Výroční zpráva za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2004"

Transkript

1 Okresní nemocnice Strakonice Výroční zpráva za rok 2004 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o nemocnici 3 Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Dozorčí rada 3.3 Vedení nemocnice 3.4 Poradní orgány 3.5 Rozsah poskytovaných služeb 3.6 Předměty podnikání 3.5 Vedení zdravotních úseků (údaje k ) 3.6 Vedení technických a ekonomických úseků (údaje k ) 4 Lékařský úsek 4.1 Lůžkový fond 4.2 Rozbor využití lůžkového fondu (metodika ÚZIS) 4.3 Základní kapacitní a výkonové ukazatele Stížnosti a pochvaly pacientů, průzkumy spokojenosti 4.5 Co znamenal rok 2004 pro oddělení (viděno očima primářů) 4.6 DRG kvalitativně - výkonový pohled na lůžkovou péči 5 ošetřovatelské péče 5.1 Personální zabezpečení 5.2 Vzdělávání 5.3 Odborná činnost 5.4 Spolupráce se školami 5.5 Duchovní služby kaple - 1 -

2 6 Lékárna 6.1 Služba veřejnosti 6.2 Preskripční opatření 6.3 Pozitivní list 6.4 Poskytování lékárenských služeb okolním zdravotnickým zařízením 7 Ekonomika Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami 7.2 Skladba tržeb (v tisících Kč) 7.3 Skladba nákladů (v tisících Kč) 7.4 Vývoj nákladů a výnosů (v tisících Kč) 7.5 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek (v tisících Kč) 7.6 Závazky a pohledávky (v tisících Kč) 7.7 Stav pohledávek 7.8 Pořízené investice Sociální fond FKSP (v tisících) 8 Personalistika 8.1 Počty zaměstnanců (struktura) Průměrné hrubé mzdy Vzdělanostní struktura lékařů 8.4 Vzdělanostní struktura ošetřovatelského personálu 8.5 Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií v roce Nástup absolventů 9 Seznam sponzorů a dárců za rok Věcné dary 9.2 Peněžité dary nad Kč 10 Provoz 10.1 Stravovací provoz 10.2 Prádelna 10.3 Dopravní zdravotní služba 10.4 Údržba a hospodářská vozidla 10.5 Středisko vědeckých informací (SVI) 10.6 Úklid 10.7 Informační technologie 10.8 Areál nemocnice 10.9 Byty a ubytovna Rekreační zařízení - Kubova Huť 11 Působení odborových organizací v ON Strakonice 12 Významné akce Okresní nemocnice Strakonice v roce Výhled a cíle v roce Úsporná opatření 13.2 Investiční záměry 13.3 Významné akce 14 Kontaktní informace 15 Závěr 16 Redakční rada výroční zprávy Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 2 Rozvaha - Bilance Příloha č. 3 Příloha účetní závěrky Příloha č. 4 Certifikát mikrobiologického oddělení Příloha č. 5 Zpráva o výsledku auditu roční účetní účetní závěrky

3 1 Úvodní slovo ředitele motto: Quod hodie non est, cras erit Petronius Jestliže r byl v Okresní nemocnici Strakonice charakterizován změnou vedení, potom uplynulý rok 2004 můžeme nazvat rokem pokračování ozdravných opatření. Dynamické změny uspořádání nemocnice jako celku se projevily především v restrukturalizacích, redislokacích a personálních opatřeních. Jen pro připomenutí přesunuto bylo dětské oddělení do budovy gynekologie a porodnice, oddělení šestinedělí prošlo rekonstrukcí a snížením lůžkové kapacity na 14 (+ 1 nadstandard) v prostorách po transfuzním oddělení Nemocnice ČB, kde dříve působila písecká hemodialýza. Oddělení klinické biochemie bylo přesunuto do přízemí budovy hematologie, obě oddělení byla spojena do tzv. OKBH jakožto první fáze centralizace laboratoří. Laboratorní část centra onkologické prevence byla integrována do oddělení patologické anatomie. Výše uvedenými změnami byly uvolněny dvě nejstarší budovy nemocnice. Od podzimu se tak do bývalého dětského oddělení přestěhoval v nouzovém režimu náhradního vaření stravovací provoz. Rekonstrukce a přístavba staré budovy kuchyně potrvá do srpna 2005, pak bude budova bývalého dětského oddělení volná pro jiné využití v rámci péče o dítě a rodinu Jihočeského kraje. Do přízemí budovy biochemie se přestěhovaly laboratoře a centrum styku s veřejností hygienické služby. V prvním patře pak získalo nové prostory odběrové centrum transfusního oddělení Nemocnice České Budějovice. V oblasti lidských zdrojů pokračoval trend snižování počtu zaměstnanců, byla vypsána výběrová řízení na vedení 9 lůžkových oddělení. Hodnotícími kriteriemi nebyly jen odborné předpoklady budoucích primářů, ale i manažerské schopnosti vyrovnat se se sílícím tlakem na ekonomiku provozu. Ve třech případech došlo ke změně na postu primáře lůžkového oddělení. Koncem roku byla z prostředků Jihočeského kraje získána investiční dotace na vybudování páteřní počítačové sítě a ve spolupráci se strakonickou radnicí dotace na vybavení chirurgického oddělení. Do roku 2005 se přesouvá koncem roku získaná investiční dotace ze státního rozpočtu na přístrojové vybavení nemocnice. Rok 2004 byl ze strany plátců charakterizován postupně narůstajícími problémy s úhradami zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven. Prodlužování průměrného věku v České republice je realitou, náklady na zdravotní péči rostou, ale zdravotní pojišťovny do roku 2005 mají naši důvěru v kontrahování nejlepšího a nejvhodnějšího typu zdravotní péče pro své klienty. Motivační opatření, redislokace a nový způsob rozúčtování vnitronákladů přispěly ke snížení režijních nákladů nemocnice. Příznivě se projevila činnost vnitřního auditora. Okresní nemocnice Strakonice je významným zaměstnavatelem regionu strakonicka, v roce 2004 se naplno projevila zřizovatelská funkce Jihočeského kraje, který významným způsobem projevuje svou roli vlastníka nemocnice. Spolupráce s Městem Strakonice je na dobré úrovni. Jestliže z hlediska ekonomiky zůstává nutným předpokladem existence zdravotnického zařízení jeho vyrovnané hospodaření, pak z úhlu pohledu na nemocnici znovu zdůrazňuji jako hlavní kriterium pohled našich pacientů klientů příslušné spádové oblasti. Z tohoto hlediska konstatuji, že nedošlo ke vzestupu stížností na péči, počet přímých ocenění péče lékařů a sester i poděkování řešených přes média stoupá. MUDr. Tomáš Fiala ředitel ON Strakonice - 3 -

4 Střípky z historie nemocnice Hlavní vrátnice vjezd pro motorová vozidla. Kromě tohoto vstupu do areálu, je pro pěší vstup poblíž křižovatky u obchodního centra Hvězda. Tento vchod kdysi sloužil i pro vjezd do nemocnice

5 2 Základní údaje o nemocnici Název: Okresní nemocnice Strakonice Sídlo: Radomyšlská Strakonice I Právní forma: příspěvková organizace kraje IČO: Zřizovatel: Jihočeský kraj Datum založení: Založena dle: 35 odst.2 pís.k zák. č. 129/2000 Sb. a 27 zák. č. 250/2000 Sb. Zřizovací listina ze dne: 18. března 2003 Předmět hlavní činnosti: poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv Popis spádového území nemocnice Mapa spádové oblasti Okresní nemocnice Strakonice Na mapě je spádová oblast vymezena městy: Sušice Horažďovice Lnáře Bělčice Mirovice - Vodňany Bavorov Horní Vltavice - 5 -

6 3 Organizační struktura 3.1 Struktura řízení Zřizovatel: Jihočeský kraj Dozorčí rada Ř e d i t e l První úroveň řízení (porada vedení) Sekretariát ekonomický technický zravotní páče ošetřovatelské péče informatiky právní lidských zdrojů Ř e d i t e l Druhá úroveň řízení (porada vedoucích technických provozů) ekonomický technický DZS Údržba Provozní oddělení Technické oddělení Finanční účtárna Prádelna Stravovací provoz Odd. zdrav. informací SVI (knihovna) informačních tech

7 Ř e d i t e l Druhá úroveň řízení (porada vedoucích zdravotnických provozů) léčebné péče Oddělení primáři, vedoucí lékaři ošetřovatelské péče Oddělení vrchní sestry, vedoucí SZP 3.2 Dozorčí rada Dozorčí rada byla jmenována Radou JČ kraje. Složení dozorčí rady: Předseda: Místopředseda: Členové: 3.3 Vedení nemocnice Ředitel: Náměstek ekonomický: Hlavní sestra: Ing. Tomáš Hajdušek starosta města Katovice Ing. Pavel Vondrys starosta města Strakonice MUDr. Zdeněk Hejduk ved. zdrav. odboru JČ kraje MUDr. Vladimír Cílek primář dětského oddělení Ing. Luboš Bojanovský marketinkový ředitel Eurotel Ing. Václav Protiva ved. ekon. odboru JČ kraje Ing. Jiří Prokopius ředitel pobočky ČSOB Strakonice Ing. Luděk Joza jednatel Protom - stavební společnost Václav Heřman starosta města Vodňany MUDr. Tomáš Fiala statutární orgán Ing. Luboš Kvapil zástupce statutárního orgánu Bc. Marie Janoušková 3.4 Poradní orgány Porada vedení Porada provozních pracovníků Porada primářů a vedoucích lékařů Primářská rada (interna, chirurgie, gyn/por, ARO, dětské) Rada pro nemocniční informační systém Redakce prezentace nemocnice na WWW Porada vrchních sester Likvidační a škodní komise Etická komise Inventarizační komise Komise pro nozokomiální nákazy Stravovací komise Sterilizační komise Komise pro ošetřovatelskou dokumentaci Komise pro tvorbu ošetřovatelských standardů a audity Knihovní rada Komise kontroly programu jakosti - 7 -

8 3.5 Rozsah poskytovaných služeb Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění veřejně prospěšných činnostízdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy. Nemocnice poskytuje zdravotnické ambulantní i lůžkové služby v těchto oborech a odbornostech zdravotní péče: vnitřní lékařství všeobecná interna angiologie diabetologie endokrinologie gastroenterologie hepatologie kardiologie nefrologie revmatologie obezitologie metabolismus a výživa osteologie hemodialýza geriatrie fyziatrie balneologie a léčebná rehabilitace hematologie přenosné nemoci tuberkuloza a respirační nemoci kalmetizace alergologie a klinická imunologie neurologie dětská neurologie transfuzní služba pediatrie dětská nefrologie dětská kardiologie neonatologie psychiatrie léčba alkoholismu a jiných toxikomanií klinická psychologie sexuologie klinická onkologie dermatovenerologie dětská dermatologie korektivní dermatologie nukleární medicina chirurgie dětská chirurgie úrazová chirurgie cévní chirurgie plastická chirurgie popáleninová medicina proctologie sennologie gynekologie a porodnictví dětská gynekologie urogynekologie otorinolaryngologie foniatrie dětská otorinolaryngologie ophtalmologie urologie dětská urologie anestesiologie resuscitace a intenzivní péče algesiologie klinická biochemie lékařská mikrobiologie lékařská parazitologie lékařská virologie patologická anatomie radiodiagnostika laboratoř alergologická, laboratoř imunologická, laboratoř toxikologická, laboratoř nukleární medicíny, laboratoř klinické cytologie, laboratoř hematologická, laboratoř patologie, lékařské mykologie fyzioterapie porodní asistentka ortoptická sestra stomatologie - praktický lékař, stomatologie - ústní a čelistní chirurgie, stomatologie - ortodoncie doprava raněných, nemocných a rodiček ústavní lékárna komerční lékárna - 8 -

9 3.6 Předměty podnikání o hostinská činnost o silniční motorová doprava nákladní o silniční motorová doprava osobní o praní, žehlení opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží o správa a údržba nemovitostí o specializovaný maloobchod 3.5 Vedení zdravotních úseků (údaje k ) Oddělení Primář Vrchní sestra 1 Interní MUDr. Ivo Horný Marie Buzínová 2 Chirurgické MUDr. Jan Hlad Bohumila Školová 3 Gynekologicko porodnické MUDr. Jiří Chod Ludmila Tomšovicová 4 Dětské MUDr. Vladimír Cílek Dana Malá 5 Nervové MUDr. Marta Kučerová Dagmar Štětková 6 Plicní MUDr. Alena Dvořáková Marie Vintrová 7 Kožní MUDr. Marie Kalbáčová Renata Schánělcová 8 Oční MUDr. Jindra Říhová Marie Pahorecká 9 ARO MUDr. Jiří Jiříčko Bc. Marcela Štveráková 10 Rehabilitace MUDr. Lubor Janeček Dana Švecová 11 Radiodiagnostické oddělení MUDr. Josef Harcuba Jitka Poláková 12 Mikrobiologie Pharm.Dr. Eva Šimečková Ivana Kadlecová 13 Patologie MUDr. Ludvík Neubauer Magdalena Jánská 14 Centrální laboratoře Hematologie MUDr. Stanislav Kubů Renata Holmanová Biochemie MUDr. Alexandra Neubauerová Václav Novák Vedoucí lékař ová sestra 16 Psychiatrie MUDr. František Kučera 17 Oddělení nukleární medicíny MUDr. Hana Nájemníková Irena Fialová 18 Klinická onkologie MUDr. Pavel Švihálek 19 ORL MUDr. Hana Vlachová 20 Epidemiologie MUDr. Vladimír Hanáček 21 Lékárna Mgr. Drahomíra Záhorková Marcela Štefková - 9 -

10 3.6 Vedení technických a ekonomických úseků (údaje k ) Jméno Funkce 1 Ing. Luboš Kvapil ekonomický náměstek 2 JUDr. Alena Hanáčková právník 3 Alena Kučáková vedoucí personální úseku 4 Ing. Zdeněk Čuta informatik 5 Ing. Stanislav Laňka vedoucí finanční účtárny 6 Ing. Marcela Poklopová vedoucí oddělení zdravotnických informací 7 Ing. Karel Matas vedoucí technického úseku 8 Roman Kačírek vedoucí údržby 9 Hana Šípová vedoucí stravovacího provozu 10 Miroslav Chval vedoucí prádelny 11 Eva Fabingerová provoz areál 12 Jana Hejlková vedoucí mzdové účtárny 13 Marie Vachušková vedoucí dopravní zdravotní služby 14 Helena Lisová bezpečnostní technik 15 Věra Knetlová vedoucí útvaru krizového managementu 16 Marie Nováková operativně technická evidence 17 Renata Kovářová středisko vědeckých informací Střípky z historie nemocnice Pavilon chirurge po svém dokončení v roce

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

za období od 1. 7. 31. 12. 2014

za období od 1. 7. 31. 12. 2014 NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 7. 31. 12. 2014 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za období 1. 7. - 31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 (údaje za rok 2002 I. pololetí 2004) ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení zaměstnanci, obchodní partneři, přátelé, výroční zpráva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2012 Úvod Základní údaje o organizaci je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec, ovšem s působností Libereckého kraje, organizace je zapsaná v

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013 Centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 1 Slovo ředitele společnosti Rok 2013 byl jedním z mnoha dalších

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více