Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str Školství str Hasiči str. 18 Články čtenářů str Volný čas str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str."

Transkript

1 ř í j e n F u l n e c k ý č í s l o 10 z p r a v o d a j Tane ní ve er s Relaxkem V letošním roce vyšlo 1. zá í na sobotu a mnoho d tí si jist oddychlo, že si mohou prodloužit prázdniny a oddálit tak za átek školního roku. Víme všichni, že po átek školního roku je vždycky hektický a trvá n jakou dobu, než se všechno ut epe a dostane do zajetých kolejí. A proto jsme se rozhodli navázat na lo ský ro ník Roztan eného podzimu, který byl spojený s oslavou 3. narozenin otev ení Relaxka. I letos jste mohli vid t mnoho zajímavých vystoupení. Mezi nová ky vystoupila mladá dív í skupina Young Lighters pod vedením Libora Besedy. Tane ním vystoupením zpest ili program žáci ZŠ T.G.M. Fulnek s choreografií paní Jany Dubcové. Zavítal k nám i všem známý Dan Vasil Nedokon ený se svým Šumem svistu z Tošovic a úžasným oh ostrojem. Nesmíme zapomenout i na naše skv lé babi ky z Relaxka, které jsou stále ak ní a tvo ivé. Perli kou ve era bylo dlouho utajované vystoupení nad jných tane ních um lc 6 boys, které ohromilo p edevším dámskou ást publika. D kujeme všem divák m, kte í nás p išli podpo it i za tak nep íznivého po así. Velký dík pat í všem tane ník m a dobrovolník m, kte í se podíleli na p íprav ob erstvení a realizaci tane ního ve era a také Liborovi Besedovi za technický a sv telný servis. Pod kování si zaslouží také naši tradi ní kameramani p. František Gold a Mirek Al er, kte í celý ve er zdokumentovali. Již nyní se t šíme na další spole né akce, které m žete sledovat na Fulnečka 2012 Relaxko Tým Úspěch Lucky Hrdové Relaxko Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str Školství str Hasiči str. 18 Články čtenářů str Volný čas str. 20 Dne otev eno Relaxku Inzerce str. 21bylo Zveme vásv str. 22 ve Fulneku rodinné centrum pro malé i velké. Pravideln se mohou maminky scházet v úterý a ve tvrtek od hod.. P ipraveno je také hlídání d tí pro aktivní c e maminky, n a 6 které K si č budou chtít u nás zacvi it. Do programu bude za azena návšt va solné jeskyn a saunování pro všechny maminky, které cht jí vést své d ti ke zdravému životnímu stylu. Nebu te samy doma a p ij te mezi nás.

2 informace z radnice Komentář starostky Vážení spoluobčané, letos již podesáté otevíráte měsíčník plný zajímavostí ze života našeho města. A možná při tom čtení pocucáváte jantarově zlatavý Courvoisier, vyrobený před rokem. To už se zase může, i když má okolo 40 %. Ministr Heger totiž k velké radosti svého stájového kolegy opět otevřel kohoutek, tedy alespoň pro destiláty s datem narození 2011 a nižším. Podle mého názoru to byly velmi dobře zvládnuté policejní manévry řízené vládou, i když se tu a tam ozývají kritická slova. Přitom by bylo velmi pošetilé se domnívat, že za jiných vlád včetně těch komunistických se nepančovalo, nepálilo načerno a že za to mohou vysoká spotřební daň společně s DPH. Statistiky napoví, že patříme do evropského podprůměru, tedy co se výše daňového zatížení na alkohol týče - v Evropě je totiž spousta zemí s daleko vyšším. Ve spotřebě na osobu jsme ale jiní kabrňáci, velmi rychle jsme se totiž usídlili ve skupince největších neřestníků. A tady je potřeba hledat jádro problému. Ne, nebudu tady po benešovsku kázat o tom, že se nesmí pít, pouze připomenu otázku znalosti míry, která je jedním z výsostných znaků naší křesťanské civilizace. Stejně jako bych chtěla zdůraznit, že smrt několika desítek lidí na otravu methanolem je pro mne hrozným a extrémním příkladem toho, jak se lidi dokáží navzájem šidit, přechytračovat a obelhávat, využívat slabosti druhých ke svému prospěchu. Vím, naše společnost je tohoto marasmu plná, ale není možno si stěžovat. Jsem naprosto přesvědčena, že to začíná odspodu a že vláda je jen a pouze taková, jaký je lid. Nepřilétla totiž z Marsu. Nesmíme proto hledat viníky okolo sebe, nýbrž pracovat na tom, abychom se sami stali lepšími. Jak říká Komenský: Je nutné odložit zbraně temnot lstí a vášní a odít se zbraněmi světla, pravdy a lásky. To světlo a jeho nositele je potřeba neustále hledat, nerezignovat, nenechat se zmást názory lidí, kteří říkají, že to nemá cenu. Možná některé z nich naleznete na seznamech kandidátů pro nadcházející krajské volby, které proběhnou října. Možná budou skryti pod nánosem horlivců mířících do horních pater. Pečlivě si je vyzobávejte, googlujte, studujte, vnímejte, co vám říkají, co dokázali. Nepodléhejte populistům, kteří vám naslibují hory doly, na druhé straně ani svému pokušení vyřešit to bezpracně a bez zapojení šedé mozkové kůry jedním mocným křížkem. Svoji dnešní úvahu zakončím přáním, ať je vaše volba tím nejlepším pro náš nádherný kraj. Informace o získaných dotacích: Byla nám přiznána dotace z Ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality ve výši Kč na vybavení hřiště v parku na autobusovém nádraží. Do konce letošního roku by zde měla být instalována lezecká stěna a provedeny úpravy terénu. Celkové náklady cca Kč. V rámci modernizace dětských hřišť ve Fulneku jsme z Regionálního operačního programu obdrželi dotaci ve výši ,- Kč. V příštím roce budou vybudována 3 dětská hřiště, a to na sídlišti 1. Máje - Požární, na ul. Pivovarské, nad MŠ U Sýpky. Předpokládané náklady na realizaci těchto dětských hřišť budou Kč. Zúčastnili jsme se : vítání prvňáčků v Památníku J.A.Komenského kontrolního dne na akci vodovod Vlkovice - Štafetového dne ZŠ a MŠ T.G.Masaryka zajímavé přednášky Tibet: Země v exilu. Přednášející Tereza Natálie Mročková nám velmi poutavou formou přiblížila život v této zemi. Měli jsme možnost ochutnat i tibetský nápoj lassi. Doufám, že to nebylo poslední setkání společně se zástupcem fulneckých škol městských slavností v družebním městě Téglas v Maďarsku. Byla projednána další spolupráce mezi městy a zejména mezi školami. - společně s ředitelkami škol a vedoucím SMMF informativní schůzky k problematice energetického managementu ve městě setkání s jubilanty fulnecký zpravodaj Jednali jsme se zástupci Správy a údržby silnic, Dopravního inspektorátu PČR Nový Jičín, Krajského úřadu v Ostravě, Městského úřadu v Odrách ve věci zklidnění dopravy na ul. Opavská omezením průjezdu nákladních vozidel. Bylo dohodnuto, že na příjezdových komunikacích budou umístěny značky se zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 t. Věřím, že tímto bude vyřešen dlouholetý požadavek občanů bydlících v této části města s nájemci obou domů s pečovatelskou službou ve věci změny systému poskytování pečovatelské služby k Pečovatelská služba by měla být od tohoto data poskytována za úplatu nejen obyvatelům zmíněných domů, ale všem občanům našeho města včetně jeho částí, kteří o ni požádají. Město bude dokrývat rozdíl mezi cenou služby dle vyhlášky a skutečnými náklady se správcem církevního majetku ve věci údržby hřbitovů a hřbitovních zdí. Bylo dohodnuto, že opravu ohradních zdi kolem hřbitovů ve vlastnictví církve (Stachovice, Dolejší Kunčice ) zabezpečí vlastník, tj. církev. Ohradní zdi kolem hřbitovů ve vlastnictví města (Vlkovice..) bude udržovat město. - Se zástupci Mikroregionu Poodří, Mikroregionu Odersko, Mikroregionu Bílovecko a města Studénky ve věci přípravy destinačního managementu jako samostatného právního subjektu a přípravy akčního plánu. Palec nahoru - Osadnímu výboru a občanům Děrného, kteří se podíleli na zabudování odvodňovacích žlabů, které dodalo město, na místní komunikaci směrem od kostela na dolní konec. - Organizátorům, účinkujícím a návštěvníkům festivalu Fulnečka 2012, kteří společně vytvořili nádhernou pozdně letní atmosféru. Milí občané, přeji vám, ať si naplno užijete krásu a barevnost podzimu ve všech jeho podobách. A všem oknům našeho nádherného města, ať jsou jeho věrnými zrcadly. Jana Mocová, starostka 2

3 říjen 2012 Z jednání rady a zastupitelstva města Vážení občané, Rada města Fulneku po projednání na své 46. mimořádné schůzi konané dne rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce Oprava části komunikací recyklátem ve Fulneku a místních částech s firmou Rosis s.r.o., IČ: , Vrchní 1556/43, Opava Kateřinky uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce Celková oprava schodiště na ul. Na Stráni parc. č. 256 ost. pl. v k. ú. Fulnek s firmou Jaroslav Liďák, IČ: , Staré Hamry 233, PSČ Rada města Fulneku po projednání na své 47. řádné schůzi konané dne rozhodla uzavřít mandátní smlouvu na zabezpečení podlimitní veřejné zakázky s názvem Energetické úspory objektu ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku, Česká 339, příspěvková organizace se společností ecentre, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1595/14, IČ: že nejvýhodnější nabídku na dodávky elektrické energie pro období od do v rámci veřejné zakázky Dynamický nákupní systém dodávek elektrické energie pro město Fulnek, ev. č.: VZ , podala firma Centropol Energy, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem udělit výjimku z nejvyššího počtu žáků pro Základní školu J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, p. o., pro školní rok 2012/2013, a to: ve třídě 4. A z původního stanoveného počtu 30 na počet 31, ve třídě 6.A z původního stanoveného počtu 30 na počet 32 (viz vyhláška č. 48/2005 Sb.) zveřejnit záměr pronájmu Autokempu Jerlochovice, který je tvořen nemovitostmi zapsanými na listu vlastnictví č pro obec Fulnek v k. ú. Jerlochovice. Minimální cena za pronájem celého objektu je Kč/měsíc. Předpokládaný termín pronájmu: , nájem na dobu určitou 10 let s možností výpovědi v průběhu prvního roku zadat veřejnou zakázku Pečovatelská služba pro obyvatele města Fulneku ve zjednodušeném podlimitním řízení povolit vstup na ochoz radniční věže budovy Městského úřadu ve Fulneku pro veřejnost včetně každoroční akce pod názvem Dny evropského dědictví, a to v souladu se statickým výpočtem zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Úklidové práce v budově Městského úřadu Fulnek zvýšit stávající měsíční nájemné z bytů č. 5, 12 v domě čp. 216 ve Fulneku na ul. Požární, z bytu č. 8 v domě čp. 637 ve Fulneku na ul. 1. máje, z bytu č. 8 v domě čp. 638 ve Fulneku na ul. 1. máje a z bytu č. 4 v domě čp. 666 ve Fulneku na ul. Pivovarská na částku 43,00 Kč/m 2 od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po doručení návrhu na zvýšení nájemného nájemcům, podat u příslušného soudu návrh na určení výše nájemného v případech, kdy pro nesouhlas nájemce nedojde k uzavření příslušného dodatku k nájemní smlouvě či k písemné akceptaci návrhu na zvýšení nájemného nájemcem ve lhůtě stanového občanským zákoníkem poskytnout veřejnou finanční podporu dar z rozpočtu města Fulnek na rok 2012 příspěvkové organizaci Domov Odry, se sídlem Odry, Hranická 56, PSČ , IČ: , ve výši Kč na úhradu provozních nákladů v roce 2012 nepronajmout pozemek parc. č. 66 ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 330 m 2 v k. ú. Jerlochovice zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č trvalý travní porost a pozemku parc. č ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře cca 750 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena pronájmu 2 Kč/m 2 schválila podání žádosti o dotaci do XXXVIII. výzvy Operačního programu Životního prostředí, 2. prioritní osy, podoblast podpory Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT, na realizaci projektu Mateřská škola Děrné podání žádosti o vyplacení odměny v rámci Motivačního programu pro obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1,2 a 6, provozovaného společností ELEK- TROVIN a.s., na pořízení 7 ks kontejnerů na malé spotřebiče výzvu k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky Pečovatelská služba pro obyvatele města Fulneku informace z radnice vzala na vědomí výzvu Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách ke spolupráci při sociálním začleňování zprávu o finančním hospodaření města za 1. pololetí r pověřila členku Zastupitelstva města Fulneku paní Mgr. Milenu Kovačíkovou k přijímání prohlášení o uzavření manželství Rada města Fulneku po projednání na své 48. mimořádné schůzi konané dne rozhodla, že nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky s názvem Kontokorentní úvěr a úvěrový rámec pro město FULNEK, ev. č.: VZ předložil uchazeč Česká spořitelna, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ že nejvýhodnější nabídku na výkon technického dozoru investora při realizaci akce Energetické úspory objektu ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku Česká 339, příspěvková organizace, podala firma DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava Moravská Ostrava Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 12. zasedání konaném dne schválilo Strategický plán rozvoje města Fulnek na léta změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Jerlochovice a katastrálním územím Fulnek přijetí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky schodiště ke kostelu Nejsvětější Trojice na p.p.č. 93, rejstř. č. ÚSKP 46684/ z Ministerstva kultury ve výši Kč Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory projektů z rozpočtu města Fulneku plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací zamítlo pořízení změny Územního plánu města Fulnek podle ust. 6 odst. 5 písm. a) a 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pokračování na staně 4 3

4 rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na rok 2013, termín pro podání žádosti do zveřejnit záměr prodeje části pozemku informace z radnice Z jednání pokračování ze strany 3 parc. č. 719 zahrada o výměře cca 123 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena pozemku 200 Kč/m 2 neprodat části pozemku parc. č. 193/1 zahrada o výměře 55 m 2, parc. č. 669/40 orná půda o výměře 4 m 2 a parc. č. 208/2 vodní plocha, tok umělý o výměře 51 m 2 v k. ú. Stachovice neprodat část pozemku parc. č. 416/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 775 m 2 v k. ú. Děrné neprodat pozemek parc. č. 542 trvalý travní porost o evidované výměře 1919 m 2 v k. ú. Děrné zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 925/1 zahrada o výměře 103 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena dle znaleckého posudku zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1646/1 orná půda, dle geometrického plánu č /2012 dílu a o výměře 60 m 2 a dílu b o výměře 56 m 2, v k. ú. Fulnek, minimální cena 200 Kč/m 2 prodat pozemek parc. č. st. 211/3 o evi- dované výměře 5 m 2 v k. ú. Lukavec u Bílovce, paní Marcele Šupolové, za celkovou cenu 500 Kč, tj. 100 Kč/m 2 prodat pozemky parc. č. 200 zahrada o evidované výměře 590 m 2, parc. č. 201 orná půda o evidované výměře 295 m 2 a parc. č. 205 orná půda o evidované výměře 345 m 2, vše v k. ú. Fulnek, panu Stanislavu Peterkovi, za celkovou cenu Kč, tj. 50 Kč/m 2 u pozemku parc. č. 201 a 205 a 30 Kč/m 2 u pozemku parc. č. 200 v k. ú. Fulnek prodat pozemek parc. č. 1256/1 o evidované výměře 1275 m 2 v k. ú. Fulnek, Ing. Tomáši Kopřivovi, za celkovou kupní cenu Kč, tj. za cenu 500 Kč/m 2 bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 10 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Děrné, dle geometrického plánu č /2012 pozemku parc. č. 10/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 440 m 2 v k. ú. Děrné z majetku České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: , do majetku města Fulneku, Fulnek, nám. Komenského 12, IČ: zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 1 o velikosti 2+1 v domě čp. 65 na ulici Masarykova ve Fulneku včetně spoluvlastnického podílu ve výši 666/8612 na společných částech budovy a pozemku parc. č. 68, 69 zastavěná plocha o výměře 173 m 2 a 162 m 2 vše v k. ú. Fulnek, dle platných Zásad pro převod domů, bytů, nebytových prostor a pozemků, tvořících s nimi funkční celky v majetku města Fulneku za minimální cenu Kč zveřejnit záměr prodeje bytu č. 4 v domě čp. 40 na ulici Kledenského ve Fulneku dle platných Zásad pro převod domů, bytů, nebytových prostor fulnecký zpravodaj a pozemků, tvořících s nimi funkční celky v majetku města Fulneku ponechat přeplatek z vyúčtování veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti za rok 2011 na zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce 2013 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, o místním poplatku ze psů vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci do XXXVIII. výzvy Operačního programu Životního prostředí, 2. prioritní osy, podoblast podpory Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT, na realizaci projektu Mateřská škola Děrné zprávu o finančním hospodaření města za 1. pololetí r informaci o došlé petici ve věci zrušení herny na ul. Kledenského ve Fulneku informaci o došlé petici ve věci nedostatečné kapacity mateřských škol ve Fulneku a jeho místních částech informaci, že nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky s názvem Kontokorentní úvěr a úvěrový rámec pro město FULNEK, ev. č.: VZ předložil uchazeč Česká spořitelna, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ Úplná znění usnesení jsou uveřejněna na webových stránkách města Bc. Jana Mocová, starostka Volby 2012 do zastupitelstev krajů Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starostka Města FulnekU podle 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne od 14:00 do 22:00 hod. dne od 08:00 do 14:00 hod. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů je ve volebním okrsku č. 1 (budova hasičské zbrojnice, Jerlochovice čp. 99 zasedací místnost) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jerlochovice. 4 ve volebním okrsku č. 2 (budova hasičské zbrojnice Fulnek, 1. máje čp. 247 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku na ul. Fučíkova, Hranická, Krátká, Lužní, Mendlova, Na Stráni, Požární, Spartakiádní, Sportovní, Tovární, Tyršova, 1. máje. ve volebním okrsku č. 3 (budova Městského úřadu Fulnek, nám. Komenského čp. 12 zasedací místnost - přízemí vlevo) pro voliče bydlící ve Fulneku na ul. Cechovní, Kledenského, Kostelní, nám. Komenského, Pivovarská, Řeznická, Sborová, a pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jestřabí. ve volebním okrsku č. 4 (budova Městského kulturního centra Fulnek, Palackého čp. 305 salonek v přízemí vedle restaurace) pro voliče bydlící ve Fulneku na ul. Česká, Jar. Konečného, Kapucínská, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Lukavská, Na Výsluní, Palackého, Říční, U Sýpky, Vančurova, Wolkerova, Zahradní, Za Klášterem. ve volebním okrsku č. 5 (budova Základní školy T.G.Masaryka, Masarykova čp. 426, Fulnek hlavní vchod do staré budovy ZŠ, třída č. 6 přízemí) pro voliče bydlící ve Fulneku na ul. Bezručova, Bílovecká, Cihelní, Č.Kramoliše, Dělnická, Děrenská, Jelení, Leoše

5 říjen 2012 informace z radnice Janáčka, L. Mašínové, Masarykova, Mlýnská, Na Slezsku, Nádražní, Opavská, Pekařská, Polní, Švédská, Švermova, Vojt. Martínka, Zámecká. ve volebním okrsku č. 6 (budova osadního výboru, Jílovec čp. 2 zasedací místnost) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Jílovec a Pohořílky. ve volebním okrsku č. 7 (budova osadního výboru, Děrné čp. 109 zasedací místnost) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Děrné a Kostelec. ve volebním okrsku č. 8 (budova hasičské zbrojnice, Vlkovice čp. 102 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Vlkovice. ve volebním okrsku č. 9 (budova osadního výboru, Dolejší Kunčice čp. 30) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Dolejší Kunčice. ve volebním okrsku č. 10 (budova hasičské zbrojnice, Stachovice čp. 90 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Stachovice. ve volebním okrsku č. 11 (budova osadního výboru, Lukavec čp. 86 zasedací místnost v I. poschodí) pro voliče bydlící ve Fulneku, část Lukavec. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do zastupitelstev krajů hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ve Fulneku dne 12. září 2012 Bc. Jana Mocová, starostka Městský úřad Fulnek se přihlásil do Ankety společenské odpovědnosti Městský úřad Fulnek se v letošním roce přihlásil do Ankety společenské odpovědnosti. Od 1. července 2012 do 30. listopadu 2012 tak můžete právě Vy, občané našeho města, ale i ostatní veřejnost, vyjadřovat svůj názor a prostřednictvím ankety hlasovat pro náš úřad odevzdáním hlasovacího lístku nebo prostřednictvím hlasování na internetu. Hlasovací lístek v tištěné podobě bude k dispozici ve vybraných regionálních tiskovinách a na webových stránkách na podatelně Městského úřadu Fulnek a Městském informačním centru Fulnek, kde je možno hlasovací lístek také odevzdat. Hlasovací lístek bude obsahovat subjekty, které se do ankety přihlásily. Pokud věříte v potenciál úřadu, přispějte svým hlasem k možnému vítězství v této občanské anketě. Děkujeme za Vaši podporu a odevzdání Vašeho hlasu ať formou odevzdání hlasovacího lístku nebo hlasováním na internetu odbor vnitřních věcí Slavnostní vítání žáků do 1. tříd základních škol Prázdniny utekly jako voda a byl tu začátek nového školního roku. A jako každý rok i letos Sbor pro občanské záležitosti uspořádal slavnostní přivítání prvňáčků Základních škol J. A. Komenského a T. G. Masaryka ve Fulneku, které se uskutečnilo v Památníku J. A. Komenského. Za zvuku studentské hymny Gaudeamus Igitur vstoupily do kaple Památníku J. A. Komenského starostka města paní Bc. Jana Mocová, ředitelky základních škol paní Mgr. Vilma Klevarová a paní Mgr. Anna Kolovratová společně s třídními učitelkami 1. tříd. Poté, co byly děti přivítány předsedkyní SPOZu paní Ilonou Schenkovou, pronesla uvítací projev paní starostka. Na závěr předala ředitelkám a třídním učitelkám kytičky a popřála jim hodně trpělivosti a úspěchů v jejich náročné práci. Sbor pro občanské záležitosti věnoval dětem malé dárkové balíčky v podobě reflexních přívěsků na aktovku a popřál dětem i rodičům úspěšný školní rok. Ilona Schenková, předsedkyně SPOZ Ztráty a nálezy Vážení občané, od srpna letošního roku je na webových stránkách města Fulnek v sekci Městský úřad zřízen úsek Ztráty a nálezy. Zde je uveden stručný popis věcí a datum i místo jejího nalezení. Bližší informace podá Zuzana Berlinská, tel.č.: , Pokud se vlastník k nálezu nepřihlásí do 6 měsíců od jeho odevzdání městskému úřadu, připadá tento nález do vlastnictví města (viz ust. 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Upozornění finančního odboru Finanční odbor Městského úřadu Fulnek upozorňuje občany, kteří jsou držiteli psů, na povinnost platit místní poplatek ze psů. Nedoplatky na tomto místním poplatku k dnešnímu dni činí Kč. Poplatníkům, kteří poplatek ze psů uhradili až po lhůtě splatnosti, tzn. po každého kalendářního roku anebo jej neuhradili vůbec, bude v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010 o místním poplatku ze psů nezaplacený poplatek navýšen platebním výměrem o 50%. Finanční odbor rovněž upozorňuje na nutnost platit nájemné za pronájem pozemků a stromů ve lhůtě splatnosti stanovené příslušnou nájemní smlouvou. Občany, kteří doposud nezaplatili nedoplatky na úhradách za sběr a svoz komunálního odpadu, žádá finanční odbor o neprodlené zaplacení. pokračování na staně 6 5

6 informace z radnice Upozornění pokračování ze strany 5 Finanční odbor doporučuje všem občanům provést kontrolu, zda nemají dluh po splatnosti vůči městu, neboť dluhy a nedoplatky jsou uplatňovány v soudním řízení a následně vymáhány prostřednictvím soudního exekutora. Tím dlužníkovi vznikají další náklady, fulnecký zpravodaj které je dlužník povinen uhradit a které mohou až několikanásobně překročit původní dlužnou částku. Ing, Vlasta Kovačičová vedoucí finančního odboru Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Fulnek (FRB) Zastupitelstvo města Fulneku schválilo na svém zasedání dne usnesením č. 293/12/12 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok V rámci tohoto výběrového řízení mohou žádat občané či právnické osoby, vlastnící rodinný dům, bytový dům či byt na území města Fulneku včetně místních částí: Termín podání žádostí je od do s tím, že půjčky bude možno čerpat od do konce roku Tiskopisy a další informace je možno získat na Městském úřadě ve Fulneku v kanceláři č. 53 u paní Kateřiny Šalatové, tel nebo na webových stránkách cz/ v sekci Úřad online, Formuláře, Finanční odbor, Půjčky z fondu rozvoje bydlení města. finanční odbor MěÚ Fulnek poř. číslo účel půjčky lhůta splat. v letech obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let zateplení obvodového pláště u domu staršího 5 let výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu staršího 10 let úrok v % p.a. max. výše půjčky v tis. Kč /dům /byt, 60/dům 30/byt, 60/dům 50/byt, 100/dům 5 izolace domu staršího 10 let /dům 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu a při výstavbě nového domu /dům 7 zřízení plynového nebo elektrického topení 40/byt včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při /dům výstavbě nového domu 8 9 výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná tělesa) u domu staršího 10 let /byt 40/dům 20/byt 40/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační nebo vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /dům Podzimní svoz velkoobjemového (VO) a nebezpečného odpadu (NO) Odvoz odpadů bude prováděn v přesně stanovenou dobu na předem určeném místě. Odpad převezmou pracovníci firmy OZO Ostrava. Svoz ve Fulneku čas a místo: sobota pojízdná souprava vozidel Stanoviště č. 1 parkoviště U kina 8:00 hod. 12:00 hod. Stanoviště č. 2 areál tech. služeb, Bílovecká čp :00 hod. 12:00 hod. způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO Ostrava Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase a na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned ve 12:00 hod. odjedou. Svoz v obci Děrné, Kostelec a Stachovice 6 Soupravy z Fulneku pojedou do obce Děrné a Stachovice. čas a místo: sobota pojízdná souprava vozidel Děrné, Kostelec - parkoviště u KD Děrné 13:00 hod. 16:00 hod. Stachovice parkoviště naproti hostinci U Splavu 13:00 hod. 16:00 hod. Prosíme majitele motorových vozidel, aby v danou dobu neparkovali na výše uvedených stanovištích svá auta. Podzimní svoz v ostatních obcích Na níže uvedených stanovištích budou ve středu umístěny kontejnery 7m 3, kontejnery budou odvezeny ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Pro tyto obce pojede v sobotu sběrna nebezpečného odpadu, a to dle času uvedeného vedle stanoviště. Dolejší Kunčice - slepá ulice u kostela 8:00-8:45 hod. Vlkovice - u zastávky ČSAD, tel. budka 9:00-9:45 hod. Jerlochovice - naproti ZD, po pravé straně silnice za potokem 10:00-10:45 hod. Jerlochovice - most U Brtníka 11:00-11:45 hod. Jestřabí - u kaple 12:00-12:45 hod. Lukavec - zastávka ČSAD 13:15-14:00 hod. Jílovec - u váhy 14:15-15:00 hod. Pohořílky - na staré cestě 15:15 16:00 hod. Několik důležitých upozornění: VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika a po-

7 říjen 2012 informace z radnice dobné větší předměty, které nevejdou do běžné popelnice na komunální odpad. NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, farmaceutický odpad (léky), oleje, čistící prostředky, jedy aj. Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO nashromážděného při půlročním provozu domácnosti. Mimořádné množství odpadů (např. při vyklízení zakoupené nemovitosti, kompletní výměně zařízení celé nemovitosti apod.) je třeba řešit individuálním způsobem. Stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! To platí i pro lepenku, eternit, okna apod. Akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácnosti, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO! P ř ípad né dot a z y k orga n izaci svozu VO a NO poskytnou pracovníci Městského úřadu ve Fulneku na tel , odbor IŽP MĚSTO FULNEK zastoupené Správou majetku města Fulneku zveřejňuje záměr odprodeje bytové jednotky o velikosti 2+1 v domě čp.65 na ulici Masarykova ve Fulneku včetně spoluvlastnického podílu ve výši 666/8612 na společných částech budovy a pozemku parc.č.68,69 zastavěná plocha o výměře 173 m 2 a 162 m 2 v k.ú. Fulnek Bytová jednotka č. 1 Byt 2+1 umístěný v přízemí budovy o celkové podlahové výměře 57,8 m 2 (kuchyň 11,8 m 2, 1. pokoj 18,2 m 2, 2. pokoj 14 m 2, předsíň 8,50 m 2, koupelna 3,5 m 2, WC 0,9 m 2, spíž 0,9 m 2 ). Vybavení bytové jednotky je umyvadlo, vana, WC mísa s nádrží, ohřev teplé užitkové vody je zajištěn el. bojlerem. Minimální nabídková cena bytové jednotky se součástmi a příslušenstvím včetně spoluvlastnického podílu je vyhlašovatelem stanovena na: Kč Nabídkového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Kritéria pro posuzování nabídek jsou vyhlašovatelem stanovena takto: a) nejvyšší nabídnutá kupní cena b) zájemce na odkoupení bytové jednotky složí kauci ve výši Kč na účet města Fulneku č /0800. Kauce bude neúspěšným zájemcům vrácena do 1 měsíce po podpisu kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Pokud zájemce neuzavře kupní smlouvu do 3 měsíců od schválení prodeje v zastupitelstvu města, propadne kauce ve prospěch města. Uzávěrka nabídkového řízení je stanovena do v hod. Vyhodnocení nabídkového řízení proběhne za těchto podmínek: 1. Za doručené žádosti bez uvedení ceny se pokládají všechny žádosti, které budou v den a hodinu uzávěrky nabídkového řízení doručeny poštou nebo osobně na Správu majetku města Fulneku, ul. 1. máje 214, Fulnek. Na žádosti doručené po stanoveném termínu nebude brán zřetel. 2. Nabídky včetně ceny přinesou zájemci na odkoupení bytu dne v 15:00 hod. k jednání Rady města Fulneku v zalepené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy: Soutěž Masarykova čp. 65/1, Fulnek a doklad o provedené úhradě kauce ve výši Kč na účet města Fulneku. 3. Jednání Rady města se uskuteční v budově Městského úřadu v I. poschodí v zasedací místnosti. Pozvánky k jednání již nebudou zasílány. 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončit nabídkové řízení i bez vyhlášení vítězné nabídky. 5. Kupní smlouva s vítězným zájemcem bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. 6. Kupní cena bude vítězným zájemcem uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy. 7. Koupě bytu bude podmíněna závazkem kupujícího dodržet stávající účel užívání. 8. Všichni zájemci budou písemně vyrozuměni o výsledku nabídkového řízení. Prohlídka bytové jednotky bude zájemcům umožněna po dohodě. Bližší informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Ing. Oldřich Chromý, Správa majetku města Fulneku, 1. máje 214, Fulnek, tel.: Ve Fulneku dne Ing. Oldřich Chromý vedoucí organizace 7

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem

O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem 05-2014 O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem I v Javorníku se první adventní neděli slavnostně rozsvítil vánoční strom. Před několika dny se z jedné z javornických

Více

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč Hejtman Martínek navštívil Lanškroun str. 7 Vandalové poničili hřiště v Sázavském údolí str. 5 Na Den

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU Jaký je současný stav financí města? Podařilo se dotáhnout vyúčtování dotace na přednádraží prostor a rovněž je uzavřena kontrola norských fondů na opravu kostelů

Více