Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008"

Transkript

1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1

2 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola Blansko, Dvorská 26 Zřizovatel školy: Ředitel školy: jméno, příjmení: Město Blansko, právní forma: obec, IČO , nám. Svobody 3/32, Blansko Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, Cihlářská 17, Blansko Všechny druhy a typy škol a školských zařízení (základní škola, mateřská škola, školní jídelna - typy, školní družina, školní klub): základní škola, školní družina, školní jídelna telefon, fax, , www stránky: , b. Úplné školy Školní rok 2007/ stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , ,78 včetně specializované třídy ,13 c. Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně všechny) Školní rok 2007/2008 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Malotřídní ZŠ Neúplné ZŠ d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 23 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): - včetně spec. tříd: 15,25 - bez spec. tříd: 14,75 e. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ANO f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Základní škola / , 6.A,6.B,7.A, 8.A,B, 9.A,B,D, Základní škola / A Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - 2

3 g. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,2 i. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 60 fyz. 2 / přepoč. 1,8 Z činnosti školní družiny : j. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Celkem - - fyz. - / přepoč. - Z činnosti školního klubu : 3

4 Část II Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 23,00 / % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 16,50 / 22,70 72,68 % / 88,50 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 1 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 2 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé Ženy do 35 let let 1 13 nad 50 let - 3 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 1 Celkem 3 23 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu PZP Kombinované studium bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice oboru 1 školský management. Státní zkouška vykonána dne Studium rozšiřujícího studia Aj pro ZŠ. akreditace MŠMT č.j. 3443/ /1 1 Kombinované studium v bakalářském studijním programu Speciální pedagogika obor 1 Speciální pedagogika. Doktor. stud. program Pedagogika Oborová didaktika geografie. 1 Specializační studium pro školní koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a 1 osvěty (EVVO). akreditace MŠMT č.j /05-25, studium dokončeno Specializační studium prevence sociálně patologických jevů. akreditace MŠMT č.j / Jazyky hrou 60 hodin výuky jazyka. akreditace MŠMT č.j / Kurz anglického jazyka. akreditace MŠMT č.j / Terénní exkurze za krásami Šumavy. akreditace MŠMT č.j / Konference o ekologické výchově. akreditace MŠMT č.j / Kurz výpočetní techniky Metody elektronické komunikace. akreditace MŠMT č.j / CŽV obor DPA Arteterapie (DPSARTE). akreditace MŠMT č.j / Komunikační dovednosti. akreditace MŠMT č.j / Lektorské dovednosti. akreditace MŠMT č.j / Seminář vychovatelek legislativa. akreditace MŠMT č.j / Environmentální výchova ve školním vzdělávacím programu. Akreditace MŠMT č.j / Celkem Romský asistent: (ANO/NE).. 4

5 Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob): pedagogický 10/40/1,13/40/1, 12/40/1, 5

6 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují Vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 4 1, ,00 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/2008: 14 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2006/07 Gymnázia SOŠ SOU SŠ s uměl. z. 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků z 8. tř Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 54 nižší ročník 7 Celkem 61 6

7 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/ Termín zahájení inspekční činnosti 15. leden Předmět inspekční činnosti: - Kontrola vedení dokumentace školy nebo školského zařízení podle 28 odst. 1 písm. a) až i ) školského zákona. - Kontrola povinných údajů o dítěti, žákovi nebo studentovi uvedených v evidenci dětí, žáků nebo studentů ( školní matrice ) podle 28 odst. 2 školského zákona. - Kontrola vydání, obsah zveřejnění školního řádu podle ustanovení 30 odst. 1,2 a 3 školského zákona. - Kontrola, zda ředitel školy nebo školského zařízení plní povinnosti ředitele podle ustanovení 164 a 165 školského zákona. - Kontrola plnění povinností ředitele školy nebo školského zařízení ve vztahu k činnosti školské rady podle ustanovení 167 a 168 školského zákona. Kontrola se týkala činnosti základní školy a kontrolním obdobím byl školní rok 2006/2007 a 2007/2008 do termínu kontroly. Výsledek inspekční činnosti: Ředitel školy postupoval v souladu s právními předpisy, nebylo zjištěno porušení právních předpisů. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 7

8 Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008: odkladů Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009: odkladů 8

9 Část VI. Další údaje o škole a) mimoškolní aktivity - exkurze Planetárium Brno - ve školní družině pracoval aktivně po celý rok turistický kroužek, který pořádal sobotní výlety do blízkého okolí - TJ Start při ZŠ Blansko, Dvorská 26 se specializuje na využití volného času dětí viz. kapitola spolupráce - sběr PET lahví, papíru - okrskové kolo minifotbalu - základní kolo Cola-cup Školského poháru - exkurze BVV, ZOO Brno - návštěvy divadelních představení Brno, - Den dětí, sportovní program pozvánka dětí z MŠ Divišova ulice, 2.stupeň program zajistili po domluvě se žáky třídní učitelé - environmentální výchova v praxi - školní kolo přeboru v šachu - Den otevřených dveří, Mikuláš recitační soutěž, Mikuláš s Českou pojišťovnou - vánoční koncert sbor školy - slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Blansku na nám. Republiky - návštěvy žáků na Úřadu práce v Blansku - Den Země úklid Moravského krasu - Den zdraví - beseda na téma drogy - setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol - výchovný koncert - tělovýchovná akademie - exkurze přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně - kulturní vystoupení v Domově důchodců v Blansku - velikonoční soutěž, Masopustní karneval, muzikálové představení - výstava vánočních tabulí a stolování Galerie Blansko - výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí - Velká vánoční gastrorevue - vzdělávací program Planeta Země 3000 populárně naučné přírodovědně zeměpisné programy Austrálie - Kouzelný svět protinožců - exkurze do závodu APOS 9.ročníky - Sportovní akademie, Pochod podzimním lesem - výstava včelařů - ekologická výchova Život na vesnici dříve a nyní, Ekologické zemědělství - činnost Centra sportu - Westernové městečko - beseda se záchranáři - Majáles - přehlídka pódiových skladeb - beseda na téma Volba povolání - exkurze městská knihovna - exkurze Mladá Boleslav Škoda Auto, Škoda Auto Muzeum b) účast školy na soutěžích a olympiádách - atletický kroužek: - Kuřimská běžecká liga ,2.,3. místo celkové pořadí v seriálu starší žáci - 1.místo mladší žákyně I místo mladší žákyně II místo - XI. ročník běhu za jedovnickým kaprem - 2. místo - Halový přebor atletických přípravek mladší žáci vytrvalost a sprint - 1.,3. místo skok daleký - 3. místo mladší žákyně skok daleký - 1.,2. místo 9

10 vytrvalost a sprint - 1.,2.,3. místo - Brněnský běžecký pohár Běh o pohár Jehnic přípravka dívky 600m - 3. místo přípravka mladší dívky 300m - 3. místo přípravka mladší hoši 300m - 2. místo přípravka starší žáci 1 500m - 6. místo Nerezová radostická desítka přípravka mladší žáci I. mladší žákyně II. starší žáci II Ráječkovská desítka přípravka mladší žáci I. mladší žákyně II Brno Brněnská přehrada přípravka nejmladší žáci mladší žákyně starší žáci - Kuřimská běžecká liga m mladší žáci mladší žákyně starší žáci - 2. místo - 7. místo - 5. místo - 1.,2. místo - 3. místo - 3.,4.,8.,9. místo - 6. místo ročník Běhu Lužánkami starší žáci 1 600m - 4. místo nejmladší žákyně 400m benjamínci - dívky 200m - 4. místo benjamínci - hoši 200m ročník Běhu Lorenzovými sady Třebíč nejmladší žáci starší žáci - 3. místo - 4. místo - Boj o první místo Bambasácká desítka Skalice nad Svitavou mladší žáci I. mladší žákyně I. - 2.,4. místo mladší žákyně II. - 1.,2.,4.,6. místo starší žákyně I. - 2.,3. místo starší žáci II. celkové pořadí škol ZŠ Dvorská - Olympiáda v atletických soutěžích Moravská Slávie Brno nejmladší a mladší hoši 60 m - 4. místo nejmladší a mladší hoši skok daleký - 7. místo nejmladší a mladší hoši hod kriketovým míčkem - 2.,6. místo přípravka II. 60m přípravka II. 400m přípravka II. skok daleký hoši - 3. místo hod kriketovým míčkem přípravka II. - 2.,7. místo přípravka I. 60m přípravka I. skok daleký - 3. místo přípravka I. hod kriketovým míčkem - 5. místo mladší žáci 60m mladší žáci skok daleký - 3. místo mladší žáci skok vysoký 10

11 - atletický čtyřboj ASPV ASK Blansko (květen) nejmladší a mladší dívky 60m - 7. místo nejmladší a mladší dívky skok daleký - 7. místo nejmladší a mladší dívky hod kriketovým míčkem - 2. místo přípravka II. dívky 60m - 8.,11. místo přípravka II. dívky 400m - 5.,7. místo přípravka II. dívky skok daleký - 8.,9. místo přípravka II. dívky skok vysoký - 2.,4. místo přípravka II. dívky hod kriketovým míčkem - 5. místo přípravka I. dívky 60m - 3.,4. místo přípravka I. dívky 500m - 1.,2.,4. místo přípravka I. dívky skok daleký - 2.,4. místo přípravka I. dívky skok vysoký - 3. místo přípravka I. dívky hod kriketovým míčkem - 3. místo mladší žákyně 800m mladší žákyně skok daleký - 6. místo - okresní kolo biologické olympiády - kategorie C - 7. místo - okresní kolo Pythagoriády - 7. ročník - 9. místo - recitační soutěž pro žáky ročníků MKB - okresní kolo zeměpisné olympiády - kat. A místo - kat. C místo - okresní kolo olympiády českého jazyka - 5. místo - okresní kolo olympiády anglického jazyka kat. II.A - 4.místo - okresní kolo matematické olympiády kat.z7-2.místo - 11.místo - okresní kolo matematické olympiády kat.z9-9.místo - 13.místo - okresní kolo chemické olympiády - 9.místo - oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů - kat. I - 1.místo - oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů kat. II - 2.místo - krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů - kat. I - 7. místo - okresní kolo hlídek mladých zdravotníků - 1. stupeň - 3. místo - 2. stupeň - 3. místo - Pohár rozhlasu mladší žáci běh 60m - 2.místo běh 1 000m - 4. místo skok vysoký - 7., 14. místo mladší žákyně skok vysoký - 10.,11. místo běh 800m - 8.místo starší žáci skok vysoký - 3. místo skok daleký - 11.,12. místo běh 1 500m - 2.,4.místo starší žákyně skok daleký - 2. místo skok vysoký - 10.,11. místo VIII. ODM Blansko 1. ročníků - skok z místa hoši - 25.místo - hod kriketovým míčkem-hoši - 8.,9.,10.,13. místo - hod kriketovým míčkem-dívky - 5. místo - atletický čtyřboj dívky - 3. místo - běh na 50m dívky - 15.místo - běh na 50m hoši - 7. místo - běh na 400m dívky - 2. místo - běh na 400m hoši - 13.,14.,15.,16. místo - škola v celkovém pořadí sedmá 11

12 - okresní přebor starších žákyň v košíkové - krajské kolo starších žákyň v košíkové - 3. místo - okresní kolo v přehazované starších žákyň - 3. místo - krajské kolo v přehazované starších žákyň - 3. místo - okresní kolo ve volejbalu žáci - 3. místo - okresní přebor ve skoku vysokém Kunštátská laťka - mladší žákyně místo - mladší žáci - 2.,3. místo - starší žákyně - 8.,13.,15. místo - starší žáci místo - okresní kolo v plavání - fotbal halový turnaj Adamov - okresní kolo ve stolním tenise - ASPV krajská soutěž - krajské kolo přehazované mladší žákyně - 2. místo - soutěž o nejlepší design velikonočního vajíčka kategorie B - 2. místo Cena diváků - ZŠ Dvorská Čestné uznání - ZŠ Dvorská - výtvarná soutěž Jak si představuji svatého Martina - 4. místo - 5. místo - Bowling turnaj základních škol - 4.,10.,12.,18. místo v celkovém pořadí základních škol - 4. místo - výtvarná soutěž Hřiště snů 1. stupeň - 1.,3. místo nejlépe zpracovaný projekt - ZŠ Dvorská nejoriginálnější průlezka - ZŠ Dvorská nejekologičtější projekt - ZŠ Dvorská 2. stupeň nejlépe zpracovaný projekt - ZŠ Dvorská cena maminek - ZŠ Dvorská - okresní přebor v přespolním běhu Lysice - kategorie III. - mladší žáci - 3.,17.,17.,29. místo 12

13 c) spolupráce školy s dalšími subjekty 1) Spolupráce s Galerií Blansko Spolupráce s Galerií Blansko má již dlouholetou tradici. Škola využívá programovou nabídku k rozšíření výchovně vzdělávací práce. Mezi žáky a učiteli jsou velice oblíbené výstavy Vánoce, Velikonoce. Tyto jsou spojeny s ukázkami lidové tvořivosti. Největší ohlas si získala výstava vánočního stolování. Žáci školy se zapojili do soutěží pořádaných galerií. 2) Spolupráce s ASK Blansko Naše škola spolupracovala s ASK Blansko zejména při zajištění sportovních soutěží pro žáky základních škol. 3) Spolupráce s OHS Blansko V letošním roce jsme využili nabídky zdravotně-výchovných programů pro žáky vyššího stupně na téma: 1. Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie a bulimie 2. Mléko ničím nenahradíš význam mléčných výrobků ve stravě 3. Využití přístrojů u kuřáků (Smokerlyser, Spirometry) 4. Hrou proti AIDS 4) Spolupráce s TJ Start Projekt Centrum sportu,na jehož realizaci získal školní sportovní klub tříletou dotaci od Asociace školních sportovních klubů ČR,končí třetí rok své činnosti a v plné míře plní svůj cíl. Opět se podařilo podchytit velké množství dětí, které nejsou příliš pohybově nadané. Nechodí do žádného sportovního oddílu,ale navštěvují naše kroužky a to je právě cílem tohoto projektu. Členů kroužku nepatrně oproti loňsku nepatrně ubylo, protože se nám nepodařilo zajistit trenéra florbalu pro starší chlapce a navíc je v Blansku mnoho sportovních aktivit, které děti mohou navštěvovat. Nezanedbatelným přínosem pro školu je fakt, že z peněz projektu se mohla škola dovybavit sportovním materiálem. Škola umožňuje TJ využívat prostory školní tělocvičny a nářadí pro tréninkový proces. Sportovní základnu TJ tvoří žáci naší školy a dosahují významných úspěchů ve všech úrovních soutěží. V letošním školním roce se TJ Start zaměřila na závody ve sportovní gymnastice. Zúčastnily se krajských soutěží v Brně, Třebíči, Blansku a Olomouci, proběhla soustředění gymnastek. Přehled soutěží ve školním roce 2007/2008: Vánoční akademie pro rodiče - v tělocvičně ZŠ Blansko, Dvorská Vystoupení gymnastické přípravky z Centra sportu při ZŠ, ukázka cvičení děvčat z oddílu KSG. Krajská soutěž ve sportovní gymnastice Brno Nejmladší žákyně: Mladší žákyně I: Mladší žákyně II : Starší žákyně III: 1. místo Tereza Šinkorová 2. místo Anna Nejezchlebová ( ZŠ Dvorská ) 1. místo Martina Hlaváčková 5. místo Johanka Martinková (ZŠ Dvorská ) 7.místo JulieNejezchlebová (ZŠ Dvorská ) 1. místo Darina Zbořilová 2. Adriena Redlová místo Karolína Janečková ( ZŠ Dvorská) Alena Menšíková 6. místo Katka Menšíková 7. místo Lucie Šparlinková Regionální přehlídka soutěže pohybových skladeb Blansko Skladba s názvem Čuníci 3. místo 13

14 11. ročník Brněnského poháru v TeamGymu Brno místo Pohár v soutěži TeamGymu v Třebíči místo Festival sportu v Olomouci Republiková přehlídka pohybových skladeb účast KSG se skladbou Zrození Činnost o prázdninách Prázdninové soustředění / Trenérky: Mgr. Barbora Holánová, Mgr. Jana Holánová, Mgr. Jana Menšíková, Martina Šenková 6) Spolupráce se Správou chráněné krajinné oblasti Moravský kras Letošní akce Den Země 2008 úklid Moravského krasu se konal v měsíci dubnu. Akce se zúčastnilo 22 žáků a 2 učitelky (Mgr. M. Bláhová,Mgr. D. Marťáková). Na závěr akce pořadatelé připravili možnost zdarma využít lanovku, vláček, prohlídku jeskyní a malé občerstvení. 7) Spolupráce s Městským klubem Blansko Naše škola spolupracovala s městským klubem zejména při zajištění kulturních akcí a vystoupení v rámci akcí města Blanska. 8) Spolupráce se zřizovatelem Škola spolupracuje se zřizovatelem na dobré úrovni. V rámci této spolupráce žáci vystoupili v programu Rozsvícení vánočního stromu na nám. Republiky. Žáci školy si rovněž připravili vystoupení v Domově důchodců pod vedením Mgr. J. Holánové. Žáci školy se zúčastnili Lidového běhu proběhly ve třídách 9.A, 9.B besedy s místostarostou Mgr. Ivo Polákem na téma Město Blansko, činnost městského úřadu, organizační členění úřadu. 9) Výchovné koncerty, divadla Žáci školy pod vedením p. učitelek Mgr. I. Dítětové a Mgr. H. Dostálové navštívili divadelní představení v Brně. Na nižším stupni navštívili žáci divadlo Radost v Brně (Mgr. H. Opatřilová, Mgr. E. Gregorová. Mgr. P. Fojtíková, Mgr. M. Bláhová). 10) Spolupráce s Městskou knihovnou Již tradičně je tato spolupráce na velice dobré úrovni. Žáci se zúčastnili besedy o činnosti a využití městské knihovny. Třída 8.B navštívila 2x knihovnu výstava, prohlídka knihovny spojená s odborným výkladem doprovázel pan Svoboda. Dne se ročník zúčastnil recitační soutěže navštívila knihovnu 4.A třída se třída 8.B s vyučující Mgr. Lenkou Mazalovou zúčastnily besedy se spisovatelkou P. Braunovou. 11) Spolupráce s PPP Blansko Spolupráce s PPP Blansko je na velmi dobré úrovni. Pro školu pracuje školní psycholog Mgr. Masaříková, která má dohodnuty konzultační dny, ve kterých žákům školy poskytuje odbornou a poradenskou službu , a proběhly testy profesionální orientace žáků 9.ročníků. Ve školním roce proběhlo několik schůzek metodiků prevence sociálně patologických jevů, výchovných poradců a seminář pro ředitele škol. 12) Spolupráce s Občanským sdružením Filadelfia 14

15 Dne proběhla ve třídě 8.A beseda na téma Sex a aids. 13) Spolupráce s Městskou policií Blansko Městská policie uspořádala besedy pro žáky I.stupně,které doplnila praktickými ukázkami své výstroje a výzbroje. 14) Spolupráce se středními a vysokými školami Praxe ve školní družině: Monika Janíčková, studentka SpgŠ Boskovice, obor výchovná a humanitární činnost, 2.ročník, od Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl, Komenského náměstí 22 Kateřina Rudincová, bloková pedagogická praxe, od PdF MU Brno, Katedra občanské výchovy, dějepisu Barbora Hoffmanová, studentka 5. ročníku, souvislá pedagogická praxe Kateřina Mrázková, studentka 5.ročníku, souvislá pedagogická praxe. PdF UP Olomouc, Katedra pedagogiky Jana Dvořáčková, studentka 4. ročníku, asistentská praxe Čj-Hv, od , druhá souvislá pedagogická praxe. d) účast žáků a pedagogů školy na životě v obci Školní parlament Na škole pracoval dětský školní parlament ve složení: předseda Roman Daniel 9.B, zástupce předsedy Renata Jelínková 9.A, zapisovatel Anna Jelínková 8.B, nástěnkář Barbora Ochotná 8.B, zpravodaj Nikola Musilová 9.A. V letošním školním roce nebyl zájem o činnost parlamentu z řad žáků takový jako v předchozích letech. Činnosti parlamentu se zúčastňovalo pravidelně cca 50% zvolených žáků. Zápis dětí do 1. ročníku Dne 5.2. a proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. K datu se ustálil celkový počet prvňáčků na 37 žáků, kteří od nastoupí do prvního ročníku. Začátkem měsíce června proběhla informativní schůzka rodičů, na které jim byly představeny paní učitelky. Sběrová činnost V letošním školním roce jsme opět pravidelně sbírali PET láhve odevzdali jsme jich 560 kg. Rovněž jsme nasbírali 9 894,7 kg papíru, sběrová akce proběhla od e) spolupráce školy se Střediskem služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Vedení školy spolupracuje s paní A. Skoupou a ing. Hanou Pospíšilovou. Zajištěním prostor pro přednáškovou a metodickou činnost vytváří škola příznivé podmínky pro hladký průběh kurzů a další vzdělávání pedagogických pracovníků. f) zapojení školy do projektů 15

16 Škola se zapojila do projektu Zdravé zuby, MV ČR - Jak to vidím já. Zapojili jsme se do projektu Sportovní centrum při ZŠ Blansko Dvorská 26. Cílem projektu je péče o sportovně nadané žáky, zapojení netalentovaných dětí do sportovní činnosti a sportovní využití volného času žáků. g) péče o talentované žáky Škola věnuje velkou pozornost hledání a rozvoji talentů. Péče o talentované žáky je zajišťována formou individuálního přístupu, inovací vyučovacího procesu. Tyto žáky se snažíme zapojit do činností stimulujících další rozvoj zjistíme zájmy a začleníme do projektů. Důležitá je (podle našich zkušeností) určitá volnost ve způsobu využití volného času, který nadaní žáci ušetří při běžné práci ve třídě např. k vlastnímu objevování látky, zpracování náročnějších úkolů. Respektujeme stanovování vlastních cílů a hodnocení vlastní práce. Zde jsou ještě rezervy. Podporujeme jejich zdravou sebedůvěru, učíme je sociálním dovednostem, např. pochopit svoji osobitost a zároveň respektovat zvláštnosti druhých. Odrazem této činnosti je i velký zájem žáků o návštěvu kroužků a jejich zapojení do vlastní činnosti kroužků (např.: jazykových, sportovních, turistických a s ryze odbornou tematikou ), které vedou zkušení pedagogové. Dne byli nejlepší žáci školy Roman Daniel 9.B, Eva Peterková 9.B a Naďa Blažková 9.A přijati starostkou města Blanska za účasti ředitele školy, třídního učitele a rodičů žáků. h) péče o zaostávající a problémové žáky Péče o zaostávající žáky je zajišťována rovněž formou individuálního přístupu, adekvátními vyučovacími postupy. Rovněž napomáhá nápravě i forma kroužků. Zde je nutné konstatování, že především žáci sami musí chtít a učitel jim musí jejich touhu po vzdělání zpřístupnit. Rezervy jsou ještě na obou stranách. Při péči o zaostávající žáky se uplatňuje forma spolupráce učitel žák rodič, v některých případech vstupuje do problému výchovný poradce nebo pracovník prevence. V případě nutnosti je svolána výchovná komise, která řeší daný problém. V souladu s přáním rodičů samotných žáků jsme požádali o pomoc při řešení speciální pracoviště v Brně na Veslařské ulici a ve Velké Bíteši. Ostatní případy jsme konzultovali s PPP v Blansku. Spolupracovali jsme se sociálním odborem, který má na starost ( vede v evidenci ) některé naše žáky. Při výskytu patologických jevů spolupracujeme s odborníky z PPP v Blansku. Se závěry šetření jsou vždy seznámeny všechny zúčastněné strany a sledujeme zpětnou vazbu. 16

17 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Německý jazyk 1 8 Anglický jazyk 2 28 Atletika 1 17 Zdravotnický 1 5 Cvičení z matematiky 4 86 PC klub 1 20 Cvičení z českého jazyka 1 21 Hra na klavír 1 2 Turistický 1 12 Dopravní 1 6 Gymnastika 2 26 Šachy 1 5 Biologický 1 5 Hra na zobcovou flétnu 1 4 Florbal 1 15 Dyslektický

18 Část VII. Zhodnocení a závěr Ve školním roce 2007/2008 jsme se snažili postupovat v plnění úkolů podle celoročního plánu práce. Vzhledem k velké finanční náročnosti v této kapitole jsou každým rokem realizovány pouze některé části z celkového výčtu úkolů plánu práce školy. V rámci BOZP a PO proběhly kontroly a bylo zabezpečeno odstranění závad. I v rámci revizní činnosti byly odstraněny všechny závady, pokud se vyskytly. Pro první ročník jsme zajistili výškově stavitelné židličky, lavice a počítač. Rovněž pro vyšší stupeň jsme zajistili výškově stavitelný nábytek pro jednu třídu naproti sborovně. V malování tříd jsme se dostali již do druhého patra školy hlavní budovy. V učebně přírodopisu jsme instalovali nový počítač. Byly provedeny základní úpravy pro bezbariérový vstup, posuvné dveře do školního dvora, upraven a vydlážděn vstup k těmto dveřím, částečný vstup na školní hřiště a posuvné schodiště v hlavní budově. Byla zasíťována celá škola a je možné připojení k internetu z každé učebny školy a kabinetu. Každá třída na 1. stupni má počítač ve třídě. O hlavních prázdninách jsme vymalovali prostory školní kuchyně, opravili navlhlé zdivo při vchodu do šaten. Dále o hlavních prázdninách proběhla rekonstrukce WC ve třetím patře. Bohužel, nedosáhli jsme finančně na komplexní a kompletní rekonstrukci učebny fyziky a chemie, která je zastaralá a dle revizních zpráv nevyhovující. Z tohoto důvodu je uzavřen přívod plynu do učebny, elektrozařízení je rovněž zastaralé a jen velice těžko se udržuje v provozuschopném stavu, právě nemožnost oprav z důvodu morálního zastarání je příčinou toho, že zde není možné provádět již všechny laboratorní práce de obsahu osnov a učiva. V oblasti pedagogicko organizační činnosti jsme byli nuceni přijmout úsporná opatření ke snížení počtu zaměstnanců a snížení úvazků s ohledem na úbytek žáků a pokles demografické křivky vývoje populace.v rámci snižování počtu pracovníků je však velice těžké dodržet aprobovanost předmětů. Po personální stránce jsme se nejdříve rozloučili s učiteli důchodci či přesluhujícími. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se celá řada pracovníků vzdělává (viz. Další vzdělávání pedagogických pracovníků). Zejména v anglickém jazyce, vzdělávání ukončil i metodik environmentální výchovy, vykonáním státní zkoušky ukončil bakalářské studium studijního programu Specializace v pedagogice oboru školský management Mgr. Dušan Krumnikl.Ve studiu pedagogických pracovníků pokračuje Mgr. H. Daňková, J. Wingová, Mgr. Martin Weinhöfer doktor. studium a studium započala vychovatelka Iva Magdová. V rámci plánu exkurzí a výletů, i přes úsporný režim, se podařilo splnit termínový a časový plán. Co do tematiky byly výlety a exkurze odlišné a splňovaly svůj cíl výchovný a vzdělávací. Škola pořádala LVK a kurz proběhl bez problémů a splnil výchovné a vzdělávací cíle. Organizace soutěží a olympiád-účast školy na soutěžích a olympiádách je limitována finančními možnostmi školy. I přes toto jsme se zúčastnili mnoha soutěží a olympiád s dobrými a vynikajícími výsledky. Viz. konkrétně v kapitole b) Účast školy na soutěžích a olympiádách. Postupně vybavujeme školu dle požadavků vyhlášky MZ č. 108/ a 17, která se týká vybavení školy výškově stavitelným nábytkem. V oblasti výchovy a vzdělávání jsme neudrželi celkový stav žáků,došlo k poklesu stavu žáků.otevřeli jsme jednu třídu 1. ročníku. Žáci 9. ročníků se bez obtíží dostali na jimi zvolené studijní a učební obory. Ve škole pracoval koordinátor environmentální výchovy a svými aktivitami škola plnila roční plán v této oblasti. V rámci protidrogové prevence pracoval protidrogový preventista a společně s dalšími vyučujícími řešil vzniklé problémy. Využívali jsme i spolupráce s PPP Blansko. V oblasti výchovného poradenství jsme ve škole řešili individuální problémy žáků s vývojovými poruchami učení (výchovný poradce, třídní učitelé, popř. PPP) i problémy v chování (v součinnosti s protidrogovým preventistou, PPP, rodiči a vedením školy). Osvědčila se nám spolupráce s PPP Blansko. Na školu pravidelně docházela psycholožka a pomáhala nám ze své pozice řešit aktuální problémy, konzultovat individuální vzdělávací programy pro žáky ve specializované třídě a pro integrované žáky. V 9. ročníku provedla profesní testy a následující rozbor za možné účasti rodičů. Učitelé průběžně konzultovali problémy žáků s výchovnou poradkyní a se zpětnou vazbou jsme o problémech společně diskutovali na poradách. V současné době výrazným způsobem ovlivňuje činnost školy přísun finančních prostředků ať již na provoz z obecních rozpočtů či na krytí přímých výdajů ve vzdělávání ze státního rozpočtu. Dle mého názoru se v poslední době krytí provozního rozpočtu úměrně zlepšilo finančním požadavkům a nárokům (nestavíme vzdušné zámky), což vůbec nelze konstatovat v případě krytí ze státního rozpočtu, který nereflektuje avizované změny ve školství a potřeby školy tak, jak by měl (individualizace, moderní vybavení pomůckami, nabídka volitelných předmětů a dělení žáků individuální výběr, který je de facto omezen finančními prostředky). Rovněž je velice problematické zajistit chod školní jídelny a úklid školy s omezenými finančními prostředky. Dalším problémem jsou i úpravy rozpočtu, které základní školu potkají několikrát během kalendářního roku, který se ovšem promítá do dvou školních roků a mění často zásadním způsobem ekonomické parametry. Za takové situace je těžké pro školu pracovat se ŠVP, dělit skupiny, zabezpečit optimální počet žáků skupině tak, aby ve výuce byl výrazněji zabezpečen individuální přístup k žákům, protože k tomu prostě nejsou vytvořeny 18

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 srpen 2013 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 srpen 2012 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 srpen 2010 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola Blansko, Dvorská 26 A. Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více