Zahrady pro tìlesnì postižené

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahrady pro tìlesnì postižené"

Transkript

1 Mendelova zemìdìlská a lesnická univerita v Brnì Zahradnická fakulta v Lednici Ústav Zahradní a krajinné architektury Diplomová práce na téma: Zahrady pro tìlesnì postižené Zpracovala Bc. Jitka Veèeøová Vedoucí práce: Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. Lednice 2006

2 1 Sursum corda! Vzhùru srdce! (motto Unie Roska - osoby nemocné Roztroušenou sklerózou)

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatnì a použila jen pramenù, které uvádím v pøiloženém seznamu literatury. Souhlasím, aby byla tato práce uložena v knihovnì Zahradnické fakulty Mendelovy zemìdìlské a lesnické univerzity a zpøístupnìna ke studijním úèelùm. V Lednici dne 5. kvìtna 2006

4 Podìkování Za vedení této práce bych chtìla podìkovat panu Prof. Ivaru Otrubovi, za pomoc a ochotu pøedevším paní Ing. Milenì Antonovièové z Ligy za práva vozíèkáøù, Ing. Zdence Kuncové z brnìnské Kociánky, Ing. Puchnerové z Botanické zahrady Olomouc, paní zástupkyni z Ivanèické Speciální školy pro sluchovì postižené, kamarádkám Martì Fischer za neúnavnou pomoc pøi hledání Slepecké zahrady v Budapešti, Dáše Ševèíkové za zásobu informací o tìlesnì postižených a všem dalším lidem, kteøí mi pomohli a poradili. Dìkuji mojí mámì za její sílu, tátovi za technickou pomoc,mému pøíteli za podporu a všem, co mi vìøili za to, že mi drželi palce, i tìm, co mi nevìøili, protože mì to donutilo vytrvat. Dìkuji všem mým uèitelùm, za to, co mì nauèili, a už ve školách nebo mimo nì. Tuto práci bych chtìla vìnovat pøedevším mé mámì a ostatním tìlesnì postiženým, jejichž sílu a elán obdivuji. Chtìla bych ji vìnovat i tìm, kteøí se jim pomáhají, kteøí dìlají nìco pro to, aby byl náš svìt opravdu bez bariér.

5 1. OBSAH 1.Obsah 2.1 Úvod 2.2 Definice pojmù 2.3 Metodika 3.1 Kdo se øadí k tìlesnì postiženým Sluchovì postižení Osoby s postižením pohybového ústrojí Osoby se zrakovým handicapem 3.2 Postižení a spoleènost 4. Stávající zákonné prostøedí 5. Význam zelenì pro tìlesnì postižené 6. Základní principy tvorby zahrad pro tìlesnì postižené 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru 7.1 Pøekonávání terénu, rampy 7.2 Vstupy do objektù 8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí 8.1 Povrchy komunikací 8.2 Dìtská høištì a sportovištì 8.3 Materiály pro vodící linie 9. Specifické prvky zahradní architektury pro tìlesnì postižené 9.1 Vyvýšené záhony 9.2 Zahrady v nádobách 9.3 Vertikální zahrady 9.4 Komunikace 9.5 Prvky pro echolokaci 9.6 Mobiliáø 9.7 Pítka 9.8 Informaèní systém 9.9 Bezbariérová dìtská høištì 10. Mìsto bez bariér 10.1 Pøechody pro chodce 10.2 Oznaèování pøekážek 10.3 Nástupištì MHD 10.4 Sloupky a slloupy 10.5 Parkovištì 10.6 Mìstská zeleò

6 10.7 Pøíklady realizací bezbariérových mìstských ploch Námìstí Gellért tér, Budapeš Guelph Enabling Garden, Riverside park Guelph, USA Zahrada smyslù, Falledparken, Kopenhagen, Dánsko 11. Speciální zaøízení pro pobyt TP 11.1 Druhy zaøízení 11.2 Stavby speciálních zaøízení Novì vznikající ústavy 11.3 Základní zásady tvorby zahrad ústavù pro TP Zahrady ústavù a speciálních škol pro tìlesnì postižené dìti a mládež Ústavy a denní stacionáøe pro dospìlé a jejich zahrady Zahrady domovù dùchodcù Penziony, domy s peèovatelskou službou a jejich okolí 11.4 Chyby pøi tvorbì okolí speciálních zaøízení Dùm s peèovatelskou službou Hrotovice Dùm s peèovatelskou službou, Vltavínská, Tøebíè 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení Royal schoul for the Delf, Manchester, Velká Británie Filatow Schule in neu Grünau, Lipsko, Nìmecko Speciální školy pro sluchovì postižené, Ivanèice Domov odpoèinku ve stáøí, Mysliboøice 12. Soukromé zahrady tìlesnì postižených osob 12.1 Pøístøešek pro auto 12.2 Bazén bez bariér 12.3 Záhony pro zahradnièení 13. Speciální zahrady Výbìr rostlin pro speciální zahrady 13.1:1 Doporuèované druhy rostlin Pøíklady realizací speciálních zahrad Slepecká zahrada, Városligét, Budapeš, Maïarsko Senshaven, Pindstrub Center, Dánsko Slepecká zahrada ve Velbyparken, Kodaò, Dánsko Enabling garden, Botanická zahrada, Chicago Zahrada dotykù a vùní, Indie Zahrada smyslù, Japonsko 14. Praktická èást Návrh okolí DPS Vltavínská, Tøebíè Slepecká zahrada, Botanická zahrada, Olomouc 15.Diskuze 16. Resumé 17. Závìr 18. Seznam obrázkù 19. Použitá literatura 20. Pøílohy

7 2.1 ÚVOD "Postižení, nemoc, slabost všeho druhu jsou nejen protipóly nepostižení, zdraví a síly, ale ve své komplementaritì jsou souèástí lidského údìlu stejnì jako narození a smrt. Nezasloužená nerovnost, nezasloužená omezení jsou "zcela namístì" tak jako pøítomnost neduživých uschlých kvìtù a zlámaných vìtví na stromì zápasících s vnitøními i vnìjšími pøekážkami. Nemocní, trpící jsou "padlí na poli cti" a pøedstavují daò, kterou lidstvo platí za pokrok" Ivanovová, 2001, str. 6 aždý den se pohybujeme, vidíme, slyšíme, mùžeme nìkam jít. Kam? Kamkoli, kam se nám jen zachce. Rozbìhnout se po rozkvetlé louce nebo po schodišti vystoupat ke skvostnému baroknímu chrámu. Vìtšinou si ani neuvìdomujeme, Kjaký máme dar. Neuvìdomujeme si svoji neskuteènou svobodu, vidìt, slyšet, jít kamkoli jen chceme. Neuvìdomujeme si, že jsou lidé, kteøí tuto možnost nemají. Nebo možná uvìdomujeme, ale nevíme, v podstatì nemùžeme zcela vìdìt, co pro nì naše volnost znamená. Neznáme povahu jednotlivých pøekážek, a proto si je, by nevìdomky klademe do cesty. Tato práce má ukázat smìr všem, kteøí chtìjí vidìt, slyšet a zkusit najít cestu. Najít cestu mezi dvìma svìty a umožnit všem lidem kráèet po cestì spoleèné. V souèasné dobì je téma tìlesnì postižených èasto diskutovanou otázkou. Naøízení bezbariérových úprav, výstavby domù s peèovatelskou službou za výrazné podpory státními dotacemi, integrace tìlesnì postižených dìtí do "normálních" základních škol èi státní podpora zøizování pracovních míst pro osoby s rùzným typem postižení. Lidem, kteøí se bìžnì nesetkávají s tìlesnì postiženými, se samozøejmì všechny tyto výraznì zmedializované akce zdají dostateèné. Èasto se ozývá i otázka, zda-li se toho pro postižené nedìlá pøíliš. Avšak pokud se jen na jeden zcela všední den podíváte oèima nìkoho z postižených, èi zkusíte jen na pár hodin usednout na invalidní vozík, pohled se vám zcela jistì zmìní. Právì toto poznání mì pøivedlo k tématu diplomové práce. Moje matka byla nucena po dlouhé nemoci usednout na invalidní vozík a vzhledem k této zkušenosti se rodina pøestìhovala do "bezbariérového" bytu v Domì s peèovatelskou službou. A právì díky poznání zpùsobu, jakým se dnes s velkou slávou staví podobná zaøízení, jsem se rozhodla podívat se na danou problematiku detailnìji. Po kritickém zhodnocení nìkolika podobných nových i starších objektù a pokusech "normálního" pohybu se po mìstì jsem zjistila, že je potøebné udìlat ještì hodnì. Ale nejen udìlat, ale pøedevším udìlat kvalitnì a použitelnì, vytváøet prostory a zaøízení opravdu bez bariér, a ne jen místa s takovou nálepkou. Cílem této práce je zmonitorovat jednotlivé pøístupy, možnosti a zpùsoby utváøení prostoru pro tìlesnì postižené osoby, a to pøedevším pro osoby s omezenou hybností, èímž by tato práce mìla rozvinout a doplnit diplomovou práci dnes již Ing. Kateøiny Èernohorské, Koncepèní a tvùrèí principy zahradnì architektonických úprav pro Dùvody Cíle 2 Každoroèní bezbarierová výstava orchidejí v areálu pro tìlesnì postižené Na Kociánce v Brnì 7

8 tìlesnì postižené osoby z roku 1996 (Mendelova zemìdìlská a lesnická univerzita v Brnì, Zahradnická fakulta v Lednici, vedoucí práce Prof. Ing. Ivar Otruba). A pøedevším podat jakýsi návod a stanovit požadavky na tvorbu skuteènì bezbariérových prostorù. V neposlední øadì jde také o to na pøíkladech ukázat chyby, které se v souèasnosti v bezbariérových realizacích vyskytují a navrhnout jejich nápravu, pokud je možná. Práce v navazuje na práci Kateøiny Èernohorské, která je více vìnována osobám se zrakovým postižením, je tedy více zamìøena na tvorbu prostoru pro pohybovì handicapované. 2.2 Definice pojmù Osoba tìlesnì postižená - osoba s postižením smyslového nebo pohybového ústrojí, osoba se ztíženou schopností pohybu a orientace Zrakovì postižená osoba - osoba se špatnì fungujícím èi zcela nefungujícím zrakovým ústrojím. Blíže budou zrakovì postižené osoby specifikovány ve zvláštní kapitole Nevidomý - osoba nevidící Slabozraký - osoba èásteènì vnímající zrakem Osoba sluchovì postižená- osoba se špatnì fungujícím sluchovým ústrojím. Vozíèkáø - osoba používající mechanický èi elektrický ortopedický vozík Osoba tìžce chodící - osoba se ztíženou schopností chùze, vìtšinou používá rùzné ortopedické pomùcky jako chodítka, hole, švédské hole a pod. 3 Umìlá vodící linie na vlakovém nástupišti (svìtlá linie uprostøed). Je provedena z hmatovì èitelných dlaždic a vede bezpeènì støedem nástupištì. Na okraji nástupištì je bílá pøerušovaná linie varovného pásu vyhotovená z bílé a šedé hmatovì èitelné dlažby s jiným povrchem, než je linie vodící. Sytostní rozdíl v barvì linie a okolní dlažby je dùležitý pro osoby špatnì vidící. 8

9 Handicap - tìlesné postižení. Pùvodnì z anglického "hand in cap" (ruka v èapce) oznaèující omezení a zvýšenou zátìž konì pøi dostizích. Definice základních pojmù dle vyhlášky: è. 369/2001, o obecných technických požadavcích zabezpeèujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - osoby postižené pohybovì, zejména osoby na vozíku pro invalidy (dále jen "vozík"), zrakovì, sluchovì, osoby pokroèilého vìku, tìhotné ženy a osoby doprovázející dítì v koèárku, dítì do tøí let, popøípadì osobu s mentálním postižením Šikmá rampa - èást komunikace nebo samostatná konstrukce umožòující vlastní pøístup do stavby nebo pøekonávání výškového rozdílu mezi èástmi stavby, pøièemž jde o ohranièenou šikmou rovinu, pøevyšující okolní plochu o více než 20 mm; Orientaèní bode pro zrakovì postižené osoby - trvalé místo, které je snadno, rychle a jednoznaènì vnímatelné pøedevším hmatem, popøípadì sluchem a výraznì se odlišuje od okolního prostøedí; Orientaèní znak pro zrakovì postižené osoby - doplòující trvalá informace hmatová, sluchová nebo èichová, vedoucí k vytvoøení správné pøedstavy zrakovì postižených osob o prostøedí nebo prostoru; Vodicí linie - spojnice hmatných orientaèních bodù umístìných v pochozích plochách a na vnitøních i vnìjších komunikacích; vodicí linie se dìlí na pøirozené vodicí linie a umìlé vodicí linie; vodicí linií není obrubník chodníku smìrem do vozovky; Pøirozená vodicí linie - spojnice hmatných orientaèních bodù vzniklých uspoøádáním stavby nebo jejích jednotlivých prvkù umístìných v pochozích plochách a na vnitøních a vnìjších komunikacích; Umìlá vodicí linie - spojnice vytvoøených hmatných orientaèních bodù umístìných v pochozích plochách a na vnitøních i vnìjších komunikacích; Signální pás - zvláštní forma umìlé vodicí linie urèující zrakovì postiženým osobám pøesný smìr chùze, zejména pøi pøecházení vozovky nebo pøi pøístupu k místu nástupu do vozidel hromadné dopravy; Vodící linie pro slepce, Budapeš, Park na St. Gelért hill. Použití pruhu z døevìných kostek. Døevo pøi poklepu slepeckou holí vydává zcela jiný zvuk než okolní beton, navíc výrazný barevný rozdíl svìtlého betonu a tmavì moøeného døeva je vodítkem i pro slabozraké. Pás je v úrovni dlažby a neobsahuje žádné výstupky, a tak není pøekážkou pro osoby s omezenou hybností. Vysoká je i jeho estetická pùsobnost (na rozdíl od prefabrikované betonové dlažby) 4 9

10 Varovný pás - zvláštní forma umìlé vodicí linie ohranièující místo, které je pro zrakovì postižené osoby trvale nebezpeèné, zejména oznaèení hranice mezi chodníkem a vozovkou na pøechodu nebo sestupného schodu zapuštìného do chodníku; Hmatný pás - zvláštní forma varovného pásu ohranièující místo, které na chodníku s cyklistickou stezkou urèuje rozhraní mezi vymezeným prostorem pro cyklisty a chodce, pøièemž v ulici v obytné zónì ohranièuje zónu bezpeèného pohybu zrakovì postižených osob; Vodicí pás pøechodu - pás šíøky 550 mm umístìný ve vozovce, který je souèástí vodorovného dopravního znaèení; Akustický orientaèní maják - akustické zaøízení s vyhrazenými tóny pøípadnì doplnìnými o hlasovou frázi, které je v trvalém provozu nebo je dálkovì spouštìno zrakovì postiženými osobami; indukèní smyèka - zaøízení pro nedoslýchavé osoby umožòující jim pomocí osobní kompenzaèní pomùcky pøijímat zvuk akustických reprodukèních zaøízení, zejména ozvuèení sálu kina nebo pøekladatelský servis Hearing loop - místo vybavené indukèní smyèkou. Zde se mohou osoby se sluchovým postižením dovìdìt informace dùležité pro provoz a orientaci na letišti. Amsterodam - Shiphol - odletová hala Metodika oustøedit a prostudovat dostupnou literaturu na dané téma, a to nejen z oblasti stavebnì-technické a biologicky-estetické, ale i sociálnì-psychologické. SVzhledem k nedostatku dané literatury je tøeba konzultovat s odborníky na dané téma, ale pøedevším se samotnými postiženými a zástupci jejich organizací. V co nejvìtší míøe bude využito na internetu dostupných materiálù vydávaných pøímo jednotlivými národními organizacemi. Sepsat získané poznatky, nìkteré provìøit vlastní zkušeností Výsledkù teoretické èásti práce bude využito pro zpracování nìkolika ukázkových projektù na pøetvoøení rùzných typù prostor pro potøeby tìlesnì postižených osob. 10

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí 8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí "After all, we are designing for our neighbors, friends, relatives, and visitors, for our entire community, for people of every description wishing

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB

ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈESKÉ REPUBLIKY A ROZPOÈTEM HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY. ADRESÁØ SLUŽEB Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

PROJEKT MASTER A STANDARDIZACE V OBLASTI

PROJEKT MASTER A STANDARDIZACE V OBLASTI sedm opisù se pøitom od sebe zásadním zpùsobem liší. Ze dvou exempláøù ve vlastnictví Národní knihovny je jeden (nìmecký) textovì velmi bohatý a rozsáhlý (pøes 500 stran), zatímco druhý (latinský), èítající

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ NOVÁ DOBA PORODNÍ PØIROZENÝ POROD JAKO CESTA KE SPOLEÈNOSTI BEZ NÁSILÍ Pøipravujeme MEDITACE NÁVOD NA

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY THE ACCESSIBILITY AND HISTORICAL BUILDINGS

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY THE ACCESSIBILITY AND HISTORICAL BUILDINGS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta architektury Doktorský studijní program: Architektura a urbanismus Studijní obor: Teorie architektonické tvorby BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY THE ACCESSIBILITY

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více