VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada dne

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EVVO (ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY) ROZBOR ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY...42 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM...42 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY...50 ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)...70 HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY...76 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2010/ /

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Název: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Sídlo: Kunovice IČO: IZO: Web: Telefon: b) Sídlo: U Pálenice 1620, Kunovice c) Charakteristika školy: JSME ŠKOLOU PRO VŠECHNY. ŠKOLOU, KDE UČITELÉ I ŢÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ PODPORUJEME PŘEDEVŠÍM TŘI VÝUKOVÉ OBLASTI Cizí jazyky angličtinu učíme uţ od první třídy Informační technologie vyuţíváme interaktivní tabuli, nejmodernější počítačovou učebnu s další interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením, s pomocí počítačů se vyučuje v řadě předmětů Sport naši ţáci se pravidelně prosazují v krajském i v celostátním měřítku UČÍME V MODERNÍM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ Děti mají nové, výškově stavitelné lavice Učí se v barevně přívětivých třídách Máme bohatě vybavenou školní knihovnu MÁME SKVĚLÉ VYUČUJÍCÍ Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně zdatní, aktivní a pozitivně naladění učitelé, kteří pracují na svém dalším vzdělávání MÁME DOBRÉ VÝSLEDKY Výsledky našich ţáků v celonárodních srovnávacích testech jsou opakovaně nadprůměrné, několik desítek našich ţáků se opakovaně dostává mezi nejlepších pět procent testovaného celku (testy přitom absolvovalo ţáků z celé České republiky) Naši ţáci dosahují dobrých výsledků v okresních, krajských i celostátních soutěţích V uplynulých třech školních letech platilo: 87 procent našich absolventů pokračovalo ve studiu na středních školách SPOLUPRACUJEME S RODIČI Rodiče v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole Známky svých dětí mohou rodiče s pomocí přístupového hesla zjistit i na internetu, vyuţíváme elektronickou ţákovskou kníţku O studijních výsledcích a chování ţáka informujeme rodiče během pravidelných konzultací 3

4 Od školního roku 2009/2010 dáváme rodičům dvakrát za rok individuální zprávu, která není zaměřena na známky (ty si mohou podle libosti najít v klasické nebo elektronické ţákovské kníţce), ale na dovednosti dětí. Jedná se o souhrnný pohled všech vyučujících, díky kterému rodiče zjistí, co se jejich dítěti daří, popřípadě kde má problémy. Nedáme v tomto případě zprávu o známkách, ale o dovednostech ţáků CHCEME BÝT ŠKOLOU OTEVŘENOU OD RÁNA AŢ DO VEČERA Proto dětem nabízíme více neţ 20 školních krouţků Proto pro ně v létě pořádáme tábory Proto pořádáme i vzdělávací kurzy pro dospělé CHCEME, ABY SE DĚTI VE ŠKOLE CÍTILY DOBŘE Proto ve škole pracuje ţákovský parlament, který se často schází s vedením školy Proto ve škole existuje schránka důvěry Proto děti v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole Proto děti spolurozhodují o tom, kam škola investuje některé peníze Odměňujeme nejlepší ţáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Na základě několika desítek kritérií v osmi určených oblastech (například studijní výsledky, umístění v olympiádách, ve sportovních a kulturních soutěţích, mimořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spoluţáků) získají hodnotné ceny (například počítač, mobilní telefon, příspěvek na zahraniční cestu, na nákup studijní literatury apod.) nejlepší ţáci školy. Peníze na koupi těchto cen získá škola od sponzorů. JSME ŠKOLOU, PRO KTEROU JE TYPICKÉ VELKÉ MNOŢSTVÍ PROJEKTŮ Projekty jednotlivců, skupin, tříd i celé školy Typická pouze pro naši školu je projektová spolupráce nejstarších a nejmladších ţáků školy Dětem projektová výuka umoţňuje pochopit látku v souvislostech NESPOLÉHÁME JEN NA ZŘIZOVATELE, UMÍME PENÍZE ZÍSKAT I JINDE Za tři roky jsme na dotacích a grantech získali více neţ 5 milionů korun I proto můţeme realizovat projekty se školami z různých míst Evropy I proto mohou naši učitelé za vzděláváním cestovat po Evropě (Německo, Rakousko, Británie, Belgie, Francie) d) Zřizovatel: Město Kunovice, náměstí Svobody 361, Kunovice e) Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň Datum konkurzu: Datum jmenování: Zástupkyně ředitele: Mgr. Věra Drgáčová Datum jmenování: Zástupkyně ředitele: Mgr. Vlasta Frýzová Datum jmenování: f) Adresa pro dálkový přístup: 4

5 g) Údaje o školské radě: Pracuje od , má 6 členů. Předsedkyní je Mgr. Boţena Genrtová (za rodiče). Další členové: Ing. Petr Polách (za rodiče), Ing. Pavel Hašek (za zřizovatele), Ing. Pavel Vardan (za zřizovatele), Mgr. Libuše Kubenová (za pedagogické pracovníky), Mgr. Ivana Janásová (za pedagogické pracovníky). h) Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stíţností: Mgr. Věra Drgáčová ch) Právní forma školy: příspěvková organizace i) Datum zaloţení školy: j) Datum zařazení do sítě: k) Datum poslední změny zařazení:

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Součásti školy zařazené do sítě: Základní škola Kapacita 350 ţáků IZO Školní druţina Kapacita 90 ţáků IZO Školní jídelna Kapacita 500 strávníků IZO Základní údaje o škole a jejích součástech Počet ţáků Základní škola Počet ţáků na třídu/skupinu Počet pracovníků Přepočtený počet ped. pracovníků Celkem , ,735 Počet skupin Počet ţáků Školní druţina Počet dětí na skupinu Přep. počet pracovníků Počet ţáků na úvazek Celkem ,053 26,86 Školní jídelna Průměrný počet stravovaných Přepočtený počet pracovníků Doplňková činnost 86 0,9 Ţáci a zaměstnanci 285 4,1 Celkem 371 5,0 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT: ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V ročnících Počet ţáků Základní škola 16847/ Škola pro všechny - 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.,

7 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Volitelné předměty Ročník Název předmětu Počet skupin Počet ţáků VII. Jazyk německý 1 18 VII. Jazyk ruský 1 21 VIII. Jazyk německý 1 19 VIII. Informatika 1 16 IX. Jazyk německý 1 11 IX. Informatika 1 17 Nepovinné předměty Název Počet skupin Počet ţáků Zájmový sport 1 32 Cvičení z jazyka českého 1 18 Cvičení z matematiky 1 19 Náboţenství 4 74 Zájmové útvary Název Počet ţáků Název Počet ţáků Kytara k táboráku 6 Ruština 12 Počítačový krouţek 1.st. 18 Gymnastika pro 2. stupeň 22 Národopisný krouţek 30 Gymnastika pro 1. stupeň 29 Sportovní hry 1.st. 18 Volejbal I 20 Aerobik 15 Volejbal II 21 Florbal I 19 Sportovní krouţek 1.st. 21 Florbal II 21 Keramika 18 Mlsné jazýčky 17 Badminton 13 Konverzace v JA 10 Šikulové 22 Hra na flétnu 6 Novinářský 10 7

8 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, vzdělání, obor, aprobace Počet let pedagogické praxe 1. Ředitel 1 VŠ, JČ D Zástupkyně ředitele 0,9 VŠ, JN JR Zástupkyně ředitele 0,9 VŠ, M F Učitel 1 VŠ, JR TV Učitel 1 VŠ, PČ TV 9 6. Učitel 1 VŠ, 1. stupeň 8 7. Učitel 1 VŠ, M Z 8 8. Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, JČ D Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 0,63 VŠ, národopis Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, M RV Učitel 1 VŠ, JČ HV Učitel 1 VŠ, JČ D Učitel 1 VŠ, Bi M Učitel 0,72 JA Vychovatelka 1 Bc Vychovatelka 1 Bc Vychovatelka 0,17 VŠ, 1. stupeň 20 Průměrná délka pedagogické praxe: 15,69 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 22 19,682 Vychovatelky ŠD 3 3,053 Celkem 25 22,735 Všichni pedagogičtí pracovníci mají vzdělání a kvalifikaci odpovídající výkonu této práce. 2. Analýza lidských zdrojů 2.1. Poměr muţů a ţen pedagogičtí pracovníci Stále můţeme konstatovat, ţe v pedagogickém sboru tvoří muţi přibliţně jednu pětinu. To sice není příliš, zároveň ale platí, ţe se jedná o nadstandardní počet jak v rámci regionu, tak v rámci republiky. 8

9 2.2. Věková struktura pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 24 let nad 60 let 0 Učitelský sbor je jednoznačně stabilizovaný, vedení školy řeší pouze zástupy spojené s odchodem na rodičovskou dovolenou. Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení všechny věkové kategorie. Věkové sloţení sboru se z našeho pohledu blíţí téměř ideálnímu stavu, zkušenost se setkává s mládím, nechybí ani důleţitá střední generace Zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci splňují poţadovanou odbornou kvalifikaci Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 11 9,101 Externí pracovníci 0 0 Celkem 11 9,101 Další údaje o nepedagogických pracovnících Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. Hospodářka 0,7 Střední 2. Uklízečka 0,7 ZV 3. Uklízečka 0,7 ÚSO 4. Uklízečka 0,7 ÚSO 5. Uklízečka 0,7 ÚSO 6. Školník 1,0 ÚSO 7. Vedoucí ŠJ 1,0 Střední 8. Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 9. Pomocná kuchařka 1,0 SOU 10. Pomocná kuchařka 1,0 Základní 11. Pomocná kuchařka 1,0 Základní 9

10 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2010/2011 Zapsaní do 1. třídy 2010 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2010 Zapsaní do 1. třídy 2011 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 Povinnou školní docházku ukončilo 28 ţáků devátých tříd. Dva ţáci naší školy budou od září patřit mezi studenty čtyřletého gymnázia, dvacet tři ţáků čeká studium střední odborné školy a pět bude navštěvovat odborná učiliště. Střední školy PŘEHLED PŘIJATÝCH ŢÁKŮ (PODLE TYPU ŠKOL) Gymnázia 2 Střední odborné školy 21 Střední odborná učiliště 5 Osmileté gymnázium 2 STŘEDNÍ ŠKOLY Gymnázium Uherské Hradiště 2 ţáci Gymnázium (čtyřleté) 2 ţáci Gymnázium (osmileté) Střední odborná škola technická a Gymnázium Staré Město 2 ţáci Ekonomika a podnikání Obchodní akademie, vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště 4 ţáci Obchodní akademie Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotní Uherské Hradiště 1 ţák Elektrotechnika 1 ţák Hotelnictví a cestovní ruch 2 ţáci Strojírenství Střední průmyslová škola Uherský Brod 2 ţáci Mechanik elektrotechnik Střední odborná škola Uherský Brod 1 ţák Obchodní akademie 1 ţák Sociální péče sociálně správní činnost 10

11 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1 ţák Modelářství a návrhářství oděvů 1 ţák Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Střední odborná škola technická Uherské Hradiště 2 ţáci Mechanik seřizovač Střední škola Mesit Uherské Hradiště 1 ţák Mechanik strojů a zařízení Střední škola letecká Kunovice 1 ţák Technik letadel Vyšší odborná škola, střední odborná škola a Střední odborné učiliště Bzenec 1 ţák Analýza potravin STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Střední odborná škola technická Uherské Hradiště 1 ţák Strojní mechanik 1 ţák Mechanik opravář motorových vozidel 1 ţák Truhlář Střední škola oděvní a služeb Vizovice 2 ţáci Kadeřník 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ Vzdělávací a výchovné záměry Jsou podrobně rozpracovány v Koncepci střednědobého rozvoje naší základní školy. Koncepce je přílohou této Výroční zprávy (Příloha č.5). Samotném výsledky vzdělávání jsou analyzovány v závěru výroční zprávy. Největší úspěchy ţáků školy ve školním roce 2010/2011 KDO TŘÍDA ÚSPĚCHY Radek Blahuš 7.A 1. místo v celostátním finále soutěţe Mladý Demosthenes, 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Ocenění Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti Štěpánka Jakubcová 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Kristýna Martinková 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) 11

12 KDO TŘÍDA ÚSPĚCHY Alţběta Šáchová 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Patrik Blaţek 7.A 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Petr Šácha 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Martin Hromada 8.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 8. tříd) Josef Paška 8.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 8. tříd) Ivana Mášová 9. Karolína Klišíková 5. Kristýna Tranová 5. Eliška Mášová 4.A Lucie Hůtová 8.B Lucie Čiţková 5. Michaela Kotasová 8.A Sabina Škrabalová 8.A Magdalena Veselá 8.A Veronika Baná místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev, vítězství v krajském finále soutěţe jednotlivkyň 7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev, 2. místo v krajském finále soutěţe jednotlivkyň 7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev 7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev, 1. místo v krajské literární soutěţi Kde končí svět (kategorie třídy, próza, konkurence 730 dalších prací z celého kraje) 1. místo v krajské literární soutěţi Kde končí svět (kategorie třídy, próza, konkurence 730 dalších prací z celého kraje), 5. místo v mezinárodní literární soutěţi Mladý umělec (v konkurenci více neţ pěti set dalších prací), čestné uznání v literární soutěţi Na velkomoravském Veligradě (v konkurenci osmdesáti dalších prací ze Zlínského kraje) Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, mladší kategorie Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, starší kategorie, 2. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, starší kategorie Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, starší kategorie, 3. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu, 3. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) Účast v krajském kole soutěţe olympiády v německém jazyce, vítězství v okresním kole této soutěţe, 3. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Martina Miskovičová místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Tomáš Mořický místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Dominik Doleţal místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu 12

13 KDO TŘÍDA ÚSPĚCHY Adam Kolář místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Patrik Graja 8. B 5. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Natálie Janíková 2.A Ondřej Třetina 2.B Michaela Dudová 4.A Kristýna Skopalová 4.A Adéla Zapletalová 4.B Pavel Suchánek 2.A Dětský soubor Handrláček - 1. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) 2. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) 1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v konkurenci prací z dvanácti dalších ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje i ze zahraničí) 1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v konkurenci prací z dalších dvanácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje i ze zahraničí) 2. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v konkurenci prací z dalších dvanácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje i ze zahraničí) 1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Ostroţská Lhota (v konkurenci prací z dalších sedmnácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje) Účast v krajském kole přehlídky dětských folklorních souborů Soutěţe, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2010/2011) Soutěţ Školní kolo Počty účastníků Okresní (okrskové) kolo Krajské kolo Celostátní kolo Sprinterský viceboj, 2. stupeň Atletický čtyřboj Florbalový turnaj, 1. stupeň Soutěţ ve stolním tenisu Florbalový turna, mladší děvčata Florbalový turnaj, mladší chlapci Florbalový turnaj, starší chlapci Výtvarná soutěţ, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí O Pohár 17. Listopadu Olympiáda v dějepise Olympiáda v českém jazyce Mladý Demosthenes Fyz IQ Vánoční laťka Vánoční florbalový turnaj

14 Soutěţ Školní kolo Počty účastníků Okresní (okrskové) kolo Krajské kolo Celostátní kolo Pohybové skladby Literární soutěţ, Slovácké muzeum Přebor škol v běhu na lyţích, dívky Výtvarná soutěţ, knihovna Staré Město Ţákovská florbalová liga Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan Halová kopaná, 2. stupeň Olympiáda v angličtině Olympiáda v němčině Literární soutěţ, střední škola Vsetín Biologická olympiáda Recitační soutěţ Přebor škol v šachu Zeměpisná olympiáda Zazpívej, slavíčku Halová olympiáda, 1. stupeň Sportovní gymnastika Přehlídka dětských folklorních souborů Volejbal, chlapci Volejbal, dívky Ekologická soutěţ Poznej a chraň Ekoolympiáda Mac Donaldś Cup, kopaná chlapci Výtvarná soutěţ, ZŠ Ostroţská Lhota Literární soutěţ, knihovna Uh. Hradiště Výtvarná soutěţ Ex libris Školní turnaj tříčlenných druţstev, volejbal Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2010/2011 Měsíc Název akce Počet účastníků Srpen Pedag. kolektiv absolvuje dvoudenní výjezdní poradu před zahájením školního roku 22 Září Zahájení školního roku, prváčci zahájili módní přehlídkou a přivítáním u sochy Boříka 38 Září Poprvé se sešel ţákovský parlament, následně pracoval po celý školní rok 26 14

15 Měsíc Název akce Počet účastníků Září Otevřeli jsme novou multimediální učebnu, představili jsme další zrenovované školní prostory 300 Září Deváťáci navštívili úřad práce 28 Září Prvňáčci měli návštěvu z Nadace Děti, kultura, sport 38 Září Prvňáčci absolvovali dvoudenní seznamovací pobyt 38 Září Poprvé jsme se sešli na celoškolním shromáţdění, v dalších měsících se tak stalo ještě šestkrát 300 Září Projekt Vesmírná plavba k celoroční soutěţi v 2.A 20 Září Začala celoroční soutěţ IQ Star pro vechny ţáky školy 289 Září Byla schválena výroční zpráva školy za uplynulý školní rok - Září Škola se zapojila do programu recyklovaní 289 Září Deváťáci začali vybírat témata pro absolventské práce 49 Září Začalo pracovat 22 školních krouţků 304 Říjen Projekt Svátek zvířat, 1. a 2. ročník 76 Říjen Sága o světě zvaném Island, zeměpisná beseda 40 Říjen Vyšly nové Kunupky, poté se to podařilo ještě 5 x - Říjen Beseda o drogách 35 Říjen Týden jsme v rámci projektu realizovaného naší školou hostili zahraniční experty - Říjen Tajemství Kunovského lesa, projekt 3. a 5. ročníku 54 Říjen Osmnáctý olympijský den ţáků naší školy 300 Říjen Jablíčkový den, projekt 2. A 20 Říjen Fouká vítr, projekt 2.A 20 Říjen Beseda s policií, 2. ročník 38 Říjen Dnes učím já, začátek celoročního projektu 1.A 21 Říjen Čtvrťáci na dopravním hřišti 37 Říjen První sběr papíru 289 Listopad Svátek duchů a dušiček, projekt ročníků 91 Listopad Třídní schůzky - Listopad Tvoříme znak města, zapojujeme se do pokusu o vytvoření světového rekordu 170 Listopad Kuchařská čeština, projekt 5. ročníku 29 Listopad Krajské kolo ve stolním tenisu, Kunovice 7 Listopad Kloboukový den, projekt 2.A 20 Listopad Poznám svoje město, projekt 1. ročníku 38 Listopad Volejbalový turnaj O Pohár 17. listopadu, Kunovice 66 Prosinec Školou jezdil Mikuláš na saních 289 Prosinec Vyrobili jsme předměty určené pro charitativní prodej 170 Prosinec Deváťáci prezentovali absolventské práce 28 Prosinec Jeţíškova dílnička 289 Prosinec Projekt Středověk ve škole, historický šerm

16 Měsíc Název akce Počet účastníků Prosinec Bruslení v Uherském Hradišti 289 Leden Zapojili jsme se do projektu Rodiče učí matematiku 110 Leden Děti čtou dětem, projekt 1.A a 2.B 39 Leden Týden otevřených dveří 170 Leden Zápis do prvního ročníku 49 Leden Ples Sdruţení rodičů - Leden Dnes učím já, projekt 1.A 21 Leden Přednáška o etice, 9. ročník 28 Leden Pololetní vysvědčení 289 Únor Filmové představení, kino Lípa 115 Březen Lyţařský kurz, 7. třídy 40 Březen Autorské čtení pro ţáky prvního stupně 170 Březen Projekt Jaro, 1.A 21 Březen Projekt Učíme se zvířátky, 3. třída 24 Březen Ze školy za vampýry, přednáška ve Slováckém muzeu 16 Duben Nocování s Andersenem, 2. ročník 38 Duben Třídní schůzky - Duben Projekt Hasík, poţární prevence, 2. ročník 38 Duben Uvítali jsme klienty domova na Bělince, 1.A 21 Duben Druháci učili mladší kamarády, 2.B a 1.A 39 Duben Páťáci prezentovali absolventské práce 29 Duben Den Země, projektový den 1. stupně 170 Duben Beseda s policií, 3. a 4. ročník 62 Duben Pohár osvobození, Kun ovice 289 Duben Projekt Čarodějnický slet, 1. stupeň 170 Květen, červen Předškolička pro naše budoucí prváčky 40 Květen Větrníky pro radost, projekt 1.B a 4.A 34 Květen Soutěţ o nejkrásnější fotografii rozkvetlého stromu 86 Květen Deváťáci v Moravském krasu, exkurze 28 Květen Exkurze, Dlouhé stráně 40 Květen Beseda pro rodiče, 1.A 21 Květen Pasování prváčků na čtenáře 39 Květen Vodácký zájezd 25 Červen Pokračuje projekt Hasík pro ţáky 2. ročníku 38 Červen Happening 289 Červen Sportovní hry ţáků ZŠ 28 Červen O pohár starosty Uherského Brodu, atletika 20 Červen Přebory regionu v plavání 8 16

17 Měsíc Název akce Počet účastníků Červen Exkurze do Slováckého divadla 15 Červen O pohár ředitele školy, volejbal 40 Červen Letní tábor pořádaný naší školou 42 a) Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření Hodnocení výsledků výchovného působení Přijetí u Napomenutí Pololetí Pochvala Důtka TU Důtka ŘŠ starosty TU I II Celkem b) Sníţené stupně z chování na konci školního roku Počet % všech ţáků školy 2 uspokojivé 1 0, neuspokojivé 0 0 c) Absence ţáků ve školním roce 2010/2011 Třída Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměr na ţáka 1.A ,05 1.B ,83 2.A ,71 2.B , ,40 4.A ,06 4.B , , ,48 7.A ,89 7.B ,52 8.A ,89 8.B , ,64 Celkem ,54 17

18 Třída Počet ţáků Celkový prospěch ţáků ve školním roce 2010/2011 Prospělo s vyznam. 1. pololetí Prospělo s vyznam 2. pololetí Prospělo 1.pololetí Prospělo 2.pololetí Neprospělo 1.pol/2.pol Hodnoceno slovně 1.A B A B A B Celkem 1.st /0 0 7.A /0 0 7.B /1 nehodnocen 0 8.A /0 0 8.B Celkem 2.stupeň /1 0 Škola celkem /1 0 Poznámka: Rozdílné součty jsou dány rozdílným a měnícím se počtem žáků během jednotlivých pololetí. Výsledky výchovného poradenství Výchovné poradenství se ve školním roce 2010/2011 řídilo plánem práce výchovné poradkyně. Výchovná poradkyně Mgr. Libuše Kubenová se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti: evidence ţáků s vývojovými poruchami koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných vývojových poruch u konkrétních ţáků metodické vedení učitelů při přípravě IVP koordinace činnosti dyslektických asistentů spolupráce s třídními učiteli vycházejících ţáků profesní orientace ţáků poradenská činnost pro ţáky i rodiče kontakt s poradenskými zařízeními (PPP, SVP HELP, SPC) vyhodnocování podnětů ze Schránky důvěry registrace záškoláctví. Z nabízených sluţeb rodiče nejčastěji vyuţívali porady o moţnostech umístění vycházejících ţáků. Klíčová byla role výchovné poradkyně i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Ţáci letos opět dostali moţnost 18

19 podávat tři přihlášky, a přestoţe to nebylo naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovná poradkyně intenzivně pomáhala s vyplňováním těchto přihlášek. Škola také uspořádala dvě besedy pro rodiče ţáků devátých ročníků, ve kterých je seznamovala s chodem a problematikou přijímacího řízení. Rodiče tuto moţnost výrazně ocenili. Během celého roku vyuţívali ţáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovné poradkyně. Rodičům jsme přímo v naší škole zprostředkovali schůzku se zástupci jednotlivých středních škol a učilišť, zejména z Uherskohradišťska. Velmi příznivý ohlas měla beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná výchovnou poradkyní. Beseda byla zaměřena na volbu profesní orientace ţáků devátých ročníků. Bohuţel se letos v Uh. Hradišti, ba ani ve Zlíně nekonala Burza středních škol, ţáci proto mohli vyuţít pouze virtuální nabídky jednotlivých škol. Výchovná poradkyně aktivně spolupracovala s vedením školy při řešení závaţnějších kázeňských přestupků, pomáhala řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech. Aktivně při tom spolupracovala se školní psycholoţkou, která ve škole začala pracovat v listopadu I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti. Na základě vyšetření ţáků v pedagogicko psychologické poradně se můţeme individuálně věnovat dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných ţáků jsme věnovali zvýšenou péči i ţákům integrovaným, ať uţ z důvodu vývojových poruch učení nebo i znevýhodnění sociálního. Výchovná poradkyně včasně reagovala na připomínky, prosby či stíţnosti, které děti mohou anonymně umístit do schránky důvěry, a pomohla tím vyřešit drobnější i větší problémy ţáků školy. Schránka důvěry slouţí našim ţákům k tomu, aby psali připomínky k dění ve škole, postěţovali si na to, co je trápí, poţádali o pomoc v obtíţné osobní situaci. Kaţdý dopis se dočkal své odpovědi. Díky tomu, ţe děti mohou psát anonymně, stává se, ţe se vypovídají ze svých problémů; je-li to vhodné, jsou jim nabízeny kontakty na odborníky či krizová centra. Připomínek, proseb či stíţností vhozených do schránky důvěry ve školním roce 2010/2011 výrazně ubylo. Lze to vysvětlit i výše uvedenou prací školní psycholoţky, ke které děti rychle našly cestu. Zvláštní pozornost uţ tradičně zasluhuje systematické vzdělávání výchovné poradkyně Libuše Kubenové, v pedagogickém sboru opětovně patří mezi vyučující s největším počtem 19

20 absolvovaných vzdělávacích akcí. Letos doplnila výchovná poradkyně opět své vzdělávání. V rozsahu 63 hodin přímé výuky absolvovala studijní program Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením, čímţ splnila veškeré poţadavky, které jsou v oblasti vzdělání na výchovné poradce kladeny. Kromě toho úspěšně absolvovala vzdělávání v projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství. Projekt je zaměřen na testování metodou BSA (barvově slovních asociací) a je určen jednak pro děti předškolního věku, ale hlavně pro ţáky vycházející ZŠ a SŠ. Výchovná poradkyně úspěšně absolvovala oba projekty a získala osvědčení. Výsledky práce školní druţiny Ve školním roce 2010/2011 pracovala ve škole podruhé v její historii tři oddělení školní druţiny, reagovali jsme tím na vzrůstající zájem rodičů. Do druţiny se zapsalo celkem 82 ţáků. Kromě dvou učeben vyuţívala druţina pro svoji činnost také další prostory školy, především třídu, tělocvičnu nebo kuchyňku. Činnost školní druţiny se řídila školním vzdělávacím programem pro školní druţinu, výchovně vzdělávacím plánem pro jednotlivá oddělení a zaměřovala se na prohloubení mravní výchovy ţáků, dbala na kvalitní vyuţití volného času, čímţ vycházela ze svého specifika mezistupně mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Vychovatelky úzce spolupracovaly s třídními učiteli i s rodiči ţáků, spolupodílely se na organizování některých akcí pro první stupeň. Pozitivním prvkem v činnosti školní druţiny jsou pravidelné projekty. Ať uţ se jedná o projekty jednotlivých oddělení školní druţiny, o projekty celé druţiny nebo o projekty, do jejichţ realizace se druţina zapojila. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více