Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06"

Transkript

1 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník, ředitel společnosti MEDESA s.r.o. Platnost od: Důvěrnost: Veřejná Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Pracovník odpovědný za aktuálnost, revize a distribuci dokumentu: Otakar Klepárník představitel vedení pro kvalitu Verze: 07, platná od Strana 1 (celkem 27)

2 Obsah: 1. Účel a platnost Termíny a definice Použité zkratky Použité pojmy Představení společnosti MEDESA s.r.o Systém managementu kvality Všeobecné požadavky Požadavky na dokumentaci Obecně Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů Odpovědnost managementu Angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika kvality Plánování Cíle kvality Plánování systému managementu kvality Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu Interní komunikace Přezkoumání systému managementu Obecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání Management zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje Obecně Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Infrastruktura Pracovní prostředí Realizace produktu Plánování realizace produktu Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Komunikace se zákazníkem Návrh a vývoj Verze: 07, platná od Strana 2 (celkem 27)

3 7.4 Nákup Proces nákupu Informace pro nákup Ověřování nakupovaného produktu Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů výroby a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Uchovávání produktu Řízení monitorovacího a měřícího zařízení Měření, analýzy a zlepšování Obecně Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktu Řízení neshodného produktu Analýza dat Zlepšování Neustálé zlepšování Nápravná opatření Preventivní opatření Slovo závěrem Seznam příloh Verze: 07, platná od Strana 3 (celkem 27)

4 1. Účel a platnost Účelem vydání Příručky kvality MEDESA s.r.o. je stanovení politiky a cílů systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o. (dále jen společnost nebo MEDESA) a popis jejího systému managementu kvality tak, aby byla dokladována shoda všech procesů společnosti s požadavky normy ISO 9001:2008. Tato příručka je strukturována dle požadavků normy ISO 9001:2008 a slouží jako kontrolní mechanismus nejen pro zaměstnance zodpovědné za kvalitu procesů společnosti a pro nadřízené orgány. Příručka kvality je zaměstnancům dostupná na firemním intranetu s přístupem pro čtení. Ostatní osoby mohou do Příručky kvality nahlížet v pracovní době po dohodě se správcem dokumentace, přičemž pořizování výpisků, opisů a kopií je možné pouze se souhlasem ředitele společnosti MEDESA s.r.o. a správce dokumentace. Každý zaměstnanec společnosti je povinen řídit se pravidly uvedenými v Příručce kvality a souvisejících dokumentech, dále pak podávat správci dokumentace podněty ke změně či doplnění Příručky kvality. Podněty ke změně či doplnění jsou projednávány v rámci přezkoumání systému managementu kvality nebo podávány písemně správci dokumentaci. Předložené podněty jsou zapracovány do stávající příručky a vydány jako nová verze. Verze: 07, platná od Strana 4 (celkem 27)

5 2. Termíny a definice 2.1 Použité zkratky QMS Quality Management Systems (Systém managementu kvality) IS Informační systém PVK Představitel vedení pro kvalitu BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci PO Požární ochrana MS CRM Databáze klientů, komunikace se zákazníkem IS HELIOS Logisticko účetně skladový informační systém 2.2 Použité pojmy Příručka - Příručka kvality. Dokumentace QMS organizační dokumenty popisující činnosti jednotlivých oddělení, potřebné pro uplatňování článků systému managementu kvality. Řízení dokumentace trvalé udržování dokumentace v aktuálním stavu ve všech odděleních společnosti, včetně kompletace souboru dokumentace a úplnosti jednotlivých dokumentů. Záznam dokument, ve kterém jsou uvedeny dosažené výsledky nebo se v něm poskytují důkazy o provedených činnostech. Představitel vedení pro kvalitu ředitel společnosti MEDESA s.r.o., který má stanovenu patřičnou pravomoc a odpovědnost za zavedení a dodržování požadavků normy ISO 9001:2008 ve společnosti MEDESA s.r.o.. Správce dokumentace pracovník společnosti, v jehož kompetenci je vydávání, evidence, distribuce, archivace a aktualizace dokumentů. Externí dokumentace dokumentace související s QMS, která byla vypracována nebo vydána jinými organizacemi. Management společnosti - viz QS 05 Organizace společnosti MEDESA s.r.o. Verze: 07, platná od Strana 5 (celkem 27)

6 3. Představení společnosti MEDESA s.r.o. Historie společnosti: Společnost MEDESA s.r.o. byla založena v roce 1995 pěti fyzickými osobami z ČR s dlouholetými pracovními zkušenostmi v oboru prodeje a servisu laboratorních přístrojů s cílem vytvořit silného, dynamického a korektního dodavatele kvalitních laboratorních přístrojů, materiálů a služeb. Všichni společníci jsou ve společnosti i nadále aktivní. Široké portfolio produktů pro oblast laboratorní medicíny získané jednak obchodním zastupováním níže uvedených renomovaných výrobců a doplněné o produkty vyvinuté a vyráběné v ČR, kvalitní servisní služby a dostatek finančních prostředků pro dlouhodobé financování větších projektů zařazuje společnost MEDESA s.r.o mezi pět nejvýznamnějších firem v oboru na domácím trhu. Renomovaní světoví výrobci laboratorní diagnostiky, které společnost v ČR výhradně zastupuje: již v srpnu 1996 byly navázány vztahy s německým výrobcem koagulometrů BEHNK, během roku 1997 pak s firmami Eppendorf AG (v té době jako jeden z distributorů, od r pak výhradní distributor), Tosoh Bioscience a Advanced/Fiske. Stěžejní akvizice se podařila počátkem roku 1998, kdy byly navázány vztahy s jedním z lídrů na poli diagnostických produktů, firmou BAYER Diagnostics. V návaznosti na začlenění anglického výrobce Chiron Diagnostics do koncernu BAYER Diagnostics převzala společnost MEDESA s.r.o v létě 1999 také distribuci těchto produktů v ČR. Od roku 2003 přibyla do spektra zákazníků patologické laboratoře díky zastupování japonské firmy Sakura. V roce 2006 došlo k prodeji hlavního dodavatele BAYER Diagnostics koncernu Siemens a postupnému ukončení distribuce těchto produktů do 3 let. Začala spolupráce s dalšími novými výrobci s výrobcem Mitsubishi, Technomedica, Mindray atd., jejichž produkty nahradí ex-bayer technologie. Část produktů, s nimiž MEDESA obchoduje, je i vyvážena, nejvíce do SR. Růst společnosti dokumentuje i stále rostoucí počet zaměstnanců počínaje 7 v roce 1996 na 40 koncem roku Obrat společnosti vykazoval trvalý nárůst až do více jak patnáctinásobku prvního roku činnosti. Po vyčlenění dvou dceřiných společností dochází ke stabilizaci společnosti na nové úrovni tržeb za prodej zboží a s perspektivou prodeje svých služeb v oblasti technického servisu a logistiky jiným subjektům. Charakteristika společnosti: MEDESA s.r.o. je obchodní společnost, poskytující komplexní zabezpečení (prodej, servis, poradenství a dodávky spotřebních materiálů) přístrojového vybavení a provozu laboratoří ve zdravotnictví, výzkumu, průmyslu, hygieně atd. s využitím přímých obchodních vztahů ke světovým výrobcům špičkových technologií a s maximálním lidského a výrobního potenciálu České republiky. Hlavní zákazníci: Zákazníky společnosti lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: 1. Klinické laboratoře zdravotnictví Biochemické laboratoře Hematologické laboratoře Imunochemické laboratoře Histologické a patologické laboratoře Automatizované konsolidované laboratoře Verze: 07, platná od Strana 6 (celkem 27)

7 2. Ostatní laboratoře Výzkumné ústavy Univerzity a ostatní školství Hygienické stanice Průmyslové laboratoře Verze: 07, platná od Strana 7 (celkem 27)

8 4.1 Všeobecné požadavky 4. Systém managementu kvality Společnost MEDESA má v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008 vytvořen systém managementu kvality, který je zdokumentován a společnost jej uplatňuje, udržuje a neustále zlepšuje jeho efektivnost. Přijetí systému managementu kvality je strategickým rozhodnutím vedení společnosti MEDESA. Systém managementu kvality je ovlivňován měnícími se podmínkami, potřebami, konkrétními cíli a poskytovanými produkty, používanými procesy i strukturou společnosti. Společnost MEDESA: a) identifikuje procesy potřebné pro systém managementu kvality a pro jejich aplikaci v celé společnosti, viz Procesně orientovaný model systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o., b) určuje posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, viz Procesně orientovaný model systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o., c) určuje kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů, d) zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování procesů a pro jejich monitorování, e) monitoruje, tam, kde je to možné měří a analyzuje procesy, f) uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů. Společnost MEDESA řídí své procesy a činnosti v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008. VYLOUČENÍ POŽADAVKŮ NORMY ISO 9001:2008 Vzhledem k charakteru činnosti společnosti MEDESA není uplatňován článek normy 7.3 Návrh a vývoj. Důvodem je skutečnost, že společnost MEDESA s.r.o. se nezabývá vývojem nových produktů, ale distribucí - prodejem laboratorní techniky a poskytováním servisu k dodávaným přístrojům. Společnost využívá externích zdrojů v rámci procesu skladování a logistika, který ovlivňuje shodu produktu s požadavky. Jedná se o poskytování dopravy, případně mezisklad a to u dodavatele: TRANSMED TRANSPORT GmbH. distribuce laboratorní IVD diagnostiky, doprava a předání zákazníkovi S tímto dodavatelem je uzavřena smlouva, kde je jasně vyspecifikováno, jaké služby jsou společnosti poskytovány a za jakých podmínek. V rámci řízení těchto externích zdrojů probíhá kontrola plnění smluvních podmínek vedoucím skladu a namátková kontrola přepravních podmínek. Záznamy související s řízením těchto externích zdrojů vede oddělení logistiky. Kvalita poskytovaných služeb výše uvedených dodavatelů je zajištěna jednak certifikovaným systémem managementu kvality a dále pak jejich spolehlivostí a spokojeností zákazníků společnosti MEDESA. Verze: 07, platná od Strana 8 (celkem 27)

9 4.2 Požadavky na dokumentaci Obecně Společnost MEDESA má zpracovanou dokumentaci systému managementu kvality následovně: Vrcholové dokumenty (QM) - Příručka kvality, včetně politiky a cílů kvality, Seznam dokumentace, Pracovní řád, Reklamační řád, Organizace společnosti MEDESA s.r.o., Metrologický řád. Směrnice (QS) - dokumenty popisující jednotlivé procesy probíhající ve společnosti (směrnice, provozní řády). Organizační sdělení (ORG) dokumenty popisující pracovní činnost. Vzorové formuláře a šablony - zvláštním typem dokumentu je vzorový formulář soužící jako šablona pro tvorbu dokumentů a záznamů. Záznamy - jsou zpracovány v průběhu jednotlivých činností pro poskytnutí důkazu o jejich vykonání. Pro systém managementu kvality slouží jako záznam o kvalitě a jsou tedy předmětem zkoumání při interních auditech, viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality Příručka kvality Tato příručka kvality zahrnuje oblast použití systému managementu kvality, včetně podrobností o vyloučeném článku 7.3 Návrh a vývoj a jejich zdůvodnění, odkazy na vytvořené dokumentované postupy a popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality, viz níže Procesně orientovaný model systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o.. Jako hlavní procesy byly ve společnosti MEDESA identifikovány: marketing a prodej popis procesu ve směrnici QS 03 Směrnice pro marketing a prodej. servisní činnost popis procesu ve směrnici QS 04 Směrnice pro poskytování servisu. nákup obchodního zboží popis procesu ve směrnici QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování. skladování a expedice popis procesu ve směrnici QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování. Jako podpůrné procesy byly v celé společnosti MEDESA identifikovány: zajištění a údržba infrastruktury - viz QM 01 Pracovní řád. monitorování a analýza dat - viz směrnice popisující hlavní procesy QS 03, QS 04, QS 05 a související dokumenty. nákup zboží a služeb neobchodního charakteru (prostředky potřebné pro provoz společnosti) - viz QM 01 Pracovní řád. řízení neshodného produktu, stížností a reklamací - viz směrnice popisující hlavní procesy QS 03, QS 04, QS 05 a související dokumenty. řízení dokumentace - viz QS 01 Směrnice pro řízení dokumentace. Verze: 07, platná od Strana 9 (celkem 27)

10 interní komunikace - viz QM 01 Pracovní řád. metrologické zajištění - viz QM 06 Metrologický řád. Jako řídící procesy byly v celé společnosti MEDESA s.r.o. identifikovány: strategické plánování - viz Politika kvality a Cíle kvality. stanovení odpovědností a pravomocí - viz kap této příručky. řízení lidských zdrojů - viz QM 01 Pracovní řád. přezkoumání systému managementu kvality - viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality. realizace interních auditů - viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality. nápravná a preventivní opatření - viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality. zlepšování - viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality. Verze: 07, platná od Strana 10 (celkem 27)

11 Procesně orientovaný model systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o. ŘÍDÍCÍ PROCESY HLAVNÍ PROCESY PODPŮRNÉ PROCESY POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA Strategické plánování Stanoven odpovědností a pravomocí Řízení lidských zdrojů Přezkoumání QMS Přijetí poptávky Přezkoumání poptávky Informování zákazníka Bude zpracována nabídka? ano Zpracování nabídky Proces marketingu Přijetí požadavku Je zboží skladem? ano ne Reklamační řízení s dodavatelem Objednání zboží Kontrola při přejímce zboží ano Zjištěna neshoda při přejímce? Požadavek zákazníka/ pracovníka MEDESA Posouzení požadavku Předání požadavku příslušnému pracovníkovi Kontaktování zákazníka/návštěva Nutno zajistit ND? ne ano Zajištění ND Zajištění a údržba infrastruktury Monitorování a analýza dat Nákup zboží a služeb neobchodního charakteru Řízení neshodného produktu, stížností a reklamací Realizace interních auditů Řízení NO a PO Zlepšování ne Přezkoumání nabídky Předání nabídky zákazníkovi Souhlasí zákazník s nabídkou? ano Uzavření smluvního vztahu ano ne Přepracování nabídky Souhlasí zákazník s upravenou nabídkou? Expedice Vyskladnění a fakturace Předání zákazníkovi Zjištěna neshoda při předání? ano ne Naskladnění Reklamační řízení se zákazníkem Servisní zásah Byl servisní zásah úspěšný? ano Fakturace ne Hledání řešení Metrologické zajištění Interní komunikace Řízení dokumentace SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK Proces: Servisní činnost Proces: Nákup obchodního zboží Proces: Marketing a prodej Proces: Skladování a expedice Verze: 07, platná od Strana 11 (celkem 27)

12 4.2.3 Řízení dokumentů Dokumenty systému managementu kvality ve společnosti MEDESA jsou řízeny, tj. jsou vytvořena pravidla pro jejich tvorbu, schvalování, přezkoumání, aktualizaci včetně identifikace změn, dostupnost v místech používání a zajištění jejich trvalé čitelnosti a snadné identifikovatelnosti. Ředitel společnosti jmenoval správce dokumentace, který se řídí pravidly a postupy pro řízení dokumentů stanovenými v dokumentovaném postupu QS 01 Směrnice pro řízení dokumentace. Místo a doba uložení, dále místo a doba archivace řízených dokumentů je uvedena v dokumentu QM 03 Seznam dokumentace. Ve společnosti je také zajištěna identifikace dokumentů externího původu, včetně stanovení odpovědné osoby sledující aktualizaci externího dokumentu Řízení záznamů Záznamy vyplývající z činností společnosti MEDESA jsou součástí řízené dokumentace. Je zajištěno, aby vytvářené záznamy byly jednoznačně identifikovatelné, včetně stanovení pravidel pro jejich ukládání, ochranu, vyhledávání, archivaci a vypořádání. Tato pravidla jsou dána v dokumentovaném postupu QS 01 Směrnice pro řízení dokumentace. Místo a doba uložení, dále místo a doba archivace jednotlivých záznamů vztahující se k činnosti společnosti je uvedena v dokumentu QM 03 Seznam dokumentace. Záznamy ukládané v elektronické podobě podléhají pravidelnému zálohování a archivaci, viz QM 04 Pracovní řád. Verze: 07, platná od Strana 12 (celkem 27)

13 5. Odpovědnost managementu 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Ředitel společnosti si uvědomuje odpovědnost k obchodním partnerům, svým zaměstnancům a zákazníkům. Na základě toho: a) šíří ve společnosti důležitost plnění požadavků zákazníka, požadavky zákonů a předpisů, viz této příručky, b) stanovil politiku kvality, dále viz 5.3 této příručky, c) stanovuje cíle kvality na určité období, dále viz této příručky, d) provádí přezkoumání systému managementu kvality, dále viz 5.6 této příručky, e) zajišťuje vhodné zdroje, dále viz 6. kapitola této příručky. 5.2 Zaměření na zákazníka Společnost MEDESA má zavedeny postupy pro identifikaci a plnění požadavků zákazníka s cílem zvyšování jeho spokojenosti. Činnosti spojené s identifikací a plněním požadavků zákazníka jsou uvedeny v dokumentovaných postupech popisujících hlavní procesy: QS 03 Směrnice pro marketing a prodej QS 04 Směrnice pro poskytování servisu QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování Společnost pravidelně sleduje spokojenost svých zákazníků. Systém pro zjišťování a analýzu spokojenosti zákazníků je stanoven v dokumentu QS 03 Směrnice pro marketing a prodej. Výsledky z tohoto procesu jsou vstupem do procesu přezkoumání systému managementu kvality, viz kapitola 5.6 této příručky. 5.3 Politika kvality Politika kvality vychází z plánovaného vývoje společnosti, je navrhována managementem společnosti ve spolupráci s ředitelem společnosti, který návrh politiky schvaluje. Politika kvality je formulována v příloze č. 1 této příručky. Politika je sdělována v rámci společnosti při vstupním školení pracovníkům a vůči veřejnosti je zveřejněna na webových stránkách, její změny jsou pak sdělovány v rámci pravidelných porad a interní komunikace. Politika kvality je pravidelně přezkoumávána v rámci přezkoumání systému managementu kvality dle QS 02 Směrnice pro řízení kvality, a to z hlediska její aktuálnosti a zda vyhovuje potřebám společnosti. 5.4 Plánování Cíle kvality Management společnosti stanovuje měřitelné cíle kvality na určité období, které jsou konzistentní s politikou kvality společnosti. Každý cíl kvality má určenu odpovědnou osobu za jeho plnění a stanoven způsob jejich dosažení včetně termínu dosažení cíle. Cíle kvality schvaluje ředitel společnosti. Cíle kvality jsou formulovány v příloze č. 2 této příručky. Verze: 07, platná od Strana 13 (celkem 27)

14 Cíle kvality a míra jejich naplnění jsou pravidelně přezkoumávány v rámci procesu přezkoumání systému managementu kvality dle QS 02 Směrnice pro řízení kvality Plánování systému managementu kvality Představitel vedení pro kvalitu zajišťuje, že plánování systému managementu kvality splňuje obecné požadavky dle 4. kapitoly této příručky a cílů kvality dle bodu této příručky. Za plánování systému managementu kvality odpovídá představitel vedení pro kvalitu. Dále představitel vedení pro kvalitu zajišťuje zachování integrity systému při plánování a uplatňování jeho změn vyvolaných v důsledku pravidelného přezkoumání systému managementu kvality dle odstavce 5.6 této příručky. 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků společnosti jsou stanoveny: v pracovních náplních v QS 05 Organizace společnosti MEDESA s.r.o. ve směrnicích kap. 4 ve jmenovacích dekretech Představitel managementu Představitelem vedení pro kvalitu je ředitel společnosti, který má odpovědnost a pravomoc k: - zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu kvality jsou vytvářeny, uplatňovány a udržovány, - předkládání zpráv managementu společnosti o dosažené výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě zlepšování, - podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé společnosti. Pro záležitosti vztahující se k systému managementu kvality využívá dle potřeby představitel vedení pro kvalitu externího pracovníka Interní komunikace V rámci pravidel interní komunikace, které stanovil ředitel společnosti, jsou pracovníci povinni: - neodkladně informovat management o záležitostech, které mohou ovlivnit chod společnosti, - navzájem si sdělovat důležité informace, které mohou ovlivnit kvalitu poskytovaného produktu včetně služeb, - plnit zadané úkoly a povinnosti z nich vyplývající. Ve společnosti probíhá v rámci interní komunikace výměna informací zejména prostřednictvím elektronického předání informací a osobního kontaktu. Pravidla pro interní komunikaci jsou stanovena v QS 04 Pracovním řádu. Verze: 07, platná od Strana 14 (celkem 27)

15 5.6 Přezkoumání systému managementu Obecně Ředitel společnosti ve spolupráci se zainteresovanými pracovníky zpravidla v ročních intervalech provádí přezkoumání systému managementu kvality z důvodu zajištění nepřetržité vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti systému managementu kvality ve společnosti, viz QS 02 Směrnice pro řízení kvality. Cílem přezkoumání je identifikovat a odstranit slabá místa v procesech společnosti tak, aby byly tyto procesy trvale zlepšovány Vstup pro přezkoumání Představitel vedení pro kvalitu, případně jím pověření pracovníci připravují pro proces přezkoumání veškerou dokumentaci, která se přímo vztahuje k systému managementu: zprávy z auditů politika jakosti cíle jakosti reklamace zákazníků spokojenost zákazníků kontrola plnění plánů školení problémy s dodavateli doporučení pro zlepšování status preventivních opatření a opatření k nápravě přehledy o neshodách, jejich vypořádáních a efektu provedených vypořádání stav následných opatření z předchozích přezkoumávání managementu výsledky analýzy údajů z měření výkonnosti jednotlivých procesů Výstup z přezkoumání Výstupem z přezkoumání systému managementu kvality je Zápis z porady přezkoumání SMK zpracovaný představitelem vedení pro kvalitu, který obsahuje vyjádření ke všem uvedeným vstupním dokumentům. Na základě závěrů z přezkoumání systému managementu dochází k průběžným úpravám systému managementu kvality včetně politiky a cílů kvality s cílem: - zlepšit efektivnost systému managementu kvality a jeho procesů, - zlepšit produkty ve vztahu k požadavkům zákazníka, - stanovit opatření vztahující se k potřebám zdrojů. Verze: 07, platná od Strana 15 (celkem 27)

16 6.1 Poskytování zdrojů 6. Management zdrojů Ředitel společnosti MEDESA si je vědom, že pouze zajištěním a udržování kvalitních zdrojů a vhodným přístupem k těmto zdrojům, může dosáhnout takových výsledků, aby bylo schopno uspokojit veškeré potřeby zákazníků. Z tohoto důvodu průběžně identifikuje požadavky na zdroje a v odpovídající výši je poskytuje tak, aby zajistilo zlepšování výkonnosti společnosti, zvyšování kvality všech procesů a z toho plynoucí zvyšování spokojenosti zákazníka. 6.2 Lidské zdroje Obecně Řízení lidských zdrojů je v rámci společnosti upraveno dokumentem QM 04 Pracovní řád. Cílem řízení těchto zdrojů je zabezpečit způsobilost zaměstnanců k výkonu jejich činností se zaměřením na prohlubování jejich dovedností a znalostí, motivovat zaměstnance k rozvoji jejich schopností a obecně rozvíjet firemní kulturu Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Společnost v rámci řízení lidských zdrojů: a) má stanoveny kvalifikační požadavky na jednotlivé pracovní pozice, které provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt (řidičský průkaz sk. B, znalost cizího jazyka AJ, ukončené středoškolské vzdělání), b) plánuje a zajišťuje rozvoj kvalifikace pracovníků, viz Plán školení na příslušné období, c) neustále dbá na vědomí závažností a důležitosti činností všech pracovníků a přispívání k dosažení cílů kvality v rámci interní komunikace, viz kap této příručky, d) udržuje vhodné záznamy o vzdělávání, výcviku, dovednostech a zkušenostech, viz Osobní spis pracovníka. 6.3 Infrastruktura Za zajištění vhodné infrastruktury odpovídá ředitel společnosti. Zajištění a údržba infrastruktury společnosti je popsána v dokumentu QS 04 Pracovním řádu, kde jsou stanovena pravidla pro údržbu budov, pracovních prostor a souvisejícího technického vybavení, výpočetní techniky, informačních systémů včetně zálohování dat, vozového parku. Řízení měřících zařízení je popsáno v kap. 7.6 této příručky. 6.4 Pracovní prostředí Ve společnosti MEDESA je zajištěno, že všechny fyzikální faktory, které mohou působit na zaměstnance, jsou v souladu s hygienickými normami a v souladu s pracovními předpisy. Je zabezpečeno, že všichni pracovníci jsou v souladu s příslušnými právními normami pravidelně proškolováni v problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany. Pro budovy společnosti je vypracován Požární poplachový řád. Pracovní vybavení zaměstnanců zahrnuje pracoviště (stůl, židle), prostředky IT (stacionární nebo přenosný PC, případně obojí), prostředky pro komunikaci (pevné i mobilní telefony) a další speciální vybavení přiměřeně povaze jejich práce. Verze: 07, platná od Strana 16 (celkem 27)

17 Všechny pracovní prostory jsou řádně zajištěny pro případ požáru funkčními hasícími přístroji, které jsou v pravidelných intervalech kontrolovány a revidovány. Za zajištění kontrol, včetně revizí hasících přístrojů a příslušných dokumentů, odpovídá obchodní ředitel. Všechny fyzikální faktory, které mohou působit na pracovníky (teplo, světlo, hluk, hygiena, čistota) jsou v souladu s platnou legislativou. Odpovědnost za zajištění, že prostory vyhovují bezpečnostním, hygienickým a ostatním zákonným předpisům má ředitel společnosti. hluk - v kancelářských prostorách MEDESA je pro práci vyžadováno ticho a klid, teplo - zajišťuje ústřední topení, světlo - dostatek světla je zajištěn prostřednictvím oken a elektrických svítidel, hygiena - hygiena zaměstnanců je zajištěna dostatečným počtem sociálních zařízení, čistota - zajištěna úklidem všech prostor dodavatelskou firmou. Všechny elektrické spotřebiče a elektronická zařízení jsou pravidelně kontrolována, za zajištění elektrorevizí odpovídá externista. Záznamy o provedených elektrorevizích jsou uloženy u personalisty. Odpady vzniklé při činnostech společnosti jsou tříděny a likvidovány v souladu s legislativou. Verze: 07, platná od Strana 17 (celkem 27)

18 7.1 Plánování realizace produktu 7. Realizace produktu Za účelem realizace produktu vedení společnosti plánuje a rozvíjí procesy související s produktem, viz Procesně orientovaný model systému managementu kvality společnosti MEDESA s.r.o., viz článek této příručky. Uvedené hlavní procesy jsou řízeny dokumenty: QS 03 Směrnice pro marketing a prodej QS 04 Směrnice pro poskytování servisu QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování QS 06 Provozní řád skladu V příslušných směrnicích jsou ustanovení týkající se pro produkt specifických činností při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení a záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu o splnění požadavků na produkt. 7.2 Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Pravidla pro určení požadavků zákazníka včetně požadavků na činnost při dodání a po dodání, určení požadavků, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, stejně jako určení zákonných požadavků a předpisů týkajících se produktu a jakékoli doplňující požadavky společnosti MEDESA jsou zpracovány ve směrnici QS 03 Směrnice pro marketing a prodej a QS 04 Směrnice pro poskytování servisu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Požadavky zákazníka na produkt jsou přezkoumávány před přijetím odpovědnosti společnosti dodat produkt zákazníkovi, tj. před předložením nabídky či před uzavřením smluvního vztahu, dále viz směrnice QS 03 Směrnice pro marketing a prodej. Pravidla a odpovědnosti související s přezkoumáním požadavků a vedením příslušných záznamů o přezkoumání jsou stanoveny v dokumentech QS 03 Směrnice pro marketing a prodej a QS 04 Směrnice pro poskytování servisu Komunikace se zákazníkem Společnost má určeny způsoby komunikace se zákazníkem: - při získávání zakázky zákazník je informován o produktu včetně cenové relace formou nabídky, propagačních materiálů, webových stránek, - v průběhu zajištění zakázky a při předání zákazníkovi jsou sdělovány informace vztahující se k zakázce, za toto odpovídá obchodník ( em, telefonicky, osobně), - po předání zakázky komunikace se zákazníkem při reklamačním řízení nebo při dalších souvisejících činnostech. Pracovníci společnosti komunikují se zákazníky s využitím všech dostupných komunikačních prostředků. Při komunikaci se zákazníkem a ostatními obchodními partnery dodržují obecně platná pravidla komunikace: - při písemném projevu dbají na identifikaci příjemce a odesilatele zpráv a na značení zpráv aktuálním datem, - při osobním a telefonním styku dodržují pravidla společenského chování. Verze: 07, platná od Strana 18 (celkem 27)

19 Záznamy o komunikaci se zákazníkem jsou vedeny pracovníky společnosti a uloženy v CRM. 7.3 Návrh a vývoj Ve společnosti MEDESA s.r.o. není proces návrhu a vývoje identifikován. 7.4 Nákup Proces nákupu Společnost MEDESA má stanoveny postupy pro určení požadavků na nakupovaný produkt zahrnující také služby související s nakupovaným produktem. V rámci systému managementu kvality jsou stanovena závazná pravidla pro ověření shody nakupovaného produktu se zadanými požadavky. Tyto postupy se spolu s postupy pro výběr dodavatelů a jejich periodické hodnocení řídí dle: QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování (nákup obchodního zboží, výběr a hodnocení dodavatelů), QM 04 Pracovní řád (nákup zboží a služeb neobchodního charakteru), QM 06 Metrologický řád (nákup měřidel, hodnocení dodavatelů metrologických služeb). Výběr nových dodavatelů probíhá tak, že pověřený pracovník osloví alespoň dva výrobce, dodavatele či distributory a zajistí informace potřebné pro provedení výběru nebo si vyžádá jejich nabídku. U produktů, které mají pouze jednoho dodavatele případně výhradních dodavatelů, tento výběr neprobíhá. Pracovníci odpovědní za nákup provádí jednou ročně písemné hodnocení dodavatelů. Základní kritéria hodnocení dodavatele jsou odlišná dle typu nakupovaného produktu, zpravidla se jedná o cena, kvalita, platební a dodací podmínky, spolupráce. Záznamy o hodnocení dodavatelů jsou vstupem pro přezkoumání QMS, viz kap. 5.6 této příručky Informace pro nákup Společnost má řízen proces nákupu, včetně zajištění dostatečných informací k nakupovanému produktu a požadavků na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení, požadavků na kvalifikaci pracovníků a požadavků na systém managementu kvality, viz výše uvedené směrnice QS 05 a QM Ověřování nakupovaného produktu V průběhu nebo v rámci přejímky jsou prováděny kontroly, zda nakoupený produkt splňuje stanovené požadavky, včetně určení odpovědných osob za tuto činnost pro jednotlivé kategorie nakupovaných produktů, dále viz dokumenty QS 05 Směrnice pro logistiku a skladování (nákup obchodního zboží, výběr a hodnocení dodavatelů), QM 04 Pracovní řád (nákup zboží a služeb neobchodního charakteru, výběr a hodnocení dodavatelů). Verze: 07, platná od Strana 19 (celkem 27)

20 7.5 Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Společnost MEDESA zajišťuje své hlavní procesy (marketing a prodej, servisní činnost, nákup obchodního zboží, skladování a logistika) za řízených podmínek zahrnující: a) dostupné informace o nabízeném produktu výběr vhodných kanálů pro informování zákazníků o nabízeném sortimentu služeb určuje ředitel společnosti. Jedná se především o webové stránky, osobní jednání, propagační materiály a odborné propagační akce, účast na veletrzích; b) zpracování interních dokumentů pro popis činností či stanovení pravidel, za toto odpovídá ředitel společnosti ve spolupráci s příslušnými manažery - QM, QS, ORG. c) používání vhodného zařízení, za což odpovídá ředitel společnosti; d) dostupnost a používání monitorovacího a měřícího zařízení, viz kap. 7.6 této příručky; e) výběr vhodných ukazatelů a stanovení kritérií pro provádění monitorování a následné analýzy dat vztahující se k hlavním procesům společnosti, za toto odpovídá ředitel společnosti ve spolupráci s příslušnými manažery; f) získávání informací od zákazníků zjišťování spokojenosti zákazníků, řešení stížnosti a reklamací, za toto odpovídají pracovníci společnosti. Hlavním cílem zajištění produktu je její realizace v požadované kvalitě a termínech Ověření funkční způsobilosti V rámci předání přístroje zákazníkovi je zajištěna funkční způsobilosti zařízení,které je dokládáno dokumentem Předávací protokol/protokol o zaškolení obsluhy/záruční list. Součástí předání je i zaškolení obsluhy, instalace, včetně vedení příslušných záznamů Identifikace a sledovatelnost Identifikace a sledovatelnost produktu je zajištěna vedením záznamů o zakázce v IS HELIOS, ve kterém se provádí identifikace jednotlivých produktů a evidence jejich prodeje zákazníkům. Obchodní zboží je identifikováno výrobním, resp. sériovým čísel (u přístrojů a zařízeních) a čísly šarže (u spotřebního materiálu). Záznamy týkající se marketingu, prodeje a komunikace se zákazníkem jsou vedeny v MS CRM, záznamy je možné najít pod jménem zákazníka, identifikovatelné datem zpracování a jménem zpracovatele Majetek zákazníka Majetek zákazníka se ve společnosti MEDESA vyskytuje jako: technické zařízení, které bylo převezeno do společnosti k opravě (není možné jej opravit u zákazníka) data zákazníka, určená pro další zpracování O převzetí přístroje (technického zařízení) a průběhu servisních prací jsou vedeny přesné záznamy, viz QS 04 Směrnice pro poskytování servisu. Technické zařízení je jednoznačně identifikovatelné svým výrobním, resp. sériovým číslem. V případě, že dojde ke ztrátě, poškození majetku zákazníka, nebo se zjistí, že je nevhodný k použití, je tato skutečnost zaznamenána a se zákazníkem je sjednán způsob náhrady škody. Data zákazníka jsou před každou operací důkladně zálohována, včetně kontroly jejich obnovitelnosti, viz QM 04 Pracovní řád. Verze: 07, platná od Strana 20 (celkem 27)

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

kvalita v laboratorní medicíně

kvalita v laboratorní medicíně 28 Význam ISO 9001:2000 pro klinické laboratoře Představení požadavků systémového managementu kvality a způsobů jeho použití v klinických laboratořích - Dokončení z minulého čísla V. Grabmuller 3.2 Vybraná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Obsah Příručka kvality 1. ÚVOD...4 1.1. Základní informace o škole... 5 1.2. Předmětem certifikace dle ISO 9001:2008 je:... 5 2. ROZSAH PLATNOSTI...5

Více

Odpovědnost managementu

Odpovědnost managementu K dosažení přínosů pro zainteresované strany je vedení, závazky a aktivní zapojení vrcholového vedení podstatné pro vytvoření a udržování efektivního a účinného systému managementu jakosti. Aby se dosáhlo

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010 Příloha č. 6 MICOOP-správa škol List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Výtisk číslo:1 Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení,

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady 9000. Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, uvedení do provozu a dodání, servis po prodeji... a dále

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1

Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1 Organizační směrnice Číslo: OS 1 Platnost od: 1. 5. 2015 Příručka kvality Vydání: 01 Výtisk č.: 01 Zpracoval: Ing. Bc. Věra Kocianová Schválil: Ing. Jan Jedlička Obsah 1 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE... 3 2

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY oddělení PAS pro OP VaVpI Identifikační kód: Č.j.: 26 197/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVALA: SCHVÁLIL: Ing. Michaela Frydrychová Pověřena

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví Březen 2015 1 Přehled prvků systému IMS 1. Politiky IMS 2. Integrovaný systém řízení 3. Obchodní případ 4. Návrh

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více