2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 1 z 98

2 1. Základní údaje o škole: škola... 4 Vybavení školy... 6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty zřizovatel součásti školy základní údaje o součástech školy materiálně technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Počty tříd a žáků školy (k ) Počty tříd a žáků školy k Počty tříd a žáků školy (k ) Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Přehled pracovníků školy Charakteristika pedagogického sboru Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících / Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pracovníci podle věkové skladby Pedagogičtí pracovníci podle vzdělání Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Přijímání žáků do středních škol Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Stonožka 2013/2014 pro 9. ročníky vyhodnocení SCIO testů Vyhodnocení interní evaluace testování standardů v 5. ročníku 2013/ Hodnocení chování žáků Výchovná opatření 1.pol. školního roku 2013/ Výchovná opatření 2.pol. školního roku 2013/ Docházka žáků (k a 2.pololetí) Jazykové vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyk (k ) Přehled prospěchu po ročnících Vzdělávání žáků se zdravotním postižením, nadaných Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení (k Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Jednodenní semináře, dlouhodobé semináře, stáž Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast sekundární prevence, specifická a efektivní primární prevence uskutečněné aktivity Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, školskou radou SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ MPP - ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 2 z 98

3 Evaluační zpráva za školní rok 2013/2014 vychází z podkladů shromážděných a vyhodnocených školním metodikem prevence v průběhu i závěru školního roku 2013/2014 a navazuje na úkoly stanovené ve školním roce 2012/ Oblast sekundární prevence, specifická a efektivní primární prevence uskutečněné aktivity Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, školskou radou, Nová škola za jeden provaz o.s SPLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠMP PRO ŠKOLNÍ ROK HLAVNÍ SLEDOVANÉ A VYHODNOCOVANÉ CÍLE MPP ve školním roce Úkoly ŠMP školního roku Údaje o prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích ČŠI: Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Realizované projekty financované z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Seznam příloh: Rozvaha (bilance) Výsledovka střediska Ukázky článků z tisku Ukázka školního časopisu Přehled prospěchu po třídách Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 3 z 98

4 1. Základní údaje o škole: 1.1 škola Základní údaje o škole škola název školy 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram adresa školy Školní 1035, Dobříš právní forma příspěvková organizace IČO IZO Základní škola IZO se stanovenou kapacitou 900 žáků Školní družina IZO se stanovenou kapacitou 210 žáků Školní jídelna IZO se stanovenou kapacitou 800 jídel identifikátor školy vedení školy ředitel:mgr. Bohumila Pallagyová zástupci ředitele:mgr. Eva Kašparová kontakt Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost: Mgr. Jana Seibertová tel.: fax: www: Základní škola - poskytuje vzdělávání ve vzdělávacím programu základního vzdělávání vedoucí k dosažení základního vzdělání. Školní družina - poskytuje zájmové vzdělávání. Školní jídelna - zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. Doplňková činnost: a) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici b) hostinská činnost c) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost školy, školských zařízení zřizovaných městem Dobříš d) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost školy, školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem nacházejících se na území města Dobříš Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 4 z 98

5 Jsme plně organizovanou spádovou základní školou s ročníkem a svou velikostí patříme mezi největší školy na okrese Příbram. V současné době škola vzdělává 560 žáků z Dobříše a okolí. Škola se nachází v klidné vilové zástavbě města a přitom s velmi dobrou dopravní dosažitelností. Jsme zaměřeni mimo jiné na sport, sportovní třídy navštěvují nadaní žáci z širokého okolí. Naše škola má sedm pavilonů a rozsáhlou zahradu. Na škole se vzdělávají i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání poskytujeme i několika žákům cizích státních příslušníků. Naše děti reprezentují školu, potažmo město Dobříš, v celé řadě soutěží. Tradičně dosahují velmi dobrých, nejen sportovních, výsledků. V letošním školním roce se například dostali do republikového kola v lehké atletice, mladší žáci vyhráli MC Donald cupu, družstvo děvčat postoupilo do celostátního kola fyzikální soutěže 2014, mezi deseti nejlepšími školami. Jsme škola otevřená Otevřenost chápeme nejen jako zpřístupnění informací o naší škole směrem ven, ale i jako permanentní otevření se informacím, novým trendům, podnětům, metodám a široké spolupráci s veřejností, organizacemi a institucemi. Na webových stránkách školy informujeme veřejnost o dění ve škole, o všech významných změnách a o větších uskutečněných i připravovaných akcích. Jsme škola respektu a tolerance. Jsme přesvědčeni, že nejužitečnějším přístupem ke zdolávání obtížných úkolů je takový vztah mezi učiteli a žáky navzájem, v němž není nikdo z nich důležitější, v němž jeden respektuje druhého. Ve vzdělávacím procesu nejde pouze o vědomosti, dovednosti a výkony, ale také o postoje, názory a hodnotovou orientaci. Jsme školou s dětmi s různým oslabením, s různým handicapem. Je proto naší povinností snažit se jim být vzorem příkladného chování k druhým, vzorem pro respektování jejich osobnosti a uznávat je takové, jaké jsou. Pokládáme za velmi důležité, aby se v průběhu školní docházky nestálé, mnohdy povrchní vztahy mezi spolužáky, proměňovaly na skutečně partnerské. Partnerství by se mělo projevovat vzájemnou ohleduplností, tolerancí, ochotou druhému pomoci a povzbudit ho, schopností spolupracovat při práci, ale i zvládáním konfliktních situací. Nechceme dávat žádný prostor agresivitě a šikaně. Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 5 z 98

6 Vybavení školy Škola se nachází v klidné vilové zástavbě města a přitom s velmi dobrou dopravní dosažitelností. Naše škola je pavilonového typu se 7 pavilony. V pavilonu jsou kmenové učebny jednotlivých tříd, jedna třída ve 4. pavilonu slouží jako odborná pracovna pro výuku cizích jazyků. V 5. pavilonu je tělocvična školy, tělovýchovné kabinety a prostorné šatny se sociálním zařízením. V 6. pavilonu jsou odborné pracovny fyziky a chemie, přírodopisu, informatiky, školní kuchyňka, kovoobráběcí a dřevoobráběcí školní dílny a pracovna výtvarné výchovy, vše doplněno kabinety pro příslušné předměty. V 7. pavilonu je školní jídelna, která je zrekonstruována podle platných norem EU, sborovna 2. stupně, kanceláře vedení školy, výchovných poradců (pro 1. a pro 2. stupeň)a vedoucí školní jídelny. V roce 2002 při stavebních úpravách došlo k propojení 1. a 2. pavilonu, což znamenalo vytvoření sborovny 1. stupně, dalších kabinetů a tříd tak, že v současné době má každá třída školy svou kmenovou učebnu a 5 oddělení školní družiny rovněž svou samostatnou učebnu. Těmito úpravami získala škola i bezbariérový přístup a každá třída v 1. a v 2. pavilonu a v propojení i svou šatnu. V letošním školním roce byly do 3. a 4. pavilonu zakoupeny šatní skříňky. Každý žák, který má kmenovou třídu v těchto pavilonech má přidělenou samostatnou šatní skříňku. V září 2013 začaly velké stavební úpravy v celém areálu školy. Došlo k výměně oken v pavilonech 3. až 7. Začalo zateplování budov a střech. Do konce srpna 2014 byly celkové úpravy dokončeny na pavilonu 6, 3, 5 a 7. Nadstandardní podmínky má škola ve sportovním areálu, který ke škole patří hřiště na malou kopanou s umělou trávou 3. generace, atletický ovál se sektory na skok daleký a vysoký a na vrh koulí, hřiště na volejbal, hřiště na košíkovou a to vše s umělým povrchem umožňujícím využití prakticky celoročně. Mezi pavilony školy je rozlehlý prostor, který slouží k pohybovým aktivitám žáků během přestávek. Stav budov: odkanalizování- kanalizace města zásobování vodou- vodovod vytápění- plynové- ústřední Učebny jsou částečně vybaveny výškově nastavitelným nábytkem a audiovizuální technikou. Zastaralé a nedostatečné je vybavení kabinetů obou stupňů školy. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů. Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 6 z 98

7 Škola spolupracuje s 3 mateřskými školami na Dobříši, málotřídními školami v okolí Dobříše formou vzájemných návštěv, pořádání soutěží a akcí pro děti z mateřských škol Škola úzce spolupracuje s poradenskými zařízeními, zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Příbram, SPC Vinohrady, se Střediskem výchovné péče Příbram. Spolupracujeme zejména při určování odhalených poruch, při určování profesního zaměření žáků, při vypracování IVP, při řešení obtížných situacích v životě našich žáků. Spolupráce je velmi dobrá, všechny strany se respektují, spolupracují a vždy berou na zřetel udělat vše nejlepší ve prospěch dítěte. Dále škola spolupracuje s dětskými lékaři, s dětskou psychiatrií a s dalšími odbornými pracovišti. O dění ve škole dává škola vědět v občasníku Dobříšské listy a Dobříšsko aktuálně cz. Profil absolventa školy umí se samostatně rozhodovat a za svá rozhodnutí nese plnou zodpovědnost formuluje své myšlenky a komunikuje se svým okolím, je schopen pracovat v týmu aplikuje své znalosti a řeší běžné životní situace efektivně pracuje s informacemi a užívá výpočetní techniku ochraňuje životní prostředí, své zdraví i zdraví ostatních chápe a chrání naše tradice, kulturní a historické dědictví má vytvořeny mravní a etické základy své osobnosti 1.2 zřizovatel zřizovatel název zřizovatele město Dobříš adresa zřizovatele Město Dobříš Mírové náměstí Dobříš kontakt tel.: fax: součásti školy 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 900 žáků Školní družina 210 žáků Školní jídelna ZŠ 800 jídel 1.4 základní údaje o součástech školy základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků/ obědů Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,15 21,85 2. stupeň ZŠ ,00 18,75 Školní družina Školní jídelna ZŠ x 733 x x Komentář: Někteří pedagogové vyučují zároveň na prvním a druhém stupni. V září bylo přihlášeno 206 strávníků Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 7 z 98

8 z 1.stupně, 6 žáků z přípravné třídy, z 2. stupně 271strávníků, 184 strávníků z gymnázia, 51 zaměstnanců školy, 10 pedagogů z gymnázia a 5 důchodců. základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků/ obědů Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,54 22,22 2. stupeň ZŠ ,5 18,39 Školní družina Školní jídelna ZŠ x 721 x x Komentář: Někteří pedagogové vyučují zároveň na prvním a druhém stupni. V lednu bylo přihlášeno 206 strávníků z prvního stupně, 8 žáků z přípravné třídy, z 2. stupně 261strávníků, 181 strávníků z gymnázia, 50 zaměstnanců školy, 9 pedagogů z gymnázia a 6 důchodců. základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,46 22,14 2. stupeň ZŠ ,4 18,326 Školní družina Školní jídelna ZŠ x 680 x x Komentář: V květnu bylo přihlášeno 202 strávníků z prvního stupně, 8 žáků z přípravné třídy, z druhého stupně 242 strávníků, 161 strávníků z gymnázia, 54 zaměstnanců školy, 7 pedagogů z gymnázia a 6 důchodců. Nižší počet žáků na pedagoga na druhém stupni školy je dán nižším počtem žáků při jazykovém vyučování, nepovinných předmětech a tělesné výchově. 1.5 materiálně technické podmínky školy 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny- kmenové Odborné pracovny, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Zařízení tříd je nedostatečné, zastaralé 2ICT učebny, hudebna, školní dílny,zastaralá cvičná kuchyň, jazyková učebna, dějepisná pracovna, pracovna přírodopisu a fyziky Škola využívá plato, areál mezi pavilony Tělocvična, multifunkční venkovní sportovní hřiště, sportovní hala, k soutěžím hřiště MFK 2x dílny Částečně výškově nastavitelný, starší Je nedostatečné, zastaralé. V rámci rozpočtu se dokupují. Průběžně byly dokoupeny základní chybějící učebnice pro jednotlivé ročníky Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 8 z 98

9 Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj Vybavení učeben neodpovídá současným požadavkům., ale je pouze základní Všichni vyučující mají k dispozici vlastní notebook, třídy jsou v dostatečné míře vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory. V PC učebnách je nedostatečnýpočet PC, tento počet je nedostatečný, protože žáci většinou pracují ve dvojicích. V letošním školním roce došlo k výměně oken v pavilonech 3. až 7. V březnu začalo zateplování budov. Do byly zatepleny pavilony 3,5,6 a 7. Započala výměna podlahy v tělocvičně. Komentář: 1.6 Údaje o školské radě Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Školská rada se pravidelně stýká, řeší aktuální problémy, Na všechna setkání byla přizvána ředitelka školy. 1.7 Údaje o občanském sdružení Údaje o občanském sdružení při škole Registrace 2012 Zaměření Spolupráce s 2.základní školou Dobříš Kontakt Občanské sdružení rodičů a přátel 2. základní školy v Dobříši s názvem Nová škola za jeden provaz, o.s. vzniklo v roce Bylo založeno iniciativou několika rodičů, kteří se rozhodli podporovat zástupce školy při jejich snahách o zkvalitňování školního prostředí, včetně obnovy školního areálu, pomáhat při zlepšování komunikace mezi školou, rodiči, dětmi a dalšími zainteresovanými skupinami a subjekty, podílet se na organizaci kulturních a osvětových akcí pro rodiče i učitele a volnočasových aktivit pro děti v rámci školy. Sdružení rodičů se v uplynulých dvou letech zapojilo do organizace školních předvánočních trhů. Organizuje rodičovský stánek s vlastnoručně upečenými koláči a vyrobeným zbožím, výtěžek z prodeje je využíván ve prospěch školy. V roce 2013 byly z výtěžku rodičovského stánku zakoupeny učební pomůcky pro 1. stupeň, v roce 2014 bude výtěžek ve výši 5 tisíc korun použit na realizaci školní přírodní zahrady v areálu školy. Dalším počinem Sdružení ve prospěch školy bylo v roce 2012 technické a administrativní zajištění vzniku nové podoby webových stránek školy a jejich převodu na vlastní samostatnou doménu Dlouhodobě se zástupci Sdružení angažují v projektu zřízení školní přírodní zahrady v areálu školy. Na půdě školy proběhlo během školního roku 2013/2014 několik setkání nad projektem školní zahrady, těchto setkání se účastnili učitelé, zástupci sdružení i další rodiče. Na jednom z prvních setkání členové Sdružení prezentovali koncept školních zahrad a příklady úspěšně realizovaných projektů v jiných školách, na dalších schůzkách se již společně diskutovaly konkrétní prvky, které by měla/mohla školní přírodní zahrada v areálu 2. ZŠ mít. Zástupci sdružení se také opakovaně účastní seminářů o školních přírodních zahradách organizovaných ekologickými vzdělávacími organizacemi (například Toulcův dvůr v Praze). K dlouhodobým cílům Sdružení patří podpora partnerské spolupráce a komunikace mezi 2. ZŠ a rodiči. Jsme rádi, že se nám zatím, především díky vstřícnosti současného vedení školy i dalších učitelů, daří tyto cíle naplňovat. Za Sdružení Petra Klvačová, Petra Štěpová, Ivan Vodochodský 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 9 z 98

10 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP všechny Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy všechny 2.1 Počty tříd a žáků školy (k ) Ročník Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř , , , , , , , , ,66 Celkem k , Počty tříd a žáků školy k Ročník Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř , , , , , , , , ,00 Celkem k , Počty tříd a žáků školy (k ) Ročník Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř , , , ,00 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 10 z 98

11 , , , , ,66 Celkem k , Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků Mentální postižení Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 1 Vady řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami Vývojové poruchy učení a chování 39 Autismus 2 3 Přehled pracovníků školy Charakteristika pedagogického sboru Učitelé jsou věkově různí, spojuje se zde energičnost se zkušeností, především je vše podřízeno respektování potřeb našich žáků. Všichni vyučující jsou dlouhodobě v pracovním poměru, čímž tato stabilita opět prospívá našim žákům. Počet pedagogů se odvíjí od počtu žáků Prioritou školy je vzdělávání a výchova podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, proto klademe důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni pedagogové se nadále vzdělávají podle aktuální nabídky vzdělávacích center a potřeb školy. 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 52 Počet učitelů ZŠ 32 Počet vychovatelů ŠD 7 Počet správních zaměstnanců ZŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 Asistent pedagoga Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci vzdělání Délka praxe 1 Vychovatelka 0,685 VŠ 10/222 2 učitelka 1,0 VŠ 35/307 3 učitelka 1,0 VŠ 26/67 4 učitel 1,0 VŠ 25/190 5 učitelka 1,0 VŠ 24/267 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 11 z 98

12 6 učitel 1,0 VŠ 36/310 7 učitelka 1,0 VŠ 28/100 8 učitelka 1,0 VŠ 10/118 9 učitelka 1,0 VŠ 22/ učitelka 1,0 VŠ 35/ zást.ředitele 1,0 VŠ 31/ učitelka 1,0 VŠ 17/ učitelka 1,0 VŠ 28/82 14 učitelka 1,0 Střed. 8/ učitel 1,0 VŠ 25/ učitel 1,0 VŠ 31/ učitelka 1,0 VŠ 27/ učitelka 1,0 VŠ 28/ učitelka 1,0 VŠ 27/ učitel 1,0 VŠ 38/ učitelka 1,0 VŠ 27/ učitelka 1,0 VŠ 34/ učitelka 1,0 VŠ 28/ ředitelka 1,0 VŠ 27/ učitelka 1,0 VŠ 7/ učitelka 1,0 VŠ 37/ zást.řed. 1,0 VŠ 34/ učitelka 1,0 VŠ 15/ učitelka 1,0 Středoškol. 22/ učitelka 1,0 VŠ 23/ učitelka 1,0 VŠ 15/ učitel 1,0 VŠ 18/ učitelka 1,0 VŠ 14/ vychovatelka 0,884 VŠ 14/ Ved. 0,753 Středoškol 21/339 vychovatelka 38 vychovatelka 0,884 Středoškol. 14/ vychovatelka 0,815 Středoškol. 14/ Vychovatelka učitelka 0,619 0,182 Středoškol. 20/210 18/95 41 učitelka 1,00 0,452 VŠ 29/222 29/ učitelka 0,273 Středoškol. 43 učitel 1,00 Středoškol -8/ učitelka 1,00 VŠ 38/ učitelka 0,364 VŠ 42/84 46 učitelka 0,636 VŠ 44/84 47 učitelka 0,59 VŠ 15/261 Délka praxe uvedena k , pedagogičtí pracovníci pracovali za dlouhodobě nemocné a mateřské dovolené. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odučených Aprobovanost ve výuce % hodin Učitelé 1. stupně 309 Učitelé 1. stupně 85,12 Učitelé 2. stupně 346 Učitelé 2. stupně 94,22 Vychovatelky ŠD 99 Vychovatelky ŠD 100 Komentář Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 12 z 98

13 3.4 pracovníci podle věkové skladby 3.5 pedagogičtí pracovníci podle vzdělání Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 13 z 98

14 3.6 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 1 kuchařka 1,0 26/5 2 kuchařka 1,0 34/363 3 uklízečka 1,0 11/330 4 ved. školní jídelny ZŠ 1,0 39/265 5 účetní 1,0 31/212 6 kuchařka 1,0 35/10 7 uklízečka 4/239 8 uklízečka 1,0 41/303 9 kuchařka 1,0 40/ kuchařka 1,0 43/ uklízečka 1,0 11/ kuchařka 1,0 4/ Kopecká 1,0 14 školnice 1,0 34/332 Komentář; Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 14 z 98

15 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do z toho počet dětí starších počet odkladů pro školní prvních tříd 6ti let (nástup po odkladu) rok 2014/ Komentář K nastoupilo 67žáků. 4.2 Přijímání žáků do středních škol Škola Počet žáků Střední odborné učiliště 13 Střední odborná škola 31 gymnázium 29, z toho 11 žáků z pátých ročníků 5 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 5.1 Stonožka 2013/2014 pro 9. ročníky vyhodnocení SCIO testů Testy proběhly online formou zúčastnilo 60 žáků (2 žáci byli dlouhodobě nemocni a testů se nezúčastnili). Při celorepublikovém srovnání znalostí, dovedností a schopnosti aplikování vědomostí byli naši žáci hodnoceni poměrně velmi dobře. Byli zařazeni do pásma lepšího republikového průměru. Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 15 z 98

16 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 16 z 98

17 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 17 z 98

18 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 18 z 98

19 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 19 z 98

20 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 20 z 98

21 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 21 z 98

22 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 22 z 98

23 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 23 z 98

24 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 24 z 98

25 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 25 z 98

26 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 26 z 98

27 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 27 z 98

28 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 28 z 98

29 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 29 z 98

30 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 30 z 98

31 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 31 z 98

32 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 32 z 98

33 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 33 z 98

34 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 34 z 98

35 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 35 z 98

36 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 36 z 98

37 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 37 z 98

38 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 38 z 98

39 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 39 z 98

40 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 40 z 98

41 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 41 z 98

42 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 42 z 98

43 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 43 z 98

44 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 44 z 98

45 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 45 z 98

46 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 46 z 98

47 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 47 z 98

48 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 48 z 98

49 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 49 z 98

50 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 50 z 98

51 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 51 z 98

52 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 52 z 98

53 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 53 z 98

54 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 54 z 98

55 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 55 z 98

56 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 56 z 98

57 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 57 z 98

58 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 58 z 98

59 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 59 z 98

60 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 60 z 98

61 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 61 z 98

62 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 62 z 98

63 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 63 z 98

64 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 64 z 98

65 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 65 z 98

66 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 66 z 98

67 5.2 Vyhodnocení interní evaluace testování standardů v 5. ročníku 2013/14 Matematika V.A S Č N V.B S Č N Ve třídě V.A ze 16 ti zadaných úkolů v 10-ti úkolech vždy alespoň 1 žák nesplnil zadání, z toho úkol č. 10 nesplnilo 11 žáků (obvod), úkol č. 5 (zlomky) a 11 (slovní úloha) nesplnilo 8 žáků. Nejlépe žáci splnili úkol č. 9 (sl. úloha s časovými údaji). Ve třídě V.B ze 16 ti zadaných úkolů v 11-ti úkolech vždy alespoň 1 žák nesplnil zadání, z toho úkol č. 13 nesplnilo 11 žáků (zaznamenání venkovní teploty na teploměru), úkol č. 10 (obvod) a 11 (slovní úloha) nesplnilo 8 žáků. Nejlépe žáci splnili úkol č. 7 (obsah), 15 (číselná osa) a 2 (geometrické tvary). Anglický jazyk - tři skupiny 1. skupina- 2. skupina 3. skupina 18 žáků 19 žáků 17 žáků splnilo 16 splnilo 5 splnilo 9 částečně 2 částečně 9 částečně 8 nesplnilo 0 nesplnilo 5 nesplnilo 0 U jednotlivých zadání bylo velmi obtížné určit míru splnění - částečného splnění a nesplnění úkolu týkajícího se konkrétního standardu. I žáci, kteří ve skupině 2. vykazujeme, že nesplnili, byli schopni určitou část testu splnit (např.: vyplnění osobního formuláře, práce s textem a obrázkem). Jejich znalost jazyka byla ale velmi malá. Nejlépe zvládli žáci úkol č. 4 (osobní údaje ve formuláři), úkol č. 5 (doplňování písmen podle textu k obrázkům). Problém měla část žáků s úkolem č. 9 (napsat 10 vět o sobě a svém kamarádovi, rodině). 5.2 Hodnocení chování žáků Chování žáků (k ) Počet žáků hodnocení Třída velmi dobré uspokojivé neuspokojivé I.A 22/22 I.B 23/23 I.C 23/23 II.A 22/22 II.B 21/21 II.C 20/20 III.A 24/24 III.B 25/23 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 67 z 98

68 III.C 23/24 IV.A 24/24 IV.B 26/24 V.A 29/29 V.B 26/26 1/0 VI.A 29/29 VI.B 28/24 0/2 0/1 VI.C 23/22 VII.A 27/27 VII.B 29/28 1/2 VIII.A 26/25 0/1 1/1 VIII.B 29/30 1/0 IX.A 22/19 0/3 IX.B 22/21 IX.C 19/19 celkem 557/549 1/6 3/4 Snížené známky z chování byly uděleny za neomluvené hodiny, krádeže a. 5.3 Výchovná opatření 1.pol. školního roku 2013/2014 Třída Pochvaly TU +ŘŠ, ocenění ředitele školy- Napomenutí třídního učitele Důtky třídního učitele Důtky ředitele školy I.A TU9, I.B I.C TU3, II.A 2 II.B II.C 4 1 III.A III.B 2 III.C IV.A OŘŠ IV.B 1 V.A OŘŠ V.B VI.A ŘŠ 2 VI.B ŘŠ1, VI.C TU7, ŘŠ4 6 2 VII.A Ř VII.B VIII.A ŘŠ VIII.B ŘŠ IX.A ŘŠ2, OŘŠ19 2 IX.B 1 1 IX. C TU19,ŘŠ 12 1 Celkem TU38, ŘŠ38, OŘŠ Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 68 z 98

69 5.4 Výchovná opatření 2.pol. školního roku 2013/2014 Třída Pochvaly TU +ŘŠ, ocenění ředitele školy- Napomenutí třídního učitele Důtky třídního učitele Důtky ředitele školy I.A TU 9, I.B TU 11 1 I.C TU 12, II.A TU 4 2 II.B TU 6 II.C TU III.A ŘŠ 4 III.B TU 2 III.C TU 7, ŘŠ 3 IV.A TU 11, ŘŠ IV.B TU 16, ŘŠ 6 1 V.A TU 41,ŘŠ 4 V.B TU VI.A TU VI.B TU 7, ŘŠ VI.C TU VII.A ŘŠ VII.B ŘŠ VIII.A ŘŠ VIII.B ŘŠ IX.A TU 2, ŘŠ IX.B ŘŠ 3 4 IX. C TU 19, ŘŠ 6 1 Celkem TU155, ŘŠ Docházka žáků (k a 2.pololetí) Třída Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy I.A 804/ ,54/58,00 0 0,00 I.B 758/ ,45/50,26 0 0,00 I.C 774/915 33,65/39,78 0 0,00 II.A 916/931 41,63/42,18 0 0,00 II.B 809/ ,45/50,81 0 0,00 II.C 814/767 40,70/38,35 0 0,00 III.A 1306/ ,41/70,66 0 0,00 III.B 1153/ ,12/64,69 0 0,00 III.C 833/838 36,21/34,91 0 IV.A 810/ ,75/47,66 0 0,00 IV.B 1406/ ,24/42,91 0 0,00 V.A 950/ ,92/54,72 0 0,00 V.B 1150/ ,23/51,46 0 0,00 VI.A 1240/ ,75/64,14 0 0,00 VI.B 1622/ ,92/64,41 0/26 0,00/0,960 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 69 z 98

70 VI.C 1363/ ,26/67,82 0/1 0,00/0,05 VII.A 1524/ ,61/91,667 2/0 0,07/0,00 VII.B 1707/ ,9/79,93 131/539 4,36/17,97 VIII.A 1989/ ,5/87,59 511/716 19,65/26,52 VIII.B 1430/ ,66/64,17 3/7 0,1/0,23 IX.A 1117/ ,77/58,23 13/0 0,59/0 IX.B 1403/ ,77/102,24 0/6 0/0,29 IX.C 1121/ ,00/84,01 0/4 0,00/0,21 Počet neomluvených hodin ukazuje na včasné podchycení situace třídními učiteli a ostatními pedagogy, zejména odborným týmem. U žáků 2. stupně šlo o opakované záškoláctví, které se poprvé objevilo již v předchozích školních letech a bylo sledováno a řešeno ve spolupráci s kompetentními orgány (OSPOD). Ve spolupráci s SVP a OSPOD se tyto žáky podařilo umístit do SVP Žáci i zákonní zástupci těchto žáků byli do konce školního roku v péči výchovného poradce, školního metodika prevence. 2 případy dlouhodobého záškoláctví byly řešeny společně společně s policií ČR, OSPOD Dobříš a Hořovice. V průběhu školního roku byla udělena kázeňská opatření za porušování školního řádu, ocenění a pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy, okresu, kraje a republiky. 5.6 Jazykové vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Anglický 489 Německý 54 Ruský 83 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 70 z 98

71 5.7 Přehled prospěchu po ročnících Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 71 z 98

72 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 72 z 98

73 Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 73 z 98

74 Počet žáků hodnocených slovně: 0 a) ve všech předmětech: 0 b) pouze ve vybraných předmětech: 0 Komisionální přezkoušení proběhlo ve dnech a : 10 žáků konalo komisionální zkoušku z Matematiky, 2 z Českého jazyka, 1 z Anglického jazyka, 4 z Fyziky a 1 z Dějepisu. Jedna žákyně měla odloženou klasifikaci z Přírodopisu a Fyziky. Celkem se komisionálních zkoušek zúčastnilo 10 žáků, z toho 8 žáků konalo komisionální zkoušku ze 2 předmětů. Předmět Prospěl Neprospěl Matematika 5 5 Anglický jazyk 1 Český jazyk 1 1 Dějepis 1 Fyzika Vzdělávání žáků se zdravotním postižením, nadaných O žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se ve školním roce 2013/2014 starali dva výchovní poradci, speciální pedagog, koordinátor ŠVP a dva asistenti pedagoga pod vedením pedagogů společně s vedením školy. Ve škole byla vytvořena skupina žáků 1. stupně s poruchami učení, kteří byli vzděláváni reedukačními metodami v rámci hodin českého jazyka 1 hodinu týdně. Žákům byly nabízeny, stejně jako jejich zákonným zástupcům, konzultační hodiny a odborná pomoc ze strany všech členů odborného týmu. Ve spolupráci zejména s SPC Vinohradská a PPP Příbram byly zpracovány IVP pro žáky podle doporučení poradenských zařízení a žádosti zákonných zástupců. Byly vypracovány 2 IVP pro žáky cizince. V tomto školním škola pracovala se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, autismem, žákem s poruchami chování. Se žákem s diagnózou autismus a poruchami chování pracovali ve třídě společně s pedagogem asistenti pedagoga (hrazeni z prostředků od KÚ Středočeského kraje), kteří s žáky pracovali pouze na část úvazku pod vedením speciálního pedagoga, výchovného poradce. Ve škole pracuje Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 74 z 98

75 odborný tým zajišťující poradenské služby, úzká spolupráce probíhá též s SVP Příbram. Běžné jsou konzultace s odborníky a spolupráce s odborným lékařským pracovištěm. Ve škole zatím nebyli diagnostikováni žáci mimořádně nadaní. Nadaní žáci měli možnost se rozvíjet prostřednictvím účasti v soutěžích a olympiádách. Úspěchů dosáhli v oblasti fyziky, anglického jazyka. Tradičně dosáhli žáci úspěchů ve sportovních soutěžích. Škola spolupracovala s PPP Příbram a SPC Praha Vinohradská. 5.9 Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení (k Druh postižení Počet žáků Mentální postižení 1 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 1 Vady řeči 2 Tělesné postižení 1 Souběžné postižení více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování 57 Autismus 1 6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 6.1 Jednodenní semináře, dlouhodobé semináře, stáž V letošním školním roce se učitelé naší školy zúčastnili těchto seminářů: Jméno ped. Datum školení Název školení pracovníka Všichni BOZP a PO pracovníci Sv Mezinárodní konference k jazykovému vzdělávání Mel Právní náležitosti v oblasti rizikového chování žáků SV Změna pasivního učení v aktivní Aj Ple Právní vědomí ve ŠD Krá Úvod do Open source software, Ph Pall Nový Občanský zákoník Sei Power Point Mel , Př workshop Slav Odměňování ve školství Kaš., Pall Nový občanský zákoník ve školské praxi Zor Nápadník do hodin matematiky Sei. Pall Interaktivní tabule Krá Program testování žáků NIQES Kaš Výuka ČJ jako cizího jazyka Sv Příběh s úsměvem Aj Sv Inspirace pro mladou generaci Aj Mel Aktiv výchovných poradců Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 75 z 98

76 Ha Konference k EV Pall Intenzivní jazykový kurz AJ(i JK)- 90 hodin- manažerská angličtina Hrazeno EU Pall Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii (OZS) Hrazeno EU 6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd - VŠ Kolková 3, roč Sppg, ukončeno bc.zkouškou, pokračuje magisterským studiem b) Studium pedagogiky VŠ Přihláška Kolková c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce Absolvováno c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Ukončeno: v v červnu 2006 Pall Pallagyová metodik prevence soc. pat.jevů ukončeno v květnu 2008 Pallagyová metodik EVVO ukončeno září 2010 Pallagyová Moderní trendy v řízení škol zahájeno v září 2009, ukončeno v září 2010 Pallagyová manažerská angličtina 90 hod zahájeno 4/2013 Cihelková studium pro výchovné poradce zahájeno leden 2012, ukončeno červen 2013 Pracovník Absolvováno v roce 2005 a 2006 Kašparová Pallagyová v roce 2006/2007; 2007/2008 Ukončeno 2008 Pallagyová zahájeno září 2009, ukončeno září 2011 Využívání možností dalšího vzdělávání učitelů je omezeno nízkou finanční částkou, která je určena k úhradě seminářů. Přesto využíváme vzájemné konzultace, sledujeme odborný tisk a čteme odbornou literaturu. Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 76 z 98

77 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Evaluační zpráva za školní rok 2013/2014 vychází z podkladů shromážděných a vyhodnocených školním metodikem prevence a výchovnými poradci v průběhu i závěru školního roku 2013/2014. plán. Součástí Minimálního preventivního programu je i strategie proti šikanování a Krizový Pro školní rok 2013/2014 MPP zasahoval všechny věkové kategorie žáků, zaměřen však byl především na žáky ve věku let, které jsme považovali v naší škole za nejohroženější skupinu, vzhledem ke školním i regionálním podmínkám. Předpokladem realizace MPP byla jednak spolupráce všech pedagogů školy, ale také spolupráce se zákonnými zástupci našich žáků a zřizovatelem ale dalšími partnery. Oblast primární prevence uskutečněné aktivity Jednotlivá témata byla naplňována ve vyučovacích předmětech dle dlouhodobé strategie školy zařazení témat do osnov vyučovacích předmětů oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví), osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence) oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie) oblast výchovy ke zdraví a výchovy k občanství oblast sociálně právní kurz první pomoci žáků 8. ročníku na Šumavě lyžařský výcvik žáků 7. ročníku výcvik - plavání žáků 2.a 3.ročníků dopravní výchova žáků 4. tříd a dalších (níže jmenovaných) aktivitách žákovský parlament - pravidelné schůzky 1x týdně třídní schůzky 1. ročníků spojené s konzultací s pracovníky PPP Příbram schránka důvěry dlouhodobé programy pro třídní kolektivy sledováno vých. poradci a ŠMP Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 77 z 98

78 dotazníkové šetření - klima tříd zájmová činnost ŠD a zájmové kroužky pro žáky 1. i 2.stupně Každoročně pořádané preventivně sportovní akce: školní turnaj v malé kopané, chlapci - 2. stupeň Mikulášský turnaj v halové kopané, chlapci - 6. a 7. roč. Vánoční turnaj v halové kopané, chlapci- 8. a 9. roč. Školní přebor ve skoku vysokém, chlapci a dívky - 2. stupeň Atletické závody - 1. a 2. stupeň Lyžařský kurz v Krkonoších - žáci 7. roč. Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku Další sportovní akce, kterých se aktivně účastníme: Fotbal proti zločinu - aktivní prevence a eliminace kriminality, rasismu, xenofobie a gamblerství ve městě Příbram a okolí, zaměřená na žáky ZŠ a SŠ Školní sportovní liga: Přespolní běh Atletický čtyřboj Minifotbal Florbal Vybíjená Minibasket Basketbal Volejbal Mc Donald s Cup Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 78 z 98

79 Pohár rozhlasu Atletická všestrannost Coca-cola Cup Projekty celoškolní projekty Den jazyků, Den Země Spolupráce s institucemi, subjekty PPP Příbram- vyšetření žáků, kontrola IVP, spolupráce integrovaní žáci, DVPP pro pedagogy školy SVP (spec. vzděl. potřeby) Krajský metodik prevence- sběr dat, mapování prevence rizikového chování žáků SVP Příbram - vyšetření, terapie žáků Nízkoprahové zařízení Terén Odbor sociálně -právní Městského úřadu Dobříš, Hořovice- zprávy, řešení konkrétních případů, spolupracujeme s pracovnicí OSPOD a kurátorem velmi úzce Policie ČR, Městská policie Dobříš - vyšetřování, preventivní činnost, akce pro žáky školy Spolupráce se školními metodiky prevence z jiných škol regionu - aktivy 7.1 Oblast sekundární prevence, specifická a efektivní primární prevence uskutečněné Červen 2014 aktivity Název akce Termín Recitační soutěž - oblastní kolo - Stará Huť Gastronomické muzeum - dívky 8. AB Ostrá nad Labem - exkurze - přírodní techniky - 2. AB Atletika - republikové kolo v Plzni - st. žáci " IQ informace, komunikace " - beseda v knihovně - 9. A Knihovna - 3. AC Spaní ve škole, příprava soutěže KVARK " IQ informace, komunikace " - beseda v knihovně - 9. BC Praha - exkurze - 4. AB Tim Burton - výstava - Praha - 8. AB Dramatizace pověstí - ročník. projekt - 7. AB Knihovna - místní pověsti - 5. B Turistický kroužek - Hraštická cukrárna 7.6. Knihovna - 3. AC Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 79 z 98

80 Název akce Termín "Cesta labyrintem města" - preventivní program - 6. AC Horní Bradlo - ekologický pobyt- 7. B, 9. A Projektový den "LES" - 6. ABC Dopravní hřiště - 4. AB Turistická vycházka - 1. C, 3. C Knihovna - literární cestovka - 5. AB "Cesta labyrintem města" - preventivní program - 6. B, 8. AB, 9. C ZOO Praha - 6. AC Muzeum zlata - Nový Knín - 9. C Setkání žáků se zástupci učiliště - 8. A Atletická všestrannost Schůzka rodičů budoucích prvňáčků Setkání žáků se zástupci učiliště - 8. B "Cesta labyrintem města" - preventivní program - 7. AB Častoboř - ŠD Setkání žáků se zástupci učiliště - 8. B "Dopoledne se složkami IZS" ročník Častoboř- 7. A, 9. B HZS ročník Turnaj ve florbalu - 6. a 7. ročník "Setkání s přírodou" - turist. vycházka - 1. stupeň Květen 2014 Název akce Termín Výtvarná soutěž "Znám práci hasičů" - 3. ABC "Hasík" - 6. AB Divadelní představení - 7. A, 8. AB "Literární čítanka 20. století" - KD - 9. ročník Dopravní výchova - 4. AB Knihovna - 3. AC Mc Donald s Cup r. - Dobříš Mc Donald s Cup r. - Příbram ŠD - spaní ve škole Pivovar Plzeň - 9. ročník Pythagoriáda - 5. ročník - okresní kolo - Příbram Volejbal - st. žáci a žákyně - okresní kolo Pohár rozhlasu - mladší žáci (Dobříš), mladší žákyně (Příbram) Planetárium Plzeň - 9. AC Pythagoriáda - 6. ročník - okresní kolo - Příbram Knihovna - 3. AC Dopravní soutěž - Příbram - 1. stupeň Pohár rozhlasu - starší žáci (Dobříš), starší žákyně (Příbram) HZS Dobříš - exkurze - 3. ABC, 4. AB Knihovna - 5. B "Mauglí" - MěK - 1. ABC Beseda v knihovně - 7. AB Ekocentrum Křivoklát - 6. C Hasík + plánovaná požární evakuace žáků školy - 6. BC Botanicus - exkurze - Ostrá nad Labem - 3. BC Pohár rozhlasu - Kolín Recitační soutěž - 1. stupeň, školní kolo Testování žáků 4. AB do sportovních tříd Divadelní představení Praha - 5. AB Techmánie Plzeň - 7. B, 8. B Mc Donalds Cup - krajské kolo - Vlašim r Exkurze - kozí farma - 1. ABC Notičky na Májových slavnostech v Dobříši Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 80 z 98

81 Název akce Termín Romeo a Julie - muzikál - Praha - výběr žáků 8. a 9. r Ozdravný pobyt - 3. A Fotografování tříd - 1. stupeň Knihovna - 5. A Fotografování tříd - 2. stupeň Den dětí ve 4. MŠ Ekocentrum Křivoklát - 6. B Projektový den 1. stupně (k MDD) Duben 2014 Název akce Termín Biologická olympiáda - okresní kolo ročník Vojenské muzeum - Praha - 9. BC Hornický domek - 1. C, 3. C "Aby se jim lépe psalo" - akce pro předškoláky Hornický domek - 1. AB, 2. C, 3. B Knihovna - 1. ABC Sportovní akce - chlapci 9. C - Příbram Program ke Dni Země - 2. AB Mníšek pod Brdy - projekt - 6. AC Den Země - téma "VODA" - 1. stupeň + ŠD Mc Donald s Cup r Česká televize - 5. AB Atletický čtyřboj Planetárium Praha - 5. AB "Den Země" - školní projektový den Beseda s mistrem světa J. Holcem - 8. AB Hrachov - "Včely" - 1. C, 3. C (ke Dni Země) Mc Donald s Cup r Čechova stodola - 4. AB "Pomáháme zvířatům" - 1. AB (ke Dni Země) Knihovna - 3. B Odbíjená - Příbram - dívky Výtvarná soutěž "Dobříš v omalovánkách" - 3. ABC, 5. A Březen 2014 Název akce Termín Lyžařský výcvik - Sporthotel Švýcarská bouda (odjezd) Zahájení činnosti zájmového kroužku "Atletika" - pro 1. a 2. ročník (p. Průša - pondělí a středa až hodin) Drážďany ( muzeum ) - exkurze Basketbal - okresní kolo - vybr. žáci 6. C a 7. A Basketbal - okresní kolo - vybr. žákyně 6. C a 7. A Botanická zahrada - část žáků 7. B Výtvarná soutěž "Příběh planety" třídy Beseda v knihovně - "Vyšší princip" - 8. AB Beseda v knihovně - spisov. M. Burdová - 7. AB (výběr žáků) Vybíjená - 1. st. - Preventan Cup - Příbram Dopravní výchova - 4. AB Návštěva knihovny - přípravná třída Světový den vody - 4. AB, 5. AB Olympiáda z chemie - okresní kolo Turistický kroužek - první jarní vycházka Divadelní představení Příbram - 3. AC Knihovna - 1. stupeň - výměna knih Výtvarná dílna pro předškoláky (od hodin) Beseda v knihovně - "Už zase skáču přes kaluže" - 6. B Beseda v knihovně - "Už zase skáču přes kaluže" - 6. AC Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 81 z 98

82 Název akce Termín Knihovna - 1. stupeň - výměna knih Olympiáda z biologie - okresní kolo Fyzikální olympiáda - Příbram - okresní kolo Knihovna - 1. stupeň - výměna knih Knihovna - 1. stupeň - výměna knih Únor 2014 Název akce Termín Pythagoriáda - školní kolo - 6. ABC Chemická olympiáda - školní kolo - 9. ABC Helpík - 5. AB Bilologická olympiáda - školní kolo Prohlídka naší školy - žáci ZŠ Stará Huť s rodiči Konverzační soutěž v Aj - Příbram "Japonská pohádka" - MěK Dobříš - 4. AB "Krejčovská pohádka" - divadlo v KD - 1. ABC, 2. AB Návštěva knihovny - výměna knih - 1. stupeň Pythagoriáda - školní kolo - 7. A, 8. B Pythagoriáda - školní kolo - 8. A Olympiáda z fyziky - školní kolo Maškarní ples školní družiny Návštěva knihovny - výměna knih - 1. stupeň Návštěva knihovny - přípravná třída Maškarní ples školní družiny Leden 2014 Název akce Termín Plavání - 2. ročník Plavání - 3. ročník Vybíjená - Příbram - okr. kolo ročník (chlapci) "Učíme se hrou" - akce pro předškoláky Návštěva knihovny - 1. B Meziškolní basketbalový turnaj Plavání - 2. ročník Plavání - 3. ročník Zápis do 1. ročníku šk. roku ( hodin ) "Den v pravěku" - projekt 6. ABC Turistický kroužek - Voznice - Dobříš Plavání - 2. ročník MěK Dobříš - beseda - komiks - 4. AB Olympiáda z dějepisu - okresní kolo Plavání - 3. ročník Košíková - okresní kolo - výběr 8. A, 9. AC - Příbram Pasování 1. tříd - MěK Dobříš "Přísloví pro potěšení" - předání obrazů v Propojení (0. pavilon) Pěvecký sbor na vernisáži obrazů "Přísloví pro potěšení" od Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové Prosinec 2013 Název akce Termín "Vánoční stodola" - Buková u Příbramě - 2. AB "Adventní setkání" - od hodin v areálu 2. ZŠ Plavání - 2. ročník Plavání - 3. ročník Mikulášský turnaj - futsal - 6. a 7. ročník Mikuláš ve škole Knihovna - přípravná třída "Ledové království"- film. představení - Praha - 6. BC Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 82 z 98

83 Název akce Termín Turistický kroužek - Vánoce pro zvířátka Potravin. učiliště Praha - exkurze - 9. B Plavání - 2. ročník Předvánoční zpívání pro předškoláky Plavání - 3. ročník Divize B - finále - chlapci 9. C "Hobit 2" - film. představení - Praha - 7. AB, 8. B, 9. A Plavání - 2. ročník "Čechova stodola" - exkurze - 6. AC Florbal - krajské kolo - K. Hora - 6. a 7. ročník (dívky) Plavání - 3. ročník Předvánoční Praha - exkurze - 7. A, 8. A, 9. BC Vánoční turnaj - futsal - 8. a 9. ročník "Zima v přírodě" - vycházka s krmením zvěře - 1. ABC Listopad 2013 Název akce Termín SCIO testy - Stonožka - 9. ročník Turnaj ve florbalu Turnaj ve florbalu ročník - Dobříš Setkání pedagogů a rodičů se studentkou VŠ, která nyní připravuje návrhy realizace školní zahrady a plata + možnosti využití. Turistický kroužek - oheň u altánu "Poezie" - beseda v měst. knihovně - 8. A "Poezie" - beseda v měst. knihovně - 8. B Turnaj ve florbalu - 9. ročník Turnaj ve florbalu ročník - dívky "Dlouhý lovec" - beseda v měst. knihovně - 9. ABC "Perníková chaloupka" - divadlo v MŠ - přípravná třída Staré pověsti české + muzeum - 6. AC Beseda se spisovatelkou A. Ježkovou - měst. knihovna - 5. AB Beseda v knihovně pro 2. ročník Futsal - 7. ročník - ŠkoFL 7 - Dobříš Futsal - 9. ročník - ŠkoFL 9 - Dobříš Nocování ve škole - 7. B "Vesmírná odysea" - beseda v měst. knihovně - 7. A Plavání - 2. ročník - Příbram "Vánoční stodola" - Buková u Příbramě - 1. AB "Vesmírná odysea" - beseda v měst. knihovně - 7. B Plavání - 3. ročník Návštěva prvňáčků v 2.MŠ "Vánoční stodola" - Buková u Příbramě - 1. C, 2. C Dějepisná olympiáda - 8. a 9. ročník Říjen 2013 Název akce Termín Terezín, Lidice - exkurze - 9. ABC Sportovní den pro MŠ Pernštejni - Gotika a doba Lucemburků - histor. pořad - 6. ABC, 7. AB Coca Cola Cup - úvodní kolo - hřiště MFK Dobříš "Místo kde žijeme" - turistická vycházka - 3. AC "Podzim v přírodě" - turistická vycházka - 1. ABC "Hasík" - 2. ABC Turistický kroužek - první výlet v novém školním roce Minifotbal - chlapci - okrsky Fotografování - 1. ABC Výroční zpráva za rok 2013/ základní škola Dobříš Stránka 83 z 98

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

zpracovala Mgr.Karla Stiborková, ředitelka školy

zpracovala Mgr.Karla Stiborková, ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okr.nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2006/2007 zpracovala Mgr.Karla Stiborková, ředitelka školy

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013/2014 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013/2014 Vypracoval

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Jeseník, Fučíkova 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015/16 Vypracovala: Mgr. Alena Vrbová - školní metodik prevence - Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Bílek Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY - podklady pro výroční zprávu školy Základní škola Zubří, okres Vsetín Školní rok 2012-2013

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY - podklady pro výroční zprávu školy Základní škola Zubří, okres Vsetín Školní rok 2012-2013 Č.j. 7/2013-2014 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY - podklady pro výroční zprávu školy Základní škola Zubří, okres Vsetín Školní rok 2012-2013 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ve školním roce 2012/2013 se v 1. 9. roč. vyučovalo

Více

Mgr. Dana Valčíková ředitel školy

Mgr. Dana Valčíková ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2015 Mgr. Dana Valčíková ředitel školy 1 Školská rada při Základní škole Nový

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Z Š a MŠ Ž D Í R E C nad Doubravou. IČO : 70909709 DIČ : CZ 709 09709 identifikátor zařízení: 600 086 992 Chrudimská 77 582 63

Z Š a MŠ Ž D Í R E C nad Doubravou. IČO : 70909709 DIČ : CZ 709 09709 identifikátor zařízení: 600 086 992 Chrudimská 77 582 63 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Š a MŠ Ž D Í R E C nad Doubravou Chrudimská 77 58 6 Ždírec nad Doubravou okres Havl. Brod /PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE/ zszdirec@seznam.cz IČO : 70909709 DIČ : CZ 709 09709 identifikátor zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Školní vzdělávací program PEKAŘ Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: 29-51-E/02 Potravinářské práce od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-715/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-715/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-715/11-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Trhové Sviny, Nové Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-77/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-77/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-77/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2010/11

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: skola@zszelenice.cz www.zszelenice.cz (tel., fax 412 539306) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy (Projednána na poradě pracovníků školy dle

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školy školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školy školní rok 2014/2015 Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 www.zs-podoli.cz Výroční zpráva projednána na pedagogické radě dne 30.9.2015 Výroční zpráva schválena Radou školy

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více