Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA"

Transkript

1 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny a SPZŠ Chotoviny. Zaèátek byl v 17 hodin, ale již pøed zahájením se prostory kulturního domu pomalu plnily nedoèkavými zájemci o vánoèní tvoøení. Slavnostní zahájení obstaral pìvecký sbor základní školy pod vedením manželù Honzových. Z obsahu listù Soutìžíme ve sbìru elektroodpadu Sváteèní slovo Seniorské Vánoce s pøedstihem Velký úspìch chotovinských motokrosaøù Otázky pro trenéry fotbalových žákù Listy Chotovinska vydává Obecní úøad Chotoviny Šéfredaktor: Jaroslav Beneš Redaktoøi: Jaroslav Wimmer, Lucie Heømánková Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny Telefon , fax: Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny Reg. è. MK ÈR E Foto J. Honza V uších nám ještì doznívaly vánoèní písnì a koledy a pracovní stoleèky se ocitly pod návalem dìtí v doprovodu maminek, babièek, ale i tatínkù a dìdeèkù, tetièek... Celkem nás èekalo 19 stanoviš, která zaplnila sál a èást balkonu. A opravdu bylo z èeho vybírat. Vánoèní dekorace z chvojí se vyrábìly u stolku chotovinských zahrádkáøù a u stolku paní Aleny Krejèí, u nichž bylo stále plno. Vlastnoruènì nazdobenou perníkovou chaloupku si dìti odnášely od stolku paní Petráskové, ke stolku paní Kahounové lákalo linecké cukroví a vosí hnízda a hned vedle se vyrábìlo vizovické peèivo pod vedením paní Sedloòové. Svíèky jsme si mohli vyrobit u manželù Šmejkalových nebo nazdobit u paní uèitelky Martínkové. U paní Mikolášové se vyrábìly svícny, mexické ozdoby u paní Pavlíkové a od paní uèitelky Bartoòové jsme si odnášeli ozdoby vytvoøené ubrouskovou technikou. Pro menší dìti pøipravila paní Pelikánová vystøihování vloèek a paní Volfová s paní Cetlovskou pomáhaly vyrábìt vánoèní pøáníèka. Vystøihované hvìzdy z papíru u paní Køemenové vypadaly složitì, ale nakonec je s dopomocí zvládl každý. Paní Šimková s paní Krätzerovou støíhaly a støíhaly, a tak vznikali pod rukama dìtí krásní andílci. Ozdob není nikdy dost, proto si jich nìkolik, vyrobených z hliníku, každý odnášel od stolku paní Mendelové. Trochu více èasu zabrala výroba ozdob z lýka u paní uèitelky Tkadlecové, kde pomáhala i paní uèitelka Fürbachová. Pro rybièky z pedigu jsme museli vyšlapat schody na balkon k paní Novotné a hned jsme také za pomoci paní uèitelky Trnavské vytvoøili andìlíèka na svíèku nebo na špejli. Velkým lákadlem bylo odlévání zvoneèku z vosku u paní uèitelky Krejèové a bylo tøeba si zde vystát frontu. V prùbìhu tvoøení se mohl každý obèerstvit u bufetu, kde s úsmìvem obsluhovaly paní uèitelka Sochùrková s paní uèitelkou Honzovou. Práci èíšnic si vyzkoušela dìvèata z devátého roèníku a šlo jim to opravdu skvìle. Dobroty k obèerstvení nám napekly maminky a moc jim tímto dìkujeme. Dìkujeme také manželùm Branštýlovým, kteøí nám dovezli chvojí. Letošní Vánoèní dílna byla úspìšná, návštìvnost rok od roku stoupá, což nás velmi tìší. Doufáme, že se nám podaøí tuto tradici udržet a za rok se opìt v adventním èase sejdeme. Irena Bìtíková

2 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 2 Ze zasedání zastupitelstva obce Zápis a usnesení z 11. zasedání konaného dne 8. listopadu 2012 od hodin na Obecním úøadì v Chotovinách. Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Beneš, p. Ing. Bervida, p. Mgr. Honza, p. Hrstka, p. Jordák, p. Dr. Nìmec, p. Pražák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr. Vítovcová, p. Zrzavecký. Omluveni: p. Filip, p. Mgr. Mendel. Návrh usnesení: p. Ing. Bauerová, p. Hrstka. Ovìøovatelé: p. Beneš, p. Mgr. Honza. Zapisovatel: p. Knotková. Program: 1. Kontrola usnesení z 10. z.o. 2. Žádost o bezúplatný pøevod pozemkù. 3. Pøevod majetku z obce na ZŠ. 4. Pøevod majetku z obce za MŠ. 5. Pozemky pod míst. komunikací Polánka - Brouèkova Lhota. 6. Prodeje pozemkù. 7. Výjimka z etapizace ÚP. 8. Rozpoètová opatøení provedená radou obce. 9. Oprava rozpoètového opatøení. 10. Rozpoètové opatøení è.14. Pan starosta pøivítal pøítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnášení schopné, protože je pøítomna nadpolovièní vìtšina zastupitelù. Seznámil pøítomné s programem jednání. Pan Zrzavecký navrhl rozšíøit program o informaci o pøipravované stavbì domu pro seniory a o tom, zda je nìco nového v záležitosti prodeje prùmyslové zóny - bod è. 11 Informace. Souhlasí 12 je proti 0, zdržel se 0. Dále pan starosta uvedl, že diskuse a hlasování budou probíhat ke každému bodu zvláš. 1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení z 10. zasedání byly ovìøeny panem Milošem Filipem a sleènou Mgr. Martinou Sochùrkovou a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto považovány za schválené. 2. Žádost o bezúplatný pøevod pozemkù - jedná se o pozemky p.è. 362/5 a 362/6 ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví Èeské republiky, pøíslušnost hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Dle pasportu místních komunikací obce se na tìchto pozemcích nachází komunikace Støíbrná alej. Obec mùže požádat o jejich bezúplatný pøevod do vlastnictví Obce Chotoviny. Usnesení è. 179/2012/Z11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod pozemkù p.è. 362/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmìøe 27 m 2 a p.p.è. 362/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmìøe 17 m 2, v k.ú. Chotoviny z vlastnictví Èeské republiky, pøíslušnost hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových, do vlastnictví Obce Chotoviny. 3. Pøevod majetku z obce na Základní školu Chotoviny - v majetku obce je na podrozvahových úètech evidován dlouhodobý hmotný majetek v hodnotì ,50 Kè, který využívá základní škola. Jedná se o majetek poøízený pøed rokem Rada navrhuje bezúplatnì pøevést tento majetek do vlastnictví základní školy. Usnesení è. 180/2012/Z11. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný pøevod DHDM v hodnotì ,50 Kè pøíspìvkové organizaci Základní škola Chotoviny, okres Tábor k Pøevod majetku z obce na Mateøskou školu Chotoviny - jedná se o stejný pøípad jako v pøedchozím bodì. Hodnota DHDM èiní ,90 Kè. Usnesení è. 181/2012/Z11. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný pøevod DHDM v hodnotì ,90 Kè pøíspìvkové organizaci Mateøská škola Chotoviny, k Pozemky pod místní komunikací Polánka - Brouèkova Lhota - obec plánuje tuto komunikaci, která je již øadu let v dezolátním stavu, opravit. Pøedpokladem pro získání pøípadné dotace je potøeba, aby obec vlastnila pozemky pod komunikací. Geodetickým prùzkumem bylo zjištìno, že je potøeba vykoupit, popøípadì nabýt do vlastnictví bezúplatným pøevodem od státu, pozemky o celkové výmìøe m 2. Od fyzický osob je potøeba vykoupit m 2, navrhovaná cena je 50,- Kè/m 2. Usnesení è. 182/2012/Z11. Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost na Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových a na Pozemkový fond ÈR o bezúplatný popø. úplatný pøevod pozemkù pod místní komunikací Polánka - Brouèkova Lhota v rozsahu dle pøílohy, která je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení. Usnesení è. 183/2012/Z11. Zastupitelstvo obce schvaluje vykoupit pozemky pod místní komunikací Polánka - Brouèkova Lhota od jednotlivých fyzických osob v rozsahu dle pøílohy, která je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení, za cenu 50,- Kè/m Prodej pozemkù - prodej pozemku parc.è.st. 349 v k.ú. Èervené Záhoøí - na tomto pozemku postavila spol. E.ON Distribuce, a.s. novou pozemní trafostanici. Aby bylo uvedeno do souladu vlastnictví budovy a pozemku, žádá spoleènost E.ON Distribuce o odkoupení pozemku za cenu 250,- Kè/m 2. Zámìr prodeje byl schválen zastupitelstvem obce usnesením è. 174/2012/ Z10 a zveøejnìn na úøední desce od do Usnesení è. 184/2012/Z11. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.è.st. 349, zastavìná plocha a nádvoøí, v k.ú. Èervené Záhoøí o výmìøe 12 m 2, spoleènosti E.ON Distribuce a. s. za cenu 250,- Kè/m 2. - prodej pozemku parc.è. 51/6 v k.ú. Brouèkova Lhota - pozemek má zájem koupit pan M. H. z Ratiboøských Hor. Zámìr prodat tento pozemek schválilo zastupitelstvo a byl zveøejnìn na úøední desce od do Dne , usnesením è. 300/09/Z20 schválilo zastupitelstvo obce prodej uvedeného pozemku obálkovou metodou za minimální cenu 200,- Kè/m 2 s termínem podání nabídek do Žádný zájemce se však nepøihlásil. Aby mohla být projednána žádost pana H., je potøeba nejdøíve toto usnesení zrušit. Rada obce navrhuje schválit prodej panu H. za cenu 200,- Kè/m 2. Usnesení è. 185/2012/Z11. Zastupitelstvo obce ruší usnesení ZO è. 300/09/Z20 ze dne Usnesení è. 186/2012/Z11. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. è. 51/6, trvalý travní porost, o výmìøe 772 m 2 v k.ú. Brouèkova Lhota, panu M. H. za cenu 200,- Kè/m Výjimka z etapizace dle ÚP Chotoviny a výjimka z vodovodního øešení dle územní studie lokalit v Jeníèkovì Lhotì J.L.7.SO a J.L.8SO - majitelka pozemkù parc.è. 740/2 (tento pozemek koupila od obce), 291/4 a 291/63 v k.ú. Jeníèkova Lhota paní H., plánuje na tìchto pozemcích postavit rodinný dùm. Stavební úøad jí však nechce stavbu povolit s odùvodnìním, že stavba není v souladu s územním plánem a s územní studií lokality J.L.8.SO, protože tato lokalita je zaøazena do 2. etapy zástavby RD. Územní plán Chotoviny v odùvodnìných pøípadech umožòuje døívìjší využití ploch, rada proto doporuèuje toto døívìjší využití pozemkù parc.è. 740/2, 291/ 4 a 291/63 v k.ú. Jeníèkova Lhota schválit. Usnesení è. 187/2012/Z11. Zastupitelstvo obce schvaluje využití pozemkù parc.è. 740/2, 291/4 a 291/63 v k.ú. Jeníèkova Lhota pro zástavbu rodinným domem již v 1. etapì stanovené ÚP a schvaluje výjimku z vodovodního øešení stanovenou územní studií Chotoviny - Jeníèkova Lhota. 8. Rozpoètová opatøení provedená radou obce - rada schválila rozpoètová opatøení è. 10 až 13. Byla vytvoøena pøedevším z dùvodu proúètování dotací z úøadu práce a dotace od Zemìdìlského intervenèního fondu. Dokonèení na str. 2

3 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 3 Usnesení è. 188/2012/Z11. Zastupitelstvo bere na vìdomí rozpoètová opatøení è. 10, 11, 12 a Oprava rozpoètového opatøení è. 4 - v tomto rozpoètovém opatøení rady obce byla schválena zmìna za paragraf ve výši ,- Kè. Jedná se o pøeúètování mzdových nákladù z odpadového hospodáøství na sbìrný dvùr. Protože rada obce je oprávnìna provádìt rozpoètová opatøení do èástky Kè za paragraf, je potøeba tuto èástku dodateènì schválit zastupitelstvem. Usnesení è. 189/2012/Z11. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení ve výši ,- Kè z paragrafu 3722 na paragraf Rozpoètové opatøení è jsou v nìm mimo jiné proúètovány dotace: pro ZŠ, na opravu støechy kulturního zaøízení, na komunikaci ke sbìrnému dvoru, na úroky z úvìru. Usnesení è. 190/2012/Z11. Zastupitelstvo schvaluje rozpoètové opatøení è. 14, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení. 11. Informace. - podporované byty - obec pøipravuje výstavbu domu s podporovanými byty pro seniory o ètyøech bytech na pozemku p.è. 114/1 v k.ú. Chotoviny. Pøíprava stavby je ve fázi územního a stavebního øízení. - prùmyslová zóna - v prodeji pozemkù v prùmyslové zónì v Èerveném Záhoøí nedošlo k žádnému posunu. Žádnou konkrétní nabídku obec neobdržela. Usnesení è. 191/2012/Z11. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí informaci o pøípravì stavby domu s podporovanými byty a o stavu prodeje pozemkù v prùmyslové zónì. Skonèeno v 19:45 hodin. Zapsala: Marie Knotková STØÍPKY Z OBCE Rada obce schválila návrh rozpoètu Obce Chotoviny na rok K dispozici je na úøední desce (prodejna Jednoty v Chotovinách) a na vebových stránkách obce. Projektovou dokumentaci na výstavbu chodníkù ve støedu Chotovin vèetnì stavebního povolení zajistí pro naši obec Ing. Jiøí Lagner ze Sobìslavi. Rada obce odsouhlasila pøípravu žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje Chceme požádat o dotace na: - vybavení MŠ Chotoviny - výmìnu oken v budovách Obce Chotoviny - opravu kamenného mùstku v Øevnovì - úroky z úvìru na výstavbu sportovní haly Vánoèní stromeèek ve støedu Chotovin bude letos novì osvìtlen a vyzdoben. Ozdoby jsou dílem školních dìtí. Dìkujeme. Foto M. Pìkný 1. etapa výstavby vodovodu do Rzavé je stavebnì dokonèena. Obec Chotoviny má novì vypracovaný a schválený lesní hospodáøský plán platný do konce roku Nejbližší zasedání Zastupitelstva Obce Chotoviny se uskuteèní dne od hodin v budovì OÚ Chotoviny. Na programu bude napøíklad projednání a schválení rozpoètu Obce Chotoviny na rok 2013 nebo stanovení výše poplatku za svoz komunálního odpadu. Mgr. Zdenìk Turek Vodomìry v zimì Pøipomínáme obèanùm, že s nadcházející zimou je potøeba øádnì zabezpeèit vodomìry proti zamrznutí, pøedevším v šachtách a nevytápìných místnostech, kde teplota klesá pod bod mrazu. Výmìna mrazem prasklého vodomìru se provádí na náklady vlastníka vodovodní pøípojky. Obú

4 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 4 Zaèínáme oslavou Silvestra Vážení spoluobèané, pøes rok a pùl jste s velkou mírou tolerance sledovali stavbu našeho hotelu a mne vždy potìšil zájem každého, kdo chtìl nahlédnout v té dobì ještì za neexistující dveøe. Dnes mohu koneènì øíci, že hotel, jemuž jsme dali jméno Gold, má dveøe již všechny a že také všechny mùžeme pro vás otevøít. MAS KRAJINA SRDCE ve spolupráci s KLUBEM V LOMNÉ Vás zvou na Festival øemesel spojený s adventním jarmarkem Kde: kulturní dùm v Chotovinách Kdy: od do hod. Program: * øemeslný trh - korálky, svíèky, ošatky, krmítka, vánoèní ozdoby, vìneèky, svícny, keramika, perníèky, øezbáøské výrobky, koøení, tiffany vitráže a další originální výrobky vhodné jako vánoèní dárky * vystoupení dìtského pìveckého sboru pøi ZŠ Chotoviny, dìtského sboru lektorky Mirky Kuklové a dìtí MŠ Chotoviny pod vedením Jany Zrzavecké * ochutnávka vánoèních specialit * výtvarná dílnièka pro dìti Od listopadu soutìžíme ve sbìru elektra! Milí spoluobèané, ve spolupráci s Jihoèeským krajem a spoleèností ASEKOL jsme pro Vás pøipravili soutìž ve sbìru drobného elektra. Zapojit se mùžete ihned, od oka- Do ledna sice ještì budeme fungovat ve zkušebním provozu, ale to nemìní nic na tom, že vás zvu do naší restaurace na obìd i veèeøi nebo jen na sklenku dobrého vínka. A kdo by si u nás chtìl dát šálek ranní kávy, podáváme ji již v deset hodin. Šéfkuchaø Tomáš Jícha a jeho kolegové a kolegynì se na vás tìší od 15. prosince. mžiku, kdy si vystøihnete leták s razítky (také si jej mùžete vytisknout z webových stránek sekce Sbírej a vyhraj!). Pak už jen staèí najít doma, Naším zámìrem je také pøispìt v Chotovinách ke kulturnímu vyžití všech obyvatel, k èemuž výbornì poslouží dva sklepy s podiem, krby a barem. Prvním spoleèným veèerem s hudbou se pro nás mùže stát oslava pøíchodu nového roku. K tanci a dobré náladì nám od 20 hodin zahraje táborská kapela Tox, která má ve svém repertoáru všechny známé a oblíbené hity. Vstupenky si radìji rezervujte pøedem, pøipravené je pro vás máme pøímo v recepci hotelu, v kavárnì Rotunda na autobusovém nádraží v Táboøe nebo v garáži, na pùdì nebo na chatì staré vysloužilé elektro a odnést je spolu s letákem na sbìrný dvùr. Tam Vám letáèek orazítkují (1 spotøebiè = 1 razítko). Jakmile budete mít pìt ra- v cukrárnì Moccacafé v Pražské ulici v Táboøe. Rezervaci si mùžete také domluvit na telefonu , jedna vstupenka stojí 250 korun. Oficiální slavnostní otevøení s prohlídkou celého hotelu plánujeme na leden, pøièemž o pøesném termínu vás budeme informovat v pøíštím vydání Listù Chotovinska. Do té doby si pøeji, abyste k nám našli cestu, cítili se u nás pøíjemnì a zase se k nám vrátili. My se vynasnažíme, aby se Gold stal zlatou znaèkou Chotovin. Zdenìk Krejsa st. zítek, vyplníte kontaktní údaje, odpovíte na otázku, zda elektro patøí do smìsného odpadu a odešlete leták na danou adresu. Poèet letákù není omezen, naopak, èím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letákù, tím vìtší šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung nebo další elektroniky. Více informací o soutìži je k dispozici na Vítìzové se budou losovat za celý kraj, první místo bude ocenìno zbrusu novým tabletem od spoleènosti Samsung, hodnotné spotøebièe obdrží i vylosovaní na místì. Pøesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách opìt v sekci Sbírej a vyhraj! Zapojením do soutìže mùžete vyhrát hodnotné ceny a zároveò pøispìjete recyklací elektra k ochranì životního prostøedí. Každý spotøebiè totiž obsahuje až 80 % materiálù, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtu nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, radìji sbírejte a vyhrávejte! Soutìž trvá do ! Obú

5 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 5 NOVÉ KNIHY Vìra Øeháèková - UNESLI NÁM DCERKU. Malá chvilka nepozornosti promìnila život manželù Slavíkových v utrpení. Kdosi jim odcizil auto, v nìmž spala jejich tøíletá dcerka. Zoufalí rodièe po holèièce pátrají. Èas ubíhá. Policie pøípad odkládá jako nevyøešený. Vìra Øeháèková - DØÍV NEŽ SE ROZLOUÈÍME. Mít dìti nebo ne? Nìkdo po nich touží, druhému jsou naopak na pøekážku. Tíhu téhle otázky pocítila Hana na vlastní kùži. Její první manželství vzalo za své jen proto, že manželovi dítì nedala. S dalším partnerem se seznamuje pøes internet. Sylva Lauerová - JUMARORO. Karolína se vydává na dobrodružnou cestu do Jižní Ameriky, aniž by tušila, co pøesnì ji èeká. Její pøítel Lukáš se nevrátil z dovolené a pátrání po jeho stopách hlavní hrdinku zavede Ètení pro seniory až do brazilského deštného pralesa. V exotickém prostøedí povodí amazonské delty se odehrává témìø mystický pøíbìh s pøekvapivým vyvrcholením Roger Cooper - ROZSUDEK: TREST SMRTI A 10 LET. Zatèením pøi obchodní cestì do Teheránu v prosinci 1985 zaèal pro Rogera Coopera vyèerpávající duševní a tìlesný zápas, který trval celkem pìt let, tøi mìsíce a dvacet pìt dní. Vìznice Evin patøí k nejobávanìjším na svìtì. Radka Zadinová - ZEMÌ NIKO- HO. Pøíbìh volnì navazuje na knihu Variace na lásku. Jeho protagonistkou je šestadvacetiletá Klára, která sice žije v rodinì své dávno mrtvé sestry, ale má pocit, že vlastnì nikam nepatøí. Jizvy, které zùstaly po napadení zdivoèelým psem, i ty, které schovává ve svém srdci, Nìkolikrát do roka se scházíme v knihovnì s našimi seniory nad knihami, dobrým jídlem a pitím. I tentokrát se veèer vydaøil. A protože v prosinci se již všichni vìnují pøedvánoènímu úklidu a peèení, a pøijít do knihovny bychom tøeba zapomnìli, bylo naše listopadové setkání již ladìno adventnì. Takže jsme si èetli o vánoèních pøípravách - úklidu, peèení, chystání pøekvapení, strojení, shonu, nevydaøených zabijaèkách kaprù a peèlivì nazdobeném, dùkladnì ukrytém a navždy ztraceném cukroví. Sváteèní náladu jsme si pøinesli již s sebou a pohodu nám umocnily vánoèní svíèky, svaøáèek a cukroví. Bylo nám hezky a brzy se sejdeme zas a pøeèteme si tøeba nìco o zdraví, o zahrádce a o lidech èi zvíøatech. Milí ètenáøi, a máte letos to cukroví jako od maminky nebo od babièky - a je pìknì oštípané, ozívané a ohøímané a hlavnì - schovejte jej pøed mlsouny, tak abyste jej zase našli, na Vánoce, ne až na vysvìdèení. Š. Petrásková Vaøení s Karlem Stuparinem V listopadu se v cvièné kuchyòce ZŠ Chotoviny konal jeden z øady kurzù, které pro obèany pøipravila organizace MAS Krajina Srdce. Kuchyòku jsme zaplnili k prasknutí. Kurzy vede zkušený lektor, mistr ve svém oboru, Karel Stuparin, který 36 let vaøil pro Ministerstvo zahranièí nejen v Èesku, ale i na ambasádách v Nìmecku, Švýcarsku, Anglii, Rusku nebo Itálii. A vaøení mu šlo pìknì od ruky. Tento kurz -,,Brambory, co o nich ještì nevíte - byl zamìøen na potravinu, která k venkovu neodmyslitelnì patøí. Z brambor vaøí snad opravdu každý. A byli jsme zvìdaví - mladí i ti, kteøí vládnou vaøeèkou již 40 let - co o nich ještì nevíme... Opravdu spoustu toho ještì nevíme, a každý z nás se nauèil a dozvìdìl nìco nového. Všechno jsme také ochutnali: halušky, vepøovou panenku na smetanì s kapari a sýrovými bramborami i snìhový dezert s èokoládou a vajeèným likérovým krémem. Nauèili jsme se a dobøe najedli a už se tìšíme na další kurzy a recepty. Za OÚ Š. Petrásková vzbuzují v lidech soucit, ale právì o ten Klára nestojí. Eva Brabcová - I DOKTOR JE JEN CHLAP. I doktor je jen chlap je tøetí knížka povídek od autorky Evy Brabcové. A stejnì jako život støídá chvilky radosti a smutku, tak i v této knížce jsou povídky veselé, vážné i dojemné. Petra Lejsková-Langová - BLU- ES PRO OPUŠTÌNÉ POSTELE. Ti dva spolu nemají spoleèného vlastnì vùbec nic. On je vyrovnaný zralý muž, milující manžel a otec, ona konvencemi nespoutaná dívka s dosti svérázným smyslem pro humor, permanentní smùlou v lásce, stále se stupòujícími problémy v rodinì a hlavou plnou nesplnìných snù o kariéøe zpìvaèky. Ludìk Stínil - MLADÍ MUŽI V RÁŽI. Rozchody, jak asi poznala vìtšina z nás, bývají vždycky emotivní. Ty neèekané jsou navíc tìžké a bolestivé. Ludìk Stínil - TØICÁTNÍCI NA ODSTØEL. Je jim nìco málo pøes tøicet, mají rozjeté životy, mají svoje radosti i starosti - a po letech se znovu chtìjí vidìt. A tak se patnáct let po maturitì na obchodní akademii sjíždìjí bývalí spolužáci do staré vilky uprostøed lesù, aby tu vzájemnì probrali své dosavadní životní eskapády a zavzpomínali na ony staré dobré èasy. Zuzana Francková - MUCHOLAP- KA NA PREVÍTY. Mladá novináøka Martina má všechny pøedpoklady k tomu, aby byla se svým životem docela spokojená. Je hezká, chytrá, úspìšná, ale pøesto se jí nedaøí najít toho pravého. Zuzana Francková - NEVÌRNÌ TVÁ. Slepá touha po pomstì a bezbøehá naivita je kombinace doslova vražedná, jak se na vlastní kùži pøesvìdèí hrdinka pøíbìhu, devatenáctiletá Rebeka. Vìra Øeháèková - KDYŽ SE LÁS- KA ZMÌNÍ V POSEDLOST. Padesátiletá Kateøina žije vedle muže alkoholika. Vdá dceru, pozdìji se žení také syn. Kateøina uvažuje jako vìtšina žen jejího vìku. Došla na konec života, i když ten její byl na city tuze chudý. Ve skrytu duše zùstává však mladou holkou, která nepøestává snít o lásce. Ken MacClure - VZKØÍŠENÍ. Britská pouštní hlídka pozoruje, jak z iráckého území prchá pøes hranici do Saudské Arábie vozidlo pronásledované vojáky. V havarovaném vozidle Britové najdou zohyzdìného umírajícího muže. PRO MLÁDEŽ Jiøí Èerný - MOØE OTAZNÍKÙ. Kde se zaèaly hrát karty? Proè se stolnímu tenisu øíká pingpong? Kdo poprvé obeplul zemìkouli úplnì sám? Proè lidé nasedají na konì pouze z levé strany? Odpovìdi na tyto a øadu dalších otázek jsou dílem publicisty a spisovatele Jiøího Èerného. Jan Sobotka - O ÈERTU PEPIÁ- ŠOVI. Èert Pepiáš byl v pekelné škole samá poznámka, ba i dvojka a trojka z chování, protože neumìl zlobit. Když ho poslali do služby mezi lidi, deset let do pekla nikoho nepøinesl, a proto se tam jednoho dne pro svou dobrotu nesmìl vrátit. Jan Sobotka - ÈETR PEPIÁŠ, KOUZELNÍCI A ÈARODÌJOVÉ. V další knize vytáhne èert Pepiáš z bryndy inspektora Pižla, vrátí lidem zamilovanost, èernoknìžníkovi Vosáhlovi pomùže k bìloknìžnictví i k nevìstì, pøemùže èarodìjnici Klotyldu a postará se, aby kouzelníci hráli fair-play. Jiøí Kahoun - ŠTÌSTÍÈKO A KO- COUØÍ DÌDEÈEK. Kocourek Štìstíèko se hroznì tìší na prázdniny - jede totiž ke svému kocouøímu dìdeèkovi. Šárka Jínová - ZA TVOU LÁSKU DÍKY! Pøíbìhy, které autorce svìøily samy dìti, které žily nìjakou dobu na ulici, jsou urèeny hlavnì dívkám ve vìku okolo patnácti let, ale možná zaujmou i jejich mámy. Jsou opravdové, protože je spousta takových dìtí, které nikdo nechtìl, nikdo nemiloval... Vìra Øeháèková - LÁSKA NENÍ SAMOZØEJMOST. Ètrnáctiletá Adéla se stìhuje do satelitního mìsteèka v období, kdy prožívá svoji první lásku. Martin slibuje, že za ní bude dojíždìt. V satelitu panuje podivná atmosféra. Nad teenagery vládne Elen, dcera ruského magnáta. Vìra Øeháèková - TAJEMNÉ POZADÍ ŽANETINA ŽIVOTA. Na samotu k Jánským pøiváží neznámá žena duchem nepøítomnou dívku Žanetu. Sjednává podmínky ohlednì Žanetina ubytování: Žaneta musí chodit ke koním a budou jí pravidelnì podávány léky. Žaneta nemluví, všeho se bojí, straní se spoleènosti. Jediným životabudièem jsou konì. Zuzana Francková - KRÙÈEK OD PROPASTI. Patnáctiletá Nela neprožívá právì pøíjemné období. Po rozvodu rodièù se sice zbavila vìèných hádek, ale pro zmìnu zjistila, že gymnázium, na které musela z donucení nastoupit, jí vùbec nevyhovuje. Š. Petrásková

6 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 6 Semináøe v knihovnì V pátek 16. listopadu se konal v knihovnì minisemináø zamìøený na nalezení harmonie v emocích a situacích skrze porozumìní a léèení, hledání harmonie ve vztazích a osobní duševní pohodì a propojení s vnìjší spoleèností. Semináø byl obsazen již dlouho pøed stanoveným datem. Další minisemináø plánovaný na prosinec bude na téma: Abychom uzdravili tìlo, je tøeba léèit duši, aneb, nemoc je jasným signálem, že nejdeme správným smìrem. Èlovìk je pøedevším duše. Abychom uzdravili tìlo, je tøeba léèit duši. K vyléèení duše je tøeba nauèit se odpouštìt a zmìnit se. Pokud se dokáže vaše duše zmìnit, zmìní se váš osud. I tento semináø je již z velké èásti obsazen. Š. Petrásková Moji drazí! Zdravím Vás na poèátku Adventu. Pevnì vìøím, že do tohoto i následného vánoèního èasu vstoupíte s nadìjí. Vždy Boží láska a láska Vašich drahých jsou pøi Vás a se dìje cokoliv. A to je veliká vìc. To je zkušenost, která je nad všechny dary svìta. Kéž tedy zakusíte dar pravé lásky s tìmi, kteøí Vás milují. I Bùh nás miluje! V dítìti Betlémských jeslí poslal na svìt svého Syna Ježíše. Ten stojí o Váš vztah, o místo ve Vašem životì. Nenechte ho stát pøed zavøenými dveømi svých domovù i svého srdce. Ježíš je poslem spásy, lásky, obìti, služby i pravdy. Po tom všem toužíme. Pøijïte o tyto dary prosit. Pøijïte podìkovat za pøítomnost i budoucnost. Je totiž v Božích rukou. Abychom tuto skuteènost pøijali, je tøeba hledat pokoru i odpovìdnost, je tøeba hledat èistotu vztahù i ryzost srdce. Je tøeba hledat jistotu a dùvìru vùèi sobì i Kristu. Kéž se Vám to v pokojnosti a radostnosti daøí právì v této svátostné dobì. Kéž Vás provází Boží požehnání i v novém roce L.P Upøímnì Vás pozdravuje a do ochrany Pánì Vás porouèí Mgr. Eva Èervená faráøka Církve ès. husitské Chotoviny s asistentkou D. Šenkýøovou, Zámecká 75 Církev ès. husitská Chotoviny Advent pobožnosti v modlitebnì, vchod ze Zámecké ul. 6., 13., a 20. prosince zaèátek vždy ve hod. káží kazatelé vikariátu bohoslužby modlitebna hodin Vánoce bohoslužby - modlitebna hodin Novoroèní bohoslužba hodin Heligonky V polovinì listopadu jsme se doèkali Veèera s písnièkou. Pozváni byli oblíbení a známí Veseláci. Hrají u nás již tradiènì, jsou dobøí a zábava se s nimi vždy vydaøí. Úèast nebyla tak hojná, jak jsou heligonkáøi jistì Senioøi již oslavili Vánoce A byly to Vánoce se vším všudy. Bylo to poslední zasedání v tomto roce a tak probìhlo ve znamení Vánoc a Nového roku. Bohunka Otradovcová s tímto nápadem pøišla a vzala si to na starost. Zhostila se toho úkolu na výbornou. Každý mìl pøinést nìco na zub, jak se øíká, a tak to bylo skuteèné vánoèní zasedání. Byl stromeèek, svíèky na stolech, na talíøích dobroty, bylo cukroví, chlebíèky, víno tekuté i v hroznech, byla i celá vánoèka, závin a mnoho vánoèních dobrot. Potleskem byl poprvé pøivítán Karel Krejèí s manželkou, který donesl celý tác rybích øízkù a pekáè nádivky a hlavnì harmoniku, kterou nenechal odpoèinout a s Mílou Pekárkem se výbornì sehráli. Zpívaly se koledy, pøednášely se básnièky, i ty vánoèní ze školních lavic a také legraèní s vánoèním humorem. Dodateènì se pøálo p. Heømánkovi k svátku a písnièka Hospùdko zaèouzená mu jistì pøišla vhod. I Ježíšek na zasedání pøišel. V podobì paní Kolací, která jako každý rok mìla pro každého pìkný dárek. Paní Kolací fotila, i Bohouš Èechtický, který s manžel- zvyklí, ale kdo pøišel, toho pobavili a nelitoval. Mohli jsme sedìt a poslouchat, zatanèit si a zazpívat. Písnièky to byly staré známé, naše èeské a hlavnì jihoèeské. Byl to pìkný Veèer s písnièkou. Za rok nashledanou a naslyšenou. Za OÚ Š. Petrásková kou vede kroniku, již druhý díl, a je nádhernì zpracovaná. Na øadu pøišlo i hodnocení. Napøed legraèní, na každého se nìco vìdìlo, a potom to opravdové, které provedl vedoucí klubu Míla Pekárek s pøáním hezkých Vánoc, podìkování všem a hlavnì hodnì zdraví a štìstí do nového roku a pozval všechny na další zasedání v dubnu roku I všechno hezké má ale svùj konec. Jako každé naše sezení, i toto velmi hezké posezení a pobavení našich starších obèanù bylo ukonèeno písnièkou Než dobrou noc si všichni dáme. Pomalu se rozcházíme, dìlají se hlouèky a každý pøeje jen to zdraví a vše nejlepší. Je sychravý veèer. Mlha a nevlídno. Ale v duši je dobrý pocit z hezky užité chvíle s pøáteli. A pøání? Jak je to v poslední sloce básnièky vlastní výroby : Zas pøijde jaro a s ním naše setkání, a všichni spoleènì tu zasedáme a nikdo nechybí tu mezi námi a znova písnièku Na zdravíèko, pøátelé si všichni zazpíváme. Za Klub seniorù Ludvík Markvart

7 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 7 BLÍŽÍ SE KONEC SVÌTA? Ètenáøe asi nepotìším, ale mohu-li se vyjádøit vojenskou hantýrkou máme to dokonce za pár! Alespoò to prokázal rozsáhlý prùzkum renomované anglické spoleènosti Ipsos, která ho na objednávku britské zpravodajské agentury Reuters provedla ve dvaceti zemích svìta. Výsledek prùzkumu je šokující. Napøíklad jen v USA oèekává globální zkázu svìta 22% obyvatel, což je zhruba každý pátý obèan. Ve støední Evropì odpovìdìlo kladnì o nìco ménì dotázaných respondentù, ale k nám nemýlím-li se tato Jobova zvìst ve vìtší míøe ještì nedorazila. A nyní to hlavní: kdy se tak stane? Podle znalcù mayské kultury a jejich výkladu slavného a v proroctvích osvìdèeného mayského kalendáøe nastane konec svìta 21. prosince Obèan Josef Švejk by tuto zprávu pravdìpodobnì okomentoval svým obligátním to chce klid, protože z dìjin svìta vìdìl, že takovýchto proroctví Ètení pro ženy Také se ženami se scházíme nìkolikrát do roka v knihovnì a pøedèítáme si z knížek o dìtech, o mužích, o lásce, o tchýních a životních kotrmelcích. Tentokrát ale naše setkání bylo také již trochu adventní. Pøeèetli jsme si nìco o zdraví, udìlali si nìkolik testù pro pobavení a pak už bylo vše sváteèní - ètení, povídání, vzpomínání, výroba ozdob na stromeèek, i cukroví a víno svaøené, vše nám chutnalo a vonìlo vánoènì, i ty pìkné pøíbìhy z knížek. Š. Petrásková BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané: 60 let Václav Køemen, Vrážná Hana Èermáková, Liderovice 65 let Miroslav Konopiský, Chotoviny Jiøí Koželuh, Chotoviny Ing. Jaroslav Miòha, Chotoviny 70 let Ing. Jiøí Kratochvíl, Chotoviny 75 let Miluše Kortusová, Chotoviny Marie Kubecová, Chotoviny František Kaòa, Èervené Záhoøí Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody. JAK TO VLASTNÌ BYLO? BRAMBOROVÝ SALÁT Dovedete sipøedstavit štìdroveèerní stùl bez bramborového salátu? Jenže od kdy ho vlastnì s kaprem jíme jako slavnostní jídlo? A proè, když tradièními èeskými jídly na Štìdrý veèer odedávna bývala hrachová nebo èoèková polévka èi kaše a nejrùznìjší nákypy s houbami, jablky nebo oøechy? Bramborový salát se u nás zaèal poprvé objevovat na pøelomu 19. a 20. století, tedy zhruba o sto let pozdìji, než samotné brambory. Odkud ale pøesnì vyšel nápad na zeleninový mix s bramborami, není dodnes jasné. Ve své kuchaøce ho má i Magdalena D. Retti- a prognóz již byl bezpoèet a svìt se toèí dál. Rùzné dìjinné události a aktivity bìhem èasu oživovaly dávno zapomenutá proroctví, ale nejvíce zaruèených pøedpovìdí o zkáze svìta se vázalo ke konci tisíciletí. Málokdo ale ví, že tomu tak bylo i v dobì zcela nedávné na pøelomu rokù 1999 a Také tehdy letìla svìtem zpráva o nastávajícím konci svìta, kterou zmanipulovali ortodoxní vyznavaèi víry. Argumentovali z kontextu vytrženými výroky z projevu papeže Jana Pavla II., ve kterém radil všem lidem, kteøí hledí vstøíc nejisté budoucnosti, aby poslední den oèekávali klidnì a v nadìji a dále øekl vìøícím shromáždìným na Svatopetrském námìstí, že soudného dne je tøeba vyèkávat s tichou nadìjí. Podle jiných pøedpovìdí v poslední den v roce 1999 k nám také mìli pøiletìt mimozemš ané. V souvislosti s prognózami o zmìnì milénia jistì není bez zajímavosti zmínit se, jak vypadala situace v poslední den roku 999. Strach z konce svìta tehdy zachvátil hlavnì vyznavaèe víry v Øímì. Pøíèinou tehdejší masové hysterie byla tato slova Písma: A když se vyplní tisíc let, propuštìn bude Satan ze žaláøe svého... první nebe a první zemì již pominuly a moøe nebylo. Na základì toho nìkteøí vykladaèi Písma porozumìli tìmto slovùm v tom smyslu, že v poslední den roku 999 nastane konec svìta. Když nadešel onen den, knìží se neustále modlili, lidé se káli ze svých høíchù a navzájem se bratøili. Neznabozi naproti tomu nehledìli na peníze i svou povìst a plnými doušky veøejnì užívali všech svìtských rozkoší a radovánek. Èím více se blížila pùlnoc, situace se stávala dramatiètìjší. Papež Silvestr II. sloužil mimoøádnou mši, lidé kvíleli a houfnì omdlévali. Koneènì odbila pùlnoc, ale nic mimoøádného se nestalo. Nejdøíve se vzpamatovali duchovní pastýøi a pohotovì zaèali zpívat Te Deum laudámus (Tebe Bože chválíme) a lidé zaèali nabývat nové nadìje. Ale jak už je v lidské pøirozenosti v té chvíli také byly zapomenuty všechny sliby a dobrá pøedsevzetí k zlepšení zpùsobu života. Noví obèánci gová, ale její nápad to nebyl. Podle jedné teorie recept na pøípravu bramborového salátu k nám pøiputoval z Vídnì, ale pravdìpodobnìjší je, že jsme ho odpozorovali od bohatých Rusù, kterým tuto pochoutku pøipravoval jejich belgický kuchaø. Zatímco bramborový salát rychle našel místo v mìš anských rodinách, na venkovì se dlouho nechtìli vzdát svých tradic. Složení surovin do bramborového salátu tak, jak ho známe dnes, se ustálilo až po první svìtové válce, ale jeho razantní nástup na štìdroveèerní stùl zaèal až v druhé polovinì minulého století. -wer- Z historie našeho národa víme, že prožil období slávy a štìstí, ale také prošel èetnými bouøemi a pøestál mnoho pohrom. Koøeny víry a nadìje, že pøijdou lepší èasy, se trpícímu lidu stala rùzná proroctví a vìštby, které v tìžkých dobách vytryskly jako èistý pramen, aby obèerstvily vadnoucí mysl. Tak vznikly vìštby bájné Libuše, slavná proroctví Slepého mládence, kterého ve vesnici Koutu u Domažlic objevil èeský král Karel IV., když se v roce 1362 vracel z Nìmecka do své vlasti, i pøedpovìdi ménì známého krkonošského Havlasa Pavlaty. Z cizích vìškyò nesmíme zapomenout na slavnou Sibylu královnu ze Sáby, kterých nakonec bylo devìt. Ale vra me se k nastávajícímu konci svìta. Myslím, že podobnì jako naši pøedci se nemáme èeho obávat. Naše druhé tisíciletí je vìkem Vodnáøe a podle nìkterých pøedpovìdí lidé se v nìm mají dobøe a hlavnì spokojenì. Odvážnìjší astrologové dokonce pøedpovídají, že lidstvo bude mít v tomto tisíciletí snahu vrátit se k co nejpøirozenìjšímu zpùsobu života, prvoøadì k nahotì. Tak pevné zdraví a š astný a veselý nový rok, pøátelé! Jaroslav Wimmer Ina Vysoká Jeníèkova Lhota Aneta Vaòková Jeníèkova Lhota Elen Rùžièková Chotoviny

8 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 8 CHOTOVINY MAJÍ MISTRYNI ÈR V MOTOKROSU MMÈR Amatérù I.M.B.A. Tøída MX 85ccm 1.místo: Daniela Krejèová Motosport Chýnov/Chotoviny 2.místo: Ondøej Krejèí Motosport Chýnov/Chotoviny 3.místo: Ondøej Srnský Nové Mìsto na Moravì Daniela Krejèová celkovì zvítìzila v seriálu Mezinárodního mistrovství Èeské republiky amatérù v motokrosu tø. 85 ccm a stala se tak jako první dívka vùbec MISTRYNÍ republiky MMÈR federace I.M.B.A. Ondøej Krejèí je vícemistrem Èeské republiky ve tøídì 85 ccm. V tomto roce uplynulo, samozøejmì s náležitými oslavami, 15 let od doby, kdy parta nadšencù založila neoficiální klub pøíznivcù motokrosu a endura v Chotovinách. V prvopoèátku ještì bez jakékoliv podpory a zkušeností na dnes již historických strojích ÈZ. Poctivì jsme vyráželi na závody a každý utržený bod byl považován za obrovské vítìzství. Po nìkolika letech trvalé øehole, jak pøi opravách strojù tak i pøi získávání fyzièky a technic- Florbalisté zatím neoslòují Po odehrané polovinì základní èásti jsou vyhlídky obou týmù na Ligu (soutìž nejlepších týmù základní èásti) v druhé èásti sezóny v oblasti scifi. Pro Draky bude úspìch Divize a Stars urèitì skonèí v Pøeboru (týmy z posledních a pøedposledních míst) a úspìchem bude vítìzství v zápase v základní èásti. Draci druhé kolo zahráli nad oèekávání dobøe. V prvním zápase proti loòským finalistùm z Jistebnice jsme drželi krok a neprohrávali více než o 2 góly. Vycházely hlavnì standardní situace. Minutu pøed koncem jsme vyrovnali, o našem vítìzství v prodloužení rozhodla trestná støílení a vyhráli jsme 6:7. Nabuzeni vítìzstvím jsme vstoupili do druhého zápasu. Aè jsme byli lepším týmem, soupeø vedl. Vždy o jeden gól. Sotva jsme vyrovnali, soupeø dal š astný gól, buï po naší pøihrávce, èi kých zdatností, se zaèali dostavovat první vìtší úspìchy v podobì vítìzství. Nelze se pak divit tomu, že stejnì jako v jiných sportech, jsou dìti vyrùstající uprostøed rodin, kde se vše podøizuje nìjakému koníèku, potrefené podobnì zpùsobem jako jejich rodièe. Ondra s Danèou samozøejmì nejsou vyjímkou. Nejsou sice sourozenci, ale oba dva už od šesti let krotí øidítka závodních motocyklù. Pøed necelými ètyømi lety si prvních dìtských úspìchù všiml jeden z nejuznávanìjších èeských týmù - Motosport Chýnov v èele s Evženem Zadražilem.V dobì zahájení jednání s ním už jsme mohli nabídnout Motosportu naše mladé závodníky s urèitými zkušenostmi i úspìchy a protože se tým specializuje pøedevším na výchovu a rozvoj mladých talentù, slovo dalo slovo a spolupráce byla zahájena. Cesta k titulu se zapoèala v roce Ten se stal zásadním nejen díky pøechodu ze tøídy MX 65 do vyšší tøídy MX 85, ale došlo i na zmìnu znaèky stroje. Daniela i Ondra v tomto roce pøesedlali z KTM na motocykly SUZUKI RM 85 o výkonu cca 35 koní. Ke zmìnì pøispìl fakt, že stroj Suzuki 85 je robustnìjší, tedy trvanlivìjší, a hlavnì cena náhradních dílù je díky sponzorským smlouvám výraznì nižší. Naštìstí se tento krok ukázal jako správný, jezdci se s motocykly dobøe sžili a letošní sezóna se stala obzvláštì pro Danèu nejen sezónou bez vìtších úrazù, ale hlavnì sezónou s dosud nejlepším sportovním úspìchem v životì. Pro informaci neznalým. Ve tøídì 85 ccm se mohou úèastnit jezdci - dìti ve vìku od 11 do 16 let a seriálu MMÈR Amatérù se letos prùbìžnì zúèastnilo 75 jezdcù. Ještì musíme pochválit druhého Ondru, který si v polovinì sezóny pøi závodu v Jinínì zpùsobil úraz v podobì pøetrženého kolenního vazu a to ho na šest týdnù vyøadilo z bojù o prvenství. Druhé místo tedy Tabulky skóre body 1. Rychlá rota Tábor 32 : Sokol Jistebnice 43 : FBK Pivní vlny S.Ú. 28 : Draci Chotoviny 26 : Sokol Želeè 18 : Vajgar Bojz JH 15 : 30 3 nelze v žádném pøípadì považovat za neúspìch. Závìrem musím tradiènì podìkovat všem našim sponzorùm v èele s Mìstem Chýnov a to nejen za pìknou finanèní podporu mladým jezdcùm (v souèasnosti má tým 53 aktivních jezdcù), ale i za osobní úèast pøi pøedávání cen na závodech poøádaných Motosportem. Zkrátka úèast èlenù vedení mìsta, pana senátora Eyberta a i úèast letošního vícemistra svìta Martina Michka nebo Petra Bartoše koøenily tyto akce a pøispìli k propagaci tohoto nádherného sportu s obrovskou èeskou tradicí. Samozøejmì nelze zapomenout na fanoušky, které na závodech vídáme ve velkém množství a co píši obzvláštì rád, ani fandové z Chotovin :-) nejsou žádnou výjimkou, právì naopak. Motosport Chýnov Jarda Krejèí-Chotoviny øinách jsme prohrávali. Soupeø byl rychlý, pøesný, dùrazný a v poloèase to bylo 7:1. Do druhého poloèasu jsme nic nevymysleli a odevzdanì prohráli 11:3. Jediné, co nás potìšilo, bylo vìdomí, že všechny góly padly ze standardních situací. Alespoò nìkde dobrá pøíprava. Naproti tomu Stars mìli tìžký zápas s Mrníky. Stars byli oslabeni, protože se hrál odložený fotbalový zápas. Chybìla polovina týmu. Co o tom napsat? Snad jen, že zápas skonèil 16:2 pro Mrníky. Druhý zápas proti Alpha byl jiný. Soupeø si dal gól a Stars jeden ještì pøidali. Soupeø bìhem pùl hodiny snížil a Stars drželi výsledek 2:1 ještì 3 minuty pøed koncem. Pak soupeø vyrovnal. Možná se projevily malé zkušenosti a nepozornost. Soupeø v poslední minutì strhnul vítìzství na svoji stranu 3:2. Úvodní zápas Stars tøetího turnaje mìl stejný prùbìh jako poslední turnaje pøedchozího. Proti Plané vedli. Soupeø si dal dva góly. Pak padaly góly na obou stranách. Stars vedli 3 minuty pøed koncem 4:3. Soupeø vyrovnal a v poslední minutì dal vítìzný gól na 5:4. Další zápas, odveta proti Honzíkùm, kopíroval úvodní zápas Stars. Honzíci hráli strojovì pøesnì a chyby nedìlali a naopak chyby domácích trestali. Zápas skonèil 9:0 pro Honzíky, kteøí jsou zatím nejlepší v celé lize. P. Havlík díky vlastnímu gólu. Opìt jsme v poslední minutì vyrovnali a vyhráli na trestná støílení. Na základì výsledkù z druhého kola šli Draci potvrdit výsledek do tøetího kola. Rychle jsme procitli. Minimální pohyb, vlastní chyby a èasté vyluèování na naší stranì mìlo za následek hrozný obraz hry. Pivní vlny, které nebyly ten den ve formì, nás pøehrávaly. Zápas sice zaèal naším gólem, ale v poloèase jsme prohrávali 4:1. V druhém poloèase jsme zmìnili systém, hráli jsme agresivnì a snížili jsme na 4:3. Soupeø se znovu trefil a my jsme opìt snížili na rozdíl jednoho gólu. Pøi power-play jsme mìli smùlu, trefili jsme tyè a potom dokonce tyè-tyè a míèek vylétl z brány. Soupeø míèek zachytil a pøes celou plochu trefil na koneèných 6:4. Pokud jsme byli jak opaøení, co øíci o dalším zápase. Po 3 vteskóre body 1. Pacovští Honzíci 59 : Mrníci Opaøany 43 : FbK Planá n./l. 21 : Alpha Legion Tábor 12 : FbK Chýnov 16 : Chotoviny Stars 12 : 55 0

9 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 9 Kuželkáøské soutìže 2012/2013 se koulí ke konci podzimní poloviny Ženy III. KLZ KK Akuma Kosmonosy - Chotoviny : 5 Pilaøová 408, Køemenová H. 421, Svatošová 430, Kuèerová 393. TJ Sokol Èervené Peèky - Chotoviny : 2 Pilaøová 386, Kuèerová 371, Svatošová 405, Køemenová H Chotoviny - KK Akuma Kosmonosy : 0 Pilaøová 416, Kuèerová 416, Svatošová 418, Køemenová H Poslední domácí utkání podzimní èásti: ne 14:00 Chotoviny - TJ Sokol Èervené Peèky V listopadu se našim ženám ve tøetí lize celkem daøilo. Nejdøíve vyloupily kuželnu v Kosmonosech, kdy soupeøkám témìø nadìlily kanára. Naše dìvèata vyhrála pomìrem 5 : 1. Další utkání probìhlo na kuželnì Èervených Peèek. Po vyrovnaném prùbìhu zápasu se soupeøkám podaøilo zvítìzit o 20 kuželek a tím naše družstvo porazily pomìrem 4 : 2. Poslední víkend v mìsíci se odehrál zápas na chotovinské kuželnì. Na odvetu pøijely hráèky Kosmonos. Naše dìvèata hostùm nedala šanci a zvítìzila pomìrem 6 : 0. Po necelé polovinì soutìže se naše družstvo žen drží na pìkné tøetí pozici, kdy na druhého v poøadí ztrácí 4 body. Další utkání sehrajeme v nedìli od 13 hodin na domácí kuželnì s družstvem Jiskra Nová Bystøice. Tímto zveme všechny fanoušky. Muži A - Divize Jih Nové Mìsto na Moravì - Chotoviny : 0 Chobotský 420, Køemen 422, Makovcová 436, Hrstka 402, Foøter 426, Hein 409. Cesta za nejvzdálenìjším soupeøem se nevydaøila. Dva èlenové týmu se pro jiné povinnosti nemohli zúèastnit a ostatní i pøes bojovnost neuhráli ani jedno vítìzství. Nechvalný kanár se veze domù. Chotoviny - TJ Centropen Daèice D : 1 Køemen 427, Hrstka 442, Bartoò 451, Makovcová 410, Hein 443, Bervida 430. V tomto utkání jsme již nechtìli dopustit zaváhání jako proti Kamenici. Zaèátek zápasu se vydaøil. Po prvních tøech dvojicích vedeme 3:0 o 129 kuželek. Následná prohra hráèe o 14 kuželek nic nemìní, protože v závìreèných bojích vyhrává Zbynìk o 7 a Luboš o 4 kuželky a výhra 7:1 je na svìtì. Musím vyzdvihnout pìkné výkony celého týmu, protože souèet kuželek èiní TJ Start Jihlava - Chotoviny : 3 Makovcová 407, Hein 431, Hrstka 454, Bartoò 439, Køemen 361, Foøter 435. Do Jihlavy jsme jeli s cílem získat alespoò bod. Zápas jsme zaèali dobøe, Ája vyhrává o 4 kuželky. Následnì Zbynìk drží krok s velmi dobøe hrajícím Votavou, ale v závìru prohrává o 17 døev. Následné výhry Libora a Honzy Bartoòe jsou velmi nadìjné pro závìreèné boje o body. Ale vypjatý zápas si vybral svou daò. Hra Petra nás bohužel stojí bod i tìžce vydøené skóre. Nához 361 patøí opravdu do jiné soutìže. Tuto ztrátu ještì mohl napravit Honza Foøter, ale bohužel posledními hody tìsnì prohrává o 3 kuželky a neš astná prohra je tady. Chotoviny - KK Slavoj Žirovnice : 3 Køemen 433, Hrstka 424, Bervida 424, Foøter 407, Hein 431, Bartoò 429. V pøedposledním zápase v domácím prostøedí jsme pøivítali tým Žirovnice, který k nám pøijel po osobním rekordu na své kuželnì. Po prvních dvojicích jsme vedli 2:0, ale následné tøi prohry v øadì nás dostaly pøed poslední hrou do stavu 2:3 pro hosty a skóre 0. Abychom mohli pomýšlet na vítìzství, musí Honza Bartoò porazit soupeøe. Honzovi se daøí a po první dráze vede o 14 kuželek. Na druhé dráze si už výhru nenechal vzít. Vítìzíme o 17 kuželek a body jsou po krásném zápase doma. TJ Loko È. Budìjovice - Chotoviny : 3 Køemen 420, Chobotský 408, Hrstka 428, Makovcová 427, Hein 406, Bartoò 406 Poslední podzimní utkání na venkovní kuželnì se hrálo v È. Budìjovicích. Zisk bodù na Lokotce byl spíše snem, protože domácí tým na podzim doma ještì neprohrál.vstup do zápasu se nám nevydaøil. Petr i Honza prohrávají. Následnì vyhrává Libor a stahuje skóre, Ája prohrává o 9. Poslední dvojice má cíl jasný, vyhrát a získat alespoò 18 kuželek na svou stranu. Bohužel i pøes výhry Zbyòka a Honzy Bartonì to na zisk bodù nestaèí, pouze jedna kuželka nás dìlí od remízy. Po mnoha chybách celého týmu nás tato prohra velmi mrzí. Poslední domácí utkání podzimní èásti: pá 17:30 Chotoviny - TJ Sokol Slavonice Muži B Krajský pøebor I Nová Ves u ÈB - Chotoviny : 6 Chobotský 379, Zeman 356, Otradovec 452, Svaèina 440, Vacko 408, Køemenová 404. Nìkteøí z nás v Nové Vsi hrají poprvé. Zaèátek není úplnì nejlepší. Honzovi s Mírou se nedaøí, ale soupeøi také ne, a moc tedy neztrácíme. Rozehráváme se až ve tøetí dvojici, kdy Petr nadìlí soupeøi 70 kuželek. Ostatní se pøidávají, vytváøíme si domácí prostøedí a zápas už do samého konce nepustíme. Fezko Strakonice - Chotoviny : 1 Chobotský 474, Zeman 385, Vacko 382, Kytír 415, Svaèina 447, Køemenová 391. Ve Strakonicích je to jiné, zaèátek nám vychází. Honza nahraje pomalu o sto víc, než v Nové Vsi a také Pepa hraje celkem dobøe. Tentokrát nám nevychází støed, kde ztrácíme hodnì kuželek, a závìr už si soupeø ohlídal. Ještì pøed týdnem by nám výkony ve Strakonicích staèily na vítìzství, bohužel dnes jedeme bez bodù. Chotoviny - TJ Loko È. Budìj. B : 3 Chobotský 424, Kytír 400, Otradovec 425, Svaèina 4196, Vacko 423, Køemenová 438. Po pìti venkovních a pouze dvou domácích utkáních hrajeme opìt pøed domácím publikem. K dohrávce pøijíždí Lokotka z Budìjovic. Zápas je jak na houpaèce. Zaèínáme 0:1, pak vedeme 2:1 a po dalších dvou je to zase 2:3. Lenka na konci je ale naší pojistkou, svého soupeøe poráží a celkovì vítìzíme naším dosud nejlepším domácím výkonem. Chotoviny - SKK È. Krumlov ,5 : 2,5 Chobotský 409, Zeman 415, Kytír 402, Svaèina 392, Vacko 421, Køemenová 421. A zase doma, tentokrát s Krumlovem. Ten se zatím krèí u konce tabulky. Od zaèátku soupeøe pøehráváme až do stavu 3:0. Pak Jirka prohrává o 8, Míra jen remizuje a pøed poslední dvojicí je to znovu otevøené. Soupeøka hraje neèekanì dobøe, Lenku poráží o ètyøi, ale celkovì vítìzíme o 29 kuželek. TJ Sokol Písek - Chotoviny : 2 Chobotský 365, Zeman 400, Otradovec 399, Svaèina 439, Vacko 410, Køemenová 402. V Písku se nám nedaøí, doplácíme na domácí výhodu v podobì jedné dìtské dráhy, na které soupeø dosahuje lepších výsledkù než my. No a na té druhé to za moc také nestálo. Prohráváme o 155 kuželek. Soupeø hrál výraznì lépe a prakticky nám nedal moc šancí. A proto dva pomocné body jsou pro nás úspìchem. Chotoviny - TJ Nové Hrady : 7 Chobotský 391, Zeman 419, Vacko 360, Svaèina 439, Otradovec 382, Køemenová 386 Poslední domácí zápas se nám opravdu nevydaøil. Soupeø z Nových Hradù hrál špatnì a dokázal nám svoji hru vnutit. Prohráváme 7 : 1 a tìšíme se na jarní èást a lepší výkony, které povedou k naší cestì tabulkou vzhùru. Družstvo D - Okresní pøebor Chotoviny - Spartak Sobìslav : 1 Kubešová 391, Filip 380, Nohejlová 423, Køemenová Alena 350, Køemen P.st.379, Šmejkal 406. Soutìž je již v polovinì a na našem kontì moc bodíkù není! Zaveleli jsme tedy do útoku a úspìch na sebe nenechal dlouho èekat. Solidní výkony našich staèily na to, aby Sobìslav jela domù málem s kanárem! Chotoviny - Sokol Chýnov : 2 Filip 346, Nohejlová 417, Kubešová 387, Šmejkal 396, Nový 389, Šmejkalová 369. Náš tlak ani v dalším utkání nepolevuje. Pøestože jednotlivá èísla nejsou oslòující a chlapci z Chýnova se hodnì snažili, staèilo to a bodíky zùstaly doma. KK Loko Tábor D - Chotoviny : 6 Nohejlová 436, Šmejkalová 413, Køemenová 372, Kubešová 434, Šmejkal 429, Køemen P.st Jako tradiènì se nám na kuželnì Loko Tábor daøilo. Padavá kuželna a skvìlé výkony našich hráèù nám zajiš ují další body do tabulky. Tak tomu øíkáme vítìzná šòùra! Jen tak dál! Domácí utkání podzimní èásti: èt 16:00 Chotoviny - TJ Lokomotiva Tábor M. Vacko

10 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 10 DOTAZNÍK PRO TRENÉRY ŽÁKÙ Žáci mají za sebou historický podzim v krajském pøeboru a v obrovské konkurenci se rozhodnì neztratili. Oba trenéøi jsou spokojení. Dali jsme jim krátký dotazník. Miloš Filip, trenér mladších žákù l 1. Jak jsi spokojený s podzimem? Na to, že jsme s mladšími žáky historickými nováèky v soutìži, tak si vedeme nad oèekávání dobøe. Vyloženì pøehrát nás dokázaly jen dva týmy, které hrají soutìž dlouhodobì a výbornì, naopak jsme dokázali bodovat a vyrovnanì hrát s dalšími favority. l 2. Co øíkáš kvalitì soutìže? Oproti loòské 1. A tøídì nesrovnatelnì vyšší úroveò. Je vidìt, že je to v této kategorii druhá nejvyšší soutìž. Už jen tím, že ji hrajeme, se kluci dostávají na vyšší úroveò výkonnosti. l 3. Co tì nejvíc potìšilo? Tréninková docházka v dobì hraní mistrovských utkání a vítìzství na penalty nad lídrem SKP Èeské Budìjovice. l 4. Co tì naopak zklamalo? Tréninková docházka v letní pøípravì, výkony rozhodèích v první polovinì podzimu a náš nejhorší výkon proti poslednímu týmu tabulky, který u nás získal své jediné body za celý podzim. l 5. Koho chceš vyzdvihnout? Náš nejlepší hráè byl týmový výkon a v nìkterých zápasech bychom zøejmì nebodovali bez gólù Davida Èecha, dal celkem 12 gólù z 32. l 6. Jak strávíte zimu? V zimì budeme mít dvakrát týdnì tréninky v hale, kde se zamìøíme na individuální schopnosti jednotlivcù - koordinace pohybù, orientace v prostoru, zpevnìní gymnastickými cviky, atletická prùprava zamìøená na výbušnost. Hrát budeme na dvou turnajích OFS, ten druhý budeme hrát doma v Chotovinách, a to od 9 hodin. Pøijïte se podívat! Jakmile bude vhodné poèasí, tak bychom chtìli ještì pøed sezónou stihnout 14 dní herní pøípravy na trávì. l 7. Co èekáš od jarní èásti? Na jaøe bychom chtìli svými výkony potvrdit stávající postavení v tabulce, zopakovat výsledky z podzimu a samozøejmì oplatit prohry tìm nìkolika málo týmùm, které nás dokázaly porazit. Dorost po posledním podzimním zápase Èestmír Žáci starší Køížka, trenér starších žákù l 1. Jak jsi spokojený s podzimem? S podzimní èástí jsem velmi spokojený, kluci mì mile pøekvapili, pøístupem, výkony i výsledky. Škoda jen nìkterých zápasù, mohlo to být ještì lepší. Ale doplatili jsme na nováèkovskou nezkušenost, pak jsme øešili absence nìkterých opor a taky jsme obèas mìli obøí smùlu. Tøeba proti èeskobudìjovické Slavii jsme nastøelili tøi tyèe a vydøeli jen remízu. l 2. Co øíkáš kvalitì soutìže? Soutìž se mi moc líbí, oproti 1. A tøídì je to zase velký skok nahoru. Kvalita je velice slušná, hlavnì týmy z Èeských Budìjovic jsou velmi silné a možná by se neztratily ani v žákovské lize. l 3. Co tì nejvíc potìšilo? Hlavnì pøístup klukù. Tréninková morálka byla skvìlá, pøestože máme hráèe i z Mladé Vožice, do Chotovin poctivì dojíždìli. A na zápasy to samé. Kluci mìli obrovskou chu. V Táboøe máme Šimka s Mendelem a ti zvládli i dva zápasy za víkend. Za Chotoviny nechtìli chybìt. Dìkuju i rodièùm za velkou podporu, bez nich by to nešlo. A nejlepší zápas? Jasnì proti Èeskému Krumlovu. Okresní mìsto jsme smetli 4:0, to byla nádhera. l 4. Co tì naopak zklamalo? Asi rozhodèí v soutìži. To mì fakt zklamalo, èekal jsem od nich daleko víc. l 5. Koho chceš vyzdvihnout? Tým šlape jako celek, je tìžké nìkoho vyzdvihovat. Ale na dokopné jsme pøece jen tøi hráèe ocenili. Nejlepšího støelce Vojtu Kollárika, oporou jsme vyhlásili Vojtu Šimka a pøekvapením podzimu byl pro nás Jakub Teplo. l 6. Jak strávíte zimu? Do konce roku trénujeme v hale, ale jen fotbálek na odlehèení. V lednu zahajujeme pøípravu a èeká nás soustøedìní v Parkhotelu Mozolov. Máme v plánu tøi halové turnaje, tìšíme se hlavnì na ten v Tøeboni, kde budou nejlepší týmy kraje. Halu bereme jen jako zpestøení, kluci potøebují hrát hlavnì na velkém høišti, hala jim moc nedá. Proto jsme naplánovali sérii pøátelských zápasù na umìlé trávì v Táboøe, Tøeboni a ve Voticích. l 7. Co èekáš od jarní èásti? Hlavní cíl zùstává stejný: chceme se zachránit. I když po podzimu se nebojím, tým má svojí sílu. Chceme skonèit do osmého místa. Hlavnì musíme kvalitnì potrénovat a rádi bychom v zimì získali ještì jednoho hráèe. D. Mendel

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výstavba školky pokraèuje podle plánu

Výstavba školky pokraèuje podle plánu 5/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 5 kvìten 2013 ZDARMA Výstavba školky pokraèuje podle plánu Kvìten je devátým mìsícem prací na výstavbì jedné tøídy MŠ Chotoviny. Je vidìt, že stavba, kterou

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA

10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA 10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA OBEC CHOTOVINY 2010 2014 V konèícím volebním období 2010-2014 pracovalo zastupitelstvo OBCE CHOTOVINY v tomto složení: Starosta obce

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA ŠKOLNÍ SLAVNOST OSLAVA NAŠICH DÌTÍ Každoroèní spoleènou akcí základní školy a rodièù je Školní slavnost. Ta letošní probìhla 17. bøezna.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 6. 12. 2012. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 2 únor 2013 Jak jsme volili prezidenta republiky Z obsahu listù Popelnicový svoz odpadu Pozvání na ma karní prùvody Pátý ples obce Okresní ku elkáøská mistrovství

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA Sbìrný dvùr Chotoviny Ve ètvrtek 10. kvìtna 2012 v 16 hodin bude slavnostnì otevøen nový sbìrný dvùr v ulici Družstevní. Vyvrcholí tak projekt,

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Najdete v èísle: Z dìní v obci / Zpráva Mìstské policie Láznì Bohdaneè Modernizace spalovny v Rybitví / podzim Jiskry Rybitví Hranolek

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

vedením paní Voèadlové. Krásným bodem programu bylo vystoupení folklórního souboru z partnerských Buchlovic. Jejich

vedením paní Voèadlové. Krásným bodem programu bylo vystoupení folklórního souboru z partnerských Buchlovic. Jejich 9/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 9 záøí 2013 1 ZDARMA Poèasí bylo jako na objednávku Leto ní Chotovinské slavnosti se vydaøily. Hlavním bodem tìch leto ních bylo otevøení nové tøídy mateøské

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin

Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin Èeský zahrádkáøský svaz Základní organizace Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny uspoøádal ve dnech

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více