Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů."

Transkript

1 Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované ve školách (dříve Výchova k volbě povolání v základních školách a Úvod do světa práce ve středních školách, nyní průřezové téma Člověk a svět práce). Jeho dimenze je však širší, proto se kariérové poradenství postupně emancipovalo a vyvíjí se jako nový, svébytný obor. Soustředit se pouze na pomoc člověku při výběru vzdělávání nebo povolání již nestačí.současný trend se zaměřuje na pomoc lidem činit kvalifikovaná rozhodnutí o svém životě. Propojuje a upevňuje vazbu mezi vzděláváním a pracovním trhem, ale akcentuje osobnost člověka, motivaci k celoživotnímu rozvoji a schopnosti řídit vlastní kariéru (Career Management). Dnes stojíme před novými výzvami neustále se měnící společnosti. Společenské změny se odehrávají v každé době a není na nich nic neobvyklého, neobvyklá je jejich dnešní rychlost a také různorodost. Nemůžeme jižpočítat s jednou kariérní cestou jako dříve, ale je třeba se zabývat alternativami individuálního profesního rozvoje. To však vyvolává u řady lidí určité pochybnosti o budoucnosti. Je zřejmé, že bez dobré orientace ve společenských změnách, vzdělávacích příležitostech a požadavcích trhu práce se obavy budou jen prohlubovat. Kariérové poradenství v tomto směru přináší změnu postoje a nabízí nový pohled na všestranný celoživotní rozvoj. Podpora zkvalitňování systému celoživotního kariérového poradenství ze strany státních politik, ale i na úrovni sítě poradenských služeb, je nezbytná a měla by spočívat v zajištění základních podmínek. Kvalita poradenských služeb je podmíněna vysokými nároky. Služby musejí být nezávislé, tzn. bez vazeb na konkrétní instituce, pro příjemce služeb transparentní, široce dostupné pro kohokoli a kdykoli, připravené na různé potřeby širokého spektra lidí, zejména v přechodových momentech v průběhu lidského života. Další podmínkou je přístup k ověřeným komplexním informacím o vzdělávání a trhu práce. Kariérové poradenství dává člověku svobodu rozhodování o svém životě, pomáhá odstraňovat bariéry a umožňuje vymanit se ze stále přežívajících stereotypů. Tento trend tak přináší svobodný výběr autonomního jedince z nabídky volně dostupných příležitostí. Zajímavý je poznatek z odlišných přístupů jedinců žijících v různých kulturách. Zatímco v rozvinutých zemích vychází poradenství z představy o práci, která člověku přináší největší uspokojení v jeho životě, v rozvojovém světě většina lidí vnímá práci jako zdroj k přežití (Ellen Hansen -Careerguidance). Kariérové poradenství stojí na dvou pilířích - kariérovém vzdělávání a individuálním poradenství. V rámci vzdělávání využívá k naplnění svých cílů několik oblastí. Základním nástrojem všech služeb kariérového poradenství jsou kariérové informace. Jejich příjemcům umožňují plánovat svou kariéru, vědomě se rozhodnout a činit aktivní kroky, kteréefektivně povedou k naplnění osobních, vzdělávacích nebo pracovních záměrů. Informacevždy musejí zahrnovat jak nabídku vzdělávacích příležitostí a podmínky na trhu práce, tak potřeby pro celoživotní rozvoj jednotlivce. Vedle informací stojí učení se dovednostem, se kterými se člověk stává samostatným a plně odpovědným vůči svému životu (Career Management Skills). Stejně tak důležité jsou kompetence ke zvládání nečekaných změn v kariérní cestě, trénink odolnosti vůči stresovým situacím či praktické kompetence pro vyhledání, ale také udržení si práce. Cílem kariérového vzdělávání, ať ve školách, komunitních organizacích nebo institucích zabývajících se kariérovým poradenstvím, je to, aby člověk dospěl k poznání, jak důležitá je jeho motivace, uznávané hodnoty a životní postoje ve vztahu k jeho osobní kariéře, ale také ve vztahu ke společnosti. Kariérové poradenství pomáhá člověku upřesňovat cíle a touhy, porozumět vlastní identitě, konat rozhodnutí s vědomím odpovědnosti a jednatve prospěch 1

2 uskutečnění své cesty. Ústředním postojem ve všech etapách musí být aktivita a osobní nasazení jednotlivce. Individuálním přístupem k člověku se kariérové poradenství zároveň podílí na plnění společenských potřeb a cílů se sociálním aspektem, např. snižování předčasných odchodů z počátečního vzdělávání, vyrovnávání nesouladu mezi poptávkou a nabídkou práce, zvyšování pracovní mobility, podpora rizikových skupin v procesech vzdělávání a trhu práce, zajišťování rovných příležitostí všem občanům a ve všech oblastech (z výsledků výzkumu OECD, Světové banky, Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy CEDEFOP a Evropské nadace odborného vzdělávání). Tento nový rozměr kariérového poradenství realizuje Národní ústav pro vzdělávání, který se otázkami připravenosti žáků pro trh práce a související problematikou poradenství zabývá dlouhodobě. V tomto smyslu vyvíjí řadu koncepčních a analytických aktivit, které vycházejí z reálných potřeb. Reflexi měnících se poradenských potřeb zjišťuje prostřednictvím svého pracoviště - Centra kariérového poradenství. Činnosti Centra se zaměřují na rozvoj služeb v oblasti kariérového rozhodování a zkvalitňování informačního a metodického zázemí pro poskytovatele i příjemce kariérového poradenství. Především je však poradenským a konzultačním pracovištěm pro široké spektrum klientů všech věkových kategorií a stupňů dosaženého vzdělání. Centrum kariérového poradenství poskytuje jednotlivcům individuální poradenské služby v oblasti vzdělávání, a to jak počátečního, tak dalšího. Pomáhá řešit situaci žákům, kterým hrozí předčasné ukončení vzdělávání. Služby jsou určeny nejen žákům a jejich rodičům, ale i dospělým zájemcům. Pracoviště se zaměřuje na podporu osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněných jedinců a rizikových skupin mladistvých s nízkými osobními ambicemi. V této oblasti navázalo spolupráci s různými neziskovými organizacemi, které mají úzké spojení s těmito skupinami lidí, kteří by se jinými formami jen těžko kontaktovali.centrum se také podílí na tvorbě metodické a informační podpory výchovným a kariérovým poradcům.všechny aktivity vycházejí z poslání Centra kariérového poradenství - poskytovat komplexní službu, která laickou i odbornou veřejnost motivuje k dalšímu rozvoji a svým působením dává lidem jiný pohled na své životní příležitosti. Kariérové poradenství v jakékoliv formě či podobě potřebuje výraznou informační podporu. Proto byl připraven a realizován individuální projekt národní VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Cílem projektu je rozšířita zkvalitnit informační, vzdělávací a metodickou podporukariérového poradenství a vzdělávání ve školách, to všev podmínkách, kdy se ve vzdělávání implementují rámcové a následně školní vzdělávací programy. Pro informační podporu kariérového poradenství byl v rámci tohoto projektu připraven rozsáhlý Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA+), dostupný na přinášející informace o možnostech vzdělávání ve školách a uplatnění absolventů, opírající se zároveň o monitoring kvalifikačních potřeb trhu práce. Tento informační systém splňuje veškeré nároky kariérového poradenství a byl oceněn i experty OECD jako jeden z nejlepších infomačních nástrojů v Evropské unii. Informační systém ISA+ nabízí podporu při plánování vzdělávání, rozhodování o volbě studia a povolání, obsahuje podrobné informace o nabídce oborů vzdělání všech středních, vyšších a vysokých škol v ČR, textové i audiovizuální informace o jednotlivých povoláních, nabízí videoprůvodcei Profitest pro základní profesní orientaci. Systém rovněž obsahuje informace o trendech a požadavcích současného trhu práce a v neposlední řadě podpůrné rady a informace k řešení specifických a problematických situací, které mohou provázet vzdělávací proces. ISA+ také nabízí knihovnu elektronických publikací analytických studií k nejrůznějším specifickým tématům problematiky uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a kariérového poradenství. Systém ISA+ představuje primární komplexní informační zdroj, který poskytuje informační podporu: žákům základních škol při volbě oboru vzdělání a výběru střední školy, 2

3 žákům středních škol při rozhodování o jejich dalším vzdělávání nebo o přechodu na trh práce, výchovným-kariérovým poradcům a učitelům při poskytování kariérového poradenství a výuce témat Člověk a svět práce, pracovníkům státní správy a samosprávy při projektování struktury škol a oborů vzdělání, organizacím sociálních partnerů a zaměstnavatelům v orientaci ve vzdělávacím systému a v komunikaci se školskou sférou, úřadům práce v orientaci ve vzdělávací nabídce i vývoji koncepce a obsahu odborného vzdělávání. Jeho internetová podoba je výhodou jak pro samoobslužné vyhledávání informací, k tomuto účelu je výhodné, že je přístupný žákům i jejich rodičům i v době mimo vyučování, tak pro individuální či skupinové poradenství, či pro získávání informací pracovníky z nejrůznějších sfér, kteří se zabývají touto problematikou. Při práci v systému ISA+ si žáci prohlubují svou orientaci ve vzdělávací nabídce av existujících profesích, tedy ve světě práce, učí se rozumět vztahu mezi vzdělávacími cestami a možnostmi uplatnění na trhu práce, alternativami vzdělávacích cest pro jednotlivá profesní uplatnění, učí se rozumět otázkám uplatňování příslušného vzdělání, posuzovat vzdělání z hlediska perspektivy dalšího rozvoje, všímat si rozdílností mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi, učí se uvědomovat si důležitost jednotlivých typů informací pro proces odpovědného kvalifikovaného rozhodování. Širokému okruhu dalších zájemců systém poskytuje komplex informací, rad a doporučení využitelných a významných při kariérovém rozhodování. ISA+je nejen informačním zdrojem, ale i podpůrným informačním a poradenským nástrojem, stejně tak i didaktickým nástrojem a metodickou podporou pro poskytovatele informací a poradenství v této oblasti. Informační systém ISA+ obsahuje čtyři relativně nezávislé sekce, které společně vytvářejí komplex podpůrných informací využitelných při řešení nejrůznějších situací během kariérové dráhy člověka. 3

4 Primární funkce jednotlivých sekcí: 1. KAM NA ŠKOLU - obory, školy a profese Integrovaný vyhledavač z komplexní vzdělávací nabídky (databáze) středních a vyšších odborných škol v ČR (k dispozici jsou rovněž relativně úplné základní informace o vysokých školách), umožňující vyhledávání informací na základě oboru, školy, povolání, videí, obrázků nebo s využitím směrování na základě Profitestu. 2. ABSOLVENTI ŠKOL A TRH PRÁCE Informační základna disponující množstvím informací a poznatků z oblasti vzdělávání a volby oboru,využitíabsolvovaného vzdělání v praxi, zaměstnaností v ČR i EU, vč. předpokládaného vývoje, nezaměstnaností absolventů škol a výsledků šetření kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů. Na základě prováděných kvantitativních a kvalitativních šetření i analýz získaných dat jsou zde prezentovány hlavní problémy v těchto oblastech a kontext vývojových trendů českého i evropského trhu práce. 3. BEZ BARIÉR až na trh práce Informační základna zaměřená na problematiku zdravotně a sociálně znevýhodněných a na předčasné odchody ze vzdělávání. Obsahuje klíčové informace o problematice vzdělávání a kariérního rozhodování žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním nejen pro odborníky, ale i pro žáky samotné. Jsou zde výsledky různých šetření, např. názory a spokojenost žáků se zvolenými obory, úspěšnost na trhu práce a mnoho dalších zajímavých poznatků či příkladů dobrých praxí. 4. JAK NA TO - rady a doporučení Poradenská základna provádí procesem rozhodování o studiu a o přechodu do školy či na trh práce krok za krokem. Obsahuje informace, vysvětlení nebo doporučení, jak postupovat, jaké jsou možnosti, co udělat při podání přihlášky, přijímacím řízení až po vstup na střední školu. Pomoc zde najdou i žáci, kterým nejde učení, nebaví je zvolený obor, nelíbí se jim ve škole, mají špatné studijní výsledky, případně jim hrozí i vyloučení ze školy a přitom mají problém se obrátit se svými problémy na pedagoga, poradce či jinou osobu, která by mu jej pomohla kvalifikovaně řešit. K jednotlivým sekcím podrobněji: Sekce KAM NA ŠKOLU - obory, školy a profese Zde je možné najít informace o všech učebních a studijních oborech a programech otevíraných v následujícím školním roce na středních, vyšších odborných a vysokých školách, adresy škol a potřebné kontaktní údaje. Podrobně je řešena oblast středních a vyšších škol, kde zájemce najde termíny dne otevřených dveří, podrobnosti o přijímacím řízení, včetně údajů o počtu přihlášených a přijímaných v minulém školním roce. Zjistí, zda se platí školné nebo jaké jsou podmínky studia handicapovaných uchazečů či možnosti studia při zaměstnání. K dispozici jsou také popisy oborů středoškolského a vyššího odborného vzdělání, doplněné profilem absolventa a rozvržením obsahu vzdělání. Výhodou, kterou jinde nenajdete, je i možnost vyhledávat podle názvu školního vzdělávacího programu. Výběr podle oboru vzdělání Nejvhodnější cestou k výběru vzdělání a tedy i budoucího povolání je vyhledání vhodného oboru vzdělání. Je to cesta trochu složitější, ale poskytuje nejvhodnější výsledky. Po vstupu do vyhledavačeje potřebné nejprve vybrat kategorii vzdělání (chci se vyučit, chci maturitu 4

5 chci nástavbu apod.), pak se objeví seznam skupin oborů v této fázi si uživatel musízvolit, zda ho zajímají např. strojírenské obory nebo stavební, zemědělské či ekonomické apod. Po výběru už se objeví přímo seznam příslušných oborů. Konkrétnější informace o daných oborech a školách nabízejících tento obor pak uživatel najde po kliknutí na jeho název, kdy se dostane na tzv. kartu oboru.. Na kartě oborujsou především základní informacetýkající se charakteristiky přípravy v oboru a možnosti uplatnění absolventa. Ještě podrobnější údaje lze nalézt pod odkazy Charakteristika vzdělání, Profil absolventa a Rozvržení obsahu vzdělávání. Pro zodpovědné rozhodování je vhodné podívat se i na souborné informace vybrané z analýz trhu práce, týkajících se skupiny oborů nebo vybraného oboru vzdělání. V dolní části stránkyje pak uveden přehled škol, které vybraný obor nabízejí. Kliknutím na některou ze škol se přesunete na její kartu, kde o ní najdete množství informací (viz dále). BOX:FILTRY K usnadnění výběru jsou v systému ISA+ používány filtry. Po zaškrtnutí určitého čtverečku se zobrazí pouze ty obory a ty školy, které vyhovují vybranému kritériu. Tedy po zaškrtnutí např. Sluchové a Dálková se zobrazí pouze ty obory, do kterých jsou v dálkové formě přijímáni žáci se sluchovým postižením a pouze odpovídající školy. Výběr podle školy Jinou možností vyhledávání je použití výběru školy. Tento postup je výhodný, pokud je pro uživatele dostupných pouze několik málo škol a chce se seznámit s tím, jaké obory vzdělání nabízejí. Tato cesta je vhodná i u vysokých škol, kde je oborová nabídka značně nepřehledná. Po vstupu se objeví rozsáhlý seznam škol, kde je dobré buď jej omezit označením kraje a případně i okresu, nebo použít vyhledávač a zadat do něj město či část názvu školy. Po výběru školy uživatel najde na její stránce kromě úplného názvu (podle školského rejstříku) a kontaktní adresy i odkaz na její webové stránky, ovou adresu a telefonní číslo určené pro zájemce o studium, vč. umístění školy na mapě. Nejdůležitější informace však obsahujetabulka oborů vzdělání, do nichž škola v nejbližším školním roce plánuje přijímat žáky. V tabulce jsouu každého oboru údaje jakonázev školního vzdělávacího programu (ŠVP), délka studia, forma studia, počet povinných cizích jazyků, vyučované jazyky, počet přihlášených a přijatých v minulémškolním roce, počet přijímaných, roční školné, možnost 5

6 studia pro žáky se zdravotním postižením a nechybí ani podrobnosti o přijímacím řízení a jeho podmínkách. Výběr oboru podle povolání Někdy žák ví, jaké povolání by chtěl vykonávat, ale nezná obor, který pro něj připravuje. Potom je pro něj vhodné využít cestu přes vyhledávání povolání. Nejdříve je opět nutné vybrat oblast, do které povolání patří, nebo lze využít vyhledávače a název povolání zadat přímo. Karta povolání, na kterou se uživatel dostane, obsahuje základní informace o povolání a činnostech, které jsou pro ně charakteristické. V oranžovém rámečku jsoupak uvedeny oborypřipravující pro toto povolání. Kliknutím na ně vyvolá kartu oboru vzdělání. Na kartě povolání může uživatel najít ivýčet zdravotních omezení pro výkon povolání amedián hrubého výdělku. Pro podrobnější informace lze využít i odkaz po pravé straně, kterým se otevřou stránkykatalogu typových pozic Národní soustavy povolání. Výběr podle videa Protože mnoho žáků nezná některé profese, lze pro seznámení s nimi a následnou volbu oborupoužítfilmových ukázek.po vstupu se objeví seznam, primárně je otevřena nabídka s nejnovějšími filmovými ukázkami technických oborů vzdělání. Další záložky zobrazí seznam dříve natočených ukázek, tříděnýchbuď podle pracovní činnosti, nebo podle pracoviště. Účelem filmových ukázek je přiblížit žákům reálné pracovní prostředí a u nových ukázek i školní přípravu. Tlačítko Možnosti vzdělávání pod projekcí ukázkysměřuje buď přímo na kartu oboru, nebo na obrázkové upoutávky oborů vzdělání, které s ukázkou souvisejí a následně na zvolený obor. Výběr podle obrázků Jde o nejjednodušší vstupní bránu, která vychází z vizuální podpory výběru a umožňuje i uživatelům s nechutí k pročítání informací dostat se snadno k informacím, které potřebuje. Také orientace je jednoduší, vychází z přirozeného členění lidských činností a tedy i následně oborů, které pro tyto činnosti připravují. Krásné ilustrativní a návodné obrázky pomohou i žákům s nižší mentální úrovní se orientovat ve výběru a mohou je i zaujmout. 6

7 Profitest Panel Kam na školu na úvodní stránce zahrnuje i test prvotní profesní orientace, tzv. Profitest. Ten zjišťuje zájmové okruhy, osobnostní rysy, předpoklady a silné stránky testovaného. Výsledkem je doporučení několika oblastí oborů vzdělání, které korespondují se zjištěnými zájmy, předpoklady a silnými stránkami, vč. rozlišení předpokladů pro úrovně vzdělání. Test je určen žákům 8. a 9. tříd a podporuje proces jejich kariérového rozhodování, tj. pomáhá jim, aby se mohli podle svých možností, schopností a zájmu lépe rozhodnout, jakou vzdělávací cestu a tedy následně i povolání, si zvolit.v získaném vyhodnocení jsou uvedeny odkazy do nabídky několika okruhů pracovních činností (profesního zaměření) podle prostředí/zájmů/osobnostních rysů, které umožňují po rozhodnutí o výběru vstup na kartu vybraného oboru oborů vzdělání v ISA+. 7

8 SekceABSOLVENTI ŠKOL A TRH PRÁCE Tato sekce je především informační základnou disponující řadou informací a poznatků z oblasti vzdělávání, uplatňování absolvovaného vzdělání v praxi, vyhlídky při přechodu na vyšší odborné a vysoké školy,zaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů škol, finančního ohodnocení profesí, požadavků a potřeb zaměstnavatelů apod.údaje jsou zpracovány ve formě statických nebo dynamických stránek (viz BOX) na základě vlastních šetření či analýz dat získaných z jiných zdrojů. Cílem je podchytit hlavní problémy v těchto oblastech a v kontextu vývojových trendů českého i evropského trhu práce. Témata této sekce také přispívají k výuceobsahových okruhůčlověk a svět práce, práce s nimirovněž nabízí řadu příležitostí pro posilování dalších důležitých kompetencí. Jde nejen o práci s informacemi, ale také o schopnost diskutovat, formulovat a obhajovat své názory a postoje, pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; prezentovat informace vhodným způsobem s ohledem na uživatele atd. BOX: VÝSTUPY - dynamické stránky - pracují interaktivně, nabízejí dílčí informace na základě specifikace požadavků uživatelem,který postupně konkretizuje své zadání - statické stránky - krátké statě shrnující nejdůležitější informace z výzkumných šetření a analytických studií, - publikace ke stažení - plné znění analytických studií obvykle k tématu Absolventi a trh práce. Většina stránek podává informace i v grafickém znázornění. V závěru stránek lze často nalézt odkaz na zdrojové analytické studie. Jednotlivé stránky lze vytisknout nebo uložit jako dokument MS Word. Volba a vztah k oboru Tento oddíl nabízí širokou škálu informací zachycujících vývoj počtu žákůa absolventů, jejich motivaci pro volbu oboru, spokojenost absolventů škol s volbou oboru a příčiny případné nespokojenosti. S tím úzce souvisí i stabilita profesní volby, šance na získání zaměstnání v oboru a zájem absolventů pracovat ve vystudovaném oboru. Další významnou informací je skutečnost, jak budoucí absolventi hodnotí své šance na získání zaměstnání v oboru. Významné jsou informace vztahující se k hodnocení vzdělání, jak ze strany zaměstnavatelů, tak bývalých absolventů, zejména pak co zaměstnavatelé očekávají od školského systému a jak se školami spolupracují. K dispozici jsou rovněž informace týkající se studia na vyšších odborných a vysokých školách, například přehled o podílech absolventů středních škol hlásících se ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách a o jejich úspěšnosti při přijímacím řízení; dostupné jsou i údaje porovnávající jednotlivé skupiny oborů. 8

9 Uplatnění vzdělání Pro uživatele systému ISA+ mohou být zajímavé a přínosné také údaje o uplatňování absolvovaného vzdělání. Jde o postoje žáků k uplatnění v oboru a důvody uplatnění mimo obor. Předmětem zájmu je i hodnocení shody absolvovaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání, což spočívá ve zjišťování toho, nakolik využívají absolventi ve svém nynějším zaměstnání kvalifikaci získanou na střední škole. Posuzováno je i to, zda absolventi středního odborného vzdělávání pracují na pozicích, které odpovídají jejich úrovni vzdělání. Tento celek je doplněn i o objasnění možností Europassu, jako dokumentů zlepšující možnosti uplatnění absolventů v zahraničí. Požadavky zaměstnavatelů Z hlediska toho, co by měl absolvent umět, je zde významné zejména hodnocení důležitosti kompetencí z pohledu zaměstnavatelů, pracovníků úřadů práce i podle pracovních agentur. Dostupné jsou i podrobné údaje o požadavcích zaměstnavatelů na nové pracovníky. Uživatelé se zde dozvědí, jaké jsou hlavní faktory úspěšnosti či neúspěšnosti uchazečů o zaměstnání a jaké pracovníky zaměstnavatelé přijímají, resp. jakou úroveň vzdělání pracovníků zaměstnavatelé nejčastěji požadují a o které skupiny oborů je ze strany firem největší zájem. K dispozici jsou rovněž informace o tom, jakým způsobem firmy hledají nové pracovníky, které profese a obory vzdělání zaměstnavatelé potřebují a které pokládají z hlediska budoucnosti za perspektivní. Nezaměstnanost Obsahem jsou podrobné analýzy nezaměstnanosti absolventů z hlediska úrovně vzdělání a skupin oborů vzdělání. Uživatel může zjistit míru nezaměstnanosti i pro konkrétní obor vzdělání, zároveň se mu nabídne srovnání se situací ve skupině oborů a kategorii vzdělání. Sledována je rovněž struktura nezaměstnaných absolventů z hlediska profesní skladby. V neposlední řadě je analyzována nezaměstnanost mladých v ČR a ve státech EU. Zaměstnanost Významnou součástí systému ISA+ je sekce analyzující vývoj struktur zaměstnaných na trhu práce v ČR a v dalších zemích EU, která nabízí bohatou informační a datovou základnu a nepřímo vypovídá o profesních potřebách trhu práce. Zdokumentován je vývoj 60 profesních skupin a 24 ekonomických odvětví v ČR a v EU a naznačeny jejich perspektivy do roku Analýzy jsou v obou případech provedeny jak pro Evropskou unii, tak i zvlášť pro Českou republiku. Velice důležitým prvkem je zde možnost porovnání vývoje podílu zaměstnaných osob podle profesních skupin, odvětví i stupně vzdělání v zemích EU. Samostatně je věnována pozornost zaměstnanosti mladých v ČR a dalších evropských zemích Publikace Všechny publikace vytvářené v rámci projektu VIP Kariéra II KP i v předchozím projektu jsou soustředěny a k dispozici v této záložce. Je zde více než 60 analytických a souhrnných publikací, které jsou roztříděny jednak věcně do dále uvedených oblastí, jednak časově na aktuální a všechny. Tyto publikace jsou výchozí při zpracování statických a dynamických stránek pro informační systém a jsou publikovány jako zdrojové informace pro zájemce o podrobnější seznámení s problematikou. Publikace jsou rozčleněny do tematických skupin: Vzdělávací programy, vzdělávací nabídka škol, struktury žáků a studentů Potřeby trhu práce, uplatnění absolventů škol na trhu práce Přechod absolventů ze škol na trh práce a do terciárního vzdělávání 9

10 Bez bariér až na trh práce Souhrnné publikace Kariérové poradenství - koncepce, metodika, informace SekceBEZ BARIÉRaž na trh práce Sekce se soustřeďuje na problematiku zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků a na předčasné odchody ze vzdělávání.vychází ze snahy o využití analýz, diseminace a metodického vedení příkladů dobrých praxí jak v oblasti vzdělávání a přechodu na trh práce u žáků se zdravotním postižením, tak v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. V obou oblastech se klade důraz na využití zkušeností speciálních škol a také škol, které mají zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd, důraz je kladen na sběr příkladů dobré praxe. Pro žáky se zdravotním postižením jsou v této sekci samostatně zpracována některá témata, obdobná jako v sekci Absolventi škol a trh práce. Kromě informací v této sekci je pro tyto žáky důležitá informace o filtrech ve vzdělávací nabídce (sekce Kam na školu), kde se po zaškrtnutí příslušného zdravotního postižení objevují jen vhodné obory a školy, které je nabízejí. Žáci ohrožení předčasným odchodem najdou informace také v sekci JAK NA TO. Volba školy pro žáky se zdravotním postižením (ZP) Výběr vhodné střední školy u žáků se zdravotním postižením je podstatně složitější než u běžné populace žáků. K faktorům, které žáci musí vzít při svém rozhodování v úvahu, přistupuje celá řada dalších omezení souvisejících zejména s mírou a charakterem zdravotního postižení. Pro seznámení s těmito omezeními jsou určeny rady pro volbu střední školy žáků se ZP, uvedeny problémy těchto žáků při volbě střední školy a oboru podle druhu postižení a faktory, které volbu střední školyžáků se ZP ovlivňují. Významnou pomocí žákům se ZP jsou konkrétní příklady oborů a pozic vhodných pro žáky se ZP. Uváděné obory odrážejí současnou skutečnost středních škol, příklady pracovních pozic pro osoby se ZP byly vypracovány řešitelským týmem Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR. Absolventi se ZP a trh práce Informace v této sekci jsou důležité zejména pro kariérové poradce, protože vliv působení škol a poradenských institucí na uplatnění absolventů se ZP na trhu práce je významný. Je potřebné vycházet z potenciálu a zájmů žáka, ale brát v úvahu i aktuální situaci na trhu práce v regionu.významným prvkem zvýšení uplatnitelnosti je i absolvování vhodné praxe v průběhu studia, tedy praxe šité na míru konkrétnímu žáku se ZP, což umožní i vzájemné seznámení budoucího absolventa s potenciálním zaměstnavatelem. V této 10

11 části najdete jak příklady dobrých praxí, tak zjištěné informace, které vzešly ze šetření mezi absolventy se zdravotním postižením, nebo mezi zaměstnavateli. Nalézt zaměstnání je pro absolventy se zdravotním postižením z mnoha hledisek obtížnější než u zdravé populace, z tohoto hlediska potřebují při vstupu na trh práce a hledání zaměstnání výraznější pomoc. Prezentované informace ukazují, jak důležité jsou širší spolupráce škol, které vzdělávají žáky se ZP se zaměstnavateli, zprostředkování kontaktů žáků se ZP s firmami v regionu, účast na akcích školy, soutěžích a podobně, které zaměstnavatelům umožní získat představu o možnostech pracovního uplatnění těchto absolventů. Možnost opravdové pomoci žákům se ZP ukazují reálné příklady dobrých praxí a seznam vybraných kontaktů a webových stránek, které jsou zaměřeny na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to jak pro tyto osoby, tak i pro potenciální zaměstnavatele. Předčasné odchody ze vzdělávání I zde jsou především informace pro výchovné poradce a další pedagogy škol zaměřené na to, jak zajistit úspěšné završení vzdělávací dráhy žáků ohrožených předčasným odchodem, protože to se může stát pojistkou proti dlouhodobé nezaměstnanosti, případně může mladého člověka ochránit před hrozbou sociální exkluze. Je zde několik příkladů dobré praxe, příklad ze školy ukazuje potřebu včas podchytit žáka s ohroženým prospěchem a docházkou, vysvětlit, odkud pramení tyto problémy, informovat zákonné zástupce o problémech žáka, přesvědčit žáka o nutnosti nápravy zlepšení docházky, doplnění si znalostí, doplnění si klasifikace, zlepšení chování aj., případně navrhnout a společně se domluvit na dalším postupu ve prospěch žáka (individuální doučování, konzultace, pomoc spolužáků, pomoc rodičů, přestup na jiný obor v rámci školy, přestup na jinou školu, přerušení studia atd.) Statistické přehledy popisují strukturu žáků se zdravotním postižením, kteří se připravují v 1. ročníku středních, resp. vyšších odborných škol, a to v podrobném členění podle kategorií vzdělání a skupiny oborů, případně i jednotlivých oborů a podle druhu zdravotního postižení. Sekce JAK NA TO rady a doporučené Aby byl informační systém dostatečně komplexní, zahrnuje i sekci věnovanou kariérovému poradenství, zaměřenému na volbu vzdělávací a profesní cesty a rady týkající se zvládnutí studia. Obsah sekce je seskupen podle cílových skupin (žáci ZŠ, žáci SŠ, dospělí, poradci), které mají přece jen rozdílné informační potřeby. Základní témata jsou reprezentována obrázky, pod kterými se po kliknutí rozkryjí dílčí témata. Tato sekce je koncipována jako podpůrný systém, jehož smyslem je poskytnout a zejména zpřístupnit prvotní poradenské informace, a to jak tematiku vztahující se k výběru oboru vzdělání a přechodu na střední školu (než se rozhodnu pro střední školu, přijímačky - co bych měl vědět), tak ke studiu na střední škole (kam pro pomoc - nevím si rady, naučím se učit, maturitu po vyučení, po maturitě - na vyšší odbornou školu). Sekce obsahuje i řadu doprovodných informací, které mohou přispět k rozvoji schopnosti žáků, jak se efektivně učit a zvládat nejrůznější problémové situace související se školní přípravou. Informace pomáhají i žákům, kteří mají problémy se studiem (škola mě nebaví, končím ), zejména v případě, že se žák nechce obrátit se svým dotazem či problémem na rodiče, pedagoga poradce či 11

12 jinou osobu, která by mu jej pomohla kvalifikovaně řešit. Systém tak může plnit funkci první pomoci, současně je jeho cílem nasměrovat žáka ke kvalifikovanému poradenství. Velká pozornost je věnována takéinformacím k hledání zaměstnání (hledám práci - ale jak?), kde lze nalézt doporučení jak hledat práci, jak se píše životopis, co je motivační dopis, a jak se připravit na přijímací pohovor. Dále tady najdeme informace o tom, koho hledají zaměstnavatelé, nebo doporučení nutnosti celoživotního vzdělávání či o potřebě uvědomit si své cíle a co můžu zaměstnavateli nabídnout. Informační systém ISA+ tedy nabízí dvě základní možnosti využití: jako informační zdroj širokého spektra informací z oblasti vzdělávací nabídky, vzdělávacích programů, vývoje požadavků zaměstnavatelů a trhu práce, uplatňování absolventů ve světě práce, zejména jejich nezaměstnanosti, uplatňování dosaženého vzdělání na trhu práce atd. Informace jsou nabízeny jak formou výběrově zpracovaných témat pro široký okruh uživatelů, tak podrobných analytických studií pro zájemce o hlubší vhled do zvolené problematiky. jako podpůrný informační a poradenský zdroj a nástroj pro účely kariérového poradenství, vhodný jak pro samoobslužné, tak asistované využití; jako podpůrný metodický a didaktický nástroj pro poradce a pedagogy zabývající se kariérovým poradenstvím a vzděláváním. Současná podoba a obsah informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce(isa+) bylyvytvořenyv Národním ústavupro vzdělávání v rámci individuálního projektu národníhovip Kariéra II Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy, řízeného MŠMT a spolufinancovaného z ESF a z rozpočtu ČR. Informační systém ISA+ představuje důležitý informačně-podpůrný nástroj pro zkvalitnění služeb kariérového poradenství. Mohou jej využívat jak poradci a pedagogové nejen na školách, ale i na úřadech práce či v jiných podobně zaměřených institucích, takžáci, jejich rodiče a další veřejnost.širokýokruh uživatelů tvoří také pracovníci zajímající se o problematiku odborného vzdělávání, pracovníci veřejné správy a samosprávy či zástupci zaměstnavatelů. Ivana Eliášková Centrum kariérového poradenství tel.: , Ing. Jiří Vojtěch vedoucí oddělení pro analýzy kvalifikačních potřeb trhu práce tel.: , Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Weilova Praha 10 12

13 V případě zájmu o obrázky tohoto typu můžeme dodat další či jiné. Jsou vyříznuté z 13

14 14

15 15

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více