Textilní senzory - detekce UV záření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Textilní senzory - detekce UV záření"

Transkript

1 Textilní senzory - detekce UV záření Martina, Viková, ng. LMBV KTM FT TU Liberec, Abstrakt Jednou z možností ochrany organismu před působením nadměrných dávek UV záření je použití ochranných textilií, které výrazně snižují riziko vzniku rakoviny kůže. Nošení speciálních ochranných textilií je doporučováno lékaři, avšak na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ne všechny textilie chrání před UV zářením stejně. Základním řešením by mohlo být použití SMART-Textilií se schopností aktivní reakce na působení UV záření. SMART nebo inteligentní materiály jsou takové materiály, které reagují změnou určitých vlastností na daný podnět. Často jsou SMART materiály integrovány do standardních systémů, díky čemuž dochází ke zlepšení jejich užitných vlastností. Cílem prací, které probíhají v současné době v Laboratoři Měření Barevnosti a Vzhledu na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci je výzkum a vývoj originální metody měření pomocí flexibilních textilních senzorů, reagujících na UV-VS a NR oblast elektromagnetického záření. V tomto článku jsou uvedeny informace o testování senzorů z tkanin a netkaných textilií schopných reagovat barevnou změnou na UV záření. Výsledky ukazují, že vyrobené senzory vykazují citlivost jak na dobu ozařování, tak na intenzitu záření a jejich responsní charakteristika se blíží komerčně dostupným luxmetrům. Klíčová slova Senzor, fotochromismus, spektrofotomerie, barevná hysterezní plocha, intenzita osvětlení Úvod V poslední době se setkáváme s tím, že dochází ke zhoršování podmínek životního prostředí a narůstá počet škodlivin v okolí, které mohou nevratně poškozovat lidské zdraví a ohrožovat plnou kvalitu našeho život. Této problematice je rovněž věnována značná část výzkumu v oblasti vývoje a zdokonalování ochranných oděvů zejména jejich ochranných vlastností. Ochranou bariérou rozumíme to, jak daný oděv (textilie) chrání svého nositele před následky již zmíněné škodliviny a zda tato ochrana je částečná, či textilie plní svou ochrannou roli jen po určitou dobu a za určitých okolních podmínek. Většina ochranných oděvů není vyvinuta pro dlouhodobé nošení. Při vývoji takto pojatých bariérových struktur musíme také dbát na to, aby se nositel ochranného oděvu necítil jejím používáním nijak omezován a komfort byl z hlediska uživatele maximální. Řada ochranných oděvů je doplňována elektronikou, respektive různými senzory či přístroji, které snímají a kvantifikují množství škodliviny v okolí. když se v poslední době věnuje pozornost miniaturizaci elektronických snímačů a také flexibilitě jejich propojení s vyhodnocovacím zařízením, dochází i k tomu, že v některých případech mohou přístroje, které jsou nutnou součástí ochranného oděvu omezovat zasahující osobu. Výše uvedený koncept ochranného oděvu či textilie nazýváme inteligentní strukturou. Nevýhodou této inteligentní struktury je, že sice monitoruje okolní podmínky a je schopná tyto podmínky vyhodnotit (kvantifikovat), ale nereaguje zpětně na změnu těchto okolních podmínek. Tuto strukturu nazýváme pasivní inteligentní textilií. Senzory a textilní struktury, které reagují odezvou a jsou tak schopny regulovat stupeň ochrany v závislosti na podnětu z okolního prostředí (změna intenzity UV záření, teploty, tlaku, elektrického pole atd..) nazýváme Smart textilie nebo Smart oděvy s aktivní odezvou. Za příklad pasivních inteligentních textilií mohou sloužit textilie ve formě čidel nebo indikátorů stavu okolí. Příkladem jsou optická vlákna, která přenášejí nejen signál, ale jsou citlivá na deformaci, koncentraci určité látky, tlak, elektrický proud atd. Příkladem aktivních inteligentních textilií mohou být textilie měnící svojí barvu v závislosti na vnějším podnětu (světlo, teplo) tzv. chameleoní textilie nebo teplo obsahující textilie (schopné ukládat či uvolňovat energii podle změny teploty okolí). Do skupiny aktivních inteligentních textilií patří i textile s tvarovou pamětí (s reverzibilní změnou tvaru při ohřevu respektive chlazení). Navíc u senzorů a aktivních ochranných bariérových textilií lze dobře využít toho, že textilní struktura je snadno upravitelná spojováním (šitím, lepením nebo tepelným spojováním), je snadno udržovatelná (praní nebo chemické čištění), nemá vysokou specifickou váhu, je i dostatečně pevná, tažná a pružná. Nemalou roli při jejich využití zde hraje i to, že je jednoduše tvarovatelná bez použití změn technologie výroby a také to, že má extrémně veliký měrný povrch (u mikrovláken jeho hodnota dosahuje až stovky m2/g). Současnou výhodou výše popsané struktury inteligentní textilie - senzoru je i integrace takto pojatých textilních senzorů do systému ochranného oděvu a také jeho cenová dostupnost. SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

2 Z těchto důvodů je publikovaná práce věnována výzkumu problematiky textilních senzorů s fotochromním chováním, respektive studiu dynamiky chování a modulaci citlivosti fotochromních senzorů. V práci je nově zaveden pojem a definována hystereze reverzibilní barevné změny, která je popsána hysterezní křivkou barevné změny. Tato hysterzní křivka barevné změny je popsána kinetickým modelem popisujícím rychlost (reakce prvního řádu), s jakou dochází k barevné reakci na daný podnět - v případě této práce je daným podnětem UV záření. Ověření tohoto modelu je provedeno pro textilní senzory, kde je fotochromní pigment aplikován ve formě zátěru. Fotochromismus je proces, ve kterém chemická sloučenina prochází reverzibilní změnou mezi dvěma stavy mající odlišná absorpční spektra, tedy různé barevné odstíny: stav bez osvitu, tedy počáteční stav bez kontaktu vzorku se zdrojem (bez osvitu). Preferovaná je bezbarvá varianta stavu bez osvitu. Je však možné počáteční zabarvení vzorku, které je nutné před osvitem zaznamenat. stav po osvitu, tedy barevná změna po osvitu vzorku. Je možná situace, kdy barevná změna po osvitu není lidským okem patrná a je nutno na identifikaci použit měřící přístroj, který je schopen tuto barevnou změnu zachytit. Je žádoucí, aby po zamezení kontaktu vzorku se zdrojem světla došlo k návratu do počátečního stavu bez osvitu. U některých pigmentů však existuje jev označovaný jako barevná paměť, kdy přes odstranění zdroje světla zůstane část barevné změny zachována a vzorek se nevrátí do počátečního stavu, definovaného jako stav bez osvitu. Základní třídy organických fotochromních sloučenin jsou tvořeny spirobenzopyrany, resp. spiroindolinobenzopyrany, spironaftooxaziny, naftopyrany, fulgidy a diaryleteny. Jako ukázka fotochromní reakce je zde uvedena reakce spirobenzopyranu na dopadající UV záření. Spirobenzopyrany se obvykle skládají z pyranového kruhu, např. 2H-1-benzopyranu, který je spojený přes společnou spiro skupinu s dalším heterocyklickým kruhem (viz obr. 1). Po expozici bezbarvé formy (stavu) spirobenzopyranu UV zářením se rozštěpí se vazba mezi kyslíkem a uhlíkem v důsledku čehož vznikne barevná forma merocyaninu a může být jako cis- (1.2) nebo trans- (1.3) nebo ortho chinolinová forma (1.4) jejichž struktury jsou uvedeny na obr. 1. Obr.1 Fotochromní reakce u spiroindolinobenzopyranu Materiál a metody Vlastní experiment výzkumného projektu je členěn do tří základních studií, z nichž každá je zaměřena na určitou formu aplikace fotochromních pigmentů a studii fotochromního chování z hlediska kinetiky a dynamiky v různém prostředí : a) nános vrstvy fotochromního pigmentu na PES doprovodnou textilii b) aplikace fotochromního pigmentu barvením ve hmotě u POP vláken c) studie chování fotochromních pigmentů v roztocích Vzhledem k výhledovému cíli vyvinout použitelný jednoduchý textilní fotosenzor citlivý na UV záření a kinetickou studii chování, byla hlavní pozornost věnována sledování možnosti využití technologie nánosu fotochromní vrstvy pomocí filmového tisku a zátěrových technik. Tento experiment byl doplněn studií, která sledovala vliv UV SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

3 absorbérů a schopnost modulace vlastností textilních fotosenzorů, respektive jejich senzitivity na externí podnět a rovněž byla provedena studie závislosti intenzity barevné změny na koncentraci fotochromního pigmentu. Uvedenou základní studii bylo nutné doplnit o sledování vyčerpání fotochromní odezvy v závislosti na intenzitě zdroje a také na době osvitu včetně standardních testů světlostálostí na Xenotestu a stálosti v otěru za sucha, které odpovídají na základní otázku použitelnosti a aplikační omezení navrhnutých senzorů. Ve druhé části experimentu byla posuzována změna fotochromních vlastností při zabudování fotochromního pigmentu do vlákna tzv. barvením ve hmotě a výrobou NT technologií Melt Blown a ve třetí části bylo ověřeno chování použitých fotochromních pigmentů v roztoku při měření transmisních charakteristik a to jako doplňující studie fotochromních vlastností samotného pigmentu a jak se jeho vlastnosti mění způsobem aplikace. Pro experiment byly použity komerčně dostupné fotochromní pigmenty firmy PPG a to typ PPG Photosol 33672, PPG- Photosol 716, PPG-Photosol 749, PPG-Photosol 265 a PPG- Photosol 5-3. Ukázka chemických struktur použitých fotochromních pigmentů je uvedena na obr. 2 a 3. H 3 C H 3 C CH 3 N OCH 3 H 3 C N CH 3 O N O H 3 CO OCH 3 Obr. 2 Pigment č. 3 Obr. 3 Pigment č. 5 Pro bližší představu jaké jsou rozdíly ve finalizaci mezi jednotlivými testovanými pigmenty, byly zhotoveny mikrosnímky pomocí skenovací elektronové mikroskopie, které jsou uvedeny níže. Obr. 4 Mikrosnímek pigmentu č. 3 Obr. 5 Mikrosnímek pigmentu č. 5 Pro měření barevné response vzorků se zátěrem fotochromního pigmentu s akrylátovou záhustkou (obr. 6 a 7) a fotochromního pigmentu aplikovaného v netkané textilii Melt Blown (obr. 9) byly použity remisní spektrofotometry od firmy Datacolor nternational nc. Spectralflash SF 3 X geometrie d/8 s měřící aperturou 2mm v módu SC Microflash 2 d geometrie d/8 s měřící aperturou 5mm v módu SC Pro odstranění vlivu UV části spektra byl UV filtr nastavený tak, aby odfiltroval ultrafialovou oblast spektra, tedy pro vlnové délky pod 4 nm. Pro vlastní iniciaci fotochromního efektu byla použita koloristická skříň JUDGE od firmy Gretag Magbeth USA. Pro zesílení efektu UV záření byla použita kombinace simulátoru denního světla D65 a UV zářivky. Pro ilustraci na obr. 1 je znázorněna spektrální charakteristika použitého osvětlení a obrázek experimentálního zařízení. SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

4 Obr. 6 Mikrosnímek nánosu pigmentu č. 3 Obr. 7 Mikrosnímek nánosu pigmentu č. 5 Obr. 8 Mikrosnímek NT čistý POP Obr. 9 Mikrosnímek NT 1% pigmentu č. 5 Testovaný světelný zdroj 2 ntegrační koule Testovaný světelný zdroj 1 Polopropustné zrcadlo Bílý standard Clona Kyveta Clona R filtr Polopropustné zrcadlo Monochromátor Štěrbina Fotonásobič Světelný zdroj spektrofotometru Obr. 1 Spektrální charakteristika použitého osvětlení (UV zářivka + D65 simulátor) a koloristická skříň Judge Obr. 11 Optické schéma upraveného experimentálního spektrofotometru se speciálními světelnými zdroji SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

5 Pro měření roztoků fotochromních pigmentů v organickém rozpouštědle byl použit speciálně upravený spektrofotometr CS-5 Chroma-Sensor firmy Datacolor nternational nc., který byl umístěný ve světlotěsné laboratoři LCAM z důvodu eliminace šumů z ostatních světelných zdrojů a jehož schéma je uvedeno na obr. 11. Úprava byla provedena přídavnou instalací světelných zdrojů a jejich vzájemnou záměnu pro studium závislosti odezvy použitého fotochromního pigmentu na spektrální distribuci použitého zdroje. Na obr. 11 jsou přídavné světelné zdroje označeny jako testovaný světelný zdroj č. 1 a 2. Spektrální charakteristiky světelných zdrojů, které jsou uvedeny na obr. 12a-d, byly měřeny pomocí přenosného spektrofotometru Avantes USB 2 s optickým vláknem 2 µm se solární stabilizací a vyhodnoceny pomocí software firmy Ocean Optics OOBase 32 (solární stabilizace se provádí z důvodu zvýšení odolnosti optického vlákna proti snižování světelné propustnosti ve vlnových délkách pod 32 nm). Použité zdroje byly zvoleny tak, aby emisní maxima použitých zdrojů byla pokaždé v jiné vlnové délce a tak bylo možné dokumentovat vliv posuvu vlnové délky emisního maxima na intenzitu zabarvení testovaného senzoru. Spektrum UV zářivky Spektrum rtuťové výbojky Vyzařování [-] Vyzařování [-] Vlnová délka [nm] Vlnová délka [nm] Obr. 12a Spektrální charakteristika UV zářivky Obr. 12b Spektrální charakteristika rtuťové výbojky Spektrum germicidní výbojky Spektrum rtuťové a germicidní výbojky Vyzařování [-] Vyzařování [-] Vlnová délka [nm] Vlnová délka [nm] Obr. 12c Spektrální charakteristika germicidní výbojky Obr. 12d Spektrální charakteristika kombinace rtuťové a germicidní výbojky Vzhledem k tomu, že relace mezi hodnotami stupně remise, resp. procenta remise (u roztoků transmise) a vnímanou, resp. měřenou barevnou změnou je nelineární, bývá v kolorimetrické praxi obvyklá náhrada stupně remise funkcí remise, která vykazuje lineární závislost, nejčastěji Kubelka-Munkovou funkci (1). 2 K ( 1 β ) = = f ( β ) (1) = S 2β 7 K / S λ dλ (2) 4 Protože Kubelka-Munkova funkce byla odvozena pro jednu vlnovou délku používá se v případech, kdy je nutné zvýšit korelaci mezi vnímanou barvou a Kubelka-Munkovou funkcí integrální vztah (2). Hodnotu označujeme jako intenzitu vnímané barvy (odstínu). Kinetický model fotochromní odezvy během expozice vychází z následující představy (viz obr. 13), která je založena na přechodu molekuly fotochromního pigmentu ze stavu ( intenzita zabarvení na počátku, resp. vzorku bez osvitu) do stavu, tj. intenzity vybarvení v nekonečném čase exposice, při zanedbání degradačních jevů. ( ) = k = k ( ) Obr. 13 Kinetický model pro exposici Obr. 14 Kinetický model pro reversi SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

6 Výsledné odvození matematického kinetického modelu fotochromní odezvy v průběhu expozice je uvedeno níže. Vychází z představy, že se jedná o jednoduchou exponenciální funkci, která je znázorněna na obr. 9. = k( ) (3) = k. (4) kde je intenzita zabarvení vzorku v čase t, je intenzita zabarvení vzorku v čase t a intenzita zabarvení vzorku v čase t = kt po zavedení substituce - = z = dz dostáváme následující řešení integrálu v mezích od po. dz -kt = ln z [ ln ] = ln e = ( z ( ) - ) e = + ( - ) e -kt (6) = ( ) (5) ( ) -kt Kinetický model fotochromní odezvy během reverse je ve srovnání s modelem během expozice v zásadě opačným problémem a vychází představy ilustrované obr. 14. = k( ) (7) = k. (8) = kt -kt (9) = ( - ) e = + ( - ) e -kt (1) po zavedení substituce - = z = dz dostáváme následující řešení integrálu v mezích od po. dz = ln z [ ( )] ( ) ln = ln ] = e z ( ) -kt Výsledky Ukázka proložení experimentálních dat výše uvedeným modelem je uvedena na grafu 1, kde jsou zobrazena data, jak v průběhu exposice, tak v průběhu reverse. Korelační koeficienty se pohybují v rozmezí,91-,99 pro všechna měření provedená na vybraných fotochromních pigmentech. Vzhledem k tomu, že fotochromní pigmenty vykazují reversibilní fotochromní změnu (experimentálně bylo naměřeno 2 ekvivalentních osvitových cyklů), byly připraveny pro účely kvantitativního hodnocení a zavedeny grafy hysteresních smyček. Tento graf vznikne zrcadlovým překlopením křivky závislosti intenzity vybarvení na době regenerace, během reversního cyklu fotochromního pigmentu. Ukázka takového grafického zpracování je uvedena na grafu 2. Z hlediska dalšího hodnocení pak je zajímavé zavedení pojmu hysteresní plocha, která je dána rovnicí (11) : H P kt = + ( ) e + ( ) e kt (11) SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

7 Graf. 1 Ukázka proložení experimentálních dat Graf. 2 Hysteresní plocha pigmentu č , % UV ABS 1,5 % UV ABS 3, % UV ABS H P Graf 3 Proložení experimentálních dat u pigmentu č. 3 modelem hysterezní plochy ntensita osvětlení /lx/ Graf. 4 Závislost H P na intenzitě osvětlení pro různé koncentrace UV absorbéru Na grafu 3 je znázorněna plocha hysterezních křivek, která tvořena propojením křivek modelů hysterezních křivek pro ; 1,5 a 3, g/l použitého UV absorbéru. V důsledku působení UV absorbéru dochází k zúžení H P, zároveň je zřejmé, že interpretace prostorových grafů bude pro více koncentrací, resp. intenzit osvětlení, velmi komplikovaná. Naproti tomu se ukázalo, že interpretace závislosti mezi H P a intenzitou je podstatně jednodušší. Jak dokumentuje graf 4, závislost velikosti hysteresní plochy na intenzitě osvětlení E je lineární a UV absorbéry snižují velikost H P i směrnici lineární regresní funkce. Korelační koeficienty lineární regrese závislosti H P na intenzitě osvětlení se pohybují v rozmezí,994-,996. Což je sice částečně dáno relativně malým počtem experimentálních bodů, ale i přesto lze konstatovat, že testované textilní senzory vykazují shodnou citlivostní charakteristiku, jako klasický luxmetr. Diskuse Jak bylo uvedeno výše, doposud připravené textilní senzory vykazují vysoký stupeň korelace s komerčně dostupnými luxmetry. Počet měřících cyklů, kterými může textilní senzor projít bez významné ztráty citlivosti se v současné době pohybuje okolo 2 cyklů. Tato skutečnost se na první pohled může jevit jako určité omezení, na druhé straně je nutné zdůraznit nízké výrobní náklady při výrobě textilních senzorů a také jejich integrální začlenění do oděvů případně jiných součástí. Pro detailní popis chování fotochromních pigmentů aplikovaných jako UV senzory je však nicméně nutné důkladně diskutovat jejich chemismus aplikovatelnost. Kromě použití fotochromních pigmentů ve formě nánosu na povrchu textilie, byla studována i možnost aplikace těchto pigmentů technologií barvení ve hmotě. Jak si lze povšimnout na mikrosnímcích Obr. 8 a 9 při přípravě netkaných textilií pomocí technologie melt-blown, která se jevila z technologického hlediska jako nejméně náročná, se projevil vliv přísady masterbatche (granulát POP dotovaný fotochromním pigmentem). Na obr. 8 je dokumentována vcelku rovnoměrná jemnost vláken z čistého POP, kdežto obr. 9 dokumentuje nerovnoměrnost jemnosti a výskyt klků POP. Jak bude ukázáno během prezentace právě v těchto klcích se koncentroval fotopigment. přes SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

8 nerovnoměrnost jemnosti vláken a distribuce fotopigmentu ve struktuře netkané textilie bylo možné provádět reprodukovatelné měření, neboť použitá měřící apertura a vícenásobné měření tuto nerovnoměrnost eliminovaly. Na druhé straně je nutno připustit, že technologie výroby fotocitlivých vláken barvením ve hmotě by vyžadovala ještě další velmi intenzivní vývoj. Jak však ukázaly výsledky měření chování fotopigmentů v roztoku, nebude pro VCT tato oblast v nejbližším období prioritou, neboť se jak u netkaných textilií, tak u roztoků objevil problém tzv. barevné paměti. když lze konstatovat, že barevná paměť byla u roztoků nejsilnější a u netkaných textilií se začala projevovat pouze u vyšších koncentrací a vyšších intenzit osvitu, byla pochopitelně testovány i u vzorků aplikovaným fotochromním nánosem. Zde se však během studovaného obvyklého počtu měřených cyklů tento problém neobjevil. Jedním z možných vysvětlení, je skutečnost, že se fotopigment vyskytuje v nánosu ve formě částic, kdežto v roztoku je v monomolekulární formě (maximalně v jednoduchých molekulárních asociacích). Na grafech 5 a 6 je dokumentována skutečnost, že s nárůstem koncentrace dochází k retardaci schopnosti fotochromního pigmentu rekombinovat svou strukturu do výchozího stavu odstínu. Dále je zřejmé, že po ukončení stimulace fotochromního pigmentu dochází ke relaxaci ve dvou fázích rychlé a pomalé b* 12 1 Po 2 dnech relaxace b* 12 1 Po 4dnech relaxace osvit 1,4g/l osvit 2,1g/l osvit 2,8g/l reverze 1,4g/l reverze 2,1g/l reverze 2,8g/l 4 2 osvit 3,5g/l osvit 4,2g/l reverze 3,5g/l reverze 4,2g/l a* a* Graf. 5 Znázornění relaxace projekcí na chromatickou plochu a*b* Pigment č. 5 - koncentrace 1,4, 2,1 a 2,8 g/l Graf. 6 Znázornění relaxace projekcí na chromatickou plochu a*b* Pigment č. 5 koncentrace 3,5 a 4,2 g/l Vliv distribuce světelné energie na responsi jednotlivých fotochromních pigmentů znázorňuje graf 7, zde můžeme vidět, že fotochromní pigmenty nereagují na záměnu osvětlení stejně. Lze říci, že nejcitlivěji reagovaly pigmenty č. 4 a 5. Důvodem může být skutečnost, že absorpční maximum u zbývajících fotochromních pigmentů leží v jiném pásmu, než se vyskytovala emisní maxima u testovaných světelných zdrojů. Posun odstínu pigmentů PPG v závislosti na použitém zdroji osvětlení bez osvitu UV výbojka 2min osvitu Germicidní výbojka 2min osvitu UV zářivka 2min osvitu Kombinace 2min osvitu Graf. 7 Vliv spektrální distribuce světelného zdroje na barevnou odezvu senzoru Graf. 8 Závislost velikosti Hp na koncentraci a intenzitě osvitu Jako poslední zde uvádím studii vlivu koncentrace fotochromního pigmentu v nánosu na velikost hysterezní plochy Hp. Graf 8 dokumentuje skutečnost, že optimální koncentrace testovaného pigmentu leží mezi 1-1,5 g na 3 g záhustky, tj. 3 5 g/kg. V další studii plánované v rámci výzkumu VCT budou sledovány i nižší koncentrace, SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

9 které jsou z pochopitelných důvodů výrobně zajímavější. Graf 8 je znázorněním naměřených dat a proto je získaná plocha poměrně nerovnoměrná. Dalšího vyhlazení je možno dosáhnout pomocí modelu hysterezní plochy. Celkově představuje tato práce jenom část realizovaných výzkumných prací v oblasti UV textilních senzorů. V současné době probíhá vyhodnocování experimentů zaměřených na testy světlostálosti, stálosti v praní, stálosti v počtu měřících cyklů, atd. Literatura a odkazy 1) B. Van Gemert, in Conference Papers from ChemiChromics USA 99, New Orleans, January 1999, Spring nnovations, UK. 2) Viková,M.: Textile photo chromic sensors for protective textile,textile Science 3, June 23 Liberec, Czech Republic 3) Viková, M. : UV sensible sensors based on textile fibres, nternational Lighting and Colour Conference, 2 to 5 November 23, CapeTown, South Africa Poděkování Tato výzkumná práce je podporována jako součást projektu VCT LNB9 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

Chromismus a jeho aplikace III

Chromismus a jeho aplikace III Chromismus a jeho aplikace III M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Fotochromní sloučeniny I Základní požadavky na ideální organické fotochromní sloučeniny : Vznik odstínu. Materiál

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk) materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu

Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk) materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu Cíle práce: Cílem této práce je stanovení optických změn povrchu vzorků během dlouhodobých

Více

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení FP 4 Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovky, LD dioda) pomocí fotogoniometru 2.

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Spektrální charakteristiky

Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který

Více

Měření optických vlastností materiálů

Měření optických vlastností materiálů E Měření optických vlastností materiálů Úkoly : 1. Určete spektrální propustnost vybraných materiálů různých typů stavebních skel a optických filtrů pomocí spektrofotometru 2. Určete spektrální odrazivost

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE FAKULTY CHEMICKO TECHNOLOGICKÉ UNIVERSITA PARDUBICE - Licenční studium chemometrie LS96/1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování Praha, leden 1999 0 Úloha

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013. www.isspolygr.cz Měřící přístroje www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013 Strana: 1/12 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte, 1 Pracovní úkol 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Stanovte prahový proud i 0. 2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrální analyzátor Ocean optics Anna Kapchenko, Václav Dajčar, Jan Zmelík 4.3.21 1. Zadání: Spektrální analyzátor Ocean optics Získat praktické zkušenosti s měřením spektrálních charakteristik pomocí spektrálního analyzátoru Ocean Optics

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální

Více

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru 1 Zadání 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřenézávislostizpracujtegraficky.Stanovteprahovýproud

Více

MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM

MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM Průchodem světla homogenním prostředím se jeho intenzita zmenšuje podle Lambertova zákona. Klesne-li intenzita monochromatického světla po projití vrstvou tloušťky l z hodnoty

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Pracoval: Jan Polášek stud.

Více

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Konstrukce a výroba speciálních optických dielektrických multivrstev pro systémy FluorCam Firma příjemce voucheru

Více

ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE

ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Technologie kvantitativních metod Petr Štern kapitola ve skriptech - 4.2.2 Optické zdroje U V V I S I R Spektrální distribuční křivky W žárovky b.t. W ~ 3600 C

Více

Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku

Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku A. ZADÁNÍ 1. Naučte se ovládat spektrofotometr Unicam UV55

Více

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů FP 4 Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovky, LED dioda) pomocí fotogoniometru

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

Návod k obsluze spektrofotometru UNICAM UV550

Návod k obsluze spektrofotometru UNICAM UV550 Návod k obsluze spektrofotometru UNICAM UV550 Tento návod slouží pro základní seznámení se spektrofotometem Unicam UV550 a jeho obsluhou. Detailní popis veškerých možností spektrofotometru a zejména obslužných

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO3

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO3 Fyziologie vnímání barev Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí I Jsou tyto kruhy barevně shodné? Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí II Jsou tyto kruhy barevně shodné? Příklady vizuáln

Více

Hodnocení termodegradace PVC folií

Hodnocení termodegradace PVC folií Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení termodegradace PVC folií Zadání: Proveďte hodnocení tepelné odolnosti PVC optickými metodami. Předmět normy: Norma platí pro měření

Více

4 Měření nelineárního odporu žárovky

4 Měření nelineárního odporu žárovky 4 4.1 Zadání úlohy a) Změřte proud I Ž procházející žárovkou při různých hodnotách napětí U, b) sestrojte voltampérovou charakteristiku dané žárovky, c) z naměřených hodnot dopočítejte hodnoty stejnosměrného

Více

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie Miroslav Průcha Příklady optických technik Atomová absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie kinetická

Více

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika Záření II Martina Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@vslib.cz kolimátor dalekohled štěrbina (hranol, mřížka) SPEKTRA LÁTEK L I Zářící zdroje vysílají záření závislé na jejich chemickém složení

Více

Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil

Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil M. Vůjtek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Vzdělávání výzkumných

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE V Mikroskopie V M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE V Mikroskopie V M. Viková Mikroskopie V M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Hloubka ostrosti problém m velkých zvětšen ení tloušťka T vrstvy vzorku kolmé k optické ose, kterou vidíme ostře zobrazenou Objektiv

Více

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV Autoři textu: Ing. Tomáš Pavelka Ing. Jan Škoda, Ph.D.

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3)

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) KALIBRACE Chemometrie I, David MILDE Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami

Více

Voda jako životní prostředí - světlo

Voda jako životní prostředí - světlo Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 6: Voda jako životní prostředí - světlo Sluneční světlo ve vodě Sluneční záření dopadající na hladinu vody je 1) cestou hlavního přísunu tepla do vody 2) zdrojem

Více

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů - Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů - Úvod 2 Včasná detekce požáru nebo úniku nebezpečných látek = důležitá součást bezpečnostního systému Základní požadavky včasná detekce omezení

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 VYUŽITÍ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ A NEPŘÍMA IMUNOFLUORESCENCE, BIOTIN-AVIDINOVÁ METODA IMUNOFLUORESCENCE

Více

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 7.12.2004. Předmět normy Tato norma stanoví postup měření průměru příze a celkové

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Uhlíkové mikroelektrody modifikované stříbrnými a platinovými nanovrstvami a jejich využití pro detekci peroxidu vodíku Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Zapojení odporových tenzometrů

Zapojení odporových tenzometrů Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní

Více

Kalibrace analytických metod

Kalibrace analytických metod Kalibrace analytických metod Petr Breinek BC_Kalibrace_2010 Měřící zařízení (zjednodušeně přístroje) pro měření fyzikálních veličin musí být výrobci kalibrovaná Objem: pipety Teplota (+37 C definovaná

Více

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí IIREC Dr. Medinger e.u. Mezinárodní institut pro výzkum elektromagnetické kompatibility elektromagnetická kompatibilita na biofyzikálním základě projektová kancelář v oboru ekologické techniky Ringstr.

Více

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru Ondřej Ticháček, PORG, ondrejtichacek@gmail.com Abstrakt: Úkolem bylo proměření základních charakteristik záření pevnolátkového infračerveného

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011 Společná laboratoř optiky Skupina nelineární a kvantové optiky Představení vypisovaných témat bakalářských prací prosinec 2011 O naší skupině... Zařazení: UP PřF Společná laboratoř optiky skupina nelin.

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009

PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009 Doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Světelná technika Brno IČ 181 42 443 PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009 Předmět zkoušky : Zadavatel : Jasová analýza osvětlení vozovky svítidly se světelnými diodami iguzzini Objednávka

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Projekt FRVŠ č: 389/2007 Závěrečné oponentní řízení 7.2.2007 Projekt FRVŠ č: 389/2007 Název: Řešitel: Spoluřešitelé: Pracoviště: TO: Laboratoř infračervené spektrometrie Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Petra Vacíková, Ing.

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Automatický optický pyrometr v systémové analýze

Automatický optický pyrometr v systémové analýze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K611 ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY K620 ÚSTAV ŘÍDÍCÍ TECHNIKY A TELEMATIKY Automatický optický pyrometr v systémové analýze Jana Kuklová, 4 70 2009/2010

Více

Adsorpce barviva na aktivním uhlí

Adsorpce barviva na aktivním uhlí Adsorpce barviva na aktivním uhlí TEORIE ABSORBANCE Prochází-li světelný tok monochromatických paprsků o intenzitě I 0 určitým prostředím dojde k pohlcení jisté části záření a intenzita záření se sníží

Více

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky 1. 1. Pracovní úkol 1. Zadání 1. Ověřte měřením, že směry výletu anihilačních fotonů vznikajících po β + rozpadu jader 22 Na svírají úhel 180. 2. Určete pološířku úhlového rozdělení. 3. Vysvětlete tvar

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Fyzikální podstata DPZ

Fyzikální podstata DPZ Elektromagnetické záření Vlnová teorie vlna elektrického (E) a magnetického (M) pole šíří se rychlostí světla (c) Charakteristiky záření: vlnová délka (λ) frekvence (ν) Fyzikální podstata DPZ Petr Dobrovolný

Více

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 3 Proces praní Kapitola 4a Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě Cíle Po prostudování této kapitoly budete mít

Více

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II Úkoly měření: 1. Seznámení s měřením na přenosném dataloggeru LabQuest 2 základní specifikace přístroje, způsob zapojení přístroje, záznam dat a práce se senzory, vyhodnocování

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

Doprava, zdraví a životní prostředí Brno,

Doprava, zdraví a životní prostředí Brno, Doprava, zdraví a životní prostředí Brno, 10.11. 11.11.2014 Detekce toxických látek pomocí biosenzoru Martina Bucková 1, Roman Ličbinský 1, Blanka Šebestová 2, Jan Krejčí 2 1 Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.

Více

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. Ústav mikroelektroniky U7/104 Tel. 54114 6163 hubalek@feec.vutbr.cz http://www.umel.feec.vutbr.cz/~hubalek Obsah Úvod do senzorové

Více

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Ondřej Číp, Šimon Řeřucha, Radek Šmíd, Martin Čížek, Břetislav Mikel (ÚPT AV ČR) Josef Vojtěch a Vladimír

Více

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti UNIVERZITA PARDUBICE Òkolní rok 000/001 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICEN NÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PÌI MANAGEMENTU JAKOSTI P EDM T:. Kalibrace a limity její p

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414439-2012:text:cs:html CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439 Oznámení předběžných informací Služby

Více

Memristor. Úvod. Základní struktura mertistorů

Memristor. Úvod. Základní struktura mertistorů Memristor Úvod Vědcům společnosti HP (Hewlett-Packard) se skoro náhodou povedlo nanotechnologií prakticky realizovat nový typ součástky s vlastnostmi již dříve předvídaného prvku pojmenovaného jako memristor

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY Jaroslav Lev 1, Jana Říhová Ambrožová 2, Marie Karásková 3, Lubomír Kubáč 3, Jiří Palčík 1, Marek Holba 1,4

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která

Více

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE Experiment P-17 SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE CÍL EXPERIMENTU Studium základních vlastností magnetu. Sledování změny silového působení magnetického pole magnetu na vzdálenosti. MODULY A SENZORY PC

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Číslo zakázky : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 2/6 Název projektu: e-vim (výuka

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH 1 V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH Senzor - důležitá součást většiny moderních elektronických zařízení. Účel: Zjišťovat přítomnost různých fyzikálních, většinou neelektrických veličin, a umožnit další zpracování

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více