Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str Školství str Hasiči str. 18 Články čtenářů str Volný čas str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str."

Transkript

1 ř í j e n F u l n e c k ý č í s l o 10 z p r a v o d a j Tane ní ve er s Relaxkem V letošním roce vyšlo 1. zá í na sobotu a mnoho d tí si jist oddychlo, že si mohou prodloužit prázdniny a oddálit tak za átek školního roku. Víme všichni, že po átek školního roku je vždycky hektický a trvá n jakou dobu, než se všechno ut epe a dostane do zajetých kolejí. A proto jsme se rozhodli navázat na lo ský ro ník Roztan eného podzimu, který byl spojený s oslavou 3. narozenin otev ení Relaxka. I letos jste mohli vid t mnoho zajímavých vystoupení. Mezi nová ky vystoupila mladá dív í skupina Young Lighters pod vedením Libora Besedy. Tane ním vystoupením zpest ili program žáci ZŠ T.G.M. Fulnek s choreografií paní Jany Dubcové. Zavítal k nám i všem známý Dan Vasil Nedokon ený se svým Šumem svistu z Tošovic a úžasným oh ostrojem. Nesmíme zapomenout i na naše skv lé babi ky z Relaxka, které jsou stále ak ní a tvo ivé. Perli kou ve era bylo dlouho utajované vystoupení nad jných tane ních um lc 6 boys, které ohromilo p edevším dámskou ást publika. D kujeme všem divák m, kte í nás p išli podpo it i za tak nep íznivého po así. Velký dík pat í všem tane ník m a dobrovolník m, kte í se podíleli na p íprav ob erstvení a realizaci tane ního ve era a také Liborovi Besedovi za technický a sv telný servis. Pod kování si zaslouží také naši tradi ní kameramani p. František Gold a Mirek Al er, kte í celý ve er zdokumentovali. Již nyní se t šíme na další spole né akce, které m žete sledovat na Fulnečka 2012 Relaxko Tým Úspěch Lucky Hrdové Relaxko Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str Školství str Hasiči str. 18 Články čtenářů str Volný čas str. 20 Dne otev eno Relaxku Inzerce str. 21bylo Zveme vásv str. 22 ve Fulneku rodinné centrum pro malé i velké. Pravideln se mohou maminky scházet v úterý a ve tvrtek od hod.. P ipraveno je také hlídání d tí pro aktivní c e maminky, n a 6 které K si č budou chtít u nás zacvi it. Do programu bude za azena návšt va solné jeskyn a saunování pro všechny maminky, které cht jí vést své d ti ke zdravému životnímu stylu. Nebu te samy doma a p ij te mezi nás.

2 informace z radnice Komentář starostky Vážení spoluobčané, letos již podesáté otevíráte měsíčník plný zajímavostí ze života našeho města. A možná při tom čtení pocucáváte jantarově zlatavý Courvoisier, vyrobený před rokem. To už se zase může, i když má okolo 40 %. Ministr Heger totiž k velké radosti svého stájového kolegy opět otevřel kohoutek, tedy alespoň pro destiláty s datem narození 2011 a nižším. Podle mého názoru to byly velmi dobře zvládnuté policejní manévry řízené vládou, i když se tu a tam ozývají kritická slova. Přitom by bylo velmi pošetilé se domnívat, že za jiných vlád včetně těch komunistických se nepančovalo, nepálilo načerno a že za to mohou vysoká spotřební daň společně s DPH. Statistiky napoví, že patříme do evropského podprůměru, tedy co se výše daňového zatížení na alkohol týče - v Evropě je totiž spousta zemí s daleko vyšším. Ve spotřebě na osobu jsme ale jiní kabrňáci, velmi rychle jsme se totiž usídlili ve skupince největších neřestníků. A tady je potřeba hledat jádro problému. Ne, nebudu tady po benešovsku kázat o tom, že se nesmí pít, pouze připomenu otázku znalosti míry, která je jedním z výsostných znaků naší křesťanské civilizace. Stejně jako bych chtěla zdůraznit, že smrt několika desítek lidí na otravu methanolem je pro mne hrozným a extrémním příkladem toho, jak se lidi dokáží navzájem šidit, přechytračovat a obelhávat, využívat slabosti druhých ke svému prospěchu. Vím, naše společnost je tohoto marasmu plná, ale není možno si stěžovat. Jsem naprosto přesvědčena, že to začíná odspodu a že vláda je jen a pouze taková, jaký je lid. Nepřilétla totiž z Marsu. Nesmíme proto hledat viníky okolo sebe, nýbrž pracovat na tom, abychom se sami stali lepšími. Jak říká Komenský: Je nutné odložit zbraně temnot lstí a vášní a odít se zbraněmi světla, pravdy a lásky. To světlo a jeho nositele je potřeba neustále hledat, nerezignovat, nenechat se zmást názory lidí, kteří říkají, že to nemá cenu. Možná některé z nich naleznete na seznamech kandidátů pro nadcházející krajské volby, které proběhnou října. Možná budou skryti pod nánosem horlivců mířících do horních pater. Pečlivě si je vyzobávejte, googlujte, studujte, vnímejte, co vám říkají, co dokázali. Nepodléhejte populistům, kteří vám naslibují hory doly, na druhé straně ani svému pokušení vyřešit to bezpracně a bez zapojení šedé mozkové kůry jedním mocným křížkem. Svoji dnešní úvahu zakončím přáním, ať je vaše volba tím nejlepším pro náš nádherný kraj. Informace o získaných dotacích: Byla nám přiznána dotace z Ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality ve výši Kč na vybavení hřiště v parku na autobusovém nádraží. Do konce letošního roku by zde měla být instalována lezecká stěna a provedeny úpravy terénu. Celkové náklady cca Kč. V rámci modernizace dětských hřišť ve Fulneku jsme z Regionálního operačního programu obdrželi dotaci ve výši ,- Kč. V příštím roce budou vybudována 3 dětská hřiště, a to na sídlišti 1. Máje - Požární, na ul. Pivovarské, nad MŠ U Sýpky. Předpokládané náklady na realizaci těchto dětských hřišť budou Kč. Zúčastnili jsme se : vítání prvňáčků v Památníku J.A.Komenského kontrolního dne na akci vodovod Vlkovice - Štafetového dne ZŠ a MŠ T.G.Masaryka zajímavé přednášky Tibet: Země v exilu. Přednášející Tereza Natálie Mročková nám velmi poutavou formou přiblížila život v této zemi. Měli jsme možnost ochutnat i tibetský nápoj lassi. Doufám, že to nebylo poslední setkání společně se zástupcem fulneckých škol městských slavností v družebním městě Téglas v Maďarsku. Byla projednána další spolupráce mezi městy a zejména mezi školami. - společně s ředitelkami škol a vedoucím SMMF informativní schůzky k problematice energetického managementu ve městě setkání s jubilanty fulnecký zpravodaj Jednali jsme se zástupci Správy a údržby silnic, Dopravního inspektorátu PČR Nový Jičín, Krajského úřadu v Ostravě, Městského úřadu v Odrách ve věci zklidnění dopravy na ul. Opavská omezením průjezdu nákladních vozidel. Bylo dohodnuto, že na příjezdových komunikacích budou umístěny značky se zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 t. Věřím, že tímto bude vyřešen dlouholetý požadavek občanů bydlících v této části města s nájemci obou domů s pečovatelskou službou ve věci změny systému poskytování pečovatelské služby k Pečovatelská služba by měla být od tohoto data poskytována za úplatu nejen obyvatelům zmíněných domů, ale všem občanům našeho města včetně jeho částí, kteří o ni požádají. Město bude dokrývat rozdíl mezi cenou služby dle vyhlášky a skutečnými náklady se správcem církevního majetku ve věci údržby hřbitovů a hřbitovních zdí. Bylo dohodnuto, že opravu ohradních zdi kolem hřbitovů ve vlastnictví církve (Stachovice, Dolejší Kunčice ) zabezpečí vlastník, tj. církev. Ohradní zdi kolem hřbitovů ve vlastnictví města (Vlkovice..) bude udržovat město. - Se zástupci Mikroregionu Poodří, Mikroregionu Odersko, Mikroregionu Bílovecko a města Studénky ve věci přípravy destinačního managementu jako samostatného právního subjektu a přípravy akčního plánu. Palec nahoru - Osadnímu výboru a občanům Děrného, kteří se podíleli na zabudování odvodňovacích žlabů, které dodalo město, na místní komunikaci směrem od kostela na dolní konec. - Organizátorům, účinkujícím a návštěvníkům festivalu Fulnečka 2012, kteří společně vytvořili nádhernou pozdně letní atmosféru. Milí občané, přeji vám, ať si naplno užijete krásu a barevnost podzimu ve všech jeho podobách. A všem oknům našeho nádherného města, ať jsou jeho věrnými zrcadly. Jana Mocová, starostka 2

3 říjen 2012 Z jednání rady a zastupitelstva města Vážení občané, Rada města Fulneku po projednání na své 46. mimořádné schůzi konané dne rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce Oprava části komunikací recyklátem ve Fulneku a místních částech s firmou Rosis s.r.o., IČ: , Vrchní 1556/43, Opava Kateřinky uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce Celková oprava schodiště na ul. Na Stráni parc. č. 256 ost. pl. v k. ú. Fulnek s firmou Jaroslav Liďák, IČ: , Staré Hamry 233, PSČ Rada města Fulneku po projednání na své 47. řádné schůzi konané dne rozhodla uzavřít mandátní smlouvu na zabezpečení podlimitní veřejné zakázky s názvem Energetické úspory objektu ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku, Česká 339, příspěvková organizace se společností ecentre, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1595/14, IČ: že nejvýhodnější nabídku na dodávky elektrické energie pro období od do v rámci veřejné zakázky Dynamický nákupní systém dodávek elektrické energie pro město Fulnek, ev. č.: VZ , podala firma Centropol Energy, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem udělit výjimku z nejvyššího počtu žáků pro Základní školu J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, p. o., pro školní rok 2012/2013, a to: ve třídě 4. A z původního stanoveného počtu 30 na počet 31, ve třídě 6.A z původního stanoveného počtu 30 na počet 32 (viz vyhláška č. 48/2005 Sb.) zveřejnit záměr pronájmu Autokempu Jerlochovice, který je tvořen nemovitostmi zapsanými na listu vlastnictví č pro obec Fulnek v k. ú. Jerlochovice. Minimální cena za pronájem celého objektu je Kč/měsíc. Předpokládaný termín pronájmu: , nájem na dobu určitou 10 let s možností výpovědi v průběhu prvního roku zadat veřejnou zakázku Pečovatelská služba pro obyvatele města Fulneku ve zjednodušeném podlimitním řízení povolit vstup na ochoz radniční věže budovy Městského úřadu ve Fulneku pro veřejnost včetně každoroční akce pod názvem Dny evropského dědictví, a to v souladu se statickým výpočtem zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Úklidové práce v budově Městského úřadu Fulnek zvýšit stávající měsíční nájemné z bytů č. 5, 12 v domě čp. 216 ve Fulneku na ul. Požární, z bytu č. 8 v domě čp. 637 ve Fulneku na ul. 1. máje, z bytu č. 8 v domě čp. 638 ve Fulneku na ul. 1. máje a z bytu č. 4 v domě čp. 666 ve Fulneku na ul. Pivovarská na částku 43,00 Kč/m 2 od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po doručení návrhu na zvýšení nájemného nájemcům, podat u příslušného soudu návrh na určení výše nájemného v případech, kdy pro nesouhlas nájemce nedojde k uzavření příslušného dodatku k nájemní smlouvě či k písemné akceptaci návrhu na zvýšení nájemného nájemcem ve lhůtě stanového občanským zákoníkem poskytnout veřejnou finanční podporu dar z rozpočtu města Fulnek na rok 2012 příspěvkové organizaci Domov Odry, se sídlem Odry, Hranická 56, PSČ , IČ: , ve výši Kč na úhradu provozních nákladů v roce 2012 nepronajmout pozemek parc. č. 66 ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 330 m 2 v k. ú. Jerlochovice zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č trvalý travní porost a pozemku parc. č ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře cca 750 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena pronájmu 2 Kč/m 2 schválila podání žádosti o dotaci do XXXVIII. výzvy Operačního programu Životního prostředí, 2. prioritní osy, podoblast podpory Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT, na realizaci projektu Mateřská škola Děrné podání žádosti o vyplacení odměny v rámci Motivačního programu pro obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1,2 a 6, provozovaného společností ELEK- TROVIN a.s., na pořízení 7 ks kontejnerů na malé spotřebiče výzvu k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky Pečovatelská služba pro obyvatele města Fulneku informace z radnice vzala na vědomí výzvu Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách ke spolupráci při sociálním začleňování zprávu o finančním hospodaření města za 1. pololetí r pověřila členku Zastupitelstva města Fulneku paní Mgr. Milenu Kovačíkovou k přijímání prohlášení o uzavření manželství Rada města Fulneku po projednání na své 48. mimořádné schůzi konané dne rozhodla, že nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky s názvem Kontokorentní úvěr a úvěrový rámec pro město FULNEK, ev. č.: VZ předložil uchazeč Česká spořitelna, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ že nejvýhodnější nabídku na výkon technického dozoru investora při realizaci akce Energetické úspory objektu ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku Česká 339, příspěvková organizace, podala firma DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava Moravská Ostrava Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 12. zasedání konaném dne schválilo Strategický plán rozvoje města Fulnek na léta změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Jerlochovice a katastrálním územím Fulnek přijetí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky schodiště ke kostelu Nejsvětější Trojice na p.p.č. 93, rejstř. č. ÚSKP 46684/ z Ministerstva kultury ve výši Kč Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory projektů z rozpočtu města Fulneku plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací zamítlo pořízení změny Územního plánu města Fulnek podle ust. 6 odst. 5 písm. a) a 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pokračování na staně 4 3

4 rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na rok 2013, termín pro podání žádosti do zveřejnit záměr prodeje části pozemku informace z radnice Z jednání pokračování ze strany 3 parc. č. 719 zahrada o výměře cca 123 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena pozemku 200 Kč/m 2 neprodat části pozemku parc. č. 193/1 zahrada o výměře 55 m 2, parc. č. 669/40 orná půda o výměře 4 m 2 a parc. č. 208/2 vodní plocha, tok umělý o výměře 51 m 2 v k. ú. Stachovice neprodat část pozemku parc. č. 416/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 775 m 2 v k. ú. Děrné neprodat pozemek parc. č. 542 trvalý travní porost o evidované výměře 1919 m 2 v k. ú. Děrné zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 925/1 zahrada o výměře 103 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena dle znaleckého posudku zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1646/1 orná půda, dle geometrického plánu č /2012 dílu a o výměře 60 m 2 a dílu b o výměře 56 m 2, v k. ú. Fulnek, minimální cena 200 Kč/m 2 prodat pozemek parc. č. st. 211/3 o evi- dované výměře 5 m 2 v k. ú. Lukavec u Bílovce, paní Marcele Šupolové, za celkovou cenu 500 Kč, tj. 100 Kč/m 2 prodat pozemky parc. č. 200 zahrada o evidované výměře 590 m 2, parc. č. 201 orná půda o evidované výměře 295 m 2 a parc. č. 205 orná půda o evidované výměře 345 m 2, vše v k. ú. Fulnek, panu Stanislavu Peterkovi, za celkovou cenu Kč, tj. 50 Kč/m 2 u pozemku parc. č. 201 a 205 a 30 Kč/m 2 u pozemku parc. č. 200 v k. ú. Fulnek prodat pozemek parc. č. 1256/1 o evidované výměře 1275 m 2 v k. ú. Fulnek, Ing. Tomáši Kopřivovi, za celkovou kupní cenu Kč, tj. za cenu 500 Kč/m 2 bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 10 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Děrné, dle geometrického plánu č /2012 pozemku parc. č. 10/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 440 m 2 v k. ú. Děrné z majetku České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: , do majetku města Fulneku, Fulnek, nám. Komenského 12, IČ: zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 1 o velikosti 2+1 v domě čp. 65 na ulici Masarykova ve Fulneku včetně spoluvlastnického podílu ve výši 666/8612 na společných částech budovy a pozemku parc. č. 68, 69 zastavěná plocha o výměře 173 m 2 a 162 m 2 vše v k. ú. Fulnek, dle platných Zásad pro převod domů, bytů, nebytových prostor a pozemků, tvořících s nimi funkční celky v majetku města Fulneku za minimální cenu Kč zveřejnit záměr prodeje bytu č. 4 v domě čp. 40 na ulici Kledenského ve Fulneku dle platných Zásad pro převod domů, bytů, nebytových prostor fulnecký zpravodaj a pozemků, tvořících s nimi funkční celky v majetku města Fulneku ponechat přeplatek z vyúčtování veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti za rok 2011 na zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce 2013 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, o místním poplatku ze psů vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci do XXXVIII. výzvy Operačního programu Životního prostředí, 2. prioritní osy, podoblast podpory Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT, na realizaci projektu Mateřská škola Děrné zprávu o finančním hospodaření města za 1. pololetí r informaci o došlé petici ve věci zrušení herny na ul. Kledenského ve Fulneku informaci o došlé petici ve věci nedostatečné kapacity mateřských škol ve Fulneku a jeho místních částech informaci, že nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky s názvem Kontokorentní úvěr a úvěrový rámec pro město FULNEK, ev. č.: VZ předložil uchazeč Česká spořitelna, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ Úplná znění usnesení jsou uveřejněna na webových stránkách města Bc. Jana Mocová, starostka Volby 2012 do zastupitelstev krajů Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starostka Města FulnekU podle 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne od 14:00 do 22:00 hod. dne od 08:00 do 14:00 hod. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů je ve volebním okrsku č. 1 (budova hasičské zbrojnice, Jerlochovice čp. 99 zasedací místnost) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jerlochovice. 4 ve volebním okrsku č. 2 (budova hasičské zbrojnice Fulnek, 1. máje čp. 247 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku na ul. Fučíkova, Hranická, Krátká, Lužní, Mendlova, Na Stráni, Požární, Spartakiádní, Sportovní, Tovární, Tyršova, 1. máje. ve volebním okrsku č. 3 (budova Městského úřadu Fulnek, nám. Komenského čp. 12 zasedací místnost - přízemí vlevo) pro voliče bydlící ve Fulneku na ul. Cechovní, Kledenského, Kostelní, nám. Komenského, Pivovarská, Řeznická, Sborová, a pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jestřabí. ve volebním okrsku č. 4 (budova Městského kulturního centra Fulnek, Palackého čp. 305 salonek v přízemí vedle restaurace) pro voliče bydlící ve Fulneku na ul. Česká, Jar. Konečného, Kapucínská, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Lukavská, Na Výsluní, Palackého, Říční, U Sýpky, Vančurova, Wolkerova, Zahradní, Za Klášterem. ve volebním okrsku č. 5 (budova Základní školy T.G.Masaryka, Masarykova čp. 426, Fulnek hlavní vchod do staré budovy ZŠ, třída č. 6 přízemí) pro voliče bydlící ve Fulneku na ul. Bezručova, Bílovecká, Cihelní, Č.Kramoliše, Dělnická, Děrenská, Jelení, Leoše

5 říjen 2012 informace z radnice Janáčka, L. Mašínové, Masarykova, Mlýnská, Na Slezsku, Nádražní, Opavská, Pekařská, Polní, Švédská, Švermova, Vojt. Martínka, Zámecká. ve volebním okrsku č. 6 (budova osadního výboru, Jílovec čp. 2 zasedací místnost) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jílovec a Pohořílky. ve volebním okrsku č. 7 (budova osadního výboru, Děrné čp. 109 zasedací místnost) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Děrné a Kostelec. ve volebním okrsku č. 8 (budova hasičské zbrojnice, Vlkovice čp. 102 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Vlkovice. ve volebním okrsku č. 9 (budova osadního výboru, Dolejší Kunčice čp. 30) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Dolejší Kunčice. ve volebním okrsku č. 10 (budova hasičské zbrojnice, Stachovice čp. 90 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Stachovice. ve volebním okrsku č. 11 (budova osadního výboru, Lukavec čp. 86 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Lukavec. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do zastupitelstev krajů hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ve Fulneku dne 12. září 2012 Bc. Jana Mocová, starostka Městský úřad Fulnek se přihlásil do Ankety společenské odpovědnosti Městský úřad Fulnek se v letošním roce přihlásil do Ankety společenské odpovědnosti. Od 1. července 2012 do 30. listopadu 2012 tak můžete právě Vy, občané našeho města, ale i ostatní veřejnost, vyjadřovat svůj názor a prostřednictvím ankety hlasovat pro náš úřad odevzdáním hlasovacího lístku nebo prostřednictvím hlasování na internetu. Hlasovací lístek v tištěné podobě bude k dispozici ve vybraných regionálních tiskovinách a na webových stránkách na podatelně Městského úřadu Fulnek a Městském informačním centru Fulnek, kde je možno hlasovací lístek také odevzdat. Hlasovací lístek bude obsahovat subjekty, které se do ankety přihlásily. Pokud věříte v potenciál úřadu, přispějte svým hlasem k možnému vítězství v této občanské anketě. Děkujeme za Vaši podporu a odevzdání Vašeho hlasu ať formou odevzdání hlasovacího lístku nebo hlasováním na internetu odbor vnitřních věcí Slavnostní vítání žáků do 1. tříd základních škol Prázdniny utekly jako voda a byl tu začátek nového školního roku. A jako každý rok i letos Sbor pro občanské záležitosti uspořádal slavnostní přivítání prvňáčků Základních škol J. A. Komenského a T. G. Masaryka ve Fulneku, které se uskutečnilo v Památníku J. A. Komenského. Za zvuku studentské hymny Gaudeamus Igitur vstoupily do kaple Památníku J. A. Komenského starostka města paní Bc. Jana Mocová, ředitelky základních škol paní Mgr. Vilma Klevarová a paní Mgr. Anna Kolovratová společně s třídními učitelkami 1. tříd. Poté, co byly děti přivítány předsedkyní SPOZu paní Ilonou Schenkovou, pronesla uvítací projev paní starostka. Na závěr předala ředitelkám a třídním učitelkám kytičky a popřála jim hodně trpělivosti a úspěchů v jejich náročné práci. Sbor pro občanské záležitosti věnoval dětem malé dárkové balíčky v podobě reflexních přívěsků na aktovku a popřál dětem i rodičům úspěšný školní rok. Ilona Schenková, předsedkyně SPOZ Ztráty a nálezy Vážení občané, od srpna letošního roku je na webových stránkách města Fulnek v sekci Městský úřad zřízen úsek Ztráty a nálezy. Zde je uveden stručný popis věcí a datum i místo jejího nalezení. Bližší informace podá Zuzana Berlinská, tel.č.: , Pokud se vlastník k nálezu nepřihlásí do 6 měsíců od jeho odevzdání městskému úřadu, připadá tento nález do vlastnictví města (viz ust. 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Upozornění finančního odboru Finanční odbor Městského úřadu Fulnek upozorňuje občany, kteří jsou držiteli psů, na povinnost platit místní poplatek ze psů. Nedoplatky na tomto místním poplatku k dnešnímu dni činí Kč. Poplatníkům, kteří poplatek ze psů uhradili až po lhůtě splatnosti, tzn. po každého kalendářního roku anebo jej neuhradili vůbec, bude v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010 o místním poplatku ze psů nezaplacený poplatek navýšen platebním výměrem o 50%. Finanční odbor rovněž upozorňuje na nutnost platit nájemné za pronájem pozemků a stromů ve lhůtě splatnosti stanovené příslušnou nájemní smlouvou. Občany, kteří doposud nezaplatili nedoplatky na úhradách za sběr a svoz komunálního odpadu, žádá finanční odbor o neprodlené zaplacení. pokračování na staně 6 5

6 informace z radnice Upozornění pokračování ze strany 5 Finanční odbor doporučuje všem občanům provést kontrolu, zda nemají dluh po splatnosti vůči městu, neboť dluhy a nedoplatky jsou uplatňovány v soudním řízení a následně vymáhány prostřednictvím soudního exekutora. Tím dlužníkovi vznikají další náklady, fulnecký zpravodaj které je dlužník povinen uhradit a které mohou až několikanásobně překročit původní dlužnou částku. Ing, Vlasta Kovačičová vedoucí finančního odboru Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Fulnek (FRB) Zastupitelstvo města Fulneku schválilo na svém zasedání dne usnesením č. 293/12/12 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok V rámci tohoto výběrového řízení mohou žádat občané či právnické osoby, vlastnící rodinný dům, bytový dům či byt na území města Fulneku včetně místních částí: Termín podání žádostí je od do s tím, že půjčky bude možno čerpat od do konce roku Tiskopisy a další informace je možno získat na Městském úřadě ve Fulneku v kanceláři č. 53 u paní Kateřiny Šalatové, tel nebo na webových stránkách cz/ v sekci Úřad online, Formuláře, Finanční odbor, Půjčky z fondu rozvoje bydlení města. finanční odbor MěÚ Fulnek poř. číslo účel půjčky lhůta splat. v letech obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let zateplení obvodového pláště u domu staršího 5 let výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu staršího 10 let úrok v % p.a. max. výše půjčky v tis. Kč /dům /byt, 60/dům 30/byt, 60/dům 50/byt, 100/dům 5 izolace domu staršího 10 let /dům 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu a při výstavbě nového domu /dům 7 zřízení plynového nebo elektrického topení 40/byt včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při /dům výstavbě nového domu 8 9 výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná tělesa) u domu staršího 10 let /byt 40/dům 20/byt 40/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační nebo vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /dům Podzimní svoz velkoobjemového (VO) a nebezpečného odpadu (NO) Odvoz odpadů bude prováděn v přesně stanovenou dobu na předem určeném místě. Odpad převezmou pracovníci firmy OZO Ostrava. Svoz ve Fulneku čas a místo: sobota pojízdná souprava vozidel Stanoviště č. 1 parkoviště U kina 8:00 hod. 12:00 hod. Stanoviště č. 2 areál tech. služeb, Bílovecká čp :00 hod. 12:00 hod. způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO Ostrava Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase a na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned ve 12:00 hod. odjedou. Svoz v obci Děrné, Kostelec a Stachovice 6 Soupravy z Fulneku pojedou do obce Děrné a Stachovice. čas a místo: sobota pojízdná souprava vozidel Děrné, Kostelec - parkoviště u KD Děrné 13:00 hod. 16:00 hod. Stachovice parkoviště naproti hostinci U Splavu 13:00 hod. 16:00 hod. Prosíme majitele motorových vozidel, aby v danou dobu neparkovali na výše uvedených stanovištích svá auta. Podzimní svoz v ostatních obcích Na níže uvedených stanovištích budou ve středu umístěny kontejnery 7m 3, kontejnery budou odvezeny ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Pro tyto obce pojede v sobotu sběrna nebezpečného odpadu, a to dle času uvedeného vedle stanoviště. Dolejší Kunčice - slepá ulice u kostela 8:00-8:45 hod. Vlkovice - u zastávky ČSAD, tel. budka 9:00-9:45 hod. Jerlochovice - naproti ZD, po pravé straně silnice za potokem 10:00-10:45 hod. Jerlochovice - most U Brtníka 11:00-11:45 hod. Jestřabí - u kaple 12:00-12:45 hod. Lukavec - zastávka ČSAD 13:15-14:00 hod. Jílovec - u váhy 14:15-15:00 hod. Pohořílky - na staré cestě 15:15 16:00 hod. Několik důležitých upozornění: VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika a po-

7 říjen 2012 informace z radnice dobné větší předměty, které nevejdou do běžné popelnice na komunální odpad. NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, farmaceutický odpad (léky), oleje, čistící prostředky, jedy aj. Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO nashromážděného při půlročním provozu domácnosti. Mimořádné množství odpadů (např. při vyklízení zakoupené nemovitosti, kompletní výměně zařízení celé nemovitosti apod.) je třeba řešit individuálním způsobem. Stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! To platí i pro lepenku, eternit, okna apod. Akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácnosti, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO! P ř ípad né dot a z y k orga n izaci svozu VO a NO poskytnou pracovníci Městského úřadu ve Fulneku na tel , odbor IŽP MĚSTO FULNEK zastoupené Správou majetku města Fulneku zveřejňuje záměr odprodeje bytové jednotky o velikosti 2+1 v domě čp.65 na ulici Masarykova ve Fulneku včetně spoluvlastnického podílu ve výši 666/8612 na společných částech budovy a pozemku parc.č.68,69 zastavěná plocha o výměře 173 m 2 a 162 m 2 v k.ú. Fulnek Bytová jednotka č. 1 Byt 2+1 umístěný v přízemí budovy o celkové podlahové výměře 57,8 m 2 (kuchyň 11,8 m 2, 1. pokoj 18,2 m 2, 2. pokoj 14 m 2, předsíň 8,50 m 2, koupelna 3,5 m 2, WC 0,9 m 2, spíž 0,9 m 2 ). Vybavení bytové jednotky je umyvadlo, vana, WC mísa s nádrží, ohřev teplé užitkové vody je zajištěn el. bojlerem. Minimální nabídková cena bytové jednotky se součástmi a příslušenstvím včetně spoluvlastnického podílu je vyhlašovatelem stanovena na: Kč Nabídkového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Kritéria pro posuzování nabídek jsou vyhlašovatelem stanovena takto: a) nejvyšší nabídnutá kupní cena b) zájemce na odkoupení bytové jednotky složí kauci ve výši Kč na účet města Fulneku č /0800. Kauce bude neúspěšným zájemcům vrácena do 1 měsíce po podpisu kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Pokud zájemce neuzavře kupní smlouvu do 3 měsíců od schválení prodeje v zastupitelstvu města, propadne kauce ve prospěch města. Uzávěrka nabídkového řízení je stanovena do v hod. Vyhodnocení nabídkového řízení proběhne za těchto podmínek: 1. Za doručené žádosti bez uvedení ceny se pokládají všechny žádosti, které budou v den a hodinu uzávěrky nabídkového řízení doručeny poštou nebo osobně na Správu majetku města Fulneku, ul. 1. máje 214, Fulnek. Na žádosti doručené po stanoveném termínu nebude brán zřetel. 2. Nabídky včetně ceny přinesou zájemci na odkoupení bytu dne v 15:00 hod. k jednání Rady města Fulneku v zalepené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy: Soutěž Masarykova čp. 65/1, Fulnek a doklad o provedené úhradě kauce ve výši Kč na účet města Fulneku. 3. Jednání Rady města se uskuteční v budově Městského úřadu v I. poschodí v zasedací místnosti. Pozvánky k jednání již nebudou zasílány. 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončit nabídkové řízení i bez vyhlášení vítězné nabídky. 5. Kupní smlouva s vítězným zájemcem bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. 6. Kupní cena bude vítězným zájemcem uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy. 7. Koupě bytu bude podmíněna závazkem kupujícího dodržet stávající účel užívání. 8. Všichni zájemci budou písemně vyrozuměni o výsledku nabídkového řízení. Prohlídka bytové jednotky bude zájemcům umožněna po dohodě. Bližší informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Ing. Oldřich Chromý, Správa majetku města Fulneku, 1. máje 214, Fulnek, tel.: Ve Fulneku dne Ing. Oldřich Chromý vedoucí organizace 7

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR číslo 01N/03/2014. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ číslo 01N/03/2014

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR číslo 01N/03/2014. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ číslo 01N/03/2014 Strana 1 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org Město Hořice zveřejňuje podle 39 odstavce

Více

U S N E S E N Í 21. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 23.9.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 21. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 23.9.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 21. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 147/2015 V Soběšovicích dne 24.9.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více