Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008"

Transkript

1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1

2 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola Blansko, Dvorská 26 Zřizovatel školy: Ředitel školy: jméno, příjmení: Město Blansko, právní forma: obec, IČO , nám. Svobody 3/32, Blansko Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, Cihlářská 17, Blansko Všechny druhy a typy škol a školských zařízení (základní škola, mateřská škola, školní jídelna - typy, školní družina, školní klub): základní škola, školní družina, školní jídelna telefon, fax, , www stránky: , b. Úplné školy Školní rok 2007/ stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , ,78 včetně specializované třídy ,13 c. Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně všechny) Školní rok 2007/2008 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Malotřídní ZŠ Neúplné ZŠ d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 23 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): - včetně spec. tříd: 15,25 - bez spec. tříd: 14,75 e. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ANO f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Základní škola / , 6.A,6.B,7.A, 8.A,B, 9.A,B,D, Základní škola / A Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - 2

3 g. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,2 i. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 60 fyz. 2 / přepoč. 1,8 Z činnosti školní družiny : j. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Celkem - - fyz. - / přepoč. - Z činnosti školního klubu : 3

4 Část II Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 23,00 / % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 16,50 / 22,70 72,68 % / 88,50 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 1 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 2 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé Ženy do 35 let let 1 13 nad 50 let - 3 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 1 Celkem 3 23 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu PZP Kombinované studium bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice oboru 1 školský management. Státní zkouška vykonána dne Studium rozšiřujícího studia Aj pro ZŠ. akreditace MŠMT č.j. 3443/ /1 1 Kombinované studium v bakalářském studijním programu Speciální pedagogika obor 1 Speciální pedagogika. Doktor. stud. program Pedagogika Oborová didaktika geografie. 1 Specializační studium pro školní koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a 1 osvěty (EVVO). akreditace MŠMT č.j /05-25, studium dokončeno Specializační studium prevence sociálně patologických jevů. akreditace MŠMT č.j / Jazyky hrou 60 hodin výuky jazyka. akreditace MŠMT č.j / Kurz anglického jazyka. akreditace MŠMT č.j / Terénní exkurze za krásami Šumavy. akreditace MŠMT č.j / Konference o ekologické výchově. akreditace MŠMT č.j / Kurz výpočetní techniky Metody elektronické komunikace. akreditace MŠMT č.j / CŽV obor DPA Arteterapie (DPSARTE). akreditace MŠMT č.j / Komunikační dovednosti. akreditace MŠMT č.j / Lektorské dovednosti. akreditace MŠMT č.j / Seminář vychovatelek legislativa. akreditace MŠMT č.j / Environmentální výchova ve školním vzdělávacím programu. Akreditace MŠMT č.j / Celkem Romský asistent: (ANO/NE).. 4

5 Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob): pedagogický 10/40/1,13/40/1, 12/40/1, 5

6 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují Vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 4 1, ,00 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/2008: 14 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2006/07 Gymnázia SOŠ SOU SŠ s uměl. z. 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků z 8. tř Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 54 nižší ročník 7 Celkem 61 6

7 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/ Termín zahájení inspekční činnosti 15. leden Předmět inspekční činnosti: - Kontrola vedení dokumentace školy nebo školského zařízení podle 28 odst. 1 písm. a) až i ) školského zákona. - Kontrola povinných údajů o dítěti, žákovi nebo studentovi uvedených v evidenci dětí, žáků nebo studentů ( školní matrice ) podle 28 odst. 2 školského zákona. - Kontrola vydání, obsah zveřejnění školního řádu podle ustanovení 30 odst. 1,2 a 3 školského zákona. - Kontrola, zda ředitel školy nebo školského zařízení plní povinnosti ředitele podle ustanovení 164 a 165 školského zákona. - Kontrola plnění povinností ředitele školy nebo školského zařízení ve vztahu k činnosti školské rady podle ustanovení 167 a 168 školského zákona. Kontrola se týkala činnosti základní školy a kontrolním obdobím byl školní rok 2006/2007 a 2007/2008 do termínu kontroly. Výsledek inspekční činnosti: Ředitel školy postupoval v souladu s právními předpisy, nebylo zjištěno porušení právních předpisů. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 7

8 Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008: odkladů Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009: odkladů 8

9 Část VI. Další údaje o škole a) mimoškolní aktivity - exkurze Planetárium Brno - ve školní družině pracoval aktivně po celý rok turistický kroužek, který pořádal sobotní výlety do blízkého okolí - TJ Start při ZŠ Blansko, Dvorská 26 se specializuje na využití volného času dětí viz. kapitola spolupráce - sběr PET lahví, papíru - okrskové kolo minifotbalu - základní kolo Cola-cup Školského poháru - exkurze BVV, ZOO Brno - návštěvy divadelních představení Brno, - Den dětí, sportovní program pozvánka dětí z MŠ Divišova ulice, 2.stupeň program zajistili po domluvě se žáky třídní učitelé - environmentální výchova v praxi - školní kolo přeboru v šachu - Den otevřených dveří, Mikuláš recitační soutěž, Mikuláš s Českou pojišťovnou - vánoční koncert sbor školy - slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Blansku na nám. Republiky - návštěvy žáků na Úřadu práce v Blansku - Den Země úklid Moravského krasu - Den zdraví - beseda na téma drogy - setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol - výchovný koncert - tělovýchovná akademie - exkurze přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně - kulturní vystoupení v Domově důchodců v Blansku - velikonoční soutěž, Masopustní karneval, muzikálové představení - výstava vánočních tabulí a stolování Galerie Blansko - výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí - Velká vánoční gastrorevue - vzdělávací program Planeta Země 3000 populárně naučné přírodovědně zeměpisné programy Austrálie - Kouzelný svět protinožců - exkurze do závodu APOS 9.ročníky - Sportovní akademie, Pochod podzimním lesem - výstava včelařů - ekologická výchova Život na vesnici dříve a nyní, Ekologické zemědělství - činnost Centra sportu - Westernové městečko - beseda se záchranáři - Majáles - přehlídka pódiových skladeb - beseda na téma Volba povolání - exkurze městská knihovna - exkurze Mladá Boleslav Škoda Auto, Škoda Auto Muzeum b) účast školy na soutěžích a olympiádách - atletický kroužek: - Kuřimská běžecká liga ,2.,3. místo celkové pořadí v seriálu starší žáci - 1.místo mladší žákyně I místo mladší žákyně II místo - XI. ročník běhu za jedovnickým kaprem - 2. místo - Halový přebor atletických přípravek mladší žáci vytrvalost a sprint - 1.,3. místo skok daleký - 3. místo mladší žákyně skok daleký - 1.,2. místo 9

10 vytrvalost a sprint - 1.,2.,3. místo - Brněnský běžecký pohár Běh o pohár Jehnic přípravka dívky 600m - 3. místo přípravka mladší dívky 300m - 3. místo přípravka mladší hoši 300m - 2. místo přípravka starší žáci 1 500m - 6. místo Nerezová radostická desítka přípravka mladší žáci I. mladší žákyně II. starší žáci II Ráječkovská desítka přípravka mladší žáci I. mladší žákyně II Brno Brněnská přehrada přípravka nejmladší žáci mladší žákyně starší žáci - Kuřimská běžecká liga m mladší žáci mladší žákyně starší žáci - 2. místo - 7. místo - 5. místo - 1.,2. místo - 3. místo - 3.,4.,8.,9. místo - 6. místo ročník Běhu Lužánkami starší žáci 1 600m - 4. místo nejmladší žákyně 400m benjamínci - dívky 200m - 4. místo benjamínci - hoši 200m ročník Běhu Lorenzovými sady Třebíč nejmladší žáci starší žáci - 3. místo - 4. místo - Boj o první místo Bambasácká desítka Skalice nad Svitavou mladší žáci I. mladší žákyně I. - 2.,4. místo mladší žákyně II. - 1.,2.,4.,6. místo starší žákyně I. - 2.,3. místo starší žáci II. celkové pořadí škol ZŠ Dvorská - Olympiáda v atletických soutěžích Moravská Slávie Brno nejmladší a mladší hoši 60 m - 4. místo nejmladší a mladší hoši skok daleký - 7. místo nejmladší a mladší hoši hod kriketovým míčkem - 2.,6. místo přípravka II. 60m přípravka II. 400m přípravka II. skok daleký hoši - 3. místo hod kriketovým míčkem přípravka II. - 2.,7. místo přípravka I. 60m přípravka I. skok daleký - 3. místo přípravka I. hod kriketovým míčkem - 5. místo mladší žáci 60m mladší žáci skok daleký - 3. místo mladší žáci skok vysoký 10

11 - atletický čtyřboj ASPV ASK Blansko (květen) nejmladší a mladší dívky 60m - 7. místo nejmladší a mladší dívky skok daleký - 7. místo nejmladší a mladší dívky hod kriketovým míčkem - 2. místo přípravka II. dívky 60m - 8.,11. místo přípravka II. dívky 400m - 5.,7. místo přípravka II. dívky skok daleký - 8.,9. místo přípravka II. dívky skok vysoký - 2.,4. místo přípravka II. dívky hod kriketovým míčkem - 5. místo přípravka I. dívky 60m - 3.,4. místo přípravka I. dívky 500m - 1.,2.,4. místo přípravka I. dívky skok daleký - 2.,4. místo přípravka I. dívky skok vysoký - 3. místo přípravka I. dívky hod kriketovým míčkem - 3. místo mladší žákyně 800m mladší žákyně skok daleký - 6. místo - okresní kolo biologické olympiády - kategorie C - 7. místo - okresní kolo Pythagoriády - 7. ročník - 9. místo - recitační soutěž pro žáky ročníků MKB - okresní kolo zeměpisné olympiády - kat. A místo - kat. C místo - okresní kolo olympiády českého jazyka - 5. místo - okresní kolo olympiády anglického jazyka kat. II.A - 4.místo - okresní kolo matematické olympiády kat.z7-2.místo - 11.místo - okresní kolo matematické olympiády kat.z9-9.místo - 13.místo - okresní kolo chemické olympiády - 9.místo - oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů - kat. I - 1.místo - oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů kat. II - 2.místo - krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů - kat. I - 7. místo - okresní kolo hlídek mladých zdravotníků - 1. stupeň - 3. místo - 2. stupeň - 3. místo - Pohár rozhlasu mladší žáci běh 60m - 2.místo běh 1 000m - 4. místo skok vysoký - 7., 14. místo mladší žákyně skok vysoký - 10.,11. místo běh 800m - 8.místo starší žáci skok vysoký - 3. místo skok daleký - 11.,12. místo běh 1 500m - 2.,4.místo starší žákyně skok daleký - 2. místo skok vysoký - 10.,11. místo VIII. ODM Blansko 1. ročníků - skok z místa hoši - 25.místo - hod kriketovým míčkem-hoši - 8.,9.,10.,13. místo - hod kriketovým míčkem-dívky - 5. místo - atletický čtyřboj dívky - 3. místo - běh na 50m dívky - 15.místo - běh na 50m hoši - 7. místo - běh na 400m dívky - 2. místo - běh na 400m hoši - 13.,14.,15.,16. místo - škola v celkovém pořadí sedmá 11

12 - okresní přebor starších žákyň v košíkové - krajské kolo starších žákyň v košíkové - 3. místo - okresní kolo v přehazované starších žákyň - 3. místo - krajské kolo v přehazované starších žákyň - 3. místo - okresní kolo ve volejbalu žáci - 3. místo - okresní přebor ve skoku vysokém Kunštátská laťka - mladší žákyně místo - mladší žáci - 2.,3. místo - starší žákyně - 8.,13.,15. místo - starší žáci místo - okresní kolo v plavání - fotbal halový turnaj Adamov - okresní kolo ve stolním tenise - ASPV krajská soutěž - krajské kolo přehazované mladší žákyně - 2. místo - soutěž o nejlepší design velikonočního vajíčka kategorie B - 2. místo Cena diváků - ZŠ Dvorská Čestné uznání - ZŠ Dvorská - výtvarná soutěž Jak si představuji svatého Martina - 4. místo - 5. místo - Bowling turnaj základních škol - 4.,10.,12.,18. místo v celkovém pořadí základních škol - 4. místo - výtvarná soutěž Hřiště snů 1. stupeň - 1.,3. místo nejlépe zpracovaný projekt - ZŠ Dvorská nejoriginálnější průlezka - ZŠ Dvorská nejekologičtější projekt - ZŠ Dvorská 2. stupeň nejlépe zpracovaný projekt - ZŠ Dvorská cena maminek - ZŠ Dvorská - okresní přebor v přespolním běhu Lysice - kategorie III. - mladší žáci - 3.,17.,17.,29. místo 12

13 c) spolupráce školy s dalšími subjekty 1) Spolupráce s Galerií Blansko Spolupráce s Galerií Blansko má již dlouholetou tradici. Škola využívá programovou nabídku k rozšíření výchovně vzdělávací práce. Mezi žáky a učiteli jsou velice oblíbené výstavy Vánoce, Velikonoce. Tyto jsou spojeny s ukázkami lidové tvořivosti. Největší ohlas si získala výstava vánočního stolování. Žáci školy se zapojili do soutěží pořádaných galerií. 2) Spolupráce s ASK Blansko Naše škola spolupracovala s ASK Blansko zejména při zajištění sportovních soutěží pro žáky základních škol. 3) Spolupráce s OHS Blansko V letošním roce jsme využili nabídky zdravotně-výchovných programů pro žáky vyššího stupně na téma: 1. Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie a bulimie 2. Mléko ničím nenahradíš význam mléčných výrobků ve stravě 3. Využití přístrojů u kuřáků (Smokerlyser, Spirometry) 4. Hrou proti AIDS 4) Spolupráce s TJ Start Projekt Centrum sportu,na jehož realizaci získal školní sportovní klub tříletou dotaci od Asociace školních sportovních klubů ČR,končí třetí rok své činnosti a v plné míře plní svůj cíl. Opět se podařilo podchytit velké množství dětí, které nejsou příliš pohybově nadané. Nechodí do žádného sportovního oddílu,ale navštěvují naše kroužky a to je právě cílem tohoto projektu. Členů kroužku nepatrně oproti loňsku nepatrně ubylo, protože se nám nepodařilo zajistit trenéra florbalu pro starší chlapce a navíc je v Blansku mnoho sportovních aktivit, které děti mohou navštěvovat. Nezanedbatelným přínosem pro školu je fakt, že z peněz projektu se mohla škola dovybavit sportovním materiálem. Škola umožňuje TJ využívat prostory školní tělocvičny a nářadí pro tréninkový proces. Sportovní základnu TJ tvoří žáci naší školy a dosahují významných úspěchů ve všech úrovních soutěží. V letošním školním roce se TJ Start zaměřila na závody ve sportovní gymnastice. Zúčastnily se krajských soutěží v Brně, Třebíči, Blansku a Olomouci, proběhla soustředění gymnastek. Přehled soutěží ve školním roce 2007/2008: Vánoční akademie pro rodiče - v tělocvičně ZŠ Blansko, Dvorská Vystoupení gymnastické přípravky z Centra sportu při ZŠ, ukázka cvičení děvčat z oddílu KSG. Krajská soutěž ve sportovní gymnastice Brno Nejmladší žákyně: Mladší žákyně I: Mladší žákyně II : Starší žákyně III: 1. místo Tereza Šinkorová 2. místo Anna Nejezchlebová ( ZŠ Dvorská ) 1. místo Martina Hlaváčková 5. místo Johanka Martinková (ZŠ Dvorská ) 7.místo JulieNejezchlebová (ZŠ Dvorská ) 1. místo Darina Zbořilová 2. Adriena Redlová místo Karolína Janečková ( ZŠ Dvorská) Alena Menšíková 6. místo Katka Menšíková 7. místo Lucie Šparlinková Regionální přehlídka soutěže pohybových skladeb Blansko Skladba s názvem Čuníci 3. místo 13

14 11. ročník Brněnského poháru v TeamGymu Brno místo Pohár v soutěži TeamGymu v Třebíči místo Festival sportu v Olomouci Republiková přehlídka pohybových skladeb účast KSG se skladbou Zrození Činnost o prázdninách Prázdninové soustředění / Trenérky: Mgr. Barbora Holánová, Mgr. Jana Holánová, Mgr. Jana Menšíková, Martina Šenková 6) Spolupráce se Správou chráněné krajinné oblasti Moravský kras Letošní akce Den Země 2008 úklid Moravského krasu se konal v měsíci dubnu. Akce se zúčastnilo 22 žáků a 2 učitelky (Mgr. M. Bláhová,Mgr. D. Marťáková). Na závěr akce pořadatelé připravili možnost zdarma využít lanovku, vláček, prohlídku jeskyní a malé občerstvení. 7) Spolupráce s Městským klubem Blansko Naše škola spolupracovala s městským klubem zejména při zajištění kulturních akcí a vystoupení v rámci akcí města Blanska. 8) Spolupráce se zřizovatelem Škola spolupracuje se zřizovatelem na dobré úrovni. V rámci této spolupráce žáci vystoupili v programu Rozsvícení vánočního stromu na nám. Republiky. Žáci školy si rovněž připravili vystoupení v Domově důchodců pod vedením Mgr. J. Holánové. Žáci školy se zúčastnili Lidového běhu proběhly ve třídách 9.A, 9.B besedy s místostarostou Mgr. Ivo Polákem na téma Město Blansko, činnost městského úřadu, organizační členění úřadu. 9) Výchovné koncerty, divadla Žáci školy pod vedením p. učitelek Mgr. I. Dítětové a Mgr. H. Dostálové navštívili divadelní představení v Brně. Na nižším stupni navštívili žáci divadlo Radost v Brně (Mgr. H. Opatřilová, Mgr. E. Gregorová. Mgr. P. Fojtíková, Mgr. M. Bláhová). 10) Spolupráce s Městskou knihovnou Již tradičně je tato spolupráce na velice dobré úrovni. Žáci se zúčastnili besedy o činnosti a využití městské knihovny. Třída 8.B navštívila 2x knihovnu výstava, prohlídka knihovny spojená s odborným výkladem doprovázel pan Svoboda. Dne se ročník zúčastnil recitační soutěže navštívila knihovnu 4.A třída se třída 8.B s vyučující Mgr. Lenkou Mazalovou zúčastnily besedy se spisovatelkou P. Braunovou. 11) Spolupráce s PPP Blansko Spolupráce s PPP Blansko je na velmi dobré úrovni. Pro školu pracuje školní psycholog Mgr. Masaříková, která má dohodnuty konzultační dny, ve kterých žákům školy poskytuje odbornou a poradenskou službu , a proběhly testy profesionální orientace žáků 9.ročníků. Ve školním roce proběhlo několik schůzek metodiků prevence sociálně patologických jevů, výchovných poradců a seminář pro ředitele škol. 12) Spolupráce s Občanským sdružením Filadelfia 14

15 Dne proběhla ve třídě 8.A beseda na téma Sex a aids. 13) Spolupráce s Městskou policií Blansko Městská policie uspořádala besedy pro žáky I.stupně,které doplnila praktickými ukázkami své výstroje a výzbroje. 14) Spolupráce se středními a vysokými školami Praxe ve školní družině: Monika Janíčková, studentka SpgŠ Boskovice, obor výchovná a humanitární činnost, 2.ročník, od Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl, Komenského náměstí 22 Kateřina Rudincová, bloková pedagogická praxe, od PdF MU Brno, Katedra občanské výchovy, dějepisu Barbora Hoffmanová, studentka 5. ročníku, souvislá pedagogická praxe Kateřina Mrázková, studentka 5.ročníku, souvislá pedagogická praxe. PdF UP Olomouc, Katedra pedagogiky Jana Dvořáčková, studentka 4. ročníku, asistentská praxe Čj-Hv, od , druhá souvislá pedagogická praxe. d) účast žáků a pedagogů školy na životě v obci Školní parlament Na škole pracoval dětský školní parlament ve složení: předseda Roman Daniel 9.B, zástupce předsedy Renata Jelínková 9.A, zapisovatel Anna Jelínková 8.B, nástěnkář Barbora Ochotná 8.B, zpravodaj Nikola Musilová 9.A. V letošním školním roce nebyl zájem o činnost parlamentu z řad žáků takový jako v předchozích letech. Činnosti parlamentu se zúčastňovalo pravidelně cca 50% zvolených žáků. Zápis dětí do 1. ročníku Dne 5.2. a proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. K datu se ustálil celkový počet prvňáčků na 37 žáků, kteří od nastoupí do prvního ročníku. Začátkem měsíce června proběhla informativní schůzka rodičů, na které jim byly představeny paní učitelky. Sběrová činnost V letošním školním roce jsme opět pravidelně sbírali PET láhve odevzdali jsme jich 560 kg. Rovněž jsme nasbírali 9 894,7 kg papíru, sběrová akce proběhla od e) spolupráce školy se Střediskem služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Vedení školy spolupracuje s paní A. Skoupou a ing. Hanou Pospíšilovou. Zajištěním prostor pro přednáškovou a metodickou činnost vytváří škola příznivé podmínky pro hladký průběh kurzů a další vzdělávání pedagogických pracovníků. f) zapojení školy do projektů 15

16 Škola se zapojila do projektu Zdravé zuby, MV ČR - Jak to vidím já. Zapojili jsme se do projektu Sportovní centrum při ZŠ Blansko Dvorská 26. Cílem projektu je péče o sportovně nadané žáky, zapojení netalentovaných dětí do sportovní činnosti a sportovní využití volného času žáků. g) péče o talentované žáky Škola věnuje velkou pozornost hledání a rozvoji talentů. Péče o talentované žáky je zajišťována formou individuálního přístupu, inovací vyučovacího procesu. Tyto žáky se snažíme zapojit do činností stimulujících další rozvoj zjistíme zájmy a začleníme do projektů. Důležitá je (podle našich zkušeností) určitá volnost ve způsobu využití volného času, který nadaní žáci ušetří při běžné práci ve třídě např. k vlastnímu objevování látky, zpracování náročnějších úkolů. Respektujeme stanovování vlastních cílů a hodnocení vlastní práce. Zde jsou ještě rezervy. Podporujeme jejich zdravou sebedůvěru, učíme je sociálním dovednostem, např. pochopit svoji osobitost a zároveň respektovat zvláštnosti druhých. Odrazem této činnosti je i velký zájem žáků o návštěvu kroužků a jejich zapojení do vlastní činnosti kroužků (např.: jazykových, sportovních, turistických a s ryze odbornou tematikou ), které vedou zkušení pedagogové. Dne byli nejlepší žáci školy Roman Daniel 9.B, Eva Peterková 9.B a Naďa Blažková 9.A přijati starostkou města Blanska za účasti ředitele školy, třídního učitele a rodičů žáků. h) péče o zaostávající a problémové žáky Péče o zaostávající žáky je zajišťována rovněž formou individuálního přístupu, adekvátními vyučovacími postupy. Rovněž napomáhá nápravě i forma kroužků. Zde je nutné konstatování, že především žáci sami musí chtít a učitel jim musí jejich touhu po vzdělání zpřístupnit. Rezervy jsou ještě na obou stranách. Při péči o zaostávající žáky se uplatňuje forma spolupráce učitel žák rodič, v některých případech vstupuje do problému výchovný poradce nebo pracovník prevence. V případě nutnosti je svolána výchovná komise, která řeší daný problém. V souladu s přáním rodičů samotných žáků jsme požádali o pomoc při řešení speciální pracoviště v Brně na Veslařské ulici a ve Velké Bíteši. Ostatní případy jsme konzultovali s PPP v Blansku. Spolupracovali jsme se sociálním odborem, který má na starost ( vede v evidenci ) některé naše žáky. Při výskytu patologických jevů spolupracujeme s odborníky z PPP v Blansku. Se závěry šetření jsou vždy seznámeny všechny zúčastněné strany a sledujeme zpětnou vazbu. 16

17 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Německý jazyk 1 8 Anglický jazyk 2 28 Atletika 1 17 Zdravotnický 1 5 Cvičení z matematiky 4 86 PC klub 1 20 Cvičení z českého jazyka 1 21 Hra na klavír 1 2 Turistický 1 12 Dopravní 1 6 Gymnastika 2 26 Šachy 1 5 Biologický 1 5 Hra na zobcovou flétnu 1 4 Florbal 1 15 Dyslektický

18 Část VII. Zhodnocení a závěr Ve školním roce 2007/2008 jsme se snažili postupovat v plnění úkolů podle celoročního plánu práce. Vzhledem k velké finanční náročnosti v této kapitole jsou každým rokem realizovány pouze některé části z celkového výčtu úkolů plánu práce školy. V rámci BOZP a PO proběhly kontroly a bylo zabezpečeno odstranění závad. I v rámci revizní činnosti byly odstraněny všechny závady, pokud se vyskytly. Pro první ročník jsme zajistili výškově stavitelné židličky, lavice a počítač. Rovněž pro vyšší stupeň jsme zajistili výškově stavitelný nábytek pro jednu třídu naproti sborovně. V malování tříd jsme se dostali již do druhého patra školy hlavní budovy. V učebně přírodopisu jsme instalovali nový počítač. Byly provedeny základní úpravy pro bezbariérový vstup, posuvné dveře do školního dvora, upraven a vydlážděn vstup k těmto dveřím, částečný vstup na školní hřiště a posuvné schodiště v hlavní budově. Byla zasíťována celá škola a je možné připojení k internetu z každé učebny školy a kabinetu. Každá třída na 1. stupni má počítač ve třídě. O hlavních prázdninách jsme vymalovali prostory školní kuchyně, opravili navlhlé zdivo při vchodu do šaten. Dále o hlavních prázdninách proběhla rekonstrukce WC ve třetím patře. Bohužel, nedosáhli jsme finančně na komplexní a kompletní rekonstrukci učebny fyziky a chemie, která je zastaralá a dle revizních zpráv nevyhovující. Z tohoto důvodu je uzavřen přívod plynu do učebny, elektrozařízení je rovněž zastaralé a jen velice těžko se udržuje v provozuschopném stavu, právě nemožnost oprav z důvodu morálního zastarání je příčinou toho, že zde není možné provádět již všechny laboratorní práce de obsahu osnov a učiva. V oblasti pedagogicko organizační činnosti jsme byli nuceni přijmout úsporná opatření ke snížení počtu zaměstnanců a snížení úvazků s ohledem na úbytek žáků a pokles demografické křivky vývoje populace.v rámci snižování počtu pracovníků je však velice těžké dodržet aprobovanost předmětů. Po personální stránce jsme se nejdříve rozloučili s učiteli důchodci či přesluhujícími. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se celá řada pracovníků vzdělává (viz. Další vzdělávání pedagogických pracovníků). Zejména v anglickém jazyce, vzdělávání ukončil i metodik environmentální výchovy, vykonáním státní zkoušky ukončil bakalářské studium studijního programu Specializace v pedagogice oboru školský management Mgr. Dušan Krumnikl.Ve studiu pedagogických pracovníků pokračuje Mgr. H. Daňková, J. Wingová, Mgr. Martin Weinhöfer doktor. studium a studium započala vychovatelka Iva Magdová. V rámci plánu exkurzí a výletů, i přes úsporný režim, se podařilo splnit termínový a časový plán. Co do tematiky byly výlety a exkurze odlišné a splňovaly svůj cíl výchovný a vzdělávací. Škola pořádala LVK a kurz proběhl bez problémů a splnil výchovné a vzdělávací cíle. Organizace soutěží a olympiád-účast školy na soutěžích a olympiádách je limitována finančními možnostmi školy. I přes toto jsme se zúčastnili mnoha soutěží a olympiád s dobrými a vynikajícími výsledky. Viz. konkrétně v kapitole b) Účast školy na soutěžích a olympiádách. Postupně vybavujeme školu dle požadavků vyhlášky MZ č. 108/ a 17, která se týká vybavení školy výškově stavitelným nábytkem. V oblasti výchovy a vzdělávání jsme neudrželi celkový stav žáků,došlo k poklesu stavu žáků.otevřeli jsme jednu třídu 1. ročníku. Žáci 9. ročníků se bez obtíží dostali na jimi zvolené studijní a učební obory. Ve škole pracoval koordinátor environmentální výchovy a svými aktivitami škola plnila roční plán v této oblasti. V rámci protidrogové prevence pracoval protidrogový preventista a společně s dalšími vyučujícími řešil vzniklé problémy. Využívali jsme i spolupráce s PPP Blansko. V oblasti výchovného poradenství jsme ve škole řešili individuální problémy žáků s vývojovými poruchami učení (výchovný poradce, třídní učitelé, popř. PPP) i problémy v chování (v součinnosti s protidrogovým preventistou, PPP, rodiči a vedením školy). Osvědčila se nám spolupráce s PPP Blansko. Na školu pravidelně docházela psycholožka a pomáhala nám ze své pozice řešit aktuální problémy, konzultovat individuální vzdělávací programy pro žáky ve specializované třídě a pro integrované žáky. V 9. ročníku provedla profesní testy a následující rozbor za možné účasti rodičů. Učitelé průběžně konzultovali problémy žáků s výchovnou poradkyní a se zpětnou vazbou jsme o problémech společně diskutovali na poradách. V současné době výrazným způsobem ovlivňuje činnost školy přísun finančních prostředků ať již na provoz z obecních rozpočtů či na krytí přímých výdajů ve vzdělávání ze státního rozpočtu. Dle mého názoru se v poslední době krytí provozního rozpočtu úměrně zlepšilo finančním požadavkům a nárokům (nestavíme vzdušné zámky), což vůbec nelze konstatovat v případě krytí ze státního rozpočtu, který nereflektuje avizované změny ve školství a potřeby školy tak, jak by měl (individualizace, moderní vybavení pomůckami, nabídka volitelných předmětů a dělení žáků individuální výběr, který je de facto omezen finančními prostředky). Rovněž je velice problematické zajistit chod školní jídelny a úklid školy s omezenými finančními prostředky. Dalším problémem jsou i úpravy rozpočtu, které základní školu potkají několikrát během kalendářního roku, který se ovšem promítá do dvou školních roků a mění často zásadním způsobem ekonomické parametry. Za takové situace je těžké pro školu pracovat se ŠVP, dělit skupiny, zabezpečit optimální počet žáků skupině tak, aby ve výuce byl výrazněji zabezpečen individuální přístup k žákům, protože k tomu prostě nejsou vytvořeny 18

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více