Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice Prostějov

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně maturitních zkoušek 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Sídlo školy : Prostějov, Vápenice 3 Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Zřizovatel školy : Olomoucký kraj Jeremenkova 40 A Olomouc Datum zařazení do sítě : 31. května 1996 Druh a typ školy : Střední odborná škola Ředitelka školy : Mgr. Marie Dostálová Zástupce ředitelky školy : Mgr. Martin Mokroš Vedoucí učitelka praktického vyučování : Mgr. Anežka Vítková Školská rada : Zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje Telefon, fax : ze dne s účinností od www : 3

4 1. 1 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc. Zřizovací listina byla vydána Olomouckým krajem pod č.j / ze dne 26. června 2001 včetně dodatků. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Škola má udělenu akreditaci instituce pro DVPP Současnost školy Škola sídlí v budově na Vápenici 3. Majitelem budovy je Město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou platnou nájemní smlouvu. V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o. Ředitelství, sekretariát, sborovna a kancelář účetní rozpočtářky je ve třetím patře severního křídla budovy. Ve druhém patře se nachází většina učeben a kabinetů, studovna s odbornou literaturou a prostorné odpočinkové prostory pro žáky. Ve všech společných prostorách druhého patra je moderní obrazová výzdoba a nástěnky, na kterých jsou žákům, pracovníkům školy a i návštěvám školy poskytovány informace provozního charakteru a také informace výchovného poradce a preventivy patologických jevů. Jsou tu vystaveny úspěchy žáků školy a obrazová dokumentace školy z projektových činností. Na chodbách třetího patra jižního křídla jsou instalovány nástěnky se zdravotnickou tematikou. Nachází se zde také moderně vybavená učebna pro výuku předmětu psychologie a komunikace a učebny pro odborné předměty. Ve sledovaném školním roce byla v jedné odborné učebně realizována kompletní oprava podlahy s výměnou podlahové krytiny, byla provedena výmalba chodeb a na budově došlo k opravě omítky. Škola má třináct prostorných moderně vybavených učeben, jak pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, tak pro výuku odborných předmětů. Všechny učebny jsou průběžně modernizovány. Učebny pro výuku odborných předmětů i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vybaveny dataprojektory (9), videopřehrávači(4) a DVD přehrávači (5). Postupně jsou do učeben montovány interaktivní tabule (4). Všechny ostatní učebny jsou vybaveny televizním přijímačem s videopřehrávačem a bohatou nabídkou videozáznamů, učebna literatury také audionahrávkami. Všechny učebny mají množství obrazů, modelů, schémat a grafů. Ve všech prostorách školy je již možnost wi-fi připojení na internet. Vybavení je doplňováno na základě doporučení a žádostí vyučujících jednotlivých předmětů. Výuka výpočetní techniky je vedena ve specializované učebně, jejíž vybavení je neustále modernizováno a doplňováno. Počítače jsou propojeny do sítě a ze všech je umožněn přístup na internetovou síť. Ve škole funguje žákovská knihovna a studovna, která poskytuje dobré zázemí pro vyučující a žáky školy. Knihovna studovna, je vybavena počítačem s připojením na internet a tiskárnou. V současné době má knihovna svazků. Kromě beletrie se jedná i o odborné tituly především z oblasti zdravotnictví, audiovizuální dokumenty, encyklopedie a tituly pro potřebu výuky českého jazyka. Knižní tituly jsou doplňovány. 4

5 Výuka cizích jazyků je realizována ve specializovaných jazykových učebnách a v jedné z nich se nachází interaktivní tabule a vyučující si doplňují software. Pro kvalitní poslech při výuce cizích jazyků slouží 4 CD radiopřehrávače značky JVC, které jsou zabudovány v učebnách. Odborné učebny jsou uspořádány jako školní třídy a v jejich další části simulují pracovnu sester a nemocniční pokoj. Při výuce odborných předmětů mají žáci možnost pracovat s resuscitačními modely se zapisovačem fyziologických funkcí Recording Resusci Anne, k dispozici je dále žákům infúzní pumpa s lineárním dávkovačem, modely pro nácvik cévkování, odběrů krve, aplikace injekcí, atd. K seznámení s vedením dokumentace ve zdravotnických zařízeních slouží materiály HINZ. Učebna pro předmět psychologie a komunikace má kruhové uspořádání sezení, které je vhodné pro skupinovou výuku a pro nácvik relaxace. Výuka předmětu ošetřovatelská péče probíhá na smluvně zajištěných pracovištích Středomoravské nemocniční a.s.,v odštěpném závodě Nemocnice Prostějov. S nemocnicí vyučující odborných předmětů neustále úzce spolupracují, navštěvují v rámci dalšího vzdělávání tamní odborné semináře a také sami pořádají odborné konference, kterých se naopak účastní zaměstnanci nemocnice. Vrchní a staniční sestry se i jako odborníci z praxe účastní praktických maturitních zkoušek a společně s lékaři také společenských a reprezentačních akcí školy. Škola je pro svou činnost materiálně a technicky velmi dobře vybavena. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Radou rodičů, důkazem je například finanční podpora Rady rodičů při nákupu sportovních potřeb a sezení do odpočinkových prostor pro žáky ve sledovaném školním roce, dále škola úzce spolupracuje se Školskou radou a dalšími institucemi města, kraje a regionu Školská rada Od byla Olomouckým krajem s účinností od zřízena Školská rada Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 dle zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon. S účinností od byla Olomouckým krajem zřízena nová Školská rada, která má 6 členů a zřizovatelem byli jmenováni: Iveta Černá za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků Alena Loubalová za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků Mgr. Ivana Vychodilová za pedagogické pracovníky školy Mgr. Martin Mokroš za pedagogické pracovníky školy MUDr. Marie Marsová, MBA zástupce zřizovatele Mgr. Ivana Hemerková zástupce zřizovatele 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání Kód oboru M/01 Název oboru Zdravotnický asistent Délka studia čtyřleté studium Ukončení studia maturitní zkouškou Forma studia denní studium pro absolventy základních škol Druh studia střední odborné Výuka oboru M/01 je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od , počínaje 1. ročníkem. 6

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Managementem školy je ředitelka školy, která spolupracuje se zástupcem ředitelky, vedoucí učitelkou praktického vyučování, ekonomkou a zástupci odborové organizace. Poradním orgánem ředitelky je pedagogická rada, která zasedá pravidelně čtyřikrát do roka, v případě potřeby i vícekrát. Ředitelka školy spolupracuje se Školskou radou, Radou rodičů při Střední zdravotnické škole a vedením Středomoravské nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Prostějov. Z počtu 25 interních pedagogických pracovníků je 9 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Dokončené vysokoškolské vzdělání splňuje všech 25 vyučujících. Odbornou a praktickou výuku zajišťuje 17 odborných učitelek. Některé odborné učitelky jsou členkami profesní organizace ČAS (Česká asociace sester). 3.1 Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, aprobaci a praxi Poř. Jméno a číslo příjmení 1. Ambrožová Kristýna 2. Bartůsková Vladimíra 3. Dostálová Marie 4. Dudová Bronislava 5. Frondlová Zdeňka 6. Gregor Luděk 7. Halouzková Ivana 8. Janků Anna 9. Lázna Jan 10. Línková Alena 11. Mokroš Martin 12. Nováková Dana 13. Opravil Petr 14. Papšová *1 Martina Titul Úvazek Kvalifikace a aprobace Počet roků ped. praxe Mgr. 1,0 VŠ ANJ,OBN 5 Mgr. 1,0 VŠ MAT, CHE 24 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 34 předmětů Mgr. 1,0 VŠ CJL, OBN 21 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 13 předmětů Mgr. 1,0 VŠ - ANJ 25 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 17 předmětů Mgr. 1,0 VŠ NEJ, DEJ 29 RNDr. 1,0 VŠ MAT, FYZ, ICT 24 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 23 předmětů Mgr. 1,0 VŠ DEJ, LAJ, RUJ 22 Mgr. 0,86 VŠ učitelství odb. 12 předmětů Mgr. 0,95 VŠ TEV 32 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů 23 7

8 15. Pavlovská Šárka 16. Škrkánková Jana 17. Turnová *1 Eva 18. Uchytilová Jana 20. Uvízlová Jolana 21. Vacová Monika 22. Veselá *2 Eva 23. Vítková Anežka 24. Vybíhalová *3 Lenka 25. Vybíhalová Veronika 26. Vychodilová Ivana Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů 20 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 14 předmětů Mgr. 0,95 VŠ učitelství odb. 18 předmětů Mgr. 0,57 VŠ učitelství odb. 22 předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 22 předmětů Mgr. 1,0 VŠ CJL, ANJ 18 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 0,52 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Poznámky k tabulce: *1 Mgr. Turnová Eva od úvazek 0,57 *2 Mgr. Veselá Eva neplacené volno od *3 Mgr. Vybíhalová Lenka od úvazek - 0, Ostatní pracovníci školy Poř. Jméno a příjmení Úvazek Pracovní zařazení číslo 1. Urbanovská Zdeňka 1,0 účetní - rozpočtářka 2. Závodská Lenka 1,0 správce majetku - asistentka 3. Grulich Jaroslav 0,6 domovník 4. Cehelská Petra 1,0 uklízečka 5. Hafnerová Jana 1,0 uklízečka 8

9 3.3. Organizační struktura Organizační schéma Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 Ředitelka školy Mgr. Marie Dostálová Zástupce ředitelky Mgr. Martin Mokroš Vedoucí praktického vyučování Mgr. Anežka Vítková Asistentka Lenka Závodská Účetní rozpočtářka Zdeňka Urbanovská Vyučující všeobecněvzdělávacích předmětů Vyučující odborných předmětů Externí vyučující Domovník, uklízečky 9

10 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1 Počet přihlášených a přijatých uchazečů 1. termín přijímacího řízení : Počet přihlášených: 83 uchazečů Přijato: 62 uchazečů Podalo odvolání: 9 uchazečů Zápisové lístky podalo: 56 uchazečů Zápisové lístky si vzalo zpět: 3 uchazeči 2. termín přijímacího řízení: Počet přihlášených: 4 uchazeči Přijato: 3 uchazeči Podalo odvolání : 0 uchazečů Zápisové lístky podalo: 3 uchazeči Zápisové lístky si vzalo zpět: 0 uchazeč 4.2 Kritéria přijímacího řízení Studijní obor: Zdravotnický asistent Kód oboru: M / 01 Typ studia: denní čtyřleté Způsob ukončování studia: maturitní zkouška Kritéria přijímacího řízení pro školní rok Lékařské potvrzení o způsobilosti žáka ke studiu max. 60 bodů 2. Ohodnocení prospěchu ze základní školy max. 45 bodů prospěch za první a druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku 3. Ohodnocení přijímací zkoušky max. 20 bodů 4. Ohodnocení motivačního pohovoru max. 20 bodů 5. Umístění na místě v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží. Výsledky v těchto soutěžích se posuzují za 7. až 9. ročník. max. 5 bodů (V 9. ročníku budou hodnoceny soutěže, které proběhnou do ) Vždy je nutno doložit kopii diplomu (nebo výsledkovou listinu) potvrzenou ředitelstvím základní školy. 10

11 Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším průměrných prospěchem v matematice. Splnění podmínky přijímacího řízení: dosažení nejméně 75 bodů (ze 150 bodů) Na odvolání nebude ponecháno volné místo. Počet otevřených tříd: Termín odevzdání přihlášek: Termíny přijímací zkoušky: 2 třídy (60 žáků) do řediteli střední školy a (žák si na přihlášce ke zvolí jeden z uvedených termínů) U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy notářsky ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. U osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří rozhovorem (561/2004 Sb. Školský zákon- 20, odst.4) Prostějov 17. ledna 2014 Mgr. Marie Dostálová ředitelka školy 11

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně maturitních zkoušek 5.1 Hodnocení prospěchu v 1. a 2. pololetí ve školním roce ročníky: 1. pololetí 55 žáků průměrný prospěch 2,73 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí 55 žáků průměrný prospěch: 2,66 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli ročníky: 1. pololetí 46 žáků průměrný prospěch: 2,50 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí - 47 žáků průměrný prospěch: 2,50 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli ročníky: 1. pololetí 65 žáků průměrný prospěch: 2,28 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí - 63 žáků průměrný prospěch: 2,12 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli ročníky: 1. pololetí 60 žáků průměrný prospěch: 2,26 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí - 60 žáků průměrný prospěch: 2,22 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Souhrn hodnocení prospěchu ve školním roce za ročníky 1. pololetí 226 žáků průměrný prospěch: 2,44 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí 225 žáků průměrný prospěch: 2,38 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli

13 5.3 Hodnocení chování ve školním roce pololetí 2. pololetí Přehled udělených pochval a opatření k posílení kázně Přehled udělených pochval a opatření k posílení kázně ve školním roce : Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmíněné vyloučení ze školy Vyloučení ze školy Přehled zameškaných hodin ve školním roce Celkem 1.pololetí 2.pololetí Za školní rok Z toho neomluvené hod Celkem Z toho neomluvené hod Celkem Z toho neomluvené hod Hodnocení výsledků maturitní zkoušky Ve školním roce se konaly maturitní zkoušky ve dvou ročnících denního studia oboru M/01 Zdravotnický asistent. Maturitní zkouška se skládala z profilové části maturitní zkoušky a ze společné části maturitní zkoušky. 13

14 V profilové části konali žáci ústní zkoušku z předmětu ošetřovatelství, dále konali žáci praktickou zkoušku z předmětu ošetřovatelská péče a písemnou zkoušku z předmětu základy psychologie a komunikace. Ve společné části konali žáci zkoušku z předmětu český jazyk a literatura a z jednoho předmětu voleného mezi anglickým jazykem a matematikou. Termíny konání maturitních zkoušek v jarním termínu: Profilová část maturitní zkoušky praktické maturitní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky písemná zkouška : Společná část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Společná část maturitní zkoušky didaktický test a písemná práce: Termíny konání maturitních zkoušek v podzimním termínu: Profilová část maturitní zkoušky praktické maturitní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Společná část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Společná část maturitní zkoušky didaktický test a písemná práce: Výsledky maturitních zkoušek: Třída Počet žáků ve třídě Počet maturujících žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 4.A = 3,45% 26= 89,66% 2= 6,89% 4.B = 3,33% 27= 90,00% 2= 6,67% 4.A,B = 3,39% 53= 89,83% 4=6,78% Maturitní zkoušky proběhly v klidné atmosféře a byly realizovány dle platné legislativy. Slavnostní předání maturitních vysvědčení s dodatkem vysvědčení Europass proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Prostějově 05. června 2014 za účasti náměstkyně primátora paní Mgr. Ivany Hemerkové. 5.7 Uplatnění absolventů Většina absolventů oboru zdravotnický asistent pokračuje dále v dalším studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách především se zaměřením na práci ve zdravotnictví nebo v sociálních službách. Dále se vzdělávají také na jazykových školách. Velmi pozitivní je nízká evidence našich absolventů na Úřadu práce. 14

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6. 1 Hodnocení oblasti výchovného poradenství za školní rok Výchovné poradenství zajišťovala ve školním roce Mgr. Ivana Halouzková. Mgr. Ivana Halouzková má pro výchovné poradenství potřebnou kvalifikaci. V oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracuje výchovná poradkyně se školním metodikem prevence Mgr. Šárkou Pavlovskou. Úzká spolupráce výchovné poradkyně je i s třídními učiteli, interními vyučujícími, pracovníky pedagogicko psychologické poradny, Úřadem práce a s dalšími institucemi. Výchovná poradkyně má zpracovaný rámcový plán, který průběžně modifikuje. V průběhu školního roku řešila především kázeňské a prospěchové problémy, spolupracovala s rodiči a metodičkou prevence sociálně patologických jevů i třídními učiteli. V rámci výchovného poradenství nabízí škola studentům individuální konzultace a pomoc: - při překonávání studijních problémů - při řešení mimořádných osobních životních situací - při výběru studijního oboru na VŠ či VOŠ - při výběru dalšího studia v zahraničí - při volbě pracovního místa - při volbě pracovního pobytu v zahraničí - při řešení aktuálních problémů - individuální konzultace se studenty, třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími - pohovory se zákonnými zástupci žáků při řešení výchovných, výukových či jiných problémů - poskytování informací pro studenty na nástěnce ve 2. poschodí - při jednání na ÚP Evidence žáků se specifickými poruchami učení Ve školním roce bylo na Střední zdravotnické škole evidováno 15 žáků se specifickými poruchami učení. Z tohoto počtu 15 žáků je: - 8 žáků s poruchou dyslexie, dysgrafie a dysortografie - 3 žáci s dyslexií - 4 žáci s dysortografií a dysgrafií 15

16 6.1.2 Kázeňská opatření Ve školním roce bylo uděleno: - 32 x pochvala třídního učitele - 9 x pochvala ředitele školy - 5 x napomenutí třídního učitele - 10 x důtka třídního učitele - 8 x důtka ředitele školy - 2 x podmíněné vyloučení ze studia - 1 x vyloučení ze studia - 3 x snížený stupeň z chování - uspokojivé Výchovná komise byla svolána následovně z těchto důvodů: - 16 x svolána pro nevhodné chování a porušení školního řádu - 24 x svolána pro neomluvenou nebo vysokou absenci - 7x svolána pro špatný prospěch Zápisy z výchovných komisí jsou uloženy u výchovného poradce Celkové hodnocení školního roku Ve školním roce zameškali žáci v prvním a druhém pololetí celkem , z toho bylo 525 hodin neomluvených, průměr na 1 žáka je asi 151 zameškaných hodin. Průměrný prospěch na 1 žáka činil 2,38. Ve školním roce prospělo s vyznamenáním 26 žáků, 190 žáků prospělo a 9 žáků neprospělo. Výchovná poradkyně má zpracovaný rámcový plán, který průběžně modifikuje. V průběhu školního roku řešila především kázeňské a prospěchové problémy, spolupracovala s rodiči a metodičkou prevence sociálně patologických jevů i třídními učiteli Spolupráce s rodiči je zajištěna - nabídkou individuálních konzultací rodičů s výchovným poradcem a metodikem prevence - prostřednictvím informací poskytovaných formou dopisu a letáků Metody a formy školní práce výchovného poradce - přednášky, besedy, semináře, diskuze, exkurze - metody dotazníku - seznamovací kurz pro I.ročníky ( ) v AC Žralok v Plumlově - letní turistické putování pro II.ročníky ( ) - poradenská činnost, pohovory, výchovná komise, stálá nástěnka - individuální konzultace - pomoc při vyplňování a potvrzování přihlášek na VŠ a VOŠ (4.ročníky) 16

17 Organizační opatření - stanovení konzultačních hodin pro studenty a rodiče - zřízení stálé nástěnky - aktivní spolupráce s metodikem prevence - spolupráce s Úřadem práce Prostějov- uplatnění absolventů SZŠ na trhu práce, statut studenta, možnosti rekvalifikace, práce v zahraničí Na chodbě školy je nástěnka, která informuje žáky o konzultačních hodinách, informuje o kontaktních místech a poradnách, linkách bezpečí. Dále nabízí přehled vysokých škol a vyšších odborných škol, jazykové kurzy, studium a zaměstnání v zahraničí, na které mají možnost žáci 4.ročníků podat přihlášku Zhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok Cíle minimálního preventivního programu - vychází ze závěrů hodnocení MPP za školní rok realizace programu a změna postojů studentů ke zdravému životnímu stylu - zjistit, jak jsou žáci informováni o drogové problematice (anonymní dotazník) - zajistit informovanost rodičů o preventivních aktivitách školy a o kontaktních místech v případě výchovného problému s jejich dítětem - přednášky, besedy a další aktivity pro žáky zaměřit na zdravý životní styl, vnímání vlastního já, sebehodnocení, zdravé klima ve třídním kolektivu, protidrogovou prevenci, na prevenci poruch příjmu potravy - volno - časové aktivity a pobytové akce orientovat na tělovýchovnou činnost - zabránit nebo zmírnit syndromu vyhoření u učitelů naší školy pomocí jejich informovanosti Cílů minimálního preventivního programu bylo dosaženo, aktivity naplánované pro žáky se zrealizovaly, dále byly zařazeny další, dle aktuální nabídky během školního roku. Žáci se těchto akcí zúčastňovali i během víkendů Analýza situace, strategie prevence sociálně patologických jevů - vycházíme z dokumentů pro prevenci - seznamujeme ostatní pedagogy s cíli MPP a aktivně je zapojujeme při jejich realizaci - aktivizujeme žáky organizováním pravidelných akcí se sportovní náplní, kulturních, humanitárních, charitativních a jiných akcí - sociálně patologické jevy, s kterými jsme se setkali na naší škole: záškoláctví, šikana, kyberšikana, závislost na omamných látkách, kouření, krádeže, poruchy příjmu potravy - pravidelně spolupracujeme s policií ČR, s Nemocnicí Prostějov, Ligou proti rakovině, Centrem sociálních služeb, s Kontaktním centrem pro závislé na omamných látkách, Ekocentrem Iris, se Zdravotnickou záchrannou službou, s Hasičským záchranným 17

18 sborem, s Centrem sociálních služeb Prostějov / CSSPv /, s Domovem důchodců Trilobit v Čelechovicích na Hané a s dalšími organizacemi. Témata prevence: Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření Prevence šikany posilování a rozvoj mezilidských vztahů Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění Prevence sexuálního zneužívání a týrání Prevence kriminality a delikvence Právní zodpovědnost Prevence záškoláctví Zdravý životní styl Prevence vzniku poruch příjmu potravy Ekologie Prevence virtuálních drog patologického hráčství, závislosti na počítačových hrách Cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout a ukazatele úspěchu - zajistit manuály a metodické postupy pro řešení krizových situací, např. rozpoznání šikany, rozpoznání poruch příjmu potravy, rozpoznání příznaků závislosti na omamných látkách, možnosti řešení již nastalé situace, právně správný postup - manuály jsme zajistili, jsou k dispozici u metodika prevence sociálně patologických jevů - spolupracovat s jinými odbornými subjekty a zapojovat se do projektů, vytvořit a rozšiřovat nabídku mimoškolních volnočasových aktivit, usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou, organizovat pravidelné schůzky s rodiči, informovat rodiče o rizicích sociálně patologických jevů, zapojovat rodiče do aktivit školy - škola tradičně spolupracuje s odbornými subjekty, bylo tomu tak i v letošním školním roce, např. Policie ČR, Ekocentru Iris, Centrum sociálních služeb, Nemocnice Prostějov, Pedagogicko-psychologická poradna Byla realizována řada besed, sportovních akcí, akcí s ekologickou tématikou a zúčastnili jsme se i akcí charitativních Přehled uskutečněný jednorázových akcí pro žáky film.představení Anna Kareninová stmelovací kurz pro první ročníky, uskutečněný v ACT Žralok, Plumlov koncert bývalé žákyně Markéty Doleželové s názvem Proti drogám 1. část test hygiena pohlavního života, přenosné choroby, CA děložního čípku vlastivědná soutěž na ZŠ Horáka aktivní účast na sbírce Srdíčkový den zdravotní hlídka na Koloběžkiádě zdravotnická hlídka a zajištění soutěžního stanoviště O pohár primátora aktivní zapojení do celoevropského Dne jazyků literárně poznávací návštěva Prahy s kulturně historickým programem 18

19 koncert proti drogám beseda s pol.radou Dočekalem Halloweenské odpoledne na dětském oddělení Nemocnice Prostějov aktivní účast na akci Den proti diabetu Talent Olomouckého kraje Tereza Kejíková základy poskytování první pomoci pro MŠ Niva zdravotnický dozor žáků na hokejovém turnaji Mikulášská sbírka pro psí útulek v Čechách pod Kosířem divadelní představení v klubu Duha - v angkckém jazyce The Educational Theatre Mikulášská nadílka LDN a dětské oddělení Nemocnice Prostějov předání sbírky pro psí útulek Voříšek olympiáda v ČJL šk. kolo návštěva Domova pro seniory v Kostelci na Hané zdravotní hlídka Žijí mezi námi exkurze Sanco, exkurze DD Nerudova vánoční besídka školy film Velký Gatsby exkurze na haemato - onkologické klinice FN Olomouc stužkovací ples školy beseda s Arcus onko film Revival školní kolo psychologické olympiády školní kolo olympiády z oblasti somatologie regionální kolo psychologické olympiády v psychologii Olomouc testování IQ pro čtvrté ročníky beseda s MUDr. Zvěřinou beseda Úřad práce školní kolo olympiády v KLP Den vody úklid biokoridoru Hloučela divadelní představení Ostře sledované vlaky exkurze CSS Prostějov Brněnská exkurze na Okresním soudě regionální kolo olympiády v klinické propedeutice návštěva filmového představení A. Lustig celostátní kolo olympiády v psychologii, Liberec, 1. Místo Andrea Pospišová beseda v Městské knihovně aktivní účast na celoškolní akci Den zdraví aktivní účast na akci Pohár zdravého města regionální kolo olympiády v somatologii okresní kolo SOČ aktivní účast na akci Zachraň život ve spolupráci s Policií ČR spolupráce s Nemocnicí Prostějov při Akce čisté ruce aktivní účast žáků - Majáles aktivní účast na sbírce Květinkový den exkurze na urgentním příjmu FN Olomouc s programem KPR v anatomicko klinických souvislostech aktivní účast na akci Jarní dny zdraví návštěva Centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.- Sluňákov návštěva domova pro seniory Trilobit Čelechovice na Hané- měření FF, 19

20 krevního cukru, návštěva výstava Chodicí lidé v Brně aktivní účast na Běhu proti drogám, zajištění zdravotní hlídky návštěva divadelního představení Maryša základy poskytování první pomoci pro ZŠ Vrahovice exkurze po památkách Prostějova - Historický Prostějov celoškolní soutěž v poskytování první pomoci pro druhé ročníky odborná beseda s Lékaři bez hranic koncert bývalé žákyně Markéty Doleželové s názvem Proti drogám 2. část Pobytové akce pro studenty: - září 2013 Stmelovací kurz Plumlov první ročníky - říjen 2013 Literárně poznávací exkurze Praha čtvrté ročníky Způsoby prezentace Spolupráce s rodiči - zajištěna nabídkou individuálních konzultací rodičů s výchovným poradcem a metodikem prevence - informace poskytnuty formou dopisu a letáků, informace na třídních schůzkách, nástěnka Informovanost kolegů - během přípravného týdne v srpnu - dále aktuálně dle potřeby v průběhu školního roku, na provozních poradách, klasifikačních poradách V průběhu školního roku budou zařazovány přednášky, filmová představení a jiné aktivity dle aktuální nabídky. Spolupracující organizace, odborníci: Policie ČR Pedagogicko- psychologická poradna Ekocentrum Iris ADRA Liga proti rakovině Nemocnice Prostějov Centrum sociálních služeb Hasičský záchranný sbor Evaluace - probíhala průběžně během celého školního roku s využitím zpětné vazby pedagogů a žáků, příp. rodičů a to převážně formou individuálních rozhovorů, skupinových diskusí. Dále při vypracování roční zprávy o činnosti školy a na klasifikačních poradách. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov 1 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více