4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR"

Transkript

1 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové subjekty - plátce daně, poplatník daně Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Silniční daň Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí

2 Charakteristika daní Daň je obvykle charakterizována jako Státem nařízená platba (dána zákonem) Vymahatelná platba (hrozba sankce) Platba neekvivalentní Platba do státního rozpočtu

3 Místní příslušnost Místní příslušnost je obecně dána: U právnické osoby místem jejího sídla U fyzické osoby bydlištěm v České republice Nelze-li u PO či FO místní příslušnost takto určit, řídí se místem, kde má PO/FO stálou provozovnu, místem výkonu činnosti či místem, kde se v ČR nachází většina nemovitého majetku patřící FO či PO Nelze-li ani takto místní příslušnost určit, je místně příslušným Finanční úřad pro Prahu 1 U zdanění nemovitosti je místní příslušnost dána místem, kde se nemovitost nachází...

4 Správce daně Správcem daně je obvykle: Místně příslušný finanční úřad Celní úřad (pro účely celního řízení) Města a obce (např. pro účely místních poplatků)

5 Registrační povinnost Povinnost registrovat se vzniká daňovému subjektu: Do 30 dnů od získání povolení či oprávnění provozovat podnikatelskou činnost Také do 30 dnů je daňový subjekt povinen oznámit správci daně zahájení činnosti nebo pobírání příjmů podrobených dani Registrace není povinná, pokud vznikne jen nahodilá daňová povinnost či pokud je předmětem zdanění nemovitost Povinnost registrovat také není u poplatníků, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Registrace se správci daně podává na tiskopise vydaném MF Registrační povinnost lze splnit též pomocí přihlášky či oznámení na živnostenském úřadu (CRM)

6 Daňové identifikační číslo (DIČ) Registrovanému daňovému subjektu sdělí správce daně jeho daňové identifikační číslo (DIČ) a vydá mu osvědčení o registraci. Struktura DIČ (od ): CZ a kmenová část, což je obvykle: U FO rodné číslo bez lomítka U PO IČO Struktura DIČ (do ): Směrový kód finančního úřadu a kmenová část Např , Již se nepoužívá

7 Daňové subjekty Daňové předpisy obvykle rozeznávají dva základní druhy daňových subjektů: Poplatník je osoba (FO/PO), jejíž majetek, příjmy nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Plátce je osoba (FO/PO), která pod svou vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků či sraženou poplatníkům

8 Členění daní v České republice PŘÍMÉ DANĚ lze jednoznačně určit poplatníka Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Silniční daň Daň z nemovitostí Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti NEPŘÍMÉ DANĚ určení poplatníka je nemožné nebo neefektivní Daň z přídané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně

9 Daň z příjmů fyzických osob poplatníci Poplatníkem DPFO je fyzická osoba, která zejména: Má na území ČR bydliště Obvykle se na území ČR zdržuje (minimálně 183 dní v roce) Ostatní osoby (bez bydliště či s kratší dobou pobytu) mají daňovou povinnost jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR

10 Daň z příjmů fyzických osob předmět daně Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ( 6) Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7) Příjmy z kapitálového majetku ( 8) Příjmy z pronájmu ( 9) Ostatní příjmy Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní nebo i příjem dosažený směnou.

11 Daň z příjmů fyzických osob příklady osvobození od daně Od daně jsou například osvobozeny tyto typické situace: Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu apod., pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem Příjmy z prodeje nemovitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let; jde-li o prodej nemovitostí nabytých děděním, zkracuje se doba 5 let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele Příjmy z prodeje movitých věcí; nevztahuje se však na prodej motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 1 roku Příjmy získané ve formě dávek a služeb z nemocenského či důchodového pojištění Odměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krve či jiných biologických materiálů Úroky z vkladů ze stavebního spoření vč. úroků ze stát. Podpory Příjmy z prodeje cenných papírů (časový test 6 měsíců)

12 Daň z příjmů fyzických osob základ daně, daňová ztráta Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období prokazatelně převyšují výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tyto příjmy a výdaje jsou definovány samostatně pro každý dílčí daňový základ daně dle Plynou-li poplatníkovi souběžně 2 či více druhů příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně. Pokud výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů převýší příjmy (dle účetnictví či daňové evidence), je rozdíl tzv. daňovou ztrátou. Daňovou ztrátu lze realizovat jen z příjmů dle 7 10 a lze ji odečíst (zčásti či celou) od daňových základů dle 7 10 vykázaných v následujících až 5 zdaňovacích obdobích

13 6: Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Těmito příjmy jsou zejména: Příjmy ze současného (či dřívějšího) pracovněprávního, služebního či členského poměru, v nichž je poplatník při výkonu povolání povinen dbát příkazů plátce Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob Příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s. r. o., komanditistů komanditních společností atd. Platy členů vlády, senátorů Parlamentu ČR či poslanců Evropského parlamentu Odměny za výkon funkce v orgánem obcí, státních orgánech apod. Za příjmy ze záv. činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou např.: Náhrady cestovních výdajů (do výše dle Zákoníku práce) Hodnota osobních prac. rostředků, prac. oděvů, obuvi, ochranných nápojů

14 6: Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Od daně jsou osvobozeny například: Částky vynaložené na odborný rozvoj (vzdělávání) zaměstnanců Hodnota stravování poskytnutá jako nepeněžní plnění Nepeněžní plnění např. ve formě používání rekreační, zdravotnická apod. zařízení či příspěvky na kulturní a sportovní pořady a akce; u nepeněžního plnění poskytnutých formou zájezdu max. Kč /rok; vše i pro rodinné příslušníky Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění poukázaný na účet zaměstnance nebo částky placené pojišťovně za zaměstnance na pojištění pro případ dožití/úmrtí (je-li výplata pojistného sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy, nejdříve však v 60 letech věku zaměstnance; osvobozeno je pojistné max Kč ročně) ZÁKLADEM DANĚ (DÍLČÍM ZÁKLADEM DANĚ) jsou: Výše uvedené příjmy zvýšené o částku odopvídajícímu pojistnému na sociální zabezpečení (25 %) a zdravotní pojištění (9 %), kterou hradí zaměstnavatel, tzv. superhrubá mzda. Pojistné se zaokr. na celé Kč nahoru

15 7: Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Těmito příjmy jsou zejména: Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství Příjmy ze živností Příjmy z jiného podnikání (např. profesionální sportovní činnost) podíly společníků v. o. s. či komplementářů k. s. na zisku společnosti Příjmy z užití či poskytnutí práv z půrmyslového či jiného vlastnictví, příjmy z autorských práv vč. vydávání a rozmnožování děl vlastním nákladem Příjmy z výkonu nezávislého povolání Příjmy znalce, tlumočníka apod. ZÁKLADEM DANĚ (DÍLČÍM ZÁKLADEM DANĚ) jsou: Příjmy (viz výše s výjimkou společníků v. o. s. či komplementářů k. s.) snížené o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů U společníků v. o. s., komplementářů k. s. se základ daně (dílčí základ daně) určí v poměru jako je rozdělován zisk (obvykle dle společenské smlouvy)

16 7: Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů lze uplatnit: Buď ve skutečné výši dle účetnictví či daňové evidence (více o daňově uznatelných výdajích/nákladech viz pasáž o dani z příjmů právnických osob) Nebo výdaje v paušální výši jako určité procento výdajů, a to např.: - 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, vodního a lesního hospodářství - pro rok 2009 také 80 % z příjmů z řemeslných živností - pro rok 2009 také 60 % z ostatních živností - pro rok 2009 také 60 % z jiného podnikání, příjmů z duš. vlastnictví atd. V těchto paušálních výdajích jsou dále uplatněny všechny výdaje v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Poplatník, který uplatňuje výdaje v paušální výši, je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souladu s podnik. činností Stanovený způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit (!)

17 8: Příjmy z kapitálového majetku Těmito příjmy jsou zejména: Podílu na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, družstvu Podíly na zisku tzv. tichého společníka Úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, na vkladovém účtu apod. Tyto příjmy jsou obvykle tzv. samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, která činí obvykle 15 % a za poplatníka ji odvádí přímo plátce, který daný příjem vyplácí (např. banka či společnost vyplácející podíl na zisku)

18 9: Příjmy z pronájmu Těmito příjmy jsou zejména: Příjmy z pronájmu nemovitostí či jejich částí a bytů Příjmy z pronájmu movitých věcí To vše za předpokladu, že nejde o příjmy, na které by se vztahovaly dílčí základy daně dle 6 8 Plynou-li tyto příjmy manželům ze SJM (bezpodílového spoluvlastnictví), zdaňuje se tento příjem jen u jednoho z manželů. ZÁKLADEM DANĚ (DÍLČÍM ZÁKLADEM DANĚ) jsou: Shora uvedené příjmy snížené o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení (detailněji viz výklad o DPPO) Neuplatní-li poplatník výdaje v prokázané výši, může je uplatnit ve výši 30 % z uvedených příjmů

19 10: Ostatní příjmy Těmito příjmy jsou příjmy, při nichž dochází ke zvýšení majetku jinak než dle ustanovní 6 9, například: Příjmy z příležitostných činností či příležitostného pronájmu Příjmy z převodu nemovitostí není-li tento převod osvobozen od daně (viz výše) Příjmy z převodu účastní na obchodních společnostech (s. r. o., k. s.) či družstvu Výhry v loteriích, sázkách a podobných hrách vč. výher z reklamních soutěží Příjmy plynoucí manželů ze SJM se zdaňují jen u jednoho z nich. Od daně jsou například osvobozeny: Příjmy z příležitostných činností, pokud nepřesáhnout Kč Výhry z loterií a sázek provozovanýcn na základě povolení vydaného dle zvláštního právního předpisu ( povolené loterie ) v rámci EU či EHP

20 10: Ostatní příjmy ZÁKLADEM DANĚ (DÍLČÍM ZÁKLADEM DANĚ) jsou: Shora uvedené příjmy snížené o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení Těmito výdaji jsou například: - ceny, za kterou byla věc (právo) prokazatelně nabyta - jde-li o věc zděněnou/darovanou, pak cena dle zvláštního předpisu - též zaplacená daň z převodu nemovitostí u zdanění převodu nemovitosti Jsou-li jednotlivé výdaje vztahující se k jednotlivým příjmům dle tohoto paragrafu vyšší než příjmy, k rozdílu se nepřihlíží Taktéž se nepřihlíží k případné vlastní práci poplatníka, kterou provedl na věci (např. na prodávané nemovitosti)

21 Nezdanitelná část základu daně Od základu daně lze například odečíst: Hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, neziskovým organizacím apod., pokud ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň Kč Za dar na zdravotnické účely se považuje i bezpříspěvkový odběr krve (hodnota daru Kč 2 000) Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně Od základu daně lze odečíst úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření či z hypotečního úvěru, pokud byl poskytnut bankou/stavební spořitelnou a byl poplatníkem použit na financování bytových potřeb (výstavba rodinného domu či bytu, koupě domu, bytu, splacení členského podílu či vkladu právnické osobě za účelem získání práva nájmu, údržba domu/bytu apod.) Takto lze odečíst maximálně Kč za zdaňovací období

22 Nezdanitelná část základu daně Položky odčitatelné od základu daně Od základu daně lze dále například odečíst: Poplatníkem zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění (podmínka 60:60, viz osvobození příjmů dle 6), maximálně však Kč Poplatníkem zaplacené příspěvky na jeho penzijní připojištění; tato částka se snižuje o Kč 6 000, maximálně lze odečíst Kč Poplatníkem zaplacené členské příspěvky, je-li poplatník členem odborové organizace (1,5 % zdanitelných příjmů, max. 3 tis. Kč) Položkami odčitatelnými od základu daně jsou například: Daňovou ztrátu (nejdéle 5 zdaň. období po období, kdy ztráta vznikla) 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje

23 Sazba daně z příjmů fyzických osob V současné době je odpovídá sazba konceptu tzv. rovné daně Daň ze základu sníženého o nezdanitelnou část a o odčitatelné položky (viz výše) a zaokrouhleného (ročně!) na celá sta Kč dolů činí 15 %.

24 Slevy na dani, daňové zvýhodnění, daňový bonus Slevy na dani představují snížení vypočtené daně např. o částky: Kč ročně (tj Kč měsíčně) na poplatníka Kč ročně (tj. 210 Kč/měs.) při část. invalidním důchodu Kč ročně (tj. 420 Kč/měs.) při plném invalidním důchodu Kč ročně (tj Kč/měs.) u držitele průkazu ZTP-P Kč ročně (tj. 335 Kč/měs.) u studentů v prezenční formě studia do 26 let, v případě doktorského studia v prezenční formě do 28 let Kč ročně (měsíčně nelze) na manžela/manželku žijící v domácnosti, nemá-li manžel/manželka vlastní příjem přesahující Kč Tyto slevy lze uplatnit maximálně výše daně! Dále může poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši Kč ročně (tj. 890 Kč/měs.) (dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá na uplatnění této položky vliv) Toto zvýhodnění lze využít formou slevy na dani či daňovým bonusem!

25 Podávání daňového přiznání Zdaňovacím obdobím k DPFO je obvykle kalendářní rok Daňové přiznání k DPFO se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období (srov. 40 ZoSDaP) Poplatník, který musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo pokud daňové přiznání podává daňový poradce, podává se daňové přiznání do 6 měsíců zdaňovacího období Plná moc pro daňového poradce musí být uložena u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty

26 Daň z příjmů právnických osob Poplatníkem DPPO Jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami Má-li taková právnická osoba sídlo na území ČR, má daňovou povinnost na své celosvětové příjmy Nemá-li taková právnická osoba na území ČR své sídlo, má daňovou povinnost pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR Předmětem daně Jsou veškeré příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a nakládání s majetkem U neziskových organizací nejsou příjmy plynoucí z jejich poslání ( hlavní činnosti ), pokud výdaje (náklady) na tyto činnosti jsou vyšší Dále u neziskových organizací nejsou předmětem daně příjmy z dotací či příspěvků na provoz ze státního rozpočtu, úrokové příjmy na bankovním účtu apod. Osvobození od daně (např.): Členské příspěvky např. u profesních komor či obč. sdružení, výnosy kostelních sbírek Příjmy z dividend a jiných podílů na zisku vyplácené dceřinnou společností atd.

27 Daň z příjmů právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob činí pro rok % Základ pro výpočet DPPO (základ daně) se přitom zaokrouhluje za zdaňovací období na celé tisícikoruny směrem dolů

28 DPPO a DPFO 7 - společné Základem daně pro účely DPPO nebo pro fyzické osoby s příjmy dle 7 se rozumí: Rozdíl mezi výnosy a náklady, pakliže poplatník vede (podvojné) účetnictví Rozdíl mezi příjmy a výdaji, pakliže poplatník (týká se prakticky jen FO) vede daňovou evidenci (dříve tzv. jednoduché účetnictví) Výnosy (příjmy) se rozumí Výnosy (příjmy) z činnosti poplatníka (tržby za výrobky, zboží, služby) Výnosy (příjmy) z prodeje (nepotřebného) majetku Atd. Výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ( daňově uznatelným nákladem ) se rozumí například: Nájemné včetně finačního leasingu (při splnění podmíkek dle ZoDP) Odpisy hmotného/nehmotného majetku (vyjadřující opotřebení tohoto majetku) Náhrady cestovních výdajů apod.

29 DPPO a DPFO 7 - společné Za tzv. daňově neuznatelné náklady (výdaje) se považují například: Výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku Penále, úroky z prodlení a pokuty (s výjimkou zaplacených smluvních sankcí tohoto druhu) Výdaje nad limit dle ZoDP či dle jiných právních předpisů (např. tzv. cestovné nad limit) Manka a škody převyšující náhrady (s výjimkou mank do norem ) Výdaje (náklady) na reprezentaci Kladný rozdíl mezi tzv. účetními a daňovými odpisy hmotného/nehmotného majetku atd.

30 Daň z přidané hodnoty Obecně: Patří mezi nepřímé daně Jde o jakousi státem nařízenou přirážku, kterou prodávající uplatní vůči kupujícímu a tento kupující ji musí zaplatit Předmětem daně je v tuzemsku zejména: Dodání zboží či převod nemovitosti osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování tzv. ekonomické činnosti Poskytnutí služeb osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti Osobou povinnou k dani je osoba samostatně uskutečňující ekonomické činnosti, může jí být i nezisková organizace Ekonomickou činností se rozumí: Soustavná činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby Není to činnost zaměstnanců

31 Daň z přidané hodnoty Plátcem DPH se rozumí v tuzemsku osoba podléhající dani, která zejména: Za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne obrat ( tržby ) 1 mil. Kč (plátcem se stává od 1. dne třetího měsíce následujícího po měsíci překročení obratu) Uzavře smlouvu o sdružení s jinou osobou, která již plátcem DPH je Zdanitelným plněním se rozumí především: Dodání zboží Převod nemovitosti Poskytnutí služby Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné především: Dnem dodání či převzetí zboží Dnem poskytnutí služby Dnem přijetí úplaty (např. zálohy, pokud předchází dodání) K DUZP vzniká povinnost přiznat (uplatnit) daň

32 Daň z přidané hodnoty Sazby daně: Základní (2009: 19 %), uplatňuje se u většiny zboží a služeb Snížená (2009: 9 %), uplatňuje se u potravinářského zboží, rostlin (živých i řezaných), knih, novin a časopisů (s plochou reklamy do 50 %), dětské autosedačky, ubytovací služby, hromadná doprava osob, vstupné na kulturní akce, ZOO apod., bytová výstavba vč. Oprav Zdaňovací období: Kalendářní čtvrtletí, pokud obrat (skutečný za minulý kal. rok či předpokládaný) nepřevýší 2 mil. Kč Kalendářní měsíc, pokud obrat (skutečný za min. kal. rok či předpokládaný) převýší 10 mil. Kč Při obratu mezi 2 a 10 mil. Kč si plátce může zvolit zdaňovací období na celý následující kalendářní rok Podávání daň. přiznání: do 25 dnů po skončení zdaňovacího období

33 Daň z přidané hodnoty Přijatá zdanitelná plnění jsou ta, které plátce DPH nakupuje u jiných plátců. DPH, které v ceně těchto plnění uhradí, se nazývá odpočet daně. Uskutečněná zdanitelná plnění jsou ta, která plátce DPH prodává (jiným plátcům nebo i neplátcům). DPH, které v cenách těchto plnění přijme, se nazývá daň na výstupu. Celková daňová povinnost k DPH za zdaňovací období se určí ze vztahu: daně na výstupu - odpočtu daně Možné výsledky: Výsledek je kladný = vlastní daňová povinnost splatná správci daně Výsledek je záporný = nadměrný odpočet správce daně vrací Výsledek je nulový = negativní, ale je třeba podat daň. přiznání

34 Spotřební daně - základy Předmět daně: Zdanění minerálních olejů, lihu, piva, vína, tabákových výrobků (tzv. vybrané výrobky) Způsob značení a prodeje tabákových výrobků, způsob značení minerálních olejů Plátci daně (fyzické či právnické osoby) Pokud uvedli vybrané výrobky do volného (daňového) oběhu v ČR, např. vyrobili Pokud vybrané výrobky dovezli Zdaňovací období, daňové přiznání, splatnost daně Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc Daňové přiznání se podává samostatně za každou daň příslušnému celnímu úřadu do 25. dne po skončení zdaňovacího období Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaň. období

35 Spotřební daně - základy Základ daně Minerální oleje: množství v 1000 litrech při 15 st. Celsia, např. Motorové benzíny Kč Kč/1000 litrů Líh: množství lihu v hektolitrech etanolu při 20 st. Celsia, Kč Kč/hektolitr Pivo: množství piva v hektolitrech, základní sazba 24 Kč/hl, u malých nezávislých pivovarů (roční výstav do hl) sazba 12 Kč/hl až 21,60 Kč/hl Víno: množství vína (meziproduktů) v hektolitrech, sazba Kč/hl u šumivých vín a meziproduktů a 0,00 Kč/hl u tichých vín Tabákové výrobky: množství v ks, sazba 1,15 Kč/ks (doutníky) či minimálně 1,92 Kč/ks u cigaret, u ostatního tabáku Kč/kg Značení některých výrobků: Tabákové výrobky vyrobené/dovezené na území ČR musí být označeny tabákovou nálepkou, zákon zakazuje prodávat i nakupovat tyto výrobky za jinou cenu než je na nálepce Minerální oleje jsou značkovány či barveny přimícháváním látky do těchto olejů

36 Silniční daň - základy Předmět daně Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, jsou-li používána k podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti Poplatníci daně FO či PO, která je provozovatelem či uživatelem vozidla; také zaměstnavatel, pakliže vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci, který použije pro prac. cestu své soukromé vozidlo Základ daně Osobní automobily: zdvihový objem válců v ccm Návěsy: součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav Ostatní: největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav Zdaňovací období, daňové přiznání Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok Daňové přiznání se podává do následujícího kalendářního roku

37 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí - základy DAŇ DĚDICKÁ Poplatník: dědic ze závěti či ze zákona Předmět daně: nemovité věci, movité věci, CP, peněžní prostředky,... Základ daně: cena nabytého majetku snížená o dluhy zůstavitele, přiměřené náklady na pohřeb, odměnu notáře DAŇ DAROVACÍ Poplatník: nabyvatel daru Předmět daně: bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu Základ daně: cena majetku, popř. snížená o dluhy a jiné povinnosti, které se váží k předmětu daně, popř. snížená o clo apod. DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Poplatník: obvykle převodce nemovitosti (nabyvatel je ručitelem) Předmět daně: úplatný převod nemovitosti Základ daně: cena zjištěná dle zvláštního právního předpisu, a to i pokud je sjednaná cena převodu nižší než tato cena

38 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí - společné Rozdělení osob do skupin pro účely těchto daní: 1. skupina: příbuzní v přímé řadě a manželé 2. skupina: příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety), manželé dětí (snachy, zeťové), děti manžela, rodiče manžela, skupina: ostatní fyzické osoby a všechny právnické osoby Sazba daně dědické a daně darovací: 1. skupina: do 1 mil. Kč = 1 %, dále progresivní zdanění 2. skupina: do 1 mil. Kč = 3 %, dále progresivní zdanění 3. skupina: do 1 mil. Kč = 7 %, dále progresivní zdanění U osob v 1. a 2. skupině zcela osvobozeno u dědění i darování Sazba daně z převodu nemovitostí: U všech osob ( skupina) = 3 % Daňové přiznání: Daň dědická: do 30 dnů po skončení dědického řízení Daň z PN: do konce 3. měsíce násl. po měsící v němž byl zapsán vklad do KN Daň darovací: do 30 dnů od skončení kalendářního roku, v němž došlo k bezúplatnému nabytí majetku (např. u přijetí daru neziskovou organizací)

39 Daň z nemovitostí daň z pozemků Předmět daně: Pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí Předmětem daně nejsou pozemky zastavěné stavbami, lesní pozemky, vodní plochy, pozemky pro obranu státu Poplatník daně: Vlastník pozemku Nájemce, např. jde-li o pozemky spravované Pozemkovým fondem U pozemků ve vlastnictví státu je poplatníkem např. právnická osoba mající právo trvalého užívání Osvobození od daně (např.) Pozemky ve vlastnictví státu či obce Pozemky tvořící funkční celek se stavbou k vykonávání náboženských obřadů Pozemky tvořící funkční celek se stavbou ve vlastnictví obč. sdružení a o. p. s. Pozemky, na nichž jsou hřbitovy ( ) Základ daně, sazba daně (např.:) Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady,...: výměra x průměrná cena půdy dle Vyhlášky MZČR (s průměrnými cenami půdy) = 0,75 % Hospodářské lesy, rybníky,...: výměra x 3,80 Kč Ostatní pozemky: výměra x sazba (stavební pozemky Kč 1,00/m2, ostatní Kč 0,10/m2)

40 Daň z nemovitostí daň ze staveb Předmět daně: Stavby s vydaným kolaudačním rozhodnutím Byty včetně podílu na spol. částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí (...) Poplatník daně: Vlastník stavby Nájemce u staveb spravovaných Pozemkovým fondem Je-li více vlastníků, platí tito vlastníci daň společně a nerozdílně Osvobození od daně (např.) stavby ve vlastnictví státu či obce Stavby ve vlastnictví církví, stavby sloužící školám, muzeím, galeriím, stavby pro MHD Základ daně, sazba daně (např.:) Obytné domy 1 Kč/m2, stavby pro individuální rekreaci 3 Kč/m2, garáže 4 Kč/m2 U staveb pro podnik. činnost 1 Kč/m2 (zemědělství), 5 Kč/m2 u průmyslu, stavebnictví, dopravy, 10 Kč/m2 u ostatní podnik. Činnosti Základní sazby se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží (pokud toto nadzemní podlaží přesahuje 2/3 zastavěné plochy) Základní sazba se násobí koeficientem 1,0 4,5 dle velikosti obce

41 Daň z nemovitostí - společné Zdaňovací období, daňové přiznání Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok Daňové přiznání se podává do daného zdaňovacího období Daňové přiznání se nepodává, pokud bylo podáno v některém z předchozích zdaňovacích období a nedošlo k žádné změně Vyměření, splatnost daně Daň vyměřuje místně příslušný správce daně (dle umístění nemovitosti) dle stavu k daného roku Nepřesáhne-li roční daň Kč, je celá daň splatná nejpozději do daného roku V ostatních případech se daň platí nejpozději do a daného roku (u zemědělců a chovu ryb do a )

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí. Otázka: Daň z nemovitostí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kamikula1 Daň z pozemků a daň ze staveb (Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 15) Daně majetkové Daňová soustava ČR. Správa daní. Daňové tvrzení. Druhy majetkových daní. Základní terminologie k majetkovým daním: zákony, předmět daně, poplatník a plátce, sazba daně, základ daně,

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Daň silniční zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Poplatníci daně fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) Zařazení 2) Cíle učiva 3) Metodické zpracování učiva: Základních pojmů, daňové soustavy Přímých daní Nepřímých daní 1. Zařazení

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Rícanech ˇ ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 3 4 5 6 7 8 9 Rodné číslo 3 4 5 6 / 7 8 9

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově, 2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_04_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dopadají přímo na důchody fyzických i právnických osob - daň je

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více