VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada dne

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EVVO (ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY) ROZBOR ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY...42 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM...42 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY...50 ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)...70 HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY...76 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2010/ /

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Název: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Sídlo: Kunovice IČO: IZO: Web: Telefon: b) Sídlo: U Pálenice 1620, Kunovice c) Charakteristika školy: JSME ŠKOLOU PRO VŠECHNY. ŠKOLOU, KDE UČITELÉ I ŢÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ PODPORUJEME PŘEDEVŠÍM TŘI VÝUKOVÉ OBLASTI Cizí jazyky angličtinu učíme uţ od první třídy Informační technologie vyuţíváme interaktivní tabuli, nejmodernější počítačovou učebnu s další interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením, s pomocí počítačů se vyučuje v řadě předmětů Sport naši ţáci se pravidelně prosazují v krajském i v celostátním měřítku UČÍME V MODERNÍM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ Děti mají nové, výškově stavitelné lavice Učí se v barevně přívětivých třídách Máme bohatě vybavenou školní knihovnu MÁME SKVĚLÉ VYUČUJÍCÍ Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně zdatní, aktivní a pozitivně naladění učitelé, kteří pracují na svém dalším vzdělávání MÁME DOBRÉ VÝSLEDKY Výsledky našich ţáků v celonárodních srovnávacích testech jsou opakovaně nadprůměrné, několik desítek našich ţáků se opakovaně dostává mezi nejlepších pět procent testovaného celku (testy přitom absolvovalo ţáků z celé České republiky) Naši ţáci dosahují dobrých výsledků v okresních, krajských i celostátních soutěţích V uplynulých třech školních letech platilo: 87 procent našich absolventů pokračovalo ve studiu na středních školách SPOLUPRACUJEME S RODIČI Rodiče v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole Známky svých dětí mohou rodiče s pomocí přístupového hesla zjistit i na internetu, vyuţíváme elektronickou ţákovskou kníţku O studijních výsledcích a chování ţáka informujeme rodiče během pravidelných konzultací 3

4 Od školního roku 2009/2010 dáváme rodičům dvakrát za rok individuální zprávu, která není zaměřena na známky (ty si mohou podle libosti najít v klasické nebo elektronické ţákovské kníţce), ale na dovednosti dětí. Jedná se o souhrnný pohled všech vyučujících, díky kterému rodiče zjistí, co se jejich dítěti daří, popřípadě kde má problémy. Nedáme v tomto případě zprávu o známkách, ale o dovednostech ţáků CHCEME BÝT ŠKOLOU OTEVŘENOU OD RÁNA AŢ DO VEČERA Proto dětem nabízíme více neţ 20 školních krouţků Proto pro ně v létě pořádáme tábory Proto pořádáme i vzdělávací kurzy pro dospělé CHCEME, ABY SE DĚTI VE ŠKOLE CÍTILY DOBŘE Proto ve škole pracuje ţákovský parlament, který se často schází s vedením školy Proto ve škole existuje schránka důvěry Proto děti v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole Proto děti spolurozhodují o tom, kam škola investuje některé peníze Odměňujeme nejlepší ţáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Na základě několika desítek kritérií v osmi určených oblastech (například studijní výsledky, umístění v olympiádách, ve sportovních a kulturních soutěţích, mimořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spoluţáků) získají hodnotné ceny (například počítač, mobilní telefon, příspěvek na zahraniční cestu, na nákup studijní literatury apod.) nejlepší ţáci školy. Peníze na koupi těchto cen získá škola od sponzorů. JSME ŠKOLOU, PRO KTEROU JE TYPICKÉ VELKÉ MNOŢSTVÍ PROJEKTŮ Projekty jednotlivců, skupin, tříd i celé školy Typická pouze pro naši školu je projektová spolupráce nejstarších a nejmladších ţáků školy Dětem projektová výuka umoţňuje pochopit látku v souvislostech NESPOLÉHÁME JEN NA ZŘIZOVATELE, UMÍME PENÍZE ZÍSKAT I JINDE Za tři roky jsme na dotacích a grantech získali více neţ 5 milionů korun I proto můţeme realizovat projekty se školami z různých míst Evropy I proto mohou naši učitelé za vzděláváním cestovat po Evropě (Německo, Rakousko, Británie, Belgie, Francie) d) Zřizovatel: Město Kunovice, náměstí Svobody 361, Kunovice e) Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň Datum konkurzu: Datum jmenování: Zástupkyně ředitele: Mgr. Věra Drgáčová Datum jmenování: Zástupkyně ředitele: Mgr. Vlasta Frýzová Datum jmenování: f) Adresa pro dálkový přístup: 4

5 g) Údaje o školské radě: Pracuje od , má 6 členů. Předsedkyní je Mgr. Boţena Genrtová (za rodiče). Další členové: Ing. Petr Polách (za rodiče), Ing. Pavel Hašek (za zřizovatele), Ing. Pavel Vardan (za zřizovatele), Mgr. Libuše Kubenová (za pedagogické pracovníky), Mgr. Ivana Janásová (za pedagogické pracovníky). h) Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stíţností: Mgr. Věra Drgáčová ch) Právní forma školy: příspěvková organizace i) Datum zaloţení školy: j) Datum zařazení do sítě: k) Datum poslední změny zařazení:

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Součásti školy zařazené do sítě: Základní škola Kapacita 350 ţáků IZO Školní druţina Kapacita 90 ţáků IZO Školní jídelna Kapacita 500 strávníků IZO Základní údaje o škole a jejích součástech Počet ţáků Základní škola Počet ţáků na třídu/skupinu Počet pracovníků Přepočtený počet ped. pracovníků Celkem , ,735 Počet skupin Počet ţáků Školní druţina Počet dětí na skupinu Přep. počet pracovníků Počet ţáků na úvazek Celkem ,053 26,86 Školní jídelna Průměrný počet stravovaných Přepočtený počet pracovníků Doplňková činnost 86 0,9 Ţáci a zaměstnanci 285 4,1 Celkem 371 5,0 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT: ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V ročnících Počet ţáků Základní škola 16847/ Škola pro všechny - 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.,

7 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Volitelné předměty Ročník Název předmětu Počet skupin Počet ţáků VII. Jazyk německý 1 18 VII. Jazyk ruský 1 21 VIII. Jazyk německý 1 19 VIII. Informatika 1 16 IX. Jazyk německý 1 11 IX. Informatika 1 17 Nepovinné předměty Název Počet skupin Počet ţáků Zájmový sport 1 32 Cvičení z jazyka českého 1 18 Cvičení z matematiky 1 19 Náboţenství 4 74 Zájmové útvary Název Počet ţáků Název Počet ţáků Kytara k táboráku 6 Ruština 12 Počítačový krouţek 1.st. 18 Gymnastika pro 2. stupeň 22 Národopisný krouţek 30 Gymnastika pro 1. stupeň 29 Sportovní hry 1.st. 18 Volejbal I 20 Aerobik 15 Volejbal II 21 Florbal I 19 Sportovní krouţek 1.st. 21 Florbal II 21 Keramika 18 Mlsné jazýčky 17 Badminton 13 Konverzace v JA 10 Šikulové 22 Hra na flétnu 6 Novinářský 10 7

8 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, vzdělání, obor, aprobace Počet let pedagogické praxe 1. Ředitel 1 VŠ, JČ D Zástupkyně ředitele 0,9 VŠ, JN JR Zástupkyně ředitele 0,9 VŠ, M F Učitel 1 VŠ, JR TV Učitel 1 VŠ, PČ TV 9 6. Učitel 1 VŠ, 1. stupeň 8 7. Učitel 1 VŠ, M Z 8 8. Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, JČ D Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 0,63 VŠ, národopis Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, M RV Učitel 1 VŠ, JČ HV Učitel 1 VŠ, JČ D Učitel 1 VŠ, Bi M Učitel 0,72 JA Vychovatelka 1 Bc Vychovatelka 1 Bc Vychovatelka 0,17 VŠ, 1. stupeň 20 Průměrná délka pedagogické praxe: 15,69 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 22 19,682 Vychovatelky ŠD 3 3,053 Celkem 25 22,735 Všichni pedagogičtí pracovníci mají vzdělání a kvalifikaci odpovídající výkonu této práce. 2. Analýza lidských zdrojů 2.1. Poměr muţů a ţen pedagogičtí pracovníci Stále můţeme konstatovat, ţe v pedagogickém sboru tvoří muţi přibliţně jednu pětinu. To sice není příliš, zároveň ale platí, ţe se jedná o nadstandardní počet jak v rámci regionu, tak v rámci republiky. 8

9 2.2. Věková struktura pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 24 let nad 60 let 0 Učitelský sbor je jednoznačně stabilizovaný, vedení školy řeší pouze zástupy spojené s odchodem na rodičovskou dovolenou. Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení všechny věkové kategorie. Věkové sloţení sboru se z našeho pohledu blíţí téměř ideálnímu stavu, zkušenost se setkává s mládím, nechybí ani důleţitá střední generace Zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci splňují poţadovanou odbornou kvalifikaci Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 11 9,101 Externí pracovníci 0 0 Celkem 11 9,101 Další údaje o nepedagogických pracovnících Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. Hospodářka 0,7 Střední 2. Uklízečka 0,7 ZV 3. Uklízečka 0,7 ÚSO 4. Uklízečka 0,7 ÚSO 5. Uklízečka 0,7 ÚSO 6. Školník 1,0 ÚSO 7. Vedoucí ŠJ 1,0 Střední 8. Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 9. Pomocná kuchařka 1,0 SOU 10. Pomocná kuchařka 1,0 Základní 11. Pomocná kuchařka 1,0 Základní 9

10 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2010/2011 Zapsaní do 1. třídy 2010 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2010 Zapsaní do 1. třídy 2011 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 Povinnou školní docházku ukončilo 28 ţáků devátých tříd. Dva ţáci naší školy budou od září patřit mezi studenty čtyřletého gymnázia, dvacet tři ţáků čeká studium střední odborné školy a pět bude navštěvovat odborná učiliště. Střední školy PŘEHLED PŘIJATÝCH ŢÁKŮ (PODLE TYPU ŠKOL) Gymnázia 2 Střední odborné školy 21 Střední odborná učiliště 5 Osmileté gymnázium 2 STŘEDNÍ ŠKOLY Gymnázium Uherské Hradiště 2 ţáci Gymnázium (čtyřleté) 2 ţáci Gymnázium (osmileté) Střední odborná škola technická a Gymnázium Staré Město 2 ţáci Ekonomika a podnikání Obchodní akademie, vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště 4 ţáci Obchodní akademie Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotní Uherské Hradiště 1 ţák Elektrotechnika 1 ţák Hotelnictví a cestovní ruch 2 ţáci Strojírenství Střední průmyslová škola Uherský Brod 2 ţáci Mechanik elektrotechnik Střední odborná škola Uherský Brod 1 ţák Obchodní akademie 1 ţák Sociální péče sociálně správní činnost 10

11 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1 ţák Modelářství a návrhářství oděvů 1 ţák Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Střední odborná škola technická Uherské Hradiště 2 ţáci Mechanik seřizovač Střední škola Mesit Uherské Hradiště 1 ţák Mechanik strojů a zařízení Střední škola letecká Kunovice 1 ţák Technik letadel Vyšší odborná škola, střední odborná škola a Střední odborné učiliště Bzenec 1 ţák Analýza potravin STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Střední odborná škola technická Uherské Hradiště 1 ţák Strojní mechanik 1 ţák Mechanik opravář motorových vozidel 1 ţák Truhlář Střední škola oděvní a služeb Vizovice 2 ţáci Kadeřník 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ Vzdělávací a výchovné záměry Jsou podrobně rozpracovány v Koncepci střednědobého rozvoje naší základní školy. Koncepce je přílohou této Výroční zprávy (Příloha č.5). Samotném výsledky vzdělávání jsou analyzovány v závěru výroční zprávy. Největší úspěchy ţáků školy ve školním roce 2010/2011 KDO TŘÍDA ÚSPĚCHY Radek Blahuš 7.A 1. místo v celostátním finále soutěţe Mladý Demosthenes, 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Ocenění Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti Štěpánka Jakubcová 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Kristýna Martinková 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) 11

12 KDO TŘÍDA ÚSPĚCHY Alţběta Šáchová 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Patrik Blaţek 7.A 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Petr Šácha 7.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Martin Hromada 8.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 8. tříd) Josef Paška 8.B 1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 8. tříd) Ivana Mášová 9. Karolína Klišíková 5. Kristýna Tranová 5. Eliška Mášová 4.A Lucie Hůtová 8.B Lucie Čiţková 5. Michaela Kotasová 8.A Sabina Škrabalová 8.A Magdalena Veselá 8.A Veronika Baná místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev, vítězství v krajském finále soutěţe jednotlivkyň 7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev, 2. místo v krajském finále soutěţe jednotlivkyň 7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev 7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe druţstev, 1. místo v krajské literární soutěţi Kde končí svět (kategorie třídy, próza, konkurence 730 dalších prací z celého kraje) 1. místo v krajské literární soutěţi Kde končí svět (kategorie třídy, próza, konkurence 730 dalších prací z celého kraje), 5. místo v mezinárodní literární soutěţi Mladý umělec (v konkurenci více neţ pěti set dalších prací), čestné uznání v literární soutěţi Na velkomoravském Veligradě (v konkurenci osmdesáti dalších prací ze Zlínského kraje) Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, mladší kategorie Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, starší kategorie, 2. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, starší kategorie Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní gymnastice, starší kategorie, 3. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu, 3. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) Účast v krajském kole soutěţe olympiády v německém jazyce, vítězství v okresním kole této soutěţe, 3. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Martina Miskovičová místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Tomáš Mořický místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Dominik Doleţal místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu 12

13 KDO TŘÍDA ÚSPĚCHY Adam Kolář místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Patrik Graja 8. B 5. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu Natálie Janíková 2.A Ondřej Třetina 2.B Michaela Dudová 4.A Kristýna Skopalová 4.A Adéla Zapletalová 4.B Pavel Suchánek 2.A Dětský soubor Handrláček - 1. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) 2. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady (v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského kraje) 1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v konkurenci prací z dvanácti dalších ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje i ze zahraničí) 1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v konkurenci prací z dalších dvanácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje i ze zahraničí) 2. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v konkurenci prací z dalších dvanácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje i ze zahraničí) 1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Ostroţská Lhota (v konkurenci prací z dalších sedmnácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského kraje) Účast v krajském kole přehlídky dětských folklorních souborů Soutěţe, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2010/2011) Soutěţ Školní kolo Počty účastníků Okresní (okrskové) kolo Krajské kolo Celostátní kolo Sprinterský viceboj, 2. stupeň Atletický čtyřboj Florbalový turnaj, 1. stupeň Soutěţ ve stolním tenisu Florbalový turna, mladší děvčata Florbalový turnaj, mladší chlapci Florbalový turnaj, starší chlapci Výtvarná soutěţ, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí O Pohár 17. Listopadu Olympiáda v dějepise Olympiáda v českém jazyce Mladý Demosthenes Fyz IQ Vánoční laťka Vánoční florbalový turnaj

14 Soutěţ Školní kolo Počty účastníků Okresní (okrskové) kolo Krajské kolo Celostátní kolo Pohybové skladby Literární soutěţ, Slovácké muzeum Přebor škol v běhu na lyţích, dívky Výtvarná soutěţ, knihovna Staré Město Ţákovská florbalová liga Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan Halová kopaná, 2. stupeň Olympiáda v angličtině Olympiáda v němčině Literární soutěţ, střední škola Vsetín Biologická olympiáda Recitační soutěţ Přebor škol v šachu Zeměpisná olympiáda Zazpívej, slavíčku Halová olympiáda, 1. stupeň Sportovní gymnastika Přehlídka dětských folklorních souborů Volejbal, chlapci Volejbal, dívky Ekologická soutěţ Poznej a chraň Ekoolympiáda Mac Donaldś Cup, kopaná chlapci Výtvarná soutěţ, ZŠ Ostroţská Lhota Literární soutěţ, knihovna Uh. Hradiště Výtvarná soutěţ Ex libris Školní turnaj tříčlenných druţstev, volejbal Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2010/2011 Měsíc Název akce Počet účastníků Srpen Pedag. kolektiv absolvuje dvoudenní výjezdní poradu před zahájením školního roku 22 Září Zahájení školního roku, prváčci zahájili módní přehlídkou a přivítáním u sochy Boříka 38 Září Poprvé se sešel ţákovský parlament, následně pracoval po celý školní rok 26 14

15 Měsíc Název akce Počet účastníků Září Otevřeli jsme novou multimediální učebnu, představili jsme další zrenovované školní prostory 300 Září Deváťáci navštívili úřad práce 28 Září Prvňáčci měli návštěvu z Nadace Děti, kultura, sport 38 Září Prvňáčci absolvovali dvoudenní seznamovací pobyt 38 Září Poprvé jsme se sešli na celoškolním shromáţdění, v dalších měsících se tak stalo ještě šestkrát 300 Září Projekt Vesmírná plavba k celoroční soutěţi v 2.A 20 Září Začala celoroční soutěţ IQ Star pro vechny ţáky školy 289 Září Byla schválena výroční zpráva školy za uplynulý školní rok - Září Škola se zapojila do programu recyklovaní 289 Září Deváťáci začali vybírat témata pro absolventské práce 49 Září Začalo pracovat 22 školních krouţků 304 Říjen Projekt Svátek zvířat, 1. a 2. ročník 76 Říjen Sága o světě zvaném Island, zeměpisná beseda 40 Říjen Vyšly nové Kunupky, poté se to podařilo ještě 5 x - Říjen Beseda o drogách 35 Říjen Týden jsme v rámci projektu realizovaného naší školou hostili zahraniční experty - Říjen Tajemství Kunovského lesa, projekt 3. a 5. ročníku 54 Říjen Osmnáctý olympijský den ţáků naší školy 300 Říjen Jablíčkový den, projekt 2. A 20 Říjen Fouká vítr, projekt 2.A 20 Říjen Beseda s policií, 2. ročník 38 Říjen Dnes učím já, začátek celoročního projektu 1.A 21 Říjen Čtvrťáci na dopravním hřišti 37 Říjen První sběr papíru 289 Listopad Svátek duchů a dušiček, projekt ročníků 91 Listopad Třídní schůzky - Listopad Tvoříme znak města, zapojujeme se do pokusu o vytvoření světového rekordu 170 Listopad Kuchařská čeština, projekt 5. ročníku 29 Listopad Krajské kolo ve stolním tenisu, Kunovice 7 Listopad Kloboukový den, projekt 2.A 20 Listopad Poznám svoje město, projekt 1. ročníku 38 Listopad Volejbalový turnaj O Pohár 17. listopadu, Kunovice 66 Prosinec Školou jezdil Mikuláš na saních 289 Prosinec Vyrobili jsme předměty určené pro charitativní prodej 170 Prosinec Deváťáci prezentovali absolventské práce 28 Prosinec Jeţíškova dílnička 289 Prosinec Projekt Středověk ve škole, historický šerm

16 Měsíc Název akce Počet účastníků Prosinec Bruslení v Uherském Hradišti 289 Leden Zapojili jsme se do projektu Rodiče učí matematiku 110 Leden Děti čtou dětem, projekt 1.A a 2.B 39 Leden Týden otevřených dveří 170 Leden Zápis do prvního ročníku 49 Leden Ples Sdruţení rodičů - Leden Dnes učím já, projekt 1.A 21 Leden Přednáška o etice, 9. ročník 28 Leden Pololetní vysvědčení 289 Únor Filmové představení, kino Lípa 115 Březen Lyţařský kurz, 7. třídy 40 Březen Autorské čtení pro ţáky prvního stupně 170 Březen Projekt Jaro, 1.A 21 Březen Projekt Učíme se zvířátky, 3. třída 24 Březen Ze školy za vampýry, přednáška ve Slováckém muzeu 16 Duben Nocování s Andersenem, 2. ročník 38 Duben Třídní schůzky - Duben Projekt Hasík, poţární prevence, 2. ročník 38 Duben Uvítali jsme klienty domova na Bělince, 1.A 21 Duben Druháci učili mladší kamarády, 2.B a 1.A 39 Duben Páťáci prezentovali absolventské práce 29 Duben Den Země, projektový den 1. stupně 170 Duben Beseda s policií, 3. a 4. ročník 62 Duben Pohár osvobození, Kun ovice 289 Duben Projekt Čarodějnický slet, 1. stupeň 170 Květen, červen Předškolička pro naše budoucí prváčky 40 Květen Větrníky pro radost, projekt 1.B a 4.A 34 Květen Soutěţ o nejkrásnější fotografii rozkvetlého stromu 86 Květen Deváťáci v Moravském krasu, exkurze 28 Květen Exkurze, Dlouhé stráně 40 Květen Beseda pro rodiče, 1.A 21 Květen Pasování prváčků na čtenáře 39 Květen Vodácký zájezd 25 Červen Pokračuje projekt Hasík pro ţáky 2. ročníku 38 Červen Happening 289 Červen Sportovní hry ţáků ZŠ 28 Červen O pohár starosty Uherského Brodu, atletika 20 Červen Přebory regionu v plavání 8 16

17 Měsíc Název akce Počet účastníků Červen Exkurze do Slováckého divadla 15 Červen O pohár ředitele školy, volejbal 40 Červen Letní tábor pořádaný naší školou 42 a) Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření Hodnocení výsledků výchovného působení Přijetí u Napomenutí Pololetí Pochvala Důtka TU Důtka ŘŠ starosty TU I II Celkem b) Sníţené stupně z chování na konci školního roku Počet % všech ţáků školy 2 uspokojivé 1 0, neuspokojivé 0 0 c) Absence ţáků ve školním roce 2010/2011 Třída Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměr na ţáka 1.A ,05 1.B ,83 2.A ,71 2.B , ,40 4.A ,06 4.B , , ,48 7.A ,89 7.B ,52 8.A ,89 8.B , ,64 Celkem ,54 17

18 Třída Počet ţáků Celkový prospěch ţáků ve školním roce 2010/2011 Prospělo s vyznam. 1. pololetí Prospělo s vyznam 2. pololetí Prospělo 1.pololetí Prospělo 2.pololetí Neprospělo 1.pol/2.pol Hodnoceno slovně 1.A B A B A B Celkem 1.st /0 0 7.A /0 0 7.B /1 nehodnocen 0 8.A /0 0 8.B Celkem 2.stupeň /1 0 Škola celkem /1 0 Poznámka: Rozdílné součty jsou dány rozdílným a měnícím se počtem žáků během jednotlivých pololetí. Výsledky výchovného poradenství Výchovné poradenství se ve školním roce 2010/2011 řídilo plánem práce výchovné poradkyně. Výchovná poradkyně Mgr. Libuše Kubenová se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti: evidence ţáků s vývojovými poruchami koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných vývojových poruch u konkrétních ţáků metodické vedení učitelů při přípravě IVP koordinace činnosti dyslektických asistentů spolupráce s třídními učiteli vycházejících ţáků profesní orientace ţáků poradenská činnost pro ţáky i rodiče kontakt s poradenskými zařízeními (PPP, SVP HELP, SPC) vyhodnocování podnětů ze Schránky důvěry registrace záškoláctví. Z nabízených sluţeb rodiče nejčastěji vyuţívali porady o moţnostech umístění vycházejících ţáků. Klíčová byla role výchovné poradkyně i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Ţáci letos opět dostali moţnost 18

19 podávat tři přihlášky, a přestoţe to nebylo naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovná poradkyně intenzivně pomáhala s vyplňováním těchto přihlášek. Škola také uspořádala dvě besedy pro rodiče ţáků devátých ročníků, ve kterých je seznamovala s chodem a problematikou přijímacího řízení. Rodiče tuto moţnost výrazně ocenili. Během celého roku vyuţívali ţáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovné poradkyně. Rodičům jsme přímo v naší škole zprostředkovali schůzku se zástupci jednotlivých středních škol a učilišť, zejména z Uherskohradišťska. Velmi příznivý ohlas měla beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná výchovnou poradkyní. Beseda byla zaměřena na volbu profesní orientace ţáků devátých ročníků. Bohuţel se letos v Uh. Hradišti, ba ani ve Zlíně nekonala Burza středních škol, ţáci proto mohli vyuţít pouze virtuální nabídky jednotlivých škol. Výchovná poradkyně aktivně spolupracovala s vedením školy při řešení závaţnějších kázeňských přestupků, pomáhala řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech. Aktivně při tom spolupracovala se školní psycholoţkou, která ve škole začala pracovat v listopadu I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti. Na základě vyšetření ţáků v pedagogicko psychologické poradně se můţeme individuálně věnovat dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných ţáků jsme věnovali zvýšenou péči i ţákům integrovaným, ať uţ z důvodu vývojových poruch učení nebo i znevýhodnění sociálního. Výchovná poradkyně včasně reagovala na připomínky, prosby či stíţnosti, které děti mohou anonymně umístit do schránky důvěry, a pomohla tím vyřešit drobnější i větší problémy ţáků školy. Schránka důvěry slouţí našim ţákům k tomu, aby psali připomínky k dění ve škole, postěţovali si na to, co je trápí, poţádali o pomoc v obtíţné osobní situaci. Kaţdý dopis se dočkal své odpovědi. Díky tomu, ţe děti mohou psát anonymně, stává se, ţe se vypovídají ze svých problémů; je-li to vhodné, jsou jim nabízeny kontakty na odborníky či krizová centra. Připomínek, proseb či stíţností vhozených do schránky důvěry ve školním roce 2010/2011 výrazně ubylo. Lze to vysvětlit i výše uvedenou prací školní psycholoţky, ke které děti rychle našly cestu. Zvláštní pozornost uţ tradičně zasluhuje systematické vzdělávání výchovné poradkyně Libuše Kubenové, v pedagogickém sboru opětovně patří mezi vyučující s největším počtem 19

20 absolvovaných vzdělávacích akcí. Letos doplnila výchovná poradkyně opět své vzdělávání. V rozsahu 63 hodin přímé výuky absolvovala studijní program Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením, čímţ splnila veškeré poţadavky, které jsou v oblasti vzdělání na výchovné poradce kladeny. Kromě toho úspěšně absolvovala vzdělávání v projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství. Projekt je zaměřen na testování metodou BSA (barvově slovních asociací) a je určen jednak pro děti předškolního věku, ale hlavně pro ţáky vycházející ZŠ a SŠ. Výchovná poradkyně úspěšně absolvovala oba projekty a získala osvědčení. Výsledky práce školní druţiny Ve školním roce 2010/2011 pracovala ve škole podruhé v její historii tři oddělení školní druţiny, reagovali jsme tím na vzrůstající zájem rodičů. Do druţiny se zapsalo celkem 82 ţáků. Kromě dvou učeben vyuţívala druţina pro svoji činnost také další prostory školy, především třídu, tělocvičnu nebo kuchyňku. Činnost školní druţiny se řídila školním vzdělávacím programem pro školní druţinu, výchovně vzdělávacím plánem pro jednotlivá oddělení a zaměřovala se na prohloubení mravní výchovy ţáků, dbala na kvalitní vyuţití volného času, čímţ vycházela ze svého specifika mezistupně mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Vychovatelky úzce spolupracovaly s třídními učiteli i s rodiči ţáků, spolupodílely se na organizování některých akcí pro první stupeň. Pozitivním prvkem v činnosti školní druţiny jsou pravidelné projekty. Ať uţ se jedná o projekty jednotlivých oddělení školní druţiny, o projekty celé druţiny nebo o projekty, do jejichţ realizace se druţina zapojila. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více