Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915.

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Základní škola, Ostrava - Poruba, Dětská 915 příspěvková organizace IČO identifikátor zařízení webové stránky: Zřizovatel: Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Město Ostrava, Měst. obvod Poruba právní forma obec IČO Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba Mgr. Zuzana Škapová Mgr.Jana Radostová zástupce pro první stupeň Mgr.Tomáš Kalus zástupce pro druhý stupeň Školská rada: za zaměstnance - Mgr.Tomáš Rychnovský, Mgr.Iveta Místecká, za zřizovatele - p.tomáš Burda, p. Petr Kresta za zák.zástupce p. Kamila Vašíčková, p. Andrea Střondalová Druhy a typy škol: Základní škola s I. a II. stupněm IZO Školní družina IZO Datum zařazení do sítě škol: Zahájení činnosti školy: Cílová kapacita a současný stav: škola: 750 žáků 482 žáků školní družina: 150 žáků 120 žáků Ostatní údaje: fakultní škola PF OU třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - lední hokej a plavání Tabulka č. 1: Vzdělávací programy 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP: Tvořivá škola škola pro život Tabulka č. 2: Statistické údaje Školní rok Počet tříd Žáků celkem Učitelů celkem Žáků na třídu Žáků/učitel 2012/ ,00 24,63 16, / ,00 25,36 16,62 2

3 1.1. ČINNOST SDRUŽENÍ RODIČŮ, RADA ŠKOLY Sdružení rodičů při škole pracuje ve složení třídních důvěrníků a 4 členů výboru. Schází se dle potřeby, vyjadřuje se ke koncepci školy, výchově a vzdělávání. Členové sdružení, ale i další rodiče se aktivně podílejí na chodu školy také svou osobní účastí například pomáhají zajistit organizaci při výletech a aktivitách mimo školu, sami připravují turnaje pro žáky hokejových a plaveckých tříd. Nezanedbatelná je finanční výpomoc Sdružení rodičů škole. Prostředky získané ze schválených příspěvků rodičů slouží k zakoupení odměn do soutěží, Mikulášské nadílky, Dne dětí, příspěvku na odměny ve škole v přírodě apod.. Každé čtvrtletí jsou oceňováni nejlepší žáci z každé třídy obou stupňů, kteří získají poukázku do LIBREXU. Sdružení rodičů rovněž pomáhá s financováním dopravy pro žáky naší partnerské školy v polských Žorech, kteří se již tradičně účastní sportovních i kulturních akcí naší školy. Školská rada je šestičlenná, volená ze zákona ve třetinovém zastoupení zaměstnanci školy, zákonní zástupci žáků a zástupci jmenovaní zřizovatelem. V tomto školním roce se sešla třikrát. Vyjádřila se k rozpočtu a hospodaření školy, schválila výroční zprávu za rok 2012/13 a projednala změny ve Školním a klasifikačním řádu. Rovněž volila zástupce do konkursní komise při konkurzu na ředitele ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ZÁMĚRU ŠKOLY, JEJÍ ORIENTACE Škola si vytyčila základní cíle jak obecné, tak konkrétní, a to v oblastech řízení a organizace školy, spolupráce s rodiči a veřejností, výchovy a vzdělávání, klimatu školy a její evaluace. Podrobně jsou tyto cíle rozpracovány v Koncepci dalšího rozvoje školy na období Naše škola si vytyčila jako svůj stěžejní programový cíl vytvořit pro každého žáka individuální podmínky, které mu umožní rozvinout právě jeho osobní dispozice. Úkolem učitele naší školy je hledat v každém žákovi jeho kladné stránky, ukázat mu, že je jedinečný, budovat jeho vnitřní povědomí vlastní hodnoty. Pro žáky se specifickým talentem nabízí škola umístění žáků do hokejových a plaveckých tříd. Žáci jsou přijímání ve 3. ročníku do hokejové přípravky, ve 4. ročníku do plavecké přípravky. Od 6. ročníku jsou tito žáci vzděláváni ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy lední hokej nebo plavání, v souladu s učebním plánem v rámci ŠVP. Sportovně zaměřené třídy vyžadují i velmi náročnou organizaci rozvrhu, ale vedení školy je dostatečně erudované, aby se každoročně podařilo skloubit výchovně vzdělávací proces a tréninky žáků tak, že nedochází k zaostávání sportovních tříd oproti třídám bez sportovního zaměření a současně je všem umožněn dostatečný prostor na regeneraci a další rozvoj. Není výjimkou, že žáci se sportovním zaměřením se úspěšně zúčastňují i vědomostních, recitačních a pěveckých soutěží, kde dosahují velmi pěkných výsledků. Pro rozšířenou výuku ledního hokeje a plavání má škola dobré podmínky. Blízkost školy a zimního i plaveckého stadiónu umožňuje žákům rychlý přesun na trénink a zpět. Studijní dovednosti umožnily dětem rozvinout volitelné předměty, které jsou koncipovány tak, aby si každý žák mohl vybrat podle svého zaměření a zájmu. Z volitelných předmětů si žáci mohli vybírat v 6. ročníků Sportovní a pohybové aktivity a Přírodovědný seminář, v 7. ročníku Sportovní a pohybové aktivity, Geografický seminář, Užité výtvarné činnosti a 3

4 Historický seminář, v 8. ročníku Sportovní a pohybové aktivity, Přírodovědný seminář a Užité výtvarné činnosti a v 9. ročníku Cvičení z matematiky, Sportovní a pohybové aktivity, Geografický seminář, Cvičení z českého jazyka, Konverzace v anglickém jazyce, Užité výtvarné činnosti a Domácnost. V rámci přípravy na různé projektové aktivity se vyučující věnují dětem i ve volném čase. Vedení školy podporuje zvláště ty aktivity, které rozvíjejí talent dítěte a umožňují jeho celkový osobnostní rozvoj. Školní družina realizuje výchovu, vzdělávání a zájmovou činnost mimo vyučování. Školní družina je v odpoledních hodinách rozčleněna do oddělení. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostních aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Svými aktivitami pomáhá budovat pozitivní vztah žáků ke škole. I když jsme škola sportovně orientovaná se zaměřením na lední hokej a plavání, sport není a nebude preferován na úkor výuky. Přes navýšení počtu hodin tělesné výchovy měly všechny hokejové třídy díky výborně promyšlenému rozvrhu odpolední vyučování jen jeden den v týdnu a v tomto čase byla vyučována pouze tělesná výchova, výchova ke zdraví, hudební výchova a pro žáky nezaměřené na sport předmět dějiny a současnost. Součástí školy jsou i každoroční výjezdy žáků na lyžařský výcvik, školy v přírodě, školní výlety a exkurze. Při výuce mimo školu dochází k hlubšímu a mnohem otevřenějšímu vztahu mezi učitelem a žákem. Děti mají příležitost projevit nadání v nečekaných oblastech. Pro děti z nesportovních tříd je to často jediná možnost dostat se z města. V tomto školním roce jsme dokončili některé projekty a získali finanční dotace na realizaci dalších. O těchto aktivitách bude zmínka v další části Výroční zprávy. V oblasti environmentální výchovy spolupracujeme se ZOO v Ostravě, žáci a učitelé již sedmým rokem finančně přispívají na chov v přírodě ohrožených živočišných druhů, konkrétně na tygra ussurijského. Dále se žáci školy účastní i jiných ekologických programů, z nichž nejvýznamnější je sběr starého papíru, třídění odpadu, Den Země aj. K podpoře vzdělávání, ale především k větší informovanosti žáků i rodičů již 18. rokem škola vydává školní časopis ŠKOLČA. V současnosti časopis plně technicky zpracovávají žáci na školních počítačích. Na škole rovněž pracuje školní dětský parlament. Zástupci školního parlamentu velmi úzce spolupracují s vedením školy například se podílejí na přípravě a realizaci různých soutěží pro své spolužáky (Podzimní zahrada, MDD, apod.). V tomto školním roce parlament velmi dobře fungoval pod vedením Mgr. Oravové. U příležitosti Dne dětí 2014 byly na základě rozhodnutí rady města oceněny žákovské osobnosti a žákovské kolektivy za jejich vynikající výsledky v různých oborech činnosti. Mezi oceněnými byl žák naší školy Daniel Havlík. Byl oceněn primátorem města Ostravy jako významná žákovská osobnost za vynikající výsledky v plavání. Mezi jeho největší úspěchy zatím patří zlatá medaile ze zimního mistrovství ČR. Ocenění starostou městského obvodu Poruba získali z naší školy Lucie Popková z 6.A a Jan Hammermüller z 8.B za své školní i mimoškolní úspěchy. Oceněn byl také pan učitel Mgr. Libor Kohut. U příležitosti Dne učitelů 2014 byl oceněn Úřadem městského obvodu Poruba v kategorii Výrazná pedagogická osobnost. Naše základní škola je fakultní školou PdF OU. Pedagogičtí pracovníci úzce spolupracují s Ostravskou univerzitou, zejména s katedrou pedagogiky. Studenti fakulty vykonávali pregraduální praxi v předmětech jazyk český, občanská výchova a výtvarná výchova a na 1. stupni ZŠ. O oboustranné spokojenosti svědčí již oběma stranami schválený požadavek zajištění praxí na příští rok. Podrobnější informace jsou uvedeny v další části Výroční zprávy. V popředí našeho zájmu je také další vzdělávání pedagogů a jejich odborný růst. I v tomto školním roce absolvovali pedagogové velké množství vzdělávacích akcí. ICT koordinátor zajišťuje přístup žáků k internetu, rovněž všichni zaměstnanci mají přístup na internet přímo ve svých kabinetech nebo kancelářích. 4

5 Hlavním koncepčním záměrem školy je vytvořit takové školní prostředí, které by v sobě spojovalo spokojenost žáků, pedagogů a vzájemnou spolupráci s rodiči, aby působení na výchovu a vzdělávání bylo jednotné VYBAVENÍ ŠKOLY Škola má 35 učeben, z toho jsou vyčleněny odborné učebny přírodopisu, zeměpisu (dějepisu), hudební výchovy a fyziky, ve kterých jsou umístěny interaktivní tabule. Žákům slouží také učebna výtvarné výchovy. V současné době má škola 3 počítačové učebny (z toho jedna je vybavena notebooky), které nabízejí 54 míst s připojením na internet. Ve dvou z nich jsou také interaktivní tabule. Dalších 5 interaktivních tabulí je umístěno v kmenových třídách. V samostatné učebně máme rovněž žákovskou knihovnu. I zde je interaktivní tabule s možností připojení na internet. Kromě již zmíněné žákovské knihovny je pedagogům k dispozici také učitelská knihovna. Ke zkvalitnění výuky jsou dále k dispozici moderní názorné pomůcky, rozšiřující studijní materiál, apod.. Moderní vybavení je neustále doplňováno a obměňováno. Žáci využívají také keramickou dílnu, ve které si mohou pod vedením pedagogů zkoušet práci s keramickou hlínou, glazování, odlévání a práci s hrnčířským kruhem. 2 samostatné učebny byly vyčleněny pro Školní družinu. Vzhledem k nárůstu počtu žáků v ŠD, byla 2 oddělení umístěna v kmenových třídách. Škola má dvě tělocvičny, multifunkční hřiště s umělým trávníkem a zahradu se sportovně relaxačním centrem pro odpočinek dětí. V altánu, který je součástí tohoto centra, probíhá za pěkného počasí také výuka. Hřiště je neveřejné, ale je plně využíváno nejen našimi žáky. Pravidelně zde sportují členové hokejového klubu a plaveckého oddílu. Školou jsou využívána i sportoviště Sarezy plavecký bazén a bruslařský stadion, jak v hodinách tělesné výchovy, tak při volnočasových aktivitách dětí. Ve škole je školní jídelna pro 120 žáků s výdejnou stravy. Ta je dovážena ze ZŠ Ludovíta Štúra. Stravuje se zde cca 380 osob z řad žáků a zaměstnanců školy VYBAVENÍ INVESTICEMI V tomto školním roce nebyly žádné investiční výdaje. 5

6 1.5. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 A I. POLOLETÍ 2014 Hospodaření za rok 2013 Příspěvek byl čerpán na náklady spojené s provozem školy (např. spotřeba tepla, vody, elektřiny, čistícího materiálu, technického materiálu), na opravy (malování tříd, chodeb, opravy elektro, oprava chlapeckých sociálních zařízení v 1.patře, servisní práce u všech oken, opravy odpad. potrubí, opravy el.bojlerů, oprava plynového kotlu ve šk.bytě, oprava fasády (díry), oprava dveří ve vestibulu, čištění kanalizace, topenářské a instalatérské opravy, opravy TV nářadí, audovizuální techniky atd. Byly nakoupeny 4 ks keramických pylonových tabulí do tříd, školní lavice a židle, termoporty, termo- várnice a gastronádoby do výdejny stravy, dřevěný altán na školní zahradu, benzinová sekačka, vysavač na úklid, drobný nábytek a kan. židle do učeben, počítačová technika (zástupci, kabinet). Příspěvek škole byl navýšen o ,- Kč na plavecký výcvik žáků. Za rok 2013 činila výše vybraných příspěvků na školní družinu cca 114 tis. Kč. Zůstatek za minulý rok byl cca 13 tis. Kč. Nakoupilo se pro školní družinu za cca 122 tis.kč (např. soubor interaktivnítabule s dataprojektorem a ozvučením, soubor selské lavice a stůl, koberce, stolní hry, hračky, materiál pro výtvarné práce, odměny za soutěže aj.) Od února 2011 je škola zapojena do projektu Škola nás baví. Náklady projektu za rok 2013 činily ,29 Kč. Projekt byl ukončen ke dni a veškeré finanční prostředky byly utraceny. Hospodaření s příspěvkem Moravskoslezského kraje v tis. Tabulka č. 3 Kč druh nákladu Plán Skutečnost % plnění r.2012 Mzdové prostředky celkem 11496, ,00 100, ,00 Ost.platby za proved.práci 83,00 83,00 100,00 73,00 Odvody-zdrav.+sociální 3937, ,30 99, ,39 Příspěvek FKSP 115,00 115,00 100,00 110,94 učebnice 176,00 200,80 114,09 74,18 šk.potřeby pro 1.tř. 10,00 9,93 99,30 11,61 uč.pomůcky 105,00 158,08 150,55 28,18 uč.programy k PC 20,00 15,33 76,65 0,00 integr.post.žáci-uč.potř. 4,00 3,17 79,25 2,51 cestovné 10,00 9,11 91,10 3,03 pojistné hrazené zaměst. 49,00 46,92 95,76 48,70 ost.fin.náklady 15,00 14,90 0,00 0,34 vzdělávání PP 24,00 17,72 73,83 1,60 ochr.prac.pomůcky 10,00 9,40 94,00 8,93 věc.nákl.strav.-zaměst. 18,00 17,06 94,78 27,69 náhrady zaměst.za nemoc 40,00 6,28 15,70 34,90 Neinv.dotace na projekty 75,00 75,00 100,00 70,00 Celkem 16187, ,00 100, ,00 6

7 Hospodaření s příspěvkem SMO - Mob Poruba Tabulka č. 4 Plán Skutečnost % Hlavní Doplňková Celkem plnění činnost činnost Výnosy 240,00 897,13 271, ,85 487,02 Náklady MOb 2790, ,92 158, ,84 129,17 Příspěvek MOb 2550, ,18 0, ,18 103,22 Hospodářský výsledek X 84,39 112,80 197,19 X Hospodaření celkem v tis. Kč. Tabulka č. 5 Plán Skutečnost % Hlavní Doplňková Celkem plnění činnost činnost Výnosy 240,00 897,13 271, ,85 487,02 Náklady 18661, ,92 158, ,84 106,05 Příspěvek Mob + KÚMK+ projekty 18421, ,18 0, ,18 102,16 Hospodářský výsledek X 84,39 112,80 197,19 X Hospodaření školy za 1. pololetí r Hospodaření s příspěvkem Moravskoslezského kraje v tis. Tabulka č. 6 Kč druh nákladu Plán Skutečnost % plnění r Mzdové prostředky celkem 11940, ,08 48, ,00 Ost.platby za proved.práci 110,00 109,50 99,55 83,00 Odvody-zdrav.+sociální 4098, ,31 48, ,30 Příspěvek FKSP 119,40 34,56 28,94 115,00 učebnice 200,00 10,08 5,04 200,80 šk.potřeby pro 1.tř. 13,00 12,56 96,62 9,93 uč.pomůcky 48,40 24,00 49,59 158,08 uč.programy k PC 48,00 38,70 80,63 15,33 integr.post.žáci-uč.potř. 4,00 0,00 0,00 3,17 cestovné 10,00 8,74 87,40 9,11 pojistné hrazené zaměst. 50,20 25,45 50,70 46,92 ost.fin.náklady 0,00 0,00 14,90 vzdělávání PP 40,00 24,50 61,25 17,72 ochr.prac.pomůcky 10,00 8,73 87,30 9,40 věc.nákl.strav.-zaměst. 60,00 17,95 29,92 17,06 náhrady zaměst.za nemoc 30,00 5,40 18,00 6,28 Neinv.dotace na projekty 172,30 160,00 0,00 75,00 Celkem 16953, ,56 49, ,00 7

8 Hospodaření s příspěvkem SMO-MOb Poruba v tis. Kč Tabulka č. 7 Plán Skutečnost % Hlavní Doplňková Celkem plnění činnost činnost Výnosy 250,00 134,70 162,52 297,22 118,89 Náklady MOb 2850, ,80 85, ,60 54,13 Příspěvek Mob 2600, ,28 0, ,28 54,70 Hospodářský výsledek X 100,18 76,72 176,90 X Hospodaření celkem v tis. Kč. Tabulka č. 8 Plán Skutečnost % Hlavní Doplňková Celkem plnění činnost činnost Výnosy 250,00 134,70 162,52 297,22 118,89 Náklady 19631, ,36 85, ,16 50,20 Příspěvek Mob + KÚMK+ projekty 19381, ,58 0, ,58 51,52 Hospodářský výsledek X 350,92 76,72 427,64 X 8

9 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Tabulka č. 9 ročník Prospěch Srovnání prospěchu za šk. rok 2012/2013 a 2013/2014 prospělo s vyznam. prospělo neprospělo nehodnoceno I. st II. st Celk Na I. stupni neprospěli dva žáci 5. ročníku. Opravné zkoušky v srpnu vykonali oba a pokračují v docházce se svou třídou. Na II. stupni v červnu neprospělo 5 žáků, což je o 1 méně než v loňském roce. 2 žákyně 7. ročníku, jeden žák 8. ročníku a 2 žáci 9. ročníku. Jedna žákyně 7. ročníku bude 7. ročník opakovat. Ostatní žáci opravné zkoušky vykonali v srpnovém termínu. Jednalo se o opravné zkoušky z matematiky, chemie a anglického jazyka. Tabulka č. 10 Stupeň z chování Srovnání udělených stupňů z chování za šk. rok 2012/2013 a 2013/ pololetí 2. pololetí 2012/ pololetí 2013/ pololetí 2013/ / stupeň 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň stupeň počet žáků velmi dobrý uspokojivý neuspokojivý

10 Na druhém stupni bylo důvodem k udělení snížených stupňů z chování hrubé a nevhodné chování ke spolužákům, zapomínání, nepřipravenost do hodin, neomluvené hodiny a drzé chování k vyučujícím. Na prvním stupni byli tři žáci hodnoceni sníženým stupněm z chování. Důvodem k udělení bylo porušení školního řádu, neomluvené hodiny a neplnění školních povinností. Tabulka č. 11 Absence žáků Absence za školní rok 2012/2013 a 2013/2014 Šk. rok 2012/ /2014 Pololetí Stupeň I. II. I. II. I. II. I. II. Počet žáků Zameškané hodiny celkem Omluvených Průměr omluvených na žáka 37,06 55,19 62,04 72,14 29,03 55,08 41,45 70,37 Neomluvených Průměr neomluvených na žáka 0 0 0,76 1, ,32 0 0,29 Na 1. stupni se v tomto školním roce vyskytla jedna neomluvená absence. Vše bylo řešeno s rodiči. Na 2. stupni se oproti minulému roku snížil počet absencí omluvených průměrně na žáka a hlavně počet neomluvených hodin. Neomluvenou absenci mělo na konci školního roku 7 žáků (jeden z 8. ročníku a 6 z 9. ročníku). 10

11 2.1. ZÁPIS DO 1. TŘÍD A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SPORTOVNÍCH TŘÍD Počet zapsaných žáků do 1. tříd: 62 Z toho odkladů ke dni : 6 Do 3. hokejové třídy zapsáno: 5 Do 4. plavecké třídy zapsáno UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ KONČÍCÍCH DOCHÁZKU NA ZŠ Z 5. tříd odchází: Z 8. tříd odchází Z 9. tříd odchází - 5 žáků na víceleté gymnázium - 2 žáci po splnění povinné školní docházky - 56 žáků s ukončeným základním vzděláním Tabulka č. 12: Umístění žáků 9. ročníku. škola počet žáků Gymnázia - státní 6 Gymnázia - soukromá 7 Střední průmyslové školy 13 Obchodní akademie 4 Střední umělecké školy 2 Ostatní střední školy s mat. - státní 10 Učiliště 14 V letošním roce bylo na školy ukončené maturitní zkouškou přijato 75 % žáků ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ ŽÁCI (ZPŽ) Počet ZPŽ (integrovaní): Počet ZPŽ (individ. výuka, počet hodin): 37 žáků 1110 hodin 11

12 2.4. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Tabulka č. 13: Volitelné předměty ve šk. roce 2013/2014 ročník název počet skupin 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní a pohybové aktivity Přírodovědný seminář Sportovní a pohybové aktivity Geografický seminář Užité výtvarné činnosti Historický seminář Sportovní a pohybové aktivity Přírodovědný seminář Užité výtvarné činnosti Cvičení z matematiky Sportovní a pohybové aktivity Geografický seminář Cvičení z českého jazyka Konverzace v anglickém jazyce Užité výtvarné činnosti Domácnost NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY V tomto školním roce na škole nebyly zavedeny žádné nepovinné předměty KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Dle zákona č.563/2004 SB je kvalifikace pedagogických pracovníků na škole 100%. 12

13 2.7. APROBOVANOST VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Tabulka č. 14: 1. stupeň Ročník Počet hodin odučených celkem aprobovaně tj. % neaprobovaně tj. % ,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% ,12% 3 5,88% ,23% 3 5,77% ,72% 7 12,28% Celkem ,21% 13 4,79% Tabulka č. 15: 2. stupeň Předmět Počet hodin odučených celkem aprobovaně tj. % neaprobovaně tj. % ČJ ,00% 0 0,00% AJ / NJ ,78% 30 61,22% D ,00% 0 0,00% VKO ,00% 0 0,00% VKZ 4 0 0,00% 4 100,00% Z ,00% 4 25,00% M ,00% 0 0,00% Př ,00% 0 0,00% F ,00% 0 0,00% Ch ,00% 4 50,00% HV ,00% 0 0,00% VV ,67% 7 58,33% PČ ,00% 0 0,00% INF ,00% 0 0,00% 13

14 TV ,00% 0 0,00% SP ,00% 0 0,00% FP ,00% 0 0,00% OŽP ,00% 0 0,00% DAS ,00% 0 0,00% KAJ ,00% 3 75,00% VP ,00% 0 0,00% Celkem: ,40% 52 17,60% V neaprobovaných hodinách na 1. stupni jsou uvedeny hodiny, které dobírají vyučující 2. stupně v rámci svých aprobací. Na 2. stupni byly neaprobované hodiny odučeny v případě AJ, JAK, Z, CH, VKZ a VV, tak jak to vyžadovala organizace školy. Ač není daný předmět pro učitele jejich původní aprobací, jsou pro tyto předměty doškolováni v rámci DVPP a jiných certifikovaných školení. 3. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI A OSTATNÍCH KONTROLÁCH Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba listopad 2013, duben/květen 2014 Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Byly shledány drobné nedostatky, které byly ihned odstraněny. Okresní správa sociálního zabezpečení říjen 2013 Nebyly shledány nedostatky. 4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH 4.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Tabulka č. 16 fyzických osob přepočteno na úvazek učitelé 29 28,09 vychovatelky 4 3,17 celkem 33 31,26 z toho mužů 8 7,45 14

15 Pedagogický kolektiv je stabilní. Na konci tohoto školního roku odešla do předčasného důchodu paní vychovatelka Drahomíra Bittnerová. V tomto školním roce jsme na DPP zaměstnávali také speciálního pedagoga Mgr. Martinu Widenkovou, která vede reedukační péči pro děti se SVP a zároveň poskytuje metodickou pomoc pedagogům při práci s těmito dětmi. Tabulka č. 17: Pedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/2014 Titul Příjmení, jméno Funkce Vyučoval/a Mgr. Benešová Veronika učitelka Z, VKO, AJ, VKZ Bittnerová Drahomíra vychovatelka ŠD RNDr.. Davidík Libor učitelka CH, PŘ, Z, OŽP, PŘS Mgr. Dvořáková Jana učitelka JČ,JA, JAK, HV, CVČJ Mgr. Dzidová Lenka učitelka VV,PČ, UVČ Mgr. Gregor Vladimír učitel PŘ, SPA, PČ, TV Mgr. Hájková Eva učitelka AJ, NJ, KAJ, PČ Mgr. Holková Markéta učitelka 1. st. Mgr. Hořáková Šárka učitelka M, F, FP, DOM* Mgr. Huvarová Kateřina učitelka 1. st., CH, AJ Mgr. Chovančáková Šárka učitelka 1. st. Mgr. Kalus Tomáš zástupce ředitelky M, INF, CVM Mgr. Keclík Jiří učitel M, TV, INF,SPA Mgr. Kempová Pavlína učitelka 1. st. Mgr. Kohut Libor učitel D, TV, SP Konečná Naděžda vychovatelka ŠD Mgr. Kracíková Alena učitelka 1. st. Mgr. Kučerová Jana učitelka 1. st. Mgr. Místecká Iveta učitelka JČ, D Mgr. Mižičová Renata učitelka 1. st. Mgr. Myška Milan učitel AJ, HV, DAS Mgr. Oravová Radka učitelka D,VKO, AJ Bc. Pavelczaková Olga Pytlíková Kateřina vychovatelka, ŠD Mgr. Radostová Jana zástupkyně ředitelky 1. st. Mgr. Rychnovský Tomáš učitel M, F, TV, SPA Mgr. Svobodová Martina učitelka 1. st. Mgr. Svobodová Alena učitelka 1. st. Mgr. Šeflová Dagmar učitelka 1. st. Mgr. Šindlářová Michaela učitelka JN, D, HIS, VV, VL Mgr. Škapová Zuzana ředitelka 1. st. Mgr. Trojan Petr učitel Z, TV, SP, GEOS Mgr. Zaciosová Jana učitelka 1. st. 15

16 4.2. ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Počet a zařazení nepedagogických pracovníků se v podstatě nemění. Tabulka č. 18: Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 fyzické osoby přepočteno na úvazek správní zaměst. 6 5,5 THP 2 2 Příjmení,jméno Šimečková Drahomíra Lapčíková Marie Kryka Pavel Jurda Roman Jendrušáková Marcela Slížová Zuzana Krňáková Monika Maliníková Renata funkce ekonom sekretářka, účetní školník uklízeč uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka 4.3. ABSOLVENTI, KTEŘÍ NASTOUPILI NA ŠKOLU Ve školním roce nenastoupil na školu žádný absolvent PdF OU POČET UČITELŮ, KTEŘÍ NASTOUPILI NEBO ODEŠLI Od září 2013 nastoupily na zkrácený úvazek do ŠD vychovatelky Naděžda Konečná a Bc. Olga Pavelczaková. Odešla Paní vychovatelka Kateřina Peňazová, která našla práci v místě svého bydliště. 16

17 4.5. VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Tabulka č. 19: Věková struktura pedagogických pracovníků věk počet nad 50 6 důchodový věk 0 důchodce 2 Celkem ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Tabulka č. 20: Další vzdělávání pracovníků Vzdělávání učitelů 2013/2014 Oblast -Název kurzu Sociálně patologické jevy Počet účastníků školení k volbě povolání 1 školení metodiků prevence 1 Porada výchovných poradců 1 Jak zvládat agresivitu 1 Budování a rozvoj sociálních vztahů 4 Extrémismus 1 Environmentální výchova Vzdělávání koordinátorů EVVO 1 Rámcový vzdělávací program Práce s textem - čtenářská gramotnost 15 Oborové vzdělávání Burza nápadů z chemie 2 Klasika na vlastní kůži 1 Nejlepší nápady do prvouky, vlastivědy a přírodovědy 1 Slovní úlohy podle Hejného 14 Výuka TV a školská legislativa 1 Práce s textem ve fyzice 1 Jazykové vzdělávání 17

18 AJ s rodilým mluvčím 8 Kurz Hello 1 Němčina nekouše 1 Aktivizační metody v AJ 1 BOZP A PO Základy první pomoci pro pedagogy 19 školení BOZP a PO 30 školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky 2 Různé Metody a hry 1 Konference k nadaným dětem 1 Speciální poruchy učení 2 Profesní portfolio 3 Rodiče versus učitelé 1 Seminář k projektu Erasmus 1 Střih videa v programu Pinacle 1 Kariérní systém 1 Tvorba prezentací 1 Celkem: 119 Při vzdělávání učitelů se zohledňuje využití daného školení v rámci ŠVP školy. 18

19 5. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5.1. ÚČAST V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH Šťastné stáří očima dětí Žáci 2. A Terezka Růžičková, Vojta Schystal, Adélka Teichmannová a Hanka Dvořáková se zúčastní projektu Šťastné stáří očima dětí. Je to celorepubliková výtvarná soutěž, kde měly děti za úkol ztvárnit šťastné stáří a stárnutí a zjistit, jak je vnímají či jak by si je představovaly. Naše domácí zvířata Žák 2. A Jakub Hlosta vyhrál 2. místo ve výtvarné soutěži "Naše domácí zvířata", pořádané Střediskem přírodovědců Korunka. Byl oceněn věcnou cenou. Přejeme mnoho úspěchů v jeho dalším malování. Pohádky dětí dětem Také letos se naši žáci zúčastnili 16. ročníku literární a výtvarné soutěže pod názvem Pohádky dětí dětem. Jana Trávníčková napsala pohádku, ke které nakreslila ilustraci Adriana Mecová. Výsledkem je krásná kniha pohádek dětí ostravských škol. Čtěte se slonem Bobem, Malovaná písnička, Barevný podzim Žáci výtvarného kroužku Mgr. Jany Kučerové získali další vzácné ocenění v celorepublikové soutěži " Čtěte se slonem Bobem ". Soutěž vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského v Praze. Čestné uznání získaly Adélka Keclíková z 2. B a Kristýnka Sobková z 1. A. Další krásné vítězství získali členové výtvarného kroužku v soutěži Malovaná písnička První místo ve 2. kategorii získala Natálie Kukuczková z 2. B a 3. místo Šimon Trávníček z 1. A. Děti tak navázaly na vítězství v předchozích ročnících Malované písničky a na podzimní vítězství Adélky Gerlichové z 2. B ve výtvarné soutěži Barevný podzim. Western očima dětí Děti z 2. tříd školní družiny se zúčastnily V. ročníku výtvarné soutěže Western očima dětí téma 30. let Pony Expressu. V první desítce se umístila Adélka Keclíková z 2.B. D Ě T I, P O Z O R Č E R V E N Á Žáci 2.A, Adélka Teichmannová, Marek Krajíček, Vojta Schystal (p.uč. Mižičové) a žák 2.B Danek Samek (p. uč. Kučerové), byli vyhodnoceni mezi 10 nejlepšími malíři v celostátní výtvarné soutěži s dopravní tematikou Děti, pozor, červená. Obdrželi krásné věcné ceny. Do dalšího malování jim přejeme mnoho úspěchů. OSTRAVA, EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU Ve výtvarné soutěži pořádané u příležitosti udělení titulu OSTRAVA, EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU získali dva žáci výtvarného kroužku paní učitelky Mgr. Jany Kučerové 1.místo 19

20 Šimon Trávníček z 1.A a 2. místo Adéla Folvarčná z 2.B. Slavnostní předání cen proběhlo na ZŠ Horymírova. Tajemný svět barev Výtvarný kroužek paní učitelky Mgr. Jany Kučerové opět slavil úspěchy. Ve výtvarné soutěži TAJEMNÝ SVĚT BAREV VŠECHNY BARVY ZEMĚKOULE ANEB PLANETA MNOHA TVÁŘÍ získali malí výtvarníci Adéla Folvarčná a Dalibor Jusko z 2. B opět první místa. Slavnostní předání cen proběhlo v 10 hodin ve středisku volného času na Ostrčilově ulici. Recitační soutěž II. stupně Ve středu 5. února 2014 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků tříd. Zúčastnilo se ho celkem 22 žáků. V kategorii 6. a 7. tříd svým procítěným přednesem porotu nejvíce zaujala Jana Tioková ze 7.A. Druhé místo získali Tereza Popková z 6.A a Matěj Veselý ze 7.A. O třetí místo se podělily Markéta Stachová z 6.B a Denisa Outratová ze 7.A. Čestné uznání za pěkný přednes porota udělila Kristýně Poncové z 6.A, Tereze Hruboňové z 6.B a Tereze Figalové z 6.A. V kategorii 8.a 9. tříd zvítězila Anna Kaderková z 9.A. Druhé místo získal Jan Hammermüller z 8.B, na třetím místě stanul Matěj Šec z 8.A. Čestné uznání bylo uděleno Kristýně Tiché z 8.B,Tereze Odstrčilíkové z 9.B a Veronice Sembolové z 9.B. Recitace Ve středu se uskutečnilo obvodní kolo v recitaci v DDM v Ostravě- Porubě na ulici Polská. Naši žáci 1. stupně soutěžili v nulté, první a druhé kategorii. Mezi konkurencí se neztratili, i když je všechny přepadla pořádná tréma. Ve dvou kategoriích jsme obsadili medailové pozice. Lukáš Marvan ( 1. místo ) a Andrejka Glumbíková ( 2. místo ) a postoupili do městského kola. Další recitační soutěže Dne 19. února 2014 se žáci naší školy zúčastnili recitační soutěže v Domě dětí a mládeže na Polské ulici v Ostravě Porubě. Zde každoročně nejlepší recitátoři z celého porubského obvodu bojují o postup do prestižní Okresní přehlídky dětských recitátorů. V nejmladší kategorii letos zvítězil Lukáš Marvan z 1.A, Andrea Glumbíková z 3.B získala 2. místo a Jana Tioková ze 7.A byla za svůj přednes oceněna 3. místem. Velikým úspěchem pro naši školu skončila také další recitační soutěž - Rolnička, která probíhala ve dnech března V krásně vyzdobeném sále Slunečnice se vždy sejdou nejlepší recitátoři z celé Ostravy a okolí. V každé věkové kategorii zde soutěží 40 i více žáků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, takže konkurence je obrovská. Jsme proto velmi rádi, že se našim recitátorům letos dařilo. Adéla Knapková z 1.A byla za svůj přednes oceněna čestným uznáním odborné poroty. Vítězkou Rolničky v kategorii tříd se stala Denisa Outratová ze 7.A, Terezie Popková z 6.A získala za svůj krásný výkon 2. místo a Ondřej Groman z 6.B byl odměněn čestným uznáním. V kategorii tříd zvítězil Matěj Šec z 8.A a 2. místo získal Vojtěch Kanyza z 8.B. Olympiáda v anglickém jazyce V závěru ledna a na začátku února 2014 probíhala na naší škole Olympiáda v anglickém jazyce pro žáky 7., 8. a 9. tříd. Tato soutěž je vždy dvoukolová, skládá se z písemného testu a náročné ústní konverzace. Nejúspěšnější řešitelé písemné části se tedy utkali v konverzaci a 20

21 soutěžili o postup do okresního kola. Písemného testu se na naší škole zúčastnilo 15 žáků ze 7. ročníku a 26 žáků z ročníku. Matematická olympiáda Ve středu se naší žáci zúčastnili okresního kola matematické olympiády, které se uskutečnilo na Gymnáziu Olgy Havlové. Z 59 zúčastněných žáků pátých tříd bylo jen 10 úspěšných řešitelů. Mezi deseti nejlepšími byla i naše Jana Trávníčková z 5.A. Olympiáda v českém jazyce 17. prosince proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Tentokrát se této náročné soutěže zúčastnilo 24 vybraných žáků 8.a 9. ročníků, kteří si chtěli vyzkoušet, jak zvládnou obtížné gramatické a slohové úkoly ve svém rodném jazyce. Nejvyššího počtu bodů získali Veronika Janiková z 8.B a Jan Fiutowski z 9.A, a to shodný počet 23 bodů. Stali se proto těmi nejlepšími, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Na třetím místě se umístila Anna Kaderková z 9.A. Tajemný svět barev Výtvarný kroužek p.uč.jany Kučerové, která s dětmi úspěšně pracuje již mnoho let, získal další vítězné diplomy. Žáci naší školy Laura Golová z 1. A, Jakub Hlosta z 2. A a Marek Rybníček z 2. B vyhráli výtvarnou soutěž Tajemný svět barev, kterou vyhlásilo Středisko volného času v Ostravě na Ostrčilově ulici. Tématem soutěže byla "Přísloví". Naše děti vytvořily dílka "Ranní ptáče dál doskáče", "Jablko nepadá daleko od stromu." Dne se ve SVČ na Ostrčilově ulici zúčastnili slavnostního předávání cen. Získali krásné odměny v podobě výtvarných potřeb pro svou další tvorbu. Jsme rádi, že máme tak šikovné děti a vyhrály další ročník této soutěže. Senior roku 2013 Při příležitosti slavnostního vyhlášení VII. ročníku ankety Senior roku 2013, které se konalo v úterý 19. listopadu od 14 hodin v Divadle loutek Ostrava, bylo předání ocenění za nejlepší literární práci, kterou jsme do soutěže poslali. Jednalo se o práci Jakuba Hammermüllera z 5. A, který porotu nadchl svým vyprávěním o dědečkovi. Děkujeme Jakubovi za jeho příkladnou reprezentaci školy na poli literárním. Vědomostní kvarteto II Rozřazovací kolo proběhlo 12. listopadu 2013 v prostorách školy PORG Ostrava. Rozřazovací kolo bylo složeno z matematické, jazykové, všeobecně-znalostní části a hlavolamu. Rozřazovacího kola se zúčastnilo 30 škol z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Do finále se probojovalo 8 nejšikovnějších družstev z těchto základních škol: 1. Junácká, Ostrava - Stará Bělá, 2. Mitušova, Ostrava, 3. Generála Janka, Ostrava, 4. J.A. Komenského, Přerov, 5. Kozlovice, 6. Čs. armády, Bohumín, 7. A. Hrdličky, Ostrava, 8. Dětská, Ostrava se naši páťáci vydali bojovat o co nejlepší umístění v soutěži. Celá akce se konala v sále Janáčkovy konzervatoře. Konkurence byla opravdu velká. Naše družstvo ve složení: Jana Trávníčková, Sára Tarkošová, Ondřej Bednář a Tomáš Machů se snažili využít svých vědomostí a za bouřlivého povzbuzování svých spolužáků podávali obdivuhodné výkony. Probojovali se do druhého kola z osmi týmů, postoupilo šest. Druhé kolo bylo nad jejich síly a do čtveřice nejlepších se nevešli. I tak je to pro nás velký úspěch. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i za úžasnou vědomostní soutěž. Celou akci natáčela Česká televize. 21

22 5.2. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Tabulka č. 21 datum disciplína kolo/název akce kategorie umístění možnos t postupu postoupil i Fotbal - kluci Cocacola cup 9.ročník 3. ano ne Ryba Matěj, Samek Jiří, Remiáš Matěj, Veselý Ondřej, Herejk Jan, Pintér Nikolas, Moták Jan, Souček Tomáš, Klosko Petr, Bernát Jan, Pliska Martin, Sikora Filip, Žídek Jan sálová kopaná - kluci Obvodní kolo-skupina 6.,7.ročník 4. ano ne Střondala Vojtěch, Kadlčík Denis, Pagáčik Filip, Nagy Ondřej, Markovič Matěj, Vojtášek Tomáš, Glumbík Marek, Puchala Patrik, Troster Ondřej florbal - kluci Obvodní kolo-skupina 8.,9.ročník 4. ano ne Rybníček Matěj, Vospálek Milan, Remiáš Matěj, Veselý Ondřej, Herejk Jan, Havránek Marek, Samek Jiří, Maták Jan, Vilček Tomáš florbal - kluci turnaj v rámci MSŽ 8.,9.ročník 2. ano ne Rybníček Matěj, Vospálek Milan, Remiáš Matěj, Veselý Ondřej, Herejk Jan, Havránek Marek, Samek Jiří, Maták Jan, Vilček Tomáš florbal - holky turnaj v rámci MSŽkvalifikace turnaj v ČEZ aréně 8.,9.ročník 1. ano ano (hrály naše 6.,7.) 4. ne ne Kaliská Natálie, Šinalová Veronika, Glasová Alexandra, Řepová Daniela, Moravcová Karolína, Škubalová Daniela florbal - holky Obvodní kolo-skupina 6.,7.ročník 2. ano ano Obvodní kolo-finále 2. ano ano Okresní kolo 3. ne ne Kaliská Natálie, Šinalová Veronika, Glasová Alexandra, Řepová Daniela, Figalová Tereza, Škubalová Daniela, Moravcová Karolína snowboard - obří slalom kvalifikace na ODM mladší žáci ano ne 22

23 Bílá-Beskydy mladší žačky ano ne starší žáci ano ne starší žačky ano ne nejlépe Jan Žídek Čez street hockey postupové kolo 6.ročník 1. ano ano velký turnaj (64 mužstev) ne ne Vybíjená Obvodní kolo - chlapci skupina 6.ročník 2. ano ano Obvodní kolo - finále 2. ano ano Okresní kolo 3. ano ne vybíjená dívky Obvodní kolo - skupina 6.ročník 4. ano ne OVOV Městské kolo 6.,7.ročník 5. ano ne odznak všestrannosti O.Nagy 3. ano ano Krajské kolo O.Nagy zranění týden v pohybu fotbal běh 50m - chlapci běh 50m - dívky sportovní klání se školou ze Žor vybíjená chlapci vybíjená dívky házená -smíšená 6.-9.ročník ne ne běh 800m - chlapci běh 800m - dívky štafeta - smíšená atletika Porubské kolo 6.-9.třída ne ne 60m 800m/1000m dálka míček/koule štafeta Tereza Fadrná Theodor Beran Rozálie Knittlová Jiří Červenka medailové umístění m 1. dálka 2. dálka 2. 60m ostravské hry umístění na závěrečném turnaji do finálového turnaje fotbal 3.- postoupili 5.třída chlapci 1. fotbal třída chlapci 1. vybíjená třída chlapci 4. in-line třída R.Dostál 1. 23

24 in-line třída Biathlon třída Biathlon třída T.Beran 1. M.Šec 4. B.Horňáková 1. Porubská školní liga v házené Tým Dětská A celkově skončil v tomto ročníku na 2.místě. Největší zásluhu na tom mají tito žáci: Lucie Popková, Tereza Figalová, Vendula Tichá, Filip Pagáčik, Tomáš Schmiedt, Daniel Mokroš a výborný brankář Matěj Veselý. Také v individuálním hodnocení jsme měli úspěch. Filip Pagáčik vyhrál tabulku střelců a Tereza Figalová byla vyhlášena nejlepší hráčkou letošní ligy. Atletická olympiáda proběhla na Atletická olympiáda porubských škol. Získali jsme 9 medailí. Vendula Tichá 1.místo v běhu na 400m, Anička Bandyová 2.místo v běhu na 50m, Filip Hlaváč 2.místo v běhu na 400m, Ondřej Becher 2.místo v hodu, Alex Kotásek 2.místo v hodu, Tereza Maňhalová 3.místo v hodu, Aneta Lachová 3.místo ve skoku dalekém, Alex Foldyna 3.místo v běhu na 50metrů a Leona Blahutová 3.místo v běhu na 50metrů. Ostravské sportovní hry Ve středu proběhl velký finálový den Ostravských sportovních her na Městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Ze základních kol za naši školu postupovali fotbalisti z 5. třídy ( Alex Kotásek, Vojtěch Bukovjan, Ondřej Murín, Alex Foldyna, Martin Pertlík, Tomáš Machů, Filip Hlaváč), fotbalisti třída (Vojtěch Střondala, Matěj Veselý, Tomáš Vojtášek, Filip Pagáčik, Vojtěch Puhlovský, Marek Glumbík, Tomáš Kubín), tým vybíjené 6.,7.tříd ( Jan Anlauf, Tomáš Husák, Tomáš Schmiedt, Martin Pobuta, Filip Slezák, Daniel Mokroš, Saleh Al Wohaishi, Miroslav Šivák) a závodníci na In-linech 5. roč. Radim Dostál, 7. roč. Theodor Beran a 8.+9.roč Blanka Horňáková a Matěj Šec. Všichni žáci reprezentovali naši školu na výbornou. Oba fotbalové týmy získaly zlaté medaile a také na bruslích Radim Dostál, Theodor Beran a Blanka Horňáková své soutěže dokázali vyhrát!!! Těsně pod stupni vítězů na 4. místě skončili kluci ve vybíjené a Matěj Šec v biatlonu. Jelikož se všech soutěží účastnili žáci z 38 ostravských škol, je i toto umístění veliký úspěch. Mc Donald s Cup Na ZŠ Šoupala proběhl turnaj v kopané - Mc Donald s Cup. V kategorii A jsme obsadili 2. místo( Denis Puchala, Jakub Košec, Ondřej Becher, Vojtěch Vodička, Šimon Bialy, Lukáš 24

25 Timkovič, Michal Pospíšil, Matěj Kolesar a Fabián Foldyna)v kategorii B 3.místo(Tomáš Machů, Filip Hlaváč, Martin Pertlík, Alex Foldyna, Ondřej Murín, Martin Bučko a Radim Dostál). Tým mladších žáků postoupil z 2. místa do finále. Okresní finále ve vybíjené Ve středu se zúčastnily dívky 4. a 5. ročníků Vendula Tichá, Jana Kremzerová, Adriana Mecová, Agáta Vyplelová, Sára Tarkošová, Nikola Bučková, Kristýna Smyčková, Anna Badidová, Nikola Atanasová, Adéla Pěntoňová a Kateřina Tomášková - okresního finále ve vybíjené. Po urputném boji získaly krásné 2. místo, kdy je porazily dívky ze ZŠ Volgogradská o pouhé dvě vybité hráčky. Krajské kolo v plavání Žáci ZŠ Dětská reprezentovali okres Ostrava v krajském kole plavání žáků ZŠ. V závodech, které se konaly v Karviné, si reprezentanti naší školy vedli nadmíru úspěšně. V kategorii mladších žáků obsadili chlapci 1. místo a děvčata 2.místo. Mezi staršími žáky jsme byli ještě úspěšnější a jak dívky tak i chlapci obsadili shodně 1. místa. Oba týmy si tak zajistily účast v celorepublikovém finále v Táboře, kde budou v lednu 2014 reprezentovat MSK. Družstvo ml. žáci: Potůček Josef, Hein Patrik, Orel Vojtěch (všichni 6.B), Červenka Jiří, Machalla Matyáš a Piska Lukáš (všichni 7.A). Družstvo ml. žákyně: Plevová Valerie, Frydrychová Adéla, Šecová Pavlína (všichni 6.B), Fadrná Tereza, Knittlová Rozálie, Šolonková Kateřina (všichni 7.A). Družstvo st. žáci: Matera Jan (8.B), Havlík Daniel, Bachořík Vojtěch, Fiutowski Jan, Felbier Rudolf, Novák Robert (všichni 9.A). Družstvo st. žákyně: Janíková Veronika, Wojtasová Veronika, Haroková Adéla (všichni 8.B), Dolbová Petra, Krčmářová Barbora, Horňáková Blanka (všichni 9.A) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE Tabulka č. 22 Kulturně a výchovně vzdělávací akce oblast - akce třída Prevence sociálně patologických jevů Beseda s policií ČR - krádež, loupež 9. roč. Beseda s policií ČR - právní povědomí 8. roč. Beseda s policí ČR - život ve městě 7. roč. Beseda s policí ČR - nedělej si problém 6. roč. Beseda s policií ČR - bezpečné odpoledne 1. roč. Beseda s policií ČR - jezdíme rádi 2. roč. Beseda s policií ČR - základy kriminalistiky 4. roč. Beseda s policií ČR - nebezpečná hra 5. roč. RENARKON - komunikace a vztahy ročník 25

26 RENARKON - šikana ročník RENARKON - drogy 7. ročník RENARKON - virtuální komunikace 9. ročník E- bezpečí II. stupeň Návštěva úřadu práce 8. ročník Environmentální výchova Bylinkování 3.A Cesta chleba 5. ročník Návštěva OZO a 4. ročník Návštěva OZO 6. a 8. ročník Odra živá i starodávná 7. ročník Lesní škola 2. ročník Kulturní akce Taneční studio - videoprojekce I. stupeň Aerobic studio Ostrava ročník Animační programy v galerii I. stupeň Animační programy v galerii II. stupeň Divadlo loutek - Zlatovláska 2. ročník Pohádka o Héraklovi - Slunečnice 5. ročník Filmové představení v Polance I. stupeň Divadlo loutek -Kráska a zvíře III.B, IV.A,B Divadlo loutek -Perníková chaloupka 1. ročník Jak hudba maluje pohádku - Slunečnice 1. ročník Tajemství písniček - Slunečnice 1. ročník Divadlo loutek - Jak Dora ročník Výchovně vzdělávací akce Popularizace technických oborů ročník Dopravní hřiště ročník SEXMISE 9. ročník První pomoc pro život 9. ročník Návštěva knihovny I. stupeň Návštěva knihovny II. stupeň Badatelé V.B Doba měst a hradů 7. ročník Planeta 3000 Madagaskar II. stupeň Čas proměn dívky 6. ročníku Zlepši si techniku VI.A Jak se žije v Africe ročník KERAVIT - exkurze 8. ročník Beseda s A. Bubníkem II. stupeň Dospíváme - Slunečnice 6. ročník Prima pokusy 2. ročník Ostatní 26

27 Inline Podzimní zahrada Řemeslo má zlaté dno Zdravé zoubky Malování s malířem Volba povolání - testování Exkurze na policejní stanici 4. ročník I. stupeň 9. ročník ročník vybr. Žáci 8. ročník 4. ročník 5.4. PROJEKTY Této oblasti věnujeme velkou pozornost. Podařilo se nám úspěšně dokončit projekty, na které jsme získali dotace ze SMO a ve 2. pololetí jsme získali ze stejného zdroje další finanční podporu. Aktivně se zapojujeme do projektů, které realizují jiné subjekty. Projekt Krokus Projekt Krokus probíhá ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a irskou organizací HETI. Jeho cílem je připomenout dětské židovské oběti holocaustu za 2.světové války. Děti žáci po celém světě vysazují cibulky žlutých krokusů, které připomínají osudy jejich vrstevníků. Naše škola se zúčastnila v roce 2013/3014 podruhé, krokusy zasadili na podzim na školním pozemku žáci 9.ročníku v rámci předmětu výchova k občanství, na jaře pak mohli vidět výsledky své práce. Borci drogy znají, ale neberou S projektem Borci drogy znají, ale neberou nás oslovila Ostravská univerzita. Účastnily se jej pětičlenné skupiny z osmého a devátého ročníku v rámci předmětu výchova k občanství. Samostatně si připravily prezentaci o drogách tak, aby upozornila na drogovou problematiku způsobem přijatelným pro jejich věkovou kategorii, dále plakát s protidrogovou tematikou a logo projektu. Vznikly zajímavé práce, vyhodnoceny byly na půdě školy za účasti žáků šesté třídy, paní ředitelky a vyučujících. Vítězná skupina devátého ročníku postoupila do ostravského kola, kde prezentovali svou práci na Ostravské univerzitě. Získali za ni 2. místo a pochvalu za originalitu zpracování. 27

28 Správný obor základ úspěchu tento projekt realizujeme ve spolupráci se společností POE EDUCO. Do projektu jsou zapojeni žáci 8. a 9. ročníku, kteří formou testů a vyplňování dotazníků získají informace o tom, který studijní obor by byl pro ně nejlepší volbou. Projekt jim pomáhá při rozhodování, jakou SŠ si vybrat. Děti pro AFRIKU S novým školním rokem byl zahájen na naší škole nový školní projekt s názvem DĚTI PRO AFRIKU. Navázali jsme tím na úspěšný projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ. V loňském školním roce jsme poznali, že když táhneme za jeden provaz, dokážeme velké věci. Proto jsme chtěli udělat něco užitečného i pro druhé a vybrali jsme si děti v Africe. Naše třídy se proměnily v kmeny s vlastním názvem, vlajkou a kmenovými barvami. Během školního roku pak mezi sebou kmeny soutěžily a za soutěže a plnění úkolů sbíraly body, které je vedly k vrcholu Kilimandžára. Kmeny podnikly expedici do Afriky - kde se nezalekli žádného úkolu, statečně lovili divoké africké štětkouny, zvládli přechod nad propastí pouze přes lanový most a v neposlední řadě dokázali překonat sami sebe a ochutnat africké housenky, které ve skutečnosti byly patřičně naaranžovanou hlívou ústřičnou. Následovala Džungle vědomostí, kde se naše kmeny popraly se záludnými příklady v matematice, luštili křížovky plné fyzikálních pojmů a v dalších 6 předmětech svědomitě zdolávali záludné úkoly. Součástí byla i sběrová akce školy, která měla za úkol nejen podpořit žáky v jejich snažení o získání co největšího počtu bodů v celkové soutěži, ale také sloužila jako finanční zdroj pro zakoupení Dárku pro život na stránkách UNICEF. Žáci svědomitě vybírali a tak mohli pomoci očkováním proti obrně až 120 dětem nebo pomocí tablet vyčistit litrů pitné vody se v Domě kultury Ostrava konalo vystoupení kmenů "Děti pro Afriku", které bylo vyvrcholením celého projektu a zároveň součástí oslav 55. výročí otevření naší školy. Na vystoupení se kmeny dozvěděly, který z nich se svým šamanem podnikne expedici do Afriky přímo v České republice. Vítězný kmen a nejšikovnější žáci tohoto projektu jeli na výlet do Holic u Pardubic, kde se nachází muzeum Dr. Emila Holuba, největšího českého cestovatele a dobrodruha, který prozkoumal africký kontinent, a zoologické zahrady. Současně se z dobrovolných příspěvků na tomto vystoupení vybralo ,- Kč, ze kterých se pořídila přes UNICEF ruční vodní pumpa pro Afriku. Na aktivity projektu jsme získali finanční příspěvek SMO. 28

29 Týden v pohybu Naše škola získala finanční dotaci SMO na projekt Týden v pohybu. Tento projekt byl realizován v souvislosti se získáním titulu Ostrava-město sportu V rámci týdne v pohybu proběhly od 19. do v areálu školy a na porubském bazénu různé sportovní aktivity, kterých se mohla zúčastnit také rodičovská veřejnost a žáci ostatních škol a na školním hřišti probíhala mezitřídní soutěž v rychlosti a vytrvalosti s možností účasti rodičů a představení nového sportu Schuttlecook byl žákům představen sport, který u nás není příliš rozšířený, a to americký fotbal. Ukázky a prezentaci měli na starosti členové Steelers Ostrava. Ve čtvrtek, , měli žáci porubských škol možnost shlédnout ukázky plaveckých stylů v podání talentovaných sportovců z Klubu plaveckých sportů Ostrava a sami si mohli také zkusit zazávodit. Současně jim vodní záchranáři předvedli záchranu tonoucího pak na školním hřišti proběhlo mezinárodní sportovní klání mezi našimi žáky a žáky partnerské školy v polských Žorech. I v tomto školním roce jsme získali finanční dotaci na mimoškolní aktivity, které jsme nazvali Rozvíjíme talent. Děti mohly získávat další znalosti a dovednosti v kroužcích výtvarném, keramickém, čtenářském a sportovním. HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech Škola se zapojila v tomto školním roce pod vedením RNDr. Libora Davidíka do projektu Heureka, což je projekt, který chce inspirovat a motivovat. Ukazuje žákům vědu, jež je zajímavá a propojená s naším každodenním životem, a připomíná jim, že stojí za to mít oči dokořán. V duchu čínského přísloví Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand. (Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já možná porozumím, zapoj mě a já porozumím.) je kladen důraz na to, aby žáci byli co nejvíce vtaženi do děje, měli šanci si věci vyzkoušet a zamyslet se nad nimi. Z metodického hlediska projekt pracuje s metodami badatelsky orientovaného vyučování (BOV, v angličtině IBSE - inquiry based 29

30 science teaching) a kritického myšlení. Metody BOV umožňují žákům nejen osvojit si nové poznatky, ale i pochopit základní povahu vědy a rozvíjí jejich kritické myšlení a kreativitu. Projekt je určen pro žáky a pedagogy 2. stupně ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a je zaměřen na výuku přírodovědných předmětů (zejména biologie, geologie a příbuzných oborů). Cíle projektu: Poskytnout pedagogům konkrétní nástroje pro zavádění nových metod zaměřených na rozvoj badatelského a kritického myšlení do výuky. Umožnit sdílení zkušeností mezi pedagogy a přenos příkladů dobré praxe. Využít vzdělávací potenciál muzeí. Seznámit žáky prostřednictvím zajímavých příkladů s aktuálními vědeckými problémy, prací vědců a motivovat je pro studium přírodovědných oborů. Zavést do výuky motivační metody s důrazem na badatelské a kritické myšlení. Se strážníky správným směrem Škola se zapojila do projektu Se strážníky správným směrem. Projekt je realizován formou celoročního preventivního vzdělávacího programu, se zaměřením na prevenci kriminality dětí, získání znalostí z poskytování první pomoci a správných postupů při řešení mimořádných situací. Projekt je určen pro žáky 5. tříd a zahrnuje dvě úrovně, které se prolínají v průběhu celého období. V průběhu roku jsou realizovány volnočasové aktivity formou pravidelných schůzek strážníků s dětmi dvakrát do měsíce a jedenkrát do měsíce formou celodenního výletu nebo exkurze. V první úrovni si děti formou interaktivních cvičení, modelových situací a za využití metodických pomůcek rozšíří právní vědomí, získají nové dovednosti a vědomosti v oblasti základních právních norem, poskytování první pomoci, občanského soužití a chování člověka při mimořádných událostech. Ve druhé úrovni budou mít děti možnost získané vědomosti aplikovat do praxe. Spolu se strážníky budou děti objevovat nedostatky a reagovat na narušení veřejného pořádku, případně na jiná protiprávní jednání a navrhovat možná řešení. Tento projekt začal v únoru 2013 a pokračoval i ve školním roce 2013/2014. V projektu pokračovali žáci 6. ročníků. Zúčastnili se branného dne v jezdeckém areálu ve Staré Bělé, kde si vyzkoušeli vše, co se naučili v praxi. Vyhodnocení celého projektu proběhlo na ZŠ Bílovecká v Ostravě. 30

31 5.5. OSTATNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE A OZDRAVNÉ POBYTY Plavání žáků 2. a 3. tříd, organizovaného Plaveckou školou se zúčastnilo 119 dětí. Tradiční je již Podzimní zahrada. Děti užily soutěží a her v prostorách školy. Žáci II. stupně připravili pro menší spolužáky mikulášské představení. S tímto představením slavili úspěch i v MŠ Dětské a MŠ Větrné. Další tradiční akcí jsou Adventní dílny, na kterých se scházíme spolu s rodiči a vyrábíme vánoční dárky pro své blízké. První a druhé ročníky mají projektové dny zaměřené na podzim. Projektové dny na prvním stupni jsou zaměřené na roční doby, ochranu přírody, folklór, vzájemnou pomoc, dopravní výchovu a poznávání našeho města. Od února do května probíhá pro budoucí žáky 1. ročníku tzv. Předškolička, která již úspěšně funguje 7. rokem. Tento projekt pomáhá dětem vyrovnat se se změnou, která na ně s nástupem do 1. třídy čeká. Pro děti ze školní družiny pravidelně paní vychovatelky připravují spoustu zajímavých akcí: Družina má talent, vítání prvňáčků, divadelní představení, Týden v pohybu, a mnoho dalších. V rámci školní družiny funguje i kroužek mažoretek a baseballu. Děti sponzorují i zvíře ZOO Ostrava, tygra ussurijského. Pravidelně škola pořádá Den dětí, v tomto školním roce si žáci prvního stupně spolu s třídními učitelkami naplánovali podle svých představ. Třídní kolektivy 2. stupně si tento den naplánovaly podle svých představ. Sdružení rodičů při škole zakoupilo sladké odměny a malé občerstvení. Školní výlety všech tříd proběhly v období od s třídními učiteli. AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY Vítáme prvňáčky soutěž - Chytré hlavičky pohádka - Myška Klárka a veverka Terka v divadle Taneční soutěž Zdobení perníčků pohádka - Myška Klárka a veverka Terka - Andělská pohádka Zpívání koled u vánočního stromečku Škraboškový bál Country odpoledne pohádka - Myška Klárka a veverka Terka - Ať padá sníh Cirkusové představení Družina má talent Rej čarodějnic Sportovní odpoledne pohádka Myška Klárka a veverka Terka Kouzelný kartáček pohádka Myška Klárka a veverka Terka Na plovárně 31

32 Tabulka č. 23: Soustředění, ŠvP a LVK organizované školou Soustředění ST Tichá nad Orlicí plavci 24 žáků LVK Mezivodí I. stupeň 37 žáků LVK Mezivodí II. stupeň 43 žáků ŠVP Malenovice I. stupeň 103 žáků Celkem se školy v přírodě, lyžařského kurzu a soustředění plaveckých tříd zúčastnilo 207 dětí. Na Školu v přírodě v Malenovicích jsme získali dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ V HOKEJOVÝCH TURNAJÍCH A SOUTĚŽÍCH Hokejová sezóna 2013/2014 Uplynulá hokejová sezóna patřila k těm nejvydařenějším v historii klubu. Žáci deváté třídy, hrající v kategorii mladšího dorostu, zcela suverénně ovládli ligu a po roce opět vybojovali nejvyšší republikovou soutěž, extraligu mladšího dorostu. Podobně suverénně prošli ligou starších žáků i osmáci, kde obsadili první místo a zajistili si tak účast na finálovém turnaji mistrovství České republiky ve Zlíně. Na medailové pozice sice nedosáhli, ale samotnou účast na tomto turnaji a šesté místo v konkurenci nejlepších týmů z republiky lze rozhodně považovat za úspěch. Sedmáci už tak úspěšní nebyli. V základní části obsadili sedmé místo z 8. účastníků a v nadstavbě si polepšili o jednu příčku. Podobně na tom byli i šesťáci, kteří v lize mladších žáků obsadili sedmou příčku z devíti zúčastněných týmů. 32

33 Páťáci byli podstatně úspěšnější než jejich starší kolegové a výsledkem byla třetí pozice po základní části a dokonce druhá příčka v nadstavbě. Podobným úspěchem se mohou pyšnit i čtvrťáci, kteří v dlouhodobé soutěži obsadili třetí příčku ze 14-ti zúčastněných týmů. Naši nejmenší, třeťáci, ještě nehrají organizovanou soutěž. Nepravidelně se zúčastňovali turnajů v rámci kraje i mimo něj a rozhodně příkladně reprezentovali porubský hokej UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ V PLAVECKÝCH SOUTEŽÍCH Zimní mistrovství ČR žactva Na Zimním MČR žactva byl nejúspěšnější Daniel Havlík. V Kopřivnici a v Trutnově se uskutečnilo Zimní mistrovství ČR 13-ti a 14-ti letého žactva. Naši plavci vybojovali jeden titul mistra ČR, tři stříbrné a tři bronzové medaile. Nejlépe si vedl Daniel Havlík, který mezi čtrnáctiletými vybojoval pět cenných kovů. Mezi třináctiletými si Jan Matera odvezl dvě stříbrné medaile. místo: bazén: medaile: 25 m Kopřivnice - 14letí, Trutnov - 13letí 1 zlatá 3 stříbrné 3 bronzové 14letí Havlík Daniel 100 volný způsob 1. místo 100 motýl 2. místo 200 polohový závod 3. místo 200 volný způsob 3. místo 400 volný způsob 3. místo 13letí Matera Jan 100 znak 2. místo 200 znak 2. místo Letní mistrovství ČR - starší žáci Červenka Jiří 100Z 2. místo 200Z 3. místo Matera Jan 200Z 2. místo 33

34 Mezinárodní závody v Polsku Katovice, Matyáš Machalla Lukáš Piska Josef Potůček Adam Franek Patrik Hein Kateřina Šolonková Adéla Frydrychová Daniela Řepová Valerie Plevová Adriana Janošová Vojtěch Orel Plavci KPS Ostrava celkově zvítězili, celkem vybojovali: 3 x zlatou medaili 1 x stříbrnou medaili 3 x bronzovou medaili 34

35 5.8. SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJETY Spolupráce s oddílem HK RT Torax a Klubem plaveckých sportů Ostrava Škola v rámci Školního vzdělávacího programu poskytuje rozšířenou výuku hokeje a plavání. V rámci toho spolupracujeme s HC RT Torax a Klubem plaveckých sportů Ostrava. Velmi dobrá je spolupráce s trenéry Petrem Trojanem a Liborem Kohutem, kteří jsou zároveň pedagogy naší školy Spolupráce s PPP Spolupráci zajišťuje výchovný poradce, který je zároveň školním metodikem prevence. Pravidelně konzultuje s psychology a speciálními pedagogy individuální vzdělávací plány žáků, účastní se schůzek a seminářů, které PPP organizuje. Případné negativní jevy je možné řešit s okresním metodikem prevence Spolupráce s odborem ochrany dětí a mládeže ÚMOb Poruba Spolupráce s kurátorkami byla opět zcela bezproblémová. Daří se nám odhalovat společně i záškoláctví žáků, v případě vážnějších problémů je řešíme společně s kurátorkami a sociálními pracovnicemi v rámci výchovných komisí za přítomnosti rodičů. Všechny případy se řeší v co nejkratší době po zjištění problému Spolupráce s PČR a Městskou policií I v tomto školním roce ve zvýšené míře věnovala našim žákům městská policie. Proběhly zajímavé přednášky a besedy pro žáky, část se zabývala přímo problematikou absence a záškoláctví žáků Spolupráce s Ostravskou univerzitou Od února 2013 má škola podepsánu smlouvu s Ostravskou univerzitou. Tato smlouva zavazuje školu poskytovat bezúplatně pedagogické praxe studentům OU, ta potom zajišťuje škole studenty na různé akce, např. doprovod na plavání, doučování, vychovatele na ŠVP, vedoucí kroužků apod.. Rovněž spolupracujeme s katedrou speciální pedagogiky. Pod vedením PaedDr. Renaty Kovářové poskytují posluchačky magisterského studia speciální pedagogiky reedukační péči dětem ze SVP. Spolupráce je na velmi dobré úrovni a oboustranně se osvědčila. 35

36 5.9. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Na škole proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na klima školy v roce 2011/2012. V tomto školním roce proběhlo další dotazníkové šetření, aby mohlo dojít k vyhodnocení uplynulých dvou let. Dotazníkové šetření žáků a rodičů proběhlo za podpory kde byly dotazníky připraveny a samotné vyplnění proběhlo online formou. U rodičovských dotazníků byla vyplněna bohužel jen čtvrtina celkového počtu. Ve srovnávacích tabulkách za rok 2012 a 2014 jsou modře podbarveny výsledky, kde se naší škole podařilo zlepšit hodně, červeně je pak podbarven údaj o zhoršení v dané oblasti. V nepodbarvených částech srovnávací tabulky došlo ke zlepšení do 10% KLIMA ŠKOLY - RODIČE Graf 1: Celkový přehled školy 36

37 Tabulka č. 24 Přehled dle kategorií [%] Rozhodně Spíše souhlasím souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Výsledné hodnocení Prostředí, materiální zázemí 43,8 36,2 10,7 6,9 2,4 78,0 % Lidé 55,0 26,6 13,1 3,2 2,0 82,4 % Komunikace, vztahy 52,2 31,4 6,4 6,8 3,2 80,7 % Systém, pravidla, hodnoty 43,5 31,2 15,2 6,3 3,8 76,1 % Výuka, příprava, hodnocení 41,0 36,2 12,3 7,7 2,8 76,2 % Komplexní hodnocení 40,5 28,5 21,3 7,5 2,1 74,5 % Celkem 46,8 32,1 12,1 6,2 2,8 78,4 % Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení Třídní učitel(-ka) mého dítěte plní dobře svou úlohu. Lidé 90 % Současná podoba komunikace učitelů a rodičů (telefon, , třídní schůzky, konzultace,...) mi vyhovuje. Tabulka č. 25 Komunikace, vztahy 90 % Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. Prostředí, materiální zázemí 89 % Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení Naše škola je napřed před ostatními školami. Komplexní hodnocení 58 % Ve školní jídelně se děti dobře naobědvají. Prostředí, materiální zázemí 64 % Spolužáci mezi sebou mají dobré vztahy, navzájem si pomáhají. Komunikace, vztahy 64 % Tabulka č. 26 ABSOLUTNÍ Rozhodně ČETNOST souhlasím dle TŘÍD Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Celkem Celkem odpovědí rodičů Výsledné hodnocení 1.A ,3 % 1.B ,6 % 2.A ,2 % 2.B ,7 % 2.C ,5 % 3.A ,1 % 3.B ,5 % 4.A ,0 % 4.B ,3 % 5.A ,1 % 5.B ,1 % 6.A ,1 % 6.B ,3 % 7.A ,5 % 7.B ,2 % 8.A ,1 % 8.B ,5 % 9.A ,8 % 9.B ,4 % Tabulka č. 27 ABSOLUTNÍ Rozhodně ČETNOST souhlasím CELKEM Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Celkem Celkem odpovědí rodičů Výsledné hodnocení Celkem ,4 % Tabulka č. 28 RELATIVNÍ ČETNOST dle Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně Výsledné 37

38 TŘÍD souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím hodnocení 1.A 40,7 36,4 10,2 8,9 3,8 75,3 % 1.B 42,5 23,4 21,7 6,9 5,5 72,6 % 2.A 60,4 24,0 12,3 2,6 0,7 85,2 % 2.B 54,7 35,1 8,3 1,9 85,7 % 2.C 59,9 29,5 7,5 2,8 0,2 86,5 % 3.A 29,9 35,8 12,9 15,7 5,7 67,1 % 3.B 49,2 35,2 10,2 3,1 2,2 81,5 % 4.A 45,0 32,7 7,5 11,0 3,8 76,0 % 4.B 65,2 22,4 9,0 3,1 0,2 87,3 % 5.A 40,0 32,5 13,6 11,5 2,3 74,1 % 5.B 52,1 35,5 5,7 6,4 0,4 83,1 % 6.A 29,6 39,0 30,2 0,6 0,6 74,1 % 6.B 54,7 31,4 8,8 2,5 2,5 83,3 % 7.A 49,5 31,7 11,1 6,9 0,8 80,5 % 7.B 34,9 46,2 16,0 2,4 0,5 78,2 % 8.A 27,2 46,6 11,9 11,9 2,4 71,1 % 8.B 75,0 24,1 0,9 93,5 % 9.A 8,5 20,8 9,4 12,3 49,1 31,8 % 9.B 13,8 49,7 26,4 8,2 1,9 66,4 % Tabulka č. 29 RELATIVNÍ ČETNOST CELKEM Rozhodně Spíše souhlasím souhlasím Tabulka č. 30 Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Výsledné hodnocení Celkem 46,8 32,1 12,1 6,2 2,8 78,4 % Přehled dle otázek [%] Žáci mají možnost dostat se k potřebným vzdělávacím materiálům kdykoliv je potřebují. (školní knihovna, internet, ) Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Výsledné hodnocení 48,0 34,4 12,8 4,0 0,8 81,2 % Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. 60,8 36,0 2,4 0 0,8 89,0 % Školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro vzdělávání dětí. Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity. Jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené, je vidět, že o jejich úpravu se někdo stará. 54,4 32,8 8,0 4,0 0,8 84,0 % 48,0 42,4 4,8 4,0 0,8 83,2 % 44,0 34,4 15,2 5,6 0,8 78,8 % Ve školní jídelně se děti dobře naobědvají. 27,2 33,6 15,2 16,0 8,0 64,0 % Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). Učitelé mají při výuce k dispozici dostatek pomůcek, které žákům pomáhají lépe pochopit probírané téma. Učebnice, které mají žáci k dispozici ze školy, jsou v dobrém stavu. 50,4 29,6 16,8 2,4 0,8 81,6 % 39,2 44,0 4,0 8,8 4,0 76,4 % 36,8 33,6 24,0 3,2 2,4 74,8 % 29,6 40,8 4,0 20,8 4,8 67,4 % Učitelé mají radost, když se mému dítěti ve škole daří. 54,4 26,4 13,6 2,4 3,2 81,6 % Je vidět, že učitele práce s dětmi baví. 44,8 28,0 16,8 4,8 5,6 75,4 % Jestliže se s učitelem na něčem ohledně mého dítěte domluvím, dohodu dodrží. 72,8 18,4 4,8 3,2 0,8 89,8 % 38

39 Vážím si učitelů mého dítěte. 66,4 22,4 2,4 6,4 2,4 86,0 % Odborné znalosti učitelů jsou výborné, opravdu rozumí tomu, co učí. 38,4 33,6 23,2 3,2 1,6 76,0 % Třídní učitel(-ka) mého dítěte plní dobře svou úlohu. 78,4 13,6 0,8 4,8 2,4 90,2 % V učitelském sboru je někdo, na koho se mohu obrátit s žádostí o radu nebo s osobním problémem mého dítěte. Nepedagogičtí pracovníci pracují dobře a ve prospěch žáků. Vedení školy a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. 64,0 26,4 8,0 0,8 0,8 88,0 % 36,0 30,4 30,4 2,4 0,8 74,6 % 49,6 31,2 16,0 2,4 0,8 81,6 % Učitelé na této škole umí učit. 45,6 36,0 15,2 1,6 1,6 80,6 % Škola pořádá dostatek akcí určených i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení, ). Když jsem ve škole s něčím nespokojen(-a), s důvěrou se mohu obrátit na vedení školy. Současná podoba komunikace učitelů a rodičů (telefon, , třídní schůzky, konzultace,...) mi vyhovuje. 48,8 36,8 1,6 8,8 4,0 79,4 % 60,8 26,4 8,0 2,4 2,4 85,2 % 76,0 17,6 0,8 3,2 2,4 90,4 % Mé dítě má s učiteli dobrý vztah. 59,2 26,4 4,0 7,2 3,2 82,8 % S učiteli mám dobré vztahy, rád se s nimi setkám i při mimoškolních akcích. Učitelé na této škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají. 48,0 37,6 4,8 8,0 1,6 80,6 % 32,8 28,8 29,6 7,2 1,6 71,0 % Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 56,0 32,8 1,6 8,8 0,8 83,6 % Spolužáci mezi sebou mají dobré vztahy, navzájem si pomáhají. Když mé dítě něčemu při výuce nerozumí, může se bez obav přihlásit a zeptat. Učitelé a vedení školy ke mně při jednáních přistupují jako k rovnocennému partnerovi. Pravidla chování žáků ve škole jsou správně nastavená. Pokud dostane mé dítě ve škole trest, je spravedlivý a stanovený na základě porušení dohodnutých pravidel. Pokud mé dítě s učitelem nesouhlasí, může své názory vyjádřit otevřeně. Ve škole je mé dítě ochráněno před sociopatogenními vlivy (šikana, drogy, kriminalita). Škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní,...). Když se objeví výchovný problém, má škola jasné postupy k jeho řešení. Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná o úspěšné žáky nebo žáky, kterým učení zrovna moc nejde. Při hodnocení školní práce je mé dítě hodnoceno/známkováno podle jasných pravidel. Jsem informován nejen v případě problému, ale i v případě, že se dítěti ve škole opravdu daří nebo se velmi dobře chová. Žáci mají možnost si svou práci zhodnotit sami nebo se spolužáky navzájem. Rozumím pravidlům hodnocení prospěchu mého dítěte. 18,4 52,8 6,4 13,6 8,8 64,6 % 56,8 28,8 4,0 5,6 4,8 81,8 % 65,6 25,6 3,2 3,2 2,4 87,2 % 53,6 30,4 8,0 4,8 3,2 81,6 % 49,6 28,0 12,8 5,6 4,0 78,4 % 29,6 28,8 26,4 8,0 7,2 66,4 % 29,6 32,0 19,2 12,8 6,4 66,4 % 54,4 38,4 4,0 1,6 1,6 85,6 % 32,0 29,6 26,4 8,8 3,2 69,6 % 34,4 28,8 26,4 5,6 4,8 70,6 % 55,2 33,6 7,2 1,6 2,4 84,4 % 65,6 24,0 1,6 5,6 3,2 85,8 % 31,2 38,4 20,0 8,8 1,6 72,2 % 48,0 44,0 1,6 4,0 2,4 82,8 % 39

40 Mé dítě nemá strach před zkoušením nebo testem. Když se mu nepovede, ví, že má možnost si špatné hodnocení opravit. Ve škole se žáci učí stále nové věci, spojené s aktuálním děním. Škola respektuje názory rodičů na zařazení volitelných předmětů, kurzů apod. Ve vyučování řeší žáci zajímavé problémy, učí se různými metodami. Učitelé respektují individuální tempo žáků při školní práci. Domácí úkoly dostávají děti v takovém množství, aby měly dost času na své záliby a odpočinek. 46,4 35,2 4,0 10,4 4,0 77,4 % 36,0 48,0 7,2 8,0 0,8 77,6 % 39,2 28,8 24,8 5,6 1,6 74,6 % 39,2 36,0 15,2 7,2 2,4 75,6 % 35,2 35,2 15,2 9,6 4,8 71,6 % 56,8 29,6 0,8 8,8 4,0 81,6 % Ve škole se žáci učí věci použitelné v praxi. 33,6 40,8 16,0 7,2 2,4 74,0 % Žáci jsou učiteli vedeni k získávání informací i z jiných zdrojů než z učebnic nebo ze sešitu (knížky, časopisy, internet, ). Při učení v hodinách žáci často spolupracují ve skupinkách, neposlouchají pouze výklad učitele. 44,8 33,6 10,4 7,2 4,0 77,0 % 31,2 30,4 28,0 8,8 1,6 70,2 % Naše škola je napřed před ostatními školami. 16,0 20,0 49,6 12,0 2,4 58,8 % Celkově jsem se školou spokojený. 55,2 34,4 3,2 5,6 1,6 84,0 % Naši školu bych doporučil ostatním. 50,4 31,2 11,2 4,8 2,4 80,6 % Srovnání výsledků 2011/12 a 2013/2014 Tabulka č. 31 Přehled dle kategorií [%] Změna Prostředí, materiální zázemí 73,10% 78,00% 4,90% Lidé 81,50% 82,40% 0,90% Komunikace, vztahy 79,30% 80,70% 1,40% Systém, pravidla, hodnoty 72,90% 76,10% 3,20% Výuka, příprava, hodnocení 75,50% 76,20% 0,70% Komplexní hodnocení 74,40% 74,50% 0,10% Tabulka č. 32 Přehled dle otázek [%] Změna Žáci mají možnost dostat se k potřebným vzdělávacím materiálům kdykoliv je potřebují. (školní knihovna, internet, ) 72,60% 81,20% 8,60% Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. 87,50% 89,00% 1,50% Školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro vzdělávání dětí. 79,30% 84,00% 4,70% Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity. 79,80% 83,20% 3,40% Jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené, je vidět, že o jejich úpravu se někdo stará. 76,40% 78,80% 2,40% Ve školní jídelně se děti dobře naobědvají. 49,50% 64,00% 14,50% Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. 76,40% 81,60% 5,20% Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). 75,50% 76,40% 0,90% Učitelé mají při výuce k dispozici dostatek pomůcek, které žákům pomáhají lépe pochopit probírané téma. 70,70% 74,80% 4,10% Učebnice, které mají žáci k dispozici ze školy, jsou v dobrém stavu. 63,50% 67,40% 3,90% Učitelé mají radost, když se mému dítěti ve škole daří. 83,20% 81,60% -1,60% Je vidět, že učitele práce s dětmi baví. 80,30% 75,40% -4,90% 40

41 Jestliže se s učitelem na něčem ohledně mého dítěte domluvím, dohodu dodrží. 91,30% 89,80% -1,50% Vážím si učitelů mého dítěte. 88,50% 86,00% -2,50% Odborné znalosti učitelů jsou výborné, opravdu rozumí tomu, co učí. 76,40% 76,00% -0,40% Třídní učitel(-ka) mého dítěte plní dobře svou úlohu. 89,40% 90,20% 0,80% V učitelském sboru je někdo, na koho se mohu obrátit s žádostí o radu nebo s osobním problémem mého dítěte. 79,30% 88,00% 8,70% Nepedagogičtí pracovníci pracují dobře a ve prospěch žáků. 68,30% 74,60% 6,30% Vedení školy a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. 79,80% 81,60% 1,80% Učitelé na této škole umí učit. 78,80% 80,60% 1,80% Škola pořádá dostatek akcí určených i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení, ). 79,30% 79,40% 0,10% Když jsem ve škole s něčím nespokojen(-a), s důvěrou se mohu obrátit na vedení školy. 81,70% 85,20% 3,50% Současná podoba komunikace učitelů a rodičů (telefon, , třídní schůzky, konzultace,...) mi vyhovuje. 89,90% 90,40% 0,50% Mé dítě má s učiteli dobrý vztah. 86,50% 82,80% -3,70% S učiteli mám dobré vztahy, rád se s nimi setkám i při mimoškolních akcích. 78,80% 80,60% 1,80% Učitelé na této škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají. 70,20% 71,00% 0,80% Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 76,00% 83,60% 7,60% Spolužáci mezi sebou mají dobré vztahy, navzájem si pomáhají. 64,90% 64,60% -0,30% Když mé dítě něčemu při výuce nerozumí, může se bez obav přihlásit a zeptat. 82,70% 81,80% -0,90% Učitelé a vedení školy ke mně při jednáních přistupují jako k rovnocennému partnerovi. 83,20% 87,20% 4,00% Pravidla chování žáků ve škole jsou správně nastavená. 79,30% 81,60% 2,30% Pokud dostane mé dítě ve škole trest, je spravedlivý a stanovený na základě porušení dohodnutých pravidel. 76,40% 78,40% 2,00% Pokud mé dítě s učitelem nesouhlasí, může své názory vyjádřit otevřeně. 63,90% 66,40% 2,50% Ve škole je mé dítě ochráněno před sociopatogenními vlivy (šikana, drogy, kriminalita). 67,80% 66,40% -1,40% Škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní,...). 79,30% 85,60% 6,30% Když se objeví výchovný problém, má škola jasné postupy k jeho řešení. 77,40% 69,60% -7,80% Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná o úspěšné žáky nebo žáky, kterým učení zrovna moc nejde. 62,00% 70,60% 8,60% Při hodnocení školní práce je mé dítě hodnoceno/známkováno podle jasných pravidel. 80,30% 84,40% 4,10% Jsem informován nejen v případě problému, ale i v případě, že se dítěti ve škole opravdu daří nebo se velmi dobře chová. 80,30% 85,80% 5,50% Žáci mají možnost si svou práci zhodnotit sami nebo se spolužáky navzájem. 62,00% 72,20% 10,20% Rozumím pravidlům hodnocení prospěchu mého dítěte. 85,10% 82,80% -2,30% Mé dítě nemá strach před zkoušením nebo testem. Když se mu nepovede, ví, že má možnost si špatné hodnocení opravit. 78,80% 77,40% -1,40% Ve škole se žáci učí stále nové věci, spojené s aktuálním děním. 77,90% 77,60% -0,30% Škola respektuje názory rodičů na zařazení volitelných předmětů, kurzů apod. 74,50% 74,60% 0,10% Ve vyučování řeší žáci zajímavé problémy, učí se různými metodami. 69,20% 75,60% 6,40% Učitelé respektují individuální tempo žáků při školní práci. 70,20% 71,60% 1,40% Domácí úkoly dostávají děti v takovém množství, aby měly dost času na své záliby a odpočinek. 80,30% 81,60% 1,30% Ve škole se žáci učí věci použitelné v praxi. 74,00% 74,00% 0,00% Žáci jsou učiteli vedeni k získávání informací i z jiných zdrojů než z učebnic nebo ze sešitu (knížky, časopisy, internet, ). 77,90% 77,00% -0,90% Při učení v hodinách žáci často spolupracují ve skupinkách, 67,30% 70,20% 2,90% 41

42 neposlouchají pouze výklad učitele. Naše škola je napřed před ostatními školami. 55,80% 58,80% 3,00% Celkově jsem se školou spokojený. 85,10% 84,00% -1,10% Naši školu bych doporučil ostatním rodičům a jejich dětem. 82,20% 80,60% -1,60% Celkem 76,35% 78,45% 2,09% KLIMA ŠKOLY - ŽÁCI Graf 2: Celkový přehled školy Přehled dle kategorií [%] Rozhodně souhlasím Prostředí, materiální zázemí Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Výsledné hodnocení 47,5 32,9 6,1 8,5 5,0 77,4 % Lidé 50,2 32,9 7,3 6,9 2,6 80,3 % Komunikace, vztahy 45,7 32,3 10,2 8,2 3,7 77,0 % Systém, pravidla, hodnoty 43,9 33,9 8,6 8,9 4,8 75,8 % Výuka, příprava, hodnocení 38,2 36,7 7,2 12,7 5,3 72,4 % Komplexní hodnocení 44,3 27,5 11,7 9,7 6,8 73,2 % Celkem 44,9 33,3 8,1 9,0 4,4 76,2 % Tabulka č. 33 Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. Komunikace, vztahy 88 % Vážím si našich učitelů. Lidé 87 % Škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní,...). Systém, pravidla, hodnoty 86 % Tabulka č. 34 Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení 42

43 Při učení v hodinách pracujeme často ve skupinkách. Výuka, příprava, hodnocení 55 % Ve školní jídelně se dobře naobědvám. Prostředí, materiální zázemí 61 % Naše škola je napřed před ostatními školami. Komplexní hodnocení 62 % Tabulka č. 35 ABSOLUTNÍ ČETNOST dle POHLAVÍ Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše ne souhlasím Rozhodně ne souhlasím Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení Chlapci ,6 % Dívky ,4 % Tabulka č. 36 ABSOLUTNÍ Rozhodně ČETNOST souhlasím dle TŘÍD Spíše souhlasím Nevím Spíše ne souhlasím Rozhodně ne souhlasím Celkem Celkem odpovědí žáků Výsledné hodnocení 1.A ,9 % 1.B ,6 % 2.A ,1 % 2.B ,4 % 2.C ,4 % 3.A ,5 % 3.B ,7 % 4.A ,1 % 4.B ,3 % 5.A ,4 % 5.B ,4 % 6.A ,5 % 6.B ,5 % 7.A ,8 % 7.B ,0 % 8.A ,2 % 8.B ,1 % 9.A ,5 % 9.B ,6 % Tabulka č. 37 ABSOLUTNÍ ČETNOST dle PROSPĚCHU Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše ne souhlasím Rozhodně ne souhlasím Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení průměr < 1, ,1 % průměr 1, ,5 % průměr > ,3 % 43

44 Tabulka č. 38 ABSOLUTNÍ ČETNOST CELKEM Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše ne souhlasím Rozhodně ne souhlasím Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení Celkem ,4 % Tabulka č. 39 RELATIVNÍ ČETNOST dle POHLAVÍ Rozhodně Spíše souhlasím souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Výsledné hodnocení Chlapci 44,8 32,8 7,9 9,2 5,3 75,6 % Dívky 45,4 34,1 8,4 8,9 3,3 77,4 % Tabulka č. 40 RELATIVNÍ ČETNOST dle TŘÍD Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Výsledné hodnocení 1.A 67,0 8,6 12,9 3,8 7,6 80,9 % 1.B 70,0 12,0 7,7 2,8 7,4 83,6 % 2.A 70,8 17,7 6,8 2,3 2,3 88,1 % 2.B 63,9 25,5 7,3 2,9 0,4 87,4 % 2.C 76,2 12,8 5,7 3,0 2,3 89,4 % 3.A 65,9 17,4 11,2 3,7 1,8 85,5 % 3.B 65,8 21,9 4,2 5,6 2,6 85,7 % 4.A 44,6 37,6 4,4 8,1 5,2 77,1 % 4.B 54,5 25,1 6,6 6,5 7,3 78,3 % 5.A 40,0 40,2 6,3 8,5 5,0 75,4 % 5.B 36,3 34,5 8,8 15,1 5,3 70,4 % 6.A 35,4 41,5 7,9 11,8 3,3 73,5 % 6.B 37,4 35,4 9,6 10,7 6,8 71,5 % 7.A 35,8 37,3 7,4 13,3 6,2 70,8 % 7.B 39,1 41,1 4,3 11,8 3,7 75,0 % 8.A 24,0 48,1 5,8 16,7 5,3 67,2 % 8.B 13,5 62,8 8,6 12,6 2,5 68,1 % 9.A 25,6 45,6 8,4 13,7 6,6 67,5 % 9.B 23,1 45,3 20,3 9,7 1,6 69,6 % 44

45 Tabulka č. 41 RELATIVNÍ ČETNOST dle PROSPĚCHU Rozhodně Spíše souhlasím souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Výsledné hodnocení průměr < 1,5 52,0 28,8 7,2 7,8 4,3 79,1 % průměr 1,5-2 36,5 42,7 6,4 11,0 3,4 74,5 % průměr > 2 29,7 38,1 14,3 11,3 6,6 68,3 % Tabulka č. 42 RELATIVNÍ ČETNOST CELKEM Rozhodně Spíše souhlasím souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Výsledné hodnocení Celkem 45,0 33,4 8,1 9,1 4,4 76,4 % Tabulka č. 43 Přehled dle otázek [%] Mám možnost dostat se k potřebným vzdělávacím materiálům kdykoliv je potřebuji (školní knihovna, internet, ). Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nevím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Výsledné hodnocení 34,5 38,0 6,5 12,5 8,5 69,4 % Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. 56,3 33,0 3,0 5,0 2,8 83,8 % Školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro naše vzdělávání. Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity. 52,8 38,0 6,0 2,5 0,8 84,9 % 47,5 32,5 6,5 10,5 3,0 77,8 % Jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené. 58,3 31,5 4,0 4,5 1,8 85,0 % Ve školní jídelně se dobře naobědvám. 29,8 27,0 17,3 10,5 15,5 61,3 % Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. 59,3 30,0 3,8 5,5 1,5 85,0 % Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). 64,5 22,0 4,0 6,0 3,5 84,5 % Učitelé i žáci mají při výuce k dispozici řadu pomůcek, které pomáhají lépe pochopit probírané téma. 46,0 37,3 6,5 7,8 2,5 79,1 % Učebnice, které máme ze školy, jsou v dobrém stavu. 26,5 39,5 3,8 20,5 9,8 63,1 % Učitelé mají radost, když se mi něco podaří. 47,0 35,0 7,5 7,8 2,8 78,9 % Myslím si, že učitele práce s námi baví. 39,7 34,2 9,5 11,7 5,0 72,9 % Jestliže mi učitel něco slíbí, svůj slib také dodrží. 46,0 34,0 8,5 9,0 2,5 78,0 % Vážím si našich učitelů. 63,6 28,9 3,5 3,0 1,0 87,8 % Odborné znalosti učitelů jsou výborné, opravdu rozumí tomu, co učí. 53,5 36,3 3,3 5,0 2,0 83,6 % Učitelé se dále vzdělávají, pořád hledají nové nápady a podněty. 41,0 37,3 10,8 8,8 2,3 76,5 % Mezi dospělými ve škole je někdo, na koho se mohu obrátit s žádostí o radu nebo s osobním problémem. Nepedagogičtí pracovníci (školník, uklízečky, kuchařky) pracují dobře a ve prospěch nás, žáků. Myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. 50,5 29,5 10,5 6,3 3,3 79,4 % 42,8 36,0 9,5 7,5 4,3 76,4 % 54,3 31,0 8,8 5,0 1,0 83,1 % Učitelé na naší škole umí učit. 64,3 27,0 1,8 5,0 2,0 86,6 % Škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení, ). Když jsem ve škole s něčím nespokojen/-a, mohu se bez problémů obrátit na vedení školy. 45,8 27,8 8,0 13,5 5,0 73,9 % 29,5 34,5 18,0 11,0 7,0 67,1 % 45

46 V naší škole dobře komunikují různé skupiny lidí: starší učitelé s mladšími, starší žáci s mladšími, rodiče mezi sebou apod. 35,8 40,0 14,3 7,3 2,8 74,7 % Mí rodiče mají s učiteli dobrý vztah. 48,3 31,0 14,5 4,8 1,5 79,9 % S učiteli mám většinou dobré vztahy, rád(-a) si s nimi povídám i o přestávce. 40,5 35,5 5,5 13,5 5,0 73,3 % Učitelé na naší škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají. 58,8 28,3 8,5 4,0 0,5 85,2 % Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 52,8 27,3 11,8 3,8 4,5 80,0 % Se spolužáky si navzájem pomáháme, jsme k sobě ohleduplní. 44,3 36,5 5,0 9,8 4,5 76,6 % Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. 67,3 27,3 0,8 3,3 1,5 88,9 % Myslím, že lidé ve škole se o mě zajímají jako o člověka, nejde jim jen o to, jak plním svou roli ve škole. 33,8 34,5 15,5 11,5 4,8 70,3 % Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. 52,8 35,3 4,0 5,3 2,8 82,5 % Pokud dostanu trest, je spravedlivý a stanovený na základě porušení dohodnutých pravidel. 44,8 34,8 8,5 9,0 3,0 77,3 % Pokud někdy s učiteli nesouhlasím, můžu své názory vyjádřit otevřeně. 32,5 32,8 9,5 14,8 10,5 65,5 % Učitelé jsou pro mě příkladem v dodržování dohodnutých pravidel. 42,5 37,0 9,3 8,8 2,5 77,1 % Škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní,...). 61,0 29,8 4,0 3,8 1,5 86,3 % Když se objeví problém, má škola jasné postupy k jeho řešení. 43,8 36,5 12,8 5,3 1,8 78,8 % Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná o úspěšné žáky nebo žáky, kterým učení zrovna moc nejde. Při hodnocení školní práce jsou všichni žáci známkováni spravedlivě podle jasných pravidel. Když se mi ve škole opravdu daří nebo se velmi dobře chovám, učitel o tom informuje mé rodiče. Máme možnost si svou práci zhodnotit sami nebo se spolužáky navzájem. 38,3 36,0 10,3 8,8 6,8 72,6 % 57,0 32,3 3,8 4,3 2,8 84,1 % 34,3 26,0 14,5 14,8 10,5 64,7 % 32,0 38,3 9,5 14,0 6,3 68,9 % Rozumím pravidlům hodnocení v jednotlivých předmětech. 43,3 40,8 8,5 5,0 2,5 79,3 % Nemám strach před zkoušením nebo testem. Když se mi nepovede, vím, že mám možnost si špatné hodnocení opravit. 37,8 33,0 8,3 14,0 7,0 70,1 % Ve škole se učím nové a podnětné věci, ne to, co již znám. 43,0 42,5 6,3 7,0 1,3 79,8 % Učitele zajímají moje názory na probírané téma, oceňují zajímavé otázky. 36,8 42,8 7,3 9,5 3,8 74,8 % Ve vyučování řešíme problémy, učíme se zajímavými metodami. 41,3 37,5 8,0 10,8 2,5 76,1 % Při školní práci můžu pracovat svým vlastním tempem. 29,3 34,8 6,3 21,0 8,8 63,7 % Domácí úkoly dostávám v takovém množství, abych měl(-a) dost času na své záliby a odpočinek. 43,3 32,3 7,0 10,0 7,5 73,4 % Obsah výuky je použitelný v životě. 48,8 32,5 6,3 8,8 3,8 78,4 % Informace v běžných hodinách získáváme i z jiných zdrojů než z učebnic nebo od učitele (knížky, časopisy, internet, ). 37,3 38,3 8,3 13,0 3,3 73,3 % Při učení v hodinách pracujeme často ve skupinkách. 21,0 33,0 5,5 27,5 13,0 55,4 % Naše škola je napřed před ostatními školami. 25,5 25,3 27,8 16,3 5,3 62,4 % Jsem ve škole spokojený. 54,1 31,4 2,5 6,5 5,5 80,5 % Naši školu bych doporučil(-a) svým kamarádům. 53,3 25,8 4,8 6,5 9,8 76,6 % 46

47 Srovnání výsledků 2011/12 a 2013/2014 Tabulka č. 44 Přehled dle kategorií [%] Změna Prostředí, materiální zázemí 68,80% 77,40% 8,60% Lidé 74,40% 80,30% 5,90% Komunikace, vztahy 72,20% 77,00% 4,80% Systém, pravidla, hodnoty 69,50% 75,80% 6,30% Výuka, příprava, hodnocení 66,90% 72,40% 5,50% Komplexní hodnocení 66,50% 73,20% 6,70% Celkem 68,60% 76,20% 7,60% Tabulka č. 45 Přehled dle otázek [%] Změna Mám možnost dostat se k potřebným vzdělávacím materiálům kdykoliv je potřebuji (školní knihovna, internet, ). 66,50% 69,40% 2,90% Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. 73,60% 83,80% 10,20% Školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro naše vzdělávání. 78,90% 84,90% 6,00% Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity. 63,70% 77,80% 14,10% Jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené. 78,70% 85,00% 6,30% Ve školní jídelně se dobře naobědvám. 47,50% 61,30% 13,80% Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. 82,40% 85,00% 2,60% Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). 69,60% 84,50% 14,90% Učitelé i žáci mají při výuce k dispozici řadu pomůcek, které pomáhají lépe pochopit probírané téma. 74,90% 79,10% 4,20% Učebnice, které máme ze školy, jsou v dobrém stavu. 52,30% 63,10% 10,80% Učitelé mají radost, když se mi něco podaří. 74,60% 78,90% 4,30% Myslím si, že učitele práce s námi baví. 62,00% 72,90% 10,90% Jestliže mi učitel něco slíbí, svůj slib také dodrží. 72,10% 78,00% 5,90% Vážím si našich učitelů. 78,00% 87,80% 9,80% Odborné znalosti učitelů jsou výborné, opravdu rozumí tomu, co učí. 76,80% 83,60% 6,80% Učitelé se dále vzdělávají, pořád hledají nové nápady a podněty. 74,20% 76,50% 2,30% Mezi dospělými ve škole je někdo, na koho se mohu obrátit s žádostí o radu nebo s osobním problémem. 79,80% 79,40% -0,40% Nepedagogičtí pracovníci (školník, uklízečky, kuchařky) pracují dobře a ve prospěch nás, žáků. 68,50% 76,40% 7,90% Myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. 76,90% 83,10% 6,20% Učitelé na naší škole umí učit. 81,10% 86,60% 5,50% Škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení, ). 67,30% 73,90% 6,60% Když jsem ve škole s něčím nespokojen/-a, mohu se bez problémů obrátit na vedení školy. 66,10% 67,10% 1,00% V naší škole dobře komunikují různé skupiny lidí: starší učitelé s mladšími, starší žáci s mladšími, rodiče mezi sebou apod. 69,80% 74,70% 4,90% Mí rodiče mají s učiteli dobrý vztah. 77,30% 79,90% 2,60% S učiteli mám většinou dobré vztahy, rád(-a) si s nimi povídám i o přestávce. 70,00% 73,30% 3,30% Učitelé na naší škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají. 78,10% 85,20% 7,10% Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 72,00% 80,00% 8,00% Se spolužáky si navzájem pomáháme, jsme k sobě ohleduplní. 69,60% 76,60% 7,00% Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. 86,30% 88,90% 2,60% Myslím, že lidé ve škole se o mě zajímají jako o člověka, nejde jim jen o to, jak plním svou roli ve škole. 65,60% 70,30% 4,70% 47

48 Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. 75,30% 82,50% 7,20% Pokud dostanu trest, je spravedlivý a stanovený na základě porušení dohodnutých pravidel. 70,60% 77,30% 6,70% Pokud někdy s učiteli nesouhlasím, můžu své názory vyjádřit otevřeně. 61,60% 65,50% 3,90% Učitelé jsou pro mě příkladem v dodržování dohodnutých pravidel. 76,70% 77,10% 0,40% Škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní,...). 77,60% 86,30% 8,70% Když se objeví problém, má škola jasné postupy k jeho řešení. 73,00% 78,80% 5,80% Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná o úspěšné žáky nebo žáky, kterým učení zrovna moc nejde. 64,20% 72,60% 8,40% Při hodnocení školní práce jsou všichni žáci známkováni spravedlivě podle jasných pravidel. 73,10% 84,10% 11,00% Když se mi ve škole opravdu daří nebo se velmi dobře chovám, učitel o tom informuje mé rodiče. 59,60% 64,70% 5,10% Máme možnost si svou práci zhodnotit sami nebo se spolužáky navzájem. 63,90% 68,90% 5,00% Rozumím pravidlům hodnocení v jednotlivých předmětech. 70,10% 79,30% 9,20% Nemám strach před zkoušením nebo testem. Když se mi nepovede, vím, že mám možnost si špatné hodnocení opravit. 65,40% 70,10% 4,70% Ve škole se učím nové a podnětné věci, ne to, co již znám. 70,10% 79,80% 9,70% Učitele zajímají moje názory na probírané téma, oceňují zajímavé otázky. 68,20% 74,80% 6,60% Ve vyučování řešíme problémy, učíme se zajímavými metodami. 67,20% 76,10% 8,90% Při školní práci můžu pracovat svým vlastním tempem. 59,80% 63,70% 3,90% Domácí úkoly dostávám v takovém množství, abych měl(-a) dost času na své záliby a odpočinek. 68,80% 73,40% 4,60% Obsah výuky je použitelný v životě. 73,70% 78,40% 4,70% Informace v běžných hodinách získáváme i z jiných zdrojů než z učebnic nebo od učitele (knížky, časopisy, internet, ). 72,20% 73,30% 1,10% Při učení v hodinách pracujeme často ve skupinkách. 53,10% 55,40% 2,30% Naše škola je napřed před ostatními školami. 57,00% 62,40% 5,40% Jsem ve škole spokojený. 69,10% 80,50% 11,40% Naši školu bych doporučil(-a) svým kamarádům. 73,20% 76,60% 3,40% CELKEM 70,15% 76,39% 6,24% 48

49 KLIMA ŠKOLY - UČITELÉ Graf 3 otázka č. 1 Žáci mají možnost dostat se k potřebným vzdělávacím materiálům kdykoliv je potřebuji (školní knihovna, internet, ). otázka č. 2 Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. otázka č. 3 Školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro naše vzdělávání. otázka č. 4 Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity. otázka č. 5 Jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené. Graf 4 otázka č. 6 Ve školní jídelně se děti dobře naobědvají. otázka č. 7 otázka č. 8 Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). otázka č. 9 otázka č. 10 Učebnice, které mají žáci k dispozici ze školy, jsou v dobrém stavu. Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. Učitelé mají k dispozici dostatek pomůcek, které pomáhají lépe pochopit probírané téma. 49

50 Graf 5 otázka č. 11 Mám radost, když se žákům ve škole daří. otázka č. 12 Práce s dětmi mě baví. otázka č. 13 Odborné znalosti učitelů jsou výborné, opravdu rozumí tomu, co učí. otázka č. 14 Třídní učitelé plní dobře svou úlohu. otázka č. 15 Nepedagogičtí pracovníci pracují dobře a ve prospěch žáků. Graf 6 otázka č. 16 Vedení školy a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. otázka č. 17 Atmosféra a vnitřní klima školy jsou příznivé. otázka č. 18 Jsem rád(a), že učím na této škole. otázka č. 19 Spolupráce učitelů při plánování výuky a její realizaci je dostatečná. otázka č. 20 Vedení oceňuje mou práci. 50

51 Graf 7 otázka č. 21 Škola pořádá dostatek akcí určených i pro rodiče. otázka č. 22 Současná podoba komunikace učitelů a rodičů mi vyhovuje. otázka č. 23 Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. otázka č. 24 Žáci mezi sebou mají dobré vztahy, navzájem si pomáhají. otázka č. 25 Když žák něčemu nerozumí ve výuce, může se bez obav přihlásit a zeptat se mě. Graf 8 otázka č. 26 Pravidla chování žáků ve škole jsou správně nastavená. otázka č. 27 Pokud žák dostane ve škole trest, je spravedlivý a stanovený na základě porušení dohodnutých pravidel. otázka č. 28 Pokud žák s učitelem nesouhlasí, může své názory vyjádřit otevřeně. otázka č. 29 Ve škole jsou žáci ochráněni před sociopatogenními vlivy (šikana, drogy, kriminalita). otázka č. 30 Škola pomáhá nadaným žákům rozvíjet svá nadání (umělecké sportovní, intelektuální, manuální). 51

52 Graf 9 otázka č. 31 Když se objeví problém, má škola jasné postupy k jeho řešení. otázka č. 32 Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná o úspěšné žáky nebo žáky, kterým učení moc nejde. otázka č. 33 Při hodnocení školní práce jsou žáci hodnoceni podle jasných pravidel. otázka č. 34 Učitelé informují rodiče nejen v případě problému, ale i v případě, že se dítěti ve škole opravdu daří nebo se velmi dobře chová. otázka č. 35 Žáci mají možnost si svou práci zhodnotit sami nebo se spolužáky navzájem. Graf 10 otázka č. 36 Žáci nemusejí mít strach před zkoušením. Když se mu povede, ví, že má možnost si špatné hodnocení opravit. otázka č. 37 Ve škole se žáci učí stále nové věci, spojené s aktuálním děním. otázka č. 38 Škola respektuje názory rodičů na zařazení volitelných předmětů, kurzů apod. otázka č. 39 Ve vyučování řeší žáci zajímavé problémy, učí se různými metodami. otázka č. 40 Učitelé respektují individuální tempo žáků při školní práci. 52

53 Graf 11 otázka č. 41 Domácí úkoly dostávají děti v takovém množství, aby měly dost času na své záliby a odpočinek. otázka č. 42 To, co se žáci ve škole učí, je použitelné v životě. otázka č. 43 Žáci jsou učiteli vedeni k získávání informací i z jiných zdrojů než z učebnic nebo ze sešitu. otázka č. 44 Při učení v hodinách žáci často spolupracují, neposlouchají pouze výklad učitele. otázka č. 45 Naše škola je napřed před ostatními školami. V Ostravě dne Mgr. Zuzana Škapová ředitelka školy V pedagogické radě projednáno dne Školskou radou schváleno dne Tomáš Burda předseda Školské rady 53

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více