Textilní senzory - detekce UV záření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Textilní senzory - detekce UV záření"

Transkript

1 Textilní senzory - detekce UV záření Martina, Viková, ng. LMBV KTM FT TU Liberec, Abstrakt Jednou z možností ochrany organismu před působením nadměrných dávek UV záření je použití ochranných textilií, které výrazně snižují riziko vzniku rakoviny kůže. Nošení speciálních ochranných textilií je doporučováno lékaři, avšak na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ne všechny textilie chrání před UV zářením stejně. Základním řešením by mohlo být použití SMART-Textilií se schopností aktivní reakce na působení UV záření. SMART nebo inteligentní materiály jsou takové materiály, které reagují změnou určitých vlastností na daný podnět. Často jsou SMART materiály integrovány do standardních systémů, díky čemuž dochází ke zlepšení jejich užitných vlastností. Cílem prací, které probíhají v současné době v Laboratoři Měření Barevnosti a Vzhledu na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci je výzkum a vývoj originální metody měření pomocí flexibilních textilních senzorů, reagujících na UV-VS a NR oblast elektromagnetického záření. V tomto článku jsou uvedeny informace o testování senzorů z tkanin a netkaných textilií schopných reagovat barevnou změnou na UV záření. Výsledky ukazují, že vyrobené senzory vykazují citlivost jak na dobu ozařování, tak na intenzitu záření a jejich responsní charakteristika se blíží komerčně dostupným luxmetrům. Klíčová slova Senzor, fotochromismus, spektrofotomerie, barevná hysterezní plocha, intenzita osvětlení Úvod V poslední době se setkáváme s tím, že dochází ke zhoršování podmínek životního prostředí a narůstá počet škodlivin v okolí, které mohou nevratně poškozovat lidské zdraví a ohrožovat plnou kvalitu našeho život. Této problematice je rovněž věnována značná část výzkumu v oblasti vývoje a zdokonalování ochranných oděvů zejména jejich ochranných vlastností. Ochranou bariérou rozumíme to, jak daný oděv (textilie) chrání svého nositele před následky již zmíněné škodliviny a zda tato ochrana je částečná, či textilie plní svou ochrannou roli jen po určitou dobu a za určitých okolních podmínek. Většina ochranných oděvů není vyvinuta pro dlouhodobé nošení. Při vývoji takto pojatých bariérových struktur musíme také dbát na to, aby se nositel ochranného oděvu necítil jejím používáním nijak omezován a komfort byl z hlediska uživatele maximální. Řada ochranných oděvů je doplňována elektronikou, respektive různými senzory či přístroji, které snímají a kvantifikují množství škodliviny v okolí. když se v poslední době věnuje pozornost miniaturizaci elektronických snímačů a také flexibilitě jejich propojení s vyhodnocovacím zařízením, dochází i k tomu, že v některých případech mohou přístroje, které jsou nutnou součástí ochranného oděvu omezovat zasahující osobu. Výše uvedený koncept ochranného oděvu či textilie nazýváme inteligentní strukturou. Nevýhodou této inteligentní struktury je, že sice monitoruje okolní podmínky a je schopná tyto podmínky vyhodnotit (kvantifikovat), ale nereaguje zpětně na změnu těchto okolních podmínek. Tuto strukturu nazýváme pasivní inteligentní textilií. Senzory a textilní struktury, které reagují odezvou a jsou tak schopny regulovat stupeň ochrany v závislosti na podnětu z okolního prostředí (změna intenzity UV záření, teploty, tlaku, elektrického pole atd..) nazýváme Smart textilie nebo Smart oděvy s aktivní odezvou. Za příklad pasivních inteligentních textilií mohou sloužit textilie ve formě čidel nebo indikátorů stavu okolí. Příkladem jsou optická vlákna, která přenášejí nejen signál, ale jsou citlivá na deformaci, koncentraci určité látky, tlak, elektrický proud atd. Příkladem aktivních inteligentních textilií mohou být textilie měnící svojí barvu v závislosti na vnějším podnětu (světlo, teplo) tzv. chameleoní textilie nebo teplo obsahující textilie (schopné ukládat či uvolňovat energii podle změny teploty okolí). Do skupiny aktivních inteligentních textilií patří i textile s tvarovou pamětí (s reverzibilní změnou tvaru při ohřevu respektive chlazení). Navíc u senzorů a aktivních ochranných bariérových textilií lze dobře využít toho, že textilní struktura je snadno upravitelná spojováním (šitím, lepením nebo tepelným spojováním), je snadno udržovatelná (praní nebo chemické čištění), nemá vysokou specifickou váhu, je i dostatečně pevná, tažná a pružná. Nemalou roli při jejich využití zde hraje i to, že je jednoduše tvarovatelná bez použití změn technologie výroby a také to, že má extrémně veliký měrný povrch (u mikrovláken jeho hodnota dosahuje až stovky m2/g). Současnou výhodou výše popsané struktury inteligentní textilie - senzoru je i integrace takto pojatých textilních senzorů do systému ochranného oděvu a také jeho cenová dostupnost. SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

2 Z těchto důvodů je publikovaná práce věnována výzkumu problematiky textilních senzorů s fotochromním chováním, respektive studiu dynamiky chování a modulaci citlivosti fotochromních senzorů. V práci je nově zaveden pojem a definována hystereze reverzibilní barevné změny, která je popsána hysterezní křivkou barevné změny. Tato hysterzní křivka barevné změny je popsána kinetickým modelem popisujícím rychlost (reakce prvního řádu), s jakou dochází k barevné reakci na daný podnět - v případě této práce je daným podnětem UV záření. Ověření tohoto modelu je provedeno pro textilní senzory, kde je fotochromní pigment aplikován ve formě zátěru. Fotochromismus je proces, ve kterém chemická sloučenina prochází reverzibilní změnou mezi dvěma stavy mající odlišná absorpční spektra, tedy různé barevné odstíny: stav bez osvitu, tedy počáteční stav bez kontaktu vzorku se zdrojem (bez osvitu). Preferovaná je bezbarvá varianta stavu bez osvitu. Je však možné počáteční zabarvení vzorku, které je nutné před osvitem zaznamenat. stav po osvitu, tedy barevná změna po osvitu vzorku. Je možná situace, kdy barevná změna po osvitu není lidským okem patrná a je nutno na identifikaci použit měřící přístroj, který je schopen tuto barevnou změnu zachytit. Je žádoucí, aby po zamezení kontaktu vzorku se zdrojem světla došlo k návratu do počátečního stavu bez osvitu. U některých pigmentů však existuje jev označovaný jako barevná paměť, kdy přes odstranění zdroje světla zůstane část barevné změny zachována a vzorek se nevrátí do počátečního stavu, definovaného jako stav bez osvitu. Základní třídy organických fotochromních sloučenin jsou tvořeny spirobenzopyrany, resp. spiroindolinobenzopyrany, spironaftooxaziny, naftopyrany, fulgidy a diaryleteny. Jako ukázka fotochromní reakce je zde uvedena reakce spirobenzopyranu na dopadající UV záření. Spirobenzopyrany se obvykle skládají z pyranového kruhu, např. 2H-1-benzopyranu, který je spojený přes společnou spiro skupinu s dalším heterocyklickým kruhem (viz obr. 1). Po expozici bezbarvé formy (stavu) spirobenzopyranu UV zářením se rozštěpí se vazba mezi kyslíkem a uhlíkem v důsledku čehož vznikne barevná forma merocyaninu a může být jako cis- (1.2) nebo trans- (1.3) nebo ortho chinolinová forma (1.4) jejichž struktury jsou uvedeny na obr. 1. Obr.1 Fotochromní reakce u spiroindolinobenzopyranu Materiál a metody Vlastní experiment výzkumného projektu je členěn do tří základních studií, z nichž každá je zaměřena na určitou formu aplikace fotochromních pigmentů a studii fotochromního chování z hlediska kinetiky a dynamiky v různém prostředí : a) nános vrstvy fotochromního pigmentu na PES doprovodnou textilii b) aplikace fotochromního pigmentu barvením ve hmotě u POP vláken c) studie chování fotochromních pigmentů v roztocích Vzhledem k výhledovému cíli vyvinout použitelný jednoduchý textilní fotosenzor citlivý na UV záření a kinetickou studii chování, byla hlavní pozornost věnována sledování možnosti využití technologie nánosu fotochromní vrstvy pomocí filmového tisku a zátěrových technik. Tento experiment byl doplněn studií, která sledovala vliv UV SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

3 absorbérů a schopnost modulace vlastností textilních fotosenzorů, respektive jejich senzitivity na externí podnět a rovněž byla provedena studie závislosti intenzity barevné změny na koncentraci fotochromního pigmentu. Uvedenou základní studii bylo nutné doplnit o sledování vyčerpání fotochromní odezvy v závislosti na intenzitě zdroje a také na době osvitu včetně standardních testů světlostálostí na Xenotestu a stálosti v otěru za sucha, které odpovídají na základní otázku použitelnosti a aplikační omezení navrhnutých senzorů. Ve druhé části experimentu byla posuzována změna fotochromních vlastností při zabudování fotochromního pigmentu do vlákna tzv. barvením ve hmotě a výrobou NT technologií Melt Blown a ve třetí části bylo ověřeno chování použitých fotochromních pigmentů v roztoku při měření transmisních charakteristik a to jako doplňující studie fotochromních vlastností samotného pigmentu a jak se jeho vlastnosti mění způsobem aplikace. Pro experiment byly použity komerčně dostupné fotochromní pigmenty firmy PPG a to typ PPG Photosol 33672, PPG- Photosol 716, PPG-Photosol 749, PPG-Photosol 265 a PPG- Photosol 5-3. Ukázka chemických struktur použitých fotochromních pigmentů je uvedena na obr. 2 a 3. H 3 C H 3 C CH 3 N OCH 3 H 3 C N CH 3 O N O H 3 CO OCH 3 Obr. 2 Pigment č. 3 Obr. 3 Pigment č. 5 Pro bližší představu jaké jsou rozdíly ve finalizaci mezi jednotlivými testovanými pigmenty, byly zhotoveny mikrosnímky pomocí skenovací elektronové mikroskopie, které jsou uvedeny níže. Obr. 4 Mikrosnímek pigmentu č. 3 Obr. 5 Mikrosnímek pigmentu č. 5 Pro měření barevné response vzorků se zátěrem fotochromního pigmentu s akrylátovou záhustkou (obr. 6 a 7) a fotochromního pigmentu aplikovaného v netkané textilii Melt Blown (obr. 9) byly použity remisní spektrofotometry od firmy Datacolor nternational nc. Spectralflash SF 3 X geometrie d/8 s měřící aperturou 2mm v módu SC Microflash 2 d geometrie d/8 s měřící aperturou 5mm v módu SC Pro odstranění vlivu UV části spektra byl UV filtr nastavený tak, aby odfiltroval ultrafialovou oblast spektra, tedy pro vlnové délky pod 4 nm. Pro vlastní iniciaci fotochromního efektu byla použita koloristická skříň JUDGE od firmy Gretag Magbeth USA. Pro zesílení efektu UV záření byla použita kombinace simulátoru denního světla D65 a UV zářivky. Pro ilustraci na obr. 1 je znázorněna spektrální charakteristika použitého osvětlení a obrázek experimentálního zařízení. SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

4 Obr. 6 Mikrosnímek nánosu pigmentu č. 3 Obr. 7 Mikrosnímek nánosu pigmentu č. 5 Obr. 8 Mikrosnímek NT čistý POP Obr. 9 Mikrosnímek NT 1% pigmentu č. 5 Testovaný světelný zdroj 2 ntegrační koule Testovaný světelný zdroj 1 Polopropustné zrcadlo Bílý standard Clona Kyveta Clona R filtr Polopropustné zrcadlo Monochromátor Štěrbina Fotonásobič Světelný zdroj spektrofotometru Obr. 1 Spektrální charakteristika použitého osvětlení (UV zářivka + D65 simulátor) a koloristická skříň Judge Obr. 11 Optické schéma upraveného experimentálního spektrofotometru se speciálními světelnými zdroji SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

5 Pro měření roztoků fotochromních pigmentů v organickém rozpouštědle byl použit speciálně upravený spektrofotometr CS-5 Chroma-Sensor firmy Datacolor nternational nc., který byl umístěný ve světlotěsné laboratoři LCAM z důvodu eliminace šumů z ostatních světelných zdrojů a jehož schéma je uvedeno na obr. 11. Úprava byla provedena přídavnou instalací světelných zdrojů a jejich vzájemnou záměnu pro studium závislosti odezvy použitého fotochromního pigmentu na spektrální distribuci použitého zdroje. Na obr. 11 jsou přídavné světelné zdroje označeny jako testovaný světelný zdroj č. 1 a 2. Spektrální charakteristiky světelných zdrojů, které jsou uvedeny na obr. 12a-d, byly měřeny pomocí přenosného spektrofotometru Avantes USB 2 s optickým vláknem 2 µm se solární stabilizací a vyhodnoceny pomocí software firmy Ocean Optics OOBase 32 (solární stabilizace se provádí z důvodu zvýšení odolnosti optického vlákna proti snižování světelné propustnosti ve vlnových délkách pod 32 nm). Použité zdroje byly zvoleny tak, aby emisní maxima použitých zdrojů byla pokaždé v jiné vlnové délce a tak bylo možné dokumentovat vliv posuvu vlnové délky emisního maxima na intenzitu zabarvení testovaného senzoru. Spektrum UV zářivky Spektrum rtuťové výbojky Vyzařování [-] Vyzařování [-] Vlnová délka [nm] Vlnová délka [nm] Obr. 12a Spektrální charakteristika UV zářivky Obr. 12b Spektrální charakteristika rtuťové výbojky Spektrum germicidní výbojky Spektrum rtuťové a germicidní výbojky Vyzařování [-] Vyzařování [-] Vlnová délka [nm] Vlnová délka [nm] Obr. 12c Spektrální charakteristika germicidní výbojky Obr. 12d Spektrální charakteristika kombinace rtuťové a germicidní výbojky Vzhledem k tomu, že relace mezi hodnotami stupně remise, resp. procenta remise (u roztoků transmise) a vnímanou, resp. měřenou barevnou změnou je nelineární, bývá v kolorimetrické praxi obvyklá náhrada stupně remise funkcí remise, která vykazuje lineární závislost, nejčastěji Kubelka-Munkovou funkci (1). 2 K ( 1 β ) = = f ( β ) (1) = S 2β 7 K / S λ dλ (2) 4 Protože Kubelka-Munkova funkce byla odvozena pro jednu vlnovou délku používá se v případech, kdy je nutné zvýšit korelaci mezi vnímanou barvou a Kubelka-Munkovou funkcí integrální vztah (2). Hodnotu označujeme jako intenzitu vnímané barvy (odstínu). Kinetický model fotochromní odezvy během expozice vychází z následující představy (viz obr. 13), která je založena na přechodu molekuly fotochromního pigmentu ze stavu ( intenzita zabarvení na počátku, resp. vzorku bez osvitu) do stavu, tj. intenzity vybarvení v nekonečném čase exposice, při zanedbání degradačních jevů. ( ) = k = k ( ) Obr. 13 Kinetický model pro exposici Obr. 14 Kinetický model pro reversi SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

6 Výsledné odvození matematického kinetického modelu fotochromní odezvy v průběhu expozice je uvedeno níže. Vychází z představy, že se jedná o jednoduchou exponenciální funkci, která je znázorněna na obr. 9. = k( ) (3) = k. (4) kde je intenzita zabarvení vzorku v čase t, je intenzita zabarvení vzorku v čase t a intenzita zabarvení vzorku v čase t = kt po zavedení substituce - = z = dz dostáváme následující řešení integrálu v mezích od po. dz -kt = ln z [ ln ] = ln e = ( z ( ) - ) e = + ( - ) e -kt (6) = ( ) (5) ( ) -kt Kinetický model fotochromní odezvy během reverse je ve srovnání s modelem během expozice v zásadě opačným problémem a vychází představy ilustrované obr. 14. = k( ) (7) = k. (8) = kt -kt (9) = ( - ) e = + ( - ) e -kt (1) po zavedení substituce - = z = dz dostáváme následující řešení integrálu v mezích od po. dz = ln z [ ( )] ( ) ln = ln ] = e z ( ) -kt Výsledky Ukázka proložení experimentálních dat výše uvedeným modelem je uvedena na grafu 1, kde jsou zobrazena data, jak v průběhu exposice, tak v průběhu reverse. Korelační koeficienty se pohybují v rozmezí,91-,99 pro všechna měření provedená na vybraných fotochromních pigmentech. Vzhledem k tomu, že fotochromní pigmenty vykazují reversibilní fotochromní změnu (experimentálně bylo naměřeno 2 ekvivalentních osvitových cyklů), byly připraveny pro účely kvantitativního hodnocení a zavedeny grafy hysteresních smyček. Tento graf vznikne zrcadlovým překlopením křivky závislosti intenzity vybarvení na době regenerace, během reversního cyklu fotochromního pigmentu. Ukázka takového grafického zpracování je uvedena na grafu 2. Z hlediska dalšího hodnocení pak je zajímavé zavedení pojmu hysteresní plocha, která je dána rovnicí (11) : H P kt = + ( ) e + ( ) e kt (11) SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

7 Graf. 1 Ukázka proložení experimentálních dat Graf. 2 Hysteresní plocha pigmentu č , % UV ABS 1,5 % UV ABS 3, % UV ABS H P Graf 3 Proložení experimentálních dat u pigmentu č. 3 modelem hysterezní plochy ntensita osvětlení /lx/ Graf. 4 Závislost H P na intenzitě osvětlení pro různé koncentrace UV absorbéru Na grafu 3 je znázorněna plocha hysterezních křivek, která tvořena propojením křivek modelů hysterezních křivek pro ; 1,5 a 3, g/l použitého UV absorbéru. V důsledku působení UV absorbéru dochází k zúžení H P, zároveň je zřejmé, že interpretace prostorových grafů bude pro více koncentrací, resp. intenzit osvětlení, velmi komplikovaná. Naproti tomu se ukázalo, že interpretace závislosti mezi H P a intenzitou je podstatně jednodušší. Jak dokumentuje graf 4, závislost velikosti hysteresní plochy na intenzitě osvětlení E je lineární a UV absorbéry snižují velikost H P i směrnici lineární regresní funkce. Korelační koeficienty lineární regrese závislosti H P na intenzitě osvětlení se pohybují v rozmezí,994-,996. Což je sice částečně dáno relativně malým počtem experimentálních bodů, ale i přesto lze konstatovat, že testované textilní senzory vykazují shodnou citlivostní charakteristiku, jako klasický luxmetr. Diskuse Jak bylo uvedeno výše, doposud připravené textilní senzory vykazují vysoký stupeň korelace s komerčně dostupnými luxmetry. Počet měřících cyklů, kterými může textilní senzor projít bez významné ztráty citlivosti se v současné době pohybuje okolo 2 cyklů. Tato skutečnost se na první pohled může jevit jako určité omezení, na druhé straně je nutné zdůraznit nízké výrobní náklady při výrobě textilních senzorů a také jejich integrální začlenění do oděvů případně jiných součástí. Pro detailní popis chování fotochromních pigmentů aplikovaných jako UV senzory je však nicméně nutné důkladně diskutovat jejich chemismus aplikovatelnost. Kromě použití fotochromních pigmentů ve formě nánosu na povrchu textilie, byla studována i možnost aplikace těchto pigmentů technologií barvení ve hmotě. Jak si lze povšimnout na mikrosnímcích Obr. 8 a 9 při přípravě netkaných textilií pomocí technologie melt-blown, která se jevila z technologického hlediska jako nejméně náročná, se projevil vliv přísady masterbatche (granulát POP dotovaný fotochromním pigmentem). Na obr. 8 je dokumentována vcelku rovnoměrná jemnost vláken z čistého POP, kdežto obr. 9 dokumentuje nerovnoměrnost jemnosti a výskyt klků POP. Jak bude ukázáno během prezentace právě v těchto klcích se koncentroval fotopigment. přes SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

8 nerovnoměrnost jemnosti vláken a distribuce fotopigmentu ve struktuře netkané textilie bylo možné provádět reprodukovatelné měření, neboť použitá měřící apertura a vícenásobné měření tuto nerovnoměrnost eliminovaly. Na druhé straně je nutno připustit, že technologie výroby fotocitlivých vláken barvením ve hmotě by vyžadovala ještě další velmi intenzivní vývoj. Jak však ukázaly výsledky měření chování fotopigmentů v roztoku, nebude pro VCT tato oblast v nejbližším období prioritou, neboť se jak u netkaných textilií, tak u roztoků objevil problém tzv. barevné paměti. když lze konstatovat, že barevná paměť byla u roztoků nejsilnější a u netkaných textilií se začala projevovat pouze u vyšších koncentrací a vyšších intenzit osvitu, byla pochopitelně testovány i u vzorků aplikovaným fotochromním nánosem. Zde se však během studovaného obvyklého počtu měřených cyklů tento problém neobjevil. Jedním z možných vysvětlení, je skutečnost, že se fotopigment vyskytuje v nánosu ve formě částic, kdežto v roztoku je v monomolekulární formě (maximalně v jednoduchých molekulárních asociacích). Na grafech 5 a 6 je dokumentována skutečnost, že s nárůstem koncentrace dochází k retardaci schopnosti fotochromního pigmentu rekombinovat svou strukturu do výchozího stavu odstínu. Dále je zřejmé, že po ukončení stimulace fotochromního pigmentu dochází ke relaxaci ve dvou fázích rychlé a pomalé b* 12 1 Po 2 dnech relaxace b* 12 1 Po 4dnech relaxace osvit 1,4g/l osvit 2,1g/l osvit 2,8g/l reverze 1,4g/l reverze 2,1g/l reverze 2,8g/l 4 2 osvit 3,5g/l osvit 4,2g/l reverze 3,5g/l reverze 4,2g/l a* a* Graf. 5 Znázornění relaxace projekcí na chromatickou plochu a*b* Pigment č. 5 - koncentrace 1,4, 2,1 a 2,8 g/l Graf. 6 Znázornění relaxace projekcí na chromatickou plochu a*b* Pigment č. 5 koncentrace 3,5 a 4,2 g/l Vliv distribuce světelné energie na responsi jednotlivých fotochromních pigmentů znázorňuje graf 7, zde můžeme vidět, že fotochromní pigmenty nereagují na záměnu osvětlení stejně. Lze říci, že nejcitlivěji reagovaly pigmenty č. 4 a 5. Důvodem může být skutečnost, že absorpční maximum u zbývajících fotochromních pigmentů leží v jiném pásmu, než se vyskytovala emisní maxima u testovaných světelných zdrojů. Posun odstínu pigmentů PPG v závislosti na použitém zdroji osvětlení bez osvitu UV výbojka 2min osvitu Germicidní výbojka 2min osvitu UV zářivka 2min osvitu Kombinace 2min osvitu Graf. 7 Vliv spektrální distribuce světelného zdroje na barevnou odezvu senzoru Graf. 8 Závislost velikosti Hp na koncentraci a intenzitě osvitu Jako poslední zde uvádím studii vlivu koncentrace fotochromního pigmentu v nánosu na velikost hysterezní plochy Hp. Graf 8 dokumentuje skutečnost, že optimální koncentrace testovaného pigmentu leží mezi 1-1,5 g na 3 g záhustky, tj. 3 5 g/kg. V další studii plánované v rámci výzkumu VCT budou sledovány i nižší koncentrace, SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

9 které jsou z pochopitelných důvodů výrobně zajímavější. Graf 8 je znázorněním naměřených dat a proto je získaná plocha poměrně nerovnoměrná. Dalšího vyhlazení je možno dosáhnout pomocí modelu hysterezní plochy. Celkově představuje tato práce jenom část realizovaných výzkumných prací v oblasti UV textilních senzorů. V současné době probíhá vyhodnocování experimentů zaměřených na testy světlostálosti, stálosti v praní, stálosti v počtu měřících cyklů, atd. Literatura a odkazy 1) B. Van Gemert, in Conference Papers from ChemiChromics USA 99, New Orleans, January 1999, Spring nnovations, UK. 2) Viková,M.: Textile photo chromic sensors for protective textile,textile Science 3, June 23 Liberec, Czech Republic 3) Viková, M. : UV sensible sensors based on textile fibres, nternational Lighting and Colour Conference, 2 to 5 November 23, CapeTown, South Africa Poděkování Tato výzkumná práce je podporována jako součást projektu VCT LNB9 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. SEMÁŘ : TEXTLE V NOVÉM TSÍCLETÍ, TU LBEREC 15. DUBNA 24

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Autorský tým: Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: M4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Provozně podnikatelský Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Tvorba ontologie huminových látek Pavel Tyl, Martin Řimnáč, Roman Špánek, Július Štuller, Zdeňka Linková, Josef Kozler, Barbora Antošová,

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií PŘECHODOVÝ DĚJ PŘI ZAPNUTÍ TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU 2003 MIROSLAV NOVÁK Přechodový děj

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více