Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského Datum konání: Čas zahájení hod a ukončení ve 20 hod Místo konání: ŽS Angelovova, Praha 4 Modřany Řídící zasedání: Ing. Jan Hazdra Přítomní členové výboru: Ing. Jan Zavřel, Ph.D., Ing. Tomáš Kornienko Pověřený zástupce SBD Pokrok: Ing. Jana Čejková, p. Březina Notářka: JUDr. Václava Dvořáková Hosté: Ing. Alois Bláha 1) Zahájení shromáždění Shromáždění zahájil v 17 hod předseda výboru společenství Jan Hazdra. V době zahájení bylo přítomno 56,7 % všech vlastníků. Shromáždění je usnášeníschopné. 2) Volba skrutátorů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu Skrutátoři: Ing. Tomáš Kornienko, Ing. Jan Zavřel, Ph.D, zvoleni 98,1 % přítomných vlastníků. Zapisovatel: Ing. Jan Hazdra, zvolen 100 % přítomných vlastníků. Zapisovatel v tuto chvíli požádal shromáždění, aby autoři dodali své příspěvky k jednání shromáždění zapisovateli písemně, aby nedošlo ke zkreslení nebo i ztrátě informací. Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Richterová, zvolena 100 % přítomných vlastníků. Při hlasování dle bodu č.2 programu bylo přítomno 56,7 % všech vlastníků. 3) Schválení programu shromáždění Program jednání: 1. Zahájení shromáždění, 2. volba skrutátorů a ověřovatelů zápisu, 3. schválení programu shromáždění, 4. odsouhlasení změny stanov v souladu s novým občanským zákoníkem, 5. odstoupení stávajícího výboru z funkce ke dni , 6. volba nového statutárního orgánu s počátkem funkčního období od , 7. informace o činnosti za poslední období, 8. doplněná zpráva revizora podle rozhodnutí posledního shromáždění, 9. hlasování o odepsání nevymahatelných dluhů za pronájem nebytových prostor ( ), 10. odsouhlasení revitalizace domu, 11. pověření nového statutárního orgánu k zahájení procesu revitalizace, 12. zlepšení stavu přízemí, odsouhlasení vybrané nabídky, 13. informace o opravě vstupních dveří, 14. příprava podkladů ohrazení kontejnerového stání, 15. diskuze. - 1/5 -

2 Návrh usnesení: Shromáždění schvaluje navržený program ve výše uvedeném znění. Při hlasování bylo přítomno 56,7 % všech vlastníků. Program shromáždění byl schválen ve výše uvedené podobě. 4) Odsouhlasení změny Stanov v souladu s novým občanským zákoníkem Z pléna zaznělo, že největším přínosem nových Stanov je zjednodušený způsob hlasování, kdy v rozhodujících záležitostech místo dřívějších 75% všech vlastníků nyní postačí souhlas 50% všech vlastníků. Ještě před shromážděním prostřednictvím nástěnky projevili zájem zastávat funkci statutárního orgánu pánové Kornienko a Zavřel jako dvoučlenný výbor společenství a pan Hazdra jako předseda společenství ve smyslu nových stanov tedy jedna osoba. Před přečtením návrhu usnesení se rozpoutala bouřlivá diskuze má-li být statutárním orgánem výbor nebo předseda. Pan Maděra a někteří další diskutující druhou možnost kategoricky odmítli s argumentem, že není myslitelné takovou značnou odpovědnost vložit do jedněch rukou. Spor, které řešení má být použito, nebyl uspokojivě vyřešen. Pan Hazdra sice navrhl, abychom nechali vyjádřit plénum hlasováním o obou variantách, ale byl odmítnut s tím, že se má držet programu. Přítomná notářka vyzvala plénum, aby se v přiměřeném čase rozhodlo pro některou variantu stanov. Předsedající poté plénu oznámil, že navrhuje následující návrh usnesení, který zachovává dosavadní formu statutárního orgánu a protinávrh nezazněl. Návrh usnesení: Shromáždění souhlasí s přijetím nových stanov společenství vypracovaných v souladu s NOZ (Novým občanským zákoníkem). V nových stanovách je zakotven i nový název společenství: Společenství vlastníků domů Rakovského Z možných variant stanov je vybrána ta, kde dle čl. VII statutární orgán tvoří 3 členný výbor s funkčním obdobím 5 let. Znění stanov je pak součástí notářského zápisu. Pro: 87,9 % Proti: 10 % Zdržel: 2,1 % Při hlasování bylo přítomno 56,7 % všech vlastníků. Poté se do diskuze přihlásil pan Maděra, že pokud pan Hazdra není spokojen se současným výborem, nabízí se, že by ve stávajícím výboru pana Hazdru nahradil. Uvedl svůj věk a kvalifikaci programátora v bance. Další informace a představy o působení ve výboru neuvedl. Poté pan Hazdra nastolil otázku, zdali má přistoupit k bodu č. 5 programu v situaci, kdy je reálné nebezpečí, že výbor kde pan Maděra bude členem, nebude dle bodu č.6 programu odsouhlasen. Pan Hazdra oznámil, že by také hlasoval proti. Po krátké diskuzi se shromáždění přiklonilo k názoru současný výbor nerozpouštět. V průběhu řešení tohoto bodu byla také vyslovena kritika, že shromáždění není řádně připraveno. 5) Odstoupení stávajícího výboru z funkce ke dni Výbor z funkce neodstoupil, důvodem byla předpokládaná nedostatečná podpora nového výboru. - 2/5 -

3 6) Volba nového statutárního orgánu s počátkem funkčního období od Neprovedeno, stávající výbor neodstoupil. 7) Informace o činnosti za poslední období Informaci podává Hazdra. Opraven dešťosvod ve vchodu Výbor obdržel dopis od Pražské teplárenské ohledně obměny výměníku za nový. Podmínky výměny je nutno bezprostředně zvážit a na dopis reagovat. Pan Hazdra v té souvislosti upozornil, že problém s hospodařením teplem se dlouhodobě neřešil a je skutečně vážný. Ztráty tepla od paty domu při zásobování bytů teplem a teplou vodou jsou značné, činí desítky procent. Ročně tyto ztráty vyjádřeno finančně představují statisíce korun. Situaci je nutno okamžitě řešit, souběžně s revitalizací. Třeba také velmi pečlivě zvážit, jestli při obměně použijeme výměník vlastní, nebo výměník PTE. 8) Doplněná zpráva revizora podle rozhodnutí posledního shromáždění Revizor pan Kuldan přednesl doplněnou zprávu revizora, původní zprávu minulé shromáždění dne neodsouhlasilo. Tato rozšířená zpráva je přílohou tohoto zápisu. Vzhledem k tomu, že shromáždění konané vyjádřilo nesouhlas se stávajícím způsobem průběžné kontroly, pak Kuldan z funkce revizora odstoupil. 9) Hlasování o odepsání nevymahatelných dluhů za pronájem nebytových prostor ( ) Návrh usnesení: Shromáždění souhlasí s odepsáním následujících, prakticky nevymahatelných dluhů z let 1992 až Jiří Militký, dluh celkem Kč. SOCHTEX spol. s r.o., dluh celkem Kč. - 3/5 -

4 10) Odsouhlasení revitalizace domu Návrh usnesení: Shromáždění souhlasí s revitalizací domu společenství. Revitalizace se bude týkat všech častí domů. 11) Pověření nového statutárního orgánu k zahájení procesu revitalizace Návrh usnesení: Shromáždění pověřuje statutární orgán k zahájení procesu revitalizace. Prvním krokem bude řádně vypsané výběrové řízení na projektanta či projektovou kancelář. Vítěze soutěže vybere společenství hlasováním. Vybraný projektant vypracuje ve spolupráci se statutárním orgánem a vlastníky projekt revitalizace. Poté bude poměrně přesně znám rozsah a možné způsoby revitalizace a také budou známy katalogové ceny. Následovat bude vyhodnocení projektu a vznikne konečný názor, jak vše provést. Dále proběhne vyřízení stavebního povolení a další nezbytné administrativy. Dalším krokem bude vypsání výběrového řízení na realizační, stavební firmu. Paní Čejková shromáždění doporučila, aby si vytvořilo komisi, která by se aktivně se podílela na výběrových řízeních a celém procesu revitalizace a dohlížela na ně. 12) Zlepšení stavu přízemí, odsouhlasení vybrané nabídky Příspěvek p.hazdra. Před shromážděním byla záležitost obsáhle diskutována s některými vlastníky i ve výboru, názor se postupně měnil, rozsah oprav se postupně snižoval, ale navíc tu byla zahrnuta zřejmě nutná oprava odpadní roury garsonek v úrovni přízemí. Komunikace proběhla s firmami Revolt a Torisol. Revolt je oproti Torisolu zhruba o 20% dražší. Nebylo vyloučeno ani vyjmutí části prací soukromým řemeslníkům. Přijetí dále předložené nabídky, případně i ponechání přízemí v současném stavu do doby revitalizace je na zvážení shromáždění. Osobně si umím představit obě možnosti, hlasovat budu pro realizaci. Oprava odpadů garsonek bude patrně nutná, přízemí je vybydlené, investice za předchozích 30 let minimální. Návrh usnesení: Shromáždění souhlasí s opravou přízemí domu a zároveň s opravou kanalizace garsonek v celkové ceně 6 x = Kč vč. DPH. Příslušná cenová nabídka CN firmy Torisol je přiložena. Usnesení nebylo přijato v tomto rozsahu. Na návrh pléna byla z CN vyňata k realizaci pouze položka oprava kanalizace garsonky v ceně Kč bez DPH za jeden vchod s tím, že nejprve bude provedena oprava části stoupaček a podle stavu poškození se případně bude v opravách pokračovat. Při hlasování bylo přítomno 51,5 % všech vlastníků. - 4/5 -

5 13) Informace o opravě vstupních dveří Příspěvek podal pan Zavřel. Shromáždění bylo seznámeno se stavem prací zabezpečení vchodových dveří a o navazujících akcích, kterými je zejména natření dveří, seřízení a případná možnost uzavřeni servisu. Dále byla podána informace o původně špatném ukotveni rámu vchodových dveří, kde u vchodu 3160 bylo provedeno jeho překotvení. Ostatní rámy vchodových dveří budou nově uchyceny podle vývoje stavu a potřeby. 14) Příprava podkladů ohrazení kontejnerového stání Příspěvek podal pan Zavřel. Na základě požadavku z minulého shromáždění byly poskytnuty informace ohledně ocenění nadstandardních služeb při vyváženi odpadu souvisejících s ohrazením kontejnerového stání. Například roční poplatek za otevírání kontejnerového stání je zhruba 3600 Kč. Shromáždění vyjádřilo určitý souhlas se započetím vyřizovaní potřebných písemností a formalit pro vyřízeni územního souhlasu. Návrh usnesení k bodu shromáždění předložen nebyl, shromáždění již nebylo usnášeníschopné. 15) Diskuze Diskuze se v tuto chvíli již nikdo nezúčastnil. Písemné příspěvky k jednání shromáždění společenství V průběhu shromáždění nebyl zapisovateli předložen žádný písemný podnět. Přílohy zápisu Doplněná zpráva revizora k bodu č.8 programu CN firmy Torisol k bodu programu č. 12 V Praze dne Řídící zasedání a zapisovatel, Ing. Jan Hazdra : Ověřovatel zápisu, Mgr. Lenka Richterová : - 5/5 -

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Informace z volebního shromáždění delegátů

Informace z volebního shromáždění delegátů červenec 2015 Informace z volebního shromáždění delegátů HODOŇAN, stavební bytové družstvo, zajišťuje bydlení a služby s bydlením spojené ve 154 obytných domech, ve kterých je 4045 bytových jednotek a

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 183/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 183/2015 č.j.: 183/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 152 ze dne 09.03.2015 Doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 26. února 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více