V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2013-2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, KOMENSKÉHO 273, OKRES SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A.9 A10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K V Chodově: Výroční zpráva projednána se zaměstnanci ZŠ Chodov, Komenského 273 dne Výroční zpráva schválena školskou radou dne Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 zaslána: Město Chodov. Výroční zpráva předložena na požádání: rodičům žáků a veřejnosti. Výroční zpráva umístěna na webových stránkách školy a v obou budovách školy. A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel školy: město Chodov ová adresa školy: Webové stránky školy: Právní forma školy: k ustavena jako samostatná PO právní subjekt Úplná ZŠ s p. r. Vedení školy: ředitelka školy + zástupce pro 1. a zástupce pro 2. stupeň Počet tříd: l. stupeň 13 tříd 2. stupeň 8 tříd Celkový počet: 21 tříd Počet žáků: l. stupeň žáků - průměr na l třídu = 24,5 2. stupeň žáků - průměr na l třídu = 24,3 Celkem: 512 žáků - průměr na l třídu = 24,4 Kapacita školy: 800 žáků, naplněnost 64 % (3 volné učebny na 2. st. využity jako učebna pro český jazyk a učebna s interaktivní tabulí a učebna cizích jazyků, na 1. st. 2 volné učebny využity jako odborná učebna pro HV, učebna cizích jazyků. Na 1. stupni je jedna počítačová učebna a jedna Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 1

2 učebna vybavená interaktivní tabulí. Na 2. stupni jsou dvě počítačové učebny a dvě učebny s interaktivní tabulí. 10 tříd je vybaveno dataprojektorem a promítacím plátnem. Většina tříd na 1. stupni a oddělení školní družiny jsou vybaveny počítačovou sestavou. Celá škola je připojena na vysokorychlostní internet. Součásti školy ŠD 4 oddělení 118 zapsaných žáků ŠJ celkem zapsaných žáků 539 (včetně ZŠ Školní ul., Husova ul., ZŠ speciální a praktická, OA+G Chodov) celkem stravovaných vlastních zaměstnanců- 37 celkem ostatních strávníků- 158 Celkový počet stravovaných osob 697 Odloučená pracoviště Dukelských hrdinů 338, Chodov l. stupeň ZŠ Smetanova 738, Chodov ŠD a ŠJ Spádovost školy Chodov žáků, dojíždí 98 žáků místo počet dojíždějících místo počet dojíždějících místo počet dojíždějících Mírová 12 Tatrovice 4 Nové Sedlo 2 Karlovy Vary + Jenišov 5 Božičany 8 Staré Sedliště Vřesová 4 Nová Role 3 Dolní Nivy 5 Chranišov 11 Vintířov 31 ostatní vesnice Sdružení rodičů - od 9/1991 se na škole ustavilo Sdružení rodičů školy jako samostatný právní subjekt a je zaevidováno na MV ČR. Výbor se sešel během školního roku 2x, členská schůze proběhla 2x. Školská rada - V září schválila výroční zprávu za školní rok 2012/2013, projednala návrh rozpočtu na rok 2014, vyjádřila se k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2013, projednala inspekční zprávu ČŠI z , vyslechla zprávu ředitelky školy o zahájení školního roku počty tříd, obsazenost školy, počty žáků, personální obsazení školy, vyslechla zprávu o opravách realizovaných během hlavních prázdnin. - V červnu se seznámila s rozborem hospodaření za rok 2013, vyjádřila se ke změnám ŠVP účinným od , vyslechla zprávu ředitelky školy o plánovaných opravách, vyslechla zprávu zástupce zřizovatele o připravovaných změnách v oblasti školství v Chodově, které se bezprostředně dotknou budov školy. 1 po 1-2 žácích Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 2

3 Provozní doba školy Školní družina je otevřena od 5.30 do Škola od , odpolední výuka na 2. stupni ve čtvrtek od hodin. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučování mohou žáci trávit ve škole. Volitelné předměty 7. ročník: Informatika, Společensko-vědní seminář, Biologický seminář, Sportovní výchova, Polytechnické práce 8. ročník: Sportovní výchova, Společensko-vědní seminář, Biologický seminář, Informatika 9. ročník: Společensko-vědní seminář, Biologický seminář, Konverzace v anglickém jazyce Všechny VoP jsou dotovány v 7. a 9.ročníku 2 vyučovacími hodinami, v 8.ročníku 1 vyučovací hodinou. Počty žáků VoP: celkem v 7. r. 48 žáků celkem v 8. r žáků celkem v 9. r žáků Nepovinné předměty německý jazyk 1 skupina (4. ročník) Kroužky náprava řeči 2 skupiny reedukace SPU 13 skupin stimulační kroužek pro budoucí prvňáčky 1 skupina čtení 2 skupiny sborový zpěv robotika B. OBORY VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola plní ŠVP ZV Škola podle Komenského platný od pro žáky ročníku a Dodatku k ŠVP platného od Škola využívala v tomto školním roce též Doporučené učební osnovy předmětů Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a Matematika tzv. Standardy. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 3

4 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO OBSAZENÍ ŠKOLY Počty pracovníků Úsek školy Fyzický stav Skutečný přepočtený stav Normativní počet Provozní zaměstnanci 10 9,03 10,225 Školní jídelna 8 7 (1 síla VHČ) 7,565 Učitelé 1. stupeň + ZŘŠ 1. stupeň ,055 Učitelé 2. stupeň + ŘŠ + ZŘŠ 2. stupeň ,24 Asistentka pedagoga 2 1,5 1,5 Školní družina 4 4 4,233 Celkem ZŠ 54 51,53 55,143 Pedagogičtí pracovníci Kvalifikovanost: - 1. stupeň 14 učitelů 9 kvalifikovaných sil, 4 pracovnice dálkově studující, 1 nekvalifikovaná síla - 2. stupeň 12 učitelů 10 kvalifikovaných sil, 2 dálkově studující - Vedení školy 3 síly všechny kvalifikované - ŠD 4 vychovatelky všechny kvalifikované Provozní zaměstnanci - 1 administrativní pracovnice (personalistka) plný úvazek, 2 školníci jeden na budově v ulici Komenského a ve školní jídelně v ulici Smetanově, druhý na budově v ulici Dukelských hrdinů a ve školní družině v ulici Smetanově, oba na plný úvazek. - Na budově v ulici Komenského 2 uklízečky, obě na plný úvazek. - V ulici Dukelských hrdinů 2 uklízečky, obě na plný úvazek - Ve školní družině v ulici Smetanově 1 uklízečka na plný úvazek, ve školní jídelně 1 uklízečka na ¾ úvazku. - Ve školní jídelně pracuje vedoucí stravování, 2 kuchařky, 5 pomocných kuchařek všechny na plný úvazek. Z nich jedna pracovnice placena z vedlejší hospodářské činnosti. D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ZÁPISU Počet žáků l. p. r. - zapsaní: 66 - z toho odklad školní docházky: 9 - nastoupilo: 52 - vytvořeny 2 x 1. p. r. Počet žáků přeřazených na Speciální a praktickou školu v Chodově 0 Počet žáků přeřazených na víceleté gymnázium 4 Počet žáků přeřazených na sportovní školy či umělecké školy 0 Výsledky rozmisťování žáků vycházejících z 9. p. r., z nižších p. r.: 9. A 12 chlapců 11 dívek 9. B 9 chlapců 10 dívek Celkem: 21 chlapců 21 dívek 9. ročníky 42 žáků Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 4

5 Gymnázia: 2/0 dívky Lycea: 1/0 Střední odborné školy: 22/12 Učební obory: 17/9 Největší zájem o studium Na SOU stravování a služeb Karlovy Vary 8 žáků, ISŠTE Sokolov 7 žáků Zajištění volby povolání rozmisťování vycházejících žáků - zajištění besed Úřadem práce Sokolov pro 9. r. - informace rodičům + přítomnost zástupců SŠ a SOU z okolí školy - práce se žáky v hodinách Čj, VO výběr školy a SOU + text odvolání - konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče žáků - informace pro rodiče vycházejících žáků na webových stránkách školy - schůzka pro rodiče vycházejících žáků zaměřená na nové informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2013/2014 (2 přihlášky, zápisový lístek, termíny odeslání přihlášek) - předmět Svět práce pro žáky 7. a 8. r. v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - zapojení školy do projektu Technika je zábava (garant SPŠ Ostrov) podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje na podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí elektrotechnika, strojírenství a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu je zapojeno 20 základních škol Karlovarského kraje. Je určen žákům 8. a 9. ročníků. E. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ viz příloha č. 2 V květnu proběhlo testování žáků 4. a 8. ročníku. Žáci 4.ročníku byli testováni v předmětech přírodovědného zaměření, žáci 8.ročníku v předmětech přírodovědného zaměření a anglickém jazyce. Škola byla k tomuto testování vybrána ČŠI. Výsledky testování 4. a 8. ročníků Výsledky za školu 4.ročník přírodovědná gramotnost Průměrná úspěšnost 67% 8. ročník přírodovědná gramotnost průměrná úspěšnost 55% 8. ročník anglický jazyk průměrná úspěšnost 46% Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 5

6 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - škola má vypracován Preventivní program, který každoročně inovuje, na konci školního roku školní metodik prevence provede jeho vyhodnocení - řešení záškoláctví je za pomoci sociálního odboru MěÚ v Chodově formou pohovorů se zástupci rodin a samotnými žáky, spolupracujeme s Policií ČR - škola je zapojena do centrální okresní evidence záškoláků a žáků s vysokou absencí - žáci jsou seznámeni s důležitými telefonními čísly a kontaktními adresami v případě nouze - nové informace získávají žáci v předmětu finanční gramotnost, který jsme od tohoto školního roku zavedli - spolupracujeme se sociálním odborem v Sokolově a Karlových Varech (žáci, kteří dojíždí z okolních obcí) - do problémů se žáky staršími l5 let zapojujeme MěP a Polici ČR - TU zvou do školy rodiče problémových žáků, na škole pracuje výchovná komise náprava většinou úspěšná - školní metodik prevence se zúčastňuje školení, kurzů dle vlastního výběru nebo na doporučení vedení školy - prevence - besedy s Mě policií - besedy s členy církevního vzdělávacího centra, lektor p. Pospíšil - zařazování témat do Výchovy ke zdraví a občanství, třídnických hodin - hodiny komunitního kruhu v 6.ročnících (nově vytvořené kolektivy žáků po přechodu na 2.stupeň školy) - v 6. a 7. ročníku proběhla diagnostika tříd formou Pyramidy, s výsledky byli seznámeni třídní učitelé, byl proveden pohovor se žáky a výsledky byly použity při práci s kolektivem i jednotlivci - využívání ŠIKu (školní informační kanál) smyčky s preventivním programem (umístěno v 1. patře budovy 2. stupně) - dotazníkové šetření mezi žáky, schránka důvěry - projednávání na třídních schůzkách SRŠ - projednávání na výborových schůzích SRŠ - informace v žákovských knížkách žáků o tom, na co mají všichni žáci školy právo (výstižný a konkrétní seznam, který jasně definuje, co se smí a co ne) kladný přínos pro žáky, ale i pro rodiče - řešení projevů netolerance a diskriminace probíhá dle směrnice, kterou vydalo ředitelství školy jednotný postup - jednotný postup při řešení výchovných problémů žáků ve škole - v této oblasti škole pomáhá s prevencí i následnou terapií Středisko prevence kriminality p. Staněk - spolupracujeme i s Policií ČR - podařilo se všechny zjevné projevy netolerance a diskriminace vyřešit hned v počáteční fázi - v oblasti zneužívání návykových látek se během školního roku nevyskytly vážnější případy, nejvíce případů se týká kouření Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 6

7 TU informují zákonné zástupce, je proveden zápis do katalogového listu žáka. Podezření na domácí násilí je hlášeno na Policii ČR a Odbor sociálních věcí MěÚ v Sokolově. Všichni vyučující se věnují prevenci sociálně patologických projevů různými vlastními aktivitami ve vyučovacích hodinách, plánují pro žáky besedy se Střediskem prevence kriminality v Chodově. Besedy s preventivní tematikou realizované ve školním roce 2013/2014 Téma besedy Šikana Pyrotechnika a její nebezpečí Záchranný systém Dopravní výchova, zdravověda Přátelství, láska, manželství, AIDS Autorská práva, internet, počítač Kompetence policie Nutná obrana, krajní meze Kam po základní škole, beseda s pracovníkem Úřadu práce v Sokolově Bezpečné chování ročník 7.ročník 6.ročník, 5.ročník 9.ročník 6.ročník 9.ročník 9.ročník 8.ročník 8.ročník 9.ročník 1.ročník G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Škola má vlastní webové stránky, které jsou průběžně doplňovány důležitými informacemi. Veřejnost má možnost dozvědět se více o životě školy, stáhnout si potřebné formuláře. Pravidelně předmětové komise, metodická sdružení a vedení školy přispívají svými články do Chodovského Zpravodaje. Využíváme též Sokolovský a Karlovarský deník. Během celého školního roku jsme používali na webových stránkách školy webové aplikace elektronické evidence školy Bakaláři. Slouží k ukládání průběžné klasifikace žáků 2. stupně a ke komunikaci s rodiči (omluvenky, problémy s učením, chováním). Od 2.pololetí jsme webové aplikace zpřístupnili také rodičům žáků 1.stupně. Rodiče i žáci si tuto službu pochvalují. Škola se každoročně prezentuje výstavou výtvarných prací žáků jednoho nebo druhého stupně. Výstavy k určitému tématu probíhají v městské galerii v DDM Chodov. Jsou zahájeny vernisáží a trvají 3 týdny. Pro vycházející žáky pravidelně organizujeme slavnostní rozloučení se školou a jejími učiteli. Probíhá v posledním červnovém týdnu v KASSu Chodov. Akce se zúčastňují rodiče žáků, současní i bývalí učitelé, zástupci města a SRŠ. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 7

8 Tato akce není jen společenskou, ale také kulturní akcí, program je doplněn tanečním vystoupením. H. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Přehled školení, kurzů, workshopů absolvovaných ve školním roce 2013/2014 vedení školy téma školení délka Mgr. Iva Šípová Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Zákon o pedagogických pracovnících Kurz "trénování paměti" Nový občanský zákoník v praxi škol 5 hodin Mgr. Iveta Obdržálková Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Kurz "trénování paměti" Metoda matematiky podle prof. Hejného Hry a aktivity ve výuce na 1.stupni Kariérní systém Zákon o pedagogických pracovnících Práce s IT Smart board 5 hodin 1 dny Mgr. Jaroslava Chmelenská Od skupinové práce ke kooperativnímu učení pedagogové 1.stupně Nítěná grafika - dekorace, ozdoby, přáníčka, výroba dekorací Kariérní systém Pedig, fimo Kurz "trénování paměti" téma školení 5 hodin Mgr. Radmila Žejdlová Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Matematika podle prof. Hejného Mgr. Monika Bártlová Matematika podle prof. Hejného Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Kurz "trénování paměti" Kreslíme podle polohovacího tabletu Učím rád v 1.třídě 5 hodin Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 8

9 Tvorba výchovného plánu Matematika podle prof. Hejného Školení PC 1 týden Taťána Krásová Mgr. Alena Chrenková Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Kurz trénování paměti Matematika podle prof. Hejného - 2x Učím rád v 1.třídě Smart Board ve výuce, interaktivní výuka Matematika podle prof. Hejného 5 hodin 2 dny 1 týden Iveta Vlasáková Kurz trénování paměti 5 hodin Matematika podle prof. Hejného Matematika podle prof. Hejného Hry a aktivity ve výuce na 1.stupni ZŠ Mgr. Monika Mühlhauserová Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit Angličtina pro učitele A 1 týden celý šk. r. Mgr. Markéta Lehečková Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Kurz trénování paměti Matematika podle prof. Hejného 5 hodin Kateřina Lubasová Okořeňte své hodiny angličtiny Novinky v předlékařské první pomoci Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit Mgr. Jana Poláková Matematika podle prof. Hejného Novinky v předlékařské první pomoci Mgr. Žaneta Červenková Od skupinové práce ke kooperativním učení Matematika podle prof. Hejného Učím rád v 1.třídě Kurz trénování paměti Novinky v předlékařské první pomoci 5 hodin Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 9

10 Kateřina Ševcová Matematika podle prof. Hejného Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Novinky v předlékařské první pomoci Dyslexie ve výuce Aj - podpora čtení a psaní Mgr. Miroslava Randýsková Matematika podle prof. Hejného Hudební výchova - Jenčková 2 dny Od skupinové práce ke kooperativnímu učeni Mgr. Zora Šimůnková Matematika podle prof. Hejného Novinky v předlékařské první pomoci Od skupinové práce ke kooperativnímu učeni Eva Smolková Matematika podle prof. Hejného Kurz trénování paměti 5 hodin Novinky v předlékařské první pomoci Mgr. Jiří Kozumplík Okořeňte své hodiny angličtiny pedagogové 2.stupně téma školení Mgr. Marie Donátová Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Kurz trénování paměti 5 hodin Finanční matematika s využitím tabulkového editoru Tvorba výchovného plánu Mgr. Hana Hrebeňáková Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Mgr. Jana Merunková Novinky v předlékařské první pomoci Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Mgr. Marta Pincová Finanční matematika s využitím tabulkového editoru Jak učit matematice žáky ve věku let Mgr. Luděk Soukup Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

11 Ing. Jozef Kováč Novinky v předlékařské první pomoci Bc. Václav Vachrlon, DiS Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Mgr. Jan Merunka Novinky v předlékařské první pomoci Ing. Alena Štěrbová Novinky v předlékařské první pomoci Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Veselá Jana Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Ochrana a pomoc - záchranný kruh Hry a aktivity ve výuce na 1.stupni Mgr. Miloš Volek Mgr. Oxana Něseněnková Jak zajímavě učit ruštinu Novinky v předlékařské první pomoci Nítěná grafika, výroba dekorací, pergamáno Výroba dekorací ze dřeva Pedig, fimo Ochrana a pomoc - záchranný kruh vychovatelky ŠD téma školení Renata Purkytová Vánoční besídka Hudební dílna Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

12 I. INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST NA ŠKOLE Během školního roku se průběžně realizovaly revize a bezpečnostní kontroly podle stanoveného plánu proběhla kontrola plnění povinností stanovených v předpisech ES týkající se potravin a dále povinností k ochraně veřejného zdraví při poskytování stravovacích služeb. Výsledek kontroly: Zjištěny drobné nedostatky, které byly v termínu stanoveném KHS odstraněny byla zahájena kontrola zaměřená na odběr vzorků pokrmů z provozovny školního stravování za účelem Laboratorního stanovení výživové a energetické hodnoty pokrmů ve školním stravování. Během celého týdne bylo odebráno 5 obědů normovaného oběda na žáka 4.ročníku základní školy. Výsledek kontroly: Energetická hodnota pro žáky 4.tříd základní školy je nižší, než doporučené hodnoty energetického příjmu. Trojpoměr základních živin není zachován. Obsah bílkovin i cukrů ve stravě navýšen nad doporučené hodnoty, obsah tuků naopak snížen. Ve stravě je vyšší podíl soli. Obsah vlákniny je snížený. J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY viz příloha č. 2 K.ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ - Škola je partnerem projektu Technika je zábava (garant SPŠ Ostrov) podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje na podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí elektrotechnika, strojírenství a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu je zapojeno 20 základních škol Karlovarského kraje. Je určen žákům 8. a 9. ročníků. - Škola je partnerem projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách v Karlovarském kraji. V tomto projektu spolupracujeme s Hvězdárnou a radioklubem lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. (besedy, exkurze ) - Škola je partnerem projektu Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání pedagogický pracovníků. V rámci projektu byla proškolena řada učitelů v celé řadě oborů. - Škola je partnerem projektu DDM Bludiště Chodov Rozvoj technických a řemeslných dovedností je naše šance (výroba a glazování keramiky, stavění a oživování robotů). - Každoročně se škola zapojuje do ekologických projektů s DDM Bludiště Chodov Děti šetří přírodu a Děti chrání život určené pro 4. a 5. ročník. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

13 L. DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLY 1.stupeň ročník soutěže besedy exkurze projekty 1.ročník Mc Donalds cup Bezpečné Kynologická stanice Ovoce do škol 1.místo KK chování Pěvecká, recitační, Svět popelničky Podkrušnohorský Zdravé zuby sportovní Jáji zoopark Chomutov Besedy v městské knihovně 2. ročník Mc Donalds cup 1.místo KK Nejsme otesánci Ekozahrádka ČSOP Chodov Ovoce do škol Pěvecká, recitační, sportovní Matematický klokan 3. ročník Pěvecká, recitační, sportovní, čtenářská, konverzační v Aj Matematický klokan Mc Donalds cup 1.místo KK 4. ročník Pěvecká, recitační, sportovní, konverzační v Aj 5. ročník Mc Donalds cup 1.místo KK Pěvecká, sportovní, recitační, Hrajeme si s písmenky Svět popelničky Jáji Pitva knihy Jak vzniká kniha Dendrologická stezka v Chodově Městský v Chodově úřad Sokolovský zámeček Vetřelci v Karlovarském kraji Jáchymov prohlídka mincovny a štoly Poznej Karlovy Vary s městskou policií Dendrologická stezka v Chodově Bajka Sběrný dvůr Chodov Praktická výuka dopravní výchovy Skládka Sater Vřesová Zdravé zuby Moje město Ovoce do škol Zdravé zuby Keramika a robotika DDM Chodov Ovoce do škol Zdravé zuby Praktická výuka Skládka Keramika a dopravní Sater Vřesová robotika DDM výchovy Chodov Pyrotechnika Planetárium Praha Děti šetří přírodu Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

14 konverzační v Aj Dopravní soutěž okresní a krajské kolo Techmánie Plzeň Vesmír a my Den Země Ovoce do škol Zdravé zuby Branný den Školní družina exkurze besedy projekty soutěže Údržba zeleně města Chodova zahradnictví p. Peřina Ukázka kynologického výcviku psa První pomoc, doprav. tematika, úrazy dětí Afrika beseda s cestovatelem p. Švejnohou Beseda se spisovatelem p. Malým Beseda se včelaři z včelař.organizace v Lokti Nejhezčí duch Čertovské lumpačení Vánoční posezení Čarodějnické odpoledne Míč je můj kamarád základy volejbalu Víkendové pirátské spaní Zpívá celá družina Dopravní soutěž Atletický trojboj Barevné odpoledne 2. stupeň ZŠ předmět soutěže besedy exkurze projekty přírodopis Přírodovědný Krajské Ptáci 7.roč. klokan 8.,9.ročník muzeum Karlovy Vary: rozhledna Diana, karlovarské vyhlídky 6.roč. Biologická olympiáda 6-9 roč. Hornické muzeum Krásno, Savci 8.roč. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

15 Informatika výchova k občanství český jazyk Zelená stezka zlatý list Autorský zákon Pyrotechnika - 6.roč. Šikana, kyberšikana 7.roč. Dopravní výchova a zdravověda 6.roč. Kompetence policie 8.roč. Nutná obrana, krajní meze 8.roč. Záchranný systém města Chodova 9.roč. Beseda se starostou města zastupitelstvo, obecní samospráva 6.roč. Beseda se starostou města - fin. hospodaření obce, kraje, EU 9.roč. Recitační: Besedy 2.místo v okresním v městské kole, postup do knihovně krajského kola Olympiáda z českého jazyka statek Bernard Záchytná Dendrologická stezka stanice 9.roč. pro zatoulaná zvířata 7.roč. Setkání Krmítko pro ptáky s pěstitelem kaktusů a sukulentů Městský úřad Den válečných v Chodově veteránů 9.roč. 6.roč. Záchranný Naše město, náš region systém města Kdo a co nás Chodova 9.roč. proslavilo 6.roč. My proti násilí 9.roč. Kdo nás proslavil, co nás proslavilo 6.roč. Husitství 7.roč. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

16 Literární soutěž My proti násilí 9.roč. Požární ochrana očima děti dvě 1.místa, jedno 2., jedno 3. místo městské kolo, v okresním kole stejné umístění jako v městském kole, krajské kolo dvě 1.místa, jedno 3.místo cizí jazyk Olympiáda Evropský den Jazyky ve světě v anglickém jazyce jazyků - školní, okresní a Anglické krajské kolo divadlo fyzika Fyzikální veličiny Výroba EE a Elektrárna Střídání rovnoběžných kolem nás její další Tušimice 9.roč. sil perspektiva Proměnné Spalovací motory hvězdy Světlo Výpočet spotřeby EE v domácnosti Vznik a vývoj hvězd zeměpis Planeta Země, Víkendový Den Země Sluneční soustava, Proměnné pobyt na karlovarské hvězdárně hvězdy, Vznik 6.roč. a vývoj hvězd, Světlo Poznávací Astronomie a přírodní exkurze do vědy interaktivní Astronomického formou v KK ústavu AV ČR v Ondřejově Karlovy Vary 6.roč. Krásno, statek Bernard 9.roč. dějepis Mladý historik Beseda s PhDr. Bucharovičem karlovarské muzeum Dr. Wenbergrová Krásno 6.roč. Karlovy Vary, My proti násilí 9.r. Krásno 6.roč. Terezín, Husitství 7.roč. Tušimice 9.roč. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

17 chemie finanční gramotnost výchova ke zdraví Výtvarná výchova Chemická olympiáda pamětnice holocaustu Sběrný dvůr Den Země Chodov 8.roč. Porcelánka Nová Role 8.roč. Můj vysněný byt 6.roč.: pyrotechnika čas proměn, dopravní výchova a zdravověda, nebezpečné hry 7.roč: šikana a kyberšikana Lesy kolem nás 6.roč. Karlovy 2.,3. místo v KK Vary Fantazii se meze nekladou 2.místo v KK Duchové a kostlivci 1.,2.,3.místo Sport je radost postupová práce za KK Moudrá moudra sovy Rozárky 1.místo v celorepublikovém kole Karnevalové masky 2.místo Požární ochrana očima dětí 4x1.místo, 1x3.místo městské kol,1.místo v okresním i krajském kole Čarodějnice 2.,3.místo člověk a svět 9.roč. beseda 7.roč. KH Cetto Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

18 práce tělesné výchova 1.místo v KK stolní tenis KK smíšený volejbal KK malá kopaná s pracovnicí Úřadu práce 8.roč. exkurze v rámci projektu Technika j e zábava 7.,8.roč. porcelánka Nová Role Sportovní den Environmentální výchova na škole: Třídění odpadu zapojení do soutěže pro školy - recyklační program Recyklohraní (sběr baterií a drobných elektropřístrojů) Zpětný odběr tonerů a náplní do tiskáren Děti šetří přírodu IV. pořádáno DDM Chodov, určeno pro žáky 5. ročníků přednáška lektorky ČSOP (o ohleduplném využívání přírody, způsobu třídění a likvidaci odpadů) s praktickou částí (výroba užitečných předmětů z odpadového materiálu) a výjezdem na skládku odpadů SATER Děti chrání život pořádáno DDM Chodov, určeno pro žáky 4. ročníků přednášky spojené s prezentacemi, soutěžemi a kvízy (péče o faunu a flóru), návštěva Ekocentra MDDM Ostrov (prohlídka, diskuze) Den Země akce vyučujících a žáků 2. stupně (zeměpis, informatika, chemie, vedení domácnosti) pro žáky 5. ročníku Svět popelníčky Jáji ekobeseda pro žáky 1. a 2. ročníku Zapojení do projektů EVVOLUCE a EKOPOLIS Po stopách přírody přírodovědná soutěž pro 4. ročník připravili žáci 9. ročníku v rámci Biologického semináře Les a zahrada miniprojekt 2. ročníku Exkurze s ekologicko zeměpisnou- vlastivědnou tematikou Účast v krajské soutěži ve sběru starého papíru a víček od PET lahví Sběr kaštanů a žaludů Moderní astronomie na školách 6.,9.ročník absolvoval exkurzi v Ondřejově Ke Dni stromů zpřístupnili žáci za podpory města Chodova a finanční dotace Karlovarského kraje dendrologickou stezku na území Chodova. Projekt byl připravován během celého roku v rámci biologického semináře. Stezka je využívána i jinými základními školami a mateřskými školami ve městě. Zelená stezka zlatý list zapojení žáků školy do přírodovědno ekologické soutěže Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

19 Další akce školy výstava výtvarných prací žáků 2. stupně v galerii v DDM Chodov připravovali jsme okresní finále futsalu a volejbalu různé literární, výtvarné a vědomostní soutěže v rámci školy podpora Dne sociálních služeb v Chodově (účast několika tříd) školní výlety, školy v přírodě a výjezdní projektové týdny soutěž O pohár starosty města 2. místo besedy v městské knihovně ročník nocování ve školní družině - Pirátské spaní výroba dárků pro seniory, kulturní představení pro seniory v Klubu důchodců příspěvek na sbírku Fond Sidus získání certifikátu účast ve veřejné sbírce Život dětem Mládež a kultura Kulturní a společenské středisko Chodov Počet Kulturní představení 1. stupeň 2. stupeň divadelní představení 6 4 filmové představení 0 0 besedy 0 0 koncerty 0 0 komponované vzdělávací pořady 2 1 Spolupráce se složkami města a nadřízenými orgány a) SRŠ při ZŠ Chodov: - schůze výboru SRŠ 2x za školní rok - třídní schůzky SRŠ 2 x ročně, mimořádné třídní schůzky v l. a 6. ročníku - spolupráce bez větších problémů, zejména po stránce finanční je přínosem pro školu b) Městská policie: - pomoc v problematice prevence sociálně patologických jevů, záškoláctví a šikany - velmi dobrá především po linii prevence formou besed ve všech třídách školy podle předem připraveného harmonogramu - akce pro chodovské školy ve spolupráci s celým Chodovským integrovaným záchranným systémem - příprava akcí s tématem: Chování člověka v mimořádných situacích c) Knihovna města a Infocentrum města Chodova: - besedy, vlastní programy, soutěže - projekt listování a informační vzdělávání - pasování prvňáčků na čtenáře d) MěÚ Chodov: - spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni - ředitelé PO jsou pravidelně zváni na měsíční porady na MěÚ Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

20 - v pravidelném styku jsme mimo OŠK rovněž s odbory sociálním, správy majetku města a finančním - spolupráce v rámci uskutečňování besed pro žáky školy (pan starosta) - exkurze na městský úřad (p. Sarkányová) e) obec III.typu MěÚ Sokolov: - spolupráce s touto obcí a úsekem státní správy je téměř nulová - pouze zasíláme některá hlášení, dotazníky a statistické výkazy - v době možných rozporování přidělených mzdových prostředků se tak děje jako na mezičlánku přes MěÚ Sokolov f) KÚ Karlovy Vary: - 2x ročně porady ředitelů škol informace o vývoji financování školství, legislativa apod. - hodnoceno velmi kladně - spolupráce i nadále spočívá v kontaktu v problematice mzdových prostředků, ONIV - dále se přes OŠMTV KÚ dostáváme k materiálům z oblasti legislativy ve školství - pravidelně jsou školám zasílány přehledy soutěží a olympiád M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ Škola nerealizovala žádný vlastní projekt, pouze se zúčastnila projektů jako partnerská škola. N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Na škole pracuje odborová organizace, s níž má škola uzavřenu Kolektivní smlouvu. Všechny body kolektivní smlouvy jsou oběma stranami plněny v plném rozsahu. V Chodově Zpracovala: Mgr. Iva Šípová ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

21 Příloha č. 1 k bodu J) - VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 A:Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 Dotace poskytnuté MŠMT Poskytnuto k Použito k Vratka 1. Dotace poskytnuté MŠMT celkem v tom: a) platy c) zákonné odvody d) FKSP e) OPPP f) ONIV B:Údaje o finančním vypořádání dotace od zřizovatele na provoz v roce Hlavní činnost Výnosy celkem ,39 Náklady celkem ,17 Hospodářský výsledek ,78 2. Vedlejší činnost Výnosy celkem ,20 Náklady celkem ,84 Hospodářský výsledek ,36 Hospodářský výsledek celkem ,58 Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více