září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!"

Transkript

1 září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických rytířů blíží. V pondělí jsem totiž otevřel ekonomickou přílohu jednoho celostátního deníku a poprvé viděl vedle sebe návrhy změn daňových předpisů předložené politickými stranami, které mají reálnou šanci uspět ve volbách. Tyto návrhy mají jedno společné české ekonomice nepomohou. Spíše naopak, zasadí jí další tvrdou ránu. Pravicové strany se křečovitě drží toho, co prosadily v tomto volebním období. Včetně nesmyslu v podobě daně z úhrnu mezd, která dramaticky zvýší náklady na pracovní sílu pro firmy zaměstnávající špičkové odborníky. Toto opatření účinně odrazující investory je dokonce už součástí schválených předpisů a popírá tak sliby z minulých voleb, že přímé daně pravicové strany zvyšovat nebudou. Levicové strany dokonce otevřeně říkají, že přímé daně zvednou opět především pro osoby s vyššími příjmy zavedením progrese, a také plánují zrušení stropů na pojistné. Pouze to nemaskují líbivým, ale nepravdivým heslem o zjednodušení právních předpisů, jako to dělají pravicové strany, a alespoň to říkají otevřeně. Paradoxně tak nejvíce poškozují svou hlavní cílovou skupinu. Pracovní místa pro dělnické profese totiž nemohou masově vznikat ve státě, který vysokým zdaněním nutí špičkové odborníky odcházet do zahraničí a realizovat své projekty tam. Nehledě na to, že kvůli pojistným odvodům je už zdanění pracovní síly samo o sobě velmi vysoké. Česká republika se podle zprávy zveřejněné tento týden výrazně propadla v žebříčku konkurenceschopnosti. Mimochodem, oproti loňsku jsme si prohodili 39. a 46. příčku s Ázerbájdžánem (letos jsme na 46. místě my) a aktuálně jsme dvě příčky za Tureckem. V míře zdanění jsme na 112. místě ze 148, těsně za Kamerunem. Návrhy daňových změn prezentované politickými stranami nás posunou ještě více směrem dolů. Je to ale opravdu nutné? V minulých volbách se do role blanických rytířů obvykle stylizovaly nové strany. Jak to pokaždé dopadlo, není nutné rozebírat. Letos snad budeme mít větší štěstí. Kéž by blaničtí rytíři mohli zůstat v klidu spát! Přeji Vám krásné babí léto Jan Linhart

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech Investiční fondy a jejich obhospodařovatelé jsou povinni uvést své poměry do souladu s novým zákonem a doprovodnými předpisy v přechodném období, jehož délka činí jeden nebo dva roky v závislosti na investiční strategii fondu. Novinky v oblasti nemovitostí v roce 2014 V oblasti DPH dojde od roku 2014 ke změně při dodání pozemku. Nyní se jedná o osvobozené plnění. Od roku 2014 bude pozemek sledovat osud stavby na něm stojící, tzn. že i pro něj bude platit lhůta 5 let od kolaudace, během níž bude dodání tohoto pozemku povinně podléhat dani z přidané hodnoty. O doprovodných předpisech k novému občanskému zákoníku rozhodne Senát Senátoři budou doprovodné předpisy k novému občanskému zákoníku projednávat na své schůzi od 12. září. Pokud legislativní proces v Senátu proběhne hladce, mohly by být tyto předpisy po podpisu prezidenta publikovány ve Sbírce zákonů již na přelomu září a října. Uzavírání smluv dle nového občanského práva Zatímco naprostá většina smluv se bude řídit úpravou účinnou k okamžiku jejich uzavření, nájemní smlouvy a smlouvy o účtu budou podléhat nové úpravě od okamžiku účinnosti NOZ bez ohledu na dobu uzavření. EU Evropská komise navrhuje rozšířit automatickou výměnu informací v rámci EU na další typy příjmů Automatická výměna informací mezi členskými státy EU by měla v budoucnu zahrnovat stejný rozsah informací jako ten, který se zavázaly členské státy vyměňovat s USA v rámci tzv. zákona FATCA. JUDIKATURA Rozsudek Nejvyššího správního soudu k daňové uznatelnosti finančních nákladů vynaložených v rámci akviziční struktury Nejvyšší správní soud dal společnosti zapravdu a vrátil případ zpět do odvolacího řízení, kterého se nyní ujme Odvolací finanční ředitelství v Brně. SLOVENSKO Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty predložený do parlamentu Navrhuje se rozšíření případů, u kterých se uplatní přenos povinnosti platit daň na příjemce (reverse charge): jde o dodání konkrétních druhů zemědělských plodin, kovů, mobilních telefonů a integrovaných obvodů.

3 LEGISLATIVA Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, který komplexně nahrazuje dosavadní úpravu kolektivního investování, nabyl účinnosti dne 19. srpna Zákon je transpozičního charakteru a implementuje příslušné směrnice Evropské unie upravující oblast kolektivního investování, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD), směrnici týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (tzv. UCITS IV) a dosud neschválený návrh tzv. UCITS V. Zákon rovněž navazuje na úpravu obsaženou v přímo aplikovatelných nařízeních Evropské unie, jakými jsou nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu a o evropských fondech sociálního podnikání. Zásadních změn doznala úprava fondů kvalifikovaných investorů (FKI), které nadále nejsou řazeny mezi fondy kolektivního investování (dnes FKI tvoří podkategorii speciálních fondů kolektivního investování). Na rozdíl od současného stavu nový zákon připouští různé právní formy FKI. Vedle standardních korporátních forem (a.s., s.r.o., k.s., družstvo, evropská akciová či družstevní společnost) a již známých institutů kolektivního investování (otevřený či uzavřený podílový fond) umožňuje nový zákon rovněž formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, komanditní společnosti na investiční listy či svěřenského fondu. Poslední jmenované budou moci vznikat až od účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Významnou změnou je také rozdělení činnosti administrátora a obhospodařovatele fondu. Zákon umožňuje, aby administraci fondu prováděla entita odlišná od obhospodařovatele. Předpokládá se, že vznikne kategorie nezávislých administrátorů investičních fondů bez oprávnění k obhospodařování. Přechodná ustanovení počítají s tím, že stávající investiční společnosti budou mít od účinnosti zákona licenci k oběma uvedeným činnostem. Pokud jde o depozitáře, zákon stanoví různou úroveň regulatorních podmínek a kvalifikačních požadavků podle toho, pro jaké typy fondů depozitář svou činnost vykonává. Dne 19. srpna 2013 nabyl účinnosti rovněž doprovodný zákon k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech a řada prováděcích nařízení vlády a vyhlášek České národní banky. Zákon tak již například neobsahuje podrobná ustanovení upravující investování fondů. Tato oblast je nově regulována v příslušném nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Za zmínku stojí, že uvedené nařízení nově upravuje investiční limity pro FKI, od kterých se lze odchýlit pouze ve stanovených případech. FKI, jehož kapitál nedosahuje hodnoty alespoň eur a u něhož není zajištěno rozložení rizika, nemůže investovat více než 30 % hodnoty svého majetku do cenných papírů jednoho druhu vydaných jedním emitentem či do jedné komodity. Do jmění takového FKI lze nabýt pouze nemovitost, jejíž hodnota v době nabytí nepřekračuje 30 % hodnoty majetku FKI. Investiční fondy a jejich obhospodařovatelé jsou povinni uvést své poměry do souladu s novým zákonem a doprovodnými předpisy v přechodném období, jehož délka činí jeden nebo dva roky v závislosti na investiční strategii fondu. Martin Kofroň, tel.: Iva Šteflová, tel.:

4 Novinky v oblasti nemovitostí v roce 2014 Připomeňme, jaké předpisy se dotknou úpravy nemovitostí od roku 2014 a co nového přinesou: Nový občanský zákoník Nově bude stavba součástí pozemku, na němž stojí, s výjimkou dočasných staveb, podzemních samostatných staveb, inženýrských sítí, strojů a jiných zařízení samostatně zapsaných v katastru, ložisek nerostů, povrchové a podzemní vody. Pozemek a stavba se spojí, jakmile budou mít shodného (jediného) vlastníka. V případech, v nichž se stavba nestane součástí pozemku, budou mít odlišní vlastníci pozemku a stavby navzájem předkupní právo, dokud se stavba s pozemkem žádoucím způsobem nespojí. Zcela novým druhem nemovitosti je věcné právo stavebníka, jako osoby odlišné od vlastníka pozemku, zřídit a mít na tomto pozemku stavbu. Rozšíří se rozsah zapisovaných údajů (včetně nových nemovitostí a cen za nákup příslušných nemovitostí) do katastru nemovitostí a posílí se princip materiální publicity spočívající v ochraně toho, kdo jedná v důvěře v zápis v katastrálním rejstříku, i kdyby takový zápis neodpovídal skutečnosti. Aby se předešlo zneužívání tohoto principu při podvodných převodech nemovitostí, budou evidovaní vlastníci katastrem povinně informováni o všech návrzích na změnu právních vztahů u jejich nemovitostí. Účetnictví a daň z příjmů Přestože bude stavba z občanskoprávního hlediska součástí pozemku, pro účely účetnictví a daně z příjmů se budou nadále evidovat jako dvě oddělené složky. Odpisována jak z účetního tak i z daňového hlediska bude pouze stavba. Novinkou z daňového pohledu je, že ztráta z prodeje pozemku u právnických osob již nebude nedaňovým nákladem. Zákon o DPH Nemovitá věc, včetně práva stavby, bude zahrnuta pod pojem zboží. Dochází ke změně při dodání pozemku. Nyní se jedná o osvobozené plnění. Od roku 2014 bude pozemek sledovat osud stavby na něm stojící, tzn., že i pro něj bude platit lhůta 5 let od kolaudace, během níž bude dodání tohoto pozemku povinně podléhat dani z přidané hodnoty. Po uplynutí 5 let od kolaudace se uplatní osvobození (stejně jako v případě stavby), pokud dodavatel nevyužije možnost zatížit dodání pozemku daní. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí Poplatníkem daně při úplatném převodu nemovitosti bude nabyvatel, nikoliv převodce. V souvislosti s touto změnou se ruší institut ručitele. Vklady nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev již nebudou osvobozeny. Základem daně bude jako dnes nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje. Způsob stanovení nabývací ceny se však mění z důvodu snížení počtu situací, v nichž je nutné mít znalecký posudek. Ve většině případů se při stanovení nabývací hodnoty bude vycházet ze srovnání ceny sjednané s tzv. směrnou hodnotou, kterou na základě různých údajů vycházejících z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase vypočte správce daně. V této souvislosti připravuje ministerstvo financí vyhlášku k určení směrné hodnoty nemovitostí podle typu pozemku a lokality. Poplatník bude mít na internetových stránkách finanční správy k dispozici také daňovou kalkulačku, s jejíž pomocí si tyto hodnoty bude moci porovnat.

5 Převody nemovitostí, u nichž účinek zápisu do katastru nemovitostí nastane do 31. prosince 2013, se budou řídit dosavadní úpravou, tedy zákonem o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Zákon o dani z nemovitostí Nově budou předmětem daně ze staveb budovy a inženýrské stavby výslovně uvedené v příloze k zákonu. Jako předmět daně zákon zvlášť jmenuje jednotky (dnes byty a nebytové prostory). Ve prospěch poplatníka je úprava, dle níž se základní sazba daně ze staveb a jednotek zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží pouze tehdy, přesahuje-li zastavěná plocha nadzemního podlaží 1/3 zastavěné plochy. Podle současné úpravy k navýšení dochází bez ohledu na skutečnou výměru. Tuto změnu bude nutno zohlednit v daňovém přiznání. Dochází ke změně v případě, že je byt nebo nebytový prostor využíván k podnikání. V současnosti se v sazbě daně neprojeví, pokud poplatník využívá méně než polovinu upravené podlahové plochy. Nově se sazba daně bude zvyšovat výpočtem: daň se navýší o částku vzniklou vynásobením upravené podlahové plochy nebytového prostoru zahrnutého v jednotce a kladného rozdílu mezi sazbou daně pro podnikání a základní nebo zvýšenou sazbou daně ze staveb a jednotek stanovenou pro jednotku, za kterou je sazba zvyšována. Tuto skutečnost bude potřeba zohlednit v přiznání na zdaňovací období roku U jednotek se při stanovení základu daně bude používat dvojí koeficient: 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. V opačném případě se použije dosavadní koeficient 1,2. Tato změna oproti předchozímu zdaňovacímu období nebude důvodem pro nové podání přiznání. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: O doprovodných předpisech k novému občanskému zákoníku rozhodne Senát Poslanecká sněmovna schválila před svým rozpuštěním na počátku srpna několik zákonů, které tvoří doprovodné předpisy k novému občanskému zákoníku. Jedná se mimo jiné o tzv. změnový zákon, který obsahuje vesměs technické novely desítek stávajících zákonů, zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, či zákon o dluhopisech. Změna se týká i procesních předpisů, kterými jsou nový zákon o zvláštních řízeních soudních a občanský soudní řád, jejž čeká zásadní novela. Součástí balíku doprovodných předpisů je i zákon o veřejných rejstřících, který upravuje zápis korporací, fundací a ústavů do příslušných rejstříků. Zákon o statusu veřejné prospěšnosti pak upravuje činnost nevládních neziskových organizací. Mezi doprovodné předpisy je třeba počítat i novelu insolvenčního zákona, která zavede např. možnost společného oddlužení manželů nebo oddlužení fyzických osob podnikatelů. O celém balíku doprovodných předpisů k novému občanskému zákoníku rozhodnou senátoři, kteří jej budou projednávat od 12. září v rámci 13. schůze Senátu. Pokud legislativní proces v Senátu proběhne hladce, mohly by být uvedené předpisy po podpisu prezidenta publikovány ve Sbírce zákonů již na přelomu září a října. Účinnosti by pak všechny zmíněné zákony nabyly spolu s novým občanským zákoníkem 1. ledna 2014.

6 Pokud jde o nový katastrální zákon, jenž je klíčový pro implementaci zásadních změn, které nový občanský zákoník přináší v nemovitostním právu, v jeho případě byl již legislativní proces úspěšně ukončen. Poté co jej Poslanecká sněmovna schválila ve znění senátních změn a podepsal prezident, byl na konci srpna publikován pod č. 256/2013 Sb. Martin Kofroň, tel.: Radek Kraus, tel.: Uzavírání smluv dle nového občanského práva Zatímco současná úprava smluvního práva je roztříštěna mezi obchodní a občanský zákoník, nový občanský zákoník ( NOZ ) obsahuje úpravu jednotnou pro občany i podnikatele, ve které se navíc významně posiluje možnost smluvních stran odchýlit se od jeho znění. Předsmluvní jednání a odpovědnost Novinkou, kterou NOZ přináší, je výslovná úprava předsmluvní odpovědnosti pro případ, že by jedna ze stran zahájila jednání nebo v něm pokračovala pouze na oko, nebo smlouvu v konečné fázi jednání bezdůvodně odmítla uzavřít, popřípadě by vyzradila důvěrné informace, které se v průběhu jednání dozvěděla. Zákon sice stranám neukládá sdělovat si důvěrné údaje nebo informace, stanoví však, aby si strany před uzavřením smlouvy podaly skutkové a právní informace, které by měly osvědčit možnost a zájem smlouvu uzavřít. Proces uzavření smlouvy V souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy používá NOZ nově termín nabídka. Za ni je považován každý dostatečně určitý návrh určený i neuzavřenému okruhu osob a nově i nabídka při podnikatelské činnosti reklamou, katalogem či vystavením zboží. Za přijetí nabídky se kromě jejího výslovného přijetí bude považovat i odpověď, která by obsah nabídky jen shrnula nebo dokonce obsahovala dodatek či odchylku neměnící výrazným způsobem podmínky (např. ujednání, že cena bude hrazena ve splátkách, sjednání smluvní pokuty za porušení určitých ustanovení apod.), pokud nabídka nebude následně odmítnuta nebo předem vyloučena. Smlouva může samozřejmě odkázat i na obchodní podmínky. NOZ nově upravuje mechanismus jejich jednostranné změny u některých typů smluv za předem určených podmínek, včetně způsobu oznámení změny a možnosti smlouvu bez zvláštních těžkostí vypovědět. Neúčinná však budou taková ustanovení obchodních podmínek, která by druhá strana nemohla rozumně očekávat. Pokud je k uzavírání smluv navíc používán formulář nebo jsou podmínky určeny pouze jednou ze smluvních stran, považuje se taková smlouva za uzavřenou adhézním způsobem. V takových případech budou doložky odkazující mimo text samotné smlouvy platné jen v případě, že s nimi byla druhá strana prokazatelně seznámena. Doložky bez rozumného důvodu zvlášť nevýhodné pak budou neplatné a těžko čitelné nebo nesrozumitelné doložky budou platné jen tehdy, nebudou-li druhé straně na újmu a jejich význam jí bude dostatečně vysvětlen. Změny smluv Za určitých podmínek je konečně připuštěno i postoupení celé smlouvy, nikoliv jen dílčích práv a povinností. Také se výslovně připouští tzv. globální cese, tedy postoupení souboru pohledávek včetně

7 budoucích. Kromě toho obsahuje nová úprava mechanismy pro případy, kdy se podmínky po uzavření smlouvy změní podstatným způsobem. Zvláštní ochrana některých osob Nová úprava také poskytuje zvláštní ochranu některým typům smluvních stran. Kromě spotřebitele, za nějž bude i nadále považován člověk jednající mimo rámec svého podnikání, hovoří NOZ ještě o slabší smluvní straně. Za tu přitom kromě spotřebitele může být považována obecně jakákoliv osoba jednající mimo souvislost s vlastním podnikáním, i kdyby byla stranou ekonomicky silnější. Zákon pak vedle případů, v nichž je výslovně zakázáno se odchýlit od ustanovení zákona v neprospěch slabší smluvní strany (například u délky promlčecí lhůty, náhrady újmy aj.), obsahuje i obecný zákaz vytváření nebo využití závislosti a dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech. Přechodná ustanovení Zatímco naprostá většina smluv se bude řídit úpravou účinnou k okamžiku jejich uzavření, nájemní smlouvy a smlouvy o účtu budou nové úpravě podléhat od okamžiku účinnosti NOZ bez ohledu na dobu uzavření. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Evropská komise navrhuje rozšířit automatickou výměnu informací v rámci EU na další typy příjmů V současné době probíhá automatická výměna informací o daňových poplatnících v oblasti přímých daní na základě dvou evropských právních předpisů. Prvním je směrnice o příjmech z úspor, která je podkladem pro automatickou výměnu informací o příjmech úrokového charakteru plynoucích fyzickým osobám. Tento systém funguje již od roku Členské státy se zavázaly přijmout novelu uvedené směrnice, která by systém automatické výměny v této oblasti posilovala a rozšiřovala, do konce tohoto roku. Druhým předpisem je směrnice o správní spolupráci 2011/16/EU, která se v České republice uplatňuje od letošního května na základě zákona 164/2013 Sb. (zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní). Tato směrnice nahradila předchozí směrnici 77/799/ES o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného. Směrnice 2011/16/EU upravuje automatickou výměnu informací s účinností od 1. ledna 2015 u těchto typů příjmů: příjmy ze závislé činnosti, odměny členů statutárních orgánů, plnění ze životního pojištění, penze a příjmy z majetku. Nyní Evropská komise předkládá návrh na rozšíření této směrnice, respektive automatické výměny informací na další typy příjmů, a to na dividendy, kapitálové zisky, případně další typy příjmů z finančních nástrojů. Pokud budou takto revidovány obě směrnice, automatická výměna informací mezi členskými státy EU bude zahrnovat stejný rozsah informací jako ten, který se zavázaly členské státy vyměňovat s USA v rámci tzv. zákona FATCA. EU

8 Navrhované novely jsou součástí širší iniciativy Evropské komise, tzv. akčního plánu, který Komise představila v prosinci 2012 a jímž hodlá čelit agresivnímu daňovému plánování a daňovým únikům. Luděk Vacík, lvacikkpmg.cz, tel.: Lenka Fialková, tel.: JUDIKATURA Rozsudek Nejvyššího správního soudu k daňové uznatelnosti finančních nákladů vynaložených v rámci akviziční struktury Jak jsme Vás informovali v předchozím vydání Finančních aktualit, zabýval se Nejvyšší správní soud v jednom ze svých nedávných rozsudků (č.j. 7 Afs 55/ ze dne 4. července 2013) otázkou daňové uznatelnosti úroků a dalších nákladů souvisejících s úvěrem, který společnost obdržela na pořízení obchodního podílu v cílové společnosti, a to ve zdaňovacím období následujícím po fúzi obou společností. Kasační stížností, kterou společnost podala, se domáhala zrušení rozhodnutí krajského soudu, který ve shodě s finančním ředitelstvím posoudil předmětné finanční náklady jako náklady vynaložené za účelem dosažení dividendových příjmů, a jako takové za daňově neuznatelné podle 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů. Souvislost mezi náklady na úvěr a příjmem ve formě dividend podle správce daně i podle krajského soudu existovala i ve zdaňovacích obdobích následujících po fúzi obou společností, byť přijetí dividend od již neexistující cílové společnosti bylo v tomto období z podstaty věci vyloučeno. Společnost ve své kasační stížnosti mimo jiné poukázala na to, že díky fúzi získala aktiva přinášející příjmy z podnikání fúzované cílové společnosti, které jsou nyní součástí jejího vlastního základu daně. Uvedla také, že předmětná fúze byla jednou z podmínek poskytnutí úvěru, což výslovně vyplývalo z příslušné smluvní dokumentace. Nejvyšší správní soud dal společnosti zapravdu a vrátil případ zpět do odvolacího řízení, kterého se nyní ujme Odvolací finanční ředitelství v Brně. Podle Nejvyššího správního soudu nebylo v daném případě možné učinit závěr, že by náklady na úvěr byly vynaloženy na dosažení příjmů z dividend. Nebylo totiž prokázáno, že by mateřská společnost jakékoli příjmy nezahrnované do základu daně skutečně přijala. V daňovém řízení nebylo podle Nejvyššího správního soudu také řádně zkoumáno, zda předmětné finanční náklady byly či nebyly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. V dalším řízení bude mít Odvolací finanční ředitelství možnost doplnit dokazování, a to v návaznosti na to, zda ohledně daňové uznatelnosti nákladů na úvěr vysloví dostatečně důvodné pochybnosti. Nelze také zcela vyloučit, že Odvolací finanční ředitelství uvede v dalším řízení nové právní důvody daňové neuznatelnosti předmětných nákladů na úvěr. O případných následných soudních řízeních o dané otázce Vás budeme informovat. Aleš Krempa, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.:

9 SLOVENSKO Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty predložený do parlamentu V júnových Daňových a právnych aktualitách sme Vás informovali o návrhu novely zákona o DPH, ktorý bol Ministerstvom financií SR postúpený do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona bol v júli predložený do parlamentu. V tomto vydaní Vám prinášame prehľad hlavných zmien oproti pôvodnému návrhu. Rozšírenie tzv. tuzemského samozdanenia Navrhuje sa rozšírenie prípadov, pri ktorých sa uplatní prenos povinnosti platiť daň na príjemcu (tzv. tuzemské samozdanenie ): ide o dodanie konkrétnych druhov poľnohospodárskych plodín, kovov, mobilných telefónov a integrovaných obvodov. V prípade dodania mobilných telefónov a integrovaných obvodov by sa samozdanenie malo uplatniť, ak základ dane na faktúre prevýši sumu eur. Počítanie obdobia na úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku Obdobie na úpravu odpočítanej dane by malo začať plynúť v roku, v ktorom bol investičný majetok uvedený do používania. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy by sa tak toto obdobie u každého nadobúdateľa malo začať počítať odznova, t. j. bez ohľadu na prvé uvedenie investičného majetku do používania. Samozdanenie pri dovoze posunutie účinnosti od 1. januára 2017 Navrhuje sa posunúť opätovný odklad účinnosti úpravy samozdanenia (reverse-charge) pri dovoze z 1. januára 2014 až na 1. januára Účinnosť zákona sa nemení navrhuje sa od 1. januára O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať. Zuzana Šídlová, tel.: +421 (0) KRÁTCE Z důvodu novelizace daňového řádu od 1. ledna 2013 (především části týkající se problematiky registrace) a též z důvodu nového organizačního uspořádání Finanční správy ČR aktualizovalo Generální finanční ředitelství stanovisko č. j. 2233/ k aplikaci 18 odst. 2 daňového řádu (delegace místní příslušnosti vs. přeregistrace). Ve Sbírce mezinárodních smluv vyšel Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím (pod č. 58/2013 Sb. m. sml.), který mění článek Vládní služby a článek Výměna informací. Změny se začnou uplatňovat od 1. ledna Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Poznámka: Červeně je označeno, co je od 1. 11. 2016 zrušeno

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 340/2013 Sb. (ze dne 9. října 2013), o dani z nabytí nemovitých věcí nabylo účinnosti 1.1.2014 Novou úpravou daně z nabytí nemovitých

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 109/2005-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 10 10. funkční období 10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 292 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s příjetím přímo použitelného předpisu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. 2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. Obsah I. změny ve franšízingu v důsledku přijetí NOZ II. oblasti, které zůstaly bez zásadní změny III. oblasti, které zůstaly bez speciální

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více