Suživatelùm, úpravy okolní budov èasto pokulhávají, nebo jsou dokonce nevhodné. A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Suživatelùm, úpravy okolní budov èasto pokulhávají, nebo jsou dokonce nevhodné. A"

Transkript

1 11. Speciální zaøízení pro pobyt TP Bariéru ticha, která oddìluje od lidí, lze prolomit pouze vzdìláním a pìstováním sociálních dovedností...úspìšná budoucnost, profesní integrace ve slyšící spoleènosti, samostatný plnohodnotný život každého dítìte, které touto školou prošlo, je potvrzením správnosti myšlenky, že dítì se sluchovým postižením se zaèlení do slyšící spoleènosti pøímo úmìrnì úrovni osvojení èeského jazyka jazyka spoleènosti, ve které žije. Úvodní slovo v brožuøe ke 111. výroèí založení Speciálních škol pro sluchovì postižené v Ivanèicích. peciálních zaøízení, kam patøí nejen ústavy sociální péèe, speciální školy, domovy dùchodcù èi domy s peèovatelskou službou, je u nás bezpoèet. Zarážející je, že i když vnitøní prostøedí budov je témìø vždy co možná nejlépe pøizpùsobeno jeho Suživatelùm, úpravy okolní budov èasto pokulhávají, nebo jsou dokonce nevhodné. A pøitom zde je máme možnost pøímo ušít na míru prostor osobám, které dané zaøízení využívají. Speciálních zaøízení pro tìlesnì postižené se dotýká hned nìkolik zákonù a vyhlášek, a to pøedevším Zákon o sociálním zabezpeèení (100/1988), a jeho provádìcí vyhláška è. 182/1991. Ve ètvrté èásti této vyhlášky jsou specifikovány v prvním dílu ústavy sociální péèe. Ty jsou dle 61 následující: Èlenìní ústavù a) ústavy pro tìlesnì postiženou mládež, b) ústavy pro tìlesnì postiženou mládež s pøidruženým mentálním postižením, c) ústavy pro tìlesnì postiženou mládež s více vadami, d) ústavy pro mentálnì postiženou mládež, e) ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany, f) ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s pøidruženým mentálním postižením, g) ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s více vadami, h) ústavy pro smyslovì postižené dospìlé obèany, ch) ústavy pro mentálnì postižené dospìlé obèany, i) ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany, j) ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty, k) domovy dùchodcù, l) domovy-penzióny pro dùchodce. Novostavba Domu s peèovatelskou službou v Tøebíèi. V posledním desetiletí jsou nejèastìji zøizovaným speciálním zaøízením

2 Pojïme se tedy podívat, jak jednotlivé ústavy definuje tato vyhláška: Ústavy pro tìlesnì postiženou mládež Ústavy pro tìlesnì postiženou mládež jsou urèeny pro dìti a mládež ve vìku od tøí let do ukonèení povinné školní docházky a v pøípadì potøeby další pøípravy na povolání do ukonèení pøípravy na povolání, u nichž tìžký stupeò tìlesné vady neumožòuje nebo podstatnì ztìžuje normální zpùsob výchovy,vzdìlání a pøípravy na povolání. Ústavy pro tìlesnì postiženou mládež s pøidruženým mentálním postižením Jsou urèeny také pro dìti a mládež ve vìku od tøí let do doby ukonèení školní docházky. Do tìchto ústavù jsou zaøazovány tìlesnì postižené dìti s lehèím mentálním postižením. Ústavy pro tìlesnì postiženou mládež s více vadami Ústavy pro tìlesnì postiženou mládež s více vadami jsou urèeny pro dìti a mládež ve vìku od tøí let do ukonèení povinné školní docházky, jestliže jsou vedle tìlesné vady postiženy též smyslovými vadami a popøípadì mentálním postižením lehèího stupnì. Ústavy pro mentálnì postiženou mládež Ústavy pro mentálnì postiženou mládež jsou urèeny pro dìti a mládež ve vìku od tøí do 26 let, výjimeènì i déle. Pøijímají se i obèané, kteøí jsou postiženi též tìlesnou nebo smyslovou vadou. Komentáø: V praxi se tyto ústavy takto striktnì nerozlišují. Mnohdy se 1. a 2. typ sluèují do jednoho ústavu, typické je i zvláštní vymezování ústavù pro dìti se smyslovým postižením (slepecké ústavy, školy pro dìti s postižením sluchu) Ústavy pro dospìlé obèany tìlesnì postižené Ústavy pro dospìlé obèany tìlesnì postižené jsou urèeny pro obèany s tìžkými tìlesnými vadami, kteøí ukonèili povinnou školní docházku a nemohou se pro své tìžké tìlesné postižení pøipravovat na povolání nebo kteøí ukonèili pøípravu na povolání a potøebují ústavní zaopatøení, protože jim nelze potøebnou péèi zajistit v dosavadním prostøedí. Ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s pøidruženým mentálním postižením Ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s pøidruženým mentálním poškozením jsou urèeny pro obèany, kteøí ukonèili povinnou školní docházku a nemohou se pro své zdravotní postižení pøipravovat na povolání nebo kteøí ukonèili pøípravu na povolání, jestliže jsou vedle tìžké tìlesné vady postiženi též mentálním postižením lehèího stupnì. Ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s více vadami Ústavy pro tìlesnì postižené dospìlé obèany s více vadami jsou urèeny pro obèany, kteøí ukonèili povinnou školní docházku a nemohou se pro své zdravotní postižení pøipravovat na povolání, jestliže jsou vedle tìžké tìlesné vady postiženi též smyslovými vadami a popøípadì mentálním postižením lehèího stupnì. Ústavy pro dospìlé obèany smyslovì postižené Ústavy pro dospìlé obèany smyslovì postižené jsou urèeny pro obèany, kteøí ukonèili povinnou školní docházku a nemohou se pro své zdravotní postižení pøipravovat na povolání, jestliže jsou postiženi úplnou nebo praktickou slepotou,hluchotou nebo hluchonìmostí, jsou-li odkázáni na ústavní péèi, protože jim nelze zajistit potøebnou péèi v dosavadním prostøedí. 76

3 Ústavy pro dospìlé obèany mentálnì postižené,ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany,ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty (tìmito osobami a úpravou prostøedí pro nì se tato diplomová práce nezabývá) Domovy dùchodcù Domovy dùchodcù jsou urèeny pøedevším pro staré obèany, kteøí dosáhli vìku rozhodného pro pøiznání starobního dùchodu a kteøí pro trvalé zmìny zdravotního stavu potøebují komplexní péèi, jež jim nemùže být zajištìna èleny jejich rodiny ani peèovatelskou službou nebo jinými službami sociální péèe, a dále pro staré obèany, kteøí toto umístìní nezbytnì potøebují z jiných vážných dùvodù. Nemohou však být pøijati obèané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léèení a ošetøování v lùžkovém zdravotnickém zaøízení. Domovy-penzióny pro dùchodce Domovy-penzióny pro dùchodce jsou urèeny pro staré obèany, kteøí dosáhli vìku rozhodného pro pøiznání starobního dùchodu a pro obèany, kteøí jsou plnì invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotøebují komplexní péèi, za pøedpokladu, že jim budou poskytnuty služby potøebné vzhledem k jejich vìku a zdravotnímu stavu. Do domovù-penziónù pro dùchodce se pøijímají obèané, jejichž zdravotní stav a vìk umožòuje vést pomìrnì samostatný život ve vhodných podmínkách. V domovech-penzionech pro dùchodce se poskytuje ubytování a základní péèe; podle možností ústavu a požadavku obyvatel domovù-penzionù pro dùchodce lze obyvatelùm poskytovat i další placené služby. Souèasnì jsou ústavem vytváøeny podmínky pro rozvoj kulturního a spoleèenského života a zájmové èinnosti obyvatel ústavu. 208 Zámek Mysliboøice - Domov dùchodcù. 77

4 11. 2 Stavby speciálních zaøízení tavby a pøestavby budov urèených pro tyto ústavy podléhají stavebnímu zákonu a musí splòovat vyhlášku èíslo 369/2001 obecných technických požadavcích zabezpeèujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a Sorientace. Stavební dokumentace budov podléhá pøísné kontrole pøi vydávání stavebního povolení. Díky tomu se uvnitø nových staveb nevyskytují výraznìjší nedostatky. Problémy však èasto nastávají hned za dveømi ústavù. Okolí domu nepodléhá žádné státní kontrole pøi schvalování stavby, èasto se tak chybou èi neosvíceností projektantù a stavitelù ústavu vzniká prostor, který èiní obyvatelùm ústavu potíže popø. nevyhovuje jejich psychickému i fyzickému stavu. Pozemky v okolí novì vznikajících ústavù jsou vìtšinou malé, vzrostlá zeleò je výjimkou, èasto dochází k nevhodnému umístìní budovy, atd. Velké množství sociálních ústavù vzniklo pøizpùsobením starších budov, vìtšinou zámkù a pod. novému úèelu. Adaptace vnitøních prostor je mnohdy pomìrnì složitá a nemusí být obyvatelùm pøesnì ušita na míru. Základní bezbariérovost je však vždy zajištìna. Tyto prostory mají vìtšinou výhodu, že se v jejich bezprostøedním okolí nachází bývalá zámecká zahrada. Venkovního prostoru mají tedy obyvatelé k dispozici dost, výhodou je vzrostlá zeleò tìchto zahrad. Dané prostøedí je však nutné bezbariérovì upravit a pøi tom nepoškodit jeho historickou hodnotu. Tøetí možností jsou ústavy speciálnì postavené pro péèi o tìlesnì postižené v minulosti. Setkáváme se s budovami od konce 19. století. Tyto budovy byly již stavìny s tím, že se v nich budou pohybovat tìlesnì postižení. Proto jsou vìtšinou bezbariérové, nìkdy je nutné provést nìkteré adaptace, aby prostory splòovaly nové požadavky. Okolí tìchto ústavù je vìtšinou potøebám tìlesnì postižených víceménì pøizpùsobeno. I zde však mùžeme mnohé zlepšit. Prostøedí je sice bezbariérovì upraveno, ale lze je obohatit o nové prvky, jako je napø. zahrada smyslù nebo rehabilitaèní prvky. Adaptace starých budov Historické ústavy K zahradám navrženým již v minulosti bychom mìli pøistupovat podobnì jako k zahradám historickým, tedy respektovat pùvodní charakter zahrady. Zahrady tìchto starších ústavù jsou velmi cenným dokumentem toho, jak se bìhem posledního staletí vyvíjela bezbariéro vá za hradní architektura Jedním z pøíkladù historické zahrady pro tìlesnì postižené je park brnìnské Kociánky. Na obrázku je øešení vstupu do jedné z budov, kdy pøímá cesta jde po schodišti, ale vede sem ještì bezbariéro vá cesta do oblouku

5 Novì vznikající ústavy íky grantové politice EU i Èeské Republiky nastalo bìhem posledních deseti let k pøekotnému vzniku mnoha ústavù sociální péèe, a to zvláštì tzv. Domù s peèovatelskou službou (ve vyhlášce jako Penziony pro dùchodce). Pøekotná Dvýstavba tìchto domù s sebou pøinesla mnohá pozitiva, ale došlo i k mnoha chybám, ze kterých je tøeba se pouèit. Navštívila jsem nìkolik domù s peèovatelskou službou a získané poznatky jsem utøídila do nìkolika následujících bodù. Na co je tedy dùležité a èeho se vyvarovat pøi stavbì a vùbec pøi plánování Domu s peèovatelskou službou? Následující zásady platí pro stavby všech typù ústavù pro osoby tìlesnì postižené. 1. Volba správného místa Již pøi plánování vzniku zaøízení bychom mìli dùkladnì vybírat umístìní budovy. Místo by mìlo být dostupné mìstskou dopravou èi místní autobusovou dopravou. Zastávka by se mìla nacházet v nejlepším pøípadì do 200 m od zaøízení. V bezprostøední blízkosti by mìlo být parkovištì vyhrazené pro obyvatele domu a jejich návštìvy. Toto parkovištì má mít dostateènou kapacitu. Také parkovací stání pøizpùsobíme tomu, kdo bude stavbu využívat. Poèítáme tedy se zvýšeným poètem parkovacích míst pro vozíèkáøe. Volba místa Ideální je, když je v dostupné vzdálenosti i obchod s potravinami, restaurace apod. Místo by mìlo být klidné. Dùm by nemìl stát v blízkosti rušné komunikace, noèních zábavních podnikù apod. Už vùbec by se nemìl nacházet v blízkosti prùmyslových objektù apod. Místo by mìlo být bezpeèné. V žádném pøípadì by se zaøízení nemìlo umis ovat do ètvrtí s vysokou kriminalitou (lehká zranitelnost postižených i starších obèanù, jejich vyšší dùvìøivost k okolí). Dùm by nemìl být v blízkosti komunikace se zvýšeným provozem, pokud je možné omezit nutnost pøecházet vozovku. V pøípadì nutnosti pøecházet komunikaci (napø. od zastávky MHD) by mìl být pøechod umístìn na pøehledném místì, co nejblíže vchodu do budovy, co nejlépe oznaèen jak pro pøecházející, tak pro projíždìjící øidièe. Jeho bezbariérovost je samozøejmostí. Pozemek by mìl být dostateènì velký, a to nejen pro samotnou budovu. Mìlo by být dost místa i pro zeleò a pøípadné aktivity obyvatel. Pokud není možné místo pro zeleò vytvoøit pøímo u budovy, je vhodné, aby byl v dostupné vzdálenosti (do 200 m) park nebo podobný objekt veøejné zelenì. Terén by mìl být pokud možno co nejrovnìjší, tedy s pøedpokladem jednouše vytvoøit bezbariérové a pohodlné prostøedí Nevhodnì umístìný Dùm s peèovatelskou službou. Dùm je v polovinì kopce, navíc u silnice a cesta od hlavního vchodu ústí pøímo v nepøehledné zatáèce

6 2. Tvar a umístìní budovy Budova by mìla mít tvar takový, aby zbyteènì netøíštila a nerozdìlovala pozemek. Nadmìrné množství rùzných výklenkù, výstupkù a sloupù zbyteènì tvoøí pøekážku v pøímé trase pohybu. Tvar a umístìní budovy Je vhodné, když navazuje na okolní výstavbu, samostatnì stojící budovu si mùžeme dovolit pouze tehdy, pokud je okolní pozemek dostateènì velký. Vhodné je umístit budovu tak, aby kolem vzniklo co nejvíce využitelného prostoru, tedy prostoru v dostateèné velikosti. Je vhodné budovu umístit co nejblíže k hranici pozemku, kdy pak za ní vzniká dostateèný prostor pro pobyt obyvatel venku, pro jejich relaxaci. 3. Uspoøádání vnitøního prostoru pozemku. Pozemek by mìl být uspoøádán logicky, jednoduše, pøehlednì. Mìla by být vytvoøena slunná místa, ale i dostatek stínu pro odpoèinek v horkém létì a pod. Uvnitø pozemku by nemìly vznikat zbyteèné bariéry. Je nebezpeèné do volného prostoru nenadále umis ovat objekty, které tvoøí pøekážku v pøímé linii provozu. Popelnice musí být umístìny tak, aby nerušily svým vzhledem ani zápachem, musí být pøístupné zvenèí (pro odvoz), ale zároveò bezpeènì dosažitelné pro obyvatele, tedy ne moc vzdálené od vstupu do budovy Základní zásady tvorby zahrad ústavù pro TP Vnitøní pozemek Zahrady ústavù a speciálních škol pro TP dìti a mládež øi tvorbì zahrady vycházíme pøedevším z charakteru postižení dìtí, pro které je dané zaøízení urèeno. Zcela jinak tedy postupujeme pøi tvorbì zahrad škol pro zrakovì postižené, jinak u stacionáøe pro vozíèkáøe. Nesmíme ale zapomínat, že Ptvoøíme prostøedí pro dìti, tedy prostor pro jejich uèení, rozvíjení, ale i hry. Pro dìti zrakovì postižené a nevidomé musíme vytvoøit takové prostøedí, které pro nì bude snadno èitelné. Zahrada by v tomto pøípadì nemìla být pøíliš rozsáhlá. Výborným øešením je také rozdìlení areálu do jakýchsi menších samostatných celkù s vlastním vnitøním uspoøádáním. Tyto zahrady mohou být vìnovány rùzným vìkovým skupinám, rozdìleny podle aktivit apod. Rozdìlení prostoru do pøimìøenì velkých èástí s vlastním, snadno srozumitelným vnitøním èlenìním je pøedpokladem pro to, aby se dìti mohly v zahradì snadno orientovat, tedy ji plnì využívat. Pùdorys, daný èlenìním cest, by mìl být snadno zapamatovatelný, tedy co nejjednodušší. Osvìdèilo se uspoøádání tìchto zahrad do kruhù nebo oválù. Kruh nebo ovál je tvar, který v podstatì nikdy nekonèí. Dìti mohou v takto uspoøádané zahradì bez problémù bìhat, na rozdíl od pravoúhlého uspoøádání, kdy je cesta náhle ukonèena a pokraèuje v pravém úhlu. I když je na tuto zmìnu upozornìno varovnými pruhy v dlažbì èi její zmìnou. V tomto pøípadì se dítì musí Zahrady pro slepé dìti Pùdorysné èlenìní Geologická zahrada slepecké školy Filatow, Lipsko

7 stále soustøedit na okolní prostøedí a nemùže se plnì vìnovat høe. Jednotlivé kruhy by však mìly být propojeny pøímými cestami. Nepravidelnì zvlnìným cestám bychom se mìli v areálech urèených pro slepé vyvarovat. Jakákoliv nepravidelnost se hùøe zapamatovává, tím se stìžuje vytváøení jakési vnitøní mapy prostoru, kterou si dítì tvoøí v hlavì. I to, že dítì o nepravidelnosti dlouhodobì ví, jen ji není schopno pøesnì umístit ve své mapì, pùsobí zbyteènì stres a dítì si tak nemùže pøirozenì hrát v takovém prostoru stejným zpùsobem jako dítì zdravé. V centru zahrady by mìl být umístìn prvek pro echolokaci. To pomùže dítìti, které se náhodu v zahradì ztratí nalézt cestu do bodu, odkud se umí orientovat. 213 Pro echolokaci jsou nejèastìjší jednoduché fontánky Prvkem pro echolokaci bývá nejèastìji fontánka, kdy se mùžeme orientovat podle zvuku vody. Použití vody však není nejspolehlivìjší, zcela nám vypadá funkènost prvku v období zimy (na druhou stranu v tomto období není zahrada tak èasto využívána) nebo výpadku elektrické energie apod. Pro echolokaci je možné použít i rùzné zvonkohry založené na pùsobení vìtru. Právì tyto zvonkohry lze pomìrnì dobøe použít ve slepeckých zahradách pro dìti. Zahrada by mìla mít dostatek trávníkové slunné plochy. Trávník, který je v podstatì základem každé obytné zahrady, však nesmí tvoøit velkou jednolitou plochu. Na velké ploše totiž zrakovì postižený ztrácí rychle orientaci. Trávníková plocha má tedy být pøimìøenì rozdìlena napø. cestami. Cesty jsou velmi dùležité v zahradách pro slepé. Jsou totiž jedním z prvkù, dle nichž se postižený nejèastìji orientuje. Dùležité je pøedevším logické a srozumitelné vedení cest (viz výše). Vhodné je také usnadnit orientaci zmìnou materiálù pro povrch cesty. Nejde pouze o to varovným pruhem upozornit, že pøicházíme na køížení cest, kde mùžeme odboèit. Pokud dítì bude vìdìt, že po cihlové cestì dojde k rùžovému záhonu a po cestì s mlatovým povrchem tøeba ke koupacímu bazénku. Dítì si tak snadno zapamatuje kombinace rùzných povrchù, což zrychluje utvoøení si vnitøní mapy. Povrch cest také usnadní znovunalezení 212 Jednoduchá døevìná zvonkohra v anglickém Chatsworthu Echolokace Trávník Cesty Støídání povrchù je dùležité pro vytvoøení si vnitøní mapy. Slepecká zahrada Budapeš

8 Vyvýšené záhony mohou sloužit hned k nìkolika úèelùm. Nejznámìjší je osázení záhonù aromatickými a tvarovì zajímavými rostlinami a jejich oznaèení jmenovkami v brailovì písmu. Tím se vytvoøí jakýsi studijní záhon, nauèná zahrádka. Vyvýšené záhony Pøedevším pro dìti je vhodné na záhony umístit i bìžné rostliny, napø. zeleninu. Také se jmenovkami. I slepé dìti tak mohou pozorovat jak roste hrášek nebo jak vypadá mrkev, když ještì není na talíøi. Možné je však zapojit zrakovì postižené i do pìstování rostlin. Je vhodné vytvoøit takto vyvýšené malé zahrádky pro skupinky dìtí, které se zde budou, samozøejmì pod dohledem, starat napø. o zeleninu. I slepé dìti jsou schopny rostlinky vysít a peèovat o nì. Pokud si prohlédnou jak v urèitém stádiu vypadá daná rostlina, jsou schopny záhonek i samostatnì vyplet. Tato aktivita nejen že dále rozvíjí smysly i vìdomosti dìtí, ale pøináší i velmi dùležitý psychický aspekt. To, že se dítì mùže pochlubit vlastnoruènì vypìstovanou zeleninou, že ji samo mùže ochutnat, výraznì zvyšuje jeho sebevìdomí, pocit, že nìco dokáže vytvoøit. Nìco, co má pøímý a jednoznaèný užitek. Staèí však, když je v nìkterých záhonech pouze vyseta smìs barevných letnièek èi vysázeny vonné rùže. Záhony slouží jen pro odpoèinek v jejich vùni. Dùležitá je i barevnost. Velká èást zrakovì postižených dìtí není zcela slepá a mùže vnímat barvy, pokud jsou ve vìtších plochách. Na psychiku dítìte velmi pozitivnì pùsobí teplé èisté barvy, jako je žlutá, oranžová nebo èervená. Mùžeme se tedy zamìøit na výsadbu letnièek kvetoucích v jedné barvì. Avšak barev nesmí být v zahradì pøespøíliš, postižené oèi jsou náchylné a rychle se unaví. Rostliny vybíráme tak, aby byly pro dìti zajímavé, a to vùní nebo svým tvarem, strukturou apod. Striktnì se vyhýbáme rostlinám jedovatým, by sebezajímavìjším. Také trnité rostliny zde nemají co pohledávat. V zahradách pro slepé dìti se vyhýbáme i vìtšinì okrasných trav, jejichž listy jsou ostré. Je vhodné do zahrady umístit i bìžné rostliny, aby se je dìti nauèily poznávat. 215 Oznaèení v Brailovì písmu i hmatovì èitelné latince. Dìti mohou pìstovat a poznávat bylinky a pak se i uèit, k èemu a jak kterou použít. Zajímavá je i myšlenka na umístìní zajímavých rostlin v samostatných kvìtináèích s jmenovkou. To je vhodné pro vzácnìjší rostliny, na které chceme výraznì upozornit. Vhodné je i vysypávání prostoru mezi rostlinami inertními materiály. Dìti se tak nauèí rozeznat øíèní oblázky od zvìtrávajícího pískovce, kusù bøidlice, travertinu nebo vápence. Inertni materiály Mùžeme však použít i sklenìné oblázky, sklenìné kamínky apod. Pokud máme k dispozici dostatek prostoru, mùžeme jednu zahradu utvoøit jako zahradu geologickou, kde budou umístìny rùzné horniny, které se dìti takto mohou uèit. 216 Sklenìné oblázky a kamínky jsou zajímavým zpestøením zahrad pro zrakovì postižené. 82

9 Do zahrady mohou být umístìna i umìlecká díla, která jsou v dosahu dìtí. Ty je mohou prohlédnout svým hmatem, vnímat rozdíly v materiálu a jeho zpracování rùznými technikami umìlcù. Umìlecká díla Zajímavé je i použití tzv. feeling wall - zdi s reliéfním vyobrazením napø. zvíøat, se støídáním rùzných struktur povrchu atd. Na rozdíl od dìtí s postižením zraku 217 mohou dìti s postižením pohybového ústrojí prostor vnímat komplexnì, do všech detailù. Ale ani v dokonale známém Hmatová stìna, kde jsou rùzné materiály a pøizpùsobeném prostøedí se tyto dìti rozpoznatelné hmatem a reliéfní zvíøátka. Je nemohou chovat neomezenì a zcela pìkným zpestøením zahrad pro postižené dìti. bezprostøednì. Jejich aktivní úèast v prostøedí je pomìrnì silnì omezena, zvláš pokud mají postiženy horní i dolní konèetiny. Dìti s postižením pohybového ústrojí Bezbariérové vytvoøení komunikací je zde samozøejmostí. Témìø rovné cesty s co nejkompaktnìjším povrchem (asfalt, beton) jsou nejvhodnìjší. Vhodné je opìt použít vyvýšených záhonù, a to nejen pro nauèné úèely a bezprostøední poznání rostliny, ale pøedevším pro pracovní terapii. Zahradnièení a pìstování rostlinek na vlastním políèku má stejný pozitivní psychický vliv jako u zrakovì postižených. Zaøízení pro dìti s postižením sluchu si na první pohled nevyžadují žádná zvláštní opatøení. Musí však být zcela bezbariérové (v pøípadì možné kombinace nìkolika vad). Prostøedí pro sluchovì postižené dìti má být pøehledné, jednoduše èlenìné, pøedvídatelné. U atrakcí se vyhýbáme tìm, které kladou vysoké nároky na rovnováhu (mnohdy bývá postiženo i rovnovážné ústrojí). Pozitiva zahradní pracovní terapie jsou velká i u této skupiny dìtí, navíc nevyžaduje vyvýšené záhony. Vhodné je však na vyvýšené záhony umístit nauènou zahrádku, pro jednodušší pøístup k rostlinám. V areálech pro sluchovì postižené musíme být opatrní s používáním a kombinacemi barev. Pøíliš výrazné barvy, pøedevším v kontrastních kombinacích mohou vyvolat velmi negativní reakce. Barevnost však patøí i do tìchto zahrad. Je ale lepší používat spíše tlumenìjší barvy, jako rùžovou, modrou, bílou, svìtle žlutou, nebo nevytváøet kontrastní kombinace. Specifika sluchovì postižených 218 Paøeništì Ústavu Kociánka v Brnì, kde se nìkteré postižené dìti pøipravují na budoucí povolání zahradníkù. 83

10 Ústavy a denní stacionáøe pro dospìlé a jejich zahrady ìlesnì postižení dospìlí jsou pokud možno co nejvíce integrováni do spoleènosti, proto není ústavù tolik. Spíše se setkáváme s denními Tstacionáøi, kam dospìlí pøichází napø. na cvièení èi si pouze popovídat. V klasických ústavech jsou spíše lidé s pøidruženou mentální vadou. Výjimkou jsou domovy dùchodcù, jimž bude vìnována samostatná kapitola. Venkovní prostory denních stacionáøù bývají vìtšinou omezené. Je vhodné, pokud se najde místo na nìkolik lavièek èi venkovní plochu pro cvièení. U jednotlivých typù postižení postupujeme podobnì, jako pøi tvorbì prostøedí pro postižené dìti, samozøejmì s tím, že nepoužíváme stejné tvarosloví, dìtské atrakce apod. Pokud nám to velikost zahrady alespoò trochu umožòuje, mùžeme uvažovat o vytvoøení vyvýšeného nauèného záhonu s aromatickými rostlinami, vìtšinou jednoduchého obdélníkového tvaru. V pøípadì vìtší zahrady vytváøíme i záhony pro zahradní terapii, èi nástroje venkovní tìlocvièny k protažení a rehabilitaci. 219 Zahrada ústavu pro slepé a tìžce zrako vì postižené Budapeš. Zahrada je z poloviny 70tých let 20. století (typické tvarosloví mobiliáøe). Na okraj chodníku navazuje štìrkové pole, kvìtináèe jsou na vyvýšeném soklu, lavièky v nikách Zahrady domovù dùchodcù ahrady u souèasných domovù dùchodcù vznikly vìtšinou z bývalých zámeckých parkù. Pøi úpravì tìchto historických Zobjektù zahradní architektury musíme respektovat historickou hodnotu místa, kterou bychom nemìli poškodit pøizpùsobením nové funkci. U starších obèanù, kteøí byli døíve zdraví, dochází postupnì k zhoršování smyslù i chùze, tedy ke kombinaci tìlesných postižení. Zásadní je tedy bezbariérovost objektù. Na téma bezbariérových úprav historických objektù vydala v roce 2005 nadace English Heritage brožuru Easy Access to historical Landscapes. Z textù vyplývá jedna velmi dùležitá myšlenka, a to zpøístupnit historické objekty co možná nejvíce tìlesnì postiženým, ale zachovat jejich hodnotu a nepoškodit jejich celkový charakter. Pro to se v interiéru používají spíše prosklené výtahy zabudované do volné mezery ve schodišti, pojízdné plošiny apod. Pøíjemné je i vyøešení nájezdových ramp místo nìkolika kamenných schodù døevìným nájezdem. Døevìná konstrukce je dostateènì stabilní a zároveò nijak nepoškozuje kamenné schody. Povrch musí být samozøejmì protiskluzovì ošetøen a na bocích rampy musí být zarážky proti sjetí vozíku. 220 Odpoèinek na jarním sluníèku, Mysliboøice 221 Zahradnièení je velmi oblíbeným koníèkem, pøedevším u dùchodcù. Je vhodné tedy udìlat tomuto aktivnímu koníèku prostor. 84

11 Terén historických zahrad byl již pøi jejich vzniku velmi vhodnì upraven, vìtšinou do nìkolika teras (baroko), na nichž je pohyb vozíèkáøe bezproblémový. Pøekonávání výškového rozdílu mezi terasami mùžeme vyøešit boèním vedením delší rampy (zcela mimo kompozièní osy zahrady) nebo schodiš ovou plošinou (pokud možno ne na hlavním schodišti). Vhodné je také využít hydraulickou vertikální plošinu, která minimálnì ovlivní vzhled zahrady. Adaptace historických zahrad Pro slabozraké osoby je dostateèný tradièní kontrast zeleného trávníku a svìtlých mlatových cest. Pozdìjší anglické krajináøské parky nekladou vozíèkáøùm vìtší pøekážky. Základní požadavky si nyní specifikujeme na pøíkladu novì utváøených zahrad pro domovy dùchodcù. Prvním dùležitým požadavkem je potøeba proslunìného místa s lavièkami popø. lehátky pro odpoèinek na sluníèku, pøedevším v jarním a podzimním období. Slunce je velmi dùležité pro revmatiky a pobyt na nìm výraznì zlepšuje psychický stav obyvatel. Stinná místa jsou naopak nezbytností v horkém létì a pro kardiaky. Pro dosažení brzkého efektu bychom se nemìli bát v tomto pøípadì vysazovat vzrostlé stromy. Také pergola s popínavou rostlinou èi altán mùže pøinést stín v letním období. V takovéto zahradì by nemìl chybìt vodní prvek, alespoò v podobì malé fontánky. Pøítomnost vody totiž zvyšuje vlhkost vzduchu, což je velmi pøíznivé pro astmatiky apod. Voda také pomáhá ochlazovat prostøedí v letním horku. Základní požadavky 222 Altán v zahradì domova dùchodcù v Mysliboøicích je pohodlnì pøístupný i obyvatelùm na vozíku V parku zahradì by mìl být dostatek lavièek, køesílek i lehátek, a to jak ve stínu, tak na slunci. Mobiliáø by mìl být tvarován tak, aby se z nìj starším lidem lépe vstávalo, tedy i ponìkud vyšší sedací výšky 50 cm. V rámci možností, alespoò v nejfrekventovanìjší èásti zahrady by mìly mít své místo kvìtinové záhony. Kvetoucí rostliny pùsobí psychicky velice pozitivnì. Vyhýbat bychom se mìli strnulým tvarùm nìkterých stále zelených keøù (napø. tùje v mnoha lidech vyvolává dojem høbitova), lepší je používat keøe kvetoucí, zajímavì barvící apod. Kvetoucí keøe dodávají optimismus a dobrou náladu. Rozkvetlá jarní zahrada v Domovì dùchodcù Libina

12 Penziony, domy s peèovatelskou službou a jejich okolí ato zaøízení stojí nìkde na pomezí mezi klasickým a ústavním bydlením. V penzionech dominují dùchodci, kteøí jsou Tvšak sobìstaèní. Dále tu jsou vozíèkáøi a další lidé s vadami pohybového ústrojí. Podmínkou je opìt plná samostatnost a sobìstaènost obyvatel. V neposlední øadì tu mohou bydlet rodièe s postiženým dítìtem, a již s tìlesným èi kombinovaným postižením. Okolí domu tvoøíme, samozøejmì, zcela bez bariér. Je vhodné již pøi výbìru místa budoucího penzionu upøednostòovat rovinatý terén, kde se bezbariérová zahrada i vstup do objektu tvoøí mnohem snadnìji. 224 Každý byt v pøízemí má svou terasu ohranièenou živým plotem, DPS Hrotovice. Dùležitým venkovním prostorem je místo setkávání, jakýsi venkovní obývací pokoj, kde si lidé mohou popovídat na èerstvém vzduchu. Tento prosto dimenzujeme vždy podle poètu obyvatel daného objektu. Pokud máme dostatek prostoru, mùžeme tato místa vytvoøit i dvì, v každé komunitì se vždy tvoøí více skupin, pro které je lepší si povídat oddìlenì. Samozøejmostí v tomto venkovním obývacím pokoji jsou lavièky a místa pro vozík, vhodné je i umístìní stolù èi prostor pro jejich doèasné umístìní. Posezení by mìlo být èásteènì stínìno, popøípadì vybudujeme jedno posezení stinné a druhé více ménì slunné, podle zásad pro tvorbu zahrad domovù dùchodcù. Umìlecká díla U penzionù je nutné poèítat také s volnoèasovými aktivitami obyvatel. Velmi oblíbenou aktivitou je zahrádkaøení, kdy èasto spontánnì vznikají na volných plochách trávníku políèka pro pìstování zeleniny èi kvìtin. Je proto vhodné s touto aktivitou poèítat a vytvoøit pro ni vhodné podmínky. Asi nejlepší je vytvoøení vyvýšených záhonù, které jsou dostupné i pro vozíèkáøe. Pro starší obyvatele jsou navíc velmi pohodlné, protože se záhonùm nemusí ohýbat. Výška záhonù by mìla být kolem 80 cm, šíøka cca 1m. Vzhledem k pøedpokládané vysoké zátìži zahrady, zvláš pokud je pomìrnì malá, je tøeba zvýšit podíl vydláždìných ploch. Musíme totiž brát v potaz to, že trávník zde nemùže plnì sloužit jako rekreaèní plocha, protože je pro vìtšinu obyvatel tìžce pøístupný a témìø nevyužitelný. Proto tu pøebírá pøedevším funkci okrasnou. Z rostlin vybíráme opìt kvetoucí listnaté keøe a stromy, upøednostòujeme pøíjemnì aromatické druhy. Stálezelené listnáèe a jehliènany používáme pouze pro doplnìní a oživení celku. Vzhledem k aktivitì obyvatel je možné uplatnit i trvalkové výsadby. Již pøi navrhování zahrady si musíme ujasnit, kdo a jak bude o zeleò peèovat. Èasto je to problémem, protože zeleò není ani soukromá ani mìstská. Penziony jsou vìtšinou zaøízeními mìsta, ale jejich zahrady nespadají pod objekty veøejné zelenì, tedy ani pod jejich správu. I když jsou obyvatelé tìchto penzionù sobìstaèní a pomìrnì aktivní, zahrada by mìla být spíše plochou pro relaxaci a pasivní rekreaci. Zvláštì je nutné vylouèit veškeré hluèné aktivity, aby nebyli rušeni obyvatelé penzionu. 86

13 pozemky v okolí penzionu (pùvodnì urèeny pro parèík pro obyvatele domu, na nìž bylo uvaleno vìcné bøemeno pro pøístup do DPS komunikací 2 m od zdi budovy penzionu. Vstupní prostor byl vybudován ve svahu, ten zaèíná tìsnì za vstupními dveømi. Tento svah nemá žádné logické zdùvodnìní, protože k pøístupu na ulici se tato "rampa" po 8 metrech zatáèí v pravém úhlu a mìní se v opìt "rampu" o pøibližnì stejném sklonu, ale nahoru. Používám výraz rampa, i když se jedná o komunikaci, která má však sklon pøíslušící již rampám. Paradox? Tato komunikace, sloužící pouze pro pìší vstup a pøípadný pøíjezd sanitky èi stìhovacího vozu k hlavnímu vchodu je zcela nelogicky rozdìlena na komunikaci a chodník, a to schodem - chodníkovým obrubníkem o výšce 10 cm. Sjezd z tohoto chodníku je dobetonován nekvalitním betonem. Bìhem posledních dvou let vznikla pøístavba hotelu, která je vzdálena 3-7 metrù od levé a zadní stìny budovy. Dochází tedy k zastínìní i zbytkové plochy kolem budovy a také ke stínìní oken. Tato pøístavba obsahuje i podzemní garáže hotelu, které mají spoleèný vjezd se vstupem do DPS. Garáže zatím nejsou v provozu, ale pøi jeho zahájení se stane bìžný pohyb ve vstupním prostoru do DPS pomìrnì nebezpeèným. V tìsném sousedství domu je parkovištì, které však nemá žádné stání pro vozíèkáøe. Navíc není ani vyhrazeno pro obyvatele DPS, stává se tedy hojnì využívanou parkovací plochou pro zákazníky obchodù v centru mìsta. Již od poèátku nebylo vyøešeno umístìní popelnic. Pùvodní umístìní nedaleko vchodu nevyhovovalo hygienicky ani esteticky provozu restaurace v pøízemí penzionu. Souèasné umístìní popelnic témìø 100 m od vchodu, navíc s pøekonáním nìkolika terénních nerovností je pøíèinou toho, že se k nim vozíèkáø svépomocí nemùže dostat. V sousedství domu není jediný strom, 4 pøízemní byty mají vyhrazeny venkovní terasu obehnanou živým plotem, z ulièní strany domu jsou vysazeny záhony rùží. Vnitøní prostor je dnes zcela nevyužitelný. Mobiliáøem je jediná lavièka pøed vstupem do budovy 227 Vchod do DPS. Za dveømi není potøebné volné místo a hned zaèíná svah smìrem dolù A za rohem zase nahoru, k hlavnímu chodníku Rozum zùstává stát... Vstup do DPS bude co nevidìt spoleèný s vjezdem do podzemních garáží hotelu

Tnásledující (Èernohorská, str. 7)

Tnásledující (Èernohorská, str. 7) 3.1 Kdo se øadí k tìlìsnì postiženým? øídìní skupiny tìlesnì postižených a vùbec zaøazení osob to této skupiny není jednoduché. Existuje množství rùzných zpùsobù. Pro potøeby utváøení prostoru pro tyto

Více

Zahrady pro tìlesnì postižené

Zahrady pro tìlesnì postižené Mendelova zemìdìlská a lesnická univerita v Brnì Zahradnická fakulta v Lednici Ústav Zahradní a krajinné architektury Diplomová práce na téma: Zahrady pro tìlesnì postižené Zpracovala Bc. Jitka Veèeøová

Více

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí 8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí "After all, we are designing for our neighbors, friends, relatives, and visitors, for our entire community, for people of every description wishing

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 3 - březen 2010 - cena 10 Kč H LU B O C KÝ Z P RAVO D AJ BAREVNÉ JARO JE TADY PEČENÍ BOCHÁNKŮ A RUČNÍ PRÁCE S PANÍ DOMINOVOU KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU MEXIČANÉ NA HLUBOKÉ WWW.HLUBOKA.CZ 1 Tulipány

Více

Rok poté aneb sùl nad zlato

Rok poté aneb sùl nad zlato Noviny pražské ètvrti Spoøilov http://www.sporilov.info 4/2006 ZDARMA Rok poté aneb sùl nad zlato Je tomu rok, kdy Spoøilovské noviny otiskly øadu èlánkù o solení komunikací a hlavnì o tom jak sùl nièí

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str.

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. OBSAH 1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2 2. Správnì si posvítit...str. 5 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. 8 2.3. Barva svìtla a barva pøedmìtù...str. 9 2.4. Rovnomìrnost

Více

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech ochrana, obnova, rekonstrukce, nová výstavba, komerèní využití sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SÚPP a PÚ v Olomouci

Více

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy Aktuální otázky ochrany vesnických památkových sídelních celkù Kromìøíž - Rymice, 4. - 5.10.1994 Sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SUPP v Praze, PúU v Brnì a Muzeem Kromìøížska v Kromìøíži 2 Ochrana

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Vojtìška II?; komu patøí pozemek za internátem? Již dlouhou dobu se na nìm nic nedìje, èiní spíše dojem. Nejsem statistický úøad, ale mohu øíci,

Vojtìška II?; komu patøí pozemek za internátem? Již dlouhou dobu se na nìm nic nedìje, èiní spíše dojem. Nejsem statistický úøad, ale mohu øíci, 6/98 27. bøezna 1998 Cena 4,80 Kè Kde nás bota tlaèí? Nejen o padlých sušických pomnících se starostou mìsta Pokud chceme z našeho mìsta vybudovat pøíjemné až lázeòské støedisko, mìli bychom se orientovat

Více

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22]

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22] KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ÈR Schindlerová, Olga Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých / Olga Schindlerová a kolektiv autorù. -- Vyd. 1. -- Praha : Tyfloservis, 2007. -- 96 s.

Více

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET 2 3 ÚVOD Již název této knihy ukazuje, že jde o dílo urèené pøedevším rodièùm a vychovatelùm. Velmi konkrétním zpùsobem objasòuje pedagogické a psychologické

Více

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6.

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6. Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk Lékaøi v dìèínské nemocnici dokáží lépe odhalit øadu nemocí vnitøních orgánù. Pomáhá jim nový ultrazvukový pøístroj. Nemocnice ho koupila za tøi miliony korun,

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého

LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého listopad 011 roèník XVIII. www.luhacovice.cz Digitalizace LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého Vánoèní jarmark v Luhaèovicích Vánoèní trhy byly odedávna symbolem blížících se Vánoc. Ve sváteènì ladìném

Více

Ba vo ro vi čtí ko n ě. Kůň Františka Novotného ve výběhu nedaleko cyklistické stezky. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net.

Ba vo ro vi čtí ko n ě. Kůň Františka Novotného ve výběhu nedaleko cyklistické stezky. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. číslo 7-8 - červenec-srpen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Ba vo ro vi čtí ko n ě Kůň Františka Novotného ve výběhu nedaleko cyklistické stezky. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net.

Více

Jak na ekologickou školní zahradu

Jak na ekologickou školní zahradu Nadaèní fond Zelený poklad Jak na ekologickou školní zahradu - praktický manuál pro školy - 1. Atrium 2. Stromový hrad 3. Stromy a keøe 4. Bentonitové jezírko 5. Kvìtinové terasy 6. Kvìtinová louka 7.

Více