Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci"

Transkript

1 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 2 únor 2013 Jak jsme volili prezidenta republiky Z obsahu listù Popelnicový svoz odpadu Pozvání na ma karní prùvody Pátý ples obce Okresní ku elkáøská mistrovství Fotbaloví dorostenci a áci na soustøedìní Listy Chotovinska vydává Obecní úøad Chotoviny éfredaktor: Jaroslav Bene Redaktor: Jaroslav Wimmer Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny Telefon , fax: Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny Reg. è. MK ÈR E Historicky první pøímá volba prezidenta republiky probìhla (øeèí èísel) v na í obci následovnì. Prvního kola se zúèastnilo 916 oprávnìných volièù, èemu odpovídá procento volební úèasti 68,87. Z tohoto poètu bylo 913 platných hlasù. Ke druhému kolu voleb se dostavilo 873 voli- èù, tedy volební úèast 65,94 %. Platných hlasù bylo odevzdáno 868. Hlasování probíhalo ve tøech volebních okrscích. Výsledky obou kol voleb souhrnnì za v echny okrsky jsou uvedeny v tabulkách. Obú 1 ZDARMA

2 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA POPLATKY, které vybírá v roce 2013 Obec Chotoviny Poplatek ze psù 100, Kè za jednoho psa roènì splatnost do Stoèné 504, Kè+DPH/rok (=580, Kè) za obèana, který má trvalý pobyt v obci a je pøipojen na kanalizaèní sí v obci splatnost do Poplatek za likvidaci odpadù 550, Kè/rok za obèana s trvalým pobytem v obci nebo za nemovitost se sídlem v obci splatnost roènì do pololetnì do a do Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny nebo je mù ete zaplatit bezhotovostnì na úèet obce è /0300 se správným VS, který Vám na po ádání sdìlí pokladní obecního úøadu. Svoz smìsného odpadu Tentokrát se budeme zabývat odpadem, kterým se plní popelnice. Lidé si myslí, e do popelnic mù eme odkládat jakýkoliv odpad, ale pokud budeme správnì tøídit, zùstane nám do popelnic odpadu nejménì. Urèitì do popelnice nepatøí napøíklad kovový rot, stavební odpad, døevo, tekuté a mokré odpady, horký popel, jedy a jejich obaly, toxické a infekèní látky a té pøedmìty velkých rozmìrù, které zùstávají v nádobách viset. V na í obci a osadách se popelnice vyvá í ka dý pátek po celý rok. Proto e svozová firma jezdí ji od pìti hodin ráno, je lep í pøistavit nádoby ke komunikaci ji ve ètvrtek veèer. Pracovníci svozové firmy nemají za povinnost zlikvidovat odpad mimo vyvá ené nádoby, proto pytle nebo krabice, které se obèas objeví vedle popelnic, zùstanou na svém místì. Pokud byste zjistili, e Vám pracovníci svozové firmy popelnici znièili, je potøeba se nepro- 2 STØÍPKY Z OBCE Rada obce schválila opìtovné po- dání ádosti o dotaci na hasièárnu v Beranovì Lhotì. ádost musí být podána nejpozdìji do v kanceláøi MAS Krajina srdce v Mladé Vo ici. Rada obce schválila podání ádos- ti o dotaci na nákup ètyø dýchacích pøístrojù pro JSDHO Chotoviny. Pøípadná finanèní dotace pùjde z prostøedkù Jihoèeského kraje. Obec podá ádost o dotaci na dovybavení sálu KD. Jde o nákup stolù, idlí, ozvuèení sálu a novou oponu. ádáme na MMR ÈR. Mgr. Zdenìk Turek Pozvánka Jednotka sboru dobrovolných hasièù Obce Chotoviny zve v echny obèany na pøedná ku o poskytování první pomoci. dlenì obrátit na pracovníky obecního úøadu. Na obecní úøad se mù ete obrátit i v pøípadì, pokud byste potøebovali zajistit pomoc starým nebo invalidním obèanùm. Proto e není v na ich silách v e kontrolovat, budeme rádi, kdy nám sdìlíte jakékoliv pøipomínky ke svozu popelnic. Jedinì tak je mo né zajistit co nejlep í spolupráci mezi v emi zúèastnìnými stranami. Za OÚ H. Heømánková Pøedná ka se bude konat v pátek 15. února 2013 od hodin v sále kulturního domu v Chotovinách. Pøedná et bude MUDr. Milan Kratochvíl, vedoucí lékaø operaèního støediska Zdravotnické záchranné slu by Jihoèeského kraje, oblastní støedisko Tábor. Na pøedná ku Vás srdeènì zvou hasièi. MA KARY V JENÍÈKOVÌ LHOTÌ Jeníèkolhotecké UPKYDUPKY poøádají dne ma karní rejdìní. Ma kary se sejdou v v sále kulturního domu, aby se vyfikly na cestu po Jeníèkovì a Brouèkovì lhotì. Prùvod ma kar vyrazí ve 12 hodin a do skoku nám na harmoniku zahraje pan Slepièka. Sbor dobrovolných hasièù Chotoviny by tímto rád podìkoval v em, kteøí se podíleli na uspoøádání plesu a v em tìm, kteøí v sobotu 19. ledna pøi li. V první øadì patøí podìkování Obecnímu úøadu Chotoviny, který nám uspoøádání plesu schválil, dále také dìtem ze kolní dru iny za krásnou výzdobu sálu, malým taneèníkùm za nádherné pøedtanèení a samozøejmì také sponzorùm: Latop s.r.o., Kortus-stavební práce, ABC tiskárna, L. Filipová - kadeønictvní, Stavebniny Milièín, p. Pøibylová - masá e, ABC prodejna, R. Stiebler a V em ostatním kteøí nechtìli být jmenováni. Je tì jednou dìkujeme a vìøíme, e se za rok opìt v hojném poètu sejdeme. SDH Chotoviny

3 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA 3 SMRTÍCÍ PANDEMIE Hovoøíme-li o hromadných nemocech, které kdy postihly lidstvo, vìtšinou máme na mysli jedno z nejhorších onemocnìní - tak zvané morové rány. Pro západoevropské zemì již tato metla lidstva ztratila svojí hrùzu. Od roku 1897, kdy byla v Benátkách uzavøena mezinárodní smlouva o moru, která všechny mocnosti, které ji podepsaly, zavazovala pøi objevení tøeba jen jediného pøípadu moru k protimorovým opatøením, mùžeme klidnì prohlásit, že v Evropì již toto nebezpeèí nehrozí. Je tu však jiné nebezpeèí: obyèejná a lidmi èasto podceòovaná chøipka, virové onemocnìní dýchacích cest šíøící se kapénkami. Virus má nìkolik typù a vyvolává nebezpeèné epidemie, které postihují lidstvo ve dvou až tøíletých cyklech. Zprávy o první chøipkové epidemii pocházejí z roku 412 pøed narozením Krista a zaznamenal je øecký lékaø Hippokrates. Do dnešních dnù vzniklo mnoho typù tohoto onemocnìní. Z nedávné doby pøipomeòme tzv. praseèí, ptaèí nebo asijskou chøipku, která byla poprvé zjištìna v roce 1957 na Dálném východì a postupnì se rozšíøila témìø do celého svìta. Maši dìdové pamatovali chøipkové onemocnìní, které v èervenci roku 1918 jako pustošivá vlna šíøící se celým svìtem zasáhlo zemì støední Evropy, ve kterých postihlo až padesát procent obyvatel. Byla jím pandemie španìlské chøipky. Smrtící pandemie sice kulminovala bìhem pouhých tøí mìsícù, a to od záøí do listopadu 1918, ale prakticky trvala až do roku Podle lékaøù byla pravdìpodobnì vyvolána u vepøù a to virem chøipky typu A nebo jinou nezjištìnou nákazou. Španìlská chøipka patøila ke strašným epidemiím, kterou prý bylo možno srovnat pouze s dýmìjovým morem v roce 1380, který témìø vylidnil i nìkteré oblasti Èech. Odhaduje se, že španìlská chøipka si jen v zemích støední Evropy važádala asi 25 milionù obìtí. Bylo to nepomìrnì více, než celkový poèet padlých v první svìtové válce, která si vyžádala 8 milionù lidských životù. Španìlská chøipka vpadla do èeských zemí na poèátku øíjna Onemocnìní zpravidla zaèínalo vysokou horeèkou, silnou rýmou a pocitem sucha v ústech. K tomu se pøipojila celková skleslost, bolesti hlavy a kloubù, zimnice a silný kašel. Po nìkolika dnech se pøipojily komplikace v podobì zápalu plic a postižení centrálního nervstva. Kvùli chøipce byly uzavøeny úøady, divadla, ale i kostely. V opuštìných bytech zùstávali mrtví, které nemìl kdo pohøbít. V Praze nebylo rodiny, kde by nìkdo neonemocnìl touto zhoubnou nákazou, a proto byly uzavøeny i školy vèetnì vysokého uèení. Vìznice pro panující chøipkovou nákazu nepøijímaly nové vìznì. Epidemii španìlské chøipky zhoršoval všeobecný nedostatek zpùsobený válkou. Lékaøi konstatovali, že tato zákeøná choroba je následkem váleèných pomìrù vyvolána silnou podvýživou obyvatelstva, nedostateèným ošacením a uhelnou pohromou. Prakticky nièeho nebylo dost. Od potravin pøes mýdlo i otop. Nejhorší situace byla ve mìstech, ve kterých si obyvatelé nemohli pøilepšit potravinami z vlastních polí a zahrad. Situaci navíc zhoršovalo i poèasí a hlavnì naprostý nedostatek uhlí. Mezi prvními obì mi španìlské chøipky byl i Jaroslav Frída, 27 letý syn našeho velkého básníka Jaroslava Vrchlického, a jeho mladá žena. Ta ještì staèila porodit dvojèátka, která pak rázem osiøela. Zemøel i básníkùv druhý syn. Se španìlskou chøipkou bylo èasto spojeno i pominutí smyslù, což mìlo za BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané: 60 let Ing. Jaroslav Mareš, Èervené Záhoøí 65 let Josef Kytír, Èervené Záhoøí Marie Pouzarová, Brouèkova Lhota 70 let Jiøí Tichý, Chotoviny Jindøiška Janù, Èervené Záhoøí 75 let Antonín Havlík, Sedleèko 80 let Vlasta Kašpárková, Èervené Záhoøí 85 let Jiøina Koudelková, Èervené Záhoøí Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody. následek celou øadu rodinných tragedií. Veškeré nemocnice byly pøeplnìny a pacienti záhy umírali. Lékaøi byli zcela bezmocní, nedostávalo se rakví, byl nedostatek hrobníkù, a proto byli na pomoc povoláni vojáci. Zdìšení obyvatel stouplo, když souèasnì vypukla epidemie dìtské obrny a zánìtu mozkových plen. Epidemie zhoršoval všeobecný nedostatek zpùsobený válkou. Jak psal denní tisk, nebyly svíèky, cukr, a na jednoho Pražana pøipadala pouze šestnáctina litru mléka dennì. Do chlebového tìsta se pøidávalo až deset procent sušené øepy. Hrozivé situace zaèali využívat nejrùznìjší výteèníci, které zaèali lidé souhrnnì nazývat ke asy. Ti nabízeli potraviny a vìci nezbytné denní potøeby za nekøes anské ceny, ale hlavnì výmìnou za šperky a jiné cennosti. Napøíklad byl zaznamenán pøípad, kdy starožitný nábytek byl vymìnìn za tøi kila mouky. Jindy pracovníci spotøební danì zastavili pohøební vùz, ve kterém chybìl nebožtík, ale zato byl plný mouky. Jaroslav Wimmer JAK TO VLASTNÌ BYLO? KNEDLÍK Víte, že náš tradièní ovocný knedlík, mimochodem dnes už proslavený skoro po celém svìtì, je urèitou raritou? Okamžik skuteèného zrodu knedlíku je sice zahalen tajemstvím, ale je nesporné, že pùvodní knedlík vstoupil do historie díky Øímanùm. Ale jaký to byl knedlík, prozradí dochovaný recept na jeho pøípravu: Smíchej sýr s alicou (druh mleté pšenice) a ze vzniklého tìsta pak udìlej koule. Do vyhøátého kotle dej tuk a v nìm knedlíky vaø. Když jsou hotové, dej je na mísu, posypej je mákem, postøíkej medem a nos na stùl. Uplynuly dva tisíce let a knedlík se hodnì zmìnil. Od Øímanù se ho nauèili vaøit Nìmci a my jsme ho zdokonalili v na svìtì nedostižnou specialitu èeského švestkového knedlíku. Tento významný reprezentant èeské kuchynì je spolu s naší další specialitou - bramborovým knedlíkem - jednou z nejvyhledávanìjších lahùdek hlavnì zahranièními návštìvníky naší vlasti. I když prvotní knedlík asi nevznikl v sídlištích našich praotcù, èeské kuchaøské umìní objevilo jeho švestkovou a bramborovou formu a tím se na vìky zapsalo do elity mistrù nejvybranìjších labužnických pochoutek všech dob. -wer-

4 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA 4 NOVÉ KNIHY Kolektiv autorù - MUZEA TØÍ REGI- ONÙ. Regiony tøí zemí - Jihoèeský kraj, Horní Rakousko, Dolní Bavorsko disponují velkým množstvím velmi rùznorodých muzejních expozic. Tato publikace pøedstavuje slovem i obrazem reprezentativní výbìr 202 muzeí. Jiøí Gruša - BENEŠ JAKO RAKU- ŠAN. Nìco jako román faktu. Postavy jsou faktické, ne fiktivní (Beneš, Hitler, Masaryk, Gottwald...), práce s fakty odborná, práce se slovem a pøíbìhem literární. A proè Beneš jako Rakušan? Protože v Benešovì psychogramu je Austria eine Art Hassliebe (zpùsob nenávistné lásky). Nejdøív mìl geniální vizi, jak tento konglomerát zachránit, když se neujala, dostal chu ho znièit. Èeskoslovensko však bylo Rakousko- Uhersko v malém. Chtìl ho odrakouštìt a divil se, že mizí. A když mìl pocit, že našel recept na jeho záchranu, dostal moskevskou rakev. A žasl, když si Rakušané nezvolili svého Gottwalda, nýbrž pøijali Marshallùv plán, který by E. B. chtìl, kdyby byl smìl chtít své chtìní. Hana Pohunková - CESTA ZA MOD- RÝM SNEM. Pøíbìh ženy, která dokázala jít za svým snem, pøestože mìla pocit, že dveøe od pokoje se zavírají. Pøevedla dceru pøes most drogové závislosti a založila K-centrum. Dennì se nachází v prostøedí plném bolesti, beznadìje a ztrát. Ale kde èerpá sílu ona? Pavel Brycz - TÁTOLOGIE, ANEB, RADY PRO ZAÈÍNAJÍCÍ TATÍNKY, KTEØÍ NECHTÌJÍ BRZY SKONÈIT. Inspirací pro napsání knihy byly pøíspìvky otištìné v èasopise Maminka, k nimž autor napsal ještì povídku na dané téma a druhou povídku napsal stylem a la bakaláøi. Vytvoøil fiktivního ètenáøe, který mu poslal dopis s vlastními zážitky z dané situace a jím napsaný pøíbìh. Výbìr témat: Jak si (ne)poøídit domácí mazlíèky - Jak (ne)vysvìtlit všechny dùležité vìci dìtem - Jak pøežít sportovní muka svých dìtí - Jak si najít cestu k Foglarovi, i když nejste Mirek Dušín Jak se shodnout na dovolené se tøemi generacem - Jak lustrovat kamarády svých dìtí a nepodlehnout panice, když se dìti zasnoubí - Jak se rozhodnout, až vám poš ák Ondøej pøinese poštu od plodu první lásky - Jak zvládnout domácí práce s pøítelem po telefonu. Boøivoj Záruba - ZÁHADY PRAVÌ- KU. 555 odpovìdí na zajímavé otázky týkající se dávné minulosti naší Zemì i okolností vzniku života na naší planetì s ilustracemi Zdeòka Buriana a rekonstrukcemi pravìkých zvíøat, fotografiemi fosilií, mapkami a pérovkami. Miloš Urban - BOLETUS ARCANUS. Nejnovìjší román úspìšného èeského spisovatele Miloše Urbana si pohrává s klasickou èeskou vášní - houbaøením. Vypráví pøíbìh mladého nakladatelského redaktora Gregora Martyho, který bojoval s podivuhodnou drogou a málem nad ní zvítìzil. Získal mládí, krásu a erotické charisma, ale taky muèivou závislost na této vzácné lahùdce a je nucen se rozhodnout, jestli bude ve fatálním vztahu pokraèovat anebo se pokusí o návrat do obyèejného života. V èeských lesích zaèal rùst tajemný høib Boletus arcanus a tomu, kdo ho najde, vyplní jakékoli pøání. Jenom je tøeba si pøedem dobøe promyslet, co vlastnì chceme, a jestli nakonec není lepší nechat ty nejkrásnìjší høiby tam, kde jsou. Jan Paul - O ŠTÌSTÍ V UMÍRÁNÍ. Kniha O štìstí v umírání osobitým jazykem zaznamenává nevšední pøíbìh stateèné ženy, která s pomocí rodiny pøekonala nejchmurnìjší lékaøské prognosy a reflektuje i osudy umírajících ve stávajícím systému zdravotní péèe. Kniha je o cestì zbavování se strachu ze smrti, dùvìrnou výpovìdí o vùli, nadìji a víøe. Je o potkávání, míjení a opìtovném setkání. Když si vzal autor v roce 2004 hlavní hrdinku této knihy po krátké hospitalizaci v nemocnici zemøít domù a v kruhu blízkých ji provázel do posledního vydechnutí, silný iniciaèní prožitek jej pøivedl na cestu vlastní zmìny, k nalezení nových hodnot a osobního štìstí. Každý èlovìk má tuto jedineènou šanci. To je poselství knihy, která mùže být posilou, podnìtem a inspirací všem, kteøí se ocitnou v podobné situaci. David Drábek - ABY SE ÈECHÙM OVARY ZACHVÌLY. Autor dokonale naplòuje pøedstavu úspìšného divadelníka. Jako dramatik se øadí mezi nejvíce uvádìné a pøekládané autory. Vedle toho je respektovaným umìleckým šéfem Klicperova divadla v Hradci Králové. Z jeho 25 her se nejvíce prosadily tragikomické osudy tøí mladých synchronizovaných plavcù nazvané Akvabely, které byly inscenovány i v zahranièí. Mediálnì na sebe nejvíce upozornil rozhlasovou hrou Koule inspirovanou osudy bývalé èeskoslovenské atletky Heleny Fibingerové. Pøítomný soubor obsahuje dramata z let , která dala vzniknout cenìným inscenacím (Akvabely, Ještìøi èi Námìstí Bratøí Mašínù), hry rozhlasové (Vykøièené domy a Koule) a hry nejnovìjší (Sherlock Holmes: Vraždy vousatých žen a Jedlíci èokolády). Pøedkládané texty ukazují na výjimeènost díla ètyønásobného držitele ceny Alfréda Radoka. Drábkovu knihu lze doporuèit i ètenáøùm, kteøí s divadelními hrami nemají zkušenosti. Roman Ludva - FALZUM. Pìt rozsáhlých detektivních povídek, nìkolik vražd mezi umìleckými artefakty, které spojují nejen motivy, ale i dvì ústøední postavy. Josef Rambousek a Kryštof Fridrich, dva docela odlišní detektivové - jeden intelektuál z kavárny, druhý venkovan z hor. První má rád umìní, druhý miluje vlaky. Poprvé se setkávají pøed kostelem, kde byl nalezen mrtvý faráø a s jehož gotickým zvonem se zdá být nìco v nepoøádku. Kateøina Tuèková - ŽÍTKOVSKÉ BO- HYNÌ. Budete vtažení do prostøedí, které není pøíliš známé, vysoko do Bílých Karpat. Tam jsou v kopcích rozházené malé chaloupky daleko od civilizace a od naší obvyklé každodenní reality. Vypráví se, že právì proto, že je to tak daleko, dokázaly si nìkteré z místních žen zachovat schopnosti a intuici, kterou obyvatelé mìst již dávno ztratili. Tam ale tradice zùstává a dál se pøedává z matky na dceru, jako již mnoho staletí pøedtím. Dora Idesová je poslední z bohyní. Brání se pøijmout zastaralý zpùsob života a vìštit pøíchozím z odlitého vosku jako její teta Surmena. Vše se ovšem mìní, jakmile pochopí, že co se v jejím životì zdálo být neš astnou shodou okolností, bylo peèlivì promyšleným plánem. Abd-ru-shin - VE SVÌTLE PRAVDY. V letech napsal Abdru-shin, obèanským jménem Oskar Ernst Bernhardt, velký poèet pøednášek, z nichž na sklonku svého života sestavil knihu Ve svìtle Pravdy - Poselství Grálu v tzv. vydání poslední ruky. Vzniklo tak jedineèné dílo pøedkládající jasné a logické odpovìdi na významné životní otázky. Od té doby bylo Poselství Grálu pøeloženo do 16 jazykù a lze je koupit v 90 zemích svìta. Poèet prodaných výtiskù v Èeské republice se od roku 1989 pohybuje kolem kusù. Poselství Grálu pøináší výklad souvislostí mezi èlovìkem a jemu neviditelným svìtem. Prostými slovy a pøísnì logickým sledem myšlenek vysvìtluje podstatu mnoha jevù, s nimiž se každý ve svém životì setkává. Nepøedkládá ale vìdecká, filozofická nebo ezoterická vysvìtlení. Výklad se opírá o pùsobení jednotných všeobsáhlých zákonù. Poselství Grálu není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce. Bianca Bellová - MRTVÝ MUŽ. Autorka na sebe upozornila již svým debutem Sentimentální román. Novela Mrtvý muž už jednoznaènì ukazuje, že se v èeské literatuøe objevila nová strhující vypravìèka. Pøíbìh je monologem ženy, která rekapituluje svùj život. Banalitu a šeï dìtství a dospívání v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století prostupují skrytá rodinná dramata, s nimiž je vypravìèka konfrontována - dìdeèek, kterého zavraždili komunisti, babièèina otevøená nenávist vùèi režimu, matèina poèínající duševní choroba, èi otec, který za normalizace prožívá svùj coming out. Jaroslav Kolár - STØEDOVÌKÉ LE- GENDY O ÈESKÝCH SVÌTCÍCH. Aktualizované vydání úspìšného titulu Èeské knižnice. Pøináší èeské pøeklady nejstarších staroslovìnských, latinských a staroèeských legend, jejichž hrdiny jsou svatí Konstantin a Metodìj, Ludmila, Václav, Vojtìch, Prokop a Anežka. Š. Petrásková Obec Chotoviny spoleènì s MAS Krajina Srdce Vás zve na KURZY VAØENÍ Dne od 18 hodin se mùžeme tìšit na další pokraèování kurzù vaøení s Karlem Stuparinem. Tentokrát na téma: Lesní plody - znáte je, a co s nimi? Jako na každý jiný kurz se prosím zaregistrujte, abychom pøipravili dostatek míst. Úèastníci se sjíždìjí z celého regionu. Registrace v obecní knihovnì u paní Petráskové.

5 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA 5 Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor 2013 Pøehled výsledkù pravidelných soutìží 2012 / 2013 Ženy III. KLZ Chotoviny - Sokol Teplá : 2 Makovcová 416, Kuèerová 399, Pilaøová 395, Svatošová 374. Chotoviny - Sokol Benešov : 1 Pilaøová 410, Kuèerová 381, Svatošová 405, Makovcová 406. SKK Rokycany - Chotoviny : 0 Šmejkalová 427, Nohejlová 428, Køemenová H. 430, Svatošová 372. Ve tøetí lize žen byla ukonèena základní èást soutìže. Naše dívky/ženy obsadily v premiérové úèasti krásné tøetí místo. Následuje nadstavbová èást dalšími 8 koly, ze kterých vzejde vítìz tøetí ligy skupiny A. Již teï je možné úèinkování našich dìvèat hodnotit velice kladnì a do dalších utkání jim pøejeme pìkné výkony. Muži A Divize Jih Chotoviny - N.Vèelnice : 0 Hrstka 480, Hein 438, Makovcová 396, Foøter 404, Bartoò 388, Køemen 421. Pøi prvním zápase v novém roce jsme pøivítali družstvo z Nové Vèelnice. Zápas jsme odehráli až moc snadno. Soupeøi se u nás nedaøilo a tím pádem jsme hladce vyhráli 8 : 0 o 264 kuželek. Velmi dobrým výkonem 480 kuželek se ukázal Libor Hrstka. Chotoviny - TJ Tøebíè : 6 Hrstka 460, Køemen 410, Makovcová 381, Foøter 402, Bartoò 424, Hein 388. Druhý domácí zápas se nám nevydaøil. V úvodu Petr prohrává o 45 kuželek. Následnì Libor obrací pìknou hrou skóre na naší stranu. Další dvì dvojice prohrávají po nevýrazných výkonech. Honza svou výhrou ještì vybojoval jiskøièku k úspìchu, ale Zbyòkovi se nedaøí. Prohráváme o 8 kuželek 2 : 6. Nová Bystøice A - Chotoviny : 2 Hein 450, Makovcová 369, Bartoò 416, Køemen 448, Foøter 401, Hrstka 424. Vstup do utkání v Nové Bystøici se nám nevyvedl. Ája s Honzou prohrávají o 127 kuželek. Petr se Zbyòkem svými pìknými výkony stahují skóre na 48 kuželek. Obrat zápasu mohou dokonat Honza F. s Liborem. Po prvních drahách to vypadá ještì nadìjnì. Ale závìr nám bohužel nevychází a Honza prohrává o 7 a Libor o 8 kuželek. Chotoviny - Nová Bystøice B : 6 Hrstka 438, Køemen 408, Bervida 436, Foøter 416, Hein 388, Bartoò 419. V tomto utkání jsme pøivítali tabulkovì poslední tým. Ale soupeø se nezalekl a po dvou hráèích vedl 0:2. Jako tøetí hrál Luboš, který i pøes nìkolikatýdenní pauzu zpùsobenou nemocí, pøedvedl slušný výkon a svou výhrou nás vrátil do zápasu. Dvì následující dvojice nepøinesly zásadní obrat, Honza F. o 9 kuželek prohrál a Zbynïa o 7 vyhrál. Rozhodnutí tedy bylo na poslední dvojici. Velmi dobøe hrající soupeø vyhrává nad Honzou B. V sobotu 26. ledna 2013 se konala okresní mistrovství jednotlivcù pro rok 2013, samozøejmì za hojné úèasti našich zástupcù. Bohužel, pro letošní rok se okresní výkonný výbor kuželek nepochopitelnì rozhodl nepoøádat soutìže mládeže. Zøejmì jim mládež nic nepøináší. Tedy nejmladší kategorií byly juniorky (18-23), které, stejnì jako ženy a seniorky, hrály na naší kuželnì v Chotovinách. Dìvèata pøedvedla svou nadvládu, krásnými výkony obsazují pøední místa a postupují na krajské mistrovství konající se v Táboøe. Titul Mistra okresu za výkon 431 kuželek získává Hanka Køemenová, následovaná Ivou Svatošovou 427, Gábinou Kuèerovou 417 a Maruškou Pilaøovou 394 kuželek. Velká gratulace! Následovaly boje žen a seniorek. V kategorii žen se potvrdila pøevaha chýnovských: l. místo Alena Kovandová - vynikajících 470 kuželek a 2. Mirka Cízlerová/Zemanová Naše ženy se rozhodnì neztratily. Zùstaly sice pod medailovými stupni, ale získávají tøi postupová místa na krajské pøebory do Èeských Budìjovic: 4. místo Slávka Nohejlová - 405, 5. Lenka Køemenová a 6. Alena Makovcová Mezi seniorkami obhájila prvenství Alena Dudová ze Sobìslavi Pouze o jednu kuželku unikl titul naší Anièce Kubešové (posledním hodem dává 5 kuželek), Alena Køemenová skonèila 6. Obì postupují na kraj do Nových Hradù. Nejprestižnìjší kategorie mužù se již tradiènì koná na Lokomotivì Tábor. Dvoukolový systém na 120 hodù ( zaèíná 24 hráèù a do druhého kola postupuje 12 nejlepších ) je opravdu nároèný. V prvním kole se daøilo nejvíce Zbyòku Heinovi a Petrovi Køemenovi Výbornými výkony obsazují druhé, resp. tøetí prùbìžnì místo a straší své soupeøe. Do druhého kola bohužel nepostupují Libor Hrstka - 524, Honza Bartoò a Honza Foøter Druhý nához však Zbyòkovi nevychází kuželek a celkovì 8. místo a první nepostupující, Petr ještì o nìco hùøe a 11. místo. Pøední pozice získávají tradiènì Pavel Petrù ( ) a Jiøí Dvoøák ( ). Snad jen dodat, že táborští k poøádání turnaje pøistoupili tradiènì, nikdo za nic nemùže, ale celý den setrvat ve 14 stupních chladu není nic pøíjemného a na výkonech vìtšiny hráèù se to odrazilo negativnì. Seniory pøivítala kuželna Spartaku Sobìslav. Vítìzství a titul pøeborníka okresu vybojoval na extrémnì tìžké kuželnì domácí Jaroslav Chalaš - 437, druhý Zdenìk Zeman z Loko Tábor Naši zástupci zásadnì nepøekvapili, tak jen postupy Míry Zemana (392 a 5. místo) a Honzy Chobotského (390 a 8. místo) na pøebor do Strakonic. Celková rekapitulace: juniorský pøeborník Okresu Tábor, dvakrát druhé místo, jednou tøetí, což znamená jedna zlatá, dvì støíbrné a jedna bronzová medaile pro naše barvy. Doufejme, že mírný ústup z pøedních pozic je jen doèasnou záležitostí. Na krajská mistrovství postupuje celkem 11 zástupcù oddílu. Všem úèastníkùm dìkujeme za pøedvedené výkony a reprezentaci oddílu, tìm úspìšným a postupujícím gratulujeme a pøejeme do dalších bojù 16. února na mistrovství Jihoèeského kraje hodnì úspìchù. jak svou hru, tak i celkové skóre a Nová Bystøice si odvezla zasloužené body. Utkání jarní èásti: pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - PSJ Jihlava so 10:00 TJ Sokol Chotoviny - Nové Mìsto na Moravì Muži B Krajský pøebor Chotoviny - Obal Kunžak : 2 Svaèina 432, Chobotský 421, Zeman 431, Otradovec 422, Vacko 405, Køemenová 418. K úvodnímu utkání jarní èásti na naší kuželnu zavítal netradièní soupeø z Kunžaku. Po dobrých a vyrovnaných výkonech i z trochou štìstí vedeme po ètyøech duelech 4:0 o 60 kuželek. Pøes závìreèné prohry jsme výsledek kontrolovali a vítìzíme. Utkání jarní èásti: pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - Lokomotiva Tábor B pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - Dynamo Èeské Budìjovice pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - Nová Ves u È.B. Družstvo D Okresní pøebor Chotoviny - TJ Silon SÚ C : 1 Nohejlová 425, Nový 396, Kubešová 388, Šmejkal 383, Filip 411, Šmejkalová 422. Zaèátek utkání a stav po dvou úvodních duelech 1 : 1 a rozdíl plus 21 kuželek dával tušit tuhý boj. Toto oèekávání se však již nenaplnilo. Vyhráváme vysoko 7 : 1 o 175 kuželek. Nutno pochválit všechny hráèe za skvìlé výkony. Utkání jarní èásti: st 16:00 TJ Sokol Chotoviny - SKK Real Tábor st 16:00 TJ Sokol Chotoviny - TJ Silon SÚ B M. Vacko

6 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA 6 Nadstavbové soutìže florbalistù V nadstavbové èásti Táborské Florbalové Ligy (TFbL) jsou týmy z Chotovin na pøedposledním místì své soutìže. Draci v Táborské divizi zatím získali jedno vítìzství a jednu prohru na nájezdy. Stars jsou v Táborském pøeboru (nižší soutìž než divize) na tom lépe. Vyhráli a vyhráli i na nájezdy. Na prvním turnaji divize Draci zmìøili síly s Pivními vlnami ze Sezimova Ústí. V minulém roce jsme Vlny ze 4 zápasù neporazili ani jednou. Tentokrát se zablýskalo na lepší èasy a my po vyrovnaném zápase, kdy jsme stále dotahovali náskok soupeøe, dokázali vyrovnat na 5:5, 30 vteøin pøed koncem. V nájezdech byl š astnìjší soupeø a získal bod navíc ze zápasu. V druhém zápasu proti Plané jsme hráli dobøe více než polovinu zápasu. Soupeø vedl 2:0 a my jsme snížili na 2:1 do poloèasu. Navíc jsme nastøelili tyè a gólman soupeøe stihnul zachytit míèek na brankové èáøe. To bohužel bylo vše. V druhém poloèase se soupeøi daøilo vše. My jsme hráli stejnì, šance byly, ale nic neskonèilo v bránì soupeøe. V naší bránì skonèilo snad vše. Bìhem 10 minut bylo skóre 8:1 a my dostali desítku. Zápas skonèil 1:10. Na druhém turnaji proti Tazmanùm Jistebnice jsme hráli dobøe. Brzy jsme vedli 1:0, pak náskok navyšovali a v poloèase bylo skóre 5:0. Tabulka divize skóre body 1. FbK Planá n./lužnicí 22 : Pacovští Blbouni 19 : Alpha Legion 21 : FBK Pivní vlny S. Ú. 24 : Draci Chotoviny 16 : Tazmani Jistebnice 13 : 20 3 Vzhledem k tomu, že jsme hráli 2 zápasy za sebou, tak jsme šetøili síly a zápas v poklidu dovedli do vítìzného konce 7:2. Druhý zápas proti Alpha Legion byl jiný. Soupeø rychle vedl a my se vìtšinou marnì snažili vstøelit gól. V poloèase bylo skóre 3:1. V druhé pùli obrat nenastal a zápas skonèil prohrou 3:6. Stars na prvním turnaji proti Vajgar bojz hráli dobøe, se soupeøem drželi krok a zápas dovedli do samostatných nájezdù za stavu 2:2. Stars na nájezdy vyhráli. Druhý zápas proti Želèi byl vyrovnaný a skonèil 5:4 pro Želeè. Na druhém turnaji Chotovinské Stars se tentokrát neprali jen s protivníky, ale i chøipkovou epidemií. V sestavì jen se 7 kluky + zranìný V. Pražák st. jsme však nebyli do poètu a v obou utkáních jsme byli lepší a soupeøe jasnì pøestøíleli, co do poètu støel. Bohužel v prvním utkání s Nord Blancem jsme prohráli po boji 5:4 a recept na jejich gólmana našel jen L. Carva.V utkání s Chýnovem se rozstøílel i M. Kromka a zjednodušila se hra v obranì a hned to pøineslo své ovoce v podobì jednoznaèné výhry 5:1. Dvì minuty dìlily naší dlouhodobou oporu v brance - Z. Melichara od další nuly. V dalších zápasech budeme opìt sbírat zkušenosti a chceme pøidat i nìjaké bodíky do tabulky. Havlík, Carva Program únor: Draci Pivní vlny nedìle 3.2. od 10:00 Draci Pacovští Blbouni nedìle 3.2. od 12:00 Stars Košice Bulldog nedìle od 9:00 Stars Želeè nedìle od 11:00 Stars Vajgar nedìle od 10:00 Stars Nord Blanc nedìle od 12:00 Tabulka pøeboru skóre body 1. FT Košice Bulldog 21 : Sokol Chýnov 9 : Sokol Želeè 14 : Nord Blanc 18 : Chotoviny Stars 16 : Vajgar bojz JH 12 : místo mladších žákù na turnaji v Milevsku V sobotu 26. ledna se mladší žáci Chotovin zúèastnili velmi dobøe obsazeného turnaje v Milevsku. V základní skupinì se po výhrách proti Sokolu Sezimovo Ústí (3:1), Libuši Praha (2:0) a Chýnovu (2:1) umístili až na 2. místì, nebo prohráli zápas s týmem FC Písek, který hraje ligu žákù. V semifinále už mladší žáci nemìli na Milevsko, s kterým prohráli 5:1. Po tomto boji je èekal zápas o 3. místo, ve kterém narazili opìt na tým ze svojí základní skupiny. V utkání o 3. místo s FC Písek byl prùbìh skóre 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2, pak žákùm nebyl uznán gól na 4:2 pro tìsný pøedcházející aut a následnì z protiútoku rozhodèí písknul penaltu pro Písek za bìžný souboj. Soupeø tak pùl minuty pøed koncem srovnal na 3:3. Následovaly penalty, které žáci zaslouženì prohráli po tom, co nepromìnili ani jednu penaltu oproti soupeøi, který naopak všechny. Žáci pøedvedli slušné výkony a dokázali se vyrovnat i týmu z vyšší ligové soutìže. Poøadí týmù: 1. FC ZVVZ Milevsko 2. Meteor Tábor 3. FC Písek 4. Chotoviny 5. Sedlèany 6. Sokol S.Ústí 7. Libuš Praha 8. FC Bechynì 9. Chýnov 10. Hvožïany Støelci našich branek: K. Rùžièka 4, D. Èech 3, M. Kubík 2, M. Šerpán 1, M. Voborský 1. Žáci a dorostenci mají za sebou soustøedìní Žákovský a dorostenecký tým Chotovin absolvoval na konci ledna kondièní soustøedìní. Tak jako minulý rok se týmy uchýlily na Mozolov u Jistebnice. Oproti loòským bungalovùm se letos týmy ubytovaly v hotelu. Osm pokojù po tøech staèilo pro všechny. Po celou dobu soustøedìní hrály mezi sebou pokoje soutìž, pøi které se ukázaly vìdomosti, dovednosti, hrál se i fotbálek, nebo se hodnotil úklid. V hotelu se týmy i stravovaly. Pìt jídel dennì. Trošku ale hráèe zaskoèily porce, mohly být o nìco vìtší. Jednou dokonce trenéøi jeli pro svaèinku do blízkého Nadìjkova. Týmy se taky potýkaly i s velkou zimou a snìhem. Ranní teploty dokonce dosahovaly až minus 10 stupòù. Na hráèe to ale nemìlo vliv. Jeli na Mozolov hlavnì nabrat fyzièku. Sloužila jim dvì høištì, rùzné bìžecké okruhy, posilovna, tìlocvièna a bazén se saunou. Ètyøfázové denní tréninky - bìhání, posilování, potom fotbálek a na konec dne bazén. Celkem týmy nabìhaly okolo 40 km. Doufejme, že se to odrazí v jarní èásti sezony, kdy je èekají mistrovské zápasy a ve svých soutìžích se umístí co nejlépe. Zpestøením byly i návštìvy sponzorù a kamarádù, tým pøijeli podpoøit tøeba pánové Vycpálek, Malenický nebo Stiebler. A taky dorazil pøedseda fotbalového oddílu pan Jordák, který týmùm popøál hodnì zdaru a co nejlepší výkony na jaøe. D. Pìkný D. Mendel ml.

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Výstavba školky pokraèuje podle plánu

Výstavba školky pokraèuje podle plánu 5/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 5 kvìten 2013 ZDARMA Výstavba školky pokraèuje podle plánu Kvìten je devátým mìsícem prací na výstavbì jedné tøídy MŠ Chotoviny. Je vidìt, že stavba, kterou

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

Z obsahu OBECNÍ PLES. podmínky 2014. Víte, kdo byl rozsévaè? Krajská mistrovství. fotbalistù. Roèník XXII. Èíslo 3 bøezen 2014 ZDARMA

Z obsahu OBECNÍ PLES. podmínky 2014. Víte, kdo byl rozsévaè? Krajská mistrovství. fotbalistù. Roèník XXII. Èíslo 3 bøezen 2014 ZDARMA 3/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXII. Èíslo 3 bøezen 2014 ZDARMA Velký úspìch malého pivovaru Pivovar Mayzus v Chotovinách se stále více dostává do povìdomí veøejnosti. Jeho produkce za loòský rok dosáhla

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

NOC KOSTELÙ V CHOTOVINÁCH

NOC KOSTELÙ V CHOTOVINÁCH 5/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXIII. Èíslo 5 kvìten 2015 ZDARMA STAVBA DOMU S PEÈOVATELSKÝMI BYTY FINIŠUJE, HLÁSÍ SE PRVNÍ ZÁJEMCI Z obsahu listù Tøídìní odpadù co byste mìli vìdìt Rozhovor s pøedsedkyní

Více

Chotovinský podzimní trh by

Chotovinský podzimní trh by 11/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 11 listopad 2012 ZDARMA Chotovinský podzimní trh Èlenové Èeského zahrádkáøského svazu ZO Chotoviny opìt nezklamali a ve spolupráci s Obcí Chotoviny uspoøádali

Více

Z obsahu. Rozhovor s øeditelem školy. Hokejbalové derby. Roèník XXIII. Èíslo 4 duben 2015 ZDARMA

Z obsahu. Rozhovor s øeditelem školy. Hokejbalové derby. Roèník XXIII. Èíslo 4 duben 2015 ZDARMA 4/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXIII. Èíslo 4 duben 2015 ZDARMA ŠKOLNÍ SLAVNOST Jedním z posledních plesù sezóny je i tradièní Školní slavnost, která se letos konala 14. bøezna 2015 v kulturním domì

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Èíslo /2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU. speciál. speciál

Èíslo /2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU. speciál. speciál Èíslo 6-2012/2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU 2012013 speciál speciál MC DONALD S CUP LETOS VYVRCHOLIL SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ Drahomíra Jiráková: Poøád mne to strašnì

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

3/2015 LISTY CHOTOVINSKA 2

3/2015 LISTY CHOTOVINSKA 2 3/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXIII. Èíslo 3 bøezen 2015 ZDARMA OBECNÍ PLES 2015 V poøadí již sedmý Ples obce probíhal tentokrát spíše ve stylu country. Soubor nadšencù Country Friends z Jistebnicka

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Z obsahu. Chotovinské slavnosti 2015. bramborové natì. Akce v azylovém domì. Chotovinské zatáèky se vydaøily. Rekord fotbalových dorostencù

Z obsahu. Chotovinské slavnosti 2015. bramborové natì. Akce v azylovém domì. Chotovinské zatáèky se vydaøily. Rekord fotbalových dorostencù 9/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXIII. Èíslo 9 záøí 2015 ZDARMA Chotovinské slavnosti 2015 Poèasí nám pøálo! Sluníèka bylo nadmíru a bájeèné hudby, jídla, pití a zábavy dost. Takové byly letošní Chotovinské

Více

Z obsahu. Likvidace historických. Volby do Evropského Parlamentu. Povìry o manželství. roèník u konce. Roèník XXII. Èíslo 5 kvìten 2014 ZDARMA

Z obsahu. Likvidace historických. Volby do Evropského Parlamentu. Povìry o manželství. roèník u konce. Roèník XXII. Èíslo 5 kvìten 2014 ZDARMA 5/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXII. Èíslo 5 kvìten 2014 ZDARMA STØÍPKY Z OBCE Pøi opravì márnice chotovinského høbitova byl nalezen dopis - vzkaz pana Františka Kaliny z roku 1936. Tuto vìžièku pokrývali

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Výmìnu oken v tìlocviènì provede v èervenci firma Oknotherm. Celková cena 16 ks plastových oken a 1 ks vchodových

Výmìnu oken v tìlocviènì provede v èervenci firma Oknotherm. Celková cena 16 ks plastových oken a 1 ks vchodových èerven 2015 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve ètvrtek 18. 6. 2015. Po zahájení starostou obce následovalo složení slibu nového èlena zastupitelstva

Více

2/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXIII. Èíslo 2 únor 2015 ZDARMA

2/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXIII. Èíslo 2 únor 2015 ZDARMA 2/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXIII. Èíslo 2 únor 2015 ZDARMA V CHOTOVINÁCH BY MÌLO VYRÙST KOUPALIŠTÌ V roce 2015 startuje vedení Obce Chotoviny jeden z dalších velkých projektù výstavbu letního koupalištì.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Nové Hrady 6:2 2592-2458 25.11. TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Sokol Chotoviny 5:3 2497-2464 (6:6) 25.11. TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Kunžak A 6:2 2498-2363 (8,5:3,5)

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

10/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1

10/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1 10/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXIII. Èíslo 10 øíjen 2015 ZDARMA Ze zasedání zastupitelstva obce Zápis a usnesení z 5. zasedání konaného dne 27. srpna 2015 od 19.00 hodin na Obecním úøadì v Chotovinách.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná V sobotu 8.7.200ž probìhl druhý turnaj v extrémním golfu ze série SLOVAKIA SKI REGION EXTREME GOLF TOUR. Tento turnaj probìhl ve støedisku JASNÁ - CHOPOK, na preciznì pøipravené trati, která spíše než

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ 13. 14. 2. 2016 Skupina hrající o udržení v 1. lize JKY 13. 2. 2016 ŠUMPERK. V sobotu dne 13. 2. 2016 odjíždíme do Šumperka, hrát další dvojzápas o udržení v 1.

Více

1. Vodovod Rzavá - 2.etapa (dle smlouvy) 2. Výmìna oken a lina v kulturním zaøízení Moraveè

1. Vodovod Rzavá - 2.etapa (dle smlouvy) 2. Výmìna oken a lina v kulturním zaøízení Moraveè 1/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 1 1 leden 2013 ZDARMA ROZPOÈET OBCE CHOTOVINY 2013 Vá ení spoluobèané, dne 13. prosince 2012 schválilo zastupitelstvo Obce Chotoviny rozpoèet na í obce na rok

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Jiskra Nová Bystřice B - KK Český Krumlov A 8:0 2629-2418 (9:3) 03.12. TJ Spartak Soběslav - TJ Tatran Lomnice n/ Luž. 5:3 2369-2287 (7,5:4,5) 02.12. TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Silon Sezimovo

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Tatran Lomnice n. Luž ODLOŽENO NEMOC LOMNICE TJ Dynamo České Budějovice - TJ Spartak Trhové Sviny 5:3 2458-2438 (6,5:5,5) 14.10. TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Jiskra Nová

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Loko České Budějovice - TJ Tatran Lomnice n. Luž. 6:2 2473-2400 (9:3) 18.11. TJ Spartak Soběslav - TJ Dynamo Č. Budějovice 5:3 2452-2435 (4:8) 18.11. TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Silon Sezimovo Ústí A 5:3

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Sokol Chotoviny - TJ Tatran Lomnice n. Luž. 7:1 2464-2420 (8:4) 21.10. TJ Silon Sezimovo Ústí A - TJ Sokol Nové Hrady 2:6 2418-2494 (3,5:8,5) 21.10. TJ Jiskra Nová Bystřice B - TJ Spartak Soběslav 5:3

Více

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA ŠKOLNÍ SLAVNOST OSLAVA NAŠICH DÌTÍ Každoroèní spoleènou akcí základní školy a rodièù je Školní slavnost. Ta letošní probìhla 17. bøezna.

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Ve dnech 18.-19. února proběhlo na kuželně KK Akuma Kosmonosy Mistrovství Středočeského krajského kuželkářského svazu kategorie mužů v disciplíně 2 x 120HS.

Více

5: (6:6) TJ

5: (6:6) TJ TJ Fezko Strakonice - TJ Loko České Budějovice 5:3 2626-2566 06.12. TJ Spartak Soběslav A - TJ Sokol Chotoviny B 6:2 2458-2381 06.12. TJ Sokol Písek A - TJ Dynamo Č. Budějovice 5:3 2444-2435 06.12. TJ

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY VÁNOÈNÍ KULTURNÍ KONCERT Program pøipravený žáky základní umìlecké školy. Program - obèerstvení - hudba - tanec. CENTRUM VOLYNÌ PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC 2010 Pátek 2.7 ve 21,00 KONCERT (pøi dešti Na Nové)

Více

Chotovinský podzimní trh

Chotovinský podzimní trh 11/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 11 listopad 2013 ZDARMA Chotovinský podzimní trh Èlenové ZO ÈZS Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny uspoøádali 12. a 13. øíjna 2013 podzimní výstavu s

Více

let ŠACHOVÉHO ODDÍLU. SK Slavia Orlová

let ŠACHOVÉHO ODDÍLU. SK Slavia Orlová 1945-2015 70 let ŠACHOVÉHO ODDÍLU SK Slavia Orlová Vážení pøíznivci šachové hry, v roce 2015 uplynulo 70 let od založení šachového oddílu SK Slavia Orlová. Oddíl byl založen v kvìtnových dnech po válce

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

9/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1

9/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1 9/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXII. Èíslo 9 záøí 2014 ZDARMA Slavnosti se vydaøily, jen poèasí nás trochu pozlobilo Letošní Chotovinské slavnosti jsme zahájili otevøením obecní knihovny v nových prostorech.

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS KK Český Krumlov A - TJ Dynamo Č. Budějovice 7:1 2486-2280 (9:3) 04.10. TJ Kunžak A - TJ Tatran Lomnice n. Luž. 5:3 2412-2274 (6:6) 07.10. TJ Sokol Chotoviny - TJ Silon Sezimovo Ústí A 6:2 2533-2368 (10:2)

Více

1/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1

1/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 1/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 1 leden 2012 ZDARMA Ze zasedání zastupitelstva obce Zápis a usnesení z 7. zasedání konaného dne 8. prosince 2011 od 19.00 hodin na Obecním úøadì Chotovinách.

Více

10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA

10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA 10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA OBEC CHOTOVINY 2010 2014 V konèícím volebním období 2010-2014 pracovalo zastupitelstvo OBCE CHOTOVINY v tomto složení: Starosta obce

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Z obsahu STØÍPKY Z OBCE. Roèník XXIV. Èíslo 2 únor 2016 ZDARMA. Kalendáø kulturních a spoleèenských. Florbalisté zahájili

Z obsahu STØÍPKY Z OBCE. Roèník XXIV. Èíslo 2 únor 2016 ZDARMA. Kalendáø kulturních a spoleèenských. Florbalisté zahájili 2/2016 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXIV. Èíslo 2 únor 2016 ZDARMA STØÍPKY Z OBCE Ve spolupráci se spoleèností G-PROJECT pøipravuje obec žádost o dotaci na nákup automobilu, který by nahradil našim hasièùm

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA Sbìrný dvùr Chotoviny Ve ètvrtek 10. kvìtna 2012 v 16 hodin bude slavnostnì otevøen nový sbìrný dvùr v ulici Družstevní. Vyvrcholí tak projekt,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016). Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120

Více

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále - 2 - PROPOZICE TURNAJE: Turnaje se z 4 8 skupin po 5 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým Z každé skupiny postupují 2 nejlepší týmy a 8 Lucky Loser do mezikola (24 tým ). V mezikole

Více

10. roèník CAH 5. 10. 6. 2011

10. roèník CAH 5. 10. 6. 2011 10. roèník CAH 5. 10. 6. 2011 REKAPITULACE ÚÈASTI SPORTOVCÙ OVCÙ ZÈU NA ÈAH V PRAZE 2011 ZÈU na 10. Èeských akademických hrách v Praze ve dnech 5. až 10. èervna 2011 reprezentovalo 170 sportovcù. V koneèném

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv Pøekroèení milníku Pochopení energie nového milénia Kryon Kniha 8 Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více