Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice Prostějov

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně maturitních zkoušek 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Sídlo školy : Prostějov, Vápenice 3 Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Zřizovatel školy : Olomoucký kraj Jeremenkova 40 A Olomouc Datum zařazení do sítě : 31. května 1996 Druh a typ školy : Střední odborná škola Ředitelka školy : Mgr. Marie Dostálová Zástupce ředitelky školy : Mgr. Martin Mokroš Vedoucí učitelka praktického vyučování : Mgr. Anežka Vítková Školská rada : Zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje Telefon, fax : ze dne s účinností od www : 3

4 1. 1 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc. Zřizovací listina byla vydána Olomouckým krajem pod č.j / ze dne 26. června 2001 včetně dodatků. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Škola má udělenu akreditaci instituce pro DVPP Současnost školy Škola sídlí v budově na Vápenici 3. Majitelem budovy je Město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou platnou nájemní smlouvu. V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o. Ředitelství, sekretariát, sborovna a kancelář účetní rozpočtářky je ve třetím patře severního křídla budovy. Ve druhém patře se nachází většina učeben a kabinetů, studovna s odbornou literaturou a prostorné odpočinkové prostory pro žáky. Ve všech společných prostorách druhého patra je moderní obrazová výzdoba a nástěnky, na kterých jsou žákům, pracovníkům školy a i návštěvám školy poskytovány informace provozního charakteru a také informace výchovného poradce a preventivy patologických jevů. Jsou tu vystaveny úspěchy žáků školy a obrazová dokumentace školy z projektových činností. Na chodbách třetího patra jižního křídla jsou instalovány nástěnky se zdravotnickou tematikou. Nachází se zde také moderně vybavená učebna pro výuku předmětu psychologie a komunikace a učebny pro odborné předměty. Ve sledovaném školním roce byla v jedné odborné učebně realizována kompletní oprava podlahy s výměnou podlahové krytiny, byla provedena výmalba chodeb a na budově došlo k opravě omítky. Škola má třináct prostorných moderně vybavených učeben, jak pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, tak pro výuku odborných předmětů. Všechny učebny jsou průběžně modernizovány. Učebny pro výuku odborných předmětů i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vybaveny dataprojektory (9), videopřehrávači(4) a DVD přehrávači (5). Postupně jsou do učeben montovány interaktivní tabule (4). Všechny ostatní učebny jsou vybaveny televizním přijímačem s videopřehrávačem a bohatou nabídkou videozáznamů, učebna literatury také audionahrávkami. Všechny učebny mají množství obrazů, modelů, schémat a grafů. Ve všech prostorách školy je již možnost wi-fi připojení na internet. Vybavení je doplňováno na základě doporučení a žádostí vyučujících jednotlivých předmětů. Výuka výpočetní techniky je vedena ve specializované učebně, jejíž vybavení je neustále modernizováno a doplňováno. Počítače jsou propojeny do sítě a ze všech je umožněn přístup na internetovou síť. Ve škole funguje žákovská knihovna a studovna, která poskytuje dobré zázemí pro vyučující a žáky školy. Knihovna studovna, je vybavena počítačem s připojením na internet a tiskárnou. V současné době má knihovna svazků. Kromě beletrie se jedná i o odborné tituly především z oblasti zdravotnictví, audiovizuální dokumenty, encyklopedie a tituly pro potřebu výuky českého jazyka. Knižní tituly jsou doplňovány. 4

5 Výuka cizích jazyků je realizována ve specializovaných jazykových učebnách a v jedné z nich se nachází interaktivní tabule a vyučující si doplňují software. Pro kvalitní poslech při výuce cizích jazyků slouží 4 CD radiopřehrávače značky JVC, které jsou zabudovány v učebnách. Odborné učebny jsou uspořádány jako školní třídy a v jejich další části simulují pracovnu sester a nemocniční pokoj. Při výuce odborných předmětů mají žáci možnost pracovat s resuscitačními modely se zapisovačem fyziologických funkcí Recording Resusci Anne, k dispozici je dále žákům infúzní pumpa s lineárním dávkovačem, modely pro nácvik cévkování, odběrů krve, aplikace injekcí, atd. K seznámení s vedením dokumentace ve zdravotnických zařízeních slouží materiály HINZ. Učebna pro předmět psychologie a komunikace má kruhové uspořádání sezení, které je vhodné pro skupinovou výuku a pro nácvik relaxace. Výuka předmětu ošetřovatelská péče probíhá na smluvně zajištěných pracovištích Středomoravské nemocniční a.s.,v odštěpném závodě Nemocnice Prostějov. S nemocnicí vyučující odborných předmětů neustále úzce spolupracují, navštěvují v rámci dalšího vzdělávání tamní odborné semináře a také sami pořádají odborné konference, kterých se naopak účastní zaměstnanci nemocnice. Vrchní a staniční sestry se i jako odborníci z praxe účastní praktických maturitních zkoušek a společně s lékaři také společenských a reprezentačních akcí školy. Škola je pro svou činnost materiálně a technicky velmi dobře vybavena. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Radou rodičů, důkazem je například finanční podpora Rady rodičů při nákupu sportovních potřeb a sezení do odpočinkových prostor pro žáky ve sledovaném školním roce, dále škola úzce spolupracuje se Školskou radou a dalšími institucemi města, kraje a regionu Školská rada Od byla Olomouckým krajem s účinností od zřízena Školská rada Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 dle zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon. S účinností od byla Olomouckým krajem zřízena nová Školská rada, která má 6 členů a zřizovatelem byli jmenováni: Iveta Černá za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků Alena Loubalová za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků Mgr. Ivana Vychodilová za pedagogické pracovníky školy Mgr. Martin Mokroš za pedagogické pracovníky školy MUDr. Marie Marsová, MBA zástupce zřizovatele Mgr. Ivana Hemerková zástupce zřizovatele 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání Kód oboru M/01 Název oboru Zdravotnický asistent Délka studia čtyřleté studium Ukončení studia maturitní zkouškou Forma studia denní studium pro absolventy základních škol Druh studia střední odborné Výuka oboru M/01 je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od , počínaje 1. ročníkem. 6

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Managementem školy je ředitelka školy, která spolupracuje se zástupcem ředitelky, vedoucí učitelkou praktického vyučování, ekonomkou a zástupci odborové organizace. Poradním orgánem ředitelky je pedagogická rada, která zasedá pravidelně čtyřikrát do roka, v případě potřeby i vícekrát. Ředitelka školy spolupracuje se Školskou radou, Radou rodičů při Střední zdravotnické škole a vedením Středomoravské nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Prostějov. Z počtu 25 interních pedagogických pracovníků je 9 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Dokončené vysokoškolské vzdělání splňuje všech 25 vyučujících. Odbornou a praktickou výuku zajišťuje 17 odborných učitelek. Některé odborné učitelky jsou členkami profesní organizace ČAS (Česká asociace sester). 3.1 Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, aprobaci a praxi Poř. Jméno a číslo příjmení 1. Ambrožová Kristýna 2. Bartůsková Vladimíra 3. Dostálová Marie 4. Dudová Bronislava 5. Frondlová Zdeňka 6. Gregor Luděk 7. Halouzková Ivana 8. Janků Anna 9. Lázna Jan 10. Línková Alena 11. Mokroš Martin 12. Nováková Dana 13. Opravil Petr 14. Papšová *1 Martina Titul Úvazek Kvalifikace a aprobace Počet roků ped. praxe Mgr. 1,0 VŠ ANJ,OBN 5 Mgr. 1,0 VŠ MAT, CHE 24 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 34 předmětů Mgr. 1,0 VŠ CJL, OBN 21 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 13 předmětů Mgr. 1,0 VŠ - ANJ 25 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 17 předmětů Mgr. 1,0 VŠ NEJ, DEJ 29 RNDr. 1,0 VŠ MAT, FYZ, ICT 24 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 23 předmětů Mgr. 1,0 VŠ DEJ, LAJ, RUJ 22 Mgr. 0,86 VŠ učitelství odb. 12 předmětů Mgr. 0,95 VŠ TEV 32 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů 23 7

8 15. Pavlovská Šárka 16. Škrkánková Jana 17. Turnová *1 Eva 18. Uchytilová Jana 20. Uvízlová Jolana 21. Vacová Monika 22. Veselá *2 Eva 23. Vítková Anežka 24. Vybíhalová *3 Lenka 25. Vybíhalová Veronika 26. Vychodilová Ivana Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů 20 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 14 předmětů Mgr. 0,95 VŠ učitelství odb. 18 předmětů Mgr. 0,57 VŠ učitelství odb. 22 předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. 22 předmětů Mgr. 1,0 VŠ CJL, ANJ 18 Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 0,52 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Mgr. 1,0 VŠ učitelství odb. předmětů Poznámky k tabulce: *1 Mgr. Turnová Eva od úvazek 0,57 *2 Mgr. Veselá Eva neplacené volno od *3 Mgr. Vybíhalová Lenka od úvazek - 0, Ostatní pracovníci školy Poř. Jméno a příjmení Úvazek Pracovní zařazení číslo 1. Urbanovská Zdeňka 1,0 účetní - rozpočtářka 2. Závodská Lenka 1,0 správce majetku - asistentka 3. Grulich Jaroslav 0,6 domovník 4. Cehelská Petra 1,0 uklízečka 5. Hafnerová Jana 1,0 uklízečka 8

9 3.3. Organizační struktura Organizační schéma Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 Ředitelka školy Mgr. Marie Dostálová Zástupce ředitelky Mgr. Martin Mokroš Vedoucí praktického vyučování Mgr. Anežka Vítková Asistentka Lenka Závodská Účetní rozpočtářka Zdeňka Urbanovská Vyučující všeobecněvzdělávacích předmětů Vyučující odborných předmětů Externí vyučující Domovník, uklízečky 9

10 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1 Počet přihlášených a přijatých uchazečů 1. termín přijímacího řízení : Počet přihlášených: 83 uchazečů Přijato: 62 uchazečů Podalo odvolání: 9 uchazečů Zápisové lístky podalo: 56 uchazečů Zápisové lístky si vzalo zpět: 3 uchazeči 2. termín přijímacího řízení: Počet přihlášených: 4 uchazeči Přijato: 3 uchazeči Podalo odvolání : 0 uchazečů Zápisové lístky podalo: 3 uchazeči Zápisové lístky si vzalo zpět: 0 uchazeč 4.2 Kritéria přijímacího řízení Studijní obor: Zdravotnický asistent Kód oboru: M / 01 Typ studia: denní čtyřleté Způsob ukončování studia: maturitní zkouška Kritéria přijímacího řízení pro školní rok Lékařské potvrzení o způsobilosti žáka ke studiu max. 60 bodů 2. Ohodnocení prospěchu ze základní školy max. 45 bodů prospěch za první a druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku 3. Ohodnocení přijímací zkoušky max. 20 bodů 4. Ohodnocení motivačního pohovoru max. 20 bodů 5. Umístění na místě v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží. Výsledky v těchto soutěžích se posuzují za 7. až 9. ročník. max. 5 bodů (V 9. ročníku budou hodnoceny soutěže, které proběhnou do ) Vždy je nutno doložit kopii diplomu (nebo výsledkovou listinu) potvrzenou ředitelstvím základní školy. 10

11 Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším průměrných prospěchem v matematice. Splnění podmínky přijímacího řízení: dosažení nejméně 75 bodů (ze 150 bodů) Na odvolání nebude ponecháno volné místo. Počet otevřených tříd: Termín odevzdání přihlášek: Termíny přijímací zkoušky: 2 třídy (60 žáků) do řediteli střední školy a (žák si na přihlášce ke zvolí jeden z uvedených termínů) U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy notářsky ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. U osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří rozhovorem (561/2004 Sb. Školský zákon- 20, odst.4) Prostějov 17. ledna 2014 Mgr. Marie Dostálová ředitelka školy 11

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně maturitních zkoušek 5.1 Hodnocení prospěchu v 1. a 2. pololetí ve školním roce ročníky: 1. pololetí 55 žáků průměrný prospěch 2,73 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí 55 žáků průměrný prospěch: 2,66 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli ročníky: 1. pololetí 46 žáků průměrný prospěch: 2,50 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí - 47 žáků průměrný prospěch: 2,50 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli ročníky: 1. pololetí 65 žáků průměrný prospěch: 2,28 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí - 63 žáků průměrný prospěch: 2,12 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli ročníky: 1. pololetí 60 žáků průměrný prospěch: 2,26 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí - 60 žáků průměrný prospěch: 2,22 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Souhrn hodnocení prospěchu ve školním roce za ročníky 1. pololetí 226 žáků průměrný prospěch: 2,44 Prospěli Prospěli s vyznamenáním 2. pololetí 225 žáků průměrný prospěch: 2,38 Neprospěli Nehodnoceni Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli

13 5.3 Hodnocení chování ve školním roce pololetí 2. pololetí Přehled udělených pochval a opatření k posílení kázně Přehled udělených pochval a opatření k posílení kázně ve školním roce : Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmíněné vyloučení ze školy Vyloučení ze školy Přehled zameškaných hodin ve školním roce Celkem 1.pololetí 2.pololetí Za školní rok Z toho neomluvené hod Celkem Z toho neomluvené hod Celkem Z toho neomluvené hod Hodnocení výsledků maturitní zkoušky Ve školním roce se konaly maturitní zkoušky ve dvou ročnících denního studia oboru M/01 Zdravotnický asistent. Maturitní zkouška se skládala z profilové části maturitní zkoušky a ze společné části maturitní zkoušky. 13

14 V profilové části konali žáci ústní zkoušku z předmětu ošetřovatelství, dále konali žáci praktickou zkoušku z předmětu ošetřovatelská péče a písemnou zkoušku z předmětu základy psychologie a komunikace. Ve společné části konali žáci zkoušku z předmětu český jazyk a literatura a z jednoho předmětu voleného mezi anglickým jazykem a matematikou. Termíny konání maturitních zkoušek v jarním termínu: Profilová část maturitní zkoušky praktické maturitní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky písemná zkouška : Společná část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Společná část maturitní zkoušky didaktický test a písemná práce: Termíny konání maturitních zkoušek v podzimním termínu: Profilová část maturitní zkoušky praktické maturitní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Společná část maturitní zkoušky ústní zkoušky: Společná část maturitní zkoušky didaktický test a písemná práce: Výsledky maturitních zkoušek: Třída Počet žáků ve třídě Počet maturujících žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 4.A = 3,45% 26= 89,66% 2= 6,89% 4.B = 3,33% 27= 90,00% 2= 6,67% 4.A,B = 3,39% 53= 89,83% 4=6,78% Maturitní zkoušky proběhly v klidné atmosféře a byly realizovány dle platné legislativy. Slavnostní předání maturitních vysvědčení s dodatkem vysvědčení Europass proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Prostějově 05. června 2014 za účasti náměstkyně primátora paní Mgr. Ivany Hemerkové. 5.7 Uplatnění absolventů Většina absolventů oboru zdravotnický asistent pokračuje dále v dalším studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách především se zaměřením na práci ve zdravotnictví nebo v sociálních službách. Dále se vzdělávají také na jazykových školách. Velmi pozitivní je nízká evidence našich absolventů na Úřadu práce. 14

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6. 1 Hodnocení oblasti výchovného poradenství za školní rok Výchovné poradenství zajišťovala ve školním roce Mgr. Ivana Halouzková. Mgr. Ivana Halouzková má pro výchovné poradenství potřebnou kvalifikaci. V oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracuje výchovná poradkyně se školním metodikem prevence Mgr. Šárkou Pavlovskou. Úzká spolupráce výchovné poradkyně je i s třídními učiteli, interními vyučujícími, pracovníky pedagogicko psychologické poradny, Úřadem práce a s dalšími institucemi. Výchovná poradkyně má zpracovaný rámcový plán, který průběžně modifikuje. V průběhu školního roku řešila především kázeňské a prospěchové problémy, spolupracovala s rodiči a metodičkou prevence sociálně patologických jevů i třídními učiteli. V rámci výchovného poradenství nabízí škola studentům individuální konzultace a pomoc: - při překonávání studijních problémů - při řešení mimořádných osobních životních situací - při výběru studijního oboru na VŠ či VOŠ - při výběru dalšího studia v zahraničí - při volbě pracovního místa - při volbě pracovního pobytu v zahraničí - při řešení aktuálních problémů - individuální konzultace se studenty, třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími - pohovory se zákonnými zástupci žáků při řešení výchovných, výukových či jiných problémů - poskytování informací pro studenty na nástěnce ve 2. poschodí - při jednání na ÚP Evidence žáků se specifickými poruchami učení Ve školním roce bylo na Střední zdravotnické škole evidováno 15 žáků se specifickými poruchami učení. Z tohoto počtu 15 žáků je: - 8 žáků s poruchou dyslexie, dysgrafie a dysortografie - 3 žáci s dyslexií - 4 žáci s dysortografií a dysgrafií 15

16 6.1.2 Kázeňská opatření Ve školním roce bylo uděleno: - 32 x pochvala třídního učitele - 9 x pochvala ředitele školy - 5 x napomenutí třídního učitele - 10 x důtka třídního učitele - 8 x důtka ředitele školy - 2 x podmíněné vyloučení ze studia - 1 x vyloučení ze studia - 3 x snížený stupeň z chování - uspokojivé Výchovná komise byla svolána následovně z těchto důvodů: - 16 x svolána pro nevhodné chování a porušení školního řádu - 24 x svolána pro neomluvenou nebo vysokou absenci - 7x svolána pro špatný prospěch Zápisy z výchovných komisí jsou uloženy u výchovného poradce Celkové hodnocení školního roku Ve školním roce zameškali žáci v prvním a druhém pololetí celkem , z toho bylo 525 hodin neomluvených, průměr na 1 žáka je asi 151 zameškaných hodin. Průměrný prospěch na 1 žáka činil 2,38. Ve školním roce prospělo s vyznamenáním 26 žáků, 190 žáků prospělo a 9 žáků neprospělo. Výchovná poradkyně má zpracovaný rámcový plán, který průběžně modifikuje. V průběhu školního roku řešila především kázeňské a prospěchové problémy, spolupracovala s rodiči a metodičkou prevence sociálně patologických jevů i třídními učiteli Spolupráce s rodiči je zajištěna - nabídkou individuálních konzultací rodičů s výchovným poradcem a metodikem prevence - prostřednictvím informací poskytovaných formou dopisu a letáků Metody a formy školní práce výchovného poradce - přednášky, besedy, semináře, diskuze, exkurze - metody dotazníku - seznamovací kurz pro I.ročníky ( ) v AC Žralok v Plumlově - letní turistické putování pro II.ročníky ( ) - poradenská činnost, pohovory, výchovná komise, stálá nástěnka - individuální konzultace - pomoc při vyplňování a potvrzování přihlášek na VŠ a VOŠ (4.ročníky) 16

17 Organizační opatření - stanovení konzultačních hodin pro studenty a rodiče - zřízení stálé nástěnky - aktivní spolupráce s metodikem prevence - spolupráce s Úřadem práce Prostějov- uplatnění absolventů SZŠ na trhu práce, statut studenta, možnosti rekvalifikace, práce v zahraničí Na chodbě školy je nástěnka, která informuje žáky o konzultačních hodinách, informuje o kontaktních místech a poradnách, linkách bezpečí. Dále nabízí přehled vysokých škol a vyšších odborných škol, jazykové kurzy, studium a zaměstnání v zahraničí, na které mají možnost žáci 4.ročníků podat přihlášku Zhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok Cíle minimálního preventivního programu - vychází ze závěrů hodnocení MPP za školní rok realizace programu a změna postojů studentů ke zdravému životnímu stylu - zjistit, jak jsou žáci informováni o drogové problematice (anonymní dotazník) - zajistit informovanost rodičů o preventivních aktivitách školy a o kontaktních místech v případě výchovného problému s jejich dítětem - přednášky, besedy a další aktivity pro žáky zaměřit na zdravý životní styl, vnímání vlastního já, sebehodnocení, zdravé klima ve třídním kolektivu, protidrogovou prevenci, na prevenci poruch příjmu potravy - volno - časové aktivity a pobytové akce orientovat na tělovýchovnou činnost - zabránit nebo zmírnit syndromu vyhoření u učitelů naší školy pomocí jejich informovanosti Cílů minimálního preventivního programu bylo dosaženo, aktivity naplánované pro žáky se zrealizovaly, dále byly zařazeny další, dle aktuální nabídky během školního roku. Žáci se těchto akcí zúčastňovali i během víkendů Analýza situace, strategie prevence sociálně patologických jevů - vycházíme z dokumentů pro prevenci - seznamujeme ostatní pedagogy s cíli MPP a aktivně je zapojujeme při jejich realizaci - aktivizujeme žáky organizováním pravidelných akcí se sportovní náplní, kulturních, humanitárních, charitativních a jiných akcí - sociálně patologické jevy, s kterými jsme se setkali na naší škole: záškoláctví, šikana, kyberšikana, závislost na omamných látkách, kouření, krádeže, poruchy příjmu potravy - pravidelně spolupracujeme s policií ČR, s Nemocnicí Prostějov, Ligou proti rakovině, Centrem sociálních služeb, s Kontaktním centrem pro závislé na omamných látkách, Ekocentrem Iris, se Zdravotnickou záchrannou službou, s Hasičským záchranným 17

18 sborem, s Centrem sociálních služeb Prostějov / CSSPv /, s Domovem důchodců Trilobit v Čelechovicích na Hané a s dalšími organizacemi. Témata prevence: Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření Prevence šikany posilování a rozvoj mezilidských vztahů Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění Prevence sexuálního zneužívání a týrání Prevence kriminality a delikvence Právní zodpovědnost Prevence záškoláctví Zdravý životní styl Prevence vzniku poruch příjmu potravy Ekologie Prevence virtuálních drog patologického hráčství, závislosti na počítačových hrách Cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout a ukazatele úspěchu - zajistit manuály a metodické postupy pro řešení krizových situací, např. rozpoznání šikany, rozpoznání poruch příjmu potravy, rozpoznání příznaků závislosti na omamných látkách, možnosti řešení již nastalé situace, právně správný postup - manuály jsme zajistili, jsou k dispozici u metodika prevence sociálně patologických jevů - spolupracovat s jinými odbornými subjekty a zapojovat se do projektů, vytvořit a rozšiřovat nabídku mimoškolních volnočasových aktivit, usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou, organizovat pravidelné schůzky s rodiči, informovat rodiče o rizicích sociálně patologických jevů, zapojovat rodiče do aktivit školy - škola tradičně spolupracuje s odbornými subjekty, bylo tomu tak i v letošním školním roce, např. Policie ČR, Ekocentru Iris, Centrum sociálních služeb, Nemocnice Prostějov, Pedagogicko-psychologická poradna Byla realizována řada besed, sportovních akcí, akcí s ekologickou tématikou a zúčastnili jsme se i akcí charitativních Přehled uskutečněný jednorázových akcí pro žáky film.představení Anna Kareninová stmelovací kurz pro první ročníky, uskutečněný v ACT Žralok, Plumlov koncert bývalé žákyně Markéty Doleželové s názvem Proti drogám 1. část test hygiena pohlavního života, přenosné choroby, CA děložního čípku vlastivědná soutěž na ZŠ Horáka aktivní účast na sbírce Srdíčkový den zdravotní hlídka na Koloběžkiádě zdravotnická hlídka a zajištění soutěžního stanoviště O pohár primátora aktivní zapojení do celoevropského Dne jazyků literárně poznávací návštěva Prahy s kulturně historickým programem 18

19 koncert proti drogám beseda s pol.radou Dočekalem Halloweenské odpoledne na dětském oddělení Nemocnice Prostějov aktivní účast na akci Den proti diabetu Talent Olomouckého kraje Tereza Kejíková základy poskytování první pomoci pro MŠ Niva zdravotnický dozor žáků na hokejovém turnaji Mikulášská sbírka pro psí útulek v Čechách pod Kosířem divadelní představení v klubu Duha - v angkckém jazyce The Educational Theatre Mikulášská nadílka LDN a dětské oddělení Nemocnice Prostějov předání sbírky pro psí útulek Voříšek olympiáda v ČJL šk. kolo návštěva Domova pro seniory v Kostelci na Hané zdravotní hlídka Žijí mezi námi exkurze Sanco, exkurze DD Nerudova vánoční besídka školy film Velký Gatsby exkurze na haemato - onkologické klinice FN Olomouc stužkovací ples školy beseda s Arcus onko film Revival školní kolo psychologické olympiády školní kolo olympiády z oblasti somatologie regionální kolo psychologické olympiády v psychologii Olomouc testování IQ pro čtvrté ročníky beseda s MUDr. Zvěřinou beseda Úřad práce školní kolo olympiády v KLP Den vody úklid biokoridoru Hloučela divadelní představení Ostře sledované vlaky exkurze CSS Prostějov Brněnská exkurze na Okresním soudě regionální kolo olympiády v klinické propedeutice návštěva filmového představení A. Lustig celostátní kolo olympiády v psychologii, Liberec, 1. Místo Andrea Pospišová beseda v Městské knihovně aktivní účast na celoškolní akci Den zdraví aktivní účast na akci Pohár zdravého města regionální kolo olympiády v somatologii okresní kolo SOČ aktivní účast na akci Zachraň život ve spolupráci s Policií ČR spolupráce s Nemocnicí Prostějov při Akce čisté ruce aktivní účast žáků - Majáles aktivní účast na sbírce Květinkový den exkurze na urgentním příjmu FN Olomouc s programem KPR v anatomicko klinických souvislostech aktivní účast na akci Jarní dny zdraví návštěva Centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.- Sluňákov návštěva domova pro seniory Trilobit Čelechovice na Hané- měření FF, 19

20 krevního cukru, návštěva výstava Chodicí lidé v Brně aktivní účast na Běhu proti drogám, zajištění zdravotní hlídky návštěva divadelního představení Maryša základy poskytování první pomoci pro ZŠ Vrahovice exkurze po památkách Prostějova - Historický Prostějov celoškolní soutěž v poskytování první pomoci pro druhé ročníky odborná beseda s Lékaři bez hranic koncert bývalé žákyně Markéty Doleželové s názvem Proti drogám 2. část Pobytové akce pro studenty: - září 2013 Stmelovací kurz Plumlov první ročníky - říjen 2013 Literárně poznávací exkurze Praha čtvrté ročníky Způsoby prezentace Spolupráce s rodiči - zajištěna nabídkou individuálních konzultací rodičů s výchovným poradcem a metodikem prevence - informace poskytnuty formou dopisu a letáků, informace na třídních schůzkách, nástěnka Informovanost kolegů - během přípravného týdne v srpnu - dále aktuálně dle potřeby v průběhu školního roku, na provozních poradách, klasifikačních poradách V průběhu školního roku budou zařazovány přednášky, filmová představení a jiné aktivity dle aktuální nabídky. Spolupracující organizace, odborníci: Policie ČR Pedagogicko- psychologická poradna Ekocentrum Iris ADRA Liga proti rakovině Nemocnice Prostějov Centrum sociálních služeb Hasičský záchranný sbor Evaluace - probíhala průběžně během celého školního roku s využitím zpětné vazby pedagogů a žáků, příp. rodičů a to převážně formou individuálních rozhovorů, skupinových diskusí. Dále při vypracování roční zprávy o činnosti školy a na klasifikačních poradách. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov 1 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015-2016 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více