V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2013-2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, KOMENSKÉHO 273, OKRES SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A.9 A10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K V Chodově: Výroční zpráva projednána se zaměstnanci ZŠ Chodov, Komenského 273 dne Výroční zpráva schválena školskou radou dne Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 zaslána: Město Chodov. Výroční zpráva předložena na požádání: rodičům žáků a veřejnosti. Výroční zpráva umístěna na webových stránkách školy a v obou budovách školy. A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel školy: město Chodov ová adresa školy: Webové stránky školy: Právní forma školy: k ustavena jako samostatná PO právní subjekt Úplná ZŠ s p. r. Vedení školy: ředitelka školy + zástupce pro 1. a zástupce pro 2. stupeň Počet tříd: l. stupeň 13 tříd 2. stupeň 8 tříd Celkový počet: 21 tříd Počet žáků: l. stupeň žáků - průměr na l třídu = 24,5 2. stupeň žáků - průměr na l třídu = 24,3 Celkem: 512 žáků - průměr na l třídu = 24,4 Kapacita školy: 800 žáků, naplněnost 64 % (3 volné učebny na 2. st. využity jako učebna pro český jazyk a učebna s interaktivní tabulí a učebna cizích jazyků, na 1. st. 2 volné učebny využity jako odborná učebna pro HV, učebna cizích jazyků. Na 1. stupni je jedna počítačová učebna a jedna Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 1

2 učebna vybavená interaktivní tabulí. Na 2. stupni jsou dvě počítačové učebny a dvě učebny s interaktivní tabulí. 10 tříd je vybaveno dataprojektorem a promítacím plátnem. Většina tříd na 1. stupni a oddělení školní družiny jsou vybaveny počítačovou sestavou. Celá škola je připojena na vysokorychlostní internet. Součásti školy ŠD 4 oddělení 118 zapsaných žáků ŠJ celkem zapsaných žáků 539 (včetně ZŠ Školní ul., Husova ul., ZŠ speciální a praktická, OA+G Chodov) celkem stravovaných vlastních zaměstnanců- 37 celkem ostatních strávníků- 158 Celkový počet stravovaných osob 697 Odloučená pracoviště Dukelských hrdinů 338, Chodov l. stupeň ZŠ Smetanova 738, Chodov ŠD a ŠJ Spádovost školy Chodov žáků, dojíždí 98 žáků místo počet dojíždějících místo počet dojíždějících místo počet dojíždějících Mírová 12 Tatrovice 4 Nové Sedlo 2 Karlovy Vary + Jenišov 5 Božičany 8 Staré Sedliště Vřesová 4 Nová Role 3 Dolní Nivy 5 Chranišov 11 Vintířov 31 ostatní vesnice Sdružení rodičů - od 9/1991 se na škole ustavilo Sdružení rodičů školy jako samostatný právní subjekt a je zaevidováno na MV ČR. Výbor se sešel během školního roku 2x, členská schůze proběhla 2x. Školská rada - V září schválila výroční zprávu za školní rok 2012/2013, projednala návrh rozpočtu na rok 2014, vyjádřila se k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2013, projednala inspekční zprávu ČŠI z , vyslechla zprávu ředitelky školy o zahájení školního roku počty tříd, obsazenost školy, počty žáků, personální obsazení školy, vyslechla zprávu o opravách realizovaných během hlavních prázdnin. - V červnu se seznámila s rozborem hospodaření za rok 2013, vyjádřila se ke změnám ŠVP účinným od , vyslechla zprávu ředitelky školy o plánovaných opravách, vyslechla zprávu zástupce zřizovatele o připravovaných změnách v oblasti školství v Chodově, které se bezprostředně dotknou budov školy. 1 po 1-2 žácích Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 2

3 Provozní doba školy Školní družina je otevřena od 5.30 do Škola od , odpolední výuka na 2. stupni ve čtvrtek od hodin. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučování mohou žáci trávit ve škole. Volitelné předměty 7. ročník: Informatika, Společensko-vědní seminář, Biologický seminář, Sportovní výchova, Polytechnické práce 8. ročník: Sportovní výchova, Společensko-vědní seminář, Biologický seminář, Informatika 9. ročník: Společensko-vědní seminář, Biologický seminář, Konverzace v anglickém jazyce Všechny VoP jsou dotovány v 7. a 9.ročníku 2 vyučovacími hodinami, v 8.ročníku 1 vyučovací hodinou. Počty žáků VoP: celkem v 7. r. 48 žáků celkem v 8. r žáků celkem v 9. r žáků Nepovinné předměty německý jazyk 1 skupina (4. ročník) Kroužky náprava řeči 2 skupiny reedukace SPU 13 skupin stimulační kroužek pro budoucí prvňáčky 1 skupina čtení 2 skupiny sborový zpěv robotika B. OBORY VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola plní ŠVP ZV Škola podle Komenského platný od pro žáky ročníku a Dodatku k ŠVP platného od Škola využívala v tomto školním roce též Doporučené učební osnovy předmětů Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a Matematika tzv. Standardy. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 3

4 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO OBSAZENÍ ŠKOLY Počty pracovníků Úsek školy Fyzický stav Skutečný přepočtený stav Normativní počet Provozní zaměstnanci 10 9,03 10,225 Školní jídelna 8 7 (1 síla VHČ) 7,565 Učitelé 1. stupeň + ZŘŠ 1. stupeň ,055 Učitelé 2. stupeň + ŘŠ + ZŘŠ 2. stupeň ,24 Asistentka pedagoga 2 1,5 1,5 Školní družina 4 4 4,233 Celkem ZŠ 54 51,53 55,143 Pedagogičtí pracovníci Kvalifikovanost: - 1. stupeň 14 učitelů 9 kvalifikovaných sil, 4 pracovnice dálkově studující, 1 nekvalifikovaná síla - 2. stupeň 12 učitelů 10 kvalifikovaných sil, 2 dálkově studující - Vedení školy 3 síly všechny kvalifikované - ŠD 4 vychovatelky všechny kvalifikované Provozní zaměstnanci - 1 administrativní pracovnice (personalistka) plný úvazek, 2 školníci jeden na budově v ulici Komenského a ve školní jídelně v ulici Smetanově, druhý na budově v ulici Dukelských hrdinů a ve školní družině v ulici Smetanově, oba na plný úvazek. - Na budově v ulici Komenského 2 uklízečky, obě na plný úvazek. - V ulici Dukelských hrdinů 2 uklízečky, obě na plný úvazek - Ve školní družině v ulici Smetanově 1 uklízečka na plný úvazek, ve školní jídelně 1 uklízečka na ¾ úvazku. - Ve školní jídelně pracuje vedoucí stravování, 2 kuchařky, 5 pomocných kuchařek všechny na plný úvazek. Z nich jedna pracovnice placena z vedlejší hospodářské činnosti. D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ZÁPISU Počet žáků l. p. r. - zapsaní: 66 - z toho odklad školní docházky: 9 - nastoupilo: 52 - vytvořeny 2 x 1. p. r. Počet žáků přeřazených na Speciální a praktickou školu v Chodově 0 Počet žáků přeřazených na víceleté gymnázium 4 Počet žáků přeřazených na sportovní školy či umělecké školy 0 Výsledky rozmisťování žáků vycházejících z 9. p. r., z nižších p. r.: 9. A 12 chlapců 11 dívek 9. B 9 chlapců 10 dívek Celkem: 21 chlapců 21 dívek 9. ročníky 42 žáků Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 4

5 Gymnázia: 2/0 dívky Lycea: 1/0 Střední odborné školy: 22/12 Učební obory: 17/9 Největší zájem o studium Na SOU stravování a služeb Karlovy Vary 8 žáků, ISŠTE Sokolov 7 žáků Zajištění volby povolání rozmisťování vycházejících žáků - zajištění besed Úřadem práce Sokolov pro 9. r. - informace rodičům + přítomnost zástupců SŠ a SOU z okolí školy - práce se žáky v hodinách Čj, VO výběr školy a SOU + text odvolání - konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče žáků - informace pro rodiče vycházejících žáků na webových stránkách školy - schůzka pro rodiče vycházejících žáků zaměřená na nové informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2013/2014 (2 přihlášky, zápisový lístek, termíny odeslání přihlášek) - předmět Svět práce pro žáky 7. a 8. r. v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - zapojení školy do projektu Technika je zábava (garant SPŠ Ostrov) podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje na podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí elektrotechnika, strojírenství a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu je zapojeno 20 základních škol Karlovarského kraje. Je určen žákům 8. a 9. ročníků. E. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ viz příloha č. 2 V květnu proběhlo testování žáků 4. a 8. ročníku. Žáci 4.ročníku byli testováni v předmětech přírodovědného zaměření, žáci 8.ročníku v předmětech přírodovědného zaměření a anglickém jazyce. Škola byla k tomuto testování vybrána ČŠI. Výsledky testování 4. a 8. ročníků Výsledky za školu 4.ročník přírodovědná gramotnost Průměrná úspěšnost 67% 8. ročník přírodovědná gramotnost průměrná úspěšnost 55% 8. ročník anglický jazyk průměrná úspěšnost 46% Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 5

6 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - škola má vypracován Preventivní program, který každoročně inovuje, na konci školního roku školní metodik prevence provede jeho vyhodnocení - řešení záškoláctví je za pomoci sociálního odboru MěÚ v Chodově formou pohovorů se zástupci rodin a samotnými žáky, spolupracujeme s Policií ČR - škola je zapojena do centrální okresní evidence záškoláků a žáků s vysokou absencí - žáci jsou seznámeni s důležitými telefonními čísly a kontaktními adresami v případě nouze - nové informace získávají žáci v předmětu finanční gramotnost, který jsme od tohoto školního roku zavedli - spolupracujeme se sociálním odborem v Sokolově a Karlových Varech (žáci, kteří dojíždí z okolních obcí) - do problémů se žáky staršími l5 let zapojujeme MěP a Polici ČR - TU zvou do školy rodiče problémových žáků, na škole pracuje výchovná komise náprava většinou úspěšná - školní metodik prevence se zúčastňuje školení, kurzů dle vlastního výběru nebo na doporučení vedení školy - prevence - besedy s Mě policií - besedy s členy církevního vzdělávacího centra, lektor p. Pospíšil - zařazování témat do Výchovy ke zdraví a občanství, třídnických hodin - hodiny komunitního kruhu v 6.ročnících (nově vytvořené kolektivy žáků po přechodu na 2.stupeň školy) - v 6. a 7. ročníku proběhla diagnostika tříd formou Pyramidy, s výsledky byli seznámeni třídní učitelé, byl proveden pohovor se žáky a výsledky byly použity při práci s kolektivem i jednotlivci - využívání ŠIKu (školní informační kanál) smyčky s preventivním programem (umístěno v 1. patře budovy 2. stupně) - dotazníkové šetření mezi žáky, schránka důvěry - projednávání na třídních schůzkách SRŠ - projednávání na výborových schůzích SRŠ - informace v žákovských knížkách žáků o tom, na co mají všichni žáci školy právo (výstižný a konkrétní seznam, který jasně definuje, co se smí a co ne) kladný přínos pro žáky, ale i pro rodiče - řešení projevů netolerance a diskriminace probíhá dle směrnice, kterou vydalo ředitelství školy jednotný postup - jednotný postup při řešení výchovných problémů žáků ve škole - v této oblasti škole pomáhá s prevencí i následnou terapií Středisko prevence kriminality p. Staněk - spolupracujeme i s Policií ČR - podařilo se všechny zjevné projevy netolerance a diskriminace vyřešit hned v počáteční fázi - v oblasti zneužívání návykových látek se během školního roku nevyskytly vážnější případy, nejvíce případů se týká kouření Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 6

7 TU informují zákonné zástupce, je proveden zápis do katalogového listu žáka. Podezření na domácí násilí je hlášeno na Policii ČR a Odbor sociálních věcí MěÚ v Sokolově. Všichni vyučující se věnují prevenci sociálně patologických projevů různými vlastními aktivitami ve vyučovacích hodinách, plánují pro žáky besedy se Střediskem prevence kriminality v Chodově. Besedy s preventivní tematikou realizované ve školním roce 2013/2014 Téma besedy Šikana Pyrotechnika a její nebezpečí Záchranný systém Dopravní výchova, zdravověda Přátelství, láska, manželství, AIDS Autorská práva, internet, počítač Kompetence policie Nutná obrana, krajní meze Kam po základní škole, beseda s pracovníkem Úřadu práce v Sokolově Bezpečné chování ročník 7.ročník 6.ročník, 5.ročník 9.ročník 6.ročník 9.ročník 9.ročník 8.ročník 8.ročník 9.ročník 1.ročník G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Škola má vlastní webové stránky, které jsou průběžně doplňovány důležitými informacemi. Veřejnost má možnost dozvědět se více o životě školy, stáhnout si potřebné formuláře. Pravidelně předmětové komise, metodická sdružení a vedení školy přispívají svými články do Chodovského Zpravodaje. Využíváme též Sokolovský a Karlovarský deník. Během celého školního roku jsme používali na webových stránkách školy webové aplikace elektronické evidence školy Bakaláři. Slouží k ukládání průběžné klasifikace žáků 2. stupně a ke komunikaci s rodiči (omluvenky, problémy s učením, chováním). Od 2.pololetí jsme webové aplikace zpřístupnili také rodičům žáků 1.stupně. Rodiče i žáci si tuto službu pochvalují. Škola se každoročně prezentuje výstavou výtvarných prací žáků jednoho nebo druhého stupně. Výstavy k určitému tématu probíhají v městské galerii v DDM Chodov. Jsou zahájeny vernisáží a trvají 3 týdny. Pro vycházející žáky pravidelně organizujeme slavnostní rozloučení se školou a jejími učiteli. Probíhá v posledním červnovém týdnu v KASSu Chodov. Akce se zúčastňují rodiče žáků, současní i bývalí učitelé, zástupci města a SRŠ. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 7

8 Tato akce není jen společenskou, ale také kulturní akcí, program je doplněn tanečním vystoupením. H. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Přehled školení, kurzů, workshopů absolvovaných ve školním roce 2013/2014 vedení školy téma školení délka Mgr. Iva Šípová Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Zákon o pedagogických pracovnících Kurz "trénování paměti" Nový občanský zákoník v praxi škol 5 hodin Mgr. Iveta Obdržálková Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Kurz "trénování paměti" Metoda matematiky podle prof. Hejného Hry a aktivity ve výuce na 1.stupni Kariérní systém Zákon o pedagogických pracovnících Práce s IT Smart board 5 hodin 1 dny Mgr. Jaroslava Chmelenská Od skupinové práce ke kooperativnímu učení pedagogové 1.stupně Nítěná grafika - dekorace, ozdoby, přáníčka, výroba dekorací Kariérní systém Pedig, fimo Kurz "trénování paměti" téma školení 5 hodin Mgr. Radmila Žejdlová Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Matematika podle prof. Hejného Mgr. Monika Bártlová Matematika podle prof. Hejného Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Kurz "trénování paměti" Kreslíme podle polohovacího tabletu Učím rád v 1.třídě 5 hodin Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 8

9 Tvorba výchovného plánu Matematika podle prof. Hejného Školení PC 1 týden Taťána Krásová Mgr. Alena Chrenková Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Kurz trénování paměti Matematika podle prof. Hejného - 2x Učím rád v 1.třídě Smart Board ve výuce, interaktivní výuka Matematika podle prof. Hejného 5 hodin 2 dny 1 týden Iveta Vlasáková Kurz trénování paměti 5 hodin Matematika podle prof. Hejného Matematika podle prof. Hejného Hry a aktivity ve výuce na 1.stupni ZŠ Mgr. Monika Mühlhauserová Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit Angličtina pro učitele A 1 týden celý šk. r. Mgr. Markéta Lehečková Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Kurz trénování paměti Matematika podle prof. Hejného 5 hodin Kateřina Lubasová Okořeňte své hodiny angličtiny Novinky v předlékařské první pomoci Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit Mgr. Jana Poláková Matematika podle prof. Hejného Novinky v předlékařské první pomoci Mgr. Žaneta Červenková Od skupinové práce ke kooperativním učení Matematika podle prof. Hejného Učím rád v 1.třídě Kurz trénování paměti Novinky v předlékařské první pomoci 5 hodin Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského 273 9

10 Kateřina Ševcová Matematika podle prof. Hejného Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Novinky v předlékařské první pomoci Dyslexie ve výuce Aj - podpora čtení a psaní Mgr. Miroslava Randýsková Matematika podle prof. Hejného Hudební výchova - Jenčková 2 dny Od skupinové práce ke kooperativnímu učeni Mgr. Zora Šimůnková Matematika podle prof. Hejného Novinky v předlékařské první pomoci Od skupinové práce ke kooperativnímu učeni Eva Smolková Matematika podle prof. Hejného Kurz trénování paměti 5 hodin Novinky v předlékařské první pomoci Mgr. Jiří Kozumplík Okořeňte své hodiny angličtiny pedagogové 2.stupně téma školení Mgr. Marie Donátová Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Kurz trénování paměti 5 hodin Finanční matematika s využitím tabulkového editoru Tvorba výchovného plánu Mgr. Hana Hrebeňáková Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Mgr. Jana Merunková Novinky v předlékařské první pomoci Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Mgr. Marta Pincová Finanční matematika s využitím tabulkového editoru Jak učit matematice žáky ve věku let Mgr. Luděk Soukup Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

11 Ing. Jozef Kováč Novinky v předlékařské první pomoci Bc. Václav Vachrlon, DiS Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Mgr. Jan Merunka Novinky v předlékařské první pomoci Ing. Alena Štěrbová Novinky v předlékařské první pomoci Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Veselá Jana Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Ochrana a pomoc - záchranný kruh Hry a aktivity ve výuce na 1.stupni Mgr. Miloš Volek Mgr. Oxana Něseněnková Jak zajímavě učit ruštinu Novinky v předlékařské první pomoci Nítěná grafika, výroba dekorací, pergamáno Výroba dekorací ze dřeva Pedig, fimo Ochrana a pomoc - záchranný kruh vychovatelky ŠD téma školení Renata Purkytová Vánoční besídka Hudební dílna Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

12 I. INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST NA ŠKOLE Během školního roku se průběžně realizovaly revize a bezpečnostní kontroly podle stanoveného plánu proběhla kontrola plnění povinností stanovených v předpisech ES týkající se potravin a dále povinností k ochraně veřejného zdraví při poskytování stravovacích služeb. Výsledek kontroly: Zjištěny drobné nedostatky, které byly v termínu stanoveném KHS odstraněny byla zahájena kontrola zaměřená na odběr vzorků pokrmů z provozovny školního stravování za účelem Laboratorního stanovení výživové a energetické hodnoty pokrmů ve školním stravování. Během celého týdne bylo odebráno 5 obědů normovaného oběda na žáka 4.ročníku základní školy. Výsledek kontroly: Energetická hodnota pro žáky 4.tříd základní školy je nižší, než doporučené hodnoty energetického příjmu. Trojpoměr základních živin není zachován. Obsah bílkovin i cukrů ve stravě navýšen nad doporučené hodnoty, obsah tuků naopak snížen. Ve stravě je vyšší podíl soli. Obsah vlákniny je snížený. J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY viz příloha č. 2 K.ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ - Škola je partnerem projektu Technika je zábava (garant SPŠ Ostrov) podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje na podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí elektrotechnika, strojírenství a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu je zapojeno 20 základních škol Karlovarského kraje. Je určen žákům 8. a 9. ročníků. - Škola je partnerem projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách v Karlovarském kraji. V tomto projektu spolupracujeme s Hvězdárnou a radioklubem lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. (besedy, exkurze ) - Škola je partnerem projektu Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání pedagogický pracovníků. V rámci projektu byla proškolena řada učitelů v celé řadě oborů. - Škola je partnerem projektu DDM Bludiště Chodov Rozvoj technických a řemeslných dovedností je naše šance (výroba a glazování keramiky, stavění a oživování robotů). - Každoročně se škola zapojuje do ekologických projektů s DDM Bludiště Chodov Děti šetří přírodu a Děti chrání život určené pro 4. a 5. ročník. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

13 L. DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLY 1.stupeň ročník soutěže besedy exkurze projekty 1.ročník Mc Donalds cup Bezpečné Kynologická stanice Ovoce do škol 1.místo KK chování Pěvecká, recitační, Svět popelničky Podkrušnohorský Zdravé zuby sportovní Jáji zoopark Chomutov Besedy v městské knihovně 2. ročník Mc Donalds cup 1.místo KK Nejsme otesánci Ekozahrádka ČSOP Chodov Ovoce do škol Pěvecká, recitační, sportovní Matematický klokan 3. ročník Pěvecká, recitační, sportovní, čtenářská, konverzační v Aj Matematický klokan Mc Donalds cup 1.místo KK 4. ročník Pěvecká, recitační, sportovní, konverzační v Aj 5. ročník Mc Donalds cup 1.místo KK Pěvecká, sportovní, recitační, Hrajeme si s písmenky Svět popelničky Jáji Pitva knihy Jak vzniká kniha Dendrologická stezka v Chodově Městský v Chodově úřad Sokolovský zámeček Vetřelci v Karlovarském kraji Jáchymov prohlídka mincovny a štoly Poznej Karlovy Vary s městskou policií Dendrologická stezka v Chodově Bajka Sběrný dvůr Chodov Praktická výuka dopravní výchovy Skládka Sater Vřesová Zdravé zuby Moje město Ovoce do škol Zdravé zuby Keramika a robotika DDM Chodov Ovoce do škol Zdravé zuby Praktická výuka Skládka Keramika a dopravní Sater Vřesová robotika DDM výchovy Chodov Pyrotechnika Planetárium Praha Děti šetří přírodu Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

14 konverzační v Aj Dopravní soutěž okresní a krajské kolo Techmánie Plzeň Vesmír a my Den Země Ovoce do škol Zdravé zuby Branný den Školní družina exkurze besedy projekty soutěže Údržba zeleně města Chodova zahradnictví p. Peřina Ukázka kynologického výcviku psa První pomoc, doprav. tematika, úrazy dětí Afrika beseda s cestovatelem p. Švejnohou Beseda se spisovatelem p. Malým Beseda se včelaři z včelař.organizace v Lokti Nejhezčí duch Čertovské lumpačení Vánoční posezení Čarodějnické odpoledne Míč je můj kamarád základy volejbalu Víkendové pirátské spaní Zpívá celá družina Dopravní soutěž Atletický trojboj Barevné odpoledne 2. stupeň ZŠ předmět soutěže besedy exkurze projekty přírodopis Přírodovědný Krajské Ptáci 7.roč. klokan 8.,9.ročník muzeum Karlovy Vary: rozhledna Diana, karlovarské vyhlídky 6.roč. Biologická olympiáda 6-9 roč. Hornické muzeum Krásno, Savci 8.roč. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

15 Informatika výchova k občanství český jazyk Zelená stezka zlatý list Autorský zákon Pyrotechnika - 6.roč. Šikana, kyberšikana 7.roč. Dopravní výchova a zdravověda 6.roč. Kompetence policie 8.roč. Nutná obrana, krajní meze 8.roč. Záchranný systém města Chodova 9.roč. Beseda se starostou města zastupitelstvo, obecní samospráva 6.roč. Beseda se starostou města - fin. hospodaření obce, kraje, EU 9.roč. Recitační: Besedy 2.místo v okresním v městské kole, postup do knihovně krajského kola Olympiáda z českého jazyka statek Bernard Záchytná Dendrologická stezka stanice 9.roč. pro zatoulaná zvířata 7.roč. Setkání Krmítko pro ptáky s pěstitelem kaktusů a sukulentů Městský úřad Den válečných v Chodově veteránů 9.roč. 6.roč. Záchranný Naše město, náš region systém města Kdo a co nás Chodova 9.roč. proslavilo 6.roč. My proti násilí 9.roč. Kdo nás proslavil, co nás proslavilo 6.roč. Husitství 7.roč. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

16 Literární soutěž My proti násilí 9.roč. Požární ochrana očima děti dvě 1.místa, jedno 2., jedno 3. místo městské kolo, v okresním kole stejné umístění jako v městském kole, krajské kolo dvě 1.místa, jedno 3.místo cizí jazyk Olympiáda Evropský den Jazyky ve světě v anglickém jazyce jazyků - školní, okresní a Anglické krajské kolo divadlo fyzika Fyzikální veličiny Výroba EE a Elektrárna Střídání rovnoběžných kolem nás její další Tušimice 9.roč. sil perspektiva Proměnné Spalovací motory hvězdy Světlo Výpočet spotřeby EE v domácnosti Vznik a vývoj hvězd zeměpis Planeta Země, Víkendový Den Země Sluneční soustava, Proměnné pobyt na karlovarské hvězdárně hvězdy, Vznik 6.roč. a vývoj hvězd, Světlo Poznávací Astronomie a přírodní exkurze do vědy interaktivní Astronomického formou v KK ústavu AV ČR v Ondřejově Karlovy Vary 6.roč. Krásno, statek Bernard 9.roč. dějepis Mladý historik Beseda s PhDr. Bucharovičem karlovarské muzeum Dr. Wenbergrová Krásno 6.roč. Karlovy Vary, My proti násilí 9.r. Krásno 6.roč. Terezín, Husitství 7.roč. Tušimice 9.roč. Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

17 chemie finanční gramotnost výchova ke zdraví Výtvarná výchova Chemická olympiáda pamětnice holocaustu Sběrný dvůr Den Země Chodov 8.roč. Porcelánka Nová Role 8.roč. Můj vysněný byt 6.roč.: pyrotechnika čas proměn, dopravní výchova a zdravověda, nebezpečné hry 7.roč: šikana a kyberšikana Lesy kolem nás 6.roč. Karlovy 2.,3. místo v KK Vary Fantazii se meze nekladou 2.místo v KK Duchové a kostlivci 1.,2.,3.místo Sport je radost postupová práce za KK Moudrá moudra sovy Rozárky 1.místo v celorepublikovém kole Karnevalové masky 2.místo Požární ochrana očima dětí 4x1.místo, 1x3.místo městské kol,1.místo v okresním i krajském kole Čarodějnice 2.,3.místo člověk a svět 9.roč. beseda 7.roč. KH Cetto Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

18 práce tělesné výchova 1.místo v KK stolní tenis KK smíšený volejbal KK malá kopaná s pracovnicí Úřadu práce 8.roč. exkurze v rámci projektu Technika j e zábava 7.,8.roč. porcelánka Nová Role Sportovní den Environmentální výchova na škole: Třídění odpadu zapojení do soutěže pro školy - recyklační program Recyklohraní (sběr baterií a drobných elektropřístrojů) Zpětný odběr tonerů a náplní do tiskáren Děti šetří přírodu IV. pořádáno DDM Chodov, určeno pro žáky 5. ročníků přednáška lektorky ČSOP (o ohleduplném využívání přírody, způsobu třídění a likvidaci odpadů) s praktickou částí (výroba užitečných předmětů z odpadového materiálu) a výjezdem na skládku odpadů SATER Děti chrání život pořádáno DDM Chodov, určeno pro žáky 4. ročníků přednášky spojené s prezentacemi, soutěžemi a kvízy (péče o faunu a flóru), návštěva Ekocentra MDDM Ostrov (prohlídka, diskuze) Den Země akce vyučujících a žáků 2. stupně (zeměpis, informatika, chemie, vedení domácnosti) pro žáky 5. ročníku Svět popelníčky Jáji ekobeseda pro žáky 1. a 2. ročníku Zapojení do projektů EVVOLUCE a EKOPOLIS Po stopách přírody přírodovědná soutěž pro 4. ročník připravili žáci 9. ročníku v rámci Biologického semináře Les a zahrada miniprojekt 2. ročníku Exkurze s ekologicko zeměpisnou- vlastivědnou tematikou Účast v krajské soutěži ve sběru starého papíru a víček od PET lahví Sběr kaštanů a žaludů Moderní astronomie na školách 6.,9.ročník absolvoval exkurzi v Ondřejově Ke Dni stromů zpřístupnili žáci za podpory města Chodova a finanční dotace Karlovarského kraje dendrologickou stezku na území Chodova. Projekt byl připravován během celého roku v rámci biologického semináře. Stezka je využívána i jinými základními školami a mateřskými školami ve městě. Zelená stezka zlatý list zapojení žáků školy do přírodovědno ekologické soutěže Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

19 Další akce školy výstava výtvarných prací žáků 2. stupně v galerii v DDM Chodov připravovali jsme okresní finále futsalu a volejbalu různé literární, výtvarné a vědomostní soutěže v rámci školy podpora Dne sociálních služeb v Chodově (účast několika tříd) školní výlety, školy v přírodě a výjezdní projektové týdny soutěž O pohár starosty města 2. místo besedy v městské knihovně ročník nocování ve školní družině - Pirátské spaní výroba dárků pro seniory, kulturní představení pro seniory v Klubu důchodců příspěvek na sbírku Fond Sidus získání certifikátu účast ve veřejné sbírce Život dětem Mládež a kultura Kulturní a společenské středisko Chodov Počet Kulturní představení 1. stupeň 2. stupeň divadelní představení 6 4 filmové představení 0 0 besedy 0 0 koncerty 0 0 komponované vzdělávací pořady 2 1 Spolupráce se složkami města a nadřízenými orgány a) SRŠ při ZŠ Chodov: - schůze výboru SRŠ 2x za školní rok - třídní schůzky SRŠ 2 x ročně, mimořádné třídní schůzky v l. a 6. ročníku - spolupráce bez větších problémů, zejména po stránce finanční je přínosem pro školu b) Městská policie: - pomoc v problematice prevence sociálně patologických jevů, záškoláctví a šikany - velmi dobrá především po linii prevence formou besed ve všech třídách školy podle předem připraveného harmonogramu - akce pro chodovské školy ve spolupráci s celým Chodovským integrovaným záchranným systémem - příprava akcí s tématem: Chování člověka v mimořádných situacích c) Knihovna města a Infocentrum města Chodova: - besedy, vlastní programy, soutěže - projekt listování a informační vzdělávání - pasování prvňáčků na čtenáře d) MěÚ Chodov: - spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni - ředitelé PO jsou pravidelně zváni na měsíční porady na MěÚ Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

20 - v pravidelném styku jsme mimo OŠK rovněž s odbory sociálním, správy majetku města a finančním - spolupráce v rámci uskutečňování besed pro žáky školy (pan starosta) - exkurze na městský úřad (p. Sarkányová) e) obec III.typu MěÚ Sokolov: - spolupráce s touto obcí a úsekem státní správy je téměř nulová - pouze zasíláme některá hlášení, dotazníky a statistické výkazy - v době možných rozporování přidělených mzdových prostředků se tak děje jako na mezičlánku přes MěÚ Sokolov f) KÚ Karlovy Vary: - 2x ročně porady ředitelů škol informace o vývoji financování školství, legislativa apod. - hodnoceno velmi kladně - spolupráce i nadále spočívá v kontaktu v problematice mzdových prostředků, ONIV - dále se přes OŠMTV KÚ dostáváme k materiálům z oblasti legislativy ve školství - pravidelně jsou školám zasílány přehledy soutěží a olympiád M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ Škola nerealizovala žádný vlastní projekt, pouze se zúčastnila projektů jako partnerská škola. N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Na škole pracuje odborová organizace, s níž má škola uzavřenu Kolektivní smlouvu. Všechny body kolektivní smlouvy jsou oběma stranami plněny v plném rozsahu. V Chodově Zpracovala: Mgr. Iva Šípová ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

21 Příloha č. 1 k bodu J) - VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 A:Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 Dotace poskytnuté MŠMT Poskytnuto k Použito k Vratka 1. Dotace poskytnuté MŠMT celkem v tom: a) platy c) zákonné odvody d) FKSP e) OPPP f) ONIV B:Údaje o finančním vypořádání dotace od zřizovatele na provoz v roce Hlavní činnost Výnosy celkem ,39 Náklady celkem ,17 Hospodářský výsledek ,78 2. Vedlejší činnost Výnosy celkem ,20 Náklady celkem ,84 Hospodářský výsledek ,36 Hospodářský výsledek celkem ,58 Výroční zpráva ZŠ Chodov, Komenského

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, KOMENSKÉHO 273, OKRES SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A.9 A10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2012-2013 V Chodově: 18. 9. 2013 Výroční zpráva projednána

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Vedení školy: Ředitelka školy - Mgr. Iva Šípová Zástupce ředitele pro 1. st. - Mgr. Iveta Obdržálková Zástupce ředitele pro 2. st. - Mgr. Jaroslava Chmelenská Učitelský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2015/2016 Výroční zpráva školní rok 2015/2016 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov 0168/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov 0168/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 0168/623616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více