MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy Fieldwork in the Doubrava river basin in lower secondary schools Diplomová práce Brno 2010 Autor práce: Bc. Jan Havránek Vedoucí práce: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

2 Anotace Diplomová práce Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy pojednává o zařazení terénní výuky do zeměpisného vzdělávání na základních školách. V teoretické části se zabývá charakteristikou terénní výuky. Sleduje její výhody a nevýhody. Pojednává o výsledcích průzkumu, který se týkal zařazení terénní výuky ve vybraných školách Kutnohorského okresu. Dále obsahuje geografickou charakteristiku zájmového území řeky Doubravy. V praktické části jsou návrhy na terénní cvičení pro ţáky 2. stupně základní školy. Jsou zde zpracovány i pracovní listy pro ţáky devátého ročníku ZŠ pro dlouhodobou terénní výuku a metodická doporučení pro učitele. S výsledky práce budou seznámeni i učitelé ze škol, které se nacházejí v dosahu zvoleného území. Annotation The diploma thesis Fieldwork in the Doubrava river basin in lower secondary schools discusses integration of fieldwork into geographical education in elementary schools. The theoretical part deals with fieldwork characteristics, and it monitors its advantages and disadvantages. The thesis discusses results of a research examining integration of fieldwork in selected schools in Kutná Hora District. It also includes geographical characteristics of the Doubrava river area of interest. The practical part consists of fieldwork drafts for lower secondary schools. This part includes worksheets for the 9 th graders for long-term fieldwork, and methodical recommendations for a teacher. Teachers from the given distict will be informed about the results of the research. Klíčová slova Terénní výuka, ţák, učitel, RVP (rámcový vzdělávací program), ŠVP (školní vzdělávací program), geografická charakteristika, povodí Doubravy, okres Kutná Hora, tematická mapa, pracovní list, kooperace, samostatná a skupinová výuka. Keywords Fieldwork, pupil, teacher, the Framework Educational Programme for Basic Education, School Educational Programme, geographical characteristics, Doubrava river basin, Kutná Hora District, thematic map, worksheet, cooperation, individual and group work. 2

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a pouţil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Brně dne 27. března 2010 Jan Havránek 3

4 Poděkování Rád bych především poděkoval vedoucímu diplomové práce doc. PaedDr. Eduardu Hofmannovi, CSc. za pomoc a spolupráci při vypracování diplomové práce. Dále pak ředitelům základních škol Kutnohorského okresu, kteří mi poskytli své školní vzdělávací programy a tvůrcům školních vzdělávacích programů oboru zeměpis za vyplnění dotazníku a poskytnutí dalších informací ohledně jejich tvorby. V neposlední řadě také Mgr. Kateřině Mrázkové za pomoc při tvorbě mapových podkladů a Janu Javorskému za jazykovou korekturu. 4

5 1. OBSAH 1. OBSAH ÚVOD CÍLE PRÁCE METODIKA PRÁCE DISKUZE LITERATURY TERÉNNÍ VÝUKA ZEMĚPIS A TERÉNNÍ VÝUKA V RÁMCOVÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU CO JE TO TERÉNNÍ VÝUKA: VÝHODY A NEVÝHODY TERÉNNÍ VÝUKY: FORMY TERÉNNÍ VÝUKY POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ TERÉNNÍ VÝUKY ZAČLENĚNÍ TERÉNNÍ VÝUKY VE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH ZÁKLADNÍCH ŠKOL KUTNOHORSKÉHO OKRESU ZŠ ČÁSLAV, HUSOVA 526 (PRAKTICKÁ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢLEBY, ŠKOLNÍ 190, ŢLEBY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POTĚHY ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŢEHUŠICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ DVORY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, NÁM. JANA ŢIŢKY Z TROCNOVA ZŠ VRDY ZŠ KUTNÁ HORA, JANA PALACHA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, SADOVÁ I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU, NA POHOŘÍ 575, ZRUČ NAD SÁZAVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, MASARYKOVA GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, ČÁSLAV, MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA KUTNÁ HORA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUTNÁ HORA, KREMNICKÁ VYHODNOCENÍ ZAČLENĚNÍ TERÉNNÍ VÝUKY VE ŠVP ZÁKLADNÍCH ŠKOL KUTNOHORSKÉHO OKRESU FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA POVODÍ DOUBRAVY POLOHA A ROZLOHA GEOLOGICKÉ POMĚRY GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ A RELIÉF KLIMATICKÉ POMĚRY HYDROLOGICKÉ POMĚRY PŮDNÍ POMĚRY BIOGEOGRAFICKÉ POMĚRY SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA POVODÍ DOUBRAVY OBYVATELSTVO SÍDLA ZEMĚDĚLSTVÍ PRŮMYSL SLUŢBY NÁVRH TERÉNNÍ VÝUKY NÁVRH TERÉNNÍ VÝUKY, 9. ROČNÍK: ZÁVĚR POUŢITÁ LITERATURA

6 13. SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

7 2. Úvod Pro téma mé diplomové práce jsem si vybral terénní výuku, jako náročnou formu výuky, která neodmyslitelně patří k zeměpisnému vzdělávání. Pojem terénní výuka chápu ve smyslu definice, kterou uvádí ve své práci E. Hofmann, cituji: Terénní výuka je komplexní výuková forma, která v sobě zahrnuje progresivní vyučovací metody (pokus, laboratorní činnosti, krátkodobé a dlouhodobé pozorování, projektová metoda, kooperativní metody, metody záţitkové pedagogiky ) a různé organizační formy vyučování (vycházka, terénní cvičení, exkurze, tématické školní výlety expedice ). Těţiště této výukové formy spočívá v práci v terénu především mimo školu. (Hofmann a kol., 2003, s. 6) Zeměpis je v nových školských dokumentech zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a příroda společně s přírodopisem, fyzikou a chemií. V rámcovém vzdělávacím programu je hodinová dotace přiřazena celé vzdělávací oblasti minimálně 21 hodin a záleţí na kaţdé škole, jakou dotaci budou mít jednotlivé předměty. Jednou z moţností, jak malou hodinovou dotaci vylepšit je právě zařazení dlouhodobé terénní výuky do Školního vzdělávacího programu. Práce v terénu byla v zeměpisném vzdělávání zakotvena i v dřívějších osnovách. Např. v osnovách vzdělávacího programu Základní škola byla doporučena jednodenní terénní výuka vţdy na konec kaţdého pololetí. Týkala se např. orientace v terénu, exkurze do průmyslového podniku apod. Pro mé budoucí povolání učitele zeměpisu a dějepisu na základní škole počítám s realizací terénní výuky jako formy výuky v místním regionu, ale i mimo něj a rád bych se o tuto zkušenost podělil i s ostatními učiteli z regionu, kam je výuka situována. Diplomová práce má, mimo jiné, poskytnout informace týkajících se organizace terénní výuky ve vybrané lokalitě. Poskytuje rovněţ návrhy činností v terénu v podobě pracovních listů. S postupem času, narůstajícími zkušenostmi a poznáním budu tento otevřený systém doplňovat o další návrhy terénních aktivit v dalších místech povodí řeky Doubravy. 7

8 3. Cíle práce Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření souboru materiálů pro terénní výuku ve výuce zeměpisu na druhém stupni základní školy ve vybraném modelovém území. Tento soubor materiálů je určený pro oblast v povodí řeky Doubravy a mohou jej vyuţít učitelé ze škol ve zvolené oblasti. Do budoucna počítám s rozšířením práce o další návrhy a zkušenosti s touto vyučovací formou. Mezi postupné cíle jsem zařadil: - Vypracování charakteristiky terénní výuky, její výhody, nevýhody a její začlenění ve školním vzdělávacím programu. - Vytvoření seznamu činností v modelovém území. - Zjistit, jak je terénní výuka zakotvena ve školních vzdělávacích programech na základních školách Kutnohorského okresu. - Vypracování geografické charakteristiky zájmového území - povodí řeky Doubravy. - Vypracování tematických map pro práci v terénu. - Navrţení témat terénní výuky pro jednotlivé ročníky druhého stupně základní školy a vytvoření metodického materiálu pro učitele k realizaci terénní výuky v devátém ročníku základní školy včetně pracovních listů pro ţáky s vyuţitím mezipředmětových vazeb. 8

9 4. Metodika práce Kaţdá část diplomové práce má jiný charakter, proto i pouţité metody nejsou všude shodné. Prvotním úkolem bylo shromáţdit odbornou literaturu zabývající se terénní výukou. V první části diplomové práce, jejímţ tématem je charakteristika terénní výuky, je pouţita analýza psaných dokumentů včetně anglické literatury. Vypracování hodnocení začlenění terénní výuky na základních školách Kutnohorského okresu ve školních vzdělávacích programech si vyţádalo metodu analýzy psaných dokumentů, kde byl prostudován rámcový vzdělávací program a 14 poskytnutých školních vzdělávacích programů. Získané informace byly utříděny do tabulek. Samotné shromáţdění všech školních vzdělávacích programů probíhalo většinou osobně na základních školách (pouze jedna základní škola ze čtrnácti ve výzkumu zúčastněných má svůj kompletní školní vzdělávací program na webových stránkách). Při osobních setkáních na základních školách byla od autorů školních vzdělávacích programů oboru zeměpis pomocí dotazníkového šetření zjištěna literatura, pouţitá při tvorbě školních vzdělávacích programů a vztah k aplikaci terénní výuky při výuce zeměpisu. Pomocí metody rozhovoru s autory školních vzdělávacích programů oboru zeměpis byly získány další cenné informace o způsobu realizace terénní výuky v jednotlivých ročnících, které byly doplněny k jednotlivým tabulkám. V další části diplomové práce, geografické charakteristiky povodí řeky Doubravy, bylo vyuţito metod obecně geografického popisu a analýzy psaných dokumentů, doplněné vytvořením tématických map geologických, půdních a klimatických poměrů, schématu geomorfologických poměrů a mapy vyuţití půdy, corine V posledním cílu diplomové práce, navrhnutí metodického materiálu pro učitele a pracovních listů pro ţáky, bylo vyuţito metody analýzy psaných dokumentů a metody terénního průzkumu oblasti, v které je terénní výuka situována. 9

10 5. Diskuze literatury Pro uvědomění si začlenění výuky zeměpisu a terénní výuky samotné jsem vyuţil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2004). K pojmu terénní výuka jsem vyhledal vhodnou didaktickou literaturu a pouţil ji pro obecné zhodnocení: J. Šupka - Didaktika geografie I. (1993), Z. Kalous, O. Obs t- Školní didaktika. 1. (2002), L. Mojţíšek - Vyučovací metody (1988). Zahraniční autoři literatury o terénní výuce mají velké zkušenosti s touto formou výuky a na zahraničních školách je praktikována mnohem více, neţ na školách v ČR, proto jsem vyuţil také anglickou literaturu: D. Holmes, M. Walker - Secondary Geography: Planning geographical fieldwork. 1. (2006).. K mému výzkumu ohledně začlenění terénní výuky na druhém stupni ZŠ jsem vyuţil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2004) a čtrnáct poskytnutých ŠVP základních škol Kutnohorského okresu. Při vypracování geografické charakteristiky povodí Doubravy jsem informace čerpal z literárních a mapových pramenů. Fyzickogeografická charakteristika vychází především z publikací J. Demka - Zeměpisný lexikon ČSR: Hory a níţiny (1978), E. Quitta - Klimatické oblasti Československa (1971), M. Culek - Biogeografické členění České republiky (1995), doplněná o obrázkové přílohy z publikace A. Culka - Řeka Doubrava (1940). Při tvorbě map jsem vyuţíval mapových aplikací z portálu veřejné správy České republiky (http://geoportal.cenia.cz/). Půdní mapa je vypracována na základě taxonomického klasifikačního systému ČR. Literatura potřebná pro vytvoření metodického materiálu pro učitele a pracovních listů pro ţáky představovala Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2007), internetový portál mapy.cz (http://www.mapy.cz/) a internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (http://www.ochranaprirody.cz/). 10

11 6. Terénní výuka Podle J. Šupky, E. Hofmanna Cíle výchovy a vzdělávání určují celkovou přípravu mladého pokolení pro ţivot a práci naší společnosti. Tomu napomáhají i dílčí cíle jednotlivých vyučovacích předmětů na různých stupních a typech škol. Specifické poslání má v tomto směru zeměpis, který svým vysoce komplexním analytickosyntetickým systémovým a prostorovým pojetím svého obsahu a vzhledem ke své mnohostranné formativní funkci má významné a nezastupitelné místo. Moderní vyučování zeměpisu můţe výrazně formovat osobnosti ţáků. Má význam všeobecně vzdělávací, odborný a praktický Zeměpis a terénní výuka v Rámcovém vzdělávacím programu Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se školním vzdělávacím programem i podle měnících se potřeb a zájmů ţáků. Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě. Podporují komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně moţnosti jeho vhodného propojování a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami ţáků. Tendencí ve vzdělávání podporovaném rámcovým vzdělávacím programem je vytváření příznivého sociálního, emocionálního i pracovního klima zaloţené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky, ke kterým terénní výuka jistě patří. Zeměpis je společně s předměty Fyzika, Chemie a Přírodopis zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje ţákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a vyuţívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běţném ţivotě. 11

12 V této vzdělávací oblasti dostávají ţáci příleţitost poznávat přírodu jako systém, jehoţ součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je zaloţeno i pochopení důleţitosti udrţování přírodní rovnováhy pro existenci ţivých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvaţování. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2004) Terénní geografická výuka, praxe a aplikace je v ČR zahrnuta v rámcovém vzdělávacím programu a na tomto základě je rozvinutá ve školních vzdělávacích programech do očekávaných výstupů předmětu zeměpis (geografie), kdy ţáci ovládají základy praktické topografie a orientace v terénu, aplikují v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny, v praxi uplatňují zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. Pořádání terénní výuky by mělo být pro učitele zeměpisu povinné a závazné Co je to terénní výuka: Zeměpis v ţádném případě nelze vyučovat jen ve třídě. Nezbytnou součástí výuky na všech typech a stupních škol by měla být terénní výuka formou zeměpisných vycházek, exkurzí a terénních cvičení v krajině. Terénní výuka je jedna z vyučovacích metod, zahrnuje nejen dlouhodobé i krátkodobé pozorování, cvičení v terénu, tématické školní výlety, exkurze atd., tedy práce hlavně mimo školu, v terénu. Pro ţáky je to jedna z nejcennějších zkušeností, kdy je podle Kalhouse, Obsta (2002) komplexně rozvíjena ţákova osobnost z kognitivního (znalostního), afektivního (pocitového) a psychomotorického (tělesného) pohledu, teorie je spojena s praxí, poznatky jsou názorně, soustavně a přiměřeně prezentovány s ohledem na individuální přístup k jednotlivým ţákům. Podle Šupky (1993) je třeba zdůraznit, ţe dobře připravenou terénní výuku, kde ţáci vidí skutečné zeměpisné jevy a děje v přirozeném prostředí, nemůţe v mnoha případech nahradit sebelepší výklad v učebně, obraz, film nebo jiná pomůcka. Potřebnost a nutnost terénní výuky zdůrazňují a jejich mimořádně velký výchovný význam podtrhují všichni geografové a pedagogové nejrůznějších zemí. Význačnost práce v terénu v oboru geografie je stále dokazována a zůstává klíčovým prvkem geografického vzdělávání na všech stupních vzdělávání. 12

13 Mojţíšek (1988) vyuţívá při terénní výuce metody demonstrační, pod názvem exkurzní demonstrace. Demonstrační metoda má zprostředkovat ţákovi četné mnoha smyslové proţitky, které ţák získá prohlíţením objektu v klidu nebo v pohybu, nasloucháním, manipulováním, ochutnáváním a také proţíváním. Navazuje na Komenského Zlaté pravidlo pro učitele s poţadavkem na polysenzorické vnímání: Proto budiţ učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika moţno. Totiţ věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a hmatatelné hmatu; a můţe-li něco být vnímáno najednou více smysly, budiţ to předváděno více smyslům (Velká didaktika). Vnitřní poţitek bývá nedoceněn, ač nám často o něj jde. Patří sem proţitek péče, odvahy, radosti, tvořivosti, krásy aj. Dle Mojţíška (1988) demonstrace umoţňuje a prohlubuje prvosignální zkušenosti a ţák si pak můţe vytvořit ţivé a mnoha smyslové představy o novém jevu. Lze pak předpokládat i pevnost pamětních stop zejména tehdy, kdyţ pozorování bylo hluboce proţito, neslo stopy citového vzrušení. Musíme si uvědomit, ţe pozorování v terénu je volnější, přirozenější. Podle Holmese, Walkera (2006) by terénní výuka měla být jak nápaditá, tak odpovídat svému účelu. K oţivení práce můţeme pouţít některé ze známých a populárních témat. V současnosti je terénní práce orientovaná zejména na produkt a samotný proces práce v terénu je řízen potřebou dosáhnout určitého výsledku. Toto občas vede k udušení originality, práce v terénu je spíše orientována na výsledky, neţ na studenty. Pokud chceme práci v terénu vyuţít spíše jako prostředek pro obohacení učení, práce v terénu se stane více zvladatelnou, ţáci se jiţ nebudou jen honit za sběrem vzorků a účelem práce v terénu se stane spojení pochopení významu ţivotního prostředí a jeho role ve společnosti. Ţáci, kteří jsou zapojeni do tohoto více otevřeného učení zaloţeném na bádání, mají tendenci být více pozitivní, jejich motivace se zvýší a kaţdý si s výsledky práce odnáší odlišné zkušenosti. V dnešní době je také hojně vyuţíváno informačních a komunikačních technologií, kdy např. internet představuje bohatý zdroj informací a sekundárních dat Výhody a nevýhody terénní výuky: Celkově s sebou práce v terénu přináší řadu výhod a nevýhod, největší břemeno je soustředěno na vyučujícího, který terénní výuku zařizuje. Je li výuka dostatečně připravena, obsahuje-li nové nápady a strategie pro oţivení práce v terénu, 13

14 je-li citlivě vybráno místo konání terénní výuky, proveden brífink ve škole se studenty před konáním terénní výuky a prezentace výsledků např. v podobě projektu po realizaci terénního cvičení, bude mít terénní výuka jako forma výuky smysl a ţáci si z ní budou odnášet nesčetné poznatky a záţitky. Výhody: Výhody: Jednodušší představa průběhu určitých procesů v přírodě Spojení teorie z vyučovací hodiny s praktickou ukázkou v terénu Vyzkoušení různých metod výzkumu v geografii Nesvázanost ţáka školním prostředím Rozvoj autentického učení Rozvoj práce ve skupinách Nevýhody: Rozvrhové poţadavky Finanční poţadavky Čas na přípravu terénní výuky Bezpečnostní rizika Počasí Těţší udrţení kázně a pozornosti ţáků Špatné vytyčení cílů 6.4. Formy terénní výuky Formy terénní výuky můţeme vymezit podle několika kritérií: z hlediska časového - jak dlouho nám terénní výuka bude trvat, oborového - o jaký obor geografie se budeme v terénu opírat a podle způsobu organizace. Z hlediska časového: Jednohodinová výuka Dvouhodinová výuka Dopolední/ odpolední výuka (vícehodinová) Celodenní výuka Vícedenní výuka Z hlediska oborového: Terénní výuka fyzické geografie 14

15 Terénní výuka humánní geografie Terénní výuka regionální geografie Komplexní terénní výuka Z hlediska způsobu organizace: Práce vedená učitelem: náročnější na přípravu učitele, obstarání příslušného poměru dozor/ţáci můţe být sloţitější, je levnější, učitel má lepší přehled o dovednostech, zkušenostech a chování ţáků, jiţ si s ţáky vytvořil určitý vztah, získané materiály vyuţije při dalších výletech a při práci ve školním prostředí. Práce vedená zprostředkovatelem: vedoucí terénní výuky jsou experti - jsou řádně připraveni na moţná rizika při práci v terénu, redukuje se stres učitele - bezpečnost a organizace je obstarána zvenčí, finančně je náročnější. Vedením a přípravou terénní výuky se zabývá také integrované terénní pracoviště v Jedovnici ve spojení s Katedrou geografie PdF MU. Z hlediska místa konání: Terénní výuka v městském prostředí Terénní výuka ve venkovském prostředí 6.5. Postup při přípravě terénní výuky Důleţité je si prvně uvědomit, s kterým ročníkem budu terénní výuku provádět, náplň terénní výuky by měla odpovídat tématickému celku probíranému v daném ročníku. Povaha a náročnost úkolů musí odpovídat dovednostem ţáků. Důleţité je vytyčení cíle výuky. Výběr místa je nesmírně důleţitý, jeho potenciál musí být pouţitelný v návaznosti na učivo probírané v daném ročníku, se kterým budeme terénní výuku absolvovat. Uskutečnění jakékoliv aktivity mimo školní třídu vyţaduje detailní a dokumentované zváţení rizika. Podle Holmese, Wolkera (2006) je práce v terénu obecně velmi bezpečná aktivita, nicméně jakákoliv aktivita mimo školní třídu v sobě ukrývá určité prvky nebezpečí nebo rizik. Smyslem zváţení rizika je očekávat, minimalizovat a zvládnout moţná rizika v průběhu práce v terénu. Prvotní zváţení rizika a jeho zhodnocení musí být provedeno venku v dostatečném předstihu. Organizátor výuky by měl trasu nejprve sám projít, pořídit zápis moţných bezpečnostních rizik, vytipovat aktivity, které je moţné v terénu vyuţít, změřit čas 15

16 potřebný pro absolvování zvolené trasy, vypsat objekty, které je moţné pro výuku vyuţít, případně pořídit fotodokumentaci. Na základě zjištěných poznatků vypracuje obsah terénního cvičení, vybere objekty pozorování a vymyslí úkoly, které budou ţáci v terénu plnit, vyhledá sekundární zdroje týkající se zájmové lokality, sestaví seznam dětí účastnících se terénní výuky spolu s telefonickým kontaktem na rodiče. Vytvoří časový harmonogram terénní výuky a návrh dopravy na určené místo. Při tvorbě obsahu terénní výuky je doporučeno pracovat se školním řádem, který obsahuje obecné informace a povinnosti týkající se organizace školních výletů a akcí mimo školu, vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí. O záměru informujeme ředitele školy, který tyto akce povoluje nejpozději 14 dní před jejím konáním, nestanoví-li školní řád jinak a to písemnou formou: Ţádost o povolení mimoškolní akce. Ředitel určí vedoucího a schválí personální zajištění mimoškolní akce, v případě akcí nad 30 dětí určí zdravotníka, případně se postará o jeho proškolení, schválí program mimoškolní akce na základě návrhu vedoucího akce, konzultuje cestovní náhrady. V dostatečném předstihu věnuje vedoucí akce minimálně jednu vyučovací hodinu na přípravu ţáků, probrání či zopakování látky, která se k terénní výuce vztahuje, promluví o organizaci celé akce: čas a místo odjezdu, způsob dopravy, cíl cvičení, předpokládaný návrat, doporučí vhodnou obuv a oblečení, připomene potřebné pomůcky, v případě potřeby rozdělí ţáky do pracovních skupin. Děti a ostatní účastníci terénní výuky musí být poučeni o BOZP (Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci). Pomocí zápisu např. do ţákovských kníţek informuje rodiče dětí o cílech a organizačním zajištění výletu, zajistí písemný souhlas rodičů s účastí jejich dítěte na akci, přitom prověří zdravotní způsobilost dětí. Důleţité je shromáţdění všech pomůcek, které budou ţáci při terénní výuce potřebovat: např.: kompasy, buzoly, turistické mapy, fotoaparát, zápisník, kreslící potřeby, indikátory ph, GPS, letecké snímky, základní mapy dané lokality. Realizuje terénní výuku, dodrţuje předpisy (dopravní kázeň, ) a metodické pokyny a zásady (střídání činností, dostatek odpočinku, přizpůsobení pohybových činností nejslabším účastníkům, sledování zdravotního stavu a potíţí dětí, přiměřená zátěţ dětí, ), v polovině mimoškolní akce telefonicky informuje ředitele školy o 16

17 činnosti dětí, vyhledává bezrizikové prostory, činnosti provádí jen za dostatečného dozoru, za vhodných podmínek a počasí, o případném úrazu informuje ředitele školy i rodiče postiţeného ţáka a sepíše záznam o úrazu, který po příjezdu odevzdá. Po návratu z terénní výuky je důleţité provést vyúčtování akce, předloţit ho řediteli školy, seznámit s ním rodiče ţáků, vrátit nevyčerpané finanční prostředky, případně dodatečně vybrat. Veškeré doklady je nutné uschovat. Po terénní výuce je vhodné vyčlenit si nějakou z vyučovacích hodin na upevnění a zopakování učiva probraného na akci, prezentaci prací jednotlivých skupin, vyhlášení výsledků, oznámkování, případně předání ocenění. S ţáky je vhodné provést dotazníkové šetření, díky kterému můţeme zjistit pozitiva, případně rezervy při terénní výuce, které pak do příští akce odstraníme. 7. ZAČLENĚNÍ TERÉNNÍ VÝUKY VE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH ZÁKLADNÍCH ŠKOL KUTNOHORSKÉHO OKRESU Pro svůj výzkum jsem si vybral průzkum začlenění terénní výuky jako formy výuky ve školních vzdělávacích programech na druhých stupních základních škol Kutnohorského okresu ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacím oboru zeměpis. V Kutnohorském okresu je zapsáno v Rejstříku škol Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 33 základních škol, z toho malotřídních škol s ročníkem je 10. V okresu Kutná Hora se nacházejí také 3 osmiletá gymnázia. K mému výzkumu je tím pádem k dispozici 26 škol, které jsem obeslal průvodním em, ve kterém jsem nastínil svůj záměr a poprosil o spolupráci. Nakonec se mi sešlo 14 odpovědí na můj , coţ je těsná nadpoloviční většina z moţného testovacího vzorku, všechny s kladnou reakcí ohledně mého záměru. Jedná se o základní školy městské i venkovské, s minimálním počtem 142 dětí (ZŠ Potěhy) a maximálním počtem 579 dětí (ZŠ Kutná Hora- Kremnická). Kaţdou základní školu jsem osobně navštívil, od jednotlivých ředitelů základních škol jsem získal Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) a setkal se s tvůrci vzdělávacího obsahu oboru zeměpis, kterým jsem poloţil pár doplňujících otázek. Ty se týkaly se jejich dosaţeného vzdělání, aprobace, pouţité literatury při 17

18 tvorbě ŠVP vzdělávacího oboru zeměpis, jejich vedení výuky formou terénní výuky před vytvořením ŠVP, nebo aţ po vytvoření ŠVP (případně v kterých ročnících a jakou formou), jejich názor na začlenění terénní výuky do vzdělávacího obsahu ŠVP oboru zeměpis. Prostudoval jsem pečlivě kaţdý ŠVP, vytvořil a doplnil tabulku ke kaţdému ŠVP, kde jsou ke kaţdému ročníku vypsány hodinové dotace předmětu, tématické celky, začlenění výuky o místní krajině, práce s územním plánem a terénní výuka, která je pod kaţdou tabulkou detailně vypsána podle daného ŠVP. Zjistil jsem, kolik škol ze zkoumaného vzorku má svůj ŠVP zveřejněno na svých webových stránkách. Na závěr jsem vyhodnotil své poznatky ohledně aplikace terénní výuky na školách Kutnohorského okresu ZŠ ČÁSLAV, HUSOVA 526 (PRAKTICKÁ) kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 60 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Jana Čapková, ŠMVZP (školy pro mládeţ vyţadující zvláštní péči) Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením ( Praha 2005) František Kortus - Zeměpis pro 7. ročník zvláštní školy + pracovní sešit Marta Teplá Zeměpis pro 8. ročník zvláštní školy + pracovní sešit Miloslav Kolman - Zeměpis pro 9. ročník zvláštní školy + pracovní sešit František Kortus, František Teplý Zeměpis Česká republika učebnice pro základní školu a základní školu praktickou + pracovní sešit František Kortus, František Teplý Zeměpis Evropa učebnice pro základní školu a základní školu praktickou + pracovní sešit František Kortus, František Teplý Zeměpis svět učebnice pro základní školu a základní školu praktickou + pracovní sešit Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba Místo, kde ţijeme- učebnice pro 4. a 5. ročník ZŠ 18

19 Pavel Červinka Atlas člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník ZŠ Hana Svatoňová, Jaromír Kolejka, Petr Chalupa, Dana Hübelová Zeměpis Putování po světadílech učebnice, 1. díl Hana Svatoňová Zeměpis Putování po světadílech učebnice, 2. díl Milan Holeček, Bohumír Janský, Stanislav Tlach Zeměpis světa 1 učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia Milan holeček, Bohumír Janský a kolektiv Zeměpis světa 2 učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia Pavel Červinka, Václav Tampír Přírodní prostředí Země- učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia Terénní výuka jako forma výuky: Terénní výuku jsem praktikovala i před vytvořením ŠVP. - v 7. ročníku, kdy se v zeměpise probírala ČR Praha formou výletu do Prahy, památky ČR zámek Ţleby - v 7. ročníku, kdy se v zeměpise probíraly mapy a světové strany při cvičení v přírodě - v 9. ročníku, kdy se v zeměpise probírala doprava, jízdní řády, informační sluţby exkurze nádraţí vlakové a autobusové, informace, praktické vyhledávání dopravních spojů na internetu Na druhém stupni vyučuji jiţ zeměpis 21 let a vţdy jsem s dětmi pracovala co moţná nejnázorněji a hravou formou. Aniţ bych pouţívala honosný název terénní výuka, praktikuji ji od prvního roku, kdy jsem nastoupila do práce. Roč. 6. Poč. hodin 1 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Geografické Ano Ne Ano informace, zdroje dat, kartografie a topografie, Regiony světa, Česká republika, Společenské a hospodářské prostředí, Ţivotní prostředí 19

20 7. 1 Přírodní obraz Země, Ţivotní prostředí, Společenské a hospodářské prostředí Ne Ne Ne Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, Regiony světa- Evropa, Společenské a hospodářské prostředí, Ţivotní prostředí Regiony světa- Afrika, Amerika, Antarktida, Asie, Austrálie, Evropa oceány- Atlantský, Tichý, Indický, Severní ledový, Společenské a hospodářské prostředí, Ţivotní prostředí Ano Ne Ne Ne Ne Ano 6. ročník: Zeměpisná vycházka - okolí města Čáslav 9. ročník: Terénní geografické praxe a aplikace - ovládat základy praktické topografie a orientace v terénu: určování hlavních a vedlejších světových stran, práce s buzolou, kompasem, měřítkem mapy, zorientování mapy, uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě: ţivelné pohromy, opatření k ochraně zdraví a ţivota, zásady chování a jednání při nebezpečí ţivelných katastrof - důleţitá telefonní čísla, evakuační zavazadlo 7.2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢLEBY, ŠKOLNÍ 190, ŢLEBY kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 98 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Miroslava Prchalová, BIO/ CHE Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: RVP ZV (2007), zeměpisné učebnice 20

21 Terénní výuka jako forma výuky: Terénní výuku před vznikem ŠVP jsem nepraktikovala, pouze přírodovědná praktika, se začleněním terénní výuky souhlasím. Roč Poč. hodin 2 2 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Země jako vesmírné Ano Ne Ano těleso, Krajinná sféra, Komunikační geograf. a kartograf. Jazyk, kartografie, topografie Světadíly, oceány, makroregiony světa, Modelové regiony světa 8. 2 Česká republika, Místní region 9. Hospodářské a spol. sloţky v krajině, 2 Politická mapa dnešního světa, Krajina a ţiv. prostředí Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne 6. ročník: Zeměpisná vycházka - ovládání základů praktické topografie a orientace v terénu, aplikace praktických postupů při pozorování, zobrazení a hodnocení krajiny, aplikace zásad bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 7.3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POTĚHY 155 kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 142 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Jan Orel, NŠ- TV Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: RVP, učebnice Zeměpis světa 1, 2, 3 Nakladatelství České geografické společnosti 1996, 1998, 1998, Ţivotní prostředí Země Nakladatelství České geografické 21

22 společnosti 1998, Zeměpis naší vlasti Nakladatelství České geografické společnosti 1997, Socioekonomický zeměpis Scientia, spol. s r.o., pedagogické nakladatelství 1995 Atlasy sešitové pro základní školu: Obecný zeměpis, Afrika,Austrálie, Oceánie, Amerika, Asie, Evropa, Svět, ČR vše Kartografie Praha, , docela dost dalších map i dost starých a pochopitelně nějaké ty celkem letité zkušenosti. Terénní výuka jako forma výuky: Jiţ dávno před vypracováním ŠVP jsem terénní výuku praktikoval, hlavně v prvním a posledním ročníku 2. stupně. Formy práce podle tématu hodiny. Je to jedna z nejdůleţitějších sloţek výuky. Roč Poč. hodin Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Geografické Ne Ne Ne informace,zdroje dat,kartografie a topografie, Přírodní obraz Země Regiony světa: Afrika, Austrálie a Oceánie, Severní Amerika, Jiţní Amerika, Asie, Evropa, Světový oceán, Společenské a hospodářské prostředí Regiony světa: Afrika, Austrálie a Oceánie, Severní Amerika, Jiţní Amerika, Asie, Evropa, Světový oceán, Česká republika, Společenské a hospodářské prostředí Společenské a hospodářské prostředí, Ţivotní prostředí, Česká republika Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano 22

23 9. ročník: Terénní a geografická výuka, praxe a aplikace - Pouţívá základy praktické topografie a orientace v terénu, aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny, uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu ve volné přírodě 7.4. ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŢEHUŠICE kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 155 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne ŠVP: Škola s úsměvem Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Věra Jelínková, MAT/ ZMP Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: Zeměpis učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV nakladatelství Nová škola Terénní výuka jako forma výuky: Pro děti velmi zajímavá forma výuky. Učím druhý rok a do budoucna jistě terénní výuku budu při výuce pouţívat. Roč. 6. Poč. hodin 2 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka postavení Země ve Ano Ne Ano vesmíru, tvar a pohyby planety Země, glóbus, měřítko glóbu, Geografická kartografie a topografie, krajinná sféra Země a její sloţky, zeměpis světadílů - polární oblasti, Afrika, Austrálie a Oceánie Ne Ne Ne 7. 1 Zeměpis světadílů- Amerika, Asie, Evropa 23

24 8. 2 ČR přírodní podmínky ČR obyvatelstvo ČR hospodářství Regiony ČR Místní region Ano Ne Ano 9. 1 Politický zeměpis Obyvatelstvo - sídla Světové hospodářství Krajina, příroda a ţivotní prostředí, vlivy člověka a lidské společnosti na krajinu Působení ţivotního prostředí na člověka a lidskou společnost, ochrana ţivotního prostředí Globální problémy současného světa Státy světa, hlavní mezinárodní organizace a seskupení Ne Ne Ano 6. ročník: Zeměpisná vycházka - práce s mapou, orientace v krajině - Lze zařadit zeměpisnou vycházku, kde ţák určuje světové strany podle buzoly, kompasu i jinými způsoby, pohybuje se v terénu podle azimutu, vytváří jednoduché náčrtky a plánky okolní krajiny. K měření vzdáleností vyuţívat i mapy, které ţáci potřebují v ţivotě - turistické mapy, plán okolí školy. 8. ročník: Exkurze - průmyslový závod. Terénní výuka zapojena do projektů Ochrana přírody a Místní oblast. 9. ročník: Cvičení a pozorování v terénu v místní krajině - orientační body, pomůcky a přístroje, světové strany, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů, panoramatické náčrtky, schematické náčrtky pochodové osy ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota - ţivelné pohromy, opatření, chování a jednání při nebezpečí ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ DVORY kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků:

25 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne ŠVP: Klíč pro ţivot Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Václav Syrový, DEJ/ ZMP Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: RVP ZV (2007), atlas světa, atlas ČR, učebnice Zeměpisu nakl. Prodos, NEUMAN Turistika a sporty v přírodě, Neuman Dobrodruţné hry a cvičení v přírodě Terénní výuka jako forma výuky: Před vytvořením ŠVP jsem terénní výuku praktikoval v 9. třídě. Začlenění terénní výuky do výuky zeměpisu? proč ne, kdyţ zbývá čas, odučit se musí řada jiných nesmyslů. Navíc, je to náročné na organizaci i zvládnutí, zkuste vzít 30 puberťáků do lesa. Roč. 6. Poč. hodin 2 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Planeta Země a Ne Ne Ne vesmír, Glóbus a mapa, Litosféra, Atmosféra, Pedosféra, Hydrosféra, Biosféra, REGIONY SVĚTA- Afrika, Austrálie a Oceánie 7. 2 REGIONY SVĚTA Amerika, Asie, Evropa Ne Ne Ne 8. 2 ČESKÁ REPUBLIKA, Místní region Kutnohorsko a Střední Čechy Ano Ne Ne 25

26 9. 1 Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, světové hospodářství, hlavní mezinárodní politické, bezpečnostní a hospodářské organizace a seskupení, krajina prostředí, typy krajin, společenské a hospodářské vlivy na krajinu a na ţivotní prostředí, globální problémy současného světa Ne Ne Ano 9. ročník: cvičení a pozorování v terénu v místní krajině: orientační body, pomůcky a přístroje, světové strany, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů, panoramatické náčrtky, schématické náčrtky pochodové osy, ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota ţivelné pohromy, opatření, chování a jednání při nebezpečí 7.6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, NÁM. JANA ŢIŢKY Z TROCNOVA 182 kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 262 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Tomáš Vaněk, ISSP, TEV Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: Učebnice pro ZŠ č.j /96-2 Zeměpis, Fraus - systém ve vzdělání Školní atlas Internet 26

27 Terénní výuka jako forma výuky: V minulosti před vytvořením ŠVP jsem terénní výuku praktikoval v 6. a 9. ročníku v podobě zeměpisných vycházek. V dnešní době ji povaţuji za neodmyslitelnou. Roč. 6. Poč. hodin 2 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Vesmír, Globus a Ano Ne Ano mapa, Krajinná sféra, Geografe světadílů a oceánů- Atlantský, Tichý, Indický, Severní ledový, Afrika, Austrálie, Arktida, Antarktida 7. 1 Geografe světadílů: Amerika, Asie, Evropa Ne Ne Ne 8. 2 ČR přírodní podmínky ČR obyvatelstvo Ano Ne Ano ČR hospodářství Regiony ČR Místní region 9. 1 Politický zeměpis Obyvatelstvo - sídla Světové hospodářství Ne Ne Ano Krajina, příroda a ţivotní prostředí, vlivy člověka a lidské společnosti na krajinu Působení ţivotního prostředí na člověka a lidskou společnost, ochrana ţivotního prostředí Ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota 6. ročník: Terénní geografické cvičení - téma krajinná sféra hodnocení přírodních jevů a ukazatelů 27

28 8. ročník: Geografická exkurze - Místní region 9. ročník: Terénní geografická výuka Krajina a ţivotní prostředí 7.7. ZŠ VRDY kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 352 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ano ŠVP: Florian Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Ivana Múčková, BIO/ ZMP Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: RVP ZV (2007), Základy zeměpisných znalostí, Příručka pro sestavení učebních osnov a ověřovací sbírka úloh pro vyučovací předmět Zeměpis ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání, učebnice zeměpisu pro základní školy, Milan Holeček, Bohumír Janský, Stanislav Tlach Zeměpis světa 1 učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia Milan holeček, Bohumír Janský a kolektiv Zeměpis světa 2 učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia Terénní výuka jako forma výuky: Začlenění terénní výuky do ŠVP a především do výuky vnímám velmi pozitivně. Jedná se o vhodnou formu výuky, kdy je propojena teorie s praxí a ţáci mají moţnost si získané poznatky ověřit v praxi. Roč. 6. Poč. hodin 2 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Přírodní obraz Země Ano Ne Ano Geografická kartografie a topografie Krajinná sféra Geografe světadílů a oceánů- Afrika 28

29 7. 2 Amerika, Asie, Evropa Ne Ne Ne 8. 2 ČR přírodní podmínky ČR obyvatelstvo ČR hospodářství Regiony ČR Místní region Ano Ne Ano 9. 1 Politický zeměpis Obyvatelstvo - sídla Světové hospodářství Krajina, příroda a ţivotní prostředí, vlivy člověka a lidské společnosti na krajinu Působení ţivotního prostředí na člověka a lidskou společnost, ochrana ţivotního prostředí Ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota Ne Ne Ne 6. ročník: Zeměpisná vycházka - Práce s mapou, orientace v krajině 8. ročník: Geografická exkurze - Místní region 7.8. ZŠ KUTNÁ HORA, JANA PALACHA 166 kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 365 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Zdenka Černá, ZMP/ VV, PaedDr. Boţena Saláková, ZMP/ MAT Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: RVP+ tématické plány, které máme jiţ léta vypracované a dotaţené k naší spokojenosti podle průřezu celou řadou učebnic pouţíváme pro děti učebnice 6. roč. - Planeta Země, nakl. Fortuna, 7-9 nakl.spn v 9. v kombinaci ČR - Moby Dick, ale vybíráme i z Frause, Nové školy, ČGS i jiných - čerpáme nápady, úkoly atd., staré učebnice branné výchovy se při cvičeních v přírodě a tvorbě ŠVP velmi osvědčily 29

30 (buzola,azimut apod. jsou stejné v kaţdé době...) Samozřejmě, protoţe jsme ŠVP začali tvořit uţ před 5 ti lety - postupně, tak jsme se zúčastnili různých školení a také jsme se přes internet inspirovali a spolupracovali i s některými pilotními školami. Terénní výuka jako forma výuky: Byla vţdy součástí zeměpisu jako zeměpisná cvičení v přírodě. Dnes hlavně v 6. ročníku a částečně v 8. ročníku z časových důvodů. Ale v rámci mezipředmětových vztahů máme dohodu s Tv, mají čas, jsou často v terénu a navíc kaţdý rok pracujeme s dětmi všech ročníků v terénu v rámci projektu Sportovně/branného dne vţdy koncem října. Skupinová práce: mapa - buzola, azimut, odhad vzdálenosti, určování svět. stran jinak..., nákres plánku atd. - pracovní listy, soutěţe, jen při sport. - br. dni jde víc o soutěţ, rychlost, hru, kombinaci Tv Z - Př, výkonu a aktivity spojené např. s prací policie, hasičů, záchranné sluţby Ano, rozhodně je to zpestření, jen na ně není, alespoň u nás, čas viz. dotace hodin, protoţe to není jen 1 hodina, ale nejméně 3 Teoretická příprava ve třídě, vlastní realizace a rozumné vyhodnocení a začlenění do určitého tématu, protoţe jinak to nemá smysl. Roč Poč. hodin 2 1 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Planeta Země, Ano Ne Ano Glóbus a mapa, Přírodní obraz Země, Zeměpis světadílů a oceánů- Afrika, Austrálie, Antarktida Zeměpis světadílů a oceánů- Afrika, Austrálie, Antarktida, Amerika, Atlantský a Severní ledový oceán, Eurasie 8. 2 Zeměpis světadílů a oceánů- Asie, Evropa Ne Ne Ne Ne Ne Ne 9. 1 Politický, společenský a hospodářský zeměpis, Ţivotní prostředí, Česká republika Ano Ne Ano 30

31 6. ročník: Práce v terénu- praktické činnosti s plány, mapami a atlasy 9. ročník: Cvičení a pozorování v terénu- místní krajina, okolí školy 7.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, SADOVÁ 1756 kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 385 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Václav Vondra, MAT/ ZMP Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: učebnice Zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia 6-9, nakladatelství Fraus pracovní sešit k učebnici příručka pro učitele Školní atlas světa Atlas dnešního světa Terénní výuka jako forma výuky: Určitě vhodná, pro ţáky zajímavá, před vypracováním ŠVP jsem ji praktikoval pouze v rámci zeměpisných vycházek v kaţdém ročníku ZŠ cca 4 hodiny/školní rok. Roč. 6. Poč. hodin 2 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Postavení Země ve Ano Ne Ano vesmíru, tvar a pohyby planety Země, Geografické informace, zdroje dat, kartografie, topografie, krajinná sféra Země, Zeměpis světadílů polární oblasti, Afrika, Austrálie a Oceánie 7. 2 Zeměpis světadílů Amerika, Asie, Evropa Ne Ne Ne 31

32 8. 2 Absolutní a relativní geografická poloha, Česká republikageografická poloha, rozloha, členitost povrchu a přírodní poměry obyvatelstvo, hospodářství, regiony ČR, místní region Ano Ne Ne 9. 1 Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, státy světa, hlavní mezinárodní politické, bezpečnostní a hospodářské organizace a seskupení, globální problémy současného světa, krajina prostředí, typy krajin společenské a hospodářské vlivy na krajinu a na ţivotní prostředí Ano Ne Ano 6. ročník: Zeměpisná vycházka - Práce s mapou, orientace v krajině 9. ročník: Cvičení a pozorování v terénu v místní krajině - orientační body, pomůcky a přístroje, světové strany, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů, panoramatické náčrtky, schématické náčrtky pochodové osy ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota ţivelné pohromy, opatření, chování a jednání I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU, NA POHOŘÍ 575, ZRUČ NAD SÁZAVOU kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 394 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ano ŠVP: Škola pro všechny 32

33 Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Roman Starý, ZMP/ OV Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: RVP, řada učebnic Zeměpis ročník nakladatelství Fraus, ŠVP pilotních škol internetové stránky škol, topografické mapy Terénní výuka jako forma výuky: Vítám a zcela vyuţívám - Terénní výuka je třeba orientace v terénu (př. místní oblast), sledování změn klima, vegetace aj..např. se změnou nadm. výšky (Sněţka), zajímavá místa přírodní, historické památky okolí bydliště - 8. ročník - exkurze na Sněţku Roč. 6. Poč. hodin 2 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Slunce a vesmír, Ne Ne Ne Planeta Země, Obecný fyzický zeměpis, Lidé na Zemi 7. 2 Zeměpis světadílů a oceánů Ne Ne Ne 8. 2 Zeměpis Evropy, Evropská unie, Zeměpis České republiky- Poloha, rozloha, vývoj území, přírodní poměry, obyvatelstvo a sídla, hospodářství, regiony ČR Ano Ne Ne 9. 1 Společenské a hospodářské sloţky v krajině, Politická mapa dnešního světa, Krajina a ţivotní prostředí Ne Ne Ne Ve školním vzdělávacím programu v oboru zeměpis je terénní výuky zmíněna pouze v charakteristice vyučovaného předmětu - v organizaci výuky, dále jiţ zmíněna 33

34 v jednotlivých očekávaných výstupech v jednotlivých ročnících není. V dotazníku byla zmíněna pouze exkurze na Sněţku v 8. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, MASARYKOVA 357 kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 400 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Vlasta Martinovská, RJ- ZMP Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: RVP, sada učebnic nakladatelství Fortuna, Atlas světa Kartografie, Atlas České republiky Kartografie, Atlas dnešního světa Terra Terénní výuka jako forma výuky: Podle původních osnov byly součástí výuky vycházky, v 6. ročníku při tématu Kartografie jsem zařazovala i práci s mapou místní krajiny. Celkově záleţí na konkrétních podmínkách školy. Neţ to dělat formálně, to raději vůbec. Roč. 6. Poč. hodin 2 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Přírodní obraz Země, Ano Ne Ano Geografické informace, zdroje dat, kartografie, topografie, Regiony světa: Afrika, Indický oceán, Austrálie, Tichý oceán a Oceánie, Antarktida 7. 1 Regiony světa: Amerika, Atlantský oceán, Severní ledový oceán, Asie, Evropa (jiţní, západní, severní, jihovýchodní, východní), Rusko, Geografické informace, zdroje dat, kartografie a Ne Ne Ne 34

35 topografie 8. 2 Regiony světa: Střední Evropa, Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, Česká republika Ano Ne Ne 9. 1 Společenské a hospodářské prostředí, Ţivotní prostředí, Politický zeměpis Ano Ne Ne 6. ročník: Terénní geografická výuka, praxe a aplikace - určí světové strany, vytvoří jednoduchý náčrt, zorientuje turistickou mapu, vypočítá vzdálenosti podle měřítka, pracuje s pojmy výškopis, polohopis, kóta, nadmořská výška, vrstevnice ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu v krajině se pohybuje a orientuje podle mapy, dodrţuje základní pravidla bezpečného pobytu v přírodě aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, ČÁSLAV, MASARYKOVA 248 kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 479 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Tomáš Hasík ZMP/ BIO 35

36 Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: RVP Terénní výuka jako forma výuky: Terénní výuku jsem před vypracováním ŠVP nepraktikoval. Vzhledem k hodinové a ročníkové dotaci předmětu ZMP ji nepovaţuji za příliš šťastnou. Neumím si terénní výuku s více neţ třicetičlennou třídou příliš představit. Řešením by mohlo být uspořádat geografickou exkurzi pro polovinu třídy. Nově je pro niţší ročníky gymnázia zavedeno půlené cvičení ze zeměpisu, zde si terénní výuku dokáţi představit lépe, ale i dvouhodinovka cvičení nebude dostatečná, tedy opět jedině uspořádání exkurze. Roč. 6. Prima 2 Poč. hodin Tém. celky Země jako vesmírné těleso, Tvar a pohyby Země, Glóbus a mapa, Přírodní sféra a její sloţky, Zeměpis světadílů a oceánů oceány a polární oblasti Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Ne Ne Ne 7. Sekunda 2 Regiony světa Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie, Evropa obecná fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika, Evropa regionální přehled východní Evropa a Rusko, střední Evropa a německy mluvící země, Středomoří, Skandinávie, Balkánský poloostrov, západní Evropa Ne Ne Ne 36

37 8. Tercie 1 9. Kvarta 1 Česká republika, Místní region, Zásady chování člověka při pobytu v přírodě Ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota Geografie obyvatelstva, Geografie sídel, Geografie hospodářství, Geografie zemědělství, Geografie průmyslu, Geografie sluţeb a cestovního ruchu, Základy politické geografie, Mezinárodní integrace a sdruţení, Základy politické geografie, Základy nauky o krajině, Biogeografie biomy, Příroda a společnost Ano Ne Ano Ne Ne Ne 8. ročník: Cvičení a pozorování v terénu - rozliší a určí světové strany, aplikuje v praxi kompetence získané při výuce kartografie, orientuje se v terénu podle mapy a azimutu, určí v krajině její klíčové sloţky body, linie, matrici, na základě vyhodnocení situace v terénu stanovuje způsob svého chování vzhledem k zachování své bezpečnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA KUTNÁ HORA kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 512 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne ŠVP: Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Mgr. Daniel Mucha, TEV/ ZMP 37

38 Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: učebnice od Frause Terénní výuka jako forma výuky: Terénní výuku vyuţívám - mapování okolí školy, projektová výuka,,okolí Kutné Hory, CHKO v mém okrese atd., 6., 8., 9. třída - propojení teorie s praxí je v zeměpise samozřejmost, terénní výuka dává ţákům moţnost vyzkoušet si práci v terénu, je to praktická disciplína do jejich budoucího ţivota. Roč Poč. hodin Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Informační Ano Ne Ano: dokumentační zdroje v geografii, základy kartografie a topografie, planeta Země, Litosféra, Atmosféra, Hydrosféra, Pedosféra, Biosféra, Regiony světa: Afrika, Austrálie, Antarktida, Regiony světa: Arktida, Antarktida, Amerika, Asie, Evropa Regiony světa: Evropa, Česká republika, kraje ČR, ekologické problémy světa, zahraniční obchod ČR, mezinárodní organizace Ne Ne Ne Ano Ne Ne 9. 2 Společenské a hospodářské prostředí, Ţivotní prostředí Ano Ne Ano 6. ročník: Práce v terénu - orientace v terénu, tvorba situačních plánků, práce s mapou místní krajiny - plánováno na listopad 38

39 9. ročník: Terénní geografická výchova - práce s jízdním řádem, programy a zápisy výletů, geomorfologické poměry vybrané lokality, azimut, pozorování a náčrtky v krajině, bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě - plánováno na měsíce duben, květen, červen ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUTNÁ HORA, KREMNICKÁ 98 kraj: Středočeský, okres Kutná Hora Počet ţáků: 579 www. adresa: ŠVP dostupný na webu: Ne Autor vzdělávacího oboru zeměpis: Eva Ţelezná ZMP/ TEV Literatura pouţitá při zpracování vzdělávacího oboru: - Oficiální dokument RVP pro ZŠ - Osnovy pro ZŠ - učebnice: Planeta Země (Brychtová, Brinke, Herink), Fortuna 2001 pro 6. ročník, Zeměpis ČR (Chalupa, Horník), SPN pro 8. ročník, Školní atlas ČR (Kartografie Praha) Terénní výuka jako forma výuky: Terénní výuku jsem praktikovala jiţ před vytvořením ŠVP v 6. ročníku (tématický celek - geografická kartografie a topografie + krajinná sféra) formou zeměpisných vycházek zaměřených na práci s mapou v terénu (pohyb podle mapy, čtení mapy výškopis, polohopis, orientace světových stran atd.), tématický celek krajinná sféra ukázky konkrétních příkladů působení exogenních činitelů v místním regionu. Další uplatnění terénní výuky v 8. ročníku při výuce ČR, kde je část tématického celku věnována místnímu regionu (komplexní geografická charakteristika místního regionu). Terénní výuka je metoda, která má bezpochyby v tomto předmětu své nezastupitelné místo a plně podporuje dosaţení klíčových kompetencí ve výuce zeměpisu na ZŠ. Pozitivem ŠVP je moţnost vlastního uspořádání tématických celků a časové dotace (v rámci RVP), uplatnění moderních metod a větší (aktivnější) zapojení ţáků do výuky. 39

40 Roč Poč. hodin 2 2 Tém. celky Místní krajina Práce s územním plánem Terénní výuka Země jako vesmírné Ano Ne Ano těleso, Krajinná sféra, Systém přírodní sféry na planetární úrovni, Makroregiony světa, světadíly a oceány: Austrálie, Oceánie, Antarktida, Indický a Tichý oceán, Komunikační jazyk, Geografická kartografie a topografie Makroregiony světa, světadíly a oceány: Afrika, Amerika, Asie, Evropa(Jiţní Evropa, Severní Evropa a Západní Evropa), Atlantský oceán, Severní ledový oceán Ne Ne Ne 8. 1 Makroregiony světa, světadíly a oceány: Evropa (Střední Evropa, Jihovýchodní Evropa, Východní Evropa), Místní region, Česká republika, Regiony České republiky, Ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota, Krajina, Vztah příroda a společnost Ano Ne Ano 40

41 9. 2 Obyvatelstvo světa, Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy, Světové hospodářství, Regionální společenské, politické a hospodářské útvary, Makroregiony světa, světadíly a oceány, Modelové regiony světa, Komunikační jazyk, Ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota Ano Ne Ano 6. ročník: Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze - orientuje se v terénu, zvládá základní praktické postupy při pozorování krajiny: orientační body, pomůcky a přístroje, stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran 8. ročník: Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze - aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny, uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě, zvládá základy praktické topografie a orientace v terénu, ovládá chování v případě nebezpečí atmosférických poruch: pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché panoramatické náčrtky krajiny 9. ročník: Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze - ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu, pouţívá praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny, řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě, ovládá chování v případě nebezpečí zemětřesení, sesuvů půdy a povodní: praktická topografie při pohybu v terénu; jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů 41

42 7.15. Vyhodnocení začlenění terénní výuky ve ŠVP základních škol Kutnohorského okresu Prostudoval jsem Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) a 14 školních vzdělávacích programů vzdělávacího oboru Zeměpis jednotlivých základních škol a osmiletých gymnázií Kutnohorského okresu. V RVP není vzdělávací obsah oboru zeměpis utříděn podle ročníků. Učitel si můţe sestavit vlastní vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) oboru zeměpis pro jednotlivé ročníky na základě RVP dle svých představ, v rámci nejlepší návaznosti učiva ţákům. Terénní výuka by se měla vyskytnou alespoň v jednom ročníku - ţáci ovládají základy praktické topografie a orientace v terénu, aplikují v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny, uplatňují v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě. Pro mně těţko pochopitelné zjištění, pouze jedna základní škola ze čtrnácti oslovených má svůj ŠVP umístěn na svých webových stránkách a to I. Základní škola ve Zruči n. Sázavou, u ostatních si ho musíte vyţádat u ředitele dané základní školy (ředitelé se neradi zbavují svého Know how, mnohdy nejsou ochotni poskytnout vám ho v elektronické podobě). Většina ŠVP mnou prostudovaných vzdělávacích oborů zeměpis byla vytvořena učiteli s geografickým vzděláním, pouze ve čtyřech případech ze čtrnácti vzdělávací obsah tvořili pedagogové s jiným neţ geografickým vzděláním. Učitelova předmětová aprobace nám také můţe napovědět, v které návaznosti s jakým předmětem a v jaké formě se bude terénní výuka konat - např. terénní výuka spojená se sportem ve formě orientačního běhu, výuka spojená s dějepisem ve formě poznávací exkurze historického objektu, výuka spojená s přírodopisem ve formě vycházek v přírodě a další. Je pochopitelné, ţe všechny prostudované ŠVP vycházejí z RVP. Při tvorbě jednotlivých ŠVP bylo vyuţito nepřeberné mnoţství učebnic, např. z nakladatelství Fraus, SPN, Nová škola, autorů Holeček M., Kortus F., Svatoňová H. a další, školních atlasů, topografických map a v neposlední řadě ŠVP pilotních škol internetových stránek škol a vlastních letitých zkušeností. 42

43 Z dotazníků jasně vyplývá, ţe pedagogové chápou terénní výuku jako neodmyslitelnou součást zeměpisné výuky, při které si ţáci prakticky vyzkouší své poznatky z vyučovacích hodin, teorii propojí s praxí. Většina učitelů zeměpisu terénní výuku praktikovala jiţ před vytvořením ŠVP. Největším problémem a brzdou této formy výuky jsou nízké hodinové dotace v učebním plánu pro obor zeměpis a obtíţné praktikum terénní výuky při větším počtu ţáků ve skupině. Ve většině mnou prostudovaných ŠVP je terénní výuka začleněna alespoň v jednom ročníku druhého stupně, kromě I. Základní školy ve Zruči n. Sázavou, kde není terénní výuka zakotvena ve vzdělávacím oboru zeměpis ani v jednom ročníku. Forma terénní výuky se odvíjí od probíraného tématu v daném ročníku a pomocí mezipředmětových vazeb kooperuje s ostatními předměty. V šestém ročníku je náplní učiva na většině základních škol úvod do zeměpisu, kartografie a topografie, obecný fyzický zeměpis. Terénní praxe je zde spojena s výukou kartografie a topografie, orientací v přírodě, ke které nám vystačí základní pomůcky jako mapa, kompas, buzola, kreslící pomůcky. Ţáci musí být seznámeni s bezpečností pohybu a pobytu ve volné přírodě. V mnou prostudovaných ŠVP jsou pouze čtyři základní školy, které nemají do tohoto ročníku terénní praxi zahrnutou (Potěhy, Ţleby, Zruč n. S., Gymnázium Čáslav). Na ostatních školách v šestých ročnících terénní praxe probíhá formou cvičení a pozorování v terénu, ţáci ovládají základy praktické topografie a orientace v terénu, pracují s mapou, pouţívají praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny, řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. Většinou se tato terénní výuka provádí v okolí základní školy. Tato terénní výuka je charakteristická svou nenáročností na finance, místo, přípravu a běţnou dostupnost pracovních pomůcek. Na ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha jsem se setkal se spojením terénní výuky se cvičnou evakuací školy a branným dnem. Téma místní krajiny je s učivem v tomto ročníku spojena v deseti základních školách, mimo základní školy: Základní škola a Mateřská škola Potěhy, Základní škola Nové Dvory, I. Základní škola Zruč nad Sázavou, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav. S územním plánem v tomto ročníku nepracuje ţádná z oslovených základních škol. Učivo v sedmém ročníku představuje charakteristiky světadílů Afriky, Austrálie + Oceánie, Ameriky, Asie. V mnou prozkoumaných ŠVP základních škol není ani v jedné ZŠ spoje výuka v tomto ročníku s terénní výukou. Výuka v tomto 43

44 ročníku není ani v jedné základní škole spojena s výukou o místní krajině, či s prací s územním plánem. V osmém ročníku je náplní učiva Evropa, Česká republika a místní region. V mnou zkoumaných ŠVP čtrnácti základních školách má terénní výuku zahrnutou do tohoto ročníku 5 škol. Zbývajícím bych doporučil praktikování terénní výuky právě do tohoto ročníku, kdy se nabízí spojení s učivem o místním regionu či návštěvou nějakého průmyslového podniku regionu. Na některých základních školách je do terénní výuky v tomto ročníku zahrnuto také učení o ochraně přírody. O terénní výuku by mohl být doplněn plánovaný projekt tvorby průvodce místní oblasti na ZŠ Sadové, Čáslav. Téma místní krajiny se ve vzdělávacím obsahu oboru zeměpis osmého ročníku vyskytuje ve všech mnou prostudovaných ŠVP, krom ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha. Práce s územním plánem není zmíněna v ţádném vzdělávacím obsahu ze čtrnácti ŠVP, i kdyţ k tomu vyloţeně svádí téma místní krajiny, probírané na třinácti ze čtrnácti základních škol v tomto ročníku. V devátém ročníku je náplní výuky obecný socioekonomický zeměpis světa, spojený s ekologií. Terénní výuka je ze zmíněných základních škol uvedena v tomto ročníku v deseti případech. Terénní výuka je převáţně spojena s místem bydliště a s ochranou ţivotního prostředí. Ţáci v terénu procvičují základy praktické topografie a orientace v terénu, určují hlavní a vedlejší světové strany, pracují s buzolou, kompasem, měřítkem mapy. Na Základní škole Sadová, Čáslav formou orientačního běhu, na Základní škole T. G. Masaryka Kutná Hora ţáci zajímavě pracují v terénu s jízdními řády, sestavují jednoduché scénáře výletů. V neposlední řadě je terénní výuka zaměřena na ochranu člověka při ohroţení zdraví a ţivota během ţivelných pohrom a nebezpečí. Ze všech čtrnácti ŠVP základních škol se nevyskytuje ani jediný, který by měl terénní výuku začleněnou ve vzdělávacím obsahu předmětu zeměpis v kaţdém ročníku druhého stupně. Začleněnou terénní výuku ve třech ročnících mají tři základní školy: ZŠ Kremnická - Kutná Hora, ZŠ Čáslav - Náměstí Jana Ţiţky z Trocnova a ZŠ J. V. Sticha - Punta Ţehušice. Jedná se o školu s největším počtem ţáků (Kremnická), školu se středním počtem ţáků (ZŠ Čáslav - Náměstí Jana Ţiţky z Trocnova) a o školu s nejmenším počtem ţáků (ZŠ J. V. Sticha - Punta Ţehušice). Terénní výuku zařazenou ve dvou ročnících druhého stupně má pět základních škol: ZŠ Sadová - Čáslav, ZŠ Kutná Hora - Jana Palacha, ZŠ Kutná Hora - Masarykova, ZŠ Čáslav - Husova a ZŠ Vrdy. Jedná se o školy jak s největším počtem ţáků (Masarykova - 44

45 K.H.), školy se středním počtem ţáků, tak o školy s nejmenším počtem ţáků (Husova - Čáslav). Jedinou terénní výuku začleněnou v jednom ročníku druhého stupně má pět škol: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, ZŠ Ţleby, ZŠ Potěhy, ZŠ Čáslav - Masarykova a ZŠ Nové Dvory. Jedná se o školy s menším počtem ţáků situované na vesnicích (ZŠ Ţleby, ZŠ Potěhy, ZŠ Nové Dvory) a školy s největším počtem ţáků (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, ZŠ Čáslav, Masarykova ). Ţádnou začleněnou terénní výuku ve vzdělávacím obsahu ŠVP vzdělávacího oboru zeměpis v třídách druhého stupně nemá pouze I. ZŠ Zruč n. S. Nejčastěji probíhá terénní výuka v šestém ročníku (na 10 základních školách), v devátém ročníku (na 9 základních školách), méně v osmém ročníku (na 5 základních školách) V sedmém ročníku nemá terénní výuku začleněnou ani jedna základní škola ze čtrnácti testovaných. Terénní výuka v ročníku: Název školy Celkem ZŠ Čáslav, Husova 526 (praktická) Ano Ne Ne Ano 2 Základní škola Ţleby Ano Ne Ne Ne 1 Základní škola a Mateřská škola Potěhy 155 Ne Ne Ne Ano 1 ZŠ J. V. Sticha-Punta Ţehušice Ano Ne Ano Ano 3 Základní škola Nové Dvory Ne Ne Ne Ano 1 Základní škola Čáslav, Nám. Jana Ţiţky z Trocnova 182 Ano Ne Ano Ano 3 ZŠ Vrdy Ano Ne Ano Ne 2 ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166 Ano Ne Ne Ano 2 Základní škola Čáslav, Sadová 1756 Ano Ne Ne Ano 2 I. Základní škola Zruč nad Sázavou Ne Ne Ne Ne 0 Základní škola Čáslav, Masarykova 357 Ano Ne Ne Ne 1 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav Ne Ne Ano Ne 1 Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora Ano Ne Ne Ano 2 Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Ano Ne Ano Ano 3 Celkem Obr. 1 Terénní výuka v jednotlivých ročnících ZŠ 45

46 8. FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA POVODÍ DOUBRAVY 8.1. Poloha a rozloha Zájmové území se týká povodí Doubravy (č. h. p ), celková plocha čítá 600 km 2, pro srovnání celková plocha povodí Vltavy čítá km 2, průměrný průtok Doubravy u Záboří nad Labem, kde ústí do Labe činí 4,5 m³/s, Vltavy u Mělníka 151,0 m³/s. Pramenná oblast a jihovýchodní část povodí se nachází na česko-moravském pomezí v kraji Vysočina ve Ţďárských vrších, které je pramennou oblastí dalších českých řek Svratky, Sázavy, Oslavy a Chrudimky. Horní okraj povodí pokračuje severozápadně, souběţně s povodím řeky Chrudimky (č. h. p ) po hřebenech Ţelezných hor, táhnoucí se skrz jihozápadní okraj Pardubického a východní okraj Středočeského kraje po město Týnec nad Labem. Zde sousedí s povodím Labe od Chrudimky po Doubravu (č. h. p ), které tvoří síť menších toků. Jiţní hranice povodí probíhá severozápadně, souběţně s povodím Sázavy (č. h. p ) po ose Slavětín, Chotěboř, Habry v kraji Vysočina, Vlkaneč, Čáslav, Rohozec, Záboří nad Labem ve Středočeském kraji, kde sousedí s povodím Labe od Doubravy po Cidlinu (č. h. p ). Jako kaţdou řeku dělíme i Doubravu do tří částí. Horní tok řeky sahá od pramenů aţ k Libici nad Doubravou, celý tok spadá do kraje Vysočina. Řeka tu sestupuje z výšky 700 m n. m (hlavní pramen u Nové Huti) do výšky 400 m n. m (pod mostem v Libici) v celkové délce m. Průměrný spád v tomto úseku činí 10,6 (Spád 1 znamená, ţe řeka na dráze m sestoupí o 1 m). Střední část toku protéká od Libice nad Dobravou 400 m n. m aţ do Ţlebu 226 m n. m., kde přechází z kraje Vysočina do západní části Pardubického kraje a u obce Ţleby do jihovýchodní části Středočeského kraje. Celková vzdálenost středního toku činí m, z čehoţ vyplývá spád 4,2. Dolní tok spadá do východní části Středočeského kraje, začíná u obce Ţleby 226 m n. m a končí u soutoku s řekou Labe u Záboří nad Labem 198 m n. m. Délka činí m. Jedná se tedy o nejkratší úsek s nejmenším spádem, jeţ není větší neţ 1,3. Řeka Doubrava postupně protéká obcemi a městy: Staré Ransko, Ţdírec nad Doubravou, Nové Ransko, Sobíňov, Bílek, Libice nad Doubravou, Maleč, Víska, 46

47 Jeřišno, Vestecká Lhotka, Spačice, Paříţov, Mladotice, Ronov n. Doubravou, Ţleby, Vrdy, Zbyslav, Bojmany, Ţehušice, Habrkovice, Kobylnice, Záboří nad Labem. 47

48 48 Obr. 2 Lokalizace povodí Doubravy v ČR

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.4 Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie O1.A: minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 5 (druhé pololetí) - Planetární geografie - Kartografie - Atmosféra a hydrosféra - Litosféra

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

I. Sekaniny1804 Zeměpis

I. Sekaniny1804 Zeměpis Zeměpis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku, v celkové dotaci 7 hodin týdně, z

Více

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Zeměpis 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ZEMĚPIS A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu zeměpis (geografie) je dle školního vzdělávacího

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Zeměpis 6.12 Zeměpis Vyučovací předmět zeměpis má společensko-přírodovědný charakter, který žákovi umožňuje

Více

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS IX.1.A Zeměpis Charakteristika předmětu: ZEMĚPIS v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Zeměpis je

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Elektronické obchodování... 3 3.2 MS PowerPoint... 5

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Planeta Země 6.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Planeta Země 6.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 6.TEST k ověření znalostí Planeta Země - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_2_17

Více

ZEMĚPIS (6. 9. ročník)

ZEMĚPIS (6. 9. ročník) ZEMĚPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele -

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - Brno 2014 Materiál byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS obsah předmětu časové vymezení předmětu Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a části průřezových témat Výchova

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu 7.25 Pojetí vyučovacího předmětu Zeměpis cestovního ruchu Obecné cíle výuky Zeměpis cestovního ruchu Předmět Zeměpis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A VÝUKA GEOLOGIE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A VÝUKA GEOLOGIE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A VÝUKA GEOLOGIE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU Jitka Pluskalová Katedra přírodopisu a pěstitelství Pedagogické fakulty UP Souhrn Příspěvek se snaží informovat o zařazení

Více

5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním z vyučovacích

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Zeměpis Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předmět člověk a jeho svět na 1. stupní s časovou dotací po 2 hodinách týdenní výuky v šestém a sedmém ročníku a po 1 hodině v osmém a devátém

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1Z3 Vesmír

Více

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii Regiony světa: 9 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. 10 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu ZEMĚPIS

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu ZEMĚPIS MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZEMĚPIS alternativní učební osnova pro učební a studijní obory SOŠ a SOU, které nemají zeměpis jako odborný vyučovací předmět (minimálně

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více