4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR"

Transkript

1 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové subjekty - plátce daně, poplatník daně Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Silniční daň Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí

2 Charakteristika daní Daň je obvykle charakterizována jako Státem nařízená platba (dána zákonem) Vymahatelná platba (hrozba sankce) Platba neekvivalentní Platba do státního rozpočtu

3 Místní příslušnost Místní příslušnost je obecně dána: U právnické osoby místem jejího sídla U fyzické osoby bydlištěm v České republice Nelze-li u PO či FO místní příslušnost takto určit, řídí se místem, kde má PO/FO stálou provozovnu, místem výkonu činnosti či místem, kde se v ČR nachází většina nemovitého majetku patřící FO či PO Nelze-li ani takto místní příslušnost určit, je místně příslušným Finanční úřad pro Prahu 1 U zdanění nemovitosti je místní příslušnost dána místem, kde se nemovitost nachází...

4 Správce daně Správcem daně je obvykle: Místně příslušný finanční úřad Celní úřad (pro účely celního řízení) Města a obce (např. pro účely místních poplatků)

5 Registrační povinnost Povinnost registrovat se vzniká daňovému subjektu: Do 30 dnů od získání povolení či oprávnění provozovat podnikatelskou činnost Také do 30 dnů je daňový subjekt povinen oznámit správci daně zahájení činnosti nebo pobírání příjmů podrobených dani Registrace není povinná, pokud vznikne jen nahodilá daňová povinnost či pokud je předmětem zdanění nemovitost Povinnost registrovat také není u poplatníků, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Registrace se správci daně podává na tiskopise vydaném MF Registrační povinnost lze splnit též pomocí přihlášky či oznámení na živnostenském úřadu (CRM)

6 Daňové identifikační číslo (DIČ) Registrovanému daňovému subjektu sdělí správce daně jeho daňové identifikační číslo (DIČ) a vydá mu osvědčení o registraci. Struktura DIČ (od ): CZ a kmenová část, což je obvykle: U FO rodné číslo bez lomítka U PO IČO Struktura DIČ (do ): Směrový kód finančního úřadu a kmenová část Např , Již se nepoužívá

7 Daňové subjekty Daňové předpisy obvykle rozeznávají dva základní druhy daňových subjektů: Poplatník je osoba (FO/PO), jejíž majetek, příjmy nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Plátce je osoba (FO/PO), která pod svou vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků či sraženou poplatníkům

8 Členění daní v České republice PŘÍMÉ DANĚ lze jednoznačně určit poplatníka Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Silniční daň Daň z nemovitostí Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti NEPŘÍMÉ DANĚ určení poplatníka je nemožné nebo neefektivní Daň z přídané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně

9 Daň z příjmů fyzických osob poplatníci Poplatníkem DPFO je fyzická osoba, která zejména: Má na území ČR bydliště Obvykle se na území ČR zdržuje (minimálně 183 dní v roce) Ostatní osoby (bez bydliště či s kratší dobou pobytu) mají daňovou povinnost jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR

10 Daň z příjmů fyzických osob předmět daně Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ( 6) Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7) Příjmy z kapitálového majetku ( 8) Příjmy z pronájmu ( 9) Ostatní příjmy Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní nebo i příjem dosažený směnou.

11 Daň z příjmů fyzických osob příklady osvobození od daně Od daně jsou například osvobozeny tyto typické situace: Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu apod., pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem Příjmy z prodeje nemovitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let; jde-li o prodej nemovitostí nabytých děděním, zkracuje se doba 5 let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele Příjmy z prodeje movitých věcí; nevztahuje se však na prodej motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 1 roku Příjmy získané ve formě dávek a služeb z nemocenského či důchodového pojištění Odměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krve či jiných biologických materiálů Úroky z vkladů ze stavebního spoření vč. úroků ze stát. Podpory Příjmy z prodeje cenných papírů (časový test 6 měsíců)

12 Daň z příjmů fyzických osob základ daně, daňová ztráta Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období prokazatelně převyšují výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tyto příjmy a výdaje jsou definovány samostatně pro každý dílčí daňový základ daně dle Plynou-li poplatníkovi souběžně 2 či více druhů příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně. Pokud výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů převýší příjmy (dle účetnictví či daňové evidence), je rozdíl tzv. daňovou ztrátou. Daňovou ztrátu lze realizovat jen z příjmů dle 7 10 a lze ji odečíst (zčásti či celou) od daňových základů dle 7 10 vykázaných v následujících až 5 zdaňovacích obdobích

13 6: Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Těmito příjmy jsou zejména: Příjmy ze současného (či dřívějšího) pracovněprávního, služebního či členského poměru, v nichž je poplatník při výkonu povolání povinen dbát příkazů plátce Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob Příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s. r. o., komanditistů komanditních společností atd. Platy členů vlády, senátorů Parlamentu ČR či poslanců Evropského parlamentu Odměny za výkon funkce v orgánem obcí, státních orgánech apod. Za příjmy ze záv. činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou např.: Náhrady cestovních výdajů (do výše dle Zákoníku práce) Hodnota osobních prac. rostředků, prac. oděvů, obuvi, ochranných nápojů

14 6: Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Od daně jsou osvobozeny například: Částky vynaložené na odborný rozvoj (vzdělávání) zaměstnanců Hodnota stravování poskytnutá jako nepeněžní plnění Nepeněžní plnění např. ve formě používání rekreační, zdravotnická apod. zařízení či příspěvky na kulturní a sportovní pořady a akce; u nepeněžního plnění poskytnutých formou zájezdu max. Kč /rok; vše i pro rodinné příslušníky Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění poukázaný na účet zaměstnance nebo částky placené pojišťovně za zaměstnance na pojištění pro případ dožití/úmrtí (je-li výplata pojistného sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy, nejdříve však v 60 letech věku zaměstnance; osvobozeno je pojistné max Kč ročně) ZÁKLADEM DANĚ (DÍLČÍM ZÁKLADEM DANĚ) jsou: Výše uvedené příjmy zvýšené o částku odopvídajícímu pojistnému na sociální zabezpečení (25 %) a zdravotní pojištění (9 %), kterou hradí zaměstnavatel, tzv. superhrubá mzda. Pojistné se zaokr. na celé Kč nahoru

15 7: Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Těmito příjmy jsou zejména: Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství Příjmy ze živností Příjmy z jiného podnikání (např. profesionální sportovní činnost) podíly společníků v. o. s. či komplementářů k. s. na zisku společnosti Příjmy z užití či poskytnutí práv z půrmyslového či jiného vlastnictví, příjmy z autorských práv vč. vydávání a rozmnožování děl vlastním nákladem Příjmy z výkonu nezávislého povolání Příjmy znalce, tlumočníka apod. ZÁKLADEM DANĚ (DÍLČÍM ZÁKLADEM DANĚ) jsou: Příjmy (viz výše s výjimkou společníků v. o. s. či komplementářů k. s.) snížené o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů U společníků v. o. s., komplementářů k. s. se základ daně (dílčí základ daně) určí v poměru jako je rozdělován zisk (obvykle dle společenské smlouvy)

16 7: Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů lze uplatnit: Buď ve skutečné výši dle účetnictví či daňové evidence (více o daňově uznatelných výdajích/nákladech viz pasáž o dani z příjmů právnických osob) Nebo výdaje v paušální výši jako určité procento výdajů, a to např.: - 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, vodního a lesního hospodářství - pro rok 2009 také 80 % z příjmů z řemeslných živností - pro rok 2009 také 60 % z ostatních živností - pro rok 2009 také 60 % z jiného podnikání, příjmů z duš. vlastnictví atd. V těchto paušálních výdajích jsou dále uplatněny všechny výdaje v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Poplatník, který uplatňuje výdaje v paušální výši, je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souladu s podnik. činností Stanovený způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit (!)

17 8: Příjmy z kapitálového majetku Těmito příjmy jsou zejména: Podílu na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, družstvu Podíly na zisku tzv. tichého společníka Úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, na vkladovém účtu apod. Tyto příjmy jsou obvykle tzv. samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, která činí obvykle 15 % a za poplatníka ji odvádí přímo plátce, který daný příjem vyplácí (např. banka či společnost vyplácející podíl na zisku)

18 9: Příjmy z pronájmu Těmito příjmy jsou zejména: Příjmy z pronájmu nemovitostí či jejich částí a bytů Příjmy z pronájmu movitých věcí To vše za předpokladu, že nejde o příjmy, na které by se vztahovaly dílčí základy daně dle 6 8 Plynou-li tyto příjmy manželům ze SJM (bezpodílového spoluvlastnictví), zdaňuje se tento příjem jen u jednoho z manželů. ZÁKLADEM DANĚ (DÍLČÍM ZÁKLADEM DANĚ) jsou: Shora uvedené příjmy snížené o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení (detailněji viz výklad o DPPO) Neuplatní-li poplatník výdaje v prokázané výši, může je uplatnit ve výši 30 % z uvedených příjmů

19 10: Ostatní příjmy Těmito příjmy jsou příjmy, při nichž dochází ke zvýšení majetku jinak než dle ustanovní 6 9, například: Příjmy z příležitostných činností či příležitostného pronájmu Příjmy z převodu nemovitostí není-li tento převod osvobozen od daně (viz výše) Příjmy z převodu účastní na obchodních společnostech (s. r. o., k. s.) či družstvu Výhry v loteriích, sázkách a podobných hrách vč. výher z reklamních soutěží Příjmy plynoucí manželů ze SJM se zdaňují jen u jednoho z nich. Od daně jsou například osvobozeny: Příjmy z příležitostných činností, pokud nepřesáhnout Kč Výhry z loterií a sázek provozovanýcn na základě povolení vydaného dle zvláštního právního předpisu ( povolené loterie ) v rámci EU či EHP

20 10: Ostatní příjmy ZÁKLADEM DANĚ (DÍLČÍM ZÁKLADEM DANĚ) jsou: Shora uvedené příjmy snížené o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení Těmito výdaji jsou například: - ceny, za kterou byla věc (právo) prokazatelně nabyta - jde-li o věc zděněnou/darovanou, pak cena dle zvláštního předpisu - též zaplacená daň z převodu nemovitostí u zdanění převodu nemovitosti Jsou-li jednotlivé výdaje vztahující se k jednotlivým příjmům dle tohoto paragrafu vyšší než příjmy, k rozdílu se nepřihlíží Taktéž se nepřihlíží k případné vlastní práci poplatníka, kterou provedl na věci (např. na prodávané nemovitosti)

21 Nezdanitelná část základu daně Od základu daně lze například odečíst: Hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, neziskovým organizacím apod., pokud ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň Kč Za dar na zdravotnické účely se považuje i bezpříspěvkový odběr krve (hodnota daru Kč 2 000) Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně Od základu daně lze odečíst úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření či z hypotečního úvěru, pokud byl poskytnut bankou/stavební spořitelnou a byl poplatníkem použit na financování bytových potřeb (výstavba rodinného domu či bytu, koupě domu, bytu, splacení členského podílu či vkladu právnické osobě za účelem získání práva nájmu, údržba domu/bytu apod.) Takto lze odečíst maximálně Kč za zdaňovací období

22 Nezdanitelná část základu daně Položky odčitatelné od základu daně Od základu daně lze dále například odečíst: Poplatníkem zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění (podmínka 60:60, viz osvobození příjmů dle 6), maximálně však Kč Poplatníkem zaplacené příspěvky na jeho penzijní připojištění; tato částka se snižuje o Kč 6 000, maximálně lze odečíst Kč Poplatníkem zaplacené členské příspěvky, je-li poplatník členem odborové organizace (1,5 % zdanitelných příjmů, max. 3 tis. Kč) Položkami odčitatelnými od základu daně jsou například: Daňovou ztrátu (nejdéle 5 zdaň. období po období, kdy ztráta vznikla) 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje

23 Sazba daně z příjmů fyzických osob V současné době je odpovídá sazba konceptu tzv. rovné daně Daň ze základu sníženého o nezdanitelnou část a o odčitatelné položky (viz výše) a zaokrouhleného (ročně!) na celá sta Kč dolů činí 15 %.

24 Slevy na dani, daňové zvýhodnění, daňový bonus Slevy na dani představují snížení vypočtené daně např. o částky: Kč ročně (tj Kč měsíčně) na poplatníka Kč ročně (tj. 210 Kč/měs.) při část. invalidním důchodu Kč ročně (tj. 420 Kč/měs.) při plném invalidním důchodu Kč ročně (tj Kč/měs.) u držitele průkazu ZTP-P Kč ročně (tj. 335 Kč/měs.) u studentů v prezenční formě studia do 26 let, v případě doktorského studia v prezenční formě do 28 let Kč ročně (měsíčně nelze) na manžela/manželku žijící v domácnosti, nemá-li manžel/manželka vlastní příjem přesahující Kč Tyto slevy lze uplatnit maximálně výše daně! Dále může poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši Kč ročně (tj. 890 Kč/měs.) (dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá na uplatnění této položky vliv) Toto zvýhodnění lze využít formou slevy na dani či daňovým bonusem!

25 Podávání daňového přiznání Zdaňovacím obdobím k DPFO je obvykle kalendářní rok Daňové přiznání k DPFO se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období (srov. 40 ZoSDaP) Poplatník, který musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo pokud daňové přiznání podává daňový poradce, podává se daňové přiznání do 6 měsíců zdaňovacího období Plná moc pro daňového poradce musí být uložena u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty

26 Daň z příjmů právnických osob Poplatníkem DPPO Jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami Má-li taková právnická osoba sídlo na území ČR, má daňovou povinnost na své celosvětové příjmy Nemá-li taková právnická osoba na území ČR své sídlo, má daňovou povinnost pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR Předmětem daně Jsou veškeré příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a nakládání s majetkem U neziskových organizací nejsou příjmy plynoucí z jejich poslání ( hlavní činnosti ), pokud výdaje (náklady) na tyto činnosti jsou vyšší Dále u neziskových organizací nejsou předmětem daně příjmy z dotací či příspěvků na provoz ze státního rozpočtu, úrokové příjmy na bankovním účtu apod. Osvobození od daně (např.): Členské příspěvky např. u profesních komor či obč. sdružení, výnosy kostelních sbírek Příjmy z dividend a jiných podílů na zisku vyplácené dceřinnou společností atd.

27 Daň z příjmů právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob činí pro rok % Základ pro výpočet DPPO (základ daně) se přitom zaokrouhluje za zdaňovací období na celé tisícikoruny směrem dolů

28 DPPO a DPFO 7 - společné Základem daně pro účely DPPO nebo pro fyzické osoby s příjmy dle 7 se rozumí: Rozdíl mezi výnosy a náklady, pakliže poplatník vede (podvojné) účetnictví Rozdíl mezi příjmy a výdaji, pakliže poplatník (týká se prakticky jen FO) vede daňovou evidenci (dříve tzv. jednoduché účetnictví) Výnosy (příjmy) se rozumí Výnosy (příjmy) z činnosti poplatníka (tržby za výrobky, zboží, služby) Výnosy (příjmy) z prodeje (nepotřebného) majetku Atd. Výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ( daňově uznatelným nákladem ) se rozumí například: Nájemné včetně finačního leasingu (při splnění podmíkek dle ZoDP) Odpisy hmotného/nehmotného majetku (vyjadřující opotřebení tohoto majetku) Náhrady cestovních výdajů apod.

29 DPPO a DPFO 7 - společné Za tzv. daňově neuznatelné náklady (výdaje) se považují například: Výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku Penále, úroky z prodlení a pokuty (s výjimkou zaplacených smluvních sankcí tohoto druhu) Výdaje nad limit dle ZoDP či dle jiných právních předpisů (např. tzv. cestovné nad limit) Manka a škody převyšující náhrady (s výjimkou mank do norem ) Výdaje (náklady) na reprezentaci Kladný rozdíl mezi tzv. účetními a daňovými odpisy hmotného/nehmotného majetku atd.

30 Daň z přidané hodnoty Obecně: Patří mezi nepřímé daně Jde o jakousi státem nařízenou přirážku, kterou prodávající uplatní vůči kupujícímu a tento kupující ji musí zaplatit Předmětem daně je v tuzemsku zejména: Dodání zboží či převod nemovitosti osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování tzv. ekonomické činnosti Poskytnutí služeb osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti Osobou povinnou k dani je osoba samostatně uskutečňující ekonomické činnosti, může jí být i nezisková organizace Ekonomickou činností se rozumí: Soustavná činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby Není to činnost zaměstnanců

31 Daň z přidané hodnoty Plátcem DPH se rozumí v tuzemsku osoba podléhající dani, která zejména: Za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne obrat ( tržby ) 1 mil. Kč (plátcem se stává od 1. dne třetího měsíce následujícího po měsíci překročení obratu) Uzavře smlouvu o sdružení s jinou osobou, která již plátcem DPH je Zdanitelným plněním se rozumí především: Dodání zboží Převod nemovitosti Poskytnutí služby Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné především: Dnem dodání či převzetí zboží Dnem poskytnutí služby Dnem přijetí úplaty (např. zálohy, pokud předchází dodání) K DUZP vzniká povinnost přiznat (uplatnit) daň

32 Daň z přidané hodnoty Sazby daně: Základní (2009: 19 %), uplatňuje se u většiny zboží a služeb Snížená (2009: 9 %), uplatňuje se u potravinářského zboží, rostlin (živých i řezaných), knih, novin a časopisů (s plochou reklamy do 50 %), dětské autosedačky, ubytovací služby, hromadná doprava osob, vstupné na kulturní akce, ZOO apod., bytová výstavba vč. Oprav Zdaňovací období: Kalendářní čtvrtletí, pokud obrat (skutečný za minulý kal. rok či předpokládaný) nepřevýší 2 mil. Kč Kalendářní měsíc, pokud obrat (skutečný za min. kal. rok či předpokládaný) převýší 10 mil. Kč Při obratu mezi 2 a 10 mil. Kč si plátce může zvolit zdaňovací období na celý následující kalendářní rok Podávání daň. přiznání: do 25 dnů po skončení zdaňovacího období

33 Daň z přidané hodnoty Přijatá zdanitelná plnění jsou ta, které plátce DPH nakupuje u jiných plátců. DPH, které v ceně těchto plnění uhradí, se nazývá odpočet daně. Uskutečněná zdanitelná plnění jsou ta, která plátce DPH prodává (jiným plátcům nebo i neplátcům). DPH, které v cenách těchto plnění přijme, se nazývá daň na výstupu. Celková daňová povinnost k DPH za zdaňovací období se určí ze vztahu: daně na výstupu - odpočtu daně Možné výsledky: Výsledek je kladný = vlastní daňová povinnost splatná správci daně Výsledek je záporný = nadměrný odpočet správce daně vrací Výsledek je nulový = negativní, ale je třeba podat daň. přiznání

34 Spotřební daně - základy Předmět daně: Zdanění minerálních olejů, lihu, piva, vína, tabákových výrobků (tzv. vybrané výrobky) Způsob značení a prodeje tabákových výrobků, způsob značení minerálních olejů Plátci daně (fyzické či právnické osoby) Pokud uvedli vybrané výrobky do volného (daňového) oběhu v ČR, např. vyrobili Pokud vybrané výrobky dovezli Zdaňovací období, daňové přiznání, splatnost daně Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc Daňové přiznání se podává samostatně za každou daň příslušnému celnímu úřadu do 25. dne po skončení zdaňovacího období Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaň. období

35 Spotřební daně - základy Základ daně Minerální oleje: množství v 1000 litrech při 15 st. Celsia, např. Motorové benzíny Kč Kč/1000 litrů Líh: množství lihu v hektolitrech etanolu při 20 st. Celsia, Kč Kč/hektolitr Pivo: množství piva v hektolitrech, základní sazba 24 Kč/hl, u malých nezávislých pivovarů (roční výstav do hl) sazba 12 Kč/hl až 21,60 Kč/hl Víno: množství vína (meziproduktů) v hektolitrech, sazba Kč/hl u šumivých vín a meziproduktů a 0,00 Kč/hl u tichých vín Tabákové výrobky: množství v ks, sazba 1,15 Kč/ks (doutníky) či minimálně 1,92 Kč/ks u cigaret, u ostatního tabáku Kč/kg Značení některých výrobků: Tabákové výrobky vyrobené/dovezené na území ČR musí být označeny tabákovou nálepkou, zákon zakazuje prodávat i nakupovat tyto výrobky za jinou cenu než je na nálepce Minerální oleje jsou značkovány či barveny přimícháváním látky do těchto olejů

36 Silniční daň - základy Předmět daně Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, jsou-li používána k podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti Poplatníci daně FO či PO, která je provozovatelem či uživatelem vozidla; také zaměstnavatel, pakliže vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci, který použije pro prac. cestu své soukromé vozidlo Základ daně Osobní automobily: zdvihový objem válců v ccm Návěsy: součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav Ostatní: největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav Zdaňovací období, daňové přiznání Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok Daňové přiznání se podává do následujícího kalendářního roku

37 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí - základy DAŇ DĚDICKÁ Poplatník: dědic ze závěti či ze zákona Předmět daně: nemovité věci, movité věci, CP, peněžní prostředky,... Základ daně: cena nabytého majetku snížená o dluhy zůstavitele, přiměřené náklady na pohřeb, odměnu notáře DAŇ DAROVACÍ Poplatník: nabyvatel daru Předmět daně: bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu Základ daně: cena majetku, popř. snížená o dluhy a jiné povinnosti, které se váží k předmětu daně, popř. snížená o clo apod. DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Poplatník: obvykle převodce nemovitosti (nabyvatel je ručitelem) Předmět daně: úplatný převod nemovitosti Základ daně: cena zjištěná dle zvláštního právního předpisu, a to i pokud je sjednaná cena převodu nižší než tato cena

38 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí - společné Rozdělení osob do skupin pro účely těchto daní: 1. skupina: příbuzní v přímé řadě a manželé 2. skupina: příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety), manželé dětí (snachy, zeťové), děti manžela, rodiče manžela, skupina: ostatní fyzické osoby a všechny právnické osoby Sazba daně dědické a daně darovací: 1. skupina: do 1 mil. Kč = 1 %, dále progresivní zdanění 2. skupina: do 1 mil. Kč = 3 %, dále progresivní zdanění 3. skupina: do 1 mil. Kč = 7 %, dále progresivní zdanění U osob v 1. a 2. skupině zcela osvobozeno u dědění i darování Sazba daně z převodu nemovitostí: U všech osob ( skupina) = 3 % Daňové přiznání: Daň dědická: do 30 dnů po skončení dědického řízení Daň z PN: do konce 3. měsíce násl. po měsící v němž byl zapsán vklad do KN Daň darovací: do 30 dnů od skončení kalendářního roku, v němž došlo k bezúplatnému nabytí majetku (např. u přijetí daru neziskovou organizací)

39 Daň z nemovitostí daň z pozemků Předmět daně: Pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí Předmětem daně nejsou pozemky zastavěné stavbami, lesní pozemky, vodní plochy, pozemky pro obranu státu Poplatník daně: Vlastník pozemku Nájemce, např. jde-li o pozemky spravované Pozemkovým fondem U pozemků ve vlastnictví státu je poplatníkem např. právnická osoba mající právo trvalého užívání Osvobození od daně (např.) Pozemky ve vlastnictví státu či obce Pozemky tvořící funkční celek se stavbou k vykonávání náboženských obřadů Pozemky tvořící funkční celek se stavbou ve vlastnictví obč. sdružení a o. p. s. Pozemky, na nichž jsou hřbitovy ( ) Základ daně, sazba daně (např.:) Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady,...: výměra x průměrná cena půdy dle Vyhlášky MZČR (s průměrnými cenami půdy) = 0,75 % Hospodářské lesy, rybníky,...: výměra x 3,80 Kč Ostatní pozemky: výměra x sazba (stavební pozemky Kč 1,00/m2, ostatní Kč 0,10/m2)

40 Daň z nemovitostí daň ze staveb Předmět daně: Stavby s vydaným kolaudačním rozhodnutím Byty včetně podílu na spol. částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí (...) Poplatník daně: Vlastník stavby Nájemce u staveb spravovaných Pozemkovým fondem Je-li více vlastníků, platí tito vlastníci daň společně a nerozdílně Osvobození od daně (např.) stavby ve vlastnictví státu či obce Stavby ve vlastnictví církví, stavby sloužící školám, muzeím, galeriím, stavby pro MHD Základ daně, sazba daně (např.:) Obytné domy 1 Kč/m2, stavby pro individuální rekreaci 3 Kč/m2, garáže 4 Kč/m2 U staveb pro podnik. činnost 1 Kč/m2 (zemědělství), 5 Kč/m2 u průmyslu, stavebnictví, dopravy, 10 Kč/m2 u ostatní podnik. Činnosti Základní sazby se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží (pokud toto nadzemní podlaží přesahuje 2/3 zastavěné plochy) Základní sazba se násobí koeficientem 1,0 4,5 dle velikosti obce

41 Daň z nemovitostí - společné Zdaňovací období, daňové přiznání Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok Daňové přiznání se podává do daného zdaňovacího období Daňové přiznání se nepodává, pokud bylo podáno v některém z předchozích zdaňovacích období a nedošlo k žádné změně Vyměření, splatnost daně Daň vyměřuje místně příslušný správce daně (dle umístění nemovitosti) dle stavu k daného roku Nepřesáhne-li roční daň Kč, je celá daň splatná nejpozději do daného roku V ostatních případech se daň platí nejpozději do a daného roku (u zemědělců a chovu ryb do a )

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 1. Úvod K základním povinnostem podnikatelů patří placení veřejných odvodů, včetně daní a pojistného

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce & ParCon Partner poradenské služby LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce se zaměřením na podnikatelské subjekty verze 01/10. 1. 2014 Ing. Linda Marková, 2014 Ing. Pavel Hanuš, 2014 ParCon & Partner, v. o.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více