VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada dne

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EVVO (ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY) ROZBOR ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY...42 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM...42 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY...50 ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)...70 HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY...76 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2010/ /

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Název: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Sídlo: Kunovice IČO: IZO: Web: Telefon: b) Sídlo: U Pálenice 1620, Kunovice c) Charakteristika školy: JSME ŠKOLOU PRO VŠECHNY. ŠKOLOU, KDE UČITELÉ I ŢÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ PODPORUJEME PŘEDEVŠÍM TŘI VÝUKOVÉ OBLASTI Cizí jazyky angličtinu učíme uţ od první třídy Informační technologie vyuţíváme interaktivní tabuli, nejmodernější počítačovou učebnu s další interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením, s pomocí počítačů se vyučuje v řadě předmětů Sport naši ţáci se pravidelně prosazují v krajském i v celostátním měřítku UČÍME V MODERNÍM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ Děti mají nové, výškově stavitelné lavice Učí se v barevně přívětivých třídách Máme bohatě vybavenou školní knihovnu MÁME SKVĚLÉ VYUČUJÍCÍ Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně zdatní, aktivní a pozitivně naladění učitelé, kteří pracují na svém dalším vzdělávání MÁME DOBRÉ VÝSLEDKY Výsledky našich ţáků v celonárodních srovnávacích testech jsou opakovaně nadprůměrné, několik desítek našich ţáků se opakovaně dostává mezi nejlepších pět procent testovaného celku (testy přitom absolvovalo ţáků z celé České republiky) Naši ţáci dosahují dobrých výsledků v okresních, krajských i celostátních soutěţích V uplynulých třech školních letech platilo: 87 procent našich absolventů pokračovalo ve studiu na středních školách SPOLUPRACUJEME S RODIČI Rodiče v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole Známky svých dětí mohou rodiče s pomocí přístupového hesla zjistit i na internetu, vyuţíváme elektronickou ţákovskou kníţku O studijních výsledcích a chování ţáka informujeme rodiče během pravidelných konzultací 3

4 Od školního roku 2009/2010 dáváme rodičům dvakrát za rok individuální zprávu, která není zaměřena na známky (ty si mohou podle libosti najít v klasické nebo elektronické ţákovské kníţce), ale na dovednosti dětí. Jedná se o souhrnný pohled všech vyučujících, díky kterému rodiče zjistí, co se jejich dítěti daří, popřípadě kde má problémy. Nedáme v tomto případě zprávu o známkách, ale o dovednostech ţáků CHCEME BÝT ŠKOLOU OTEVŘENOU OD RÁNA AŢ DO VEČERA Proto dětem nabízíme více neţ 20 školních krouţků Proto pro ně v létě pořádáme tábory Proto pořádáme i vzdělávací kurzy pro dospělé CHCEME, ABY SE DĚTI VE ŠKOLE CÍTILY DOBŘE Proto ve škole pracuje ţákovský parlament, který se často schází s vedením školy Proto ve škole existuje schránka důvěry Proto děti v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole Proto děti spolurozhodují o tom, kam škola investuje některé peníze Odměňujeme nejlepší ţáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Na základě několika desítek kritérií v osmi určených oblastech (například studijní výsledky, umístění v olympiádách, ve sportovních a kulturních soutěţích, mimořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spoluţáků) získají hodnotné ceny (například počítač, mobilní telefon, příspěvek na zahraniční cestu, na nákup studijní literatury apod.) nejlepší ţáci školy. Peníze na koupi těchto cen získá škola od sponzorů. JSME ŠKOLOU, PRO KTEROU JE TYPICKÉ VELKÉ MNOŢSTVÍ PROJEKTŮ Projekty jednotlivců, skupin, tříd i celé školy Typická pouze pro naši školu je projektová spolupráce nejstarších a nejmladších ţáků školy Dětem projektová výuka umoţňuje pochopit látku v souvislostech NESPOLÉHÁME JEN NA ZŘIZOVATELE, UMÍME PENÍZE ZÍSKAT I JINDE Za tři roky jsme na dotacích a grantech získali více neţ 5 milionů korun I proto můţeme realizovat projekty se školami z různých míst Evropy I proto mohou naši učitelé za vzděláváním cestovat po Evropě (Německo, Rakousko, Británie, Belgie, Francie) d) Zřizovatel: Město Kunovice, náměstí Svobody 361, Kunovice e) Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň Datum konkurzu: Datum jmenování: Zástupkyně ředitele: Mgr. Věra Drgáčová Datum jmenování: Zástupkyně ředitele: Mgr. Vlasta Frýzová Datum jmenování: f) Adresa pro dálkový přístup: 4

5 g) Údaje o školské radě: Pracuje od , má 6 členů. Předsedkyní je Mgr. Boţena Genrtová (za rodiče). Další členové: Ing. Petr Polách (za rodiče), Ing. Pavel Hašek (za zřizovatele), Ing. Pavel Vardan (za zřizovatele), Mgr. Libuše Kubenová (za pedagogické pracovníky), Mgr. Ivana Janásová (za pedagogické pracovníky). h) Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stíţností: Mgr. Věra Drgáčová ch) Právní forma školy: příspěvková organizace i) Datum zaloţení školy: j) Datum zařazení do sítě: k) Datum poslední změny zařazení:

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Součásti školy zařazené do sítě: Základní škola Kapacita 350 ţáků IZO Školní druţina Kapacita 90 ţáků IZO Školní jídelna Kapacita 500 strávníků IZO Základní údaje o škole a jejích součástech Počet ţáků Základní škola Počet ţáků na třídu/skupinu Počet pracovníků Přepočtený počet ped. pracovníků Celkem , ,735 Počet skupin Počet ţáků Školní druţina Počet dětí na skupinu Přep. počet pracovníků Počet ţáků na úvazek Celkem ,053 26,86 Školní jídelna Průměrný počet stravovaných Přepočtený počet pracovníků Doplňková činnost 86 0,9 Ţáci a zaměstnanci 285 4,1 Celkem 371 5,0 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT: ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V ročnících Počet ţáků Základní škola 16847/ Škola pro všechny - 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.,

7 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Volitelné předměty Ročník Název předmětu Počet skupin Počet ţáků VII. Jazyk německý 1 18 VII. Jazyk ruský 1 21 VIII. Jazyk německý 1 19 VIII. Informatika 1 16 IX. Jazyk německý 1 11 IX. Informatika 1 17 Nepovinné předměty Název Počet skupin Počet ţáků Zájmový sport 1 32 Cvičení z jazyka českého 1 18 Cvičení z matematiky 1 19 Náboţenství 4 74 Zájmové útvary Název Počet ţáků Název Počet ţáků Kytara k táboráku 6 Ruština 12 Počítačový krouţek 1.st. 18 Gymnastika pro 2. stupeň 22 Národopisný krouţek 30 Gymnastika pro 1. stupeň 29 Sportovní hry 1.st. 18 Volejbal I 20 Aerobik 15 Volejbal II 21 Florbal I 19 Sportovní krouţek 1.st. 21 Florbal II 21 Keramika 18 Mlsné jazýčky 17 Badminton 13 Konverzace v JA 10 Šikulové 22 Hra na flétnu 6 Novinářský 10 7

8 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, vzdělání, obor, aprobace Počet let pedagogické praxe 1. Ředitel 1 VŠ, JČ D Zástupkyně ředitele 0,9 VŠ, JN JR Zástupkyně ředitele 0,9 VŠ, M F Učitel 1 VŠ, JR TV Učitel 1 VŠ, PČ TV 9 6. Učitel 1 VŠ, 1. stupeň 8 7. Učitel 1 VŠ, M Z 8 8. Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, JČ D Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 0,63 VŠ, národopis Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, M RV Učitel 1 VŠ, JČ HV Učitel 1 VŠ, JČ D Učitel 1 VŠ, Bi M Učitel 0,72 JA Vychovatelka 1 Bc Vychovatelka 1 Bc Vychovatelka 0,17 VŠ, 1. stupeň 20 Průměrná délka pedagogické praxe: 15,69 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 22 19,682 Vychovatelky ŠD 3 3,053 Celkem 25 22,735 Všichni pedagogičtí pracovníci mají vzdělání a kvalifikaci odpovídající výkonu této práce. 2. Analýza lidských zdrojů 2.1. Poměr muţů a ţen pedagogičtí pracovníci Stále můţeme konstatovat, ţe v pedagogickém sboru tvoří muţi přibliţně jednu pětinu. To sice není příliš, zároveň ale platí, ţe se jedná o nadstandardní počet jak v rámci regionu, tak v rámci republiky. 8

9 2.2. Věková struktura pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 24 let nad 60 let 0 Učitelský sbor je jednoznačně stabilizovaný, vedení školy řeší pouze zástupy spojené s odchodem na rodičovskou dovolenou. Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení všechny věkové kategorie. Věkové sloţení sboru se z našeho pohledu blíţí téměř ideálnímu stavu, zkušenost se setkává s mládím, nechybí ani důleţitá střední generace Zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci splňují poţadovanou odbornou kvalifikaci Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 11 9,101 Externí pracovníci 0 0 Celkem 11 9,101 Další údaje o nepedagogických pracovnících Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. Hospodářka 0,7 Střední 2. Uklízečka 0,7 ZV 3. Uklízečka 0,7 ÚSO 4. Uklízečka 0,7 ÚSO 5. Uklízečka 0,7 ÚSO 6. Školník 1,0 ÚSO 7. Vedoucí ŠJ 1,0 Střední 8. Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 9. Pomocná kuchařka 1,0 SOU 10. Pomocná kuchařka 1,0 Základní 11. Pomocná kuchařka 1,0 Základní 9

10 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2010/2011 Zapsaní do 1. třídy 2010 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2010 Zapsaní do 1. třídy 2011 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 Povinnou školní docházku ukončilo 28 ţáků devátých tříd. Dva ţáci naší školy budou od září patřit mezi studenty čtyřletého gymnázia, dvacet tři ţáků čeká studium střední odborné školy a pět bude navštěvovat odborná učiliště. Střední školy PŘEHLED PŘIJATÝCH ŢÁKŮ (PODLE TYPU ŠKOL) Gymnázia 2 Střední odborné školy 21 Střední odborná učiliště 5 Osmileté gymnázium 2 STŘEDNÍ ŠKOLY Gymnázium Uherské Hradiště 2 ţáci Gymnázium (čtyřleté) 2 ţáci Gymnázium (osmileté) Střední odborná škola technická a Gymnázium Staré Město 2 ţáci Ekonomika a podnikání Obchodní akademie, vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště 4 ţáci Obchodní akademie Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotní Uherské Hradiště 1 ţák Elektrotechnika 1 ţák Hotelnictví a cestovní ruch 2 ţáci Strojírenství Střední průmyslová škola Uherský Brod 2 ţáci Mechanik elektrotechnik Střední odborná škola Uherský Brod 1 ţák Obchodní akademie 1 ţák Sociální péče sociálně správní činnost 10

11 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1 ţák Modelářství a návrhářství oděvů 1 ţák Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Střední odborná škola technická Uherské Hradiště 2 ţáci Mechanik seřizovač Střední škola Mesit Uherské Hradiště 1 ţák Mechanik strojů a zařízení Střední škola letecká Kunovice 1 ţák Technik letadel Vyšší odborná škola, střední odborná škola a Střední odborné učiliště Bzenec 1 ţák Analýza potravin STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Střední odborná škola technická Uherské Hradiště 1 ţák Strojní mechanik 1 ţák Mechanik opravář motorových vozidel 1 ţák Truhlář Střední škola oděvní a služeb Vizovice 2 ţáci Kadeřník 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ Vzdělávací a výchovné záměry Jsou podrobně rozpracovány v Koncepci střednědobého rozvoje naší základní školy. Koncepce je přílohou této Výroční zprávy (Příloha č.5). Samotném výsledky vzdělávání jsou analyzovány v závěru výroční zprávy. Největší úspěchy ţáků školy ve školním roce 2010/2011 KDO TŘÍDA ÚSPĚCHY Radek Blahuš 7.A 1. místo v celostátním finále soutěţe Mladý Demosthenes, 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Ocenění Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti Štěpánka Jakubcová 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Kristýna Martinková 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) 11

12 KDO TŘÍDA ÚSPĚCHY Alţběta Šáchová 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Patrik Blaţek 7.A 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Petr Šácha 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Martin Hromada 8.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 8. tříd) Josef Paška 8.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 8. tříd) Ivana Mášová 9. Karolína Klišíková 5. Kristýna Tranová 5. Eliška Mášová 4.A Lucie Hůtová 8.B Lucie Čiţková 5. Michaela Kotasová 8.A Sabina Škrabalová 8.A Magdalena Veselá 8.A Veronika Baná místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev, vítězství v krajském finále soutěţe jednotlivkyň 7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev, 2. místo v krajském finále soutěţe jednotlivkyň 7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev 7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev, 1. místo v krajské literární soutěţi Kde končí svět (kategorie třídy, próza, konkurence 730 dalších prací z celého kraje) 1. místo v krajské literární soutěţi Kde končí svět (kategorie třídy, próza, konkurence 730 dalších prací z celého kraje), 5. místo v mezinárodní literární soutěţi Mladý umělec (v konkurenci více neţ pěti set dalších prací), čestné uznání v literární soutěţi Na velkomoravském Veligradě (v konkurenci osmdesáti dalších prací ze Zlínského kraje) Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, mladší kategorie Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, starší kategorie, 2. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, starší kategorie Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, starší kategorie, 3. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu, 3. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) Účast v krajském kole soutěţe olympiády v německém jazyce, vítězství v okresním kole této soutěţe, 3. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Martina Miskovičová místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Tomáš Mořický místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Dominik Doleţal místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu 12

13 KDO TŘÍDA ÚSPĚCHY Adam Kolář místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Patrik Graja 8. B 5. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Natálie Janíková 2.A Ondřej Třetina 2.B Michaela Dudová 4.A Kristýna Skopalová 4.A Adéla Zapletalová 4.B Pavel Suchánek 2.A Dětský soubor Handrláček - 1. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) 2. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) 1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v konkurenci prací z dvanácti dalších ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje i ze zahraničí) 1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v konkurenci prací z dalších dvanácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje i ze zahraničí) 2. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v konkurenci prací z dalších dvanácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje i ze zahraničí) 1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Ostroţská Lhota (v konkurenci prací z dalších sedmnácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje) Účast v krajském kole přehlídky dětských folklorních souborů Soutěţe, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2010/2011) Soutěţ Školní kolo Počty účastníků Okresní (okrskové) kolo Krajské kolo Celostátní kolo Sprinterský viceboj, 2. stupeň Atletický čtyřboj Florbalový turnaj, 1. stupeň Soutěţ ve stolním tenisu Florbalový turna, mladší děvčata Florbalový turnaj, mladší chlapci Florbalový turnaj, starší chlapci Výtvarná soutěţ, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí O Pohár 17. Listopadu Olympiáda v dějepise Olympiáda v českém jazyce Mladý Demosthenes Fyz IQ Vánoční laťka Vánoční florbalový turnaj

14 Soutěţ Školní kolo Počty účastníků Okresní (okrskové) kolo Krajské kolo Celostátní kolo Pohybové skladby Literární soutěţ, Slovácké muzeum Přebor škol v běhu na lyţích, dívky Výtvarná soutěţ, knihovna Staré Město Ţákovská florbalová liga Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan Halová kopaná, 2. stupeň Olympiáda v angličtině Olympiáda v němčině Literární soutěţ, střední škola Vsetín Biologická olympiáda Recitační soutěţ Přebor škol v šachu Zeměpisná olympiáda Zazpívej, slavíčku Halová olympiáda, 1. stupeň Sportovní gymnastika Přehlídka dětských folklorních souborů Volejbal, chlapci Volejbal, dívky Ekologická soutěţ Poznej a chraň Ekoolympiáda Mac Donaldś Cup, kopaná chlapci Výtvarná soutěţ, ZŠ Ostroţská Lhota Literární soutěţ, knihovna Uh. Hradiště Výtvarná soutěţ Ex libris Školní turnaj tříčlenných druţstev, volejbal Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2010/2011 Měsíc Název akce Počet účastníků Srpen Pedag. kolektiv absolvuje dvoudenní výjezdní poradu před zahájením školního roku 22 Září Zahájení školního roku, prváčci zahájili módní přehlídkou a přivítáním u sochy Boříka 38 Září Poprvé se sešel ţákovský parlament, následně pracoval po celý školní rok 26 14

15 Měsíc Název akce Počet účastníků Září Otevřeli jsme novou multimediální učebnu, představili jsme další zrenovované školní prostory 300 Září Deváťáci navštívili úřad práce 28 Září Prvňáčci měli návštěvu z Nadace Děti, kultura, sport 38 Září Prvňáčci absolvovali dvoudenní seznamovací pobyt 38 Září Poprvé jsme se sešli na celoškolním shromáţdění, v dalších měsících se tak stalo ještě šestkrát 300 Září Projekt Vesmírná plavba k celoroční soutěţi v 2.A 20 Září Začala celoroční soutěţ IQ Star pro vechny ţáky školy 289 Září Byla schválena výroční zpráva školy za uplynulý školní rok - Září Škola se zapojila do programu recyklovaní 289 Září Deváťáci začali vybírat témata pro absolventské práce 49 Září Začalo pracovat 22 školních krouţků 304 Říjen Projekt Svátek zvířat, 1. a 2. ročník 76 Říjen Sága o světě zvaném Island, zeměpisná beseda 40 Říjen Vyšly nové Kunupky, poté se to podařilo ještě 5 x - Říjen Beseda o drogách 35 Říjen Týden jsme v rámci projektu realizovaného naší školou hostili zahraniční experty - Říjen Tajemství Kunovského lesa, projekt 3. a 5. ročníku 54 Říjen Osmnáctý olympijský den ţáků naší školy 300 Říjen Jablíčkový den, projekt 2. A 20 Říjen Fouká vítr, projekt 2.A 20 Říjen Beseda s policií, 2. ročník 38 Říjen Dnes učím já, začátek celoročního projektu 1.A 21 Říjen Čtvrťáci na dopravním hřišti 37 Říjen První sběr papíru 289 Listopad Svátek duchů a dušiček, projekt ročníků 91 Listopad Třídní schůzky - Listopad Tvoříme znak města, zapojujeme se do pokusu o vytvoření světového rekordu 170 Listopad Kuchařská čeština, projekt 5. ročníku 29 Listopad Krajské kolo ve stolním tenisu, Kunovice 7 Listopad Kloboukový den, projekt 2.A 20 Listopad Poznám svoje město, projekt 1. ročníku 38 Listopad Volejbalový turnaj O Pohár 17. listopadu, Kunovice 66 Prosinec Školou jezdil Mikuláš na saních 289 Prosinec Vyrobili jsme předměty určené pro charitativní prodej 170 Prosinec Deváťáci prezentovali absolventské práce 28 Prosinec Jeţíškova dílnička 289 Prosinec Projekt Středověk ve škole, historický šerm

16 Měsíc Název akce Počet účastníků Prosinec Bruslení v Uherském Hradišti 289 Leden Zapojili jsme se do projektu Rodiče učí matematiku 110 Leden Děti čtou dětem, projekt 1.A a 2.B 39 Leden Týden otevřených dveří 170 Leden Zápis do prvního ročníku 49 Leden Ples Sdruţení rodičů - Leden Dnes učím já, projekt 1.A 21 Leden Přednáška o etice, 9. ročník 28 Leden Pololetní vysvědčení 289 Únor Filmové představení, kino Lípa 115 Březen Lyţařský kurz, 7. třídy 40 Březen Autorské čtení pro ţáky prvního stupně 170 Březen Projekt Jaro, 1.A 21 Březen Projekt Učíme se zvířátky, 3. třída 24 Březen Ze školy za vampýry, přednáška ve Slováckém muzeu 16 Duben Nocování s Andersenem, 2. ročník 38 Duben Třídní schůzky - Duben Projekt Hasík, poţární prevence, 2. ročník 38 Duben Uvítali jsme klienty domova na Bělince, 1.A 21 Duben Druháci učili mladší kamarády, 2.B a 1.A 39 Duben Páťáci prezentovali absolventské práce 29 Duben Den Země, projektový den 1. stupně 170 Duben Beseda s policií, 3. a 4. ročník 62 Duben Pohár osvobození, Kun ovice 289 Duben Projekt Čarodějnický slet, 1. stupeň 170 Květen, červen Předškolička pro naše budoucí prváčky 40 Květen Větrníky pro radost, projekt 1.B a 4.A 34 Květen Soutěţ o nejkrásnější fotografii rozkvetlého stromu 86 Květen Deváťáci v Moravském krasu, exkurze 28 Květen Exkurze, Dlouhé stráně 40 Květen Beseda pro rodiče, 1.A 21 Květen Pasování prváčků na čtenáře 39 Květen Vodácký zájezd 25 Červen Pokračuje projekt Hasík pro ţáky 2. ročníku 38 Červen Happening 289 Červen Sportovní hry ţáků ZŠ 28 Červen O pohár starosty Uherského Brodu, atletika 20 Červen Přebory regionu v plavání 8 16

17 Měsíc Název akce Počet účastníků Červen Exkurze do Slováckého divadla 15 Červen O pohár ředitele školy, volejbal 40 Červen Letní tábor pořádaný naší školou 42 a) Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření Hodnocení výsledků výchovného působení Přijetí u Napomenutí Pololetí Pochvala Důtka TU Důtka ŘŠ starosty TU I II Celkem b) Sníţené stupně z chování na konci školního roku Počet % všech ţáků školy 2 uspokojivé 1 0, neuspokojivé 0 0 c) Absence ţáků ve školním roce 2010/2011 Třída Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměr na ţáka 1.A ,05 1.B ,83 2.A ,71 2.B , ,40 4.A ,06 4.B , , ,48 7.A ,89 7.B ,52 8.A ,89 8.B , ,64 Celkem ,54 17

18 Třída Počet ţáků Celkový prospěch ţáků ve školním roce 2010/2011 Prospělo s vyznam. 1. pololetí Prospělo s vyznam 2. pololetí Prospělo 1.pololetí Prospělo 2.pololetí Neprospělo 1.pol/2.pol Hodnoceno slovně 1.A B A B A B Celkem 1.st /0 0 7.A /0 0 7.B /1 nehodnocen 0 8.A /0 0 8.B Celkem 2.stupeň /1 0 Škola celkem /1 0 Poznámka: Rozdílné součty jsou dány rozdílným a měnícím se počtem žáků během jednotlivých pololetí. Výsledky výchovného poradenství Výchovné poradenství se ve školním roce 2010/2011 řídilo plánem práce výchovné poradkyně. Výchovná poradkyně Mgr. Libuše Kubenová se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti: evidence ţáků s vývojovými poruchami koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných vývojových poruch u konkrétních ţáků metodické vedení učitelů při přípravě IVP koordinace činnosti dyslektických asistentů spolupráce s třídními učiteli vycházejících ţáků profesní orientace ţáků poradenská činnost pro ţáky i rodiče kontakt s poradenskými zařízeními (PPP, SVP HELP, SPC) vyhodnocování podnětů ze Schránky důvěry registrace záškoláctví. Z nabízených sluţeb rodiče nejčastěji vyuţívali porady o moţnostech umístění vycházejících ţáků. Klíčová byla role výchovné poradkyně i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Ţáci letos opět dostali moţnost 18

19 podávat tři přihlášky, a přestoţe to nebylo naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovná poradkyně intenzivně pomáhala s vyplňováním těchto přihlášek. Škola také uspořádala dvě besedy pro rodiče ţáků devátých ročníků, ve kterých je seznamovala s chodem a problematikou přijímacího řízení. Rodiče tuto moţnost výrazně ocenili. Během celého roku vyuţívali ţáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovné poradkyně. Rodičům jsme přímo v naší škole zprostředkovali schůzku se zástupci jednotlivých středních škol a učilišť, zejména z Uherskohradišťska. Velmi příznivý ohlas měla beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná výchovnou poradkyní. Beseda byla zaměřena na volbu profesní orientace ţáků devátých ročníků. Bohuţel se letos v Uh. Hradišti, ba ani ve Zlíně nekonala Burza středních škol, ţáci proto mohli vyuţít pouze virtuální nabídky jednotlivých škol. Výchovná poradkyně aktivně spolupracovala s vedením školy při řešení závaţnějších kázeňských přestupků, pomáhala řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech. Aktivně při tom spolupracovala se školní psycholoţkou, která ve škole začala pracovat v listopadu I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti. Na základě vyšetření ţáků v pedagogicko psychologické poradně se můţeme individuálně věnovat dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných ţáků jsme věnovali zvýšenou péči i ţákům integrovaným, ať uţ z důvodu vývojových poruch učení nebo i znevýhodnění sociálního. Výchovná poradkyně včasně reagovala na připomínky, prosby či stíţnosti, které děti mohou anonymně umístit do schránky důvěry, a pomohla tím vyřešit drobnější i větší problémy ţáků školy. Schránka důvěry slouţí našim ţákům k tomu, aby psali připomínky k dění ve škole, postěţovali si na to, co je trápí, poţádali o pomoc v obtíţné osobní situaci. Kaţdý dopis se dočkal své odpovědi. Díky tomu, ţe děti mohou psát anonymně, stává se, ţe se vypovídají ze svých problémů; je-li to vhodné, jsou jim nabízeny kontakty na odborníky či krizová centra. Připomínek, proseb či stíţností vhozených do schránky důvěry ve školním roce 2010/2011 výrazně ubylo. Lze to vysvětlit i výše uvedenou prací školní psycholoţky, ke které děti rychle našly cestu. Zvláštní pozornost uţ tradičně zasluhuje systematické vzdělávání výchovné poradkyně Libuše Kubenové, v pedagogickém sboru opětovně patří mezi vyučující s největším počtem 19

20 absolvovaných vzdělávacích akcí. Letos doplnila výchovná poradkyně opět své vzdělávání. V rozsahu 63 hodin přímé výuky absolvovala studijní program Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením, čímţ splnila veškeré poţadavky, které jsou v oblasti vzdělání na výchovné poradce kladeny. Kromě toho úspěšně absolvovala vzdělávání v projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství. Projekt je zaměřen na testování metodou BSA (barvově slovních asociací) a je určen jednak pro děti předškolního věku, ale hlavně pro ţáky vycházející ZŠ a SŠ. Výchovná poradkyně úspěšně absolvovala oba projekty a získala osvědčení. Výsledky práce školní druţiny Ve školním roce 2010/2011 pracovala ve škole podruhé v její historii tři oddělení školní druţiny, reagovali jsme tím na vzrůstající zájem rodičů. Do druţiny se zapsalo celkem 82 ţáků. Kromě dvou učeben vyuţívala druţina pro svoji činnost také další prostory školy, především třídu, tělocvičnu nebo kuchyňku. Činnost školní druţiny se řídila školním vzdělávacím programem pro školní druţinu, výchovně vzdělávacím plánem pro jednotlivá oddělení a zaměřovala se na prohloubení mravní výchovy ţáků, dbala na kvalitní vyuţití volného času, čímţ vycházela ze svého specifika mezistupně mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Vychovatelky úzce spolupracovaly s třídními učiteli i s rodiči ţáků, spolupodílely se na organizování některých akcí pro první stupeň. Pozitivním prvkem v činnosti školní druţiny jsou pravidelné projekty. Ať uţ se jedná o projekty jednotlivých oddělení školní druţiny, o projekty celé druţiny nebo o projekty, do jejichţ realizace se druţina zapojila. 20

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2015 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 27. 8. 2015 a schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 30. 09. 2009 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více