září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!"

Transkript

1 září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických rytířů blíží. V pondělí jsem totiž otevřel ekonomickou přílohu jednoho celostátního deníku a poprvé viděl vedle sebe návrhy změn daňových předpisů předložené politickými stranami, které mají reálnou šanci uspět ve volbách. Tyto návrhy mají jedno společné české ekonomice nepomohou. Spíše naopak, zasadí jí další tvrdou ránu. Pravicové strany se křečovitě drží toho, co prosadily v tomto volebním období. Včetně nesmyslu v podobě daně z úhrnu mezd, která dramaticky zvýší náklady na pracovní sílu pro firmy zaměstnávající špičkové odborníky. Toto opatření účinně odrazující investory je dokonce už součástí schválených předpisů a popírá tak sliby z minulých voleb, že přímé daně pravicové strany zvyšovat nebudou. Levicové strany dokonce otevřeně říkají, že přímé daně zvednou opět především pro osoby s vyššími příjmy zavedením progrese, a také plánují zrušení stropů na pojistné. Pouze to nemaskují líbivým, ale nepravdivým heslem o zjednodušení právních předpisů, jako to dělají pravicové strany, a alespoň to říkají otevřeně. Paradoxně tak nejvíce poškozují svou hlavní cílovou skupinu. Pracovní místa pro dělnické profese totiž nemohou masově vznikat ve státě, který vysokým zdaněním nutí špičkové odborníky odcházet do zahraničí a realizovat své projekty tam. Nehledě na to, že kvůli pojistným odvodům je už zdanění pracovní síly samo o sobě velmi vysoké. Česká republika se podle zprávy zveřejněné tento týden výrazně propadla v žebříčku konkurenceschopnosti. Mimochodem, oproti loňsku jsme si prohodili 39. a 46. příčku s Ázerbájdžánem (letos jsme na 46. místě my) a aktuálně jsme dvě příčky za Tureckem. V míře zdanění jsme na 112. místě ze 148, těsně za Kamerunem. Návrhy daňových změn prezentované politickými stranami nás posunou ještě více směrem dolů. Je to ale opravdu nutné? V minulých volbách se do role blanických rytířů obvykle stylizovaly nové strany. Jak to pokaždé dopadlo, není nutné rozebírat. Letos snad budeme mít větší štěstí. Kéž by blaničtí rytíři mohli zůstat v klidu spát! Přeji Vám krásné babí léto Jan Linhart

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech Investiční fondy a jejich obhospodařovatelé jsou povinni uvést své poměry do souladu s novým zákonem a doprovodnými předpisy v přechodném období, jehož délka činí jeden nebo dva roky v závislosti na investiční strategii fondu. Novinky v oblasti nemovitostí v roce 2014 V oblasti DPH dojde od roku 2014 ke změně při dodání pozemku. Nyní se jedná o osvobozené plnění. Od roku 2014 bude pozemek sledovat osud stavby na něm stojící, tzn. že i pro něj bude platit lhůta 5 let od kolaudace, během níž bude dodání tohoto pozemku povinně podléhat dani z přidané hodnoty. O doprovodných předpisech k novému občanskému zákoníku rozhodne Senát Senátoři budou doprovodné předpisy k novému občanskému zákoníku projednávat na své schůzi od 12. září. Pokud legislativní proces v Senátu proběhne hladce, mohly by být tyto předpisy po podpisu prezidenta publikovány ve Sbírce zákonů již na přelomu září a října. Uzavírání smluv dle nového občanského práva Zatímco naprostá většina smluv se bude řídit úpravou účinnou k okamžiku jejich uzavření, nájemní smlouvy a smlouvy o účtu budou podléhat nové úpravě od okamžiku účinnosti NOZ bez ohledu na dobu uzavření. EU Evropská komise navrhuje rozšířit automatickou výměnu informací v rámci EU na další typy příjmů Automatická výměna informací mezi členskými státy EU by měla v budoucnu zahrnovat stejný rozsah informací jako ten, který se zavázaly členské státy vyměňovat s USA v rámci tzv. zákona FATCA. JUDIKATURA Rozsudek Nejvyššího správního soudu k daňové uznatelnosti finančních nákladů vynaložených v rámci akviziční struktury Nejvyšší správní soud dal společnosti zapravdu a vrátil případ zpět do odvolacího řízení, kterého se nyní ujme Odvolací finanční ředitelství v Brně. SLOVENSKO Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty predložený do parlamentu Navrhuje se rozšíření případů, u kterých se uplatní přenos povinnosti platit daň na příjemce (reverse charge): jde o dodání konkrétních druhů zemědělských plodin, kovů, mobilních telefonů a integrovaných obvodů.

3 LEGISLATIVA Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, který komplexně nahrazuje dosavadní úpravu kolektivního investování, nabyl účinnosti dne 19. srpna Zákon je transpozičního charakteru a implementuje příslušné směrnice Evropské unie upravující oblast kolektivního investování, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD), směrnici týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (tzv. UCITS IV) a dosud neschválený návrh tzv. UCITS V. Zákon rovněž navazuje na úpravu obsaženou v přímo aplikovatelných nařízeních Evropské unie, jakými jsou nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu a o evropských fondech sociálního podnikání. Zásadních změn doznala úprava fondů kvalifikovaných investorů (FKI), které nadále nejsou řazeny mezi fondy kolektivního investování (dnes FKI tvoří podkategorii speciálních fondů kolektivního investování). Na rozdíl od současného stavu nový zákon připouští různé právní formy FKI. Vedle standardních korporátních forem (a.s., s.r.o., k.s., družstvo, evropská akciová či družstevní společnost) a již známých institutů kolektivního investování (otevřený či uzavřený podílový fond) umožňuje nový zákon rovněž formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, komanditní společnosti na investiční listy či svěřenského fondu. Poslední jmenované budou moci vznikat až od účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Významnou změnou je také rozdělení činnosti administrátora a obhospodařovatele fondu. Zákon umožňuje, aby administraci fondu prováděla entita odlišná od obhospodařovatele. Předpokládá se, že vznikne kategorie nezávislých administrátorů investičních fondů bez oprávnění k obhospodařování. Přechodná ustanovení počítají s tím, že stávající investiční společnosti budou mít od účinnosti zákona licenci k oběma uvedeným činnostem. Pokud jde o depozitáře, zákon stanoví různou úroveň regulatorních podmínek a kvalifikačních požadavků podle toho, pro jaké typy fondů depozitář svou činnost vykonává. Dne 19. srpna 2013 nabyl účinnosti rovněž doprovodný zákon k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech a řada prováděcích nařízení vlády a vyhlášek České národní banky. Zákon tak již například neobsahuje podrobná ustanovení upravující investování fondů. Tato oblast je nově regulována v příslušném nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Za zmínku stojí, že uvedené nařízení nově upravuje investiční limity pro FKI, od kterých se lze odchýlit pouze ve stanovených případech. FKI, jehož kapitál nedosahuje hodnoty alespoň eur a u něhož není zajištěno rozložení rizika, nemůže investovat více než 30 % hodnoty svého majetku do cenných papírů jednoho druhu vydaných jedním emitentem či do jedné komodity. Do jmění takového FKI lze nabýt pouze nemovitost, jejíž hodnota v době nabytí nepřekračuje 30 % hodnoty majetku FKI. Investiční fondy a jejich obhospodařovatelé jsou povinni uvést své poměry do souladu s novým zákonem a doprovodnými předpisy v přechodném období, jehož délka činí jeden nebo dva roky v závislosti na investiční strategii fondu. Martin Kofroň, tel.: Iva Šteflová, tel.:

4 Novinky v oblasti nemovitostí v roce 2014 Připomeňme, jaké předpisy se dotknou úpravy nemovitostí od roku 2014 a co nového přinesou: Nový občanský zákoník Nově bude stavba součástí pozemku, na němž stojí, s výjimkou dočasných staveb, podzemních samostatných staveb, inženýrských sítí, strojů a jiných zařízení samostatně zapsaných v katastru, ložisek nerostů, povrchové a podzemní vody. Pozemek a stavba se spojí, jakmile budou mít shodného (jediného) vlastníka. V případech, v nichž se stavba nestane součástí pozemku, budou mít odlišní vlastníci pozemku a stavby navzájem předkupní právo, dokud se stavba s pozemkem žádoucím způsobem nespojí. Zcela novým druhem nemovitosti je věcné právo stavebníka, jako osoby odlišné od vlastníka pozemku, zřídit a mít na tomto pozemku stavbu. Rozšíří se rozsah zapisovaných údajů (včetně nových nemovitostí a cen za nákup příslušných nemovitostí) do katastru nemovitostí a posílí se princip materiální publicity spočívající v ochraně toho, kdo jedná v důvěře v zápis v katastrálním rejstříku, i kdyby takový zápis neodpovídal skutečnosti. Aby se předešlo zneužívání tohoto principu při podvodných převodech nemovitostí, budou evidovaní vlastníci katastrem povinně informováni o všech návrzích na změnu právních vztahů u jejich nemovitostí. Účetnictví a daň z příjmů Přestože bude stavba z občanskoprávního hlediska součástí pozemku, pro účely účetnictví a daně z příjmů se budou nadále evidovat jako dvě oddělené složky. Odpisována jak z účetního tak i z daňového hlediska bude pouze stavba. Novinkou z daňového pohledu je, že ztráta z prodeje pozemku u právnických osob již nebude nedaňovým nákladem. Zákon o DPH Nemovitá věc, včetně práva stavby, bude zahrnuta pod pojem zboží. Dochází ke změně při dodání pozemku. Nyní se jedná o osvobozené plnění. Od roku 2014 bude pozemek sledovat osud stavby na něm stojící, tzn., že i pro něj bude platit lhůta 5 let od kolaudace, během níž bude dodání tohoto pozemku povinně podléhat dani z přidané hodnoty. Po uplynutí 5 let od kolaudace se uplatní osvobození (stejně jako v případě stavby), pokud dodavatel nevyužije možnost zatížit dodání pozemku daní. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí Poplatníkem daně při úplatném převodu nemovitosti bude nabyvatel, nikoliv převodce. V souvislosti s touto změnou se ruší institut ručitele. Vklady nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev již nebudou osvobozeny. Základem daně bude jako dnes nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje. Způsob stanovení nabývací ceny se však mění z důvodu snížení počtu situací, v nichž je nutné mít znalecký posudek. Ve většině případů se při stanovení nabývací hodnoty bude vycházet ze srovnání ceny sjednané s tzv. směrnou hodnotou, kterou na základě různých údajů vycházejících z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase vypočte správce daně. V této souvislosti připravuje ministerstvo financí vyhlášku k určení směrné hodnoty nemovitostí podle typu pozemku a lokality. Poplatník bude mít na internetových stránkách finanční správy k dispozici také daňovou kalkulačku, s jejíž pomocí si tyto hodnoty bude moci porovnat.

5 Převody nemovitostí, u nichž účinek zápisu do katastru nemovitostí nastane do 31. prosince 2013, se budou řídit dosavadní úpravou, tedy zákonem o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Zákon o dani z nemovitostí Nově budou předmětem daně ze staveb budovy a inženýrské stavby výslovně uvedené v příloze k zákonu. Jako předmět daně zákon zvlášť jmenuje jednotky (dnes byty a nebytové prostory). Ve prospěch poplatníka je úprava, dle níž se základní sazba daně ze staveb a jednotek zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží pouze tehdy, přesahuje-li zastavěná plocha nadzemního podlaží 1/3 zastavěné plochy. Podle současné úpravy k navýšení dochází bez ohledu na skutečnou výměru. Tuto změnu bude nutno zohlednit v daňovém přiznání. Dochází ke změně v případě, že je byt nebo nebytový prostor využíván k podnikání. V současnosti se v sazbě daně neprojeví, pokud poplatník využívá méně než polovinu upravené podlahové plochy. Nově se sazba daně bude zvyšovat výpočtem: daň se navýší o částku vzniklou vynásobením upravené podlahové plochy nebytového prostoru zahrnutého v jednotce a kladného rozdílu mezi sazbou daně pro podnikání a základní nebo zvýšenou sazbou daně ze staveb a jednotek stanovenou pro jednotku, za kterou je sazba zvyšována. Tuto skutečnost bude potřeba zohlednit v přiznání na zdaňovací období roku U jednotek se při stanovení základu daně bude používat dvojí koeficient: 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. V opačném případě se použije dosavadní koeficient 1,2. Tato změna oproti předchozímu zdaňovacímu období nebude důvodem pro nové podání přiznání. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: O doprovodných předpisech k novému občanskému zákoníku rozhodne Senát Poslanecká sněmovna schválila před svým rozpuštěním na počátku srpna několik zákonů, které tvoří doprovodné předpisy k novému občanskému zákoníku. Jedná se mimo jiné o tzv. změnový zákon, který obsahuje vesměs technické novely desítek stávajících zákonů, zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, či zákon o dluhopisech. Změna se týká i procesních předpisů, kterými jsou nový zákon o zvláštních řízeních soudních a občanský soudní řád, jejž čeká zásadní novela. Součástí balíku doprovodných předpisů je i zákon o veřejných rejstřících, který upravuje zápis korporací, fundací a ústavů do příslušných rejstříků. Zákon o statusu veřejné prospěšnosti pak upravuje činnost nevládních neziskových organizací. Mezi doprovodné předpisy je třeba počítat i novelu insolvenčního zákona, která zavede např. možnost společného oddlužení manželů nebo oddlužení fyzických osob podnikatelů. O celém balíku doprovodných předpisů k novému občanskému zákoníku rozhodnou senátoři, kteří jej budou projednávat od 12. září v rámci 13. schůze Senátu. Pokud legislativní proces v Senátu proběhne hladce, mohly by být uvedené předpisy po podpisu prezidenta publikovány ve Sbírce zákonů již na přelomu září a října. Účinnosti by pak všechny zmíněné zákony nabyly spolu s novým občanským zákoníkem 1. ledna 2014.

6 Pokud jde o nový katastrální zákon, jenž je klíčový pro implementaci zásadních změn, které nový občanský zákoník přináší v nemovitostním právu, v jeho případě byl již legislativní proces úspěšně ukončen. Poté co jej Poslanecká sněmovna schválila ve znění senátních změn a podepsal prezident, byl na konci srpna publikován pod č. 256/2013 Sb. Martin Kofroň, tel.: Radek Kraus, tel.: Uzavírání smluv dle nového občanského práva Zatímco současná úprava smluvního práva je roztříštěna mezi obchodní a občanský zákoník, nový občanský zákoník ( NOZ ) obsahuje úpravu jednotnou pro občany i podnikatele, ve které se navíc významně posiluje možnost smluvních stran odchýlit se od jeho znění. Předsmluvní jednání a odpovědnost Novinkou, kterou NOZ přináší, je výslovná úprava předsmluvní odpovědnosti pro případ, že by jedna ze stran zahájila jednání nebo v něm pokračovala pouze na oko, nebo smlouvu v konečné fázi jednání bezdůvodně odmítla uzavřít, popřípadě by vyzradila důvěrné informace, které se v průběhu jednání dozvěděla. Zákon sice stranám neukládá sdělovat si důvěrné údaje nebo informace, stanoví však, aby si strany před uzavřením smlouvy podaly skutkové a právní informace, které by měly osvědčit možnost a zájem smlouvu uzavřít. Proces uzavření smlouvy V souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy používá NOZ nově termín nabídka. Za ni je považován každý dostatečně určitý návrh určený i neuzavřenému okruhu osob a nově i nabídka při podnikatelské činnosti reklamou, katalogem či vystavením zboží. Za přijetí nabídky se kromě jejího výslovného přijetí bude považovat i odpověď, která by obsah nabídky jen shrnula nebo dokonce obsahovala dodatek či odchylku neměnící výrazným způsobem podmínky (např. ujednání, že cena bude hrazena ve splátkách, sjednání smluvní pokuty za porušení určitých ustanovení apod.), pokud nabídka nebude následně odmítnuta nebo předem vyloučena. Smlouva může samozřejmě odkázat i na obchodní podmínky. NOZ nově upravuje mechanismus jejich jednostranné změny u některých typů smluv za předem určených podmínek, včetně způsobu oznámení změny a možnosti smlouvu bez zvláštních těžkostí vypovědět. Neúčinná však budou taková ustanovení obchodních podmínek, která by druhá strana nemohla rozumně očekávat. Pokud je k uzavírání smluv navíc používán formulář nebo jsou podmínky určeny pouze jednou ze smluvních stran, považuje se taková smlouva za uzavřenou adhézním způsobem. V takových případech budou doložky odkazující mimo text samotné smlouvy platné jen v případě, že s nimi byla druhá strana prokazatelně seznámena. Doložky bez rozumného důvodu zvlášť nevýhodné pak budou neplatné a těžko čitelné nebo nesrozumitelné doložky budou platné jen tehdy, nebudou-li druhé straně na újmu a jejich význam jí bude dostatečně vysvětlen. Změny smluv Za určitých podmínek je konečně připuštěno i postoupení celé smlouvy, nikoliv jen dílčích práv a povinností. Také se výslovně připouští tzv. globální cese, tedy postoupení souboru pohledávek včetně

7 budoucích. Kromě toho obsahuje nová úprava mechanismy pro případy, kdy se podmínky po uzavření smlouvy změní podstatným způsobem. Zvláštní ochrana některých osob Nová úprava také poskytuje zvláštní ochranu některým typům smluvních stran. Kromě spotřebitele, za nějž bude i nadále považován člověk jednající mimo rámec svého podnikání, hovoří NOZ ještě o slabší smluvní straně. Za tu přitom kromě spotřebitele může být považována obecně jakákoliv osoba jednající mimo souvislost s vlastním podnikáním, i kdyby byla stranou ekonomicky silnější. Zákon pak vedle případů, v nichž je výslovně zakázáno se odchýlit od ustanovení zákona v neprospěch slabší smluvní strany (například u délky promlčecí lhůty, náhrady újmy aj.), obsahuje i obecný zákaz vytváření nebo využití závislosti a dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech. Přechodná ustanovení Zatímco naprostá většina smluv se bude řídit úpravou účinnou k okamžiku jejich uzavření, nájemní smlouvy a smlouvy o účtu budou nové úpravě podléhat od okamžiku účinnosti NOZ bez ohledu na dobu uzavření. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Evropská komise navrhuje rozšířit automatickou výměnu informací v rámci EU na další typy příjmů V současné době probíhá automatická výměna informací o daňových poplatnících v oblasti přímých daní na základě dvou evropských právních předpisů. Prvním je směrnice o příjmech z úspor, která je podkladem pro automatickou výměnu informací o příjmech úrokového charakteru plynoucích fyzickým osobám. Tento systém funguje již od roku Členské státy se zavázaly přijmout novelu uvedené směrnice, která by systém automatické výměny v této oblasti posilovala a rozšiřovala, do konce tohoto roku. Druhým předpisem je směrnice o správní spolupráci 2011/16/EU, která se v České republice uplatňuje od letošního května na základě zákona 164/2013 Sb. (zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní). Tato směrnice nahradila předchozí směrnici 77/799/ES o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného. Směrnice 2011/16/EU upravuje automatickou výměnu informací s účinností od 1. ledna 2015 u těchto typů příjmů: příjmy ze závislé činnosti, odměny členů statutárních orgánů, plnění ze životního pojištění, penze a příjmy z majetku. Nyní Evropská komise předkládá návrh na rozšíření této směrnice, respektive automatické výměny informací na další typy příjmů, a to na dividendy, kapitálové zisky, případně další typy příjmů z finančních nástrojů. Pokud budou takto revidovány obě směrnice, automatická výměna informací mezi členskými státy EU bude zahrnovat stejný rozsah informací jako ten, který se zavázaly členské státy vyměňovat s USA v rámci tzv. zákona FATCA. EU

8 Navrhované novely jsou součástí širší iniciativy Evropské komise, tzv. akčního plánu, který Komise představila v prosinci 2012 a jímž hodlá čelit agresivnímu daňovému plánování a daňovým únikům. Luděk Vacík, lvacikkpmg.cz, tel.: Lenka Fialková, tel.: JUDIKATURA Rozsudek Nejvyššího správního soudu k daňové uznatelnosti finančních nákladů vynaložených v rámci akviziční struktury Jak jsme Vás informovali v předchozím vydání Finančních aktualit, zabýval se Nejvyšší správní soud v jednom ze svých nedávných rozsudků (č.j. 7 Afs 55/ ze dne 4. července 2013) otázkou daňové uznatelnosti úroků a dalších nákladů souvisejících s úvěrem, který společnost obdržela na pořízení obchodního podílu v cílové společnosti, a to ve zdaňovacím období následujícím po fúzi obou společností. Kasační stížností, kterou společnost podala, se domáhala zrušení rozhodnutí krajského soudu, který ve shodě s finančním ředitelstvím posoudil předmětné finanční náklady jako náklady vynaložené za účelem dosažení dividendových příjmů, a jako takové za daňově neuznatelné podle 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů. Souvislost mezi náklady na úvěr a příjmem ve formě dividend podle správce daně i podle krajského soudu existovala i ve zdaňovacích obdobích následujících po fúzi obou společností, byť přijetí dividend od již neexistující cílové společnosti bylo v tomto období z podstaty věci vyloučeno. Společnost ve své kasační stížnosti mimo jiné poukázala na to, že díky fúzi získala aktiva přinášející příjmy z podnikání fúzované cílové společnosti, které jsou nyní součástí jejího vlastního základu daně. Uvedla také, že předmětná fúze byla jednou z podmínek poskytnutí úvěru, což výslovně vyplývalo z příslušné smluvní dokumentace. Nejvyšší správní soud dal společnosti zapravdu a vrátil případ zpět do odvolacího řízení, kterého se nyní ujme Odvolací finanční ředitelství v Brně. Podle Nejvyššího správního soudu nebylo v daném případě možné učinit závěr, že by náklady na úvěr byly vynaloženy na dosažení příjmů z dividend. Nebylo totiž prokázáno, že by mateřská společnost jakékoli příjmy nezahrnované do základu daně skutečně přijala. V daňovém řízení nebylo podle Nejvyššího správního soudu také řádně zkoumáno, zda předmětné finanční náklady byly či nebyly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. V dalším řízení bude mít Odvolací finanční ředitelství možnost doplnit dokazování, a to v návaznosti na to, zda ohledně daňové uznatelnosti nákladů na úvěr vysloví dostatečně důvodné pochybnosti. Nelze také zcela vyloučit, že Odvolací finanční ředitelství uvede v dalším řízení nové právní důvody daňové neuznatelnosti předmětných nákladů na úvěr. O případných následných soudních řízeních o dané otázce Vás budeme informovat. Aleš Krempa, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.:

9 SLOVENSKO Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty predložený do parlamentu V júnových Daňových a právnych aktualitách sme Vás informovali o návrhu novely zákona o DPH, ktorý bol Ministerstvom financií SR postúpený do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona bol v júli predložený do parlamentu. V tomto vydaní Vám prinášame prehľad hlavných zmien oproti pôvodnému návrhu. Rozšírenie tzv. tuzemského samozdanenia Navrhuje sa rozšírenie prípadov, pri ktorých sa uplatní prenos povinnosti platiť daň na príjemcu (tzv. tuzemské samozdanenie ): ide o dodanie konkrétnych druhov poľnohospodárskych plodín, kovov, mobilných telefónov a integrovaných obvodov. V prípade dodania mobilných telefónov a integrovaných obvodov by sa samozdanenie malo uplatniť, ak základ dane na faktúre prevýši sumu eur. Počítanie obdobia na úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku Obdobie na úpravu odpočítanej dane by malo začať plynúť v roku, v ktorom bol investičný majetok uvedený do používania. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy by sa tak toto obdobie u každého nadobúdateľa malo začať počítať odznova, t. j. bez ohľadu na prvé uvedenie investičného majetku do používania. Samozdanenie pri dovoze posunutie účinnosti od 1. januára 2017 Navrhuje sa posunúť opätovný odklad účinnosti úpravy samozdanenia (reverse-charge) pri dovoze z 1. januára 2014 až na 1. januára Účinnosť zákona sa nemení navrhuje sa od 1. januára O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať. Zuzana Šídlová, tel.: +421 (0) KRÁTCE Z důvodu novelizace daňového řádu od 1. ledna 2013 (především části týkající se problematiky registrace) a též z důvodu nového organizačního uspořádání Finanční správy ČR aktualizovalo Generální finanční ředitelství stanovisko č. j. 2233/ k aplikaci 18 odst. 2 daňového řádu (delegace místní příslušnosti vs. přeregistrace). Ve Sbírce mezinárodních smluv vyšel Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím (pod č. 58/2013 Sb. m. sml.), který mění článek Vládní služby a článek Výměna informací. Změny se začnou uplatňovat od 1. ledna Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více