník za své závazky ručí celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně Daň z příjmu fyzických osob nebo daň z příjmu právnických osob; každý ze společníků se zdaňuje odděleně 16

17 Založení společnosti Dodatečné informace pro zahraničního investora Zastupování/Orgány společnosti Zdroj: PROCES Polská republika Veřejná obchodní společnost Společnost se zakládá společenskou smlouvou, jež musí obsahovat firmu společnosti, společníky a předmět podnikání Mezinárodní smlouvy o reciprocitě Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti může být jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci. Polská veřejná obchodní společnost odpovídá zhruba české v. o. s., používá se u větších podniků. Je založena podle obchodního zákoníku (kodeks spółek handlowych). Rozlišujeme tři způsoby vzniku veřejné obchodní společnosti: na základě smlouvy mezi společníky, na základě transformace sdružení podle občanského zákona (spółka cywilna) na veřejnou obchodní společnost podle čl ZOS, na základě transformace každé obchodní společnosti na veřejnou obchodní společnost podle čl. 551 ZOS. Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti musí být uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná. Výše uvedená smlouva musí obsahovat: název a sídlo společnosti, vymezení vkladů, které vnáší každý společník a jejich hodnotu, předmět činnosti společnosti a také dobu trvání společnosti, pokud je stanovená.pro vznik veřejné obchodní společnosti je vyžadován její zápis do Celostátního soudního rejstříku. Každý společník má právo a povinnost přihlásit společnost do registru. Ve veřejné obchodní společnosti odpovědnost za závazky společnosti nesou všichni společníci kolektivně s ostatními společníky včetně společnosti, bez omezení, celým svým majetkem jak současným, tak i budoucím. Platí nicméně princip subsidiární odpovědnosti společníků. To znamená, že věřitel může provést exekuci majetku společníka teprve tehdy, když exekuce majetku společnosti se ukáže jako neúčinná, což však neznamená, že věřitel nemůže dříve podat žalobu proti společníkům. Tabulka 3.3: Veřejná obchodní společnost v Polské republice k Účel Zakladatelé Minimální kapitál Právní subjektivita Odpovědnost Zdanění Veřejná obchodní společnost Pro vedení podniku větších rozměrů Minimálně 2 fyzické nebo právnické osoby Není Bez právní subjektivity, osobní společnost Každý společník zodpovídá za závazky společnosti bez omezení celým svým majetkem solidárně s ostatními společníky a také se společností PIT - daň z příjmu fyzických osob nebo CIT - daň z příjmů právnických osob; každý ze společníků se zdaňuje odděleně 17

18 Založení společnosti Dodatečné informace pro zahraničního investora Zastupování/Orgány společnosti Zdroj: 3.3 Společnost s ručením omezeným Veřejná obchodní společnost Podepsání společenské smlouvy, která musí mít písemnou formu, následně společnost je třeba zaregistrovat v CSR Mezinárodní smlouvy o reciprocitě Každý společník má právo zastupovat společnost, může ji také zastupovat prokurista Česká republika Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálové společnosti. V České republice je společnost s ručením omezeným nejběžnějším typem obchodní společnosti. K jejím výhodám patří od pouze symbolický základní kapitál v hodnotě 1 Kč. Oproti předchozímu období se ale zvětšila odpovědnost statutárních orgánů. Přesto stále neodpovídají celým svým majekem jako v případě živnostníků. Společnost s ručením omezeným může být založena jednou fyzickou či právnickou osobou. Společnost se zakládá zakladatelskou listinou (1 zakladatel) nebo společenskou smlouvou (více zakladatelů). Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí mít formu notářského zápisu. Vedením společnosti (statutárním orgánem) je pověřen jeden či více jednatelů, jejichž pravomoci v jednání jsou vymezeny společenskou smlouvou. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která má na starosti např. schvalování stanov, zvyšování či snižování základního kapitálu, schvalování účetních závěrek atd. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejíž zřízení je nepovinné. Společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Tabulka 3.4: Společnost s ručením omezeným v České republice k Účel Zakladatelé Minimální kapitál Právní subjektivita Společnost s ručením omezeným Pro vedení hospodářské činnosti, a také každého jiného účelu v souladu se zákonem Jedna nebo více fyzických nebo právnických osob. 1 Kč Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou. Odpovědnost společnosti Zdanění Založení společnosti Dodatečné požadavky vůči zahraničnímu investorovi Zastupování/Orgány společnosti Zdroj: PROCES Společnost s ručením omezeným zodpovídá za závazky celým svým majetkem, bez omezení. Pokud se prokáže, že jednatel nejednal jako správný hospodář a společnost se dostane do úpadku, může soud rozhodnout, že se to dotkne i jeho osobního majetku. Společník ručí do výše nesplaceného vkladu. Daň z příjmu právnických osob Splnění šesti základních předpokladů Nejsou Valná hromada - nejvyšší orgán; statutární orgán, kterým je jednatel nebo každý z více jednatelů, nestanoví-li společenská smlouva ( 44 odst. 5 ZOK), že více jednatelů tvoří kolektivní orgán; dozorčí rada 18

19 Polská republika Společnost s ručením omezeným je nejčastěji vyskytující se právní formou společnosti obchodního práva. Může být založena pro jakýkoliv účel v souladu se zákonem (nikoli jen hospodářský). Společnost s ručením omezeným vzniká po splnění pěti předpokladů: 1. uzavření společenské smlouvy nebo vypracování zakladatelské listiny (společnosti s jedním společníkem) formou notářského zápisu u každého notáře v zemi, 2. vnesení vkladu společníky na úhradu celého základního kapitálu, a v případě převzetí podílu za cenu vyšší než nominální hodnota, také vnesení rozdílu, 3. ustanovení jednatelů (polsky zarząd ), 4. zřízení dozorčí rady nebo revizní komise, pokud toto vyžaduje zákon nebo společenská smlouva, 5. zápis do registru. Základním kapitálem je určená peněžní částka tvořící součet podílů všech společníků, jenž současně je prvotním majetkem společnosti. Jinými slovy je to hodnota čistého majetku, kterou se v zájmu věřitelů společnost s r.o. zavazuje udržovat v plném rozsahu a nerozdělovat mezi společníky. Tento kapitál tvoří základ odpovědnosti společnosti vůči věřitelům a záruku její solventnosti, což má také význam při ucházení se o bankovní úvěry. Minimální výše základního kapitálu činí PLN, a nominální hodnota podílu nemůže být nižší než 50 PLN. Podíly mohou být ve stejné nebo různé nominální hodnotě. Společenská smlouva stanovuje, zda společník může mít pouze jeden podíl, nebo více podílů. Pokud společník může mít více než jeden podíl, pak všechny podíly na základním kapitálu musí být stejné a jsou nedělitelné. Tabulka 3.5: Společnost s ručením omezeným v Polské republice k Účel Společnost s ručením omezeným Pro vedení hospodářské činnosti, a také každého jiného účelu v souladu se zákonem Zakladatelé Minimální kapitál Právní subjektivita Odpovědnost společnosti Zdanění Založení společnosti Dodatečné požadavky vůči zahraničnímu investorovi Zastupování/Orgány společnosti Zdroj: Jedna nebo více fyzických nebo právnických osob. S.r.o. nemůže být založená jinou s.r.o. s pouze jediným společníkem PLN Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou. Společnost s ručením omezeným zodpovídá za závazky celým svým majetkem, bez omezení. Společníci nejsou odpovědní za závazky společnosti, nesou riziko do výše vnesených do společnosti vkladů CIT daň z příjmů právnických osob Splnění pěti základních předpokladů Nejsou Ve společnosti s ručením omezeným se ustanovují tři orgány: valná hromada, jednatelé a také dozorčí rada a revizní komise (nepovinně). Zastupování patří jak jednatelům, tak prokuristovi. 19

20 3.4 Akciová společnost Česká republika Akciová společnost je kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií dané jmenovité hodnoty. Jeho minimální výše je 2 miliony Kč. Akcie jsou cenné papíry, s nimiž jsou spojeny práva a povinnosti akcionáře. Akcií existuje více forem, akcionář neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena 1 právnickou osobou (zakladatelská listina), nebo více fyzickými či právnickými osobami (zakladatelská smlouva). Zakládání společnosti je spojeno s poměrně komplikovaným a zdlouhavým procesem. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, které se akcionář účastní osobně nebo v zastoupení. Do její působnosti patří např. změny stanov, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, volba představenstva a dozorčí rady. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost. Má na starosti její obchodní vedení. Dozorčí rada představuje kontrolní orgán. Dohlíží na výkon představenstva, kontroluje účetní zápisy. Akciová společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tabulka 3.6: Akciová společnost v České republice k Zakladatelé Minimální kapitál Právní subjektivita Odpovědnost společnosti Zdanění Založení společnosti Dodatečné požadavky vůči zahraničnímu investorovi Zastupování/Orgány společnosti Zdroj: PROCES Polská republika Akciová společnost Jedna nebo více osob Kč nebo EUR Akciová společnost je právnickou osobou Společnost ručí za závazky celým svým majetkem bez omezení. Akcionáři neručí za závazky společnosti, nesou riziko do výše hodnoty převzatých akcií společnosti Daň z příjmu právnických osob K založení akciové společnosti postačuje přijetí stanov zakladateli. Stanovy musí mít povahu veřejné listiny. Založení akciové společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel případné emisní ážio a alespoň 30 % hodnoty upsaných akcií v době určené ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Nejsou Existují dva druhy systémů vnitřní struktury společnosti: dualistický, kde se zřizuje představenstvo a dozorčí rada a systém monistický, kde se zřizuje správní rada a statutární ředitel Akciová společnost může být založena samotnými zakladateli (případně spolu s třetími osobami) nebo na základě veřejného úpisu (oznámení o zápisech na akcie). První způsob souvisí se založením akciové společnosti podnikateli pro účely vedení určené činnosti, kdežto druhý způsob souvisí s nabýváním akcií. 20

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze OSOBNÍ SPOLEČNOSTI

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze OSOBNÍ SPOLEČNOSTI Veřejná obchodní společnost OSOBNÍ SPOLEČNOSTI a) vznik veřejné obchodní společnosti Rozlišujeme tři způsoby vzniku veřejné obchodní společnosti: na základě smlouvy mezi společníky, na základě transformace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze PODNIKÁNÍ V POLSKU 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zákon o svobodě podnikání Dne 21. srpna 2004 vstoupil v platnost zákon ze dne 2. července 2004 o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol.

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo Příloha 3 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje

Více

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27)

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27) Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2008 Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném PŘÍLOHA č. 3 k zákonu č. 455/11 Sb. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Poznámka Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3 Požadovaná

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

PODNIKÁNÍ V POLSKU 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE. Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Zákon o svobodě podnikání

PODNIKÁNÍ V POLSKU 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE. Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Zákon o svobodě podnikání PODNIKÁNÍ V POLSKU 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zákon o svobodě podnikání Dne 21. srpna 2004 vstoupil v platnost zákon ze dne 2. července 2004 o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol.

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

ASPI BY569 Strana :25:56

ASPI BY569 Strana :25:56 Obsah Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Page 1 of 8 Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 5.1.2011 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 1.7.2008 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání živnostenského

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 1. 98. 2017 do 15. 1131. 8. 2017) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Založení a provozování firmy

Založení a provozování firmy Založení a provozování firmy legislativní a podnikatelské minimum, povinná administrativa Rozhodnutí o podnikání Je potřeba ujasnit si, zda se bude jednat o podnikání dodržení zákona, který definuje podnikání

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Podstata podnikání, právní úprava

Podstata podnikání, právní úprava Podstata podnikání, právní úprava Podstatou podnikání je samostatné rozhodování podnikatele o oboru podnikání (co bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat) kde bude vyrábět (umístění podniku) jak

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 290 9. funkční období 290 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 85 ze 7. volebního

Více