Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06"

Transkript

1 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník, ředitel společnosti MEDESA s.r.o. Platnost od: Důvěrnost: Veřejná Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Pracovník odpovědný za aktuálnost, revize a distribuci dokumentu: Otakar Klepárník představitel vedení pro kvalitu Verze: 07, platná od Strana 1 (celkem 27)

2 Obsah: 1. Účel a platnost Termíny a definice Použité zkratky Použité pojmy Představení společnosti MEDESA s.r.o Systém managementu kvality Všeobecné požadavky Požadavky na dokumentaci Obecně Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů Odpovědnost managementu Angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika kvality Plánování Cíle kvality Plánování systému managementu kvality Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu Interní komunikace Přezkoumání systému managementu Obecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání Management zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje Obecně Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Infrastruktura Pracovní prostředí Realizace produktu Plánování realizace produktu Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Komunikace se zákazníkem Návrh a vývoj Verze: 07, platná od Strana 2 (celkem 27)

3 7.4 Nákup Proces nákupu Informace pro nákup Ověřování nakupovaného produktu Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů výroby a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Uchovávání produktu Řízení monitorovacího a měřícího zařízení Měření, analýzy a zlepšování Obecně Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktu Řízení neshodného produktu Analýza dat Zlepšování Neustálé zlepšování Nápravná opatření Preventivní opatření Slovo závěrem Seznam příloh Verze: 07, platná od Strana 3 (celkem 27)

4 1. Účel a platnost Účelem vydání Příručky kvality MEDESA s.r.o. je stanovení politiky a cílů systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o. (dále jen společnost nebo MEDESA) a popis jejího systému managementu kvality tak, aby byla dokladována shoda všech procesů společnosti s požadavky normy ISO 9001:2008. Tato příručka je strukturována dle požadavků normy ISO 9001:2008 a slouží jako kontrolní mechanismus nejen pro zaměstnance zodpovědné za kvalitu procesů společnosti a pro nadřízené orgány. Příručka kvality je zaměstnancům dostupná na firemním intranetu s přístupem pro čtení. Ostatní osoby mohou do Příručky kvality nahlížet v pracovní době po dohodě se správcem dokumentace, přičemž pořizování výpisků, opisů a kopií je možné pouze se souhlasem ředitele společnosti MEDESA s.r.o. a správce dokumentace. Každý zaměstnanec společnosti je povinen řídit se pravidly uvedenými v Příručce kvality a souvisejících dokumentech, dále pak podávat správci dokumentace podněty ke změně či doplnění Příručky kvality. Podněty ke změně či doplnění jsou projednávány v rámci přezkoumání systému managementu kvality nebo podávány písemně správci dokumentaci. Předložené podněty jsou zapracovány do stávající příručky a vydány jako nová verze. Verze: 07, platná od Strana 4 (celkem 27)

5 2. Termíny a definice 2.1 Použité zkratky QMS Quality Management Systems (Systém managementu kvality) IS Informační systém PVK Představitel vedení pro kvalitu BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci PO Požární ochrana MS CRM Databáze klientů, komunikace se zákazníkem IS HELIOS Logisticko účetně skladový informační systém 2.2 Použité pojmy Příručka - Příručka kvality. Dokumentace QMS organizační dokumenty popisující činnosti jednotlivých oddělení, potřebné pro uplatňování článků systému managementu kvality. Řízení dokumentace trvalé udržování dokumentace v aktuálním stavu ve všech odděleních společnosti, včetně kompletace souboru dokumentace a úplnosti jednotlivých dokumentů. Záznam dokument, ve kterém jsou uvedeny dosažené výsledky nebo se v něm poskytují důkazy o provedených činnostech. Představitel vedení pro kvalitu ředitel společnosti MEDESA s.r.o., který má stanovenu patřičnou pravomoc a odpovědnost za zavedení a dodržování požadavků normy ISO 9001:2008 ve společnosti MEDESA s.r.o.. Správce dokumentace pracovník společnosti, v jehož kompetenci je vydávání, evidence, distribuce, archivace a aktualizace dokumentů. Externí dokumentace dokumentace související s QMS, která byla vypracována nebo vydána jinými organizacemi. Management společnosti - viz QS 05 Organizace společnosti MEDESA s.r.o. Verze: 07, platná od Strana 5 (celkem 27)

6 3. Představení společnosti MEDESA s.r.o. Historie společnosti: Společnost MEDESA s.r.o. byla založena v roce 1995 pěti fyzickými osobami z ČR s dlouholetými pracovními zkušenostmi v oboru prodeje a servisu laboratorních přístrojů s cílem vytvořit silného, dynamického a korektního dodavatele kvalitních laboratorních přístrojů, materiálů a služeb. Všichni společníci jsou ve společnosti i nadále aktivní. Široké portfolio produktů pro oblast laboratorní medicíny získané jednak obchodním zastupováním níže uvedených renomovaných výrobců a doplněné o produkty vyvinuté a vyráběné v ČR, kvalitní servisní služby a dostatek finančních prostředků pro dlouhodobé financování větších projektů zařazuje společnost MEDESA s.r.o mezi pět nejvýznamnějších firem v oboru na domácím trhu. Renomovaní světoví výrobci laboratorní diagnostiky, které společnost v ČR výhradně zastupuje: již v srpnu 1996 byly navázány vztahy s německým výrobcem koagulometrů BEHNK, během roku 1997 pak s firmami Eppendorf AG (v té době jako jeden z distributorů, od r pak výhradní distributor), Tosoh Bioscience a Advanced/Fiske. Stěžejní akvizice se podařila počátkem roku 1998, kdy byly navázány vztahy s jedním z lídrů na poli diagnostických produktů, firmou BAYER Diagnostics. V návaznosti na začlenění anglického výrobce Chiron Diagnostics do koncernu BAYER Diagnostics převzala společnost MEDESA s.r.o v létě 1999 také distribuci těchto produktů v ČR. Od roku 2003 přibyla do spektra zákazníků patologické laboratoře díky zastupování japonské firmy Sakura. V roce 2006 došlo k prodeji hlavního dodavatele BAYER Diagnostics koncernu Siemens a postupnému ukončení distribuce těchto produktů do 3 let. Začala spolupráce s dalšími novými výrobci s výrobcem Mitsubishi, Technomedica, Mindray atd., jejichž produkty nahradí ex-bayer technologie. Část produktů, s nimiž MEDESA obchoduje, je i vyvážena, nejvíce do SR. Růst společnosti dokumentuje i stále rostoucí počet zaměstnanců počínaje 7 v roce 1996 na 40 koncem roku Obrat společnosti vykazoval trvalý nárůst až do více jak patnáctinásobku prvního roku činnosti. Po vyčlenění dvou dceřiných společností dochází ke stabilizaci společnosti na nové úrovni tržeb za prodej zboží a s perspektivou prodeje svých služeb v oblasti technického servisu a logistiky jiným subjektům. Charakteristika společnosti: MEDESA s.r.o. je obchodní společnost, poskytující komplexní zabezpečení (prodej, servis, poradenství a dodávky spotřebních materiálů) přístrojového vybavení a provozu laboratoří ve zdravotnictví, výzkumu, průmyslu, hygieně atd. s využitím přímých obchodních vztahů ke světovým výrobcům špičkových technologií a s maximálním lidského a výrobního potenciálu České republiky. Hlavní zákazníci: Zákazníky společnosti lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: 1. Klinické laboratoře zdravotnictví Biochemické laboratoře Hematologické laboratoře Imunochemické laboratoře Histologické a patologické laboratoře Automatizované konsolidované laboratoře Verze: 07, platná od Strana 6 (celkem 27)

7 2. Ostatní laboratoře Výzkumné ústavy Univerzity a ostatní školství Hygienické stanice Průmyslové laboratoře Verze: 07, platná od Strana 7 (celkem 27)

8 4.1 Všeobecné požadavky 4. Systém managementu kvality Společnost MEDESA má v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008 vytvořen systém managementu kvality, který je zdokumentován a společnost jej uplatňuje, udržuje a neustále zlepšuje jeho efektivnost. Přijetí systému managementu kvality je strategickým rozhodnutím vedení společnosti MEDESA. Systém managementu kvality je ovlivňován měnícími se podmínkami, potřebami, konkrétními cíli a poskytovanými produkty, používanými procesy i strukturou společnosti. Společnost MEDESA: a) identifikuje procesy potřebné pro systém managementu kvality a pro jejich aplikaci v celé společnosti, viz Procesně orientovaný model systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o., b) určuje posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, viz Procesně orientovaný model systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o., c) určuje kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů, d) zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování procesů a pro jejich monitorování, e) monitoruje, tam, kde je to možné měří a analyzuje procesy, f) uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů. Společnost MEDESA řídí své procesy a činnosti v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008. VYLOUČENÍ POŽADAVKŮ NORMY ISO 9001:2008 Vzhledem k charakteru činnosti společnosti MEDESA není uplatňován článek normy 7.3 Návrh a vývoj. Důvodem je skutečnost, že společnost MEDESA s.r.o. se nezabývá vývojem nových produktů, ale distribucí - prodejem laboratorní techniky a poskytováním servisu k dodávaným přístrojům. Společnost využívá externích zdrojů v rámci procesu skladování a logistika, který ovlivňuje shodu produktu s požadavky. Jedná se o poskytování dopravy, případně mezisklad a to u dodavatele: TRANSMED TRANSPORT GmbH. distribuce laboratorní IVD diagnostiky, doprava a předání zákazníkovi S tímto dodavatelem je uzavřena smlouva, kde je jasně vyspecifikováno, jaké služby jsou společnosti poskytovány a za jakých podmínek. V rámci řízení těchto externích zdrojů probíhá kontrola plnění smluvních podmínek vedoucím skladu a namátková kontrola přepravních podmínek. Záznamy související s řízením těchto externích zdrojů vede oddělení logistiky. Kvalita poskytovaných služeb výše uvedených dodavatelů je zajištěna jednak certifikovaným systémem managementu kvality a dále pak jejich spolehlivostí a spokojeností zákazníků společnosti MEDESA. Verze: 07, platná od Strana 8 (celkem 27)

9 4.2 Požadavky na dokumentaci Obecně Společnost MEDESA má zpracovanou dokumentaci systému managementu kvality následovně: Vrcholové dokumenty (QM) - Příručka kvality, včetně politiky a cílů kvality, Seznam dokumentace, Pracovní řád, Reklamační řád, Organizace společnosti MEDESA s.r.o., Metrologický řád. Směrnice (QS) - dokumenty popisující jednotlivé procesy probíhající ve společnosti (směrnice, provozní řády). Organizační sdělení (ORG) dokumenty popisující pracovní činnost. Vzorové formuláře a šablony - zvláštním typem dokumentu je vzorový formulář soužící jako šablona pro tvorbu dokumentů a záznamů. Záznamy - jsou zpracovány v průběhu jednotlivých činností pro poskytnutí důkazu o jejich vykonání. Pro systém managementu kvality slouží jako záznam o kvalitě a jsou tedy předmětem zkoumání při interních auditech, viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality Příručka kvality Tato příručka kvality zahrnuje oblast použití systému managementu kvality, včetně podrobností o vyloučeném článku 7.3 Návrh a vývoj a jejich zdůvodnění, odkazy na vytvořené dokumentované postupy a popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality, viz níže Procesně orientovaný model systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o.. Jako hlavní procesy byly ve společnosti MEDESA identifikovány: marketing a prodej popis procesu ve směrnici QS 03 Směrnice pro marketing a prodej. servisní činnost popis procesu ve směrnici QS 04 Směrnice pro poskytování servisu. nákup obchodního zboží popis procesu ve směrnici QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování. skladování a expedice popis procesu ve směrnici QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování. Jako podpůrné procesy byly v celé společnosti MEDESA identifikovány: zajištění a údržba infrastruktury - viz QM 01 Pracovní řád. monitorování a analýza dat - viz směrnice popisující hlavní procesy QS 03, QS 04, QS 05 a související dokumenty. nákup zboží a služeb neobchodního charakteru (prostředky potřebné pro provoz společnosti) - viz QM 01 Pracovní řád. řízení neshodného produktu, stížností a reklamací - viz směrnice popisující hlavní procesy QS 03, QS 04, QS 05 a související dokumenty. řízení dokumentace - viz QS 01 Směrnice pro řízení dokumentace. Verze: 07, platná od Strana 9 (celkem 27)

10 interní komunikace - viz QM 01 Pracovní řád. metrologické zajištění - viz QM 06 Metrologický řád. Jako řídící procesy byly v celé společnosti MEDESA s.r.o. identifikovány: strategické plánování - viz Politika kvality a Cíle kvality. stanovení odpovědností a pravomocí - viz kap této příručky. řízení lidských zdrojů - viz QM 01 Pracovní řád. přezkoumání systému managementu kvality - viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality. realizace interních auditů - viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality. nápravná a preventivní opatření - viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality. zlepšování - viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality. Verze: 07, platná od Strana 10 (celkem 27)

11 Procesně orientovaný model systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o. ŘÍDÍCÍ PROCESY HLAVNÍ PROCESY PODPŮRNÉ PROCESY POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA Strategické plánování Stanoven odpovědností a pravomocí Řízení lidských zdrojů Přezkoumání QMS Přijetí poptávky Přezkoumání poptávky Informování zákazníka Bude zpracována nabídka? ano Zpracování nabídky Proces marketingu Přijetí požadavku Je zboží skladem? ano ne Reklamační řízení s dodavatelem Objednání zboží Kontrola při přejímce zboží ano Zjištěna neshoda při přejímce? Požadavek zákazníka/ pracovníka MEDESA Posouzení požadavku Předání požadavku příslušnému pracovníkovi Kontaktování zákazníka/návštěva Nutno zajistit ND? ne ano Zajištění ND Zajištění a údržba infrastruktury Monitorování a analýza dat Nákup zboží a služeb neobchodního charakteru Řízení neshodného produktu, stížností a reklamací Realizace interních auditů Řízení NO a PO Zlepšování ne Přezkoumání nabídky Předání nabídky zákazníkovi Souhlasí zákazník s nabídkou? ano Uzavření smluvního vztahu ano ne Přepracování nabídky Souhlasí zákazník s upravenou nabídkou? Expedice Vyskladnění a fakturace Předání zákazníkovi Zjištěna neshoda při předání? ano ne Naskladnění Reklamační řízení se zákazníkem Servisní zásah Byl servisní zásah úspěšný? ano Fakturace ne Hledání řešení Metrologické zajištění Interní komunikace Řízení dokumentace SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK Proces: Servisní činnost Proces: Nákup obchodního zboží Proces: Marketing a prodej Proces: Skladování a expedice Verze: 07, platná od Strana 11 (celkem 27)

12 4.2.3 Řízení dokumentů Dokumenty systému managementu kvality ve společnosti MEDESA jsou řízeny, tj. jsou vytvořena pravidla pro jejich tvorbu, schvalování, přezkoumání, aktualizaci včetně identifikace změn, dostupnost v místech používání a zajištění jejich trvalé čitelnosti a snadné identifikovatelnosti. Ředitel společnosti jmenoval správce dokumentace, který se řídí pravidly a postupy pro řízení dokumentů stanovenými v dokumentovaném postupu QS 01 Směrnice pro řízení dokumentace. Místo a doba uložení, dále místo a doba archivace řízených dokumentů je uvedena v dokumentu QM 03 Seznam dokumentace. Ve společnosti je také zajištěna identifikace dokumentů externího původu, včetně stanovení odpovědné osoby sledující aktualizaci externího dokumentu Řízení záznamů Záznamy vyplývající z činností společnosti MEDESA jsou součástí řízené dokumentace. Je zajištěno, aby vytvářené záznamy byly jednoznačně identifikovatelné, včetně stanovení pravidel pro jejich ukládání, ochranu, vyhledávání, archivaci a vypořádání. Tato pravidla jsou dána v dokumentovaném postupu QS 01 Směrnice pro řízení dokumentace. Místo a doba uložení, dále místo a doba archivace jednotlivých záznamů vztahující se k činnosti společnosti je uvedena v dokumentu QM 03 Seznam dokumentace. Záznamy ukládané v elektronické podobě podléhají pravidelnému zálohování a archivaci, viz QM 04 Pracovní řád. Verze: 07, platná od Strana 12 (celkem 27)

13 5. Odpovědnost managementu 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Ředitel společnosti si uvědomuje odpovědnost k obchodním partnerům, svým zaměstnancům a zákazníkům. Na základě toho: a) šíří ve společnosti důležitost plnění požadavků zákazníka, požadavky zákonů a předpisů, viz této příručky, b) stanovil politiku kvality, dále viz 5.3 této příručky, c) stanovuje cíle kvality na určité období, dále viz této příručky, d) provádí přezkoumání systému managementu kvality, dále viz 5.6 této příručky, e) zajišťuje vhodné zdroje, dále viz 6. kapitola této příručky. 5.2 Zaměření na zákazníka Společnost MEDESA má zavedeny postupy pro identifikaci a plnění požadavků zákazníka s cílem zvyšování jeho spokojenosti. Činnosti spojené s identifikací a plněním požadavků zákazníka jsou uvedeny v dokumentovaných postupech popisujících hlavní procesy: QS 03 Směrnice pro marketing a prodej QS 04 Směrnice pro poskytování servisu QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování Společnost pravidelně sleduje spokojenost svých zákazníků. Systém pro zjišťování a analýzu spokojenosti zákazníků je stanoven v dokumentu QS 03 Směrnice pro marketing a prodej. Výsledky z tohoto procesu jsou vstupem do procesu přezkoumání systému managementu kvality, viz kapitola 5.6 této příručky. 5.3 Politika kvality Politika kvality vychází z plánovaného vývoje společnosti, je navrhována managementem společnosti ve spolupráci s ředitelem společnosti, který návrh politiky schvaluje. Politika kvality je formulována v příloze č. 1 této příručky. Politika je sdělována v rámci společnosti při vstupním školení pracovníkům a vůči veřejnosti je zveřejněna na webových stránkách, její změny jsou pak sdělovány v rámci pravidelných porad a interní komunikace. Politika kvality je pravidelně přezkoumávána v rámci přezkoumání systému managementu kvality dle QS 02 Směrnice pro řízení kvality, a to z hlediska její aktuálnosti a zda vyhovuje potřebám společnosti. 5.4 Plánování Cíle kvality Management společnosti stanovuje měřitelné cíle kvality na určité období, které jsou konzistentní s politikou kvality společnosti. Každý cíl kvality má určenu odpovědnou osobu za jeho plnění a stanoven způsob jejich dosažení včetně termínu dosažení cíle. Cíle kvality schvaluje ředitel společnosti. Cíle kvality jsou formulovány v příloze č. 2 této příručky. Verze: 07, platná od Strana 13 (celkem 27)

14 Cíle kvality a míra jejich naplnění jsou pravidelně přezkoumávány v rámci procesu přezkoumání systému managementu kvality dle QS 02 Směrnice pro řízení kvality Plánování systému managementu kvality Představitel vedení pro kvalitu zajišťuje, že plánování systému managementu kvality splňuje obecné požadavky dle 4. kapitoly této příručky a cílů kvality dle bodu této příručky. Za plánování systému managementu kvality odpovídá představitel vedení pro kvalitu. Dále představitel vedení pro kvalitu zajišťuje zachování integrity systému při plánování a uplatňování jeho změn vyvolaných v důsledku pravidelného přezkoumání systému managementu kvality dle odstavce 5.6 této příručky. 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků společnosti jsou stanoveny: v pracovních náplních v QS 05 Organizace společnosti MEDESA s.r.o. ve směrnicích kap. 4 ve jmenovacích dekretech Představitel managementu Představitelem vedení pro kvalitu je ředitel společnosti, který má odpovědnost a pravomoc k: - zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu kvality jsou vytvářeny, uplatňovány a udržovány, - předkládání zpráv managementu společnosti o dosažené výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě zlepšování, - podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé společnosti. Pro záležitosti vztahující se k systému managementu kvality využívá dle potřeby představitel vedení pro kvalitu externího pracovníka Interní komunikace V rámci pravidel interní komunikace, které stanovil ředitel společnosti, jsou pracovníci povinni: - neodkladně informovat management o záležitostech, které mohou ovlivnit chod společnosti, - navzájem si sdělovat důležité informace, které mohou ovlivnit kvalitu poskytovaného produktu včetně služeb, - plnit zadané úkoly a povinnosti z nich vyplývající. Ve společnosti probíhá v rámci interní komunikace výměna informací zejména prostřednictvím elektronického předání informací a osobního kontaktu. Pravidla pro interní komunikaci jsou stanovena v QS 04 Pracovním řádu. Verze: 07, platná od Strana 14 (celkem 27)

15 5.6 Přezkoumání systému managementu Obecně Ředitel společnosti ve spolupráci se zainteresovanými pracovníky zpravidla v ročních intervalech provádí přezkoumání systému managementu kvality z důvodu zajištění nepřetržité vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti systému managementu kvality ve společnosti, viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality. Cílem přezkoumání je identifikovat a odstranit slabá místa v procesech společnosti tak, aby byly tyto procesy trvale zlepšovány Vstup pro přezkoumání Představitel vedení pro kvalitu, případně jím pověření pracovníci připravují pro proces přezkoumání veškerou dokumentaci, která se přímo vztahuje k systému managementu: zprávy z auditů politika jakosti cíle jakosti reklamace zákazníků spokojenost zákazníků kontrola plnění plánů školení problémy s dodavateli doporučení pro zlepšování status preventivních opatření a opatření k nápravě přehledy o neshodách, jejich vypořádáních a efektu provedených vypořádání stav následných opatření z předchozích přezkoumávání managementu výsledky analýzy údajů z měření výkonnosti jednotlivých procesů Výstup z přezkoumání Výstupem z přezkoumání systému managementu kvality je Zápis z porady přezkoumání SMK zpracovaný představitelem vedení pro kvalitu, který obsahuje vyjádření ke všem uvedeným vstupním dokumentům. Na základě závěrů z přezkoumání systému managementu dochází k průběžným úpravám systému managementu kvality včetně politiky a cílů kvality s cílem: - zlepšit efektivnost systému managementu kvality a jeho procesů, - zlepšit produkty ve vztahu k požadavkům zákazníka, - stanovit opatření vztahující se k potřebám zdrojů. Verze: 07, platná od Strana 15 (celkem 27)

16 6.1 Poskytování zdrojů 6. Management zdrojů Ředitel společnosti MEDESA si je vědom, že pouze zajištěním a udržování kvalitních zdrojů a vhodným přístupem k těmto zdrojům, může dosáhnout takových výsledků, aby bylo schopno uspokojit veškeré potřeby zákazníků. Z tohoto důvodu průběžně identifikuje požadavky na zdroje a v odpovídající výši je poskytuje tak, aby zajistilo zlepšování výkonnosti společnosti, zvyšování kvality všech procesů a z toho plynoucí zvyšování spokojenosti zákazníka. 6.2 Lidské zdroje Obecně Řízení lidských zdrojů je v rámci společnosti upraveno dokumentem QM 04 Pracovní řád. Cílem řízení těchto zdrojů je zabezpečit způsobilost zaměstnanců k výkonu jejich činností se zaměřením na prohlubování jejich dovedností a znalostí, motivovat zaměstnance k rozvoji jejich schopností a obecně rozvíjet firemní kulturu Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Společnost v rámci řízení lidských zdrojů: a) má stanoveny kvalifikační požadavky na jednotlivé pracovní pozice, které provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt (řidičský průkaz sk. B, znalost cizího jazyka AJ, ukončené středoškolské vzdělání), b) plánuje a zajišťuje rozvoj kvalifikace pracovníků, viz Plán školení na příslušné období, c) neustále dbá na vědomí závažností a důležitosti činností všech pracovníků a přispívání k dosažení cílů kvality v rámci interní komunikace, viz kap této příručky, d) udržuje vhodné záznamy o vzdělávání, výcviku, dovednostech a zkušenostech, viz Osobní spis pracovníka. 6.3 Infrastruktura Za zajištění vhodné infrastruktury odpovídá ředitel společnosti. Zajištění a údržba infrastruktury společnosti je popsána v dokumentu QS 04 Pracovním řádu, kde jsou stanovena pravidla pro údržbu budov, pracovních prostor a souvisejícího technického vybavení, výpočetní techniky, informačních systémů včetně zálohování dat, vozového parku. Řízení měřících zařízení je popsáno v kap. 7.6 této příručky. 6.4 Pracovní prostředí Ve společnosti MEDESA je zajištěno, že všechny fyzikální faktory, které mohou působit na zaměstnance, jsou v souladu s hygienickými normami a v souladu s pracovními předpisy. Je zabezpečeno, že všichni pracovníci jsou v souladu s příslušnými právními normami pravidelně proškolováni v problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany. Pro budovy společnosti je vypracován Požární poplachový řád. Pracovní vybavení zaměstnanců zahrnuje pracoviště (stůl, židle), prostředky IT (stacionární nebo přenosný PC, případně obojí), prostředky pro komunikaci (pevné i mobilní telefony) a další speciální vybavení přiměřeně povaze jejich práce. Verze: 07, platná od Strana 16 (celkem 27)

17 Všechny pracovní prostory jsou řádně zajištěny pro případ požáru funkčními hasícími přístroji, které jsou v pravidelných intervalech kontrolovány a revidovány. Za zajištění kontrol, včetně revizí hasících přístrojů a příslušných dokumentů, odpovídá obchodní ředitel. Všechny fyzikální faktory, které mohou působit na pracovníky (teplo, světlo, hluk, hygiena, čistota) jsou v souladu s platnou legislativou. Odpovědnost za zajištění, že prostory vyhovují bezpečnostním, hygienickým a ostatním zákonným předpisům má ředitel společnosti. hluk - v kancelářských prostorách MEDESA je pro práci vyžadováno ticho a klid, teplo - zajišťuje ústřední topení, světlo - dostatek světla je zajištěn prostřednictvím oken a elektrických svítidel, hygiena - hygiena zaměstnanců je zajištěna dostatečným počtem sociálních zařízení, čistota - zajištěna úklidem všech prostor dodavatelskou firmou. Všechny elektrické spotřebiče a elektronická zařízení jsou pravidelně kontrolována, za zajištění elektrorevizí odpovídá externista. Záznamy o provedených elektrorevizích jsou uloženy u personalisty. Odpady vzniklé při činnostech společnosti jsou tříděny a likvidovány v souladu s legislativou. Verze: 07, platná od Strana 17 (celkem 27)

18 7.1 Plánování realizace produktu 7. Realizace produktu Za účelem realizace produktu vedení společnosti plánuje a rozvíjí procesy související s produktem, viz Procesně orientovaný model systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o., viz článek této příručky. Uvedené hlavní procesy jsou řízeny dokumenty: QS 03 Směrnice pro marketing a prodej QS 04 Směrnice pro poskytování servisu QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování QS 06 Provozní řád skladu V příslušných směrnicích jsou ustanovení týkající se pro produkt specifických činností při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení a záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu o splnění požadavků na produkt. 7.2 Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Pravidla pro určení požadavků zákazníka včetně požadavků na činnost při dodání a po dodání, určení požadavků, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, stejně jako určení zákonných požadavků a předpisů týkajících se produktu a jakékoli doplňující požadavky společnosti MEDESA jsou zpracovány ve směrnici QS 03 Směrnice pro marketing a prodej a QS 04 Směrnice pro poskytování servisu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Požadavky zákazníka na produkt jsou přezkoumávány před přijetím odpovědnosti společnosti dodat produkt zákazníkovi, tj. před předložením nabídky či před uzavřením smluvního vztahu, dále viz směrnice QS 03 Směrnice pro marketing a prodej. Pravidla a odpovědnosti související s přezkoumáním požadavků a vedením příslušných záznamů o přezkoumání jsou stanoveny v dokumentech QS 03 Směrnice pro marketing a prodej a QS 04 Směrnice pro poskytování servisu Komunikace se zákazníkem Společnost má určeny způsoby komunikace se zákazníkem: - při získávání zakázky zákazník je informován o produktu včetně cenové relace formou nabídky, propagačních materiálů, webových stránek, - v průběhu zajištění zakázky a při předání zákazníkovi jsou sdělovány informace vztahující se k zakázce, za toto odpovídá obchodník ( em, telefonicky, osobně), - po předání zakázky komunikace se zákazníkem při reklamačním řízení nebo při dalších souvisejících činnostech. Pracovníci společnosti komunikují se zákazníky s využitím všech dostupných komunikačních prostředků. Při komunikaci se zákazníkem a ostatními obchodními partnery dodržují obecně platná pravidla komunikace: - při písemném projevu dbají na identifikaci příjemce a odesilatele zpráv a na značení zpráv aktuálním datem, - při osobním a telefonním styku dodržují pravidla společenského chování. Verze: 07, platná od Strana 18 (celkem 27)

19 Záznamy o komunikaci se zákazníkem jsou vedeny pracovníky společnosti a uloženy v CRM. 7.3 Návrh a vývoj Ve společnosti MEDESA s.r.o. není proces návrhu a vývoje identifikován. 7.4 Nákup Proces nákupu Společnost MEDESA má stanoveny postupy pro určení požadavků na nakupovaný produkt zahrnující také služby související s nakupovaným produktem. V rámci systému managementu kvality jsou stanovena závazná pravidla pro ověření shody nakupovaného produktu se zadanými požadavky. Tyto postupy se spolu s postupy pro výběr dodavatelů a jejich periodické hodnocení řídí dle: QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování (nákup obchodního zboží, výběr a hodnocení dodavatelů), QM 04 Pracovní řád (nákup zboží a služeb neobchodního charakteru), QM 06 Metrologický řád (nákup měřidel, hodnocení dodavatelů metrologických služeb). Výběr nových dodavatelů probíhá tak, že pověřený pracovník osloví alespoň dva výrobce, dodavatele či distributory a zajistí informace potřebné pro provedení výběru nebo si vyžádá jejich nabídku. U produktů, které mají pouze jednoho dodavatele případně výhradních dodavatelů, tento výběr neprobíhá. Pracovníci odpovědní za nákup provádí jednou ročně písemné hodnocení dodavatelů. Základní kritéria hodnocení dodavatele jsou odlišná dle typu nakupovaného produktu, zpravidla se jedná o cena, kvalita, platební a dodací podmínky, spolupráce. Záznamy o hodnocení dodavatelů jsou vstupem pro přezkoumání QMS, viz kap. 5.6 této příručky Informace pro nákup Společnost má řízen proces nákupu, včetně zajištění dostatečných informací k nakupovanému produktu a požadavků na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení, požadavků na kvalifikaci pracovníků a požadavků na systém managementu kvality, viz výše uvedené směrnice QS 05 a QM Ověřování nakupovaného produktu V průběhu nebo v rámci přejímky jsou prováděny kontroly, zda nakoupený produkt splňuje stanovené požadavky, včetně určení odpovědných osob za tuto činnost pro jednotlivé kategorie nakupovaných produktů, dále viz dokumenty QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování (nákup obchodního zboží, výběr a hodnocení dodavatelů), QM 04 Pracovní řád (nákup zboží a služeb neobchodního charakteru, výběr a hodnocení dodavatelů). Verze: 07, platná od Strana 19 (celkem 27)

20 7.5 Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Společnost MEDESA zajišťuje své hlavní procesy (marketing a prodej, servisní činnost, nákup obchodního zboží, skladování a logistika) za řízených podmínek zahrnující: a) dostupné informace o nabízeném produktu výběr vhodných kanálů pro informování zákazníků o nabízeném sortimentu služeb určuje ředitel společnosti. Jedná se především o webové stránky, osobní jednání, propagační materiály a odborné propagační akce, účast na veletrzích; b) zpracování interních dokumentů pro popis činností či stanovení pravidel, za toto odpovídá ředitel společnosti ve spolupráci s příslušnými manažery - QM, QS, ORG. c) používání vhodného zařízení, za což odpovídá ředitel společnosti; d) dostupnost a používání monitorovacího a měřícího zařízení, viz kap. 7.6 této příručky; e) výběr vhodných ukazatelů a stanovení kritérií pro provádění monitorování a následné analýzy dat vztahující se k hlavním procesům společnosti, za toto odpovídá ředitel společnosti ve spolupráci s příslušnými manažery; f) získávání informací od zákazníků zjišťování spokojenosti zákazníků, řešení stížnosti a reklamací, za toto odpovídají pracovníci společnosti. Hlavním cílem zajištění produktu je její realizace v požadované kvalitě a termínech Ověření funkční způsobilosti V rámci předání přístroje zákazníkovi je zajištěna funkční způsobilosti zařízení,které je dokládáno dokumentem Předávací protokol/protokol o zaškolení obsluhy/záruční list. Součástí předání je i zaškolení obsluhy, instalace, včetně vedení příslušných záznamů Identifikace a sledovatelnost Identifikace a sledovatelnost produktu je zajištěna vedením záznamů o zakázce v IS HELIOS, ve kterém se provádí identifikace jednotlivých produktů a evidence jejich prodeje zákazníkům. Obchodní zboží je identifikováno výrobním, resp. sériovým čísel (u přístrojů a zařízeních) a čísly šarže (u spotřebního materiálu). Záznamy týkající se marketingu, prodeje a komunikace se zákazníkem jsou vedeny v MS CRM, záznamy je možné najít pod jménem zákazníka, identifikovatelné datem zpracování a jménem zpracovatele Majetek zákazníka Majetek zákazníka se ve společnosti MEDESA vyskytuje jako: technické zařízení, které bylo převezeno do společnosti k opravě (není možné jej opravit u zákazníka) data zákazníka, určená pro další zpracování O převzetí přístroje (technického zařízení) a průběhu servisních prací jsou vedeny přesné záznamy, viz QS 04 Směrnice pro poskytování servisu. Technické zařízení je jednoznačně identifikovatelné svým výrobním, resp. sériovým číslem. V případě, že dojde ke ztrátě, poškození majetku zákazníka, nebo se zjistí, že je nevhodný k použití, je tato skutečnost zaznamenána a se zákazníkem je sjednán způsob náhrady škody. Data zákazníka jsou před každou operací důkladně zálohována, včetně kontroly jejich obnovitelnosti, viz QM 04 Pracovní řád. Verze: 07, platná od Strana 20 (celkem 27)

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 VIZE Chceme být profesionálním, moderním úřadem, poskytujícím kvalitní

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3 Identifikace: SM 42-01 Strana číslo: 2 0. Obsah 0. Obsah... 2 1. Úvod... 5 1.1. Identifikace organizace... 5 1.2. Předmět činnosti... 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ... 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ...

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová Příručka kvality MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality Zpracoval, dne, podpis: Jiří Jirsa, 28.4.2014 Přezkoumal, dne, podpis: Schválil,

Více

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ Č. j.: 11 1700 2.6.2006/1641 Praze dne 9.6.2006 SMĚRNICE ŘEDITELE ODBORU BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY č. 11/2006 Bezpečnostní politika informací v ČSSZ O B S A H : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Cíle a zásady

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil:

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil: 1 z 3 PŘÍRUČKA KVALITY FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011 Zpracoval: Číslo výtisku: Ing. Miroslav Kolář Přezkoumal: Ing. Ondřej Tůma, ředitel Schválil: Ing. Ondřej Tůma, ředitel

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

PŘÍRUČKA KVALITY. Výtisk č. 1. Záznam o změně dokumentu Číslo Str. Popis změny Datum Schválil

PŘÍRUČKA KVALITY. Výtisk č. 1. Záznam o změně dokumentu Číslo Str. Popis změny Datum Schválil ASPA, a.s. Příručka kvality Strana 1 (celkem 14) PŘÍRUČKA KVALITY Verze č. 3 Platnost od: 1. 12. 2009 Zpracoval: Schválil: Výtisk č. 1 Záznam o změně dokumentu Číslo Str. Popis změny Datum Schválil Veškeré

Více

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o.

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Auditování ISO 9001:2015 Výběr z nových Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Přehled hlavních změn

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ORGANIZACE PŘÍRUČKA KVALITY

PŘÍRUČKA KVALITY ORGANIZACE PŘÍRUČKA KVALITY Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 ORGANIZACE závaznost dokumentu: ZÁVAZNÉ Výtisky předané třetím osobám musí

Více