З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО"

Transkript

1 З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних а и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџет Републике Србије за годину састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) Укупан фискални суфицит/дефицит Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине и задуживања Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга Нето финансирање Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава) Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: Eкономскa класификацијa Износ у динарима УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Порески приходи Порез на доходак грађана Порез на добит предузећа Порез на додату вредност Порез на додату вредност у земљи Порез на додату вредност из увоза Порез на промет производа из претходних година Акцизе Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Остале акцизе

2 - 2 - Eкономскa класификацијa Износ у динарима 1.5. Царине Остали порески приходи Непорески приходи Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти Приходи од имовине Таксе Новчане казне Приходи од продаје добара и услуга од тога: приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника Остали непорески приходи 741,744,745,77, од тога: део добити јавних предузећа вишак прихода над расходима НБС Примања од продаје нефинансијске имовине Донације Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: Eкономскa Износ класификацијa у динарима УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Текући расходи Расходи за запослене Плате запослених Доприноси на терет послодавца Остали расходи за запослене 413 до Расходи за коришћење услуга и роба Расходи по основу отплате камата Расходи по основу отплате камата на домаће кредите Расходи по основу отплате камата на стране кредите Отплата камата по основу активираних гаранција Пратећи трошкови задуживања Субвенције Субвенције у привреди Субвенције у пољопривреди Субвенције за железницу Субвенције у области туризма Субвенције за путеве Субвенције за културу Остале субвенције Дотације међународним организацијама Трансфери осталим нивоима власти Трансфери општинама и градовима Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ Остали трансфери Трансфери организацијама обавезног социјалног

3 - 3 - Eкономскa класификацијa Износ у динарима осигурања Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Национална служба за запошљавање Републички фонд за здравствено осигурање Остали трансфери Остале дотације и трансфери Социјална заштита из буџета Дечја заштита Борачко - инвалидска заштита Социјална заштита Ученички стандард Студентски стандард Фонд за младе таленте Спортске стипендије Избегла и расељена лица Остала социјална заштита из буџета Остали текући расходи 48 и Средства резерви Остали текући расходи Капитални издаци Издаци за нефинансијску имовину 51 до Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Eкономскa класификацијa у динарима Нето финансирање Примања од задуживања Примања од емитовања домаћих хартија од вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној валути дисконтована вредност) Примања од емитовања иностраних хартија од вредности (Еврообвезнице - државне хартије од вредности емитоване на иностраном тржишту у домаћој и страној валути прилив по продајној цени) Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада) Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга Издаци за отплату кредита Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима

4 - 4 - Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Eкономскa класификацијa у динарима Отплата главнице по гаранцијама Издаци за набавку финансијске имовине Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава) Члан 2. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним кредиторима за директне и индиректне обавезе Републике Србије из члана 1. овог закона у укупном износу од динара, планирано је да се обезбеде из кредита домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада у износу од највише динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише динара и из примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на иностраном тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише динара. Планирана примања по основу задуживања већа су од средстава потребних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине у износу од динара, што представља позитивну промену стања на рачуну. У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између кредита и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и иностраном финансијском тржишту, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од динара. За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих кредитних обавеза, могу се током године користити средства са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Уколико на крају године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину. Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације, пропорционално ће се смањивати кредитни извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и иностраном финансијском тржишту из става 1. овог члана.

5 - 5 - Ред. број I. 1. Члан 3. А. У години издаће се гаранције Републике Србије до износа од динара (EUR и KWD ) и то: Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути Европској банци за обнову и развој Пројекат изградње гасовода ПСГ Банатски Двор - ПСГ Итебеј (будуће) - Панчево - Београд EUR Укупно: EUR II. Немачкој развојној банци (KfW) 1. ЈП Електропривреда Србије - Измена система за транспорт пепела и шљаке, ТЕНТ А EUR Укупно: EUR III. Страним владама 1. Кувајтски фонд за арапски економски развој 1.1 АД Железнице Србије - Пројекат железничка станица Београд Центар - Фаза I KWD Укупно: KWD IV. Пословним банкама 1. ЈП Србијагас -Реализација уговора везаних за гасификацију компаније ФИАТ у Крагујевцу EUR ЈП Србијагас - Пројекат изградњe разводног гасовода високог притиска Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин EUR ЈП Србијагас - Реализација пројекта Јужни ток EUR ЈП Емисиона техника и везе - Прелазак са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма у РС EUR Укупно: V. Export-Import банкама 1. Чешка експортна банка 1.1 АД Железнице Србије - Инфраструктурни пројекти на прузи Ниш-Димитровград 0 EUR EUR Укупно: EUR EUR УКУПНО: KWD

6 - 6 - Б. Република Србија ће у години одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од динара (EUR и USD ) и то са: Ред. број Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути I. Светском банком 1. Трећи програмски зајам за развој јавних финансија ДПЛ USD Зајам за развој и реструктурирање јавних предузећа СОЕ-ДПЛ USD Зајам за развој и реструктурирање јавних предузећа СОЕ-ДПЛ USD Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја USD Укупно: USD II. Еврoпском инвестиционом банком 1. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја EUR Апекс EUR Укупно: EUR III. Европском банком за обнову и развој 1. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја EUR Укупно: EUR IV. Банком за развој Савета Европе 1. Санирање последица земљотреса у Краљеву EUR Укупно: EUR V. Немачком развојном банком (KfW) 1. Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама/школама EUR Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији фаза III EUR Укупно: EUR VI. Страним владама 1. Влада Руске Федерације 1.1. Инфраструктурни пројекти и возна средства USD Кредит за програмску подршку буџету USD Укупно: USD VII. Пословним банкама и институционалним инвеститорима 1. Обвезнице на међународном финансијском тржишту USD Кредит за рефинансирање репрограма дуга према Либији и финансирање испоруке домаћих фармацеутских производа EUR USD Укупно: EUR VIII. Export-Import банкама 1. Export - Import Bank of China 1.1. Изградња деоница Појате-Прељина аутопута Е-761, Обреновац-Љиг аутопута Е-763 и регионални аутопут Нови Сад-Рума-Шабац-Лозница USD Реализација друге фазе Пакета а ТЕ-КО Костолац (Изградња новог енергетског блока на локацији Дрмно и проширење капацитета рудника) USD

7 - 7 - Ред. број Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути 2. Turkish Exim Bank 2.1. Пројекти у области путне инфраструктуре у мање развијеним општинама USD Укупно: USD EUR УКУПНО: USD В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 30. септембра године, износи динара ( EUR). Пројекције рата главнице дате су према стању дуга на дан 30. септембра године и код неких обавеза су индикативног карактера. I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 1. Директне обавезе - унутрашњи дуг Ред. број Назив дуга Услови 1.1 Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице RSD 8,50% 1.2 Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених Први датум отплате главнице Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Последњи датум отплате главнице RSD 8,50% 1.3 Комерцијална банка AД Београд - куповина зграде за Амбасаду Републике Србије у Бриселу Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3M EURIBOR +1.35% 1.4 Стара девизна штедња НБС Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице RSD 2,00% 1.5 Стара девизна штедња грађани Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 2,00% 1.6 Стара девизна штедња банке Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 2,00% 1.7 Обвезнице зајма за привредни развој Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 2,00% 1.8 Hypo Alpe Adria Bank а.d. Beograd Универизијада

8 - 8 - Ред. број Назив дуга Услови Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице RSD 6М BELIBOR + 1,75% 1.9 Краткорочне хартије од вредности (државни записи) Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице RSD Извршне стопе (за период од до ) - тромесечни записи у распону од 12,70% до 12,99% - шестомесечни записи у распону од 10,48% до 13,49% 1.10 Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финасијском тржишту у динарима Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице RSD Извршна стопа за записе (за период од до )/Купонска стопа за обвезнице - педесеттронедељни записи у распону од 12,50% до 14,59% - осамнаестомесчни записи у распону од 12,79% до 14,97% - двадесетчетворомесечни записи у распону од 13,09% до 14,45% - трогодишње обвезнице фиксна 10% или варијабилна референтна стопа НБС + фиксна маргина - петогодишње обвезнице 10% - трогодишње обвезнице 2% инфлационо индексиране - десетогодишње обвезнице 2% инфлационо индексиране 1.11 Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финасијском тржишту у еврима Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD EUR Извршна стопа за записе (за период од до )/Купонска стопа за обвезнице - педесеттронедељни записи у распону од 5,95% до 6,15% - осамнаестомесeчни записи у распону од 6,19% до 6,30% - двогодишње обвезнице 5,75% - трогодишње обвезнице 5% - петанестогодишње обвезнице 5,85% 1.12 Војвођанска банка а.д. Нови Сад/ Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1М EURIBOR + 4,75% 1.13 Alpha Bank Srbija а.д Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице

9 - 9 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD EUR 1М EURIBOR + 4,75% 1.14 Piraeus Bank а.д. Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1М EURIBOR + 4,75% 1.15 Eurobank EFG a.d. Beograd - Управљање нуклеарним објектима у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице USD 3М LIBOR/USD + 4,75% 1.16 Војвођанска банка а.д. Нови Сад/ Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1М EURIBOR + 4,35% 1.17 Banca Intesa AD Beograd Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 5,30% 1.18 Raiffeisen Banka AD Beograd Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 5,30% 1.19 Unicredit Bank Srbija AD Beograd Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 5,30% 1.20 Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 5,30% 1.21 Hypo Alpe Adria Bank а.d. Beograd Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 5,30% 1.22 EUROBANK EFG a.d. Beograd Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 5,20% 1.23 Војвођанска банка а.д. Нови Сад/ Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 5,25% 1.24 КБЦ БАНКА AД Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 4,25% 1.25 Комерцијална банка а.д. Београд - за куповину зграде Аероинжењеринга Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице

10 Ред. број Назив дуга Услови EUR 6М EURIBOR + 4,20% 1.26 Обавезе према Фонду за развој Републике Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD РСД Референтна каматна стопа НБС +2,5% УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ Ред. број 1I. Директне обавезе - спољни дуг Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD IBRD 1.1 IBRD А Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR Г1, Г2 =6М LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,81% 1.2 IBRD Б Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR Г1, Г2 =6М LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,79% 1.3 IBRD - Додатно финансирање пројекта Енергетске ефикасности за Србију Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.4 IBRD - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.5 IBRD - Регионални развој Бора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.6 IBRD - Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.7 IBRD - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.8 IBRD - Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М LIBOR EUR + променљива маржа 1.9 IBRD - Коридор X

11 Ред. број Назив дуга Услови Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М LIBOR EUR + променљива маржа 1.10 IBRD - Други програмски зајам за развој приватног и финансијског Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М LIBOR EUR + променљива маржа 1.11 IBRD - Програмски зајам за развој јавних финансија Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М LIBOR EUR + променљива маржа 1.12 IBRD - Пројекат здравља Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М LIBOR EUR + променљива маржа 1.13 IBRD Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6М LIBOR EUR +0,07% 1.14 IBRD Други програмски зајам за развој јавних финансија Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М LIBOR USD + 1,05% 1.15 IBRD Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М LIBOR USD + 0,6% 1 Укупно: IDA Ред. број Назив дуга Услови 2.1 IDA 3599 YF: Кредит за структурно прилагођавање Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице SDR 0,75% трошкови сервисирања 2.2 IDA 4017 YF: Други кредит за структурно прилагођавање Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице IDA 3643 YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора 0,75% трошкови сервисирања Стање дуга у Стање дуга EUR у RSD

12 Ред. број Назив дуга Услови Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице SDR 0,75% трошкови сервисирања 2.4 IDA 3780 YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице SDR 0,75% трошкови сервисирања 2.5 IDA 3750 YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице SDR 0,75% трошкови сервисирања 2.6 IDA 3636 YF: Пројекат развоја школства Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице SDR 0,75% трошкови сервисирања 2.7 IDA 3651 YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице SDR 0,75% трошкови сервисирања 2.8 IDA 3693 YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице SDR 0,75% трошкови сервисирања 2.9 IDA 3723 YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктуирању банака и предузећа Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице SDR 0,75% трошкови сервисирања 2.10 IDA 3753 YF: Пројекат промоције запошљавања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице SDR 0,75% трошкови сервисирања Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD IDA 3768 YF: Пројекат здравства Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице SDR

13 Ред. број Назив дуга 2.12 IDA 3908 YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији Услови 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,75% трошкови сервисирања 2.13 IDA 3870 YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице IDA 4071 YF: Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице IDA 4105 YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице IDA 4131 YF: Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице IDA 3909 YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице IDA YF Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,75% трошкови сервисирања 2.19 IDA 4326-YF Регионални развој Бора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,75% трошкови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD

14 Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD сервисирања 2 Укупно: EIB 3.1 EIB Обнова регионалних болница Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна по траншама 3.2 EIB Пројекат обнове школа Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна по траншама 3.3 EIB ApexGlobal Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 3.4 EIB Apex Global Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 3.5 EIB Apex зајам за МСП Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 3.6 EIB Општинска и регионална Инфраструктура Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна/варијабилна по траншама 3.7 EIB Истраживање и развој у јавном сектору Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна/варијабилна по траншама 3.8 EIB Пројекат модернизације школа Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна/варијабилна по траншама Kлинички центри/а Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна/варијабилна по траншама 3.10 EIB Apex зајам за МСП Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна/варијабилна по траншама 3.11 EIB Kоридор X

15 Ред. број Назив дуга Услови Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна/варијабилна по траншама Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 3 Укупно: CEB 4.1 CEB- клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) / Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,62% 4.2 CEB - избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица) Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,50% 4.3 CEB Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице CEB - Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини фиксна по траншама 2,59%; 2,04%; 1,60% Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна по траншама 1,84%; 2,28% ;2,29% CEB Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице M EURIBOR + 0,55% 4 Укупно: EBRD 5.1 EBRD Коридор Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6М EURIBOR + 1,00% 5 Укупно: Кредити страних влада 6.1 Влада Рускe Федерације Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице USD 6М LIBOR USD + 2,95% 6.2 Влада Италије Развој приватног сектора путем кредитне линије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1,00% фиксна 6.3 Влада Италије Развој малих и

16 Ред. број Назив дуга Услови средњих предузећа Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,35% фиксна 6.4 Export - Import Bank of China - Репрограмирани зајам Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице USD 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export - Import Bank of China X RAY Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице % фиксна 6.6 Export - Import Bank of China Мост Земун-Борча Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD % фиксна 6.7 Oстале стране владе Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,50% фиксна 6.8 Влада Републике Француске NATIXIS Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,2% фиксна 6.9 Либија нерегулисани дуг СФРЈ Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице Export - Import Bank of China Пакет Костолац EUR Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Влада Републике Азербејџан - изградња деоница Љиг-Бољковци, Бољковци-Таково и Таково- Прељина аутопута Е-763 у Републици Србији 3% фиксна Први датум отплате главнице 3 године на датум првог повлачења Последњи датум отплате главнице 15 година на датум првог повлачења 0 4% фиксна 6 Укупно: Остали страни кредитори 7.1 EU 55 Макроекономска помоћ Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 0,03%;

17 Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 4,54%;3,82% 7.2 EU 200 Макроекономска помоћ Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,382% фиксна 7.3 Париски клуб Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR USD GBP CHF JPY DKK SEK NOK различита за сваку земљу чланицу Париског клуба 7.4 Лондонски клуб Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице USD 3,75% до ,75% до KfW Рехабилитација локалног система грејања у Србији фаза III Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR KfW стопа + маржa 1,20% 7.6 KfW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији - фаза II Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6.17% 7.7 Erste GCIB I B.V. Amsterdam Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1M EURIBOR+ 3,0% +1,25% 7.8 Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (раније позната као Marfin Popular Bank Public Co Ltd) Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1M EURIBOR+ 4,35% 7.9 Erste GCIB I B.V. Amsterdam Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3M EURIBOR + 3,18% +2,12% 7.10 Нова кредитна банка Марибор д.д Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3M EURIBOR + 5%

18 Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга Стање дуга у EUR у RSD 7.11 Societe Genarale Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,34% 7.12 MMФ алокација средстава из специјалних права вучења Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - - за алокације ММФ-а мења се недељно Еуробонд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице ,25% фиксна 7 Укупно УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг) II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 1. Индиректне обавезе - унутрашњи дуг Ред. број Назив дуга 1.1 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd - ЈП Путеви Србије Услови Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1М EURIBOR + 4,05% 1.2 Обавезе према Marfin Bank a.d. Beograd - ЈП Путеви Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1М EURIBOR + 4,15% 1. 3 Обавезе према Banca Intesa AD Beograd - ЈП Србијагас Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 4,80% 1. 4 Обавезе према Banca Intesa AD Beograd- ЈП Србијагас Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 4,80% 1. 5 Обавезе према Banca Intesa AD Beograd- ЈП Србијагас Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 4,19% 1. 6 Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - ЈП Србијагас Стање дуга у Стање дуга EUR у RSD Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 4,19% 1. 7 Обавезе према Erste Bank а.д

19 Ред. број Назив дуга Услови Нови Сад - ЈП Србијагас Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 4,19% 1. 8 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - ЈП Србијагас Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 4,19% 1. 9 Обавезе према Hypo Alpe Adria Bank а.d. Beograd - ЈП Србијагас Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 4,19% Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd - ЈП Србијагас Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 4,29% Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd JAT Airways а.д. Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 3,95% Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd JAT Airways а.д. Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 3,95% Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd JAT Airways а.д. Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 3,95% Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd JAT Airways а.д. Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 3,95% Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd JAT Airways а.д. Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 3,95% Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd JAT Airways а.д. Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 3,95% Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD

20 Ред. број Назив дуга Услови Обавезе према Hypo Alpe Adria Bank а.d. Beograd Општина Косовска Митровица Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 4,5% Обавезе према Hypo Alpe Adria Bank а.d. Beograd Општина Звечан Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 4,5% Обавезе према Hypo Alpe Adria Bank а.d. Beograd Општина Зубин Поток Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 4,5% Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - Грађевинска дирекција Србије - Репрограм/рефинансирање краткорочног кредита за опремање градског грађевинског земљишта на локацији касарне Степа Степановић у Београду Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1М EURIBOR + 3,78% Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Галеника а.д. - Рефинансирање постојећег дуга према банкама Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 6,95% Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd Галеника а.д. - Рефинансирање постојећег дуга према банкама Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 6,95% Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци АИК Банка АД Ниш Галеника а.д. - Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирење обавеза према добављачима Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 6,95% Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Грађевинска дирекција Србије - Објекат 3А Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD

21 Ред. број Назив дуга Услови EUR 1М EURIBOR + 5,50% Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Грађевинска дирекција Србије- Објекат 3Г Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1М EURIBOR + 5,50% Обавезе према Hypo Alpe Adria Bank а.d. Beograd - Грађевинска дирекција Србије - Објекат 3Б Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1М EURIBOR + 6,50% Обавезе према Hypo Alpe Adria Bank а.d. Beograd - Грађевинска дирекција Србије- Објекат 3В Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1М EURIBOR + 6,50% Обавезе према Hypo Alpe Adria Bank а.d. Beograd - Грађевинска дирекција Србије- Објекат 2Г-2Д- 2Ђ-2Е Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 1М EURIBOR + 6,00% 1.29 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - JAT Airways а.д. Београд - Одржавање текуће ликвидности Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 3М EURIBOR + 5,25% 1.30 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd - ЈАТ техника д.о.о. -Финансирање реализације пројекта изградње Хангара 2 Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице М EURIBOR + 6,49% 1 УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ-УНУТРАШЊИ ДУГ Ред. број II Индиректне обавезе - спољни дуг Назив дуга 1. 1 EBRD ЈП Електропривреда Србије-Хитна реконструкција енергетског сектора Услови Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% 1. 2 EBRD ЈП Електромрежа Србије- Хитна реконструкција енергетског сектора Први датум отплате главнице Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD

22 Ред. број Назив дуга Услови Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% 1. 3 EBRD АД Железнице Србије - Санација коридора X Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% 1. 4 EBRD ЈП Путеви Србије- Доградња коридора X Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% 1. 5 EBRD ЈП Електропривреда Србије - Хитна реконструкција енергетског сектора 2 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% 1. 6 EBRD Град Ниш - Унапређење објеката за водоснабдевање и прераду отпадних вода Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% 1. 7 EBRD Град Крагујевац - Унапређење система водоснабдевања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% 1. 8 EBRD Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% 1. 9 EBRD Град Суботица - Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% EBRD ЈП Путеви Србије - Аутопут БГ - НС и мост код Бешке Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% EBRD ЈП Путеви Србије- Обилазница око Београда Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% EBRD АД Железнице Србије- Возна средства Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD

23 Ред. број Назив дуга Услови EUR 6M EURIBOR + 1,00% EBRD АД Железнице Србије - Возна средства-вишеделне електромоторне гарнитуре Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% EBRD ЈП Електропривреда Србије - Набавка и уградња електронских бројила Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% EBRD - ЈП Србијагас - Рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6M EURIBOR + 1,00% EBRD АД Железнице Србије- Коридор 10 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице M EURIBOR + 1,00% EBRD ЈП Електропривреда Србије - Пројекат за мале Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD хидроелектране Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице M EURIBOR + 1,00% 1 Укупно EIB 2. 1 EIB АД Железнице Србије- Обнова железничке инфраструктуре Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 2. 2 EIB ЈП Путеви Србије - Рехабилитација постојећих путева Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 2. 3 EIB ЈП Електромрежа Србије - Реконструкција енергетског система Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 2. 4 EIB Град Београд - Обнова београдског језгра

24 Ред. број Назив дуга Услови Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 2. 5 EIB ЈП Путеви Србије - Хитна санација саобраћаја Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 2. 6 EIB Аеродром Никола Тесла - Хитна санација саобраћаја Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 2. 7 EIB ЈП Електропривреда Србије - Уређаји за енергетски систем Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 2. 8 EIB ЈП Путеви Србије - Пројекат европских путева Б Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама 2. 9 EIB Град Нови Сад - Хитна обнова система водоснабдевања Први датум отплате главнице Није било повлачења по овом кредиту Последњи датум отплате главнице - 0 фиксна/варијабилна по траншама EIB Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR фиксна/варијабилна по траншама EIB АД Железнице Србије - Пројекат обнове железницa II Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна/варијабилна по траншама EIB ЈП Путеви Србије - Рехабилитација моста Газела Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна EIB - ЈП Путеви Србије - Рехабилитација путева и мостова Б2 Први датум отплате главнице Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD

25 Ред. број Назив дуга Услови Последњи датум отплате главнице фиксна EIB - ЈП Путеви Србије - Обилазница око Београда Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна EIB FIAT аутомобили Србија доо -Компакт аутомобили 1 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD EUR 6М EURIBOR + маржа EIB - FIAT аутомобили Србија доо - Компакт аутомобили Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 6М EURIBOR + маржа EIB ЈП Електромрежа Србије: Пројекат унапређења електромреже JП ЕМС Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна/варијабилна по траншама EIB - ЈП Путеви Србије - Обилазница око Београда Б Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна/варијабилна по траншама EIB - Град Београд - Мост на Сави А Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице фиксна/варијабилна по траншама 2 Укупно KfW 3.1 KfW 1 ЈП Електропривреда Србије- Ремонт и поправка РБ Колубара и ТЕ Никола Тесла Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR 4,32% 3.2 KfW 2 ЈП Електропривреда Србије - Набавка опреме за Тамнаву Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице EUR KfW стопа + маржa 1,10% 3.3 KfW 3 ЈП Електропривреда Србије- Рехабилитација ХЕ Бајина Башта Први датум отплате главнице

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Година XL Србобран, 21.12.2017. _Брoj: 27. Излази по потреби 296. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2014. Београд, мај 2014. Садржај Резиме... 3 А. Спољни дуг Републике Србије... 4 Б. Јавни дуг Републике Србије... 7 Прилог 1. Спољни дуг Републике Србије (прелиминарни

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО Година XX Рудо, 24. март 2017. године Број 3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1... На основу члана 53 б. Изборног закона Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број: 34/02,

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001), и члана 5. Уредбе о продаји капитала

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 215 фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 215 фебруар ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године.

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године. Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар 2011. године. Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца». СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

E /

E / NaтRw.q JП Електропривреда Србије" Београд - Огранак Дринско- Лимске ХЕ" Бајина Башта 6.05.6-E.02.01.-395522/18-2017 конкурсна документација Јн/2100/0104/2017 JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, а дефинишу се за појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање локацијске

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ НОВИ САД, ЈАНУАР 2009.

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

NACRT PLANA PODELE Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad

NACRT PLANA PODELE Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad Na osnovu odredbe člana 490. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014), Odbor direktora Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad, sa

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број новембар 2017 године

Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број новембар 2017 године Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број 15 02 новембар 2017 године На основу члана 47. став (1) Закона о уређењу простора и грађењу ( Службени гласник Републике Српске, 40/13, 106/15 и 3/16),

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Меморандум наручиоца КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШЉИВОВИЦИ JНВВ 13/17 Ознака из Општег речника набавке: 45261000, 45262700,

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61 САДРЖАЈ: УВОД... 3 Техничке карактеристике...4 Тастатура...7 Распакивање...8 Укључење ЕРК ON/OFF...9 Увлачење папира...10 РУКОВАЊЕ КАСОМ... 11 Операциони модови...11 Програмски мод...13 Функционисање тастера

Více

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ ТУРИЗАМ 26. и 27 МАЈ 2017. ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ 2 26. и 27 мај 2017. Инвестициона конференција,,инвестирај у Требиње Требиње Република Српска, БиХ

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ОДСЕК: ЗАШТИТА СМЕР: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ПРЕДМЕТ: ВАТРОГАСНА ТАКТИКА СЕМИНАРСКИ РАД Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ Студент БАНДИН БРАНИСЛАВ

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 А) ОПШТИ ДЕО... 1 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ... 1 2. ОБУХВАТ ПЛАНА... 2 2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА... 2 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА... 2

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více