Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů."

Transkript

1 Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované ve školách (dříve Výchova k volbě povolání v základních školách a Úvod do světa práce ve středních školách, nyní průřezové téma Člověk a svět práce). Jeho dimenze je však širší, proto se kariérové poradenství postupně emancipovalo a vyvíjí se jako nový, svébytný obor. Soustředit se pouze na pomoc člověku při výběru vzdělávání nebo povolání již nestačí.současný trend se zaměřuje na pomoc lidem činit kvalifikovaná rozhodnutí o svém životě. Propojuje a upevňuje vazbu mezi vzděláváním a pracovním trhem, ale akcentuje osobnost člověka, motivaci k celoživotnímu rozvoji a schopnosti řídit vlastní kariéru (Career Management). Dnes stojíme před novými výzvami neustále se měnící společnosti. Společenské změny se odehrávají v každé době a není na nich nic neobvyklého, neobvyklá je jejich dnešní rychlost a také různorodost. Nemůžeme jižpočítat s jednou kariérní cestou jako dříve, ale je třeba se zabývat alternativami individuálního profesního rozvoje. To však vyvolává u řady lidí určité pochybnosti o budoucnosti. Je zřejmé, že bez dobré orientace ve společenských změnách, vzdělávacích příležitostech a požadavcích trhu práce se obavy budou jen prohlubovat. Kariérové poradenství v tomto směru přináší změnu postoje a nabízí nový pohled na všestranný celoživotní rozvoj. Podpora zkvalitňování systému celoživotního kariérového poradenství ze strany státních politik, ale i na úrovni sítě poradenských služeb, je nezbytná a měla by spočívat v zajištění základních podmínek. Kvalita poradenských služeb je podmíněna vysokými nároky. Služby musejí být nezávislé, tzn. bez vazeb na konkrétní instituce, pro příjemce služeb transparentní, široce dostupné pro kohokoli a kdykoli, připravené na různé potřeby širokého spektra lidí, zejména v přechodových momentech v průběhu lidského života. Další podmínkou je přístup k ověřeným komplexním informacím o vzdělávání a trhu práce. Kariérové poradenství dává člověku svobodu rozhodování o svém životě, pomáhá odstraňovat bariéry a umožňuje vymanit se ze stále přežívajících stereotypů. Tento trend tak přináší svobodný výběr autonomního jedince z nabídky volně dostupných příležitostí. Zajímavý je poznatek z odlišných přístupů jedinců žijících v různých kulturách. Zatímco v rozvinutých zemích vychází poradenství z představy o práci, která člověku přináší největší uspokojení v jeho životě, v rozvojovém světě většina lidí vnímá práci jako zdroj k přežití (Ellen Hansen -Careerguidance). Kariérové poradenství stojí na dvou pilířích - kariérovém vzdělávání a individuálním poradenství. V rámci vzdělávání využívá k naplnění svých cílů několik oblastí. Základním nástrojem všech služeb kariérového poradenství jsou kariérové informace. Jejich příjemcům umožňují plánovat svou kariéru, vědomě se rozhodnout a činit aktivní kroky, kteréefektivně povedou k naplnění osobních, vzdělávacích nebo pracovních záměrů. Informacevždy musejí zahrnovat jak nabídku vzdělávacích příležitostí a podmínky na trhu práce, tak potřeby pro celoživotní rozvoj jednotlivce. Vedle informací stojí učení se dovednostem, se kterými se člověk stává samostatným a plně odpovědným vůči svému životu (Career Management Skills). Stejně tak důležité jsou kompetence ke zvládání nečekaných změn v kariérní cestě, trénink odolnosti vůči stresovým situacím či praktické kompetence pro vyhledání, ale také udržení si práce. Cílem kariérového vzdělávání, ať ve školách, komunitních organizacích nebo institucích zabývajících se kariérovým poradenstvím, je to, aby člověk dospěl k poznání, jak důležitá je jeho motivace, uznávané hodnoty a životní postoje ve vztahu k jeho osobní kariéře, ale také ve vztahu ke společnosti. Kariérové poradenství pomáhá člověku upřesňovat cíle a touhy, porozumět vlastní identitě, konat rozhodnutí s vědomím odpovědnosti a jednatve prospěch 1

2 uskutečnění své cesty. Ústředním postojem ve všech etapách musí být aktivita a osobní nasazení jednotlivce. Individuálním přístupem k člověku se kariérové poradenství zároveň podílí na plnění společenských potřeb a cílů se sociálním aspektem, např. snižování předčasných odchodů z počátečního vzdělávání, vyrovnávání nesouladu mezi poptávkou a nabídkou práce, zvyšování pracovní mobility, podpora rizikových skupin v procesech vzdělávání a trhu práce, zajišťování rovných příležitostí všem občanům a ve všech oblastech (z výsledků výzkumu OECD, Světové banky, Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy CEDEFOP a Evropské nadace odborného vzdělávání). Tento nový rozměr kariérového poradenství realizuje Národní ústav pro vzdělávání, který se otázkami připravenosti žáků pro trh práce a související problematikou poradenství zabývá dlouhodobě. V tomto smyslu vyvíjí řadu koncepčních a analytických aktivit, které vycházejí z reálných potřeb. Reflexi měnících se poradenských potřeb zjišťuje prostřednictvím svého pracoviště - Centra kariérového poradenství. Činnosti Centra se zaměřují na rozvoj služeb v oblasti kariérového rozhodování a zkvalitňování informačního a metodického zázemí pro poskytovatele i příjemce kariérového poradenství. Především je však poradenským a konzultačním pracovištěm pro široké spektrum klientů všech věkových kategorií a stupňů dosaženého vzdělání. Centrum kariérového poradenství poskytuje jednotlivcům individuální poradenské služby v oblasti vzdělávání, a to jak počátečního, tak dalšího. Pomáhá řešit situaci žákům, kterým hrozí předčasné ukončení vzdělávání. Služby jsou určeny nejen žákům a jejich rodičům, ale i dospělým zájemcům. Pracoviště se zaměřuje na podporu osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněných jedinců a rizikových skupin mladistvých s nízkými osobními ambicemi. V této oblasti navázalo spolupráci s různými neziskovými organizacemi, které mají úzké spojení s těmito skupinami lidí, kteří by se jinými formami jen těžko kontaktovali.centrum se také podílí na tvorbě metodické a informační podpory výchovným a kariérovým poradcům.všechny aktivity vycházejí z poslání Centra kariérového poradenství - poskytovat komplexní službu, která laickou i odbornou veřejnost motivuje k dalšímu rozvoji a svým působením dává lidem jiný pohled na své životní příležitosti. Kariérové poradenství v jakékoliv formě či podobě potřebuje výraznou informační podporu. Proto byl připraven a realizován individuální projekt národní VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Cílem projektu je rozšířita zkvalitnit informační, vzdělávací a metodickou podporukariérového poradenství a vzdělávání ve školách, to všev podmínkách, kdy se ve vzdělávání implementují rámcové a následně školní vzdělávací programy. Pro informační podporu kariérového poradenství byl v rámci tohoto projektu připraven rozsáhlý Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA+), dostupný na přinášející informace o možnostech vzdělávání ve školách a uplatnění absolventů, opírající se zároveň o monitoring kvalifikačních potřeb trhu práce. Tento informační systém splňuje veškeré nároky kariérového poradenství a byl oceněn i experty OECD jako jeden z nejlepších infomačních nástrojů v Evropské unii. Informační systém ISA+ nabízí podporu při plánování vzdělávání, rozhodování o volbě studia a povolání, obsahuje podrobné informace o nabídce oborů vzdělání všech středních, vyšších a vysokých škol v ČR, textové i audiovizuální informace o jednotlivých povoláních, nabízí videoprůvodcei Profitest pro základní profesní orientaci. Systém rovněž obsahuje informace o trendech a požadavcích současného trhu práce a v neposlední řadě podpůrné rady a informace k řešení specifických a problematických situací, které mohou provázet vzdělávací proces. ISA+ také nabízí knihovnu elektronických publikací analytických studií k nejrůznějším specifickým tématům problematiky uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a kariérového poradenství. Systém ISA+ představuje primární komplexní informační zdroj, který poskytuje informační podporu: žákům základních škol při volbě oboru vzdělání a výběru střední školy, 2

3 žákům středních škol při rozhodování o jejich dalším vzdělávání nebo o přechodu na trh práce, výchovným-kariérovým poradcům a učitelům při poskytování kariérového poradenství a výuce témat Člověk a svět práce, pracovníkům státní správy a samosprávy při projektování struktury škol a oborů vzdělání, organizacím sociálních partnerů a zaměstnavatelům v orientaci ve vzdělávacím systému a v komunikaci se školskou sférou, úřadům práce v orientaci ve vzdělávací nabídce i vývoji koncepce a obsahu odborného vzdělávání. Jeho internetová podoba je výhodou jak pro samoobslužné vyhledávání informací, k tomuto účelu je výhodné, že je přístupný žákům i jejich rodičům i v době mimo vyučování, tak pro individuální či skupinové poradenství, či pro získávání informací pracovníky z nejrůznějších sfér, kteří se zabývají touto problematikou. Při práci v systému ISA+ si žáci prohlubují svou orientaci ve vzdělávací nabídce av existujících profesích, tedy ve světě práce, učí se rozumět vztahu mezi vzdělávacími cestami a možnostmi uplatnění na trhu práce, alternativami vzdělávacích cest pro jednotlivá profesní uplatnění, učí se rozumět otázkám uplatňování příslušného vzdělání, posuzovat vzdělání z hlediska perspektivy dalšího rozvoje, všímat si rozdílností mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi, učí se uvědomovat si důležitost jednotlivých typů informací pro proces odpovědného kvalifikovaného rozhodování. Širokému okruhu dalších zájemců systém poskytuje komplex informací, rad a doporučení využitelných a významných při kariérovém rozhodování. ISA+je nejen informačním zdrojem, ale i podpůrným informačním a poradenským nástrojem, stejně tak i didaktickým nástrojem a metodickou podporou pro poskytovatele informací a poradenství v této oblasti. Informační systém ISA+ obsahuje čtyři relativně nezávislé sekce, které společně vytvářejí komplex podpůrných informací využitelných při řešení nejrůznějších situací během kariérové dráhy člověka. 3

4 Primární funkce jednotlivých sekcí: 1. KAM NA ŠKOLU - obory, školy a profese Integrovaný vyhledavač z komplexní vzdělávací nabídky (databáze) středních a vyšších odborných škol v ČR (k dispozici jsou rovněž relativně úplné základní informace o vysokých školách), umožňující vyhledávání informací na základě oboru, školy, povolání, videí, obrázků nebo s využitím směrování na základě Profitestu. 2. ABSOLVENTI ŠKOL A TRH PRÁCE Informační základna disponující množstvím informací a poznatků z oblasti vzdělávání a volby oboru,využitíabsolvovaného vzdělání v praxi, zaměstnaností v ČR i EU, vč. předpokládaného vývoje, nezaměstnaností absolventů škol a výsledků šetření kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů. Na základě prováděných kvantitativních a kvalitativních šetření i analýz získaných dat jsou zde prezentovány hlavní problémy v těchto oblastech a kontext vývojových trendů českého i evropského trhu práce. 3. BEZ BARIÉR až na trh práce Informační základna zaměřená na problematiku zdravotně a sociálně znevýhodněných a na předčasné odchody ze vzdělávání. Obsahuje klíčové informace o problematice vzdělávání a kariérního rozhodování žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním nejen pro odborníky, ale i pro žáky samotné. Jsou zde výsledky různých šetření, např. názory a spokojenost žáků se zvolenými obory, úspěšnost na trhu práce a mnoho dalších zajímavých poznatků či příkladů dobrých praxí. 4. JAK NA TO - rady a doporučení Poradenská základna provádí procesem rozhodování o studiu a o přechodu do školy či na trh práce krok za krokem. Obsahuje informace, vysvětlení nebo doporučení, jak postupovat, jaké jsou možnosti, co udělat při podání přihlášky, přijímacím řízení až po vstup na střední školu. Pomoc zde najdou i žáci, kterým nejde učení, nebaví je zvolený obor, nelíbí se jim ve škole, mají špatné studijní výsledky, případně jim hrozí i vyloučení ze školy a přitom mají problém se obrátit se svými problémy na pedagoga, poradce či jinou osobu, která by mu jej pomohla kvalifikovaně řešit. K jednotlivým sekcím podrobněji: Sekce KAM NA ŠKOLU - obory, školy a profese Zde je možné najít informace o všech učebních a studijních oborech a programech otevíraných v následujícím školním roce na středních, vyšších odborných a vysokých školách, adresy škol a potřebné kontaktní údaje. Podrobně je řešena oblast středních a vyšších škol, kde zájemce najde termíny dne otevřených dveří, podrobnosti o přijímacím řízení, včetně údajů o počtu přihlášených a přijímaných v minulém školním roce. Zjistí, zda se platí školné nebo jaké jsou podmínky studia handicapovaných uchazečů či možnosti studia při zaměstnání. K dispozici jsou také popisy oborů středoškolského a vyššího odborného vzdělání, doplněné profilem absolventa a rozvržením obsahu vzdělání. Výhodou, kterou jinde nenajdete, je i možnost vyhledávat podle názvu školního vzdělávacího programu. Výběr podle oboru vzdělání Nejvhodnější cestou k výběru vzdělání a tedy i budoucího povolání je vyhledání vhodného oboru vzdělání. Je to cesta trochu složitější, ale poskytuje nejvhodnější výsledky. Po vstupu do vyhledavačeje potřebné nejprve vybrat kategorii vzdělání (chci se vyučit, chci maturitu 4

5 chci nástavbu apod.), pak se objeví seznam skupin oborů v této fázi si uživatel musízvolit, zda ho zajímají např. strojírenské obory nebo stavební, zemědělské či ekonomické apod. Po výběru už se objeví přímo seznam příslušných oborů. Konkrétnější informace o daných oborech a školách nabízejících tento obor pak uživatel najde po kliknutí na jeho název, kdy se dostane na tzv. kartu oboru.. Na kartě oborujsou především základní informacetýkající se charakteristiky přípravy v oboru a možnosti uplatnění absolventa. Ještě podrobnější údaje lze nalézt pod odkazy Charakteristika vzdělání, Profil absolventa a Rozvržení obsahu vzdělávání. Pro zodpovědné rozhodování je vhodné podívat se i na souborné informace vybrané z analýz trhu práce, týkajících se skupiny oborů nebo vybraného oboru vzdělání. V dolní části stránkyje pak uveden přehled škol, které vybraný obor nabízejí. Kliknutím na některou ze škol se přesunete na její kartu, kde o ní najdete množství informací (viz dále). BOX:FILTRY K usnadnění výběru jsou v systému ISA+ používány filtry. Po zaškrtnutí určitého čtverečku se zobrazí pouze ty obory a ty školy, které vyhovují vybranému kritériu. Tedy po zaškrtnutí např. Sluchové a Dálková se zobrazí pouze ty obory, do kterých jsou v dálkové formě přijímáni žáci se sluchovým postižením a pouze odpovídající školy. Výběr podle školy Jinou možností vyhledávání je použití výběru školy. Tento postup je výhodný, pokud je pro uživatele dostupných pouze několik málo škol a chce se seznámit s tím, jaké obory vzdělání nabízejí. Tato cesta je vhodná i u vysokých škol, kde je oborová nabídka značně nepřehledná. Po vstupu se objeví rozsáhlý seznam škol, kde je dobré buď jej omezit označením kraje a případně i okresu, nebo použít vyhledávač a zadat do něj město či část názvu školy. Po výběru školy uživatel najde na její stránce kromě úplného názvu (podle školského rejstříku) a kontaktní adresy i odkaz na její webové stránky, ovou adresu a telefonní číslo určené pro zájemce o studium, vč. umístění školy na mapě. Nejdůležitější informace však obsahujetabulka oborů vzdělání, do nichž škola v nejbližším školním roce plánuje přijímat žáky. V tabulce jsouu každého oboru údaje jakonázev školního vzdělávacího programu (ŠVP), délka studia, forma studia, počet povinných cizích jazyků, vyučované jazyky, počet přihlášených a přijatých v minulémškolním roce, počet přijímaných, roční školné, možnost 5

6 studia pro žáky se zdravotním postižením a nechybí ani podrobnosti o přijímacím řízení a jeho podmínkách. Výběr oboru podle povolání Někdy žák ví, jaké povolání by chtěl vykonávat, ale nezná obor, který pro něj připravuje. Potom je pro něj vhodné využít cestu přes vyhledávání povolání. Nejdříve je opět nutné vybrat oblast, do které povolání patří, nebo lze využít vyhledávače a název povolání zadat přímo. Karta povolání, na kterou se uživatel dostane, obsahuje základní informace o povolání a činnostech, které jsou pro ně charakteristické. V oranžovém rámečku jsoupak uvedeny oborypřipravující pro toto povolání. Kliknutím na ně vyvolá kartu oboru vzdělání. Na kartě povolání může uživatel najít ivýčet zdravotních omezení pro výkon povolání amedián hrubého výdělku. Pro podrobnější informace lze využít i odkaz po pravé straně, kterým se otevřou stránkykatalogu typových pozic Národní soustavy povolání. Výběr podle videa Protože mnoho žáků nezná některé profese, lze pro seznámení s nimi a následnou volbu oborupoužítfilmových ukázek.po vstupu se objeví seznam, primárně je otevřena nabídka s nejnovějšími filmovými ukázkami technických oborů vzdělání. Další záložky zobrazí seznam dříve natočených ukázek, tříděnýchbuď podle pracovní činnosti, nebo podle pracoviště. Účelem filmových ukázek je přiblížit žákům reálné pracovní prostředí a u nových ukázek i školní přípravu. Tlačítko Možnosti vzdělávání pod projekcí ukázkysměřuje buď přímo na kartu oboru, nebo na obrázkové upoutávky oborů vzdělání, které s ukázkou souvisejí a následně na zvolený obor. Výběr podle obrázků Jde o nejjednodušší vstupní bránu, která vychází z vizuální podpory výběru a umožňuje i uživatelům s nechutí k pročítání informací dostat se snadno k informacím, které potřebuje. Také orientace je jednoduší, vychází z přirozeného členění lidských činností a tedy i následně oborů, které pro tyto činnosti připravují. Krásné ilustrativní a návodné obrázky pomohou i žákům s nižší mentální úrovní se orientovat ve výběru a mohou je i zaujmout. 6

7 Profitest Panel Kam na školu na úvodní stránce zahrnuje i test prvotní profesní orientace, tzv. Profitest. Ten zjišťuje zájmové okruhy, osobnostní rysy, předpoklady a silné stránky testovaného. Výsledkem je doporučení několika oblastí oborů vzdělání, které korespondují se zjištěnými zájmy, předpoklady a silnými stránkami, vč. rozlišení předpokladů pro úrovně vzdělání. Test je určen žákům 8. a 9. tříd a podporuje proces jejich kariérového rozhodování, tj. pomáhá jim, aby se mohli podle svých možností, schopností a zájmu lépe rozhodnout, jakou vzdělávací cestu a tedy následně i povolání, si zvolit.v získaném vyhodnocení jsou uvedeny odkazy do nabídky několika okruhů pracovních činností (profesního zaměření) podle prostředí/zájmů/osobnostních rysů, které umožňují po rozhodnutí o výběru vstup na kartu vybraného oboru oborů vzdělání v ISA+. 7

8 SekceABSOLVENTI ŠKOL A TRH PRÁCE Tato sekce je především informační základnou disponující řadou informací a poznatků z oblasti vzdělávání, uplatňování absolvovaného vzdělání v praxi, vyhlídky při přechodu na vyšší odborné a vysoké školy,zaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů škol, finančního ohodnocení profesí, požadavků a potřeb zaměstnavatelů apod.údaje jsou zpracovány ve formě statických nebo dynamických stránek (viz BOX) na základě vlastních šetření či analýz dat získaných z jiných zdrojů. Cílem je podchytit hlavní problémy v těchto oblastech a v kontextu vývojových trendů českého i evropského trhu práce. Témata této sekce také přispívají k výuceobsahových okruhůčlověk a svět práce, práce s nimirovněž nabízí řadu příležitostí pro posilování dalších důležitých kompetencí. Jde nejen o práci s informacemi, ale také o schopnost diskutovat, formulovat a obhajovat své názory a postoje, pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; prezentovat informace vhodným způsobem s ohledem na uživatele atd. BOX: VÝSTUPY - dynamické stránky - pracují interaktivně, nabízejí dílčí informace na základě specifikace požadavků uživatelem,který postupně konkretizuje své zadání - statické stránky - krátké statě shrnující nejdůležitější informace z výzkumných šetření a analytických studií, - publikace ke stažení - plné znění analytických studií obvykle k tématu Absolventi a trh práce. Většina stránek podává informace i v grafickém znázornění. V závěru stránek lze často nalézt odkaz na zdrojové analytické studie. Jednotlivé stránky lze vytisknout nebo uložit jako dokument MS Word. Volba a vztah k oboru Tento oddíl nabízí širokou škálu informací zachycujících vývoj počtu žákůa absolventů, jejich motivaci pro volbu oboru, spokojenost absolventů škol s volbou oboru a příčiny případné nespokojenosti. S tím úzce souvisí i stabilita profesní volby, šance na získání zaměstnání v oboru a zájem absolventů pracovat ve vystudovaném oboru. Další významnou informací je skutečnost, jak budoucí absolventi hodnotí své šance na získání zaměstnání v oboru. Významné jsou informace vztahující se k hodnocení vzdělání, jak ze strany zaměstnavatelů, tak bývalých absolventů, zejména pak co zaměstnavatelé očekávají od školského systému a jak se školami spolupracují. K dispozici jsou rovněž informace týkající se studia na vyšších odborných a vysokých školách, například přehled o podílech absolventů středních škol hlásících se ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách a o jejich úspěšnosti při přijímacím řízení; dostupné jsou i údaje porovnávající jednotlivé skupiny oborů. 8

9 Uplatnění vzdělání Pro uživatele systému ISA+ mohou být zajímavé a přínosné také údaje o uplatňování absolvovaného vzdělání. Jde o postoje žáků k uplatnění v oboru a důvody uplatnění mimo obor. Předmětem zájmu je i hodnocení shody absolvovaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání, což spočívá ve zjišťování toho, nakolik využívají absolventi ve svém nynějším zaměstnání kvalifikaci získanou na střední škole. Posuzováno je i to, zda absolventi středního odborného vzdělávání pracují na pozicích, které odpovídají jejich úrovni vzdělání. Tento celek je doplněn i o objasnění možností Europassu, jako dokumentů zlepšující možnosti uplatnění absolventů v zahraničí. Požadavky zaměstnavatelů Z hlediska toho, co by měl absolvent umět, je zde významné zejména hodnocení důležitosti kompetencí z pohledu zaměstnavatelů, pracovníků úřadů práce i podle pracovních agentur. Dostupné jsou i podrobné údaje o požadavcích zaměstnavatelů na nové pracovníky. Uživatelé se zde dozvědí, jaké jsou hlavní faktory úspěšnosti či neúspěšnosti uchazečů o zaměstnání a jaké pracovníky zaměstnavatelé přijímají, resp. jakou úroveň vzdělání pracovníků zaměstnavatelé nejčastěji požadují a o které skupiny oborů je ze strany firem největší zájem. K dispozici jsou rovněž informace o tom, jakým způsobem firmy hledají nové pracovníky, které profese a obory vzdělání zaměstnavatelé potřebují a které pokládají z hlediska budoucnosti za perspektivní. Nezaměstnanost Obsahem jsou podrobné analýzy nezaměstnanosti absolventů z hlediska úrovně vzdělání a skupin oborů vzdělání. Uživatel může zjistit míru nezaměstnanosti i pro konkrétní obor vzdělání, zároveň se mu nabídne srovnání se situací ve skupině oborů a kategorii vzdělání. Sledována je rovněž struktura nezaměstnaných absolventů z hlediska profesní skladby. V neposlední řadě je analyzována nezaměstnanost mladých v ČR a ve státech EU. Zaměstnanost Významnou součástí systému ISA+ je sekce analyzující vývoj struktur zaměstnaných na trhu práce v ČR a v dalších zemích EU, která nabízí bohatou informační a datovou základnu a nepřímo vypovídá o profesních potřebách trhu práce. Zdokumentován je vývoj 60 profesních skupin a 24 ekonomických odvětví v ČR a v EU a naznačeny jejich perspektivy do roku Analýzy jsou v obou případech provedeny jak pro Evropskou unii, tak i zvlášť pro Českou republiku. Velice důležitým prvkem je zde možnost porovnání vývoje podílu zaměstnaných osob podle profesních skupin, odvětví i stupně vzdělání v zemích EU. Samostatně je věnována pozornost zaměstnanosti mladých v ČR a dalších evropských zemích Publikace Všechny publikace vytvářené v rámci projektu VIP Kariéra II KP i v předchozím projektu jsou soustředěny a k dispozici v této záložce. Je zde více než 60 analytických a souhrnných publikací, které jsou roztříděny jednak věcně do dále uvedených oblastí, jednak časově na aktuální a všechny. Tyto publikace jsou výchozí při zpracování statických a dynamických stránek pro informační systém a jsou publikovány jako zdrojové informace pro zájemce o podrobnější seznámení s problematikou. Publikace jsou rozčleněny do tematických skupin: Vzdělávací programy, vzdělávací nabídka škol, struktury žáků a studentů Potřeby trhu práce, uplatnění absolventů škol na trhu práce Přechod absolventů ze škol na trh práce a do terciárního vzdělávání 9

10 Bez bariér až na trh práce Souhrnné publikace Kariérové poradenství - koncepce, metodika, informace SekceBEZ BARIÉRaž na trh práce Sekce se soustřeďuje na problematiku zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků a na předčasné odchody ze vzdělávání.vychází ze snahy o využití analýz, diseminace a metodického vedení příkladů dobrých praxí jak v oblasti vzdělávání a přechodu na trh práce u žáků se zdravotním postižením, tak v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. V obou oblastech se klade důraz na využití zkušeností speciálních škol a také škol, které mají zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd, důraz je kladen na sběr příkladů dobré praxe. Pro žáky se zdravotním postižením jsou v této sekci samostatně zpracována některá témata, obdobná jako v sekci Absolventi škol a trh práce. Kromě informací v této sekci je pro tyto žáky důležitá informace o filtrech ve vzdělávací nabídce (sekce Kam na školu), kde se po zaškrtnutí příslušného zdravotního postižení objevují jen vhodné obory a školy, které je nabízejí. Žáci ohrožení předčasným odchodem najdou informace také v sekci JAK NA TO. Volba školy pro žáky se zdravotním postižením (ZP) Výběr vhodné střední školy u žáků se zdravotním postižením je podstatně složitější než u běžné populace žáků. K faktorům, které žáci musí vzít při svém rozhodování v úvahu, přistupuje celá řada dalších omezení souvisejících zejména s mírou a charakterem zdravotního postižení. Pro seznámení s těmito omezeními jsou určeny rady pro volbu střední školy žáků se ZP, uvedeny problémy těchto žáků při volbě střední školy a oboru podle druhu postižení a faktory, které volbu střední školyžáků se ZP ovlivňují. Významnou pomocí žákům se ZP jsou konkrétní příklady oborů a pozic vhodných pro žáky se ZP. Uváděné obory odrážejí současnou skutečnost středních škol, příklady pracovních pozic pro osoby se ZP byly vypracovány řešitelským týmem Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR. Absolventi se ZP a trh práce Informace v této sekci jsou důležité zejména pro kariérové poradce, protože vliv působení škol a poradenských institucí na uplatnění absolventů se ZP na trhu práce je významný. Je potřebné vycházet z potenciálu a zájmů žáka, ale brát v úvahu i aktuální situaci na trhu práce v regionu.významným prvkem zvýšení uplatnitelnosti je i absolvování vhodné praxe v průběhu studia, tedy praxe šité na míru konkrétnímu žáku se ZP, což umožní i vzájemné seznámení budoucího absolventa s potenciálním zaměstnavatelem. V této 10

11 části najdete jak příklady dobrých praxí, tak zjištěné informace, které vzešly ze šetření mezi absolventy se zdravotním postižením, nebo mezi zaměstnavateli. Nalézt zaměstnání je pro absolventy se zdravotním postižením z mnoha hledisek obtížnější než u zdravé populace, z tohoto hlediska potřebují při vstupu na trh práce a hledání zaměstnání výraznější pomoc. Prezentované informace ukazují, jak důležité jsou širší spolupráce škol, které vzdělávají žáky se ZP se zaměstnavateli, zprostředkování kontaktů žáků se ZP s firmami v regionu, účast na akcích školy, soutěžích a podobně, které zaměstnavatelům umožní získat představu o možnostech pracovního uplatnění těchto absolventů. Možnost opravdové pomoci žákům se ZP ukazují reálné příklady dobrých praxí a seznam vybraných kontaktů a webových stránek, které jsou zaměřeny na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to jak pro tyto osoby, tak i pro potenciální zaměstnavatele. Předčasné odchody ze vzdělávání I zde jsou především informace pro výchovné poradce a další pedagogy škol zaměřené na to, jak zajistit úspěšné završení vzdělávací dráhy žáků ohrožených předčasným odchodem, protože to se může stát pojistkou proti dlouhodobé nezaměstnanosti, případně může mladého člověka ochránit před hrozbou sociální exkluze. Je zde několik příkladů dobré praxe, příklad ze školy ukazuje potřebu včas podchytit žáka s ohroženým prospěchem a docházkou, vysvětlit, odkud pramení tyto problémy, informovat zákonné zástupce o problémech žáka, přesvědčit žáka o nutnosti nápravy zlepšení docházky, doplnění si znalostí, doplnění si klasifikace, zlepšení chování aj., případně navrhnout a společně se domluvit na dalším postupu ve prospěch žáka (individuální doučování, konzultace, pomoc spolužáků, pomoc rodičů, přestup na jiný obor v rámci školy, přestup na jinou školu, přerušení studia atd.) Statistické přehledy popisují strukturu žáků se zdravotním postižením, kteří se připravují v 1. ročníku středních, resp. vyšších odborných škol, a to v podrobném členění podle kategorií vzdělání a skupiny oborů, případně i jednotlivých oborů a podle druhu zdravotního postižení. Sekce JAK NA TO rady a doporučené Aby byl informační systém dostatečně komplexní, zahrnuje i sekci věnovanou kariérovému poradenství, zaměřenému na volbu vzdělávací a profesní cesty a rady týkající se zvládnutí studia. Obsah sekce je seskupen podle cílových skupin (žáci ZŠ, žáci SŠ, dospělí, poradci), které mají přece jen rozdílné informační potřeby. Základní témata jsou reprezentována obrázky, pod kterými se po kliknutí rozkryjí dílčí témata. Tato sekce je koncipována jako podpůrný systém, jehož smyslem je poskytnout a zejména zpřístupnit prvotní poradenské informace, a to jak tematiku vztahující se k výběru oboru vzdělání a přechodu na střední školu (než se rozhodnu pro střední školu, přijímačky - co bych měl vědět), tak ke studiu na střední škole (kam pro pomoc - nevím si rady, naučím se učit, maturitu po vyučení, po maturitě - na vyšší odbornou školu). Sekce obsahuje i řadu doprovodných informací, které mohou přispět k rozvoji schopnosti žáků, jak se efektivně učit a zvládat nejrůznější problémové situace související se školní přípravou. Informace pomáhají i žákům, kteří mají problémy se studiem (škola mě nebaví, končím ), zejména v případě, že se žák nechce obrátit se svým dotazem či problémem na rodiče, pedagoga poradce či 11

12 jinou osobu, která by mu jej pomohla kvalifikovaně řešit. Systém tak může plnit funkci první pomoci, současně je jeho cílem nasměrovat žáka ke kvalifikovanému poradenství. Velká pozornost je věnována takéinformacím k hledání zaměstnání (hledám práci - ale jak?), kde lze nalézt doporučení jak hledat práci, jak se píše životopis, co je motivační dopis, a jak se připravit na přijímací pohovor. Dále tady najdeme informace o tom, koho hledají zaměstnavatelé, nebo doporučení nutnosti celoživotního vzdělávání či o potřebě uvědomit si své cíle a co můžu zaměstnavateli nabídnout. Informační systém ISA+ tedy nabízí dvě základní možnosti využití: jako informační zdroj širokého spektra informací z oblasti vzdělávací nabídky, vzdělávacích programů, vývoje požadavků zaměstnavatelů a trhu práce, uplatňování absolventů ve světě práce, zejména jejich nezaměstnanosti, uplatňování dosaženého vzdělání na trhu práce atd. Informace jsou nabízeny jak formou výběrově zpracovaných témat pro široký okruh uživatelů, tak podrobných analytických studií pro zájemce o hlubší vhled do zvolené problematiky. jako podpůrný informační a poradenský zdroj a nástroj pro účely kariérového poradenství, vhodný jak pro samoobslužné, tak asistované využití; jako podpůrný metodický a didaktický nástroj pro poradce a pedagogy zabývající se kariérovým poradenstvím a vzděláváním. Současná podoba a obsah informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce(isa+) bylyvytvořenyv Národním ústavupro vzdělávání v rámci individuálního projektu národníhovip Kariéra II Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy, řízeného MŠMT a spolufinancovaného z ESF a z rozpočtu ČR. Informační systém ISA+ představuje důležitý informačně-podpůrný nástroj pro zkvalitnění služeb kariérového poradenství. Mohou jej využívat jak poradci a pedagogové nejen na školách, ale i na úřadech práce či v jiných podobně zaměřených institucích, takžáci, jejich rodiče a další veřejnost.širokýokruh uživatelů tvoří také pracovníci zajímající se o problematiku odborného vzdělávání, pracovníci veřejné správy a samosprávy či zástupci zaměstnavatelů. Ivana Eliášková Centrum kariérového poradenství tel.: , Ing. Jiří Vojtěch vedoucí oddělení pro analýzy kvalifikačních potřeb trhu práce tel.: , Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Weilova Praha 10 12

13 V případě zájmu o obrázky tohoto typu můžeme dodat další či jiné. Jsou vyříznuté z 13

14 14

15 15

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz)

Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) Návod pro uživatele Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz. Úvodní strana systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) Úvodní strana, systému ISA+ (http://www.infoabsolvent.cz)

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno Co se dozvíte? Jaká informační média a materiály

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Implementace a rozvoj systému celoživotního učení

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Příklad dobré praxe IX

Příklad dobré praxe IX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IX z realizace kariérového poradenství Mgr. Ilona Šimková 2010

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více