Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice Prostějov

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně maturitních zkoušek 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Sídlo školy : Prostějov, Vápenice 3 Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Zřizovatel školy : Olomoucký kraj Jeremenkova 40 A Olomouc Datum zařazení do sítě : 31. května 1996 Druh a typ školy : Střední odborná škola Ředitelka školy : Mgr. Marie Dostálová Zástupce ředitelky školy : Mgr. Martin Mokroš Vedoucí učitelka praktického vyučování : Mgr. Anežka Vítková Školská rada : Zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje Telefon, fax : ze dne s účinností od www : 3

4 1. 1 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc. Zřizovací listina byla vydána Olomouckým krajem pod č.j / ze dne 26. června 2001 včetně dodatků. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Škola má udělenu akreditaci instituce pro DVPP Současnost školy Škola sídlí v budově na Vápenici 3. Majitelem budovy je Město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou platnou nájemní smlouvu. V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o. Ředitelství, sekretariát, sborovna a kancelář účetní rozpočtářky je ve třetím patře severního křídla budovy. Ve druhém patře se nachází většina učeben a kabinetů, studovna s odbornou literaturou a prostorné odpočinkové prostory pro žáky. Ve všech společných prostorách druhého patra je moderní obrazová výzdoba a nástěnky, na kterých jsou žákům, pracovníkům školy a i návštěvám školy poskytovány informace provozního charakteru a také informace výchovného poradce a preventivy patologických jevů. Jsou tu vystaveny úspěchy žáků školy a obrazová dokumentace školy z projektových činností. Na chodbách třetího patra jižního křídla jsou instalovány nástěnky se zdravotnickou tematikou. Nachází se zde také moderně vybavená učebna pro výuku předmětu psychologie a komunikace a učebny pro odborné předměty. Ve sledovaném školním roce byla v jedné odborné učebně realizována kompletní oprava podlahy s výměnou podlahové krytiny, byla provedena výmalba chodeb a na budově došlo k opravě omítky. Škola má třináct prostorných moderně vybavených učeben, jak pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, tak pro výuku odborných předmětů. Všechny učebny jsou průběžně modernizovány. Učebny pro výuku odborných předmětů i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vybaveny dataprojektory (9), videopřehrávači(4) a DVD přehrávači (5). Postupně jsou do učeben montovány interaktivní tabule (4). Všechny ostatní učebny jsou vybaveny televizním přijímačem s videopřehrávačem a bohatou nabídkou videozáznamů, učebna literatury také audionahrávkami. Všechny učebny mají množství obrazů, modelů, schémat a grafů. Ve všech prostorách školy je již možnost wi-fi připojení na internet. Vybavení je doplňováno na základě doporučení a žádostí vyučujících jednotlivých předmětů. Výuka výpočetní techniky je vedena ve specializované učebně, jejíž vybavení je neustále modernizováno a doplňováno. Počítače jsou propojeny do sítě a ze všech je umožněn přístup na internetovou síť. Ve škole funguje žákovská knihovna a studovna, která poskytuje dobré zázemí pro vyučující a žáky školy. Knihovna studovna, je vybavena počítačem s připojením na internet a tiskárnou. V současné době má knihovna svazků. Kromě beletrie se jedná i o odborné tituly především z oblasti zdravotnictví, audiovizuální dokumenty, encyklopedie a tituly pro potřebu výuky českého jazyka. Knižní tituly jsou doplňovány. 4

5 Výuka cizích jazyků je realizována ve specializovaných jazykových učebnách a v jedné z nich se nachází interaktivní tabule a vyučující si doplňují software. Pro kvalitní poslech při výuce cizích jazyků slouží 4 CD radiopřehrávače značky JVC, které jsou zabudovány v učebnách. Odborné učebny jsou uspořádány jako školní třídy a v jejich další části simulují pracovnu sester a nemocniční pokoj. Při výuce odborných předmětů mají žáci možnost pracovat s resuscitačními modely se zapisovačem fyziologických funkcí Recording Resusci Anne, k dispozici je dále žákům infúzní pumpa s lineárním dávkovačem, modely pro nácvik cévkování, odběrů krve, aplikace injekcí, atd. K seznámení s vedením dokumentace ve zdravotnických zařízeních slouží materiály HINZ. Učebna pro předmět psychologie a komunikace má kruhové uspořádání sezení, které je vhodné pro skupinovou výuku a pro nácvik relaxace. Výuka předmětu ošetřovatelská péče probíhá na smluvně zajištěných pracovištích Středomoravské nemocniční a.s.,v odštěpném závodě Nemocnice Prostějov. S nemocnicí vyučující odborných předmětů neustále úzce spolupracují, navštěvují v rámci dalšího vzdělávání tamní odborné semináře a také sami pořádají odborné konference, kterých se naopak účastní zaměstnanci nemocnice. Vrchní a staniční sestry se i jako odborníci z praxe účastní praktických maturitních zkoušek a společně s lékaři také společenských a reprezentačních akcí školy. Škola je pro svou činnost materiálně a technicky velmi dobře vybavena. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Radou rodičů, důkazem je například finanční podpora Rady rodičů při nákupu sportovních potřeb a sezení do odpočinkových prostor pro žáky ve sledovaném školním roce, dále škola úzce spolupracuje se Školskou radou a dalšími institucemi města, kraje a regionu Školská rada Od byla Olomouckým krajem s účinností od zřízena Školská rada Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 dle zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon. S účinností od byla Olomouckým krajem zřízena nová Školská rada, která má 6 členů a zřizovatelem byli jmenováni: Iveta Černá za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků Alena Loubalová za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků Mgr. Ivana Vychodilová za pedagogické pracovníky školy Mgr. Martin Mokroš za pedagogické pracovníky školy MUDr. Marie Marsová, MBA zástupce zřizovatele Mgr. Ivana Hemerková zástupce zřizovatele 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání Kód oboru M/01 Název oboru Zdravotnický asistent Délka studia čtyřleté studium Ukončení studia maturitní zkouškou Forma studia denní studium pro absolventy základních škol Druh studia střední odborné Výuka oboru M/01 je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od , počínaje 1. ročníkem. 6

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Managementem školy je ředitelka školy, která spolupracuje se zástupcem ředitelky, vedoucí učitelkou praktického vyučování, ekonomkou a zástupci odborové organizace. Poradním orgánem ředitelky je pedagogická rada, která zasedá pravidelně čtyřikrát do roka, v případě potřeby i vícekrát. Ředitelka školy spolupracuje se Školskou radou, Radou rodičů při Střední zdravotnické škole a vedením Středomoravské nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Prostějov. Z počtu 25 interních pedagogických pracovníků je 9 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Dokončené vysokoškolské vzdělání splňuje všech 25 vyučujících. Odbornou a praktickou výuku zajišťuje 17 odborných učitelek. Některé odborné učitelky jsou členkami profesní organizace ČAS (Česká asociace sester). 3.1 Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, aprobaci a praxi Poř. Jméno a číslo příjmení 1. Ambrožová Kristýna 2. Bartůsková Vladimíra 3. Dostálová Marie 4. Dudová Bronislava 5. Frondlová Zdeňka 6. Gregor Luděk 7. Halouzková Ivana 8. Janků Anna 9. Lázna Jan 10. Línková Alena 11. Mokroš Martin 12. Nováková Dana 13. Opravil Petr 14. Papšová *1 Martina Titul Úvazek Kvalifikace a aprobace Počet roků ped. praxe Mgr. 1,0 VŠ ANJ,OBN 5 Mgr. 1,0 VŠ MAT, CHE 24 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 34 předmětů Mgr. 1,0 VŠ CJL, OBN 21 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 13 předmětů Mgr. 1,0 VŠ - ANJ 25 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 17 předmětů Mgr. 1,0 VŠ NEJ, DEJ 29 RNDr. 1,0 VŠ MAT, FYZ, ICT 24 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 23 předmětů Mgr. 1,0 VŠ DEJ, LAJ, RUJ 22 Mgr. 0,86 VŠ učitelství odb. 12 předmětů Mgr. 0,95 VŠ TEV 32 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů 23 7

8 15. Pavlovská Šárka 16. Škrkánková Jana 17. Turnová *1 Eva 18. Uchytilová Jana 20. Uvízlová Jolana 21. Vacová Monika 22. Veselá *2 Eva 23. Vítková Anežka 24. Vybíhalová *3 Lenka 25. Vybíhalová Veronika 26. Vychodilová Ivana Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů 20 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 14 předmětů Mgr. 0,95 VŠ učitelství odb. 18 předmětů Mgr. 0,57 VŠ učitelství odb. 22 předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 22 předmětů Mgr. 1,0 VŠ CJL, ANJ 18 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 0,52 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Poznámky k tabulce: *1 Mgr. Turnová Eva od úvazek 0,57 *2 Mgr. Veselá Eva neplacené volno od *3 Mgr. Vybíhalová Lenka od úvazek - 0, Ostatní pracovníci školy Poř. Jméno a příjmení Úvazek Pracovní zařazení číslo 1. Urbanovská Zdeňka 1,0 účetní - rozpočtářka 2. Závodská Lenka 1,0 správce majetku - asistentka 3. Grulich Jaroslav 0,6 domovník 4. Cehelská Petra 1,0 uklízečka 5. Hafnerová Jana 1,0 uklízečka 8

9 3.3. Organizační struktura Organizační schéma Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 Ředitelka školy Mgr. Marie Dostálová Zástupce ředitelky Mgr. Martin Mokroš Vedoucí praktického vyučování Mgr. Anežka Vítková Asistentka Lenka Závodská Účetní rozpočtářka Zdeňka Urbanovská Vyučující všeobecněvzdělávacích předmětů Vyučující odborných předmětů Externí vyučující Domovník, uklízečky 9

10 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1 Počet přihlášených a přijatých uchazečů 1. termín přijímacího řízení : Počet přihlášených: 83 uchazečů Přijato: 62 uchazečů Podalo odvolání: 9 uchazečů Zápisové lístky podalo: 56 uchazečů Zápisové lístky si vzalo zpět: 3 uchazeči 2. termín přijímacího řízení: Počet přihlášených: 4 uchazeči Přijato: 3 uchazeči Podalo odvolání : 0 uchazečů Zápisové lístky podalo: 3 uchazeči Zápisové lístky si vzalo zpět: 0 uchazeč 4.2 Kritéria přijímacího řízení Studijní obor: Zdravotnický asistent Kód oboru: M / 01 Typ studia: denní čtyřleté Způsob ukončování studia: maturitní zkouška Kritéria přijímacího řízení pro školní rok Lékařské potvrzení o způsobilosti žáka ke studiu max. 60 bodů 2. Ohodnocení prospěchu ze základní školy max. 45 bodů prospěch za první a druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku 3. Ohodnocení přijímací zkoušky max. 20 bodů 4. Ohodnocení motivačního pohovoru max. 20 bodů 5. Umístění na místě v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží. Výsledky v těchto soutěžích se posuzují za 7. až 9. ročník. max. 5 bodů (V 9. ročníku budou hodnoceny soutěže, které proběhnou do ) Vždy je nutno doložit kopii diplomu (nebo výsledkovou listinu) potvrzenou ředitelstvím základní školy. 10

11 Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším průměrných prospěchem v matematice. Splnění podmínky přijímacího řízení: dosažení nejméně 75 bodů (ze 150 bodů) Na odvolání nebude ponecháno volné místo. Počet otevřených tříd: Termín odevzdání přihlášek: Termíny přijímací zkoušky: 2 třídy (60 žáků) do řediteli střední školy a (žák si na přihlášce ke zvolí jeden z uvedených termínů) U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy notářsky ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. U osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří rozhovorem (561/2004 Sb. Školský zákon- 20, odst.4) Prostějov 17. ledna 2014 Mgr. Marie Dostálová ředitelka školy 11

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně maturitních zkoušek 5.1 Hodnocení prospěchu v 1. a 2. pololetí ve školním roce ročníky: 1. pololetí 55 žáků průměrný prospěch 2,73 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí 55 žáků průměrný prospěch: 2,66 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli ročníky: 1. pololetí 46 žáků průměrný prospěch: 2,50 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí - 47 žáků průměrný prospěch: 2,50 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli ročníky: 1. pololetí 65 žáků průměrný prospěch: 2,28 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí - 63 žáků průměrný prospěch: 2,12 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli ročníky: 1. pololetí 60 žáků průměrný prospěch: 2,26 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí - 60 žáků průměrný prospěch: 2,22 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Souhrn hodnocení prospěchu ve školním roce za ročníky 1. pololetí 226 žáků průměrný prospěch: 2,44 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí 225 žáků průměrný prospěch: 2,38 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli

13 5.3 Hodnocení chování ve školním roce pololetí 2. pololetí Přehled udělených pochval a opatření k posílení kázně Přehled udělených pochval a opatření k posílení kázně ve školním roce : Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmíněné vyloučení ze školy Vyloučení ze školy Přehled zameškaných hodin ve školním roce Celkem 1.pololetí 2.pololetí Za školní rok Z toho neomluvené hod Celkem Z toho neomluvené hod Celkem Z toho neomluvené hod Hodnocení výsledků maturitní zkoušky Ve školním roce se konaly maturitní zkoušky ve dvou ročnících denního studia oboru M/01 Zdravotnický asistent. Maturitní zkouška se skládala z profilové části maturitní zkoušky a ze společné části maturitní zkoušky. 13

14 V profilové části konali žáci ústní zkoušku z předmětu ošetřovatelství, dále konali žáci praktickou zkoušku z předmětu ošetřovatelská péče a písemnou zkoušku z předmětu základy psychologie a komunikace. Ve společné části konali žáci zkoušku z předmětu český jazyk a literatura a z jednoho předmětu voleného mezi anglickým jazykem a matematikou. Termíny konání maturitních zkoušek v jarním termínu: Profilová část maturitní zkoušky praktické maturitní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky písemná zkouška : Společná část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Společná část maturitní zkoušky didaktický test a písemná práce: Termíny konání maturitních zkoušek v podzimním termínu: Profilová část maturitní zkoušky praktické maturitní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Společná část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Společná část maturitní zkoušky didaktický test a písemná práce: Výsledky maturitních zkoušek: Třída Počet žáků ve třídě Počet maturujících žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 4.A = 3,45% 26= 89,66% 2= 6,89% 4.B = 3,33% 27= 90,00% 2= 6,67% 4.A,B = 3,39% 53= 89,83% 4=6,78% Maturitní zkoušky proběhly v klidné atmosféře a byly realizovány dle platné legislativy. Slavnostní předání maturitních vysvědčení s dodatkem vysvědčení Europass proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Prostějově 05. června 2014 za účasti náměstkyně primátora paní Mgr. Ivany Hemerkové. 5.7 Uplatnění absolventů Většina absolventů oboru zdravotnický asistent pokračuje dále v dalším studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách především se zaměřením na práci ve zdravotnictví nebo v sociálních službách. Dále se vzdělávají také na jazykových školách. Velmi pozitivní je nízká evidence našich absolventů na Úřadu práce. 14

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6. 1 Hodnocení oblasti výchovného poradenství za školní rok Výchovné poradenství zajišťovala ve školním roce Mgr. Ivana Halouzková. Mgr. Ivana Halouzková má pro výchovné poradenství potřebnou kvalifikaci. V oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracuje výchovná poradkyně se školním metodikem prevence Mgr. Šárkou Pavlovskou. Úzká spolupráce výchovné poradkyně je i s třídními učiteli, interními vyučujícími, pracovníky pedagogicko psychologické poradny, Úřadem práce a s dalšími institucemi. Výchovná poradkyně má zpracovaný rámcový plán, který průběžně modifikuje. V průběhu školního roku řešila především kázeňské a prospěchové problémy, spolupracovala s rodiči a metodičkou prevence sociálně patologických jevů i třídními učiteli. V rámci výchovného poradenství nabízí škola studentům individuální konzultace a pomoc: - při překonávání studijních problémů - při řešení mimořádných osobních životních situací - při výběru studijního oboru na VŠ či VOŠ - při výběru dalšího studia v zahraničí - při volbě pracovního místa - při volbě pracovního pobytu v zahraničí - při řešení aktuálních problémů - individuální konzultace se studenty, třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími - pohovory se zákonnými zástupci žáků při řešení výchovných, výukových či jiných problémů - poskytování informací pro studenty na nástěnce ve 2. poschodí - při jednání na ÚP Evidence žáků se specifickými poruchami učení Ve školním roce bylo na Střední zdravotnické škole evidováno 15 žáků se specifickými poruchami učení. Z tohoto počtu 15 žáků je: - 8 žáků s poruchou dyslexie, dysgrafie a dysortografie - 3 žáci s dyslexií - 4 žáci s dysortografií a dysgrafií 15

16 6.1.2 Kázeňská opatření Ve školním roce bylo uděleno: - 32 x pochvala třídního učitele - 9 x pochvala ředitele školy - 5 x napomenutí třídního učitele - 10 x důtka třídního učitele - 8 x důtka ředitele školy - 2 x podmíněné vyloučení ze studia - 1 x vyloučení ze studia - 3 x snížený stupeň z chování - uspokojivé Výchovná komise byla svolána následovně z těchto důvodů: - 16 x svolána pro nevhodné chování a porušení školního řádu - 24 x svolána pro neomluvenou nebo vysokou absenci - 7x svolána pro špatný prospěch Zápisy z výchovných komisí jsou uloženy u výchovného poradce Celkové hodnocení školního roku Ve školním roce zameškali žáci v prvním a druhém pololetí celkem , z toho bylo 525 hodin neomluvených, průměr na 1 žáka je asi 151 zameškaných hodin. Průměrný prospěch na 1 žáka činil 2,38. Ve školním roce prospělo s vyznamenáním 26 žáků, 190 žáků prospělo a 9 žáků neprospělo. Výchovná poradkyně má zpracovaný rámcový plán, který průběžně modifikuje. V průběhu školního roku řešila především kázeňské a prospěchové problémy, spolupracovala s rodiči a metodičkou prevence sociálně patologických jevů i třídními učiteli Spolupráce s rodiči je zajištěna - nabídkou individuálních konzultací rodičů s výchovným poradcem a metodikem prevence - prostřednictvím informací poskytovaných formou dopisu a letáků Metody a formy školní práce výchovného poradce - přednášky, besedy, semináře, diskuze, exkurze - metody dotazníku - seznamovací kurz pro I.ročníky ( ) v AC Žralok v Plumlově - letní turistické putování pro II.ročníky ( ) - poradenská činnost, pohovory, výchovná komise, stálá nástěnka - individuální konzultace - pomoc při vyplňování a potvrzování přihlášek na VŠ a VOŠ (4.ročníky) 16

17 Organizační opatření - stanovení konzultačních hodin pro studenty a rodiče - zřízení stálé nástěnky - aktivní spolupráce s metodikem prevence - spolupráce s Úřadem práce Prostějov- uplatnění absolventů SZŠ na trhu práce, statut studenta, možnosti rekvalifikace, práce v zahraničí Na chodbě školy je nástěnka, která informuje žáky o konzultačních hodinách, informuje o kontaktních místech a poradnách, linkách bezpečí. Dále nabízí přehled vysokých škol a vyšších odborných škol, jazykové kurzy, studium a zaměstnání v zahraničí, na které mají možnost žáci 4.ročníků podat přihlášku Zhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok Cíle minimálního preventivního programu - vychází ze závěrů hodnocení MPP za školní rok realizace programu a změna postojů studentů ke zdravému životnímu stylu - zjistit, jak jsou žáci informováni o drogové problematice (anonymní dotazník) - zajistit informovanost rodičů o preventivních aktivitách školy a o kontaktních místech v případě výchovného problému s jejich dítětem - přednášky, besedy a další aktivity pro žáky zaměřit na zdravý životní styl, vnímání vlastního já, sebehodnocení, zdravé klima ve třídním kolektivu, protidrogovou prevenci, na prevenci poruch příjmu potravy - volno - časové aktivity a pobytové akce orientovat na tělovýchovnou činnost - zabránit nebo zmírnit syndromu vyhoření u učitelů naší školy pomocí jejich informovanosti Cílů minimálního preventivního programu bylo dosaženo, aktivity naplánované pro žáky se zrealizovaly, dále byly zařazeny další, dle aktuální nabídky během školního roku. Žáci se těchto akcí zúčastňovali i během víkendů Analýza situace, strategie prevence sociálně patologických jevů - vycházíme z dokumentů pro prevenci - seznamujeme ostatní pedagogy s cíli MPP a aktivně je zapojujeme při jejich realizaci - aktivizujeme žáky organizováním pravidelných akcí se sportovní náplní, kulturních, humanitárních, charitativních a jiných akcí - sociálně patologické jevy, s kterými jsme se setkali na naší škole: záškoláctví, šikana, kyberšikana, závislost na omamných látkách, kouření, krádeže, poruchy příjmu potravy - pravidelně spolupracujeme s policií ČR, s Nemocnicí Prostějov, Ligou proti rakovině, Centrem sociálních služeb, s Kontaktním centrem pro závislé na omamných látkách, Ekocentrem Iris, se Zdravotnickou záchrannou službou, s Hasičským záchranným 17

18 sborem, s Centrem sociálních služeb Prostějov / CSSPv /, s Domovem důchodců Trilobit v Čelechovicích na Hané a s dalšími organizacemi. Témata prevence: Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření Prevence šikany posilování a rozvoj mezilidských vztahů Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění Prevence sexuálního zneužívání a týrání Prevence kriminality a delikvence Právní zodpovědnost Prevence záškoláctví Zdravý životní styl Prevence vzniku poruch příjmu potravy Ekologie Prevence virtuálních drog patologického hráčství, závislosti na počítačových hrách Cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout a ukazatele úspěchu - zajistit manuály a metodické postupy pro řešení krizových situací, např. rozpoznání šikany, rozpoznání poruch příjmu potravy, rozpoznání příznaků závislosti na omamných látkách, možnosti řešení již nastalé situace, právně správný postup - manuály jsme zajistili, jsou k dispozici u metodika prevence sociálně patologických jevů - spolupracovat s jinými odbornými subjekty a zapojovat se do projektů, vytvořit a rozšiřovat nabídku mimoškolních volnočasových aktivit, usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou, organizovat pravidelné schůzky s rodiči, informovat rodiče o rizicích sociálně patologických jevů, zapojovat rodiče do aktivit školy - škola tradičně spolupracuje s odbornými subjekty, bylo tomu tak i v letošním školním roce, např. Policie ČR, Ekocentru Iris, Centrum sociálních služeb, Nemocnice Prostějov, Pedagogicko-psychologická poradna Byla realizována řada besed, sportovních akcí, akcí s ekologickou tématikou a zúčastnili jsme se i akcí charitativních Přehled uskutečněný jednorázových akcí pro žáky film.představení Anna Kareninová stmelovací kurz pro první ročníky, uskutečněný v ACT Žralok, Plumlov koncert bývalé žákyně Markéty Doleželové s názvem Proti drogám 1. část test hygiena pohlavního života, přenosné choroby, CA děložního čípku vlastivědná soutěž na ZŠ Horáka aktivní účast na sbírce Srdíčkový den zdravotní hlídka na Koloběžkiádě zdravotnická hlídka a zajištění soutěžního stanoviště O pohár primátora aktivní zapojení do celoevropského Dne jazyků literárně poznávací návštěva Prahy s kulturně historickým programem 18

19 koncert proti drogám beseda s pol.radou Dočekalem Halloweenské odpoledne na dětském oddělení Nemocnice Prostějov aktivní účast na akci Den proti diabetu Talent Olomouckého kraje Tereza Kejíková základy poskytování první pomoci pro MŠ Niva zdravotnický dozor žáků na hokejovém turnaji Mikulášská sbírka pro psí útulek v Čechách pod Kosířem divadelní představení v klubu Duha - v angkckém jazyce The Educational Theatre Mikulášská nadílka LDN a dětské oddělení Nemocnice Prostějov předání sbírky pro psí útulek Voříšek olympiáda v ČJL šk. kolo návštěva Domova pro seniory v Kostelci na Hané zdravotní hlídka Žijí mezi námi exkurze Sanco, exkurze DD Nerudova vánoční besídka školy film Velký Gatsby exkurze na haemato - onkologické klinice FN Olomouc stužkovací ples školy beseda s Arcus onko film Revival školní kolo psychologické olympiády školní kolo olympiády z oblasti somatologie regionální kolo psychologické olympiády v psychologii Olomouc testování IQ pro čtvrté ročníky beseda s MUDr. Zvěřinou beseda Úřad práce školní kolo olympiády v KLP Den vody úklid biokoridoru Hloučela divadelní představení Ostře sledované vlaky exkurze CSS Prostějov Brněnská exkurze na Okresním soudě regionální kolo olympiády v klinické propedeutice návštěva filmového představení A. Lustig celostátní kolo olympiády v psychologii, Liberec, 1. Místo Andrea Pospišová beseda v Městské knihovně aktivní účast na celoškolní akci Den zdraví aktivní účast na akci Pohár zdravého města regionální kolo olympiády v somatologii okresní kolo SOČ aktivní účast na akci Zachraň život ve spolupráci s Policií ČR spolupráce s Nemocnicí Prostějov při Akce čisté ruce aktivní účast žáků - Majáles aktivní účast na sbírce Květinkový den exkurze na urgentním příjmu FN Olomouc s programem KPR v anatomicko klinických souvislostech aktivní účast na akci Jarní dny zdraví návštěva Centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.- Sluňákov návštěva domova pro seniory Trilobit Čelechovice na Hané- měření FF, 19

20 krevního cukru, návštěva výstava Chodicí lidé v Brně aktivní účast na Běhu proti drogám, zajištění zdravotní hlídky návštěva divadelního představení Maryša základy poskytování první pomoci pro ZŠ Vrahovice exkurze po památkách Prostějova - Historický Prostějov celoškolní soutěž v poskytování první pomoci pro druhé ročníky odborná beseda s Lékaři bez hranic koncert bývalé žákyně Markéty Doleželové s názvem Proti drogám 2. část Pobytové akce pro studenty: - září 2013 Stmelovací kurz Plumlov první ročníky - říjen 2013 Literárně poznávací exkurze Praha čtvrté ročníky Způsoby prezentace Spolupráce s rodiči - zajištěna nabídkou individuálních konzultací rodičů s výchovným poradcem a metodikem prevence - informace poskytnuty formou dopisu a letáků, informace na třídních schůzkách, nástěnka Informovanost kolegů - během přípravného týdne v srpnu - dále aktuálně dle potřeby v průběhu školního roku, na provozních poradách, klasifikačních poradách V průběhu školního roku budou zařazovány přednášky, filmová představení a jiné aktivity dle aktuální nabídky. Spolupracující organizace, odborníci: Policie ČR Pedagogicko- psychologická poradna Ekocentrum Iris ADRA Liga proti rakovině Nemocnice Prostějov Centrum sociálních služeb Hasičský záchranný sbor Evaluace - probíhala průběžně během celého školního roku s využitím zpětné vazby pedagogů a žáků, příp. rodičů a to převážně formou individuálních rozhovorů, skupinových diskusí. Dále při vypracování roční zprávy o činnosti školy a na klasifikačních poradách. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Přerov 9. 10. 2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více