Trendy ve vzdělávání 2011 A NOTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy ve vzdělávání 2011 A NOTACE"

Transkript

1 OLOMOUC 2011

2 KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI ČESKÁ ASOCIACE DISTANČNÍHO UNIVERZITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V BRNĚ OLOMOUC 2011

3 A NOTACE Sborník obsahuje příspěvky účastníků devátého ročníku mezinárodní vědecko-odborné konference Trendy ve vzdělávání 2011, konané pod záštitou rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc. a děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc., ve dnech června 2011 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jednání konference, po plenárních přednáškách pozvaných přednášejících, probíhalo paralelně ve 3 sekcích. 1. Sekce. 2. Sekce Informační a komunikační technologie a didaktika ICT. 3. Sekce E-learning a jeho evaluace. Sekce "E-learning a jeho evaluace" byla podpořena GAČR v rámci řešení projektu č. P407/11/1306 Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning, řešitel: PhDr. Milan Klement, Ph.D. Odbornou a vědeckou úroveň průběhu konference garantoval mezinárodní vědecký výbor konference: Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. IGIP, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR PhDr. Milan Klement, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR Mgr. Martin Havelka, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR odborní garanti konference Doz. Dr. habil. Christa Dietrich, Martin-Luther-Universität, Halle, SRN Prof. Ing. Rozmarín Dubovská, DrSc., Univerzita Hradec Králové, ČR Doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, RP Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., Moravská vysoká škola Olomouc, ČR Prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR RNDr. Jiří Keprt, DrSc., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR Doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA, předseda České asociace distančního universitního vzdělávání, Brno, ČR Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR Doc. PaedDr. Jozef Pavelka, PhD., Prešovská univerzita, Prešov, SR Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR Prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc., emeritní profesor, Univerzita Palackého, Olomouc, Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR Ing. Martina Zahnášová, ředitelka Střední průmyslové školy strojnické, Olomouc, ČR Editoři: Martin Havelka, Miroslav Chráska ml., Milan Klement Za původnost a správnost jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři. Příspěvky neprošly redakční a jazykovou úpravou. Jednotlivé příspěvky byly lektorovány samostatně (oponenti jsou uvedeni na konci příspěvků). Sborník jako celek oponovali Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. a RNDr. Jiří Keprt, DrSc.

4 Přednáška pozvaného přednášejícího ROZVOJOVÉ TRENDY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉHO FORMOU E-LEARNINGU KLEMENT Milan, ČR Resumé Příspěvek se zabývá identifikací a popisem nejdůležitějších rozvojových trendů v oblasti distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. Mimo často zdůrazňované technologické a technické rozvojové trendy se článek zabývá i často opomíjenými pedagogicky orientovanými trendy, vycházejícími z aplikace konstruktivistické teorie učení. Klíčová slova: distanční vzdělávání, e-learning, LMS systém, virtuální realita, výuková simulace, konstruktivismus, strategie učení, výukové cíle. DEVELOPMENT TRENDS OF DISTANCE LEARNING REALIZED IN THE FORM OF E-LEARNING Abstract The paper deals with the identification and the description of the key development trends in the field of distance learning in the form of e-learning. Besides the frequently emphasized technological and technical development trends, the article deals with often neglected education- oriented trends, based on the application of constructivist learning theory. Key words: distance learning, e-learning, LMS system, virtual reality, education simulation, constructivism, learning strategies, educational goals. Úvod Distanční vzdělávání realizované formou e-learningu se během několika let, poprvé byl pojem oficiálně použit v roce 1999 (1), stalo nezbytnou součástí kombinovaných, ale i prezenčních studijních programů akreditovaných a realizovaných na českých vysokých školách. Je nutné si klást otázku, proč k tomuto jevu tak masově dochází? Je e-learning skutečně vždy tou nejlepší cestou k ucelenému akademickému vzdělávání? Jakou roli hraje rozvoj pedagogiky a psychologie v celém procesu? Co ovlivňuje kvalitu takto realizovaného vzdělávání apod. Tyto podmínky a problémy s nimi spojené můžeme uvést v následujících bodech, které jsou zároveň základními okruhy problémů, kterými je tato problematika determinována. - E-learning jako logické vyústění uplatňovaní konstruktivistických teorií v oblasti distančního vzdělávání a odraz těchto teorií v oblasti hypermediálního vzdělávání. - Rozvoj distančního vzdělávání formou e-learningu prostřednictvím teorií učení jakožto prostředku pro uplatňování větší šíře strategií učení, a tím efektivnějšího dosahování výukových cílů. - Role multimediality, interaktivity a simulace ve vzdělávání formou e-learningu a odraz tohoto rozvoje v konstrukci a tvorbě vzdělávacího obsahu prezentovaného elektronickými studijními oporami. - Vliv elektronického učebního prostředí v podobě LMS systémů (zkratka z anglického Learning Management System) na celý proces vzdělávání formou e-learningu (zkratka z anglického electronic learning)., jako odraz požadavků technologických a konstruktivistických teorií. 3

5 Přednáška pozvaného přednášejícího Návaznost na klasické i nové pedagogické teorie i s přesahem do didaktických zásad je pro celý proces distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu nezbytná, a proto jim je potřeba věnovat patřičnou pozornost. Domníváme se totiž, že na základě jejich studia a popisu uplatnění v praxi může zpětně dojít k obohacení pedagogické teorie, a to nejen v oblasti elektronického vzdělávání. 1 Identifikace skupin rozvojových trendů Jedním ze způsobů realizace distančních forem výuky je e-learning, e-twinning či blended learning, které jsou specifické především využitím elektronických distančních studijních textů, označovaných také jako elektronické studijní opory (2). Pro efektivní využití těchto forem výuky je nutné využívat nejen sofistikované LMS systémy, ale také vhodné výukové texty obsahující celou řadu prvků, které studium činí zajímavějším a efektivnějším. Proto se do popředí zájmu pedagogů domácích i zahraničních dostávají otázky, které vymezují nejen obsah elektronických studijních opor, ale také jejich strukturu či použití moderních způsobů prezentace učiva, jako jsou multimédia či virtuální realita. Dále jsou stále aktuálnější otázky směřující k možnostem implementace e-learningu do edukačního procesu firem či školských zařízení. 2 Technicky orientované rozvojové trendy Z tohoto pohledu je možné identifikovat několik rozvojových trendů, které vycházejí především z technických možností dnešních informačních a komunikačních technologií. Tyto možnosti se natolik zlepšily, a to jak po stránce kvalitativní, tak i kvantitativní, že je v současné době možné implementovat technologie, které před několika lety byly buď finančně či personálně tak náročné, že bylo velmi nesnadné je využívat v běžné praxi. Tyto technicky orientované trendy v distančním vzdělávání je možné pozorovat ve třech samostatných oblastech. - Plná elektronizace distančního vzdělávání. Distanční vzdělávání v tradiční podobě, založené na některých technicky překonaných přenosových či prezentačních médiích, je dnes plně nahrazováno LMS systémy a Internetem, a tudíž je distanční vzdělávání realizováno převážně formou e-learningu. - Využití interaktivních výukových prvků ve formě simulací reálných dějů či postupů. Tyto prvky multimediálního charakteru se stále více uplatňují na úkor statické obrazové informace (obrázky, grafy apod.), protože jsou jedním z velmi efektivních motivačních, názorných e-learningových nástrojů. Umožňují průběžné či závěrečné interaktivní ověřování výkladů a výuky pomocí simulátorů v mnoha oborech lidské činnosti. Hry a simulace umožňují lidem, aby se mohli učit a vzdělávat prostřednictvím hraní, přičemž na prvním místě je naučit a až na druhém pobavit. - Využití virtuální reality jakožto učebního prostředí, které může i v domácím prostředí navozovat atmosféru a klima vzdělávací instituce. Virtuální realita, nebo také virtuální prostředí, je technologie umožňující uživateli interreagovat se simulovaným prostředím (3). Technologie virtuální reality vytvářejí iluzi skutečného nebo fiktivního světa. V dnešní době již existuje několik desítek virtuálních světů, jejichž obyvateli je několik desítek milionů lidí, a existují dokonce i virtuální univerzity jakožto instituce poskytující vzdělávání distanční formou. 4

6 Přednáška pozvaného přednášejícího Tyto technologické trendy jsou výsledkem mohutné exploze informačních a komunikačních technologií a jsou logickým vyústěním postupného přibližování těchto technologií co nejširší skupině uživatelů. 3 Pedagogicky orientované rozvojové trendy Další skupinou rozvojových trendů, které je možné v současné době vypozorovat, je cílevědomá aplikace některých prvků konstruktivistických teorií, například v podobě rozšiřování strategií učení či v podobě efektivnějšího dosahování stanovených výukových cílů, a to nejen v kognitivní, ale i psychomotorické a afektivní oblasti (4). Opět se pokusíme jednotlivé trendy blíže specifikovat. - Aplikace širšího spektra strategií učení. Klasické pojetí distančního vzdělávání úzce souvisí s teorií programovaného učení. Programované učení je vyučovací metoda založená na řízení učební činnosti žáků, která vychází z behaviorismu a neobehaviorismu a ze základního vzorce S-R (stimul-reakce), který zde má podobu U-Z (učení-zpevnění). Strategie učení jsou ale odrazem myšlenek konstruktivismu, přičemž smyslem výuky není pouze předání jediné pravdy, jak tomu je u transmisivní pedagogiky, ale mnohem podstatnějším úkolem, před kterým vzdělávání stojí, je vybavit adresáta tohoto vzdělávání schopností orientovat se v záplavě poznatků a naučit se je správně využívat. Tyto učební strategie v současnosti nabývají na významu a výpočetní technika již má nástroje, jak tyto činnosti podporovat. - Efektivní dosahování výukových cílů je založeno na skutečnosti, že realizace klasického distančního vzdělávání byla založena na přenosových médiích, která neumožňovala využívat některé efektivní prvky uplatnění názornosti, ale také jen velmi obtížně umožňovala dosahování afektivních a psychomotorických cílů vzdělávání. Tuto skutečnost potvrzují i samotní uznávaní odborníci na distanční vzdělávání (3), (4), (5) kteří často konstatují, že pomocí tištěných distančních studijních materiálů je zpravidla možné dosahovat pouze kognitivních cílů vzdělávání. Tyto vývojové trendy předpokládají existenci technických prostředků, které umožní nejen aplikaci těchto prvků do vzdělávání, ale také nástroje pro posuzování kvality či efektivity takto obohaceného vzdělávacího procesu. Je nutné si položit zásadní otázky, které z výše uvedených trendů jsou pouhým odrazem doby, a reagují tudíž na některé vnější vlivy, které vlastní průběh a výsledky vzdělávání neovlivňují, a které z výše uvedených trendů jsou postaveny na skutečné potřebě rozvoje distančního vzdělávání jak co do kvality, tak do efektivity. Závěr V jednotlivých fázích svého vývoje distanční vzdělávání odráželo teorie učení dané doby, programované učení bylo odrazem behaviorismu, technologické teorie byly odrazem kognitivismu. Konstruktivistické teorie se v oblasti distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu odrážejí především v soudobé hypermedialitě a interaktivitě. Tyto teorie byly srovnávány nejen s obecnými principy distančního vzdělávání, ale také s reálnými možnostmi využití informačních a komunikačních technologií. Na základě této komparace je možné přistoupit k rozpracování základních principů distančního vzdělávání, které je v případě realizace formou e-learningu nutné rozšířit o nový princip interaktivity, jakožto předpokladu pro efektivní učení studentů a jako prostředku pro dosahování většího spektra učebních cílů. Jeho zajišťování je dnes možné na základě využití 5

7 Přednáška pozvaného přednášejícího učebních simulací či virtuální reality. Tento princip umožňuje dlouhodobý rozvoj distančního vzdělávání uskutečňovaného formou e-learningu, a to na základě důsledného uplatňování nových poznatků v oblasti pedagogiky i psychologie. Interaktivita je důležitým faktorem efektivity a úrovně výsledků distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu, a to nejen z pohledu teoretického rozvoje, ale především z pohledu praxe a potřeb adresátů tohoto typu vzdělávání. Princip interaktivity v tomto inovovaném pojetí zahrnuje nejen složku komunikační, ale klade důraz na složku manipulace studenta s učivem, které je prezentováno pomocí moderních učebních simulací či virtuální reality. Uplatnění tohoto principu, významného opět pro distanční vzdělávání realizované formou e-learningu, umožňuje dosahovat širšího spektra výukových cílů, a to nejen v kognitivní oblasti, ale především v oblasti afektivní a psychomotorické. Literatura 1. DVOŘÁKOVÁ, M., KLISZ, M., NEUMEISTER, P., OPLETALOVÁ, A., STUPKOVÁ, V., TECHLOVÁ, P. Problematika finančních a jiných zdrojů nejen v sociální sféře. 1. vyd., Olomouc: HANEX, s. ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Vymezení kritérií evaluace elektronických distančních opor. In: Media4u Magazine Praha EU: Sv. 1, č. 2, s ISSN KOPECKÝ, K. Distanční multimediální studijní materiály ('distanční opory') [online] [vid. 4. září 2010]. Dostupné z: 4. MAREŠOVÁ, H. E-learning v multiuživatelském virtuálním prostředí. In: Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc EU: Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 1, s ISSN X (print). ISSN (online). Dostupné z: 5. KLEMENT, M., DOSTÁL, J. E-learning a jeho uplatnění na PdF UP Olomouc. In: Journal of Technology and Information Education. 2010, Olomouc EU: Univerzita Palackého, Ročník 2, Číslo 1, s ISSN X (print). ISSN (online). Dostupné z: Lektoroval: doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. Kontaktní adresa: Milan Klement, PhDr. Ph.D., Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, ČR, tel , Článek vznikl za podpory GAČR v rámci řešení projektu č. P407/11/1306 ( Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning, řešitel: PhDr. Milan Klement, Ph.D.). 6

8 Přednáška pozvaného přednášejícího NOVÉ TRENDY V TRADIČNÍCH, VZDÁLENÝCH A VIRTUÁLNÍCH LABARATOŘÍCH LUSTIG František, ČR Resumé Příspěvek přináší ukázku integrace tradiční, vzdálené a virtuální laboratoře jako nový trend v laboratorní technice. V příspěvku předvedeme propojení experimentálních metod v tradičních, vzdálených a virtuálních laboratořích na konkrétním učivu volných, tlumených a buzených kmitů. Reálné hands on experimenty s PC budou se systémem ISES (1), (2), (3), vzdálené experimenty budou vystavěné na softwarové stavebnicí ISES WEB Control (4). Nosnou myšlenkou tohoto příspěvku bude nové bude pojetí virtuálních experimentů, které mají export a import dat. Experimentální data z reálných experimentů, ze vzdálených experimentů a z virtuálních experimentů (ze simulací) lze vzájemně porovnávat, fitovat aj. Takovéto integrované pojetí tradiční a e-learningové výuky s podporou vzdálených a virtuálních laboratoří nazýváme Integrovaný e-learning (5). Klíčová slova: reálné experimenty, vzdálené experimenty, virtuální experimenty, počítačem podporované měřicí systémy, e-learning. NEW TRENDS IN TRADITIONAL, REMOTE AND VIRTUAL PHYSICS LABS Abstract The paper introduces the integration of three ICT and computer oriented laboratories, namely traditional computer based laboratory, remote real laboratory across the Internet and virtual laboratory. We present the system composed of the system ISES (Intelligent School Experimental Systém) (1), (2), (3), remote real experiments across the Internet with software ISES WEB Control kit (4) and example of a virtual laboratory simulations with the import and export data! This system of laboratories served for our experimental studies in the direction of Integrated e-learning (5). Key words: real experiments, remote experiments, virtual experiments, computer-aided measuring systems, e-learning. Úvod Jednou z cest upřednostňujících experiment je využívání počítačem podporovaných měřicích systémů, vzdálených a virtuálních laboratoří ve výuce. Ano, uvedli jsme i virtuální laboratoře, které nemusí být již jen alternativní, ale spolu s reálnými laboratořemi hands on a s reálnými vzdálenými laboratořemi mohou výuku přírodních věd doslova umocňovat. 1 Tradiční hands on laboratoře Začneme na úrovni počítačem podporovaných laboratoří. Laboratoře bez počítače mají také jistě své kouzlo, ale my zkusíme vzít klasické pomůcky a zkusíme je pomocí počítače zatraktivnit, dát jim novou přidanou hodnotu. Školy jsou často vybaveny měřicími systémy ISES, Vernier, Pasco, IP Coach aj. Pro učebnové laboratoře jsou vhodné systémy ISES (1) až (3), které jsou kompaktní, měřicí moduly jsou pevně spojené s měřicí konzolí, vzhledem k robusnosti systému zůstává systém ISES stabilně připojený k počítači. Do tradičních hands on laboratoří lze zahrnout též mobilní laboratoře. Alokovány mohou být jak ve školních 7

9 Přednáška pozvaného přednášejícího laboratořích, ale hlavní uplatnění neleznou v terénu, mimo školní laboratoř. Umožní měření v situacích, které studenti/žáci znají z běžného života, ale jevy si nedovedou převést do fyziky, do chemie, do biologie. Zástupci mobilní technologie jsou systémy Vernier, Pasco aj. 2 Vzdálené laboratoře Vzdálená laboratoř je reálná laboratoř s reálnými experimenty, ale přístup do této vzdálené laboratoře je umožněn komukoliv, kdykoliv a odkudkoliv pouze prostřednictvím internetového připojení, pouze prostřednictvím volně dostupných prohlížečů typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, aj. Vzdálené laboratoře se dají využít jako soubor experimentů, laboratorních úloh pro studenty nebo též jako databáze experimentů pro vyučující, přednášející, kteří mohou požadovaný experiment zařadit bez přípravy v libovolný čas do své výuky, přednášky aj. Studenti mohou na vzdálených laboratorních úlohách zkoušet badatelským způsobem jak se experiment chová, jaké závislosti lze odhalit, či ověřit, aj. Vzdálená úloha ovšem může být připravena jako standardní laboratorní cvičení, kdy student měří, ukládá si data, která lze přenést Internetem do jeho počítače, a nakonec student data vyhodnotí, vynese grafy, vyplní tabulky, ověří závislosti aj. V praxi je odzkoušeno, že takto lze odevzdávat písemné referáty z úloh, které jsou umístěny na internetu. Vyzkoušejte např. vzdálené experimenty v naši laboratoři (úlohy: non stop monitorování počasí včetně non stop sledování přirozené radioaktivity, úlohy s pružinou - tlumenou, s budící silou aj., úlohy na ohyb na štěrbině, úlohy na indukci, fotoefekt, solární energii, řízení výšky vodní hladiny aj.). Často jsou naše vzdálené experimenty využívány vyučujícími při výuce, přednášce na zpestření výuky zajímavým, či typickým experimentem, který na daném místě nelze předvést. Vzdálené experimenty mají i rezervační systém, takže je lze rezervovat na jméno a heslo na daný čas výuky aj. Vzdálené laboratoře stále přibývají jak ve světě (přehled je v našich jiných publikacích), tak v Česku (Praha: MFF-UK, Brno: PedF ), i na Slovensku (Trnava: PedF, ) aj. Výzva - vytvořme síť vzdálených laboratoří na různých školách, propojme různé experimenty do jednoho českého/eu rozcestníku. Typickým a vlastně jediným systémem pro tvorbu volných (všem ihned dostupných) vzdálených úloh je systém ISES a jeho softwarový stavebnicový modul ISES WEB Control (4), který umožní jednoduše stavebnicově sestavit libovolný vzdálený experiment i neprogramátorům. (Pozn.: Někdy se též využívá systém LabVIEW, který též umožňuje tvorbu vzdálených úloh, ale k práci vyžaduje doinstalování rozsáhlého balíku LabVIEW RunTime Engine, který je sice volně dostupný, ale instalaci lze provádět jenom s administrátorskými právy, takže využití LabVIEW je trochu komplikovanější. Nehledě na to, že tvůrce musí umět programovat). Vzdálené experimenty lze jenom používat např. na našich stránkách nebo je lze aktivně tvořit. Není to o nic složitější než tvorba obyčejných HLML stránek. Vzdálené experimenty se systémem ISES a ISES WEB Control se jenom poskládají z hotových velmi flexibilních komponent (appletů). Důležité je, že vzdálené laboratorní úlohy poskytují experimentální data, která si může uživatel stáhnout přes clipboard (schránku) do svého počítače a dál je zpracovávat např. v EXCELu, aj., či např. ve virtuálních simulacích, viz dále. Více o vzdálených experimentech na Systémy Pasco ani Vernier ani Phywe podporu vzdálených experimentů nemají. Přidáme ještě ukázku nového aktuálního vzdáleného experimentu, kterým je sledování přirozeného radioaktivního pozadí. Jedná se o nejnovější vzdálené laboratoře typu RemLabNet, kdy stejný experiment provozujeme na různých místech (propojených sítí). Naše 8

10 Přednáška pozvaného přednášejícího konkrétní ukázka je sledování přirozeného radioaktivního pozadí na různých místech ČR (pracovní varianta je na adrese ). Sledujeme přirozenou radioaktivitu v minutových, hodinových a celodenních intervalech. Non stop každých 10 s pomocí Geigerova Müllerova čítače měříme a ukládáme počet částic gama a beta, které prolétnou GM čítačem. Informace jsou on-line přístupné na výše uvedené WWW stránce. Data je možné vybírat za zvolený časový úsek a stahovat si je do svých počítačů a aplikací. Je to soubor hardwareových náhodných dat, které vypovídají o hodnotách radioaktivního pozadí, (které je hojně sledované např. nyní v čase japonské katastrofy tsunami a poškození jaderné elektrárny Fukušima), ale tato data lze efektivně využít i k ověření Poissonova rozdělení radioaktivního záření. Obr. 1. Minutové, hodinové a celodenní záznamy a Poissonovo rozdělení četností přirozeného radioaktivního záření, výstupy z 3 Virtuální laboratoře Poslední typ laboratoře, který je v našem výčtu laboratoří, jsou virtuální laboratoře. Virtuální experimenty, virtuální laboratoře jsou simulace, virtuální modely, aplety, flash animace aj. Jsou to tedy programy dostupné z lokálních umístění na počítači, případně spustitelné programy z Internetu. Apletů, animací, flashí je na Internetu nepřeberné množství, ale jako zajímavé zdroje se jeví např. (jednodušší aplety), či (velice povedené, někdy i složité aplety, opravdu unikátní simulace). S těmito simulacemi lze provádět i virtuální experimenty, které v laboratoři prostě provádět nemůžeme (třeba změna gravitace, zkoumání mikro a makro prostoru, práce s nebezpečnými látkami, situacemi aj. V těchto virtuálních laboratořích se dá také zajímavě experimentovat, modelovat, ověřovat. Stávající simulace ve světě i u nás neumožňují práci s daty, pouze si zkoušíme na grafických výstupech, resp. animacích změny vstupních dat aj. Poslední novinkou v simulacích jsou simulace s exportem a importem dat (!) Takové simulace vytvořili autoři F. Lustig a B. Bardiovský v softwareovém kitu ISES Sim Lab (6). Je to až s podivem, že se dosud neobjevily tyto varianty apletů a simulací. Zřejmě nebylo potřeba komparovat reálná data a simulovaná data. Práci s takovýmto apletem představíme na virtuálním experimentu Kmity na pružině (kmity volné, tlumené a vynucené). Zdařilá animace kmitů na pružině umožňuje interaktivní změnu mnoha parametrů v tomto experimentu lze nastavovat hmotnost, tuhost, délku pružiny, dále lze nastavit vnější parametry jako je tlumení, budící síla. Dále lze nastavit tíhové 9

11 Přednáška pozvaného přednášejícího zrychlení (pružina kmitá na Zemi, na Měsíci, na Saturnu aj.). Uvědomme si, že takovou změnu tíhového zrychlení v reálné laboratoři nelze provést. Ve virtuální laboratoři je to snadné. A student překvapivě např. zjistí že doba kmitů je stejná na Zemi i na jiných planetách. A nyní to nejzajímavější a nejnovější. Simulační prostředí disponuje datovým exportem a importem. Data z grafických výstupů je možno exportovat přes clipboard, či přes datový soubor do Vašeho počítače. Data již zpracováváte požadovaným způsobem. Ale ještě větším komfortem je import dat např. ze vzdáleného experimentu nebo z reálného lokálního experimentu. Tato data jsou na grafickém pozadí simulace a Vy nastavením základních parametrů a variací dalších parametrů hledáte shodu reálného vzdáleného, či lokálního experimentu s modelovaným simulovaným virtuálním experimentem. Simulační prostředí autorů má též jednoduchý soubor nástrojů jako měřítko, či stopky a lze tak provádět měření, tak jako s reálnou pružinou měří se výchylka, měří doba kmitů. Dále můžeme měnit amplitudu a frekvenci budící síly. Takto lze studovat problematiku rezonance, fázových posuvů, energetických přeměn. V simulačním prostředí jsou k dispozici grafické výstupy základních veličin experimentu, včetně složitějších grafických výstupů, např. energií. Takovýto aplet vizualizuje na grafech situace, které si lze z popisu jevu a ze základních fyzikálních rovnic obtížně představovat. A zde ho máme téměř jako hru. Objevitelským, badatelským přístupem se blížíme k postupu vědců, kteří nejdříve studují jev, stanovují hypotézy, provádějí ověřující měření, vyhodnocují data a nakonec vyslovují nové závislosti, zákonitosti, objevy. Ano, téměř vždy od experimentu k teorii a nikoliv od teorie k experimentu, jak tomu je často na školách. Obr. 2. Virtuální laboratorní prostředí ISES Sim Lab s experimentem Kmity na pružině. Tato simulace má import dat např. ze vzdáleného experimentu a umožňuje porovnání, fitování reálných experimentálních dat ze vzdáleného experimentu a teoretických dat ze simulace. 10

12 Přednáška pozvaného přednášejícího 4 Integrace tří typů laboratoří tradiční laboratoř + vzdálená laboratoř + virtuální laboratoř Jak by to mohlo proběhnout ve výuce? Představme si, že probíráte kmity na pružině volné, tlumené, buzené aj. prostě vše, co se kolem kmitů na pružině dá vyložit. Zatím jsme pouze představili tři typy laboratoří tradiční, vzdálené a virtuální. Každý typ vyjmenované laboratoře má svůj nepopiratelný přínos. Ale my bychom chtěli ještě dále. Zkusme jeden objekt, jeden problém zkoumat všemi typy laboratorních prací. Nechť si studenti sami zvolí typ laboratorního postupu. Nechť se třída rozdělí na skupinky, které tentýž problém řeší tradičně, vzdáleně, či virtuálně. Reálně experimentujeme s pružinou klidně i bez počítače, jenom se stopkami a měřítkem. Bez problémů zjistíme periodu kmitů, amplitudu kmitů, případně i tuhost pružiny, tlumení aj. Pokud vše budeme provádět na lokálním počítači s měřicím systémem, budeme mít k dispozici i časový záznam harmonických, a třeba i tlumených kmitů, případně i buzených kmitů (měřicí systém může budit závaží na pružině např. harmonickou elektrickou/elektromagnetickou silou. Počítač vše zaznamená a na studentovi je rozbor grafického záznamu. Závěrem se dopracuje k rovnicím harmonického, případně tlumeného, případně buzeného pohybu tělesa na pružině. Tolik nám dá reálný lokální experiment. Pokud nemáme k dispozici reálný experiment, můžeme zvolit reálný vzdálený experiment. A i přes internet si zaexperimentujeme. Máme k dispozici on-line záběry z kamery, máme možnost interaktivního ovládání parametrů experimentu. Opět naměříme, data si klidně přeneseme přes Internet do svého počítače a experiment vyhodnotíme. A nebo máme možnost se studenty úlohu odzkoušet přímo ve vyučovací hodině, resp. zadat domácí úlohu k procvičení vlastností kmitavého pohybu. Nechť studenti změří tuhost pružiny na internetu (adresu experimentu studentům samozřejmě oznámíme), nechť určí periodu kmitů, nechť určí rezonanční frekvenci, nechť studují fázovou charakteristiku výchylky a budící síly. Plno úkolů, které studenti budou rádi řešit, protože je to na Internetu (!), ověřeno vlastní praktickou výukou. No a třetí skupinka experimentuje virtuálně. A určitě to není nezajímavé. Zkouší pracovat s virtuální pružinou obdobně jako s reálnou pružinou. Ale má možnost měnit gravitaci, odpor prostředí, má k dispozici hned několik pružin s libovolnou tuhostí, různá závaží. Pokud student přistoupí na tuto virtuální realitu, tak má evidentně flexibilnější experiment. Studenti této skupiny pravděpodobně přinesou nejhodnotnější data a závěry. ANO chybí jim sice ta realita pružiny, ale tu jim nechceme odepřít. Své výsledky budou konfrontovat se skupinou, která měla fyzickou pružinu. Ve virtuální simulaci,např. Kmity na pružině lze nejenom virtuálně experimentovat, ale v novém typu simulací s importem dat lze porovnávat, fitovat data z lokálního, či vzdáleného experimentu a simulovaná data. Studenti ve všech třech typech laboratoří experiment posuzují jak kvalitativně, tak hlavně kvantitativně. Kontrolovatelným výstupem nechť jsou jejich data. Poté si vzájemně poreferují o svých výsledcích a pokusí se naměřená data vzájemně konfrontovat, vzájemně předávat a porovnávat.. Data, ať již naměřená reálně, vzdáleně, či simulované můžeme zpracovávat např. i v EXCELu, či optimálně v simulačním prostředí, viz výše popsaná simulace Kmity na pružině. Studijní materiály jsou v knižní podobě učebnice, v elektronické podobě studenti si sami dohledávání informace na Internetu, přičemž dbají na validitu internetových zdrojů, případně jsou studenti vedeni interaktivními návody aj. Studenti pracují samostatně, až individuálně, ale později při společné diskuzi se učí kolektivní kolaboraci, což je také jeden z cílů výuky v laboratoři, na který se trochu pozapomíná. 11

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Disertační práce Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Optimization of production systems using simulation models Autor: Ing. Ivo Novák Studijní program: P 6208 Ekonomika a management

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ

METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Ústav inteligentních systémů Ing. Bohuslav Křena METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ ANALYSIS METHODS OF OBJECT ORIENTED PETRI

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Materiální didaktické prostředky

Materiální didaktické prostředky Materiální didaktické prostředky doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více