Suživatelùm, úpravy okolní budov èasto pokulhávají, nebo jsou dokonce nevhodné. A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Suživatelùm, úpravy okolní budov èasto pokulhávají, nebo jsou dokonce nevhodné. A"

Transkript

1 11. Speciální zaøízení pro pobyt TP Bariéru ticha, která oddìluje od lidí, lze prolomit pouze vzdìláním a pìstováním sociálních dovedností...úspìšná budoucnost, profesní integrace ve slyšící spoleènosti, samostatný plnohodnotný život každého dítìte, které touto školou prošlo, je potvrzením správnosti myšlenky, že dítì se sluchovým postižením se zaèlení do slyšící spoleènosti pøímo úmìrnì úrovni osvojení èeského jazyka jazyka spoleènosti, ve které žije. Úvodní slovo v brožuøe ke 111. výroèí založení Speciálních škol pro sluchovì postižené v Ivanèicích. peciálních zaøízení, kam patøí nejen ústavy sociální péèe, speciální školy, domovy dùchodcù èi domy s peèovatelskou službou, je u nás bezpoèet. Zarážející je, že i když vnitøní prostøedí budov je témìø vždy co možná nejlépe pøizpùsobeno jeho Suživatelùm, úpravy okolní budov èasto pokulhávají, nebo jsou dokonce nevhodné. A pøitom zde je máme možnost pøímo ušít na míru prostor osobám, které dané zaøízení využívají. Speciálních zaøízení pro tìlesnì postižené se dotýká hned nìkolik zákonù a vyhlášek, a to pøedevším Zákon o sociálním zabezpeèení (100/1988), a jeho provádìcí vyhláška è. 182/1991. Ve ètvrté èásti této vyhlášky jsou specifikovány v prvním dílu ústavy sociální péèe. Ty jsou dle 61 následující: Èlenìní ústavù a) ústavy pro tìlesnì postiženou mládež, b) ústavy pro tìlesnì postiženou mládež s pøidruženým mentálním postižením, c) ústavy pro tìlesnì postiženou mládež s více vadami, d) ústavy pro mentálnì postiženou mládež, e) ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany, f) ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s pøidruženým mentálním postižením, g) ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s více vadami, h) ústavy pro smyslovì postižené dospìlé obèany, ch) ústavy pro mentálnì postižené dospìlé obèany, i) ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany, j) ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty, k) domovy dùchodcù, l) domovy-penzióny pro dùchodce. Novostavba Domu s peèovatelskou službou v Tøebíèi. V posledním desetiletí jsou nejèastìji zøizovaným speciálním zaøízením

2 Pojïme se tedy podívat, jak jednotlivé ústavy definuje tato vyhláška: Ústavy pro tìlesnì postiženou mládež Ústavy pro tìlesnì postiženou mládež jsou urèeny pro dìti a mládež ve vìku od tøí let do ukonèení povinné školní docházky a v pøípadì potøeby další pøípravy na povolání do ukonèení pøípravy na povolání, u nichž tìžký stupeò tìlesné vady neumožòuje nebo podstatnì ztìžuje normální zpùsob výchovy,vzdìlání a pøípravy na povolání. Ústavy pro tìlesnì postiženou mládež s pøidruženým mentálním postižením Jsou urèeny také pro dìti a mládež ve vìku od tøí let do doby ukonèení školní docházky. Do tìchto ústavù jsou zaøazovány tìlesnì postižené dìti s lehèím mentálním postižením. Ústavy pro tìlesnì postiženou mládež s více vadami Ústavy pro tìlesnì postiženou mládež s více vadami jsou urèeny pro dìti a mládež ve vìku od tøí let do ukonèení povinné školní docházky, jestliže jsou vedle tìlesné vady postiženy též smyslovými vadami a popøípadì mentálním postižením lehèího stupnì. Ústavy pro mentálnì postiženou mládež Ústavy pro mentálnì postiženou mládež jsou urèeny pro dìti a mládež ve vìku od tøí do 26 let, výjimeènì i déle. Pøijímají se i obèané, kteøí jsou postiženi též tìlesnou nebo smyslovou vadou. Komentáø: V praxi se tyto ústavy takto striktnì nerozlišují. Mnohdy se 1. a 2. typ sluèují do jednoho ústavu, typické je i zvláštní vymezování ústavù pro dìti se smyslovým postižením (slepecké ústavy, školy pro dìti s postižením sluchu) Ústavy pro dospìlé obèany tìlesnì postižené Ústavy pro dospìlé obèany tìlesnì postižené jsou urèeny pro obèany s tìžkými tìlesnými vadami, kteøí ukonèili povinnou školní docházku a nemohou se pro své tìžké tìlesné postižení pøipravovat na povolání nebo kteøí ukonèili pøípravu na povolání a potøebují ústavní zaopatøení, protože jim nelze potøebnou péèi zajistit v dosavadním prostøedí. Ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s pøidruženým mentálním postižením Ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s pøidruženým mentálním poškozením jsou urèeny pro obèany, kteøí ukonèili povinnou školní docházku a nemohou se pro své zdravotní postižení pøipravovat na povolání nebo kteøí ukonèili pøípravu na povolání, jestliže jsou vedle tìžké tìlesné vady postiženi též mentálním postižením lehèího stupnì. Ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s více vadami Ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s více vadami jsou urèeny pro obèany, kteøí ukonèili povinnou školní docházku a nemohou se pro své zdravotní postižení pøipravovat na povolání, jestliže jsou vedle tìžké tìlesné vady postiženi též smyslovými vadami a popøípadì mentálním postižením lehèího stupnì. Ústavy pro dospìlé obèany smyslovì postižené Ústavy pro dospìlé obèany smyslovì postižené jsou urèeny pro obèany, kteøí ukonèili povinnou školní docházku a nemohou se pro své zdravotní postižení pøipravovat na povolání, jestliže jsou postiženi úplnou nebo praktickou slepotou,hluchotou nebo hluchonìmostí, jsou-li odkázáni na ústavní péèi, protože jim nelze zajistit potøebnou péèi v dosavadním prostøedí. 76

3 Ústavy pro dospìlé obèany mentálnì postižené,ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany,ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty (tìmito osobami a úpravou prostøedí pro nì se tato diplomová práce nezabývá) Domovy dùchodcù Domovy dùchodcù jsou urèeny pøedevším pro staré obèany, kteøí dosáhli vìku rozhodného pro pøiznání starobního dùchodu a kteøí pro trvalé zmìny zdravotního stavu potøebují komplexní péèi, jež jim nemùže být zajištìna èleny jejich rodiny ani peèovatelskou službou nebo jinými službami sociální péèe, a dále pro staré obèany, kteøí toto umístìní nezbytnì potøebují z jiných vážných dùvodù. Nemohou však být pøijati obèané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léèení a ošetøování v lùžkovém zdravotnickém zaøízení. Domovy-penzióny pro dùchodce Domovy-penzióny pro dùchodce jsou urèeny pro staré obèany, kteøí dosáhli vìku rozhodného pro pøiznání starobního dùchodu a pro obèany, kteøí jsou plnì invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotøebují komplexní péèi, za pøedpokladu, že jim budou poskytnuty služby potøebné vzhledem k jejich vìku a zdravotnímu stavu. Do domovù-penziónù pro dùchodce se pøijímají obèané, jejichž zdravotní stav a vìk umožòuje vést pomìrnì samostatný život ve vhodných podmínkách. V domovech-penzionech pro dùchodce se poskytuje ubytování a základní péèe; podle možností ústavu a požadavku obyvatel domovù-penzionù pro dùchodce lze obyvatelùm poskytovat i další placené služby. Souèasnì jsou ústavem vytváøeny podmínky pro rozvoj kulturního a spoleèenského života a zájmové èinnosti obyvatel ústavu. 208 Zámek Mysliboøice - Domov dùchodcù. 77

4 11. 2 Stavby speciálních zaøízení tavby a pøestavby budov urèených pro tyto ústavy podléhají stavebnímu zákonu a musí splòovat vyhlášku èíslo 369/2001 obecných technických požadavcích zabezpeèujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a Sorientace. Stavební dokumentace budov podléhá pøísné kontrole pøi vydávání stavebního povolení. Díky tomu se uvnitø nových staveb nevyskytují výraznìjší nedostatky. Problémy však èasto nastávají hned za dveømi ústavù. Okolí domu nepodléhá žádné státní kontrole pøi schvalování stavby, èasto se tak chybou èi neosvíceností projektantù a stavitelù ústavu vzniká prostor, který èiní obyvatelùm ústavu potíže popø. nevyhovuje jejich psychickému i fyzickému stavu. Pozemky v okolí novì vznikajících ústavù jsou vìtšinou malé, vzrostlá zeleò je výjimkou, èasto dochází k nevhodnému umístìní budovy, atd. Velké množství sociálních ústavù vzniklo pøizpùsobením starších budov, vìtšinou zámkù a pod. novému úèelu. Adaptace vnitøních prostor je mnohdy pomìrnì složitá a nemusí být obyvatelùm pøesnì ušita na míru. Základní bezbariérovost je však vždy zajištìna. Tyto prostory mají vìtšinou výhodu, že se v jejich bezprostøedním okolí nachází bývalá zámecká zahrada. Venkovního prostoru mají tedy obyvatelé k dispozici dost, výhodou je vzrostlá zeleò tìchto zahrad. Dané prostøedí je však nutné bezbariérovì upravit a pøi tom nepoškodit jeho historickou hodnotu. Tøetí možností jsou ústavy speciálnì postavené pro péèi o tìlesnì postižené v minulosti. Setkáváme se s budovami od konce 19. století. Tyto budovy byly již stavìny s tím, že se v nich budou pohybovat tìlesnì postižení. Proto jsou vìtšinou bezbariérové, nìkdy je nutné provést nìkteré adaptace, aby prostory splòovaly nové požadavky. Okolí tìchto ústavù je vìtšinou potøebám tìlesnì postižených víceménì pøizpùsobeno. I zde však mùžeme mnohé zlepšit. Prostøedí je sice bezbariérovì upraveno, ale lze je obohatit o nové prvky, jako je napø. zahrada smyslù nebo rehabilitaèní prvky. Adaptace starých budov Historické ústavy K zahradám navrženým již v minulosti bychom mìli pøistupovat podobnì jako k zahradám historickým, tedy respektovat pùvodní charakter zahrady. Zahrady tìchto starších ústavù jsou velmi cenným dokumentem toho, jak se bìhem posledního staletí vyvíjela bezbariéro vá za hradní architektura Jedním z pøíkladù historické zahrady pro tìlesnì postižené je park brnìnské Kociánky. Na obrázku je øešení vstupu do jedné z budov, kdy pøímá cesta jde po schodišti, ale vede sem ještì bezbariéro vá cesta do oblouku

5 Novì vznikající ústavy íky grantové politice EU i Èeské Republiky nastalo bìhem posledních deseti let k pøekotnému vzniku mnoha ústavù sociální péèe, a to zvláštì tzv. Domù s peèovatelskou službou (ve vyhlášce jako Penziony pro dùchodce). Pøekotná Dvýstavba tìchto domù s sebou pøinesla mnohá pozitiva, ale došlo i k mnoha chybám, ze kterých je tøeba se pouèit. Navštívila jsem nìkolik domù s peèovatelskou službou a získané poznatky jsem utøídila do nìkolika následujících bodù. Na co je tedy dùležité a èeho se vyvarovat pøi stavbì a vùbec pøi plánování Domu s peèovatelskou službou? Následující zásady platí pro stavby všech typù ústavù pro osoby tìlesnì postižené. 1. Volba správného místa Již pøi plánování vzniku zaøízení bychom mìli dùkladnì vybírat umístìní budovy. Místo by mìlo být dostupné mìstskou dopravou èi místní autobusovou dopravou. Zastávka by se mìla nacházet v nejlepším pøípadì do 200 m od zaøízení. V bezprostøední blízkosti by mìlo být parkovištì vyhrazené pro obyvatele domu a jejich návštìvy. Toto parkovištì má mít dostateènou kapacitu. Také parkovací stání pøizpùsobíme tomu, kdo bude stavbu využívat. Poèítáme tedy se zvýšeným poètem parkovacích míst pro vozíèkáøe. Volba místa Ideální je, když je v dostupné vzdálenosti i obchod s potravinami, restaurace apod. Místo by mìlo být klidné. Dùm by nemìl stát v blízkosti rušné komunikace, noèních zábavních podnikù apod. Už vùbec by se nemìl nacházet v blízkosti prùmyslových objektù apod. Místo by mìlo být bezpeèné. V žádném pøípadì by se zaøízení nemìlo umis ovat do ètvrtí s vysokou kriminalitou (lehká zranitelnost postižených i starších obèanù, jejich vyšší dùvìøivost k okolí). Dùm by nemìl být v blízkosti komunikace se zvýšeným provozem, pokud je možné omezit nutnost pøecházet vozovku. V pøípadì nutnosti pøecházet komunikaci (napø. od zastávky MHD) by mìl být pøechod umístìn na pøehledném místì, co nejblíže vchodu do budovy, co nejlépe oznaèen jak pro pøecházející, tak pro projíždìjící øidièe. Jeho bezbariérovost je samozøejmostí. Pozemek by mìl být dostateènì velký, a to nejen pro samotnou budovu. Mìlo by být dost místa i pro zeleò a pøípadné aktivity obyvatel. Pokud není možné místo pro zeleò vytvoøit pøímo u budovy, je vhodné, aby byl v dostupné vzdálenosti (do 200 m) park nebo podobný objekt veøejné zelenì. Terén by mìl být pokud možno co nejrovnìjší, tedy s pøedpokladem jednouše vytvoøit bezbariérové a pohodlné prostøedí Nevhodnì umístìný Dùm s peèovatelskou službou. Dùm je v polovinì kopce, navíc u silnice a cesta od hlavního vchodu ústí pøímo v nepøehledné zatáèce

6 2. Tvar a umístìní budovy Budova by mìla mít tvar takový, aby zbyteènì netøíštila a nerozdìlovala pozemek. Nadmìrné množství rùzných výklenkù, výstupkù a sloupù zbyteènì tvoøí pøekážku v pøímé trase pohybu. Tvar a umístìní budovy Je vhodné, když navazuje na okolní výstavbu, samostatnì stojící budovu si mùžeme dovolit pouze tehdy, pokud je okolní pozemek dostateènì velký. Vhodné je umístit budovu tak, aby kolem vzniklo co nejvíce využitelného prostoru, tedy prostoru v dostateèné velikosti. Je vhodné budovu umístit co nejblíže k hranici pozemku, kdy pak za ní vzniká dostateèný prostor pro pobyt obyvatel venku, pro jejich relaxaci. 3. Uspoøádání vnitøního prostoru pozemku. Pozemek by mìl být uspoøádán logicky, jednoduše, pøehlednì. Mìla by být vytvoøena slunná místa, ale i dostatek stínu pro odpoèinek v horkém létì a pod. Uvnitø pozemku by nemìly vznikat zbyteèné bariéry. Je nebezpeèné do volného prostoru nenadále umis ovat objekty, které tvoøí pøekážku v pøímé linii provozu. Popelnice musí být umístìny tak, aby nerušily svým vzhledem ani zápachem, musí být pøístupné zvenèí (pro odvoz), ale zároveò bezpeènì dosažitelné pro obyvatele, tedy ne moc vzdálené od vstupu do budovy Základní zásady tvorby zahrad ústavù pro TP Vnitøní pozemek Zahrady ústavù a speciálních škol pro TP dìti a mládež øi tvorbì zahrady vycházíme pøedevším z charakteru postižení dìtí, pro které je dané zaøízení urèeno. Zcela jinak tedy postupujeme pøi tvorbì zahrad škol pro zrakovì postižené, jinak u stacionáøe pro vozíèkáøe. Nesmíme ale zapomínat, že Ptvoøíme prostøedí pro dìti, tedy prostor pro jejich uèení, rozvíjení, ale i hry. Pro dìti zrakovì postižené a nevidomé musíme vytvoøit takové prostøedí, které pro nì bude snadno èitelné. Zahrada by v tomto pøípadì nemìla být pøíliš rozsáhlá. Výborným øešením je také rozdìlení areálu do jakýchsi menších samostatných celkù s vlastním vnitøním uspoøádáním. Tyto zahrady mohou být vìnovány rùzným vìkovým skupinám, rozdìleny podle aktivit apod. Rozdìlení prostoru do pøimìøenì velkých èástí s vlastním, snadno srozumitelným vnitøním èlenìním je pøedpokladem pro to, aby se dìti mohly v zahradì snadno orientovat, tedy ji plnì využívat. Pùdorys, daný èlenìním cest, by mìl být snadno zapamatovatelný, tedy co nejjednodušší. Osvìdèilo se uspoøádání tìchto zahrad do kruhù nebo oválù. Kruh nebo ovál je tvar, který v podstatì nikdy nekonèí. Dìti mohou v takto uspoøádané zahradì bez problémù bìhat, na rozdíl od pravoúhlého uspoøádání, kdy je cesta náhle ukonèena a pokraèuje v pravém úhlu. I když je na tuto zmìnu upozornìno varovnými pruhy v dlažbì èi její zmìnou. V tomto pøípadì se dítì musí Zahrady pro slepé dìti Pùdorysné èlenìní Geologická zahrada slepecké školy Filatow, Lipsko

7 stále soustøedit na okolní prostøedí a nemùže se plnì vìnovat høe. Jednotlivé kruhy by však mìly být propojeny pøímými cestami. Nepravidelnì zvlnìným cestám bychom se mìli v areálech urèených pro slepé vyvarovat. Jakákoliv nepravidelnost se hùøe zapamatovává, tím se stìžuje vytváøení jakési vnitøní mapy prostoru, kterou si dítì tvoøí v hlavì. I to, že dítì o nepravidelnosti dlouhodobì ví, jen ji není schopno pøesnì umístit ve své mapì, pùsobí zbyteènì stres a dítì si tak nemùže pøirozenì hrát v takovém prostoru stejným zpùsobem jako dítì zdravé. V centru zahrady by mìl být umístìn prvek pro echolokaci. To pomùže dítìti, které se náhodu v zahradì ztratí nalézt cestu do bodu, odkud se umí orientovat. 213 Pro echolokaci jsou nejèastìjší jednoduché fontánky Prvkem pro echolokaci bývá nejèastìji fontánka, kdy se mùžeme orientovat podle zvuku vody. Použití vody však není nejspolehlivìjší, zcela nám vypadá funkènost prvku v období zimy (na druhou stranu v tomto období není zahrada tak èasto využívána) nebo výpadku elektrické energie apod. Pro echolokaci je možné použít i rùzné zvonkohry založené na pùsobení vìtru. Právì tyto zvonkohry lze pomìrnì dobøe použít ve slepeckých zahradách pro dìti. Zahrada by mìla mít dostatek trávníkové slunné plochy. Trávník, který je v podstatì základem každé obytné zahrady, však nesmí tvoøit velkou jednolitou plochu. Na velké ploše totiž zrakovì postižený ztrácí rychle orientaci. Trávníková plocha má tedy být pøimìøenì rozdìlena napø. cestami. Cesty jsou velmi dùležité v zahradách pro slepé. Jsou totiž jedním z prvkù, dle nichž se postižený nejèastìji orientuje. Dùležité je pøedevším logické a srozumitelné vedení cest (viz výše). Vhodné je také usnadnit orientaci zmìnou materiálù pro povrch cesty. Nejde pouze o to varovným pruhem upozornit, že pøicházíme na køížení cest, kde mùžeme odboèit. Pokud dítì bude vìdìt, že po cihlové cestì dojde k rùžovému záhonu a po cestì s mlatovým povrchem tøeba ke koupacímu bazénku. Dítì si tak snadno zapamatuje kombinace rùzných povrchù, což zrychluje utvoøení si vnitøní mapy. Povrch cest také usnadní znovunalezení 212 Jednoduchá døevìná zvonkohra v anglickém Chatsworthu Echolokace Trávník Cesty Støídání povrchù je dùležité pro vytvoøení si vnitøní mapy. Slepecká zahrada Budapeš

8 Vyvýšené záhony mohou sloužit hned k nìkolika úèelùm. Nejznámìjší je osázení záhonù aromatickými a tvarovì zajímavými rostlinami a jejich oznaèení jmenovkami v brailovì písmu. Tím se vytvoøí jakýsi studijní záhon, nauèná zahrádka. Vyvýšené záhony Pøedevším pro dìti je vhodné na záhony umístit i bìžné rostliny, napø. zeleninu. Také se jmenovkami. I slepé dìti tak mohou pozorovat jak roste hrášek nebo jak vypadá mrkev, když ještì není na talíøi. Možné je však zapojit zrakovì postižené i do pìstování rostlin. Je vhodné vytvoøit takto vyvýšené malé zahrádky pro skupinky dìtí, které se zde budou, samozøejmì pod dohledem, starat napø. o zeleninu. I slepé dìti jsou schopny rostlinky vysít a peèovat o nì. Pokud si prohlédnou jak v urèitém stádiu vypadá daná rostlina, jsou schopny záhonek i samostatnì vyplet. Tato aktivita nejen že dále rozvíjí smysly i vìdomosti dìtí, ale pøináší i velmi dùležitý psychický aspekt. To, že se dítì mùže pochlubit vlastnoruènì vypìstovanou zeleninou, že ji samo mùže ochutnat, výraznì zvyšuje jeho sebevìdomí, pocit, že nìco dokáže vytvoøit. Nìco, co má pøímý a jednoznaèný užitek. Staèí však, když je v nìkterých záhonech pouze vyseta smìs barevných letnièek èi vysázeny vonné rùže. Záhony slouží jen pro odpoèinek v jejich vùni. Dùležitá je i barevnost. Velká èást zrakovì postižených dìtí není zcela slepá a mùže vnímat barvy, pokud jsou ve vìtších plochách. Na psychiku dítìte velmi pozitivnì pùsobí teplé èisté barvy, jako je žlutá, oranžová nebo èervená. Mùžeme se tedy zamìøit na výsadbu letnièek kvetoucích v jedné barvì. Avšak barev nesmí být v zahradì pøespøíliš, postižené oèi jsou náchylné a rychle se unaví. Rostliny vybíráme tak, aby byly pro dìti zajímavé, a to vùní nebo svým tvarem, strukturou apod. Striktnì se vyhýbáme rostlinám jedovatým, by sebezajímavìjším. Také trnité rostliny zde nemají co pohledávat. V zahradách pro slepé dìti se vyhýbáme i vìtšinì okrasných trav, jejichž listy jsou ostré. Je vhodné do zahrady umístit i bìžné rostliny, aby se je dìti nauèily poznávat. 215 Oznaèení v Brailovì písmu i hmatovì èitelné latince. Dìti mohou pìstovat a poznávat bylinky a pak se i uèit, k èemu a jak kterou použít. Zajímavá je i myšlenka na umístìní zajímavých rostlin v samostatných kvìtináèích s jmenovkou. To je vhodné pro vzácnìjší rostliny, na které chceme výraznì upozornit. Vhodné je i vysypávání prostoru mezi rostlinami inertními materiály. Dìti se tak nauèí rozeznat øíèní oblázky od zvìtrávajícího pískovce, kusù bøidlice, travertinu nebo vápence. Inertni materiály Mùžeme však použít i sklenìné oblázky, sklenìné kamínky apod. Pokud máme k dispozici dostatek prostoru, mùžeme jednu zahradu utvoøit jako zahradu geologickou, kde budou umístìny rùzné horniny, které se dìti takto mohou uèit. 216 Sklenìné oblázky a kamínky jsou zajímavým zpestøením zahrad pro zrakovì postižené. 82

9 Do zahrady mohou být umístìna i umìlecká díla, která jsou v dosahu dìtí. Ty je mohou prohlédnout svým hmatem, vnímat rozdíly v materiálu a jeho zpracování rùznými technikami umìlcù. Umìlecká díla Zajímavé je i použití tzv. feeling wall - zdi s reliéfním vyobrazením napø. zvíøat, se støídáním rùzných struktur povrchu atd. Na rozdíl od dìtí s postižením zraku 217 mohou dìti s postižením pohybového ústrojí prostor vnímat komplexnì, do všech detailù. Ale ani v dokonale známém Hmatová stìna, kde jsou rùzné materiály a pøizpùsobeném prostøedí se tyto dìti rozpoznatelné hmatem a reliéfní zvíøátka. Je nemohou chovat neomezenì a zcela pìkným zpestøením zahrad pro postižené dìti. bezprostøednì. Jejich aktivní úèast v prostøedí je pomìrnì silnì omezena, zvláš pokud mají postiženy horní i dolní konèetiny. Dìti s postižením pohybového ústrojí Bezbariérové vytvoøení komunikací je zde samozøejmostí. Témìø rovné cesty s co nejkompaktnìjším povrchem (asfalt, beton) jsou nejvhodnìjší. Vhodné je opìt použít vyvýšených záhonù, a to nejen pro nauèné úèely a bezprostøední poznání rostliny, ale pøedevším pro pracovní terapii. Zahradnièení a pìstování rostlinek na vlastním políèku má stejný pozitivní psychický vliv jako u zrakovì postižených. Zaøízení pro dìti s postižením sluchu si na první pohled nevyžadují žádná zvláštní opatøení. Musí však být zcela bezbariérové (v pøípadì možné kombinace nìkolika vad). Prostøedí pro sluchovì postižené dìti má být pøehledné, jednoduše èlenìné, pøedvídatelné. U atrakcí se vyhýbáme tìm, které kladou vysoké nároky na rovnováhu (mnohdy bývá postiženo i rovnovážné ústrojí). Pozitiva zahradní pracovní terapie jsou velká i u této skupiny dìtí, navíc nevyžaduje vyvýšené záhony. Vhodné je však na vyvýšené záhony umístit nauènou zahrádku, pro jednodušší pøístup k rostlinám. V areálech pro sluchovì postižené musíme být opatrní s používáním a kombinacemi barev. Pøíliš výrazné barvy, pøedevším v kontrastních kombinacích mohou vyvolat velmi negativní reakce. Barevnost však patøí i do tìchto zahrad. Je ale lepší používat spíše tlumenìjší barvy, jako rùžovou, modrou, bílou, svìtle žlutou, nebo nevytváøet kontrastní kombinace. Specifika sluchovì postižených 218 Paøeništì Ústavu Kociánka v Brnì, kde se nìkteré postižené dìti pøipravují na budoucí povolání zahradníkù. 83

10 Ústavy a denní stacionáøe pro dospìlé a jejich zahrady ìlesnì postižení dospìlí jsou pokud možno co nejvíce integrováni do spoleènosti, proto není ústavù tolik. Spíše se setkáváme s denními Tstacionáøi, kam dospìlí pøichází napø. na cvièení èi si pouze popovídat. V klasických ústavech jsou spíše lidé s pøidruženou mentální vadou. Výjimkou jsou domovy dùchodcù, jimž bude vìnována samostatná kapitola. Venkovní prostory denních stacionáøù bývají vìtšinou omezené. Je vhodné, pokud se najde místo na nìkolik lavièek èi venkovní plochu pro cvièení. U jednotlivých typù postižení postupujeme podobnì, jako pøi tvorbì prostøedí pro postižené dìti, samozøejmì s tím, že nepoužíváme stejné tvarosloví, dìtské atrakce apod. Pokud nám to velikost zahrady alespoò trochu umožòuje, mùžeme uvažovat o vytvoøení vyvýšeného nauèného záhonu s aromatickými rostlinami, vìtšinou jednoduchého obdélníkového tvaru. V pøípadì vìtší zahrady vytváøíme i záhony pro zahradní terapii, èi nástroje venkovní tìlocvièny k protažení a rehabilitaci. 219 Zahrada ústavu pro slepé a tìžce zrako vì postižené Budapeš. Zahrada je z poloviny 70tých let 20. století (typické tvarosloví mobiliáøe). Na okraj chodníku navazuje štìrkové pole, kvìtináèe jsou na vyvýšeném soklu, lavièky v nikách Zahrady domovù dùchodcù ahrady u souèasných domovù dùchodcù vznikly vìtšinou z bývalých zámeckých parkù. Pøi úpravì tìchto historických Zobjektù zahradní architektury musíme respektovat historickou hodnotu místa, kterou bychom nemìli poškodit pøizpùsobením nové funkci. U starších obèanù, kteøí byli døíve zdraví, dochází postupnì k zhoršování smyslù i chùze, tedy ke kombinaci tìlesných postižení. Zásadní je tedy bezbariérovost objektù. Na téma bezbariérových úprav historických objektù vydala v roce 2005 nadace English Heritage brožuru Easy Access to historical Landscapes. Z textù vyplývá jedna velmi dùležitá myšlenka, a to zpøístupnit historické objekty co možná nejvíce tìlesnì postiženým, ale zachovat jejich hodnotu a nepoškodit jejich celkový charakter. Pro to se v interiéru používají spíše prosklené výtahy zabudované do volné mezery ve schodišti, pojízdné plošiny apod. Pøíjemné je i vyøešení nájezdových ramp místo nìkolika kamenných schodù døevìným nájezdem. Døevìná konstrukce je dostateènì stabilní a zároveò nijak nepoškozuje kamenné schody. Povrch musí být samozøejmì protiskluzovì ošetøen a na bocích rampy musí být zarážky proti sjetí vozíku. 220 Odpoèinek na jarním sluníèku, Mysliboøice 221 Zahradnièení je velmi oblíbeným koníèkem, pøedevším u dùchodcù. Je vhodné tedy udìlat tomuto aktivnímu koníèku prostor. 84

11 Terén historických zahrad byl již pøi jejich vzniku velmi vhodnì upraven, vìtšinou do nìkolika teras (baroko), na nichž je pohyb vozíèkáøe bezproblémový. Pøekonávání výškového rozdílu mezi terasami mùžeme vyøešit boèním vedením delší rampy (zcela mimo kompozièní osy zahrady) nebo schodiš ovou plošinou (pokud možno ne na hlavním schodišti). Vhodné je také využít hydraulickou vertikální plošinu, která minimálnì ovlivní vzhled zahrady. Adaptace historických zahrad Pro slabozraké osoby je dostateèný tradièní kontrast zeleného trávníku a svìtlých mlatových cest. Pozdìjší anglické krajináøské parky nekladou vozíèkáøùm vìtší pøekážky. Základní požadavky si nyní specifikujeme na pøíkladu novì utváøených zahrad pro domovy dùchodcù. Prvním dùležitým požadavkem je potøeba proslunìného místa s lavièkami popø. lehátky pro odpoèinek na sluníèku, pøedevším v jarním a podzimním období. Slunce je velmi dùležité pro revmatiky a pobyt na nìm výraznì zlepšuje psychický stav obyvatel. Stinná místa jsou naopak nezbytností v horkém létì a pro kardiaky. Pro dosažení brzkého efektu bychom se nemìli bát v tomto pøípadì vysazovat vzrostlé stromy. Také pergola s popínavou rostlinou èi altán mùže pøinést stín v letním období. V takovéto zahradì by nemìl chybìt vodní prvek, alespoò v podobì malé fontánky. Pøítomnost vody totiž zvyšuje vlhkost vzduchu, což je velmi pøíznivé pro astmatiky apod. Voda také pomáhá ochlazovat prostøedí v letním horku. Základní požadavky 222 Altán v zahradì domova dùchodcù v Mysliboøicích je pohodlnì pøístupný i obyvatelùm na vozíku V parku zahradì by mìl být dostatek lavièek, køesílek i lehátek, a to jak ve stínu, tak na slunci. Mobiliáø by mìl být tvarován tak, aby se z nìj starším lidem lépe vstávalo, tedy i ponìkud vyšší sedací výšky 50 cm. V rámci možností, alespoò v nejfrekventovanìjší èásti zahrady by mìly mít své místo kvìtinové záhony. Kvetoucí rostliny pùsobí psychicky velice pozitivnì. Vyhýbat bychom se mìli strnulým tvarùm nìkterých stále zelených keøù (napø. tùje v mnoha lidech vyvolává dojem høbitova), lepší je používat keøe kvetoucí, zajímavì barvící apod. Kvetoucí keøe dodávají optimismus a dobrou náladu. Rozkvetlá jarní zahrada v Domovì dùchodcù Libina

12 Penziony, domy s peèovatelskou službou a jejich okolí ato zaøízení stojí nìkde na pomezí mezi klasickým a ústavním bydlením. V penzionech dominují dùchodci, kteøí jsou Tvšak sobìstaèní. Dále tu jsou vozíèkáøi a další lidé s vadami pohybového ústrojí. Podmínkou je opìt plná samostatnost a sobìstaènost obyvatel. V neposlední øadì tu mohou bydlet rodièe s postiženým dítìtem, a již s tìlesným èi kombinovaným postižením. Okolí domu tvoøíme, samozøejmì, zcela bez bariér. Je vhodné již pøi výbìru místa budoucího penzionu upøednostòovat rovinatý terén, kde se bezbariérová zahrada i vstup do objektu tvoøí mnohem snadnìji. 224 Každý byt v pøízemí má svou terasu ohranièenou živým plotem, DPS Hrotovice. Dùležitým venkovním prostorem je místo setkávání, jakýsi venkovní obývací pokoj, kde si lidé mohou popovídat na èerstvém vzduchu. Tento prosto dimenzujeme vždy podle poètu obyvatel daného objektu. Pokud máme dostatek prostoru, mùžeme tato místa vytvoøit i dvì, v každé komunitì se vždy tvoøí více skupin, pro které je lepší si povídat oddìlenì. Samozøejmostí v tomto venkovním obývacím pokoji jsou lavièky a místa pro vozík, vhodné je i umístìní stolù èi prostor pro jejich doèasné umístìní. Posezení by mìlo být èásteènì stínìno, popøípadì vybudujeme jedno posezení stinné a druhé více ménì slunné, podle zásad pro tvorbu zahrad domovù dùchodcù. Umìlecká díla U penzionù je nutné poèítat také s volnoèasovými aktivitami obyvatel. Velmi oblíbenou aktivitou je zahrádkaøení, kdy èasto spontánnì vznikají na volných plochách trávníku políèka pro pìstování zeleniny èi kvìtin. Je proto vhodné s touto aktivitou poèítat a vytvoøit pro ni vhodné podmínky. Asi nejlepší je vytvoøení vyvýšených záhonù, které jsou dostupné i pro vozíèkáøe. Pro starší obyvatele jsou navíc velmi pohodlné, protože se záhonùm nemusí ohýbat. Výška záhonù by mìla být kolem 80 cm, šíøka cca 1m. Vzhledem k pøedpokládané vysoké zátìži zahrady, zvláš pokud je pomìrnì malá, je tøeba zvýšit podíl vydláždìných ploch. Musíme totiž brát v potaz to, že trávník zde nemùže plnì sloužit jako rekreaèní plocha, protože je pro vìtšinu obyvatel tìžce pøístupný a témìø nevyužitelný. Proto tu pøebírá pøedevším funkci okrasnou. Z rostlin vybíráme opìt kvetoucí listnaté keøe a stromy, upøednostòujeme pøíjemnì aromatické druhy. Stálezelené listnáèe a jehliènany používáme pouze pro doplnìní a oživení celku. Vzhledem k aktivitì obyvatel je možné uplatnit i trvalkové výsadby. Již pøi navrhování zahrady si musíme ujasnit, kdo a jak bude o zeleò peèovat. Èasto je to problémem, protože zeleò není ani soukromá ani mìstská. Penziony jsou vìtšinou zaøízeními mìsta, ale jejich zahrady nespadají pod objekty veøejné zelenì, tedy ani pod jejich správu. I když jsou obyvatelé tìchto penzionù sobìstaèní a pomìrnì aktivní, zahrada by mìla být spíše plochou pro relaxaci a pasivní rekreaci. Zvláštì je nutné vylouèit veškeré hluèné aktivity, aby nebyli rušeni obyvatelé penzionu. 86

13 pozemky v okolí penzionu (pùvodnì urèeny pro parèík pro obyvatele domu, na nìž bylo uvaleno vìcné bøemeno pro pøístup do DPS komunikací 2 m od zdi budovy penzionu. Vstupní prostor byl vybudován ve svahu, ten zaèíná tìsnì za vstupními dveømi. Tento svah nemá žádné logické zdùvodnìní, protože k pøístupu na ulici se tato "rampa" po 8 metrech zatáèí v pravém úhlu a mìní se v opìt "rampu" o pøibližnì stejném sklonu, ale nahoru. Používám výraz rampa, i když se jedná o komunikaci, která má však sklon pøíslušící již rampám. Paradox? Tato komunikace, sloužící pouze pro pìší vstup a pøípadný pøíjezd sanitky èi stìhovacího vozu k hlavnímu vchodu je zcela nelogicky rozdìlena na komunikaci a chodník, a to schodem - chodníkovým obrubníkem o výšce 10 cm. Sjezd z tohoto chodníku je dobetonován nekvalitním betonem. Bìhem posledních dvou let vznikla pøístavba hotelu, která je vzdálena 3-7 metrù od levé a zadní stìny budovy. Dochází tedy k zastínìní i zbytkové plochy kolem budovy a také ke stínìní oken. Tato pøístavba obsahuje i podzemní garáže hotelu, které mají spoleèný vjezd se vstupem do DPS. Garáže zatím nejsou v provozu, ale pøi jeho zahájení se stane bìžný pohyb ve vstupním prostoru do DPS pomìrnì nebezpeèným. V tìsném sousedství domu je parkovištì, které však nemá žádné stání pro vozíèkáøe. Navíc není ani vyhrazeno pro obyvatele DPS, stává se tedy hojnì využívanou parkovací plochou pro zákazníky obchodù v centru mìsta. Již od poèátku nebylo vyøešeno umístìní popelnic. Pùvodní umístìní nedaleko vchodu nevyhovovalo hygienicky ani esteticky provozu restaurace v pøízemí penzionu. Souèasné umístìní popelnic témìø 100 m od vchodu, navíc s pøekonáním nìkolika terénních nerovností je pøíèinou toho, že se k nim vozíèkáø svépomocí nemùže dostat. V sousedství domu není jediný strom, 4 pøízemní byty mají vyhrazeny venkovní terasu obehnanou živým plotem, z ulièní strany domu jsou vysazeny záhony rùží. Vnitøní prostor je dnes zcela nevyužitelný. Mobiliáøem je jediná lavièka pøed vstupem do budovy 227 Vchod do DPS. Za dveømi není potøebné volné místo a hned zaèíná svah smìrem dolù A za rohem zase nahoru, k hlavnímu chodníku Rozum zùstává stát... Vstup do DPS bude co nevidìt spoleèný s vjezdem do podzemních garáží hotelu

14 11.4 Chyby pøi tvorbì okolí speciálních zaøízení když zákonné prostøedí pro tvorbu bezbariérových prostor tu existuje pomìrnì dlouho, stále se vyskytují pøípady novì vybudovaných domù s byty zvláštního urèení, kde nejen, že nevyhovuje okolí domu, ale mnohdy potøebám postižených nevyhovují Iani byty pro nì pøímo urèené. Mùžeme jen hádat, zda nesou vinu architekti, kteøí projektují domy, v nichž se nedá plnohodnotnì bydlet, èi stavební úøady, které tyto záležitosti dùslednì nekontrolují. Mnohé zkolaudované objekty zdaleka nesplòují podmínky vyhlášky è. 369/2001 Sb., ale ani døívìjší pøedpisy, na které se dotèené stavební úøady tak rády odvolávají. Nejhorším faktem je, že se nìkteré chyby objevují stále dokola. Mnohdy tak oèividné a zarážející i pro samotné laiky, natož pro projektanty a odborníky z úøadù. Výsledkem bohužel je, že tìlesnì postižení nemohou plnohodnotnì žít ani v místech, která nesou nálepku domù bez bariér. Chtìla bych upozornit na to, že objekty, které zde pøedkládám jsem si vybrala proto, že je dobøe znám a že tím pádem mohu postihnout všechny souvislosti a nejedná se tedy o kritiku pouze na první pohled a bez ovìøení. Na druhou stranu je podobných objektù mnohem víc. Bohužel, spíše pokud jsem chtìla od odborníkù vìnujících se této tématice doporuèit nìjaký opravdu bezbariérový objekt v Èeské republice, ani jeden z nich nevìdìl. Je to smutné, ale je to souèasná realita. Alibismus. Zázemí slepecké školy v Budapešti. Jediná stání škola a ústav Maïarsku. Ve dvoøe školy jsou pouze skladištì, zdevastované plochy a toto fotbalové høištì, kde si prý hrají pouze zamìstnanci. Dìti na dvùr vìtšinou vùbec nesmí, protože je to pro nì nebezpeèné. Každý den chodí do 300 m vzdálené speciální zahrady. Tato zahrada se tak bohužel stala zbraní pro státní úøedníky pøi žádostech o pøidìlení financí na úpravu bezprostøedního okolí ústavu. Dìtem prý staèí zahrada v parku. Vzdálená a bez moderního vybavení èi s minimem herních prvkù... Praktiky dálného východu? Dùm s peèovatelskou službou Hrotovice ùm s peèovatelskou službou v Hrotovicích byl postaven v roce Projektantem byly Vojenské Dstavby Brno, zhotovitelem V-stav Hrotovice. Již místo pro dùm bylo zvoleno nevhodnì, a to ve svahu u rušné komunikace II. tøídy na trase Moravské Budìjovice - Brno. Navíc v tìsném sousedství øeznictví s vlastními jatky, pùvodnì nezastøešenými. Z druhé strany domu se nachází perspektivní a rozrùstající se hotel, kterému byly pozdìji odprodány veškeré 226 Prostor kolem domu je minimalizován díky pøístavbì hotelu. Díky tomu nezbývá místo na zeleò ani pro odpoèinek. 87

15 Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè ùm mnohem mladšího data, avšak opìt s mnoha až zarážejícími chybami. DPostaven 2005, projektovala Ing. Alena Strnadová Zaènìme od jádra, tedy od budovy. Tvar písmene L je na daném poemku velmi vhodný a vytváøí pomìrnì velkou uzavøenou zahradu. Chybí zde však nìjaké celkové propojení domu s touto zahradou. Pøízemní byty mají sice pøedpoklad pro propojení s vnìjším prostorem napø. formou terasy, v projektu se však objevuje pouze pùlkruhový prostor o maximální šíøce 1,5 m, který nevyhovuje ani pro otoèení vozíku, natož pro jakékoliv využití tohoto minimálního prostoru. Vstupy na zahradu pro vìtšinu obyvatel jsou dle projektu ètyøi. A to po dvou vždy na konci køídla budovy. Ve skuteènosti jsou však funkèní pouze vstupy z pøízemí, protože chùze po otevøeném kovovém toèitém schodišti je pro osoby s omezenou hybností, tedy pro osoby, jimž je stavba urèena, nemožná. Jedná se tu tedy o dvoje zbyteèné dveøe a dvì pomìrnì nákladné a zbyteèné ozdoby ve formì nepoužitelných schodiš. 230 Kovové toèité schodištì je sice prvek velmi zajímavý, avšak v budovì urèené pro tìlesnì postižené zcela nefunkèní až nebezpeèný. 231 Návrh budovy a areálu 89

16 Vstupy na zahradu z domu jsou tedy dva. Pokaždé v šíøce jednostranných dveøí. Pøi výstupu jednoznaènì pøekáží nepoužitelné schodištì. Dláždìné plochy uvnitø zahrady jsou minimalizovány na 2 chodníky a odpoèívadlo. Chodníky jsou šíøky 1050 mm. Pøitom šíøka vozíku je 900 mm, šíøka chodníku potøebná pro vozíèkáøe je 1200 mm. Prostor, který zabírá osoba chodící o dvou holích je taktéž 1200 mm. A to pouze pro jednosmìrný provoz! Takto nadimenzované chodníky zcela nevyhovují nejen požadavkùm pro osoby tìlesnì postižené, ale i pro pøedpokládanou frekvenci pohybu v zahradì. Vzdálenost odpoèivné plochy od dveøí je 22 nebo 31 metrù. Vzdálenost, kterou musí ujít bez místa odpoèinku osoba z bytu k nejbližší lavièce mùže èinit až 85 metrù! Návrh vytvoøení multifunkèního høištì v centrálním prostoru je zcela absurdní. A hned z nìkolika dùvodù. Nejen to, že tato rušná aktivita by omezovala samotné obyvatele domu a že je v blízkosti dostatek veøejných høiš napø. na tenis. Ale hlavní absurditou je samotné urèení objektu. U osob z omezenou hybností nelze pøedpokládat tak vysokou fyzickou aktivitu, že by bylo tøeba vytváøet takto rozsáhlou sportovní plochu pøímo v objektu penzionu. 15 m široký pruh trávníku byl ponechán na neorganizovaný vznik zahrádek pro pìstování zeleniny. Bez jakéhokoliv zázemí v komunikacích, bez jakékoliv organizace. S a m o t n ý v s t u p d o o b j e k t u b y l znehodnocen vytvoøením 2 schodù, a to prvním schodem z vozovky na chodník a druhým schodem blíže k budovì. Rampa pro vozíèkáøe byla vytvoøena z boèní strany. Proè nemùže vozíèkáø ani do domu pro nìj postaveném vstupovat pøímo? 232 Terasy u pøízemních bytù tvarovì a rozmìrovì kopírují balkony. Nejen, že je pøístupný zbyteènì malý prostor, ale výškový rozdíl mezi dlažbou a trávníkem je pøímo nebezpeèný. Parkovací místa a chodník jsou také zbyteènì oddìleny obrubníkem a schodem, na než chybí nájezdy. Navíc i zde je šíøka chodníkù poddimenzována. Vyvstává jen otázka proè? A jak je to vùbec možné? Proè? Je nutné, aby byl pøed vstupem do bezbariérového domu jeden 10 cm schod, který je pøekážkou pro všechny, i když to terén nevyžaduje?

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè 14. Praktická èást 14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè bjekt se nachází na samém okraji mìsta Tøebíè, v tìsném sousedství mìstské polikliniky a jednou z èástí nemocnice. S objektem sousedí

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Žvstupy. Pøi navrhování nových prostor

Žvstupy. Pøi navrhování nových prostor 10. Mìsto bez bariér "Tvorba bezbariérového prostøedí není èímsi, co si vynutila menšina vozíèkáøù, nevidomých èi jinak postižených osob, ale tvorba bezbariérového prostøedí je nutná pro každého èlena

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Zahrady pro tìlesnì postižené

Zahrady pro tìlesnì postižené Mendelova zemìdìlská a lesnická univerita v Brnì Zahradnická fakulta v Lednici Ústav Zahradní a krajinné architektury Diplomová práce na téma: Zahrady pro tìlesnì postižené Zpracovala Bc. Jitka Veèeøová

Více

Zzahradách pro zrakovì postižené. Avšak i ostatní, tradiènì používané prvky je nìkdy

Zzahradách pro zrakovì postižené. Avšak i ostatní, tradiènì používané prvky je nìkdy 9. Specifické prvky zahradní architektury pro TP "Gardening is a source of personal satisfaction and pride providing esthetic pleasure and opportunity for relief from daily stress. Gardening is an ideal

Více

15.Diskuze. Filipiová, 2002, str. 5

15.Diskuze. Filipiová, 2002, str. 5 15.Diskuze Projektant si pøi své práci musí uvìdomit, že neprojektuje na jedné stranì pro takzvanì zdravé a na druhé stranì pro handicapované. Vìtšina objektù slouží obìma skupinám obyvatel. Filipiová,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA DUR SO 03 MOBILIÁØ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA DUR SO 03 MOBILIÁØ TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA AUTORSKÝ NÁVRH Ing. Miroslava Polachová VYPRACOVALA: NÁZEV AKCE: Ing. Jitka Vágnerová Ing. Jitka Vágnerová REGENERACE PANELOVÉHO

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Základní návod na montáž venkovního schodištì

Základní návod na montáž venkovního schodištì Obsah 1) Názvosloví... 2 2) Technické parametry betonové smìsi... 2 3) Povrchové úpravy... 2 4) Cena schodištì... 2 5) Rozmìry schodištì... 2 6) Pokyny pro montáž schodištì... 3 6. a) Usazení schodnice...

Více

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí 8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí "After all, we are designing for our neighbors, friends, relatives, and visitors, for our entire community, for people of every description wishing

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY

www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY Technické informace Použití: zdicí tvarovky FACE BLOCK tvoøí ucelený systém pro základy, nosné stìny i pøíèky, pøeklady a vìnce. Technologie umožòuje stavìt tradièním zpùsobem

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Horizontální betonárny

Horizontální betonárny Horizontální betonárny SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING H1 s talíøovou míchaèkou Spoleènost Stetter ji déle ne 40 let s úspìchem vyrábí betonárny. Více ne 1500 betonáren Stetter s míchaèkami

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU BIOcement je stavební systém vhodný nejen pro stavbu rodinných a bytových domù, ale využívá se taktéž pro výstavbu obèanských objektù napø. administrativní budovy, školy, sportovní

Více

Tork. Hygienické systémy. www.petruzalek.cz. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Tork. Hygienické systémy. www.petruzalek.cz. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 Hygienické systémy Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz TORK Výrobky znaèky Tork pøedstavují rozsáhlé spektrum hygienických výrobkù, za jejichž pomoci lze

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka. závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu

VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka. závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu -~~ VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka o závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu sídelního útvaru Karolinka. aktualizace Mìstská rada Karolinka rozhodla vydat dne.~!.~~.!. 1999 podle 45

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Taneèní centrum EDEN. vypracovala: PETRA SKYVOVÁ

Taneèní centrum EDEN. vypracovala: PETRA SKYVOVÁ vypracovala: PETRA SKYVOVÁ vedoucí diplomové práce: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka ústav Interiéru a výstavnictví 15115, FA ÈVUT letní semestr 2011/2012 OBSAH 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Tnásledující (Èernohorská, str. 7)

Tnásledující (Èernohorská, str. 7) 3.1 Kdo se øadí k tìlìsnì postiženým? øídìní skupiny tìlesnì postižených a vùbec zaøazení osob to této skupiny není jednoduché. Existuje množství rùzných zpùsobù. Pro potøeby utváøení prostoru pro tyto

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH OBSAH 01 ZNAÈKA 01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 02 JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ 03 ÈERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 04 PROVEDENÍ V MATERIÁLU 05 NA PODKLADOVÉ PLOŠE 06 ROZKRES 07 OCHRANNÁ ZÓNA 08 ZAKÁZANÉ VARIANTY 02 PÍSMO 01 ZÁKLADNÍ

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohøívá V závislost na intenzitì sluneè ního záøení ohøívá vnitøní klima objektu øízeným prùbìhem teplovzdušného proudìní. Vìtrá

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 Návrhy rozhodnutí o námitkách uplatnìných pøi øízení o územním plánu - 52 stavebního zákona Zpracovatel:Ing.

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Návod k použití Sada na èištìní oken Vorwerk Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Úvodní poznámka Blahopøejeme Vám k zakoupení sady na èištìní oken od firmy Vorwerk. Tato sada je ideálním doplòkem k vysavaèi

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více