Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu"

Transkript

1 Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

2

3 OBSAH Technické údaje... 1 Instalace Pokyny pro techniky provádûjící instalaci Pfiipojení na elektrick rozvod Pfiipojení na plyn Úprava pro jin druh plynu... 7 Sefiízení hofiákû... 7 Návod k pouïití... 9 âistûní a údrïba DÛleÏité rady Odstranûní drobn ch závad TECHNICKÉ ÚDAJE Varná deska 60 x 50 Poãet hofiákû 4 na plyn Pfiipojovací elektrické napûtí 230 V / 50 Hz Stfiední hofiák 1 Velk zadní hofiák 1 Mal hofiák 1 Velk pfiední hofiák 1 Instalovan pfiíkon plynu - G 20/20 mbar - zemní plyn 8,2 kw (sefiízeno pfii v robû) - G 30/28-30 mbar - propan-butan 597 g/h Elektrické zapalování ano Plynové bezpeãnostní pojistky ano Rozmûry spotfiebiãe 595 x 510 mm Tfiída 3 obr 1b 1

4 INSTALACE Tento spotfiebiã musí b t instalován v souladu s platn mi pfiedpisy a jeho pouïití se pfiipou tí pouze v dobfie vûtraném prostoru. Pfied instalováním a pouïíváním se seznamte s tímto návodem. Za správnou instalaci varné desky zodpovídá kupující. V robce nenese zodpovûdnost za jakékoliv po kození spotfiebiãe nebo ztrátu jeho funkãnosti zpûsobenou nesprávnou instalací a v takovém pfiípadû se na v robek nevztahuje záruka poskytovaná v robcem. Varnou desku lze nainstalovat do jakékoliv pracovní desky kuchyàského nábytku, která odolává teplotû 100 C a jejíï tlou Èka je mm. Rozmûry otvoru, kter musí b t vyfiezán do pracovní desky, jsou uvedené na obr. 1. JestliÏe je varná deska instalována vedle nábytkové skfiínû nebo jiné stûny z hofilavého materiálu, musí b t dodrïena vzdálenost mezi varnou deskou a nábytkem nejménû 150 mm (viz obr. 2). Vzdálenost mezi varnou deskou a zadní nehofilavou stûnou musí b t nejménû 55 mm. Je-li pod spodní plochou varné desky umístûna dûlicí pfiíãka (napfi. ze dfieva nebo podobného materiálu), musí b t dodrïen minimální prostor mezi varnou deskou a touto pfiíãkou o velikosti 10 mm (viz obr. 2). Varná deska je uchycena k pracovní desce nábytku pomocí pfiíchytek dodávan ch se spotfiebiãem, které se upevní v otvorech základny varné desky. Velmi dûleïité! Pfii instalaci varné desky je nutné pouïít tûsnicí pásek, jehoï uchycení znázoràuje následující obrázek. 2

5 Tento spotfiebiã není urãen pro profesionální pouïití, ale pouze pro domácnost. Pfiedepsané kontroly a zkou ky prokázaly, Ïe i v extrémních podmínkách odpovídají dosahované teploty povolen m limitûm. Varná deska je tepelnû izolovaná v souladu s pfiíslu n mi normami a dle âsn : 1997 musí b t instalována v bezpeãn ch vzdálenostech od vodorovn ch stûn umístûn ch nad ní a od svisl ch pfiilehl ch stûn nad úrovní varné desky. POKYNY PRO TECHNIKY PROVÁDùJÍCÍ INSTALACI Následující informace jsou urãeny pro kvalifikované osoby s pfiíslu n m oprávnûním. Pouze tyto osoby mohou ovûfiit, zda je Vá spotfiebiã správnû zapojen. Technik, provádûjící instalaci spotfiebiãe, musí dodrïet v echny platné pfiedpisy t kající se plynov ch spotfiebiãû, zejména následující normy: - âsn EN Varné spotfiebiãe na plynová paliva pro domácnost- ãást 1-1: V eobecné poïadavky na bezpeãnost - âsn EN Varné spotfiebiãe na plynová paliva pro domácnost- ãást 2-1: Hospodárné vyuïití energie - V eobecnû - âsn EN 1775:99 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvy í provozní tlak 5 bar - Provozní poïadavky - âsn : Bezpeãnostní opatfiení z hlediska poïární ochrany. VHODNÉ UMÍSTùNÍ SPOT EBIâE Tento spotfiebiã není pfiipojen na zafiízení pro odvádûní spalin. Spotfiebiã musí b t instalován a pfiipojen podle platn ch montáïních pfiedpisû. Zvlá tní pozornost je tfieba vûnovat pfiíslu n m poïadavkûm a ustanovením na vûtrání místnosti. Pfii pouïívání varného spotfiebiãe na plynová paliva se vytváfií teplo a vlhkost v místnosti, kde je instalován. Zajistûte dostateãné vûtrání místnosti. UdrÏujte otvory pro pfiirozené vûtrání otevfiené nebo instalujte mechanické provûtrávací zafiízení (odtahovou digestofi s mechanick m odsáváním) - viz obr. 3 a 4. 3

6 Intenzivní a dlouhodob provoz spotfiebiãe mûïe vyïadovat dodateãné vûtrání, napfi. otevfiení okna nebo úãinûj í vûtrání, napfi. zv ením v konu mechanického ventilátoru, pokud existuje. Elektrick ventilátor, umístûn na vnûj í stûnû nebo v oknû, musí b t schopen kompletní v mûny vzduchu v kuchyni 3 aï 5 krát za hodinu. Technik, kter provádí instalaci varné desky, se musí fiídit odpovídajícími platn mi pfiedpisy. P IPOJENÍ NA ELEKTRICK ROZVOD Ovûfite, zda údaje uvedené na v robním títku umístûném zvenãí na spotfiebiãi, odpovídají hodnotám pfiipojovacího napûtí v rozvodné elektrické síti. Pfied pfiipojením ovûfite uzemàovací systém. Podle pfiíslu n ch norem musí b t spotfiebiã uzemnûn. Pokud není tento pfiedpisy dodrïen, v robce není zodpovûdn za jakékoliv zranûní osob nebo po kození vûcí. ProtoÏe spotfiebiãe nejsou vïdy dodávány s pfiívodní ÀÛrou opatfienou zástrãkou, je nutné pfiipevnit odpovídající zástrãku ke kabelu podle údajû na v robním títku. UzemÀovací vodiã je Ïlutozelené barvy. Zástrãka musí zûstat vïdy pfiístupná i po zabudování spotfiebiãe. JestliÏe je varná deska pfiipojena k rozvodu elektrického proudu pfiímo, musí mít hlavní spínaã pro odpojení spotfiebiãe od napûtí vzdálenost mezi kontakty ve vypnutém stavu nejménû 3 mm. Je-li nutné vymûnit pfiívodní kabel, musí b t uzemàovací vodiã (Ïlutozelen ) podle normy asi o 10 mm del í, neï Ïiv nebo nulov vodiã. PouÏijte kabel s pryïovou izolací typu H05RR-F. PrÛfiez vodiãû pfiívodního kabelu musí b t 1 mm 2 a maximální vnûj í prûmûr kabelu nesmí pfiekroãit 7 mm. Prohlá ení o shodû: Tento spotfiebiã a jeho ãásti pfiicházející do styku s potravinami, vyhovuje evropské normû EEC 89/109. Tento spotfiebiã odpovídá evropsk m normám 89/336/EEC, 73/23/EEC a 90/396/EEC a jejich následn m zmûnám. Na tento spotfiebiã bylo vystaveno prohlá ení o shodû podle zákona ã. 22/1997 Sb ve znûní pozdûj ích zmûn a doplàkû. Spotfiebiã dále vyhovuje následujícím obecnû závazn m právním pfiedpisûm v jejich platnému znûní: - Zákon ã. 634/1992 Sb o ochranû spotfiebitele - 8 a 9 - Zákon ã. 125/1997 Sb o odpadech - 18 a 19 - Vyhlá ka ã. 338/1997 Sb o obalech a obalov ch materiálech - 16 a 17. 4

7 P IPOJENÍ NA PLYN títek na varné desce oznaãuje druh plynu, pro kter je ve v robû nastavena. Po jednoduché úpravû je moïné pouïít i jin druh plynu (viz pokyny v následující kapitole "Úprava varné desky na jin druh plynu"). Pfied instalováním zkontrolujte, zda místní podmínky rozvodu paliva (vlastnosti a pfietlak plynu) a nastavení spotfiebiãe jsou shodné. Pfii pouïití propan-butanu z láhve pouïijte regulátor tlaku, vyhovující platn m normám a pfiedpisûm. Poznámka: Pro bezpeãnost provozu, ekonomickou spotfiebu energie a zaji tûní del í Ïivotnosti spotfiebiãe zkontrolujte, zda tlak plynu v potrubí odpovídá stanoven m hodnotám pro pouïívan druh paliva (viz tabulka spotfieby plynu). Upozornûní: Je-li v blízkosti spotfiebiãe cítit plyn, zastavte pfiívod plynu na pfiipojovacím ventilu a ihned volejte technika pro plynová zafiízení. Nikdy nezkou ejte únik plynu otevfien m ohnûm. 5

8 POKYNY PRO P IPOJENÍ VARNÉ DESKY K PLYNOVÉMU POTRUBÍ Tyto pokyny jsou urãené pro kvalifikovaného technika s pfiíslu n m oprávnûním pro instalaci plynov ch spotfiebiãû v souladu s platn mi normami a pfiedpisy. Ve keré práce lze provádût po odpojení spotfiebiãe od elektrického napûtí. - Pfiipojení na pevné potrubí Tento druh pfiipojení na plynové potrubí je moïné provést jen v pfiípadû, Ïe jsou u spotfiebiãe vylouãeny jakékoliv otfiesy. - Pfiipojení pomocí pruïné ocelové hadice Pfiipojení na spotfiebiãi je provedeno 1/2" kuïelov m závitov m spojem pro plynové potrubí. PouÏijte pouze pruïnou hadici a tûsnicí krouïky odpovídající platn m normám. Délka pruïné hadice pfii tomto druhu pfiipojení nesmí pfiekroãit 2000 mm. Postup montáïe: Nezbytné náfiadí: 2 klíãe velikosti 17 a 23 mm 1/ Podle obrázku smontujte ãásti v pofiadí: A) Pevné potrubí B) Tûsnicí krouïek C) Kolínko s kuïelov m závitov m spojením 2/Utáhnûte spoj pomocí klíãû a dbejte na to, aby kolínko bylo natoãeno potfiebn m smûrem pfied dotaïením spoje. 6 3/ Pfiipojte kolínko C na hlavní pfiívod plynu pomocí tuhé mûdûné trubky nebo ohebné ocelové hadice. VELMI DÒLEÎITÉ Pro usnadnûní instalace a zamezení úniku plynu doporuãujeme pfiipojit spotfiebiã následujícím zpûsobem: - nejdfiíve pfiipojte hadici na varnou desku - a pak jí teprve napojte na pfiívodní potrubí plynu. Pokud uveden postup nedodrïíte, je zde nebezpeãí, Ïe plyn bude ve spojích unikat. Po instalaci odzkou ejte tûsnost v ech spojû pomocí m dlového roztoku. Nikdy nepouïívejte otevfien oheà! Dbejte také na to, aby se ohebná hadice nedot kala pohybliv ch ãástí nábytku (napfi. zásuvek) a aby nebyla vedena místy, kde by mohlo dojít k jejímu po kození.

9 ÚPRAVA VARNÉ DESKY NA JIN DRUH PLYNU Pfii úpravû varné desky pro pouïití jiného druhu plynu postupujte podle následujících pokynû: - odstraàte mfiíïky pod hrnce a vyjmûte jednotlivé hofiáky - vloïte speciální násadkov klíã, dodávan se spotfiebiãem, do podpûry hofiáku (viz obr. 5) - od roubujte trysku a nahraìte ji novou tryskou pro poïadovan druh plynu (viz tabulka spotfieby plynu). - proveìte sefiízení hofiákû. SE ÍZENÍ HO ÁKÒ Hofiení plamene Pro maximální úãinnost hofiákû je nezbytné správné hofiení plamene. Dobr plamen musí tvofiit pravideln prstenec bez Ïlut ch piãek (obr. 7B). Pokud bude nedostatek vzduchu, plamen je nepravideln se Ïlut mi hroty (obr. 7A). Je-li vzduchu pfiíli mnoho, plamen je velmi krátk a jasn (obr. 7C). V tûchto pfiípadech nesprávného hofiení je nutné sefiídit pfiívod vzduchu k plameni. Pfii nedostatku vzduchu upravte zasunutí smû ovací trubice v difuzeru. Je-li vzduchu nadbytek, je moïné smû ovací trubku odstranit. Abyste mohli sefiídit smû ovací trubku, povolte upevàovací roub a po dosaïení správného spalování ho opût pfiitáhnûte. Rozmûr "X" je uveden v tabulce spotfieby plynu. 7

10 Tabulka spotfieby plynu 1 W = 0,860 kcal/h Sefiízení minimálního plamene Po zapálení hofiáku otoãte knoflík do polohy na minimální plamen a pak knoflík mírn m tahem odstraàte. Pomocí malého roubováku lze sefiizovat minimální plamen otáãením sefiizovacího roubu (viz obr. 8). Otáãením tohoto roubu ve smûru hodinov ch ruãiãek se pfiívod plynu sniïuje a otáãením proti smûru hodinov ch ruãiãek se mnoïství plynu zvy uje. Po sefiízení délky plamene na 3 aï 4 mm nasaìte zpût ovládací knoflík. Pfii pouïívání zkapalnûného plynu z láhve (PB), otoãte roubem ve smûru chodu hodinov ch ruãiãek aï na konec obtokové cesty. SE IZOVACÍ ROUBY (PRO RÒZNÁ PROVEDENÍ) Po sefiízení varné desky na jin druh plynu vymûàte také samolepicí títek na va em spotfiebiãi za nov títek pro dan druh plynu ( títky jsou dodávané s varnou deskou). 8

11 NÁVOD K POUÎITÍ Spotfiebiã pouïívejte pouze k úãelu, pro kter byl zkonstruován, to je pro vafiení v domácnosti. Jiné pouïití varné desky je nevhodné a mohlo by b t proto nebezpeãné. V robce není zodpovûdn za jakoukoliv kodu zpûsobenou nesprávn m pouïíváním spotfiebiãe. JestliÏe hofiáky nebyly nûjakou dobu pouïívány, poãkejte nûkolik vtefiin po jejich pu tûní, neï je zapálíte. Vytlaãí se tím ve ker vzduch z plynového systému. Pokud budete hofiáky zapalovat bez pouïití elektronického zapalovaãe, pfiiloïte nejdfiíve hofiící zápalku tûsnû k hofiáku a pak teprve stlaãte a otoãte ovládací knoflík pfiíslu ného hofiáku proti smûru hodinov ch ruãiãek. U spotfiebiãû vybaven ch elektronick m zapalováním postupujte takto: - Stlaãte a otoãte ovládací knoflík proti smûru hodinov ch ruãiãek na symbol *. - Zapalte hofiák stisknutím tlaãítka pro zapalování. Po zapálení hofiáku otoãte knoflík na poïadovanou velikost plamene. U tohoto modelu, kter je opatfien termoelektrick mi pojistkami jednotliv ch hofiákû (tyto pojistky automaticky pfieru í pfiívod plynu k hofiáku, pokud plamen náhodnû zhasne) je nutné, abyste ponechali ovládací knoflík stlaãen po dobu 5 aï 6 sekund i po zapálení plamene. POZOR! Pfii ãistûní varné desky dbejte na to, aby hofiáky byly znovu správnû sestaveny na svém místû a nedo lo pfiitom k zablokování zapalovacího bodu. Pfiístupné ãásti mohou b t pfii provozu spotfiebiãe horké. ZabraÀte pfiístupu mal m dûtem. 9

12 V EOBECNÁ DOPORUâENÍ K dosaïení nejlep ích v sledkû je nutné, aby velikost dna varné nádoby odpovídala velikosti hofiáku, jak je uvedeno v následující tabulce: - pfiední prav hofiák prûmûr 6 aï 12 cm - pfiední lev hofiák prûmûr 24 aï 26 cm - zadní lev hofiák prûmûr 12 aï 18 cm - zadní prav hofiák prûmûr 18 aï 24 cm (viz obr. 1 b) Je-li prûmûr hrnce men í, je nutné sefiídit velikost plamene tak, aby nepfiesahoval okraj dna. Pro vafiení nepouïívejte nádoby s vypukl m ani s vydut m dnem. Upozornûní: JestliÏe hofiák náhodnû zhasne, otoãte ovládací knoflík do polohy "vypnuto" a nezapalujte hofiák znovu po dobu nejménû 1 minuty. 10

13 âistùní A ÚDRÎBA DÛleÏité rady Pfied ãistûním varné desky se pfiesvûdãte, Ïe je jiï spotfiebiã vychladl. Vytáhnûte zástrãku ze zásuvky nebo vypnûte hlavní spínaã pfiívodu elektrického proudu (pfii pfiímém pfiipojení). Pro ãistûní smaltovan ch, lakovan ch nebo chromovan ch ãástí spotfiebiãe pouïijte vlaïn m dlov (saponátov ) roztok, nebo neutrální ãisticí prostfiedek. Pfii ãistûní nerezové oceli pouïijte vhodn ãisticí roztok nebo pastu. Nikdy nepouïívejte pískové ãisticí prostfiedky ani prostfiedky zpûsobující korozi, bûlicí pfiípravky nebo kyseliny. ZabraÀte pûsobení kysel ch nebo zásadit ch látek (citron, dïus, ocet apod.) na smaltované, lakované nebo nerezové díly spotfiebiãe. Hofiáky ãistûte m dlov m nebo saponátov m roztokem. K obnovení jejich pûvodního lesku pouïijte bûïn pfiípravek na ãistûní nerezové oceli. Po vyãistûní hofiáky osu te a vloïte je zpût na místo. Je nezbytné, aby hofiáky byly správnû sestaveny. 11

14 ODSTRANùNÍ DROBN CH ZÁVAD Pfied zavoláním servisního mechanika zkontrolujte: - Zda je zástrãka správnû zasunuta do zásuvky a není pfieru ena pojistka elektrického obvodu nebo dodávka elektrického proudu. - Zda není závada na pfiívodu plynu ke spotfiebiãi. Pokud se Vám nepodafií zjistit pfiíãinu závady varné desky, spotfiebiã vypnûte, Ïádn m zpûsobem do nûho nezasahujte a zavolejte povûfien servis dle pfiiloïeného seznamu záruãních opraven. Na spotfiebiã je poskytována záruka a bezplatné odstranûní vad, pokud nebyly zavinûné nesprávnou instalací nebo obsluhou, po dobu 12 mûsícû od data prodeje. NezapomeÀte odeslat do 10 dnû po zakoupení fiádnû vyplnûnou ãást "B" záruãního listu k evidenci u garanta celostátního servisu. Podací lístek po ty od doporuãené zásilky uschovejte zároveà s ãástí "A" záruãního listu. V robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouïití. Dále si v robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv ch v robcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku. 12

15

16 DováÏí a dodává: CANDY âr s.r.o. U Studánky 250/ Praha 7 Celostátní servis zaji Èuje: DOMOTECH-SERVIS s.r.o. NádraÏní 335, Fulnek Tel.: 0656/ Fax: 0656/ http: Pokud budete mít problém se zabezpeãením opravy, obraète se na DOMOTECH-SERVIS s.r.o. Fulnek.

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více